64460

ПОТЕНЦІАЛ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА НАПРЯМКИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

Автореферат

Экономическая теория и математическое моделирование

Актуальність проблеми просторового формування потенціалу земельних ресурсів регіональної господарської системи обумовлюється тим що у 17 регіонах галузі агропродовольчого комплексу домінують в структурі валової доданої вартості.

Украинкский

2014-07-06

221.5 KB

2 чел.

13

PAGE  13

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ГРІБАХО ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

УДК 332.155+332.3

ПОТЕНЦІАЛ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА НАПРЯМКИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

08.00.05. – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Чернігів – 2010

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Черкаському Східноєвропейському університеті економіки та менеджменту Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник:   доктор економічних наук, професор

Васенко В’ячеслав Ксенофонтович

Черкаський східноєвропейський університет

економіки і менеджменту ,завідувач кафедри

фінансів та кредиту.

Офіційні опоненти:   доктор економічних наук, професор

           Чупіс Анатолій Віталійович,

Сумський національний аграрний університет,

завідувач кафедри фінансів;

 

      кандидат економічних наук, доцент

      Зеленська Олена Олександрівна

Чернігівський державний інститут економіки і управління, доцент кафедри фінансів.

Захист дисертації відбудеться “23” вересня 2010 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 79.051.01 у Чернігівському державному технологічному університеті за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95 ауд. 244.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Чернігівського державного технологічного університету МОН України за адресою: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95.

Автореферат розісланий “23серпня 2010 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат економічних наук, доцент                                                    Ж.В. Дерій


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Агропродовольча сфера України завжди була і нині залишається однією із основних ланок господарського розвитку, важливим об’єктом соціально-економічних досліджень. Це обумовлено тим, що наша країна історично позиціонувала як потужний виробник сільськогосподарської продукції, маючи значні переваги в територіальному поділі праці, розвинену промисловість, вигідне економіко-географічне розташування щодо ринків збуту продукції, сприятливі природно-кліматичні умови, зокрема найкращі у світі чорноземи та багатий досвід ефективного господарювання на землі.

Нині частка агропродовольчої сфери у валовому внутрішньому продукті держави становить близько 40%, тут зосереджена третина основного капіталу і економічно активного населення, зайнятого у галузях матеріального виробництва.

Саме тому від рівня розвитку агропродовольчого комплексу держави залежить функціонування продовольчого ринку, рівень забезпечення населення продуктами харчування та робочими місцями, сільський розвиток та екологічна ситуація, продовольча безпека країни.

Проте наявний потенціал агропродовольчої сфери України та її регіонів сам по собі не принесе бажаного прискорення темпів соціально-економічного розвитку без оновлення основного капіталу, широкого впровадження інновацій та формування цивілізованого ринку землі.

Актуальність проблеми просторового формування потенціалу земельних ресурсів регіональної господарської системи обумовлюється тим, що у 17 регіонах галузі агропродовольчого комплексу домінують в структурі валової доданої вартості. Оскільки земля є основним засобом виробництва цього комплексу необхідна розробка нових напрямків формування ринкових відносин у цій сфері, оскільки всі інші складові функціонують на засадах відкритості і конкуренції. На розв’язання саме цих задач і спрямоване дисертаційне дослідження, його актуальність і значущість для подальшого розвитку продуктивних сил і регіональної економіки.

Слід відзначити суттєвий внесок у розробку та формування складових вітчизняних вчених: П. Борщевського, М. Бутка, П. Гайдуцького, В. Геєця, Б. Данилишина, С. Дорогунцова, О. Дація, Л. Дейнеко, С. Кваші, А. Лисецького, Л. Мармуль, Я. Олійника, А. Оніщенка, Б. Пасхавера, П. Саблука, В. Трегобчука, А. Третяка, М. Федорова, О.Царенка, Л. Чернюк, О. Шпичака, В. Юрчишина та інших. Вони обґрунтували концептуальні напрямки перетворень у регіональних господарських системах через реформування земельних відносин, розробили методичні засади складових оцінки земельних ресурсів, визначили наукове ставлення до власності на землю.

Проте багато проблем пов’язаних з формуванням потенціалу земельних ресурсів, їх впливу на процеси регіонального розвитку залишаються не вирішеними, що зумовило необхідність комплексного дослідження теоретико-методологічних засад та практики відтворення земельного потенціалу у складі регіональних господарських комплексів.

Саме цим обумовлене обрання теми дисертаційної роботи та її актуальність.

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною комплексного плану наукових досліджень Черкаського Східноєвропейського університету економіки та менеджменту, зокрема НДР «Економічні проблеми диверсифікацій сільськогосподарського виробництва Черкаської області» (державний реєстраційний номер 0307U003108);  «Економічна оцінка природних ресурсів в аграрній сфері» (номер державної реєстрації 0109U006696).

