64346

Активатор барабанно-валкового типу безперервної дії для комплексів по виробництву дрібноштучних виробів

Автореферат

Производство и промышленные технологии

Практичне використання механічної активації стримується відсутністю такої конструкції активатора яка б задовольняла численні вимоги реального виробництва до надійності довговічності стабільності ремонтопридатності й забезпечувала б прийнятні технікоекономічні показники.

Украинкский

2014-07-05

952.46 KB

2 чел.

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

Буцький В'ячеслав Олександрович

Активатор барабанно-валкового типу безперервної дії для комплексів по виробництву дрібноштучних виробів

Спеціальність 05.05.02

Машини для виpобництва будівельних матеpiалiв та констpукцiй

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата технічних наук

Харків 2010

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському державному технічному університеті 

будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України на  кафедріМеханізація будівельних процесів

Науковий керівник:

кандидат технічних наук, професор

Савченко Олександр Григорович, 

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України професор кафедриМеханізація будівельних процесів

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор

Маслов Олександр Гаврилович, 

Кременчуцький державний політехнічний університет    ім. Михайла Остроградського Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедриКонструювання машин та
технологічного обладнання

кандидат технічних наук, професор

Гарнець Володимир Миколайович, 

Київський національний університет будівництва та         архітектури Міністерства освіти і науки України,          професор кафедриОснови професійного навчання

Захист відбудеться   07   червня   2010 р. о 14.00  годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 64.056.04 при Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки
України за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 40.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 40.

Автореферат розісланий  06  травня   2010р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

к.т.н., доцент        Т. О. Костюк

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми

Механічна активація сировинних сумішей являється загально визнаним  напрямком вирішення проблеми ресурсозбереження у різних технологіях, у тому числі й у виробництві дрібноштучних будівельних виробів (цегли, блоків тощо). Її використання, передбачене в державному стандарті ДСТУ Б В.2.7-36-95Цегла та камені безцементні, дозволяє суттєво зменшити витрати на сировинні компоненти, насамперед, цемент, забезпечуючи можливість використання техногенних продуктів або дешевої місцевої сировини.     

Практичне використання механічної активації стримується відсутністю такої конструкції активатора, яка б задовольняла численні вимоги реального виробництва до надійності, довговічності, стабільності, ремонтопридатності й забезпечувала б прийнятні техніко-економічні показники.  Тому створення ефективного активатора є актуальною задачею подальшого розвитку напрямку механічної активації.

Серед активаторів особливої уваги заслуговують усе більш популярні у світі агрегати валкового типу. До них відноситься аактиватор барабанно-валкового типу циклічної дії, здатний забезпечити багатократну дію на  товстий шар оброблюваного матеріалу, керовану як по кількості ущільнень-рихлень, так і по інтенсивності. Очевидний недолік означеного  активатора, притаманний усім циклічно діючим агрегатам, полягає у  зменшенні продуктивності через необхідність витрат часу на завантаження-розвантаження, причому наявність додаткового пристрою завантаження-розвантаження ускладнює конструкцію та експлуатацію активатора. 

Таким чином, проблема удосконалення обладнання для механічної активації залишається актуальною й вимагає пошуку нових рішень.

Зв’язок із науковими програмами, планами, темами

Робота виконана на кафедрі механізації будівельних процесів і являється складовою частиною держбюджетної науково-дослідної теми0052Наукові основи створення комплексів обладнання з виготовлення дрібноштучних виробів з активованих будівельних сумішей” (№ держрегістрації 0106U000166), яка виконувалась у пріоритетному напряміНовітні та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та аграрно-промисловому комплексі. 

Мета і завдання дослідження. На основі розкриття механізму взаємодії робочого органу з товстим шаром оброблюваної сировинної суміші розробити активатор барабанно-валкового типу безперервної дії з використанням напрямних елементів для керування товщиною означеного шару. 

Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі завдання:

- виконати огляд і аналіз існуючих активаторів, критеріїв оцінки їх ефективності та методів керування інтенсивністю їх впливу на оброблювану сировинну суміш для вибору найбільш перспективної конструктивної схеми активатора;

- виявити закономірності робочого процесу агрегату барабанно-валкового типу безперервної дії та вибрати критерій оцінки ефективності активації сировинних сумішей шляхом багатократного ущільнення-рихлення   товстого шару суміші прокатуванням під валком;

- проаналізувати особливості процесу ущільнення товстого рихлого шару оброблюваної суміші в активаторі барабанно-валкового типу, запропонувати та обґрунтувати залежності для визначення розподілу тиску під валком у поперечному перерізі з урахуванням впливу зусилля притискання, геометричних параметрів робочого органа й властивостей суміші;  

- розробити математичну модель взаємодії робочого органа активатора із  сумішшю, яка перероблюється, з урахуванням картини розподілу тиску під валком за рахунок дії напрямних елементів, обґрунтувати можливість  керування інтенсивністю дії на суміш, визначити раціональні параметри барабанно-валкового активатора безперервної дії;

- проаналізувати процес рихлення ущільненого шару ножем-розпушувачем, виявити умови та залежності для вибору раціональної конструктивної схеми та розмірів ножа;

- виконати експериментальні дослідження взаємодії робочого органа барабанно-валкового активатора безперервної дії з перероблюваною сумішшю та порівняти результати теоретичних і експериментальних досліджень;

- експериментально  підтвердити ефективність використання активатора на  різних сировинних сумішах для виробництва дрібноштучних будівельних виробів як із точки зору економії цементу, так і впливу на наступний процес пресування;

- провести випробування й оцінити ефективність нової машини у виробничих умовах, розробити інженерну методику розрахунку, запропонувати раціональні конструктивні рішення та схеми раціонального використання активатора безперервної дії у складі виробничих комплексів.  

Об’єкт дослідженьпроцес активації сировинних сумішей для виробництва дрібноштучних будівельних виробів шляхом багаторазового ущільнення товстого шару зволоженої суміші прокатуванням під валком  та наступного рихлення ножем. 

Предмет дослідженьактиватор барабанно-валкового типу безперервної дії з напрямними елементами для керування товщини шару оброблюваної сировинної суміші.

Методи дослідженьтеоретичні дослідження ґрунтуються на загальновизнаних законах теоретичної механіки та механіки суцільного середовища із використанням сучасних уявлень про механічну активацію матеріалів. Використовувались планування факторного експерименту, сучасні методики вимірювань та статистичної обробки результатів. Достовірність результатів теоретичних досліджень ґрунтується на використанні загальновизнаних закономірностей і підтверджена задовільною збіжністю з результатами експериментів, більшість яких проведена на активаторі з близькими до промислових розмірами, продуктивністю й потужністю.  

Наукова новизна одержаних результатів

Полягає у розкритті механізму взаємодії робочого органу активатора барабанно-валкового типу безперервної дії з товстим шаром сировинної суміші, що перероблюється,  у разі використання напрямних елементів для керування товщини шару, швидкості просування суміші вздовж камери активації й кількості циклів прокатувань шару під валком. 

