64428

Поліпшення діяльності підприємств автосервісу на основі оптимізації виробничих процесів

Автореферат

Логистика и транспорт

За сучасних умов робота підприємств автосервісу ПАС має бути спрямована на найбільш повне задоволення споживачів шляхом надання різноманітних якісних послуг які б позбавили споживача від усіх проблем повязаних з використанням автомобіля за прийнятну для споживачів ціну.

Украинкский

2014-07-06

252 KB

6 чел.

PAGE 1

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТРАНСПОРТНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

Бугайчук  Олександр  Сергійович

УДК 656.13.330.4

Поліпшення діяльності підприємств автосервісу

на основі оптимізації виробничих процесів

Спеціальність  05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ – 2010


Дисертацією є рукопис.

Робота   виконана   в   Національному   транспортному   університеті    (НТУ)

Міністерства  освіти  і  науки  України,  м. Київ.

Науковий керівник:   кандидат технічних наук, професор

Андрусенко Сергій Іванович, Національний транспортний університет, завідувач кафедри «Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс».

Офіційні опоненти:  доктор технічний наук, професор

Рудзінський Володимир Васильович,

Національний транспортний університет,

професор кафедри «Автомобілі»;

кандидат технічних наук, доцент

Біліченко Віктор Вікторович,

Вінницький національний технічний університет, завідувач кафедри

«Автомобілі та транспортний менеджмент».

Захист відбудеться «18» червня 2010 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.059.03 в Національному транспортному університеті за адресою: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 1, ауд. 333.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного транспортного університету за адресою: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 42.

Автореферат розісланий  «17» травня  2010 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

С.В.Ковбасенко

              


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. За сучасних умов робота підприємств автосервісу (ПАС) має бути спрямована на найбільш повне задоволення споживачів шляхом надання різноманітних якісних послуг, які б позбавили споживача від усіх проблем, пов’язаних з використанням автомобіля, за прийнятну для споживачів ціну. Забезпечити виконання цього завдання можна шляхом започаткування в підприємстві механізмів розвитку, які забезпечать постійне поліпшення якості всієї діяльності підприємства або окремих її компонентів у відповідності з методологією  стандартів якості серії ISO 9000. Підвищення якості та зменшення вартості виконання такої роботи може бути досягнуто за рахунок розробки та впровадження методологій діагностування, моделювання та оптимізації виробничих процесів у ПАС. Тому актуальним є створення комплексної моделі функціонування ПАС, використання якої забезпечить відповідність підприємства вимогам ринку, оптимізацію виробничих процесів, запровадження та застосування процесів самовдосконалення, а також розробка методик діагностування й оптимізації параметрів підприємства відповідно до обраних цільових функцій. Застосування комплексної моделі дозволяє підвищити ефективність та якість реалізації проектів поліпшення діяльності ПАС.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана згідно з планами науково-дослідних робіт  Національного транспортного університету за держбюджетною темою: «Теоретичні основи створення та оптимізації систем якості для підприємств автосервісу», номер державної реєстрації 0106 U 000700. Автор дисертації являвся відповідальним виконавцем цієї науково-дослідної роботи.

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є вдосконалення процесу поліпшення діяльності ПАС на основі розробки та використання комплексної моделі функціонування виробничої системи (ВС) ПАС для оптимізації виробничих процесів. Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовані та вирішені такі завдання дослідження:

 1.  Визначення характеристик та основних виробничих процесів ПАС.
 2.  Формулювання напрямів та засобів поліпшення діяльності ПАС і визначення методів моделювання.
 3.  Розробка комплексної моделі діяльності ПАС для забезпечення адаптації до умов ринку, оптимізації виробничих процесів, запровадження та застосування процесів самовдосконалення.
 4.  Обрання та обґрунтування цільових функцій оптимізації діяльності ПАС.
 5.  Розробка системи збалансованих показників для багатоаспектної оцінки діяльності ПАС при процесному підході до управління.
 6.  Розробка методики діагностування ПАС для визначення поточного стану підприємства та показників діяльності ПАС, необхідних для оптимізації підприємства.
 7.  Проведення дослідження роботи ПАС за його моделями.  
 8.  Розробка загальної методики поліпшення діяльності ПАС.

Об’єкт дослідження: процеси діяльності підприємства автосервісу.

Предмет дослідження: процес поліпшення діяльності підприємства автосервісу.

 Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань в роботі використано економічну теорію, теорію управління, теорію масового обслуговування, методи управління проектами, методи управління якістю, методи статистичного збору та обробки даних, теорію та методи математичного аналізу та моделювання, методи маркетингу, методи аналізу, планування та управління діяльністю підприємства.

 Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному.

Вперше: 

 •  запропоновано комплексне вирішення проблеми поліпшення діяльності ПАС на основі адаптації підприємства до вимог ринку, оптимізації виробничих процесів, запровадження та застосування процесів самовдосконалення;
 •  на базі неокласичної теорії багатопродуктової фірми розроблена математична модель ВС ПАС, яка дозволяє визначати оптимальну потужність підприємства, при якій прибуток є максимальним, у залежності від характеристик попиту на послуги, запчастини, агрегати та експлуатаційні матеріали;
 •  розроблена процесна модель ВС ПАС в нотації IDEF0, яка є основою для постійного поліпшення діяльності та створення системи управління якістю;
 •  на основі системи збалансованих показників Р.Каплана і Д.Нортона розроблена для ПАС рахункова карта збалансованих показників;
 •  показані закономірності впливу параметрів потоку заявок, завантаження  ВС ПАС і варіації параметрів ВС на показники роботи підрозділів та підприємства в цілому.

