64464

Крени фундаментів з кільцевою формою підошви на водонасиченому ґрунтовому шарі кінцевої товщини

Автореферат

Архитектура, проектирование и строительство

В практиці будівництва споруд з високо розташованим центром ваги та значними моментними навантаженнями значне поширення одержали фундаменти з кільцевою формою підошви.

Украинкский

2014-07-06

343 KB

1 чел.

?

Державний вищий навчальний заклад

“Придніпровська державна академія

будівництва та архітектури”

головко олексій сергійович

                                                                     УДК 624.131.5: 624.15

КРЕНИ ФУНДАМЕНТІВ З КІЛЬЦЕВОЮ ФОРМОЮ ПІДОШВИ НА ВОДОНАСичЕНОМу ҐРУНТОВОМУ ШАРІ КІНЦЕВОЇ ТОВЩИНИ

05.23.02 – основи і фундаменти

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Дніпропетровськ - 2010

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі  “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури” Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник:                  доктор технічних наук, професор

                                                   Шаповал Володимир Григорович,

Державний вищий навчальний заклад “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”, професор кафедри основ і фундаментів.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Винников Юрій Леонідович, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, професор кафедри видобування нафти і газу та геотехніки;

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Шокарев Віктор Семенович, Запорізьке відділення Державного підприємства “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій”, директор.

Захист відбудеться 17 червня 2010 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.085.01 при Державному вищому навчальному закладі “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури” за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24 а, ауд. 202.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного вищого навчального закладу “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури” (49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24 а).

Автореферат розісланий 15 травня 2010 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради            Т.C. Кравчуновська


Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. В практиці будівництва споруд з високо розташованим центром ваги та значними моментними навантаженнями значне поширення одержали фундаменти з кільцевою формою підошви. При однаковій з круглими фундаментами площі та однакових витратах матеріалу такі фундаменти краще працюють на позацентрові навантаження.  Для таких споруд, як димарі, радіо- і телевізійні вежі, градирні, грануляційні і водонапірні башти, доменні печі, резервуари, осідання основи може мати велике значення, але в частині кренів існують достатньо жорсткі обмеження. На стадії проектування споруд існує необхідність визначення поточних та стабілізованих значень кренів. Часто проблема оцінки розвитку крену може виникати в період експлуатації споруди при зміні характеристик основи або ж у разі збільшення навантажень.

В даний час у нормативній літературі відсутні рекомендації щодо визначення кренів позацентрово-навантажених кільцевих фундаментів у рамках розрахункової схеми основи у вигляді шару кінцевої товщини, не дивлячись на те, що для фундаментів із круглою і прямокутною формою підошви для розглянутого випадку розроблені методики і складені відповідні таблиці. Як правило, основи мають шаруваті структури, активна зона взаємодії фундаментів додатково залежить від співвідношень внутрішнього і зовнішнього радіусів кільця, що необхідно враховувати при проектуванні споруд.

Необхідність визначення поточних та стабілізованих кренів фундаментів інженерних споруд з кільцевою формою підошви на ґрунтовому шарі кінцевої товщини, що має властивості повзучості, обґрунтовує актуальність досліджень.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась відповідно до науково-дослідної тематики кафедри „Основи і фундаменти” Державного вищого навчального закладу „Придніпровська державна академія будівництва та архітектури” (ДВНЗ „ПДАБА”) „Розробка нових методів розрахунку основ і ефективних конструкцій фундаментів у регіональних умовах Середньої Наддніпрянщини” (номер держреєстрації 0103U003113, рівень участі здобувача – виконавець).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка розрахункових формул та таблиць для визначення стабілізованих і поточних кренів фундаментів з кільцевою формою підошви в рамках розрахункової схеми шару кінцевої товщини.

Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання:

- експериментальні дослідження закономірностей розвитку кренів фундаментів з кільцевою формою підошви на ґрунтовому шарі кінцевої товщини на різних видах ґрунту (піщаному і глинистому);

- теоретичні дослідження закономірностей розвитку кренів фундаментів з кільцевою формою підошви на ґрунтовому шарі кінцевої товщини в рамках моделей основи у вигляді:

- пружного лінійного ізотропного середовища;

- пружного лінійного ізотропного водонасиченого середовища;

- спадково-повзучого ізотропного середовища;

- спадково-повзучого ізотропного водонасиченого середовища;

- розробка методики розрахунку стабілізованих (кінцевих) кренів фундаментів з кільцевою формою підошви на ґрунтовому шарі кінцевої товщини;

- розробка методики розрахунку поточних кренів фундаментів з кільцевою формою підошви на пружному водонасиченому ґрунтовому шарі кінцевої товщини;

- розробка методики розрахунку поточних кренів фундаментів з кільцевою формою підошви на неводонасиченому  та водонасиченому шарі кінцевої товщини, ґрунтовий кістяк якого має властивість повзучості.

Об'єкт дослідження : система „водо - та неводонасичений ґрунтовий шар кінцевої товщини, що має властивість повзучості – позацентрово-навантажений фундамент із кільцевою формою підошви з різними співвідношеннями внутрішнього та зовнішнього радіусів та товщиною основи”.

Предмет дослідження : напружено-деформований стан основи позацентрово-навантаженого кільцевого фундаменту  в рамках моделі шару кінцевої товщини, що має реологічні властивості, поточні та стабілізовані крени жорстких фундаментів.

Методи дослідження: експериментальний метод, використаний при визначенні стандартних і реологічних властивостей ґрунту та деформацій основ модельних фундаментів з кільцевою формою підошви при різній товщині шарів та співвідношенні радіусів; теоретичні методи, спрямовані на встановлення закономірностей розвитку в часі кренів позацентрово-навантажених кільцевих фундаментів на водонасиченому ґрунтовому шарі кінцевої товщини, що має властивості повзучості; аналітичні та чисельні методи вирішення модельних задач.

Наукова новизна одержаних результатів:

- дістали подальший розвиток аналітичні рішення по визначенню кренів позацентрово-навантажених фундаментів з кільцевою формою підошви в рамках моделі основи у вигляді лінійного пружного ізотропного середовища для розрахункових схем шару кінцевої товщини й абсолютно жорсткого фундаменту;

- вперше отримано рішення задачі про розвиток в часі крену абсолютно жорсткого фундаменту з кільцевою формою підошви для розрахункової схеми шару кінцевої товщини водонасиченої та неводонасиченої основи, кістяк якої має реологічні властивості (тобто фільтраційної консолідації та повзучості ґрунтового кістяка);

- вперше отримано рішення та розроблені розрахункові таблиці для визначення поточних і стабілізованих кренів фундаментів на неводонасиченій основі, що має властивості повзучості ґрунтового кістяка;

- вперше експериментально встановлено закономірності розвитку в часі кренів позацентрово-навантажених фундаментів з кільцевою формою підошви на водонасиченому піщаному і глинистому ґрунтовому шарі кінцевої товщини, що має властивості повзучості, в залежності від співвідношення внутрішнього та зовнішнього діаметрів кільця та товщини шарів ґрунтової основи;

- удосконалено модифікацію методу граничних елементів щодо визначення напружено-деформованого стану водонасиченої ґрунтової основи, яка має властивості повзучості, у рамках моделі пружного лінійного ізотропного середовища.

