64322

ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ, ОБМІН РЕЧОВИН І ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ МЯСНИХ КАЧОК ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ЕНЕРГІЇ, ПРОТЕЇНУ ТА ЛІЗИНУ В КОМБІКОРМАХ

Автореферат

Лесное и сельское хозяйство

Продуктивність сільськогосподарської птиці та якість одержуваної продукції значною мірою визначаються рівнем обмінної енергії і протеїну в комбікормах. Досягають високої продуктивності качок за рахунок достатньої кількості протеїну в комбікормах...

Украинкский

2014-07-15

234.5 KB

1 чел.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

БАЛАНЧУК ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ

УДК: 636.597.015.33/.085.55

ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ, ОБМІН РЕЧОВИН І ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ М'ЯСНИХ КАЧОК ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ЕНЕРГІЇ, ПРОТЕЇНУ ТА ЛІЗИНУ В КОМБІКОРМАХ

06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наук

 

Київ – 2010

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Національному університеті біоресурсів і природокористування України Кабінету Міністрів України

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, академік  НААН України Ібатуллін Ільдус Ібатуллович, Національна академія аграрних наук України, в. о. академіка-секретаря відділення наукового забезпечення трансферу інновацій

Офіційні опоненти:   доктор  сільськогосподарських наук,  професор

Цвігун Анатолій Тимофійович, Подільський державний аграрно-технічний університет, завідувач кафедри годівлі сільськогосподарських тварин

кандидат сільськогосподарських  наук, доцент

Бомко Віталій Семенович, Білоцерківський національний аграрний університет, декан біолого-технологічного факультету

Захист відбудеться " 26 " листопада 2010 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.05 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України за адресою: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус 3, ауд. 65

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету біоресурсів і природокористування України за адресою: 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13, навчальний корпус 4, к. 28

Автореферат розісланий   "22" жовтня 2010 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                                     А. І. Чигрин


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Продуктивність сільськогосподарської птиці та якість одержуваної продукції значною мірою визначаються рівнем обмінної енергії і протеїну в комбікормах. Досягають високої продуктивності качок за рахунок достатньої кількості протеїну в комбікормах та вмісту в ньому незамінних амінокислот, що дає можливість позитивно впливати на його продуктивну дію в організмі птиці.

Створення нових сучасних кросів качок передбачає уточнення норм їх годівлі та встановлення потреби в обмінній енергії, протеїні та незамінних амінокислотах з урахуванням генетичного потенціалу і періодів вирощування птиці.

Існуючі норми годівлі качок-бройлерів (Ноздрін М. Т., Карпусь М. М., Каравашенко В. Ф., 1991; Калашников А. П., Фисинин В. И., Щеглов В. В., 2003) розроблені для птиці з невисокою інтенсивністю росту та дещо тривалішим періодом вирощування й характеризуються помітним діапазоном коливань рівнів обмінної енергії, сирого протеїну та амінокислот у комбікормах.

У зв’язку з цим дослідження, спрямовані на встановлення оптимальних рівнів енергії, протеїну, а також лізину в комбікормах для качок-бройлерів сучасних кросів, на даний час актуальні і мають важливе наукове та народногосподарське значення.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є частиною комплексних досліджень за темою Розробити системи оцінки якості кормів та нормованого живлення тварин за різних технологій виробництва продукції тваринництва (номер державної реєстрації 0106U004247), які виконувалися на кафедрі годівлі тварин та технології кормів ім. П. Д. Пшеничного Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Мета та завдання дослідження. Мета роботи – встановити оптимальні рівні обмінної енергїї, протеїну та лізину у комбікормах для каченят-бройлерів у різні періоди вирощування.

У роботі були поставлені завдання дослідити:

- живу масу, затрати корму та показники росту качок;

- перетравність поживних речовин корму і баланс азоту у каченят-бройлерів;

- показники забою каченят, хімічний склад м’яса;

- вміст амінокислот у м’ясі та печінці;

- морфологічні та біохімічні показники крові;

- розрахувати економічну ефективність виробництва мяса качок.

Об’єкт дослідження. Комбікорми з різними рівнями обмінної енергії, сирого протеїну та лізину для каченят-бройлерів при вирощуванні на м’ясо.

Предмет дослідження. Продуктивні якості (приріст живої маси, лінійний ріст та витрати корму), перетравність поживних речовин, гематологічні та біохімічні показники крові, амінокислотний склад м’яса і печінки у качок-бройлерів кросу “Star 53 H.Y.”.

Методи дослідження. Поставлені в роботі завдання вирішувались експериментально з використанням зоотехнічних (жива маса, проміри тіла, забійні якості, перетравність поживних речовин, баланс азоту, хімічний склад м'язів), біохімічних (амінокислотний склад м’яса і печінки, гематологічні показники) та статистичних методів досліджень.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні норм обмінної енергії, сирого протеїну та лізину в комбікормах для качок-бройлерів залежно від періодів вирощування.

Отримано нові дані про особливості енергетичного та протеїнового живлення каченят-бройлерів, впливу різних рівнів енергії, протеїну та лізину на ріст, перетравність поживних речовин, баланс азоту, кальцію і фосфору в організмі, збереженість поголів’я, вміст основних поживних речовин та амінокислот у м’ясі й печінці, морфологічний та біохімічний склад крові.

Наукова новизна одержаних результатів підтверджена двома деклараційними патентами України на корисну модель “Спосіб годівлі молодняку качок” № 40426 МПК 51(2009) А23К1/18; “Спосіб годівлі молодняку качок” № 42046 МПК 51(2009) А23К1/18.

Практичне значення одержаних результатів. Встановлено оптимальні рівні обмінної енергії, сирого протеїну та лізину в комбікормах для молодняку мясних качок. Використання у годівлі качок кросу “Star 53 H.Y” комбікормів у 1–14-добовому віці з вмістом обмінної енергії – 1,33 МДж/100 г, сирого протеїну – 18,0 %, лізину – 1,1 %; у 15–42–добовому віці – відповідно 1,43; 16,2 та 0,9 % сприяє підвищенню живої маси на 5,9 %, середньодобових приростів живої маси – на 6,0 %, покращує забійний вихід – на 3,1 % та знижує витрати корму на 1 кг приросту на 9,7 %.