Удосконалено:

 •  імітаційну модель ВС ПАС для можливості розрахунку втрат від внутрішніх черг і простоїв постів та послідовної оптимізації підрозділів при довільній кількості виконавців;
 •  цільові функції оптимізації шляхом врахування витрат ПАС від наявності внутрішніх черг автомобілів, які чекають обслуговування;
 •  технологію поліпшення діяльності ПАС на основі адаптації до умов ринку,  оптимізації виробничих процесів та запровадження процесів самовдосконалення.

Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в тому, що розроблена технологія поліпшення діяльності підприємств, алгоритми оптимізації доведені до рівня обчислювальних та організаційних процедур і можуть бути реалізовані в кожному ПАС незалежно від форми власності та відомчої підпорядкованості.

Розроблена методика впроваджена при реалізації проектів з поліпшення діяльності підприємств автосервісу: ЗАТ «ГАРАНТ-АВТОМАРКЕТ», філіалу ВАТ «Рівне-Авто» «Темп-Авто», ВАТ «Рівнепасвантажтранс», та прийнята до використання в ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

Впровадження розробленої методики дозволило покращити якість обслуговування споживачів послуг автосервісу, більш ефективно використовувати ресурси підприємств, підвищити прибуток та покращити інші показники діяльності підприємств автосервісу.

Особистий внесок здобувача. По темі дисертації опубліковано п’ятнадцять друкованих робіт [1–15], з яких дві роботи написані автором одноосібно [10, 11]. У роботах, виконаних у співавторстві здобувачу належать: [1] – сформований перелік бізнес-процесів ПАС і визначені основні, допоміжні процеси та процеси управління в ПАС; [2] – запропоновані показники, які відображають специфіку роботи ПАС; [3] – розроблена процесна модель циклу Шухарта-Демінга для постійного поліпшення якості в довільному процесі діяльності ПАС; [4] – запропоновані етапи та склад робіт з виконання проекту впровадження системи управління якістю (СУЯ) в ПАС середньої потужності; [5] – розроблена рахункова карта збалансованих показників ПАС; [6] – розроблена процесна модель автотранспортного підприємства; [7] –складена процесна модель мультипроектного управління ПАС; [8] – розроблена математична модель ВС ПАС; [9] – проведено дослідження ВС ПАС; [12] –проведено дослідження впливу варіації параметрів ВС на ефективність роботи ПАС; [13] – деталізована процесна модель ПАС на основі методології функціонального моделювання IDEF0; [14] – проведені оптимізаційні розрахунки параметрів ВС ПАС; [15] – розроблена імітаційна модель ВС ПАС в Mathcad 14.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень доповідалися і отримали позитивну оцінку на п’ятьох наукових конференціях професорсько-викладацького складу НТУ в 2005–2009 рр. та на п’ятьох міжнародних наукових конференціях: «Покращення конструктивних та експлуатаційних показників автомобілів і машин» (м. Київ, НТУ, 2005–2008 рр.); «7-я  Международная научно-техническая  конференция  «Наука – образованию,  производству,  экономике»

(м. Мінськ, Білоруський національний технічний університет, 2009 р.).

Публікації. Результати дисертації опубліковані в 14 наукових статтях, із них: 13 у наукових фахових виданнях, що входять до переліку ВАК України, та 1 у збірнику матеріалів міжнародної конференції [12]. На імітаційну модель виробничої системи підприємства автосервісу отримано свідоцтво про внесення суб’єкта підприємницької діяльності до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення [15].

Структура і обсяг дисертації. Дисертація включає вступ, чотири розділи, загальні висновки, список використаних джерел (165 найменувань), додатки. Повний обсяг дисертації становить 207 сторінок, у тому числі 55 ілюстрацій, 7 таблиць та 7 додатків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі сформульовано науково-прикладну задачу, розкрито актуальність вибраної теми, показаний зв'язок з науковими програмами, що виконуються в університеті, визначено мету та завдання дослідження, описані об’єкт та предмет дослідження, перераховані методи дослідження, обґрунтована наукова новизна та практична значимість отриманих результатів, наведені публікації, подано інформацію щодо апробації та реалізації результатів роботи, показана структура дисертації та зміст кожного з розділів.

У першому розділі розглянуті проблеми функціонування та розвитку ПАС і шляхи їх вирішення. Визначений продукт діяльності в автосервісі. Сформульоване поняття якості в автосервісі. Показані проблеми діяльності та основні напрями розвитку ПАС. Описана нормативна база та підходи до управління якістю. Сформульовані основні напрями поліпшення діяльності ПАС.

Аналіз досліджень і публікацій показує, що створена значна кількість моделей виробничих систем, подібних до підприємств автосервісу. Цим питанням присвячені роботи таких вчених, як: Бідняк М.Н., Бусленко М.П., Галушко В.Г., Гнеденко Б.В., Дмитриченко М.Ф., Згуровський М.З., Канторович Л.В., Курніков І.П., Луйк І.А., Левковець П.Р., Тахтамишев Х.М., Четверухін Б.М. та інші. Перш за все, такі  виробничі системи відносяться до класу систем масового обслуговування (СМО), теорія яких достатньо добре розроблена для простіших потоків вимог і базується на працях Маркова А.А. Ці методи можуть застосовуватись до обмеженого кола задач, тому що базуються на суттєвих спрощеннях.

Більш широкі можливості має імітаційне моделювання, яке використовує метод статистичних випробовувань. Подібні імітаційні моделі виробничих систем підприємств автомобільного транспорту та сервісу розглядались, наприклад, в роботах Бідняка М.Н., Біліченка В.В., дисертації Даурова Д.С. та інших.

