64406

ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ТА СПОСОБІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВІДТВОРНОЇ ЗДАТНОСТІ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ

Автореферат

Лесное и сельское хозяйство

У звязку з цим прискорене поліпшення племінних якостей тварин можливе лише за умови застосування методу штучного осіменіння який забезпечує інтенсивне використання спермопродукції від бугаївплідників.

Украинкский

2014-07-06

268.5 KB

5 чел.

PAGE  21

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФОТІН ОЛЕКСІЙ ВолодимирОВИЧ

УДК 619:619.995.1-085

ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ТА СПОСОБІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ

ВІДТВОРНОЇ ЗДАТНОСТІ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ

16.00.07 – ветеринарне акушерство

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата ветеринарних наук

Суми – 2010

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Сумському національному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України

Науковий керівник -

доктор ветеринарних наук, професор, заслужений працівник ветеринарної медицини України 

Березовський Андрій Володимирович,

Сумський національний аграрний університет, професор кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва, головний науковий співробітник науково-виробничої фірми «Бровафарма»

Офіційні опоненти:

доктор ветеринарних наук, професор

Калиновський Григорій Миколайович,

Житомирський національний агроекологічний університет, завідувач кафедри акушерства і хірургії

кандидат ветеринарних наук

Панич Олександр Петрович,

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, провідний науковий співробітник

Захист відбудеться " 25 " січня  2011 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 55.859.02 у Сумському національному аграрному університеті за адресою: 40021, м. Суми, вул. Кірова, 160, зал засідань Вченої ради.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Сумського національного аграрного університету за адресою: 40021, м. Суми, вул. Кірова, 160

Автореферат розісланий "  24 " грудня 2010 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради     Ю.В. Мусієнко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Серед основних факторів інтенсифікації молочного та м’ясного скотарства в нашій країні до числа нинішніх невирішених сучасних проблем належать питання росту поголів’я, вдосконалення племінної справи та покращення відтворення, бо низька відтворна здатність є серйозною перепоною для ремонту стада та реалізації потенціалу продуктивності худоби (Яблонський В.А., 2000).

Доведено, що поліпшення продуктивності худоби на 80-90 % залежить від селекції бугаїв-плідників (Буркат В.П., 1999; Дубін А.М., 2002). У зв’язку з цим прискорене поліпшення племінних якостей тварин можливе лише за умови застосування методу штучного осіменіння, який забезпечує інтенсивне використання спермопродукції від бугаїв-плідників. Дослідженнями визначено, що у бугаїв розвивається ряд патологічних змін, котрі різко скорочують статеву активність та тривалість їх племінного використання (Березовський А.В., 1978, 1982; Воронін І.І., 1979; Malmgren l., 2004; Каменська І.В., Сірацький Й.З., 2009). Разом з тим доведено, що загальний стан плідників, прояви їх статевих рефлексів та показники якості отриманої спермопродукції, в тому числі і здатність сперміїв зберігати запліднювальні властивості у замороженому стані, в значній мірі залежать від пори року, що пов’язано із змінами температури повітря, тривалістю світлового дня, якістю та кількістю кормів тощо (Смірнов І.В., Кругляк А.П., 1979; Максимюк В.М., 1998; Єремина І.Ю., 2005).

Встановлено, що при штучному осіменінні самок на ефективність запліднюваності суттєво впливають застосовані технологічні прийоми в ході процесу отримання і кріоконсервації сперми та наявного ступеню бактеріальної забрудненості спермодоз, якими в подальшому контамінуються статеві шляхи корів і телиць (Харута Г.Г., 1999; Рожко М.С., 2003; Краєвський А.Й., 2004; Калашніков В.О., 2008). У зв’язку з цим актуальним є розробка ефективних середовищ для кріоконсервування сперми плідників (Плішко М.Т., 1970, 2005; Бугров А.Д, 1980; Осташко Ф.І., 1995; Косенко М.В. і співав., 2009).

Останнім часом у більшості областей наявна тенденція росту поголів’я худоби в приватному секторі. При цьому виникла проблема його відтворення, що пов’язано із існуючою технологією штучного осіменіння корів і телиць, якою передбачено можливість застосовувати кріоконсервовану сперму лише в перші 10-15 хв. після її розморожування.

Виходячи з вищевикладеного актуальним є з’ясування можливостей зменшення браку спермопродукції бугаїв у весняно-літній період, попередження її бактеріальної контамінації та вдосконалення технології розморожування спермодоз.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Матеріали, що представлені в дисертаційній роботі, є фрагментом наукової тематики факультету ветеринарної медицини "Розробка системи комплексних заходів щодо підвищення репродуктивної здатності бугаїв-плідників", яка є одним із розділів тематичного плану науково-дослідної роботи Сумського національного аграрного університету на 2006-2010 рр., № держреєстрації 0106U00605.

Мета і завдання дослідження. Метою досліджень було розроблення методів та способів збільшення кількості і покращення якості спермопродукції від бугаїв-плідників та на цій основі досягти зросту ефективності штучного осіменіння корів і телиць в різнопланових умовах ведення тваринництва.

Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні завдання:

– з’ясувати параметри відтворювальної здатності самців і самок великої рогатої худоби в Північно-Східному регіоні України;

– визначити морфологічні, кількісні і якісні показники сперми бугаїв-плідників різних порід у залежності від сезону року;

– встановити результативність використання кормової добавки "Фармпак" для корекції сезонного впливу на кількісні та якісні показники сперми бугаїв;

– визначити джерела мікробної забрудненості сперми бугаїв-плідників у технологічному циклі її отримання і зберігання та запропонувати шляхи зниження контамінації;

– провести лабораторні та виробничі дослідження нового вторинного середовища для розморожування спермодоз бугаїв-плідників кріоконсервованих у формі необлицьованих гранул;

– розробити технічні умови, листівки-вкладки (настанови щодо застосування) та іншу нормативну документацію для реєстрації новостворених засобів;

– обґрунтувати економічну ефективність застосування створених препаратів;

– розробити рекомендації щодо забезпечення продуктивного використання високоцінних бугаїв-плідників.

Об’єкт дослідження: удосконалення технології одержання і відтаювання сперми бугаїв-плідників, якість спермопродукції під впливом кормової добавки "Фармпак".

Предмет дослідження: етіологічна роль сезонного впливу на якість спермопродукції бугаїв-плідників та розробка способу його корекції, опрацювання методу пролонгації життєздатності сперміїв у розморожених спермодозах і засобу профілактики бактеріальної контамінації статевих шляхів самок.

Методи дослідження: акушерсько-гінекологічні, бактеріологічні, гематологічні, біохімічні, фармакологічні, клінічні, електронно-мікроскопічні, статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше вивчено вплив на якість спермопродукції бугаїв-плідників селеновмістимої кормової добавки "Фармпак". Доказано, що її використання дозволяє від кожного плідника додатково заготовити спермодози, що на період досліду еквівалентне 46543 грн., а окупність однієї гривні додаткових витрат рівняється 399 грн.

Вперше розроблено та впроваджено до серійного виробництва синтетичне середовище "Термосредсан", для розморожування спермодоз бугаїв-плідників, кріоконсервованих у вигляді необлицьованих гранул. Його застосування дозволяє пролонгувати термін використання розморожених спермодоз з 10-15 хвилин (базовий препарат – розчин цитрату натрію) – до трьох годин і більше та запобігає контамінації статевих шляхів самок умовно-патогенною мікрофлорою. Разом з тим аргументовано, що середовище для розморожування сперми у формі необлицьованих гранул забезпечує підвищення заплідненості корів і телиць чотирьох порід після першого осіменіння в середньому– на 11,6 %, а за результатами осіменіння за три цикли – довести заплідненість до 98,3 %, що дозволяє ефективніше використовувати генетичний потенціал бугаїв-плідників. Вдосконалено систему технологічних заходів отримання спермопродукції в частині запобігання її контамінації за допомогою нових екологічно-безпечних засобів.

