64472

Удосконалення основних агротехнічних прийомів вирощування цукрових буряків сучасних гібридів у лівобережній частині Лісостепу України

Автореферат

Лесное и сельское хозяйство

На сьогодні потенційні біологічні можливості цукрових буряків сучасних гібридів реалізуються в середньому на 50-60 %. Значною мірою це пояснюється невідповідністю окремих агротехнічних прийомів і їх поєднання біологічним вимогам рослин.

Украинкский

2014-07-07

219 KB

3 чел.

PAGE  1

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

гринів світлана миколаївна

УДК 633.63:631.5:631.527.5

Удосконалення основних агротехнічних прийомів вирощування цукрових буряків сучасних гібридів

у лівобережній частині Лісостепу україни

06.01.09 – рослинництво

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наук

Київ – 2010


Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті цукрових буряків Української академії аграрних наук  (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України)

Науковий керівник

доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент УААН Заришняк Анатолій Семенович, Інститут цукрових буряків УААН (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України), головний науковий співробітник лабораторії агрохімії

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Курило Василь Леонідович, Інститут цукрових буряків УААН (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України), завідувач лабораторії технології вирощування сировини для виробництва цукру та біопалива

кандидат сільськогосподарських наук, доцент Юник Анатолій Васильович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, доцент кафедри рослинництва

Захист відбудеться  „22” грудня 2010 року о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.360.01 при Інституті цукрових буряків УААН (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України) за адресою: 03141, м. Київ, вул. Клінічна, 25  (корп. 1)

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту цукрових буряків УААН (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України) за адресою: 03141. м. Київ, вул. Клінічна,25 (корп. 2)

Автореферат розісланий „  20” листопада 2010 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат сільськогосподарських наук                                          Л.І. Сторожик  


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. На сьогодні потенційні біологічні можливості цукрових буряків сучасних гібридів реалізуються в середньому на 50-60 %. Значною мірою це пояснюється невідповідністю окремих агротехнічних прийомів і їх поєднання біологічним вимогам рослин. У наукових публікаціях Осецької Г.М., Борисюка В.А., Хмельницького А.А., Глеваського І.В., Заришняка А.С., Савчук К.А., Римаря В.Т., Умрихіна Н.Л., спрямованих на підвищення врожайності цукрових буряків та покращення технологічних якостей коренеплодів, досліджувався вплив окремих факторів  на ефективність цукробурякової галузі, але потребує експериментальної перевірки і детального уточнення вплив основних агротехнічних прийомів та особливостей впровадження науково обґрунтованих технологій, які впливають на продуктивність цукрових буряків і окупність витрат на вирощування цієї культури. Зокрема, потребують визначення оптимальні норми внесення мінеральних добрив, густоти стояння, оптимальні строки збирання врожаю при вирощуванні цукрових буряків сучасних гібридів.

Комплексні дослідження цих питань є актуальними,  потребують глибокого вивчення, особливо  в умовах недостатнього зволоження лівобережної частини Лісостепу України.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною наукових досліджень Інституту цукрових буряків УААН (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України), що проводили відповідно до завдань НТП „Цукрові буряки” на 2001-2005 рр. (державний реєстраційний номер 0101U001242) та НТП 12 „Цукрові буряки” на 2006-2010 рр. (державний реєстраційний номер 0105U007166).

Мета та завдання досліджень. Мета досліджень – вивчити реакцію рослин цукрових буряків сучасних гібридів на агротехнічні фактори, уточнити параметри їхнього впливу на урожайність та технологічні якості коренеплодів.

На досягнення мети спрямовані завдання досліджень:

вивчити  особливості росту та розвитку рослин цукрових буряків контрастних сучасних гібридів і на основі їх аналізу визначити  залежність продуктивності культури від впливу агротехнічних факторів (норми внесення добрив, густота стояння рослин, строки збирання врожаю) та оптимального їх поєднання для підзони із недостатнім зволоженням;

за результатами експериментальних даних показати вплив основних агротехнічних прийомів на рівень урожайності коренеплодів цукрових буряків залежно від їх сортових особливостей;

визначити особливості формування технологічних якостей коренеплодів і параметри зміни цих показників залежно від реакції рослин цукрових буряків на досліджувані фактори;

дати наукове обґрунтування економічної і біоенергетичної ефективності вирощування контрастних гібридів цукрових буряків залежно від комплексу агротехнічних прийомів.

Об’єкт досліджень – рослини цукрових буряків гібридів Білоцерківський ЧС 57, Іванівсько-Веселоподільський ЧС 84 та Ворскла, що вирощуються в умовах недостатнього зволоження лівобережної частини Лісостепу України.