Практичне значення одержаних результатів. Отримано рішення та таблиці, необхідні для визначення стабілізованих та поточних кренів фундаментів з кільцевою формою підошви на водонасиченому ґрунтовому шарі кінцевої товщини з урахуванням товщини такого шару, співвідношення внутрішнього та зовнішнього діаметрів кільця та повзучості ґрунтового кістяка, а також відповідної оцінки експлуатаційної надійності споруд в будь-який момент часу.

Отримані теоретичні рішення  використані ВАТ „Укрспецстройбуреніє” при розрахунку крену димової труби  в м. Нікополь та при розрахунку і виправленні крену водонапірної башти в м. Мена Чернігівської області. На стадії проектування методика визначення кренів використана ТОВ НВП „АРХСТРОЙПРОЕКТ” для розрахунку фрагменту фундаменту з кільцевою формою підошви.

Особистий внесок здобувача. Основні результати та висновки, які наведені в дисертації, отримані автором самостійно.

Викладені у дисертації постановка проблеми, формулювання мети та визначення завдань експериментальних і теоретичних досліджень, наукові розробки та практичні результати, їхній аналіз та висновки отримані здобувачем особисто.

У статтях, опублікованих у співавторстві, конкретний особистий внесок здобувача полягає у: [1] - проведенні експериментальних вимірювань, аналізі отриманих результатів та їх узагальненні; [3] – аналізі стану питання та участі у вирішенні задачі з визначення кренів кільцевих фундаментів; [6, 8] – проведенні чисельного експерименту та аналізі результатів; [7] – удосконаленні та модифікації методу граничних елементів для визначення напружено-деформованого стану водонасиченої ґрунтової основи.

Апробація результатів дисертації. Загальні положення дисертації та окремі розділи і результати доповідалися на науково-технічних конференціях: „Охорона праці та екологія в будівництві. Актуальні задачі та сучасні шляхи вирішення” (м. Дніпропетровськ, 2001 р.); „Інноваційні технології життєвого циклу об’єктів житлово-цивільного, промислового та транспортного призначення” (м. Алушта, 2005 р.; м. Ялта, 2007 р.); „Механіка ґрунтів, геотехніка та фундаментобудування” (м. Полтава, 2008 р., 2009 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 8 статей у наукових журналах та збірниках наукових праць, з них 7 – у наукових фахових виданнях згідно переліку ВАК України.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків.

Дисертаційна робота викладена на 218 сторінках, в тому числі 167 сторінок основного тексту, 20 сторінок списку використаної літератури. Дисертація містить 11 таблиць і 77 рисунків. Додатки наведені на 31 сторінці.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі сформульовано актуальність, мету і завдання дослідження, обґрунтовано наукову новизну і практичне значення отриманих результатів, зазначений особистий внесок здобувача, а також наведено дані щодо апробації викладених в дисертації матеріалів.

У першому розділі розглянуто стан питання, представлено систематизацію та аналітичний огляд робіт, присвячених методам розрахунку кренів позацентрово-навантажених фундаментів з кільцевою формою підошви. Проаналізовані найбільш поширені  моделі і розрахункові схеми ґрунтових основ, які можливо використовувати при розрахунках поточних та стабілізованих кренів жорстких кільцевих фундаментів.

Внаслідок аналітичного огляду робіт, виконаних М.Ю. Абелевим, В.С. Андрєєвим, Ф.В. Бабичем, Є.А. Бауском, І.П. Бойко, Ф.Н. Бородачевою, М.О. Бородіним, С.С. Вяловим, Ю.Л. Винниковим, М.І. Горбуновим - Посадовим, С.І. Головком, Ю.М. Гусєвим, Б.І. Далматовим, К.Є. Єгоровим, Ю. К. Зарецьким, А.В. Зинов'євим, В.К. Капустіним, В.В. Капустіним, С.Г. Кушнером, С.М. Сотніковим, Ю.Ф. Тугаєнком, В.А. Флориним, В.Г. Шаповалом, В.Б. Швецем та іншими дослідниками, було зроблено такі висновки:

1. В даний час не існує методів розрахунку кренів фундаментів з кільцевою формою підошви на ґрунтовому шарі кінцевої товщини;

2. В практиці, за інших рівних умов, кільцева форма підошви фундаменту є більш раціональною, ніж кругла;

3. Для розрахунку кренів фундаментів з кільцевою формою підошви на ґрунтовому шарі кінцевої товщини доцільно використовувати такі моделі ґрунтових основ:

- модель лінійного пружного ізотропного середовища;

- модель лінійного пружного ізотропного водонасиченого середовища;

- модель спадково - повзучого лінійного ізотропного середовища;

- модель спадково - повзучого лінійного ізотропного водонасиченого середовища;

4. Для визначення стабілізованих кренів фундаментів з кільцевою формою підошви доцільно використовувати метод граничних елементів, а для визначення їх поточних значень в часі - теорію старіння;

5. Для досягнення поставленої мети (тобто розробки методики розрахунку кренів фундаментів з кільцевою формою підошви на ґрунтовому шарі кінцевої товщини) необхідно вирішити такі завдання:

5.1. Експериментальним шляхом виявити особливості і закономірності розвитку кренів фундаментів з кільцевою формою підошви на ґрунтовому шарі кінцевої товщини;

5.2. Адаптувати отримані К.Є. Єгоровим і Ю.К. Зарецьким рішення про прикладене до верхньої границі водо- та неводонасиченої основи довільне вертикальне навантаження для випадку вертикальної зосередженої сили;

5.3. Для граничних елементів у формі кільцевого сектора одержати значення коефіцієнтів впливу (у рамках моделі пружної основи) і функцій впливу (при використанні теорії старіння);

5.4. На основі експериментально-теоретичних досліджень розробити методику розрахунку кренів фундаментів з кільцевою формою підошви на ґрунтовому шарі кінцевої товщини.

