64457

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ШЛЯХОМ ЗМІНИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

Автореферат

Экология и защита окружающей среды

За умови використання сучасних інноваційних підходів у відновлені судноплавної галузі і як результат у зміні кадрової політики судноплавних компаній України стане можливим використання українського флоту збудованого з використанням екологічно безпечних технологій та залучення морських...

Украинкский

2014-07-06

224 KB

0 чел.

МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ І ПРАВА

ГАЦАН ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

                                                                                                  

УДК 331:656.61:553

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ШЛЯХОМ ЗМІНИ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ

СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ

Спеціальність 08.00.06 –

економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Херсон – 2010

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Міжнародному університеті бізнесу і права (м. Херсон) Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник:      доктор технічних наук, професор

Лєонов Валерій Євгенович,

Херсонський державний морський інститут,

завідувач кафедри судноводіння, охорони праці та навколишнього середовища

Офіційні опоненти:        доктор економічних наук, професор

В’юн  Валентин Георгійович,

Миколаївський державний університет імені                 В.О. Сухомлинського,  

завідувач кафедри економічної теорії та міжнародної економіки

кандидат технічних наук, доцент

Бень Андрій Павлович,

Херсонський державний морський інститут,

проректор з науково-педагогічної роботи

Захист відбудеться «30» вересня 2010 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.135.01 у Міжнародному університеті бізнесу і права за адресою: 73039, м. Херсон, вул. 49 Гвардійської дивізії, 37-А, зала засідань вченої ради.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Міжнародного університету бізнесу і права за адресою: 73039, м. Херсон, вул. 49 Гвардійської дивізії, 37-А.

Автореферат розісланий «27»  серпня 2010 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                  Н.М. Дмитренко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Судноплавство є однією з найприбутковіших галузей у всьому світі та стабільним джерелом поповнення державного бюджету. Але, нажаль, в Україні вона майже не функціонує. Участь флоту України у зовнішньо-торгівельних рейдах складає всього 7-8%. Це спричинено, головним чином, застарілістю флоту, його суттєвою нестачею та міграцією морських кваліфікованих кадрів до інших держав через недостатність матеріального стимулювання при ведені кадрової політики (ефективність якої визначає діяльність будь-якого підприємства в цілому) українськими судноплавними компаніями, які не мають фінансової змоги самотужки оновити власний флот.  

За умови використання сучасних інноваційних підходів у відновлені судноплавної галузі, і як результат, у зміні кадрової політики судноплавних компаній України, стане можливим використання українського флоту, збудованого з використанням екологічно безпечних технологій, та залучення морських кадрів для раціонального природокористування, а саме видобутку корисних копалин із морів, океанів (наприклад, сірководню) з глибин до 10000 м та їх подальша переробка у екологічно чисту продукцію для вітчизняного використання у промисловості і транспортування.

Сірководень (H2S) є сильнодіючою отрутною та вибухонебезпечною речовиною. За останні 100 років шар сірководневої хмари здійнявся із глибини Чорного моря 100 м до 30-50 м від поверхні, тобто, існує небезпека прориву товщі морської води сірководнем. Звідси випливають наступні можливі катастрофічні наслідки:

 1.  спалах сірководню при контакті з повітрям з утворенням високотоксичного сірчистого ангідриду (SO2) – основного компоненту «кислотних дощів»;
 2.  вибух суміші сірководню і повітря, що призведе до механічних руйнувань будинків, споруд, цивільних, муніципальних і військових об'єктів;
 3.  отруєння сірководнем біосфери, людини.

Небезпека отруєння вод Світового океану сірководнем – серйозна проблема, на яку дотепер мало звертали уваги.

Але поклади сірководню, які спочивають на дні Чорного моря, можна переробити в екологічно чисте водневе паливо, сировину для промисловості та використовувати сірководневий газ (який є у порівнянні дешевшим у 3-4 рази) як економічно вигідну альтернативу природному.

Саме це викликає потребу у використанні новозбудованих сучасних суден, які зможуть обслуговувати у майбутньому екологічно безпечні плавучі комплекси, що можуть працювати з використанням альтернативних джерел енергії та діяльність яких спрямована на видобуток і переробку корисних копалин морського середовища, раціональне природокористування. А оновлення флоту допоможе повернути кадри до нашої держави, здійснити судноплавним компаніям зміну кадрової політики за допомогою збільшення заробітних плат моряків, введення спеціальних систем страхування. Таким чином, все вище викладене, визначає актуальність обраної теми дисертаційного дослідження.

Загалом, глибокі дослідження кадрової політики судноплавних компаній України та її впливу на раціональне природокористування досі не проводилися у нашій державі. Також не розглядалися і заходи для зміни існуючої кадрової політики підприємств судноплавної галузі з метою подальшого використання морських кваліфікованих кадрів у сфері раціонального використання морського середовища та забезпечення екологічної безпеки навколишнього середовища.

Єдиним програмним документом, який поєднує судноплавну галузь та раціональне природокористування, є «Морська доктрина України (на період до 2035 року)» від 23.02.2009 р. Його головними недоліками є те, що він є суто теоретичним, в ньому не зазначені реальні практичні заходи для відновлення судноплавної галузі, фінансово-економічні джерела, не відображено вплив кадрового потенціалу та його втілення розраховано на дуже великий проміжок часу. Перевагою є те, що дана Морська доктрина підкреслює значення судноплавної галузі для економічно-ефективного, екологічно-безпечного природокористування.

Однак, загальні поняття кадрової політики та її суттєвий вплив на ефективність підприємницької діяльності розглядаються у роботах українських вчених та науковців: А.Д. Чикуркової, О.В. Волкової,                    Г.В. Осовської, С.Ф. Покропивного, Ф.І. Хміля, Н.В. Краснокутської, а також іноземних:  Ф. Хаффнера, С. Робінсона, Р. Гріфіна, М. Пастея та ін.

Вплив кадрової політики та кадрового потенціалу, зокрема на раціональне природокористування, були зазначені у роботах Л.Г. Чернюка, Г.В. Черевко та С.К. Харічкова.

Обґрунтування необхідності реалізації природоохоронних заходів по захисту водневої поверхні наведено у роботах В.Є. Лєонова, В.Г. Шерстюка,   А.П. Беня, загальне обґрунтування наукових принципів розвитку раціонального природокористування – у роботах В.Г. В’юна, В.В. Горлачука, О.М. Семикіна.