Предмет досліджень – наукове обґрунтування оптимальних параметрів елементів агротехніки при вирощуванні цукрових буряків (норми внесення добрив, густота стояння рослин, строки збирання врожаю) для забезпечення  формування високого рівня продуктивності; енергетична та економічна характеристика комплексу  агротехнічних прийомів вирощування в конкретних умовах зони виробництва цукросировини.

Методи досліджень. Для забезпечення  виконання науково-дослідних робіт використовували:

польовий метод – спостереження за динамікою росту і розвитку рослин цукрових;

лабораторний – визначення хімічного складу органів рослин цукрових буряків, поживного режиму ґрунту, технологічних показників якості коренеплодів;

вимірювально-ваговий – встановлення параметрів органів рослин цукрових буряків;

математично-статистичний – оцінки достовірності одержаних результатів досліджень;

розрахунково-порівняльний – встановлення економічної і енергетичної доцільності застосування комплексу агротехнічних прийомів.

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше вивчено особливості росту, розвитку та продуційного процесу цукрових буряків сучасних гібридів залежно від комплексу  агротехнічних чинників (норми внесення добрив, густота стояння, строки збирання та сортові особливості) на рівень урожайності та параметри показників технологічної якості коренеплодів. На основі аналізу дії факторів, що вивчались розроблено принцип сортової агротехніки вирощування цукрових буряків для підзони недостатнього зволоження лівобережної частини Лісостепу України.

Практичне значення одержаних результатів. Застосування оптимальних норм мінеральних добрив, густоти стояння рослин і строків збирання цукрових буряків із урахуванням сортових особливостей дасть змогу вирощувати в бурякосіючих господарствах зони високі і стійкі врожаї коренеплодів з підвищеним умістом цукрів  і покращеними технологічними якостями.

Виробничу перевірку результатів досліджень проведено на Веселоподільській дослідно-селекційній станції Інституту цукрових буряків УААН (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України) в 2008 році.

Особистий внесок здобувача. Визначено та обрано актуальний напрям наукових досліджень, опрацьовано матеріали вітчизняних і зарубіжних науково-практичних публікацій з досліджуваної проблеми, розроблено схему досліду, загальну програму наукових досліджень, здійснено планування і проведення спостережень та експериментів, систематизовано, проаналізовано та узагальнено одержані результати; під час проведення досліджень підготовлено піврічні та річні аспірантські звіти, написано наукові статті за темою дисертаційної роботи; результати досліджень викладено у доповідях на науково-практичних конференціях.

Апробація результатів дисертації. Результати наукових досліджень представлені та обговорені на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Невідкладні заходи із завершення реформування АПК і зростання його ефективності шляхом трансферу інновацій" (Тернопіль, 2008 р.); міжнародній науковій конференції "Основи формування продуктивності сільськогосподарських культур за інтенсивних технологій вирощування" (Умань, 2008 р.);  міжнародній науково-практичній конференції "Сталий розвиток рослинництва, технологічні, технічні, екологічні аспекти" (Біла Церква, 2009 р.); Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції „Формування конкурентноспроможного середовища для досягнення світових параметрів факторіальних і результативних показників виробництва” (Тернопіль, 2010 р.); на засіданнях Ученої ради Інституту цукрових буряків УААН (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України) та науково-виробничих нарадах лабораторії агрохімії Інституту цукрових буряків УААН (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України) (Київ, 2005-2008 рр.).

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи висвітлено в 7 наукових публікаціях, із яких 5 – статті у наукових журналах і збірниках фахових видань за переліком ВАК України, 2 – тези доповідей на науково-практичних конференціях.

Обсяг та структура дисертаційної роботи. Дисертаційну роботу викладено на 181 сторінці комп’ютерного набору, з  31 таблицею, 6 рисунками, 16 додатками. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, пропозицій виробництву, списку використаних джерел, що містить 274 найменувань,  з яких  15 латиницею.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У першому розділі „Агротехнічні прийоми вирощування та їх поєднання з біологічними вимогами рослин у підвищенні продуктивності цукрових буряків” подано огляд науково-практичних публікацій із питань впливу агротехнічних прийомів на рівень урожайності і параметри показників технологічної якості коренеплодів цукрових буряків.

На підставі аналізу літературних джерел з’ясовано, що недостатньо вивченими проблемними питаннями  досліджуваної теми є: оптимальні норми внесення мінеральних добрив, густота стояння і, відповідно, строки збирання врожаю при вирощуванні цукрових буряків сучасних гібридів.