В другому розділі приведено розроблене устаткування, методики проведення і результати випробувань позацентрово-навантажених моделей фундаментів з кільцевою формою підошви на ґрунтовому шарі кінцевої товщини в ґрунтовому лотку.

Представлено методики виготовлення глинистої пасти та влаштування ґрунтових основ з піску та глинистого ґрунту (супіскової пасти) та представлено опис використаного для проведення експериментів устаткування (рис. 1).

Умови проведення експериментів на піщаній та глинистій основі представлено відповідно в таблицях 1 та 2, а найбільш характерні результати випробувань – на рис. 2-7. Деформаційні, пружні та реологічні властивості ґрунту представлено відповідно в таблицях 3 і 4.

Для врахування масштабного фактору було використано теорію розмірностей. Згідно з положеннями  - теореми було розглянуто безрозмірні комплекси у вигляді:

та,  (1)

де  - коефіцієнт Пуассона основи;

Е – модуль загальної деформації основи;

и  - відповідно діаметр і радіус фундаменту з круглою формою підошви, або зовнішні діаметр і радіус фундаменту з кільцевою формою підошви;

- діюча сила;

- ексцентриситет її прикладення;

- загальний крен фундаменту;

Н – товщина ґрунтового шару;

- відносна товщина шару ґрунту.

В ході виконання експерименту діапазон змін  - комплексів становив  та . При цьому для реальних споруд діапазон зміни цих параметрів становить  та .

На основі виконаних досліджень було визначено таке:

1. Розроблені устаткування і методика дозволяють проводити випробування моделей позацентрово-навантажених фундаментів з кільцевою формою підошви на ґрунтовому шарі кінцевої товщини з моделюванням поведінки фундаментів реальних розмірів;

Рис. 1. Схема установки, що використовувалася для випробування моделей фундаментів з кільцевою формою підошви на ґрунтовій основі:

1- лоток, 2- сталева плита, 3 - ґрунт, 4 - металевий стіл, 5 - штамп, 6 - загострений стрижень, 7 - верхня і 8 - нижня планки, 9 - вертикальні тяжі, 10 - металевий столик з вантажами, 11 - прогиноміри, 12 - верхня завантажувальна рама, 13 - металева балка, призначена для кріплення блоку, 14 - металевий стрижень зі столиком і вантажами, 15 – блок

Таблиця 1

Умови проведення експериментів на піщаній основі (фрагмент)

серії випро-бувань

Відношення діаметрів

Відносний ексцентриситет

Значення безрозмірних  - комплексів  та

1

0

0

0,885

0,00

0

0,35

0,885

1,54…2,17

0

0,71

0,885

1,61…1,87

0,5

0,28

0,769

2,39…3,06

0,5

0,55

0,769

1,77…2,20

0,8

0,17

0,535

1,73…2,18

0,8

0,34

0,535

1,88…2,43

2

0

0

3,009

0,00

0

0,35

3,009

1,51…1,94

0

0,71

3,009

1,33…1,68

0,5

0,28

2,615

1,10…1,42

0,5

0,55

2,615

1,14…1,20

0,8

0,17

1,818

1,33…1,68

0,8

0,34

1,818

1,11…1,41

Таблиця 2

Умови проведення експериментів на глинистій основі (фрагмент)

серії випро-бувань

Відношення діаметрів

Відносний ексцентриситет

Значення безрозмірних  - комплексів  і

3

0

0,35

4,956

0,87…2,27

0

0,71

4,956

1,2…3,14

0,5

0,28

4,307

0,87…2,27

0,5

0,55

4,307

1,2…3,14

0,8

0,17

2,995

1,18…3,11

0,8

0,34

2,995

0,89…2,33

4

0

0,35

10,620

0,87…2,27

0

0,71

10,620

1,2…3,14

0,5

0,28

9,231

0,77…2,17

0,5

0,55

9,231

1,2…3,14

0,8

0,17

6,417

0,82…3,11

0,8

0,34

6,417

1,21…3,17

Рис. 2. Залежності „загальний крен - вертикальне навантаження”, отримані в ході випробування піщаної основи. Товщина основи 50 мм. Зовнішній діаметр підошви штампа D=130 мм. Внутрішній діаметр підошви штампа d=65 мм. 1,3 - ексцентриситет прикладення навантаження е = 10 мм; 2,4 - те саме, 20 мм. 1, 2 - експеримент; 3, 4 - розрахунок

Рис. 3. Залежності „загальний крен - вертикальне навантаження”, отримані в ході випробування піщаної основи. Товщина основи 50 мм. Зовнішній діаметр підошви штампа D=187 мм. Внутрішній діаметр підошви штампа d=149 мм. 1 - ексцентриситет прикладення навантаження, е = 10 мм; 2 - те саме, 20 мм.  1,3 - ексцентриситет прикладення навантаження е = 10 мм; 2,4 - те ж, 20 мм. 1, 2 - експеримент; 3, 4 - розрахунок

Рис. 4. Залежності "загальний крен - вертикальне навантаження", отримані в ході випробування піщаної основи. Товщина основи 600 мм. Зовнішній діаметр підошви штампа D=187 мм. Внутрішній діаметр підошви штампа d=149 мм. 1,3 - ексцентриситет прикладення навантаження, е = 10 мм; 2,4 - те саме, 20 мм. 1, 2 - експеримент; 3, 4 - розрахунок

Рис. 5. Залежності "загальний крен - час", отримані для водонасиченого суглинку. Товщина основи Н=50 мм. Зовнішній діаметр підошви штампа D=130 мм. Внутрішній діаметр підошви штампа d= 65 мм. 1,3 - ексцентриситет прикладення навантаження е = 10 мм; 2,4 - те саме, 20 мм.

1, 2 - експеримент; 3, 4 - розрахунок

Рис. 6. Залежності "загальний крен - час", отримані для водонасиченого суглинку. Товщина основи Н=50 мм. Зовнішній діаметр підошви штампа D=187 мм. Внутрішній діаметр підошви штампа d= 149 мм. 1,3 - ексцентриситет прикладення навантаження е = 10 мм; 2,4 - те саме, 20 мм. 1, 2 - експеримент; 3, 4 - розрахунок

Рис. 7. Залежності "загальний крен - час", отримані для водонасиченого суглинку. Товщина основи Н=600 мм. Зовнішній діаметр підошви штампа D=187 мм. Внутрішній діаметр підошви штампа d= 149 мм. 1,3 - ексцентриситет прикладення навантаження е = 10 мм; 2,4 - те саме, 20 мм. 1, 2 - експеримент; 3, 4 - розрахунок.

