64401

УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Автореферат

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

У працях зазначених вчених основна увага приділяється дослідженню організаційноекономічних аспектів здійснення зовнішньоекономічної діяльності аграрними підприємствами ролі державного регулювання цього процесу та напрями її децентралізації.

Украинкский

2014-07-06

246 KB

4 чел.

PAGE  1

МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ І ПРАВА

ФЕДОРЕЦЬ Людмила Миколаївна

УДК. 338.43

УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

(на прикладі Черкаської області)

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(економіка сільського господарства і АПК)

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Херсон – 2010

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Уманському державному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України.

       Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

МУЗИЧЕНКО Анатолій Степанович

Уманський державний педагогічний університет

ім. Павла Тичини, завідувач кафедри економіки підприємства, фінансів та туризму.

Офіційні опоненти:   доктор економічних наук, професор

ГАВРИШ Валерій Іванович,

Миколаївський державний аграрний університет,

професор кафедри організації виробництва та агробізнесу;

кандидат економічних наук, професор

ІРТИЩЕВА Інна Олександрівна,

Європейський університет, Миколаївська філія,

професор кафедри менеджменту, заступник директора з наукової роботи.

Захист відбудеться "29" березня 2010 р. о 13:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради  К 67.135.01 у Міжнародному університеті бізнесу і права за адресою: 73039, м. Херсон, вул. 49 Гвардійської дивізії, 37 а.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Міжнародного університету бізнесу і права за адресою: 73039, м. Херсон, вул. 49 Гвардійської дивізії, 37 а.

Автореферат розісланий "26"  лютого 2010 р.

 

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                                                  В.В.Юрченко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сільське господарство України відіграє визначальну роль в забезпеченні продовольчої безпеки нашої країни, формує 17 % валового внутрішнього продукту та близько 60 % фонду споживання населення. Крім того, аграрний сектор є одним з основних бюджетоутворювальних джерел національної економіки, частка якого у зведеному бюджеті України за останні роки становить 8-9 %, а також займає друге місце серед секторів економіки у товарній структурі експорту.

В сучасних умовах процеси глобалізації господарських відносин є визначальними у розвитку світової економіки. Ефективність інтеграції аграрного сектору економіки України у систему зовнішньоекономічних зв’язків, відповідно до вимог СОТ, вимагає високого рівня його адаптованості до тенденцій зовнішнього середовища.

Забезпечення ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств саме на регіональному рівні є одним з вагомих чинників зміцнення конкурентоспроможності національної економіки.

Проблематика підвищення ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств виникала на різних етапах економічного розвитку багатьох країн світу. Особливої актуальності ці процеси набули в постсоціалістичних країнах, де реалізація власної зовнішньоекономічної політики набула найважливішої умови економічного і політичного самовизначення та входження її у світову господарську систему на правах рівноправного партнерства.

Це й визначає актуальність даного дисертаційного дослідження.

Дослідження процесів реформування АПК України знайшли своє відображення в працях В. Андрійчука, П. Гайдуцького, М. Корецького, М. Маліка, П. Саблука, О. Онищенка, В. Черняка, А. Чухна, В. Юрчишина, І. Ястремського та багатьох інших вчених.

Проблемам підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК як України в цілому, так і регіонів зокрема, присвячені наукові праці О. Білоруса, М. Бутка, І. Бураковського, В. Галушко, С. Кваші, І.Лукінова, Т. Осташко, А. Філіпенка.

У працях зазначених вчених основна увага приділяється дослідженню організаційно-економічних аспектів здійснення зовнішньоекономічної діяльності аграрними підприємствами, ролі державного регулювання цього процесу та напрями її децентралізації. Разом з тим комплексне дослідження процесу управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств та підвищення його ефективності в контексті забезпечення продовольчої безпеки нашої країни створює поле для окремого  наукового пошуку.

Зв‘язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною комплексної наукової теми економічного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини  „Аналіз економічного і соціального стану регіону та визначення пріоритетів і перспектив його розвитку” (2008 р., номер державної реєстрації 0106U12337), “Ціновий механізм підвищення конкурентоспроможності АПК України” (номер державної реєстрації 0109U000009). Особистий внесок автора полягає у розробці питань пов’язаних з аналізом та прогнозуванням тенденцій розвитку зовнішньоторговельних зв’язків підприємств АПК Черкаської області, кон’юнктури світових ринків продукції тваринництва і рослинництва, обґрунтування пропозицій щодо підвищення ефективності процесу управління зовнішньоекономічною діяльністю АПК на регіональному рівні.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка концептуальних підходів та напрямів підвищення ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств в контексті продовольчої безпеки нашої країни.

Мета дослідження зумовила необхідність постановки і розв’язання наступних логічно пов’язаних завдань:

- визначити економічну сутність і специфіку здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

- проаналізувати ключові тенденції світової протекціоністської практики щодо аграрних підприємств в контексті управління зовнішньоекономічною діяльністю;

- розробити методичні підходи до аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності та її складових;

- дослідити вплив зовнішньоекономічної кон’юнктури на ефективність реалізації експортного потенціалу АПК;

- обґрунтувати організаційно-економічні заходи підвищення ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств на регіональному рівні;

- розробити прогноз динаміки зовнішньої торгівлі підприємств АПК Черкаської області  на 2010-2015 роки;

- розробити, враховуючи зарубіжний досвід, заходи підвищення конкурентоспроможності експортного потенціалу аграрних підприємств в контексті управління зовнішньоекономічною діяльністю.

Об'єктом дослідження є сукупність соціально-економічних, науково-технічних і організаційно-господарських умов здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного сектору економіки.

Предметом дослідження виступають теоретичні та методичні питання управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств АПК на регіональному рівні в конкурентному середовищі.

Теоретична і методологічна основа дослідження. Теоретичною основою проведеного дослідження є положення, концепції, гіпотези і висновки класичної і сучасної економічної науки викладені в роботах провідних вчених щодо фундаментальних принципів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, ринкових трансформаційних процесів в АПК України, модернізації аграрної сфери.

