64461

Розробка технології і обґрунтування параметрів відновлення шліцьових валів сільськогосподарських машин

Автореферат

Логистика и транспорт

Мета роботи: підвищення якості відновлених шліцьових валів обґрунтування методу і параметрів обробки що забезпечують мінімальний рівень напружень. Завдання досліджень: провести статистичний аналіз чинників і характеру...

Украинкский

2014-07-06

214.5 KB

1 чел.

PAGE  1

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА

Гончаренко Олександр Олексійович

УДК 621.791.927

Розробка технології і обґрунтування параметрів відновлення шліцьових валів сільськогосподарських машин

Спеціальність 05.05.11–машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Харків 2010

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка Міністерства аграрної політики України.

Науковий керівник : доктор технічних наук, професор

Скобло Тамара Семенівна, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, професор кафедри технологічних систем ремонтного виробництва.

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Кухтов Валерій Георгійович, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка

завідувач кафедри міцності та надійності машин ім. В.Я. Аніловича.

кандидат технічних наук, доцент

Ружило Зіновій Володимирович, Національний університет біоресурсів і природокористування України

доцент кафедри технології відновлення, випробування та надійності сільськогосподарської техніки

Захист відбудеться «28» жовтня 2010р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої Ради Д64.832.01 в Харківському національному технічному університеті сільського господарства ім. Петра Василенка за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка за адресою: 61002, м.Харків, вул. Артема 44.

Автореферат розісланий « 24» вересня 2010р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради:  О.Д. Черенков


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Працездатність сільськогосподарської техніки визначається довговічністю і надійністю деталей в експлуатації. Істотно подовжити життєвий цикл експлуатації машин, головним чином, можливо за рахунок використання якісних деталей, виготовлених за передовими технологіями, у тому числі і з ефективних матеріалів, а також проведенням їх реновації не лише з відновленням геометричних розмірів, але і використанням зміцнюючої обробки. В цьому випадку важливим є мінімізувати рівень напружень, які виникають при наплавленні покриттів, зберегти прямолінійність деталі, забезпечити мінімальне пошкодження її серцевини і необхідні фізико-механічні і експлуатаційні властивості.

У зв'язку з цим робота, яка присвячена такому напряму досліджень по відновленню шліцьових валів може бути віднесена до важливих і актуальних для розвитку сільськогосподарського виробництва України.

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами, планами.

Дослідження за темою дисертаційної роботи виконувалися відповідно до госпдоговірної і держбюджетної тематики ХНТУСГ ім. Петра Василенко в період з 2001 до 2010 рр.: «Тестування нових технічних виробів і контроль їх якості у відповідності до сучасних вимог сільськогосподарського виробництва» (ДР0107U012046); «Дослідження, наукове обґрунтування і впровадження конкурентноздатних, ресурсозберігаючих технологій, способів реновації, нових матеріалів і технічних засобів для інноваційного розвитку агропромислового комплексу» (ДР0109U000362) на період 2008-2010рр.

Мета та завдання досліджень.

Мета роботи: підвищення якості відновлених шліцьових валів, обґрунтування методу і параметрів обробки, що забезпечують мінімальний рівень напружень.

Завдання досліджень:

- провести статистичний аналіз чинників і характеру відмов шліцьових валів в експлуатації;

- обґрунтувати ефективні параметри технологічного процесу відновлення шліцьових валів;

- розробити і обґрунтувати метод відновлення шліцьових валів, що забезпечує мінімізацію напружень при обробці;

- для вибору ефективного методу відновлення провести порівняльні теоретичні і експериментальні дослідження з оцінкою деформацій і напружень, що формуються при різних способах відновлення шліцьових валів;

- розробити комплексну методику оцінки якості відновлюваних шліцьових валів;

- розробити рекомендації по використанню матеріалу для відновлюючого покриття і способу його зміцнення;

- оцінити надійність відновлених шліцьових валів в експлуатації і техніко-економічну ефективність використання розробок.

Об'єкт досліджень. Технологічні процеси відновлення валів сільськогосподарських машин.

Предмет досліджень. Розробка технології і обґрунтування параметрів відновлення шліцьових валів сільськогосподарських машин.

Методи дослідження. Для теоретичних оцінок розроблена методика розрахунку температурного поля, термічних деформацій і залишкових напружень при відновленні шліцьових валів наплавленням.

Для аналізу зносу, а також якості і властивостей шліців після відновлення розроблена методика, що включає комплекс спеціального устаткування: макроустановка - комп'ютер - коерцитиметр; прилад оцінки залишкового аустеніту.

У експериментальних дослідженнях використовували мікрорентгено-спектральний аналіз, оцінку механічних властивостей та зносостійкості, рівня напружень.

Виконана оцінка надійності відновлених шліцьових валів в експлуатації.

Наукова новизна одержаних результатів:

- вперше виконано порівняльний розрахунок температурних полів і напружень при різних технологіях відновлення шліцьових валів, яким підтверджено перевагу методу нанесення покриттів по гвинтовій лінії з подальшим зміцненням СВЧ;

- для оптимізації технології відновлення шліцьових валів вперше теоретичними та експериментальними дослідженнями комплексу властивостей створена діаграма взаємозв'язку чинників, яка дозволяє забезпечити необхідний рівень твердості та мінімізацію напружень;

– вперше теоретичними дослідженнями виконана оцінка надійності відновлених шліцьових валів згідно розробленої технології методом кінцевих елементів, яка враховувала зміни властивостей в умовах експлуатації. Моделюванням встановлені основні чинники, які впливають на технологічний стан вала.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено новий метод відновлення шліцьової частини валу наплавленням, який забезпечує додаткове зниження напружень за рахунок створення спеціальних порожнин біля заснування шліців при цьому визначено оптимальне число шарів покриття, що наноситься. Спосіб захищений патентом України №u200801533.

Визначені основні технологічні параметри та ефективний метод відновлення валів наплавленням та зміцненням СВЧ, за рахунок яких підвищено коефіцієнт запасу їх міцності на 57% як при експлуатації з перехідною втулкою, так і з конічною шестернею.

Фактичний економічний ефект від впровадження розробленого технологічного процесу ремонту шліцьових валів в серійне виробництво ВАТ «Пересічанське РТП» Дергачівського району Харківської області склав 35тис.грн. Очікуваний економічний ефект від збільшення обсягів виробництва на цьому підприємстві складе 75тис.грн.

