64282

ОЦІНЮВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ У ВИКОРИСТАННІ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автореферат

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

При цьому ряд ознак впливу цих чинників інтенсивність тривалість і сила впливу та його негативний характер дозволяє стверджувати вже не про тимчасовий негативний вплив окремого чинника або їх групи а про існування...

Украинкский

2014-07-04

147 KB

1 чел.

PAGE  \* Arabic 1

 

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

УДК 658:338.31

АРТЕМ’ЄВ БОРИС ВІКТОРОВИЧ

ОЦІНЮВАННЯ ОБМЕЖЕНЬ У ВИКОРИСТАННІ

ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Луганськ – 2010


Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України (м. Луганськ).

Науковий керівник:

доктор економічних наук, професор Максимов Віталій Володимирович, Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля Мін
істерства освіти і науки України, завідувач кафедри економіки
підприємс
тва.

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор Воротіна Людмила Іванівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, професор кафедри теоретичної та прикладної економіки (м. Київ);

кандидат економічних наук Солоха Дмитро Володимирович, Донецька філія ПВНЗ "Європейський університет", завідувач кафедри економіки та менеджменту
(м. Д
онецьк).

Захист відбудеться 27 грудня 2010 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.051.01 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України за адресою: 91034,
м. Луганськ, кв. Молоді
жний, 20а.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Східноукраїнського національного
ун
іверситету імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України за адресою: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а.

Автореферат розіслано 26 листопада 2010 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

                                                     Г.В. Козаченко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В умовах ринкових відносин для підвищення конкурентоспроможності, досягнення високого рівня прибутковості та подальшого успішного розвитку машинобудівні підприємства прагнуть найповніше використовувати свій економічний потенціал. Проте найповнішому використанню потенціалу підприємства перешкоджає негативний вплив сукупності чинників: фінансових, технічних, технологічних, інтелектуальних, організаційних, культурних, інноваційних. При цьому ряд ознак впливу цих чинників (інтенсивність, тривалість і сила впливу) та його негативний характер дозволяє стверджувати вже не про тимчасовий негативний вплив окремого чинника або їх групи, а про існування перманентних обмежень у діяльності підприємства та у використанні його економічного потенціалу.

Оцінювання обмежень у використанні економічного потенціалу підприємства здійснюється з метою подальшого вибору операцій з ними: встановлення або зняття, що спрямовані на забезпечення цільового використання економічного потенціалу підприємства. Так, частину обмежень для більш повного використання економічного потенціалу підприємства необхідно подолати, а частину обмежень, навпаки, необхідно встановити, що зумовлює нетривіальність і біваріантну ситуативність вибору операцій з обмеженнями. Саме через таку нетривіальність у виборі дій з обмеженнями у використанні економічного потенціалу підприємства технологія їхньої ідентифікації й оцінювання сьогодні мало поширена в практиці порівняно з відомими технологіями управління економічним потенціалом підприємства (за відхиленнями, від досягнутого, за цілями, стратегічного, програмного, цільового). Прагматичний аспект проблеми управління економічним потенціалом указує на необхідність вибору як об’єкта оцінювання не лише елементів економічного потенціалу, а саме обмежень у його використанні, які необхідно встановлювати або знімати в залежності від конкретної ситуації.

Необхідність розроблення способів ідентифікації, оцінювання й аналізу обмежень з метою більш результативного та повного використання економічного потенціалу підприємства зумовили актуальність теми дисертації, мети й завдань, що спрямовані на її досягнення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану наукових досліджень Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. При виконанні держбюджетної теми "Інноваційна модель сталого розвитку виробничих систем у динамічних умовах господарювання" (2006-2008 рр., номер державної реєстрації 0106U000291) здобувачем ідентифіковано сукупність обмежень, що заважають сталому розвитку промислового підприємства. Розроблена здобувачем концепція оцінювання обмежень у використанні економічного потенціалу підприємства для забезпечення його подальшого розвитку використана при виконанні держбюджетної теми "Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку економічних систем регіону в умовах світових інтеграційних процесів" (2009-2011 рр., номер державної реєстрації 0109U003316).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення й обґрунтування теоретичних і методичних положень, практичних рекомендацій щодо оцінювання обмежень у використанні економічного потенціалу підприємства з метою їхнього подальшого встановлення або зняття.

Для досягнення поставленої мети було вирішено такі завдання:

визначено сутність і напрями використання економічного потенціалу машинобудівних підприємств;

визначено передумови оцінювання обмежень у використанні економічного потенціалу підприємства;

ідентифіковано сукупність обмежень у використанні економічного потенціалу підприємства;

проаналізовано співвідношення структури економічного потенціалу підприємства й обмежень у його використанні;

проаналізовано вплив обмежень на результативність використання економічного потенціалу підприємства;

обґрунтовано аналітичне забезпечення операцій з обмеженнями та визначено області використання економічного потенціалу підприємства;

обґрунтовано структуру операцій з обмеженнями у використанні економічного потенціалу підприємства;

використано розроблені рекомендації в діяльності машинобудівних підприємств.

Об'єктом дослідження є економічний потенціал машинобудівного підприємства. Предметом дослідження є принципи та методична база оцінювання обмежень у використанні економічного потенціалу підприємства.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи послугували методи, прийоми та способи наукового пізнання, які використовувалися в процесі дослідження. Теоретичною основою дисертації стали положення теорії економічного потенціалу підприємства, положення теорії обмежень Е. Голдратта, праці вітчизняних і зарубіжних науковців з питань управління промисловими підприємствами, визначення, оцінювання й управління економічним потенціалом підприємства. Інформаційну базу роботи склали дані органів статистики України, статистичної звітності підприємств, що досліджувалися, результати власних оцінок та розробок.

