64296

МЕТОДИКА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ КРАВЦІВ У ПТНЗ ЗАСОБАМИ ІНТЕГРОВАНИХ МІКРОМОДУЛІВ

Автореферат

Педагогика и дидактика

Основи створення методичних систем виробничого навчання та підвищення ефективності професійної підготовки кваліфікованих робітників розроблено в працях В. Перспективним напрямком інтеграції при створенні методичних систем навчання є використання модульного та мікромодульного...

Украинкский

2014-07-04

269.5 KB

2 чел.

PAGE  21

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

Божко Наталія Василівна

УДК 377.147.156:687

МЕТОДИКА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ КРАВЦІВ

У ПТНЗ ЗАСОБАМИ ІНТЕГРОВАНИХ МІКРОМОДУЛІВ

13.00.02– теорія та методика навчання (технічні дисципліни)

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук

Харків – 2010


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українській інженерно-педагогічній академії, Міністерство освіти і науки України, м. Харків.

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор

 Лазарєв Микола Іванович,

Українська інженерно-педагогічна академія, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності, м. Харків.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник

 Козловська Ірина Михайлівна,

 Львівський науково–практичний центр професійно-технічної освіти АПН України, провідний науковий співробітник відділу професійно-практичної підготовки, м.Львів;

 кандидат педагогічних наук, доцент

 Гриценок Інна Антонівна,

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» НАПН України, доцент кафедри університетської та професійної освіти і права, м. Київ.

Захист відбудеться «16» листопада 2010 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.108.01 в Українській інженерно-педагогічній академії за адресою: 61003, м. Харків, вул. Університетська, 16, зал засідань.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Української інженерно-педагогічної академії за адресою: 61003, м. Харків, вул. Університетська, 16.

Автореферат розіслано «14» жовтня 2010 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                   В. В. Кулешова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. Разом з кардинальною зміною економічної структури виробництва в Україні, переходом до ринкової економіки, тісно пов’язаним з перетворенням виробничих відносин, створюються різні типи підприємств з різними формами власності. Це принципово змінює підходи до підготовки робітничих кадрів. Нові соціально-економічні умови, інтереси виробництва обумовлюють нові вимоги до підготовки кваліфікованих  робітників, здатних ефективно використовувати на практиці досягнення науки і техніки, брати активну участь у технологічному оновленні виробничих процесів, значно розширюється обсяг знань, якими повинні володіти випускники професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ), і в той же час скорочується термін підготовки фахівців з кваліфікацією широкого профілю, зорієнтованих на конкретні робочі місця.

З огляду на це постає проблема оновлення змісту освіти та пошуку ефективних шляхів удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців, розробки державних стандартів професійно-технічної освіти (ДС ПТО) з конкретних професій.

Розвиток системи професійної підготовки кваліфікованих робітників швейного профілю повинен бути спрямований на формування у майбутнього фахівця цілісної системи інтегрованих знань, вмінь та навичок, умінь застосовувати отримані знання для вирішення конкретних виробничих завдань, швидко опановувати нове обладнання, техніку та технології, опановувати способи самостійної освітньої діяльності, вдосконалювати професійну майстерність.

Проблема інтеграції знань розглядалась у багатьох дослідженнях. Значну увагу інтеграції приділяли такі вчені як В.Аберган, В.Безрукова, А.Бєляєва, М.Берулава, І.Богатова, О.Булейко, Л.Васіна, Є.Вороніна, Ю.Жидецький, М.Іванчук, О.Кайдагорова,  І.Козловська, К.Колесіна, Д.Коломієць, М.Костюченко, Т.Кристопчук, О.Марущак, В.Панфілова, В.Сидоренко, Р.Собко, Я.Собко, В.Фоменко, Н.Чапаєв, В.Чистікова, Т.Якимович та інші.

Основи створення методичних систем виробничого навчання та підвищення ефективності професійної підготовки кваліфікованих робітників розроблено в працях В.Беспалька, І.Гриценок, Н.Ничкало, В.Скакуна, О.Стечкевича, Т.Якимович та інших учених. Перспективним напрямком інтеграції при створенні методичних систем навчання є використання модульного та мікромодульного підходів (А.Бєляєва, Т.Вострецова, І.Козловська, М.Костюченко, М.Лазарєв, П.Юцявичене).

Аналіз наукових праць вищезазначених учених показав, що проблеми інтеграції знань та підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх кравців у ПТНЗ досліджено недостатньо. Потребують теоретичного й експериментального обґрунтування та розробки структурні елементи методичної системи виробничого навчання засобами інтегрованих мікромодулів. Теоретичною засадою розробки методичної системи виробничого навчання майбутніх кравців у ПТНЗ засобами інтегрованих мікромодулів визначено мікромодульний підхід до формування та структурування інтегрованого змісту виробничого навчання.

Проведений аналіз показав, що існуюча система ПТО не в повній мірі якісно та кількісно задовольняє попит роботодавців у робітничих кадрах. Це пов’язано з багатьма суперечностями, що виникають між рівнем сучасних вимог до професійної діяльності кваліфікованих робітників швейного профілю, викладених у державних стандартах, і реальним станом їх професійної підготовки. В першу чергу це суперечності між  інтегративними процесами, які відбуваються в науці й виробництві та характеризуються швидким оновленням предметів і знарядь праці, використанням нових матеріалів, техніки, технологій та рівнем використання наукових і технологічних досягнень в освітньому процесі; між інтегративним характером професійної діяльності сучасних кваліфікованих робітників швейної промисловості та предметним підходом до конструювання змісту фахової підготовки в системі ПТО.

Зазначені суперечності зумовили проблему дослідження – теоретичне обґрунтування, розробка та експериментальна перевірка методичної системи виробничого навчання майбутніх кравців у ПТНЗ засобами інтегрованих мікромодулів.

Таким чином, актуальність проблеми, її недостатня розробленість та необхідність розв’язання виявлених суперечностей обумовили вибір теми дисертаційного дослідження: „Методика виробничого навчання майбутніх кравців у ПТНЗ засобами інтегрованих мікромодулів”.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є складником науково-дослідної роботи кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності Української інженерно-педагогічної академії “Створення інноваційного інформаційного середовища професійної підготовки інженерів-педагогів” (РК №0108U000038), що виконувалася за держзамовленням Міністерства освіти і науки України.

Тему дисертації затверджено вченою радою Української інженерно-педагогічної академії протокол № 9 від 11.09.2007р. та узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні протокол №1 від 29.01.2008р.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити методичну систему виробничого навчання майбутніх кравців у ПТНЗ засобами інтегрованих мікромодулів.

Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання дослідження:

1. Здійснити аналіз розробленості проблеми інтегрованого підходу до навчання майбутніх кваліфікованих робітників.

2. Теоретично обґрунтувати та розробити методичну систему  виробничого навчання майбутніх кравців у ПТНЗ засобами інтегрованих мікромодулів.

3. Експериментально перевірити розроблену методичну систему виробничого навчання майбутніх кравців у ПТНЗ засобами інтегрованих мікромодулів.

