64404

РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

Автореферат

Педагогика и дидактика

Аналіз психолого-педагогічних військово-педагогічних досліджень засвідчив що проблема розвитку пізнавальної активності особистості була і залишається актуальною.

Украинкский

2014-07-06

1.18 MB

2 чел.

Національна академія Державної прикордонної служби України

імені Богдана Хмельницького

Федик Олександр Леонідович

УДК 355.232:372.8

РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ

МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

13.00.02 – теорія та методика навчання

(загальновійськові й військово-спеціальні дисципліни)

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Хмельницький – 2010


Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Державна прикордонна служба України.

Науковий керівник:

кандидат педагогічних наук, доцент Полюк Віктор Степанович, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, науково-дослідний відділ, заступник начальника відділу – головний науковий співробітник.

Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор Тюріна Валентина Олександрівна, Харківський національний університет внутрішніх справ, кафедра загальної педагогіки і психології, професор кафедри;

кандидат педагогічних наук, доцент Пепельніцина Тетяна Федорівна, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, кафедра загальнонаукових та інженерних дисциплін, доцент кафедри.

Захист відбудеться “  22  ”    грудня    2010 р. о   13   годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70.705.03 Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
за адресою: вул. Шевченка, 46, м. Хмельницький, 29003.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (вул. Шевченка, 46, м. Хмельницький, 29003).

Автореферат розіслано “  18  ”   листопада   2010 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат педагогічних наук,

старший науковий співробітник  О. В. Торічний


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В умовах реформування системи вищої освіти, входження України у європейський і світовий освітній простір, змін у військовій галузі, Державній прикордонній службі України висуваються нові вимоги до професійної підготовки майбутнього офіцера прикордонної служби. Сучасна українська держава потребує компетентних офіцерів з творчим мисленням, достатнім рівнем професійних знань, мобільністю, які здатні самостійно приймати рішення та прагнуть до постійного розвитку і вдосконалення.

Професійно-особистісне становлення офіцерів-прикордонників передбачає розвиток пізнавального потенціалу майбутніх фахівців, який сприяв би досягненню ними високого рівня професійної компетентності. Розв’язання цього завдання потребує якісних змін в організації навчально-виховного процесу у вищій військовій школі, його зорієнтованості на розвиток пізнавальної активності майбутніх офіцерів.

Аналіз психолого-педагогічних, військово-педагогічних досліджень засвідчив, що проблема розвитку пізнавальної активності особистості була і залишається актуальною. Вивчення практики підготовки офіцерських кадрів засвідчило, що рівень розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів при вивченні фахових дисциплін недостатній. Зокрема важливими для нашого дослідження є праці науковців К. Альбуханової-Славської, Б. Ананьєва, А. Леонтьєва, В. Лозової, П. Лузана, А. Петровського, О. Пиндик, Т. Шамової, Г. Щукіної та інших вчених, які розглядали психологічні аспекти розвитку навчально-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців та праці І. Антипової, О. Вальчук, В. Гапонової, О. Горохівського, О. Дороніна, В. Зеленого, Т. Пепельніциної, Н. Полєтаєвої та інших із проблеми формування і розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників ВВНЗ. Разом з тим ці дослідження не розглядали питання стосовно методики розвитку пізнавальної активності з огляду на професійну спрямованість. Вивчення практики підготовки офіцерських кадрів засвідчило, що рівень розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів при вивченні фахових дисциплін недостатній. Практика навчальної діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників НАДПСУ (зокрема майбутніх офіцерів тилу) дозволила виявити на сучасному етапі навчання низку суперечностей, а саме: між прагненням науково-педагогічного складу до удосконалення методики навчання дисциплін та особистісною непідготовленістю до цього; між зростанням вимог до викладачів і недостатнім використанням заходів стимулювання їх педагогічної діяльності; між життєвою необхідністю використовувати творчі підходи до організації вивчення фахових дисциплін та вимогами керівних документів, які суворо регламентують цей процес; між сформованою практикою навчання у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ) та реалізацією потреб тих, кого навчають.

Таким чином, недостатнє теоретичне й практичне дослідження проблеми розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів, її значення для підвищення якості освіти майбутніх офіцерів нової генерації для Державної прикордонної служби України та наявні суперечності обумовили вибір теми дисертаційного дослідження “Розвиток пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання фахових дисциплін”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проводилося відповідно до плану наукової і науково-організаційної діяльності Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького в межах НДР №208-11160 І за темою “Розвиток пізнавальної активності курсантів-прикордонників у процесі навчання”. Роль здобувача у виконанні цієї науково-дослідної роботи полягає у визначенні критеріїв оцінки розвитку пізнавальної активності курсантів.

Тема дисертації затверджена вченою радою Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (протокол №7 від 2.03.2004 р.) та узгоджена Радою з координації наукових досліджень в галузі педагогіки і психології АПН України (протокол №2
від 31.03.2009 р.).

Мета дослідження  розробити, теоретично обґрунтувати модель розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників при вивчені фахових дисциплін та експериментально перевірити її ефективність на прикладі дисципліни “Матеріально-технічне забезпечення”.

Завдання дослідження:

  1.  На основі аналізу науково-педагогічної літератури уточнити сутність поняття “пізнавальна активність майбутніх офіцерів-прикордонників”.
  2.  Визначити структуру, критерії, показники та рівні розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників.
  3.  Обґрунтувати методичну основу розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників спеціалізації “офіцер-тилу” при навчанні дисципліни “Матеріально-технічне забезпечення”.
  4.  Експериментально перевірити ефективність педагогічних умов, моделі та методичних прийомів розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників в процесі навчання фахових дисциплін.

Об’єкт дослідження – методика навчання фахових дисциплін в процесі професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників.

Предмет дослідження  методична основа розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників спеціалізації “офіцер-тилу” при навчанні дисципліні  “Матеріально-технічне забезпечення”.