В існуючих підходах не розв’язується завдання комплексного поліпшення діяльності ПАС на основі найкращої адаптації підприємства до умов ринку, оптимізації виробничих процесів, запровадження процесів самовдосконалення. У той же час використання процесного підходу до управління підприємством, як основи поліпшення його діяльності, дозволяє оптимізувати систему управління, зробити її прозорою та здатною гнучко реагувати на зміни в зовнішньому середовищі. З’являється можливість використовувати збалансовану систему показників і критеріїв ефективності роботи на кожному етапі управлінської та виробничої діяльності, що приведе до підвищення ефективності та якості роботи підприємства, створить передумови до безперервного поліпшення діяльності.

У другому розділі для вирішення поставлених перед дослідженням завдань розроблена математична модель ВС ПАС, яка дозволяє визначити оптимальний обсяг діяльності, вартості надання послуг і продажу запчастин, при яких підприємство максимізує прибуток в конкретних умовах роботи. В основу моделі покладений відомий в математичній економіці висновок, що підприємство максимізує прибуток за умови рівності граничного доходу граничним витратам:

.    (1)

Для побудови процесної моделі визначена організаційна структура та функції підрозділів типового ПАС. Складений перелік виробничих процесів (бізнес-процесів) ПАС. У відповідності до вимог стандартів серії ДСТУ ISO 9000 розроблена процесна модель ВС ПАС в нотації IDEF0, яка дозволяє представити мережу процесів як сукупність взаємопов’язаних функціональних блоків. Для кожного блока-процесу визначені входи, виходи, управління та механізми, потрібні для реалізації процесів. Також запропонована форма регламенту виконання процесів. Модель розроблена до четвертого рівня глибини.  

Процес найвищого рівня ПАС (гіперпроцес) формулюється як «Надавати послуги автосервісу». Входи, виходи, управління та механізми реалізації процесу показані на діаграмі (рис.1). Метою виконання даного процесу є задоволення потреб споживачів у послугах автосервісу. Модель розроблена з точки зору менеджера з якості.  

На четвертому рівні глибини деталізації процесної моделі описаний процес «Обслуговувати клієнтів автосервісу».  Діаграма  цього  процесу  наведена на рис.2.

На діаграмі показані процеси нижчого рівня. Назви процесів, входи, виходи, управління та механізми, потрібні для реалізації процесів, позначені на діаграмі і не потребують пояснень. Для забезпечення постійного поліпшення якості в моделі реалізована методологія PDCA відповідно до вимог стандартів серії ISO 9000.

Необхідною передумовою процесного управління є наявність системи показників, які оцінюють перебіг процесу, параметри продукту процесу та ступінь задоволеності споживачів продукту процесу. Для цього запропонована загальна стратегія формування збалансованої системи показників діяльності ПАС у вигляді тривимірної матриці (рис.3). У дисертації розроблена рахункова карта збалансованих показників для верхнього рівня управління.

Рис. 1.  Контекстна діаграма гіперпроцесу підприємства автосервісу

«Надавати послуги автосервісу» в нотації IDEF 0


Рис. 2.  Діаграма процесу «Обслуговувати клієнтів автосервісу»

Рис. 3. Графічне представлення збалансованої системи показників діяльності

підприємства автосервісу

 


Функціональна схема виробничої системи підприємства автосервісу, яка є основою для побудови імітаційної моделі, показана на рис.4.

Розроблені та реалізовані в системі Mathcad 14 імітаційні моделі одноканальної та багатоканальної ВС ПАС. Моделі послідовно імітують роботу п’яти підрозділів, таких як: стіл замовлень, мийка, виконання замовлень (поточного ремонту (ПР), технічного обслуговування (ТО), діагностики, інші), контролю якості та повноти виконання робіт, передачі автомобіля клієнту, при довільній кількості працівників або постів у кожному підрозділі. Моделювання може проводитись при будь-яких законах розподілу інтервалів часу надходження заявок до ПАС та часу виконання робіт на кожному посту. При моделюванні розраховуються: нормативний та фактичний час виконання замовлень; сукупний час простою постів та чекання заявок в чергах; середній час виконання замовлень; продуктивність виробничої системи; коефіцієнт використання робочого часу ВС ПАС; сукупні втрати від простоїв постів та замовлень в чергах; ефективність роботи виробничої системи; а також значення параметру, обраного за цільовий (середній час виконання замовлень, прибуток, рентабельність). Проведено дослідження впливу параметрів ВС ПАС на ефективність її роботи.

Рис. 4. Функціональна схема виробничої системи ПАС

В якості цільових функцій оптимізації параметрів ВС ПАС використовується прибуток за певний період часу роботи підприємства. Оптимальним є таке співвідношення параметрів ВС ПАС, при якому прибуток є максимальним. Моделювання роботи ПАС за однаковий інтервал часу прийому замовлень показало, що фактичний час роботи підприємства є різним при різних значеннях параметрів виробничої системи. Тому в якості критерію оптимізації використовувався прибуток за одну людино-годину виконання роботи.

При оптимізаційних розрахунках до загальних витрат ПАС запропоновано включити витрати на додаткові площі, потрібні для зберігання автомобілів в чергах. Ці площі є пропорційними сукупному часу простоїв автомобілів в чергах перед постами та вартості одиниці часу володіння такими площами. При оптимізаційних розрахунках змінюються параметри ВС, які, з одного боку, впливають на вартість  ВС, а, з іншого боку, на її продуктивність, а, значить, на величину простоїв автомобілів в чергах, що потребує додаткових площ і витрат на їх утримання. Тому існує оптимальна кількість постів та продуктивність працівників, при яких годинний  прибуток максимальний.

У третьому розділі наведені розроблені в дисертації методики визначення числових параметрів виробничих процесів ВС ПАС, законів розподілу вхідного потоку заявок на обслуговування та випадкових значень часу обслуговування в окремих підрозділах ВС, і методика визначення оптимальної потужності ПАС.