Актуальність окресленого кола проблем та відсутність науково-теоретичних досліджень і практичних впроваджень у кадровій політиці судноплавних компаній України з метою економічно-ефективного використання кадрового потенціалу у сфері раціонального природокористування зумовили вибір теми дисертаційного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є складовою частиною науково-дослідної роботи Міжнародного університету бізнесу і права «Розробка та впровадження економіко-технологічних заходів раціонального природокористування та управління екологічною безпекою навколишнього середовища» (номер державної реєстрації 0109U002939), де автором досліджено теоретичні та практичні аспекти забезпечення раціонального природокористування шляхом зміни кадрової політики судноплавних компаній України за допомогою відновлення вітчизняної судноплавної галузі.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка концептуальних підходів та економічно ефективних напрямків зміни кадрової політики судноплавних компаній України для раціонального природокористування.

Досягнення цієї мети зумовило необхідність розв’язання наступних завдань:

 •  дослідити вплив інтеграційних процесів на раціональне природокористування;
 •  проаналізувати сучасний стан судноплавної галузі та її вплив на раціональне природокористування у сфері видобутку корисних копалин з морів та океанів (наприклад, сірководню),  обґрунтувати залежність усіх ресурсних складових судноплавної галузі від такої складової як «кадри» та визначити напрямки удосконалення кадрової політики судноплавних компаній України;
 •  визначити напрямки реновації судноплавної галузі;
 •  розробити концептуальні підходи антикризового менеджменту судноплавних компаній України, а саме розробити стратегічні інноваційні заходи для зміни кадрової політики судноплавних компаній шляхом оновлення флоту України (з використанням екологічно-безпечних технологій) та введення новітніх систем стимулювання кадрового потенціалу;
 •  дослідити властивості сірководню, обґрунтувати можливість його використання на користь людству та спосіб видобутку;
 •  обґрунтувати необхідність введення в систему освіти нових спеціальностей, спрямованих на забезпечення робіт з видобутку енергії морів і океанів;
 •  розробити штатний розклад для плавучого комплексу для видобутку енергетичних джерел із морів і океанів;
 •  обґрунтувати економічну ефективність використання плавучого комплексу для глибинного видобутку сірководню у сфері раціонального природокористування за допомогою розрахунків фінансово-економічних показників;
 •  обґрунтування використання оновленого флоту України, морських кадрів для раціонального природокористування.

Об’єктом дослідження виступає процес забезпечення раціонального природокористування змінами у кадровій політиці судноплавних компаній України.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних заходів, спрямованих на зміну кадрової політики судноплавних компаній, та їх вплив на економічно-ефективне раціональне природокористування.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є фундаментальні положення економічної теорії, теорії сталого розвитку, економіки природокористування, міжнародної економіки, інвестознавства, основ стратегічного, кадрового та фінансового менеджменту.

У роботі використані загальнонаукові та конкретно-наукові методи, які складають методику дисертаційного дослідження: метод наукової абстракції; метод аналізу і синтезу; індуктивний метод; дедуктивний метод; історичний метод пізнання; логічний метод; графічний метод; функціональний аналіз (для обґрунтування теоретичних засад щодо раціонального природокористування морського середовища за допомогою зміни кадрової політики судноплавних компаній України при оновленні флоту та введення додаткових систем стимулювання кадрового потенціалу); статистичний (при порівнянні показників судноплавної галузі); діалектичний метод пізнання (при вивчення процесів, що відбуваються у судноплавній галузі); логіко-структурний метод (для розробки інструментарію екологізації судноплавної галузі при будівництві плавучих комплексів для глибинного видобутку сірководню до 10000 м); системний, структурно-функціональний і порівняльний, аналітико-прогностичний методи.

На основі здійснення статистично-економічної обробки кількісних характеристик, використання економіко-математичних моделей зроблено математичний аналіз економічної дійсності судноплавної галузі в природокористуванні (при розрахунку повернення кредитних коштів та прибутковості підприємств галузі, а також будівництва плавучого комплексу для видобутку сірководню) та розроблено методичний підхід щодо забезпечення раціонального природокористування шляхом зміни кадрової політики судноплавних компаній України з використанням патентних розробок у співавторстві

Інформаційну базу дисертаційного дослідження становлять закони України, нормативно-правові акти Верховної Ради та Кабінету Міністрів Украйни, щорічні звіти, статистичні матеріали Державного комітету статистики, матеріали управлінь охорони навколишнього природного середовища, Державного комітету України водних ресурсів, Регістра судноплавства України, дані судноплавних компаній (державних, приватних, іноземних), матеріали та звіти  ПП ВКФ «Елена» (м. Херсон), закони та законопроекти Міністерства транспорту України, вітчизняна і іноземна науково-технічна література, вітчизняні і іноземні патенти за темою дослідження, результати власних спостережень, досліджень і аналітичних розрахунків автора, патентні розробки у співавторстві.

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є комплексним дослідженням взаємозв’язку судноплавної галузі та кадрової політики судноплавних компаній України, зокрема, з економічно ефективним природокористуванням у сфері глибинного видобутку сірководню з Чорного моря та його подальшої переробки без нанесення екологічної шкоди навколишньому середовищу з метою забезпечення України енергоресурсами та укріплення її незалежності на світовому ринку.

Основні наукові результати дисертаційного дослідження полягають у наступному:

вперше:

 •  розроблено концепцію взаємодії трьох «Е», за допомогою якої обґрунтовано оптимальний взаємозв’язок понять «екологія», «енергетика», «економіка»;
 •  обґрунтовано залежність усіх ресурсних складових судноплавної галузі від такої складової як «кадри» та розроблено нові напрямки удосконалення кадрової політики державних та приватних судноплавних компаній України, розроблено і обґрунтовано Концепцію менеджменту / управління судноплавством в Україні, ефективність її впровадження на державному рівні, та Концепцію антикризового менеджменту судноплавних компаній Украйни, на основі якої розрахована економічна ефективність створення Акціонерної судноплавної компанії з урахуванням її організаційної структури, відновлення судноплавної галузі в Україні, зміни кадрової політики судноплавних компаній у сфері підвищення мотивації та захисту, а також доведена ефективність розширення напрямків спрямування морського кадрового потенціалу у сфері видобутку енергетичних джерел морів та океанів;
 •  запропоновано високоефективний екологобезпечний спосіб видобутку глибинного морського сірководню без обмежень глибини покладів, розроблено оригінальний спосіб комплексної безвідходної переробки сірководню у гідросульфід натрію - цінну сполуку для нафтохімічного синтезу, а також у теплоту, електроенергію, мінеральні добрива, сірчану кислоту,  розрахована економічна ефективність використання плавучих комплексів для глибинного видобутку сірководню з урахуванням штатного розкладу морських кадрів та, відповідно, обґрунтовано необхідність введення додаткових спеціальностей у вищих навчальних закладах, які будуть спрямовані на видобуток корисних копалин з морів і океанів;
 •  розроблена система впровадження заходів практичного використання методики забезпечення екологічної безпеки при транспортуванні вибухо/пожежонебезпечних речовин на суднах з допомогою оригінального автономного способу отримання інертного газу на борту судна;