4. Розробити та впровадити в навчальний процес навчальний посібник, який реалізує основні положення методичної системи виробничого навчання майбутніх кравців засобами інтегрованих мікромодулів та рекомендації щодо застосування методичної системи.

Об’єкт дослідження – процес виробничого навчання майбутніх кравців у ПТНЗ.

Предмет дослідження – методична система виробничого навчання майбутніх кравців у ПТНЗ на основі використання інтегрованих мікромодулів.

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні того, що ефективність та якість виробничого навчання майбутніх кравців у ПТНЗ підвищиться, якщо методична система виробничого навчання буде побудована на основі використання інтегрованих мікромодулів, що інтегрують зміст виробничого навчання по кожній мікрооперації технологічного процесу; при цьому структура інтегрованого мікромодуля буде складатися з інструкційно-технологічної, довідкової, оперативно-інноваційної та контрольної складових, які забезпечують формування  цілісної системи професійних умінь та навичок стосовно виконання окремої технологічної мікрооперації.

Методологічну та теоретичну основу дослідження становлять висновки і положення з педагогіки та дидактики професійної освіти (С.Батишев, І.Васильєв,  Г.Жуков,  О.Коваленко,  Г.Кругліков,  Н.Ничкало  та інші);  з теорії змісту навчання (В.Беспалько,  В.Краєвський,  Д.Чернілевський  та інші); з інтеграційних процесів в освіті (В.Аберган,  В.Безрукова,  Ю.Жидецький, М.Іванчук,  О.Кайдагорова,  І.Козловська,  К.Колесіна, В.Сидоренко, В.Фоменко,  Н.Чапаєв та інші); з інтеграції  змісту  навчання  в професійній підготовці кваліфікованих робітників (А.Бєляєва, М.Берулава, І.Богатова, О.Булейко,   Л.Васіна,   І.Козловська,  Д.Коломієць,  Т.Кристопчук,  О.Марущак,  В.Панфілова,  Р.Собко,  Я.Собко,  Т.Якимович та інші); з інтеграції  змісту  навчання  в професійній підготовці кваліфікованих робітників на основі модульної технології (Є.Вороніна, М.Костюченко, В.Чистікова та інші); із закономірностей виробничого навчання (І.Гриценок, Н.Ничкало, В.Скакун, О.Стечкевич та інші); з модульного та мікромодульного підходів до навчання (О.Дубіна, Т.Вострецова, М.Костюченко, М.Лазарєв, А.Нікуліна, П. Юцявичене та інші); з теорії систем і системного аналізу (І.Блауберг, Ю.Бурменко, Д.Гвішиані, С.Ніконоров, В.Садовський, Ю.Шрейдер та інші); з діяльнісної теорії навчання та розвитку особистості  (П.Гальперін, В.Козаков та інші).

Для вирішення поставлених завдань використано такі методи дослідження:

- теоретичні методи: аналіз наукової, методичної та спеціальної літератури з метою визначення наукових основ інтеграції знань у професійній підготовці кваліфікованих робітників; класифікація загальнодидактичних підходів до побудови структурних елементів методичної системи навчання на інтегративній основі з метою визначення таких, що можуть бути використані при створенні методичної системи виробничого навчання майбутніх кравців на основі інтеграції знань; системний аналіз та методи моделювання для розробки теоретичних моделей структурних елементів методичної системи виробничого навчання;

  •  емпіричні методи: педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний та порівняльний) для визначення ефективності розробленої методичної системи виробничого навчання майбутніх кравців засобами інтегрованих мікромодулів; анкетування, опитування, педагогічне спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю учнів, бесіди з майстрами виробничого навчання для визначення рівня сформованості професійних умінь та навичок  майбутніх кравців; математичні методи статистичної обробки експериментальних даних (перевірка статистичних гіпотез, дисперсійний та кореляційний аналіз), за допомогою яких визначено кількісні залежності між показниками дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження  полягає в тому, що вперше теоретично обґрунтовано, розроблено та експериментально перевірено:

- методичну систему виробничого навчання майбутніх кравців у ПТНЗ,  яка побудована на основі використання інтегрованих мікромодулів, що інтегрують зміст навчання по кожній мікрооперації технологічного процесу;  

- структурну модель змісту інтегрованого мікромодуля, яка складається з інструкційно-технологічної, довідкової, оперативно-інноваційної, контрольної складових та побудована на основі мікроструктурного аналізу професійної діяльності фахівців з виходом на рівень технологічних мікрооперацій;

- метод формування інтегрованого змісту, який ґрунтується на використанні математичних моделей структур інтегрованого мікромодуля, модуля, модульного блоку;

дістали подальшого розвитку:

  •  метод розроблення цілей і змісту навчання на основі інтеграції знань з урахуванням ієрархічної системи професійних умінь та навичок; подальший розвиток полягає у розробці багатодисциплінарної ієрархічної цілі навчання на основі виявлення та використання спорідненого матеріалу навчальних дисциплін професійно-теоретичної підготовки для інтеграції зі змістом виробничого навчання;
    •  методи інтеграції знань; подальший розвиток полягає у розробці комплексного методу навчання на основі інтегрованих мікромодулів, який забезпечує навчання як на репродуктивному, так і продуктивному рівнях, з одночасною  інтеграцію складових мікромодуля в контексті виконання окремої технологічної мікрооперації;
    •  засоби виробничого навчання на основі інструкційно-технологічних карт;  подальший розвиток полягає в розробці інструкційно-технологічних карт з використанням чотирьохкомпонентної структури змісту (інструкційно-технологічної, довідкової, оперативно-інноваційної, контрольної складових), які дозволяють інтегрувати зміст навчання на рівні технологічної мікрооперації та забезпечують можливість оперативного управління пізнавальною діяльністю учнів по кожній мікрооперації.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що відповідно до Державного стандарту ПТО з професії «Кравець» розроблено, експериментально перевірено та впроваджено в навчальний процес: методичну систему виробничого навчання майбутніх кравців засобами інтегрованих мікромодулів; дидактичне забезпечення методичної системи виробничого навчання на основі інтегрованих мікромодулів та навчальний посібник «Основи виробничого навчання з професії «Кравець», в якому реалізовано основні положення розробленої методичної системи.

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес Харківського вищого професійного училища сфери послуг (довідка № 250 від 21.05.2010р.), Харківського професійного ліцею швейних технологій (довідка № 55 від 19.05.2010р.), Харківського професійного ліцею швейного виробництва та побуту Української інженерно-педагогічної академії (довідка № 155 від 19.05.2010р.).

Результати дослідження також можуть бути використані у навчально-виховному процесі фахової підготовки майбутніх інженерів-педагогів зі спеціальності «Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості. Технологія текстильної та легкої промисловості» у вищих інженерно-педагогічних навчальних закладах, а також у закладах післядипломної освіти з метою підвищення ефективності професійної підготовки фахівців.

