64466

ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ НЕБАЖАНОЇ ВАГІТНОСТІ В УКРАЇНІ

Автореферат

Медицина и ветеринария

Разом з тим за рівнем материнської смертності абортів та їх ранніх і віддалених ускладнень обсягами використання засобів попередження небажаної вагітності Україна значно поступається не тільки країнам Західної Європи та США але й країнам Східної Європи...

Украинкский

2014-07-06

1.33 MB

0 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ім. П.Л.Шупика

ГОРБЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ

УДК 616-058:[612.63:616-084]:0018

ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ НЕБАЖАНОЇ ВАГІТНОСТІ В УКРАЇНІ

14.02.03соціальна медицина

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата медичних наук

Київ

Дисертація є рукописом

Робота виконана в Державній УстановіУкраїнський інститут стратегічних досліджень МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Слабкий Геннадій Олексійович, Державна УстановаУкраїнський інститут стратегічних досліджень МОЗ України, директор.

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Степаненко Алла Василівна, професор кафедри організації медичного забезпечення збройних сил Української військово-медичної академії;                                                     

                          доктор медичних наук, професор Шкіряк-Нижник Зореслава Антонівна, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України.

Захист відбудеться „26 березня 2010 р., о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.07 при Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька 9, кафедра управління охороною здоровя, аудиторія46.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька 9.

Автореферат розісланий „25 лютого 2010 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат медичних наук, доцент                                                                        В.І. Бугро                                                                                                 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження.  В Декларації тисячоліття, прийнятій на Самміті Організації Об’єднаних Націй (ООН) в жовтні 2000 року, представники 189 країн світу підтримали ідею щодо покращення ситуації з охороною материнства та зниження рівня материнської смертності на три чверті за період 1990-2015 рр. (ООН, 1995). Уряди багатьох країн світу віднесли питання охорони репродуктивного здоров’я населення до кола стратегічних питань національної безпеки. 

Одна з Цілей Розвитку Тисячоліття, поставлена міжнародною спільнотою перед Україною до 2015 року, передбачає зниження рівня материнської смертності на 17% (ООН, ВООЗ). Всесвітня Організація Охорони здоровя (ВООЗ) рекомендує впливати в першу чергу на ті причини материнської смертності, яким можна запобігти. Серед таких причин провідну роль відіграє штучний аборт, який в Україні все ще виступає окремою детермінантою репродуктивної поведінки жінок фертильного віку і є наслідком небажаної вагітності.

У рамках Національної програмиРепродуктивне здоров’я 2001-2005 протягом останніх років в Україні було створено систему профілактики небажаної вагітності, підвищився рівень використання сучасних засобів контрацепції (Гойда Н.Г., 2004; Жилка Н.Я., 2003, 2004). 

Разом з тим, за рівнем материнської смертності, абортів та їх ранніх і віддалених ускладнень, обсягами використання засобів попередження небажаної вагітності Україна значно поступається не тільки країнам Західної Європи та США, але й країнам Східної Європи (Польща, Румунія, Болгарія, Словаччина, Чехія). В таких умовах значно зростає актуальність методів контрацепції, зокрема, екстреної.

За визначенням Міжнародного Консорціуму з екстреної контрацепції, екстрена, або невідкладна контрацепціяце специфічні контрацептивні методи, які можуть застосовуватись у надзвичайних випадках для попередження небажаної вагітності після незахищеного статевого контакту (МКНК, 2006). Однак питання застосування екстрених засобів попередження небажаної вагітності в Україні не знайшло належного висвітлення, в той час як вони є популярними серед жінок фертильного віку, а їх застосування становить окрему детермінанту репродуктивної поведінки. Відсутні також моделі забезпечення населення засобами та послугами з попередження небажаної вагітності, інформаційно-комунікативного супроводу для підвищення рівня обізнаності щодо сучасних її методів/засобів, координації активностей в сфері охорони репродуктивного здоров’я, що вимагає оптимізації вже існуючої системи профілактики небажаної вагітності в Україні (USAID 2006, Слабкий Г.О., 2008).

