64320

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЯКОСТІ НАТУРАЛЬНИХ ШКІР ДЛЯ ВЕРХУ ВЗУТТЯ

Автореферат

Маркетинг и реклама

У звязку з тим що якість є одним з найголовніших показників конкурентоспроможності комплексний підхід до оцінки якості шкір для верху взуття є актуальним завданням для шкіряних та взуттєвих підприємств України.

Украинкский

2014-07-04

186 KB

0 чел.

PAGE  1

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БАЙДАКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА

                                           УДК 675.14(049.3)

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЯКОСТІ НАТУРАЛЬНИХ ШКІР ДЛЯ ВЕРХУ ВЗУТТЯ

Спеціальність 05.18.15 – товарознавство

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Луцьк-2010

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Луцькому національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Семак Богдан Дмитрович, Львівська комерційна академія Укоопспілки, професор кафедри товарознавства непродовольчих товарів.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Артюх Тетяна Миколаївна, Київський національний торговельно-економічний університет МОН України, завідувач кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів;

доктор технічних наук, професор Нестеров Владислав Петрович, Українська технологічна академія, президент Української технологічної академії.

Захист відбудеться “17” вересня 2010 р. о 1400 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 32.075.04 у Луцькому національному технічному університеті МОН України за адресою: 43000, м. Луцьк, вул. Львівська, 75.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Луцького національного технічного університету МОН України за адресою: 43000, м. Луцьк, вул. Львівська, 75.

Автореферат розісланий “__”липня 2010 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                       С.В. Ягелюк

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В умовах існування різних форм власності важливим важелем розвитку виробництва шкіряних взуттєвих товарів є конкуренція, а умовами успішної виробничої і посередницької діяльності підприємств даної галузі – якість і конкурентоспроможність натуральних шкір для верху взуття. Натуральні шкіри для верху взуття за багатьма показниками переважають інші матеріали аналогічного призначення.

Однак, продукція вітчизняних підприємств шкіряної і взуттєвої промисловості неконкурентоспроможна на внутрішньому і світовому ринках.

У зв’язку з тим, що якість є одним з найголовніших показників конкурентоспроможності, комплексний підхід до оцінки якості шкір для верху взуття є актуальним завданням для шкіряних та взуттєвих підприємств України.

Актуальність дисертаційної роботи визначається тим, що вона присвячена дослідженню споживних властивостей шкір хромового дублення великої рогатої худоби з різними видами покриттів для верху взуття та напрямам підвищення рівня їх якості і конкурентоспроможності.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано згідно з координаційним планом науково-дослідної роботи Луцького національного технічного університету за темою: “Дослідження якості та споживних властивостей товарів, матеріалів та сировини, аналіз асортименту та шляхи його удосконалення” (№ 89-09 К).

Особистий внесок автора полягає у комплексній оцінці якості натуральних шкір для верху взуття, виготовлених із підвищених розвісів хромового дублення з покриттям на основі дисперсій полімерів, а також в експериментальному дослідженні їх у лабораторних і виробничих умовах.

Мета і основні завдання дисертаційної роботи. Метою дисертаційного дослідження є підвищення якості натуральної шкіри для верху взуття. Відповідно до поставленої мети потрібно вирішити такі завдання:

- поглибити дослідження процесів формування якості натуральних шкір для верху взуття;

- дослідити показники споживних властивостей натуральних шкір для верху взуття;

- обґрунтувати вибір властивостей для оцінювання якості шкіри для верху взуття;

- розробити методику автоматизованої комплексної оцінки якості натуральних шкір для верху взуття з метою вибору найкращих варіантів шкір для верху взуття.

Об’єкт дослідженнянатуральна шкіра для верху взуття, виготовлена із підвищених розвісів хромового дублення з покриттям на основі дисперсій полімерів, які найбільш широко використовуються під час обробки шкір для верху взуття.

Предмет дослідження – комплекс споживних властивостей шкір з покриттям та вплив покриттів на якість натуральних шкір для верху взуття.

Методи досліджень. Теоретичні дослідження виконані за допомогою методів кореляційно-регресійного аналізу, кваліметрії. Експериментальні дослідження проводились з використанням сучасних інструментальних методів та стандартних методик на засадах системного підходу із застосуваннями методів статистичного опрацювання інформації та пакетів прикладних програм.

Наукова новизна одержаних результатів: 

- вперше обґрунтовано систему комплексної оцінки якості з застосуванням розробленої комп’ютерної програми “ІрВас”;

- розроблено метод визначення коефіцієнтів вагомості одиничних показників якості шкір для верху взуття на основі їх кореляційно-регресійного аналізу;

- визначено і реалізовано основні етапи побудови комплексного показника якості шкір для верху взуття;

- обґрунтовано вибрані показники властивостей для комплексної оцінки якості шкір для верху взуття;

- розроблено комп'ютерну програму для автоматизованого розрахунку комплексного показника якості шкір для верху взуття.

Практичне значення одержаних результатів: розроблено рекомендації з вибору, ранжування, визначення нормативних значень одиничних показників якості шкір для верху взуття, а також з розрахунку показника якості взуття, необхідного для формування різноманітного асортименту.