Методологічною основою дисертаційної роботи є діалектичні методи наукового пізнання, викладені у фундаментальних творах економічної теорії, а також  наукові праці методологічного змісту вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів. В процесі роботи використано методи логічного узагальнення (вони дозволили виявити суперечності трансформаційних процесів у сільському господарстві та зовнішньоекономічній діяльності в АПК України), графічний метод (використовувався для наочного зображення взаємозв’язків окремих господарсько-економічних процесів та взаємовідносин суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності), аналітико-статистичні методи (визначити тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності АПК Україні та Черкаської області), експертних оцінок (виявити пріоритетні напрями державної підтримки аграрних підприємств), економетричні методи (розробка прогнозної моделі обсягів зовнішньої торгівлі підприємств АПК Черкаської області) та інші. Поставлені в роботі задачі розв'язувалися на основі системно-функціонального підходу з урахуванням умов ринкової трансформації української економіки.

Інформаційною основою дослідження є національні законодавчі та нормативні акти, офіційні матеріали Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Державного комітету статистики, матеріали у рамках програми ЄС по наданню технічної допомоги країнам СНД щодо реформування АПК TACIS.

Емпіричною основою дослідження є статистичні матеріали про роботу аграрних підприємств за 2000 - 2009 роки, дані соціологічних досліджень.

Наукова новизна результатів дослідження полягає в обґрунтуванні теоретико-практичних підходів до побудови та практичного використання моделі управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств на регіональному рівні. У результаті отримані самостійні результати, що характеризуються наступними елементами новизни:

вперше:

- обґрунтована економічна сутність та запропоновані практичні заходи щодо формування регіонального механізму управління конкурентоспроможністю структур сільськогосподарського виробництва. Його функціонування дозволить суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності  на основі визначення регіональних пріоритетів розвитку АПК більш повно реалізувати конкурентні переваги шляхом розробки заходів щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції, які б враховували тенденції розвитку світових продовольчих ринків;

- обґрунтована доцільність удосконалення інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств шляхом організації регіональних (обласних) центрів координації зовнішньоекономічної діяльності. Їх функціонування дозволить управляти, координувати і організовувати взаємодію суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на регіональному рівні на основі використання інформаційних, маркетингових, фінансових та матеріально-технічних ресурсів;

- обґрунтована сутність стратегії державного регулювання господарської діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, основою якої є комплекс дій, спрямованих на підтримку ефективної роботи усіх складових аграрного сектору регіону у конкурентному середовищі шляхом розробки і реалізації заходів, пов'язаних з підвищенням його ефективності;

удосконалено:

- уточнено сутність категорії „зовнішньоекономічна діяльність”, яку пропонується розглядати як сукупність видів діяльності суб’єктів господарювання усіх форм власності спрямованих на організацію взаємодії із зарубіжними партнерами та контрагентами з метою отримання прибутку;

- уточнено сутність категорії „управління зовнішньоекономічною діяльністю АПК на регіональному рівні”, яку пропонується розглядати як активний вплив органів влади та громадських організацій, що здійснюється за допомогою відповідних адміністративних та організаційно-економічних інструментів на суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності з метою упорядкування їх діяльності і досягнення політичних та/або економічних цілей;

- уточнено сутність категорії „інфраструктура зовнішньоекономічної діяльності”, яку пропонується розглядати як взаємопов’язану сукупність суб’єктів господарювання, органів регіональної та державної влади, діяльність яких спрямована на забезпечення виробництва та розподілу продукції, з одного боку, а з іншого – інформаційно-юридичний та маркетинговий супровід експортно-імпортної реалізації продукції;

дістали подальшого розвитку:

алгоритм адаптації механізму захисту національних агровиробників та стимулювання реалізації експортного потенціалу АПК на основі аналізу і узагальнення зарубіжного досвіду, використання якого дозволить підвищити ефективність управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств;

методичні підходи до прогнозування обсягу зовнішньої торгівлі аграрних підприємств на регіональному рівні із врахуванням новітніх тенденцій щодо екологізації сільськогосподарського виробництва;

- на основі запропонованої моделі виконано прогноз обсягів зовнішньої торгівлі АПК Черкаської області. Це дозволяє вдосконалити структуру регіонального аграрного виробництва, розробити заходи щодо підтримки національних товаровиробників, що, в результаті, сприятиме вирішенню проблеми продовольчої безпеки в Україні.

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Практичні положення, які були сформульовані в роботі, можуть бути використані в подальшому дослідженні трансформаційних процесів у структурах АПК України, реалізації принципу протекціонізму в митній політиці, заходів підвищення ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств. Пропозиції автора  використані Черкаською (довідка № 1274/12 від 13.07.2009 року) та Кіровоградською (довідка № 1128/22 від 24.07.2009 року) обласними державними адміністраціями в процесі розробки заходів щодо підвищення конкурентоспроможності експортного потенціалу аграрних підприємств та як допоміжний матеріал при перепідготовці управлінських кадрів. Рекомендації щодо впровадження у виробництво алгоритму оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності та відповідно підвищення її ефективності і пошуку резервів для зростання використано науково-дослідним виробничим аграрним підприємством Української Академії Аграрних Наук «Мак України» (довідка № 234 від 27.05.2009 року).

Матеріали дослідження можуть бути використані при вирішенні методичних і практичних завдань щодо забезпечення ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств. 

Положення й висновки дисертаційного дослідження використовуються в процесі викладення навчальних курсів та спецкурсів із дисциплін «Економіка сільського господарства», «Економіка підприємства», «Державне регулювання економіки» в Уманському державному аграрному університеті.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною науковою працею, яка має наукове і практичне значення. Усі її основні положення виконані та опубліковані особисто автором.

Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного дослідження пройшли апробацію в ході наукових конференцій, зокрема його положення та висновки було викладено на ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інвестиції ХХІ століття: соціальні аспекти інноваційної моделі розвитку» (м. Умань, 2007 р.), ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка України: проблеми економічного зростання» (м. Умань, 2007 р.), «Економіка України: макропроблеми розвитку» (м. Умань, 2008 р.), «Економіка України: стратегічне планування» (м. Умань, 2008 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми розвитку підприємництва в Україні» (м. Умань, 2009), Ювілейній міжнародній науковій конференції «Розвиток продуктивних сил України: від Вернадського В.І. до сьогодення» (Київ, 2009), «Динаміка наукових досліджень» (Дніпропетровськ, 2009), ХVI Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації як пріоритетна сфера інвестування в Україні» (Умань, 2009), І Міжнародному економічному форумі «Глобальні виклики і національні перспективи» (Умань, 2009), І Міжнародній науково-практичній конференції «Напрями забезпечення сталого розвитку аграрного сектору» (Біла Церква, 2009), Міжнародній науково-практичній конференції «Механізм підвищення ефективності використання аграрного ресурсного потенціалу» (Харків, 2009).