Алгоритми перевірки гіпотез щодо належності експериментальних даних до певного виду законів розподілу доведені до обчислювальних процедур в системі Mathcad 14.

Розроблена методика розрахунку оптимальних вартостей продажу послуг і запасних частин в ПАС, при яких максимізується прибуток, а також відповідних обсягів діяльності. Основою для розрахунку є математична модель ПАС та поточні значення вартостей продажу послуг Р1 та запасних частин Р2, обсягів їх продажу Q1, Q2, змінні вартості реалізації однієї людино-години виконання робіт ОЗВ1 та продажу одного комплекту запчастин ОЗВ2, а також експериментально визначені величини еластичностей попиту за ціною на послуги Е1 та запасні частини Е2 за  поточних умов роботи підприємства. Залежність прибутку ПАС від середньої вартості послуг та запчастин проілюстрована на рис.5.

Рис. 5. Залежність прибутку підприємства від середніх вартостей роботи та запчастин

Рис. 6. Залежність максимального прибутку ПАС від еластичностей характеристик попиту на його послуги та запчастини в інтервалі

(-0,1 ... -10)

Для характеристик попиту, які виражаються рівняннями прямих, залежність оптимальних обсягів продажу послуг і запчастин, оптимальних вартостей їх продажу та максимального прибутку ПАС f3 від еластичностей попиту за ціною на послуги та запчастини описується рівняннями:

,                                               ;                       (2)

,                                                ;                      (3)

,           ,         ,         ;          (4)

.  (5)

Графічна ілюстрація рівняння (5) показана на рис.6.

Сформований перелік параметрів діяльності ПАС, які необхідні для виконання оптимізаційних розрахунків виробничої системи. Наведені, як приклад, числові значення цих параметрів в обраному для аналізу  підрозділі поточного ремонту реального ПАС.

При моделюванні роботи ВС ПАС визначався вплив на параметри діяльності підприємства коефіцієнтів розсіювання α та завантаження системи ψ. Кількісно показано, що чим менше розсіювання значень параметрів системи, тим система є якіснішою і тим стабільнішим є результат її роботи.

Проведене дослідження роботи ВС ПАС показало, що наявність розсіювання параметрів ВС при повному її завантаженні приводить до нестабільності роботи системи, яка характеризується постійним зростанням часу виконання замовлень (рис.7). Зі збільшенням α час виконання замовлень зростає тим значніше, чим більш повно завантажена система (рис.8).

Рис. 7. Приклад нестабільної роботи ВС ПАС, що характеризується постійним зростанням часу виконання замовлень при повному завантаженні системи ψ=1 та наявності розсіювання параметрів ВС α=0,2

Це викликано зростанням внутрішніх черг автомобілів на обслуговування в системі та збільшенням сукупного часу чекання автомобілів в чергах. Для стабілізації системи необхідно зменшувати її завантаження шляхом збільшення потужності. Коефіцієнт завантаження, при якому система стабілізується, має бути тим меншим, чим більшим є коефіцієнт розсіювання.

Продуктивність системи визначається продуктивністю найменш потужного поста. Тому доцільно забезпечувати однакову потужність всіх послідовно зв’язаних постів у технологічному ланцюгу. При частковому завантаженні системи ψ<1, зменшення потужності будь-якого окремого і-го поста для більш повного його завантаження (ψі→1), щоб зменшити витрати на його створення та роботу, приводить до загального збільшення середнього часу виконання замовлень, зменшення прибутку та рентабельності системи в порівнянні з СМО з однаковою потужністю всіх постів при їх неповному завантаженні (рис.9). В прикладі, що розраховувався, середній час виконання замовлення збільшився на 47%, прибуток та рентабельність підприємства за період роботи зменшились вдвічі.

Рис. 8. Залежність середнього часу виконання замовлень Tzm від коефіцієнта завантаження ψ при різних значеннях коефіцієнта розсіювання α

Рис. 9. Ефективність використання постів при α=0,2; ψ1= ψ24= ψ5=0,8; ψ3=1

Прибуток ПАС (рис.10) залежить від коефіцієнта завантаження ψ системи та коефіцієнта розсіювання α. Спостерігається значний вплив α на прибуток при завантаженні системи від приблизно ψ=0,9 до ψ=1. При ψ<0,9 прибуток пропорційно зменшується зі зменшенням ψ та в незначній мірі – зі зростанням α. У разі значного зменшення завантаження системи прибуток стає від’ємним.

При коефіцієнті розсіювання α=0 (детерміновані процеси) максимальний прибуток матиме місце при повному завантаженні системи ψ=1. При появі розсіювання прибуток підприємства буде зменшуватись зі збільшенням α, а максимум прибутку буде мати місце при часткових завантаженнях системи, тим менших, чим більшим є α. У даному прикладі при збільшенні α до 0,5 максимум прибутку матиме місце приблизно при значенні коефіцієнта завантаження системи ψ0,925.

Рис. 10. Залежність прибутку ПАС від коефіцієнта завантаження ψ 

при різних значеннях коефіцієнта розсіювання α

Кількісно показано, що наявність варіації параметрів ВС погіршує ефективність її роботи. Покращити ситуацію в підприємстві можна впровадженням системи управління якістю, яка передбачає процес безперервного поліпшення якості роботи ПАС. Використання імітаційної моделі дозволить визначити основні напрями покращення та кількісно контролювати сам процес поліпшення роботи ПАС.

У четвертому розділі описана розроблена в дисертації методика діагностування ПАС. Визначені етапи, склад робіт, виконавці та норми часу виконання  робіт з діагностування.  