Результати роботи можуть бути використані у науково-дослідних лабораторіях під час оцінювання якості та проектування властивостей взуття та шкір, а також у маркетингових службах взуттєвих підприємств. На основі результатів дисертаційного дослідження ВТПП запропоновано методику проектування показника якості та конкурентоспроможності натуральних шкір для верху взуття, яка включає у себе її комплексну оцінку якості (м. Луцьк, акт про впровадження результатів науково-дослідної роботи № 550-15-25 від 11.03.08). Розроблена комп’ютерна методика для автоматизації розрахунку комплексної оцінки якості шкір для верху взуття (свідоцтво на реєстрацію авторського права № 33673), яка впроваджена на ВАТ “Прогрес” (м. Львів, акт про впровадження результатів дисертаційної роботи від 03.06.2008). Окремі результати досліджень впроваджені у навчальний процес у ЛНТУ – курсу “Сертифікація та конкурентоспроможність” (довідка № 550-16-25 від 11.03.08).

Особистий внесок автора полягає у постановці та вирішенні теоретичних та експериментальних завдань. За безпосередньою участю автора здійснено розробку методики проведення наукових досліджень, обробку одержаних даних. Автору належать основні ідеї та висновки досліджень. У працях, виконаних зі співавторами [4, 5, 6, 12], особистий внесок здобувача полягає у теоретичному обґрунтуванні та виконанні основної частини досліджень. Зокрема, у [4] розроблена методологія визначення конкурентоспроможності продукції, яка поєднує кількісний і якісний аспекти, у [5] автору належать теоретичні обґрунтування вибору показників та формулювання висновків, у [6] проведено комплексну оцінку якості натуральної шкіри для верху взуття; рекомендовано кращий варіант серед досліджуваних, у [12] визначено напрями удосконалення форм і методів товарознавчих досліджень.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи доповідалися та отримали позитивну оцінку на наукових конференціях: науково – методичній конференції “Сучасні технології навчання в університеті” (м. Луцьк, 2003); ІІ Міжнародній конференції молодих вчених і студентів “Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід” (м. Тернопіль, 2009); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів і аспірантів “Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє” (м. Луцьк, 2009).

Публікації. За результатами проведених досліджень автором опубліковано 12 статей, з них 6 – опубліковані у фахових виданнях. Написано 1 підручник з товарознавства непродовольчих товарів, видавництва “Вища школа” з грифом Міністерства освіти і науки України. Загальний обсяг статей за темою дисертації становить 3,8 д.а., з них 3,4 належать особисто автору. Загальний список публікацій – 25 статей.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 5 розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 153 сторінки, містить 29 таблиць, 8 рисунків. З них 115 сторінок основного тексту, 14 додатків на 30 сторінках. Список використаних джерел складається з 125 найменувань на 8 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, сформульована мета та основні завдання, розкрито наукову новизну та практичну цінність дисертаційної роботи.

У першому розділі “Суть та значення якості шкір для верху  взуття” на підставі критичного аналізу літературних джерел встановлено переваги та недоліки сучасних методів оцінки якості натуральних шкір для верху взуття.

Показано, що дослідження теоретичних проблем і практичне застосування положень теорії якості та конкурентоспроможності, знайшли своє відображення як у працях іноземних вчених: Г.Л. Азоєва, І. Ансоффа, Г. Асселя, Ф. Котлера, А. Сміта, Г. Минценберга, М. Портера, Ф. Тейлора, А. Файоля, Р.А. Фатхутдінова,             Р. Уотермена, Е. Чемберлена, Й. Шумпетера, О.Ю. Юданова, так і вітчизняних – В.А. Білошапки, В.Л. Діканя, C.M. Кваші, І.З. Должанського, Г.В. Загорія,       Ю.Б. Іванова, Л.С. Кобиляцького, Н.Н. Лепи, Л.В. Романової, Г.М. Скударя, О.Б. Чернеги, І.О. Дудли, В.Н. Либи та інших. Проведений пошук джерел науково-технічної літератури та їх аналіз показав відсутність єдиного підходу до формування системи забезпечення конкурентоспроможності. Вирішення цієї проблеми безпосередньо на рівні підприємств шкіряно-взуттєвої промисловості має велике значення і є, без сумніву, актуальним.

У другому розділі “Об’єкти, методи та методика досліджень” дано характеристику об’єктів та методів дослідження та наведено загальну схему досліджень (рис. 1). 

Вибір об’єкта зі шкір великої рогатої худоби пов’язаний, перш за все, з тим, що частка даної групи сировини складає 71% від загальної кількості сировини, що заготовляється.

Шкіри, виготовлені із напівшкірника мокро-солоного методу консервування, хромового дублення, з покриттями на основі дисперсій полімерів.

Результати аналізу шкір наведено у табл. 1

Таблиця 1

Показники хімічного та фізико-механічного аналізу показників шкір

Показники

Значення

Вологість, %

13,60

Жирність, %

4,92

Вміст окису хрому, %

4,60

Зольність, %

6,80

рН хлоркалієвої витяжки

6,00

Відносне подовження під час розриву, %:

у поздовжньому напрямі

30,10

у поперечному напрямі

37,50

Шкіри з покриттям на основі дисперсій полімерів, які найбільш широко використовуються під час обробки шкір для верху взуття – емульсійні, випуск яких відбувається у промисловому масштабі – водна дисперсія поліметилакрилату з низьким ступенем полімеризації (акрилова емульсія А); водна дисперсія поліметилакрилату, пластифікована невеликою кількістю дибутилфталата (емульсія №1); водна дисперсія сополімера хлоропрена з метилметакрилатом (дисперсія МХ-30); сополімер дивінілу, що містить карбоксил та метилметакрилат (латекс ДММА-65-ІГП); водна дисперсія, отримана сополімеризацією метилакрилату з бутилакрилатом і метакриловою кислотою (сополімерна акрилова емульсія МБМ-3); водна дисперсія сополімера хлоропрена з вінілацетатом (латекс ЛВ); концентрована водна дисперсія поліметилакрилату (акрилова емульсія № ІС). У якості ґрунтуючого матеріалу використовувалась поліуретанова смола У-2 (продукт взаємодії толуілендіїзоціаната та гідроксиломістких акрилових олігомерів).