удосконалено: 

 •  методичні підходи поєднання судноплавної галузі та раціонального природокористування за допомогою пошуку реальних фінансових джерел і відведення значної ролі кваліфікованому кадровому потенціалу;

дістали подальшого розвитку:

 •  методичні підходи у сфері зниження рівня екологічної небезпеки глибинного морського сірководню при його видобутку та подальшої переробки;
 •  наукові принципи раціонального використання корисних копалин морів і океанів, тобто сірководню, у промисловості України.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що основні положення, обґрунтовані автором у дисертації, доведені до рівня методичних розробок і практичних рекомендацій, спрямованих на економічно ефективне та екологічно безпечне природокористування завдяки зміні кадрової політики судноплавних компаній при оновленні українського флоту. Розробка новітніх технічних рішень з видобутку та переробки морського сірководню базується на комплексі науково-дослідницьких, еколого-економічних і конструкторських робіт.

Основні положення, висновки і пропозиції дисертаційної роботи пройшли практичну апробацію та прийняті до застосування їх Представництвом Регістру судноплавства України в Херсонській області (довідка № 104-1.8-227 від 27.04.2010 р.), Єдиною Інспекцією Державного портового нагляду ДП «ХМТП» (довідка № 27 від 11.05.2010 р.), судноплавними компаніями: ПП ВКФ «Елена» (Акт № 070/А від 05.05.2010 р.), ТОВ фірма «Світова лінія ЛТД» (Акт № 24 від 27.04.2010 р.), Відділенням №1 в м. Херсон Філії Публічного Акціонерного Товариства «Перший український міжнародний банк» (Акт № 428 від 28.04.2010 р.).

Теоретичні та методичні положення дисертації використовуються у навчальному процесі Міжнародного університету бізнесу і права (м. Херсон) при викладанні економічних і гуманітарних дисциплін (довідка № 40/1 від 13.05.2010 р.), у навчальному процесі Херсонського державного морського інституту при підготовці навчальних курсів спеціальності «Судноводіння» із дисциплін: «Основи науково-дослідної роботи», «Економіка мореплавства», «Основи екології та охорони навколишнього середовища», «Запобігання забруднення морського середовища» (довідка № 07-21 КВ від 28.04.2010 р.), а також у Миколаївському політехнічному інституті у вигляді методичних рекомендацій та порад викладачам природничо-математичної і загальноекономічної підготовки з дисциплін: «Менеджмент», «Економіка підприємства», «Екологія» та «Охорона праці» на економічному факультеті (довідка № 109 від 12.05.2010 р.).

Новизна дисертаційної роботи забезпечена Патентами України на корисну модель: «Спосіб отримання гідросульфіду натрію з суміші газів, що містить сірководень» (№ 49642 від 11.05.2010 р., автори: В.Є. Лєонов,         В.А. Гацан, О.А. Гацан); «Спосіб зниження вибухо-пожежонебезпеки на танкері» (№ 49038 від 12.04.2010 р., автори: В. Є. Лєонов, В.А. Гацан,              О.А. Гацан).

Особистий внесок здобувача. Наукові результати, сформовані у дисертаційній роботі, одержані дисертантом особисто. Впровадження їх у практику сприятиме відновленню судноплавної галузі, зміні кадрової політики судноплавних компаній України, зупиненню міграції кваліфікованих морських кадрів до інших держав та, як наслідок, підвищенню еколого-економічної ефективності раціонального природокористування.

Достовірність і обґрунтованість одержаних наукових результатів зумовлюється використанням сучасних наукових методів дослідження та аналізом великого масиву достовірної статистичної інформації, що підтверджує визначені тенденції і результативність реалізації обґрунтованих заходів.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні і практичні результати дисертації доповідалися на: всеукраїнській науково-практичній конференції «Стан та удосконалення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем» (Миколаїв, 2009), науково-методичній конференції «Сучасні проблеми підвищення безпеки судноводіння» (Одеса, 2009), міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 17-річчю Міжнародного університету бізнесу і права «Теоретичні та прикладні аспекти міжнародних відносин в умовах інтеграції та глобалізації» (Херсон, 2010), міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Україна в системі міжнародної економіки» (Тернопіль, 2010).

Публікації. Основні положення і результати дисертаційної роботи викладені в 11 наукових публікаціях, у тому числі 3 статті у виданнях, включених ВАК України до переліку спеціалізованих видань з економіки, 4 тези доповідей на наукових конференціях, 2 статті в інших виданнях та 2 патенти України. Загальний обсяг опублікованого тексту 2,16 д.а., з них особисто автору належить 2,04 д.а. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації становить 180 сторінок комп’ютерного тексту, який включає 10 таблиць, 11 рисунків та 12 додатків. Список використаних джерел налічує 171 найменування і викладений на 17 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету та основні завдання дослідження, визначено об’єкт і предмет, наукову новизну, розкрито теоретичну та практичну значимість отриманих автором результатів, відзначено ступінь апробації основних результатів роботи.

У першому розділі «Теоретико-методичні підходи до забезпечення ефективного використання кадрової політики в умовах інтеграційної економіки» досліджено сучасні проблеми України у сферах «екологія», «енергетика», «економіка»,  обґрунтовано їх вирішення у вигляді концепції оптимальної взаємодії трьох «Е» (рис. 1).  

Рис. 1. Схема взаємодії трьох «Е»

Тобто, при вирішені «екологічних» проблем, Україна зможе вирішити «енергетичні», а слід за ними і «економічні» шляхом раціонального природокористування, що допоможе прискорити інтеграцію, а також підвищить статус нашої держави на світовому рівні.

Обґрунтовано, що одним із найважливіших засобів реалізації інтеграційної стратегії держави / підприємства є кадрова політика, яка виступає основою управління кадрами.

В роботі обґрунтовано роль кадрового потенціалу та визначено його як найвагоміший чинник розвитку економіки України, оскільки за ринкових відносин розвиток кадрового потенціалу стає обов’язковою умовою завоювання стійких та лідируючих позицій на ринку. Якість трудових ресурсів безпосередньо впливає на конкурентні можливості, як окремих фірм, так і держави взагалі, та є однією з найважливіших сфер створення конкурентних переваг.