Методи дослідження. Для вирішення  поставлених у дослідженні завдань використано комплекс взаємопов’язаних методів дослідження: теоретичні - аналіз, синтез, порівняння - для удосконалення змісту навчальних програм з гуманітарних дисциплін, моделювання з метою уточнення сутності пізнавальної активності, її структури та критеріїв розвитку; емпіричні - педагогічне спостереження, опитування, тестування, анкетування, бесіда, констатувальний та формувальний експерименти - для аналізу і узагальнення досвіду роботи викладачів ВВНЗ з метою виявлення стану розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників, а також з метою перевірки ефективності моделі розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання фахових дисциплін; методи математичної статистики та графічного зображення - для обробки, презентації й інтерпретації результатів дослідження і з’ясування достовірності результатів експериментального дослідження (багатофункціональний критерій Фішера).

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:

уперше обґрунтовано методичну основу розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників засобами фахових дисциплін, до складу якої увійшли: комплекс педагогічних умов (формування ціннісного ставлення до цілей, змісту і результатів навчально-пізнавальної діяльності; інформаційно-методичне забезпечення професійно спрямованого активного навчання, залучення майбутніх офіцерів до самостійної діяльності); модель з складовими: педагогічні підходи (особистісно-орієнтований, практико-орієнтований і дослідницький), концептуально-цільовий блок (загальні закономірності навчання, мета, принципи); змістовий блок (знання з фахових дисциплін); процесуальний блок (початкова діагностика, форми і методи навчання, умови та етапи розвитку пізнавальної активності); результативно-діагностичий блок (критерії, рівні розвитку пізнавальної активності, результат).

удосконалено зміст поняття “пізнавальна активність майбутніх офіцерів-прикордонників” з урахуванням специфіки професійної діяльності офіцерів тилу;

дістали подальшого розвитку методика навчання фахових дисциплін майбутніх офіцерів–прикордонників спеціалізації “офіцер-тилу” з використанням методу ігрового імітаційного моделювання та введенням комплексних практичних занять.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що розроблено часткову методику навчання дисципліни “Матеріально-технічне забезпечення” та методичні рекомендації до її навчання, що надало можливість підвищити ефективність підготовки майбутнього офіцера тилу з урахуванням специфіки їхньої службової діяльності.

Основні результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес Факультету військової підготовки Подільського державного аграрно-технічного університету (акт від 08.05.2009р.); Академії внутрішніх військ МВС України (акт від 23.11.2008р.); та Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (НАДПСУ)
(акт №26/3843 від 07.09.2009 р.). Концептуальні підходи, висновки, методичні рекомендації, що містяться в дисертації, можуть бути використані викладачами інших вищих військових закладів у процесі навчання курсантів.

Особистий внесок дисертанта. У статті “Методична основа розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників спеціалізації “офіцер тилу” та модель її розвитку при навчанні фахових дисциплін”, написаних у співавторстві з В. Полюком внесок здобувача полягає у розробці та оприлюдненні моделі розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників.

Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати дисертаційного дослідження доповідалися на: Всеукраїнських науково-теоретичних конференціях: “Сучасні тенденції та перспективи розвитку освіти і науки у вищих навчальних закладах України” (Хмельницький, 2006 р.); “Сучасні психолого-педагогічні тенденції розвитку освіти у вищих навчальних закладах України” (Хмельницький, 2007 р.); Всеукраїнських науково-практичних конференціях “Освітньо-науково забезпечення діяльності правоохоронних органів” (Хмельницький, 2008 р.); “Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України” (Хмельницький, 2009 р.); міжвузівських науково-методичних конференціях: “Підготовка фахівця у вищій школі: проблеми і перспективи” (Хмельницький, 2006 р.); “Проблеми якості практичної підготовки фахівців в умовах реформування системи вищої освіти” (Хмельницький, 2007 р.).

Публікації. Основні теоретичні положення дослідження відображено в 15 публікаціях, із яких 9 статей опубліковано у фахових виданнях, затверджених ВАК України та 6 у тезах конференцій.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків, 6 додатків та списку використаних джерел, який налічує 185 найменувань. Загальний обсяг дисертації складає 279 сторінок і містить 14 рисунків та 13 таблиць.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми, визначено мету, об’єкт, предмет, завдання дослідження, його методологічні основи та методи дослідно-експериментальної роботи, розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення роботи й подано інформацію про апробацію і впровадження результатів дослідження.

У першому розділі – “Розвиток пізнавальної активності майбутніх офіцерів в теорії та практиці вищої військової школи” – висвітлюються теоретичні основи пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників в сучасній педагогічній та психологічній літературі, розкриваються критерії, показники та рівні розвитку пізнавальної активності, стан розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання дисципліні “Матеріально-технічне забезпечення”.

На підставі порівняльного аналізу педагогічних джерел, дійшли висновку, що у дослідженнях сутності пізнавальної активності існує три підходи. Перший підхід об’єднує вчених, які розглядають пізнавальну активність як якість діяльності, другий – як рису особистості, а третій – і як якість діяльності і як рису особистості в їх діалектичній єдності. Визначення пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників дозволило розглядати пізнавальну активність із позицій діяльнісно-особистісного підходу: це інтегративна якість особистості, яка виявляється у її ставленні до пізнавальної діяльності, що передбачає прагнення до самостійності в засвоєнні знань, спеціальних умінь і навичок.

Поняття “пізнавальна активність” є ширшим, ніж “пізнавальна самостійність”(О. Воронін, І. Лернер, В. Лозова, Т. Шамова, Г. Щукіна), оскільки пізнавальна активність проявляється у прагненні до самостійної діяльності, в різних видах діяльності, і творчій, яка характеризується вищим рівнем самостійності. Структура пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників представлена єдністю трьох взаємозв’язаних і взаємообумовлених компонентів: мотиваційного, емоційно-вольового, змістово-операційного. Мотиваційний компонент характеризується: розумінням значущості вивчення фахових дисциплін; професійним інтересом до вивчення фахових дисциплін; прагненням до самостійної навчально-пізнавальної діяльності, до вдосконалення професійних знань. Змістово-операційний компонент визначається сукупністю професійних знань, умінь і навичок з фахових предметів та сукупністю загальнонавчальних умінь і впливає на розвиток інших компонентів пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників. Емоційно-вольовий компонент проявляється через такі риси, як ініціативність, наполегливість, прагнення подолати труднощі в процесі вивчення фахових дисциплін. Ці компоненти було покладено в основу підвищення активної пізнавальної діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників.