Рис. 1. Загальна схема досліджень натуральних шкір для верху взуття

Співвідношення (у %) плівкоутворювачів для покриттів шкір для верху взуття, що досліджувались, подані в табл. 2.

Таблиця 2

Умовні значення варіантів

Співвідношення плівкоутворювачів, %

Непігментований грунт

Пігментований грунт

Верхнє покриття

Акрилова емульсія А

Дисперсія

MX-ЗО

Латекс  ЛВ

Поліуретанова смола У-2

Дисперсія MX-30

Латекс ДММА-65-1 ГП

Акрилова емульсія МБМ-3

Акрилова емульсія МБМ-3

Акрилова емульсія №1

Акрилова емульсія № 1С

Закріплення покриття

1Нг

2Нг

ЗНг

50

50

-

50

-

-

-

50

-

-

-

100

62,50

62,50

62,50

37,50

37,50

37,50

-

-

-

50

50

50

50

50

50

-

-

-

лак КБ-36

1Пг

2Пг

3Пг

4Пг

50

50

50

50

50

50

50

50

-

-

-

-

-

-

-

-

62,50

62,50

25,00

20,00

37,50

-

50,00

45,00

-

37,50

25,00

35,00

50

50

50

50

50

50

50

50

-

-

-

-

лак КБ-36

1Вг

2Вг

3Вг

4Вг

50

50

50

50

50

50

50

50

-

-

-

-

-

-

-

-

62,50

62,50

62,50

62,50

37,50

37,50

37,50

37,50

-

-

-

-

50

50 

100

-

50

-

-

100

-

50

-

-

лак КБ-36

Співвідношення (у %) плівкоутворювачів для покриттів

шкір для верху взуття

Примітка. Умовне позначення варіантів з буквою “г” стосується шкір, які готові до пошиття взуття

В цьому розділі дається також обґрунтування вибору основних показників для комплексного оцінювання шкір для верху взуття. Комплекс показників, які характеризують надійність та довговічність шкір для верху взуття подано у табл. 3.

Таблиця 3

Комплекс показників шкір для верху взуття

Властивості

Показники

Надійність та технологічні

Термомеханічна стійкість.

Стійкість до багаторазового згинання.

Адгезія покриття.

Стійкість до стирання.

Стійкість до дії розчинників.

Естетичні

Товщина покриття шкір.

Блиск.

Гігієнічні

Паро(волого)ємність.

Паропроникність.

Для встановлення вагомості кожного показника у сукупності властивостей, прийнятної для комплексної оцінки якості, визначають коефіцієнти вагомості, методом надання переваги, і для порівняння результатів методом ранжування. Ступінь узгодженості думок експертів був оцінений за допомогою коефіцієнтів конкордації, а також критерія Пірсона.

Для комплексної оцінки якості шкір для верху взуття використовувалась розроблена методика для автоматизованої оцінки.

Сутність методики полягає у розташуванні досліджуваних варіантів шкір у порядку зниження значення комплексного коефіцієнта порівняльної оцінки якості (ККПОЯi).

Відповідно, першу позицію у списку займатиме варіант шкір з максимальним показником:

ККПОЯі=max(ККПОЯ1, ККПОЯ2,..., ККПОЯn.

Комплексний коефіцієнт порівняльної оцінки якості i-го виду шкір (ККПОЯі) розраховується як середнє геометричне коефіцієнтів досяжності характеристик (Кijдос) – відносних показників значень характеристик:

ККПОЯі =1/m,  (1)

де  i = 1, 2, 3, …, n – варіанти досліджуваних шкір;

     j = 1, 2, 3, …, m – номери досліджуваних характеристик.

Відносні значення характеристик (коефіцієнти досяжності) введено для забезпечення можливості порівняння характеристик з різними розмірностями показників.

Показано, що під час оцінювання якості шкір для верху взуття, повинні співставлятися результати усіх досліджень (хімічного, мікроскопічного аналізів, фізико-механічних показників), а також органолептичної оцінки.

У цьому ж розділі наведено також схему комплексної оцінки якості шкір для верху взуття (рис. 2).

Рис. 2. Схема комплексної оцінки якості шкір для верху взуття

Під час оцінювання якості шкір брали до уваги не всі властивості, а лише найістотніші з них, кількість яких необхідна і достатня для оцінювання рівня їх якості, відповідно до їх призначення під час певних умов експлуатації.

Якість, як найбільш узагальнена комплексна властивість товару, розглядається на найвищому нульовому рівні ієрархічного дерева властивостей, а узагальнені групи властивостей, які входять до його складу, на першому рівні.

Вибір найсуттєвіших властивостей для оцінювання рівня якості у суперечливих випадках чи для скорочення обсягу робіт з оцінювання рівня якості вирішувався експертним методом шляхом апріорного ранжування властивостей.

У третьому розділі “Формування комплексного показника якості шкір для верху взуття” досліджувались одиничні (ОПЯ) та комплексні (КПЯ) показники якості.

Коефіцієнти вагомостей та середній коефіцієнт вагомості наведено у табл. 4.

Під час оцінювання якості шкір пропонується здійснити операції вибору, ранжування, вимірювання та встановлення нормативних значень ОПЯ. Для ранжування ОПЯ використовується експертний метод.