У другому розділі „Умови та методика проведення досліджень„ викладено методику виконання польових та аналітичних досліджень, проаналізовано грунтово-кліматичні умови проведення дослідів.

Експериментальну роботу виконували шляхом закладання в 2005-2007 роках на Веселоподільській дослідно-селекційній станції Інституту цукрових буряків УААН (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України) чотирифакторного польового досліду, проведення польових спостережень та лабораторних аналізів.

Ґрунтова відміна дослідного поля – чорнозем типовий слабосолонцюватий. Фізико-хімічна і агрохімічна характеристика орного          (0-30 см) шару ґрунту: вміст гумусу 4,1-4,3 %; рН ґрунтового розчину 7,2-7,4; вміст рухомого фосфору – 20-24 і обмінного калію – 110-120 мг/кг ґрунту. Вміст нітратного азоту становить 17,4-19,2, амонійного 59,5-63,2, лужногідролізованого азоту – 105-110 мг/кг ґрунту; ємкість поглинання обмінних катіонів – 26-31 мг-екв на 100 г ґрунту.

Метеорологічні умови в роки проведення досліджень (2005-2007 рр.) характеризувались підвищеним температурним режимом та нерівномірним розподілом опадів упродовж періоду вегетації, що негативно впливало на формування врожаю і показники технологічної якості коренеплодів.

У 2005 році температура повітря за період вегетації цукрових буряків від середньобагаторічної відрізнялась на 7,80С. Високий температурний режим, особливо в вересні, та мінімальна кількість опадів істотно вплинули на якість коренеплодів цукрових буряків. Лише опади в ІІ-ій декаді жовтня (44,8 мм) сприяли покращенню умов вирощування цукрових буряків другого строку збирання коренеплодів.

Засуха в ІІІ-ій декаді квітня місяця 2006 року негативно вплинула на умови проведення висіву насіння і польову схожість цукрових буряків.  Повітряна посуха, коли мінімальна відносна вологість повітря менше 30 %, тривала 9 днів, що не спостерігалось в останні 20 років.

Місяці липень і серпень третього року дослідження (2007 р.) були критичними щодо забезпечення вологою рослин цукрових буряків, оскільки опадів випало 35,1 і 32,0 мм при нормі 72,0 і 48,0 мм. Температура повітря в цей період була також  підвищеною (на 6,00С вище норми), але подвійна норма опадів у вересні зменшила ризик  передчасного ”старіння” рослин цукрових буряків.

Відповідно до робочих гіпотез та основних принципів планування дослідних робіт було розроблено схему досліду:

Фактор А – гібриди:  1. Білоцерківський ЧС 57;

                    2. Іванівсько-Веселоподільський ЧС 84;

                                     3. Ворскла.

          Фактор Б – норми мінеральних добрив:  1. N45P60K45;

                           2. N90P120K90;

                           3. N135P180K135.

Фактор В – густота стояння рослин:  1. 50-55 тис. шт. /га;

                             2. 80-85 тис. шт. /га;

                                      3. 110-115 тис. шт. /га.

Фактор Г – строки збирання врожаю: 1. ранні (орієнтовно 15 вересня);

                                       2. пізні (орієнтовно 15 жовтня).

Загальна площа ділянки кожного варіанта польового досліду становила  75 м2, облікової –50 м2.

Дослід закладався методом розщеплених ділянок у 4-разовій  повторності.

Для розв’язання поставлених завдань використовували польові, лабораторні, вимірювально-вагові, математично-статистичні, розрахунково-порівняльні методи  дослідження цукрових буряків, здійснювали такі спостереження та дослідження: проводили фенологічні спостереження за настанням основних фаз росту рослин; у фазу двох листків проводили підрахунок рослин, уражених  коренеїдом; визначали динаміку листкоутворення рослин цукрових буряків та асиміляційну поверхню; спостерігали за станом вологості ґрунту; визначали підземну і надземну масу рослин; проводили поділяночно облік урожайності коренеплодів та листків із наступним перерахунком на площу 1 га; визначали фракційний склад коренеплодів за масою; проводили обстеження насаджень цукрових буряків з метою виявлення хвороби листкового апарату – церкоспорозу та встановлення ступеня ураження; вивчали агрофізичні, фізико-хімічні та агрохімічні показники ґрунту,  хімічний склад рослин та вміст у них сухої речовини.

Вміст цукрози в коренеплодах визначали оптичним методом на цукрометрі СУ-4.