У процесі вирішення поставлених завдань у роботі використовувалися методи узагальнення та наукової абстракції (при дослідженні сутності економічного потенціалу підприємства й обмежень у його використанні, визначенні структури економічного потенціалу); системно-структурного аналізу та інтегрування (при визначенні структури економічного потенціалу підприємства та структури обмежень у його використанні); порівняння, логічного, статистичного й економічного аналізу (при оцінюванні економічного потенціалу підприємства й обмежень у його використанні); метод стандартизації даних (при визначенні рівня використання економічного потенціалу підприємства); табличні та графічні методи (для забезпечення наочності досліджень і розробок); економіко-математичного моделювання (при розроблянні процедур установлення та зняття обмежень у використанні економічного потенціалу підприємства).

Наукова новизна отриманих результатів. Основний науковий результат дисертаційної роботи полягає в розробленні способу оцінювання обмежень у використанні економічного потенціалу підприємства для подальшого прийняття управлінських рішень щодо виявлених обмежень з метою цільового використання економічного потенціалу.

Наукова новизна результатів дослідження полягає в такому:

уперше:

обмеження у використанні економічного потенціалу підприємства розглядаються як об’єкт оцінювання, у процесі якого аналізується вплив обмежень на використання економічного потенціалу підприємства; ідентифікуються області використання економічного потенціалу підприємства; вибираються операції з обмеженнями, що в сукупності дозволяє встановити або зняти обмеження у використанні економічного потенціалу підприємства з метою забезпечення його цільового використання;

уточнено:

визначення поняття обмеження шляхом застосування його щодо використання економічного потенціалу підприємства, яке розглядається як перешкода у повному використанні наявного резервного або прихованого передбачуваного економічного потенціалу через існування об’єктивної умови або навмисного встановлення правила, яка заважає досягти певної мети у використанні економічного потенціалу за призначенням або нецільовим наміром;

структуру обмежень у використанні економічного потенціалу машинобудівного підприємства, яка, на відміну від поділу обмежень за Е. Голдраттом на політичні та фізичні, відповідає структурі економічного потенціалу підприємства, у якій виділено групи обмежень відповідно до видів носіїв і цільового або нецільового використання економічного потенціалу, та у якій ураховано зовнішнє та внутрішнє оточення підприємства як середовища виникнення обмежень і чинників впливу на встановлення та зняття обмежень у використанні економічного потенціалу підприємства;

спосіб ідентифікації обмежень у використанні економічного потенціалу підприємства шляхом параметричного визначення області його нормативного використання у двовимірному просторі, координатами якого є рівень і напрями використання економічного потенціалу підприємства, що дозволяє здійснювати операції з обмеженнями з метою переходу до області нормативного використання економічного потенціалу підприємства;

послідовність дій щодо вибору операцій з обмеженнями у використанні економічного потенціалу підприємства на основі поетапного встановлення або зняття обмежень з метою переходу від областей ненормативного використання економічного потенціалу підприємства, у яких має місце від’ємне значення як мінімум однієї з координат двовимірного простору, до області нормативного використання економічного потенціалу, для якої рівень і напрями використання економічного потенціалу підприємства позитивні;

отримало подальший розвиток:

спосіб оцінювання обмежень у використанні економічного потенціалу підприємства шляхом побудови матриці, елементи якої розраховуються як різниця між максимально можливим значенням і стандартизованим на одиницю значенням рівня використання економічного потенціалу за його цільовим призначенням, і являють собою стандартизовані частки потенціалу, що не використовується, за відповідною його структурою.

Практичне значення отриманих результатів дослідження. Розроблені в дисертації підходи та рекомендації являють собою методичну базу оцінювання обмежень у використанні економічного потенціалу підприємства. До результатів, які мають найбільше практичне значення, належать пропозиції щодо:

ідентифікації обмежень у використанні економічного потенціалу підприємства;

оцінювання рівня цільового використання економічного потенціалу підприємства.

Результати дослідження використовуються в роботі машинобудівних підприємств Луганської області, що підтверджується відповідними документами: ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" (довідка про використання № 190/3 від
18.03.2010 р.), ВАТ "Стаханівський вагонобудівний завод" (довідка про викори
стання № 24/07 від 06.04.2010 р.).

Особистий внесок здобувача. Наукові розробки, положення, висновки та рекомендації є результатом самостійно проведеного автором дослідження щодо управління обмеженнями у використанні економічного потенціалу підприємства. Особистий внесок здобувача в колективно опубліковані праці визначено в списку публікацій.

Апробація результатів дисертації. Отримані результати дослідження, висновки та пропозиції доповідалися й обговорювалися на ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Університет і регіон" (м. Луганськ, 2006 р.), ХІ Міжнародній науково-практичній конференції "Фінанси України" (м. Дніпропетровськ, 2007 р.), Міжнародній науково-практичній конференції "Управлінський потенціал у системі економічного розвитку" (м. Алушта, 2007 р.), Х Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих вчених "Інноваційні стратегії підвищення конкурентоспроможності та забезпечення економічної безпеки регіонів України" (м. Донецьк, 2008 р.), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Маркетингові дослідження в Україні" (м. Луганськ, 2008 р.), ХІ Всеукраїнській науково-практичній конференції "Проблеми стійкості діяльності підприємств України" (м. Алушта, 2009 р.).