Обґрунтовано використання показника інтенсивності активації, що дорівнює добутку кількості циклів на максимальний тиск, у якості критерію ефективності валкових активаторів. 

Установлено залежності для визначення означеного показника з урахуванням картини розподілу густини й тиску досліджуваного активатора та запропоновано методику їх використання для вибору параметрів активатора, які забезпечать потрібний рівень показника інтенсивності. 

Практичне значення одержаних результатів

Активатор барабанно-валкового типу безперервної дії із патентоспроможними конструктивними рішенняминапрямним елементом для керування товщини шару оброблюваної сировинної суміші та ножем-розпушувачем, було розроблено на кафедрі  МБП ХДТУБА та виготовлено на Харківському машинобудівному заводіЧервоний Жовтеньза участю співробітників кафедри.  Після попередніх випробувань і доробки  активатор було встановлено на Курязькому заводі силікатних виробів на ділянці по виробництву дрібноштучних будівельних виробів із бетону, де пройшов виробничі випробування шляхом формування дослідних партій виробівбезцементних блоків та піщаноцементних цегли й тротуарної плитки за ресурсозберігаючими технологіями. Результати визначення міцності означених виробів у заводській атестованій лабораторії засвідчили високу ефективність активатора.

Запропоновану методику розрахунку та викладені в роботі рекомендації щодо раціональних конструктивних і режимних параметрів активатора використано  під час розробки ескізного проекту промислового активатора продуктивністю 5-10 т/год, який передано Харківському машинобудівному заводуЧервоний Жовтень.

Результати досліджень  використані у навчальному процесі студентів- механіків Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури під час курсового та дипломного проектування, а також під час проведення навчальних занять із дисциплінОбладнання технологічних комплексів.

Особистий внесок здобувача

Із матеріалів дисертації та робіт, що опубліковані [1-8] здобувачеві належать:

- запатентовані конструктивні рішення щодо напрямних елементів та ножа-розпушувача барабанно-валкового активатора безперервної дії[7-8];

- закономірності руху оброблюваної суміші в активаторі барабанно-валкового типу безперервної дії у разі використання запропонованих напрямних елементів для керування товщини шару і відповідно кількості циклів ущільнень-рихлень [3];

- розкриті особливості взаємодії валка з товстим шаром ущільнюваної сировинної суміші, розташованим на обертальному барабані активатора, й  описання розподілу тиску під валком, засноване на використанні компресійних кривих, а також закономірності розпушування ущільненого шару та залежності для розробки ножа-розпушувача[1-3,7];

- математична модель робочого процесу в активаторі та  раціональні параметри активатора[2-3];

- методика розрахунку основних параметрів барабанно-валкового активатора з керуванням товщини шару сировинної суміші, яка перероблюється за допомогою напрямних елементів, пропозиції щодо подальшого вдосконалення  та схемах раціонального використання активатора у складі виробничих комплексів [4-6]. 

Апробація результатів дисертації

Основні результати і матеріали дисертаційної роботи доповідалися на 60науково-технічних конференціях ХДТУБА, (2005-2010рр.); міжнародній науково-технічної конференціїПарус 2007, м. Одеса; міжнародній науково-технічній конференції ПНТУ, 2008; на X міжнародній науково-практичній конференціїИнформационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровьеMicroCAD-2009-Харьков, НТУХПИ, травень 2009 р..

Структура й об’єм дисертаційної роботи

Дисертаційна робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків та 5 додатків, містить 153 сторінку тексту, 84 рисуноки 16 таблиць, бібліографічний список із 104 найменувань. Загальний обсяг роботисторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено об’єкт, предмет, методи досліджень і завдання, які вирішуються в роботі, подано наукову новизну й практичне значення отриманих результатів, наведено інформацію про апробацію, структуру й обсяг роботи.  

У першому розділіСтан проблеми активації сировинних сумішей у виробництві ресурсозберігаючої цегли  та задачі дослідженьвиконано   огляд і аналіз інформації щодо здійснення активації, зокрема, застосування механічних активаторів у складі ділянок підготовки бетонної суміші до формування комплексів з випуску дрібноштучних будівельних виробів. 

У розвиток теорії та практики механічної активації вагомий внесок зробили відомі дослідники: Аввакумов Є.Г., Болдирєв В.В., Бобков С.П., Большаков В.І., Борисовський В.З., Глуховський В.Д., Ковтун І.П., Міхеєнков М.А.,   Опєкунов В.В., Сіверцев Г.Н., Соломатов В.І., Tatara Y., Убеев А.В., Федоркин С.І.,  Хайникс Г., Хінт І.А. та інші. Аналіз літературних джерел засвідчив, що механізм позитивної дії активації, у тому числі зволоженої бетонної суміші ще до кінця не розкритий, але загально прийнятим є розуміння вирішального значення зміни стану поверхонь як заповнювачів, так і в’яжучих, накопичування поверхневої енергії, що збільшує інтенсивність взаємодії активованих поверхонь із водою, позитивно впливає на властивості граничного шару й нарощує міцність зв’язку заповнювачів із  цементним каменем.  

Висвітлено доцільність використання для активації відносно мало зношуваних валкових агрегатів, принцип дії яких базується на прокатуванні валка по товстому шару зволоженої суміші, частки якої у переважній масі взаємодіють між собою, і тільки у другу чергуз робочими органамивалком та основою, на якій лежить товстий  шар матеріалу. Робочий процес із багатократним ущільненням рихлого шару прокатуванням під валком з наступним рихленням ущільненого шару ножем-розпушувачем являється характерним  для  циклічно діючих бігунівактиватора з багаторічним стажем роботи на виробництві, а також для створеного під керівництвом Федорова Г.Д.  активатора барабанно-валкового типу циклічної дії (АБВТ ЦД), більш швидкохідного і тому менш металоємного  порівняно з бігунами. 

Найважливішим чинником активації більшість дослідників вважають дотичні напруження в оброблюваному середовищі, які певним чином пов’язані з тиском під валком, що за кожний цикл ущільнень-рихлень зростає до максимального та падає до нуля. Можна оперувати або максимальним тиском, або якимось чином усередненим. Гіпотеза про максимальний тиск, як основний критерій інтенсивності активації, має чисельні підтвердження і значну кількість прихильників.