Таблиця 3

Фізичні та механічні властивості ґрунту

п/п

Найменування характеристики

Позначення й одиниця виміру

Найменування ґрунту

Суглинок

Пісок дрібний

 1.  

Питома вага ґрунтових часток

26,8

26,6

 1.  

Питома вага ґрунту

1,93

19,9

 1.  

Вагова вологість ґрунту

0,26

0,22

 1.  

Число пластичності

0,10

-

 1.  

Показник консистенції

0,62

-

 1.  

Коефіцієнт пористості

0,76

0,63

 1.  

Ступінь вологості

0,93

0,94

 1.  

Кут внутрішнього тертя

17,0

25,0

 1.  

Питоме зчеплення

12,0

2,0

 1.  

Коефіцієнт Пуассона

0,35

0,30

 1.  

Модуль загальної деформації

257

2030

Таблиця 4

Пружні та реологічні характеристики ґрунту

Наймену-вання ґрунту

Реологічні характеристики

Пружні характеристики

Параметри ядра повзучості виду

Коеф. консолі-дації

Коеф. Пуассона

Модуль пружності

Суглинок

0,64

2,24

5,32

3,93

58

0,35

670

Пісок дрібний

-

-

-

-

-

0,30

2030

2. Середні осідання і загальні крени фундаментів із круглою і кільцевою формою підошви істотно відрізняються;

3. Незалежно від форми фундаментів зі зменшенням товщини ґрунтового шару зменшуються значення середніх осідань і загальних кренів;

4. Товщина ґрунтового шару незалежно від форми фундаментів істотно позначається на швидкостях їхніх середніх осідань і загальних кренів (чим менше товщина, тим менше швидкості);

5. Товщина ґрунтового шару незалежно від форми фундаментів істотно позначається на часі стабілізації їхніх середніх осідань і загальних кренів (чим менше товщина, тим швидше відбувається стабілізація);

6. Чим більше відношення внутрішнього діаметра фундаменту з кільцевою формою підошви до його зовнішнього діаметра, тим менше його загальний крен;

7. На крени фундаментів з кільцевою формою підошви істотно впливає вид основи. Так, на піщаній основі процес розвитку в часі кренів завершується значно швидше, ніж на глинистій.

У цілому було зроблено висновок про те, що має місце чітка тенденція зменшення загального крену фундаменту з кільцевою формою підошви і швидкості крену при зменшенні товщини ґрунтового шару і збільшенні відношення внутрішнього діаметра кільцевого фундаменту до зовнішнього.

Виконані дослідження свідчать про те, що кільцева форма фундаменту є більш раціональною, ніж кругла, з точки зору розвитку в часі та стабілізації осідань та кренів .

У третьому розділі представлені результати теоретичних досліджень, спрямованих на розробку методики розрахунку залежностей „загальний крен фундаменту з кільцевою формою підошви – навантаження” і „загальний крен фундаменту з кільцевою формою підошви – час”. При цьому в якості розрахункової схеми основи було використано схему ґрунтового шару кінцевої товщини.

Викладено матеріали досліджень, направлених на визначення коефіцієнтів впливу (в рамках моделі пружної основи) та функцій впливу (в рамках моделей спадково-повзучої та водонасиченої основи) методу граничних елементів (рис. 8-10).

Представлено матеріали досліджень, направлених на визначення кренів фундаментів з кільцевою формою підошви в рамках моделей неводонасиченої пружної і спадково - повзучої ґрунтових основ.

Рис. 8. Схема до розрахунку крену фундаменту з кільцевою

формою підошви:

І - фундамент; ІІ - основа; ІІІ – шар твердого ґрунту;  - Декартові координати;  і  - відповідно внутрішні діаметр і радіус фундаменту;  і  - те саме, зовнішні; Н - товщина ґрунтового шару;  - рівнодіюча всіх прикладених на рівні підошви фундаменту вертикальних сил;
- ексцентриситет її прикладення

Рис. 9. Схема розбивки основи на граничні елементи (1,2,3,...,і, j,
k - номери граничних елементів)

Рис. 10. Визначення коефіцієнтів впливу граничних елементів

В рамках пружної моделі ґрунтового шару формулу для визначення загального крену фундаменту було отримано у вигляді:

,   (2)

де  - загальний крен фундаменту;

- діюча на фундамент зосереджена сила й ексцентриситет її прикладення;

- площа  - того граничного елементу;

- діагональна матриця;

- відповідно вектор - рядок і вектор-стовпець координат центрів граничних елементів;

- коефіцієнт впливу  - того граничного елементу, який знаходиться під впливом  - того навантаження .

Викладено матеріали отриманих теоретичних закономірностей розвитку в часі кренів фундаментів з кільцевою формою підошви в рамках моделі водонасиченої пружної ґрунтової основи та водонасиченої основи, що має властивості повзучості. Зокрема, для водонасиченої пружної основи в рамках теорії старіння для незмінного в часі моменту  рішення отримано у вигляді:

,   (3)

де  – обумовлений фільтраційною консолідацією загальний крен фундаменту у момент часу ;

– функція впливу  - того граничного елементу, який знаходиться під впливом  - того навантаження  у момент часу .

Для врахування властивості повзучості ґрунтового кістяка водонасиченої основи було використано принцип В. Вольтера. У цьому випадку рішення має вигляд:

,   (4)

де  – загальний крен фундаменту у момент часу ;

– ядро повзучості ґрунтового кістяка;

– час;

– параметр, що має розмірність часу.

Виконані нами теоретичні дослідження дозволили зробити такі висновки:

1. Для граничних елементів у вигляді кільцевого сектора в рамках розрахункової схеми шару кінцевої товщини отримано коефіцієнти і функції впливу матриць піддатливості в рамках таких моделей основи:

- пружного лінійного ізотропного середовища;

- пружного лінійного ізотропного водонасиченого середовища;

2. У рамках моделі основи у вигляді лінійного ізотропного пружного середовища і розрахункової схеми основи у вигляді шару кінцевої товщини отримане рішення задачі про крен фундаменту з кільцевою формою підошви. Для зручності виконання практичних розрахунків результати рішення представлені в табличній формі;

3. Ці результати узагальнено на випадок моделі основи у вигляді лінійного ізотропного спадково - повзучого середовища і розрахункової схеми основи у вигляді шару кінцевої товщини;

4. У рамках моделі основи у вигляді лінійного ізотропного пружного водонасиченого середовища і розрахункової схеми основи у вигляді шару кінцевої товщини отримано рішення задачі про крен фундаменту з кільцевою формою підошви. Для виконання практичних розрахунків складені таблиці;

5. Ці результати узагальнено на випадок моделі основи у вигляді лінійного ізотропного водонасиченого спадково-повзучого середовища і розрахункової схеми основи у вигляді шару кінцевої товщини;

6. Виконані нами дослідження закономірностей розвитку кренів у рамках моделі пружної лінійної ізотропної основи дозволили встановити наступне:

- чим більше модуль загальної деформації основи, тим менше крен фундаменту з кільцевою формою підошви;

- чим більше відношення внутрішнього діаметра до зовнішнього, тим менше крен фундаменту з кільцевою формою підошви;

- чим менше відносна товщина ґрунтового шару кінцевої товщини  (або), тим менше, за інших рівних умов, крен фундаменту з кільцевою формою підошви.