Актуальність дослідження значною мірою посилюється необхідністю реалізації Державної програмиРепродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року, яка передбачає процес попередження небажаної вагітності та абортів шляхом проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення та забезпечення сучасними контрацептивними засобами (МОЗ України, 2006; Моісеєнко Р.О., 2007). 

Наведене свідчить про необхідність оптимізації існуючої системи профілактики небажаної вагітності в Україні,  яка, зокрема, передбачає розробку та впровадження взаємопов’язаних моделей забезпечення населення сучасними засобами її попередження та формування соціально бажаних детермінант репродуктивної поведінки жіночого населення шляхом залучення суспільних комунікацій, координацію зусиль не тільки служби планування сім’ї, але і недержавних організацій, ЗМІ, благодійних фондів, фармацевтичного сектору, системи освіти, культури.

Вказане і обумовило актуальність дослідження, визначило його мету та  завдання.

Звязок роботи з науковими програмами, темами, планами. Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідницької роботиНауково-методичне забезпечення моніторингу виконання Міжгалузевої комплексної програмиЗдоров’я націїна 2002-2011 роки,держреєстрації 0103U000861, яка виконується в ДУУкраїнському інституті стратегічних досліджень МОЗ Українив 2007-2011 роках.

Дослідження здійснювалось у відповідності до Державної програмиРепродуктивне здоровя нації на період до 2015 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р.1849.

Мета дослідженнянауково обґрунтувати оптимізацію системи профілактики небажаної вагітності в Україні. 

Завдання дослідження, обумовлені поставленою метою, передбачали:

 1.  Проведення аналізу стану системи регулювання народжуваності в країнах Європи та в Україні.
 2.  Визначення фізичної, фінансової, регуляторної та інформаційної доступностей засобів попередження небажаної вагітності для різних категорій населення України.
 3.  Встановлення співвідношення рівнів абортів та використання планових і екстрених засобів попередження небажаної вагітності в Україні та країнах Європи.
 4.  Проведення порівняльної характеристики використання методів попередження небажаної вагітності в Україні з іншими країнами світу.
 5.  Наукове обґрунтування, розробку та впровадження оптимізованої системи профілактики небажаної вагітності в Україні та визначення її ефективності.

Обєкт дослідження: існуюча система попередження небажаної вагітності в Україні.

Предмет дослідження: заклади та підрозділи  системи охорони здоров’я, які займаються плануванням сім’ї; жінки фертильного віку; медичні та фармацевтичні працівники; рівні використання засобів/методів попередження небажаної вагітності в Україні; профільний фармацевтичний ринок; статистичні звіти територіальних органів охорони здоров’я по досліджуваній проблемі.

Дослідження охоплювало 2003-2007 роки.

Базою дослідження стали: для соціологічних досліджень – місто Київ (12 ЛПЗ, 35 аптечних закладів), Вінницька (10 ЛПЗ, 19 аптечних закладів), Кіровоградська (8 ЛПЗ, 23 аптечних заклади) та Рівненська (7 ЛПЗ, 20 аптечних закладів) області (загальна кількість ЛПЗ, аптечних закладів –); всі адміністративно-територіальні одиниці України –для проведення аналізу використання засобів попередження  небажаної вагітності. 

У дослідженнях безпосередньо та в різних комбінаціях використані наступні методи дослідження: 

 1.  бібліосемантичнийдля вивчення підходів забезпечення населення інформацією, засобами та послугами з профілактики небажаної вагітності в Україні;
 2.  системного підходу для проведення кількісного та якісного аналізу проблем регулювання народжуваності в Україні та медико-соціального обґрунтування оптимізації системи профілактики небажаної вагітності;
 3.  епідеміологічнийдля оцінки поширеності різних методів регулювання народжуваності та відповідних детермінант репродуктивної поведінки серед жінок фертильного віку, співставлення їх між собою;
 4.  статистичний для аналізу показників рівня абортів, материнської смертності, використання планових та екстрених засобів попередження небажаної вагітності в Україні;
 5.  соціологічнийдля дослідження обізнаності/поінформованості споживачів щодо планових та екстрених засобів попередження небажаної вагітності, фактів їх використання, вивчення пріоритетного ставлення провізорів та лікарів щодо забезпечення та призначення цих засобів споживачам;
 6.  концептуального моделюваннядля обґрунтування та оптимізації системи профілактики небажаної вагітності в Україні; 
 7.  експертних оцінокдля оцінки запропонованих інновацій щодо оптимізації системи профілактики небажаної вагітності в Україні. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше в Україні:

 1.  Проведено ретроспективний аналіз використання сучасних засобів/методів попередження небажаної вагітності та порівняльну характеристику використання засобів/методів попередження небажаної вагітності в Україні та країнах Європейського регіону та США.
 2.  Виявлено рівень фізичної, фінансової, регуляторної та інформаційної доступності екстрених та планових засобів попередження небажаної вагітності.
 3.  Обґрунтовано алгоритм співставлення частоти застосування екстреної та планової контрацепції в популяціях жінок фертильного віку.
 4.   Науково обґрунтовано оптимізовану систему профілактики небажаної вагітності в Україні.

Теоретичне значення дослідження полягає в суттєвому доповненні теорії соціальної медицини щодо методології регулювання народжуваності.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його результати стали підставою для:

 •  впровадження якісно нової системи профілактики небажаної вагітності в ЛПЗ Донецької, Житомирської, Закарпатської, Луганської та Одеської областей;
 •  зниження рівня абортів в адміністративно-територіальних одиницях України, де були впроваджені запропоновані моделі;
 •  удосконалення навчально-методичних засад використання сучасних засобів попередження небажаної вагітності.

Матеріали дослідження використані:

 на державному рівні в пропозиціях до Державної програмиРепродуктивне здоровя нації на період до 2015 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 р.1849;

 на галузевому рівні при розробці трьох галузевих нововведень:

 •  алгоритм організації медичної допомоги жінкам після аборту (реєстр.162/25/06);
 •  модель співставлення частоти застосування екстреної та планової контрацепції в популяціях жінок фертильного віку (реєстр. 257/31/09);
 •  модель прийняття рішення щодо використання засобів екстреної контрацепції після незахищеного статевого контакту (реєстр. 258/31/09);
 •  двох інформаційних листів: 
 •  алгоритм організації медичної допомоги жінкам після аборту,251-2005;
 •  інформаційне забезпечення екстреної контрацепції в Україні,3-2007;
 •  методичних рекомендацій „Проблеми сексуальної та репродуктивної поведінки молоді(2006);
 •  клініко-організаційного керівництва „Надання жінкам медичних послуг, пов’язаних з абортом (Наказ МОЗ України від 25.07.2006 р.518).
 •  результати дослідження використані при підготовці монографії „Екстрена контрацепція (2008), [співавтор Слабкий Г.О.].

Особистий внесок автора. Автором особисто визначено мету та завдання дослідження, розроблено його програму, обрано методи дослідження, проведено аналіз наукової літератури, здійснено збір та викопіювання первинної документації, розроблено анкети, проведено соціологічне дослідження, статистично опрацьовано матеріали дослідження та проведено їх науковий аналіз, узагальнені одержані результати, сформульовані висновки та практичні рекомендації.

Апробація результатів роботи. Основні положення дисертації доповідались та були обговорені на зїздах, конференціях:

 на міжнародному рівні: Міжнародний конгресНовини року в акушерстві та гінекології, м. Тернопіль, 11-12 листопада 2005 року; Міжнародна науково-практична конференціяНаукові дослідженнятеорія та експеримент 2005, м. Полтава, 16-20 травня 2005 року;  Міжнародна науково-практична конференціяНаукові дослідженнятеорія та експеримент 2005, м. Полтава, 7-9 листопада 2005 року; Міжнародна науково-практична конференціяЗдоровий розвитокзаради майбутніх поколінь. Сучасний погляд на питання контрацепції та вагінальних інфекцій, м. Київ, 26 жовтня 2007 року;