Внесок дисертанта полягає в дослідженні теоретичних та розробці оригінальних наукових підходів щодо оцінки впливу потенціалу земельних ресурсів на розвиток регіональної господарської системи.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в узагальненні та поглибленні теоретичних, методичних, організаційно-економічних засад, оцінки потенціалу земельних ресурсів, як найвагомішого засобу виробництва у складі регіональної економіки та формування напрямів його використання, що дасть можливість прискорити розвиток продуктивних сил регіону. Для досягнення поставленої мети вирішувались такі завдання:

- систематизувати результати теоретичних положень процесів формування та відтворення потенціалу земельних ресурсів, як найвагомішого компоненту продуктивних сил регіону;

- визначити систему факторів впливу на формування та використання потенціалу земельних ресурсів регіону;

- обґрунтувати економічну сутність потенціалу земельних ресурсів та принципи оцінки земельних ресурсів сільськогосподарського призначення;

- дослідити сучасні аспекти грошової оцінки земельних ресурсів та їх впливу на розвиток регіональної господарської системи;

- удосконалити організаційно-економічний механізм управління потенціалом земельних ресурсів на регіональному рівні;

- сформулювати методичні підходи до вибору стратегій нарощування інвестиційної привабливості земельних ресурсів у складі регіональних господарських комплексів;

- розробити механізм та визначити джерела процесу фінансового забезпечення відтворення потенціалу земельних ресурсів регіону;

- запропонувати напрями екологізації у використанні потенціалу земельних ресурсів.

Об’єктом дослідження є процеси та механізми державного регулювання, формування, відтворення та використання потенціалу земельних ресурсів регіональної господарської системи.

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та прикладні аспекти ефективного використання потенціалу земельних ресурсів в ринкових умовах господарювання.

Методи дослідження. Методологічну основу роботи становлять загальнонаукові проблеми досліджень і спеціальні методи, що ґрунтуються на сучасних наукових засадах економічної, управлінської і споріднених з ними наук. Для досягнення мети у роботі використано такі методи: структурно-логічного узагальнення (на етапі узагальнення теоретичних і методологічних положень ефективності аграрного землекористування); історико-економічний (при аналізі теоретико-методологічних аспектів аграрного землекористування); розрахунково-конструктивний при оцінці ефективності використання сільськогосподарських угідь; статистичних групувань і середніх величин (для виявлення особливостей використання земельних ресурсів у регіонах України); економіко-математичне моделювання із застосуванням ЕОМ (для визначення перспектив розвитку регіональних господарських систем у багатоваріантних підходах до використання потенціалу земельних ресурсів) та інші. Обробка даних здійснювалася з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

Інформаційну базу дослідження становлять Закони України, Укази Президента України, постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, статистичні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства економіки України, Міністерства аграрної політики України, Державного комітету земельних ресурсів України, інших міністерств і відомств, науково-дослідних інститутів, наукові доробки вітчизняних та зарубіжних авторів.

Наукова новизна результатів дослідження. Найбільш суттєвими результатами проведеного дослідження, які мають наукову новизну і виносяться на захист є наступні:

вперше:

- з урахуванням багатокритеріального підходу сформульовано і опрацьовано теоретико-методичні підходи до регулювання потенціалу земельних ресурсів у складі регіональної господарської системи, які включають нормативно-правову, бюджетно-податкову та фінансово-кредитну сфери земельних відносин;

удосконалено:

- методичні підходи до експертної грошової оцінки потенціалу земельних ресурсів регіону на прикладі земель сільськогосподарського призначення;

- класифікацію факторів впливу та принципи формування і відтворення потенціалу земельних ресурсів за ознаками організаційного, економічного, соціального та екологічного характеру;

- оцінка інвестиційної привабливості нарощування потенціалу земельних ресурсів у складі продуктивних сил регіону з урахуванням впливу ендогенних та екзогенних факторів;

набули подальшого розвитку:

- організаційно-методичні засади фінансового забезпечення процесу використання потенціалу земельних ресурсів шляхом запровадження конкурентних відносин; термінів оренди; іпотечні відносини;

- визначення тенденцій щодо використання та відтворення потенціалу земельних ресурсів регіону з урахуванням факторів збереження та підвищення родючості ґрунтів, зменшення сезонності виробництва, застосування ресурсозаощаджувальних технологій та раціонального поєднання галузей; спеціалізації;

- понятійний апарат економічної науки, зокрема уточнено сутність поняття потенціал земельних ресурсів регіональної господарської системи на основі встановлення та оцінки його складових, взаємозв’язку між ними в процесах регіонального розвитку.

Практичне значення одержаних результатів визначається можливістю застосування сформульованих висновків і рекомендацій для розвитку теорії і методології регіональної економіки, при підготовці документів програмного характеру, визначенні пріоритетності реформування земельних відносин в новітніх умовах.

Результати проведеного аналізу будуть корисними регіональним та місцевим органам влади при оцінці потенціалу земельних ресурсів та його впливу на розвиток регіональної господарської системи; зокрема при розробці прогнозів та програм соціально-економічного розвитку територій, визначенні стратегій формування конкурентних переваг регіонального розвитку.

Висновки та пропозиції дисертаційної роботи щодо оцінки земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств використані Головним управлінням агропромислового розвитку Черкаської обласної державної адміністрації та Головним управлінням земельних ресурсів м. Черкаси Черкаської області (довідка №326-к від 18.11.2009 р.).

Окремі положення дисертаційного дослідження, що мають прикладний характер знайшли практичне застосування у діяльності сільськогосподарських підприємств Черкаської області (довідка № 370-1 від 10.11.2009р.), зокрема ними прийнятий до впровадження запропонований комплексний метод ринкової грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення з урахуванням коефіцієнтів коригування земельної ренти.

Результати дослідження використовуються в навчальному процесі Східноєвропейського університету економіки і менеджменту при викладанні дисциплін: «Економіка підприємства», «Інвестування», «Технологія галузі» (акт про впровадження від 14.09.2009 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота виконана автором самостійно. Викладені в ній результати дослідження отримані дисертантом особисто.