Вірогідність та обґрунтованість результатів дослідження забезпечено застосуванням комплексу методів, адекватних меті, об’єкту, предмету, гіпотезі та завданням дослідження;  практичним аналізом стану досліджуваної проблеми в теорії та практиці; кількісною обробкою та якісним аналізом результатів експериментальної роботи; апробацією і впровадженням результатів дослідження в практику роботи професійно-технічних навчальних закладів.

Особистий внесок здобувача. У працях, написаних у співавторстві, здобувачеві належать (відносно до списку наукових праць): у роботі [1] -   основна ідея, структурна модель змісту інтегрованого мікромодуля, метод формування інтегрованого змісту, метод розроблення багатодисциплінарної ієрархічної цілі навчання на основі виявлення та використання спорідненого матеріалу навчальних дисциплін професійно-теоретичної підготовки для інтеграції зі змістом виробничого навчання, розробка комплексного методу навчання на основі інтегрованих мікромодулів, метод розробки засобів навчання на основі чотирьохкомпонентної структури змісту (інструкційно-технологічної, довідкової, оперативно-інноваційної, контрольної складових); у роботі [2] - поняття рангу складності інтегрованої робочої професії, інтегрованої навчальної дисципліни, інтегрованого модульного блоку; у роботі [5] - структурні та математичні моделі інтегрованої робочої професії, інтегрованої навчальної дисципліни «Виробниче навчання», інтегрованого модульного блоку інтегрованої навчальної дисципліни; у роботі [6] - формування інтегрованого змісту навчальної дисципліни «Виробниче навчання» для майбутніх кравців, структура інтегрованих модульного блоку, модуля та мікромодуля.  

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного дослідження доповідались, обговорювались та дістали позитивну оцінку на Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Теорія і практика» (Алупка, 2007р.),  обласній науково-методичній конференції керівних та педагогічних працівників ПТНЗ «Створення умов для розкриття інноваційного потенціалу працівників системи ПТО регіону» (Харків, 2008р.), обласній науково-методичній конференції керівних та педагогічних працівників ПТНЗ „Професійно-технічна освіта Харківщини у 2008 році: стан, проблеми та перспективи” (Харків, 2008р.), обласній науково-методичній конференції керівних та педагогічних працівників ПТНЗ „Системний підхід до забезпечення якості освітніх послуг – невід’ємна  умова модернізації професійно-технічної освіти” (Харків, 2009р.), обласній науково-методичній конференції керівних та педагогічних працівників ПТНЗ «Результативність освітньої діяльності ПТНЗ у 2008-2009 н.р. та шляхи підвищення якості професійної освіти» (Харків, 2009р.), обласній науково-методичній конференції керівних та педагогічних працівників ПТНЗ «Розвиток регіональної системи надання якісних освітніх послуг: теоретичний та практичний  аспекти  професійно-технічної  освіти»  (Харків, 2010р.), Міжнародній    науково-практичній    конференції    «Внесок академіка В.С.Ледньова у становлення та розвиток теорії і структури змісту сучасної інженерно-педагогічної освіти» (Харків, 2009р.), обласних семінарах-практикумах для педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів Харківської області (2006-2008рр.).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано в 12  наукових і науково-методичних працях (з них 9 одноосібних), у тому числі: 5 -  у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 6 – в інших наукових виданнях, 1- навчальний посібник.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних літературних джерел (всього 200, з них 8 іноземними мовами) та 5 додатків на 136 сторінках. Повний обсяг дисертації викладено на 398 сторінках, основний текст – на 203 сторінках. Робота містить в основному тексті 16 таблиць на 15 сторінках, 66 рисунків на 22 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність і доцільність виконаного дослідження, сформульовано проблему, визначено мету, об’єкт, предмет, гіпотезу та завдання дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичне і практичне значення роботи, відображено апробацію та впровадження результатів дослідження, визначено особистий внесок здобувача наукового ступеня.

У першому розділі «Теоретичні основи інтеграції знань у професійній підготовці кваліфікованих робітників швейного профілю» визначено теоретичні засади інтеграції знань у професійній підготовці сучасного кваліфікованого робітника; проведено аналіз реалізації теоретичних засад інтеграції знань в методиках інтегративного навчання кваліфікованих робітників у ПТО; визначено дидактичні основи методичної системи виробничого навчання майбутніх кравців у ПТНЗ засобами інтегрованих мікромодулів; розроблено системні та математичні засади інтеграції змісту навчання майбутніх кравців у ПТНЗ засобами інтегрованих мікромодулів.

Аналіз проблем професійної підготовки сучасного кваліфікованого робітника показав, що забезпечити потрібну якість професійної підготовки можливо за умови здійснення навчального процесу на підставі ДС ПТО та методичних систем виробничого навчання, розроблених на основі інтеграції знань. Науково обґрунтована розробка методичної системи виробничого навчання майбутніх кравців на основі інтеграції знань можлива лише за умови наявності елементів інтеграції, один з яких є базовим (у даному випадку  навчальна дисципліна «Виробниче навчання»), а інші - доповнюючими (навчальні дисципліни, що підлягають інтеграції), та об’єктивних умов їх об’єднання, тобто інтеграційних процесів, що відбуваються в науці й виробництві.

Аналіз загальнодидактичних підходів до побудови структурних елементів методичних систем навчання на основі інтеграції знань дозволив визначити теоретичні засади та загальну модель методичної системи виробничого навчання майбутніх кравців засобами інтегрованих мікромодулів. До складових  методичної системи належать: багатодисциплінарна ціль, що визначається дисциплінами, які підлягають інтеграції, і забезпечує формування цілісної системи знань, умінь та навичок, умінь застосовувати їх у практичній діяльності для вирішення конкретних виробничих завдань, розвиток професійно важливих якостей майбутнього кваліфікованого робітника; інтегрований зміст навчання, визначений з урахуванням критеріїв та принципів відбору навчального матеріалу на основі інтеграції знань та структурований на мікромодульній основі (мікроструктурному аналізі професійної діяльності кваліфікованих робітників з виходом на рівень технологічних мікрооперацій); методи інтеграції знань, які сприяють досягненню цілісної мети навчання; дидактичні засоби навчання, що розробляються на основі  мінімальних структурних одиниць інтегрованого змісту, тобто інтегрованих мікромодулів, відповідають структурі формування професійної дії та забезпечують можливість оперативного управління пізнавальною діяльністю учнів з кожної мікрооперації.  

Проведений аналіз показав, що загальна модель методичної системи виробничого навчання майбутніх кравців засобами інтегрованих мікромодулів у повній мірі не реалізована в існуючих методиках інтегративного навчання, потребує доповнення підхід до розробки дидактичних засобів навчання методичної системи виробничого навчання, а саме врахування принципу їх розробки на основі виробничої документації та представлення навчальної інформації в мікромодулях у різному вигляді.