Вміст цукрів у коренеплодах та інших показників технологічної якості рослин проводили на автоматизованій лінії “Венема”.

Статистичну обробку результатів досліджень проводили методом дисперсійного  аналізу за Б.А. Доспєховим.

Економічну та енергетичну оцінку – математично-розрахунковим і розрахунково-порівняльним методами за методикою  О.К. Медведовського,  П.І. Іваненка.

У третьому розділі „Ріст і розвиток рослин цукрових буряків під впливом комплексу агротехнічних прийомів вирощування” висвітлено результати експериментальних досліджень щодо зміни поживного та водного режимів ґрунту, росту та розвитку цукрових буряків, хімічного складу рослин під дією агротехнічних факторів вирощування, що вивчались.

Результати аналітичних досліджень показали, що максимальну кількість нітратів зафіксовано у період висівання насіння (68,56-73,63 мг/кг ґрунту). Весною та на початку літа в ґрунті інтенсивно відбуваються мікробіологічні процеси, коренева система рослин слаборозвинена і поглинання азоту відносно невелике.

Цукрові буряки при накопиченні великої біомаси засвоюють із ґрунту значну кількість елементів живлення. Як показали лабораторні аналізи, при зменшенні густоти стояння та збільшенні норми внесення азотних добрив вміст нітратів в ґрунті збільшується. Дослідження показали, що  в 0-30 см шарі ґрунту за густоти стояння рослин 110-115 тис. шт. /га та норми внесення добрив N45P60K45 на період змикання листків у міжряддях вміст нітратів становив 34,25-35,74 мг/кг залежно від гібриду, а при N135P180K135 та густоті                      50-55 тис. шт. /га – 39,11-41,87 мг/кг ґрунту.

У вересні (ранні строки збирання врожаю) процес нітрифікації поступово затухає, вміст  нітратного азоту зменшується в середньому між гібридами в  2,03 раза в 0-30 см шарі ґрунту. Перенесення терміну збирання цукрових буряків на жовтень місяць супроводжується зменшенням умісту нітратів у ґрунті. Встановлено, що при пізніх строках збирання вміст нітратного азоту зменшується в 2,17 раза порівняно з оптимальним його вмістом (при висіванні). Отже, додатковий місяць росту та розвитку рослин цукрових буряків при перенесенні терміну збирання врожаю (орієнтовно з 15 вересня на 15 жовтня) сприяє зменшенню кількості нітратів у ґрунті внаслідок засвоєння їх рослинами, вимивання в нижні шари ґрунту, процесу денітрифікації.

Встановлено, що добрива сприяють збільшенню загального водоспоживання рослиною завдяки високій врожайності надземної і підземної маси. Тому запаси вологи в метровому шарі на варіантах з максимальною нормою удобрення нижчі, ніж на варіантах з мінімальною (50-60 мм проти             42-53 мм).

Виявлено, що серед досліджуваних гібридів найнижчі показники запасів продуктивної вологи в ґрунті впродовж періоду вегетації відмічено за вирощування цукрових буряків гібриду Білоцерківський ЧС 57 (рис. 1).

Рис. 1. Запаси продуктивної вологи в 0-100 см шарі ґрунту при вирощуванні цукрових буряків залежно від норм внесення добрив, мм*

Примітка:* фаза змикання листків у міжряддях.

Серед досліджуваних гібридів упродовж  усього періоду вегетації найбільшу площу листкової поверхні формували рослини цукрових буряків гібриду Білоцерківський ЧС 57. Максимальну площу листкової поверхні відмічено в період інтенсивного розвитку рослин цукрових буряків, яка в середньому між гібридами становить від 3180 до 4934 см2  залежно від факторів, що вивчалися (табл. 1).

Таблиця 1

Площа листкової поверхні цукрових буряків залежно

від впливу комплексу агротехнічних факторів (середнє за 2005-2007 рр.)