Впровадження результатів досліджень здійснено в умовах СТОВ “Птахоплемзвод Коробівський” Золотоніського району Черкаської області.

Особистий внесок здобувача полягає в самостійному опрацюванні наукової літератури, проведенні експериментальних досліджень за темою дисертаційної роботи, статистичній обробці результатів досліджень, написанні роботи та підготовці матеріалів для опублікування.

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень за темою дисертаційної роботи доповідалися на конференції нaуково-педaгогічних прaцівників, нaукових співробітників тa aспірaнтів Нaвчaльно-нaукового інституту твaринництвa тa водних біоресурсів Нaціонaльного aгрaрного університету (м. Київ, 1–2 квітня 2008 р.); Міжнaродній нaуково-прaктичній конференції “Aктуaльні проблеми годівлі твaрин і технології кормів (м. Київ, 16–17 жовтня 2008 р.); конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та аспірантів Навчально-наукового інституту тваринництва та водних біоресурсів Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ, 23–25 березня 2009 р.); VIII державній науково-практичній конференції “Сучасні технології виробництва та переробки продукції тваринництва” (м. Біла Церква, 26–27 січня 2010 р.).

Публікації. За матеріалами досліджень опубліковано 3 статті у фахових наукових виданнях, в яких викладено основні положення дисертаційної роботи, та одержано 2 патенти України на корисну модель.

Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена на 165 сторінках комп’ютерного тексту і складається із вступу, основної частини (чотири розділи), висновків, пропозицій виробництву, списку використаної літератури та додатків. Робота містить 45 таблиць і 6 додатків. Список літератури включає 252 найменувань, у тому числі 90 іноземною мовою.

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження з встановлення рівнів енергії, протеїну та лізину в годівлі каченят-бройлерів проведено в проблемній науково-дослідній лабораторії кормових добавок кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П. Д. Пшеничного Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Відповідно до завдань дослідження було проведено два науково-господарських досліди за методом груп: перший  упродовж січня –березня 2008 р., другий – травня  липня 2008 р.

Матеріалом для науково-господарських дослідів були каченята-бройлери кросу “Star 53 H.Y.” французької селекції.

Основний період досліду тривалістю 42 доби було поділено на два вікових періоди згідно зі схемою досліду (табл. 1), кожен з яких був розділений на підперіоди тривалістю по 7 діб кожен.

Для проведення першого досліду було відібрано 400 голів каченят-бройлерів добового віку, з яких за принципом аналогів сформували 4 групи по 100 голів у кожній (50 самців і 50 самочок).

Таблиця 1 – Схема науково-господарських дослідів

Група

Вік, діб

1-14

15-42

ОЕ,

МДж/100 г

сирий протеїн,

%

лізин,

%

ОЕ,

МДж/100 г

сирий протеїн,

%

лізин,

%

Перший науково-господарський дослід

1-контрольна

1,21

20,0

1,0

1,30

18,0

0,8

2-дослідна

1,21

18,0

1,1

1,30

16,2

0,9

3-дослідна

1,21

20,0

1,1

1,30

18,0

0,9

4-дослідна

1,21

22,0

1,0

1,30

19,8

0,8

Другий науково-господарський дослід

1-контрольна

1,21

18,0

1,1

1,30

16,2

0,9

2-дослідна

1,33

18,0

1,1

1,43

16,2

0,9

3-дослідна

1,09

18,0

1,1

1,17

16,2

0,9

Відповідно до схеми досліджень для другого досліду відбирали 300 голів добових каченят-бройлерів, з яких сформували 3 групи по 100 голів у кожній. У процесі підбору тварин-аналогів враховували вік і живу масу птиці.

Піддослідна птиця отримувала повнораціонні комбікорми рівень обмінної енергії, протеїну та лізину в яких регулювали зміною у ньому частки окремих енергетичних і білкових компонентів та введенням до складу комбікорму синтетичного L-лізину, використовуючи математичні методи оптимізації рецептів комбікормів програмного комплексу Win Mix 3.0. Введення до комбікорму добавок здійснювалось методом вагового дозування та багатоступеневого змішування.

Піддослідне поголів’я утримували на підлозі, за щільності посадки 8 голів на 1 м2 площі. Фронт годівлі і напування птиці становив 3 см. Параметри мікроклімату приміщення, для утримання птиці, відповідали встановленим гігієнічним вимогам.

Під час проведення дослідів визначали живу масу, лінійні проміри каченят-бройлерів, обчислювали абсолютний і середньодобовий прирости, а також витрати комбікорму на 1 кг приросту.

Фізіологічні досліди з вивчення перетравності поживних речовин та балансу азоту в організмі птиці проводили протягом основного науково-господарського досліду. Для цього з кожної групи у віці 5 і 33 доби за принципом аналогів відбирали по чотири голови птиці (2 самці та 2 самочки), яких утримували окремо у спеціально обладнаних клітках. Підготовчий період фізіологічного досліду тривав три доби, упродовж яких піддослідне поголів’я пристосовувалося до утримання в індивідуальних клітках. В основний період, який тривав шість діб, проводили облік кількості спожитих комбікормів та виділеного посліду: вранці та ввечері. Консервували послід 20 %-м розчином соляної кислоти. Середні зразки комбікормів для зоотехнічного аналізу відбирали у поліетиленові пакети щоденно при зважуванні добової даванки корму.

У кінці основного періоду досліду після досягнення каченятами 42-добового віку проводився забій птиці з метою вивчення морфологічного і біохімічного складу крові, хімічного складу м’язів, вмісту амінокислот у м’ясі та печінці. Для цього з кожної групи забивали по 4 голови каченят-бройлерів (2 самці та 2 самочки). Зразки крові відбирали в гепаринові пробірки, а вилучену печінку промивали холодним фізіологічним розчином.

Для вивчення хімічного складу м’яса і вмісту в ньому амінокислот відбирали зразки стегнових і грудних м’язів. До проведення аналізу всі зразки зберігалися у холодильнику.

Анатомо-морфологічний аналіз тушок каченят-бройлерів виконували за методикою Т. М. Поліванової (1967).

Для обвалювання тушок застосовували методику Є. А. Арзуманяна та Є. Н. Слєсарєвої (1963).

Вміст амінокислот у м’ясі та печінці визначали на автоматичному аналізаторі ТТТ-339 з використанням катіоно-обмінної смоли LG ANB з активною групою SO3. Усі лабораторні дослідження проводили у парних визначеннях.