Розподіл тиску під валком у процесі ущільнювання досліджувався
Калушським Я.А., Хархутою Н.Я., Зубковим А.Ф.  стосовно дорожнього будівництва, Гарнецем В.М, Зайченко С.В.стосовно роликового формування. У результаті досліджень створені різні, але адекватні моделі, реалізація яких, на жаль, потребує визначення низки коефіцієнтів для врахування специфіки процесу та властивостей ущільнюваного середовища. Слушними здаються думка відомого дослідника Хархути Н.Я. про  відсутність універсальної моделі й його порада щодо доцільності вибору з наявних теорій такої, яка, не дивлячись на деяку умовність та кількість припущень, забезпечує найбільшу збіжність із результатами вимірювань. Більш  спрощене описання розподілу тиску на базі  компресійних кривих, реалізоване у роботах Шульгіна Ю.В. та Волкова В.І. стосовно агрегатів барабанно-валкового типу, приваблює відносно низькою трудомісткістю визначення означених кривих. 

Виявлено, що особливістю процесу активації прокатуванням є необхідність у реалізації декількох сотень циклів ущільнень-рихлень. Тому заміна принципу дії активатора з циклічного на більш ефективний безперервний, за аналогією з кульовими млинами або змішувачами, потребує використання спеціальних конструктивних засобів регулювання товщини шару і відповідно швидкості просування перероблюваного матеріалу вздовж робочої камери, а також врахування впливу цих засобів в аналітичній моделі процесу.  

Обраному за результатами аналізу й попередніх експериментів засобу регулювання  у вигляді напрямних елементів притаманні змінні по довжині робочої камери густина, тиск та швидкість просування перероблюваної суміші. Аналіз досліджень агрегатів барабанно-валкового типу виявив необхідність розробки математичної моделі запропонованого активатора, яка, на відміну від існуючих,  пов’язувала б властивості оброблюваних сумішей із конструктивними особливостями й параметрами активатора з урахуванням указаних особливостей. 

У другому розділіТеоретичні дослідження робочих процесів у агрегаті барабанно-валкового типу безперервної діїна базі математичного опису  розподілу тиску по дузі контакту валка із оброблюваною сумішшю розроблена математична модель робочого процесу запропонованого активатора з урахуванням впливу напрямних елементів; оцінений вплив картини розподілу густини ущільненого шару та параметрів активатора на інтенсивність активації та витрати потужності; виявлені межі параметрів ножа, необхідні для забезпечення сталого режиму роботи активатора у процесі зношення  ножа. Найбільшою проблемою запропонованого активатора барабанно-валкового типу безперервної дії (АБВТ БД) є оцінка ефективності активації для порівняння  різних режи-

мів роботи. 

У першому наближенні позитивний ефект активації можна пов’язати з руйнуванням поверхонь часток оброблюваного матеріалу в точках контакту  одна з одною чи з інструментом, що оброблює. Відповідну роботу руйнування Ар можна вважати, засновуючись на результатах експериментів Михеєнкова  М.А., пропорційною  роботі сил тертя Ат, з урахуванням коефіцієнта пропорційності  Кпр, яка у свою чергу, пропорційна коефіцієнту f і узагальненому шляху LУ тертя: 

   (1)

Стосовно АБВТ для певного масиву шару перероблюваної сировинної суміші під валком означену силу РN нормального тиску можна виразити через максимальний тиск під валком qmax  і площу масиву Sм , використовуючи коефіцієнт Ку переведення максимального тиску у певним чином усереднений. Представивши узагальнений шлях тертя сумою одиничних шляхів Lі за всі Z циклів ущільнень шару прокатуванням під валком після рихлень ножем (LУ=Z·Lі ), отримаємо:  

 (2)

Отримане рівняння стало підґрунтям основної робочої гіпотези  –“стосовно АБВТ ефективність активації у певному діапазоні значень прямо пропорційна добутку максимального тиску qmax  й кількості циклів Z ущільнень-рихлень шару  перероблюваної сировинної суміші під валком. Добуток Е = qmax ·Z названо  показником інтенсивності активації в АБВТ. Якщо під ефективністю активації розуміти, наприклад, підвищення міцності цегли, сформованої з активованої суміші, то наслідком зміни показника інтенсивності активатора очікується пропорційна зміна міцності цегли. Отже, кращими вважаються такі параметри й режими активатора, які забезпечують мінімальну енергоємність і найбільший показник інтенсивності. Очевидно, для кожної перероблюваної  суміші існує  раціональний рівень показника інтенсивності, оскільки від міцності компонентів залежить й поверхнева енергія (формула ОрованаКелли), і робота руйнуваннявідповідно узагальненому закону П.А. Ребіндера або відкриття нових поверхонь за Риттингером. Означений рівень доцільно визначати у процесі регламентних випробувань кожної сировинної суміші,  запланованої до активації.  

Відповідно до гіпотези, що висунута, активатор безперервної дії доповнено двома патентоспроможними пристрояминапрямним елементом та ножем-розпушувачем нової конструкції (рис. 1).

Рис. 1Схема активатора барабанно-валкового типу безперервної дії 

–барабан; 2валок; 3притискний  пристрій; 4завантажувальний пристрій; 5шар матеріалу; 6ніж-розпушувач; 7напрямний елемент; 8розвантажувальний пристрій

АБВТ БД містить зв’язаний із приводом барабан 1, який обертається з надкритичною швидкістю, та валок 2, що ущільнює шар 5 перероблюваної суміші прокатуванням із регульованим зусиллям притискання, яке створюється пневмоциліндром і передається важільною системою. Сировинна суміш за допомогою  завантажувального пристрою 4 подається до робочої камери, в якій багатократно ущільнюється прокатуванням під валком 2 з наступним рихленням ущільненого шару ножем-розпушувачем 6. Під час кожного циклу прокатування зволоженого шару 5 тиск під валком 2 зростає до максимального і падає до нуля, при цьому за рахунок взаємного тертя часток  відбувається оголення нових активних поверхонь, яке вважається основним чинником процесу активації.  Під час прокатування має місце також помел часток суміші, але його вплив  не є вирішальним.

Товщину шару суміші, а з неюшвидкість просування вздовж камери та кількість циклів прокатуваньдозволяють регулювати напрямні елементи 7 (на схемі показаний тільки один елемент) зі змінним кутом нахилу б у бік завантаження. Кожний напрямний елемент спрямовує струмінь, що утворений ножем-розпушувачем, у певну зону по довжині робочої камери. У цій зоні накопичується штабель пухкої суміші тим більшої висоти, чим більший кут нахилу напрямного елемента й відповідно більша товщина шару, який потім розкатується валком. Для означених зон, а також зони завантаження характерні підвищені густина ущільненого шару й тиск. Швидкість просування вздовж камери визначається, крім товщини шару, темпом живлення (продуктивністю) активатора. Отже, кожна частка перероблюваної суміші проходить певну керовану кількість циклів прокатувань з різним максимальним тиском. 

Модель АБВТ БД побудована шляхом розбиття довжини робочої камери на елементарні зони, у яких густина шару, швидкість і тиск є сталими. Визначення зусилля притискання РУ, потужності Н й показника інтенсивності Е у кожній зоні виконано по усій довжині робочої камери.