Розроблено теоретичні моделі структурних елементів методичної системи виробничого навчання майбутніх кравців засобами інтегрованих мікромодулів: модель цілі, що має багаторівневу ієрархічну структуру, побудова якої відбувається з урахуванням конкретних професійних умінь та навичок; модель інтегрованого змісту, структурування якого на інтегровані модульні блоки, модулі та мікромодулі виконано з урахуванням  конкретних професійних умінь та навичок; модель інтегрованого мікромодуля як елементу ієрархічної структури інтегрованого змісту навчальної дисципліни «Виробниче навчання», що містить інструкційно-технологічну (чіткі вказівки щодо послідовності виконання технологічних операцій, правил та технічних умов, можливих дефектів та способів їх усунення), довідкову (інформація, що додатково пояснює, чому саме так треба виконувати ту чи іншу технологічну операцію), оперативно-інноваційну (інформація щодо сучасних технологій, матеріалів, устаткування, нових досягнень науки і техніки) та контрольну (контроль засвоєння учнями навчального матеріалу) складові, що забезпечують формування професійних умінь та навичок стосовно виконання окремої технологічної операції; модель комплексного методу навчання на основі інтегрованих мікромодулів,  що забезпечує інтеграцію складових мікромодуля на рівні окремої технологічної мікрооперації; модель дидактичного засобу, побудованого на основі інтегрованих мікромодулів з урахуванням структури формування навчальної дії та принципу розробки дидактичних засобів з використанням інструкційно-технологічних карт і представлення навчальної інформації у мікромодулях у текстово-графічній формі, яка забезпечує структуровану подачу інтегрованого змісту у вигляді складових інтегрованого мікромодуля.

Визначено системні та математичні засади інтеграції змісту навчання майбутніх кравців у ПТНЗ засобами інтегрованих мікромодулів за допомогою адекватного математичного апарату (теорії множин). Уведено поняття рангу складності інтегрованої навчальної дисципліни (ІНД) в залежності від приналежності навчальних дисциплін, які інтегруються, до певної групи (загальнопрофесійні, професійно-теоретичні, професійно-практичні), що дає змогу описати інтеграцію n дисциплін та визначити вид інтеграції (внутрішньогрупова чи міжгрупова). Розроблено математичні моделі структури ІНД 1-го та 2-го рангу складності, які характеризуються  об’єднанням множин ознак навчальних дисциплін, що інтегруються. Це дозволило розробити математичну модель структури ІНД «Виробниче навчання» 2-го рангу складності, зінтегрованої з трьох навчальних дисциплін двох груп.

Розроблено математичні та структурні моделі інтегрованого мікромодуля, яка характеризується об’єднанням множин ознак всіх складових мікромодуля, інтегрованого модуля, яка характеризується об’єднанням множин всіх інтегрованих мікромодулів, що входять до його складу, та інтегрованого модульного блоку, яка характеризується об’єднанням множин всіх інтегрованих модулів, що входять до його складу. Це дозволило розробити трирівневу ієрархічну структуру модульної побудови ІНД «Виробниче навчання»: І рівень – інтегрований модульний блок (ІМБ), ІІ рівень – інтегрований модуль (ІМ), ІІІ рівень – інтегрований мікромодуль (ІММ).

У другому розділі «Методична система виробничого навчання майбутніх кравців у ПТНЗ засобами інтегрованих мікромодулів» теоретично обґрунтовано та розроблено цілі, зміст, методи, дидактичні засоби, організаційні форми та технологію методичної системи виробничого навчання майбутніх кравців засобами інтегрованих мікромодулів.

У результаті структурного аналізу освітньо-кваліфікаційної характеристики кравця 2 розряду, тематичного плану та програми навчальної дисципліни «Виробниче навчання», підручників та навчальних посібників з виробничого навчання та технології виготовлення одягу розроблено трирівневу ієрархічну систему професійних умінь та навичок, якими повинен оволодіти майбутній кваліфікований робітник. Характерною особливістю розробленої ієрархічної системи професійних умінь та навичок є те, що вона визначає інтеграційні зв’язки між навчальним матеріалом дисциплін професійно-теоретичної підготовки та виробничим навчанням. Це дозволило встановити доцільність об’єднання змісту навчальних дисциплін «Виробниче навчання», «Технологія виготовлення одягу» та «Обладнання» при створенні інтегрованого змісту навчальної дисципліни «Виробниче навчання».

Визначена таким чином система професійних умінь та навичок, дозволяє сформувати ціль методичної системи виробничого навчання майбутніх кравців з використанням мікромодулів як багатодисциплінарну. В свою чергу, трирівнева ієрархічна структура професійних умінь та навичок дозволяє встановити аналогічні рівні представлення складових цілі методичної системи.

Визначено інтегрований зміст методичної системи виробничого навчання, представлений в ІНД «Виробниче навчання» за допомогою математичної моделі структури ІНД 2-го рангу складності (1), тому що вона інтегрується з трьох навчальних дисциплін двох груп: базової, професійно-практичної, – «Виробниче навчання» та доповнюючих, професійно-теоретичних, –  «Технологія виготовлення одягу» і «Обладнання».

                                                (1)

 

де  – множина ознак ІНД «Виробниче навчання» 2-го рангу складності у вигляді списків тем, яка інтегрується з навчальних дисциплін -  базової «Виробниче навчання» та двох доповнюючих -  «Технологія виготовлення одягу» та «Обладнання»;

– об’єднання множин ознак дисциплін «Технологія виготовлення одягу» DТ1 та «Обладнання» DО1 у вигляді списків  тем, які є спорідненими з базовою навчальною дисципліною «Виробниче навчання» та будуть використані при створенні ІНД;

- об’єднання множин ознак дисциплін «Технологія виготовлення одягу» DТ2 та «Обладнання» DО2 у вигляді списків  тем, які не є спорідненими з базовою навчальною дисципліною «Виробниче навчання» або дублюються і не будуть використані при створенні ІНД;

 - множина ознак базової навчальної дисципліни «Виробниче навчання».

Для формування змісту ІНД «Виробниче навчання» було складено зведено-тематичний план навчальних дисциплін «Виробниче навчання», «Технологія виготовлення одягу» та «Обладнання» з позначенням змісту кожної теми та часу на її вивчення. Це дало змогу виконати ретельний аналіз змісту навчального матеріалу кожної навчальної дисципліни, визначити списки тем, які використовуються в   ІНД «Виробниче навчання», та списки тем, які не будуть використані в ІНД «Виробниче навчання». Внаслідок цього було виявлено та усунено дублювання навчального матеріалу, сформовано зміст ІНД «Виробниче навчання» з огляду на професійну значущість навчального матеріалу, рівень системності вихідних понять, відповідність фактичного матеріалу тенденціям розвитку сучасної науки і виробництва, доступність навчального матеріалу учням певної вікової категорії, відповідність матеріально-технічної бази можливостям засвоєння навчального матеріалу. Таким чином, у змісті ІНД «Виробниче навчання» зосереджено тільки той навчальний матеріал, що має практичне значення (а не зайвий раз розкриває теоретичні аспекти питань, що розглянуті при вивченні теоретичних дисциплін). Окрім того, до змісту ІНД «Виробниче навчання» увійшов споріднений матеріал, необхідний для формування відповідних професійних умінь та навичок, який тематично належить до  навчальних дисциплін «Технологія виготовлення одягу» та «Обладнання», але в їх змісті не зазначений.

