64436

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Автореферат

Финансы и кредитные отношения

Основою ефективної діяльності вищого навчального закладу що функціонує на ринку освітніх послуг є достатнє та стабільне фінансове забезпечення. Вирішення цієї проблеми на мікрорівні стає можливим за умов ефективного управління фінансовим...

Украинкский

2014-07-06

322.5 KB

9 чел.

Міністерство освіти і науки України

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

УДК 378.3: 336.647.2

БУЦЬКА ОЛЬГА ЮРІЇВНА

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Спеціальність: 08.00.08  - Гроші, фінанси і кредит

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Донецьк – 2010


Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Науковий керівник:

кандидат економічних наук, професор

Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«Полтавський університет економіки і торгівлі»,

завідувач кафедри фінансів.

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, доцент

Свінцов Олександр Миколайович,

Дрогобицький державний педагогічний університет

імені І. Франка (м. Дрогобич), проректор з

науково-педагогічної роботи та управління

соціально-економічним розвитком, завідувач кафедри

менеджменту, маркетингу та підприємницької діяльності;

кандидат економічних наук, доцент

Веретенникова Оксана Віталіївна, 

Донбаська національна академія будівництва та

архітектури (м. Макіївка), заступник завідувача

кафедри економічної теорії і фінансів.  

Захист дисертації відбудеться ”21” грудня 2010 р. о ”12 00”  годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.055.01  Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за адресою: 83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за адресою: 83017, м. Донецьк, б. Шевченка, 30.

Автореферат розісланий    ”19” листопада 2010 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                          О.В. Виноградова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. На сучасному етапі вища освіта посідає провідне місце як важливий елемент суспільного розвитку країни. Основою ефективної діяльності вищого навчального закладу, що функціонує на ринку освітніх послуг, є достатнє та стабільне фінансове забезпечення. Проте, в умовах неспроможності держави підтримувати сталий розвиток вищої освіти, пошук додаткових джерел фінансування є актуальним питанням, як для державних, так і для приватних вищих навчальних закладів. Вирішення цієї проблеми на мікрорівні стає можливим за умов ефективного управління фінансовим забезпеченням, основним елементом якого в ринкових умовах є капітал. Раціональне і ефективне управління формуванням, розміщенням та використанням капіталу вищого навчального закладу набуває особливого значення  в силу його обмеженості.

Питанням дослідження теорії і практики фінансового забезпечення освіти і науки присвятили свої наукові праці такі відомі вчені-економісти, як: С. Аптекар, Є. Бойко, Т. Боголіб, В. Буковинський, О. Веретенникова, Л. Добровольська,  С. Єрохін, Л. Зимовська, П. Коваль, Т. Клячко, В. Косаріна, А. Криклій, Ю. Лисенко, Г. Мальцева, Л. Омелянович, А. Садєков,  О. Свінцов, Н. Фадейкіна, Т. Фініков, О. Шубін, М. Яструбський та інші.

Переважна частка наукових робіт зазначених учених була спрямована більше на дослідження проблем фінансового забезпечення розвитку вищої освіти і науки на загальнодержавному рівні. І тільки деякі наукові праці стосувалися становлення та розвитку окремих сторін фінансової діяльності вищих навчальних закладів.

Системного дослідження фінансового забезпечення діяльності вищого навчального закладу в умовах ринкової економіки не здійснювалось. Таким чином, актуальність теми дисертації обумовлена потребою у комплексній теоретичній обґрунтованості та прикладній аналітичній оцінці фінансового забезпечення вищого навчального закладу.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до плану наукових досліджень Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» в межах комплексної науково-дослідної теми на замовлення Полтавської обласної державної адміністрації «Фінансування стратегічного розвитку регіону: проблеми і перспективи» (номер державної реєстрації 0108U003909), де автором розроблено методику комплексної оцінки системи фінансового забезпечення діяльності вищого навчального закладу.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних, науково-методичних основ і практичних рекомендацій щодо фінансового забезпечення діяльності вищого навчального закладу.

Для досягнення мети були поставлені і вирішені такі завдання:

 •  розкрито економічний зміст фінансового забезпечення діяльності вищого навчального закладу;
 •  досліджено капітал як перетворену форму фінансових ресурсів вищого навчального закладу;
 •  розроблено концепцію удосконалення фінансового забезпечення діяльності вищого навчального закладу;
 •  проаналізовано динаміку розвитку вищого навчального закладу та його інформаційного забезпечення;
 •   проведено оцінку розміщення, джерел формування та ефективності використання капіталу вищого навчального закладу;
 •  розроблено систему комплексної оцінки фінансового забезпечення діяльності вищого навчального закладу;
 •  обґрунтовано необхідність розробки стратегії фінансового забезпечення діяльності вищого навчального закладу та порядок її формування;
 •  проведено діагностику фінансово-економічної стійкості для визначення якості  стратегії фінансового забезпечення діяльності вищого навчального закладу.

Об’єктом дослідження виступає процес фінансового забезпечення діяльності вищого навчального закладу.

Предметом дослідження є теоретико-методичні засади створення та використання фондів фінансових ресурсів, що забезпечують діяльність вищого навчального закладу.

Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять: системний підхід до фінансово-економічних процесів і явищ, що спостерігається в діяльності вищих навчальних закладів, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених щодо фінансового забезпечення освітньої діяльності.

З метою досягнення поставлених наукових завдань у процесі дослідження використано сукупність методів: загальнонаукові (діалектичний метод і метод багатокритеріального аналізу – при дослідженні економічних та правових умов формування фінансового забезпечення вищої освіти); абстракції,  аналізу і синтезу (при дослідженні сутності категорій «фінансове забезпечення», «фінансові ресурси», «капітал» та визначенні факторів впливу на фінансування діяльності вищого навчального закладу); економіко-статистичні (порівняння і групування  - для  аналізу джерел фінансування вищої освіти; інтегральний метод - для розробки системи комплексної оцінки фінансового забезпечення діяльності та визначення інтегрального показника); узагальнення та моделювання (при  побудові стратегії фінансового забезпечення та виявленні сильних та слабких сторін діяльності вищого навчального закладу). У роботі використано графічний та табличний методи для наочного ілюстрування явищ і процесів.