Опис першої основної ділянки ґрунтувався на використанні залежностей від кута б поточної висоти камери перемінного перетину і відповідно товщини шару представлено наступними рівняннями:

 ,   (3)

де: hiпоточна висоти камери; Rрадіус барабана; rрадіус валка.

,                         (4)

де: сiпоточна густина; hminмінімальний переріз.

а також аналітичним описом компресійної кривої qі=f(сі) у вигляді:

 ,  (5)

де: qi,поточні тиск; q0, с0, bбазові значення тиску й густини та  коефіцієнт, що характеризує крутість кривоїтак звані показники компресійної кривої.  

Рис. 2. Схема для визначення поточного тиску, висоти камери активації.

Ділянка зменшення тиску розміщується на відносно малому куті, що складає 1020% від ділянки зростання тиску і містить дві частини з різною фізичною сутністю процесів:  у першій висота камери перемінного перетину зменшується до мінімуму, у другійзбільшується. Тому для спрощення запропоновано описувати падіння тиску на ділянці як функцію тиску qг на куті бг кубічним поліномом зі значенням коефіцієнтів, які знаходяться у відповідності до розроблених рекомендацій. Опис розподілу тиску має вигляд: 

при;

.            (6)

Густина ущільненого валком шару сг, що входить до опису, повинна бути визначена для запланованої до активації сировинної суміші під час проведення її регламентних випробувань. 

Зусилля Рі, що діє на валок із боку  шару на елементарній ділянці з кутом  dб, дорівнює добутку поточного тиску і площі елементарної ділянки довжиною дуги r×dб і шириною Lj, що дорівнює  довжині зони робочої камери активатора. Сумарне зусилля РУj для зони знаходиться  інтегруванням проекцій зусиль Рі на вісь, що з'єднує осі валка й барабанарис.2: 

.  (7)

Реалізація опису на ЕОМ у середовищі StudyWork проводилась при Lj=1мм, за умови, що знайдене зусилля притискання дорівнює лінійному тискові qлін у Н/мм, загально прийнятому параметру машин валкового типу. Отримані після експериментального підтвердження адекватності теоретичні результати свідчать про те, що в АБВТ розподіл тиску та його максимальний рівень (у межах 210МПа) залежать не тільки від лінійного тиску, радіуса валка й властивостей перероблюваних сировинних сумішей, а й від радіуса барабана та товщини шару суміші, що ущільнюється прокаткою. Варіація тиску при переробці різних сировинних сумішей може сягати ±20%, причому на початку та у кінці переробки тієї самої суміші  тиск  може   зрости  на чверть. 

Знайдене для кожної зони сумарне зусилля притискання дає можливість  визначити витрати потужності на активацію: на кочення валка по шару  для кожної зони Nj й загалом по всій довжині L робочої камери : 

,       (8)

де: щкутова швидкість барабана, с-1;  fкоефіцієнт опору руху валка по товстому зволоженому шару перероблюваної суміші, який пропонується знаходити відповідно залежності 

           (9)

яка знайдена реалізацією спланованого експерименту на лінійному стенді. Коефіцієнт опору f  залежить від прийнятої відносної висоти шару h/d і у діапазоні рекомендованих співвідношень h/d=0,080,12 f =0,10,14, тобто нарощування шару приводить до підвищення витрат потужності.

Розрахунок показника Е інтенсивності активації також проводиться окремо для кожної зони у припущенні, що швидкість руху суміші вздовж робочої камери у межах зони являється постійною:  

.    (10)

Кількість циклів прокатувань Zj  у кожній зоні визначається довжиною зони Lj  та швидкістю руху матеріалу vj за один оберт (м/оберт) у цій зоні .Означена швидкість являється змінною, бо залежить від змінної по зонах густини. Знайти її можна, завдяки закону опису безперервних процесів Нав’є-Стоксарівняння безперервності, що виражає собою закон збереження маси в елементарному об’ємі при нерозривності потоку речовини. 

Стосовно активатора, який розглядається, можна стверджувати, що у стаціонарному режимі витрати оброблюваної суміші крізь кожний поперечний переріз будь-якої зони  є постійними, тобто добуток густини на швидкість пересування матеріалу стабільний на усій довжині активатора  сj· vj = соnst. 

З урахуванням  умови безперервності середню лінійну швидкість поздовжнього руху (в м/оберт) на кожній елементарній зоні можна визначити  через відповідну густину сгj  ущільненого шару: 

 (11)  

де: Поб, кг за обертпродуктивність активатора за один оберт робочого органу (барабана), однакова для усіх зон, яку можна знайти через традиційну продуктивність П(т/год) і кутову швидкість барабана щ: Поб=2р·П/(3600·щ). 

Залежність (11)  отримана у припущенні, що площа перерізу Sпер перероблюваного матеріалу знайдена через товщину ущільненого шару h: Sпер = 2·р·R·h.

Інтегральний показник інтенсивності активації по усіх зонах визначається залежністю: 

          (12)

Формули для визначення зусилля притискання, потужності й показника інтенсивності активації стали базою для математичної моделі процесу активації в АБВТ БД, блок-схема якої наведена на рис. 3.

Модель містить блоки  розрахунку показників окремих зон по довжині робочої камери: розподілу тиску в поперечному перерізі; зусилля притискання; максимального, середнього та умовного тиску в зоні; витрат потужності, показника інтенсивності та коефіцієнту тиску Ктj. Усебічна перевірка підтвердила адекватність моделі. 

За допомогою математичної моделі було з'ясовано, як впливають  на показник інтенсивності (E) та потужність (N) активатора його параметри: сумарне зусилля притискання валка (), продуктивність (Q), товщина ущільненого шару матеріалу  під валком (h), радіуси, відповідно, валка та барабана (r,R). 

Аналіз результатів свідчить, що: інтенсивність E зменшується по мірі нарощування продуктивності; підвищення товщини шару нарощує як інтенсивність, так і потужність, причому нарощування більш  вагоме при відповідному корегуванні розмірів барабана і валка; нарощування радіуса валка вагомо зменшує інтенсивність і потужність, а барабанадещо підвищує; підвищення зусилля притискання нарощує інтенсивність переробки вагоміше, ніж потужність. Отже, моделювання дозволяє вибирати такі параметри активатора, що забезпечують потрібну інтенсивність при мінімальній енергоємності процесу.

У процесі аналізу виявлено дві особливості, корисні для створення інженерної методики розрахунку активатора. Значення коефіцієнта тиску Кт j (відношення максимального тиску до так званого умовного) знаходилося в 

Рис. 3. Блок-схема математичної моделі переробки матеріалу в АБВТ БД

досить вузькому діапазоні = 45, що дозволило  спрощено розраховувати зусилля притискання по вибраному максимальному рівню тиску. Друга особливістьпевне зусилля притискання валка до шару дає приблизно однакові інтенсивність та потужність практично незалежно від картини розподілу густинирізниця не перевершує 10%. Тобто без великої похибки замість картини розподілу густини можна брати її середнє значення. 