на державному рівні: ІІ Пленум сімейних лікарів України, м. Харків, 24-26 жовтня 2005 року; Всеукраїнський науково-практичний семінар-нарада головних лікарів лікувально-профілактичних закладівАктуальні проблеми управління галуззю охорони здоров’я в Україні”; АР Крим, м. Алушта, 9-10 жовтня 2008 року; ІV З’їзд спеціалістів з соціальної медицини та організаторів охорони здоров’я, м. Житомир, 23-25 жовтня 2008 року;

на регіональному рівні: І регіональна науково-практична конференціяАктуальні проблеми реабілітації репродуктивного здоровя молоді: соціальні та медичні аспекти, м. Святогірськ, 13-14 лютого 2004 року.

Публікації. Матеріали дисертації знайшли відображення в монографії, 11 статтях у наукових виданнях, рекомендованих ВАК України (6одноосібно), 12в інших виданнях, клініко-організаційному керівництві, навчальному посібнику, методичних рекомендаціях, 2 інформаційних  листах та 3 галузевих нововведеннях.

Обсяг та структура роботи. Дисертація викладена на 251 сторінці машинописного тексту (власного тексту 167 с.), складається із вступу, аналітичного огляду літератури, програми дослідження та 4 розділів власних досліджень, висновків, практичних рекомендацій, ілюстрована 40 рисунками та 35 таблицями, містить 20 додатків. Список використаної літератури містить 269 джерел, в тому числі 137 англомовних.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Програма, обсяги, матеріали та методи дослідження. Досягнення мети дослідження потребувало розробки спеціальної програми (рис.1), складеної з використанням системного підходу, що обумовило його виконання у шість етапів, кожен із яких, у свою чергу, включав конкретні задачі наступного етапу. 

Перший етап присвячувався аналізу та оцінці досвіду систем планування сім’ї в економічно розвинених країнах, а також в країнах СНД та Україні з проблеми абортів, їх впливу на стан репродуктивного здоров’я жінок та забезпечення населення засобами попередження небажаної вагітності (245 одиниць наукової літератури). 

Метою другого етапу став вибір напрямку дослідження, формування мети та завдань, обґрунтування його методів та обсягу. 

Метою третього етапу стало проведення оцінки рівнів абортів та повязаної з ними материнської смертності за 2003-2007 роки. Його інформаційною базою стали статистичні дані управлінь охорони здоров’я облдержадміністрацій (форми 13, 106/О, всього 270 одиниць). При цьому використаний метод статистичного дослідження, а при обробці даних застосовувався критерій узгодженості λ Пірсона. 

Четвертий етап присвячувався проведенню за спеціально розробленими анкетами соціологічного дослідження серед міських та сільських жінок фертильного віку, а також провізорів та акушерів-гінекологів амбулаторно-поліклінічної ланки. Анкети розроблялися із дотриманням сучасних біоетичних принципів із забезпеченням конфіденційної інформації про респондентів та можливістю одержати необхідну інформацію при мінімальній кількості питань. Анкети прорецензовані і затверджені на засіданні Вченої Ради ДУУкраїнський інститут стратегічних досліджень МОЗ України, а також погоджені рішенням етичної комісії інституту (Протокол2 від 22.02.2007 р.). 

На цьому ж етапі досліджувалось застосування екстрених засобів/методів попередження небажаної вагітності в Україні, проводився аналіз регіональних особливостей їх застосування та впливу використання на рівень абортів в Україні.

Досягнення завдань п’ятого етапу забезпечувалось використанням методу соціологічного дослідження щодо обізнаності жінок та пріоритетів використання ними планових засобів/методів контрацепції, різних видів їх доступності, а також їх впливу на рівень абортів в розрізі регіонів. 

Рис. 1. Програма, обсяг, матеріали та методи наукового дослідження

На заключному, шостому етапі, науково обґрунтовувалась якісно нова функціонально-організаційна система забезпечення споживачів інформацією, засобами та послугами з попередження небажаної вагітності з використанням результатів соціологічного опитування 685 міських та 574 сільських жінок, 648 провізорів „першого столу. 