Опубліковані наукові праці містять положення, висновки і пропозиції, сформульовані особисто автором і відображають його конкретний внесок у розвиток регіональної економічної науки.

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення та результати дисертаційного дослідження доповідались на 6 науково-практичних конференціях: ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Освіта і наука без меж – 2006» (м. Дніпропетровськ, 2006 р), науково – практичній конференції «Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки» (м. Сімферополь – Алушта, 2008 р.), ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Освіта і наука ХХІ століття» (м. Софія, Болгарія, 2008 р.), ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективні розробки науки і техніки» (м. Перемишль, Польща, 2008 р.), ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Наукова індустрія європейського континенту» (м. Прага, Чехія, 2008 р.), V Міжнародній науково-практичній конференції «Найновіші наукові досягнення» (м. Софія, Болгарія, 2008 р).

Публікації. Найбільш суттєві теоретичні та практичні результати досліджень, методологічні та методичні розробки, висновки і пропозиції по темі дисертації відображені у 8 наукових працях в фахових виданнях загальним обсягом 3,27 д.а та 6 тези доповідей на науково-практичних конференціях обсягом 1,23 д.а.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел, додатків.

Робота викладена на 188 сторінках комп’ютерного тексту, містить 12 рисунків, 23 таблиці та 6 додатків, список використаних літературних джерел налічує 187 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, її зв’язок з науковими програмами і планами, сформульовано мету та завдання, визначено об’єкт і предмет дослідження, наукову новизну та практичне значення одержаних результатів.

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади формування потенціалу земельних ресурсів регіональної господарської системи» розглянута економічну сутність, критерії оцінки та напрямки формувань потенціалу земельних ресурсів у складі продуктивних сил регіону.

У сучасній науці регіональна економіка розглядається як система що просторово розвивається за рахунок використання природно-ресурсного, людського, виробничого, інноваційно-інвестиційного та інфраструктурного потенціалів.

Автором доведено, що у складі природно-ресурсного потенціалу безперечно чільне місце належить землі, як виключно регіональному компоненту та основному засобу виробництва у територіальних агропродовольчих комплексах (рис. 1).

Рис. 1. Потенціал земель сільськогосподарського призначення регіонів України

Зокрема у 17 регіонах України загальний обсяг земель сільськогосподарського призначення коливається від 1,5 до 2,6 млн. га. Спостерігається певна строкатість у рівнях забезпеченості ними населення окремих областей, а саме від 0,4 га у Закарпатській, 0,5 га – у Донецькій, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій до 2 га – у Чернігівській та Кіровоградській.

На думку автора під потенціалом земельних ресурсів регіональної господарської системи слід розуміти сумарну власність земель державного, приватного, комунально-кооперативного призначення, резерву і запасу та присадибного фонду, які використовуються задля комплексного еконо-соціо-екологічного розвитку регіону.

Оскільки в цілому по Україні та по 16 її регіонах на землі сільськогосподарського призначення припадає понад 70% їх загальної площі і саме в цій царині накопичилось найбільше проблем, в дисертаційному дослідженні головна увага приділена саме оцінці ефективності використання потенціалу саме цих земельних угідь.

Саме вітчизняне сільське господарство, володіючи найпотужнішими запасами чорноземів, спроможне, при раціональному використанні цього потенціалу у комплексі з іншими факторами розвитку, забезпечити прискорені темпи економічного зростання та конкурентні переваги в глобалізаційному просторі для переважної більшості регіональних господарських систем.

Формальну модель грошової оцінки потенціалу земельних ресурсів конкретного регіону можна представити у такому виразі:

                                      (1)

де - потенціал земельних ресурсів регіону (тис. грн.);

- державні земельні ресурси;

- землі сільськогосподарських підприємств;

- землі резерву і запасу;

- комунально-кооперативні землі;

- приватні землі;

- рік оцінки;

- річний рівень інфляції.

Звідси ступінь комплексного використання наявного потенціалу земельних ресурсів регіону можна визначити таким чином:

                                                                 (2)

де  - індекс використання потенціалу;

- валовий регіональний продукт.

При з’ясуванні тотожності між поняттями «раціональне використання землі» і «ефективне використання землі» встановлено, що раціональність передбачає цільовий характер її використання в конкретних умовах, ощадливе ставлення до виробничих властивостей землі та підвищення родючості ґрунтів, збереження екологічної рівноваги в природі.

Використання потенціалу земельних ресурсів слід розглядати з урахуванням факторів впливу, які забезпечують комплексний розвиток регіонів та нарощування їх конкурентних переваг (рис. 2).

Рис. 2. Вплив потенціалу земельних ресурсів на регіональний розвиток

У другому розділі «Оцінка ефективності використання потенціалу земельних ресурсів та її вплив на процеси регіонального розвитку» проаналізовано рівень використання земель сільськогосподарського призначення в окремих областях, визначено ступінь його впливу на темпи розвитку регіональної економіки.

Дослідження засвідчили, що трансформаційні процеси в економіці України докорінно змінили структуру землекористування. Якщо в 1990 р. у володінні та користуванні господарств населення перебувало 6,5% сільськогосподарських угідь, то в 2000 році – 22,2%, а у 2008 – 42,6%   (табл. 1).

Таблиця 1

Питома вага сільськогосподарських угідь у володінні та користуванні сільськогосподарських підприємств та господарств населення України

(%%)

1990

2000

2004

2008

Питома вага земель с/г призначення у загальній площі

с/г підпр.