Запорукою стабільного режиму активатора з напрямними елементами є стала траєкторія струменя перероблюваної суміші, що знімається ножем-розпушувачем із поверхні барабана. Траєкторія визначається кутом атаки б (рис. 4), змінним у процесі зношування ножа. 

Рис. 4. Ніж-розпушувач з винесеною за межі барабана віссю обертання відповідно  пат. України85890

лезо; 2основа; 3вісь обертання; 4важіль, 5барабан;                   6пневмоциліндр притискання ножа. 

Заклинювання ножа не буде, якщо крутний момент сили F (рис.5), яка діє на ніж під час відокремлювання ущільненої суміші від барабана, не перевищить момент сили Nпб , яка дорівнює зусиллю притискання ножа до барабана.

Умова відсутності заклинювання отримана на базі визначення розмірів ножа через радіус барабана R: 

,            (13)

де: qпитпитомий опір різанню; рпитпитоме зусилля притискання;                      fкоефіцієнт тертя леза по поверхні барабана.

Аналіз рівняння 13 дає підставу стверджувати, що конструкція ножа  з винесеною віссю обертання гарантує відсутність заклинювання при зношенні ножа на половину довжини при виборі координати осі d< 0,4R.. 

Аналіз впливу ступеня зношення ножа на стабільність режиму роботи  активатора дозволив виявити суттєву роль зміни кута атаки, ввести показник його сталостіспіввідношення кутів атаки нового (бпоч) та максимально зношеного (б кін) ножа: , і обмежити допустиму величину останньогоКк0,7. Залежність поточного значення кута атаки бі (рис.4) від довжини ножа lн  в процесі його зношення й обертання важеля 5 навколо вісі О1 була знайдена через координати вісі ножа d  і b, які визначають відстань l1 між віссю О барабана та ножа О1, радіус барабана, а також незмінні кут ш  між важелем і ножем та довжину важеля l2 :

  (14)

де:            (15)

Результати аналізу дали підставу  рекомендувати значення координати     b=(0,81,1)R , яке забезпечує потрібний рівень показника сталості у разі зношення ножа наполовину. 

У третьому розділіЕкспериментальні дослідження робочих процесів у агрегаті барабанно-валкового типу безперервної діївиявлені закономірності робочого режиму активатора, враховані під час створення математичної моделі, визначені необхідні для реалізації моделі величини та підтверджена адекватність моделі, а також отримані  залежності витрат потужності й міцності зразків від параметрів активації та доведена висока ефективність застосування активатора для переробки різноманітних сировинних сумішей виробництва дрібноштучних будівельних виробів.

Переважна більшість експериментів проведена на напівпромисловому зразку активатора продуктивністю до 1 т/год –(рис.5). 

Статистична обробка результатів багатофакторного експерименту дозволили отримати регресійні моделі зміни міцності на стиск (Rст)(16) зразків, отриманих методом напівсухого пресування з активованої суміші, а також споживаної потужності (N) (17) від кута нахилу (б) напрямних елементів, продуктивності живлення (П) та тиску у пневмосистемі (Р) притискання валка. Адекватність моделей підтверджено критерієм Фішера.

,      (17)

,               (16)

Аналіз прогнозних регресійних моделей (рис. 6) свідчить про пріоритетний вплив кута нахилу напрямних елементів й відповідно товщини шару як на міцність зразків, так і на споживану потужність. Вагомим, але менш значущим для споживаної потужності є рівень тиску пневмосистеми притискання валка (Р). Раціональні параметри застосування напівпромислового активатора знаходяться в діапазоні: кут нахилу (б)–…27°, продуктивність     (П) –…600 кг/год.

Виявлено необхідні для реалізації математичної моделі закономірності зміни компресійних кривих сировинних сумішей у процесі активації та картини розподілу густини ущільненого шару суміші по довжині барабана, а також підтверджена адекватність аналітичного описання розподілу тиску під валком у поперечному перерізі та математичної моделі процесу переробки в активаторі.

Рис. 5Активатор безперервної дії на ділянці по виробництву дрібноштучних виробів.

Рис. 6Залежності міцності на стиск зразків з активованої суміші та споживаної потужності від показників активаторакута нахилу напрямного елементу, продуктивності живлення і тиску у пневмосистемі притискання валка

Зокрема, закономірності розподілу тиску під валком визначені на лінійному стенді з використанням тензосистеми (рис. 7): кут початку нарощення тиску бпоч = 1025˚,  граничний кут, при якому густина та тиск максимальні,     бг = 24˚; кінцевий від'ємний кут зменшення тиску бкін=-(0,61,2)цг. Співставлення  максимального виміряного та розрахункового тисків дало розбіжність 7÷12%.

На лінійному стенді отримано рівняння регресії  для визначення коефіцієнта опору руху валка по шару суміші в залежності від товщини ущільненого шару, тиску та інтенсивності активації, яке стало базою спрощеної залежності (9), рекомендованої до використання у  математичній моделі. 

Гіпотеза про можливість застосування запропонованого показника інтенсивності як критерію ефективності активації у агрегатах барабанно-валкового типу підтверджена на різноманітних сировинних сумішахбезцементній (доменний гранульований шлак+25% відсіву вапняку+6% цементу) та піщано-цементній. Співставленням результатів моделювання та вимірювань міцності зразків установлено, що раціональні межі показника інтенсивності у разі активації цих сумішей складають Е=150200 у разі забезпечення умовних тисків на рівніqум = 0,30,6 МПа.  Означені рівні доцільно відшукувати для кожної запланованої до активації суміші в процесі регламентних іспитів із запропонованою процедурою проведення.  

Рис. 7. Вимірювальна система лінійного стенду:

валок змінного діаметра; 2- важіль; 3- доріжка;  4- лебідка; 5- канат;            6- батарея котків; 7- шар матеріалу; 8змінні вантажі; 9тензобалка;         10шток;  11- кріплення тензобалки до валка

Рівень питомої потужності активації досліджений для безцементної суміші використанням рівняння (17) і моделюванням відповідних режимів для визначення показника інтенсивності. Означений рівень склав 8...12 кВт на тону активованої суміші в залежності від  показника інтенсивності. 

Окремий етап досліджень був присвячений виявленню позитивних ефектів використання активатора. Зафіксоване мінімум двохкратне нарощування міцності виробів з активованої суміші, або можливість аналогічного зменшення витрат цементу без зниження міцності по відношенню до виробництва безцементних блоків та піщано-цементної цеглиз 12 до 4% для блоків марки 15; з 12 до 6% для цегли марки 100. Результатами фізико-хімічних досліджень підтверджено суттєвий позитивний вплив переробки в запропонованому активаторі на процес мінералоутворення, зокрема, малоцементної  піщаної суміші. 