Формування бази даних та їх аналіз проводився за допомогою пакетів прикладних ліцензованих компютерних програм STATISTICA-6 та Microsoft Excel.

Результати дослідження. Встановлено, що в Україні аборт залишається одним з провідних методів регулювання народжуваності, що разом із порівняно низьким використанням сучасних методів попередження небажаної вагітності становить істотну проблему в охороні репродуктивного здоров’я (табл.1).

Таблиця 1

Динаміка абортів в Україні за 2003-2007 рр.

Число абортів в Україні

2003

2004

2005

2006

2007

Абсолютне число

292 616

074

343

618

454

Зміна показника в % у порівнянні з попереднім роком

-9,5%

-9,8%

-8,2%

-5,3%

-8,3%

На 1000 жінок фертильного віку

23,4

,1

,5

,6

,2

Зміна показника в % у порівнянні з попереднім роком

-9,3%

-9,8%

-7,6%

-4,6%

-7,5%

На 100 народжених живими

71,6

,8

,9

,9

,8

Зміна показника в % у порівнянні з попереднім роком

-13,5%

-13,7%

-8,0%

-12,3%

-10,2%

Як видно з табл. 1, в Україні протягом пяти років має місце поступове щорічне зниження рівня абортів. 

Показано, що за п’ять років (2003-2007 рр.) в Україні зареєстровано 349 випадків материнської смертності, серед яких 34 (9,7%) пов’язаних з абортом та його ускладненнями (рис. 2).

Рис. 2. Материнська смертність та смертність жінок, пов’язана з абортами в Україні (2003-2007 рр.)

Доведено, що за 2003-2007 роки в Україні відбулась тенденція до зростання рівня застосування ЕК жінками фертильного віку на 76,8%, або у 1,77 рази (рис. 3). 

Рис. 3. Динаміка поширеності застосування екстреної контрацепції (ЛНГ-ТЕК) на 1000 жінок фертильного віку (2003-2007 рр.)

Фізична доступність до засобів ЕК в аптечній мережі визначалася за індексом наявності (ІН), тобто часткою роздрібних пунктів, де ЛНГ-ТЕК наявні в продажу; індексом пенетрацї (ІП) –часткою роздрібних пунктів, де ЛНГ-ТЕК хоча б один раз протягом певного періоду реалізовувались споживачам, а також ступенем віддаленості розташування аптечних установ. ІН та ІП для засобів ЕК протягом 2003-2006 рр. виявились близькими в межах відповідно 68,3%-92,4% та 71,6%-97,3% (аптеки в різних областях України), що повязано зі швидким обігом препарату в аптечній мережі України та значним на нього попитом.   

Результати аналізу соціологічного опитування жінок засвідчили, що у 11,09±1,57% випадках засоби ЕК придбались з аптек та аптечних пунктів безпосередньо в закладах охорони здоров’я або неподалік від них, що дозволяє припустити про їх придбання за призначеннями лікарів. У 60,73±2,44% випадках ЛНГ-ТЕК придбались споживачами у потужних аптеках і в 28,18±2,25% – в інших аптечних закладах, в тому числі тих, що працюють цілодобово. При цьому провізори/фармацевти відмітили попит на них в нічні та ранкові години, що підтверджує дотримання фактору часу в поведінці проміжних та кінцевих споживачів засобів ЕК.

Встановлено, що цінова доступність ЛНГ-ТЕК для українських споживачів досить висока за рахунок спорадичного характеру їх застосування.

Щодо регуляторної доступності ЛНГ-ТЕК, то 63,60±2,41% аптечних працівників відмічали самостійний попит з боку споживачів, в той час як при покупці комбінованих пероральних контрацептивів (КПК) цей чинник мав місце в 48,52±2,50%. Лише 15,40±1,80% респондентів відзначили чинник лікарських призначень ЛНГ-ТЕК, а безпосередньо аптечні працівники рекомендували їх у 21,00±2,04% випадків. 