Біометричну обробку даних здійснювали на ПЕОМ за допомогою програмного забезпечення MS Excel з використанням вбудованих статистичних функцій.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Перший науково-господарський дослід

Характеристика годівлі. До складу комбікормів входили зернові компоненти (пшениця, кукурудза) 12,9–52,0 %, протеїнові (шрот соєвий та соняшниковий, глютен кукурудзяний) – 2,3–18,6 %, корми тваринного походження (м’ясо-кісткове борошно) і мінеральні добавки – відповідно 1,2–4,9 % та 0,3–2,0 %. Необхідний рівень вітамінів забезпечували за рахунок введення преміксу в кількості 0,5 %.

Концентрація обмінної енергії, сирої клітковини, метіоніну, треоніну, триптофану, кальцію, фосфору і натрію у 100 г комбікорму відповідала рекомендаціям, розробленим виробниками кросу (табл. 2).

Таблиця 2 – Вміст основних поживних речовин у 100 г комбікорму

Показник

Вік, діб

1–14

15–42

Обмінна енергія, МДж

1,21

1,30

Сира клітковина (не більше), г

4,0

5,0

Метіонін, г

0,5

0,4

Треонін, г

0,75

0,65

Триптофан, г

0,23

0,2

Кальцій,г

1,0

0,9

Фосфор, г

0,8

0,8

Натрій, г

0,15

0,15

Жива маса та середньодобові прирости каченят-бройлерів. Згодовування каченятам-бройлерам комбікормів із різним вмістом сирого протеїну та лізину позначалося на інтенсивності зміни їх живої маси (табл. 3).

Таблиця 3 – Жива маса каченят-бройлерів, г

Вік, діб

Група

1-а

2-а

3-я

4-а

1

53,8±0,25

53,9±0,25

53,8±0,25

53,8±0,24

7

183,7±0,80

183,5±0,90

172,9±1,19***

188,5±1,09***

14

576,5±4,42

569,3±5,79

552,2±5,29***

592,8±5,50*

21

1157,9±6,28

1163,3±7,86

985,0±4,62***

1173,8±8,35

28

1741,1±4,84

1778,2±6,21***

1624,1±12,67***

1759,4±5,50*

35

2339,1±11,77

2401,0±13,62***

2243,1±16,13***

2396,3±13,76***

42

2980,5±10,31

3097,9±9,35***

2759,6±13,43***

3059,2±11,70***

*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 порівняно з контрольною групою.

У добовому віці жива маса каченят контрольної і дослідних груп практично не відрізнялася. У наступні вікові періоди (7, 14, 21, 28, 35 та 42 доби) жива маса каченят змінювалася залежно від впливу досліджуваного фактора.

Так, у 7- і 14-добовому віці найвищу живу масу відмічали у молодняку 4-ї дослідної групи, що переважав аналогів контрольної групи відповідно на 2,6 (p<0,001) та 2,8 % (p<0,05). Разом із тим, птиця 2- і 3-ї дослідних груп у зазначені вікові періоди за живою масою поступалася перед ровесниками контрольної групи. Зокрема, молодняк 3-ї дослідної групи мав живу масу відповідно на 5,9 (p<0,001) та 4,2 % (p<0,001), а 2-ї групи – на 0,1 та 1,2 % нижчу порівняно з аналогами контрольної групи.

У 21-, 28-, 35- і 42-добовому віці у каченят 2–ї групи спостерігали збільшення живої маси відповідно на 0,5 %; 2,1 (p<0,001), 2,6 (p<0,001) та 3,9 % (p<0,001) порівняно з контролем. Водночас каченята 4-ї групи, у ці ж періоди, за живою масою переважали контрольних аналогів відповідно на 1,4; 1,1 (p<0,05); 2,4 (p<0,001) та 2,6 % (p<0,001), тоді як жива маса молодняку 3-ї групи була меншою порівняно з ровесниками контрольної групи відповідно на 14,9 % (p<0,001); 6,7 (p<0,001); 4,1 (p<0,001) та 7,4 % (p<0,001).

Отже, комбікорми з вмістом 18,0 % сирого протеїну і 1,1 % лізину в перший та відповідно 16,2 і 0,9 % у другий період вирощування сприяють збільшенню кінцевої живої маси птиці 2-ї групи порівняно з цим показником у каченят 1-, 3- та 4-ї груп відповідно на 3,8; 10,9 і 1,2 %.

Динаміка живої маси по-різному впливала на показники середньодобових приростів. Так, каченята 4-ї групи у періоди вирощування 1–7 і 8–14 діб перевершували контрольну групу відповідно на 3,8  (p<0,001) та 2,9 % (p<0,05), при цьому каченята 3-ї групи поступалися перед ними відповідно на 8,(p<0,001) та 3,% (p<0,05).

У періоди вирощування 15–21 і 36–42 діб птиця 2-ї групи мала середньодобові прирости відповідно на 2,2 (p<0,01) та 8,7 % (p<0,001) вищі, а птиця 3-ї групи – на 25,6 (p<0,001) та 19,5 % (p<0,001) нижчі, ніж ровесники контрольної групи.

У періоди вирощування 22–28 та 29–35 діб птиця 2-, 3- і 4-ї груп за середньодобовими приростами перевершувала аналогів контрольної групи відповідно на 5,5 (p<0,001), 9,6 (p<0,001) і 0,5 % та на 4,(p<0,05); 3,5 (p<0,05) і 6,6 % (p<0,001).

Показники забою каченят-бройлерів. Як показали результати проведених досліджень згодовування каченятам-бройлерам комбікормів з різними рівнями протеїну та лізину впливає на показники їх забою.

Так, підвищення рівня лізину та зниження рівня сирого протеїну у комбікормах для каченят-бройлерів 2-ї групи в обидва періоди вирощування сприяло збільшенню їх передзабійної маси на 3,4 % (p<0,01), маси непатраної тушки – на 3,5 % (p<0,01), маси напівпатраної – на 2,3 % (p<0,05) та маси патраної тушки – на 5,7 % (p<0,01) порівняно з аналогами  контрольної групи.