насе-

лення

с/г підпр.

насе-

лення

с/г підпр.

насе-

лення

с/г підпр.

насе-

лення

Україна

93,5

6,5

77,8

22,2

63,0

37,0

57,4

42,6

71,0

Автономна Республіка Крим

97,6

2,4

89,9

10,1

71,7

28,3

61,8

38,2

71,2

області

Вінницька

90,8

9,2

78,7

21,3

69,3

30,7

68,2

31,8

78,0

Волинська

92,1

7,9

60,0

40,0

36,5

63,5

31,0

69,0

53,8

Дніпропетровська

94,6

5,4

82,1

17,9

72,7

27,3

68,2

31,8

81,0

Донецька

94,4

5,6

81,2

18,8

67,9

32,1

63,2

36,8

79,0

Житомирська

91,2

8,8

79,1

20,9

55,2

44,8

42,5

57,5

53,6

Закарпатська

86,1

13,9

37,2

62,8

17,0

83,0

14,2

85,8

37,0

Запорізька

96,3

3,7

82,4

17,6

73,7

26,3

64,0

36,0

84,8

Івано-Франківська

68,3

31,7

37,6

62,4

23,6

76,4

23,1

76,9

46,4

Київська

90,4

9,6

75,1

24,9

69,6

30,4

63,0

37,0

63,9

Кіровоградська

94,9

5,1

85,1

14,9

75,8

24,2

70,6

29,4

84,9

Луганська

96,5

3,5

82,9

17,1

65,7

34,3

56,9

43,1

73,4

Львівська

88,6

11,4

43,2

56,8

28,9

71,1

33,1

76,9

59,4

Миколаївська

96,9

3,1

86,3

13,7

63,8

37,2

52,5

47,5

83,7

Одеська

95,4

4,6

85,5

14,5

74,0

26,0

62,6

37,6

80,1

Полтавська

94,4

5,6

81,5

18,5

73,4

26,6

73,0

27,0

77,7

Рівненська

91,0

9,0

69,5

30,5

47,0

53,0

39,6

60,4

48,2

Сумська

94,3

5,7

78,8

21,2

63,2

36,8

66,9

33,1

73,1

Тернопільська

91,2

8,8

70,5

29,5

47,7

52,3

47,7

52,3

77,9

Харківська

94,9

5,1

84,5

15,5

70,1

29,9

50,2

49,8

78,9

Херсонська

97,4

2,6

80,8

20,2

50,7

49,3

53,2

46,8

71,4

Хмельницька

91,7

8,3

77,3

22,7

61,1

38,9

55,5

44,5

77,8

Черкаська

91,0

9,0

85,3

14,7

76,7

23,3

75,6

24,4

71,1

Чернівецька

86,7

13,3

52,3

47,7

35,2

64,8

19,6

80,4

59,6

Чернігівська

94,1

5,9

67,6

32,4

52,6

47,4

51,9

48,1

66,9

Джерело: Розраховано автором за даними Держкомстату України.

Аналіз засвідчив, що за транзитивний період зменшились на 11,4% площі сільськогосподарських угідь, а також набули різкого росту масштаби приватної власності на землю. Обидва явища слід розцінювати як позитивні.

Автором оцінено напрями впливу потенціалу земельних ресурсів на процеси сталого розвитку умовного Центрального регіону, де зосереджено практично однотипні землі по їх ресурсному бонітету (табл. 2).

Таблиця 2

Ефективність використання потенціалу земельних ресурсів

Україна

Вінницька

Київська

Кіровоградська

Полтавська

Черкаська

Валова продукція сільського господарства:

- в розрахунку на 1 особу (грн.)

2004

1950

2909

1231

3439

2897

3259

2008

2248

3822

1508

4013

3774

4746

- в розрахунку на 100 га земель с/г призначення (грн.)

2004

88

99

206

87

111

164

2008

131

161

287

127

173

320

Продуктивність праці в сільському господарстві (тис. грн. на 1 зайнятого)

2004

29,0

22,0

46,7

33,5

31,3

14,5

2008

60,0

60,0

82,6

67,0

69,3

95,0

Питома вага валової доданої вартості сільського господарства в загальному її обсязі по регіону (%%)

2004

11,7

29,7

22,1

30,2

13,5

24,2

2008

7,2

18,6

13,1

18,0

10,9

16,3

Джерело: Розраховано автором за даними Держкомстату України

Аналіз використання потенціалу земельних ресурсів, задіяних у сільськогосподарському виробництві зазначених регіонів засвідчив, що тут зазначених областях виробництво валової продукції сільського господарства, продуктивність праці та інші показники ефективності значно перевищують загальнодержавний рівень і є найвищими серед областей України. Характерно, що землі сільськогосподарського призначення тут сконцентровані у великотоварних господарствах і саме вони формують базові обсяги валової доданої вартості, виробленої в аграрному сегменті регіональної економіки.

Оскільки із загального складу ресурсного потенціалу найбільшу значимість для розвитку регіональних агропродовольчих комплексів мають землі сільськогосподарського призначення, ефективність їх використання пропонується також оцінювати за формулою:

                                                      (3)

де  - індекс ефективності використання земель сільськогосподарського  призначення;

- валова продукція сільського господарства;

- землі сільськогосподарського призначення.