Інформаційна доступність ЛНГ-ТЕК визначалась шляхом опитування поінформованості жінок та їх обізнаності стосовно представлених на ринку гормональних контрацептивних засобів. Встановлено, що про наявність засобу ЕК знали 10,66±1,54% опитаних міських жінок, в той час як 1,31±0,57% застосовували засіб ЕК принаймні один раз протягом останніх трьох місяців, а серед сільських жінок – відповідно 11,67±1,61% і 1,05±0,51%. Таким чином, як для міських, так і для сільських жінок рівень поінформованості/обізнаності стосовно засобів ЕК виявився низьким, що є вкрай небезпечним з огляду на відсутність альтернатив попередження небажаної вагітності та вибору штучного аборту як методу регулювання народжуваності.

Співставлення показників рівня використання засобів ЕК та рівня абортів серед жінок фертильного віку за період дослідження засвідчило про його величину в межах 2,16, що свідчить про пріоритет застосування засобів ЕК над штучним перериванням вагітності.

При оцінці взаємозв’язку між рівнем застосування ЕК та рівнем абортів серед жінок фертильного віку ранговий коефіцієнт кореляції Спірмена (ρ) склав -0,90±0,25 (p<0,05), що свідчить про наявність сильного зворотного зв’язку, тобто зростання рівня застосування засобів ЕК суттєвим чином впливає на скорочення рівня абортів.

Встановлено, що протягом п’яти років динаміка застосування засобів/методів ПК на 1000 жінок фертильного віку в Україні склала -0,19%, що пояснюється взаємно протилежною динамікою застосування засобів гормональної контрацепції та внутрішньоматкових контрацептивів. Середньорічний приріст показника застосування засобів ГК становив 9,73%, в той час як застосування ВМК знижувалось щороку в середньому на 8,01%. Як результат, в 2007 році в Україні використання засобів ГК в 1,42 рази перевищувало застосування ВМК на 1000 жінок фертильного віку.

При опитуванні жінок фертильного віку, які звертались до жіночих консультацій Рівненської, Кіровоградської та Вінницької областей, відповідно 56,80±2,48%, 63,71±2,40% та 61,00±2,44% респонденток вказали на відсутність контрацептивних засобів та неможливість отримання консультації щодо їх застосування. 

Питома вага аптечної мережі України як джерела постачання КПК та ПТП для жінок фертильного віку в сільській місцевості та місті становила відповідно  98,10±0,68% та 99,40±0,39%, ЧПІК,65±1,15% та 27,90±2,23%, ВМК,40±0,76% та 15,80±1,82%. Порівняння цих показників з результатами більш ранніх (1999-2003 рр.) досліджень, які проводились в Україні, дає підставу для висновку, що ЛПЗ перестали були джерелом постачання КПК для споживачів, залишаючись таким переважно для ВМК. 

Розрахунок сукупної частки витрат від середньорічного доходу за квинтилями Q1-Q5 на придбання населенням різних засобів ПК в аптечному секторі України проводився за методиками Світового Банку та Проекту DELIVER та на основі даних Держкомстату України (табл. 2). При цьому встановлено, що купівельна спроможність споживачів не дозволяє придбати більшість засобів ПК для систематичного застосування виключно за повну вартість, оскільки їх річна вартість перевищувала 2% від сукупного річного доходу міських і 1% – сільських жителів, встановлені експертами DELIVER для України, що виступає провідним фактором невикористання цих засобів споживачами.

Таблиця 2

Сукупні частки витрат від середньорічного доходу за квинтилями Q1-Q5 на придбання населенням різних засобів ПК в аптеках України в 2006 році

 

Квинтилі середньорічного доходу

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Середньорічний дохід на одного громадянина України в 2006 році 9847,50 грн***