Наукову новизну даних розробок підтверджено патентом України на корисну модель №48418 – Препарат ветеринарний "Термосредсан" та заявкою на патент "Спосіб підвищення відтворної здатності бугаїв-плідників" (2010).

Практичне значення одержаних результатів. За результатами досліджень розроблено і затверджено технічні умови, настанову із застосування, отримано реєстраційні посвідчення на середовище "Термосредсан", технічні умови та реєстраційне посвідчення на "Серветки дезінфікуючі для домашніх тварин". Це дало можливість розпочати їх серійне виробництво в НВФ "Бровафарма".

На основі виконаних власних досліджень було: внесено пропозиції до листівки-вкладки для препарату "ВетОкс-1000" щодо можливості застосування цього засобу в процесі отримання сперми; обґрунтовано використання кормової добавки "Фармпак" для покращення якості спермопродукції бугаїв.

Проведені дослідження дали змогу удосконалити існуючі схеми профілактики захворювань репродуктивних органів бугаїв. Розроблені на їх основі методичні рекомендації "Андрологічна диспансеризація бугаїв-плідників та основи методології виявлення аномалій", було затверджено науково-технічною радою Державного комітету ветеринарної медицини України (протокол № 1, від 24.12.2008 р.) і запропоновано до використання фахівцям ветеринарної медицини племінних господарств та селекційних центрів, слухачам підвищення кваліфікації і студентам вищих навчальних закладів за фахом 7.130501 "Ветеринарна медицина".

Матеріали дисертаційної роботи включені до навчального плану та робочої програми з курсу лекцій "Ветеринарне акушерство" Сумського НАУ.

Особистий внесок здобувача. Дисертантом самостійно здійснено підбір та опрацювання літературних джерел, опанування використаних у роботі методик досліджень, проведення експериментально-виробничих досліджень, виконання статистичної обробки та мотивування отриманих результатів. Ряд виробничих та лабораторних експериментів дисертант провів з науковими співробітниками, котрі являються співавторами окремих публікацій, що включено до списку робіт, опублікованих за темою дисертації. Розробку рецептури нових засобів і нормативно-технічної документації для них та інтерпретацію результатів досліджень і висновків здійснено за участю наукового керівника.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідалися, обговорювалися та отримали загальне схвалення на: Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених, присвяченій 30-річчю заснування Сумського НАУ (м. Суми, 17-19 травня 2007 р.); Міжнародній науково-практичної конференції "Аграрний форум-2008" (м. Суми, 21-22 жовтня 2008 р.); Міжнародному форумі молодих вчених (м. Суми, 14-17 червня 2009 р.); Міжнародній науково-практичній конференції "Молоді вчені у вирішенні проблем аграрної науки і практики" (м. Львів, 22-25 жовтня 2009 р.); Міжнародній науково-практичній і навчально-методичній конференції "Новітні досягнення та перспективи розвитку ветеринарної медицини" (м. Харків, 18-19 квітня 2009 р.); Міжнародній науково-практичній конференції "Инновационное развитие аграрного сектора экономики: взгляд молодых учених" (м. Курськ, Російська Федерація, 9-11 грудня 2009 р.); Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 50-річчю заснування Інституту епізоотології УААН "Епізоотологічний моніторинг та системи ліквідації хвороб тварин" (м. Рівне, 28-30 січня 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції  в інституті тваринництва НААН України (Харків, 19-21 квітня 2010 р.); Міжнародній конференції "Агрофорум – 2010" (Суми, 8-11 червня 2010 р.).

Публікації. Результати дисертації відображені у 15 публікаціях: 6 статей у провідних фахових журналах ( з них 2 без співавторів), 2 статті в збірниках праць ( з них 2 іноземні), 1 патент, 2 статті в матеріалах конференції, 1 методичні рекомендації, 2 технічні умови, 1 настанова.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, трьох розділів оригінальних досліджень, висновків, пропозицій виробництву, списку використаних джерел та додатків. Вона містить 160 сторінки, із них 117 сторінок основного тексту, що містять 22 рис. і 31 табл., список використаних джерел з 270 найменувань на 31 стор., 12 додатків на 12 стор.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ТА ОСНОВНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Дисертаційна робота виконувалась протягом 2006-2010 рр. на базі лабораторій кафедри акушерства та кафедри ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів тваринництва Сумського національного аграрного університету; Сумської обласної державної лабораторії ветеринарної медицини; Сумського та Київського державних селекційних центрів, науково-контрольної лабораторії НВФ "Бровафарма" та племінних господарствах.

Об`єктами лабораторних досліджень були: 1456 проб сперми, в т.ч. нативної – 765; розбавленої до еквілібрації – 182; розбавленої після еквілібрації – 196, замороженої – 213; 218 змивів із порожнин препуцію; 194 змивів зі шкіри бугаїв; 196 проб секретів придаткових статевих залоз; 80 проб середовища для розбавлення сперми; 85 змивів з інструментів, посуду та рук лаборантів; 106 проб повітря манежу та виробничих приміщень. При проведенні дослідів тварин розділили на дослідні та контрольні групи за принципом аналогів за віком, породою та режимом використання.

Проби замороженої сперми (необлицьовані гранули) переносили в стерильні пеніцилінові флакони із вмістом 1 см3 2,9 % розчину цитрату натрію (контроль), дослідні проби – в експериментальне середовище "Термосредсан". Для бактеріологічних досліджень спермодозу поміщали у 2 см3 стерильного ізотонічного розчину натрію хлориду (для створення співвідношення 1:10), а потім проводили послідовні розведення 1:100, 1:1000 і т.д.

Відбір проб для мікробіологічних досліджень проводили згідно ДСТУ 3535-97 "Сперма бугаїв нативна". Для взяття змивів із покриву шкіри, зовнішньої поверхні приладів, інструментів та обладнання, що застосовується при роботі зі спермою, використовували тампони, які були змочені ізотонічним розчином натрію хлориду. Змиви висівали на МПБ, МПА, середовище Кітт-Тароцці, Сабуро, кров’яний агар і ліцетиназний агар. Подальші дослідження проводили за принципом визначення загальної мікробної та грибкової забрудненості сперми. З метою визначення джерел мікробної контамінації нативної сперми бугаїв, провели серію дослідів щодо встановлення ступеню забрудненості повітря манежу, шкіри тварин бугаїв. При визначенні дезінфікуючої дії препаратів "Бровадез плюс" та "ВетОкс – 1000" в якості тест - об’єктів використовували тест-культури мікроорганізмів, які частіше було ізольовано із нативної сперми. Дослідження антимікробних властивостей "Термосредсану", пеніциліну, стрептоміцину та поліміксину проводили за загальноприйнятою методикою дифузії в агар. В якості тест-культур були взяті S. aureus, E. coli О4, B. subtilis.

Показники відтворювальної здатності бугаїв у залежності від пори року, визначали за матеріалами продуктивності бугаїв 3-7 річного віку, які були розподілені за принципом аналогів на дослідну і контрольну групи (n=5).

Експерименти з визначення ефективності середовища "Термосредсан" провели в лабораторії Київського обласного підприємства по племінній справі у тваринництві (м. Бровари). Об’єктом дослідження була сперма 12 бугаїв-плідників кріоконсервована в необлицьованих гранулах об’ємом по 0,2 см3. Порівнювали три терміна її зберігання після кріоконсервування, а саме до: 3-х місяців; 1,5-2-х років та 3-4 роки. Відповідно для кожного терміну було використано спермодози від 4-х плідників. Заплановані дослідження проводили в два етапи. На першому етапі порівнювали активність і виживання сперміїв із гранул розморожених у дослідному середовищі та базовому засобі (2,9 % розчин натрію цитрату) за дії параметрів двох температур: 20 та 38оС. На другому етапі провели співставлення вищеназваних показників при застосуванні двох відмінних фасувань "Термосредсану" – ампул із вмістом даного середовища по 1 та 2 см3.