У процесі дослідження було визначено критерії: ставлення до навчально-пізнавальної діяльності: вивчення фахових дисциплін (мотиваційний); компетентність (змістово-операційний); спрямованість на виконання навчальних завдань (емоційно-вольовий). Для кожного з критеріїв визначено сукупність показників. Сукупність показників передбачає активність як якість динамічну і багатогранну та включає суб’єктивні показники її структури (мотиви, потреби, інтереси за мотиваційним компонентом; зусилля суб’єкта, спрямовані на досягнення цілі навчання, прагнення реалізувати свої пізнавальні можливості за емоційно-вольовим компонентом), а також об'єктивні показники, що характеризують її зовнішню сторону (результати навчання, сукупність знань, умінь і навичок  за змістово-операційним компонентом). Визначались рівні розвитку пізнавальної активності: високий (творчий), середній (реконструктивний)  і низький (репродуктивний).

Високий (творчий) рівень розвитку пізнавальної активності характерний для курсантів, у яких проявляється стійкий інтерес до вивчення фахових дисциплін, розуміння значущості їх вивчення, прагнення до самостійної навчально-пізнавальної діяльності, до вдосконалення професійних знань.

Курсанти з середнім (реконструктивним) рівнем розвитку пізнавальної активності володіють позитивним ставленням до навчання, недостатнім інтересом до вивчення фахових дисциплін, усвідомлюють значущість вивчення фахових дисциплін, але мало уваги приділяють самоосвіті.

Курсанти з низьким (репродуктивним) рівнем розвитку пізнавальної активності байдуже ставляться до вивчення фахових дисциплін, що проявляється у нестійкому інтересі до навчання, розуміють значущість фахових знань, але не бажають вдосконалювати професійні знання майбутнього офіцера тилу та самостійно займатися.

У дослідженні висвітлено особливості підготовки офіцерських кадрів країн НАТО та інших високо розвинутих держав. Сьогоднішній розвиток військової освіти потребує врахування інновацій у змісті і методиці навчання, що проявляється через інтеграцію гуманітарних і природничонаукових знань; індивідуалізацію навчання і диференційований підхід до підготовки майбутніх офіцерів; інформатизацією і комп’ютеризацією освітнього процесу.

У ході дослідження було виявлено особливості навчально-пізнавальної діяльності майбутніх офіцерів тилу, а саме: чітко виражена професійна спрямованість, яка відображає специфіку діяльності майбутніх офіцерів і віддзеркалюється у цілях, змісті, формах і методах навчальної діяльності майбутніх офіцерів, в суб'єктно-об'єктній сфері тощо; реалізація загальних (соціальної обумовленості і науковості; наочності; військово-професійної спрямованості навчання; цілеспрямованості, систематичності, послідовності, доступності, свідомості, творчої активності і самостійності, диференційованого і індивідуального підходу в навчанні; комплексності і єдності навчання і виховання), і специфічних (випереджаючий характер навчання, відповідність військово-етичним і військово-правовим нормам, прояв основних закономірностей розвитку військової науки і військової справи) принципів. Специфіка навчання у ВВНЗ проявляється через особливості бойової техніки, її постійної модернізацією, зміни в організації і способах ведення бойових дій. Відтворюючи на заняттях реальні умови військово-професійної діяльності майбутніх офіцерів тилу, викладачі опиралися на дані військової науки про характер і особливості сучасних військових конфліктів, керувалися вимогами військових статутів і наказів. Конкретні види, форми і способи такого моделювання залежать від специфіки бойових дій.

На етапі констатувального експерименту, було визначено, що викладачі академії не приділяють належної уваги розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів. Це зумовлено труднощами, які вони відчувають в організації навчально-пізнавальної діяльності курсантів, а саме: у здійсненні диференційованого підходу з організації виконання майбутніми офіцерами завдань; в індивідуалізації контролю за виконанням самостійної роботи; з організації корегуючих впливів; у недостатньому контролі за теоретичною підготовкою майбутніх офіцерів до занять, що пов’язано з великою завантаженістю викладачів.

Також були виявлені три недоліки навчально-виховного процесу ВВНЗ: підготовка майбутніх офіцерів до групових і практичних занять передбачає вивчення і переосмислення теоретичного матеріалу, але викладач проводить лише підсумковий контроль його результатів; формування узагальнених вмінь застосування правил, наказів, настанов, норм відбувається після безпосереднього показу на конкретному прикладі зразка дій; при організації пошукової діяльності у майбутніх офіцерів проявляються дві найбільш поширені стратегії поведінки: самостійне розв’язання задач за індивідуальним завданням; робота на місцях з паралельним контролем своїх дій із розв’язання завдань за допомогою дошки. Цей висновок підтверджується невисоким рівнем пізнавальної активності майбутніх офіцерів у процесі вивчення фахових дисциплін.

У другому розділі – “Методична основа розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників спеціалізації “офіцер тилу” засобами дисципліни “Матеріально-технічне забезпечення” розкриваються в якості методичної основи розвитку пізнавальної майбутніх офіцерів-прикордонників педагогічні умови, модель та методичні прийоми розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів у процесі вивчення базової дисципліни “Матеріально-технічне забезпечення” та експериментальна перевірка їх дієвості у процесі вивчення фахових дисциплін.

Подається сутність методичної основи, складовими якої є комплекс педагогічних умов, принципи, модель та методичні прийоми розвитку пізнавальної активності на заняттях з навчальної дисципліни “Матеріально-технічне забезпечення” для майбутніх офіцерів спеціалізації “офіцер тилу”. Визначено, що обрана методична основа розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників це той фундамент, без якого неможливо засвоїти обсяг знань, набути вмінь та навичок, які необхідні сучасному офіцеру тилу.

Аналіз результатів психолого-педагогічної літератури, власний педагогічний досвід та результати експертної оцінки дозволили дійти висновку, що комплекс педагогічних умов містить такі складові: формування ціннісного ставлення до цілей, змісту і результатів навчально-пізнавальної діяльності; інформаційно-методичне забезпечення професійно спрямованого активного навчання, залучення майбутніх офіцерів до самостійної діяльності. Обрані педагогічні умови позитивно впливають на процес розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів під час вивчення дисципліни “Матеріально-технічне забезпечення” в єдності, взаємозв’язку і взаємодії курсанта і викладача, на формування усіх компонентів пізнавальної активності, але проявляє основне функціональне навантаження у розвитку відповідного їй компонента.