4327 грн і нижче

6554 грн

8574 грн

11185 грн

18599 грн і вище

Назва засобу ПК

Ціна за цикл/ упаковку, грн**

Вартість застосування на рік, грн**

Триквілар

26,22

,86

,88%

,20%

,98%

,05%

,83%

Мікрогінон

24,72

,36

,43%

,90%

,75%

,87%

,73%

Ліндинет-20*

23,52

,76

,06%

,66%

,57%

,73%

,64%

Нон-Овлон

23,10

,30

,94%

,58%

,50%

,68%

,61%

Мінізистон

22,87

,31

,87%

,54%

,47%

,66%

,60%

Силест

22,84

,92

,86%

,53%

,46%

,65%

,60%

Тризистон

21,27

,51

,39%

,22%

,22%

,47%

,49%

Новінет*

17,53

,89

,27%

,48%

,66%

,04%

,23%

Мірена

1104,84

,97

,11%

,37%

,58%

,98%

,19%

Регулон*

15,93

,09

,79%

,16%

,42%

,85%

,11%

Депо-Провера

32,94

,76

,04%

,01%

,54%

,18%

0,71%

Три-Регол*

9,34

,42

,81%

,85%

,42%

1,09%

,65%

Овідон

8,30

,90

,49%

,65%

,26%

0,96%

,58%

Ригевідон*

8,03

,39

,41%

,59%

,22%

0,93%

,56%

Овосепт

5,96

,48

,79%

,18%

0,90%

,69%

,42%

Сu-ВМК (Т-тип)

12,73

,64

0,08%

,06%

,04%

,03%

,02%

* упаковка на один цикл; ** роздрібна ціна станом на 31.10.2006 р. (електронна базаЛекарственные средстваwww.pharmabase.com.ua); *** –за даними Держкомстату України, 2006 р. (http://www.ukrstat.gov.ua/).

Як видно з табл. 2, для українських споживачів, які проживали у містах та селах, встановлена різна фінансова доступність засобів ПК. Так, для міських жителів групи Q1, доступними є Cu-ВМК (Т-типу) та найдешевший КПК (Овосепт). Для споживачів групи Q2ще три КПК (Овідон, Ригевідон та Три-Регол), які недоступні для групи Q1. Для споживачів групи Q3, окрім вище зазначених засобів ПК, доступним є ЧПІК (Депо-Провера), а для споживачів групи Q4, крім вище зазначених засобів ПК,КПК (Регулон) та ЛНГ-ВМК (Мірена). Група споживачів із найвищим рівнем середньорічних доходів має доступність до восьми КПК (Новінет, Тризистон, Силест, Мінізистон, Нон-Овлон, Ліндинет-20, Мікрогінон і Триквілар).

Для споживачів сільської місцевості груп Q1-Q2 доступним є тільки Cu-ВМК (Т-типу), решта ПК (КПК, ЧПІК, ПТП, ЛНГ-ВМК) виявились недоступними за ціною. Споживачі групи Q3 мали доступність лише до одного КПК (Овосепт), а групи Q4, окрім Овосепту,ще до трьох КПК (Ривевідон, Овідон і Три-Регол). Для споживачів із найвищим рівнем середньорічних доходів (квинтиль Q5), окрім всіх вказаних засобів ПК, доступним є ЧПІК (Депо-Провера). 

Взаємозвязок між рівнями обізнаності/поінформованості та застосування засобів ГК серед міських жінок вивчався за допомогою рангового коефіцієнту кореляції Спірмена (0,83±0,13 при р < 0,05), що свідчить про наявність сильного прямого кореляційного зв’язку. Серед сільських жінок він становив 0,94±0,09 (р < 0,05), що теж свідчить про наявність аналогічного кореляційного зв’язку.

В якості фактору інформаційної та фізичної доступності засобів ПК вивчалось надання медичних та інформаційних послуг споживачам, пов’язаних з плануванням сім’ї, з боку спеціалістів охорони здоров’я. Результати соціологічного опитування, практикуючих лікарів акушерів-гінекологів засвідчили, що 78,13±2,07% з них консультували своїх пацієнток та їх партнерів в цьому напрямку, а 38,50±2,43% їх призначень, в тому числі і ЛНГ-ВМК, припадало на лікувальні режими без урахування репродуктивних планів пацієнток. За інших випадків засоби ГК призначалися лікарями як з метою попередження небажаної вагітності, так і для лікування та профілактики різних видів гінекологічної патології.