Інформаційною базою дисертаційної роботи є Закони України, Укази Президента України, Постанови Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, нормативні документі Міністерства освіти і науки України, відомчі документи Укоопспілки щодо функціонування вищої освіти, звітні матеріали Міністерства фінансів України, Державного комітету статистики України, річна фінансова та статистична звітність вищого навчального закладу, а також авторські  аналітичні розрахунки та дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні управління фінансовим забезпеченням діяльності вищого навчального закладу. Найбільш суттєвими науковими результатами є такі:

удосконалено:

систему комплексної оцінки фінансового забезпечення, що проводиться шляхом поетапних розрахунків показників раціональності та ефективності процесів формування, розміщення і використання капіталу вищого навчального закладу, що дозволяє визначити узагальнюючий показник системи фінансового забезпечення та виявити причини його зміни;

концептуальні засади фінансового забезпечення вищих навчальних закладів, а саме розроблено наукові рекомендації по механізму реалізації концепції у практичну діяльність  вищих навчальних закладів, що дозволяє всебічно удосконалити фінансове забезпечення як на макро-, так і на мікрорівні ;  

науковий підхід до формування стратегії фінансового забезпечення діяльності вищого навчального закладу, що  включає такі складові: формування капіталу; управління його раціональним розміщенням та використанням; зростання інвестиційної привабливості та підтримка  фінансової стійкості вищого навчального закладу; підвищення якості управління його фінансовою діяльністю;

дістало подальшого розвитку:

понятійний апарат щодо визначення економічних категорій: фінансове забезпечення як підсистема фінансового механізму у вигляді процесу формування фонду фінансових ресурсів, використання якого забезпечує покриття поточних та капітальних витрат вищого навчального закладу та дає можливість досягти стабільного розвитку;  фінансові ресурси як грошові накопичення  і доходи, що формуються із внутрішніх та зовнішніх джерел, а саме: плата за навчання, державне фінансування (загальний фонд), інші надходження від здійснення наукової та освітньої діяльності, та зосереджуються у формі капіталу для забезпечення функціонування та інноваційного розвитку вищого навчального закладу; капітал як перетворена форма фінансових ресурсів, що є основою фінансового забезпечення, за рахунок якого фінансується створення, подальший розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази, впровадження інноваційних технологій, формування науково-педагогічного  потенціалу, модернізація інформаційних ресурсів наукової і навчальної літератури;

система показників інформаційного забезпечення управління вищим навчальним закладом, а саме запропоновано виокремити три блоки: результати діяльності, ресурсний потенціал та фінансове забезпечення;

методичний підхід до відображення в системі фінансового обліку і звітності коштів, що надійшли вищому навчальному закладу від  фізичних і юридичних осіб на оплату освітніх послуг у відповідності до укладених договорів  не як поточних зобов’язань за розрахунками з одержаних авансів (залучений капітал), а як цільових надходжень, що забезпечують подальші витрати і платежі, що дозволяє дати реальну оцінку фінансового стану вищого навчального закладу;

механізм кредитування освітніх послуг шляхом пільгового оподаткування комерційних фінансових установ, що надають освітні кредити; створення державної фінансової установи при Міністерстві освіти і науки України, що надає пільгові  освітні кредити з погашенням їх після завершення терміну навчання, що дасть змогу поширити використання освітніх кредитів як додаткового джерела фінансування.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані в дисертації результати та розроблені рекомендації будуть сприяти удосконаленню процесу управління фінансовим забезпеченням діяльності вищого навчального закладу.

До результатів, які мають найбільше практичне значення, належать пропозиції щодо: системи комплексної оцінки фінансового забезпечення з використанням трьохкомпонентних показників ефективності процесів формування, розміщення і використання капіталу вищого навчального закладу; включення коштів, одержаних вищим навчальним закладом від юридичних і фізичних осіб на оплату освітніх послуг у відповідності до укладених договорів, до цільового  фінансування (цільових надходжень), що  дозволяє достовірно оцінити рівень фінансово-економічної стійкості вищого навчального закладу.

Результати  дисертаційної роботи використано в обліково-фінансовій  діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»1 (довідка № 45-64/12 від 31 березня 2010 р.), а також впроваджено у навчальний процес з підготовки бакалаврів, спеціалістів і  магістрів при викладанні навчальних дисциплін «Фінансовий менеджмент», «Бюджетний менеджмент», «Фінансовий аналіз», «Казначейська система виконання бюджету» (довідка Полтавського університету споживчої кооперації України № 45-35/12 від 24 лютого 2010 року).

Особистий внесок здобувача.  Дисертація є завершеною самостійною роботою здобувача. Всі наукові положення, розробки та висновки є результатом

самостійно проведених досліджень автора в напрямі фінансового забезпечення діяльності вищого навчального закладу. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися  на науково-практичних конференціях різних рівнів, а саме – міжнародних: «Актуальні проблеми економіки 2007» (2007 р., м. Київ), «Реформування економіки України: стан та перспективи» (2008 р., м. Київ), «Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми» (2010 р., м. Тернопіль); всеукраїнських: «Сучасні проблеми моделювання складних економічних систем» (2009 р., м. Кривий Ріг); «Проблеми трансформаційної економіки» (2009 р., м. Кривий Ріг); міжвузівській науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України» (2009 р., м. Сімферополь).

Публікації. Основні результати дослідження було опубліковано у 12 наукових працях загальним обсягом 3,54 друк. арк., з них -  5 одноосібних публікацій у фахових виданнях загальним обсягом 2,35 друк. арк.