Деяка неузгодженість експертів під час заповнення анкет змусила підрахувати співпадання думок експертів, яке було оцінене за допомогою коефіцієнта конкордації. Співпадіння думок експертів задовільне.

Таблиця 4

Коефіцієнти вагомостей показників Міl

Назва властивостей шкір для верху взуття

Розрахункові коефіцієнти

вагомості властивостей

Сума

коефіцієнтів

вагомості

Середній

коефіцієнт

вагомості

№1

№2

№3

№4

№5

Стійкість до багаторазового згинання

0,17

0,20

0,20

0,02

0,18

0,77

0,151

Стійкість до стирання на мокрій шкірі

0,19

0,10

0,23

0,17

0,21

0,89

0,178

Термомеханічна стійкість

0,09

0,08

0,18

0,11

0,11

0,56

0,112

Стійкість до дії органічних розчинників

0,08

0,02

0,02

0,22

0,04

0,38

0,076

Паро(волого)-

ємність

0,15

0,16

0,05

0,09

0,15

0,58

0,116

Паропроникність

0,12

0,18

0,14

0,06

0,12

0,62

0,124

Адгезія покриття

0,15

0,12

0,07

0,19

0,16

0,69

0,138

Товщина покриття шкіри

0,05

0,14

0,11

0,14

0,03

0,51

0,102

Сума коефіцієнтів вагомостей

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

1,000

Наступним етапом проектування КПЯ шкір для верху взуття є встановлення одиничних показників. Для його здійснення можна використовувати кількісну характеристику.

Основні вимоги взуттєвої галузі промисловості полягають у отриманні шкіри з високою стійкістю щодо дії термомеханічних чинників.

Виявлено, що на термостійкість (табл. 5) впливає хімічна природа плівкоутворювачів пігментованого ґрунту і верхнього покриття. Хімічна природа плівкоутворювачів непігментованого ґрунту спричиняє незначний вплив.

Стійкість шкіри до органічних розчинників визначалась за стиранням покриття на шкірі після дії органічних розчинників, які використовуються у взуттєвій промисловості. Визначено, що стійкість до розчинників може бути досягнута за рахунок вибору плівкоутворювачів пігментованого ґрунту.

Під час виготовлення взуття стійкість покриття до органічних розчинників може бути підвищена за рахунок використання у пігментованих ґрунтах полімерів, які слабко набухають.

Таблиця 5

 Значення термостійкості шкіри

Варіанти

Термостійкість, оС

1 Нг

2 Нг

3 Нг

126

147

151

1 Пг

2 Пг

3 Пг

4 Пг

126

125

160

92

1 Вг

2 Вг

3 Вг

4 Вг

126

132

90

96

Із досліджених плівкоутворювачів пігментованих ґрунтів (табл. 6) стійкими до дії розчинників виявилися лише сополімер хлоропрена з метилметакрилатом (дисперсія МХ-30) і хлоропрена з вінілацетатом (латекс ЛВ).

Таблиця 6

Стійкість шкіри до розчинників (за стиранням покриттів)

Варіанти

Стійкість до стирання під дією розчинника, кількість обертів диска

Стійкість до стирання під дією розчинника, % від стійкості до стирання без розчинника

1 Нг

2 Нг

3 Нг

1000

1000

1000

100

100

100

1 Пг

2 Пг

3 Пг

4 Пг

900

1000

100

350

90

100

10

35

1 Вг

2 Вг

3 Вг

4 Вг

1000

300

800

650

100

30

80

65

Адгезія і стійкість до стирання мокрої шкіри залежать, насамперед, від хімічної природи полімерів, які використовуються у непігментованих ґрунтах, і плівкоутворювальної здатності латексів, що використовуються як основні плівкоутворювачі у пігментованих ґрунтах і верхніх покриттях.

Адгезія шкір з покриттям і стійкість їх до стирання наведена у табл. 7.

Таблиця 7

Адгезія шкір з покриттям і стійкість до стирання

Варіанти

Адгезія шкіри, Н/м

Стійкість до стирання мокрої шкіри, кількість обертів диска

Мокрої

Сухої

1 Нг

2 Нг

3 Нг

121

118

297

267

353

525

180

350

150

1 Пг

2 Пг

3 Пг

4 Пг

121

131

106

138

267

279

297

254

180

120

100

100

1 Вг

2 Вг

3 Вг

4 Вг

121

146

141

128

267

398

310

317

180

80

45

45

Як свідчать результати досліджень, стійкість до багаторазового згинання шкіри відрізняється суттєво (табл. 8).

Таблиця 8

Стійкість шкіри до багаторазового згинання

Варіанти

Стійкість до багаторазового згинання, кількість згинів

1 Нг

2 Нг

3 Нг

23250

3700

6250

1 Пг

2 Пг

3 Пг

4 Пг

23250

30000

37000

13760

1 Вг

2 Вг

3 Вг

4 Вг

23250

28300

24000

23750

Найвищі показники адгезії покриттів досягаються під час використання непігметованого ґрунту поліуретанової смоли У-2 (3 Нг), внаслідок хімічної взаємодії вільних ізоціанатних груп з функціональними групами шкіряної тканини. У випадку ґрунтування сумішшю латексу ЛВ з акриловою емульсією А, які мають низьку плівкоутворювальну здатність, адгезія підвищується за рахунок  збільшення глибини проникнення полімерних частинок у структуру шкіри. У цьому випадку збільшується площа контакту покриття зі структурними елементами шкіри (варіанти 1 Нг, 2 Нг). Адгезія суттєво підвищується за рахунок використання у кожному шарі покриття однотипних чи близьких за хімічною природою полімерів.