7. Виконані нами дослідження закономірностей розвитку кренів у рамках моделі пружної лінійної ізотропної водонасиченої основи дозволили встановити наступне:

- чим більше площа фундаменту, тим, за інших рівних умов, довше в його основі продовжується процес фільтраційної консолідації і пізніше відбувається стабілізація його крену;

- за інших рівних умов, чим більше коефіцієнт Пуассона основи , тим менший час продовжується процес фільтраційної консолідації і швидше відбувається стабілізація загального крену розташованого на ньому фундаменту;

- зі збільшенням коефіцієнту консолідації основи  скорочується термін стабілізації загального крену фундаменту;

- зі зменшенням відносної товщі ґрунтового шару  (або) зменшуються величини кренів фундаментів з кільцевою формою підошви;

- чим менше відношення внутрішнього радіусу фундаменту до його зовнішнього радіусу, тим швидше настає стабілізація кренів фундаментів з кільцевою формою підошви.

8. Фундаменти з кільцевою формою підошви, за інших рівних умов, з погляду матеріалоємності є більш ефективними, ніж фундаменти з круглою формою підошви.

У четвертому розділі розроблено та проаналізовано методики розрахунку загальних стабілізованих та поточних кренів фундаментів з кільцевою формою підошви для розрахункової схеми шару кінцевої товщини з урахуванням раніше виконаних і перевірених розрахункових схем. Автором для прийнятої розрахункової моделі розроблено та адаптовано методики розрахунку стабілізованих та поточних значень загальних кренів фундаментів з кільцевою формою підошви.

Адекватність виконаних розрахунків загальних кренів фундаментів з кільцевою формою підошви експериментально (рис. 2-7) перевірена для різних значень співвідношення внутрішнього та зовнішнього діаметру кільцевого фундаменту, відносної товщини ґрунтів основи шару кінцевої товщини.

Приведені матеріали впровадження результатів роботи в практику будівництва.

Зокрема для стабілізованого стану крен запропоновано розраховувати за формулою (12) ДБН В 2.1-10-2009 (додаток Д):

,    (5)

де  – коефіцієнт Пуассона основи;

Е – модуль загальної деформації основи;

N – рівнодіюча усіх вертикальних навантажень, що діють на фундамент у рівні його підошви;

е – ексцентриситет її прикладання;

D – зовнішній діаметр фундаменту з круглою або кільцевою формою підошви;

– коефіцієнт, який слід приймати згідно з даними таблиці 5 в залежності від відношення внутрішнього діаметра  кільця до зовнішнього  та відносної товщини основи.

Слід відзначити, що в додатку “Д” ДБН В 2.1-10-2009 значення коефіцієнту  приведено для круглих фундаментів при фіксованому значенні =0,75.

При розрахунку поточних значень кренів фундаментів у випадку, коли ступінь вологості основи < 0,8, розрахунок виконується за формулою:

    .    (6)

Таблиця 5

Коефіцієнти Ке для фундаменту з кільцевою формою підошви на ґрунтовій основі кінцевої товщини

Коефіцієнт  при, що дорівнює

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

4,00

5,00

0,00

0,43

0,63

0,71

0,74

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,10

0,43

0,63

0,71

0,74

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,20

0,43

0,63

0,71

0,74

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,30

0,43

0,63

0,71

0,74

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,40

0,43

0,63

0,71

0,74

0,75

0,75

0,76

0,76

0,76

0,50

0,43

0,63

0,72

0,75

0,75

0,75

0,76

0,76

0,76

0,60

0,44

0,64

0,72

0,75

0,75

0,76

0,76

0,76

0,76

0,70

0,45

0,66

0,74

0,77

0,77

0,78

0,78

0,78

0,78

0,80

0,46

0,67

0,76

0,79

0,79

0,80

0,80

0,80

0,80

0,85

0,47

0,69

0,78

0,82

0,82

0,83

0,83

0,83

0,83

0,90

0,50

0,73

0,83

0,86

0,87

0,87

0,88

0,88

0,88

0,95

0,55

0,80

0,90

0,94

0,95

0,95

0,96

0,96

0,96

0,99

0,72

1,05

1,19

1,24

1,24

1,25

1,26

1,26

1,26

При ступені вологості основи  ≥ 0,8 (водонасичений ґрунт) поточний крен визначається за формулою:

   ,  (7)

де  – стабілізоване значення крену фундаменту, розраховане за формулою (5) з використанням значень коефіцієнту Ке, визначеному згідно розробленої здобувачем таблиці 5;

– значення крену фундаменту в момент часу ;

– час експлуатації споруди;

K(t,ф) - ядро повзучості ґрунтового кістяка.

Формули (6) та (7) відрізняється від аналогічних формул, наведених в роботах В.Г. Шаповала, Ф.В. Бабича, В.А. Андрєєва та В.В. Капустіна та інших авторів тим, що в них i та iф(t) – це крени фундаменту з кільцевою формою підошви на ґрунтовому шарі кінцевої товщини.

Крени кільцевих фундаментів на ґрунтовому шарі кінцевої товщини, які обумовлені фільтраційною консолідацією водонасиченої основи, запропоновано визначати з використанням складених нами спеціальних таблиць, вхідними параметрами в які є коефіцієнт Пуассона основи  і безрозмірний час , який визначається за формулою:

    ,      (8)

де  - фактичний час;

- коефіцієнт просторової консолідації основи.

На основі аналізу отриманих чисельних результатів та результатів експериментів зроблено висновок про те, що розраховані з використанням розроблених нами методик загальні крени фундаментів з кільцевою формою підошви мають достатню відповідність експериментальним (для піску абсолютна розбіжність не перевищує 19%, а середня квадратична розбіжність – 15%; для глинистого ґрунту абсолютна розбіжність не перевищує 22%, а середня квадратична розбіжність – 19%).