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів,  висновків. Обсяг основного тексту становить 180 сторінок. Дисертація містить 6 додатків на 30 сторінках; список використаних джерел із 181 найменування на 20 сторінках, 24 таблиці на 23 сторінках, 27 рисунків на 26 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет і методи  дослідження, наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, наведено інформацію щодо їх апробації та публікації у друкованих засобах інформації.

У першому розділі «Теоретичні основи фінансового забезпечення діяльності вищого навчального закладу» розкрито економічний зміст фінансового забезпечення діяльності вищого навчального закладу (далі- ВНЗ), досліджено капітал як перетворену форму фінансових ресурсів вищого навчального закладу; розроблено концепцію удосконалення фінансового забезпечення діяльності ВНЗ.

Економічну категорію «фінансове забезпечення» визначено як підсистему фінансового механізму, що являє собою процес формування фонду фінансових ресурсів, використання якого забезпечує покриття поточних та капітальних витрат ВНЗ, дає можливість досягти стабільного розвитку. Фінансове забезпечення реалізується через систему фінансування, яка проявляється в наступних формах: безповоротне фінансування з бюджету; кредитування; самофінансування та залучення фінансових ресурсів юридичних і фізичних осіб.  

Теоретичне дослідження сутності понять «фінансові ресурси» і «капітал» дозволило уточнити понятійний апарат із урахуванням специфіки діяльності ВНЗ. Фінансові ресурси визначено як грошові накопичення  і доходи, що формуються із внутрішніх та зовнішніх джерел, а саме: плата за навчання, державне фінансування (загальний фонд), інші надходження від здійснення наукової та освітньої діяльності, та зосереджуються у формі капіталу для забезпечення функціонування та інноваційного розвитку ВНЗ. Капітал ВНЗ запропоновано визначати як перетворену форму фінансових ресурсів, що є основою фінансового забезпечення, за рахунок якого фінансується створення, подальший розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази, впровадження інноваційних технологій, формування науково-педагогічного потенціалу, модернізація інформаційних ресурсів наукової і навчальної літератури.

Фактори, які мають вплив на фінансове забезпечення діяльності ВНЗ, класифіковано на макроекономічні (система державного управління вищою освітою, формування державного бюджету, загальний рівень техніки, технологій та інновацій, розвиток підприємницької діяльності, демографічна структура населення та рівень його доходів), мезоекономічні (маркетингова політика ВНЗ, розвиток та конкуренція на ринку освітніх послуг та ринку праці) та мікроекономічні (наявність, розміщення та використання фінансових ресурсів, матеріально-технічний стан, рівень фундаментальної та професійної підготовки науково-педагогічних працівників, структура напрямів, спеціальностей і освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки фахівців, якість наданих освітніх послуг, особистість керівника (ректора), конкурентоспроможність на ринку праці, рейтинг вищого навчального закладу, контингент студентів, які отримують освітню послугу).

Встановлено, що протягом останніх років була проведена оптимізація мережі ВНЗ України шляхом ліквідації частини приватних закладів і приєднання ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, так у 2003 р. функціонувало 1009 ВНЗ усіх рівнів акредитації та форм власності, а у 2010 р.  - 861 заклад, з яких 41% - ВНЗ ІІІ- ІV рівнів акредитації.  

У процесі дослідження проведено аналіз фінансування діяльності ВНЗ України, в результаті якого виявлено, що основними його джерелами є: кошти державного та місцевих бюджетів, кошти юридичних осіб, гранти, освітні кредити, благодійні внески, кошти населення, доходи від іншої діяльності. Обсяги фінансування освіти за рахунок бюджетних асигнувань протягом  2005-2009 рр. зростали, так у 2009 р. було виділено 23,9 млрд. грн., з них 74,5% - на вищу освіту (табл.1).

У 2007-2009 рр. переважна більшість студентів ВНЗ України ІІІ-ІV рівнів акредитації, а саме близько 65%, навчалися за рахунок коштів фізичних осіб,  34% - за рахунок державного бюджету,  і лише 1% студентів - за рахунок місцевих бюджетів,  коштів юридичних осіб та інших джерел.

Таблиця 1

Динаміка обсягів фінансування освіти в Україні

за рахунок бюджетних асигнувань за 2005-2009 рр.

Встановлено, що за часів незалежності України у жодному бюджеті не виконувалась ст. 61 п. 2 Закону України «Про освіту», що зобов’язує державу забезпечувати бюджетні асигнування на освіту в розмірі не менше 10 % національного доходу (у  2005-2009 рр. видатки на освіту складали близько 2% національного доходу).  

Виходячи з аналізу стану та основних тенденцій фінансування діяльності ВНЗ України, автором розроблено концепцію удосконалення фінансового забезпечення (рис. 1), яка передбачає визначення мети її впровадження, правової основи, виявлення основних проблем фінансового забезпечення ВНЗ, а також рекомендовані способи та заходи їх вирішення.

Рис. 1. Концепція удосконалення фінансового забезпечення ВНЗ

У дисертації досліджено зарубіжний досвід функціонування та фінансування вищої освіти, використання якого в українській практиці передбачає впровадження  таких заходів, як поширення використання схем кредитування студентів, персоніфікація бюджетних ресурсів шляхом введення посуб’єктного фінансування; поступовий перехід до фінансово-економічної та адміністративної автономії вищих навчальних закладів; створення бюджету розвитку на основі тендерної пропозиції проектів, які фінансуються спільно з державою.

Другий розділ «Оцінка фінансового забезпечення та його впливу на фінансово-економічну стійкість вищого навчального закладу» присвячено інформаційному забезпеченню та оцінці розвитку ВНЗ, аналізу процесів формування,

раціонального розміщення та використання капіталу, розробці системи комплексної оцінки фінансового забезпечення діяльності ВНЗ.