Досліди з вивчення впливу кормової добавки "Фармпак" на якість сперми проводили на 10 племінних бугаях Сумського державного селекційного центру протягом 60-ти діб. Із яких було сформовано, за принципом аналогів, дослідну та контрольну групи (n=5). Під час досліду бугаям дослідної групи до основного раціону протягом 30 діб додавали кормову добавку "Фармпак" із розрахунку 10 г на 100 кг маси тіла щоденно. За добу до початку та на 30-ту і 60-ту добу досліду від тварин обох груп відбирали кров для біохімічних досліджень. При цьому визначали: вміст загального білка – рефрактометричним методом; глюкози – реакцією з ортотолуідином; загального кальцію – комплексно-метричним методом; неорганічного фосфору – з ванадат-молібденовим реактивом. Активність індикаторних ферментів: АсАТ – кінетичним методом (Felding P. еt al.) і АлАТ – методом Райтмана – Френкеля. Активність глутатіонпероксидази визначали методом В.М. Моіна (1986), концентрацію селену – флюорометрично з 2,3-діамінонафталіном (Bayfield R.F., Romalis L.F., 1985), вміст вітамінів А та Е – флюорометрично (Черняускене Р.І., 1984), малонового діальдегіду (МДА) – з тіобарбітуровою кислотою (Ushiyama M., Michara M., 1978, у модифікації Андреєвої Л.І., 1988). Бактерицидну (БАСК), лізоцимну (ЛАСК) та фагоцитарну активність сироватки крові визначали за загально прийнятими методиками.

Дослідження на тваринах проводили з дотриманням вимог Конвенції Ради Європи із захисту тварин (2001).

Економічну ефективність розраховували згідно "Методики определения экономической ефективности внедрения достижений ветеринарной наук в производство" (Нікітін І.М., 1999). Результати одержаних досліджень оброблені статистично за методом Ст’юдента із урахуванням середньоарифметичних величин та їх статистичних похибок (М±м), а також визначення достовірної різниці (Р) показників, що порівнювались.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ АНАЛІЗ

Моніторинг параметрів відтворювальної здатності великої рогатої худоби в Північно-Східному регіоні України. За останні два десятиліття поголів’я корів у всіх категоріях господарств Сумської області зменшилось у 4,5 рази. Особливо значні зміни відбулися у пропорційному співвідношенні господарств, що утримували худобу на великих спеціалізованих фермах та в приватному секторі. За цей період майже в 10 разів скоротилось поголів’я великої рогатої худоби, яка утримувалась на спеціалізованих фермах області, а саме – з 721,1 тис. голів (1995 р.) до 75,9 тис. голів (на 01.01. 2010 року). У приватному секторі за цей час поголів’я корів збільшилось лише в два рази (з 51,8 тис. голів до 102,2 тис. голів відповідно). У результаті проведеного аналізу основних показників відтворення поголів’я великої рогатої худоби з’ясовано, що протягом останніх п’яти років серед поголів’я спеціалізованих молочних господарств різної форми власності, відсоток тварин із гінекологічними хворобами та патологічними родами невпинно підвищувався. Показник вибракуваних корів був також високим (31,8 %-42,1 %). У корів молочних ферм сервіс-період коливався у межах від 126 до 250 діб, внаслідок чого їх яловість складала 30 %, у корів приватного сектору у межах 175-290 діб і яловість перевищувала 40 %.

Серед причин тривалої неплідності корів і телиць парувального віку, поряд із залежністю від умов годівлі та способу утримання, значну роль відіграють деякі порушення технологічного процесу отримання спермопродукції та штучного осіменіння. Ґрунтовність цього твердження базується на тому, що більшість племінних центрів мають великі запаси сперми кріоконсервованої у необлицьованих гранулах. Розморожування таких спермодоз проводиться у розчині цитрату натрію, які необхідно використати протягом 10-15 хв. Реальний досвід свідчить, що проведення осіменіння у названий норматив можливо встигати лише в умовах стаціонарного пункту штучного осіменіння. Однак при нинішній формі ведення скотарства більшість поголів’я корів находиться у приватному секторі. Для забезпечення своєчасного осіменіння власники корів не здатні доставити їх до пункту штучного осіменіння, а техніки штучного осіменіння неспроможні забезпечити належну ефективність подвірного запліднення корів. Доведено, що в процесі зберігання спермодоз, кріоконсервованих у формі необлицьованих гранул, відбувається значна контамінація їх умовно-патогенною мікрофлорою, яка здатна впливати на процес відтворення корів та ембріональну смертність.

Фізіологічні показники сперми бугаїв-плідників у залежності від сезону року. При вивченні залежності фізіологічних показників сперми від сезону року було проведено аналіз співставлень середньомісячних показників спермопродукції, отриманих від плідників Сумського та Чернігівського обласних державних селекційних центрів за три роки (2006-2008). Вивчали об’єм еякулятів, активність сперміїв і їх концентрацію в 1 см3, а також відсоток еякулятів, придатних до глибокого заморожування. Дані показники враховувались лише від бугаїв віком від 3-х до 7-ми років і таких, що були не вибракувані протягом календарного року спостереження. Підраховано, що за 9 місяців (серпень-квітень) від всіх бугаїв отримано 3699 еякулятів, з яких було вибракувано лише 85 (2,3 %). А за тримісячний період (травень-липень) із отриманих 1264 еякулятів було вибракувано 129 (10,21 %). Таким чином, відсоток еякулятів, непридатних до глибокого заморожування, зростав в 4,4 рази. Отримані результати свідчать про те, що в Північно-Східному регіоні України, під дією сезонних факторів впродовж трьох місяців (березень-травень) відбувалось вірогідне зниження середнього об’єму еякуляту – на 14,7 %. Дещо пізніше (травень-липень) під дією сезонних факторів вірогідно знижувались якісні показники: активність і концентрація сперміїв – на 10,36 % і 28,87 % відповідно, що було причиною збільшення браку еякулятів із 2,3 до 10,21 % (рис.1).

Рис. 1. Динаміка щомісячної якості еякулятів за відсотком придатності їх для кріоконсервування

Вивчення ефективності використання кормової добавки "Фармпак" для корекції сезонного впливу на кількісні та якісні показники сперми бугаїв. Аналіз отриманих показників дає підставу стверджувати, що до початку досліду біохімічні показники крові бугаїв знаходились у межах нормативних показників. Введення в раціон тваринам дослідної групи кормової добавки "Фармпак" сприяло оптимізації обмінних процесів в організмі тварин, що характеризувалося підвищенням рівня глюкози в сироватці крові на 60-ту добу досліджень до 10,07 %, загального кальцію та неорганічного фосфору – до 12,7 % та 15,5 % відповідно. При визначенні стану системи антиоксидантного захисту бугаїв обох груп встановлено, що у дослідній групі застосування "Фармпаку" сприяло зростанню вмісту в сироватці крові селену з 0,64±0,02 ммоль/л на початку досліду до 1,56±0,06 на 30-ту добу та до 1,83±0,08 ммоль/л на 60-ту добу досліджень. Водночас збільшилась концентрація вітамінів А та Е на 29,9 % і 34,7 % та активність глутатіонпероксидази і глутатіонредуктази на 23,3 % і 22,9 % відповідно. В дослідній групі, на фоні "Фармпаку", фагоцитарна активність нейтрофілів зросла на 22,7 %, а бактерицидна та лізоцимна активність сироватки крові – на 16,9 % та 43,4 % відповідно. Цим доведено, що у дослідних тварин за рахунок активізації функції антиоксидантної системи і покращення обмінних процесів відбувалось підвищення рівня неспецифічної реактивності організму. Активність індикаторних ферментів АсАТ і АлАТ та білірубіну були в межах норми і протягом періоду досліджень вірогідно не змінювались. Отже, використання кормової добавки "Фармпак" не ініціювало порушень функцій печінки. Порівнюючи кількісні і якісні показники отриманих еякулятів від бугаїв дослідної і контрольної груп, слід зазначити, що вони проявляли тенденцію до зростання у бугаїв дослідної групи не лише в перші 30 діб, під час щоденного вживання ними кормової добавки "Фармпак", а й в наступний місяць спостережень (табл.1).