Публікації. Основні результати дослідження опубліковані в 14 наукових працях, серед яких 6 статей – у наукових журналах, 3 статті – у збірниках наукових праць, 5 публікацій – у матеріалах наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій – 3,39 д.а., з яких здобувачеві належать 3,25 д.а.

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів і висновків, викладених на 216 сторінках машинописного тексту. Матеріали роботи містять 14 таблиць і 25 рисунків, які подано на 30 сторінках. Список використаних джерел із 206 найменувань уміщено на 22 сторінках, 1 додаток – на 2 сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У дисертаційній роботі на основі проведеного автором дослідження захищаються такі основні положення.

Розділ 1. Теоретичні основи оцінювання обмежень у використанні економічного потенціалу машинобудівного підприємства. Основою оцінювання обмежень у використанні економічного потенціалу машинобудівного підприємства є існуючі підходи до розуміння сутності економічного потенціалу та способів його структуризації. В роботі показано, що до сьогодні не існує базового визначення поняття "економічний потенціал". Економічний потенціал підприємства більшість учених розглядає з позицій традиційного ресурсного підходу, а для його опису застосовується класичний набір факторів виробництва. Тому аналіз сутності, структури та напрямів використання економічного потенціалу підприємств найчастіше виконується на основі відомих методів економічного аналізу. Для аналізу рівня використання економічного потенціалу машинобудівних підприємств і його структури з позицій традиційного підходу доцільно використовувати показники капіталомісткості та трудомісткості виробництва.

За результатами аналізу економічного потенціалу вітчизняних машинобудівних підприємств установлено, що виробництво на них є більш трудомістким, ніж на підприємствах розвинених країн. Завдяки реалізації свого потенціалу, використовуючи сучасні технології, автоматизацію та роботизацію окремих операцій, західні компанії скоротили витрати на робочу силу й таким чином збільшили капіталомісткість свого виробництва. Вітчизняні ж машинобудівні підприємства в період третього етапу модернізації, що припав на кінець XX сторіччя, здебільшого не приділили уваги переходу від трудомісткої до капіталомісткої структури факторів виробництва, і тому програють сьогодні зарубіжним конкурентам через великі витрати на трудові ресурси, що свідчить про невміле або неповне використання вітчизняними підприємствами свого економічного потенціалу. Це зумовлює необхідність визначити рівень та напрями використання економічного потенціалу й обґрунтувати, чи є повне використання підприємством свого потенціалу результативним і доцільним.

Існуючі уявлення про економічний потенціал підприємства стосуються оцінювання та використання лише його наявного потенціалу, що не є доцільним, оскільки при плануванні діяльності підприємства необхідно враховувати ще й потенціал, який не використовується на даний час через низку причин. Тому стосовно такого об’єкта, як використання економічного потенціалу підприємства, необхідно визначати й оцінювати обмеження, які заважають його цільовому використанню.

У роботі вперше запропоновано концепцію, згідно з якою обмеження у використанні економічного потенціалу підприємства розглядаються як об’єкт оцінювання, в якому аналізується вплив обмежень на використання економічного потенціалу підприємства, ідентифікуються області використання економічного потенціалу підприємства та вибираються операції з обмеженнями. Їх виконання дозволяє встановити або зняти обмеження у використанні економічного потенціалу підприємства з метою забезпечення його цільового використання. Обмеження у використанні економічного потенціалу розуміються в роботі як перешкода, що не дозволяє повністю використати наявний резервний або прихований передбачений економічний потенціал через існування об’єктивної умови чи навмисного встановлення правила, яке заважає досягти певної мети у використанні економічного потенціалу відповідно до призначення або нецільового наміру. Згідно з таким розумінням на підприємстві існують обмеження, які заважають або перешкоджають використанню економічного потенціалу. Це викликає необхідність виокремити та проаналізувати обмеження, які відповідають кожному складникові економічного потенціалу підприємства.

Якщо розглядати підприємство як сукупність засобів праці (матеріальних або нематеріальних об’єктів) і працівників (суб’єктів), які вступають у зв’язки й управляють засобами праці, то можна стверджувати, що кожен з об’єктів і суб’єктів володіє часткою потенціалу підприємства, а отже, є носієм економічного потенціалу. Потенціал кожного носія може бути наявним (використовуватися в процесі діяльності підприємства та зберігатися для забезпечення його діяльності в непередбачуваних ситуаціях) або прихованим (суб’єкт управління підприємством може як припускати існування деякого потенціалу, так і взагалі не мати уявлення про нього). Наявний потенціал, який не реалізується, та передбачуваний прихований не використовуються працівниками внаслідок існування певних обмежень або за відсутності необхідності його використання. Наявний потенціал підприємства, який реалізується, може використовуватися працівниками як за функціональним призначенням для підвищення добробуту (результативності діяльності) підприємства, так і для власних інтересів (нецільове використання). Отже, з одного боку, необхідно встановити обмеження у використанні потенціалу підприємства та його окремих об’єктів для власних інтересів суб’єктів, а з іншого – визначити рівень необхідного використання потенціалу підприємства та його окремих об’єктів для добробуту самого підприємства й обмеження, які необхідно зняти для отримання рівня такого використання.

Таким чином, у роботі запропоновано концепцію оцінювання обмежень у використанні економічного потенціалу, згідно з якою економічний потенціал слід розглядати, по-перше, як потенціал об’єктів-носіїв і суб’єктів-носіїв, по-друге, виділяти наявний (реальний і резервний) та прихований (передбачуваний і невідомий) потенціал, по-третє, розділяти напрями використання потенціалу об’єктів і суб’єктів підприємства власне самими суб’єктами (за призначенням і нецільове), і, по-четверте, головне, установлювати або знімати обмеження у використанні економічного потенціалу залежно від необхідності та виду такого використання економічного потенціалу окремих носіїв (рис. 1).