Використання у годівлі молодняку 3-ї групи повнораціонних комбікормів з однаковим порівняно з контролем рівнем сирого протеїну, але з підвищеним – лізину викликало зменшення на 5,0 % (p<0,001) передзабійної маси; на 5,8 % (p<0,001) – маси непатраної тушки; на 10,4 % (p<0,001) – маси напівпатраної та на 8,4 % (p<0,001) – маси патраної тушки порівняно з тушками птиці контрольної групи.

Згодовування каченятам-бройлерам 4-ї групи впродовж обох періодів вирощування повнораціонних комбікормів з підвищеним вмістом протеїну за однакового з контролем рівня лізину супроводжувалося підвищенням їх передзабійної маси на 2,3 % (p<0,05), маси непатраної тушки на – 2,6 %  (p<0,05), маси патраної тушки – на 1,4 % (p<0,01) та зниження маси напівпатраної тушки –  на 0,4 %.

Подібна закономірність простежується у каченят-бройлерів і за масою їстівних частин.

Амінокислотний склад мяса і печінки. Встановлено, що підвищення рівня лізину у раціонах качок в обидва періоди вирощування сприяє збільшенню вмісту амінокислот у грудних м’язах каченят 2-ї групи на 0,5 % порівняно з птицею контрольної групи. При цьому у печінці сума всіх амінокислот була нижчою на 19,3 % порівняно з контрольною групою.

Загальний вміст амінокислот у м’язах птиці 4-ї групи, якій згодовували комбікорм з підвищеним вмістом сирого протеїну, був на 1,4 % нижчим, а у печінці – на 34,5 % вищим порівняно з контрольною групою, хоча вміст таких амінокислот, як лізин, метіонін, ізолейцин та фенілаланін у м’ясі каченят цієї групи був найвищим серед усіх груп.

Згодовування молодняку качок 3-ї групи повнораціонних комбікормів з підвищеним вмістом лізину й однаковим рівнем протеїну порівняно з контролем зумовило зниження загального вмісту кількості амінокислот у м’язах птиці на 24,0 % (p<0,05), при цьому вміст амінокислот у печінці був на 23,8 % вищим, ніж у контрольній групі.

Перетравність поживних речовин. Результати фізіологічних дослідів, проведених на каченятах у різні вікові періоди, свідчать про високу перетравність поживних речовин комбікорму (табл. 4).

Таблиця 4 – Перетравність поживних речовин, %

Група

Протеїн

Жир

Клітковина

БЕР

8–14-добовий вік

1-а

75,8±0,50

84,6±0,88

19,1±0,48

87,0±1,29

2-а

77,7±1,10

84,0±0,45

19,2±0,55

88,5±1,05

3-я

75,1±0,43

83,7±0,86

18,7±0,54

82,4±1,49

4-а

80,3±1,46*

85,2±1,72

19,5±0,45

88,7±1,98

36–42-добовий вік

1-а

76,2±2,34

88,8±2,27

21,0±0,56

75,9±3,16

2-а

78,2±2,40

87,3±1,10

21,5±0,54

80,3±2,22

3-я

75,5±2,16

88,6±1,17

20,2±0,99

75,6±1,30

4-а

78,8±1,09

91,1±3,81

21,3±0,49

77,0±1,29

*р<0,05 порівняно з контрольною групою.

Так, у 8–14-добовому віці у каченят 2- і 4-ї груп перетравність протеїну порівняно з контролем була вищою відповідно на 1,9 і 4,5 %.

Аналогічну закономірність за перетравністю протеїну в організмі каченят-бройлерів спостерігали і в другий період вирощування. У віці 36–42 доби перетравність протеїну комбікорму у каченят 2- і 4-ї груп була відповідно на 2,0 та 2,6 % вищою порівняно з контролем. При цьому як у першому, так і в другому періодах  вирощування перетравність протеїну у птиці 3-ї групи знаходилася на рівні контрольної групи.

Баланс азоту в організмі каченят-бройлерів. Як показали результати фізіологічного досліду, у каченят-бройлерів за різних рівнів сирого протеїну та лізину в комбікормах використання азотистих речовин в організмі відбувається по-різному.

Встановлено, що у 8–14-добовому віці найбільшу кількість утриманого азоту в організмі каченят виявлено у 4-й, найменшу – в 2- та 3-й групах. Різниця за цим показником між птицею 4-ї та контрольної груп становила 30,8 %. Водночас кількість утриманого в організмі азоту у молодняку 2- і 3-ї груп у цей період була на 7,7 % меншою за такий показник у птиці контрольної групи.

У віці 36–42 доби найбільша кількість азоту утримувалася в організмі птиці 3- і 4-ї дослідних груп, які на 6,0 та 16,0 % переважали контрольну групу. При цьому качки 2-ї групи за показником утримання азоту на 11,0 % поступалися перед контрольними аналогами.

Витрати корму. Неоднакова інтенсивність росту каченят-бройлерів за різних рівнів протеїну та лізину у раціонах позначилася на витратах корму на одиницю приросту їх живої маси.

За період досліду загальні витрати корму на одиницю продукції у качок 2- і 4-ї дослідних груп були на 8,8 та 0,6 % нижчими порівняно з молодняком контрольної групи, тоді як у 3-й групі згаданий показник на 8,6 % був вищим.

Другий науково-господарський дослід

Характеристика годівлі. До складу комбікормів входили зернові компоненти (пшениця, кукурудза) – 5,0–70,9 %, протеїнові (шрот соєвий та соняшниковий, глютен кукурудзяний) – 1,6–22,2 %, корми тваринного походження (м’ясо-кісткове борошно) і мінеральні добавки – відповідно 1,2–1,3 % та 1,1–1,8 %. Амінокислотний та вітамінний склад комбікорму регулювали шляхом введення до нього синтетичних амінокислот і преміксу у кількості відповідно 0,02–0,5 та 0,5 %.  

Концентрація сирої клітковини, метіоніну, треоніну, триптофану, кальцію, фосфору і натрію у 100 г комбікорму відповідала рекомендаціям, розробленим виробниками кросу, а оптимальний вміст сирого протеїну та лізину – був встановлений у першому науково-господарському досліді (табл. 5).