Таблиця 1

Показники фізіологічних параметрів сперми бугаїв-плідників під впливом кормової добавки "Фармпак"(М±m, n = 5)

Показники

Групи тварин

Початок досліду

(квітень)

30-та доба

досліду

(травень)

60-та доба досліду

(червень)

Об’єм еякуляту, см3

дослідна

3,4±0,11

4,52±0,12*

4,93±0,15

контрольна

3,6±0,08

3,92±0,11

4,48±0,14

Кількість живих сперміїв, %

дослідна

78,9±1,1

79,9±1,2

78,2±1,3**

контрольна

79,1±1,1

78,8±1,3

63,9±1,5

Концентрація, млрд./см3

дослідна

1,087±0,09

1,180±0,10

1,089±0,11

контрольна

1,088±0,05

1,089±0,09

0,850±0,10

Виживання при 38оС, год.

дослідна

20,77±0,64

21,07±0,71

20,39±0,24

контрольна

20,69±0,48

20,61±0,64

19,49±0,60

Абсолютне

виживання, год

дослідна

7,61±0,22

7,63±0,29

7,98±0,25

контрольна

7,59±0,23

7,62±0,25

7,71±0,23

Примітка: *Р<0,01; ** Р<0,001

Відносно контрольної групи показники спермопродукції у дослідних бугаїв були вищими: об’єм еякуляту – на 10,05 %; кількість живих сперміїв – на 22,4 %; концентрація сперміїв – на 28,1 %; показник абсолютного виживання – 3,5 % .

Таким чином встановлено, що на початку несприятливого сезонного періоду, включення в раціон бугаїв кормової добавки "Фармпак", щоденно продовж 30-ти діб, сприяло оптимізації обмінних процесів в організмі тварин та забезпечувало вірогідне зростання всіх контрольованих фізіологічних показників сперми. 

Визначення джерел мікробної забрудненості сперми бугаїв-плідників у технологічному циклі отримання, зберігання та запобігання її контамінації. З метою виявлення мікробного забруднення сперми бугаїв-плідників у процесі технології отримання спермопродукції було досліджено мікробний склад покриву шкіри бугаїв-плідників, мікробну забрудненість повітря манежу для взяття сперми, кількісний та якісний склад із змивів внутрішньої поверхні препуцію і секрету придаткових статевих залоз та мікробну забрудненість сперми. Встановлено, що видовий склад мікрофлори із шкіри бугаїв-плідників представлений наступними видами бактерій: S. aureus, S. faecalis, S. epidermidis, E. coli, B. megaterium, B. subtilis, P. aeruginosa, E. agglomerans, Proteus sp., Fungi sp. Найбільша кількість мікроорганізмів (20,1 %) була представлена синьогнійною паличкою та ешерихіями (13,7 %). Аналогічні види мікрофлори було ізольовано і з повітря приміщення манежу. Водночас визначено, що загальна мікробна забрудненість повітря манежу в міру надходження тварин зростала і сягала найбільшого рівня на період взяття сперми від 10-12 плідників (8980±88 м.т./1 м3).

Таким чином з’ясовано, що на всьому технологічному ланцюгу відбору сперми циркулює аналогічна мікрофлора, яка має пряму залежність між мікробною забрудненістю повітря манежу та кількістю тварин, що знаходились у даному приміщенні.

У змивах з порожнини препуцію та із секрету придаткових статевих залоз основна кількість мікрофлори було представлено видами: S. faecalis, E. coli та P. аeruginosa, а мікроорганізми: S. epidermidis, A. fumigatus, E. agglomerans та Fungi sp. – не були виявлені. Загальна мікробна забрудненість в змивах із порожнини препуцію бугаїв коливалась в межах від 200 до 195 000±3100 м.т./см3. При дослідженні проб секретів придаткових статевих залоз встановили, що їх загальна мікробна забрудненість становила 5100±2700 м.т./см3. Отже, джерелом забруднення сперми можуть бути внутрішні стінки препуцію та секрет придаткових статевих залоз. З’ясовуючи мікробну контамінацію нативної сперми, було отримано дані, які вказують на те, що від 35,5 до 45,9 % еякулятів, що досліджувались, не відповідали вимогам ветеринарно-санітарних правил (ГОСТ 2374579 "Сперма быков неразбавленная, свежеполученная").

При дослідженні мікробного забруднення сперми нативної та після її кріоконсервування, встановили, що із сперми було ізольовано наступна мікрофлора: S. aureus, Е. соli, Р. аегuginosa, Р. vulgaris (mirabilis et retgeri), C. diversus, A. fumigatus, B. subtilis. Слід зауважити, що після процесу розбавлення та заморожування сперми з відібраних зразків виділили значно меншу кількість видів мікрофлори. Проте, після деконсервації спермодоз у вигляді необлицьованих гранул, із них ізолювали S. aureus, E. coli, Р. vulgaris, P. mirabilis, Р. аегuginosa. Найбільша кількість мікрофлори була представлена Р. аегuginosa. Відсоток проб, у котрих ізольовано бактерій цього виду у різних бугаїв, коливався у межах від 6 до 12 %.

На наступному етапі досліджень нами було проаналізовано показники відтворювальної здатності сперми бугаїв за результатами проведеного штучного осіменіння корів та отримання від них приплоду. У таких корів після запліднення було зафіксовано аборти (7,0-10,5 %) та мертвонароджені телята (5,4-10 %). Таким чином підтверджено, що бактеріальна мікрофлора сперми бугаїв, а саме Р. аегuginosa, негативно впливає на репродуктивну здатність самок.

З метою розробки заходів щодо зниження мікробної забрудненості на всіх етапах технологічного ланцюга отримання та зберігання сперми було проведено дослідження по визначенню дезінфікуючої дії нового дезінфектанту "Бровадез-плюс". В якості тест-об’єктів було взято тест-культури мікроорганізмів, які було ізольовано на попередньому етапі досліду, а саме: S. aureus, E. coli О4, B. subtilis, Р. аегuginosa. Отримані результати досліду свідчать, що всі названі тест-культури були чутливі до 0,25 та 0,5 % концентрацій препарату. Результати проведеного експерименту прийнято в основу обґрунтування пропозиції щодо застосування названого препарату для дезінфекції манежу для взяття сперми, поверхні шкіри тварин, механічних чучел та іншого обладнання лабораторних приміщень. Ці ж самі дані лягли в основу підготовки технічних умов та листівки-вкладки засобу "Серветки дезінфікуючі для домашніх тварин". Для цих серветок було запропоновано 0,25 % розчин препарату "Бровадез-плюс", а настановою (листівкою-вкладкою) із використання цього засобу передбачено його застосування в ході отримання сперми від бугаїв-плідників та процесі підготовки корів і телиць до штучного осіменіння.

У ході з’ясування антибактеріальних властивостей нового препарату "ВетОкс-1000", стосовно вище зазначених тест-культур мікроорганізмів, встановлено, що він проявляє виражені антимікробні властивості по відношенню до застосованих тест-культур у розведеннях 1:50 та 1:20. У подальшому ці данні були обґрунтуванням пропозиції щодо застосування розчинів препарату "ВетОкс-1000" для санації препуціальної ділянки шкіри та порожнини препуцію плідників.