Особистий внесок здобувача. Основні результати одержано автором самостійно. У працях, виконаних у співавторстві, внесок наступний: [2] – виконані теоретичні дослідження за оцінкою рівня напружень і деформацій, що формуються при відновленні шліцьових валів наплавленням; [3, 4] – теоретично оцінено температурне поле при різних методах відновлення шліцьових валів; [5-7, 10] – експериментально визначені оптимальні параметри відновлення шліцьових валів; [1] – досліджені різні матеріали покриттів з використанням сучасних методів аналізу і обрані оптимальні; [5, 8] – оцінена зносостійкість і надійність відновлених шліцьових валів; [7, 9] – визначені основні чинники, що впливають на оптимізацію технологічного процесу відновлення валів.

Апробація результатів дисертації. Основні результати і положення дисертації доповідалися і обговорювалися на Міжнародних наукових конференціях (МНК) «Підвищення надійності відновлюваних деталей машин» (2000 – 2008рр., ХНТУСГ); Міжнародній конференції «Устаткування й технології термічної обробки металів і сплавів» (ННЦ ХФТІ, ОТТОМ–5, Харків, 2004); п'ятій і десятій конференціях «Фізичні і комп'ютерні технології в народному господарстві» 2002р., 2004р., Харків; «Проблеми і перспективи розвитку технічного сервісу сільськогосподарської техніки» 2006р., Мінськ, Білорусь; «Механізація і електрифікація сільського господарства», Полтава, 2007р; на науково-виробничих конференціях Бєлгород, БГСХА 2008-2010 рр.

Публікація результатів досліджень. Матеріали дисертаційної роботи висвітлені у 8 публікаціях та 2 патентах України на винаходи.

Структура і об'єм роботи. Дисертаційна робота викладена на 191с. машинописного тексту, у тому числі включає: вступ, шість розділів, загальні висновки, 4 додатка, (основна частина складає 132с.), а також 84 рис., 76 табл., чотири додатка, список використаних джерел, що складає 190 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтована актуальність теми, сформульовані мета і завдання досліджень, наведені наукова новизна, практичне значення роботи, а також визначено особистий внесок здобувача.

У першому розділі проведено аналіз сільськогосподарської техніки і вузлів, в яких використовуються шліцьові вали.

Приведена характеристика і виконано аналіз експлуатації машин, які використовуються в сільському господарстві. На основі даних по основних чинниках виходу такої техніки із експлуатації встановлено, що найчастіше відмовляє гідросистема коробки передач і механізм з фрикційними муфтами. Порушення працездатності таких деталей призводить до зміни тиску мастила в гідросистемі, утрудненню перемикання режимів при початку руху на окремих передачах, а також сприяє витіканню рідини з-під ущільнювачів. Важлива роль в працездатності системи належить валу привода насоса НМШ–25 розподільної коробки із перехідною втулкою.

Розглянута складна схема розбирання даного агрегату при ремонті і відновленні деталей, що вийшли з експлуатації.

Узагальнені причини і види пошкоджень шліцьових з'єднань. Встановлено, що в процесі експлуатації виникають слідуючі основні дефекти: зношення опорних шийок під підшипники і сальники, зношення і руйнування шліців, деформація валу. Розвиток таких дефектів при експлуатації знижує довговічність машин, а також призводить до збільшення динамічних навантажень, зростання вібрацій і шумів.

Розглянуті методи ремонту шліцьових валів. Їх відновлюють з використанням наступних технологічних операцій: відпалювання для зняття напружень, наплавлення (компенсує зношення), розточування відповідно до зовнішнього діаметра за кресленням, фрезерування канавок, термічна обробка. Також використовуються методи їх відновлення пластичним деформуванням, протягуванням, осадженням та запресуванням шліцьової втулки. Основним методом компенсації зношеного шару є нанесення покриттів наплавленням. Для цього використовують різні матеріали. Найчастіше наплавлення проводять в середовищі СО2 і під шаром флюсу АН-348А різними дротами.

Разом з тим відсутня інформація про оптимальний метод ремонту, який би забезпечував мінімальний рівень напружень, що є важливим фактором в підвищенні довговічності шліцьових валів під час їх експлуатації.

У другому розділі наведені методики, що використовуються для досліджень.

Для вибору ефективної технології відновлення шліцьових валів виконано статистичний аналіз 400 розподільних коробок передач, що потрапили на ремонт ВАТ «Пересічанське РТП». Основними причинами зняття їх з експлуатації є: зношення дисків зчеплення – 40%; підшипників кочення – 30%; валів (у тому числі приводу гідронасоса) – 15%; згин і зношення первинного валу – 15%.

З’ясовано, що основними чинниками виходу з експлуатації валу приводу гідронасоса є: знос шліців за товщиною під перехідну втулку і шестерню привода, а також зношення шліців по зовнішньому діаметру і згин валу (в межах 0,05 – 0,1мм).

Розроблена методика оцінки зношення шліців, яка заснована на використанні комплексу обладнання: макроустановка – цифровий фотоапарат – комп'ютер, з використанням програми AUTOCAD (рис. 1). Нова методика забезпечує достовірність результатів оцінки в порівнянні з використанням вимірювального інструменту або методу зліпків.

Якість відновлених шліців оцінювали по структурі металу, ступеню пошкодження серцевини вала, досягненої твердості відновлених ділянок, а також

Рис. 1. Макроустановка для оцінки величини зношення шліців вала

по рівню виникаючих напружень та частки залишкового аустеніту. Рівень напружень оцінювали за розробленою методикою з використанням коерцитиметра КРМ–Ц, а частку залишкового аустеніту приладом МА–52.

Відновлення шліцьових валів здійснювали методом електродугового наплавлення в середовищі СО2. Для вибору найбільш ефективного метода відновлення шліцьових валів порівняльно аналізували три методи:

  •  наплавлення по повздовжній осі, на якій потім нарізали шліци;
  •  із урахуванням нерівномірного зношення шліців (більше в спряженні вал – шестерня і менше вал–перехідна втулка) формували новий вал з двох, що поступали в ремонт. Їх розрізали і при цьому зберігали малозношену шліцьову частину, а потім проводили зварювання в стик, після чого нарізали шліци на другій частині валу;
  •  відновлення шліцьових частин валу методом наплавлення по гвинтовій лінії, заздалегідь видаливши механічною обробкою пошкоджені ділянки.