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладені у 13 наукових працях, з них 7 – у фахових виданнях, загальним обсягом 5,2 д.а.

Структура роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел, який нараховує 226 найменувань. Основний зміст роботи викладено на 217 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, її значимість, розкрито зв’язок роботи з напрямами наукових розробок, сформульовано мету та основні завдання дисертації, визначено наукову новизну одержаних результатів, наведено дані їх апробації та впровадження, показано можливість теоретичного та практичного використання.

У першому розділі – «Теоретичні та методологічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю» проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних вчених щодо сутності зовнішньоекономічної діяльності, особливостях її здійснення на підприємствах аграрної сфери.

У дисертаційній роботі зазначається, що визначальною особливістю функціонування світового господарства в умовах глобалізації є активізація зовнішньоекономічної діяльності.

Запропоновано категорію «зовнішньоекономічна діяльність» розглядати як сукупність видів діяльності суб’єктів господарювання усіх форм власності спрямованих на організацію взаємодії із зарубіжними партнерами та контрагентами з метою отримання прибутку.

Досліджено роль факторів, які впливають на зовнішньоекономічну діяльність аграрних підприємств: ресурсно-сировинна база, фінансове забезпечення, конкурентоспроможність продукції, забезпеченість трудовими ресурсами, інноваційне та технічне забезпечення, податкове та митне регулювання, інфраструктурне забезпечення, стан загального середовища ведення підприємницької діяльності.

Ґрунтовний аналіз теоретичної бази дозволив визначити категорію «управління зовнішньоекономічною діяльністю АПК на регіональному рівні» як активний вплив органів влади та державних громадських організацій, що здійснюється за допомогою відповідних адміністративних та організаційно-економічних інструментів на суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з метою упорядкування їх діяльності і досягнення політичних та/або економічних цілей.

Зазначено, що управління зовнішньоекономічною діяльністю на регіональному рівні здійснюється: органами регіонального управління, територіальними підрозділами органів державного управління ЗЕД, недержавними органами управління. На сьогоднішній день основним органом управління ЗЕД на регіональному рівні є Управління зовнішніх відносин і зовнішньоекономічної діяльності державної адміністрації відповідного рівня.

У другому розділі «Аналіз економічного стану та зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств на регіональному рівні» досліджено виробничий потенціал здійснення зовнішньоекономічної діяльності у аграрному секторі, проаналізовано динаміку зовнішньої торгівлі, сформовано наукові підходи до оцінки її ефективності на мікроекономічному рівні.

У роботі вказується на важливу роль агарного сектору в економіці України, оскільки у ньому виробляється 17% ВВП, створюється 16% валової доданої вартості, зайнято майже 25% загальної чисельності працюючих. 

Проведене дослідження засвідчило, що виробництво валової продукції сільського господарства аграрними підприємствами України у 2008 році зросло у порівнянні з 2007 роком на 17,1%. Валова продукція збільшилася на 35,1%, а господарств населення на 5,2%.

Обсяги виробництва валової продукції зросли у 24 регіонах, з них найбільше у Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях. Обсяг продукції аграрних підприємств Черкаської області (в порівнянних цінах 2005р.) в цілому повторює загальноукраїнські тенденції і у 2008 р., порівняно із 2007 р., зріс на 30,3%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 42,8%, у господарствах населення на 10,2%.

Проведений аналіз динаміки показників функціонування галузей аграрного сектору дозволив визначити наступні основні тенденції. Ситуація у тваринництві в цілому по Україні, як і у попередні роки, залишається стабільно складною. Так станом на січень 2007 року порівняно із аналогічним періодом 2006 року поголів’я ВРХ зменшилося на 2,8%, свиней, кіз, овець та птиці зросло, відповідно, на 9%, 2,1%, 3,6%. У січні 2008 року порівняно із відповідним періодом 2007 року динаміка поголів’я характеризувалася зменшенням ВРХ на 11,1% та свиней на 12,1%. У той же час поголів’я кіз та овець зросло на 3,8%, птиці на 1,7%. Протягом 2008 року збереглися основні тенденції минулих періодів: динаміка поголів’я ВРХ та свиней залишалася від’ємною (зменшення, відповідно, на 7,5% та 7%), приріст зафіксовано у вівчарстві (+ 2,9%), птахівництві (+4,9%).

Зазначається, що у січні-лютому 2009 року аграрними підприємствами вирощено 220,4 тис. тонн худоби та птиці (на 5,4 % більше, порівняно з відповідним періодом 2008 року). Приросту обсягів досягнуто у 13 регіонах, з них найбільше – в Закарпатській (в 2,3 рази), Волинській (в 1,5 рази), Рівненській, Львівській (в 1,3 рази) областях. Найбільше зниження обсягів вирощування зафіксоване у Київській (на 13%), Івано-Франківській, Чернівецькій (на 12 %), Кіровоградській (на 11 %) областях. Обсяг вирощування худоби та птиці на 8,6% перевищує її реалізацію на забій.

Таблиця 1

Виробництво основних видів продукції тваринництва аграрними підприємствами у Черкаській області

Найменування продукції

м’ясо всіх видів

(у забійній вазі), тис. т

молоко всіх видів, тис. т

яйця від птиці

всіх видів,

млн. шт.

вовна всіх видів, т

1995

96,2

727,4

284,1

247,0

1996

85,5

662,7

303,9

116,1

1997

79,1

538,3

302,2

60,6

1998

73,6

528,1

314,7

31,5

1999

76,2

535,4

361,9

23,1

2000

74,2

499,1

379,0

17,3

2001

78,7

537,5

397,9

14,9

2002

85,7

559,7

409,3

10,5

2003

97,4

506,2

469,6

7,5

2004

98,6

503,9

452,6

6,0

2005

101,6

518,7

534,7

4,8

2006

112,9

515,6

614,2

4,6

2007

156,8

501,8

615,7

7,3

2008

203,0

493,6

674,7

4,2

Протягом 2008 року поголів’я великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій Черкаської області скоротилося порівняно з 2007 роком на 5,3% і становило 230,7 тис. голів, в тому числі корів – на 6,8% (106,1 тис. голів), свиней - на 9,8% (404,8 тис. голів), овець і кіз – на 6,7% (41,5 тис. голів). Поголів’я птиці всіх видів зросло на 12,6% (15,4 млн. голів). У господарствах Черкаської області у 2008 році збільшився обсяг вирощування худоби та птиці (в 1,8 р. б.), що зумовлено суттєвим зростанням обсягів вирощування птиці (в 2,1 р. б). Його відношення до обсягів реалізації тварин на забій становило 107%. Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні, відгодівлі та нагулі зросли на 33 г, свиней – на 46 г та становили відповідно 500 г та 355 г (проти 435 та 352 г по Україні).