Вивчення ефективності використання нового середовища "Термосредсан" в лабораторних умовах. Для з’ясування антибактеріальних властивостей середовища "Термосредсан" використали загальновизнану методику дифузії в агар. В якості тест-культур були взяті мікроорганізми видів: S. aureus, E. coli О4, Bac. subtilis, які попередньо ізольовали із сперми бугаїв. Цим методом також визначали чутливість мікроорганізмів до пеніциліну, стрептоміцину та поліміксину. Результати досліджень свідчили, що лише комбінація антимікробних компонентів, котрі входять до складу середовища "Термосредсану", проявила антибактеріальні властивості до всіх тест-культур. При цьому встановлено, що найбільш чутливі до складових експериментального середовища були культури B. subtilis  та Р. аегuginosa. У них затримка росту становила 30,6±0,14 та 32,2±0,11 мм відповідно. Слід відзначити, що затримка росту названих культур за дії пеніциліну, стрептоміцину та поліміксину була у межах: 18,5±0,018; 18,8±0,41 та 13,8±0,1 мм.

Таким чином з’ясовано, що середовище "Термосредсан" має виражені антибактеріальні властивості до основних видів мікроорганізмів, котрі частіше присутні у спермі бугаїв.

Активність статевих клітин, кріоконсервованих у формі необлицьованих гранул визначали безпосередньо після їх розморожування в експериментальному середовищі і подальшій інкубації при 38оС у порівнянні із спермодозами від аналогічних плідників, розморожування яких відбувалося в 2,9 % розчині цитрату натрію. Аналіз показників, отриманих на етапі досліджень in vitro, дає підставу стверджувати, що за температури 38оС активність сперміїв в перші 15 хв. після деконсервації спермодоз в обох застосованих середовищах, середня активність сперміїв була досить високою. В контролі вона складала 4,38±0,09 бали, а в досліді дещо вище – 4,75±0,10. У подальшому відмічалося зниження активності сперміїв у контролі. На другу годину досліджень лише у спермі від одного бугая (8,33%) рухливість була на рівні 4-х балів, тобто ще придатна для штучного осіменіння, на четверту годину – у п’яти пробах (41,7 %), а на шосту – у 10 (83,3 %) пробах рухливість визначалась як нульова. У ці ж терміни дослідження рухливість усіх сперміїв у дослідному середовищі була значно вищою (р<0,001) і становила в середньому 4,08±0,08; 3,0±0,15; 1,71±0,16 балів відповідно на 2, 4 та 6-ту годину спостережень. Через 24 години у спермодозах від 7-х плідників (58,3 %) ще реєстрували активність сперміїв на рівні 1,0-1,5 бали. В іншому аналогічному досліді після розморожування спермодози зберігались за температури 20о С. Результати досліджень свідчать, що на початку досліду активність сперміїв у перші 10-15 хв. після розморожування спермодоз в обох середовищах була високою. Проте у контролі вона була на 10,2% менша за дослідну (4,125±0,09 та 4,625±0,09 балів відповідно).

Ці та наступні виявлені відмінності активності сперміїв між контрольним і дослідним середовищем були вірогідними в усі періоди дослідження (р<0,001). У подальшому, на другу годину досліджень, констатували, що показник рухливості сперміїв в контролі був уже на 46,4 % меншим відносно досліду (2,25±0,179 та 4,20±0,10 відповідно). На четверту годину визначення у пробах від 6-ти (50 %) плідників, а на шосту – у 10-ти (83,3 %) активність сперміїв визначалась як нульова.

У ці ж терміни визначення активність сперміїв у спермодозах від усіх бугаїв у дослідному середовищі була значно вищою і становила в середньому 3,46±0,10 і 1,79±0,13 балів відповідно на 4-ту та 6-ту годину досліджень. При цьому середня активність сперміїв на рівні 4-х балів відмічалась за межею третьої години після деконсервації. У кінці першої доби спостережень у спермодозах з дослідним середовищем від 10-х плідників (83,3 %) ще також відмічали активність сперміїв на рівні 1,0-1,5 бали (табл.2). Порівняння між собою показників активності та виживання сперміїв деконсервованих "Термосредсаном", але за різних умов температурного впливу, свідчить про тенденцію до зниження активності, але тривалішого виживання сперміїв за температури 20оС, що пояснюється стрімким витрачанням енергетичних запасів сперміями за температури 38о С.

Рис 2. Активність сперміїв, що були розморожені у розчинах цитрату натрію та "Термосредсану" за температури 20о С.

Порівняння між собою показників активності та виживання сперміїв деконсервованих "Термосредсаном", але за різних умов температурного впливу, свідчить про тенденцію до зниження активності, але тривалішого виживання сперміїв за температури 20оС, що пояснюється стрімким витрачанням енергетичних запасів сперміями за температури 38о С.

В умовах сільських пунктів штучного осіменіння у розпорядженні техніків штучного осіменіння часто знаходяться спермодози лише від одного-двох плідників. Логічно постає питання, що при необхідності підготовки до одночасного використання двох спермодоз одного й того ж бугая, для прискорення оцінки рухливості сперміїв доцільно застосовувати ампули із 2 см3 середовища, в яке поміщали б дві гранули водночас. При цьому економиться не лише робочий час спеціаліста, а й суттєво знижується собівартість дози "Термосредсану". Враховуючи те, що в 1 см3 деконсервованої сперми міститься лише 20-22 її краплі, то економія однієї краплі (5 % об’єму), котра використовується на оцінку активності кожної спермодози, практично дає можливість збільшувати на 2,5 % кількість сперміїв, введених у статеві шляхи самки. Отже, для отримання відповіді на питання, чи не знижуються показники активності та виживання сперміїв у випадках, коли в ампулу з вмістом 2 см3 дослідного середовища водночас вносять 2 гранули сперми, було метою наступного, третього етапу наших досліджень.

Аналіз середніх показників змін активності і виживання сперміїв при обох застосованих засобах розморожування показав, що на початку експерименту та через дві години визначення активність сперміїв в обох об’ємах при температурі інкубації, що відповідає температурі тіла худоби, була подібною. Водночас розгляд середніх показників змін активності і виживання сперміїв при обох застосованих способах відтаювання свідчить, що на початку експерименту та через дві години визначення активність сперміїв в обох об’ємах при зберіганні на рівні кімнатної температури (20оС) також була подібною між собою та даними попереднього експерименту. При порівнянні середньостатистичних показників, через 4 та 6 годин після реконсервації, відмічено вірогідно вищу активність сперміїв, які зберігалися при обох температурах, але знаходилися в ампулах у котрих відбувалось синхронне відтаювання двох гранул.

Таким чином встановлено, що дослідне середовище, застосоване для розморожування спермодоз бугаїв кріоконсервованих у формі необлицьованих гранул, у зіставленні із базовим препаратом сприяло вірогідному збереженню активності сперміїв та зростання часу виживання. Експериментально визначено, що в спермодозах, деконсервованих у середовищі "Термосредсан", при температурі 20оС спермії зберігають активність на рівні 4-х балів впродовж трьох годин після розморожування і відповідно, весь цей час можуть використовуватись для штучного осіменіння корів і телиць. Синхронне розморожування двох спермодоз від одного і того ж плідника у подвійній дозі "Термосредсану" не впливає негативно на фізіологічні процеси у розморожених спермодозах та вірогідно сприяє збереженню активності сперміїв.