Спеціальними серіями встановлено, що переробка в активаторі забезпечує нарощування міцності сирцю (двократне у разі формування шлакоблоків), а також дозволяє знизити витрати на наступне формування виробів завдяки зменшенню потрібної силової дії. Якісні вироби можна  одержувати, удвічі зменшуючи пресовий тиск напівсухого пресування(з 35 до 15МПа) чи амплітуду  (з 0,45 до 0,3 мм) та тривалість вібропресування (з 10 до 5 с).  Тим самим зменшуються витрати на формування, як за рахунок економії витрат енергії, так і подовженням строку служби зношуваних елементів пресів, тобто витрати на активацію, крім економії на сировині, частково компенсуються економією на формуванні. 

Змішувальна спроможність досліджуваного активатора оцінювалась співставленням коефіцієнтів варіації вмісту щебеню у відібраних порціях безцементної суміші та міцності на стиск зразків, сформованих з означеної суміші. 

У четвертому розділіПрактичне застосування, рекомендації до використання, оцінка економічної ефективності застосування запропонованого активаторанаведені методика розрахунку активатора, результати промислової реалізації, рекомендації щодо подальшого удосконалення конструкції, а також пропозиції щодо використання активатора у складі комплексів по виробництву дрібноштучних виробів та оцінка економічної ефективності. 

Для розрахунку активатора можна використовувати реалізовану на ЕОМ описану вище математичну модель, доповнену блоком розрахунку параметрів пристрою притискання валка або наведену в розділі спрощену методику. Розрахунок базується на забезпеченні потрібного показника інтенсивності активації. На базі запропонованої методики визначені параметри, розроблено і передано машинобудівному заводуЧервоний Жовтеньескізний проект промислового активатора продуктивністю 510 т/год.  

Виробничі випробування активатора проведені на Курязькому заводі силікатних виробів на ділянці по виробництву дрібноштучних будівельних виробів із бетону. Результати визначення міцності сформованих із активованої сировини  виробів (безцементних блоків та піщано-цементних цегли й тротуарної плитки) у заводській атестованій лабораторії засвідчили високу ефективність активаторазменшення витрат цементу мінімум удвічі. 

Запропоновано дві схеми використання активатора у мінікомплексах по виробництву безцементних блоків вібропресуванням та піщано-цементної цегли методом напівсухого пресування. Першана базі існуючих ділянок приготування сировинних сумішей із дозаторами та змішувачами циклічної дії, друга, спрощена і більш ефективназ дозаторами або живильниками та спрощеним лопатевим змішувачем безперервної дії, яка дозволяє використовувати високу змішувальну спроможність активатора. Остання схема особливо бажана для мінікомплексів швидкого розгортання, мінімізація капіталовкладень у які є запорукою економічної ефективності. Економічна ефективність активатора оцінена порівнянням  показників двох комплексів з виробництва піщано-цементної цегли методом напівсухого пресуваннябазового без активатора та проектного із запропонованим активатором та змішувачем безперервної дії.

Економічна ефективність базується на, зменшенні пресового тиску та інтенсивності вібропресування, а з нимиенергоємності та витрат на експлуатацію елементів механізму пресування пресів й двократному зниженні витрат цементу. Економічний ефект від впровадження активатора на одному мінікомплексі складає 420 тис. грн. на рік, строк окупності капіталовкладеньмісяців.

ВИСНОВКИ

. Визначено переваги активатора барабанно-валкового типу безперервної дії й необхідність його спорядження системою керування товщини шару оброблюваної сировинної суміші. 

. Визначено адекватний математичний опис розподілу тиску у поперечному перерізі під валком у разі прокатування під ним товстого шару суміші, яка розташована на обертальному барабані активатора. Виявлено, що максимальний тиск (у межах 210МПа) крім зусилля притискання, радіуса валка та властивостей суміші, значною мірою залежить від товщини шару та від радіусу барабана.

. Виявлено закономірності руху оброблюваної суміші в активаторі з напрямними елементами для керування товщини шару і відповідно кількості циклів прокатувань шару під валком, характерною рисою якого є наявність зон підвищеного тиску у місці завантаження та під кожним напрямним елементом.

. Розроблено адекватну математичну модель робочого процесу в активаторі, засновану на використанні картини розподілу густини ущільненого шару по довжині  робочої камери, модель, яка дозволяє визначати основні показники процесу: зусилля притискання, потужність і запропонований показник інтенсивності,  що дорівнює добутку максимального тиску й кількості циклів прокатувань валка по шару та обумовлює ефективність активації. 

. Адекватність описання розподілу тиску й математичної моделі підтверджено експериментально. Розбіжність між розрахованими  та виміряними величинами не перевищувала 15%.  

. За допомогою планованого експерименту визначено залежності потужності та міцності зразків з активованої суміші від продуктивності, тиску та кута нахилу напрямних елементів. Раціональні параметри застосування напівпромислового активатора знаходяться в діапазоні: кут нахилу –…27°, продуктивність –…600кг/год.  Підтверджено гіпотезу про доцільність застосування показника інтенсивності Е як критерію ефективності активації: раціональні його межі для безцементних та піщано-цементних сумішей становлять Е = 150200при тисках qум = 0,30,6  МПа. Визначено питому потужність активації, яка складає 8...12 кВт на тону активованої суміші й залежить від  показника інтенсивності. 

. Виявлено позитивні ефекти використання активатора: 

- мінімум двохкратне нарощування міцності виробів з активованої суміші, або аналогічне зменшення витрат цементу по відношенню до виробництва безцементних блоків та піщано-цементної цегли ( з 12 до 4% для блоків марки 15; з 12 до 6% для цегли марки 100). Результатами фізико-хімічних досліджень підтверджено зв’язок цих ефектів із впливом переробки в активаторі на процес мінералоутворення, зокрема, піщано-цементної  суміші;

- двократне нарощування міцності сирцю у разі формування шлакоблоків;

- можливість двократного зменшення пресового тиску напівсухого пресування(з 35 до 15МПа) чи амплітуди  (з 0,45 до 0,3 мм) та тривалості вібропресування (з 10 до 5 с);

. Розроблено методику розрахунку й запропоновано схеми раціонального використання активатора безперервної дії у складі виробничих комплексів. Активатор пройшов виробничі випробування при формуванні безцементних блоків та піщано-цементної цегли.  Очікуваний економічний ефект від упровадження одного активатора  у міні комплексі по виробництву піщано-цементної цегли становить 420 тис.грн. на рік із терміном окупностіміс. 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Буцький В.О. Порівняння  активаторів барабанно-валкового типу циклічної та безперервної дії./Буцький В.О.,Крот О.Ю.,Савченко О.Г.,Супряга Д.В..//   Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Збірник наукових праць. Тематичний випуск "Хімія, хімічна технологія та екологія".Харків: НТУ "ХПІ" №24, 2009 с. 116.