Отже, аналіз сутності економічного потенціалу та напрямів його використання показує, що саме обмеження визначають рівень і результативність використання економічного потенціалу. Це зумовлює необхідність дослідити обмеження у використанні економічного потенціалу машинобудівного підприємства та проаналізувати їхній вплив на результативність використання економічного потенціалу.

Розділ 2. Аналіз обмежень у використанні економічного потенціалу машинобудівного підприємства. Обмеження у використанні економічного потенціалу машинобудівних підприємств виникають у зв’язку з наявністю об’єктивних умов, а саме: недосконалість законодавчої бази та державної підтримки машинобудівних підприємств, політична нестабільність, високі ризики інвестування коштів, низька кваліфікація управлінців, нецільове використання активів підприємств тощо. Для виявлення, аналізу та оцінювання всіх можливих обмежень у використанні економічного потенціалу з метою їхнього встановлення та зняття в роботі проаналізовано співвідношення структури економічного потенціалу машинобудівного підприємства й обмежень у його використанні.

Оскільки обмеження у використанні економічного потенціалу підприємства є різноманітними, їх треба певним чином упорядкувати. Це пропонується зробити за складниками економічного потенціалу підприємства та напрямами його використання (рис. 2).

Обмеження, що знімаються, відповідають такому виду носіїв, як фізичні та нематеріальні об’єкти, а обмеження, що встановлюються, – суб’єктам-носіям, множини інтересів яких впливають на формування й використання економічного потенціалу підприємства. На основі запропонованої концепції оцінювання обмежень у використанні економічного потенціалу підприємства для більш повного функціонального відображення економічного потенціалу підприємства в процесі його аналізу необхідно визначити напрями встановлення обмежень та їхнього зняття. Аналіз таких напрямів показує, що в сучасній практиці управління вітчизняними підприємствами недостатньо розглянуті питання визначення обмежень, їхнього структурування й оцінювання, причому і щодо економічного потенціалу підприємства, і щодо інших об’єктів. У роботі уточнено структуру обмежень у використанні економічного потенціалу машинобудівного підприємства, яка, на відміну від існуючого поділу обмежень за Е. Голдраттом на політичні та фізичні, відповідає структурі економічного потенціалу підприємства. У такій структурі виділено групи обмежень відповідно до видів носіїв і цільового або нецільового використання економічного потенціалу, а також ураховано зовнішнє та внутрішнє оточення підприємства як середовища виникнення обмежень і чинників впливу на встановлення та зняття обмежень у використанні економічного потенціалу підприємства.

У дисертаційній роботі під економічним потенціалом підприємства розуміється здатність підприємства отримувати стабільний прибуток упродовж певного часу. Обмеження у використанні економічного потенціалу заважають, насамперед, отриманню підприємством прибутку відповідно до структури його економічного потенціалу, що використовується за функціональним призначенням. На відміну від обмежень, економічний потенціал підприємства є традиційним об’єктом оцінювання, за результатами якого приймаються рішення щодо впливу на його складники з метою покращення їхнього стану. Оцінку складників економічного потенціалу машинобудівних підприємств визначено як відношення валового прибутку підприємства до тих показників, які стосуються кожного складника економічного потенціалу підприємства. Оцінки окремих складників економічного потенціалу ВАТ "Стахановський вагонобудiвний завод" наведені в табл. 1.

Наведені оцінки не показують рівень використання економічного потенціалу підприємства та резерви його підвищення. Це викликає необхідність стандартизувати оцінки, дослідити обмеження, які заважають повному використанню економічного потенціалу підприємства, та проаналізувати вплив обмежень на результативність його використання. Проте існуючий інструментарій оцінювання не дозволяє оцінювати існуючі обмеження та використовувати обмеження при управлінні економічним потенціалом. Це зумовлює необхідність ідентифікації обмежень (тих, що встановлюються або знімаються), їх оцінювання, ранжування та використання при управлінні економічним потенціалом підприємства. В роботі запропоновано оцінювати обмеження у використанні економічного потенціалу підприємства шляхом побудови матриці, кожний елемент якої розраховується як різниця між максимально можливим і стандартизованим на одиницю значенням рівня використання економічного потенціалу за його цільовим призначенням і являє собою стандартизовану невикористовувану частку економічного потенціалу. Матриця відображає обмеження у використанні економічного потенціалу підприємства, складається з двох матриць, елементи яких відображають, відповідно, обмеження, що встановлюються та знімаються, за кожним структурним складником економічного потенціалу.

Для того, щоб сума використаного економічного потенціалу підприємства й обмежень у його використанні дорівнювала одиниці (100%), необхідно стандартизувати значення окремих складників економічного потенціалу. Це дозволить не лише порівнювати оцінки складників, а й оцінювати обмеження, що заважають повному використанню економічного потенціалу підприємства. Таким чином, отримав подальший розвиток спосіб оцінювання обмежень у використанні економічного потенціалу підприємства шляхом формування та розрахунку матриці, кожний елемент якої являє собою стандартизовану невикористовувану частку потенціалу за його структурою. Модель оцінювання обмежень у використанні економічного потенціалу підприємства й оцінювання обмежень у використанні економічного потенціалу ВАТ "Стахановський вагонобудiвний завод"” за 2009 рік представлено в табл. 2. Слід зазначити, що кількість встановлюваних обмежень прагне до мінімуму при припущенні, що вони дорівнюють частці економічного потенціалу, котрий використовується не за цільовим призначенням, і що особі, яка оцінює обмеження у використанні економічного потенціалу, відомо про будь-які зміни цієї частки.