Виконано структурування інтегрованого змісту ІНД «Виробниче навчання» на основі ієрархічної структури модульної побудови ІНД «Виробниче навчання», яка складається із семи ІМБ (рис.1), що формують професійні вміння першого рівня. До складу ІМБ входять від одного до чотирьох ІМ (рис.2), що забезпечують формування професійних умінь другого рівня. В свою чергу кожен ІМ складається з ІММ (рис.3), максимальна кількість яких в одному ІМ дорівнює 14. Розроблена структура змісту ІНД «Виробниче навчання» забезпечує засвоєння учнями цілісної системи теоретико-практичних знань, вмінь та навичок засобами ІММ та застосування отриманих знань на практиці для вирішення конкретних виробничих завдань.

Розроблено загальні моделі застосування комплексного методу навчання на основі ІММ, які  є способом реалізації цілей та змісту методичної системи, та дидактичні засоби навчання на їх основі.

Визначено  форми організації навчальної діяльності учнів в залежності від цілей навчання (фронтальна, індивідуальна, групова, бригадна) для опанування певними інтегрованими мікромодулями. Розроблено технологію методичної системи виробничого навчання майбутніх кравців у ПТНЗ засобами інтегрованих мікромодулів, яка визначає відповідні інтегровані мікромодулі та дидактичні засоби, що розроблені на їх основі, застосування комплексного методу навчання, рівень засвоєння інтегрованого змісту (репродуктивний або продуктивний), форми організації навчальної діяльності учнів.

Рис. 1. Структурування ІНД «Виробниче навчання» на ІМБ

Рис. 2. Структурування ІНД «Виробниче навчання» на ІМ

Рис. 3. Структурування ІНД «Виробниче навчання» на ІММ

(на прикладі ІМ-2.1 «Виконання строчок прямого стібка»)

У третьому розділі «Експериментальне дослідження методичної системи виробничого навчання майбутніх кравців у ПТНЗ засобами інтегрованих  мікромодулів» викладено організаційно-методичні основи та результати експериментального дослідження, обґрунтовано критерії та показники оцінки ефективності методичної системи виробничого навчання засобами інтегрованих мікромодулів, наведено кількісний та якісний аналіз результатів дослідження.

Метою експериментального дослідження було визначення ефективності розробленої методичної системи виробничого навчання майбутніх кравців засобами інтегрованих  мікромодулів. Ефективність методичної системи виробничого навчання майбутніх кравців засобами інтегрованих мікромодулів пов’язана як з необхідністю підвищення якості засвоєння професійних знань, формування професійних умінь та навичок, так і з необхідністю підвищення рівня формування професійно-важливих якостей. У зв’язку з цим було розроблено таку систему критеріїв та показників, яка дозволяє визначити якість засвоєння професійних знань, формування професійних умінь та навичок, формування професійно-важливих якостей.

Експеримент складався з констатувального, формувального та порівняльного етапів. У перебігу констатувального етапу було проведено визначення ефективності традиційної методичної системи виробничого навчання у ПТНЗ. На цьому етапі брали участь 80 учнів Харківського вищого професійного училища сфери послуг, Харківського професійного ліцею швейних технологій, Харківського професійного ліцею швейного виробництва та побуту Української інженерно-педагогічної академії.  Аналіз результатів констатувального експерименту показав, що середні значення показників знаходяться в межах 4,2 – 7 балів.  Це свідчить про низький та середній рівень сформованості професійних знань, вмінь, навичок і професійно-важливих якостей учнів, тобто про низьку ефективність традиційної методичної системи виробничого навчання.

На формувальному та порівняльному етапах було здійснено визначення ефективності розробленої методичної системи. У перебігу формувального етапу брали участь 302 учні Харківського вищого професійного училища сфери послуг, Харківського професійного ліцею швейного виробництва та побуту Української інженерно-педагогічної академії, Харківського професійного ліцею швейних технологій: 111 учнів в 4 контрольних групах (з них 65 в 2-х групах з числа учнів, що мають повну загальну середню освіту (ПЗСО), 46 в 2-х групах з числа учнів, що мають базову загальну середню освіту (БЗСО); 191 учень в 7 експериментальних групах (з них 144 в 5 групах з числа учнів, що мають ПЗСО, 47 в 2-х групах з числа учнів, що мають БЗСО).

У контрольних групах (КГ) навчальний процес здійснювався за традиційною методичною системою виробничого навчання. В експериментальних групах (ЕГ) – за методичною системою виробничого навчання засобами інтегрованих мікромодулів, яка дозволяє сформувати в учнів  цілісну систему теоретико-практичних (інтегрованих) знань, вмінь та навичок, умінь застосовувати їх в практичній діяльності для вирішення конкретних виробничих завдань.

Результати порівняльного експерименту в контрольних та експериментальних групах з числа учнів, що мають ПЗСО та БЗСО представлені  в табл.1. Порівняння даних експериментальних і контрольних груп показало, що приріст середніх значень показників в експериментальних групах з числа учнів, що мають ПЗСО в середньому склав 2,5 бали (38,5%), в експериментальних групах з числа учнів, що мають БЗСО  - 2,8 бали (48,3%).

Таблиця 1

Результати порівняльного експерименту

Критерії

Показники ефективності методичної системи

Середні значення показників, бали

Учні з ПЗСО

Учні з БЗСО

ЕГ (144 учня)

КГ (65 учнів)

Приріст значення показника

ЕГ (47 учнів)

КГ (46 учнів)

Приріст значення показника

Код показника

Назва показника

Абс.

%

Абс.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Сформованості  професійних умінь

П-1.1.1

Рівність лінії строчки, Крів 

10,0

6,7

3,3

49,2

9,9

6,7

3,2

47,7

П-1.1.2

Ширина  підгину, Wпід

10,0

7,7

2,3

29,8

9,8

6,2

3,6

58,1

П-1.1.3

Розташування  строчки

ирина шва), Кроз

9,8

6,5

3,3

50,7

9,8

6,5

3,3

50,7

П-1.1.4

Параметри   стібків, Dст, Sст

8,7

5,1

3,6

70,6

8,9

5,1

3,8

74,5

П-1.1.5

Однорідність стібків, Ост

10,3

6,6

3,7

56,1

9,6

5,0

4,6

92

П-1.1.6

Пришивання  фурнітури, Kф

10,0

7,9

2,1

26,5

10,5

7,0

3,5

50

П-1.1.7

Обметування петель,  Kп

9,0

5,9

3,1

52,5

8,7

4,9

3,8

77,5

П-1.2.1

Форма та рівність країв деталі, Kфд

9,1

6,2

2,9

46,7

8,9

5,1

3,8

74,5

П-1.2.2

Відповідність розмірів, Pгр 

9,1

7,5

1,6

21,3

8,6

4,6

4,0

87,0

П-1.2.3

Якість ВТО, Kвто

8,3

6,2

2,1

33,8

8,1

6,2

1,9

30,6

Сформованості  професійних навичок

П-2.1

Час виконання, Kч

9,6

7,6

2,0

26,3

9,3

5,5

3,8

69,1

П-2.2

Самостійність виконання, Kсам

8,1

5,0

3,1

62

7,5

4,7

2,8

59,6


Продовження табл.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Сформованості  професійних