Норми внесення

добрив

Густота

стояння

рослин,

тис. шт. /га

Площа листкової поверхні, см2

період інтенсивного розвитку

ранній строк збирання

пізній строк збирання

N45P60K45

N90P120K90

N135P180K135

N45P60K45

N90P120K90

N135P180K135

N45P60K45

N90P120K90

N135P180K135

Білоцерківський ЧС 57

50-55

4342

4895

5151

2893

3399

3872

1499

1820

1957

80-85

3880

4529

4896

2095

2928

3214

1351

1485

1916

110-115

3643

4141

4755

1833

2823

2814

1142

1205

1844


Іванівсько-Веселоподільський ЧС 84

50-55

3941

4497

5089

2845

3646

3628

1463

1542

1719

80-85

3804

4068

4755

1627

2723

3381

1091

1379

1697

110-115

3208

3781

4433

1502

2892

2713

981

1181

1601

Ворскла

50-55

3451

4777

5045

2634

3059

3356

1274

1428

1508

80-85

3174

4667

4581

1889

2864

3213

1178

1317

1462

110-115

2916

4013

4270

1628

2712

2530

941

1201

1426

Результати досліджень свідчать, що на період раннього строку збирання врожаю коренеплодів (орієнтовно 15 вересня) площа листкової поверхні гібридів зменшилась у середньому в 1,6 раза, на період пізнього строку збирання (орієнтовно 15 жовтня) у 2,9 раза порівняно з періодом інтенсивного розвитку.

Формування листового апарату рослин цукрових буряків перебуває в тісній залежності від життєдіяльності кореневої системи. Взаємозв’язок наростання надземної маси та підземної маси до деякої міри можна характеризувати співвідношенням маси листків (гички) та маси коренеплоду.

Результати досліджень свідчать, що середня маса коренеплоду  гібриду Білоцерківський ЧС 57 була найвищою серед досліджуваних гібридів (850 г) при пізніх строках збирання, співвідношення маси листків і маси коренеплодів складало 0,33 % при густоті стояння 50-55 тис. шт. /га та нормі внесення добрив N135P180K135, а при збільшенні густоти стояння до максимальної – 0,30 %. Встановлено, що при пізніх строках збирання врожаю маса листків значно зменшується  порівняно з ранніми, а коренеплоди за цей період набирають вагу. Тоді співвідношення маси листків і маси коренеплодів зменшується. Так, при нормі удобрення N135P180K135, густоті стояння 50-55 тис. шт. /га на період першого строку збирання врожаю цукрових буряків для гібриду маса коренеплоду Білоцерківський ЧС 57 становила 737 г, листків 373 г, а при другому строку збирання – відповідно, 850 і 278 г.  

Елементом якісної оцінки рівномірності росту рослин є результати визначення фракційного складу коренеплодів. За порівняльної оцінки досліджуваних гібридів  при максимальній густоті стояння, на максимальному фоні живлення за пізніх строків збирання врожаю найбільший відсоток середніх та великих коренеплодів  одержано при вирощуванні гібриду Білоцерківський ЧС 57.

Встановлено позитивну дію збільшення густоти стояння рослин цукрових буряків на параметри вмісту сухої речовин незалежно від строків збирання, норми внесення добрив та гібридів. Серед досліджуваних гібридів цукрових буряків найбільший вміст сухої речовини відмічено в рослинах цукрових буряків  гібриду Білоцерківський ЧС 57. Виявлено, що  при густоті стояння 110-115 тис. шт. /га та нормі внесення добрив N135P180K135 за збирання врожаю орієнтовно 15 жовтня вміст сухої речовини в органах рослин гібриду Білоцерківський ЧС 57 був на рівні 14,6 % (листки)  та 24,2 % (коренеплоди).

У середньому між гібридами та рівнями мінерального живлення збільшення густоти стояння з 50-55 тис. шт. /га до 110-115 тис. шт. /га сприяло збільшенню вмісту сухої речовини в листках на 0,5 %, у коренеплодах на  0,4 % – ранні строки збирання; при пізніх строках збирання в листках та коренеплодах на 0,3 %.

Виявлено збільшення відсотка сухої речовини у листках та коренеплодах гібридів цукрових буряків при подовженні вегетаційного періоду орієнтовно до 15 жовтня (у середньому на 1,3 %).

На процеси формування врожайності цукрових буряків впливає інтенсивність використання поживних речовин з ґрунту, яка визначається показником виносу елементів живлення з ґрунту врожаєм. Розрахунки загального виносу поживних речовин рослинами цукрових буряків показали, що рослини інтенсивніше використовували калій, потім азот і значно менше – фосфор (табл. 2).

Максимальний  рівень мінерального живлення  та пізні строки збирання врожаю сприяють збільшенню виносу азоту, фосфору та калію врожаєм з ґрунту при вирощуванні гібридів цукрових буряків. Через сортові особливості серед досліджуваних гібридів найбільший винос елементів живлення спостерігали у гібриду Білоцерківський ЧС 57 (азоту – 226,8 кг/га, фосфору – 108,0 кг/га, калію – 295,1 кг/га) за вказаних умов вирощування.


Таблиця 2

Винос основних елементів живлення рослинами цукрових буряків

залежно від комплексу агротехнічних факторів, кг/га

(середнє за 2005-2007 рр.)