Таким чином, уточнена структура обмежень у використанні економічного потенціалу підприємства та запропонований спосіб їх оцінювання дозволяють отримати результати, які можуть використовуватися для встановлення або зняття обмежень з метою забезпечення цільового використання економічного потенціалу підприємства. Отже, операції з обмеженнями у використанні економічного потенціалу машинобудівного підприємства потребують отримання та систематизації інформації стосовно оцінювання складників економічного потенціалу підприємства, ідентифікації та оцінювання обмежень, що заважають його повному використанню з метою вибору процедур встановлення та зняття обмежень для забезпечення цільового використання економічного потенціалу підприємства. Це зумовлює необхідність розробляння процедур з обмеженнями у використанні економічного потенціалу машинобудівного підприємства.

Розділ 3. Встановлення та зняття обмежень у використанні економічного потенціалу машинобудівного підприємства. Процедура встановлення або зняття обмежень у використанні економічного потенціалу машинобудівного підприємства потребує наявності інформаційної бази, способів ідентифікації обмежень та оцінювання обмежень і процедур вибору дій стосовно встановлення або зняття обмежень.

Інформаційну базу операцій з обмеженнями у використанні економічного потенціалу становлять дані звітності підприємств, які використовуються для оцінювання показників складників економічного потенціалу підприємства та ідентифікації обмежень, що заважають повному цільовому використанню економічного потенціалу.

Ідентифікація обмежень пов’язана з установленням напряму та рівня використання економічного потенціалу підприємства. Тому в роботі запропоновано ідентифікувати обмеження шляхом параметричного визначення області нормативного використання економічного потенціалу підприємства у двовимірному просторі, координатами якого є рівень та напрями використання економічного потенціалу підприємства (рис. 3).

Якщо економічний потенціал підприємства реалізується лише за функціональним призначенням, а рівень його реалізації тяжіє до 100%, то обмеження у використанні економічного потенціалу відсутні, а область використання економічного потенціалу є нормативною. У разі, коли економічний потенціал підприємства реалізується не за призначенням, необхідно встановити обмеження, що заважатимуть нецільовому використанню ресурсів підприємства. Нереалізований економічний потенціал підприємства, який може бути використаний за призначенням, свідчить про існування обмежень, що необхідно зняти для більш повного використання економічного потенціалу. У випадку, коли нереалізований економічний потенціал підприємства може бути використаний не за призначенням, необхідно, по-перше, установити обмеження для попередження нецільового використання економічного потенціалу підприємства, по-друге, здійснити пошук напрямів використання економічного потенціалу підприємства за призначенням.

Стисла характеристика областей використання економічного потенціалу підприємства наведена в табл. 3.

Отже, на основі ідентифікації обмежень виникає можливість здійснювати операції з ними з метою переходу до області нормативного використання економічного потенціалу підприємства. Враховуючи це, в роботі обґрунтовано алгоритм біваріантного вибору операцій з обмеженнями у використанні економічного потенціалу підприємства, який передбачає зняття або встановлення обмежень з метою забезпечення цільового використання економічного потенціалу (рис. 4).

Використання алгоритму біваріантного вибору операцій з обмеженнями у використанні економічного потенціалу підприємства, до якого входять два альтернативні варіанти – зняття і встановлення обмежень, дало змогу уточнити послідовність дій щодо вибору операцій з обмеженнями у використанні економічного потенціалу підприємства на основі поетапного встановлення або зняття обмежень з метою переходу від областей ненормативного використання економічного потенціалу підприємства, по кожній з яких від’ємна, як мінімум, одна з координат двовимірного простору, до області нормативного використання економічного потенціалу, де рівень і напрями використання економічного потенціалу підприємства мають позитивні значення.

аким чином, розроблені в роботі положення та рекомендації щодо оцінювання обмежень у використанні економічного потенціалу підприємства дозволяють ідентифікувати й оцінювати обмеження з метою здійснення операцій з ними, що дозволить забезпечити цільове використання економічного потенціалу підприємства.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі на основі проведеного дослідження вирішено актуальне науково-практичне завдання щодо оцінювання обмежень у використанні економічного потенціалу підприємства. Основні висновки та результати, одержані в ході дослідження, зводяться до такого.

1. На основі визначення сутності та напрямів використання економічного потенціалу машинобудівних підприємств встановлено, що кожен з об’єктів і суб’єктів підприємства володіє часткою його економічного потенціалу, а отже, є носієм економічного потенціалу, який може бути як наявним, так і прихованим. Аналіз напрямів використання наявного економічного потенціалу підприємства дозволив установити необхідність оцінювати обмеження, які заважають цільовому використанню економічного потенціалу підприємства, й уточнити визначення поняття обмеження у використанні економічного потенціалу підприємства.

2. Визначення передумов оцінювання обмежень у використанні економічного потенціалу підприємства викликало необхідність оцінювати обмеження. Результати оцінювання обмежень потрібно використовувати для подальшого здійснення операцій з ними (установлення або зняття), оскільки вони підвищують рівень цільового використання наявного економічного потенціалу підприємства.