знань

П-3.1

Засвоєння навчального матеріалу, Kз

8,0

6,0

2,0

33,3

7,6

6,0

1,6

26,6

П-3.2

Креативність, Kк

8,1

5,8

2,3

39,6

7,7

5,8

1,9

32,7

Сформованості

професійно-важливих якостей

П-4.1

Акуратність, Kа

8,8

6,9

1,9

27,5

8,3

5,7

2,6

45,6

П-4.2

Уважність, Kу

9,5

7,4

2,1

28,3

9,1

5,8

3,3

56,8

Середнє значення

9,0

6,5

2,5

38,5

8,6

5,8

2,8

48,3

Статистична значущість різниць показників контрольних та експериментальних груп визначалась у середовищі електронних таблиць MS Excel за допомогою t – критерію Стьюдента та F – критерію Фішера. Результати статистичного аналізу підтвердили статистичну значущість різниці усіх показників в контрольних та експериментальних групах. Так, експериментальне значення критерію Фішера знаходиться в межах значень від 76 до 123, що значно більше, ніж його критичне значення 4,1 для рівня значущості =0,05.

Якісний аналіз результатів експериментального дослідження показав суттєвий позитивний вплив запропонованої методичної системи виробничого навчання засобами інтегрованих мікромодулів на рівень формування професійних знань, вмінь, навичок та професійно-важливих якостей майбутніх кравців. Учні в експериментальних групах виявили більший інтерес до навчально-пізнавальної діяльності, обраної професії, навчилися встановлювати  зв'язок між навчальним матеріалом різних дисциплін, самостійно вирішувати проблемні завдання та виробничі ситуації. Таким чином, проведене дослідження підтвердило правильність висунутої гіпотези дослідження – розроблена методична система виробничого навчання майбутніх кравців у ПТНЗ засобами інтегрованих мікромодулів забезпечує підвищення ефективності та якості підготовки кваліфікованих робітників.

ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове розв’язання проблеми підвищення якості виробничого навчання кваліфікованих робітників з професії «Кравець», що виявляється в обґрунтуванні, розробці, експериментальній перевірці та впровадженні цілей, змісту, методів, засобів, форм та технології методичної системи виробничого навчання засобами інтегрованих мікромодулів.

1. Проведений аналіз розробленості проблеми інтегрованого підходу до навчання майбутніх кваліфікованих робітників виявив недостатню теоретичну та методичну обґрунтованість в педагогічній науці положень щодо створення методичних систем виробничого навчання на основі інтеграції знань з урахуванням ДС ПТО. В результаті дослідження було проаналізовано існуючі загальнодидактичні підходи до побудови структурних елементів систем навчання на основі інтеграції знань, що дозволило розробити загальну модель методичної системи виробничого навчання майбутніх кравців засобами інтегрованих мікромодулів та дійти висновку про те, що науково обґрунтоване розроблення цієї методичної системи можливе за умови врахування всіх її структурних елементів: цілей, змісту, методів, засобів та форм навчання.

2. В результаті дисертаційного дослідження теоретично обґрунтовано та розроблено:

- методичну систему виробничого навчання майбутніх кравців засобами інтегрованих мікромодулів, що інтегрують зміст виробничого навчання та споріднених дисциплін професійно-теоретичної підготовки по кожній мікрооперації технологічного процесу;

- структурну модель змісту інтегрованого мікромодуля, яка складається з  інструкційно-технологічної, довідкової, оперативно-інноваційної, контрольної складових та побудована на основі мікроструктурного аналізу професійної діяльності фахівців з виходом на рівень технологічних мікрооперацій, що забезпечує формування цілісної системи теоретико-практичних вмінь та навичок;

- метод формування інтегрованого змісту, який ґрунтується на використанні математичних моделей структур інтегрованого мікромодуля, модуля, модульного блоку, що дозволило розробити трирівневу ієрархічну структуру модульної побудови ІНД «Виробниче навчання»: 1 рівень – інтегрованого модульного блоку, 2 рівень – інтегрованого модуля, 3 рівень – інтегрованого мікромодуля;

- метод комплексного навчання на основі інтегрованих мікромодулів, який забезпечує навчання як на репродуктивному так і продуктивному рівнях, з одночасною  інтеграцію складових мікромодуля в контексті виконання окремої технологічної мікрооперації;

- дидактичні засоби на основі  інтегрованих мікромодулів, які відповідають структурі формування професійної дії та забезпечують можливість оперативного управління пізнавальною діяльністю учнів по кожній мікрооперації.

3. Експериментально перевірено розроблену методичну систему виробничого навчання майбутніх кравців у ПТНЗ засобами інтегрованих мікромодулів. Найбільший приріст середніх значень показників відбувся за критеріями, що визначають сформованість професійних умінь (2,8 бали в експериментальних групах з числа учнів, що мають ПЗСО, 3,5 бали – в групах з числа учнів, що мають БЗСО) та навичок  майбутніх кравців (2,6 бали та 3,3 бали відповідно). Приріст середніх значень показників за критеріями, що визначають сформованість професійних знань майбутніх кравців більший в експериментальних групах з числа учнів, що мають ПЗСО - 2,2 бали (в групах з числа учнів, що мають БЗСО – 1,8 бали). За критеріями, що визначають сформованість професійно-важливих якостей, приріст середніх значень показників більший в експериментальних групах з числа учнів, що мають БЗСО – 2,9 бали (в групах з числа учнів, що мають ПЗСО – 2 бали). Результати експериментального дослідження підтвердили гіпотезу та теоретичні положення методичної системи виробничого навчання засобами інтегрованих  мікромодулів і показали суттєве підвищення якості професійної підготовки майбутніх кравців у ПТНЗ (приріст середніх значень показників в експериментальних групах з числа учнів, що мають ПЗСО в середньому склав 2,5 бали (38,5%), в експериментальних групах з числа учнів, що мають БЗСО  - 2,8 бали (48,3%).  

4. Теоретично обґрунтовані положення методичної системи виробничого навчання майбутніх кравців засобами інтегрованих мікромодулів покладено в основу методичних рекомендацій та навчального посібника для учнів та педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, студентів інженерно-педагогічних спеціальностей ВНЗ.  

Виконане дослідження не вирішує всіх аспектів розв’язання проблеми підвищення ефективності професійної підготовки кваліфікованих робітників з професії «Кравець».

Подальшого дослідження потребують такі аспекти проблеми, як розробка комп’ютеризованої інтегрованої начальної дисципліни «Виробниче навчання» для кравців,  створення методичної системи виробничого навчання засобами інтегрованих мікромодулів для підготовки кваліфікованих робітників з професії «Кравець» інших кваліфікаційних рівнів.  