У дисертаційній роботі вказується на те, що ситуація у рослинництві протягом 2008 року як в цілому по Україні, так і у Черкаській області зокрема, була стабільною та прогнозованою.

У цілому по Україні в 2008 році зібрано 53,29 млн. т зернових та зернобобових культур. Аграрні підприємства Черкаської області станом на 1 вересня 2008 року отримали понад 2 млн. т зерна, що майже вдвічі більше, ніж за відповідний період 2007 року. Проведений факторний аналіз засвідчив збільшення  виробництва зерна за рахунок підвищення урожайності з 22,6 ц до 43,2 ц з 1 га.

Таблиця 2

Збір урожаю зернових та зернобобових культур аграрними підприємствами по Черкаській області у 2008 році (у початково-оприбуткованій вазі)

Культура

Намолочено, тис. т

Урожайність,

ц/га

всього

у % до

1 вересня

2007 р.

всього

+, - до

1 вересня

2007 р.

Всього:

2022,5

194,8

43,2

20,6

в тому числі:

пшениця

1232,0

187,4

48,6

19,2

жито

37,3

в 2,7р.б.

32,7

11,5

ячмінь

691,8

в 2,1р.б.

38,8

22,3

овес

16,3

178,6

31,6

11,8

просо

2,7

199,6

22,8

7,6

гречка

5,9

в 2 р. б.

13,2

5,7

зернобобові

36,2

133,4

26,3

13,4

Сукупний індекс витрат на виробництво сільськогосподарської продукції у січні 2009 року  в порівнянні з відповідним періодом 2008 року становив 116,3%, в т.ч. на промислову продукцію, спожиту аграрним сектором – 111,2%.

Загальний обсяг реалізованої продукції аграрними підприємствами Черкаської області за січень-серпень 2008 р. порівняно з січнем-серпнем 2007 р. збільшився у 2,2 рази і становив 2,4 млрд. грн. Частка продукції тваринництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 68% і становила 1,7 млрд. грн.

У дисертаційній роботі зазначається, що питома вага сільськогосподарської продукції в загальній структурі експорту України у 2002 р.  складала 13,3%, протягом 2003-2008 років вона становила близько 7-12%. У структурі експорту останніми роками переважає продукція рослинництва, яка становить близько трьох четвертих сільськогосподарського експорту і найбільша частка якої припадає на олію та зерно. Проведений аналіз засвідчив, що український аграрний сектор, на сьогоднішній день, недостатньо інтегрований у світовий продовольчий ринок. Про це свідчить низька частка експорту у валовій продукції галузі, яка становить 10-12%.

Обсяг зовнішньоторговельних операцій аграрних підприємств Черкаської області зріс із 84,41 млн. дол. у 2003 році до 310,84 млн. дол. у 2008 році або у 3,68 рази.

Найбільшу питому вагу у зовнішній торгівлі агарних підприємств Черкаської області мали: Російська Федерація та Туреччина. У географічній структурі імпорту найбільшу питому вагу мали: Російська Федерація, Китай, Індія, Туреччина, Німеччина.

У товарній структурі експорту аграрних підприємств протягом 2003-2008 років основну питому вагу мали зернові культури.

Запропоновано ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства АПК оцінювати на основі сформованого автором відповідного алгоритму, який складається з трьох етапів. 

Сутність підготовчого етапу полягає у визначенні мети оцінювання, формулювання завдань, організації збору та систематизації інформації.

Дослідження у рамках розрахункового етапу доцільно проводити за двома напрямами.

 1.  Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища включає: оцінка ефективності системи управління ЗЕД підприємства (прибуток від реалізації, приріст обсягу збуту, збільшення частки ринку, коефіцієнт травматизму робітників, динаміка робочих місць, коефіцієнт автоматизації робіт); аналіз конкурентоспроможності продукції (розрахунок індексу відносної експортної конкурентоспроможності); маркетингове дослідження ринків збуту; аналіз діяльності конкурентів; оцінка рівня і якості виконання підприємством зобов’язань по контрактах з іноземними партнерами, дослідження ефективності, переваг і недоліків укладання контрактів і договорів.

Фактори впливу внутрішнього і зовнішнього середовища повинні відповідати таким вимогам:

- наявність причинно-наслідкового зв’язку між фактором і результативним показником;

- мати кількісне вираження.

2. Аналіз показників ефективності зовнішньоекономічної діяльності.

2.1. Аналіз динаміки основних результуючих показників (прибуток від ЗЕД тощо) доцільно проводити на основі розрахунку середнього коефіцієнту росту:

,     (1)

де y1 та  yn – відповідно показники базисного та звітного років.

2.2. Розрахунок прибутку від зовнішньоекономічної діяльності на одного працівника.

2.3. Розрахунок рентабельності експорту:

,      (2)

де Іе – чистий прибуток від експорту, Ре – експортний дохід.

2.4. Розрахунок загальної ефективності експорту:

,      (3)

де Іе – прибуток від експорту, ЕХе – затрати на експорт. Е>0

2.5. З метою визначення ефективності імпорту продукції доцільно дотримуватися співвідношення:

,

де ЕХі – витрати на імпорт продукції, ЕХl – витрати на придбання продукції на національному ринку.

2.6. З метою одержання додаткової інформації щодо ефективності ЗЕД та її вплив на господарську діяльність підприємства, доцільно розраховувати коефіцієнти фінансової стабільності, платоспроможності, маневреності, ліквідності.

3. Метою аналітичного етапу є:

- аналіз раціональності використання ресурсів з метою усунення небажаних відхилень від поставлених завдань виробничої програми;

- виявлення внутрішньогосподарських резервів підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності;

- розробка заходів щодо залучення резервів у господарський обіг;

- контроль за реалізацією заходів.

У третьому розділі «Напрями підвищення ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств Черкаської області» запропоновано заходи, які дозволять підвищити ефективність управлінського впливу на зовнішньоекономічну діяльність у регіоні.

Проведений порівняльний аналіз параметрів конкурентоспроможності основних видів вітчизняної сільськогосподарської продукції та інших держав-експортерів (зокрема, США, Канади, ЄС, країн Океанії) показав, що головними у забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняної аграрної продукції на світовому ринку є економічні критерії (зокрема, низькі експортні ціни).