Одержані результати добре узгоджуються з властивостями вихідних плівкоутворювачів. Зі збільшенням жорсткості полімеру зменшується стійкість до багаторазових циклічних деформацій, внаслідок значної міжмолекулярної взаємодії, яка запобігає конформаційним змінам макромолекул. Під час введення до складу покриття плівкоутворювачів з високим модулем еластичності, стійкість до багаторазового згинання знижується.

У роботі виявлено суттєвий вплив природи емульсійного плівкоутворювача на гігієнічні властивості шкіри, який використовують під час покривного фарбування шкіри (табл. 9).

Як свідчать дані табл. 9, паропроникність натуральної шкіри мало змінюється під час нанесення непігментованого ґрунту. Суттєвий вплив на ступінь зміни паропроникності шкіри спричиняє пігментований ґрунт.

Таблиця 9

Вплив плівкоутворювачів на паропроникність шкіри з покриттям

Варіанти

Паропроникність, мг/см2 год

1 Нг

2 Нг

3 Нг

4

4

6

1 Пг

2 Пг

3 Пг

4 Пг

4

5

4

5

1 Вг

2 Вг

3 Вг

4 Вг

4

5

4

4

Напівфабрикат

14

Показано, що з метою більшого збереження паропроникності натуральної шкіри доцільно використовувати плівкоутворювачі з полярними групами, дисперсії яких містять велику кількість емульгатора аніонного типу.

Отже, проведеними дослідженнями доведено, що споживні властивості натуральних шкір з покриттям, залежать від хімічної природи плівкоутворювачів у шарах покриттів. У перспективі доцільно проводити подальші дослідження з метою підвищення якості шкір для верху взуття.

У четвертому розділі “Оцінка якості натуральних шкір для верху взуття” наведена комплексна оцінка якості натуральних шкір для верху взуття, виконана за використанням автоматизованої методики “ІрВас”.

Значення показників властивостей шкір для верху взуття наведено у табл. 10 та на рис. 3. який відображає відеограму комплексної оцінки якості шкір  для  верху  взуття  за  методикою  “ІрВас”  та   коефіцієнти   досяжності


Таблиця 10

Відеограма комплексної оцінки якості шкір для верху взуття за методикою «ІрВас»

Рис. 3 Комплексна оцінка якості шкір для верху взуття за методикою «ІрВас»


показників властивостей. Вибрано і рекомендовано кращий варіант серед досліджуваних. Лідером серед вибраних варіантів шкір з коефіцієнтом порівняльної оцінки якості рівним 0,682 став варіант 3 Нг. За ним ідуть 2 Пг (ККПОЯ=0,637), 1 Нг (ККПОЯ=0,620) і т.д. (див. табл. 2, рис. 3).

Інформаційну модель методики наведено в табл. 11.

Таблиця 11

Інформаційна модель методики автоматизованого відбору шкір

для верху взуття на основі комплексних оцінок, одержаних шляхом експериментально-теоретичних досліджень

характеристичних показників

Підготовка

Вимірювання

Обчислення

1

2

3

Перелік матеріалів

Перелік характеристичних показників

Об’єм вибірок

Довірча ймовірність

Методи вимірювання характеристичних показників

Допустимі значення показників

Масив вибірок

Середня арифметична кожної вибірки

Середньоквадратичне відхилення кожної вибірки

Середня помилка кожної вибірки

Гранична помилка кожної вибірки

Граничні значення характеристичних показників

Коефіцієнти досяжності характеристик

Комплексні коефіцієнти порівняльної оцінки якості шкір

Соціальна ефективність методики комплексної оцінки якості шкір для верху взуття «ІрВас»: швидкість розрахунків; миттєва реакція на зміни вимог до показників якості (наприклад, на ГОСТи, ДСТУ); під час роботи з методикою можна прогнозувати, у яких напрямках слід покращити якісні показники шкіри; проблему покращення якості продукції можна попередньо вирішувати на рівні характеристик окремої простої властивості продукції; дана методика може бути використана для будь-якої іншої продукції.

У п’ятому розділі “Визначення конкурентоспроможності взуття із натуральних шкір”, додатково до мети і основних завдань дисертаційної роботи, запропонована методика дослідження конкуренції на ринку. Ця методика може бути використана під час проведення маркетингових досліджень конкуренції на галузевих ринках. Інформація щодо ступеня конкуренції на ринку галузі та прогнозів її зміни, одержана від експертів, цілком достатня для аналізу ситуації у галузі і тенденцій її зміни під час розробки маркетингової стратегії фірми.

Додатково до мети і основних завдань дисертаційної роботи розроблено також методику оцінки конкурентоспроможності взуття з натуральних шкір. Аналогічний підхід до оцінки якості будь-якого товару дозволяє дати йому об’єктивну оцінку.

ВИСНОВКИ

1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення вирішення наукової задачі щодо підвищення якості натуральних шкір для верху взуття.

2. Показано, що під час оцінювання якості шкір для верху взуття за величиною показників, які характеризують окремі властивості, повинні співставлятися результати всіх досліджень (хімічного, мікроскопічного аналізів, фізико-механічних показників), а також органолептичної оцінки, оскільки показники властивостей лише у сукупності характеризують якість вказаної продукції.

3. Показано, що необхідно займатися створенням нового, більш об’єктивного методу оцінки якості продукції в Україні і підвищувати конкурентоспроможність підприємств, що її виробляють. Виходячи з того, що нині, ціна повністю не відображає фактичні витрати на створення виробу, можна обмежитись розрахунками комплексного показника якості товару.