Густота стояння рослин,

тис. шт.

/га

Норми внесення добрив та строки збирання врожаю

N45P60K45

N90P120K90

N135P180K135

N45P60K45

N90P120K90

N135P180K135

N

Р2 О5

К2 О

N

Р2 О5

К2 О

N

Р2 О5

К2 О

N

Р2 О5

К2 О

N

Р2 О5

К2 О

N

Р2 О5

К2 О

Ранні

Пізні

Білоцерківський ЧС 57

50-55

187,1

91,5

254,2

192,4

97,2

259,2

211,7

107,3

283,0

196,0

93,4

257,5

215,8

100,7

280,5

226,8

108,0

295,1

80-85

159,8

77,2

220,9

171,4

84,8

232,3

193,4

92,9

259,2

169,5

80,7

224,0

194,9

89,8

249,6

203,5

95,7

263,2

110-115

128,8

61,5

178,5

146,4

71,6

199,0

164,8

76,9

219,2

136,0

63,9

173,7

156,5

71,0

203,8

166,8

79,9

221,2

Іванівсько-Веселоподільський ЧС 84

50-55

167,0

81,7

225,1

184,2

90,1

250,8

199,4

100,3

272,1

172,1

82,0

229,5

199,2

92,8

260,3

205,3

101,8

275,3

80-85

138,4

66,9

187,0

159,9

76,5

219,0

172,6

82,5

236,8

148,8

69,9

197,3

165,7

78,1

215,3

169,0

88,1

229,9

110-115

119,3

57,6

164,9

135,1

65,3

185,5

138,8

72,4

191,0

130,7

62,1

172,1

141,3

64,8

184,6

151,9

68,7

204,8

Ворскла

50-55

155,7

77,0

212,2

172,2

88,0

239,6

177,9

90,9

241,6

176,9

83,2

231,0

185,8

88,7

231,0

190,4

93,6

253,1

80-85

132,7

65,6

181,9

151,8

76,7

208,5

167,6

78,0

222,3

140,9

64,5

183,3

157,1

73,1

208,2

165,6

84,7

222,7

110-115

114,2

55,8

157,0

133,3

65,2

182,2

136,6

68,2

183,7

119,3

55,3

157,2

132,1

61,3

176,1

144,8

69,1

195,9


У четвертому розділі „Урожайність і показники технологічної якості коренеплодів цукрових буряків за взаємодії агротехнічних прийомів вирощування” висвітлено результати  аналізу показників продуктивності та технологічних якостей коренеплодів цукрових буряків. Результати трирічних досліджень  показують, що  найвищі врожаї коренеплодів одержано при пізніх строках збирання, найбільшій густоті стояння та високому фоні удобрення. Експериментально виявлено істотні розбіжності у рівнях урожаю коренеплодів різних гібридів. Урожайність коренеплодів цукрових буряків гібриду Білоцерківський ЧС 67 становила 61,1 т/га, Іванівсько-Веселоподільський ЧС 84 – 60,7 т/га, Ворскла – 58,7 т/га (табл. 3).

Таблиця 3

Урожайність коренеплодів цукрових буряків залежно

від впливу комплексу агротехнічних факторів, т/га

(середнє за 2005-2007 рр.)

Густота стояння рослин,

тис. шт. /га

Норми внесення добрив

та строки збирання врожаю

N45P60K45

N90P120K90

N135P180K135

ранні

пізні

ранні

пізні

ранні

пізні

Білоцерківський ЧС 57

50-55

46,3

51,4

49,1

54,8

51,5

57,4

80-85

48,1

53,2

51,0

56,8

53,6

58,9

110-115

50,3

55,6

53,1

57,1

56,5

61,1

Іванівсько-Веселоподільський ЧС 84

50-55

46,5

51,1

47,6

54,9

50,0

56,5

80-85

47,4

54,3

50,0

56,9

51,9

58,8

110-115

49,9

56,4

52,1

58,9

54,1

60,7

Ворскла

50-55

44,8

50,9

46,3

53,5

48,6

54,7

80-85

46,4

52,6

48,0

55,3

50,2

56,6

110-115

48,5

54,4

50,9

57,6

53,0

58,7

НІР05 загальна 1,5

Аналіз трирічних результатів урожайності коренеплодів цукрових буряків виявив таку закономірність: урожайність коренеплодів змінюється залежно від збільшення густоти стояння, підвищення норм внесення добрив і збирання врожаю в оптимальні строки.