При оцінці ефективності використання сільськогосподарських угідь в якості критеріїв можуть також виступати збільшення обсягів виробництва продукції сільського господарства, урожайність культур, виробництво окремих видів продукції рослинництва і тваринництва на приведену одиницю земельної площі в балогектарах, а також рентабельність господарювання.

В третьому розділі «Напрями посилення впливу потенціалу земельних ресурсів на розвиток регіональної господарської системи» викладено організаційно-правові, методичні та економічні складові функціонування механізму посилення впливу потенціалу земельних ресурсів на розвиток регіональних господарських систем.

В роботі визначено, що однією з найважливіших умов ефективного використання потенціалу земельних ресурсів в регіональних господарських системах виступають земельні відносини, які включають в себе власність на землю, а також відносини, що виникають в процесі вилучення, розподілу і використання плати за землю. Побудова механізму управління регіональним потенціалом земельних ресурсів на думку автора повинна базуватися на наступних засадах (рис. 3):

- формування організаційно-правового середовища для забезпечення обороту земельної власності, її переходу до найбільш ефективніших господарів через функціонування Національної ради з питань сільського розвитку та прийняття законів «Про ринок земель», «Про державний земельний кадастр»;

- створення Земельного банку в Україні, який би регулював оборот земельних ділянок сільськогосподарського призначення з урахуванням пріоритетів розвитку національної економіки та зарубіжного досвіду;

- удосконалення методичних засад оцінки земельних ділянок в залежності від рівня їх родючості та факторів ринкового середовища;

- зняття мораторію на продаж земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва або особистого селянського господарства та запровадження механізму державного управління цими процесами;

- створення системи рентних платежів за землекористування, адекватної умовам ведення сільського господарства у цивілізованих відкритих економічних системах;

- запровадження екологічної домінанти у процеси відтворення та використання земельних ресурсів.

Створення Національної ради з питань сільського розвитку диктується необхідністю зміни акцентів з розв’язання проблем виробництва сільськогосподарської продукції на просторову складову продуктивних сил, в центрі якої є людина з її потребами та можливостями.

 

Рис. 3. Модель управління процесами відтворення та використання потенціалу

Передбачається, що дорожньою картою для регіонів в цьому напрямі стануть національні пріоритети розвитку агропродовольчої сфери та наукові напрацювання Національної академії аграрних наук України.

Механізмом формування, відтворення і використання потенціалу земельних ресурсів мають стати регіональні комплексні програми, розробка і реалізація яких покладається на місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування з широким залученням інститутів громадянського суспільства.

Робочими органами в цій справі мають стати агенції регіонального розвитку

Визначено, що абсолютний економічний ефект від організації використання земельних угідь може бути виражений приростом об’ємів валової продукції, чистого доходу та прибутку за рахунок проектування природоохоронних заходів, введення екологічно доцільної системи сільськогосподарського виробництва. Крім того, цей ефект може бути виражений зниженням виробничих затрат, економією (або запобіганням збитків) живої та уречевленої праці, зниженням собівартості продукції галузей, які входять до складу агропродовольчого комплексу регіону.

При формуванні агроландшафтів, проектуванні та введенні системи сівозмін, здійсненні комплексу меліоративних заходів цей ефект може бути розрахований як відношення приросту чистого доходу до розміру інвестицій.

ВИСНОВКИ

Дисертаційне дослідження з питань формування та відтворення потенціалу земельних ресурсів регіональної господарської системи дає підстави зробити ряд висновків і узагальнень, що мають практичний характер і можуть бути використані при подальшому удосконаленні системи управління регіональним розвитком. А саме:

1. На основі узагальнення підходів щодо тлумачення поняття «потенціал земельних ресурсів регіональної господарської системи», запропоновано авторське бачення щодо його змісту, під яким розуміється можливість забезпечення сталого регіонального розвитку при найбільш раціональному та ефективному використанні головного природного ресурсу, землі, структурних перетворень в економіці, соціогуманітарного розвитку та збереження навколишнього середовища для майбутніх поколінь.

2. Поглиблено методологічні підходи щодо вартісної оцінки потенціалу земельних ресурсів регіональної господарської системи та критеріїв його використання.

3. Розроблено організаційно-економічний механізм формування потенціалу земельних ресурсів та спрямування його на прискорення темпів економічного зростання, забезпечення продовольчої та екологічної безпеки, зміцнення місцевих бюджетів, активізацію процесів інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів.

4. Обґрунтовано, що процес формування та відтворення потенціалу земельних ресурсів регіональної господарської системи потребує нових підходів на загальнодержавному регіональному та місцевому рівнях через розробку і реалізацію комплексних програм, які б враховували національні та територіальні пріоритети, напрямки спеціалізації. Концентрації та інтеграції виробництва, суттєве оновлення основного капіталу, широке впровадження досягнень інвестиційно-іноваційного розвитку.

5. Опрацьовано механізм фінансового забезпечення, який передбачає пошук та раціональне використання фінансових ресурсів регіону із зовнішніх та внутрішніх джерел для відтворення та нарощування потенціалу земельних ресурсів регіональної господарської системи.

6. Науково доведено, що конкурентоспроможний і сталий розвиток будь-якого регіону в умовах прискорення глобалізації та інтеграції до європейського простору потребує розробки та реалізації стратегії формування інвестиційної привабливості потенціалу земельних ресурсів. Автором пропонується розглядати її зміст як сукупність дій, спрямованих на активізацію комплексного розвитку території через за діяння інституційних, фіскальних, монетарних, інтелектуальних та організаційних механізмів на ринкових засадах.