Розроблені методики розрахунку температурного поля при відновленні валу зварюванням в стик (рис. 2) і наплавленням шліцьових частин. Розрахунок за цими двома напрямками ремонту відрізняється тим, що в першому випадку оцінюється відновлення зварювальним джерелом при місцевому нагріві, а в другому – температурне поле розраховували в шліцьовій частині вже після термообробки. В цьому випадку немає необхідності розраховувати температуру від заварювання шліців.

Рис. 2. Схема розрахунку температурного поля в зоні зварювання вала

Розрахунок температурного поля при зварюванні в стик проводили на основі рівняння теплопровідності:

,                                          (1)

де: - відстань від центра вала до будь якої точки по радіусу, м; - відстань від центра зварювального шва до цієї ж точки, м; - час від початку розрахунку;  - температура в точці з координатами  в момент часу    - щільність,   - теплопровідність,.

                                           (2)

де: 45 – теплопровідність при температурі 1200ºС; 25 – теплопровідність при 20 ºС;  - коефіцієнт питомої теплоємності . У області між 20 і 1200ºС λ змінювалася по лінійному закону.

Коефіцієнт питомої теплоємності с залежить від фазового стану металу. Його оцінювали по залежності:

;                                (3)

де: - температура ліквідусу; - температура солідусу; - питома теплоємність металу в рідкій фазі; - питома теплоємність металу в твердій фазі; - прихована теплота плавлення, для сталі вона складає 272,1кДж/кг.

Початкова умова для областей 1-2 і далі -8 (див. рис. 2):

,                                                    (4)

де: - температура валу до зварювання.

Початкову температуру Тнач в зоні 2-3-4-5-6-9 аналізували пошарово і в загальному має вигляд:

,                                  (5)

де: - температура металу електрода; - час, при якому для заданого радіусу r в області шва відбувається зварювання; - ширина зварювального шва, відповідно радіусу r.

На границі з повітрям 2-3-4-5-6-7 Q у вигляді випромінювання буде:

,                                                  (6)

де: Q - тепловий потік, який розраховували за формулою:

,                          (7)

де: - коефіцієнт, що враховує конвекцію і взаємне віддзеркалення від стінок шва; 3,8 - коефіцієнт, що залежить від теплоємності і міри чорноти; Т- температура біля поверхні валу або зварного шва; Тср- температура навколишнього середовища.

- На границях 1-9, 7-8, 1-8 передбачається умова симетрії, тобто відсутність теплових потоків:

.                                                      (8)

Визначені граничні умови та розв’язано рівняння. При відновленні шліців (наплавлення + гартування СВЧ) враховували, що температура і граничні умови симетричні за круглим перетином. Проводили розрахунок одномірного теплового поля в полярних координатах.

Розроблена методика розрахунку термічних деформацій і напружень, яка заснована на допущеннях:

- при рівномірному нагріві або охолодженні не виникає термічних напружень;

- одночасно з навантаженням настає розвантаження. Це означає, що на будь-якому етапі розрахунку, деформації, що виникають, перевищують гранично пружні і стають їм відповідні, а деформації, що не перевищують граничних, залишаються такими ж. Ці допущення передбачають, що немає зміцнення матеріалу за межею пружності, а є жорстко-пластична схема розвантаження. При температурах, які перевищують насамперед задану, відбувається релаксація не лише напружень, але і деформацій.

У роботі розглядаються термічні напруження, що виникають в циліндрі за умови використання теорії малих переміщень. Для розрахунків вибрано рівняння рівноваги в координатах:

.                                        (9)

Кількість етапів розрахунку напружень відповідає кількості етапів розрахунку температурних полів. При дійсному деформованому стані досягається мінімум сумарної роботи деформації внутрішніх сил по перетину:

,                               (10)

де: - температурна деформація в i-му перетині; - напруга в i-му перетині;  - ширина профілю в і-му перетині; - крок розбиття профілю по висоті.

Температурну деформацію для повздовжньої, тангенціальної і радіальної складових оцінювали як:

,                            (11)

де:- температура в i-му перетині профілю в момент часу k, що розраховується; - температура в i-му перетині профілю в попередній момент часу k-1; - середній приріст температури по перетину профілю у момент часу k; - коефіцієнт лінійного розширення; - залишкова деформація в i-му перетині від попереднього моменту часу; - структурна деформація, що виникає при фазових перетвореннях.

Залишкове напруження σоі визначали як:

.  (12)

Залишковий радіус кривизни дорівнює:

.                                                        (13)

По ньому в кожній площині оцінювали стрілу прогину валу (f):

,                                                      (14)

де: - довжина валу.

У третьому розділі виконано аналіз зношення шліцьових валів в експлуатації.

Наведено класифікацію, яка включає існуючі типи шліцьових з'єднань з урахуванням умов їх експлуатації. Вона дає уявлення про виникаючі відмови і причини їх формування.

Виконано аналіз 9 груп шліцьових валів, що відрізняються характером і величиною зношення. Вони працювали в спряженні вал – шестерня і вал – перехідна втулка (табл.1).

Встановлено, що максимальне зношення мають не більше 10% валів, в яких шліци повністю відсутні. Основна маса валів характеризується нерівномірним зносом вздовж шліца і досягає 12,5–28,0% за місцем спряження вал – шестерня і до 1,3% по місцю спряження вал – перехідна втулка.