ВИСНОВКИ

Дисертаційна робота є завершеною науково-дослідною працею, в якій подано розв’язання актуального наукового та практичного завдання подальшого розвитку теоретичних основ визначення кренів позацентрово-навантажених кільцевих фундаментів з практичними результатами для цілей проектування та експлуатації інженерних споруд.

Проведені дослідження дозволили зробити наступні висновки.

1. На основі апробованих розрахункових моделей ґрунтових основ вирішена актуальна проблема визначення кренів фундаментів з кільцевою формою підошви в рамках розрахункової схеми ґрунтової основи у вигляді шару кінцевої товщини. Отримані результати дозволяють значно розширити коло задач, які вирішуються при проектуванні. Це обґрунтовано тим, що в нормативних документах (ДБН В.2.1-10-2009) та літературних джерелах немає рекомендацій щодо визначення поточних та кінцевих кренів таких фундаментів.

2. Розроблено устаткування і методика, які дозволяють проводити випробування моделей позацентрово-навантажених фундаментів з кільцевою формою підошви на ґрунтовому шарі кінцевої товщини в лабораторних умовах. Ця методика та устаткування, на відміну від існуючих, дозволяють враховувати вплив на процес деформування ґрунтової основи реологічних властивостей ґрунту, форми та геометричних розмірів фундаменту, а також товщі ґрунтового шару.

3. У цілому в ході експериментальних досліджень було зроблено висновок про те, що має місце чітка тенденція зменшення загального крену фундаменту з кільцевою формою підошви і швидкості його розвитку в часі при зменшенні товщини ґрунтового шару і збільшенні відношення внутрішнього діаметру кільцевого фундаменту до зовнішнього.

4. На поточні крени фундаментів з кільцевою формою підошви істотно впливає вид основи. Так, на піщаній основі процес розвитку в часі кренів завершується значно швидше, ніж на глинистій.

5. На основі теоретичних досліджень для граничних елементів у вигляді кільцевого сектора вперше отримано коефіцієнти і функції впливу матриці піддатливості в рамках таких моделей основи, як пружного лінійного ізотропного середовища та  пружного лінійного ізотропного водонасиченого середовища.

6. У рамках моделі основи у вигляді лінійного ізотропного пружного середовища та ізотропного пружного водонасиченого середовища і розрахункової схеми основи у вигляді шару кінцевої товщини отримано рішення задачі про крен фундаменту з кільцевою формою підошви. Для виконання практичних розрахунків результати рішень представлено в табличній формі. Ці результати узагальнено на випадок моделі основи у вигляді лінійного ізотропного спадково - повзучого середовища та лінійного ізотропного водонасиченого спадково-повзучого середовища для розрахункової схеми основи у вигляді шару кінцевої товщини.

7. Виконані нами теоретичні дослідження закономірностей розвитку кренів у рамках моделі пружної лінійної ізотропної основи дозволили установити чіткі закономірності зменшення кренів кільцевих фундаментів при зростанні модуля деформації ґрунту, а також ефекту зниження кренів при збільшенні відношення внутрішнього діаметра  до зовнішнього . При зменшенні відносної товщини ґрунтового шару кінцевої товщини   (або), відбувається зменшення крену фундаменту з кільцевою формою підошви.

8. Виконані дослідження в рамках моделі пружної лінійної ізотропної водонасиченої основи дозволили встановити закономірність більш тривалого протікання процесу фільтраційної консолідації і відповідно продовження терміну стабілізації крену при збільшенні площі кільцевого фундаменту. Крім того, за інших рівних умов, чим більше значення коефіцієнта Пуассона  та значення коефіцієнта просторової консолідації основи , тим менший час у основі фундаменту з кільцевою формою підошви продовжується процес фільтраційної консолідації і швидше відбувається стабілізація його загального крену.

9. Зі зменшенням відносної товщини ґрунтового шару  (або) значно швидше настає стабілізація крену. При цьому геометричні розміри фундаменту з кільцевою формою підошви суттєво впливають на швидкість кренів та час їх стабілізації, крім того, зі зменшенням відношення внутрішнього радіусу фундаменту до його зовнішнього, за інших рівних умов, швидше настає стабілізація.

10. Розроблено методику розрахунку кренів фундаментів з кільцевою формою підошви в рамках моделі пружного лінійного ізотропного середовища. Запропоновано розрахункові формули по визначенню кренів фундаментів з кільцевою формою підошви в рамках розрахункової схеми шару кінцевої товщини як функцій часу при врахуванні реологічних властивостей ґрунтової основи (фільтраційної консолідації та повзучості кістяка). В основу методики покладено отримані нами наближені теоретичні рішення задачі про крен фундаменту на лінійно - деформованому шарі кінцевої товщини, що має реологічні властивості.

11. Розбіжність між розрахунковими і експериментальними значеннями кренів фундаментів не перевищує 20%. Це свідчить про достатню для виконання практичних розрахунків точність запропонованої нами методики.

12. Результати досліджень та розроблені таблиці для розрахунків впроваджено в практику проектування реальних об’єктів. Загальний економічний ефект склав 70 тисяч гривень.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1.   Головко А.С. Развитие крена высотного здания и ликвидация аварийного состояния/ С.Н. Горлач, С.И. Головко, А.С. Головко // Охрана труда и экология в строительстве. Актуальные задачи и современные пути решения. – Днепропетровск: ПГАСА, 2001. – С.35 - 39.
 2.   Головко А.С. Измерение послойных деформаций лессового водонасыщенного основания круглых фундаментов/ А.С. Головко// Строительство, материаловедение, машиностроении. Днепропетровск: ПГАСА, 2002. Вып. 18. – С. 24 - 26.
 3.   Головко А.С. Закономерности уплотнения водонасыщенных оснований при динамической нагрузке/ А.С. Головко, А.В. Шаповал, Е.С. Титякова// Будівельні конструкції. Серія: механіка ґрунтів, геотехніка, фундаментобудування. – К.: НДІБК, 2004. – Вип. 61, т. 1. С. 48 - 51.
 4.   Головко А.С. Результаты длительных наблюдений за кренами внецентренно нагруженных фундаментов/ А.С. Головко // Строительство, материаловедение, машиностроение. Днепропетровск: ПГАСА, 2005. Вып. 35, ч. 1. – С. 142–148.
 5.   Головко А.С. Опыт наблюдений и усиления круглых фундаментов кольцевой обоймой из упрочненного грунта/ А.С. Головко// Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск: ПГАСА, 2007. – Вып. 43. – С. 117–123.
 6.   Головко А.С. К вопросу использования теории старения для расчета конструкций на грунтовом основании /А.В. Шаповал, В.Г. Шаповал, В.Л. Седин, А.С. Головко, Е.А. Титякова // Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава: ПолтНТУ, 2008. – Вип. 22. – С. 132 – 137.
 7.   Головко А.С. Методика расчета кренов фундаментов с кольцевой формой подошвы/ В.Г. Шаповал, А.С. Головко, А.В. Шаповал// Строительство, материаловедение, машиностроение. Днепропетровск: ПГАСА, 2009. – Вып. 50. – С. 615-619.
 8.   Головко А.С. Аппроксимация фундаментального решения о вертикальной сосредоточенной силе, приложенной к верхней границе водонасыщенного слоя конечной толщины / В.Г. Шаповал, А.В. Шаповал, А.С. Головко, Е.С. Титякова // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. – №3. – С. 30-38.