Оскільки наша держава здійснює зовнішню-економічну діяльність перш за все шляхом експортно-імпортних операцій, які забезпечуються на сам перед морським торгівельним флотом (судноплавною галуззю, яка знаходиться у стані занепаду та руйнації, у якій спостерігається значний відтік кваліфікованих кадрів), у другому розділі «Аналіз факторів забезпечення ефективності кадрової політики судноплавних компаній України для раціонального природокористування» було здійснено аналіз судноплавства та кадрової політики державних, приватних судноплавних компаній України з метою пошуку шляхів підвищення ефективності судноплавної галузі України та зміни існуючої кадрової політики у даній галузі, як основи ефективної роботи морських транспортних підприємств та забезпечення раціонального природокористування з використанням професійних морських кадрів.

У результаті проведеного дослідження та аналізу динаміки перевезення вантажів морським транспортом 1990-2009 рр. (спад з 53253,3 до 8875,6 тис. т) було визначено, що український флот втратив статус не тільки міжнародного перевізника, але і національного. Більше ніж 90% суден, які зараз заходять в українські порти, – іноземні.

Спеціалісти стверджують, що присутність на українському ринку іноземних компаній призводить не тільки до збіднення галузі, але і загрожує національній безпеці країни. Інші країни не продають повністю свої основні фонди, незважаючи на світову економічну кризу, продовжують стимулювати будівництво нового флоту, шукають нові шляхи використання морегосподарського комплексу, підтримують судновласників за допомогою прийняття спеціальних програм, законів та кредитування. У той же час 80 % акціонерного капіталу найбільшої судноплавної компанії України «Укррічфлот» зараз належить компаніям Британських Віргінських островів та Кіпру.

Україні потрібно брати приклад з Румунії, яка не має у своєму розпорядженні таких потенційних багатств, як Україна, протягом останніх 20 років вклала в інфраструктуру торгового судноплавства понад три мільярди доларів, і витрачені гроші окупилися стократно. Сам лише порт Констанца переробляє щороку таку кількість вантажів, яку можна порівняти з річними обсягами перевантаження в усіх українських портах.

Було визначено, що основними вантажоотримувачами українських вантажів, які перевозяться морським транспортом за межі Азово-Чорноморського басейну, виступають наступні країни: Єгипет (15,05 %), Італія (13,66 %), Туреччина (8,32 %), Китай (5,54 %), Іспанія (5,15 %), Греція (4,55 %), Саудівська Аравія (3,56 %), Сирія (3,37 %), Ізраїль (3,37 %), США (3,17 %), інші (34,26 %). Тому, об’єднання інтересів українських виробників товарів стратегічного експорту з національними судноплавними компаніями дозволить забезпечувати конкурентоспроможність товарів і вирішить більшість проблем ефективного функціонування на світовому фрахтовому ринку вітчизняних перевізників.

Окрім того, у роботі було встановлено, що на сучасному та майбутньому етапах розвитку людства в життєдіяльності країн світу стрімко зростає роль Світового океану, його використання стає вирішальною умовою прискореного розвитку світової економіки та найважливішим фактором геополітики. Україна також бере участь у вивченні, освоєнні та використанні Світового океану.

У результаті проведеного дослідження були визначені основні ресурсні складові судноплавної галузі, які сприяють раціональному природокористуванню, та окреслені  у вигляді рисунку 2, що відображає залежність усіх ресурсних складових від такої складової як «кадри».

 

Рис. 2. Основні ресурсні складові судноплавної галузі, які сприяють раціональному природокористуванню

Розглянемо першу складову «море». Як відомо, Україна розташована на березі Чорного моря, саме воно є найбільшою сірководневою хмарою. 3 млрд. тон морського, глибинного сірководню в перерахуванні на традиційні енергоресурси еквівалентно 600 млрд. літрів бензину.

Дані стосовно наступних складових: «флот» та «прибережні споруди» можна згрупувати у таблицю 1.

Таблиця 1

Основні показники судноплавної галузі в Україні, 2009 р.

Показник

Дані

Кількість торгівельних портів

18 морських, 4 рибні і 13 річкових

Кількість суднобудівних заводів

11

Основні вищі морські учбові заклади

8

Вантажообіг водним транспортом

7927,1 млн. т/км

Обсяг перевезень водним транспортом

9,8 млн. т

Кількість судноплавних компаній всього по Україні

600

Частка їх участі у зовнішньо-торгівельних рейдах України

7-8%

Кількість суден, які знаходяться під українським прапором

2281 судно (місткістю 100 і більше реєстрових тон) загальною місткістю 2,479 млн. реєстрових тон

Середній вік торгівельного флоту

29,8 років

Потреба України у вантажних транспортних плавзасобах

130 суден вантажопідйомністю 1 млн. dwt, 10 – 12 пасажирських суден на 5 000 місць

Компанії-лідери на Українському ринку судноплавства

ВАТ «Українське Дунайське пароплавство»

АСК «Укррічфлот»

Розглянемо наступну ресурсну складову судноплавної галузі, «кадри». Україна посідає п’яте місце у світі серед країн, які поставляють плавсклад на морський торговельний флот. Майже 100 тисяч українських моряків працюють закордоном. З одного боку, цим можна пишатися, адже кожний двадцятий моряк у світі – українець, а з іншого – це свідчить про те, що якщо ми не почнемо будувати новий власний флот та готувати для нього морські кадри, ми не зможемо ніколи відновити статус України, як морської держави, лідера судноплавної галузі. Саме трудова міграція є одним з численних аспектів глибокої і всеохоплюючої системної кризи в Україні. Це спричинено перш за все тим, що Україна займає перше місце з кінця у рейтингу рівня середньомісячних заробітних плат у Європі  у 2009 році. Середньомісячна заробітна плата по всім галузям в Україні становить 230 дол. США.

Варто зазначити, що вивчення, розвідка, використання енергетичних ресурсів морів, проведення морських наукових досліджень не можливе без використання суден та морських кадрів, тобто судноплавство і видобуток корисних копалин невід’ємно пов’язані, що схематично зображено на рисунку 3.

Рис. 3. Судноплавство як забезпечувальна галузь економічно доцільної та екологічно безпечної морегосподарської діяльності

Проведений аналіз факторів впливу на ефективність кадрової політики судноплавних компаній України доводить необхідність розроблення концепції забезпечення ефективності використання морських ресурсів з метою підвищення раціонального природокористування.

У третьому розділі «Розробка концепції забезпечення ефективності використання морських ресурсів» розроблено та впроваджено нові напрямки ефективного і раціонального природокористування у сфері видобутку та використанні сірководню (враховуючи розробки і результати експериментів США, Канади, Японії, Росії, Франції, Німеччини) з залученням морських кадрів.