Таблиця 5 – Вміст основних поживних речовин у 100 г комбікорму

Показник

Вік, діб

1–14

15–42

Сирий протеїн, г

18,0

16,2

Сира клітковина (не більше), г

4,0

5,0

Лізин, г

0,9

0,8

Метіонін, г

0,5

0,4

Треонін, г

0,75

0,65

Триптофан, г

0,23

0,2

Кальцій,г

1,0

0,9

Фосфор, г

0,8

0,8

Натрій, г

0,15

0,15

Жива маса та середньодобові прирости каченят-бройлерів.  Проведеними дослідженнями встановлено зміни живої маси каченят-бройлерів залежно від вмісту обмінної енергії в комбікормі (табл. 6).

Найвищу живу масу спостерігали у каченят 2-ї групи, яким згодовували комбікорм з підвищеним рівнем обмінної енергії. У 7-, 14-, 21-, 28-, 35- і 42-добовому віці вони переважали аналогів контрольної групи відповідно на 2,2 % (p<0,01); 2,2; 2,0 (p<0,05); 1,2 (p<0,05); 0,8 та 1,8 % (p<0,01).

Таблиця 6 – Жива маса каченят-бройлерів, г

Вік, діб

Група

1-а

2-а

3-я

1

54,3±0,26

54,3±0,26

54,3±0,26

7

181,5±1,02

185,5±1,05**

173,5±1,11***

14

574,1±5,15

586,6±6,03

551,9±5,19**

21

1154,4±6,73

1177,9±7,59*

988,9±4,78***

28

1763,2±6,27

1784,4±6,28*

1627,6±12,14***

35

2396,8±13,41

2415,8±13,95

2239,5±15,97***

42

3102,5±15,03

3156,9±9,57**

2771,3±13,75***

*р<0,05; **р<0,01; ***р<0,001 порівняно з контрольною групою.

Використання у годівлі каченят-бройлерів комбікормів із пониженим рівнем обмінної енергії в процесі вирощування призводить до зменшення їх живої маси. Так, птиця 3-ї групи у вищезазначені вікові періоди поступалася аналогам контрольної групи відповідно на 4,4 % (p<0,001); 3,9 (p<0,01); 14,3 (p<0,001); 7,7 (p<0,001); 6,6 (p<0,001) 10,7 % (p<0,001).

Подібна закономірність відзначена і за показниками середньодобових приростів. Так, у періоди вирощування 1–7, 8–14, 15–21 і 36–42 доби птиця 2-ї групи за середньодобовими приростами перевершувала каченят контрольної групи відповідно на 3,1 (p<0,001); 2,2; 1,9 (p<0,01) та 5,0 % (p<0,001). Проте у періоди вирощування 22–28 і 29–35 діб каченята цієї групи за середньодобовими приростами поступалися контролю на 0,4 та 0,3 % відповідно.

Птиця 3-ї групи, у раціоні якої була знижена кількість обмінної енергії, у періоди вирощування 1–7, 8–14, 15–21, 29–35 і 36–42 доби за показниками середньодобових приростів поступалася контрольним аналогам відповідно на 6,3 % (p<0,001); 3,7 (p<0,05); 24,7 (p<0,001); 3,4 (p<0,05) та 24,6 % (p<0,001). У період вирощування 22–28 діб птиця цієї групи мала середньодобові прирости на 4,9 (p<0,01)  %  вищі, ніж у контрольній групі.

Показники забою каченят-бройлерів. Підвищення рівня обмінної енергії у комбікормах каченят-бройлерів 2-ї групи сприяло збільшенню передзабійної маси на 1,7 %, маси непатраної тушки – на 4,1 % (p<0,01), маси напівпатраної – на 3,7 % (p<0,05) та маси патраної тушки на 3,6 % (p<0,001) порівняно з аналогічними показниками у ровесників контрольної групи.

Згодовування каченятам-бройлерам 3-ї групи комбікормів із пониженим вмістом обмінної енергії супроводжувалося зменшенням їх передзабійної маси, маси непатраної, напівпатраної і патраної тушок відповідно на 10,8 % (p<0,001); 10,8 (p<0,001); 14,6 (p<0,001) та 13,8 % (p<0,001) порівняно з показником контрольної групи.

Аналогічну закономірність встановлено у молодняку качок і за масою їстівних частин.

Амінокислотний склад мяса та печінки. Встановлено, що у процесі вирощування качок як за зниженого, так і за підвищеного рівнів обмінної енергії у комбікормах загальний вміст амінокислот у м’ясі птиці 2- і 3-ї груп був вищим на 2,1 та 6,3 % порівняно з молодняком контрольної групи.

При знижені рівня обмінної енергії у комбікормі каченят 3-ї групи виявлено збільшення суми амінокислот у печінці на 17,7 % порівняно з ровесниками контрольної групи.

Використання для годівлі каченят-бройлерів 2-ї групи комбікормів з підвищеним вмістом обмінної енергії призводило до зменшення на 2,6 % вмісту амінокислот у печінці.

Перетравність поживних речовин. Встановлено, що годівля каченят-бройлерів комбікормами з різними рівнями обмінної енергії впливає на  перетравність поживних речовин (табл. 7).

Таблиця 7 – Перетравність поживних речовин, %

    Група

Протеїн

Жир

Клітковина

БЕР

8–14-добовий вік

1-а

77,3±1,99

83,1±1,05

19,1±0,59

87,3±1,65

2-а

77,6±2,33

83,4±1,14

19,4±0,70

88,1±1,42

3-я

75,2±2,37

83,8±1,09

18,7±0,70

83,3±1,49

36–42-добовий вік

1-а

77,7±2,46

88,1±2,06

21,4±1,02

79,4±1,64

2-а

77,2±2,57

87,8±0,96

21,6±0,68

81,3±1,39

3-я

76,9±0,86

88,4±1,29

20,6±0,96

78,7±1,46

Зниження в комбікормі птиці 3-ї групи вмісту обмінної енергії в перший та другий періоди вирощування призводить до зменшення перетравності протеїну відповідно на 2,1 % і 0,8 % порівняно з показниками контрольної групи.

За перетравністю жиру, клітковини і БЕР суттєвих відмінностей у піддослідного молодняку не спостерігали.

Баланс азоту в організмі каченят-бройлерів. Як показали дослідження, різний вміст обмінної енергії в раціоні каченят-бройлерів неоднаково впливає на ступінь використання азотистих речовин корму. Так, у віці 8–14 діб птиця 2-ї групи, якій згодовували комбікорм з підвищеним вмістом обмінної енергії утримувала в тілі на 7,7 % азоту більше, ніж ровесники контрольної та 3-ї дослідної груп.