Буцький В.О. Математична модель процесу переробки сировинних сумішей в агрегаті барабанно-валкового типу./Буцький В.О,Іванов А.М.,Савченко О.Г., Федоров Г.Д., Крот О.Ю., Супряга Д.В// Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Збірник наукових праць. Тематичний випуск "Хімія, хімічна технологія та екологія".Харків: НТУ "ХПІ".. –№ 44.С.7-14.

Буцький В.О. Математичне описання робочого процесу активації в агрегаті барабанно-валкового типу безперервної дії/ Буцький В.О., Крот О.Ю.,      Савченко О.Г. .// Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету. Серія: Галузеве машинобудування. Будівництво. Полтава: ПолтНТУ, 2009.Вип.23. т-1. 90-97 с.  

Буцький В.О. Особливості формування ресурсозберігаючої цегли методом напівсухого формування./ Буцький В.О., Савченко О.Г., Крот О.Ю.,           Тимощенко А.М., //Вісник НТУХПІ. Хімія, хімічна технологія та екологія.Харків : НТУХПІ, 2007.-Вип.26. с. 48.

Буцький В.О. Методика розрахунку барабанно-валкового активатора  безперервної дії./ Супряга Д.В., Крот О.Ю., Буцький В.О., Савченко О.Г.,          Федоров  Г.Д. //Наук. Вісник ХIV. Хімія, хімічні технології і екологія.ХарківНТУ ХПІ,  2006.Вип.30. 71.

Буцький В.О. Використання доменних гранульованих шлаків у виробництві стінових дрібноштучних виробів./БуцькийВ.О.,Кожухар С.С.,Лещенко М.С., Іванов А.М, Крот О.Ю., Савченко О.Г. // Науковий вісник будівництва.Харків: ХДТУБА..Вип.41.С.141-145.

Буцький В.О. Комплекс обладнання для виробництва ресурсозберігаючих дрібноштучних  виробів із використанням агрегату барабанно-валкового типу./ Буцький В.О.,Супряга Д.В., Федоров Г.Д., Крот О.Ю., Савченко О.Г.// Науковий вісник будівництва.Харків: ХДТУБА. -2007.-Вип.43.С.187-191.

Барабанно-валковий агрегат” –Пат. України85890, Болотських М.С., Федоров Г.Д. Савченко О.Г., Крот О.Ю., Супряга Д.В., Буцький В.О. Кожухар С.С. /10.03.2009.

Барабанно-валковий агрегат безперервної дії” –Заявкa на пат. України.                     № а200814754 /Болотських М.С., Федоров Г.Д. Савченко О.Г., Крот О.Ю., Супряга Д.В., Буцький В.О., Супряга A.В.

АНОТАЦІЯ

Буцький В.О. Активатор барабанно-валкового типу безперервної дії для комплексів по виробництву дрібно штучних виробів.Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.02Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій.Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, Харків, 2010.

Дисертація присвячена дослідженню та розкриттю механізму взаємодії робочого органу з товстим шаром суміші в активаторі барабанно-валкового типу безперервної дії, обладнаного напрямними елементами для керування товщини шару суміші, яка перероблюється, швидкості просування суміші вздовж камери активації й кількості циклів прокатувань шару під валком. 

Розкрито закономірності процесу активації шляхом багаторазового ущільнення товстого шару зволоженої суміші прокатуванням під валком і наступного рихлення ножем. Характерною рисою досліджуваного активатора є наявність зон підвищеного тиску у місці завантаження та під кожним напрямним елементом. Обґрунтовано використання показника інтенсивності активації, що дорівнює добутку кількості циклів на максимальний тиск, як критерію ефективності валкових активаторів. Отримані залежності для визначення означеного показника з урахуванням картини розподілу густини й тиску вздовж камери активації та запропоновано методику використання цих залежностей для вибору таких параметрів активатора, які забезпечать потрібний рівень показника інтенсивності. Отримано залежності для розробки нової конструкції ножа-розпушувача на базі аналізу закономірностей розпушування ущільненого шару.

Виявлено й підтверджено виробничими випробуваннями позитивні ефекти використання активатора: двохкратне нарощування міцності виробів з активованої суміші, або аналогічне зменшення витрат цементу; нарощування міцності сирцю; можливість зменшення тиску напівсухого пресування чи амплітуди та тривалості вібропресування; змішувальну спроможність.

Ключові слова: активатор безперервної дії, барабан, валок, напрямний елемент, інтенсивність активації, дрібноштучні будівельні вироби, ефективність. 

АННОТАЦИЯ

Буцкий В.О. Активатор барабанно-валкового типа непрерывного действия для комплексов по производству мелкоштучных изделий.
Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.05.02Машины для производства строительных материалов и конструкций.Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры, Харьков, 2010.

Диссертация посвящена исследованию и раскрытию взаимодействия рабочего органа с толстым слоем смеси в активаторе барабанно-валкового типа непрерывного действия, снабженного направляющими элементами для управления толщиной слоя перерабатываемой смеси,  скорости продвижения смеси вдоль камеры активации и количества циклов прокаток слоя под валком.

В работе исследованы закономерности процесса активации, путем многоразового уплотнения толстого слоя увлажненной смеси прокаткой под валком  с последующим рыхлением ножом применительно к активатору с направляющими элементами, особенностью которого являются зоны повышенной плотности и давления в месте загрузки и под каждым направляющим элементом. 

Выдвинута и подтверждена гипотеза о возможности  использования показателя интенсивности активации, который равняется произведению количества циклов на максимальное давление, в качестве критерия эффективности валковых активаторов. Установлено, что рациональный диапазон показателя интенсивности применительно к мало цементным смесям  составляет Е = 150200. Получены зависимости для аналитического определения предложенного показателя с учетом картины распределения плотности и давления вдоль камеры активации. Разработана адекватная математическая модель, позволяющая выбирать рациональные параметры активатора, которые обеспечат необходимый показатель интенсивности. Адекватность зависимостей и модели подтверждена, погрешность в пределах 812 %. 

Определено влияние производительности, давления и угла наклона направляющих элементов на потребляемую мощность и прочность образцов из активированной смеси. Удельная мощность активации находится в диапазоне 8...12 кВт на тонну активированной смеси и зависит от  показателя интенсивности. 

Выявлены положительные эффекты использования активатора: двукратное наращивание прочности изделий из активированной смеси, или аналогичное уменьшение затрат цемента, возможность уменьшения давления полусухого прессования или продолжительности вибропрессования.

Эффективность активатора подтверждена производственными испытаниями при формовании безцементных блоков и песчано-цементного кирпича. Предложены схемы рационального использования активатора в составе производственных комплексов по выпуску мелкоштучных строительных изделий.

Аналитически и экспериментально подтверждена эффективность предложенной системы управления толщиной слоя смеси в активаторе, обоснованы рациональные конструктивные и технологические параметры, выявлены и обоснованы эффекты, сопровождающие процесс механической активации. 