Спираючись на вище згадані проблеми і проведені дослідження у даній галузі, а також на проект Концепції енергетичної стратегії України на період до 2030 року, нами були розроблені у співавторстві винаходи, які вже мають Патент України або знаходяться на стадії заявки про видачу Патенту України.

Винахід «Плавучий комплекс для глибоководного видобутку сірководню із морської води і спосіб запуску плавучого комплексу для глибоководного видобутку сірководню із морської води» дозволяє забезпечити глибоководний видобуток і переробку сірководню в зонах з тяжкими погодними умовами у відкритому морі (вдалечині від берегу) в безперервному режимі за рахунок підвищеної хвилестійкості морської платформи із врахуванням різниці тиску на різних глибинах. Максимальна глибина занурення донного фундаментного масиву дорівнює 10000 м. Насоси системи переробляють не менше 1000 м³/час морської води із розчиненим в ній сірководнем. Промислові потужності платформи-заводу – від 6 млрд. м³ в рік і більше в безперервному режимі незалежно від природних умов. Запропонований винахід не має аналогів у сфері видобутку сірководню і може також бути використаний при видобутку газу і нафти.

Захищене Патентом України технічне рішення «Спосіб отримання гідросульфіду натрію з суміші газів, що містить сірководень» дозволяє перетворити Чорне море з серйозної екологічної проблеми в джерело сировини для хімічної промисловості при виробництві каустичної соди, фарб, штучного шовку, навпіл сульфідних пластиків, в целюлозно-паперовій, гірничо-збагачувальній та шкіряній промисловостях.

Після запуску в експлуатацію плавучого комплексу, стане можливим і використання інших запропонованих у роботі винаходів.

Оскільки даний комплекс є плавучим, кадри, які б працювали на ньому, повинні були б знати принцип роботи на морі. Саме такими кадрами можуть виступити випускники вищих морських учбових закладів України після отримання відповідних сертифікатів.

У результаті, відновлення судноплавної галузі: будівництво суден різного тоннажу, плавучих комплексів допомогло б повернути кадри і на суднобудівні підприємства, допомогло б змінити існуючу кадрову політику і у цій сфері судноплавства.

Наприклад, у 1990 році на суднобудівних підприємствах працювало біля 150000, а у 2009 році 30855 спеціалістів.

Також при будівництві нових суден треба заздалегідь враховувати сучасні аспекти раціонального природокористування та використовувати новітні розробки українських вчених.

Оскільки, танкери є перевізниками вогненебезпечних вантажів при їх будівництві слід використовувати винаходи, в основі яких лежать способи зниження вибухо-пожежонебезпеки на танкері, наприклад запропонований у співавторстві винахід «Спосіб зниження вибухо-пожежонебезпеки на танкері», який захищений Патентом України.

Дослідження стану судноплавної галузі України, яка знаходиться у кризовому становищі, дозволило визначити напрямки щодо її реновації. Для цього була розроблена Концепція менеджменту / управління судноплавством в Україні, у результаті впровадження якої на державному рівні можливо досягти збільшення надходжень до бюджету країни, підвищення ефективності використання морських кадрів в економіці країни, постійної завантаженості українського флоту та ін.

Реалізація заходів відновлення судноплавної галузі неможлива без об’єднання зусиль усіх підприємств морегосподарського комплексу для спільного виходу із кризового становища. Саме тому, автором була розроблена Концепція антикризового менеджменту судноплавних компаній України, в основу якої входять заходи оновлення українського флоту, а саме створення Акціонерної судноплавної компанії для будівництва суден згідно нових екологічно безпечних технологій, та напрямки зміни кадрової політики судноплавних компаній України за допомогою систем стимулювання.

Стратегічною метою Акціонерної судноплавної компанії є взаємовигідне співробітництво підприємств-засновників, збільшення флоту власної країни, розвиток інфраструктури галузі, виконання трейдерских послуг, внесення податків у бюджет, надання робочих місць громадянам України, одержання додаткового прибутку.

У плані будівництво 15-20 суден (залежно від тоннажу), які не матимуть обмежень згідно районів плавання. Передбачається, що далі програма не буде зупинена – відбувається постійне оновлення та збільшення флоту. Термін служби судна 25 років.

Загалом організаційна структура Акціонерної судноплавної компанії може виглядати, як зображено на рисунку 4. 

 Засновники

Голова спостережної ради

Філії з директорами в Україні і закордоном Головний бухгалтер

ПРЕЗИДЕНТ

                                             Заступник 1

                                  Заступник 2                                                             

                                             Заступник 3                                                                    Бухгалтерії по філіях

 

 Комерційний відділ

                         Технічний відділ                        Відділ по безпеці

 

                       Брокерський відділ Відділ кадрів

                                                           

Рис. 4. Організаційна структура АСК

У роботі було розроблено виробничий план для Акціонерної судноплавної компанії, з урахуванням будівництва універсальних суден дедвейтом 10000 тон (вартість однієї одиниці 20 млн. дол. США), які б могли перевозити, як контейнерні, так і навалочні, генеральні вантажі, та на прикладі фрахтування судна на рейс Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) - Іллічевськ - Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ).

Спираючись на статистику заробітних плат іноземних судноплавних компаній, вибравши найбільші суми заробітних плат та додавши 30 % до них, щоб уникнути конкуренції на ринку судноплавства у сфері оплати праці, отримали штатний розклад плавскладу на одне судно.

Фінансовий план Акціонерної судноплавної компанії складено на основі отримання кредиту на будівництво суден від Європейського банку реконструкції та розвитку та його погашення на протязі сімох років, при цьому прибуток АСК по одному судну складе 2 818 715  дол. США

Окрім стандартного страхування судна, у роботі обґрунтовано введення додаткового страхування від піратських захоплень суден та екіпажу. Так, за період контракту, чотири-шість місяців, при страховій премії 50 000 дол. США, ця сума для моряка складе 170-250 дол. США, відповідно. А для судновласника, при страховій премії 150 000 дол. США: 395-580 дол. США.

Обґрунтовано, що збудований флот зможе обслуговувати плавучі комплекси, які створені для раціонального природокористування.

Окрім того, збудований плавучий комплекс для глибоководного видобутку сірководню із морської води  зможе також частково забезпечити роботою морські кадри, що сприятиме поверненню кадрів до України, а також зупинить їх відтік завдяки постійній зайнятості кадрів на обслуговуючому флоті. Тому, було розроблено штатні розклади, розраховані виходячи із специфіки роботи на плавучому комплексі та враховуючи той факт, що дані посади обійматимуть люди, які пройдуть спеціальну підготовку у морський вищих навчальних закладах або закінчать нововведені відповідно до даної категорії роботи факультети.