У дисертаційній роботі зазначається, що консументні та нормативно-правові параметри реалізуються частково, тоді як екологічні критерії майже не використовуються експортерами у формуванні конкурентних переваг української продукції на світовому ринку, що знижує ефективність, гнучкість та стабільність їх зовнішньоекономічної діяльності в довгостроковій перспективі.

Автором обґрунтовується доцільність формування регіонального механізму управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського виробництва. Запропоновано виділяти  три основні його складові: регіональні пріоритети, принципи реалізації конкурентних переваг, практичні заходи щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції.

У рамках вищеокресленого регіонального механізму управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського виробництва виділено такі принципи реалізації конкурентних переваг:

 •  рівноправність розвитку всіх форм власності і господарювання;
 •  створення умов для розвитку конкуренції в усіх ланках системи зовнішньоекономічних зв’язків;
 •  обмеження адміністративними та економічними методами монопольних формувань у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
 •  забезпечення розширеного відтворення експортно-виробничого та інноваційно-інтелектуального потенціалу аграрного виробництва;
 •  збалансування різноспрямованих економічних інтересів виробників, експортерів та держави в процесі забезпечення та використання конкурентного потенціалу українського зернового ринку.

У дисертаційній роботі зазначається, що ефективність зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств значною мірою залежить від створення відповідної інфраструктури, яка повинна забезпечити вільний рух агропромислової продукції, сільськогосподарської сировини,  продовольства та засобів виробництва від експортерів, імпортерів до споживачів.

Рис. 1. Варіантні прогнозні розрахунки експорту сільськогосподарської продукції з Черкаської області, млн. дол. США

Обґрунтовується доцільність організації мережі регіональних (обласних) центрів координації зовнішньоекономічної діяльності, інтегрованих у систему обласної ринкової інфраструктури. Запропоновано їх структуру, яка складається з двох основних ланок: регіонального центру координації зовнішньоекономічної діяльності, районне (міжрайонне) представництво.

Управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств на основі центрів координації зовнішньоекономічної діяльності буде здійснюватися в результаті керованості руху матеріальних, товарних та інформаційно-маркетингових потоків суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності регіону.

Рис. 2. Варіантні прогнозні розрахунки імпорту сільськогосподарської продукції до Черкаської області, млн. дол. США

У дисертаційній роботі на основі розроблених моделей виконано варіантні (точковий, песимістичний, оптимістичний) прогнозні розрахунки обсягів експорту та імпорту сільськогосподарської продукції у Черкаській області на 2009-2015 роки ( рис.1. та рис.2). Обґрунтовано практичні заходи, які будуть сприяти досягненню найоптимальнішого варіанту розвитку зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств.

Висновки

Дисертаційна робота спрямована на розв’язання важливого наукового завдання - обґрунтування теоретичних основ та практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств на регіональному рівні. Вона узагальнює і розвиває науково-методологічні, методичні та практичні питання щодо формування сприятливого макро та мікроекономічного середовища розвитку конкурентоспроможного аграрного виробництва, пропонує практичні заходи щодо оцінки перспективності окремих складових експортного потенціалу та активізації зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарськими підприємствами.

Розгляд вищезазначеної проблематики дозволяє зробити наступні висновки теоретичного характеру і запропонувати практичні пропозиції:

1. У дисертаційній роботі зазначається, що зовнішньоекономічна діяльність є одним із важливих факторів стабільного розвитку як країни в цілому, так і окремих галузей. За часів СРСР зовнішньоекономічна діяльність була надмірно централізованою. Разом з тим вступ України до СОТ сприяє більшій прозорості правил функціонування регіональної економіки, зростанню її відкритості та доступу до світових ринків, прискоренню впровадження інституційних реформ в регіонах.  

Саме тому заходи щодо децентралізації зовнішньоторговельної політики України повинні стати каталізатором структурних та інституційних реформ у АПК на регіональному рівні.  

Особливої актуальності ці процеси набувають в контексті управління зовнішньоекономічною діяльністю агарних підприємств.

2. Проведений аналіз наукових підходів до обґрунтування сутності  зовнішньоекономічної діяльності дозволив визначити її як сукупність видів діяльності суб’єктів господарювання усіх форм власності спрямованих на організацію взаємодії із зарубіжними партнерами та контрагентами з метою отримання прибутку.

У дисертаційній роботі обґрунтовується доцільність доповнення базових принципів здійснення зовнішньоекономічної діяльності (суверенітету народу України, свободи зовнішньоекономічного підприємництва, юридичної рівності і недискримінації, верховенства закону, захисту інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, еквівалентності обміну) принципами оптимальності законодавчого забезпечення, гуманізації, збалансованості та системності розвитку регіональної зовнішньоекономічної діяльності, контролю та забезпеченням національних інтересів.

3. На основі детального макроекономічного аналізу визначено основні фактори, які впливають на зовнішньоекономічну діяльність підприємств регіонального АПК: ресурсно-сировинна база, фінансове забезпечення, конкурентоспроможність продукції, забезпеченість трудовими ресурсами, інноваційне та технічне забезпечення, податкове та митне регулювання, інфраструктурне забезпечення, стан загального середовища ведення підприємницької діяльності.

4. Запропоновано управління зовнішньоекономічною діяльністю АПК на регіональному рівні розглядати як активний вплив органів влади та наддержавних громадських організацій, що здійснюється за допомогою відповідних адміністративних та організаційно-економічних інструментів на суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з метою упорядкування їх діяльності і досягнення політичних та/або економічних цілей.

Структурно, процес управління ЗЕД складається із взаємопов’язаних елементів, що забезпечують реалізацію цілей зовнішньоторговельної політики: розробка комплексних програм розвитку, визначення пріоритетів зовнішньоекономічної діяльності, інноваційно-інвестиційне забезпечення розширеного відтворення АПК регіону, інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності у АПК регіону, розробка регіонального механізму підвищення конкурентоспроможності регіонального АПК, прогнозування динаміки зовнішньої торгівлі.

Важливе значення в процесі управління зовнішньоекономічною діяльністю АПК належить інститутам відповідної інфраструктури. Категорію «інфраструктура зовнішньоекономічної діяльності» пропонується розглядати як взаємопов’язану сукупність суб’єктів господарювання, органів регіональної та державної влади, діяльність яких спрямована на забезпечення виробництва та розподілу продукції, з одного боку, а з іншого – інформаційно-юридичний та маркетинговий супровід експортно-імпортної реалізації продукції.