Ключевые слова: активатор непрерывного действия,  барабан, валок, направляющий элемент, интенсивность активации, мелкоштучные строительные изделия, эффективность. 

SUMMARY

Butsky V.O. Activator drum-roll type continuous action for the complexes for the production of building products.the Manuscript.

The dissertation on the acquiring of scientific degree of candidate of technical sciences on the speciality 05.05.02Machines for the production of  building materials and constructions.- Kharkiv state technical university of civil engineering and architecture, Kharkiv, 2010.

The thesis is devoted to research and reveal the interaction between the roller and a thick layer of the mixture in the drum-roll activator equipped with guiding elements used to control the thickness of mixture layer, the velocity of movement of the mixture along the activation camera and the quantity of cycles of rolling layer under the roller.

Revealed regularities of the activation process by repeatedly compression a thick layer of wet mixture by rolling under the roller and the following loosening by knife. The characteristic feature of the researched activator is the presence of zones the heightened pressure in place of loading and under each of guiding elements. Proved the using of activation intensity index, which is equal to the product of the quantity of rolling cycles on the maximum pressure, as a criterion of the effectiveness of rolling activators. The dependencies for determining the activation intensity index were given with considering the distribution of density and pressure along the activation camera. Proposed method of using the given dependencies to select such parameters of the activator, which will provide the required level of activation intensity index. The dependencies for the development of a new design for a loosening knife, based on analysis of regularities loosening compressed layer, were given.

By production tests the positive effects of the activator were identified and confirmed: the twofold increase in the strength of wares from the activated mixture or decreasing amount of cement, increasing raw strength of wares, the ability to reduce the pressure of the half-dry pressing or the intensity of vibropressing, high mixing possibility.

Keywords: activator of continuous action, drum, roll, guiding element, intensity of activating, build wares, efficiency.

Підписано до друку 05.05.2010 р. Формат 60×90 1/16. 

Папір офсетний. Друк ризографічний.
Умовн. друк. арк. 0,9. Тираж 100 примірників.
Замовлення923.

Надруковано у друкарні СПД ФО Тарасенко В.П.

Свідоцтво24800170000043751 від 21.01.2002 р.

, м. Харків, вул. Зернова, 6/267.

Тел./факс: (0572) 52-82-11

1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

32507. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ: «АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРА» 63.5 KB
  Система счисления это определенный способ представления чисел и соответствующие ему правила действия над числами. Римский способ записи чисел является примером непозиционной системы счисления а арабский это позиционная система счисления. Позиционных систем счисления существует множество и отличаются они друг от друга алфавитом множеством используемых цифр. Размер алфавита число цифр называется основанием системы счисления.
32508. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ: «КОМПЬЮТЕР» 142 KB
  Одна из содержательных линий базового курса информатики линия компьютера. Линия компьютера проходит через весь курс и по двум целевым направлениям: 1 теоретическое изучение устройства принципов функционирования и организации данных в ЭВМ; 2 практическое освоение компьютера; получение навыков применения компьютера для выполнения различных видов работы с информацией. Представление данных в компьютере Информация хранимая в памяти компьютера и предназначенная для обработки называется данными. Для представления всех видов данных в памяти...
32509. МЕТОДИКА ВВЕДЕНИЯ ПОНЯТИЯ АЛГОРИТМИЗАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ УЧЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 134.5 KB
  Основной характеристикой исполнителя с точки зрения управления является система команд исполнителя СКИ. Схема функционирования исполнителя алгоритмов Для выполнения всякой работы решения поставленной задачи исполнитель на входе получает алгоритм и исходные данные а на выходе получаются требуемые результаты. Всякая команда должна быть сформулирована так чтобы определить однозначное действие исполнителя. Работа исполнителя состоит в последовательном выполнении команд алгоритма.
32510. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ: «ФОРМАЛИЗАЦИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ» 80 KB
  Теория и методика обучения информатики МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ: ФОРМАЛИЗАЦИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ. Линия моделирования наряду с линией информации и информационных процессов является теоретической основой базового курса информатики. Тема натуральных моделей затрагивается лишь в самом начале в определением понятия модели и разделением моделей на материальные натурные и информационные. Важнейшим понятием в моделировании является понятие цели.
32511. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ: «ЛОКАЛЬНЫЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ. ИНТЕРНЕТ» 81.5 KB
  Теория и методика обучения информатики МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ: ЛОКАЛЬНЫЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ. Содержание данного подраздела делится на две части по принципу деления компьютерных сетей на два типа: локальные сети; глобальные сети. Локальные сети. Локальные сети в зависимости от назначения и технических решений могут иметь различные структуры объединения компьютеров.
32512. ДИСТАНЦИОННЫЕ ОЛИМПИАДЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ 145.5 KB
  Избранные вопросы методики преподавания информатики ДИСТАНЦИОННЫЕ ОЛИМПИАДЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ Дистанционные олимпиады по информатике этапы их проведения. Целью проведения компьютерной дистанционной олимпиады по какомулибо предмету школьной подготовки является улучшение преподавания этого предмета. Это улучшение достигается благодаря стимулирование интереса к изучаемому предмету с помощью Интернеттехнологий и использования сравнительного аспекта обучения; внедрение в учебную практику новых и эффективных методов обучения; методической...
32513. ГОРОДСКИЕ ОЛИМПИАДЫ И ПОДГОТОВКА К НИМ 388 KB
  Избранные вопросы методики преподавания информатики ГОРОДСКИЕ ОЛИМПИАДЫ И ПОДГОТОВКА К НИМ Олимпиадная информатика . Олимпиады это тот срез в образовании который проверяет не только владение предметом но и формирует тенденции развития этого предмета определяет требования к школе через этот предмет со стороны общества то есть то что называют социальным запросом. Школьные олимпиады по информатике как по содержанию так и по методике проведения можно считать сформировавшимся явлениям. Олимпиады по информатике Олимпиады...
32514. ШКОЛЬНЫЙ САЙТ 1.04 MB
  Избранные вопросы методики преподавания информатики ШКОЛЬНЫЙ САЙТ Назначение и примерная структура школьного сайта На сайте Школьный сайт http: www. Информационное сопровождение сайта создание рубрик и наполнение их актуальной достоверной информацией должно производиться редакцией в состав которой должны входить как преподаватели так и учащиеся. Группы пользователей регистрация и авторизация Администрирование и информационное сопровождение сайта должно проводиться уполномоченными пользователями администраторами редакторами.; при...
32515. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ И ЕЕ ЭТАПЫ 153.5 KB
  Большие возможности в этом отношении открывает метод проектов или метод учебных проектов наряду с другими нетрадиционными методами получающий сейчас всё большее распространение. Метод проектов это совокупность учебнопознавательных приёмов которые позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. Метод проектов известный также как метод проблем возник ещё в 1920е годы в США. метод проектов нашёл широкое распространение и приобрёл большую популярность за...