Систему показників інформаційного забезпечення управління вищим навчальним закладом запропоновано визначати трьома блоками: результати діяльності (формування контингенту студентів, результати випуску, використання та адаптації фахівців, фактори, що на них впливають), ресурсний потенціал (кадрове та матеріально-технічне забезпечення, показники доходів та витрат) та фінансове забезпечення (формування, розміщення та використання капіталу) ВНЗ.

У дисертаційній роботі обґрунтовано, що вибір схеми формування та конкретних джерел залучення капіталу ВНЗ визначається наступними чинниками: форма власності; обсяги підготовки фахівців (контингент студентів); вартість капіталу, що залучений із різних джерел; кон’юнктура ринку капіталу; вільний вибір джерел фінансування; ступінь ризику при формуванні капіталу; рівень концентрації власного капіталу для забезпечення фінансового контролю. Аналіз і оцінка перерахованих вище факторів дозволяють цілеспрямовано обирати схему фінансування та структуру джерел залучення капіталу для формування майна вищого навчального закладу.

Проведено оцінку розвитку вищого навчального закладу на реальних матеріалах освітньої діяльності ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Встановлено, що протягом 2004-2008 рр. контингент студентів постійно зростав, чисельність студентів, що припадає на одного науково-педагогічного працівника склала 13 осіб, нарощення матеріально-технічної бази забезпечило зростання загальної навчальної площі на одного студента з 6,0 кв. м. у 2004 р. до 6,6 кв. м. у 2008 р., разом із цим ВНЗ модернізував матеріально-технічну базу, збільшивши в чотири рази кількість персональних комп’ютерів, томів навчальної та наукової літератури.

Основними джерелами фінансування діяльності ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» є кошти загального фонду державного бюджету (в межах державного (галузевого) замовлення підготовки фахівців) – 10% доходів університету; кошти на оплату освітніх послуг у відповідності до укладених договорів на підготовку фахівців із юридичними та фізичними особами – 80,1%; кошти інших джерел – 9,9%.

При проведенні аналізу структури капіталу ВНЗ встановлено, що значну питому вагу у загальній його вартості займають кошти з одержаних авансів (51% у 2008 р.). Враховуючи особливість діяльності ВНЗ, внесено пропозицію щодо розгляду коштів, що надійшли йому від  фізичних і юридичних осіб на оплату освітніх послуг у відповідності до укладених договорів,  не як поточних зобов’язань за розрахунками з одержаних авансів (залучений капітал), як це передбачено діючою системою фінансового обліку і звітності, а як цільових надходжень, що забезпечують подальші витрати і платежі ВНЗ, оскільки  зазначені грошові кошти мають суто цільове призначення і можуть використовуватися лише на фінансування навчання конкретного студента. Дана пропозиція є досить актуальною при проведенні діагностики фінансово-економічної стійкості вищого навчального закладу.

Дослідження існуючої практики вітчизняного та зарубіжного аналізу дозволяє стверджувати про необхідність запровадження комплексного науково-методичного підходу до оцінки системи фінансового забезпечення. Наявність кількісного та якісного різноманіття критеріїв, а також їх безсистемність обумовили потребу у розробці системи комплексної оцінки фінансового забезпечення ВНЗ, на кожному етапі якої проводиться розрахунок трьох показників раціональності джерел формування, напрямків розміщення та використання капіталу.

Раціональність джерел формування капіталу оцінюється з використанням показників: коефіцієнт фінансової стабільності (Кфс), коефіцієнт автономії (Ка), коефіцієнт якості позикового капіталу (Кяпк); напрямків розміщення – коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл), коефіцієнт співвідношення мобільних та іммобілізованих активів (Ксмі), коефіцієнт покриття (Кп);  ефективності використання – оборотність капіталу (Ок), витратомісткість капіталу (Вк), капіталоємність підготовки студентів (Кпс).

На основі розрахунку трьох узагальнюючих показників: ефективності процесу формування (); ефективності  процесу розміщення () та ефективності процесу використання () капіталу, що розраховуються шляхом додавання їх елементів (табл. 2), обчислюється узагальнюючий показник ефективності всієї системи фінансового забезпечення () діяльності вищого навчального закладу як їх сума:

                   (1)   

Таблиця 2

Трьохкомпонентні показники ефективності процесів фінансового забезпечення ВНЗ

 

Значення узагальнюючого показника ефективності фінансового забезпечення може коливатися від -9 до 9. При цьому необхідно проводити детальний аналіз складових, щоб визначити основні причини зміни узагальнюючого показника.

Апробація запропонованої системи комплексної оцінки ефективності фінансового забезпечення проведена на прикладі ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Результати розрахунків свідчать, що найкращий рівень ефективності системи фінансового забезпечення був у 2005 р., при якому узагальнюючий показник дорівнював 5, порівняно з максимально можливим рівнем ефективність системи фінансового забезпечення складає 55,56%, а у 2008 р. відбулося погіршення ефективності процесів формування та розміщення капіталу, що вплинуло на результативний показник, який дорівнював -1.

Розроблена система комплексної оцінки ефективності фінансового забезпечення дозволяє не лише всебічно оцінити процеси формування, розміщення та використання капіталу вищого навчального закладу, а й дає можливість виявити причини погіршення і запобігти їх у майбутньому.

У третьому розділі «Формування стратегії фінансового забезпечення діяльності вищого навчального закладу» обґрунтовано необхідність розробки стратегії фінансового забезпечення діяльності ВНЗ та запропоновано порядок її формування; визначено важливість використання діагностики фінансово-економічної стійкості при виборі стратегії.