У першій умові (формування ціннісного ставлення до цілей, змісту і результатів навчально-пізнавальної діяльності) функціонують зв’язки, які проявляються у конкретизації мети навчання з врахуванням особливостей майбутніх офіцерів, рівнем їх підготовки, реальними можливостями. Основна мета - забезпечити формування позитивних мотивів навчання. У другій умові (інформаційно-методичне забезпечення професійно спрямованого активного навчання) переважає мета - забезпечити успішне формування системи професійних знань, способів дій. Це забезпечує обґрунтування викладачем побудови процесу навчання на основі врахування вимог дидактичних принципів, оптимального вибір форм, методів, прийомів навчання, які сприяють розвитку мотиваційної сфери особистості і на цій основі забезпечують формування фахових знань, практичних умінь та загальнонавчальних умінь. У третій умові (залучення майбутніх офіцерів до самостійної діяльності) домінує мета - залучити кожного майбутнього офіцера до активної самостійної діяльності. Це передбачало розробку викладачем навчальних завдань різного рівня складності для самостійної роботи, надання допомоги курсантам під час виникнення у них труднощів, контроль за виконанням самостійних завдань. Системоутворюючі зв’язки між педагогічними умовами – це зв’язки управління між суб’єктами навчально-виховного процесу. Вони проявлялися в діяльності викладачів у плануванні (перша умова), організації (друга умова) і у контролі за навчально-пізнавальною діяльністю майбутніх офіцерів-прикордонників (третя умова) .

За результатами аналізу літературних джерел була розроблена модель розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників (рис.). У моделі враховано організаційні форми навчання, що забезпечують різну пізнавальну активність майбутніх офіцерів-прикордонників під час фронтальної (спільної діяльності всієї навчальної групи при розв’язанні одного спільного завдання), групової (поділу навчальної групи на декілька підгруп для вирішення кожної з них різних завдань) і індивідуальної (вирішення конкретною людиною завдання незалежно від інших учасників заняття) роботи.

Авторська модель розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів у процесі навчання дисципліни “Матеріально-технічне забезпечення” представлена наступною взаємозв'язаною сукупністю основних блоків: концептуально-цільовий – визначення цілей навчання, їх конкретизація, трансформація в завдання, вирішення яких забезпечує досягнення поставлених цілей – результатів; змістовий – відбір змісту навчання, його конкретизація залежно від особливостей курсантів, спеціалізації, курсу навчання, специфіки навчальної групи та ін.; процесуальний – планування процесу навчання, вибір

Рис. Модель розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання фахових дисциплін

доцільних технологій навчання, засобів, методів і форм проведення конкретного навчального заняття; результативно-аналітичний – контроль за курсантами, управління процесом засвоєння курсантами знаннями, навичками і уміннями, оцінка результатів навчання.

Крім того, складовими моделі є: загальні і специфічні дидактичні принципи, особливості змісту професійної підготовки майбутніх офіцерів тилу і процесуальні характеристики, що об’єднують методи, форми, засоби і результати розвитку пізнавальної активності курсантів, педагогічні умови і етапи розвитку активності, а також критерії та рівні розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів у процесі вивчення фахових дисциплін.

Модель розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів упроваджувалась у три етапи: мотиваційно-діагностичний, навчально-діяльнісний, аналітико-результативний.

Перший етап був спрямований на створення умов для формування мотиваційного компоненту пізнавальної активності курсантів, другий –передбачав створення умов для виконання різних навчальних завдань курсантами, тертій – полягав у контролі та аналізі результатів навчально-пізнавальної діяльності майбутніх офіцерів.

Ефективність навчання майбутніх офіцерів-прикордонників забезпечувалась шляхом максимальної відповідності результатів навчання його цілям.

Під час дослідження значна увага приділялася впровадженню в навчальний процес ще однієї складової методичної основи - методичних прийомів розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників спеціалізації “офіцер-тилу” за рахунок використання елементів ігрового імітаційного моделювання, занотовування, демонстрування, ілюстрування, представлення та введення комплексних практичних занять. За результатами дослідження виявлено, що гра завжди націлена на вироблення стратегії поведінки, тому вона сприяла формуванню професійної інтуїції майбутніх офіцерів-прикордонників, вмінням вільно орієнтуватись та діяти в складних ситуаціях, допомагала передбачувати можливі наслідки тих або інших рішень, аргументувати свій вибір. На таких заняттях виявлялися сильні і слабкі сторони теоретичної і практичної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників, активізувалася їхня увага, пам’ять, мислення, інтерес до процесу навчання. Проведення занять у вигляді ділових ігор і розподіл посад серед майбутніх офіцерів-прикордонників забезпечувало колективну розумову роботу всієї навчальної групи. Вся навчальна група працювала як єдине ціле, змінювалася психологічна атмосфера колективу, підвищувалася відповідальність всіх майбутніх офіцерів-прикордонників. Проведення комплексних практичних занять сприяло підтриманню високого рівня емоційної напруги; створення на заняттях творчої атмосфери змагання; формування у майбутніх офіцерів-прикордонників критичного мислення, навичок роботи в колективі і на колектив, високого рівня культури дискусії тощо.