Зазначається, що сучасна система управління зовнішньоекономічною діяльністю не повною мірою відповідає сучасним викликам та організаційно є достатньо складною.

5. У дисертаційній роботі вказується на важливість аграрного сектору  в економіці України, оскільки в ньому виробляється 18% ВВП, створюється 16% валової доданої вартості, у ньому зайнято майже 25% загальної чисельності працюючих в державі.

Проведене дослідження засвідчило, що починаючи з 2008 року в Україні простежується позитивна динаміка виробництва валової продукції сільського господарства.

Валова продукція сільськогосподарських підприємств збільшилася у 2008 році на 35,1%, а господарств населення на 5,2%.

Обсяг продукції сільського господарства Черкаської області (в порівнянних цінах 2005р.) в цілому повторює загальноукраїнські тенденції і у 2008 році, порівняно із 2007 роком, зріс на 30,3%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – на 42,8%, у господарствах населення на 10,2%.

У тваринництві протягом 2008 року збереглися основні тенденції минулих періодів: динаміка поголів’я ВРХ та свиней залишалася від’ємною (зменшення, відповідно, на 7,5% та 7%), приріст зафіксовано у вівчарстві (+ 2,9%), птахівництві (+4,9%).

У дисертаційній роботі вказується на те, що ситуація у рослинництві протягом 2008 року як в цілому по Україні, так і у Черкаській області зокрема була стабільною та прогнозованою.

Сільськогосподарські товаровиробники Черкаської області станом на  вересень 2008 року отримали понад 2 млн. т зерна, що майже вдвічі більше, ніж за відповідний період 2007 року. Збільшення  виробництва зерна відбулося, в основному, за рахунок підвищення урожайності з 22,6 ц до 43,2 ц з 1 га.

6. Зовнішньоекономічна діяльність вітчизняних суб’єктів господарювання протягом 2005-2008 років характеризувалася зростанням торговельних операцій. Основу товарної структури експорту продукції АПК традиційно складає продукція рослинництва. У структурі імпорту на  1,7 в.п. зросла частка імпорту продовольчих товарів, передусім, за рахунок групи овочів, рослин, коренів та харчових коренеплодів – майже учетверо, групи м’ясної продукції – у 3,3 рази, групи цукру та кондитерських виробів, а також групи жирів та олій тваринних  – у 2,3 рази, групи рослинних соків та екстрактів –  у 2,2 рази.

Обсяг зовнішньоторговельних операцій аграрних підприємств Черкаської області зріс із 84,41 млн. дол. у 2003 році до 310,84 млн. дол. у 2008 році або у 3,68 рази.

7. Головною умовою зовнішньоекономічної діяльності є її ефективність. В сучасних умовах поняття ефективності зовнішньоекономічної діяльності має комплексний і багатоаспектний характер. Воно може виражатись за допомогою різноманітних економічних показників, більшість яких демонструє переваги розвитку зовнішньоекономічних зв'язків. Запропонований автором алгоритм оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК складається з трьох етапів: підготовчого, розрахункового, аналітичного. Головна мета вищезазначеного алгоритму — підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності суб’єкта господарювання і пошук резервів її зростання.

8. У дисертаційній роботі зазначено, що конкурентні переваги сільського господарства Черкаської області характеризуються такими параметрами: економічними, консументними, нормативно-правовими, екологічними.

Проведений порівняльний аналіз параметрів конкурентоспроможності основних видів вітчизняної сільськогосподарської продукції та інших держав-експортерів (зокрема, США, Канади, ЄС, країн Океанії) показав, що головними у забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняної аграрної продукції на світовому ринку є економічні критерії (зокрема, низькі експортні ціни).

Проведене дослідження вказує на те, що консументні та нормативно-правові параметри реалізуються частково, тоді як екологічні критерії майже не використовуються експортерами у формуванні конкурентних переваг української продукції на світовому ринку, що знижує ефективність, гнучкість та стабільність їх зовнішньоекономічної діяльності в довгостроковій перспективі.

9. У дисертаційній роботі вказується на необхідність формування регіонального механізму управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського виробництва.

Обґрунтовується структура регіонального механізму управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського виробництва, у складі якої доцільно виділити три основні складові: регіональні пріоритети, принципи реалізації конкурентних переваг, практичні заходи щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників сільськогосподарської продукції.

10. У дисертаційній роботі акцентується увага на доцільності створення структури, яка б виконувала функцію управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств. Запропонована організація мережі регіональних (обласних) центрів координації зовнішньоекономічної діяльності, інтегрованих у систему обласної ринкової інфраструктури.

Управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств на основі центрів координації зовнішньоекономічної діяльності буде здійснюватися в результаті керованості руху матеріальних, товарних та інформаційно-маркетингових потоків суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності регіону.

11. Прогнозування обсягів зовнішньої торгівлі підприємств регіонального АПК дає можливість передбачити основні напрямки і параметри розвитку районів області, територіальних громад та окремих адміністративно-територіальних одиниць на тривалий період.

Методичною основою розробки концептуальних питань прогнозування обсягів зовнішньої торгівлі регіону на перспективу можуть бути як методи традиційного економічного аналізу, так і економіко-математичні моделі, які дозволяють кількісно оцінити тенденцій економічного росту.

У дисертаційній роботі період прогнозування дорівнює календарному року – прогноз обсягів зовнішньої торгівлі сільськогосподарською продукцією по Черкаській області виконано на 2009-2015 роки у трьох розрахункових варіантах точковому, оптимістичному та песимістичному.

Проведені розрахунки за прогнозною моделлю вказують на те, що у 2010 році обсяг експорту сільськогосподарської продукції з Черкаської області за точковим варіантом зросте до 290,66 млн. дол. (127,33 % проти 20009 року), а в 2015 році – 770,53 млн. дол. (337,55 %).

За оптимістичним варіантом прогнозу, обсяг експорту у 2010 році – 306,64 млн. дол. (126,73 % проти 2009 року), а в 2015 році – 793,64 млн. дол. (328,00 %).

Песимістичний варіант прогнозу передбачає експорт продукції АПК Черкаської області у 2010 році – 255,78 млн. дол. (124,51 % проти 2009 року), а в  2015 році – 577,89 млн. дол. (281,31 %).