На основі визначених проблем фінансування діяльності ВНЗ запропоновано науково-методичний підхід до розробки стратегії фінансового забезпечення, актуальність якої визначається рядом умов: інтенсивністю змін зовнішнього середовища; відсутністю єдиної стратегії фінансування; розширенням видів діяльності  вищого навчального закладу. Дана стратегія є одним із видів функціональних стратегій ВНЗ, що забезпечує основні напрямки фінансування шляхом формування довгострокових фінансових цілей, вибором оптимальних напрямків їх досягнення, коригуванням джерел формування та використання фінансових ресурсів під впливом зміни зовнішнього середовища тощо. Перевагами запропонованої стратегії порівняно із загально відомою фінансової стратегією є стратегічне управління не лише процесом формування фінансових ресурсів, а і досягнення раціонального розміщення і ефективного використання наявних фінансових ресурсів. Стратегія фінансового забезпечення є елементом стратегічного управління ВНЗ, що підпорядкована загальній корпоративній стратегії і містить наступні напрямки: формування капіталу; управління раціональним його розміщенням та використанням; розробка інвестиційної стратегії; управління фінансовою стійкістю.

Визначено схему побудови стратегії фінансового забезпечення діяльності ВНЗ, що має бути під порядкова місії та цілям, стратегічній політиці розвитку та загальній стратегії ВНЗ. Встановлено, що основними принципами розробки стратегії фінансового забезпечення є: балансування матеріальних і фінансових потоків; прогнозування альтернативних варіантів розвитку ВНЗ; фінансовий контроль та аналіз діяльності ВНЗ.  Базовим етапом розробки запропонованої стратегії є оцінка сильних та слабких сторін діяльності вищого навчального закладу, що проведена за наступними складовими: освітні та навчальні продукти та послуги; ресурси; фінансовий стан; освітні технології та процеси; якість освіти; маркетингова інфраструктура; замовники освітніх послуг, що дозволяє встановити середовище, в якому працює ВНЗ і врахувати його переваги порівняно з конкурентами.

ВНЗ як суб’єкт господарювання, що функціонує на ринку освітніх послуг може мати наступні стратегії розвитку, вибір яких залежить від рівня фінансово-економічної стійкості ВНЗ: «Розвиток», «Стабілізація», «Становлення», «Диверсифікація» (табл. 3).

Таблиця 3

Порівняльна характеристика варіантів розвитку  

фінансового забезпечення ВНЗ

На основі узагальнення науково-методичних підходів до стратегічного управління ВНЗ та аналізу сильних і слабких сторін діяльності проведено порівняльну характеристику варіантів розвитку фінансового забезпечення ВНЗ.

На основі розроблених на базі ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» прогнозних балансів за кожним із наведених видів стратегій визначено прогнозну вартість капіталу, а також суми додаткових вкладень (вилучення) фінансових ресурсів і їх джерела та напрямки вкладення.

Для прогнозування активів і пасивів використано методи відсотків від обсягів діяльності, коригування за показниками оборотності та надлишками потужностей. Прогнозними додатковими джерелами фінансування діяльності ВНЗ будуть кошти, сплачені за надання освітніх послуг іноземним студентам, цільове фінансування науково-дослідних тем на замовлення Полтавської обласної державної адміністрації, Укоопспілки та обласних споживчих спілок, доходи від роботи лінгвістичного центру Китаю при ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», орендна плата за користування спортивним комплексом та спортивними майданчиками університету.

Для ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» рекомендовано застосовувати стратегію «Розвиток» враховуючи матеріально-технічне та кадрове забезпечення ВНЗ, що буде забезпечувати нормальний рівень фінансово-економічної стійкості університету.

У дисертації доведено, що розробка стратегії фінансового забезпечення діяльності вищого навчального закладу дозволить більш раціонально використовувати наявні фінансові ресурси та створити сприятливі умові для залучення додаткових джерел фінансування, що є запорукою успішного ведення освітньої діяльності і основою загального стратегічного потенціалу вищого навчального закладу, від якого залежить якість освітніх послуг, що надаються, попит на освітні послуги, місце на ринку та найголовніше – конкурентоспроможність фахівця, що підготовлений у вищому навчальному закладі.

ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено науково-теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання щодо удосконалення фінансового забезпечення діяльності вищого навчального закладу, в результаті чого зроблено такі висновки та сформульовано наступні пропозиції:

 1.  Встановлено, що в науковій літературі немає однозначного визначення поняття «фінансове забезпечення», яке враховує особливості діяльності ВНЗ. Автором запропоновано власне визначення даної економічної категорії, яке, на відміну від існуючих, визначає фінансове забезпечення не лише як процес формування фонду фінансових ресурсів, і чималу роль відводить ефективному його використанню на поточні та капітальні витрати ВНЗ. Рівень фінансового забезпечення вищого навчального закладу залежить від макроекономічних, мезоекономічних та мікроекономічних факторів.
 2.  Капітал як перетворена форма фінансових ресурсів є основою фінансового забезпечення ВНЗ, його формування здійснюється через механізм створення («заробляння») фінансових ресурсів за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів на підготовку фахівців, від додаткових послуг, наукової, виробничої діяльності, оренди майна та реалізації власних науково-методичних розробок, плати юридичних і фізичних осіб за підготовку студентів, благодійних внесків, грантів і дарунків. Власний капітал є основною фінансового забезпечення вищого навчального закладу, який вкладається у створення матеріально-технічної бази (аудиторний фонд лекційних залів, навчальних і лабораторних кабінетів, комп’ютерних класів), придбання навчальної і наукової літератури, навчального обладнання, комп’ютерної техніки, електронних засобів зв’язку, мультимедійних засобів і програмних продуктів тощо.
 3.  Розроблено авторську концепцію удосконалення фінансового забезпечення, яка враховує основні проблеми системи вищої освіти та шляхи їх вирішення як на макро-, так і на мікрорівні. Тенденції фінансування ВНЗ України свідчать, що переважна більшість студентів (65%) навчаються за рахунок коштів фізичних осіб, проте близько 34% - за рахунок коштів державного бюджету і лише 1% студентів -  за рахунок коштів місцевих бюджетів, юридичних осіб, освітніх кредитів тощо. Недостатні обсяги державного фінансування є причиною пошуку додаткових джерел та диверсифікації видів діяльності ВНЗ, або побудови власної схеми самофінансування через ефективне управління капіталом. Дослідження зарубіжного досвіду системи фінансового забезпечення дозволило обґрунтувати важливість поширення використання освітніх кредитів та орієнтації бюджетного фінансування на споживачів освітніх послуг – студентів, на відміну від існуючої в Україні практики фінансування постачальників освітніх послуг – вищих навчальних закладів.
 4.  Інформаційне забезпечення управління розвитком вищого навчального закладу представлено показниками результативності діяльності (контингент студентів, результати випуску, використання та адаптації фахівців, фактори, що впливають на формування контингенту студентів), потенціалу (кадрове забезпечення, матеріально-технічна база, доходи та витрати), фінансового забезпечення (процес формування, розміщення та використання капіталу), що дасть змогу вищим навчальним закладам комплексно та систематизовано оцінювати свій розвиток в динаміці.
 5.  У дисертації проведено аналіз розміщення, джерел формування та ефективності використання капіталу ВНЗ, що дало змогу виявити  особливості, пов’язані з наступними чинниками: зміст діяльності (освіта і наука), форма власності та організація управління, забезпечення функціонування та розвитку вищого навчального закладу.  Встановлено, що ефективність використання капіталу оцінюється його самозростанням, для вищого навчального закладу - це процес накопичення додаткових доходів, що будуть авансовані в матеріально-технічну базу з метою модернізації навчального процесу та вдосконалення освітніх технологій. Проведений аналіз дозволяє  встановити основні проблеми в управлінні капіталом на макрорівні та виявити причини їх виникнення.
 6.  З метою проведення всебічного аналізу процесу фінансування діяльності вищого навчального закладу розроблено систему комплексної оцінки, результатом якої є визначення узагальнюючого показника.  Дана система побудована на основі розрахунку трьохкомпонентних показників раціональності процесів формування, розміщення та ефективності використання капіталу вищого навчального закладу, що дозволяє виявити слабкі сторони процесу фінансового забезпечення та запобігти їх прояву у майбутньому. Розроблено пропозиції з удосконалення відображення розрахунків із одержаних авансів у системі фінансового обліку і звітності, що забезпечить на практиці більш об’єктивні результати діагностики фінансово-економічної стійкості вищого навчального закладу.
 7.  Обґрунтовано необхідність розробки стратегії фінансового забезпечення, що визначається рядом умов: інтенсивністю змін зовнішнього середовища; відсутністю єдиної стратегії фінансування; розширенням видів діяльності  вищого навчального закладу. Розробка стратегії фінансового забезпечення здійснюється за наступним алгоритмом: встановлення місії та цілей діяльності; розробка стратегічної політики розвитку; визначення основних завдань; розробка стратегічної програми формування, раціонального розміщення та використання капіталу; аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього середовища; коригування стратегії (визначення невирішених проблем); прийняття фінансового рішення та реалізація стратегії. Гнучка стратегія фінансового забезпечення  діяльності вищого навчального закладу дає можливість корегувати або розробляти  нові стратегічні фінансові рішення  при зміні зовнішніх та внутрішніх умов функціонування. Наявність альтернативних варіантів стратегічного фінансового вибору дозволяє забезпечити необхідну кількість альтернатив  багатоваріантності форм залучення  фінансових ресурсів, необхідних для інноваційного розвитку, що забезпечить якісне надання освітніх послуг.
 8.  Використання результатів діагностики фінансово-економічної стійкості вищого навчального закладу є вирішальним етапом для визначення якості вибору стратегії фінансового забезпечення та використання розроблених видів фінансової політики, що враховують особливості освітньої діяльності. Здійснено прогноз статей балансу вищого навчального закладу на короткострокову перспективу за стратегіями «Розвиток», «Становлення», «Стабілізація», «Диверсифікація», в результаті чого визначено основні джерела залучення фінансових ресурсів та напрямки їх використання.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у провідних фахових виданнях:

 1.  Буцька О. Ю. Деякі питання щодо фінансового забезпечення інноваційних технологій підготовки фахівців / О. Ю. Буцька // Економіка: проблеми теорії та практики. – Вип. 222: В5 т. – Т.IV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 899-907.
 2.  Буцька О. Ю. Кредитування студентів як джерело фінансового забезпечення діяльності вищих навчальних закладів / О. Ю. Буцька // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 9. – С. 161-168.
 3.  Буцька О. Ю. Освітня діяльність вищих навчальних закладів та її фінансове забезпечення на регіональному рівні / О. Ю. Буцька // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - № 4. – C. 159-166.
 4.  Буцька О. Ю. Методологічні аспекти діагностики фінансової стійкості вищого навчального закладу  / О. Ю. Буцька // Економіка та держава. – 2009. - № 11. – С. 139-141.
 5.  Буцька О. Ю. Стратегія формування, розміщення та використання капіталу як складова стратегії фінансового забезпечення діяльності вищого навчального закладу / О. Ю. Буцька // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер.«Економічні науки». – 2009. - № 6. – С. 181-187.  