Результати дослідження і виявлені недоліки в плануванні сімї засвідчили необхідність наукового обґрунтування якісно нової оптимізованої системи профілактики небажаної вагітності в Україні, в основу якої покладались:

 •  рекомендації ООН і ВООЗ;
 •  досвід зарубіжних країн;
 •  Державні документи та підзаконні акти України стосовно охорони репродуктивного здоровя населення, зокрема Національна програмаРепродуктивне здоров’я 2001-2005 та Державна програмаРепродуктивне здоров’я нації на період до 2015 року;
 •  результати власних досліджень.

Як видно з рис. 4, запропонована оптимізована система профілактики небажаної вагітності в Україні складається з шести блоків і передбачає: функціонально-організаційну перебудову, підсистеми управління, кадрового забезпечення, безперервного підвищення якості послуг, фінансування та матеріально-технічного забезпечення, та науковий супровід. Згідно запропонованого, вертикаль управління покладається на Координаційний центр МОЗ України з питань забезпечення населення інформацією, засобами та послугами з попередження небажаної вагітності, його регіональні відділення та спеціально призначених координаторів у ЛПЗ.

Стратегічним напрямком розробленої системи стало забезпечення всіх категорій населення засобами та інформацією з попередження небажаної вагітності у відповідності до їх потреб через реалізацію заходів управлінського та організаційного характеру, а тактичним напрямком –різні підходи в цьому: від повністю та частково безоплатного до придбання за власний кошт.

Центральним елементом запропонованої системи є Координаційний центр МОЗ України з виконанням функцій координації та розподілу коштів, закупівлі контрацептивних засобів, їх регіонального розподілу, логістики, категоризації аптечних установ за наявністю МПДК та ОПДК, впровадження комплексу заходів „Інформація-Навчання-Комунікація та організацію наукового супроводу. 

cf      ( , )

d0       

d0      

d0    

cf                 

cc  e4        

cf        

?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73875. Тензоры упругости и податливости 14.46 KB
  Тензоры упругости и податливости Приложенные извне механические напряжения Х упруго и обратимо изменяют форму кристалла происходит его деформация х. Поскольку xmn и Xmn тензоры второго ранга в анизотропных кристаллах или текстурах можно ожидать что каждая из девяти компонентов деформаций xkp индуктирована девятью компонентами тензора напряжения Xkp : xmn = smnkpXkp В тензорном представлении xmn имеют ввиду девять уравнений правая часть которых имеет по девять членов. Очевидно что тензор упругой податливости как и тензор упругой...
73876. Тензор пьезомодуля 28 KB
  Целесообразно перейти к более удобной сокращенной матричной записи тензора третьего ранга: так же как выше, в матричной форме, уже были представлены тензоры четвертого ранга (упругой жесткости и податливости). Однако в данном случае первый индекс
73877. Пєзомодулі кварцу – графічна інтерпритація 52 KB
  Компоненти dmnk являють собою компоненти тензора третього рангу; за індексами n і k у виразі малось на увазі підсумовування. У повному записі з цього рівняння випливає, що для кристалів найнижчої симетрії тензор dmnk відповідно до рівняння міг би мати
73878. Прямий пєзоелектричний eфeкт 53.5 KB
  Прямий пєзоефект спонукає нецентросиметричні кристали або текстури перетворювати механічну енергію в електричну. Цей ефект може бути описаний різними лінійними співвідношеннями залежно від поєднання тих чи тих граничних умов, відповідно до яких використовують або досліджують пєзоелектрик
73879. Обратный пьезоелектрический эффект 32.86 KB
  Пъезоэффект возникает только в 20 кристаллах из 32 возможных каждый из которых отличается своей группой симметрии. Эти группы включают в себя элементы симметрии оси после поворота кристалла на определенный угол новое его положение точно совпадает с выходным плоскости зеркально отображает все элементы кристалла по обе ее стороны и центры симметрии. Используется в современной технике это структура что характеризируется осью симметрии бесконечного порядка и плоскостью m проходящую через эту ось. Полярнаю ось симметрии направлена по...