3. Результати ідентифікації сукупності обмежень у використанні економічного потенціалу підприємства й установлення відповідності обмежень носіям і структурі економічного потенціалу підприємства використовуються в оцінюванні обмежень та вибору операцій з ними з метою забезпечення цільового використання економічного потенціалу підприємства. Це дало змогу доповнити теорію управління обмеженнями Е. Голдратта.

4. На основі аналізу співвідношення структури економічного потенціалу підприємства й обмежень у його використанні уточнено структуру обмежень, яка відповідає структурі економічного потенціалу підприємства. В ній виділено групи обмежень відповідно до видів носіїв та цільовим і нецільовим напрямом використання економічного потенціалу з урахуванням зовнішнього та внутрішнього оточення підприємства як середовища виникнення обмежень і чинників впливу на встановлення та зняття обмежень у використанні економічного потенціалу. Це дає можливість оцінювати обмеження за різними складниками економічного потенціалу підприємства та за видами носіїв з урахуванням впливу зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства.

5. Аналіз впливу обмежень на результативність використання економічного потенціалу підприємства дозволив оцінити й стандартизувати оцінки використання економічного потенціалу підприємства. На основі цього запропоновано спосіб оцінювання обмежень у використанні економічного потенціалу підприємства шляхом побудови матриці. Ії кожний елемент розраховується як різниця між максимально можливим значенням і стандартизованим на одиницю значенням рівня використання економічного потенціалу за його цільовим призначенням і являє собою стандартизовану невикористовувану частку економічного потенціалу за його структурою.

6. На основі обґрунтування аналітичного забезпечення операцій з обмеженнями та визначення областей використання економічного потенціалу підприємства запропоновано спосіб ідентифікації обмежень у використанні економічного потенціалу. Це дозволяє ідентифікувати обмеження, ураховуючи область використання економічного потенціалу підприємства у двовимірному просторі, координатами якого є рівень і напрям використання економічного потенціалу підприємства.

7. На основі обґрунтування структури операцій з обмеженнями розроблено алгоритм біваріантного вибору операцій установлення або зняття обмежень у використанні економічного потенціалу підприємства. Це дозволило уточнити послідовність дій щодо встановлення та зняття обмежень у використанні економічного потенціалу підприємства з метою забезпечення його цільового використання шляхом переходу до області нормативного використання.

8. Розроблені в дисертаційній роботі рекомендації щодо ідентифікації та оцінювання обмежень у використанні економічного потенціалу підприємства застосовані в діяльності ВАТ "Стахановський вагонобудiвний завод", що дозволило ідентифікувати й оцінити обмеження у використанні економічного потенціалу підприємства та запропонувати заходи щодо встановлення та зняття обмежень з метою забезпечення цільового використання економічного потенціалу підприємства.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті в наукових фахових виданнях

 1.  Артемьев Б. В. Формирование и оценка научно-технического потенциала предприятия / Б. В. Артемьев // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2006.  12 (106). C. 46-50.
 2.  Артемьев Б. В. Проблемы оценки потенциала предприятия
  / Б. В. Артемьев // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володим
  ира Даля. 2006. 4 (98). Ч. 2.  C. 7-11.
 3.  Артемьев Б. В. Теоретические аспекты исследования экономического потенциала предприятия / Б. В. Артемьев // Прометей. Регіональний зб. наук. праць з економіки. Вип. 2 (20). Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2006.
  С. 202-204.
 4.  Артем’єв Б. В. Оцінка економічного потенціалу підприємства
  / Б. В. Артем’єв // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володим
  ира Даля. 2007. № 1 (107). C. 23-26.
 5.  Артем’єв Б. В. Економічний потенціал підприємства: стратегічний підхід / Б. В. Артем’єв // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2007. № 10 (116). C. 17-23.
 6.  Артем’єв Б. В. Класифікація видових проявів потенціалу підприємства
  / Б. В. Артем’єв // Прометей. Регіональний зб. наук. праць з економіки.
  Вип. 1 (28).
  Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2009. С. 313-314.
 7.  Артемьев Б. В. Подходы к определению сущности экономического потенциала предприятия / Б. В. Артемьев // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2009. 2 (132). C. 21-25.
 8.  Артем’єв Б. В. Управління обмеженнями у використанні економічного потенціалу підприємства / Б. В. Артем’єв, С. С. Мироненко, С. О. Кобзар // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2009. № 3 (133). Ч. 2. С. 19-23.

Особистий внесок здобувача: визначено доцільність застосування теорії обмежень щодо економічного потенціалу підприємства.

 1.  Артем’єв Б. В. Управління економічним потенціалом підприємства
  / Б. В. Артем’єв // Маркетинг: теорія і практика. Зб. наук. праць Східноукраїнс
  ького національного університету імені Володимира Даля. Вип. 16. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2010. — С.15–18.

Друковані матеріали наукових конференцій

 1.  Артемьев Б. В. Потенциал как экономическая категория / Б. В. Артемьев // Університет і регіон : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 жовт. 2006 р. Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2007. С. 16-18.
 2.  Артем’єв Б. В. Складові економічного потенціалу підприємства
  / Б. В. Артем’єв // Фінанси України : мат
  еріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф.,
  18-19 трав. 2007 р. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. — С. 9.
 3.  Артем’єв Б. В. Формування кадрового потенціалу підприємства як складової економічного потенціалу / Б. В. Артем’єв // Управлінський потенціал у системі економічного розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 жов. 2007 р. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2007. — С. 13-15.
 4.  Артемьев Б. В. Современные методы оценки экономического потенциала предприятия / Б. В. Артемьев // Інноваційні стратегії підвищення конкурентоспроможності та забезпечення економічної безпеки регіонів України : матеріали
  Х Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених, 25 бер. 2008 р. — Д
  онецьк: ТОВ "ДЕГІ", 2008. — С. 20-21.
 5.  Артем’єв Б. В. Середовище реалізації економічного потенціалу підприємства / Б. В. Артем’єв // Маркетингові дослідження в Україні : III Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 трав. 2008 р. : тези доповід. Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2008. С. 11-13.