4. Розроблено метод визначення коефіцієнтів вагомості одиничних показників якості шкір для верху взуття на основі їх кореляційно-регресійного аналізу.

5. Визначено і реалізовано основні етапи побудови комплексного показника якості шкір для верху взуття.

6. Обґрунтовано вибрані показники властивостей шкіри для комплексної оцінки якості шкір для верху взуття.

7. На основі аналітичного узагальнення даних та науково - методологічного обґрунтування, розроблена комплексна методика оцінки якості шкір для верху взуття та впроваджена методика автоматизованої оцінки якості шкір “ІрВас”. Соціальна ефективність методики: швидкість розрахунків; миттєва реакція на зміни вимог до показників якості; у процесі роботи з методикою можна прогнозувати, у яких напрямках слід покращити якісні показники шкіри; проблему покращення якості продукції можна попередньо вирішувати на рівні якісних характеристик окремої, простої властивості продукції; дана методика може бути використана для будь-якої іншої продукції.

8. Показано, що найкращим варіантом за результатами комплексної оцінки з коефіцієнтом порівняльної оцінки якості рівним 0, 682 став варіант 3 Нг (непігментований ґрунт – поліуретанова смола У-2; пігментований ґрунт – дисперсія МХ-30 і латекс ДММА-65-1ГП; верхнє покриття – акрилова емульсія МБМ-3 і акрилова емульсія №1). Наступними варіантами з коефіцієнтом порівняльної оцінки якості рівним 0,637 є 2Пг і 1Нг з коефіцієнтом порівняльної оцінки якості рівним – 0,620 (див. табл. 2 та рис. 3).

9. Запропонована методика оцінки конкурентоспроможності шкіряного взуття, яка дає можливість вирішити ряд інших завдань: визначити кількісні відмінності у якості товарів, які проектують і випускають, провести розрахунок середнього рівня якості взуття різних підприємств – виробників у країні, зробити вибір оптимального варіанта зразка взуття під час створення нових виробів.

10. Запропоновано методику дослідження конкуренції на ринку, яка може бути використана під час проведення маркетингових досліджень конкуренції на галузевих ринках. Показано, що якісна інформація про ступінь конкуренції на ринку галузі і прогноз її зміни, отримані від експертів, цілком достатні для аналізу ситуації у галузі і тенденцій її зміни під час розробки маркетингової стратегії фірми.

11. Наведено відомості про правові аспекти закріплення категорії якості і системи управління якістю, висвітлюється мета системи управління якістю та аналізуються методи оцінки якості товарів.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Байдакова І.М. Дослідження властивостей шкір для верху взуття / Ірина Миколаївна Байдакова // Вісник Львівської комерційної академії. – Вип. 11. – Серія товарознавча. – Львів: ЛКА, 2009. – С. 104 – 108.

2. Байдакова І.М. Методи оцінки якості взуття і шкір для верху взуття / Ірина Миколаївна Байдакова // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. Міжнародний науково-технічний журнал. – Хмельницький, 2009. - №2. – С. 134 – 137.

3. Байдакова І.М. Формування конкурентоспроможності продукції на основі підвищення якості / Ірина Миколаївна Байдакова // Товарознавчий вісник: Збірник наукових праць. – Луцьк: ЛНТУ, 2010. - № 2. – С. 24 – 30.

4. Байдакова Л.І. Оцінка конкурентоспроможності товарів на Україні /        Л.І Байдакова, І.М. Байдакова, О.В Кощій // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: Міжнародний науково-технічний журнал. – Хмельницький, 2000. - №4. – С. 174-178. Особистий внесок: розроблена методологія визначення конкурентоспроможності продукції, яка поєднує кількісний і якісний аспекти.

5. Байдакова І.М. Методика дослідження конкуренції на ринку /                І.М. Байдакова, О.В. Кощій, Л.І. Байдакова // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: Міжнародний науково-технічний журнал. – Хмельницький, 2005. - №1. С. – 159-162. Особистий внесок: здійснено теоретичні обґрунтування вибору показників та формулювання висновків.

6. Байдакова І.М. Комплексна оцінка якості натуральних шкір для верху взуття / Ірина Миколаївна Байдакова, Василь Степанович Остапчук // Товарознавчий вісник: Збірник наукових праць. – Луцьк: ЛНТУ, 2010. - № 2. – С. 31 – 37. Особистий внесок: проведено комплексну оцінку натуральної шкіри для верху взуття; рекомендовано кращий варіант серед досліджуваних.

7. Байдакова І.М. Сучасні тенденції та методологічні підходи до дослідження процесу споживання товарів повсякденного попиту / Ірина Миколаївна Байдакова // Збірник наукових праць. Фінансова політика та інвестиції. Серія “Підприємництво, менеджмент та маркетинг”. – Луцьк: Надстир’я, 2003. – С. 73-81.

8. Байдакова І.М. Аналіз методів визначення конкурентоспроможності продукції / Ірина Миколаївна Байдакова // Збірник наукових праць. Економічні науки. Серія “Регіональна економіка”. - Ч. 1. - Випуск 6 (21). – Луцьк: ЛНТУ, 2009. – С. 6 - 11.

9. Байдакова І.М. Конкурентоспроможність та забезпечення якості продукції / Ірина Миколаївна Байдакова // Вісник Полтавського університету споживчої кооперації. – 2009. – С. 136 – 138.