За матеріалами конференцій:

 1.  Буцька О. Ю. Статистичні показники  фінансування освітньої діяльності вищих навчальних закладів та їх інформаційне забезпечення / О.Ю. Буцька // Реформування економіки України: стан та перспективи: Зб. матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (20-21 листопада 2008 р., м. Київ). – К.: МІБО КНЕУ, 2008. – С. 17-19.
 2.  Буцька О. Ю. Методологічне забезпечення діагностики потенціалу фінансово-економічної стійкості вищого навчального закладу / О. Ю. Буцька // Проблеми трансформаційної економіки: Зб. наук. тез ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. / Відповід. ред. к.т.н., доц. Берідзе Т. М. – м. Кривий Ріг: КФ ДВНЗ «ЗНУ», 2009. – С. 273-274.
 3.  Буцька О. Ю. Фінансова стратегія розвитку вищого навчального закладу / О. Ю. Буцька // Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України: Матер. міжвузівської наук.-практ. конф. (15 квітня 2009 р.). – Т. 1. – Сімферополь: ЦРОНІ, 2009. – С. 123-124.
 4.  Буцька О. Ю. Фінансово-економічна стійкість вищого навчального закладу як об’єкт моделювання  / О. Ю. Буцька // Сучасні проблеми моделювання складних економічних систем: Зб. наук. тез І Всеукр. наук.-практ. конф. / Відповід. ред. д.т.н., проф. Зеленський О.С. – м. Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2009. – С. 35-37.
 5.  Буцька О. Ю. Особливості оцінки розрахунків з одержаних авансів вищого навчального закладу / О. Ю. Буцька // Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми: Зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. інтернет – конф. (15 квітня 2010 р.). – Тернопіль: ТНЕУ, 2010 р. – С. 35-37.

Інші видання:

 1.  Буцька О. Ю. Фінансові ресурси як джерело забезпечення розвитку вищих навчальних закладів  / О. Ю. Буцька // Сучасні проблеми розвитку національної економіки та шляхи її розв’язання: Колективна наукова монографія / За наук. ред.  д. е. н., проф. М. М. Єрмошенка. – К.: Національна академія управління, 2008 р. -  С. 378-382.
 2.  Буцька О. Ю. Оцінка капіталу вищого навчального закладу як попередній етап комплексної оцінки його фінансового забезпечення  / О. Ю. Буцька // Таврійський економічний журнал. – 2009. - №3. – С. 54-57.

АНОТАЦІЯ

Буцька О. Ю. Фінансове забезпечення діяльності вищого навчального закладу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Донецьк, 2010.

Дисертацію присвячено розробці теоретичних засад визначення сутності та змісту фінансового забезпечення діяльності вищого навчального закладу та необхідності вдосконалення управляння ним в умовах ринкової економіки. Удосконалено понятійний апарат щодо сутності категорій «фінансове забезпечення», «фінансові ресурси», «капітал», обґрунтовано їх роль у діяльності вищого навчального закладу. Проведено оцінку  основних джерел фінансування вищої освіти в Україні та обґрунтовано концепцію удосконалення її фінансового забезпечення. Розроблено систему комплексної оцінки ефективності фінансового забезпечення діяльності вищого навчального закладу шляхом поетапного розрахунку трьохкомпонентних показників раціональності процесів формування, розміщення та використання капіталу. Доведено необхідність розробки стратегії фінансового забезпечення вищого навчального закладу з урахуванням факторів зовнішнього та внутрішнього середовища та створено алгоритм її формування. Використано діагностику фінансово-економічної стійкості для визначення стратегії фінансового забезпечення діяльності вищого навчального закладу. 

Ключові слова: фінансове забезпечення, фінансові ресурси, капітал, вищий навчальний заклад.

 

АННОТАЦИЯ

Буцкая О. Ю. Финансовое обеспечение деятельности высшего учебного заведения. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.08 – деньги, финансы и кредит. – Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, Донецк, 2010.

Диссертация посвящена актуальным проблемам финансового обеспечения деятельности высшего учебного заведения и усовершенствования управления этим процессом в условиях рыночной экономики.

В диссертационной работе раскрыта сущность и определена роль финансового обеспечения деятельности высшего учебного заведения. Усовершенствован терминологический аппарат относительно сущности категорий «финансовое обеспечение», «финансовые ресурсы» и «капитал». Определены и классифицированы факторы, влияющие на процесс финансирования высшего образования. Макроэкономические факторы включают государственное управление  системой высшего образования, ВВП, степень развития рыночной инфраструктуры, уровень техники и технологий, развитие предпринимательской деятельности, общий уровень доходов населения, демографическую ситуацию, инновации, экономическую глобализацию; мезоэкономические – маркетинговую политику высшего учебного заведения, конкуренцию и развитие на рынке образовательных услуг; микроэкономические – наличие государственного и дополнительных источников финансирования; материально-техническую базу; уровень профессионализма научно-педагогического персонала; структуру направлений, специальностей подготовки специалистов; субъективный фактор руководителя (ректора).

Проведен анализ финансирования высшего образования в Украине и определены факторы, влияющие на его формирование. Разработана концепция усовершенствования финансового обеспечения высшего учебного заведения. Проанализирована динамика показателей сети высших учебных заведений, а именно: их количества в общем и в разрезе уровней аккредитации, численности студентов, расходов бюджета на финансирование. Доказано, что кредитование образовательных услуг является одним из дополнительных источников финансирования, широкое использование которого дает возможность обеспечения всестороннего развития высших учебных заведений в современных условиях.

Сформулирована и предложена система информационного обеспечения управления деятельностью высшего учебного заведения, в состав которой входят показатели результата, потенциала и финансового обеспечения.  

Разработана система комплексной оценки эффективности финансового обеспечения деятельности высшего учебного заведения, результатом которой являет расчет обобщающего показателя. Данная система построена на анализе процессов формирования, размещения и использования капитала.

Учитывая особенности образовательной деятельности, предложено при проведении анализа финансово-экономической устойчивости рассматривать денежные средства, полученные высшим учебным заведением от физических и юридических лиц на оплату образовательных услуг в соответствии с заключенными договорами,  не как текущие обязательства по расчетам за полученные авансы (привлеченный капитал), как это предусмотрено действующей системой финансового учета и отчетности, а как целевые поступления, которые обеспечивают дальнейшие расходы и платежи высшего учебного заведения; эти денежные средства имеют строго целевое предназначение и могут быть использованы только для финансирования обучения конкретного студента.