Було здійснено розрахунок витрат на експлуатацію плавучого комплексу та розрахунок економічної ефективності використання плавучого комплексу з урахуванням використання кредитних коштів на протязі сімох років у вигляді отримання прибутку у сумі 302 760 100 дол. США, підтверджена ефективність зміни кадрової політики судноплавних компаній України для раціонального природокористування, а також економічна ефективність використання дешевої сировини – сірководню.

ВИСНОВКИ

У дисертації, яка є завершеною науковою роботою, на базі проведених наукових досліджень доведено за допомогою фінансово-економічних розрахунків актуальність зміни кадрової політики судноплавних компаній України та її вплив на раціональне природокористування, розроблено практичні рекомендації щодо впровадження запропонованих методів на підприємствах судноплавної галузі для подальшого використання морського кадрового потенціалу у сфері видобутку корисних копалин з морів та океанів та науково обґрунтовано методичні підходи до розв’язання екологічних, енергетичних, економічних проблем України.

Найбільш вагомими науковими результатами є такі:

 1.  Дослідження впливу інтеграційних процесів на раціональне природокористування, із зазначенням найбільш вагомих проблем України (екологічних, енергетичних, економічних) та зображення їх взаємозв’язку у вигляді концепції оптимальної взаємодії трьох «Е».
 2.  Всебічне дослідження судноплавної галузі та обґрунтування залежності всіх ресурсних складових судноплавної галузі від такої складової як «кадри» (оскільки саме без кадрів неможливе використання будь-яких ресурсів), визначення напрямків удосконалення кадрової політики судноплавних компаній України.
 3.  Дослідження стану судноплавної галузі України, яка знаходиться у кризовому становищі, дозволило визначити напрямки щодо її реновації. Для цього автором була розроблена Концепція менеджменту / управління судноплавством в Україні, в результаті впровадження якої на державному рівні можливо досягти:

1) збільшення податкових надходжень до бюджету;

2) збільшення дохідної частини Пенсійного фонду країни;

3) підвищення контролю роботи українських моряків на суднах, які працюють під іноземними прапорами;

4) зменшення кількості проблем, пов'язаних з виплатою компенсацій морякам та їхнім родинам у момент арешту або захоплення судна піратами через страхові компанії;

5) розширення меж та підвищення ефективності використання морських кадрів в економіці країни;

6) постійної завантаженості українського флоту;

7) отримання валютного виторгу державою від новоствореного Центрального брокерського управління Міністерством освіти і науки України у вигляді податків.

Отже, при реалізації даної Концепції в український бюджет буде зараховано не менш 0,5 % від фрахту, отриманого через ЦБУ в Україні (за даними Державного статистичного  управління в 2008-2009 рр. було перероблено 180-190 млн. тон вантажів), а пенсійний фонд одержить не менш 15% від заробітку моряка, отриманого за кордоном.

 1.  Реалізація заходів відновлення судноплавної галузі неможлива без об’єднання зусиль усіх підприємств морегосподарського комплексу для спільного виходу із кризового становища. Саме тому була розроблена Концепція антикризового менеджменту судноплавних компаній України, в основу якої входять заходи щодо оновлення українського флоту, а саме: створення Акціонерної судноплавної компанії для будівництва суден згідно з новими екологічно безпечними технологіями, та напрямки зміни кадрової політики судноплавних компаній України за допомогою систем стимулювання, таких як збільшення заробітних плат та введення додаткового страхування від піратських нападів (таким чином, відпаде питання, де взяти грошові кошти на покриття збитку не лише у судновласників, моряків, але і у консульств у період нападу піратів).

Створення Акціонерної судноплавної компанії допоможе повністю відновити судноплавну галузь в Україні, зупинити відтік кваліфікованих морських кадрів, повернути Україні конкурентну перевагу у сфері міжнародних торгово-економічних відносин, використовувати новозбудовані судна для раціонального природокористування, використовуючи морський кадровий потенціал у повному обсязі для забезпечення енергетичної незалежності нашої держави при видобутку корисних копалин (наприклад, сірководню) із глибин Чорного моря.

Економічна ефективність роботи Акціонерної судноплавної компанії була розрахована на прикладі будівництва одного судна дедвейтом 10 000 т вартістю 20 млн. дол. США з використанням кредитних коштів.

 1.  Дослідження властивостей сірководню (високотоксичного газу) показало, що можливо його використання на користь людству, окрім того, відкачування сірководню сприятиме поліпшенню екологічного стану Чорного моря, яке є найбільшою «сірководневою хмарою». Для видобутку сірководню у дисертаційній роботі було запропоновано та економічно обґрунтовано використання плавучого комплексу для глибинного видобутку сірководню (до 10000 м), а також перетворення сірководню на інші корисні хімічні сполуки, які використовуються у різних видах промисловості.

Отже, будівництво плавучих платформ для глибинного видобутку сірководню дозволяє перетворити Чорне море з серйозної екологічної проблеми у джерело сировини для хімічної промисловості, зокрема, для економічно ефективного та екологічно безпечного процесу отримання гідросульфіду натрію, який необхідний при виробництві каустичної соди, фарб, штучного шовку, полусульфідних пластиків, в целюлозно-паперовій, гірничо-збагачувальній та шкіряній промисловості.

 1.  Обґрунтування необхідності введення в систему освіти нових спеціальностей, спрямованих на забезпечення робіт з видобутку енергії морів і океанів, що призведе до економічно ефективного раціонального природокористування.
 2.  Розробка штатного розкладу плавучого комплексу для видобутку сірководню з використанням морських кадрів, які мають підтверджуючі сертифікати про отримання достатнього кваліфікаційного рівня для обіймання посади на подібних комплексах.
 3.  Розрахунок економічної ефективності використання плавучого комплексу довів, що якщо взяти мінімальну прогнозовану вартість сірководневого газу, а саме 40 дол. США за 1000 м3, за основу, то отримаємо дохід 240 млн. дол. США в рік. Загальна вартість будівництва даного плавучого комплексу для глибинного видобутку сірководню із морської води складе 630 млн. дол. США. Спираючись на значну суму вартості комплексу, було зроблено розрахунок з використанням кредитних коштів, як і у випадку створення Акціонерної судноплавної компанії.
 4.  Обґрунтування використання флоту України, морських кадрів, працюючих на українських суднах, для раціонального природокористування у сфері видобутку корисних копалин з морів та океанів без нанесення екологічної шкоди навколишньому середовищу, що є надзвичайно важливим стратегічним заходом для забезпечення енергетичної незалежності нашої країни, є джерелом отримання фінансових ресурсів для покриття внутрішнього та зовнішнього боргу та важливою умовою формування сталого розвитку економіки країни.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у наукових фахових виданнях

 1.  Гацан Е.А. Концепция менеджмента / управления судоходством в Украине (с точки зрения судовладельца) / Е.А. Гацан // Бізнес навігатор. – 2010. – № 1 (18). – С. 111-114.
 2.  Гацан Е.А. Экономическая эффективность рационального природопользования при глубоководной добыче сероводорода из морской воды / Е.А. Гацан // Агросвіт. – 2010. –  № 7. – С. 61-62.
 3.  Гацан Е.А. Расширенная концепция антикризисного менеджмента судоходных компаний Украины / Е.А. Гацан // Бизнесинформ. – 2010. – № 4 (3). – С. 99-101.