АНОТАЦІЯ

Головко О.С. Крени фундаментів з кільцевою формою підошви на водонасиченому ґрунтовому шарі кінцевої товщини. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.02 - основи і фундаменти. – Державний вищий навчальний заклад “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”, Дніпропетровськ, 2010.

В дисертаційній роботі представлено вирішення проблеми розрахунку стабілізованих та поточних кренів жорстких фундаментів з кільцевою формою підошви на водонасиченому ґрунтовому шарі кінцевої товщини. Основа має фільтраційні властивості та характеристики повзучості кістяка.

Розроблено устаткування і методику випробувань позацентрово-навантажених фундаментів, в лабораторних умовах досліджено вплив на розвиток кренів співвідношення внутрішнього і зовнішнього діаметрів,  виду ґрунтової основи та товщини шару ґрунту. Встановлені основні закономірності осідання та розвитку кренів ґрунтового  шару кінцевої товщини в залежності від коефіцієнту просторової консолідації та повзучості ґрунтового кістяка.

Розроблені методика розрахунку та формули для визначення поточних та стабілізованих значень кренів кільцевих фундаментів для розрахункової схеми шару кінцевої товщини в рамках моделей основи у вигляді пружного лінійного ізотропного середовища, пружного лінійного ізотропного водонасиченого середовища, спадково-повзучого ізотропного середовища та спадково-повзучого ізотропного водонасиченого середовища. Для зручності інженерних розрахунків складені спеціальні таблиці. Результати досліджень впроваджені в практику проектування.

Ключові слова: ґрунтовий шар кінцевої товщини, водонасичена основа, жорсткий фундамент із кільцевою формою підошви, повзучість, фільтраційна консолідація, метод граничних елементів.

аннотация

Головко А.С. Крены фундаментов с кольцевой формой подошвы на водонасыщенном грунтовом слое конечной толщины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.02 - основания и фундаменты. – Государственное высшее учебное заведение “Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры”, Днепропетровск, 2010.

Диссертация посвящена решению проблемы расчета стабилизированных и текущих кренов внецентренно-нагруженных жестких фундаментов с кольцевой формой подошвы в рамках расчетной схемы в виде слоя конечной толщины на водонасыщенном грунтовом основании, обладающем реологическими свойствами.

Сформулирована постановка задачи, определены методы исследований и расчетные схемы оснований. Для практических расчетов применены модели основания в виде упругой линейной изотропной среды, упругой линейной водонасыщенной среды, наследственно-ползучей изотропной среды, наследственно-ползучей изотропной водонасыщенной среды.

В экспериментальных исследованиях разработано оборудование и установки, проведены испытания с определением закономерностей развития кренов во времени в зависимости от вида грунта, толщины слоя в основании, соотношения наружного и внутреннего диаметров кольца, величины приложенной к фундаментам-моделям вертикальной нагрузки, эксцентриситета, физических и механических свойств грунтового слоя конечной толщины, а также реологических свойств основания. На основании экспериментальных исследований было установлено, что крен жесткого кольцевого фундамента  имеет четкую тенденцию уменьшения, как по величине, так и по скорости развития с уменьшением толщины грунтового слоя и увеличением соотношения диаметров при равной относительной толщине слоя и соотношении внутреннего и наружного диаметров. При использовании предложенной методики обработки и анализа результаты лабораторных испытаний на моделях жестких кольцевых фундаментов результаты  могут быть адаптированы для использования в расчетах кольцевых фундаментов любых размеров.

На основании теоретических исследований для граничных элементов в виде кольцевого сектора впервые получены коэффициенты и функции влияния матрицы податливости в рамках моделей упругой линейной изотропной среды и упругой линейной изотропной водонасыщенной среды. В рамках данных моделей получено решение о крене фундамента с кольцевой формой подошвы. Для выполнения практических расчетов результаты решения представлены в табличной форме.

Разработан метод расчета кренов жестких внецентренно-нагруженных фундаментов с кольцевой формой подошвы для определения стабилизированных значений и  развития крена во времени. Получены решения для определения текущих общих кренов фундаментов с кольцевой формой подошвы на грунтовом слое конечной толщины, позволяющие учитывать влияние на процесс их развития во времени реологических характеристик грунтов (ползучести грунтового скелета и фильтрационной консолидации). Для расчетных формул по определению текущих и стабилизированных кренов рекомендуется применение полученного коэффициента  в зависимости от отношения внутреннего диаметра D1 кольца к наружному D2  и относительной толщины грунтового слоя  (или ).

Выполненные теоретические исследования закономерностей развития кренов позволили установить четкие закономерности уменьшения кренов кольцевых фундаментов при увеличении модуля деформации грунта, а также эффекта уменьшения кренов при увеличении отношения внутреннего диаметра D1 к наружному D2. При уменьшении относительной  толщины грунтового слоя конечной толщины происходит уменьшение кренов фундаментов с кольцевой формой подошвы. С уменьшением относительной толщины грунтового слоя значительно быстрее наступает стабилизация крена. При этом геометрические размеры фундаментов с кольцевой формой подошвы значительно влияют на скорость и время их стабилизации, кроме того, с уменьшением отношения внутреннего радиуса к его наружному, при прочих равных условиях, быстрее наступает стабилизация.

Для практического использования при проектировании, либо оценке кренов эксплуатирующихся сооружений составлены специальные таблицы.

Анализ теоретических и экспериментальных значений кренов показал удовлетворительную сходимость результатов для целей практического использования (абсолютное расхождение не превышает 23%, а средняя квадратичная погрешность – 16,1%).

Результаты исследований внедрены в практику проектирования.

Ключевые слова: грунтовый слой конечной толщины, водонасыщенное основание, жесткий фундамент с кольцевой формой подошвы, ползучесть, фильтрационная консолидация, метод граничных элементов.