Таблиця 1

Зношення шліцьових частин валу в спряженні із перехідною втулкою провідної шестерні, а також приводною конічною шестернею

Умовний номер валу,

Величина зносу шліців, мм

Місце сполучення шліців валу

I*

Неодно-рідність, зносу, %

II*

Неодно-рідність зносу,%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2,5

2,3

2,7

2,6

2,4

2,8

17,8

1,0

0,79

0,68

0,83

0,94

0,98

21

2

2,1

2,3

2,2

2,25

2,3

2,15

8,6

1,54

1,67

1,8

1,44

1,73

1,6

20

3

2,8

2,75

2,9

2,85

2,7

3,0

10

1,2

1,33

1,24

1,31

1,19

1,26

10,52

4

2,9

2,8

3,0

3,1

2,9

2,85

9,67

1,8

1,75

1,44

2,0

1,9

1,87

28

5

2,6

2,7

2,55

2,65

2,6

2,55

5,5

1,47

1,6

1,78

1,5

1,69

1,62

17,4

6

2,36

2,2

2,18

2,4

1,8

2,1

25

1,19

1,22

1,2

1,33

1,3

1,1

17,3

7

2,46

2,37

2,61

2,23

2,45

2,5

14,6

1,45

1,6

1,53

1,68

1,7

1,58

14,7

8

2,34

2,27

2,61

2,53

2,42

2,4

13,02

1,7

1,75

1,9

1,84

1,8

1,74

8,42

9

-

-

-

-

-

-

-

2.06

2.09

2.23

2.03

2.2

2,16

8.9

Примітка: *I-спряження валу привода з конічною шестернею; *II-Спряження валу привода з перехідною втулкою насоса

Дослідженнями визначено, що шліци валів зношуються нерівномірно як за їх шириною, так і висотою. Частка пошкодженого шару досягає 10–30% і це необхідно враховувати при розробці параметрів і виборі технологічного процесу відновлення шліцьових з'єднань.

Вимірювання твердості валів, знятих з експлуатації підтвердили її невідповідність технічним вимогам в шліцьових ділянках. Найбільша неоднорідність твердості характерна для з'єднання вал – конічна шестерня. У таких шліцах, які піддаються гартуванню, твердість змінюється від 45 до 55 HRC, а в менш зношених, відповідно спряженню вал – перехідна втулка від 49 до 55 HRC.

У четвертому розділу наведено розрахунки температурних полів і напружень, що формуються при відновленні шліцьових валів наплавленням.

Виконано порівняльний розрахунок температурних полів і напружень при відновленні шліцьових валів методом зварювання в стик зі шліцами з малозношеними ділянками.

Розроблено послідовність операцій розрахунку. Задачу вирішували методом кінцевих різниць за явною різницевою схемою.

При оцінці температурних полів і виникаючих напружень визначали граничні умови і аналізували сіткову область з кроком, що враховує стійкість різницевої схеми. При зварюванні двох частин валу аналізували слідуючі параметри: момент часу (с) від початку процесу зварювання; температуру в першій точці по осі зварюваного валу; температуру–в останній точці по осі; радіальне напруження в кінці зони впливу температурних напружень в інтервалі 35-700ºС; зону, в якій відсутні радіальні термічні напруження; максимально стискуючі напруження; відстані від центру валу, при якому має місце перехід напружень одного знаку до іншого.

Отримано 36 графічних залежностей, що характеризують зміну температури з урахуванням часу проходження процесу обробки при зварюванні двох шліцьових частин вала в стик. Показано, що біля зварювального шва температура, внаслідок інтенсивного відведення тепла, спочатку змінюється немонотонно, з 681ºС до 446ºС, потім підвищується до 1011ºС і монотонно знижується до 100ºС.

З урахуванням цього, на першому етапі біля зварного шва формується спочатку напруження розтягу (рис. 3), зона яких потім зміщується вправо. Після цього біля зварювального шва формується зона стискуючих пластичних напружень і вони досягають 110МПа, а щодо мінімальних розтягуючих - не перевищують 46,1МПа.

а

б

Рис. 3. Залежності температури і радіальних напружень по осі валу в різні періоди його охолоджування (а-на початку процесу зварювання; б- наприкінці процесу)

Найбільш помітна зміна температур характерна в перший період для відстані до 34мм вздовж вісі вала. Через 10 - 15мм вона зменшується до 450º і продовжується до 18–20мм на відстані від зони зварювання.

При оцінці відновлення шліцьових з'єднань нанесенням покриттів по гвинтовій лінії температурне поле, що формується, і рівень напружень оцінювали після остаточного етапу обробки–гартування СВЧ.

На підставі розрахунків побудовані графічні залежності температури від часу, відповідно до сформованих напружень.

П'ятий розділ присвячено розробці технології і оптимізації параметрів відновлення шліцьових валів.

Виконано порівняльний аналіз використання різних видів наплавлення на втомну міцність відновлюваних валів. Показано, що найбільш ефективним методом відновлення є електродугове наплавлення в середовищі вуглекислого газу, який забезпечує мінімальне зниження втомної міцності (лише на 9% у порівнянні з іншими, які мають до 85%).

На основі статистичних досліджень розроблено метод відновлення шліцьових частин валу наплавленням по гвинтовій лінії. Для зниження рівня напружень виконано формування програмованих порожнин розміром 1,0 – 1,5мм біля заснування шліца. Новий метод захищено патентом України і включає наступні операції. Перед відновленням вала необхідно проводити механічну обробку з частковим виділенням пошкоджених поверхонь. Наплавлення слід виконувати упоперек шліців на частини, що збереглися після механічної обробки. При цьому товщина покриття повинна забезпечувати номінальний розмір профілю шліца з урахуванням його послідуючої механічної обробки. Перший шар при відновленні не повинен перевищувати 1,5мм, а наступні можуть збільшуватися на 40 – 60% кожен. Крім того, кожен наступний шар повинен перекривати попередній не менше ніж на 1/3 його ширини. Після відновлення наплавленням шліцьову частину слід піддавати гартуванню СВЧ і відпуску при 510–560°С.

Рекомендовані параметри наплавлення в середовищі вуглекислого газу: сила зварювального струму 80-100А; напруга – 17-18В; швидкість подачі електродного дроту – 2,3-2,4 м/хв; виліт електроду – 8-10мм; зміщення електроду з зеніту – 4-5мм; швидкість обертання деталі – 9-10 об/хв; крок наплавлення – 1,3-1,5 мм/об; число проходів – не більше двох. При цьому витрата дроту складе – 0,138кг, а газу СО2 – 57,6л (на один вал). Запропонована технологія відновлення шліцьових валів забезпечує необхідний рівень твердості, не менш 62HRC, і відрізняється невеликим розсіюванням її середніх значень.

Для контролю рівня напружень використовували магнітний метод на основі визначення коерцитивної сили.

Виконані порівняльні дослідження відновлення шліцьового валу при наплавленні вздовж шліца і по гвинтовій лінії. Встановлено, що після відновлення наплавленням в першому випадку коерцитивна сила досягає 21,6 – 26,8А/см, а за технологією, що рекомендується, вона в три рази менше і не перевищує 7,09 – 7,83А/см.