Каченята 3-ї групи, у віці 36–42 діб, за кількістю утриманого азоту поступалися ровесникам 2-ї та контрольної груп на 15,9 %.

Витрати корму. Різний вміст обмінної енергії в комбікормах каченят-бройлерів позначився на витратах корму на одиницю приросту їх живої маси. У середньому за період досліду найнижчі витрати корму відзначено у каченят 2-ї групи, де вони на 4,3 і 13,0 % були меншими, ніж у птиці контрольної і 3-ї дослідної груп. У птиці 3-ї групи показники витрати кормів були на 8,% вищі порівняно з контрольною групою.

Економічна ефективність виробництва мяса каченят-бройлерів.

Показники економічної ефективності використання повнораціонного комбікорму з різними рівнями обмінної енергії, сирого протеїну та лізину були розраховані на основі аналізу даних, отриманих під час впровадження результатів дисертаційної роботи в умовах СТОВ “Птахоплемзвод Коробівський” Золотоніського району Черкаської області.

З цією метою було сформовано дві групи добових каченят-бройлерів кросу “Star 53 H. Y.” по 4000 голів у кожній.

Качкам-бройлерам контрольної групи згодовували повнораціонний комбікорм (базовий), що постійно використовується в господарстві. У базовому варіанті комбікорму вміст обмінної енергії для каченят віком 1-14 діб становив 1,21 МДж/100 г, сирого протеїну – 20 %, лізину – 1,0 %; віком 15-42 доби – відповідно 1,3 МДж, 18 та 0,8 %.

У новому варіанті комбікорму вміст досліджуваних показників для каченят віком 1-14 діб був таким: обмінної енергії – 1,33 МДж/100 г, сирого протеїну – 18,0 %, лізину – 1,1 %; віком 15-42 доби – відповідно 1,43 МДж, 16,2 та 0,9 %.

За результатами проведених досліджень можна стверджувати, що використання кормів з підвищеним вмістом обмінної енергії та лізину і зниженим рівнем сирого протеїну забезпечують зростання валового виробництва м’яса на 7,2 % порівняно з базовим варіантом.

Витрати корму з розрахунку на 1 кг приросту живої маси у новому варіанті порівняно з базовим виявилися меншими на 3,5 %. Собівартість 1 кг приросту живої маси каченят-бройлерів у новому варіанті порівняно з контрольним була на 1,5 % нижчою, а рівень рентабельності за однакової ціни реалізації на продукцію зріс на 7,8 %.

ВИСНОВКИ

1. Використання в годівлі каченят-бройлерів комбікормів з вмістом лізину 1,1 і 0,9 % та обмінної енергії – 1,33 і 1,43 МДж/100 г у різні вікові періоди дозволяє зменшити рівень сирого протеїну в кормі, підвищити м’ясну продуктивність птиці, знизити витрати корму та підвищити рівень рентабельності виробництва продукції.

2. Зменшення вмісту сирого протеїну в комбікормі для каченят-бройлерів у 1–14-добовому віці з 20,0 до 18,0 % та з 18,0 до 16,2 % – у 15–42-добовому віці за підвищеного до 1,1 і 0,9 % рівня лізину збільшує живу масу птиці на 3,9 %, середньодобові й абсолютні прирости живої маси – на 4,0, масу непатраної тушки – на 3,5, масу напівпатраної – на 2,3, масу патраної – на 5,7 % та знижує витрати корму на 1 кг приросту на 8,8 %.

3. Підвищення рівня лізину в комбікормі у віці 1–14 діб з 1,0 до 1,1 % та у 15–42-добовому віці – з 0,8 до 0,9 % на фоні сирого протеїну відповідно 20,0 і 18,0 % знижує живу масу каченят на 7,4 %, середньодобові прирости – на 7,6, масу непатраної тушки – 5,8, масу напівпатраної – 10,4, масу патраної – на 8,4 % та збільшує витрати корму на 1 кг приросту на 8,6 %.

4. Підвищення рівня сирого протеїну в комбікормах каченят-бройлерів у періоди 1–14 і 15–42 доби відповідно з 20,0 до 22,0 % та з 18,0 до 19,8 % збільшує живу масу на 2,6 %, середньодобові й абсолютні прирости живої маси – на 2,7, масу непатраної тушки – на 2,6, масу патраної тушки – на 1,4 %.

5. Підвищення вмісту сирого протеїну в комбікормах в 1–14-добовому віці птиці на 2,0 % забезпечує зростання перетравності протеїну на 4,5 %, а також підвищує утримання азоту в організмі на 5,1 %.

6. Підвищення рівня обмінної енергії у комбікормах каченят-бройлерів у вікові періоди 1–14 і 15–42 доби відповідно з 1,21 до 1,33 та з 1,30 до 1,43 МДж/100 г корму збільшує живу масу на 1,8 %, середньодобові й абсолютні прирости – 1,8 %, масу непатраної тушки – 4,1, масу напівпатраної – 3,7, масу патраної тушки – 3,6, вихід їстівних частин – на 3,0 % та зменшує витрати корму на 1 кг приросту на 4,3 %.

7. Зниження рівня обмінної енергії у комбікормах з 1,21 до 1,09 МДж/100 г корму у віці 1–14 діб та з 1,30 до 1,17 МДж/100 г – у
15–42-добовому віці викликає зниження живої маси каченят на 10,7 %, середньодобових приростів – на 10,9, маси непатраної тушки – на 10,8, напівпатраної – на 14,6, патраної – на 13,8 % та зростання витрат корму на 8,1 %.

8. Згодовування каченятам-бройлерам повнораціонних комбікормів із зниженим до 1,09 МДж/100 г корму рівнем обмінної енергії у 1–14-добовому та до 1,17 МДж/100 г – у 15–42-добовому віці супроводжується підвищенням у м’язах і печінці суми амінокислот на 6,3 % та 17,7 %.