Обсяг імпорту за точковим варіантом буде становити у 2010 році – 122,24 млн. дол. (111,54 % проти 2009 року), а в  2015 році – 181,68 млн. дол. (165,78 %).

Оптимістичний варіант прогнозу імпорту забезпечить такі його обсяги: у 2010 році – 94,08 млн. дол. (114,89 % проти 2009 року), а в  2015 році – 158,91 млн. дол. (194,05 %).

Песимістичний варіант прогнозу передбачає імпорт продукції АПК Черкаської області у 2010 році – 124,46 млн. дол. (112,35 % проти 2009 року), а в  2015 році – 340,96 млн. дол. (307,78 %).

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Публікації у наукових фахових виданнях:

 1.  Федорець Л.М. Структура зовнішньої торгівлі послугами Черкаського регіону / Федорець Л.М. // Вісник Сумського НАУ. - 2008.- №7/2(30). - с.85-89.
 2.  Федорець Л.М. Експортний потенціал Черкаської області / Федорець Л.М. // Вісник ХНТУСГ.-2008.-№71.-с.386-393
 3.  Федорець Л.М. Експортна стратегія підприємств АПК Черкаської області / Федорець Л.М. // Наука та економіка. – 2009.- Вип.2(14).- с.266-271
 4.  Федорець Л.М. Вектори стратегічного розвитку зовнішньоекономічної діяльності АПК регіону / Федорець Л.М. // Економіка АПК.- 2008. - №5. – с.69-72
 5.  Федорець Л.М. Управління конкурентоспроможністю агропромислового комплексу на регіональному рівні в умовах інтеграційних процесів / Федорець Л.М. // Вісник Білоцерківського ДАУ. - 2009. – т. ІІІ.
 6.  Федорець Л.М. Формування стратегії розвитку експортного потенціалу сільськогосподарських підприємств Черкаського регіону / Федорець Л.М. // Економіка: проблеми теорії та практики. ДНУ. – 2009. – Вип.248. т. ІІ. – с.373-375
 7.   Федорець Л.М. Шляхи покращення інфраструктурного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності регіональних аграрних підприємств / Федорець Л.М. // Вісник Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва, серія "Економіка АПК і природокористування"– 2009. – № 11

Публікації в інших виданнях:

 1.  Федорець Л.М. Принципи соціально-економічного розвитку Черкаського регіону / Федорець Л.М. // Збірник наукових праць УДАУ.- Економіка.-2008.-с.170-171
 2.  Федорець Л.М. Інвестиційній портрет Черкаського регіону / Федорець Л.М. // Економіка України: проблеми розвитку галузей і регіонів. - Колективна монографія УДПУ. - 2008. - с.349-355
 3.  Федорець Л.М. Основні принципи зовнішньоекономічного та соціального розвитку Черкаського регіону / Федорець Л.М. // Економіка України: проблеми розвитку галузей і регіонів. - Колективна монографія УДПУ. - 2008.
 4.  Федорець Л.М. Експортна стратегія с-г підприємств Черкаської області / Федорець Л.М. // Матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих вчених. – Част. 2. - 2009. - с.152
 5.  Федорець Л.М. Нарощення експортного потенціалу в контексті інноваційного розвитку продуктивних сил Черкаської області / Федорець Л.М. // Матеріали ювілейної міжнародної наукової конференції «Розвиток продуктивних сил України: від В.І.Вернадського од сьогодення». - 2009. – Част. 1. - с.164-165
 6.  Федорець Л.М. Формування стратегії інноваційного розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіону / Федорець Л.М. // Економіка України: проблеми розвитку галузей і регіонів. - Колективна монографія УДПУ. - 2009.

Анотація

Федорець Л.М. Управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств на регіональному рівні. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК). – Міжнародний університет бізнесу і права, Херсон, 2010.

Проаналізовано погляди вітчизняних та зарубіжних вчених щодо сутності зовнішньоекономічної діяльності, особливостях її здійснення на підприємствах аграрної сфери. Досліджено роль факторів, які впливають на зовнішньоекономічну діяльність аграрних підприємств. Запропоновано оцінку ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства АПК здійснювати на основі відповідного алгоритму. Проведено порівняльний аналіз параметрів конкурентоспроможності основних видів вітчизняної сільськогосподарської продукції. Обґрунтовано доцільність формування регіонального механізму управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського виробництва.

Обґрунтовано доцільність організації мережі регіональних (обласних) центрів координації зовнішньоекономічної діяльності, інтегрованих у систему обласної ринкової інфраструктури. Виконано варіантні (точковий, песимістичний, оптимістичний) прогнозні розрахунки обсягів експорту та імпорту сільськогосподарської продукції у Черкаській області на 2009-2015 роки.

Ключові слова: експорт, імпорт, товарно-грошові відносини, агропромисловий комплекс, підприємництво, конкурентоспроможність.

Аннотация

Федорец Л.Н. Управление внешнеэкономической деятельностью аграрных предприятий на региональном уровне. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04экономика и управление предприятиями (экономика сельского хозяйства и АПК).Международный университет бизнеса и права, Херсон, 2010.

 В диссертации изложены основные результаты комплексного исследования теоретических и практических аспектов управления внешнеэкономической деятельностью предприятий АПК в рыночных условиях хозяйствования.

В работе проанализированы научные взгляды ученых экономистов на сущность внешнеэкономической деятельности современного этапа глобализации. Выделены характерные особенности внешнеэкономической деятельности предприятий аграрного сектора. Детально исследованы основные тенденции развития сельскохозяйственных предприятий как на национальном, так и на региональном уровне.

Исследование показало, что в последние годы отмечается устойчивая тенденция увеличения объема экспорта продукции АПК. Проведен сравнительный анализ параметров конкурентоспособности основных видов отечественной сельскохозяйственной продукции.  

Проведенные расчеты экономической эффективности экспорта продукции АПК указывают на то, что наиболее прибыльным для предприятий АПК является экспорт зерновых и, потенциально, масличных и технических культур.

В диссертационной работе указывается также на увеличение объемов импорта сельскохозяйственной продукции, что, в основном, обусловлено либерализацией процесса регулирования внешней торговли.

Показано, что проблема расчета экономической эффективности внешнеэкономических операций предприятий АПК постоянно дискутируется в научных кругах. Принимая во внимание существующие научные подходы, был предложен и внедрен в практику хозяйственной деятельности алгоритм определения экономической эффективности внешнеэкономической деятельности предприятий АПК.