Приріст урожайності коренеплодів від збільшення густоти стояння залежно від строків збирання в середньому становив: на фоні N45P60K45 – 3,7-4,0 і 3,5-5,3 т/га, N90P120K90 – 4,0-4,5 і  2,3-4,1 т/га, N135P180K135 – 4,1-5,0  і 3,7-4,2 т/га. Гібрид Білоцерківський ЧС 57 найкраще реагував на збільшення густоти стояння рослин незалежно від удобрення та строків збирання. Найбільший приріст  урожаю коренеплодів під дією добрив одержано при вирощуванні рослин гібриду Білоцерківський ЧС 57 незалежно від густоти та строків збирання (ранні – 5,2-6,2 т/га; пізні – 5,5-6,0 т/га). З урахуванням сортових особливостей досліджуваних гібридів урожайність коренеплодів орієнтовно  на 15 жовтня порівняно з 15 вересня зросла в середньому на 5,8 т/га.

Накопичення цукрів у коренеплодах тісно пов’язано з умовами вирощування рослин цукрових буряків. Найвище накопичення цукрів у коренеплодах відбулось при густоті стояння рослин 110-115 тис. шт. /га та нормі удобрення N45P60K45 (Білоцерківський ЧС 57 – 17,8 %, Іванівсько-Веселоподільський ЧС 84 – 17,9 %, Ворскла – 18,0 %). Найбільші прирости врожаю від збільшення густоти стояння одержано на фоні удобрення N135P180K135 при вирощуванні всіх гібридів незалежно від строків збирання. Загалом від впливу підвищення густоти стояння рослин показник цукристості коренеплодів зростав на 0,3-0,8 % залежно від гібриду.  

При збільшенні норми до N135P180K135 цукристість коренеплодів зменшувалась на 0,2-0,6 % залежно від досліджуваного гібриду.

Дослідження показали чітку тенденцію підвищення цукристості коренеплодів при перенесенні строків збирання врожаю на жовтень місяць. Незалежно від норм удобрення та густоти стояння рослин експериментально доведено, що цукристість  зростає під дією подовження періоду вегетації цукрових буряків. Приріст цукристості коренеплодів при цьому в середньому становив 0,8-1,6 % залежно від досліджуваного гібриду. Перше місце серед досліджуваних гібридів за збором цукру належить гібриду Білоцерківський ЧС 57 із збором цукру 10,75 т/га. Такий результат одержано під дією високої норми удобрення, максимальної густоти стояння та подовженні періоду вегетації (рис.2).

Рис. 2. Збір цукру з одиниці площі залежно від впливу комплексу агротехнічних факторів, т/га

Наведені результати досліджень дають підстави для висновку: в комплексі агрозаходів при формуванні високої продуктивності цукрових буряків поряд з нормами внесення добрив, густотою стояння рослин і строками збирання врожаю важливу роль відіграє гібрид.

Реальна цінність одержаного врожаю цукрових буряків залежить від його якості. При оцінці якості цукрових буряків з технологічної точки зору необхідно враховувати її залежності передусім від сортових та агротехнічних особливостей культури, які істотно впливають на хімічний склад коренеплодів і їхню якість як сировини для цукрових заводів.

Аналіз даних, наведених у таблиці 4, показав, що зі збільшенням густоти стояння рослин вміст зольних елементів (калію та натрію) зменшується незалежно від норм внесення добрив. Істотної різниці між гібридами за вмістом зольних елементів під час досліджень не виявлено.

Таблиця 4

Технологічні показники якості коренеплодів цукрових буряків залежно від норм внесення добрив та густоти стояння* (середнє за 2005-2007 рр.)

Густота стояння рослин,

тис. шт.