9. Використання в годівлі каченят-бройлерів комбікормів з вмістом обмінної енергії 1,33 МДж/100 г, сирого протеїну – 18,0 і лізину – 1,1 % у віці 1–14 діб та 1,43 МДж/100 г корму, 16,2 і 0,9 % – у віці 15–42 діб у виробничих умовах знижує витрати корму на 1 кг приросту живої маси на 3,4 %, збільшує кількість реалізованої продукції на 7,2 % та підвищує рівень рентабельності виробництва м’яса – на 7,8 %.

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

Для підвищення продуктивності каченят-бройлерів рекомендується використовувати у 1–14-добовому віці комбікорм, вміст обмінної енергії у якому становить 1,33 МДж/100 г корму, сирого протеїну – 18,0 % та лізину – 1,1 %; у 15–42 добовому віці – відповідно 1,43 МДж/100 г, 16,2 % та 0,9 %.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

1. Ібатуллін І. І. М’ясна продуктивність качок-бройлерів за різних рівнів протеїну та лізину в комбікормах / І. І. Ібатуллін, І. М. Баланчук, Д. П. Уманець // Біоресурси і природокористування. – 2009. – № 1–2. – С. 99–105. (Самостійно проведено експериментальну частину досліджень, біометричну обробку даних та їх аналіз).

2.  Ібатуллін І. І. М’ясна продуктивність качок-бройлерів за різних рівнів обмінної енергії в комбікормах / І. І. Ібатуллін, І. М. Баланчук, Д. П. Уманець // Науковий вісник НУБіП України – 2009. – Вип. 140. – С. 147–153. (Самостійно проведено експериментальну частину досліджень, біометричну обробку даних та їх аналіз).

3.  Баланчук І. М. Забійні якості качок-бройлерів залежно від рівня протеїну та лізину в комбікормах / Баланчук І. М. // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія " Тваринництво." – 2009. – Вип. 10 (16). – С. 4–8. (Самостійно проведено експериментальну частину досліджень, біометричну обробку даних та їх аналіз).

  1.  Патент України на корисну модель № 40426, МПК (2009) А23К1/18. Спосіб годівлі молодняку качок / І. І. Ібатуллін, Д. П. Уманець, І. М. Баланчук – № u200812392; заявлено 21.10.2008; опубліковано 10.04.2009, Бюл. № 7. – 8 с.
  2.  Патент України на корисну модель № 42046, МПК (2009) А23К1/18. Спосіб годівлі молодняку качок / І. І. Ібатуллін, І. М. Баланчук – № u200814531; заявлено 17.12.2008; опубліковано 25.06.2009, Бюл.  12. – 8 с.

Баланчук І. М. Перетравність корму, обмін речовин і продуктивні якості молодняку м’ясних качок за різних рівнів енергії, протеїну та лізину в комбікормах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів. – Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, 2010.

У дисертації викладено теоретичний та експериментальний матеріал з використання в годівлі каченят-бройлерів кросу “Star 53 H.Y.” комбікормів з різними рівнями обмінної енергії, сирого протеїну та лізину. Виявлено напрям змін у продуктивності каченят, перетравності поживних речовин й амінокислотному складі м’яса та печінки. Проведено дослідження морфологічного і біохімічного складу крові. Вивчено морфологічний і хімічний склад тушок, вміст амінокислот у м’язах та печінці.

Рекомендується при вирощуванні каченят-бройлерів кросу
Star 53 H.Y.” використовувати у 1–14-добовому віці комбікорм, що містить обмінної енергії – 1,33 МДж/100 г, сирого протеїну – 18,0 % та лізину – 1,1 %; у 15–42 добовому віці – 1,43 МДж/100 г, 16,2 % та 0,9 % відповідно.

Ключові слова. Каченята-бройлери, комбікорм, обмінна енергія, сирий протеїн, лізин, м'ясна продуктивність, перетравність, баланс азоту.

Баланчук И. Н. Переваримость корма, обмен веществ и продуктивные качества молодняка мясных уток при различных уровнях энергии, протеина и лизина в комбикормах. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.02 – кормление животных и технология кормов. – Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев, 2010.

В диссертации изложен теоретический и экспериментальный материал по использованию в кормлении утят-бройлеров кросса
Star 53 H.Y.” комбикормов с различными уровнями энергии, протеина и лизина. Выявлено направление изменений в продуктивности утят, переваримости питательных веществ, аминокислотном составе мяса и печени. Проведены исследования морфологического и биохимического состава крови. Изучены морфологический и химический состав тушек, содержание аминокислот в мышцах и печени при различных уровнях энергии, протеина и лизина в комбикормах.

Балансирование рационов утят-бройлеров в возрастные периоды
1–14 и 15–42 суток по содержанию лизина на уровне 1,1 и 0,9 % и обменной энергии – 1,33 и 1,43 МДж/100 г дает возможность уменьшить концентрацию сырого протеина с 20,0 до 18,0 % и с 18,0 до 16,2 %. Это способствует повышению уровня продуктивности и снижению затрат корма на 1 кг прироста.

Снижение содержания сырого протеина в первый период выращивания (114 суток) с 20,0 до 18,0 % и во второй период (1542 суток) – с 18,0 до 16,2 % при повышенном до 1,1 и 0,9 % уровне лизина способствует увеличению их живой массы на 3,9 %, среднесуточных и абсолютных приростов – на 4,0 %, массы непотрошеной тушки – на 3,5 %, массы полупотрошеной – на 2,3 и потрошеной – на 5,7 %, а также снижает затраты корма на 1 кг прироста на 8,8 %.

Повышение содержания лизина в комбикорме в первый период выращивания до 1,1 % и во второй период – до 0,9 % при уровне сырого протеина соответственно 20,0 и 18,0 % живая масса утят снижалась на 7,4 %, среднесуточные приросты – на 7,6, масса непотрошеной тушки – на 5,8, масса полупотрошеной – на 10,4 и потрошеной – на 8,4 %. При этом затраты корма на 1 кг прироста возрастали на 8,6 %.

Увеличение уровня сырого протеина в комбикорме для утят-бройлеров в первый и второй периоды выращивания соответственно с 20,0 до 22,0 и с 18,0 до 19,8 % способствует увеличению живой массы на 2,6 %, среднесуточного прироста – на 2,7, массы непотрошеной тушки – на 2,6, массы потрошеной – на 1,4 %.

При увеличении уровня сырого протеина в 1–14 суточном возрасте на 2,0 % переваримость протеина возрастает на 4,5 %, а количество удержанного в организме азота – на 5,1 %.