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:

Навчальний посібник

1. Божко Н.В. Основи виробничого навчання з професії «Кравець»: [навч. посіб.] / Божко Н.В., Пермінова А.В., Рябчиков М.Л. – Харків: ФОП «Шевченко»,  2010. – 432 с.

Статті у наукових фахових виданнях

2.  Божко Н.В. Інтеграція  теоретичного  і  виробничого  навчання в ПТНЗ з використанням модульних технологій. Системний підхід / Лазарєв М.І., Божко Н.В. // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. праць. – Харків: УІПА. 2007. – №18-19. – С.98-111.

3. Божко Н.В. Метод навчання інтегрованих мікромодулів у методичній системі виробничого навчання майбутніх кравців / Н.В. Божко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. праць. – Харків: УІПА. 2009. – №22-23.  – С.228-236.

4. Божко Н.В. Проектування цілей методичної системи виробничого навчання майбутніх кравців у ПТНЗ з використанням інтегрованих мікромодулів / Н.В. Божко // Проблеми трудової та професійної підготовки: зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова. 2009. – Вип. 8. – С.50-59.

5. Божко Н.В. Розробка функціональних  інтеграційних моделей у ПТО / Лазарєв М.І., Божко Н.В. // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. праць. – Харків: УІПА. 2008. – №21. – С.70-79.

6. Божко Н.В. Структура мікромодулів інтегрованої навчальної дисципліни «Виробниче навчання» / Лазарєв М.І., Божко Н.В. // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. праць. – Харків: УІПА. 2009.–№24-25.–С.149-157.

Статті в інших наукових виданнях

7. Божко Н.В. Інтеграційні форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів / Н.В. Божко // Вісник профосвіти.–2008.–№7-8-9-10. – С.24-26.

8. Божко Н.В. Інтеграційний підхід до професійної підготовки кваліфікованих робітників / Н.В. Божко // Професійна освіта: теорія і практика. Науково-методичний журнал. – Харків: НМЦ ПТО ХО, 2007. – №1-2. – С.10-17.

9. Божко Н.В. Модульно-компетентностный поход к формированию содержания по заказам работодателей / Н.В. Божко // Професійна освіта: теорія і практика. Науково-методичний журнал. – Харків: НМЦ ПТО ХО, 2009. – №1-2. – С.85-92.

10. Божко Н.В. Теоретичні основи формування інтегрованого змісту навчальної дисципліни «Виробниче навчання» / Н.В. Божко // Професійна освіта: теорія і практика. Науково-методичний журнал. – Харків: НМЦ ПТО ХО, 2009. – №1-2. – С.5-11.

11. Божко Н.В. Технологія інтегрованого уроку / Н.В. Божко // Вісник профосвіти. – 2007. – №19-20. – С.9-11.

12. Божко Н.В. Що потрібно майбутньому фахівцеві. Інтеграція теоретичного та виробничого навчання в контексті впровадження державних стандартів професійно-технічної освіти / Н.В. Божко // Профтехосвіта. – 2009. – №4. – С.53-57.

АНОТАЦІЇ

Божко Н.В. Методика виробничого навчання майбутніх кравців у ПТНЗ засобами інтегрованих мікромодулів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни). – Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, 2010.

У дисертації обґрунтовано теоретичні засади створення методичної системи виробничого навчання майбутніх кравців у ПТНЗ засобами інтегрованих мікромодулів. Науково обґрунтовано і розроблено методичну систему виробничого навчання майбутніх кравців у ПТНЗ, яка побудована на основі використання  інтегрованих мікромодулів, що інтегрують зміст навчання по кожній мікрооперації технологічного процесу; структуру інтегрованого мікромодуля та його складових (інструкційно-технологічної, довідкової, оперативно-інноваційної, контрольної), яку побудовано на основі мікроструктурного аналізу професійної діяльності фахівців з виходом на рівень технологічних мікрооперацій; метод формування інтегрованого змісту, який ґрунтується на використанні математичних моделей структур інтегрованого мікромодуля, модуля, модульного блоку; метод комплексного навчання на основі інтегрованих мікромодулів, який забезпечує навчання як на репродуктивному так і продуктивному рівнях, з одночасною  інтеграцію складових мікромодуля в контексті виконання окремої технологічної мікрооперації.

Експериментальні дослідження підтвердили гіпотезу та теоретичні положення методичної системи виробничого навчання засобами інтегрованих  мікромодулів і показали суттєве підвищення якості професійної підготовки майбутніх кравців у ПТНЗ.

Ключові слова: майбутні кравці, виробниче навчання, методична система,  інтегровані мікромодулі, професійно-технічні навчальні заклади, державні стандарти, професійно-технічна освіта, професійні вміння та навички, інтеграція знань, теоретичні моделі цілі, змісту, методів, засобів.

Божко Н.В. Методика производственного обучения будущих портных в ПТУЗ средствами интегрированных микромодулей. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения (технические дисциплины). – Украинская инженерно-педагогическая академия, Харьков, 2010.

Диссертационная работа посвящена решению проблемы повышения качества производственного обучения будущих портных в профессионально-технических учебных заведениях посредством теоретического обоснования и разработки методической системы производственного обучения с использованием интегрированных микромодулей.

Проведен анализ психолого-педагогической литературы, который  показал недостаточную разработанность в педагогической науке положений относительно создания методических систем производственного обучения на основе интеграции знаний и с учетом государственных стандартов профессионально-технического образования. В результате исследования были проанализированы существующие общедидактические подходы к построению структурных элементов систем обучения на основе интеграции знаний. Это позволило прийти к выводу о том, что научно обоснованная разработка методической системы производственного обучения будущих портных средствами интегрированных микромодулей возможна при условии учета всех ее структурных элементов: целей, содержания, методов, средств и форм обучения.

В связи с этим разработаны и реализованы теоретические подходы создания методической системы производственного обучения будущих портных средствами интегрированных микромодулей. Многодисциплинарная  цель, которая имеет  многоуровневую иерархическую структуру, построенную с учетом конкретных профессиональных умений и навыков. Интегрированное  содержание обучения, определенное с учетом критериев и принципов отбора учебного материала на основе интеграции знаний и  структурированное на микромодульной основе (микроструктурном анализе профессиональной деятельности квалифицированных рабочих с выходом на уровень технологических микроопераций). Комплекс методов обучения, которые объективно связаны с идеей интеграции знаний и способствуют достижению целостной цели обучения. Дидактичные средства обучения, которые  разрабатываются на основе интегрированных микромодулей, соответствуют структуре формирования профессионального действия и обеспечивают возможность оперативного управления познавательной деятельностью учащихся по каждой микрооперации.  