Експериментальну роботу за кількісно-якісним складом учасників проведено згідно нормативних вимог до досліджень на базі Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. На основі типових навчальних груп було відібрано експериментальні та контрольні групи з приблизно однаковим складом і вихідним рівнем успішності майбутніх офіцерів-прикордонників. Всього у формувальному експерименті брали участь 250 курсантів другого курсу (123 в експериментальних і 127 в контрольних групах). Усі завдання експериментальної роботи вирішувались комплексно, в тісному взаємозв’язку та взаємообумовленості. При цьому експериментальне дослідження спрямовувалось на перевірку дієвості обраної методичної основи: методики навчання, педагогічних умов, моделі розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників, принципів і методичних прийомів на заняттях з навчальної дисципліни “Матеріально-технічне забезпечення”. Крім того, було реалізовано: комплексне використання засобів навчання майбутніх офіцерів прийомам організації власної пізнавальної діяльності під час самопідготовки, на навчальних заняттях; методи формування в майбутніх офіцерів-прикордонників навичок самоосвіти, самоконтролю, самоорганізації у вирішенні навчальних завдань; навчання оптимальному поєднанню різних форм і методів підготовки до занять. Проводилося систематичне діагностування рівнів пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників з метою корегування запропонованої моделі; застосовувалися різні види контролю з метою моніторингу навчальної успішності майбутніх офіцерів-прикордонників. В експериментальній групі використовувались форми і методи активного навчання (диспути, дискусії, ділові та рольові ігри, з використанням методу ігрового імітаційного моделювання), що сприяло активізації навчального процесу, розвитку пізнавальних мотивів, формуванню вмінь і навичок пізнавальної та практичної діяльності, здатності формулювати та вирішувати професійні проблеми, приймати рішення в складних умовах оперативної обстановки та недостатнього фінансування і матеріального забезпечення, ефективно застосовувати засвоєнні знання на практиці.

У процесі дослідно-експериментальної роботи удосконалювалась методика проведення занять, що забезпечило можливість: цілеспрямовано, систематично фіксувати прояви зміни рівня активності майбутніх офіцерів; проводити  аналіз результатів навчальної діяльності, анкетування майбутніх офіцерів-прикордонників (викладачів) з метою визначення їх ставлення до вивчення фахових дисциплін і безпосередньо до дисципліни “Матеріально-технічне забезпечення”.

Отримані результати дозволили дійти висновку, що рівень розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів на початок формувального експерименту переважно на низькому та середньому рівнях (за інтегральним показником рівня розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів). Після експерименту результати в експериментальних групах значно відрізняється від контрольних. Динаміка розвитку мотиваційного компоненту пізнавальної активності, позитивні зміни, що відбулися в курсантів експериментальної групи, є більш значними, ніж у курсантів контрольної групи. У процесі вивчення дисципліни “Матеріально-технічне забезпечення” і фахових дисциплін відсоток майбутніх офіцерів-прикордонників, що досягли високого рівня розвитку даного компонента зріс майже вдвічі (під час вивчення базової дисципліни “Матеріально-технічне забезпечення” – від 22% до 43,9%, фахових – від 33,3% до 50%). Результати динаміки рівнів розвитку змістово-операційного компоненту пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників, що досягли високого рівня розвитку значно зросли (під час вивчення базової дисципліни – від 9,76% до 20,33%, фахових – від 29,17% до 33,33%). Динаміка розвитку емоційно-волового компоненту пізнавальної активності свідчить про дещо більший приріст майбутніх офіцерів-прикордонників з високим рівнем сформованості на заключному етапі підготовки(під час вивчення базової дисципліни – від 17,1% до 20,33%, фахових – від 25,0% до 41,67%).

Порівняльний аналіз зміни рівнів розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення базової та фахових дисципліни наведено в таблиці.

Таблиця

Динаміка рівнів розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення базової та фахових дисципліни (%)

Рівні розвитку пізнавальної активності

Контрольна група у процесі вивчення дисципліни “Матеріально-технічне забезпечення”

Експериментальна група у процесі вивчення дисципліни “Матеріально-технічне забезпечення”

Контрольна група
у процесі вивчення фахових дисциплін

Експериментальна група у процесі вивчення фахових дисциплін

На початок експерименту

На закінчення експерименту

На початок експерименту

На закінчення експерименту

На початок експерименту

На закінчення експерименту

На початок експерименту

На закінчення експерименту

Високий (творчий)

15,6

16,5

14,9

28,67

17,2

21,4

18,23

29,17

Середній (реконструктивний)

52,3

54,3

51,9

54,23

57,4

58,2

57,34

54,16

Низький (репродуктивний)

32,1

29,2

33,2

17,1

25,4

20,4

24,43

16,67

В експериментальних групах, на відміну від контрольних, зменшилась кількість майбутніх офіцерів з низьким рівнем пізнавальної активності, водночас зросла кількість майбутніх офіцерів-прикордонників з середнім та високим рівнями пізнавальної активності. В контрольній групі взагалі не спостерігався приріст даного показника для високого рівня.

Використання форм і методів активного навчання сприяло активізації навчального процесу, розвитку пізнавальних і професійних мотивів, набуттю майбутніми офіцерами тилу досвіду діяльності в контексті майбутньої професії, формуванню у них уявлення про її специфіку, виробленню вмінь і навичок колективної пізнавальної та практичної діяльності, здатності розв’язувати професійні завдання та застосовувати засвоєнні знання на практиці. Кількісна оцінка отриманих результатів, свідчить про перспективність та ефективність запропонованої нами навчальної моделі, що ґрунтується на методичній основі розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників.

ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано методичну основу формування пізнавальної активності офіцерів-прикордонників, яка сприяла підвищенню якості навчання фахових і базової дисципліни “Матеріально-технічне забезпечення”. Результати проведеного дослідження дають змогу зробити висновки:

1. На основі аналізу літературних джерел визначено, що пізнавальна активність майбутніх офіцерів-прикордонників це інтегративна якість особистості, яка характеризується стійкою спрямованістю на самостійну пізнавальну діяльність, що виражається в наявності позитивного ставлення до навчально-пізнавальної діяльності, прояві вольових зусиль, результатом якої є здобуття знань, умінь і навичок. Розвитком пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників є якісні зміни цього феномену, які забезпечують досягнення курсантами цілей підготовки під час навчання у ВВНЗ. Пізнавальна активність характеризується: ставленням до процесу і результату навчально-пізнавальної діяльності, умовам її здійснення, стосунками з іншими людьми, які встановлюються в процесі навчання; прагненням майбутніми офіцерами-прикордонниками реалізувати свої пізнавальні можливості при розв’язанні певних освітніх задач; сукупністю пізнавальних засобів (знань, умінь і навичок).

2. До структури пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників входять взаємозв’язані і взаємообумовлені компоненти: мотиваційний, змістово-операційний, емоційно-вольовий. Структура пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників є динамічною і надає можливість цілеспрямовано впливати на процес їхнього розвитку з урахуванням індивідуального і диференційованого підходів.