Досліджена зміна властивостей відновлених шліців методом мікротвердості. Показано, що запропонований метод відновлення шліців як в покритті, так і в зоні термічного впливу (ЗТВ), після загартування і відпуску, забезпечує близькі значення цього показника (рис. 4, 5). Тобто забезпечує однорідний робочий шар до глибини ≈500мкм. Такі ж показники характерні і для впадин (зони між шліцами).

Для оптимізації технології відновлення шліцьових частин валів яка забезпечить рівень твердості порівняно з новими деталями та мінімальний рівень напружень при відновленні запропоновано оцінювати вплив найбільш значних факторів, які враховують його матеріал і - покриття, визначають показники якості, методи, технологію і параметри обробки, рівень досягнутих напружень, а також витрати на ремонт деталей (рис. 6). Досліджена можливість застосування різних матеріалів для нанесення відновлюючих покриттів.

Порівняння покриттів, нанесених з використанням високолегованої порошкової композиції Пр-Х4Г2Р4С2Ф з різною добавкою Cr3C2, свідчать про помітну відмінність у фазовому складі і зонах формованої структури, а також в досягнених властивостях. Встановлено, що зі збільшенням добавки Cr3C2 від 33% до 50% зростає схильність покриттів до виникнення тріщин і викришування за рахунок появи значної кількості цементиту і спеціальних карбідів. Оцінка карбідів, яка виконана методом мікрорентгеноспектрального

Рис. 4. Розподіл мікротвердості по краю шліца після нанесення покриття

Рис. 5. Мікротвердість наплавленого, загартованого і відпущеного шліца:

1–по центру шліца; 2–по краю шліца; 3–між шліцами

Рис. 6. Діаграма оптимізації технології відновлення шліцьових валів

аналізу показала, що легований цементит містить 12,0 – 13,5% Cr; 80,0 – 82%Fe; 0,13 – 0,47V; і до 4%Mn, а карбід типу Ме23С6 має: 43,0 – 48,0% Cr; 46,0 – 51%Fe; 0,5 – 0,8%V; і 3,6 – 4,1%Mn. Твердість такого покриття істотно вище технічних вимог (досягає 67-69 HRC). Нанесення покриттів дротом Нп-30ХГСА по гвинтовій лінії з подальшим загартуванням СВЧ і відпуском забезпечили вимоги по твердості згідно з вимогами технічних умов ≥62 HRC. Таке покриття забезпечує і необхідне зчеплення з основою (σВ≥700МПа).

Співставлення трьох варіантів технологічних процесів відновлення шліцьових валів дало змогу визначити, що метод який рекомендується (захищений патентом), позитивно відрізняється від двох відомих тим, що забезпечує низький рівень напружень при відновленні валів.

У шостому розділі виконано аналіз експлуатаційної стійкості шліцьових валів, відновлених за розробленою технологією. Наведена оцінка експлуатаційної стійкості відновлених валів і економічна ефективність їх використання.

Дослідженнями по визначенню оптимальних параметрів відновлення валу зі сталі 45 наплавленням дротом Нп-30ХГСА, в умовах ВАТ «Пересічанського РТП» встановлено, що найбільш високий рівень напружень відповідає нанесенню відновлюваного покриття, сформованого одним шаром, а мінімальний–двома шарами.

Визначено, що із нанесенням покриття з кожним наступним шаром рівень напружень, оцінених по коерцитивній силі, яка характеризує структурний стан, знижується, проте неоднорідність вимірювань зростає. Так, при нанесенні покриттів в один і два шари неоднорідність вимірювань не перевищує 1,2%, а із збільшенням числа шарів до трьох і чотирьох зростає до 16%.

Зміцнення покриттів загартовуванням СВЧ з нагріву 840ºС і спреєрним охолоджуванням водою підвищує рівень напружень більш ніж в два рази. Як в зонах, що не відновлювались, так і в них НС=10-36А/см, особливо при багатошаровому наплавленні. При цьому спостерігається підвищення напружень не лише в наплавлених зонах, але і біля них. Довжина таких зон характеризується ступенем тепловкладення при нанесенні шарів покриття. Мінімальний рівень напружень зберігається і після загартування при двошаровому покритті.

Проведення пічного відпуску при температурах 510-560ºС знижує рівень напружень на 10% в зонах вала, що не відновлювалися наплавленням, а у відновлюваних ділянках до 40%.

Оцінку експлуатаційної стійкості відновлених шліцьових валів за розробленою технологією, а також для проведення аналізу напружено-деформованого стану використовували програму SOLID WORKS. Складена його тримірна кінцево-елементна модель. Зміни властивостей валу приводу в процесі експлуатації визначали експериментальним шляхом, і вони були використані для розрахунку моделі методом кінцевих елементів.

Оцінка напружено-деформованого стану (рис. 7) показала, що коефіцієнт запасу міцності відновленого шліцьового валу за розробленою технологією зростає на 57% як для шліцьової частини, що працює в спряжені з перехідною втулкою, так і з конічною шестернею. Результатами числового моделювання експлуатації, а також експериментальних досліджень доведено, що при оцінці технічного стану вала для підвищення його довговічності слід враховувати спосіб і параметри відновлення, рівень напружень, що виникають при ремонті, а також його конструктивні особливості. Контроль напружень рекомендується здійснювати за коерцитивною силою.

Фактичний економічний ефект від розробки і впровадження технологічного процесу ремонту шліцьових валів в умовах ВАТ «Пересічанського РТП» склав 35тис. грн. При цьому очікуваний економічний ефект від збільшення обсягу відновлення шліцьових валів на цьому підприємстві складе 75тис. грн.

Рис. 7. Епюра розподілу інтенсивності напружень згідно моделі 3D

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що виявляється в обґрунтуванні технологічного процесу відновлення валів сільськогосподарських машин, а також оптимізації, оцінки впливу параметрів нанесення покриттів методом електродугового наплавлення в середовищі СО2. Це дозволило підвищити надійність валів в експлуатації.