Патенти України

 1.  Пат. 49038 Україна, МПК В 63 В 1/00, В 63 В 35/44, В 01 D 53/14. Спосіб зниження вибухо-пожежонебезпеки на танкері / В. Є. Лєонов, В.А. Гацан, О.А. Гацан; заявники і патентовласники В. Є. Лєонов, В.А. Гацан, О.А. Гацан. – № u 2009 11880; заявл. 20.11.2009; опубл. 12.04.2010, Бюл. № 7.
 2.  Пат. 49642 Україна, МПК С 01 В 17/32, С 01 В 17/16, В 01 D 53/14. Спосіб отримання гідросульфіду натрію з суміші газів, що містить сірководень /  В. Є. Лєонов, В.А. Гацан, О.А. Гацан; заявники і патентовласники В. Є. Лєонов, В.А. Гацан, О.А. Гацан. – № u 2009 10033; заявл. 02.10.2009; опубл. 11.05.2010, Бюл. № 9.

Матеріали науково-практичних конференцій

 1.  Гацан Е.А. Проблема пиратства на рынке судоходства и её всестороннее решение с точки зрения судовладельца  // Стан та удосконалення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем: [зб. наук. праць / наук. ред. Г.Б. Вільський]. – Миколаїв: Миколаївська обласна друкарня, 2009. – С. 23-24.
 2.  Гацан Е.А. Современные проблемы подготовки кадров на рынке судоходства и пути их решения с точки зрения судовладельца // Сучасні проблеми підвищення безпеки судноводіння: [матеріали наук.-мед. конф., 7-8 жовт. 2009 р., Одеса / відп. ред. В.В. Северін]. – Одеса: «ВидавІнформ» ОНМА, 2009. – С. 19-20.
 3.  Гацан Е.А. Концепция антикризисного менеджмента судоходных компаний Украины / Е.А. Гацан // Україна в системі міжнародної економіки: [збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів]. –  2010. –  11-12 лютого 2010 р. –  С. 267-268.
 4.  Гацан О.А. Сірководень – світова екологічна проблема чи подарунок суспільству? / О.А. Гацан // Теоретичні та прикладні аспекти міжнародних відносин в умовах інтеграції та глобалізації: [матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 17-річчю Міжнародного університету бізнесу і права]. –  2010. –  29 січня 2010 р. – С. 28-30.

В інших виданнях

 1.  Гацан Е.А. Роль судоходства в повышении экономического потенциала Украины / Е.А. Гацан // Науковий вісник  ХДМІ. – № 1 (2). – Херсон: ХДМІ, 2010. – С. 36-40.
 2.  Леонов В.Е., Гацан Е.А. Рациональное использование морского сероводорода для топливно-энергетических целей и химического синтеза /       В.Е. Леонов, Е.А. Гацан // Науковий вісник ХДМІ. – № 1 (2). – Херсон: ХДМІ, 2010. – С. 142-147. (Особистий внесок: автором обґрунтована ефективність видобутку та використання сірководню в Україні для паливно-енергетичних цілей та хімічного синтезу).

АНОТАЦІЯ

Гацан О.А. Забезпечення раціонального природокористування шляхом зміни кадрової політики судноплавних компаній України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. – Міжнародний університет бізнесу і права, Херсон, 2010.

У дисертаційній роботі обґрунтована роль кадрової політики у вирішені екологічних, енергетичних, економічних проблем України, які є взаємопов’язаними та істотно впливають на процес інтеграції.

Автором досліджено сучасний стан судноплавної галузі, її основні ресурсні складові, та визначено необхідність зміни кадрової політики судноплавних компаній України з метою раціонального природокористування та вирішення вище згаданих проблем, закріплення статусу України, як морської держави, так і її позиціювання на світовому ринку, як енергетично незалежна.  

Розроблено науково-методичні положення зміни кадрової політики судноплавних компаній України за допомогою оновлення флоту та введення додаткових систем стимулювання кадрового потенціалу з метою його подальшого використання для раціонального природокористування, а саме глибоководному видобутку до 10000 м корисних копалин з морів та океанів (сірководню, газу, нафти та ін.).

Обґрунтована економічна ефективність методичних підходів зміни кадрової політики судноплавних компаній України для раціонального природокористування на прикладі створення Акціонерної судноплавної компанії та будівництва Плавучого комплексу для глибоководного видобутку сірководню із морської води з використанням морських кваліфікованих кадрів на основі відповідно розроблених штатних розкладів.

Ключові слова: кадрова політика, антикризовий менеджмент, управління судноплавством, судноплавні компанії, флот, морське страхування, морські кадри, економіка, енергетика, екологія, раціональне природокористування, глибоководний видобуток сірководню.

АННОТАЦИЯ

Гацан Е.А. Обеспечение рационального природопользования путём изменения кадровой политики судоходных компаний Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.06 – экономика природопользования и охраны окружающей среды. – Международный университет бизнеса и права, Херсон, 2010.

В диссертационной работе обоснована роль кадровой политики в решении экологических, энергетических, экономических проблем Украины, которые являются взаимосвязанными и существенно влияют на процесс интеграции.

Автором исследовано современное состояние судоходной отрасли, её основные ресурсные составляющие, и определена необходимость изменения кадровой политики судоходных компаний Украины с целью рационального природопользования и решения выше указанных проблем, укрепления статуса Украины, как морского государства, так и её позиционирования на мировом рынке, как энергетически независимая.

Разработаны научно-методические положения изменения кадровой политики судоходных компаний Украины при помощи обновления флота и введения дополнительных систем стимулирования кадрового потенциала с целью его дальнейшего использования для рационального природопользования, а именно глубоководной добычи до 10000 м полезных ископаемых из морей и океанов (сероводорода, газа, нефти и др.).