Критеріями оцінки рівня розвитку пізнавальної активності визначено: ставлення до навчально-пізнавальної діяльності, компетентність, спрямованість на виконання навчальних завдань. Показниками визначено: наявність інтересу до навчально-пізнавальної діяльності, вивчення фахових дисциплін, розуміння значущості вивчення фахових дисциплін, прагнення до самостійної навчально-пізнавальної діяльності, вдосконалення професійних знань, знання з фахових дисциплін, уміння застосовувати знання на практиці, загально-навчальні вміння, ініціативність, наполегливість, прагнення до подолання труднощів. Рівнями оцінки розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення фахових дисциплін прийнято: високий (творчий), середній (реконструктивний), низький (репродуктивний).

3. Обґрунтовано методичну основу розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників спеціалізації “офіцер-тилу”, що включає комплекс педагогічних умов, модель та методичні прийоми розвитку пізнавальної активності на заняттях з навчальної дисципліни “Матеріально-технічне забезпечення”. Комплекс педагогічних умов розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів тилу ДПСУ у процесі вивчення фахових дисциплін складається з трьох груп: формування ціннісного ставлення до мети, змісту, результатів навчально-пізнавальної діяльності; інформаційно-методичне забезпечення професійно спрямованого активного навчання; залучення майбутніх офіцерів до самостійної діяльності в навчальному процесі. Модель розвитку пізнавальної активності на заняттях з навчальної дисципліни “Матеріально-технічне забезпечення” складється з чотирьох блоків, а саме: концептуально-цільовий – закономірності, мета, принципи (загально дидактичні і специфічні); змістовий – особливості професійної підготовки майбутніх офіцерів тилу; процесуальний – початкова діагностика, форми, методи, засоби навчання та контролю, умови розвитку пізнавальної активності та етапи; результативно-аналітичний – критерії, підсумкова діагностика, рівні розвитку пізнавальної активності та результат. Серед методичних прийомів обрано використання елементів ігрового імітаційного моделювання, занотовування, демонстрування, ілюстрування, представлення.

4. За результатами теоретичного аналізу літературних джерел розроблена та експериментально перевірена модель розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення фахових дисциплін, яка  передбачала структурно-функціональну взаємодію основних компонентів пізнавальної активності. Проведений формувальний педагогічний експеримент підтвердив ефективність обраної методичної основи (педагогічних умов, моделі та методичних прийомів розвитку пізнавальної активності) у процесі навчання фахових дисциплін майбутніх офіцерів-прикордонників. За результатами дослідження у майбутніх офіцерів-прикордонників експериментальних груп відбулись особистісно значущі кількісні та якісні зміни в компонентах пізнавальної активності – мотиваційному, змістово-операційному та емоційно-вольовому. Це виявилось у позитивній динаміці загальних рівнів пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників. В експериментальних групах, на відміну від контрольних, зменшилась кількість майбутніх офіцерів-прикордонників з низьким рівнем пізнавальної активності (з 33,2% до 17,1% під час вивчення дисципліни “Матеріально-технічне забезпечення” та з 24,43% до 16,67% під час вивчення фахових дисциплін). Водночас зросла кількість майбутніх офіцерів-прикордонників з високим (з 15,9% до 28,67% для дисципліни “Матеріально-технічне забезпечення” та з 18,23% до 29,17% для фахових дисциплін), що свідчить про достатню ефективність навчання за запропонованою автором методикою.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання фахових дисциплін. Предметом подальшого наукового пошуку можуть бути питання порівняльного аналізу результативності вибору викладачами ВВНЗ інноваційних технологій навчання майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання фахових дисциплін.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Федик О. Л. Деякі шляхи поліпшення навчально-пізнавальної діяльності курсантів / О. Л. Федик // Збірник наукових праць № 35. Частина ІІ / гол. ред. Балашов В. О. – Хмельницький : НАДПСУ, 2005. – С. 54–56.

2. Федик О. Л. Самостійна робота курсантів як засіб розвитку їх навчально-пізнавальної діяльності / Олександр Федик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка (гол. ред. Григорій Терещук) – 2006. – № 6 – С. 59–62.

3. Федик О. Л. Критерії творчої активності та активізації навчально-пізнавальної діяльності курсантів військової спеціалізації “офіцер тилу” / Олександр Федик // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : Збірник наукових праць. Педагогіка та психологія / наук. ред. Філіпчук Г. Г. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2007. – Вип. 330. – С.186 – 192.

4. Федик О. Л. Напрями розвитку пізнавальної активності курсантів /О. Л. Федик // Збірник наукових праць № 38. Частина ІІ / гол. ред. Балашов В. О. – Хмельницький : НАДПСУ, 2007.– С. 153–155.

5. Федик О. Л. Пізнавальна активність майбутніх офіцерів тилу та підходи до її розвитку / О.Л. Федик // Наукові записки Вінницького. державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: «Педагогіка і психологія» : збірник наукових праць (гол. ред. М. І. Сметанський) – Вінниця : Планер, 2008. – Випуск 25 – С.252 – 256.

6. Федик О. Л. Умови розвитку пізнавальної активності курсантів та теоретичне обґрунтування моделі розвитку пізнавальної активності курсантів у процесі навчання фахових дисциплін/ О. Л. Федик // Збірник наукових праць. № 50. Сер. : Педагогічні та психологічні науки (гол. ред. Романишина Л. М.) – Хмельницький : Вид. НАДПСУ, 2009. – С. 60 – 64.

7. Федик О. Л. Експериментальне дослідження розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів тилу / Олександр Федик // Науковий вісник Чернівецького ун-ту : збірник наукових праць.  Педагогіка та психологія / наук. ред. Руснак І. С. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – Вип. 483. – С. 152-161.

8. Федик О. Л. Пізнавальна активність курсантів вищих військових навчальних закладів, її структура, показники та рівні розвитку у процесі навчання / О. Л. Федик // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України [Електронний ресурс] : електрон. наук. фах. вид. – 2009. Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2009_2/
09folrpn.pdf. – Заголовок з екрана.