Також наведена розроблена методика оптимізації виробничих процесів  ПАС. Показаний процес та результати оптимізації параметрів підрозділу поточного ремонту реального підприємства. Методика базується на використанні імітаційної моделі ВС ПАС, розробленої при виконанні дисертації. Вихідними даними для моделювання є необхідні для розрахунку параметри ВС та ряди інтервалів часу надходження заявок до столу замовлень (СЗ) і значень часу обслуговування на постах у кожному підрозділі або закони розподілу цих величин, отримані при діагностуванні  підприємства.

Оптимізація виробничих процесів ПАС виконується шляхом послідовної оптимізації параметрів кожного з виробничих підрозділів від першого до останнього згідно з технологічним процесом обслуговування замовлень (рис.4). Графіки залежності прибутку реального ПАС за людино-годину виконання роботи від продуктивності менеджерів або кількості постів поточного ремонту наведені на рис.11–16. За оптимальну обирається продуктивність менеджерів або кількість постів, при яких питомий прибуток ПАС має максимальне значення. Порівняння показників роботи ПАС до і після оптимізації наведені в табл.1.

Пошук оптимальних значень може здійснюватись як за рахунок зміни кількості працівників або постів у підрозділах, так і шляхом зміни їх продуктивності –  кількості обслужених заявок за одиницю часу. Дослідження показало, що другий шлях є більш ефективним, так як потребує значно менших витрат на купівлю та експлуатацію додаткового обладнання й інфраструктури, а також на зарплати працівників. При моделюванні визначаються як оптимальна кількість постів або працівників, так і оптимальна їх продуктивність. Оптимізація продуктивності працівників може привести до необхідності зменшення їх кількості та збільшення продуктивності праці тих працівників, що лишилися.

Для досягнення вищої продуктивності праці необхідно змінювати виробничу систему: впроваджувати більш продуктивне обладнання; підвищувати кваліфікацію працівників; покращувати організацію праці та управління виробничими процесами шляхом розробки та впровадження процедур і регламентів виробничих процесів.

Рис. 11. Залежності прибутку за годину виконання роботи в ПАС від продуктивності менеджерів СЗ

Рис.12. Час простою менеджерів СЗ та автомобілів в черзі перед СЗ при продуктивності менеджера СЗ 15 обсл./зміну («+» - час простою менеджерів СЗ; «-» - час простою автомобілів в чергах)

Рис. 13. Час простою менеджерів СЗ та автомобілів в черзі перед СЗ при продуктивності менеджера СЗ 22 обсл./зміну («+» - час простою менеджерів СЗ; «-» - час простою автомобілів в чергах перед СЗ)

Рис. 14. Залежності прибутку  за годину роботи  в ПАС при різній кількості постів поточного ремонту

Рис. 15. Залежності прибутку за годину роботи в ПАС від продуктивності праці працівників підрозділу технічного контролю

Рис. 16. Залежності прибутку за годину роботи в ПАС від продуктивності менеджерів підрозділу передачі автомобіля клієнту


Таблиця 1

Порівняння показників роботи ПАС до і після оптимізації

Назва показника

Розмірність

Числове значення показника

До

оптимізації

Після оптимізації

Період роботи

годин

360

360

Кількість замовлень

автомобілів

2400

2400

Середній час виконання замовлень

годин

7,97

5,27

Середній технологічно необхідний час виконання замовлень

годин

4,805

4,34

Продуктивність ВС

автом./год.

6,34

6,633

Кількість працівників або постів у підрозділі:

1

2

3

4

5

менеджерів

постів

постів

працівників

менеджерів

6

1

20

3

4

5

1

22

2

3

Продуктивність одного працівника або поста за зміну:

1

2

3

4

5

обслуг./зміну

15

96

4

30

25

22

96

4

47

29

Прибуток за період роботи

грн.

304800

392200

Прибуток за годину виконання роботи

грн./год.

15,95

31,1

Рентабельність ПАС

%

20,6

28,2

В дисертації наведені етапи, склад робіт та терміни виконання проекту впровадження системи управління якістю в підприємстві автосервісу.

ВИСНОВКИ

В дисертації вирішена актуальна проблема вдосконалення методики поліпшення діяльності підприємств автосервісу шляхом адаптації підприємства до умов зовнішнього середовища, оптимізації виробничих процесів, запровадження та застосування процесів самовдосконалення. Вирішення задачі було отримано на основі дослідження процесів методами та засобами новітніх інформаційних технологій. В процесі виконання роботи були отримані наступні наукові та практичні результати:   

1. Відомі методики були удосконалені розробкою комплексної моделі ПАС, що складається з математичної моделі підприємства, процесних IDEF0 моделей та імітаційної моделі ВС ПАС.

2. Розроблена математична модель ВС ПАС та методика розрахунку дозволяють визначити оптимальну потужність підприємства для конкретних умов роботи на ринку та оптимальне співвідношення вартостей продажу послуг і запчастин, при яких прибуток є максимальним.

3. Розроблена до четвертого рівня глибини процесна IDEF0 модель ВС ПАС дозволяє оптимізувати мережу виробничих процесів, визначити межі відповідальності, забезпечити прозорість управління процесами. Описані  входи та виходи процесів, управління ними та механізми реалізації. Ця модель є основою для постійного поліпшення діяльності та створення системи управління якістю відповідно до стандартів серії ДСТУ ISO 9000.

4. Для реалізації процесного підходу в управлінні ПАС розроблена структура рахункової карти збалансованих показників діяльності ПАС у вигляді трьохвимірної матриці. Наведений приклад рахункової карти для верхнього рівня управління.