Виробнича перевірка ефективності середовища "Термосредсан". Виробничі випробування експериментального середовища "Термосредсан" було проведено в умовах 4-х племінних господарств із високим рівнем ведення тваринницької галузі, в колективних господарствах і стаціонарних пунктах штучного осіменіння. В кожному із них використовували сперму від плідників однієї з чотирьох закріплених порід, які утримуються в Сумському державному селекційному центрі. Для досліду відібрали 160 корів та 80 телиць парувального віку (відповідно від кожної породи по 40 корів та 20 телиць). З тварин 4-х порід (українська чорно-ряба молочна, симентальська, українська бура молочна, українська червоно-ряба молочна ) формували дві групи: першу – дослідну; другу – контрольну. Тварин обох груп осіменяли
ректо-цервікальним способом через 10-12 годин після виявлення статевої охоти, одноразово. Для тварин дослідних груп спермодозу розморожували в середовищі "Термосредсану" і контролювали активність сперміїв та проводили осіменіння не раніше, ніж через одну-дві години. Для тварин контрольних груп, гранулу поміщали в розчин цитрату натрію та використовували деконсервовані спермодози відразу після її оцінки.

На основі результатів запліднення корів і телиць встановлено, що пропоноване середовище забезпечило зростання заплідненості дослідних тварин після першого осіменіння в середньому на 11,6 % до контролю (в т.ч. по породам: бура українська – 6,7%; чорно-ряба – 10,4%; голштинська – 13,3% та червоно-ряба – 13,7%). Така ж тенденція зберігалась і при повторних осіменіннях.

Встановлено, що заплідненість корів дослідних груп за результатами трьох осіменінь становила 98,3%, це було на 4,43% вище базового препарату (табл. 2).

Таблиця 2

Відтворювальна здатність корів і телиць після осіменіння спермою бугаїв, розмороженою у розчині цитрату натрію та середовищі "Термосредсан"

Показники

Групи тварин

% до контролю

(+ / -)

контрольна

дослідна

Кількість корів і телиць

120

120

-

в т.ч. кількість корів

80

80

-

з них запліднилося після першого осіменіння, n / %

74 / 61,7

88 / 73,3

+18,92

Запліднилось після трьох осіменінь всього, n / %

113 / 94,2

118 / 98,3

+4,43

Запліднилось корів після трьох осіменінь, n / %

73 / 91,2

78 / 97,5

+6,85

Кількість ялових корів, n /%

7 / 8,75

2 / 2,5

- 71,43

Сервіс-період корів, діб

46,3

38,4

- 17,06

Індекс осіменіння

1,72

1,35

- 27,4

У ході широкого виробничого досліду підтверджено, що середовище "Термосредсан" не лише забезпечує високу активність сперміїв після розморожування спермодоз, а й підвищує заплідненість корів на тлі організованого типу утримання, умов годівлі їх та кваліфікаційних навиків техніків штучного осіменіння.

Визначення економічної ефективності від застосування кормової добавки "Фармпак". Для обчислення економічної ефективності вираховували наступні показники: 1) суму вартості "Фармпаку", використаного за 30 діб експерименту, визначали за формулою: В = М : 100 × Д × Т, де В – вартість „Фармпаку”; М – загальна маса тіла плідників дослідної групи; Д – доза препарату; Т – термін використання. В = 3900 : 100 × 10 × 30 = 11700 :1000 = 11,7 × 49,80= 582,66 грн. 2) суму реалізаційної вартості додатково отриманих спермодоз визначали за розрахунком: від плідників дослідної групи було отримано 756 мл нативної сперми (– 35,5 мл браку) = 720,5 мл сперми, придатної до кріоконсервації. Відповідно у контрольній групі отримано 672 мл нативної сперми (– 63 мл браку) = 609 мл придатної до кріоконсервації. Отже, від плідників дослідної групи було заготовлено 36 025 спермодоз (720,5 ×10 × 5); від плідників контрольної групи було заготовлено 24 360 спермодоз (609 × 8 × 5). Кількість додаткових спермодоз, отриманих від тварин дослідної групи, множили на реалізаційну ціну однієї спермодози (20 грн.).

Таким чином, від одержання додаткової спермопродукції отримали дохід в сумі 46543,47 грн., а окупність 1 грн. витрат дорівнює 399 грн.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі наведено теоретичне обґрунтування та новий підхід щодо вирішення поставленого завдання, яке полягало в узагальненні стану відтворення великої рогатої худоби в господарствах Північно-Східного регіону нашої країни, розробки способів одержання більшої кількості і вищої якості спермопродукції бугаїв та забезпечення раціонального використання наявних запасів сперми плідників, оцінених за якістю потомства і на основі цього підвищення ефективності штучного осіменіння корів і телиць.

1. Моніторинг основних показників відтворення поголів’я великої рогатої худоби, за останні п’ять років, свідчить, що у корів спеціалізованих господарств сервіс-періоду коливався у межах 126-250 днів, а у приватних господарствах - 175-290 днів, у наслідок цього неплідність досягала 30 % і 40 % відповідно.

2. У бугаїв-плідників під впливом сезонних абіотичних факторів протягом травня-липня погіршуються показники відтворної здатності, що характеризуються зниженням активності сперміїв на 10,36 % (Р<0,01), концентрації сперміїв на 28,87 % (Р<0,001), збільшенням в еякуляті патологічних сперміїв з 6,22 до 10,32 % (Р<0,01), зростанням вибракування еякулятів з 2,3 до 10,21 % за непридатності до глибокого заморожування.

3. Щоденне, протягом місяця, згодовування бугаям-плідникам кормової добавки "Фармпак" у дозі 10 г на 100 кг маси тіла, стимулювало антиоксидантну систему та обмінні процеси, сприяло підвищенню неспецифічної резистентності організму та в наступні два місяці підвищувало об’єм еякуляту – на 10,5 %, активність сперміїв – на 22,4 %, концентрацію – на 28,1 %.

4. У 35,5-45,9 % еякулятів, отриманих від бугаїв-плідників, сперма була контамінована S. aureus, Е. соli, Р. аеruginosa, Р. vulgaris, P. mirabili, P. retgeri, C. diversus, A. fumigatus, B. subtilis. Найбільша кількість мікрофлори була представлена Р. аегuginosa. Відсоток проб, у котрих ізольовано бактерій цього виду у різних бугаїв, коливався у межах від 6 до 12 %. У нативній спермі P. аeruginosa було виявлено в 20,1 % еякулятах, у розрідженій перед заморожуванням в 2,4 % випадках, у розмороженій в 1,2 % спермодоз. Видовий склад мікроорганізмів, виділених із препуційної порожнини, секрету придаткових залоз, шкіри бугаїв-плідників та об’єктів манежу, був аналогічним, як і у спермі бугаїв-плідників. 

5. Доведено, що "Серветки дезінфікуючі для домашніх тварин" з 0,25 % розчином препарату "Бровадез-плюс", які передбачено застосовувати при отриманні сперми від бугаїв-плідників та підготовки корів і телиць до штучного осіменіння, а також використання розчинів препарату "ВетОкс-1000" для технологічної санації препуціальної ділянки шкіри плідників у процесі підготовки бугаїв до взяття сперми на штучну вагіну дозволить знизити біологічний та мікробіологічний брак спермодоз.

6. Спермодози, заморожені у формі відкритих гранул, після відтаювання у середовищі "Термосредсан", завдяки введеного комплексу біологічно-енергетичних речовин, зберігають активність при кімнатній температурі на рівні 4-х балів упродовж 3-х годин. Одночасне відтаювання 2 -х спермодоз у подвійній дозі середовища "Термосредсан" не впливає негативно на перебіг фізіологічних процесів у сперміях та вірогідно сприяє збереженню показників їх активності і життєздатності.

7. Використання синтетичного середовища "Термосредсан" для відтаювання спермодоз, кріоконсервованих у необлицьованих гранулах, забезпечує підвищення запліднення корів і телиць за результатами осіменіння в перший статевий цикл на 11,6 %, а за результатами осіменіння за три цикли – до 98,3 %.

8. Додавання кормової добавки до раціону бугаїв-плідників "Фармпак" дозволяє від кожного плідника додатково заготовити спермопродукції в середньому на суму 46543,47 грн., при цьому окупність однієї гривні додаткових витрат рівняється 399 грн.