Обоснована экономическая эффективность методологических подходов изменения кадровой политики судоходных компаний Украины для рационального природопользования на примере создания Акционерной судоходной компании и строительства Плавучего комплекса для глубоководной добычи сероводорода из морской воды с использованием морских квалифицированных кадров на основе соответственно разработанных штатных расписаний.

Ключевые слова: кадровая политика, антикризисный менеджмент, управление судоходством, судоходные компании, флот, морское страхование, морские кадры, экономика, энергетика, экология, рациональное природопользование, глубоководная добыча сероводорода.

ANNOTATION

Hatsan O.A.  Providing of rational nature management by manpower policy changes of shipping companies of Ukraine. Manuscript.

Dissertation for obtaining of scientific degree of candidate of economic sciences on speciality 08.00.06 economics of nature management and environmental protection. – International university of business and law, Kherson, 2010.

In the dissertation the role of manpower policy in solving of environmental, energy, economical problems of Ukraine, that are connected and have fundamental influence on process of integration, is grounded.

The author examined modern condition of shipping branch, its main resource components, and defined necessity of manpower policy changes of shipping companies of Ukraine with the purpose of rational nature management and solving of above mentioned problems, consolidation of status of Ukraine as maritime state together with its international market positioning as energy independent.

Methodological regulations of manpower policy changes of shipping companies of Ukraine with the help of fleet renewal and implementation of additional stimulation systems of manpower with the purpose of its further usage for rational nature management, viz. deepwater extraction under 10000 meters of natural recourses out of seas and oceans (hydrogen sulfide, gas, oil, etc.) are developed.

Economic efficiency of methodological approaches of manpower policy changes of shipping companies of Ukraine for rational nature management is grounded by the example of establishing of Joint-stock shipping company and building of Floating complex for hydrogen sulfide deepwater extraction out of sea-water with the usage of marine qualified staff basing on accordingly developed staff lists.

The importance of above mentioned approaches is very high. Because, today, throughout the world, intensive works of receipt and processing energy gases out of hydrogen sulfide at great depths are carried on. It is known that traditional world reserve of oil and gas in the Earth has resources for not more than on 40-50 years. Intensive developments and experiments are led by USA, Canada, Japan, Russia, France and German. In 2015 Japan is planning to receive own energy resources for further trading. In 2009 Russia in the area of Novorossiysk conducted extraction of hydrogen sulfide with processing into hydrogen (this program was completed successfully). Norway already uses motor cars on hydrogen fuel.

3 billions of tons of deep-sea hydrogen sulfide in re-calculation into traditional energy resources is equivalent to 600 billions of petrol liters.

Method that is proposed in the dissertation allows to extract oil, natural gas and at the same time to conduct research scientific work of hydrogen sulfide and its derivatives processing into ecologically clean fuel – hydrogen, mineral fertilizers, chemicals, fresh water for drinking, heat, electricity. After that, production that will be produced by Floating complex with the help of specially trained marine manpower will be carried by fleet of Joint-stock shipping company with qualified staff on boards of vessels that are constructed with taking into account modern environmental nonhazardous technologies that are also listed in the dissertation.

Key words: manpower policy, crisis management, shipping management, shipping companies, fleet, marine insurance, marine staff, economy, energy, ecology, rational nature management, hydrogen sulphide deepwater extraction.

Підписано до друку 10.08.2010

Формат 60х84, 1/16. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman. Ум. друк. арк. 0,9.

Зам. 1647 Тир.120

ВАТ «Херсонська міська друкарня»

М. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 31

Тел. (0552) 496103,261681

Свідоцтво ХС №39 від. 2.12.03р. 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6951. Учение Аристотеля 119.5 KB
  Аристотель понимал, что без изучения движения не может быть познания естественных процессов, не может быть понята природа в ее жизни и стремлении. Так как природа есть начало движения и изменения, - писал он, - а предметом нашего...
6952. Учение Блаженного Августина 51.5 KB
  Учение о бытии Августина близко к неоплатонизму. По Августину, все сущее, поскольку оно существует и именно потому, что оно существует, есть благо. Зло не субстанция, а недостаток, порча субстанции, порок и повреждение формы, небытие. Напротив, благ...
6953. Синтез богословия, философии и науки в трудах св. Августина и Фомы Аквинского 40.5 KB
  Синтез богословия, философии и науки в трудах св. Августина и Фомы Аквинского Для древних народов, как известно, было характерно единство двух путей познания окружающего мира - пути сердца и пути разума, которое исключало  расчлененность богосл...
6954. Бэкон и его индуктивный метод 113 KB
  Бэкон и его индуктивный метод Введение Имя Фрэнсиса Бэкона - из числа тех имен в истории человечества, которые не принадлежат безраздельно какой-то одной отрасли знания, культуры или политики, как не принадлежат они одной эпохе или одной стране. Он ...
6955. Рационалистическая философия Декарта. Учение о субстанции 96 KB
  Рационалистическая философия Декарта. Учение о субстанции Декарт - основоположник рационализма, значение его философии. Основоположником рационализма считается Рене Декарт (1596 – 1650) - видный французский философ и ученый математик....
6956. Спиноза: учение о субстанции 26 KB
  Б. Спиноза: учение о субстанции Слабым пунктом учения Декарта был неопределенный статус субстанций: с одной стороны, подлинным бытием обладала только бесконечная субстанция - Бог, а конечные, то есть сотворенные, субстанции находились в зависим...
6957. Дільниця технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів КАВЗ-3270 ТА ПАЗ-32054 549 KB
  Важливі науково-технічні відкриття привели до корінних змін у структурі світової економіки, індустріалізації побуту включили у сферу виробництва і збуту нові моделі машин, устаткування, нові матеріали і технології змінили організацію вир...
6958. Визначення зусилля і питоме зусилля об’ємного осаджування циліндричної заготовки d=200мм і висотою h=300мм, інженерним методом розрахунків 147.5 KB
  Теоретичні відомості Осадкою називають технологічну операцію, за допомогою якої зменшують висоту заготівки з одночасним збільшенням її поперечних розмірів. У технологічних процесах кування осадка застосовуємся, як основна так і попередня операція...
6959. Економіка праці та соціально-трудових відносин 703 KB
  Тема1 Ринок праці в економічній системі План лекції: 1.Поняття ринку праці, його елементи і функції 2.Структура, типи і сегменти ринків праці 3.Теоретичні основи аналізу ринку праці Рекомендована література до теми: 1. Богиня Д. П. Основи економік...