5. Розроблені та реалізовані в системі Mathcad 14 імітаційні моделі ВС ПАС одноканальної та багатоканальної СМО. Моделі послідовно імітують роботу п’яти типових підрозділів, таких як: стіл замовлень, мийка, підрозділи виконання замовлень (ПР, ТО, діагностики, інші), контролю якості та повноти виконання робіт, передачі автомобіля клієнту, при довільній кількості працівників або постів у кожному підрозділі. Моделювання може проводитись при будь-яких законах розподілу інтервалів часу надходження заявок до ПАС та часу виконання робіт на кожному посту. При моделюванні розраховуються: нормативний та фактичний час виконання замовлень; сукупний час простою постів та чекання заявок в чергах;  середній час виконання замовлень; продуктивність виробничої системи; коефіцієнт  використання робочого часу ВС ПАС; сукупні втрати від простоїв постів та замовлень в чергах; ефективність роботи виробничої системи; значення параметру, обраного за цільовий (середній час виконання замовлень, прибуток, рентабельність). Проведено дослідження впливу параметрів ВС ПАС на ефективність її роботи.

6. Сформований перелік параметрів діяльності ПАС, які необхідні для виконання оптимізаційних розрахунків виробничої системи. Розроблена методика діагностування ПАС. Визначені етапи роботи з діагностування підприємства, терміни їх виконання, склад робіт та виконавців.

7. На основі імітаційної моделі ВС ПАС розроблена методика оптимізації параметрів виробничих процесів. Оптимізація ПАС виконується шляхом послідовної оптимізації параметрів кожного з виробничих підрозділів згідно з технологічним процесом обслуговування замовлень з метою досягнення найкращих значень цільових функцій всієї ВС ПАС. Показано, що пошук оптимальних значень цільових функцій може здійснюватись як за рахунок зміни кількості працівників або постів в підрозділах, так і шляхом зміни їх продуктивності –  кількості обслужених заявок за одиницю часу. Другий шлях є більш ефективним, так як потребує менших витрат, спрямованих на купівлю та експлуатацію додаткового обладнання й інфраструктури, а також зарплати працівників. Проведена оптимізація підрозділу поточного ремонту реального підприємства дозволила зменшити середній час виконання замовлень на 35%, підвищити прибуток з однієї людино-години роботи вдвічі та рентабельність ПАС на 33%. Результати розрахунку якісно та кількісно співпали з показниками діяльності підприємства.

8. Розроблена методика впроваджена при реалізації проектів з поліпшення діяльності підприємств автосервісу: ЗАТ «ГАРАНТ-АВТОМАРКЕТ», філіалу ВАТ «Рівне-Авто» «Темп-Авто», ВАТ «Рівнепасвантажтранс», та прийнята до використання в ДП «ДержавтотрансНДІпроект».

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Андрусенко С.І. Процесний підхід до управління та процеси діяльності підприємства автосервісу / С.І. Андрусенко, О.С. Бугайчук // Автошляховик України: Окремий випуск. Вісник Північного наукового центру Транспортної академії України. – 2005. – Випуск 8. – С. 44 – 49.

2. Андрусенко С.І. Застосування збалансованої системи показників для управління підприємством автосервісу / С.І. Андрусенко, О.С. Бугайчук // Вісник НТУ. – К.: НТУ, 2005. – Випуск 10. – С. 175 –181.

3. Андрусенко С.І. Процесна модель циклу Шухарта-Демінга в управлінні якістю / С.І. Андрусенко, О.С. Бугайчук // Вісник НТУ. – К.: НТУ, 2006.– Випуск 11. – С. 207 – 211.

4. Андрусенко С.І. Використання методів управління проектами при впровадженні системи управління якістю в підприємстві автосервісу / С.І. Андрусенко, О.С. Бугайчук // Вісник НТУ. – К.: НТУ, 2006. – Випуск 12. – С. 151–157.

5. Андрусенко С.І. Рахункова карта збалансованих показників для управління підприємством автосервісу / С.І. Андрусенко, О.С. Бугайчук // Вісник НТУ: в 2-х частинах: Ч. 2. – К.: НТУ, 2006. – Випуск 13. – С. 3 – 6.

6. Андрусенко  С.І.  Процесна  модель  автотранспортного  підприємства  /

С.І. Андрусенко, О.С. Бугайчук // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – К.: НТУ, 2007. – Випуск 4. – С. 37 – 44.

  7. Андрусенко С.І. Процесна модель мультипроектного управління в підприємствах автосервісу / С.І. Андрусенко, О.С. Бугайчук // Автошляховик України: Окремий випуск. Вісник Центрального наукового центру Транспортної академії України. – 2007. – Випуск 10. – С. 49 – 52.

8. Андрусенко С.І. Математична модель виробничої системи підприємства автосервісу / С.І. Андрусенко, О.С. Бугайчук // Вісник НТУ. – К.: НТУ, 2007. – Випуск 14. – С. 177 – 184.

9. Андрусенко С.І. Дослідження виробничої системи підприємства автосервісу з використанням її імітаційної моделі / Андрусенко С.І., Бугайчук О.С., Лобода А.В. // Вісник НТУ: в 2-х частинах: Ч. 2. – К.: НТУ, 2007. – Випуск 15. – С. 10 – 17.

10. Бугайчук О.С. Дослідження характеристик виробничої системи підприємства  автосервісу  в  проектах  впровадження  систем  управління  якістю /

О.С. Бугайчук // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – К.: НТУ, 2008. – Випуск 5. – С. 53 – 60.

11. Бугайчук О.С. Визначення оптимальної стратегії ціноутворення для підприємства автосервісу / О.С. Бугайчук // Вісник НТУ. – К.: НТУ, 2008. – Випуск 16. – С. 178 – 183.