9. Федик О. Л. Методична основа розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників спеціалізації “офіцер тилу” та модель її розвитку при навчанні фахових дисциплін/ О. Л. Федик, В. С. Полюк // Збірник наукових праць. № 53. Сер. : Педагогічні та психологічні науки (гол. ред. Романишина Л. М.) – Хмельницький : Вид. НАДПСУ, 2010. – С. 134 – 137.

10. Федик О. Л. Принципи навчання курсантів самостійною підготовкою / Федик О. Л. // Підготовка фахівця у вищій школі: проблеми та перспективи : матеріали міжвуз. наук.-метод. конф (Хмельницький, 12 січня 2006 року) / Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького – Хмельницький : Вид-во Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького, 2006. – С. 217–220.

11. Федик О. Л. Активні методи навчання – шлях до активізації навчально-пізнавальної діяльності / О. Л.Федик // Сучасні тенденції та перспективи розвитку освіти і науки у вищих навчальних закладах України : матеріали всеукр. наук.-теор. конф. (Хмельницький,12 травня 2006 року) / Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького, 2006. – С158 – 159.

12. Федик О. Л. Роль викладача у формуванні та розвитку у курсантів творчого мислення / О. Л. Федик // Проблеми якості практичної підготовки фахівців в умовах реформування системи вищої освіти : матеріали міжвуз. наук.-метод. конф. (Хмельницький, 25 січня 2007 року.) / Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького, 2007. – С. 37–38.

13. Федик О. Л. Розвиток пізнавальної активності курсантів /О. Л. Федик // Сучасні психолого-педагогічні тенденції розвитку освіти у вищих навчальних закладах України : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. (18 – 19 жовтня 2007 року) / Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького – Хмельницький: Вид-во Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького, 2007. – С. 56–57.

14. Федик О. Л. Управління навчально–пізнавальною діяльністю курсантів / О. Л. Федик // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів України : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (14 листопада 2008 року). Серія: Психолого–педагогічні й філологічні науки / Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький :  Вид-во Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького, 2008. – С. 259–260.

15. Федик О. Л. Способи активізації пізнавальної діяльності курсантів / О. Л. Федик // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : матеріали II всеукр. наук.-практ. конф. (20 листопада 2009 року). Серія: Психолого–педагогічні й філологічні науки / Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький: Вид-во Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького, 2009. – С. 247.

АНОТАЦІЇ

Федик О. Л. Розвиток пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання фахових дисциплін. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
за спеціальністю 13.00.02 – “Теорія та методика навчання” (загальновійськові й військово-спеціальні дисципліни). – Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2010.

Дисертацію присвячено дослідженню проблеми розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання фахових дисциплін. Визначено структуру, критерії та показники розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників. У дисертації обґрунтовано методичну основу розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів прикордонників спеціалізації “офіцер-тилу” при навчанні фахових дисциплін, розроблено та експериментально перевірено модель розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів-прикордонників в процесі навчання фахових дисциплін. За результатами теоретичного та експериментального дослідження дістали подальшого розвитку методика навчання фахових дисциплін майбутніх офіцерів–прикордонників спеціалізації “офіцер-тилу” за рахунок використання методу ігрового імітаційного моделювання та введення комплексних практичних занять.

Ключові слова: майбутні офіцери-прикордонники, розвиток пізнавальної активності, дисципліна “Матеріально-технічне забезпечення”, методична основа, педагогічні умови, модель розвитку пізнавальної активності.

Федик А. Л. Развитие познавательной активности будущих офицеров-пограничников в процессе изучения специальных дисциплин. –  Рукопис.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 – “Теория и методика обучения” (общевоинские и военно-специальные дисциплины). – Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого. – Хмельницкий, 2010.

В диссертации рассмотрены вопросы развития познавательной активности будущих офицеров-пограничников в процессе изучения специальных дисциплин. В работе определено, что познавательная активность будущих офицеров-пограничников это качество личности которое характеризуется устойчивой направленностью на самостоятельную познавательную деятельность, выраженное наличием отношения к учебно-познавательной деятельности, проявляющееся в волевых усилиях, результатом которой есть получение знаний, умений и навыков.

Развитием познавательной активности будущих офицеров-пограничников  являются качественные изменения этого феномена, которые обеспечивают достижение курсантами целей подготовки во время учебы в ВВУЗе. Познавательная активность характеризуется: отношением к процессу и результату учебно-познавательной деятельности, условиям ее осуществления, отношениями с другими людьми, которые устанавливаются в процессе обучения; стремлением будущих офицеров-пограничников реализовать свои познавательные возможности при решении определенных образовательных задач; совокупностью познавательных средств (знаний, умений и навыков). В исследовании рассмотрены существующие подходы определяющие структуру познавательной активности. В структуру познавательной активности будущих офицеров-пограничников входят три взаимосвязанных и взаимообусловленных компонента: мотивационный; содержательно-операционный; эмоционально-волевой.

Критериями оценки уровня развития познавательной активности определено: отношение к учебно-познавательной деятельности; компетентность; направленность на выполнение учебных задач. Показателями являются: наличие интереса к учебно-познавательной деятельности, изучение специальных дисциплин, понимание значимости изучения специальных дисциплин, стремление к самостоятельной учебно-познавательной деятельности, совершенствование профессиональных знаний, знания специальных дисциплинам, умение применять знания на практике. Уровнями оценки развития познавательной активности будущих офицеров-пограничников принято: высокий, средний, низкий.

В диссертации теоретически обосновано методическую основу развития познавательной активности будущих офицеров пограничников специализации “офицер-тыла” в процессе изучения специальных дисциплін, которая заключается в создании условий для развития познавательной активности будущих офицеров, а это основная цель модели развития познавательной активности будущих офицеров пограничников в процессе изучения специальных дисциплін (военно-специальных дисциплін). Составляющими методической основы развития познавательной активности будущих офицеров пограничников специализации “офицер-тыла” есть комплекс условий развития познавательной активности будущих офицеров, модель развития познавательной активности будущих офицеров и методические приемы развития познавательной активности на занятиях учебной дисциплины “Материально-техническое обеспечение”. Результаты теоретически обоснованной авторской модели проверены в процессе проведения експериментального исследования. Внедрение данной модели позволило повысить результативность інтегрального показателя развития познавательной активности на колличественном и качественном уровне.