7. В результаті проведеного аналізу впливу потенціалу земельних ресурсів на процеси регіонального розвитку встановлено, що незважаючи на окремі позитивні зміни в розвитку сільського господарства і харчової промисловості окремих областей, загальний стан агропродовольчої сфери держави, особливо аграрної складової, залишається критичним. Це стало наслідком помилковості в проведенні земельної реформи. Для недопущення спекуляцій і шахрайства з землею автором доведена доцільність створення Земельного банку в Україні, який би забезпечив прозоре функціонування ринку землі та її цільове використання, як головного засобу для нарощування обсягів виробництва якісної, екологічно чистої та біологічно цінної сільськогосподарської продукції і сировини для переробної промисловості.

8. Проведено прогнозні розрахунки щодо експертної грошової оцінки використання та відтворення потенціалу земельних ресурсів регіональної господарської системи Черкаської області з урахуванням факторів збереження та підвищення родючості ґрунтів, запровадження енерго- і ресурсозаощаджувальних технологій та раціонального поєднання окремих галузей можуть бути використані в роботі регіональними та місцевими органами влади при розробці програм та довгострокових прогнозів соціально-економічного розвитку території.

9. З урахуванням незавершеності земельної реформи та необхідності формування повноцінного ринку землі в Україні викладено авторський підхід до необхідності створення Національної Ради з питань сільського розвитку, яка б сконцентрувала свої зусилля на удосконаленні інституційних засад, активізації інноваційно-інвестиційних процесів та запровадження рентних відносин при відтворенні та використанні потенціалу земельних ресурсів регіонів України.

10. На основі проведеного дослідження, пропонується запровадити у практику регіонального менеджменту методики визначення еколого-економічного рівня інвестиційної привабливості потенціалу земельних ресурсів, його експертно-грошової оцінки та фінансового забезпечення процесів відтворення, а також використання цього потенціалу з урахуванням необхідності підвищення родючості ґрунтів, зменшення сезонності виробництва, широкого застосування в господарську практику досягнень інвестиційно-іноваційного розвитку.

Список опублікованих праць за темою дисертації

У наукових фахових виданнях:

 1.  Самотуга О. О. Інвестиційний клімат сільського господарства Черкаської області / О. О. Самотуга // Вісник Сумського національного аграрного університету. Науково – методичний журнал. Серія: Фінанси і кредит.-№2(21).-2006. (0,37д.а.)
  1.  Самотуга О. О. Проблеми і перспективи розвитку аграрного сектора економіки в умовах вступу України до СОТ / О. О. Самотуга // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. (0,44д.а.)
  2.  Самотуга О. О. Аналіз якості природного середовища аграрної сфери Черкаської області / О. О. Самотуга // Вісник Сумського національного аграрного університету. Науково – методичний журнал Серія: фінанси і кредит.№2(23), 2007. (0,5д.а.)
  3.  Самотуга О. О. Стан і ефективність сучасного природокористування у Черкаській області / О. О. Самотуга // Держава та регіони. Випуск: 1 –  Запоріжжя: КПУ,2008.- 192 с. (0,4д.а.)
  4.  Самотуга О. О. Вплив зміни природного середовища на сільськогосподарське виробництво / О. О. Самотуга // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету: Зб. наук. праць. – Біла Церква, 2008. (0,34д.а.)
  5.  Самотуга О. О. Теоретико-методологічні основи економічної оцінки природних ресурсів / О. О. Самотуга // Вісник СУЕМ: Зб. наук. праць. – Черкаси, СУЕМ, 2008. (0,43д.а.)
  6.  Самотуга О. О. Особливості відтворення природних ресурсів в аграрній сфері / О. О. Самотуга // Вісник СУЕМ: Зб. наук. праць. – Черкаси, СУЕМ, 2008. (0,71д.а.)
  7.  Самотуга О. О. Складові оцінки земельних ресурсів / О. О. Самотуга // Вісник Сумського національного аграрного університету. Науково – методичний журнал. Серія: Фінанси і кредит.-№1(26).-2009. (0,48 д.а.)

Матеріали науково-практичних конференцій:

9. Самотуга О. О. Зарубіжний досвід стимулювання інноваційного процесу / О.О.Самотуга // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта і наука без меж – 2006». Том 1. – Дніпропетровськ, 18-28 грудня 2006. – 88 с. 0,14 д.а.

10 Самотуга О. О. Економічний механізм раціонального природокористування в аграрній сфері / О.О.Самотуга //  Науково – практична конференція «Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки», Сімферополь – Алушта, 30 травня – 1 червня 2008р. 0,2 д.а.

11. Самотуга О. О. Основні методи економічної оцінки природних ресурсів в аграрній сфері / О.О.Самотуга //  Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта і наука ХХІ століття». Том 3. – м. Софія, Болгарія, 17-25 жовтня 2008 р. – 80 с. 0,16 д.а.

12. Самотуга О. О. Природно-ресурсний потенціал як фактор розвитку економіки регіону / О.О.Самотуга // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні розробки науки і техніки». Том 5. – м. Перемишль, Польща, 07-15 листопада 2008 р. – 96 с. 0,13 д.а.

13. Самотуга О. О. Економічний механізм регулювання використання  природних факторів / О.О.Самотуга // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова індустрія європейського континенту». Том 6. – м. Прага, Чехія, 27 листопада – 5 грудня 2008 р. – 72 с. 0,17д.а.