АНОТАЦІЯ

Артем’єв Б. В. Оцінювання обмежень у використанні економічного потенціалу підприємства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України, Луганськ, 2010.

Визначено сутність і напрями використання економічного потенціалу машинобудівних підприємств. Установлено необхідність визначити обмеження, які заважають функціональному використанню економічного потенціалу підприємства, й уточнено визначення поняття "обмеження у використанні економічного потенціалу підприємства". Встановлено, що оцінки обмежень необхідно використовувати для подальшого здійснення операцій з обмеженнями (установлення або зняття), оскільки вони підвищують рівень. Ідентифіковано сукупність обмежень у використанні економічного потенціалу підприємства. Проаналізовано співвідношення структури економічного потенціалу підприємства та обмежень у його використанні й уточнено структуру обмежень. Розглянуто вплив обмежень на результативність використання економічного потенціалу підприємства. Запропоновано спосіб оцінювання обмежень у використанні економічного потенціалу підприємства. Обґрунтовано аналітичне забезпечення операцій з обмеженнями та визначено області використання економічного потенціалу підприємства. Запропоновано спосіб ідентифікації обмежень у використанні економічного потенціалу. Обґрунтовано структуру операцій з обмеженнями у використанні економічного потенціалу підприємства. Розроблено алгоритм біваріантного вибору операцій установлення або зняття обмежень у використанні економічного потенціалу підприємства. Уточнено послідовність дій щодо встановлення та зняття обмежень у використанні економічного потенціалу.

Ключові слова: економічний потенціал, підприємство, обмеження, оцінювання, ідентифікація, область використання, установлення та зняття обмежень.

АННОТАЦИЯ

Артемьев Б. В. Оценка ограничений в использовании экономического потенциала предприятия. Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). – Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля Министерства образования и науки Украины, Луганск, 2010.

Определены сущность и направления использования экономического потенциала машиностроительных предприятий. Установлено, что каждый из объектов и субъектов предприятия владеет частицей его экономического потенциала и, следовательно, является носителем экономического потенциала, который может быть как имеющимся наличным, так и скрытым. Установлена необходимость оценивать ограничения, которые мешают целевому использованию экономического потенциала предприятия с помощью аналитических инструментов, которые в совокупности позволяют установить или снять ограничения в использовании экономического потенциала предприятия с целью обеспечения его целевого использования. Уточнено определение понятия ограничения относительно такого объекта как использование экономического потенциала предприятия. Ограничение определено как препятствие, не позволяющее полностью использовать имеющийся резервный или скрытый предполагаемый экономический потенциал из-за существования объективного условия или преднамеренного установления правила, которое мешает достичь некоторой цели в использовании экономического потенциала либо по назначению, либо по нецелевому намерению. Установлено, что результаты оценки ограничений необходимо использовать для последующего осуществления операций с ограничениями (установление или снятие ограничений), которые приводят к повышению уровня целевого использования имеющегося экономического потенциала предприятия.

Идентифицирована совокупность ограничений в использовании экономического потенциала предприятия и установлено соответствие ограничений носителям и структуре экономического потенциала предприятия. Проанализировано соотношение структуры экономического потенциала предприятия и ограничений в его использовании. Уточнена структура ограничений, которая отвечает структуре экономического потенциала предприятия, учитывает деление ограничений на группы по видам носителей, целевому и нецелевому направлению использования экономического потенциала, учитывает внешнее и внутреннее окружение предприятия как среды возникновения ограничений и факторов влияния на установление и снятие ограничений в использовании экономического потенциала предприятия. Проанализировано влияние ограничений на результативность использования экономического потенциала предприятия. Оценены составляющие экономического потенциала машиностроительных предприятий. Предложен способ оценки ограничений в использовании экономического потенциала предприятия путем формирования и расчета матрицы, каждый элемент которой представляет собой стандартизированную неиспользуемую часть потенциала.

Обосновано аналитическое обеспечение операций с ограничениями и определены области использования экономического потенциала предприятия. Предложен способ идентификации ограничений в использовании экономического потенциала, исходя из области использования экономического потенциала предприятия в двумерном пространстве, координатами которого выступают уровень и направления использования экономического потенциала предприятия. Обоснована структура операций с ограничениями в использовании экономического потенциала предприятия. Разработан алгоритм бивариантного выбора операций установления или снятия ограничений в использовании экономического потенциала предприятия. Уточнена последовательность действий относительно установления и снятия ограничений в использовании экономического потенциала с целью обеспечения его целевого использования путем перехода из областей ненормативного использования экономического потенциала предприятия к области его нормативного использования.

Разработанные рекомендации по идентификации и оценке ограничений в использовании экономического потенциала предприятия и мероприятий по установлению и снятию ограничений с целью целевого использования экономического потенциала предприятия использованы в деятельности машиностроительных предприятий.

Ключевые слова: экономический потенциал, предприятие, ограничения, оценка, идентификация, область использования, установление ограничений и снятие ограничений.

ANNOTATION

Artemyev B. V. Evaluation of constraints in usage of economic potential of an enterprise. – Manuscript.