Головними підсумками виконаної роботи є наступні результати:

  1.  Проведеним аналізом відомих досліджень, конструкцій встановлено, що гідравлічне обладнання сільськогосподарських машин є важливим вузлом, що значною мірою визначає її працездатність і надійність в експлуатації. Серед деталей цього вузла визначальна роль належить шліцьовому валу приводу гідронасоса розподільної коробки передач. Узагальнений аналіз методів відновлення такої деталі не виявив існуючого оптимального технологічного процесу з позиції забезпечення довговічності функціонування системи. У зв'язку з цим, дослідження, які спрямовані на визначення оптимальної технології і параметрів відновлення і зміцнення шліцьових валів є важливими і актуальними.
  2.  Обґрунтовано і запропоновано новий технологічний процес відновлення вала приводу гідронасоса наплавленням по гвинтовій лінії шліцьової частини для компенсації зносу. Встановлено, що при нанесенні покриття, для зниження напружень при обробці, слід формувати спеціальні порожнини біля заснування шліців. Перед наплавленням рекомендовано зношені шліци піддавати механічній обробці із зняттям шару не більш ніж 1/2 їх висоти. Новий технологічний процес відновлення шліцьового валу захищено патентом України.
  3.  Для встановлення чинників виходу з експлуатації шліцьових валів виконано статистичний аналіз 400 розподільних коробок передач, які надійшли в ремонт на ВАТ «Пересічанське РТП». Встановлено, що основними чинниками відмов деталей є: зношення дисків зчеплення – 40%; зношення підшипників кочення – 30%; валів (у тому числі приводу гідронасоса) – 15%; згин і зношення первинного валу – 15%. Вимірами валів приводу гідронасоса виявлено зношення шліців по їх товщині, причому в меншій мірі під перехідну втулку і в більшій - (до 28%) в спряженні із шестернею приводу насоса, а також по зовнішньому діаметру. Зношення шліців нерівномірне. Виявлено згин валів в межах 0,05 – 0,1мм.
  4.  Розроблена комплексна методика оцінки зношень шліців, яка базується на використанні макроустановки у поєднанні з цифровим фотоапаратом і комп'ютером, а при відновленні – оцінкою якості і властивостей покриттів, компенсуючих знос. Визначено рівень напружень магнітним методом за коерцитивною силою.
  5.  Обґрунтовано новий метод і параметри відновлення шліцьового валу. Рекомендовано відновлення шліців проводити електродуговим наплавленням в середовищі СО2 дротом Нп-30ХГСА без попереднього підігріву вала з нанесенням двох шарів. Оцінено оптимальні параметри обробки: сила зварювального струму 80-100А; напруга 17-18В; швидкість подачі електродного дроту 2,3-2,4м/хв; виліт електроду 8-10мм; зміщення електроду з зеніту 4-5мм; швидкість обертання деталі 9,0-10об/хв; крок наплавлення 1,3-1,5мм/об. Для мінімізації напружень при наплавленні рекомендовано формувати спеціальні порожнини біля заснування шліців.

Після відновлення нанесенням покриттів шліцьову частину вала слід піддавати чорновій і чистовій механічній обробці, загартовуванню СВЧ (нагріваючи індуктором до 840ºС з одночасним охолодженням водою спреєром) і відпуском при 510-560ºС.

Вибір оптимальної технології і параметрів відновлення шліцьових валів базувався на використанні розробленої діаграми взаємозв'язку (впливу) визначальних факторів.

6. Розроблена методика і виконано порівняльний розрахунок термічних напружень і деформацій, що виникають при різних методах відновлення шліцьового валу. Показано, що мінімальні значення цих показників характерні для нанесення покриттів наплавленням шліцьової частини по гвинтовій лінії. Одержані залежності зміни температурних полів в різні періоди часу при обробці таким методом, а також відповідні зміни рівня сформованих напружень.

7. Виконана оцінка експлуатаційної стійкості відновлених шліцьових валів методом кінцевих елементів. При цьому враховували зміни властивостей валу в процесі його експлуатації. Моделюванням встановлено, що найбільш повна характеристика технічного стану залежить від взаємозв’язку чинників: способу і параметрів відновлення валу, рівня виникаючих напружень і конструктивних особливостей.

8. Розроблена технологія відновлення шліцьових валів впроваджена в серійне виробництво ВАТ «Пересічанське РТП» Дергачівського району Харківської обл. Фактичний економічний ефект від впровадження технології при відновленні валів склав 35тис. грн. Очікуваний ефект при збільшенні обсягу відновлення шліцьових валів на всю програму складе 75тис.грн.

СПИСОК ОСНОВНИХ ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

По темі дисертаційної роботи опубліковано 24 наукові праці, які включають тези, доповіді, статті та патенти. Основні з них:

1.

Гончаренко А.А. Исследование формирования слоя при наплавке порошковыми проволоками различных композиций. / Гончаренко А. А.  // Підвищення надійності відновлюємих деталей машин: Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства. –Харків, 2000. – Вип. 4. – С.76 – 81.

2.

Гончаренко А.А. Метод определения остаточных напряжений при восстановлении шлицевых валов / Скобло Т.С., Гончаренко А. А. // Вісник Східноукраїнського національного Університету ім. Володимира Даля. Науковий журнал №11 [69], - Луганськ, 2003. – С. 240-245. (Наведено новий метод визначення залишкових напружень при відновленні шліцьових валів).

3.

Гончаренко А.А. Расчет температурного поля при восстановлении вала методом сварки. / Скобло Т.С., Гончаренко А. А.// Технічний сервіс АПК, техніка та технології у сільськогосподарському машинобудуванні: Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства. –Харків, 2004 Вип. 26 - С.343 – 349. (Наведені результати розрахунку температурних полів при відновленні валів зварюванням. Побудовані графіки розподілу температур шва вздовж осі деталі).

4.

Гончаренко А.А. Расчет температурного поля в шлицевой части вала при его восстановлении. / Скобло Т.С., Сидашенко А.И., Гончаренко А.А.// Физические и компьютерные технологии: 10-я международная научно-техническая конференция. Харьков, 2004. – С.113 – 116. (Виконано розрахунок температурного поля, оцінено розподіл температури за часом в центрі шліцьової зони та на її поверхні. Побудовано графіки розподілу тангенціальних напружень в центрі і на поверхні шліцьової частини вала за часом).

5.

Гончаренко А.А. Методика оценки качества изношенных и восстановленных шлицевых соединений. /Гончаренко А.А. // Технічний сервіс в АПК, техніка та технології у сільськогосподарському машинобудуванні: Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків, 2006. – Вип. 46. - С. 227 - 231.