14. Самотуга О. О. Відтворення природно-ресурсного потенціалу АПК / О.О.Самотуга //Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Найновіші наукові досягнення». Том 8. – м. Софія, Болгарія, 17-25 березня 2009 р. – 96 с. 0,2 д.а.

АНОТАЦІЯ

Грібахо О.О. Потенціал земельних ресурсів регіональної господарської системи та напрямки його використання - Рукопис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05. – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка – Чернігівський державний технологічний університет Чернігів 2010. В дисертації досліджені теоретико-методологічні засади формування потенціалу земельних ресурсів регіональної господарської системи. Розглянуті економічна сутність потенціалу земельних ресурсів та принципи його формування. Визначена система факторів впливу на відтворення потенціалу земельних ресурсів, удосконалені методи його оцінки. Проаналізовано стан та розвиток потенціалу земельних ресурсів регіональної господарської системи на прикладі областей Центрального регіону України. Розроблено організаційно-економічний механізм формування потенціалу земельних ресурсів в регіоні. Зроблена економо-соціо-екологічна оцінка інвестиційної привабливості потенціалу земельних ресурсів та визначені джерела його інвестиційної підтримки. Визначено стратегію прискорення темпів соціально-економічного розвитку регіональної господарської системи через покращення використання потенціалу земельних ресурсів. Розроблені методичні підходи та виконані прогнозні розрахунки грошової оцінки потенціалу земельних ресурсів. Розроблені напрямки екологізації процесів формування, використання та відтворення потенціалу земельних ресурсів регіональної господарської системи.

АННОТАЦИЯ

Грибахо Е.А. Потенциал земельных ресурсов региональной хозяйственной системы и направления его использования - Рукопись Диссертация на получение научной степени кандидата экономических наук за специальностью 08.00.05. – развитие производительных сил и региональная экономика – Черниговский государственный технологический университет Чернигов 2010.

На основе обобщения подходов относительно толкования понятия "потенциал земельных ресурсов региональной хозяйственной системы", предложено авторское виденье относительно его содержания, под которым понимает возможность обеспечения устойчивого регионального развития при наиболее рациональном и эффективном использовании главного природного ресурса, земли, структурных превращений в экономике, социогуманитарного развития и сохранения окружающей среды для будущих поколений. Углублены методологические подходы относительно стоимостной оценки потенциала земельных ресурсов региональной хозяйственной системы и критериев его использования. Разработан организационно-экономический механизм формирования потенциала земельных ресурсов с целью ускорения темпов экономического роста, обеспечения продовольственной и экологической безопасности, укрепления местных бюджетов, активизации процессов инновационно-инвестиционного развития регионов. Обоснованно, что процесс формирования и воссоздания потенциала земельных ресурсов региональной хозяйственной системы требует новых подходов на общегосударственном региональном и местном уровнях через разработку и реализацию комплексных программ, которые бы учитывали национальные и территориальные приоритеты, направления специализации, концентрации и интеграции производства, существенное обновление основного капитала, широкое внедрение достижений научно-технического прогресса. Проработан механизм финансового обеспечения, который предусматривает поиск и рациональное использование финансовых ресурсов региона из внешних и внутренних источников для воссоздания и наращивания потенциала земельных ресурсов региональной хозяйственной системы. Научно доказано, что конкурентоспособное и постоянное развитие любого региона в условиях ускорения глобализации и интеграции к европейскому пространству требует разработки и реализации стратегии формирования инвестиционной привлекательности потенциала земельных ресурсов. Автором предлагается рассматривать ее содержание как совокупность действий, направленных на активизацию комплексного развития территории через реализацию институционных, фискальных, монетарных, интеллектуальных и организационных механизмов на рыночных основах. В результате проведенного анализа влияния потенциала земельных ресурсов на процессы регионального развития установлено, что невзирая на отдельные позитивные изменения в развитии сельского хозяйства и пищевой промышленности отдельных областей, общее положение агропродовольственной сферы государства, особенно аграрной составляющей, остается критическим. Это обусловлено непоследовательностью в проведении земельной реформы. Для недопущения спекуляций и мошенничества с землей автором доказанная целесообразность создания Земельного банка в Украине, который бы обеспечил прозрачное функционирование рынка земли и ее целевое использование, как главного средства для наращивания объемов производства качественной, экологически чистой и биологически ценной сельскохозяйственной продукции и сырья для перерабатывающей промышленности. Проведены прогнозные расчеты относительно экспертной денежной оценки использования и воссоздания потенциала земельных ресурсов региональной хозяйственной системы Черкасской области с учетом факторов сохранения и повышения плодородия почв, ввода энерго- и ресурсосберегающих технологий и рационального сочетания отдельных отраслей могут быть использованы в работе региональными и местными органами власти при разработке программ и долгосрочных прогнозов социально-экономического развития территории. С учетом незавершенности земельной реформы и необходимости формирования полноценного рынка земли в Украине изложен авторский подход к необходимости создания Национального Совета по вопросам сельского развития, который бы сконцентрировал свои усилия на усовершенствовании институционных принципов, активизации инновационно-инвестиционных процессов и ввода рентных отношений при воссоздании и использовании потенциала земельных ресурсов регионов Украины.

На основе проведенного исследования, предлагается ввести в практику регионального менеджмента методики определения эколого-экономического уровня инвестиционной привлекательности потенциала земельных ресурсов, его экспертно-денежной оценки и финансового обеспечения процессов воссоздания, а также использования этого потенциала с учетом необходимости повышения плодородия почв, уменьшения сезонности производства, широкого приложения в хозяйственную практику достижений научно-технического прогресса.