10. Байдакова І.М. Обґрунтування стратегії побудови комплексного показника якості / Ірина Миколаївна Байдакова // Матеріали ІІ Міжнародної конференції молодих учених і студентів “Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід”. –Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет, 2009. – С. 286 – 288.

11. Байдакова І.М. Формування комплексного показника якості /             І.М. Байдакова // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів “Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє”. - Том 3. – Луцьк: Волинський національний університет ім. Л.Українки, 2009. – С. 160 – 161.

12. Байдакова І.М. Застосування інформаційних технологій в процесі підготовки товарознавців експертів / І.М. Байдакова, І.В. Ємченко, Л.І. Байдакова // Тези науково-методичної конференції “Сучасні технології навчання в університеті”. –Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2003. – С. 50-56. Особистий внесок: визначено напрями удосконалення форм і товарознавчих досліджень.

АНОТАЦІЯ

Байдакова І.М. Комплексна оцінка якості натуральних шкір для верху взуття. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство. – Луцький національний технічний університет МОН України, Луцьк, 2010.

Дисертацію присвячено дослідженню підвищення якості натуральних шкір для верху взуття. Досліджені показники споживних властивостей натуральних шкір з покриттями для верху взуття.

Розроблено метод визначення коефіцієнтів вагомості одиничних показників якості шкір для верху взуття на основі їх кореляційно-регресійного аналізу. Визначено і реалізовано основні етапи для побудови комплексного показника якості шкір для верху взуття. Вперше розроблено комп'ютерну програму для автоматизованого розрахунку комплексного показника якості шкір для верху взуття. Проведено комплексну оцінку якості шкір для верху взуття.

Запропонована методика оцінки якості шкіряного взуття, яка дає можливість вирішити ряд завдань, а саме: визначити кількісні відмінності у якості товарів, які проектують і випускають; провести розрахунок середнього рівня якості взуття різних підприємств – виробників у країні; зробити вибір оптимального варіанта зразка взуття під час створення нових виробів.

У літературному огляді доведено, що потрібно переглянути систему класифікації показників. Необхідно ввести вимоги безпеки, обов’язкові для застосування і виконання відносно будь-яких видів продукції, що випускається шкіряно-взуттєвою промисловістю. Показники безпеки повинні бути віднесені до обов’язкових. Для цього до цієї групи показників доцільно віднести хімічну, пожежну, радіологічну, санітарно-епідеміологічну, механічну, екологічну та біологічну безпеку.

Ключові слова: натуральні шкіри для верху взуття, коефіцієнт вагомості, показник якості, інформаційна модель, комплексна оцінка якості, споживні властивості, схема досліджень.

АННОТАЦИЯ

Байдакова И.Н. Комплексная оценка качества натуральних кож для верха обуви. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.18.15 – товароведение. – Луцкий национальный технический университет МОН Украины, Луцк, 2010.

Диссертация посвящена исследованию повышения качества натуральных кож для верха обуви. Исследованы показатели потребительских свойств натуральных кож с покрытиями для верха обуви. Разработан метод определения коэффициентов весомости единичных показателей качества кож для верха обуви на основе их корреляционно-регрессионного анализа. Определены и реализованы основные этапы построения комплексного показателя качества кож для верха обуви. Впервые разработана компьютерная программа для автоматизированного расчета комплексного показателя качества кож для верха обуви. Разработаны рекомендации по выбору, ранжировке, определению нормативных значений единичных показателей качества кож для верха обуви.

Результаты работы могут быть использованы в научно-исследовательских лабораториях при оценке качества и проектировании свойств обуви и кож, а также в маркетинговых службах обувных предприятий. Отдельные результаты исследований внедрены в учебный процесс в виде методики комплексной оценки качества натуральных кож для верха обуви.

Личный взнос автора заключается в проведении теоретических и экспериментальных исследований комплексной оценки потребительских свойств кож для верха обуви.

Теоретическое и практическое значения в товароведении имеют следующие результаты диссертационной работы: представлена иерархическая структура потребительских свойств кож с обоснованием комплекса необходимых и достаточных показателей для определения уровня качества натуральных кож для верха обуви и установлена их весомость; разработана методика для автоматизированой оценки качества натуральных кож для верха обуви.

Дополнительно к основным задачам предложена методика оценки конкурентоспособности кожаной обуви, которая дает возможность провести расчет качества обуви разных предприятий, сделать выбор оптимального варианта образца обуви при создании новых изделий.

В литературном обзоре работы показано, что нужно пересмотреть систему классификации показателей качества кож и обуви. Особенное внимание нужно обратить на показатели безопасности. Сегодня необходимо ввести требования безопасности, обязательные для любых видов продукции, которая выпускается кожевенно-обувной промышленностью. Необходимо, чтобы данная группа показателей охватывала вопрос безопасной эксплуатации и утилизации изделий кожевенно-обувной промышленности. Для этого, к этой группе показателей целесообразно отнести химическую, пожарную, радиологическую, санитарно-эпидемиологическую, механическую, экологическую и биологическую безопасность.

Показано, что для комплексной оценки качества кож для верха обуви должны сопоставляться результаты всех исследований (химического, микроскопического анализов, физико-механических исследований), а также органолептической оценки, так как показатели только в совокупности характеризуют качество указанной продкции.

Ключевые слова: натуральные кожи для верха обуви, коэффициент весомости, показатель качества, информационная модель, автоматизированная методика, потребительские свойства.

ANNOTATION

I.N. Baydakova. Complex estimation of quality of natural skins for the top of shoe. - Manuscript.