Обоснована необходимость организации сети региональных (областных) центров координации внешнеэкономической деятельности. Управление внешнеэкономической деятельностью аграрных предприятий на основе центров координации будет осуществляться в результате управления движением материальных, товарных и информационно-маркетинговых потоков субъектов внешнеэкономической деятельности региона.

В работе предложена прогнозная модель динамики экспортно-импортных операций по поставкам сельскохозяйственной продукции предприятий Черкасской области. Выполнены прогнозные расчеты в трех вариантах (точковый, оптимистический, пессимистический) экспорта сельскохозяйственной продукции и ее импорта на 2009-2015 годы.

В работе предложены меры повышения эффективности внешнеэкономической деятельности аграрных предприятий.

Ключевые слова: экспорт, импорт, товарно-денежные отношения, агропромышленный комплекс, предпринимательство, конкурентоспособность.

Annotation

Fedorets L.M. Management by foreign economic activity of agrarian enterprises at the regional level.Manuscript.

Dissertation on the receipt of scientific degree of candidate of economic sciences after speciality 08.00.04 is Economy and management of a company (agrarian economics and IAC).International University of business and law, Kherson, 2010.

The looks of local and foreign scientists are analyzed in relation to essence of foreign economic activity, features of its realization on the enterprises of agrarian sphere. The role of factors which affect foreign economic activity of agrarian enterprises is explored. Estimation of efficiency of foreign economic activity of agrarian enterprise is offered to carry out on the basis of algorithm. The comparative analysis of parameters of competitiveness of basic types of local agricultural product is conducted. It is grounded expedience of forming of regional mechanism of management by the competitiveness of agricultural production.

It is grounded  expedience of organization of network of the regional centers of co-ordination of foreign economic activity, integrated in the system of regional market infrastructure. Variant (point, pessimistic, optimistic) prognosis computations of volumes of export and import of agricultural product are executed in the Cherkassy region on 2009-2015 years.

Key words: export, import, commodities-monetary relations, agroindustrial complex, entrepreneurship, competition power.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24459. Метод суперпозиции 91.5 KB
  Существует три вида атрибутов SEGMENT: Выравнивание Выравнивания сегмента задача компоновщика. Он должен обеспечить размещение начала сегмента на заданной границе. Размеры сегмента Отдельной проблемой при разработке системы со страничной или сегментной адресацией является выбор размера страницы или максимального размера сегмента. Это дает ряд мелких преимуществ например позволяет раздавать права доступа сегментам а подкачку с диска осуществлять постранично.
24460. Погрешность и сходимость метода Монте-Карло 49.5 KB
  таблица настройки адресов имеет переменную длину состоит из элементов по 4 байта которые указывают на адрес который должен быть настроен. Смещение от начала файлов: 0001: 4D5A; 0203: длина абзаца задачи по модулю 512; 0405: длина файла в блоках колво блоков по 512 байт; 0607: число элементов таблицы настройки адресов; 0809: длина заголовка в параграфе; 0А0В: минимальный объем памяти который нужно выделить после конца абзаца задачи MIN ALLOC 0000; 0С0D: максимальный объем памяти который нужно выделить после конца абзаца...
24461. Процессы восстановления. Уравнение восстановления 129.5 KB
  Процессы восстановления. Уравнение восстановления. Определение: Под процессом восстановления понимается последовательность неотрицательных взаимнонезависимых случайных величин которые при i 1 имеют одно и тоже распределение. случайная наработка системы после i1 восстановления.
24462. Восприятие и его характеристики 45.5 KB
  В отличие от ощущений отражающих лишь отдельные свойства предметов в образе восприятия представлен весь предмет в совокупности его постоянных свойств. Образ восприятия выступает как результат синтеза ощущений. При этом особенно важную роль во всех видах восприятия играют двигательные или кинестетические ощущения которые регулируют по принципу обратной связи реальные взаимоотношения субъекта с предметом. В процессе слухового восприятия активную роль играют слабые движения артикуляционного аппарата.
24463. Сфера вторичных образов: эмпирические характеристика представления в сравнении с характеристиками восприятия 58.5 KB
  Сфера вторичных образов: эмпирические характеристика представления в сравнении с характеристиками восприятия. К вторичным образом относятся образы представления сновидения галлюцинации. При этом степень обобщенности того или иного представления может быть различной в связи с чем различают единичные и общие представления. Представления различаются по ведущему анализатору зрительные слуховые осязательные обонятельные по их содержанию математические технические музыкальные.
24464. Понятие о памяти, её видах и процессах. Способы повышения эффективности запоминания 72.5 KB
  Память форма психического отражения действительности заключающаяся в закреплении сохранении и последующем воспроизведении прошлого опыта делающая возможным его повторное использование в деятельности или возвращение в сферу сознания. Память является процессом обеспечивающим построение всестороннего образа мира связывающим разрозненные впечатления в целостную картину прошлое с настоящим и будущим. По длительности сохранения информации выделяют сенсорную кратковременную долговременную память. В соответствии с видом стимула сенсорная...
24465. Внимание: его характеристики и методы диагностики 69 KB
  Объектом внимания могут быть предметы явления отношения свойства предметов действия мысли чувства других людей и свой собственный внутренний мир. Внимание обладает следующими основными характеристиками: Устойчивость внимания проявляется в способности в течение длительного времени сохранять состояние внимания на какомлибо объекте предмете деятельности не отвлекаясь и не ослабляя внимание. Концентрация внимания противоположное качество рассеянность проявляется в различиях которые имеются в степени концентрированности...
24466. Понятие мышления, его виды. Фазы мыслительного процесса и мыслительные операции 70.5 KB
  Мышление это социально обусловленный неразрывно связанный с речью психический процесс поисков и открытия существенно нового процесс опосредованного и обобщенного отражения действительности в ходе ее анализа и синтеза. Мышление возникает на основе практической деятельности из чувственного познания и далеко выходит за его пределы. Мышление является базовым компонентом интеллекта. 1 Наиболее распространена среди них классификация рассматривающая такие разновидности мыслительной деятельности как нагляднодейственное нагляднообразное и...
24467. Речь и язык. Виды речи и ее функции 31 KB
  Речь и язык. Речь исторически сложившаяся форма общения людей посредством языковых конструкций создаваемых на основе определенных правил. Речь включает процессы порождения и восприятия сообщений для целей общения передачи информации или для целей регуляции и контроля собственной деятельности. Речь имеет полифункциональный характер.