6.

Гончаренко А.А. Способ восстановления шлицевых валов с применением наплавки в среде защитного газа СО2. / Гончаренко А.А.// Технічний сервіс в АПК, техніка та технології у сільськогосподарському машинобудуванні: Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків, 2007. – Вип. 67,. Т.1 – С. 120 - 124.

7.

Гончаренко А.А. Разработка технологии восстановления шлицевых валов и методики расчета температурного поля. /Гончаренко А.А. // Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва: Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків, 2008. – Вип. 69. - С. 181 - 186.

8.

Гончаренко А.А. К вопросу о надежности восстановления шлицевых валов, оцененных методом конечных элементов./ Сидашенко А.И., Скобло Т.С., Гончаренко А.А., Алферов А.И. // Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва: Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка. –Харків, 2009 –Вип. 80. –С.192-198 (Розроблено методику та проведено обробку теоретичних досліджень).

9.

Пат. №31096 України. Процес підготовки поверхні при відновленні деталей. /[Аветісян В.К., Зборщенко А.А., Лебідь П.К., Сиром'ятников П.С., Гончаренко О.О.] №u200713203; Заявл. 27.11.2007; Опубл. 25.03.2008, Бюл.№6.–2с. (Розробка технології та підготовки процесів відновлення деталей).

10.

Пат. №33102 України. Спосіб відновлення деталей. / [ Аветісян В.К., Власовець В.М., Гончаренко О.О., Польотов В.А., Сайчук О.В., Скобло Т.С., Хар’яков А.В.] №u200801533; Заявл. 06.02.2008; Опубл. 10.06.2008, Бюл.№11. (Розробка методу та параметрів нової технології відновлення шліцьових валів).

АНОТАЦІЇ

Гончаренко О.О. Розробка технології і обґрунтування параметрів відновлення шліцьових валів сільськогосподарських машин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11–машини і способи механізації сільськогосподарського виробництва. – Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенко, Харків 2010р.

Дисертація спрямована на розробку технології підвищення експлуатаційної стійкості деталей машин реновацією робочої поверхні.

Узагальнено чинники і види пошкоджень шліцьових з'єднань. Встановлено, що в процесі експлуатації виникають слідуючі дефекти: зношення опорних шийок під підшипники і сальники, зношення і руйнування шліців, деформація валу.

Розглянуті методи ремонту шліцьових з'єднань і валів. Основним методом компенсації зношеного шару є нанесення покриттів наплавленням.

Розроблена методика оцінки зносу шліців, яка заснована на використанні комплексу обладнання: макроустановка – цифровий фотоапарат – комп'ютер, а також програми AUTOCAD.

Якість відновлених шліців оцінювали по структурі металу, ступеню пошкодження серцевини валу, твердості відновлених ділянок, а також по рівню напружень і по частці залишкового аустеніту. Рівень напружень оцінювали теоретично на основі розробленої методики і за коерцитивною силою.

Розроблено новий технологічний процес і оптимізовано параметри комплексного методу реновації шліцьових валів.

Оцінено вплив параметрів нанесення покриттів методом електродугового наплавлення в середовищі СО2.

Розроблені методики розрахунку та оцінено температурне поле при відновленні валу зварюванням різними методами: в стик та наплавленням шліцьової частини. Виконано розрахунок термічних деформацій і напружень.

Обґрунтовано новий метод та параметри відновлення шліцьової частини вала. Показано, що вали відновлені по такій технології мають підвищену на 57% стійкість в експлуатації.

Фактичний економічний ефект від розробки і впровадження технологічного процесу ремонту шліцьових валів склав 35 тис. грн.

Ключові слова: сільськогосподарські машини, шліцьові вали, відновлення, напруження, електродугове наплавлення, якість, експлуатаційна стійкість.

АННОТАЦИЯ

Гончаренко А.А. «Разработка технологии и обоснование параметров восстановления шлицевых валов сельскохозяйственных машин». –Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.05.11–машины и способы механизации сельскохозяйственного производства. – Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. Петра Василенко, Харьков 2010г.

Диссертация направлена на разработку технологии повышения долговечности деталей машин реновацией рабочей поверхности.

Обобщены причины и виды повреждений шлицевых соединений. Установлено, что в процессе эксплуатации возникают следующие основные дефекты: износ опорных шеек под подшипники и сальники, износ и разрушение шлицов, деформация вала. Развитие таких дефектов при эксплуатации снижает долговечность машин, а также приводит к увеличению динамических нагрузок, росту вибраций и шума.

Рассмотрены методы ремонта шлицевых соединений и валов. Основным методом компенсации изношенного слоя является нанесения покрытий наплавкой. Для этого используют различные материалы и методы. Чаще всего наплавку проводят в среде СО2 и под флюсом АН-348А проволокой 30ХГСА. Вместе с тем отсутствует информация об оптимальном методе ремонта, который бы обеспечивал минимальный уровень напряжений, что является важным фактором в повышении долговечности шлицевых валов в эксплуатации.

Разработана методика оценки износа шлицов, которая основана на использовании комплекса оборудования: макроустановка – цифровой фотоаппарат – компьютер с использованием программы AutoCAD. Качество восстановленных шлицов оценивали по формируемой структуре металла, степени повреждаемости сердцевины вала, достигаемой твердости восстановленных участков, а также по уровню создаваемых напряжений и доле остаточного аустенита. Уровень напряжений оценивали теоретически на основе разработанной методики и по коэрцитивной силе.

Предложен новый метод и определены оптимальные параметры восстановления шлицевых валов.

Разработаны методики расчета и оценено температурное поле при восстановлении вала сваркой в стык, а также наплавкой шлицевой части. Разработана методика и выполнен расчет термических деформаций и напряжений. Это позволило получить картину влияния тепловложения в распределение температур, по сечению покрытия и переходной зоны восстановленных валов различными методами.

Оценка эксплуатационной стойкости валов, восстановленных по новой технологии, показала, что коэффициент запаса их прочности возрастает на 57%.

Фактический экономический эффект от разработки и внедрения технологического процесса ремонта шлицевых валов составил 35 тыс. грн.

Ключевые слова: сельскохозяйственные машины, шлицевые валы, восстановление, напряжения, электродуговая наплавка, качество, эксплуатационная стойкость.