На основе анализа структуры содержания профессиональной деятельности портного 2 разряда разработана иерархическая система профессиональных умений и навыков, которыми должен овладеть будущий квалифицированный рабочий. Иерархическая система профессиональных умений и навыков является не только основой для разработки целей и содержания методической системы, она также позволяет определить учебный материал из дисциплин профессионально-теоретической подготовки, необходимый для их формирования. То есть определить учебные дисциплины, которые  подлежат интеграции.

Теоретически обоснованы и разработаны: 1) методическая система производственного обучения будущих портных в ПТУЗ средствами  интегрированных микромодулей, что позволяет интегрировать содержание по каждой микрооперации технологического процесса; 2) структурная модель содержания интегрированного микромодуля, которая состоит из инструкционно-технологической, справочной, оперативно-инновационной, и контрольной составляющих, и построена на основе микроструктурного анализа профессиональной деятельности квалифицированных рабочих с выходом на уровень технологических микроопераций; 3) метод формирования интегрированного содержания, который основывается на использовании математических моделей структур интегрированного микромодуля, модуля, модульного блока; 4) метод комплексного обучения на основе интегрированных микромодулей, который обеспечивает обучение, как на репродуктивном,  так и продуктивном уровнях, с одновременной  интеграцией составляющих микромодуля в контексте выполнения отдельной технологической микрооперации; 5) дидактические средства на основе интегрированных микромодулей, которые соответствуют структуре формирования профессиональных действий и обеспечивают возможность оперативного управления познавательной деятельностью учащихся по каждой микрооперации технологического процесса.  

Результаты экспериментального исследования подтвердили гипотезу и теоретические положения методической системы производственного обучения  средствами интегрированных  микромодулей и показали существенное повышение качества профессиональной подготовки будущих портных в ПТУЗ.

Разработанная методическая система производственного обучения средствами интегрированных микромодулей оказала положительное влияние на уровень формирования профессиональных знаний, умений, навыков и профессионально важных качеств будущих портных. Учащиеся проявили интерес к учебно-познавательной деятельности, выбранной профессии, научились устанавливать взаимосвязь между учебным материалом разных дисциплин, самостоятельно решать проблемные задания и производственные ситуации.

Основные результаты исследования внедрены в учебный процесс Харьковского высшего профессионального училища сферы быта,  Харьковского профессионального лицея швейных технологий, Харьковского профессионального лицея швейного производства и быта Украинской инженерно-педагогической академии.

Ключевые слова: будущие портные, производственное обучение, методическая система,  интегрированные микромодули, профессионально-технические учебные заведения, государственные стандарты, профессионально-техническое образование, профессиональные умения и навыки, интеграция знаний, теоретические модели цели, содержания, методов, средств.

Bozhko N. Methods of production studies of future tailors at vocational technical schools with integrated micromodules. – Manuscript.

The dissertation for scientific degree of the candidate of pedagogical sciences in the speciality 13.00.02 – the theory and method of studies (technical disciplines). – Ukrainian Engineering-Pedagogic Academy, Kharkiv, 2010.

In the dissertation are formulated theoretic principles of creation the methodic system of production studies of future tailors at Vocational Technical Schools by means of integrated micromodules. Scientifically is grounded and developed the methodical system of industrial studies of future tailors at Vocational Technical Schools, which is built on the basis of the use of integrated minimodules which integrate contents by the division of technologic process on a microoperation; structure of integrated minimodule and its constituents (guidance-technologic, background, operational-innovation, control), which is built on the basis of microstructure analysis of professional activities of experts with an exit to the level of activities and technologic operations; method of formulating integrated content, which is grounded on the use of mathematic models of structure of integrated minimodule, modules, module block; method of complex studies on the basis of integrated minimodules, which provides gradual transition from reproductive to productive level of mastering education material and integration of integrated micromodule constituents in the contest of assomplishment separate technologic operation.

Experimental studies have confirmed the hypothesis and theoretic principles of methodic system of vocational training by means of integrated  minimodules and show essential increase of quality of professional preparation of future tailors in Vocational Technical Schools.

Keywords: future tailors, industrial studies, methodical system,  integrated micromodules, Vocational Technical Schools, educational institutions, state standards, vocational and technical education, professional abilities and skills, integration of knowledges, theoretical models of purpose, content, methods, means.


Підписано до друку 6.09.2010. Формат 60х90/16.

Обсяг 0,9 ум. друк. арк. Друк різогр. Наклад 100 прим. Зам. №

Надруковано у поліграфічному центрі ФОП Ващук Е.О.

61003, м. Харків, вул. Пушкінська, 3. Тел. (057) 717-41-38


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47109. Картография почв и почвенные карты, разделение их по масштабам и назначениям 53 KB
  Картография почв и почвенные карты разделение их по масштабам и назначениям. Почвенная карта специальная карта изображающая почвенный покров опред. Она дает наглядное представление о распространении почв на местности и их пространственном залегание. Картография почв раздел генетического почвоведения изучающий почвенные карты методом их составления и использования.
47110. СССР и страны накануне и в начале Второй мировой войны 58.5 KB
  Пакт РиббентропаМолотова это министрынаркомы иностранных дел СССР и Германии. У Гитлера тоже была проблема на 2фронта: против Англии и Франции с 1стороны и СССР с др. СССР и Германия которые хотели избежать войны между собой 23 августа 1939г. Значение: СССР получил 2а года мира.
47112. Программы развития национальной экономики 61 KB
  В России в рамках федеральных целевых программ осуществляется: поддержка реформ в сфере образования и здравоохранения; реформа судебной системы; формирование рынка доступного жилья; модернизация АПК и создание условий для его устойчивого развития; строительство и совершенствование стратегически важных для страны объектов транспорта; поддержка государством реализации крупных транспортных инфраструктурных проектов; осуществление инновационных проектов и программ др. Реализация федеральных целевых...
47113. Конституційна організація державно влади та місцевого самоврядування в Уккраїні 59.5 KB
  Так єдиний орган законодавчої влади в Україні парламент Верховна Рада України. Гарантом державного суверенітету територіальної цілісності України дотримання Конституції України прав і свобод людини та громадянина є глава Української держави Президент. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент Верховна Рада України. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України згідно з Конституцією України мають: Президент України; народні депутати України; Кабінет Міністрів України; Національний банк України.
47114. Методи розрахунку калькуляції та методи технологічних розрахунків 59 KB
  Система оплати праці в будівництві основна ст. 12 відрядна сдельная скільки заробив стільки отримав; відряднопреміальна за якістю економічністю виконаної роботи може бути надбавка до 40 зарплати; погодинна; погодиннопреміальна до 30 премія; акордна; договірна Форма оплати праці робітників визначається співвідношенням між виконаною роботою та розміром нарахованої за це заробітної плати. Залежно від того які показники приймаються за вимірник праці кількість виготовленої продукції чи кількість відпрацьованого...
47116. Архитектура и быт городов, транспорт 59.5 KB
  При создании проектов новых городов архитекторы начали уделять внимание связи микрорайонов с ландшафтом По мере развития бытовой техники в домах появлялись холодильники газовое а с 70х годов XIX в. Наиболее распространенными до конца XIX в. С 60х годов XIX в. К концу XIX в.