Обоснована необходимость  проведения стратегического управления высшим учебным заведением. Проведено комплексное исследование причин, определяющих целесообразность разработки стратегии финансового обеспечения.  В результате чего предложен алгоритм её формирования, который включает следующие этапы:  установление миссии и целей деятельности;  разработка стратегической политики развития; определение основных задач; разработка стратегической программы формирования, рационального размещения и использования капитала; анализ факторов внешней и внутренней среды; корректировка стратегии (определение нерешенных проблем); принятие финансового решения и реализация стратегии. Наличие альтернативных вариантов стратегического финансового выбора дает возможность обеспечить необходимый выбор форм привлечения финансовых ресурсов. Использовано диагностику финансово-экономической устойчивости для определения стратегии финансового обеспечении деятельности высшего учебного заведения.

Ключевые слова: финансовое  обеспечение, финансовые ресурсы, капитал, высшее учебное заведение.

SUMMARY

Butska O. Y. Financial maintenance of activity of a higher educational institution. – Manuscript.

Dissertation for candidate degree in economics on specialty 08.00.08 – money, finances and credit. – Donetsk National University of Economics and Trade name after Mikhail Tugan-Baranovskiy, Donetsk, 2010.

Dissertation is devoted a study and deepening of theoretical bases of financial maintenance, financial resources of higher educational institutions.

In this paper the essence and the role of financial maintenance in the higher education. Improved conceptual apparatus about the nature of the categories of "financial maintenance", "financial resources" and "capital" and justify their role in higher education. We characterize the main trends of the financial maintenance of institutions of higher education in Ukraine. The dynamics of indicators of network of higher educational institutions, namely: the number of institutions of higher education in general and in the context of accreditation levels, the number of students who are trained in them, the cost of budget to finance higher education.

Designed and proposed a system of indicators on information maintenance management of higher education.

The author developed a system of integrated assessment to ensure high efficiency of the financial activities of higher educational institution. Strategy of financial maintenance is the foundation achieve high efficiency of management of higher education institution

Keywords: financial maintenance, financial resources, capital, higher educational institution.

1 Назва Полтавський університет споживчої кооперації України змінена на Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Постанова Правління Центральної спілки споживчих товариств України від 1 лютого 2010 року № 27 «Про зміну назви Полтавського університету споживчої кооперації України» та наказ Міністерства освіти і науки України від 29 березня 2010 року № 253)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

13862. Мультфильм «Персеполис» 41 KB
  абиров Д.Р. Задание по курсу Политическая этика Мультфильм Персеполис Персеполис французский полнометражный анимационный фильм режиссёра Маржана Сатрапии французской писательницы иранского происхождения. Сюжет в кратце: Бойкая Марьян восьми л
13863. Анализ фильма «Молитвы за Бобби» с точки зрения этики и морали 27.34 KB
  Анализ фильма Молитвы за Бобби с точки зрения этики и морали. Место действия. Действия фильма разворачивается в небольшом городе Walnut Creek в Соединенных Штатах Америки штат Калифорния 60 тысяч населения. Город представляет собой американскую мечту с красивыми уло...
13864. Эссе по политической этике на тему «Мораль в произведении Уильяма Голдинга «Повелитель мух» 28.98 KB
  Эссе по политической этике на тему Мораль в произведении Уильяма Голдинга Повелитель мух Имя Уильяма Голдинга отчего то не столь популярно в мире. Подразумеваю что редко можно встретить его в одном ряду например с Хемингуэем Маркесом Ремарком Фицджеральдом
13865. Приговор Pussy Riot 46.5 KB
  Фирсова В.А. Политология 4 курс Приговор Pussy Riot. В начале работы хотелось бы сказать несколько слов о Pussy Riot. Панк рок группа была создана в 2011 году и за сравнительно небольшое время своего существования успела воплотить в жизнь огромное количество акц
13866. Книга Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома» 22.17 KB
  Халаим Дина Книга Гарриет БичерСтоу Хижина дяди Тома попытка показать институт рабовладения в США жизнь невольников и других людей отношение к этой ситуации совершенно с иной стороны и донести до общества того времени идею что невольники это такие ж
13867. Анализ видео-материалов, посвященных митингам протеста в контексте выборной кампании 2011-12 гг. 68.5 KB
  ернядьевой Екатерины Анализ видеоматериалов посвященных митингам протеста в контексте выборной кампании 201112 гг. 2011 2012 года в отличие от ряда предыдущих лет начала века характеризуется небывалой активностью выступлений на улицах и площадях. Эти выст...
13868. Анализ художественного фильма «Мечтатели» режиссера Б.Бертолуччи 47 KB
  Анализ художественного фильма Мечтатели режиссера Б.Бертолуччи. Фильм Б.Бертолуччи неизменного классика интеллектуального европейского кино был снят в 2003 году по одноименной книге Гилберта Адэра. Режиссер находясь под впечатлением от событий 1968 года снимает сра
13869. Кен Кизи «Полет над гнездом кукушки» 49.5 KB
  Ябуровой Натальи Политология 4 курс Эссе Кен Кизи Полет над гнездом кукушки Книга повествует о психбольнице в которой заправляет бывшая военная медсестра мисс Гнусен. Военные сестры пытаются устроить военный госпиталь. Они сами немного больные1. Так
13870. Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии 36 KB
  Энгельс Ф. Положение рабочего класса в Англии До начала промышленного переворота рабочие были людьми почтенными и хорошими отцами семейств вели нравственную жизнь. Дети целый день проводили дома с родителями и воспитывались в повиновении к ним и в страхе божием. Патр