Проведенный формирующий эксперимент подтвердил эффективность избранной методической основы (педагогические условия, модель и методические прийомы развития познавательной активности) в процессе обучения специальным дисциплінам в том числе и дисциплины “Материально-техническое обеспечение” будущих офицеров-пограничников. По результатам исследования у будущих офицеров-пограничников экспериментальных групп произошли личностные количественные и качественные изменения в компонентах познавательной активності. Пратическая ценность полученнных результатов состоит в том, что предложенная модель развития познавательной активности может бать ефективно использована в процессе обучения курсантов высших военных учебных заведений.

Ключевые слова: будущие офицеры-пограничники, развитие познавательной активности, дисциплина “Материально-техническое обеспечение”, методическая основа, педагогические условия, модель развития познавательной активности.

Fedyk A. L. Development of cognitive activity for future border guard officers in the process of professional training courses. Manuscript.

Dissertations to get the degree of pedagogical sciences candidate according to specialty 13.00.02 – “Theory and methods of instruction (general and special military discipline). National Academy of State Border Guard Service of Ukraine after Bohdan Khmelnitsky. – Khmelnitsky, 2010.

This dissertation examines the problem of future border guard officer's cognitive activity in the process of professional training courses. The structure, criteria and indicators of cognitive activity for future officers are determined. The dissertation gives grounds to the methodological basis of cognitive activity during specialized training courses for logistics officers, developed and tested appropriate model of it. The results of theoretical and experimental research were used for further development of future logistics officer training methods by using the way of simulation games and the implementation of integrated practical training.

Keywords: future border guard officers, development of cognitive activity, discipline Logistical support, methodical basis, pedagogical terms, model of cognitive activity development.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

28952. Возникновение советской государственности. Политика «военного коммунизма» 46.5 KB
  С приходом большевиков к власти возможность расширения правительства за счет вхождения в него других социалистических партий не была утеряна. В рядах партии имелась влиятельная группа большевиков которая отстаивала эту позицию. На заседании ЦК большевиков 1 ноября эта линия была расценена как капитулянтская переговоры были свернуты а Каменев снят с поста председателя ВЦИКа. в него было избрано 715 из800 депутатов: 370 эсеров 175 большевиков 40 левых эсеров 17 кадетов 15 меньшевиков 86 представителей национальных партий.
28953. Гражданская война и военная интервенция в России, причины и последствия 33.5 KB
  Предпосылки и причины гражданской войны После Октябрьской революции сложилась напряжённая социалполитическая ситуация Приступая к грандиозному преобразованию России большевики нуждались в спокойствии на внешних границах. Внутренняя обстановка в России была не менее напряжённой. Вводилось единое для всего населения России наименование гражданин Российской республики.
28954. Теория и практика национальной политики большевиков. Образование СССР 47 KB
  Неустойчивость международного положения молодых советских республик в условиях капиталистического окружения также диктовала потребность в объединении. Значение этого разделения возросло после окончания Гражданской войны когда встала задача восстановления разрушенного хозяйства и преодоления экономической отсталости советских республик. сложился военнополитический союз советских республик. был подписан декрет Об объединении советских республик России Украины Латвии Литвы Белоруссии для борьбы с мировым империализмом.
28955. Новая экономическая политика и ее сущность 34 KB
  Нэп допускал некоторое развитие капиталистических элементов при сохранении командных высот народного хозяйства в руках государства диктатуры пролетариата; обеспечивал подъём производительных сил на базе роста социалистических и вытеснения капиталистических элементов преобразование многоукладной экономики в единую социалистическую на основе индустриализации страны и кооперирования сельского хозяйства. Нарушение в этот период экономических связей промышленности с сельское хозяйством через торговлю сокращение товарооборота подрывали...
28956. Курс большевистской партии на строительство социализма в одной стране. Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства и их последствия 43.5 KB
  Предпосылки индустриализации. Техникоэкономическая отсталость могла стать хронической и перейти в историческую  необходимость индустриализации. Необходимость индустриализации. Социальная без индустриализации невозможно развитие экономики а следовательно и социальной сферы: образования здравоохранения сферы отдыха социального обеспечения.
28957. Формирование тоталитарно-бюрократического режима в СССР. Становление режима личной власти Сталина 25.5 KB
  Становление режима личной власти Сталина Борьба за власть среди партийных олигархов во второй половине 20х начале 30х годов. Постепенно расправившись со внутрипартийной оппозицией новая оппозиция троцкистскозиновьевский блок правый уклон в ВКПб попытка отстранить Сталина от власти на XVII съезде последовательно устранив с политической арены Каменева Зиновьева Троцкого Бухарина Рыкова и Томского Сталин к середине 30х годов сосредоточивает в своих руках все властные полномочия и фактически устанавливает тоталитарную форму...
28958. Обострение международной обстановки во второй половине 30-х годов XX века. Противоречивый характер внешней политики ведущих стран Запада и СССР накануне II-ой мировой войны 30.5 KB
  Противоречивый характер внешней политики ведущих стран Запада и СССР накануне IIой мировой войны. СССР подписал подобные договора с Францией и Чехословакией. СССР осудил введение в Германии всеобщей воинской повинности и нападение Италии на Эфиопию. был подписан договор о взаимопомощи между СССР и Монголией.
28959. СССР в условиях начавшейся II-ой мировой войны. Военные события конца 1939-1940 гг. и их современная оценка 42 KB
  СССР в условиях начавшейся IIой мировой войны. СССР объявил о своём нейтралитете. СССР и Германия подписали договор о дружбе и границе. СССР потребовал перенести границу от Ленинграда на 70 км.
28960. Начальный этап Великой Отечественной войны: причины неудач 94.5 KB
  Внешняя политика СССР в годы второй мировой войны. немецким военным командованием был разработан план молниеносной войны против СССР план Барбаросса . Захват Польши позволил фашистской армии создать плацдарм для нападения на Советский Союз на западных границах СССР оккупация Норвегии на северных Балканских стран на южных. Немецкой армии вторжения в приграничных военных округах СССР противостояли 170 дивизий насчитывавших 29 млн.