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

1. За результатами проведених досліджень розроблено технічні умови, настанови із застосування та іншу нормативно-технічну документацію для реєстраційного досьє, що дало можливість отримати реєстраційні посвідчення на препарат "Термосредсан" (РП №АВ-00741-1-01-09 від 28.12.2009 р). і засіб "Серветки дезінфікуючі для домашніх тварин" (РП № АВ-00946-03-10 від 02.04. 2010 р.) та розпочати їх серійне виробництво в НВФ "Бровафарма".

2. Для корекції знижень кількісних і якісних показників сперми бугаїв-плідників, під впливом сезонних факторів, обґрунтовано застосування кормової добавки "Фармпак" з розрахунку 10 г на 100 кг маси тіла щоденно впродовж місяця.

3. Для санації препуційної порожнини та санітарно-гігієнічної обробки шкіри бугаїв, перед взяттям сперми, рекомендовано використання препарату "ВетОкс-1000" та засіб "Серветки дезінфікуючі для домашніх тварин".

4. В практичній роботі селекційних центрів та племпідриємств рекомендуємо користуватися методичними рекомендаціями "Андрологічна диспансеризація бугаїв-плідників та основи методології виявлення аномалій", що затверджені науково-технічною радою Державного комітету ветеринарної медицини (протокол № 1, від 24.12.2008).

5. Матеріали дисертаційної роботи, використовуються у навчальному процесі при викладанні курсу лекцій "Ветеринарне акушерство" для студентів факультету ветеринарної медицини Сумського НАУ, Путивльського та Мало-Вистороповського коледжів СНАУ, а також рекомендовано включити до відповідних навчальних планів та робочих програм вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Березовський А.В. Андрологічна диспансеризація бугаїв-плідників та основи методології виявлення аномалій (методичні рекомендації) / А.В. Березовський, В.І. Ладика, А.Й. Краєвський, М.І. Харенко, О.В. Фотін. – Київ, 2009. – 38 с. (Дисертант провів експериментальні дослідження).

2. Фотін О.В. Визначення протимікробних та стабілізуючих властивостей "Термосредсану" / О.В. Фотін // Вісник Сумського НАУ: Серія "Ветеринарна медицина". – 2008. – Вип. 9/2 (22). – С. 90-92.

3 Фотін О.В. Термосредсан – засіб для  підвищення запліднювальної здатності сперми бугаїв-плідників / О.В. Фотін // Вісник Сумського НАУ: Серія "Ветеринарна медицина". – 2009. – Вип. 6 (25). – С. 138-141.

4. Березовський А.В. Порівняльна оцінка "in vitro" середовища для деконсервації сперми бугаїв-плідників / А.В. Березовський, Н.Т. Плішко, О.ВФотін // Науково-технічний бюлетень – Львів, 2009. – Вип. 10 (№4). – С. 496-501.(Дисертант безпосередньо провів досліди та підготував статтю до публікації).

5. Березовський А.В. Іноваційне спрямування для зросту відтворення корів і телиць /А.В. Березовський, О.В. Фотін // Ветеринарна медицина України, – 2010. - №3. – С. 39-41. (Дисертант безпосередньо провів досліди та підготував статтю до публікації).

6. Березовський А.В. З’ясування впливу препарату "Фармпак" на показники обміну речовин та імунітет бугаїв /А.В. Березовський, Л.Г. Улько, О.В. Фотін // Науково-технічний бюлетень – Львів, 2009. – Вип. 10 (№3). – С. 380-384. (Дисертант безпосередньо виконав експериментальну частину).

7. Фотін О.В. Вплив препарату "Фармпак" на біохімічні показники та спермопродукцію бугаїв-плідників / О.В. Фотін, А.В. Березовський, О.О. Іванніков // Науково технічний бюлетень. – Харків, 2009. - № 100. – С. 454-458.(Дисертант виконав експериментальну частину та підготував статтю до публікації).

8. Патент на корисну модель № 48418, Україна. Препарат ветеринарний Термосредсан // Плішко М.Т. (UA), Березовський А.В. (UA), Фотін О.В. (UA). – Заявл. 18.12.2009; Опубл. 10.03.2010; Бюл. №5. (Дисертант виконав експериментальну частину по дослідженню термосредсану).

9. Препарат ветеринарний ТЕРМОСРЕДСАН. Технічні умови ТУ У 24.4-14332579-051:2009. – 20 с. / А.В. Березовський, М.Т. Плішко, О.В. Фотін (Дисертант виконав експериментальну частину по дослідженню термосредсану).

10. Серветки дезінфікуючі для домашніх тварин. Технічні умови ТУ У 21.2-14332579-001 : 2009 – 18 с. / А.В. Березовський, С.Л. Хомутов, О.ВФотін (Дисертант виконав експериментальну частину).

11. Настанова по застосуванню препарату ТЕРМОСРЕДСАН, виробника ТзОВ "Бровафарма", Україна / А.В. Березовський, М.Т. Плішко, О.В. Фотін. – Затверджено: Головний державний інспектор України. – №15-3-1-3/1553 від 19.03.2009 р. – 2 с. (Дисертант провів експериментальні дослідження, підготував проект настанови).

12. Фотін О.В. Засіб для підвищення запліднювальної здатності сперми бугаїв-плідників /О.В. Фотін // Матер. наук.-практ. конф. виклад., аспірант. та студентів Сум. НАУ (20-23 квітня 2009 р.). – Суми: Довкілля, 2009. – Т.3. – С. 59-60.

13. Фотин А.В. Лабораторно-практическая оценка новой среды для оттаивания спермы быков / О.В. Фотин, А.В. Березовский. – Иннвационное развитие аграрного сектора экономики: взгляд молодых ученых / Сб. докл. Междунар. научно-практ. конф. (г. Курск, 9-11 декабря 2009 г). – Курск: Из-во КГСХА, 2010. – С. 172 – 179. (Дисертант провів експериментальні дослідження).

14. Дворська Ю., Фотін О. Як зміцнювати імунітет? / Ю. Дворська, ОФотін // Farmer. – 2010. – №2. – С. 102-103. (Дисертант провів експериментальні дослідження).

15. Berezovsky A. New tool increase reproduction in cows / A. Berezovsky,

A.  Fotin, T. Fotina, J. Dvorska // Restoration of Endangered and Extinct Animals.Poznan, 2010. – P. 206-207.

Фотін О.В. Обґрунтування методів та способів інтенсифікації відтворної здатності бугаїв-плідників – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.07 – ветеринарне акушерство. Сумський національний аграрний університет, Суми, 2010.

Дисертація присвячена узагальненню стану відтворної функції великої рогатої худоби в господарствах Північно-Східного регіону України з різною технологією її утримання та розроблення ряду методів і способів покращення ефективності штучного осіменінні корів і телиць в сучасних умовах ведення галузі тваринництва. Вперше запропоновано спосіб корекції сезонного впливу на здатність спермопродукції за допомогою селеновмістимої кормової добавки "Фармпак". Вперше розроблено та запущене в серійне виробництво вторинне синтетичне середовище "Термосредсан", призначене для розморожування спермодоз бугаїв кріоконсервованих у вигляді необлицьованих гранул. Його застосування дозволяє пролонгувати термін використання розконсервованих спермодоз з 10-15 хвилин (базовий препарат – цитрат натрію) до 3-х годин і більше та запобігає контамінації статевих шляхів самок умовно-патогенною мікрофлорою. Разом з тим аргументовано, що вторинне синтетичне середовище "Термосредсан" за результатами першого осіменіння спроможне забезпечувати зростання заплідненості корів і телиць чотирьох різних порід, на 11,6 % відносно базового препарату, а по результатам другого осіменіння довести заплідненість до 95,8 %. Таким чином середовище дозволяє більш ефективно використовувати генетичний потенціал бугаїв, оцінених за якістю потомства. На основі виконаних власних досліджень було внесено пропозиції до листівки-вкладки для препарату "ВетОкс-1000" про можливість застосування цього екологічно-безпечного засобу в технологічного процесі отримання сперми та ветеринарному обслуговуванні бугаїв.