Thesis for the receiving of a scientific candidate degree in technical sciences by speciality 05.18.15 – merchandizing. - Lutsk National Technical University, Lutsk, 2010.

Dissertation is devoted research of upgrading natural skins for the top of shoe on the basis of planning of necessary level of its quality. 

The method of determination of coefficients of ponderability of single indexes of quality of skins is developed for the top of shoe on the basis of their cross-correlation regressive to the analysis. Certainly and the basic stages are realized for the construction of complex index of quality of skins for the top of shoe. The computer program is the first developed for the automated calculation of index of quality of skins for the top of shoe.

Offered method of estimation of competitiveness of a skin shoe, which enables to decide the row of tasks, namely: to define quantitative differences in quality commodities, which design and produce, conduct the calculation of middle level of quality of shoe of different enterprises – producers in a country, to do the choice of optimum variant of standard of shoe at creation of new wares. 

It is well-proven that it is needed to revise the system of classification of indexes. It is necessary to enter the requirements of safety, obligatory for application and implementation in relation to any kinds of products which is produced skin-shoe industry. The indexes of safety must be attributed to obligatory. For this purpose to this group of indexes it is expedient to take chemical, fire, radiological, sanitary epidemiology, mechanical, ecological and biological safety.

Keywords: natural skins for the top of shoe, coefficient of ponderability, index of quality, informative model, automated method, consumer properties.

Підп. до друку 29.06.2010. Формат 60х90/16. Папір пис.

Папір офс. Ум. друк. арк. 0,77.

Обл.-вид.арк. 1,00. Тираж 100 пр. Зам.№ 786

__________________________________________________

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

75620. Евразийский Союз как политический проект: анализ эффективности PR-стратегий 376 KB
  Информационное сопровождение политического проекта Евразийского Союза: основные риски и стратегия. Предмет исследования составляют коммуникационные стратегии применяющиеся при реализации политического проекта Евразийского Союза. Цель исследования проанализировать эффективность PRстратегий применяющихся при реализации политического проекта Евразийского Союза. Достижение поставленной цели осуществляется путем решения следующих исследовательских задач: опередить понятие и основные этапы политического проектирования; выявить специфику...
75621. Документооборот в отделе персонала организации (на примере ОАО «Хладокомбинат») 471.5 KB
  Необходимо кардинально поменять организационные структуры управления по предприятию в целом. Ведь правильно подобранное руководство и рабочая группа являются основной составляющей частью успеха. Именно от людей, составляющих организацию, зависит, будет ли предприятие процветать или закроется, не просуществовав и года.
75622. ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА (ПО МАТЕРИАЛАМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 388 KB
  Поскольку жилье это самое дорогостоящее благо и достижение современных удобств предполагает высокий уровень развития соответствующей инфраструктуры и отраслей строительного комплекса принятие продуманной государственной программы строительства и общедоступной системы предложения жилья является обязательным условием достижения нормальной жилищной обеспеченности. Теоретической и методологической основой исследования являются фундаментальные положения классической неоклассической...
75623. Журналистская и публицистическая деятельность габриэля гарсиа маркеса: национальная специфика 1.8 MB
  Рассмотреть общественно-политические условия в Колумбии, в которых приходилось работать Габриэлю Гарсиа Маркесу; проанализировать журналистскую и публицистическую деятельность Габриэля Гарсиа Маркеса и ее влияние на становление художественного творчества автора...
75624. Ж.Ж. ДАНТОН, Ж.-П. МАРАТ, М. РОБЕСПЬЕР: ОБРАЗЫ В ИСТОРИИ И МАССОВОМ СОЗНАНИИ 1.32 MB
  Но на пути к демократии революции пришлось пройти через беззаконие террор и диктатуру общество насильственным путем уничтожало старые порядки на пути к светлому будущему. Нельзя не отметить влияние Великой французской революции на дальнейший ход истории. Разумные ценности Великой французской революции отраженные в Декларации прав человека и гражданина 1789 г. Интерес современного общества к истории Великой французской революции обострился еще и под влиянием социальных проблем.
75625. Сирийско-советские отношения в 1970 - 1991 годах 320 KB
  Практика двусторонних политических и экономических отношений Сирии с Советским Союзом, наличие в них определенных успехов, бесспорно, показывает целесообразность и необходимость дальнейшего развития этих отношений в различных областях. Но сотрудничество двух стран нуждается, на наш взгляд, в корректировке в определении своих целей и задач, а также налаживании его нового механизма.
75626. ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ КАК ФАКТОР ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 585 KB
  Влияние системы менеджмента качества на выбор инвестиционной стратегии предприятия. Роль качества в условиях глобальной конкуренции в нефтегазовой Отрасли. Описание системы качества используемой Группой Газпром. Сравнительный анализ системы менеджмента качества используемой Группой компаний Газпром с системами менеджмента качества компаний конкурентов на мировом рынке...
75627. Информационная база научных публикаций в области менеджмента на основе онтологии (на примере факультета управления и психологии ФГБОУ ВПО «КубГУ») 3.2 MB
  В результате исследования была разработана информационная база научных публикаций на основе онтологии, были изучены особенности информационного обеспечения научных исследований, проведена оценка состояния этих исследований на факультете управления и психологии КубГУ.
75628. ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИМИДЖА ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ(НА ПРИМЕРЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ГЛАВЫ СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА) 392 KB
  Проводником между населением и властными структурами в первую очередь служит имидж. Этот инструмент и есть средство воздействия на массовое сознание. От политических технологий, формирующих имидж, во многом зависит успех предстоящих планов.