12. Андрусенко С.І. Вплив варіації параметрів виробничої системи на ефективність роботи підприємства автосервісу / Андрусенко С.І., Бугайчук О.С., Годованюк П.Д., Лобода А.В. // Sakon’08. Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdow samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. Zarzadzanie i marketing w motoryzacji. – Tom XIX. – Rzeszow: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Lukasiewicza, 2008. – рp. 241 – 246.

13. Андрусенко С.І. Процесна модель управління підприємством автосервісу для використання в системах управління якістю / Андрусенко С.І., Бугайчук О.С., Годованюк П.Д., Яросевич В.О. // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – К.: НТУ, 2009. – Випуск 6. – С. 22 – 31.

14. Андрусенко С.І. Оптимізація параметрів виробничої системи підприємства автосервісу з використанням її імітаційної моделі / С.І.Андрусенко, О.С.Бугайчук // Вісник НТУ: в 2-х частинах: Ч. 2. – К.: НТУ, 2008. – Випуск 17. – С. 7 – 17.

15. Андрусенко С.І. Програмний продукт «Імітаційна модель виробничої системи підприємства автомобільного сервісу». Свідоцтво про внесення суб’єкта підприємницької діяльності до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення / С.І.Андрусенко, О.С.Бугайчук. – К.,2008. – ВР № 00966.

АНОТАЦІЯ

Бугайчук О.С. Поліпшення діяльності підприємств автосервісу на основі оптимізації виробничих процесів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту. – Національний транспортний університет, Київ, 2010 р.

Дисертація присвячена розробці методики поліпшення діяльності підприємства автосервісу (ПАС) шляхом найкращої адаптації до ринкових умов, оптимізації виробничих процесів, запровадження та застосування процесів самовдосконалення на основі використання комплексного моделювання.

Розроблена в дисертації комплексна модель включає математичну модель ВС ПАС, яка дозволяє визначити оптимальну потужність підприємства для конкретних умов роботи на ринку та оптимальне співвідношення вартостей продажу послуг і запчастин, при яких прибуток є максимальним; процесну IDEF0 модель ВС ПАС, що дозволяє оптимізувати мережу виробничих процесів, визначити межі відповідальності, забезпечити прозорість управління процесами; імітаційні моделі ВС ПАС, розроблені й реалізовані в системі Mathcad, які послідовно імітують роботу п’яти типових підрозділів ПАС, таких як: стіл замовлень, мийка, підрозділи виконання замовлень (ПР, ТО, діагностики, інші), контролю якості та повноти виконання робіт, передачі автомобіля клієнту, при довільній кількості працівників або постів у кожному підрозділі.

Для реалізації процесного підходу в управлінні ПАС розроблена структура рахункової карти збалансованих показників діяльності ПАС у вигляді трьохвимірної матриці. Наведений приклад рахункової карти для верхнього рівня управління.

Проведено дослідження впливу параметрів ВС ПАС на ефективність її роботи.

Розроблена методика оптимізації дозволяє зменшити середній час виконання замовлень, підвищити прибуток та рентабельність ПАС.

Ключові слова: підприємство автосервісу, виробничі процеси, математичне моделювання, метод статистичних випробовувань, оптимізація, поліпшення діяльності.

АННОТАЦИЯ

Бугайчук А.С. Улучшение деятельности предприятия автосервиса на основе оптимизации производственных процессов. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.22.20 Эксплуатация и ремонт средств транспорта. Национальный транспортный университет, Киев, 2010 г.

Диссертация посвящена разработке методики улучшения деятельности предприятия автосервиса (ПАС) путем наилучшей адаптации к рыночным условиям и оптимизации производственных процессов на основе использования комплексного моделирования.

Разработанная в диссертации комплексная модель включает математическую модель производственной системы (ПС) ПАС, которая позволяет определить оптимальную мощность предприятия для конкретных условий работы на рынке и оптимальное соотношение стоимости продажи услуг и запчастей, при которых прибыль максимальна. Влияние рыночных условий учитываются через характеристики спроса на продажу услуг и запчастей. Оптимизация базируется на выводе математической экономики, что предприятие максимизирует прибыль при условии равенства предельного дохода предельным издержкам.

Разработана функциональная процессная модель ПАС в нотации IDEF0, которая позволяет оптимизировать сеть производственных процессов, определить границы ответственности, обеспечить прозрачность управления процессами. Модель разработана до четвертого уровня глубины.

Для реализации процессного подхода в управлении ПАС разработана структура счетной карты сбалансированных показателей деятельности ПАС в виде трехмерной матрицы. Приведен пример счетной карты для верхнего уровня управления.

Разработаны и реализованы в системе Mathcad имитационные модели ПС ПАС. Модели последовательно имитируют работу пяти типовых подразделений, таких как: стол заказов, мойка, подразделения выполнения заказов (текущего ремонта (ТР), технического обслуживания (ТО), диагностики, другие), контроля качества и полноты выполнения работ, передачи автомобиля клиенту, при произвольном количестве работников или постов в каждом подразделении. Моделирование может проводиться при любых законах распределения интервалов времени поступления заявок в ПАС и времени выполнения работ на каждом посту. При моделировании рассчитываются: нормативное и фактическое время выполнения заказов; суммарное время простоя постов и заявок в очередях; среднее время выполнения заказов; производительность ПС; коэффициент использования рабочего времени ПС; суммарные потери от простоев постов и заказов в очередях; эффективность работы ПС, а также значение параметра, выбранного как  целевой (среднее время выполнения заказов, прибыль, рентабельность). Проведено исследование влияния параметров ПС ПАС на эффективность ее работы.

Сформирован перечень параметров деятельности ПАС, которые необходимы для выполнения оптимизационных расчетов. Разработана методика диагностирования ПАС. Определены этапы работы по диагностированию предприятия, сроки их выполнения, состав работ и исполнителей.