SUMMARY

Golovko O.S. Heels of foundations with the circular form of sole on the saturated water ground layer of eventual thickness. – Manuscript.

Thesis for a Candidate degree of Technical Sciences on specialty 05.23.02 – Basements and foundations. – State Higher Educational Establishment „Pridniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture”, Dnipropetrovs’k, 2010.

In dissertation work the decision of problem of calculation of steady-state and current heels of hard foundations is presented with the circular form of sole on water the saturated layer of eventual thickness. Basis is lauter characteristics and descriptions of creep a skeleton.  It is developed equipment and method of tests off-center the loaded foundations, in laboratory terms investigational influence on development of heels correlation of internal and external diameters,  type of the ground basis and thickness of layer of soil. Basic conformities to law of settling and development of heels of the ground  layer of eventual thickness are set depending on to the coefficient of spatial consolidation and creep ground a skeleton.

Developed method of calculation and formula for determination of current and steady-state values of heels of circular foundations in for the calculation chart of layer of eventual thickness within the framework of models of basis as a resilient linear isotropic environment, resilient linear isotropic saturated water ground layer, hereditarily creeping isotropic environment and hereditarily creeping the isotropic saturated water ground layer. For comfort of engineering’s calculations the special tables are made. The results of researches planning inculcated in practice.

Keywords: ground layer of the limited thickness, saturated water ground layer, hard foundation with the circular form of sole, creep, lauter consolidation, method of border elements.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

28246. Жизненный путь личности: исследования и описаия процессов социализации и индивидуализации 47.5 KB
  Сущность человеческой личности находит себе своё завершающее выражение в том что она не только развивается как всякий организм но и имеет свою историю. В отличие от всех живых существ человечество имеет историю а ее просто повторяющиеся циклы развития потому что деятельность людей изменяя действительность объективируется в продуктах материальной и духовной культуры которые передаются от поколения к поколению. Не только человечество в целом но и каждый человек является в какойто мере участником и субъектом истории человечества и в...
28247. Личность, сознание, деятельность в Концепциях Московской психологической школы. (В.М. Леонтьев и др.) 60 KB
  Общая психология личности и персоналии. Понятие личности характеризуется двумя положениями: Л целостное и неповторимое единство. Эмпирицзм в исследованиях личности желание набрать максимальное количество данных и комплексно исследовать личностью Личность как субъект общественных отношений. Считал что никакое комплексное исследование не в состоянии заменить знанияисторию развития этой личности.
28248. Сознательное и бессознательное в личности: отечественный подход (школа установки Узнадзе) и зарубежный подход (психодинамические концепции) 51 KB
  Являясь исходной структурой психики ид выражает первичный принцип всей человеческой жизни немедленную разрядку психической энергии сдерживание которой приводит к напряжению в личностном функционировании. С целью преобразования и реализации потребностей в социально приемлемом контексте эго черпает из ид часть энергии обеспечивая безопасность и самосохранение организма. Освобождение некоторого количества энергии эго для решения проблем на более высоком уровне психики является одной из основных целей психоаналитической терапии. Трактуя...
28249. Гуманистический (К.Роджерс, А. Маслоу), экзистенциальный (В.Франкл, Р.Мэй, И. Ялом) и гештальт (Ф. Перлз, К.Левин) подходы к исследованию личности и психотерапия 68 KB
  Основные положения гуманистической психологии: 1человек должен изучаться в его целостности; 2каждый человек уникален поэтому анализ отдельных случаев не менее оправдан чем статистические обобщения; 3переживания человеком мира и себя в мире являются главной психологической реальностью; 4человеческая жизнь единый процесс становления и бытия человека; 5человек открыт к непрерывному развитию и самореализации которые являются частью его природы; 6человек обладает определенной степенью свободы от внешней детерминации благодаря смыслам и...
28250. Культурно-историческая психология (Выготский Л.С., Леонтьев А.Н.) 49 KB
  В основе теории лежат 2 гипотезы: об опосредованном характере психической деятельности о происхождении внутренних психических процессов из деятельности первоначально внешней и интерпсихической Выготский выдвигает предположение что в психике человека существует особенность соответствующая той роли которую играют труд употребление и создание орудий в его производственной деятельности. Эта особенность в опосредованном характере психической деятельности людей основа исторического подхода к изучению человека. Психическая деятельность...
28251. Гуманистическая психология (А.Маслоу, К.Роджерс и др.) 48 KB
  Бихевиоризм фактически сводит жизнедеятельность к манипуляциям и тем самым низводит человека до уровня стимульнореактивного механизма. Основные положения гуманистической психологии: человек должен изучаться в его целостности; каждый человек уникален поэтому анализ отдельных случаев не менее оправдан чем статистические обобщения; переживания человеком мира и себя в мире являются главной психологической реальностью; человеческая жизнь единый процесс становления и бытия человека; человек открыт к непрерывному развитию и самореализации...
28252. Когнитивная психология (Дж.Миллер, У.Найссер и др.) 40 KB
  КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ одно из ведущих направлений современной зарубежной психологии. Хотя ощущение и восприятие механическая а позже логическая память мышление и речь как психические функции действия или процессы были первыми объектами исследований в ранней экспериментальной психологии но все же первыми научными направлениями завоевавшими психологическое пространство в начале нашего века были бихевиоризм психоанализ и гештальтпсихология в меньшей степени интересовавшиеся указанными процессами как таковыми. Лишь к 60м годам...
28253. Виды ощущений (по Б.Г.Ананьеву) 39 KB
  Так тактильные вибрационные мышечные вестибулярные ощущения отражают определенные моменты и свойства механического движения различных тел в том числе и тела человека. Интерорецепция вкусовые болевые температурные ощущения специфически связаны с основными явлениями жизнедеятельности биологической формой движения материи. механические формы движения тактильные вибрационные мышечные вестибулярные молекулярные формы движения зрительные слуховые вибрационные температурные химические формы движения обонятельные...
28254. Эволюция и психологичсское значение дистантных ощущений. Отражение пространства при парной работе дистантных анализаторов 47 KB
  1 базальные ощущения тактилънокинестетическое осязание 2 ведущие зрение слух от них идет максимальная информация 3 сквозные ощущения кинестетические движение. Дистанционные ощущения в процессе эволюции развились позже контактных: вибро и хеморецепция обоняние слух зрение как повышение адапгивных возможностей организма ОТРАЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА функция парных анализаторов напр. Бинокулярное зрение При раздражении несоответствующих диспарантных точек бинокулярное зрение или дизассоциируется раздваевается или...