ANNOTATION

Gribakho О.О. Potential of the landed resources of the regional economic system and directions of his use is Manuscript

Dissertation on the receipt of scientific degree of candidate of economic sciences after speciality 08.00.05. is development of productive forces and regional economy the Chernigov state technological university Chernigov 2010. In dissertations investigational teoretiko-methodological principles of forming of potential of the landed resources of the regional economic system. Economic essence of potential of the landed resources and principles of his formings is considered. The formed system of factors of influence is on the recreations of potential of the landed resources, improved methods of estimation of potential of the landed resources. The state and development of potential of the landed resources of the regional economic system of the Cherkaskoy area is analysed. It is developed organizationally economic mechanism of forming of potential of the landed resources in a region. Ekologo is given economic evaluation of investment attractiveness of development of potential of the landed resources and directions of sources of investing are certain. Certain development of the regional economic system is taking into account potential of the landed resources. Methodical approaches are developed and the prognosis calculations of money estimation of potential of the landed resources are executed. Developed directions of ecologization of government control of potential of the landed resources of the regional economic system.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14817. МЕН және МЕНІҢ ОТБАСЫМ 204.5 KB
  МЕН және МЕНІҢ ОТБАСЫМТөменгі сынып оқушыларына арналған әдебимузыкалық кеш. Дайындық кезеңі: Балаларға алдынала отбасы мүшелеріне арнап өлең шумақтарын ән жаттап келуге тапсырма беріледі. Безендірілуі: кітап көрмесі жасалып отбасы мүшелері туралы нақыл сөзд
14818. ОТБАСЫ – КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТТЕ 210.5 KB
  ОТБАСЫ КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТТЕ Отбасы адамның өте маңызды өте жауапты жан ұясы себебі отбасы адамға бақыт толық мәнді тыныстіршілік әкеледі. Отбасы қоғамдық құрылымның кіші тобы алғашқы ұясы. Қоғамның негізгі мақсаты адамдарды бақытты ету ал мұның өзі терезесі т...
14819. СПИД (ЖҚТБ) және СЕНПАТРИК ДИКСОН 506 KB
  СПИД ЖҚТБ және СЕН ПАТРИК ДИКСОН МАЗМҰНЫ Автор жайлы бірер сөз Кіріспе: Сенушілер ЖҚТБға қарсы күрестің алдыңғы шебінде 1 Тарау: ЖҚТБ сізге де төніп тұрған қатер 2 Тарау: Вакцина дәрідәрмек және сақтандырғыштар 3 Тарау: Адамдар жиі қоятын сұрақтар 4...
14820. Жеке тұлғаның бейімділіктерін психодиагностикалық зерттеу тәсілдері 63 KB
  Жеке тұлғаның бейімділіктерін психодиагностикалық зерттеу тәсілдері Жеке тұлғаны психофизиологиялық тұрғыдан зерттеу оның психикалық және ақылой сапаларын болашақ мамандықтарына бейімділігін анықтап беруге және олардың жекелеген бөліктерін жетілдіру туралы ұс...
14821. Темперамент жөнінде түсінік 50.5 KB
  Темперамент жөнінде түсінік. Темперамент 25 ғасырдан бері ғылыми ойды қызықтырған мәселелердің бірі. Оған деген қызығушылықтың төркіні адамдар бойында болатын дара өзгешеліктер. Әр адамның баланың жан дүниесі өз алдына бір болмыс. Оның қайталанбастығы бір жағына...
14822. Тəрбие əдістері 111.5 KB
  Тəрбие əдістері Жоспары 1. Тəрбие əдістері мен тəсілдері жөнінде түсінік 2. Сана қалыптастыру əдістері 3. Ісəрекет ұйымдастыру əдістері 4. Ынталандыру əдістері 5. Педагогикалық қолдау оның мəні жəне ұйымдастыру жолдары 6. Тәрбие әдістерін таңдау 1. Тəрб
14823. Тəрбие процесінің мазмұны 74 KB
  Тəрбие процесінің мазмұны Жоспары 1. Жалпы адамзаттық құндылықтар мен құндылықты бағытбағдарлар 2. Тұлғаның базалық мəдениетін қалыптастыру 3. Бала құқықтары жөніндегі халықаралық құжаттар идеяларының тəрбие мазмұнында ескерілуі 7.1. Жалпы адамзаттық құнд...
14824. Тəрбие құрал-жабдықтары мен формалары 47.5 KB
  Тəрбие құралжабдықтары мен формалары Жоспары 1. Тəрбие құралжабдықтары жəне формалары түсінігі 2. Тəрбиенің негізгі формаларына сипаттама 3. Тəрбие формалары мен құралжабдықтарын таңдау 1.Тəрбие құралжабдықтары жəне формалары түсінігі Тəрбие құралжа
14825. Тəрбие мəн-мағынасы 54.5 KB
  Тəрбие мəнмағынасы Жоспары 1. Тəрбие міндеттері мен қызметтері. 2. Тəрбие процесінің ерекшеліктері. 3. Тұлғаның өзіндік тəрбиесі мен қайта тəрбиесі. 5.1. Тəрбие міндеттері мен қызметтері Тəрбие педагогикада бірнеше қырларымен танылған: əлеуметтік мағынад