The thesis claiming the scientific Economy Candidate’s Degree on the specialty – 08.00.04 – Enterprise Economics and Management (by forms of economic activity). – Ukraine Ministry of Education and Science  Volodymyr Dal East-Ukrainian National University, Luhans'k, 2010.

The essence and the directions of the usage of the economic potential of machine-building enterprises have been defined. The necessity to define constraints which interfere with the purpose usage of the economic potential of an enterprise has been defined, and the definition of the term of constraint in the usage of the economic potential of an enterprise has been specified. It has been determined that the results of the constraints evaluation should be used for subsequent realization of operations with constraints (establishing or removing constraints), which result in the increase of the extent of purpose usage of the present economic potential of an enterprise. The set of constraints in the usage of the economic potential of an enterprise has been identified. The correlation of the structure of the enterprise economic potential and the constraints in its usage has been analyzed, and the structure of constraints has been specified. The effect of the constraints on the effectiveness of the enterprise economic potential usage has been analyzed. The method of evaluation of constraints in the usage of the enterprise economic potential has been suggested. The analytical support of operations with constraints has been grounded, and the areas of the enterprise economic potential usage have been specified. The method of identification of constraints in the usage of the economic potential, on the basis of the area of the enterprise economic potential usage in the two-dimensional space, the co-ordinates of which are the extent of the usage of enterprise economic potential and the directions of its usage, has been suggested. The structure of operations with constraints in usage of the economic potential of an enterprise has been grounded. The algorithm of the bivariant choice of operations of establishing or removing constraints in usage of the economic potential of an enterprise has been developed. The sequence of operations in relation to establishing and removing the constraints in usage of the economic potential has been specified. The developed recommendations have been used in the activity of machine-building enterprises.

Key words: economic potential, enterprise, constraint, evaluation, identification, area of usage, establishing and removing the constraints.

Підписано до друку 08.11.2010 р. Формат 6090/16 0,9 д.а.

Тираж 100 екземплярів. Замовлення №

Ротапринт СНУ ім. В. Даля. 91034, м. Луганськ, квартал Молодіжний, 20А.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

29764. Фазовое равновесие в гетерогенных системах. Правило фаз Гиббса. Диаграммы состояния 32.71 KB
  Правило фаз Гиббса. Фазовое равновесие в гетерогенных системах. Правило фаз Гиббса. При рассмотрении фазовых равновесий в системах необходимо различать фазы компоненты соединения твёрдые растворы и механические смеси.
29765. Классификация проводящих материалов, особенности тонкоплёночных металлов, проводящие материалы в микроэлектронике 52.44 KB
  Удельное сопротивление алюминия в 16 раза больше удельного сопротивления меди но алюминий в 35 раза легче меди. Недостатками меди являются её подверженность атмосферной коррозии с образованием оксидных и сульфидных плёнок. Например электропроводность меди очень чувствительна к наличию примеси. Содержание в меди 05 никеля олова или алюминия снижает электропроводность меди от 25 до 40.
29766. Классификация полупроводниковых материалов. Собственные и примесные полупроводники. Примеси в полупроводниках 29.49 KB
  Примеси в полупроводниках. Преднамеренное введение примеси называется легированием соответствующие примеси легирующие а полупроводник легированным или примесным. Кроме легирующих примесей существуют случайные или фоновые примеси непреднамеренно вводимые в полупроводник в процессе его производства и обработки. Фоновые примеси как правило ухудшают основные свойства материала и затрудняют управление ими.
29767. Монокристаллический кремний. Его применение, получение и свойства 36.46 KB
  Применение полупроводникового кремния. тонн кремния ежегодно Япония США Германия. Это базовый материал микроэлектроники который потребляет 80 полупроводникового кремния. Более 90 всех солнечных элементов изготавливаются из кристаллического кремния.
29768. Поликристаллический кремний. Применение, свойства, получение 26.53 KB
  Применение поликристаллического кремния Поликристаллический кремний весьма распространённый материал в технологии полупроводниковых приборов и интегральных схем. Возможность получения поликристаллического кремния с электрическим сопротивлением отличающимся на несколько порядков а также простота технологии привели к тому что он используется в технологии интегральных схем с одной стороны в качестве высокоомного материала затворов нагрузочных резисторов а с другой в качестве низкоомного материала межсоединений. Достоинства разводки на основе...
29770. Полупроводниковые соединения типа 29.44 KB
  Лазеры на основе соединений типа используются в телекоммуникационных устройствах волоконнооптических линий связи принтерах устройствах записи и считывания CD и DVD дисках. Свойства соединений типа Соединения типа образуются в результате взаимодействия элементов 3ей А подгруппы периодической системы с элементами 5ой В подгруппы за исключением висмута и таллия. Соединения типа классифицируются по элементу пятой группы т.
29771. Полупроводниковые соединения типа. Свойства соединений типа 23.32 KB
  Применение соединений типа Наиболее широкое применение соединения находят в качестве люминофоров и материалов для фоторезистов. Изготовление фоторезистов на основе соединений типа связано прежде всего с использованием сульфида кадмия селенида кадмия твёрдые растворы на основе . На основе полупроводников типа изготавливают датчики различного диапазона излучения.
29772. Диэлектрические материалы 37.85 KB
  Пассивные это электроизоляторные и конденсаторные материалы. Пассивные неорганические диэлектрики применяемые в электронной технике можно разделить на стекловидные диэлектрики керамику монокристаллические диэлектрические материалы органические и композиционные материалы. Активные диэлектрики это материалы свойствами которых можно управлять в широких пределах с помощью внешних воздействий.