ABSTRACT

Goncharenko О.О. «Development of technology and ground of parameters of renewal of splines billows, providing their reliability». – Manuscript

Thesis for a Candidate Degree in Engineering, speciality 05.05.11 – machinery and ways of agricultural production mechanization. – Pyotr Vasylenko Kharkiv National Technological university of agriculture. – Kharkiv, 2010.

This thesis focuses on developing a technology of enhancing the operational durability of machine parts by renovating the work surface.

The factors and types of spline joint damage are summed up. It is found out that in the exploitation process the following defects emerge: service wear of chocks and seals bearing necks, service wear and breakdown of splines, shaft deformation.

The methods of spline joint and shaft repair are considered. The main method of the worn layer compensation is coating by fusing.

A technique of evaluating the wear of splines is developed. It is based on the use of the following equipment complex: macrostation – a digital camera – computer as well as AUTOCAD software.

The quality of the renovated splines was assessed by the metal structure, the degree of damage to the core shaft, the hardness of the areas restored as well as by the level of tensions and the share of residual austenite. The level of tension was assessed theoretically on the basis of the developed technique and by the coercive force.

A new technological process is developed and parameters of the complex method of renovating spline shafts are optimized.

The influence of parameters of galvanizing by electric welding in the CO2 environment is estimated.

Techniques of calculation are developed. The temperature field is estimated when renovating the shaft by different ways of welding: butted or by fusing the spline part. Thermal deformations and tensions are calculated.

A new method of renovating the spline part of the shaft is suggested and the parameters of the latter are established. It is shown that the exploitation reliability of shafts renovated by this technology is 57% higher than that of the shafts renovated in other ways.

The actual economic effect of the development and implementation of the technological process of repairing the splice shafts amounts to 35 thousand hryvnas.

Key words: agricultural machinery, splice shafts, renovation, tension, arc welding, quality, operating life.

Відповідальний за випуск: А.В. Левкін

Підписано до друку «_21_вересня_2010р.

Комп’ютерний набір та верстка: О.О.Гончаренко

Формат паперу 60х84 1/16 Обл. – вид.арк.0,9

Тираж 100 пр. Замовлення №_221_

Різограф TR1510 № 80654645

Навчально-методичний відділ Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

Адреса редакції та поліграф підприємства
61002, м. Харків, вул. Артема 44, кім. 101


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22142. Энергосиловые параметры операций ОМД 177.5 KB
  Расчёт мгновенного значения силы деформирования. Удельная сила деформирования. Силой деформирования называют результирующую силу элементарных сил действующих со стороны штампа на металлическую заготовку.
22143. Механические схемы деформаций 105.5 KB
  Схемы напряжений. Как изменяется НДС одной и той же частицы во времени показывают: траектория деформирования; траектория нагружения; графическая зависимость показателя жесткости схемы напряжений K от времени; графическая зависимость показателя Лоде для напряжений νσ от времени для для деформаций ν от времени. Аналогично можно представить шестимерное пространство напряжений. Вектор напряжений координаты конца которого равны σx σy σz τxy τyz τzx опишет пространстве напряжений линию называемую траекторией нагружения.
22144. Решение дифференциальных уравнений равновесия совместно с условием пластичности 171 KB
  Метод решения с использованием кинематических уравнений и уравнений связи между напряжениями и скоростями деформаций деформациями. Дифференциальные уравнения равновесия упрощают в результате число этих уравнений сокращается до одного которое обычно содержит простые производные взамен частных как в точных уравнениях. Напомним точные дифференциальные уравнения равновесия: Если напряжение на контактной поверхности не зависят от Z то и Если принять линейную зависимость: то в итоге в место двух уравнений получим одно: .
22145. Электростатические емкостные преобразователи 830.5 KB
  В данной курсовой работе рассматриваются электростатические преобразователи на примере емкостных преобразователей перемещения и уровня. Подробно описан принцип работы и область применения ЭС преобразователей. Даны точностные характеристики основы расчета и проектирования емкостных преобразователей. В качестве ЭС преобразователей используются также запертые p n переходы: p и n области играют роль пластин разделенных обедненным слоем ширина  которого возрастает при...
22146. ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЙ 4.32 MB
  Методы измерения давления3 Весовой метод3 Пружинный метод3 Силовой метод3 Частотный метод4 Пьезорезисторный метод4 Термокондуктивный метод6 Ионизационный метод7 Электрокинетический метод9 3. Пружинные манометры и датчики давления12 Пружинные манометры12 Пружинные датчики давления13 Расчет характеристик пружинных манометров и датчиков давления16 Погрешности пружинных манометров и датчиков давления24 4.Введение Приборы давления манометры абсолютного давления и дифференциальные манометры используются на летательных...
22147. МЕТОДЫ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВЕЩЕСТВА 2.71 MB
  Электрохимические методы. Электрофизические методы. ионизационные методы.
22148. Методы измерения параметров электрических цепей: постоянного и переменного тока, напряжения 199 KB
  ВВЕДЕНИЕ 3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕРЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА.4 МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ПОСТОЯННОГО ТОКА 5 I. 6 ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА 13 I.
22149. Индуктивные преобразователи перемещения 723.5 KB
  Если пренебречь потоками рассеяния и выпучиванием потока в воздушном зазоре d Rм будет складываться из активного магнитного сопротивления сердечника якоря и двух воздушных зазоров где соответственно lС lЯ d длина сердечника якоря и воздушного зазора в м; SC SЯ Sd сечение сердечника якоря и воздушного зазора в м2; mас mая абсолютная магнитная проницаемость материала сердечника и якоря в гн м; m0= 4p107 гн м магнитная проницаемость вакуума. Для упрощения анализа работы простейшего ИП пренебрежем потерями в стали магнитным...
22150. Принцип действия индукционных преобразователей 239.5 KB
  Таким образом выходной величиной индукционного преобразователя является ЭДС а входной скорость изменения потокосцепления . В общем случае индукционный преобразователь представляет собой катушку с сердечником которая характеризуется некоторым обобщенным параметром Y и ЭДС в которой может индуктироваться как в результате изменения во времени внешнего магнитного поля так и в результате изменения во времени параметра Y преобразователя . Если преобразователь находится в однородном магнитном поле с индукцией B то в его обмотке имеющей...