Ключові слова: бугаї-плідники, сперма, термосредсан, кормова добавка "Фармпак".

Фотин А.В. Обоснование методов и способов интенсификации репродуктивной способности быков-производителей – Рукопись.

Диссертация на соискание степени кандидата ветеринарных наук по специальности 16.00.07 – ветеринарное акушерство. Сумской национальный аграрный университет, Сумы, 2010.

Диссертация посвящена актуальной проблеме по анализу данных воспроизводительной функции крупного рогатого скота в хозяйствах Северо-Восточного региона Украины, в которых используется различная технология содержания животных, а также разработке ряда методов и способов улучшения эффективности искусственного осеменения коров и телок в современных условиях ведения отрасли животноводства. Соискателем впервые был предложен способ коррекции сезонного влияния качества спермопродукции быков-производителей с помощью селеносодержащей кормовой добавки "Фармпак".  Впервые было установлено, что использование кормовой добавки "Фармпак" в дозе 10 г на 100 кг массы тела в течении 30 дней стимулирует антиоксидантную систему и обменные процессы быков-производителей, что приводит к повышению неспецифической резистентности организма и в последующие два месяца, а также проявляется увеличением объема эякулята – на 10,5 %, активности спермиев – на 22,4 %, и её концентрации – на 28,1 %.

Впервые на Украине была разработана, испытана и запущена в серийное производство вторичная синтетическая среда "Термосредсан", которую рекомендуется использовать для оттаивания спермодоз быков-производителей криоконсервированных в виде необлицованных гранул. Использование среды позволяет пролонгировать сроки использования розмороженных спермодоз от 10 – 15 минут (базовый препарат – цитрат натрия) до 3-х часов и больше. Кроме того данная среда предотвращает контаминацию половых органов самок условно-патогенной микрофлорой. Исследованиями доказано и аргументировано, что вторичная синтетическая среда "Термосредсан", по результатам первого осеменения, позволяет обеспечить увеличение оплодотворения коров и телок различных пород на 11,6 % по сравнению с базовым препаратом цитратом натрия, а по результатам второго осеменения данный показатель (процент осеменения) составлял 95,8 %. Данные показатели были апробированы на поголовье четырех пород, а именно гольштинской, украинской черно-пестрой молочной, украинской бурой молочной и украинской красно-пестрой молочной.

Доказано, что 35,5-45,9 % эякулятов, полученных от быков-производителей были контаминированы S. aureus, Е. соli, Р. аеruginosa, Р. vulgaris, P. mirabili, P. retgeri, C. diversus, A. fumigatus, B. subtilis. Найбольший процент микрофлоры был отнесен к виду на Р. аегuginosa. По результатам исследований разработаны технические условия, наставления по использованию и получено регистрационное свидетельство на препарат ветеринарный "Термосредсан", а также технические условия и регистрационное свидетельство на "Салфетки дезинфицирующие для домашних животных". Салфетки рекомендуется применять для обработки рук обслуживающего персонала, кожи быков-производителей в области препуция, а также для инструментария. Все выше изложенное дало возможность начать серийное производство этих препаратов НПФ "Бровафарма". На основе проведенных собственных исследований были внесены дополнения к листовке-вкладке для препарата "ВетОкс 1000", доказана возможность использования этого экологично-безопасного средства в технологическом процессе получения спермы и ветеринарном обслуживании племенных быков.

Ключевые слова: быки-производители, сперма, термосредсан, кормовая добавка "Фармпак".

Fotin O.V. Justification of methods and ways of intensifying the productive capabilities of pedigree-bulls – Manuscript.

The dissertation for scientific degree of the сandidate of the veterinary sciences, specialization 16.00.07 – veterinary obstetrician. – Sumy National Agrarian University, Sumy, 2010.

Dissertation is devoted to generalization of the state of the reproduced function of cattle in the economies of the North-eastern region of Ukraine with different technology of its maintenance and development of raw of methods and modes of improvement of efficiency of artificial fertilization of cows and heifers in the modern conditions of stock-raising industry. First in Ukraine synthetic media "Termosredsan" it is developed and we started its mass production, intended for the melts of spermodose as not facings granules. Its application allows prolonging the term of the use of melts spermodoze from 10-15 minutes (base preparation is sodium citras) – to the 3th hours and anymore and prevents contamination by sexual ways of females by conditionally pathogenic microflora. At the same time we studied synthetic "Termosredsan" media for the results of first fertilization which allowed to provide growth of impregnated cows and heifers of four different breeds, on 11,6% in relation to base preparation, and for to prove impregnated the results of second fertilization to 95,8%. Thus preparation of "Termosredsan" allows more effectively use genetic potential of pedigree bulls appraised in quality of posterity. The method of correction of seasonal influence was first offered on the capacity of spermoproduction of bulls for a deep-freezing by feed addition of "Farmpak" with selenium inside. As a result we developed and ratified term of use and got registration certifications on veterinary preparation "Termosredsan" and registration certification on "Serviettes of disinfection for home animals. On the basis of the executed own researches suggestions let to development of terms of use for preparation "VetOks-1000" about possibility of this application to obtain ecologically safe technological process of sperm receipt  and veterinary anxiety of pedigree-bulls.

Key words: pedigree-bulls, sperm, termosredsan, feed addition of "Farmpak".


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68321. Механизм функционирования финансового менеджмента и его место в системе управления организацией 160 KB
  Рассмотреть цели, задачи и принципы финансового менеджмента; определить базовые концепции и функции финансового менеджмента; установить сущность и структуру финансового менеджмента; выявить место финансового менеджмента в системе управления организацией и механизмы его функционирования.
68322. Функції мікрофлори ШКТ, можливі порушення, профілактика 128.5 KB
  Життєдіяльність людини не можлива без нормального функціонування єдиного екологічного комплексу макро- і мікроорганізму. За останні 20-30 років зросла кількість різних патологічних станів, в основі яких є порушення нормального мікробіоценозу організму людини – дисбактеріоз.
68324. Транспозон. Типи транспозонів та механізми їх пересування 36.5 KB
  Мобільні генетичні елементи за типом транспозиції можна поділити на два класи: ДНК-транспозони які застосовують метод вирізати й вставити та ретротранспозони пересування яких має в своєму алгоритмі синтез РНК з ДНК та подальшим зворотнім синтезом ДНК з молекули РНК тобто метод копіювати й вставити.
68325. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 32 KB
  В ответ нам покажут один максимум три листика с аккуратным указанием количества часов по каждому предмету в каждом классе. То есть практически учебный план сетка часов. Учебный план должен состоять из двух частей: объяснительная записка и сетка часов.
68326. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 74.5 KB
  Нормативный текст определяющий цели ценности образования учебный план учебные программы педагогические технологии и методики их практической реализации и определения результата. Организационно-управленческое знание позволяющее реализовать принцип личностной ориентации...
68327. Учебник. Учебный материал 66 KB
  Как известно содержание единицы учебника параграфы главы характеризуется следующими параметрами: структурная сложность число разнородных единиц элементов их иерархия связи и отношения; содержательная сложность категория цели; информативность степень изменения тезауруса учебника...
68328. Формы, уровни, содержание и участники процесса правового обучения 236 KB
  Формы и уровни содержание гражданско-правового юридического образования право как обучение. Формы и уровни содержание гражданско-правового образования право как предмет обучения. Уровни образования. Законодатель допускает возможность получения образования в следующих формах каждая из которых есть особый способ...
68329. Управление и нормативно-правовое регулирование в области правого обучения 166 KB
  Нормативно-правовые акты регламентирующие процесс обучения. Муниципальная система образования это территориально обособленная и относительно самостоятельная часть системы образования республики взаимосвязанная с другими аналогичными частями.