Увеличение уровня обменной энергии в комбикормах утят-бройлеров в возрастные периоды 114 и 1542 суток соответственно с 1,21 до 1,33 МДж/100 г и с 1,30 до 1,43 МДж/100 г способствует увеличению их живой массы на 1,8 %, среднесуточного прироста – на 1,8, массы непотрошеной тушки – на 4,1, массы полупотрошеной – на 3,7, массы потрошеной – на 3,6 , выхода съедобных частей – на 3,0 %, а также уменьшает затраты корма на 1 кг прироста на 4,3 %.

Снижение уровней обменной энергии в комбикормах в первый период с 1,21 до 1,09 МДж/100 г и во второй период – с 1,30 до 1,17 МДж/100 г снижает живую массу утят на 10,7 %, среднесуточные приросты – на 10,9, массу непотрошеной тушки – на 10,8, массу полупотрошеной – на 14,6, массу потрошеной – на 13,8 %, и увеличивает затраты корма на 1 кг прироста на 8,1 %.

Кормленние утят-бройлеров в первый и во второй периоды выращивания комбикормами со сниженным уровнем обменной энергии соответственно до 1,09 и 1,17 МДж/100 г сопровождается увеличением содержания в мышцах и печени суммы аминокислот на 6,3 и 17,7 %.

Использование в производственных условиях для кормленния утят-бройлеров в возрасте 114 суток комбикорма с содержанием обменной энергии – 1,33 МДж/100 г, сырого протеина – 18,0 и лизина – 1,1 % и в 1542-суточном возрасте – соответственно 1,43 МДж/100 г, 16,2 и 0,9 % обеспечивает снижение затрат корма на 1 кг прироста на 3,4 %, увеличение масса реализованной продукции – на 7,2 % и уровня рентабельности производства мяса уток – на 7,8 %.

Ключевые слова. Утята-бройлеры, комбикорм, обменная энергия, сырой протеин, лизин, мясная продуктивность, переваримость, баланс азота.

Balanchuk I. N. Digestibility of fodder, metabolism and productive qualities of yang meeat ducks for different levels of energy, protein and lysine in mixed fodders. – Manuscript.

The dissertation on obtaining a scientific degree of a candidate of agricultural sciences on speciality 06.02.02 – animal feeding and technology of forages. – National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2010.

The theoretical and experimental material of using mixed fodders with different levels of metabolisable energy, crude protein and lysine in feeding ducks-broilers of cross Star 53 H.Y. had been presented in the dissertation. Direction of changing in productive qualities of ducks, forage digestibility, amino acid composition of meat and liver were indicated. The estimation of morphological and biochemical composition of blood was carried out. The morphological and chemical compound of ducks meat, amino acid composition of meat and liver were researched.

Feeding ducks-broilers of cross Star 53 H.Y. is recommended to use mixed fodders in 1–14 days old with a level 1,33 MJ/100 g metabolisable energy, 18,0 % crude protein and 1,1 % lysine; in 15–42 days old 1,43 MJ/100 g, 16,2 and 0,9 %.

Key words. Ducks-broilers, mixed fodder, metabolisable energy, crude protein, lysine, meat efficiency, digestibility, nitrogen balance.

1

1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74440. Классификация как процедура научного исследования 17.46 KB
  При этом каждый обособленный класс образуют явления представляющие собой какую-либо одну форму признака взятого основанием классификации. Объектом классификации всегда выступает определенное множество однородных предметов явлений а не какой-либо единичный предмет или отдельное событие. Основание классификации представляет собой какой-либо признак присущий объекту исходя их которого производится классифицирование. Компоненты классы классификации это группы предметов явлений и т.
74441. Метод общей теории права и методы отраслевых юридических наук 15.1 KB
  Метод общей теории права и методы отраслевых юридических наук. По мнению одних авторов специфический метод правовой науки может быть представлен только ее теоретико-понятийным аппаратом а общие и специальные методы лишь применяются учеными-юристами но не разрабатываются ими. Его всеобщность выражается в том что данный метод используется во всех конкретных науках и на всех стадиях этапах научного познания; общие методы анализ синтез абстрагирование системно-структурный подход восхождение от абстрактного к конкретному которые как...
74442. Новизна метатеоретических юридических исследований 14.59 KB
  Исследование проводимое в целях получения новых знаний в сфере теории познания и методологии правовой науки понимается как метатеоретическое. Наиболее весомые результаты в разработке метатеоретических проблем правовой науки достигаются разработкой конкретных методологических правил обеспечивающих успешное применение в правовой науке конкретного специального или общего метода. Однако такие позитивные результаты в разработке проблем методологии правовой науки достигаются отнюдь не всегда. Другая распространенная форма новизны...
74443. Новизна прикладных правовых исследований: концепция проекта закона, иного нормативного правового акта, предложений по совершенствованию действующего законодательства 14.66 KB
  Новизна прикладных правовых исследований: концепция проекта закона иного нормативного правового акта предложений по совершенствованию действующего законодательства. Новизна прикладных правовых исследований определяется сферой их применения. Следует отметить что предложения по совершенствованию законодательства и практики его применения сформулированные ученымиюристами а также подготовленные ими проекты законов иных нормативных правовых актов не обладают новизной научного знания а представляют собой разновидность конструкторских...
74445. Критика правовой теории 44.5 KB
  Специфика критики как процедуры научного познания состоит в следующем. Например объектом правовой науки предстает социальноправовая практика тогда как объектом критики в об iи правовой науки выступает существующее наличное научное знание о праве которое сохранилось дошло до наших дней в письменных и иных источниках. Объектом критики могут стать положения какой либо правовой теории школы доктрины взгляды отдельного ученого положения конкретной монографии иного научного труда либо просто отдельные высказывания по какомулибо...
74447. Понимание метода правовой науки 49.5 KB
  Метод теории государства и права представляет собой особый компонент правовой науки и имеет собственное отличное от теории права содержание. Умение оперировать теоретическими знаниями категориями и понятиями теории государства и права закрепляется в правилах принципах составляющих непосредственное содержание различных общих и специальных методов. Примером такого рода правил могут служить принципы толкования права. Не представляет особого труда обнаружить обусловленность требований методов толкования права положениями общей теории права о...