На основе имитационных моделей разработана методика оптимизации параметров производственных процессов. Общая оптимизация выполняется путем последовательной оптимизации параметров каждого из производственных подразделений в соответствии с технологическим процессом обслуживания заказов с целью достижения наилучших значений целевых функций всей ПС. Показано, что поиск оптимальных значений целевых функций может осуществляться как за счет изменения количества работников или постов в подразделениях, так и путем изменения их производительности. Второй путь более эффективен, так как требует меньших затрат на покупку и эксплуатацию дополнительного оборудования и инфраструктуры, а также зарплаты работников. Проведенная оптимизация подразделения текущего ремонта реального предприятия позволила сократить среднее время выполнения заказов на 35%, повысить прибыль с одного часа работы вдвое и рентабельность ПАС на 33%. Результаты расчета качественно и количественно совпали с показателями деятельности предприятия.

Разработанная методика внедрена при реализации проектов по улучшению деятельности предприятий автосервиса: ЗАО «ГАРАНТ-АВТОМАРКЕТ», филиала ОАО «Ривне-Авто» «Темп-Авто», ОАО «Ривнепасвантажтранс», и принята к использованию ГП «ГосавтотрансНИИпроект».

Ключевые слова: предприятие автосервиса, производственные процессы, математическое моделирование, метод статистических испытаний, оптимизация, улучшение деятельности.

ABSTRACT

Bugaіchuk O.S. Improvement of the automobile service enterprise activity by optimization of production processes. Manuscript.

The dissertation for the scientific degree of the Candidate of Technical Sciences in specialty 05.22.20 – Transport Means Maintenance and Repair.  National Transport University, Kyiv, 2010.

The dissertation is devoted to the working out of the method of the improvement of the automobile service enterprise (ASE) activity by the best adaptation to market conditions and optimization of production processes, and introduction and exploitation of self-improvement processes by using the complex modeling.

The complex model developed in the dissertation includes mathematical model of the ASE production system (PS), which allows to determine the optimal enterprise capacity for the specific market conditions and the optimal correlation of sale service cost and spare parts, under which the profit is maximum; IDEF 0 process model of the ASE PS, that allows to optimize the network of production processes, to determine scope of liability, to provide the transparency of the processes management; imitation models of the ASE PS developed and implemented in MathCAD system, which consistently imitate the work of five standard structure units of the ASE such as the order department, the car wash department, the execution departments (current repair, technical service, diagnostics and others), the quality control and work completeness department, the automobile transfer department with any number of employees or posts in each section.

The account card structure of the ASE activity balanced indicators in the form of a three-dimensional matrix was worked out to implement the process approach in the ASE management. The example of the account card for the top-level enterprise management was given.

The influence of the ASE PS parameters on the efficiency of its work was researched.

The optimization method allows to reduce the average time of orders executions, increase profit and profitability of the ASE.

Key words: an automobile service enterprise, production processes, mathematical modeling, statistical tests method, optimization, improvement of the activity.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

58157. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ 1.73 MB
  Равенство На прошлых занятиях мы выяснили что эпоха Просвещения отводит отдельную роль Разуму. Но это не совсем тот разум о котором мы говорили раньше. возможно на дом необходимы отрывки из статьи Канта очень небольшие Две цитаты: Просвещение выход человечества из состояния несовершеннолетия Кант; Из всех способностей человека разум представляющий собою объединение всех других развивается труднее всего и позже всего Руссо.
58158. Государство и право Российской Федерации (90–е годы – по настоящее время) 55.5 KB
  Развитие права Российской Федерации. Если в условиях тоталитарных режимов на первое место ставилось государство то в Конституции РФ на первое место ставится личность и ее политические и экономические права.
58159. Создание web-страниц. Работа с фоном страницы. Формат изображения 68.5 KB
  И осторожно BR Там где вожможно BR Тёмного облака BR Край отогнуть BR font font color= 008000 P lign=right Стёртые лица BR Забытые профили BR И многоточий упрямая нить. BR font DDRESS Ирина Леонардова DDRESS body html Теперь поговорим...
58160. Соседи восточных славян 33.5 KB
  Эти народы жили в трудных природно-климатических условиях. Поэтому вместе с земледелием они занимались скотоводством, собирательством, охотой, были знакомы с железом. Жили они в полуземлянках.
58161. СОСТАВ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 117 KB
  В ходе реформирования органов исполнительной власти определена новая структура федеральных органов исполнительной власти в соответствии с которой в составе Министерства финансов РФ выделена Федеральная налоговая служба...
58162. Основные положения теории химического строения органических соединений А.М.Бутлерова 1.62 MB
  Химическое строение вещества как порядок соединения атомов в молекулах. Взаимное влияние атомов и атомных групп в молекуле. При этом строго соблюдается четырехвалентность атомов углерода и одновалентность водородных атомов. Свойства веществ зависят не только от качественного и количественного состава но и от порядка соединения атомов в молекуле явление изомерии.
58163. Уровни организации живой природы 81 KB
  Ученые выделяют несколько уровней организации живой природы: молекулярный клеточный организменный популяционно-видовой экосистемный и биосферный. На молекулярном уровне изучаются молекулы которые находятся в клетке их строение и функции.
58164. Утверждение Новой Культуры 83 KB
  Появляется интерес к античной культуре происходит как бы её возрождение так и появился термин. Термин Возрождение встречается уже у итальянских гуманистов например у Джорджо Вазари. В настоящее время термин Возрождение превратился в метафору культурного расцвета: например Каролингское Возрождение IX века. Возрождение возникло в Италии где первые его признаки были заметны ещё в XIII и XIV веках в деятельности семейства Пизано Джотто Орканья и др.