/га

Норми внесення

добрив

Вміст зольних елементів,

мг/екв на 100 г

Доброякісність соку, %

Вихід цукру

на заводі,  ц/га

К

Na

50-55

80-85

110-115

50-55

80-85

110-115

50-55

80-85

110-115

50-55

80-85

110-115

Білоцерківський ЧС 57

N45P60K45

3,04

2,82

2,43

3,29

3,19

2,86

90,83

91,37

91,80

79,13

83,10

86,13

N90P120K90

3,13

2,90

2,65

3,32

3,26

3,05

90,73

91,00

91,60

80,40

84,70

87,40

N135P180K135

3,35

2,95

2,75

3,47

3,33

3,10

90,63

90,90

91,37

82,17

85,43

90,83

Іванівсько-Веселоподільський ЧС 84

N45P60K45

2,97

2,74

2,48

3,40

3,25

3,03

90,83

91,96

91,77

77,70

85,16

87,60

N90P120K90

3,08

2,80

2,56

3,46

3,32

3,18

90,67

91,00

91,60

81,20

85,70

88,87

N135P180K135

3,30

2,90

2,67

3,52

3,36

3,24

90,53

90,93

91,43

83,87

87,07

89,93

Ворскла

N45P60K45

3,11

2,69

2,47

3,29

3,18

2,96

90,23

90,87

91,27

75,33

80,37

84,10

N90P120K90

3,30

2,69

2,59

3,52

3,21

3,11

89,93

90,60

91,17

78,30

81,50

85,20

N135P180K135

3,44

2,83

2,62

3,68

3,21

3,17

89,60

90,77

91,00

78,93

82,57

86,30

Примітка: *строк збирання коренеплодів цукрових буряків – пізній (орієнтовно 15 жовтня)

Доброякісність соку значно підвищується від збільшення густоти: для гібриду Білоцерківський ЧС 57 на 50-55 тис. шт. /га при N45P60K45 90,83%; на 110-115 тис. шт. /га 91,80%. Для гібриду Іванівсько-Веселоподільський ЧС 84 ці показники відповідно становлять – 90,83 і 91,77%, Ворскла – 90,23 і 91,27%. Аналогічну тенденцію спостерігали при всіх нормах внесення добрив, що вивчались у досліді. Виявлено, що із досліджуваних гібридів найвищим показником доброякісності очищеного соку коренеплодів характеризувався гібрид Білоцерківський ЧС 57 – 91,80 % при густоті стояння 110-115 тис. шт. /га з нормою внесення добрив N45P60K45 та пізнім строком збирання. З наукових публікацій відомо, що підвищення норм внесення добрив супроводжується погіршенням технологічних показників якості. Це підтвердили і результати  наших досліджень (таблиця 4). Збільшення норми внесення добрив від N45P60K45 до N135P180K135 спричиняло погіршення технологічних якостей коренеплодів: накопичення зольних елементів (К та Nа), зниження доброякісності очищеного соку та збільшення втрат цукру в патоці.

Аналіз результатів проведених досліджень показав, що підвищення густоти стояння рослин призводить до збільшення виходу цукру при переробці та зменшення втрат цукру в патоці, тобто зменшується МБ-фактор (кількість отриманої меляси на 100 кг виробленого білого цукру)  (рис. 3).

Рис. 3. Вплив густоти стояння рослин цукрових буряків на МБ-фактор 

Примітка. Норма внесення добрив N135P180K135, пізні строки збирання

У коренеплодів гібриду Білоцерківський ЧС 57 показник МБ-фактора під впливом 110-115 тис. шт. /га за N135P180K135 порівняно з 50-55 тис. шт. /га знизився на 15,6 %, Іванівсько-Веселоподільський ЧС 84 – на 14,2 %, у Ворскла –  на 20,0 %. Як показав аналіз одержаних даних, гібрид Ворскла мав у середньому по варіантах найвищий показник МБ-фактора, найнижчий – гібрид Білоцерківський ЧС 57.

За результати досліджень встановлено, що максимальний вихід цукру на заводі (90,83 ц/га) одержано при вирощуванні цукрових буряків гібриду Білоцерківський ЧС 57 при N135P180K135 та густоті стояння 110-115               тис. шт. /га. Експериментально виявлено істотний приріст виходу цукру на заводі за рахунок максимальної густоти стояння рослин та високих норм удобрення. Так, для гібридів Білоцерківський ЧС 57 та Іванівсько-Веселоподільський ЧС 84 становив 11,7 та 12,23 ц/га. Цукрові буряки гібриду Ворскла мали найнижчий вихід заводського цукру (86,30 ц/га) та мінімальний його приріст (5,93 ц/га) від дії високого рівня мінерального живлення та оптимальної густоти стояння.

При дослідженні впливу строків збирання врожаю на якість коренеплодів встановлено позитивну дію пізнього строку збирання (орієнтовно 15 жовтня). Пізні строки збирання врожаю коренеплодів спричинюють зменшення вмісту зольних елементів, покращення доброякісності соку в середньому  за варіантами досліду на 1,32 % та збільшення виходу цукру на заводі  на 20,17 ц/га.

У п’ятому розділі "Економічна та енергетична оцінка ефективності використання комплексу агротехнічних прийомів вирощування цукрових буряків" здійснено аналіз економічної та енергетичної ефективності взаємодії агротехнічних факторів.

До основних показників, що визначають економічну ефективність вирощування цукрових буряків віднесено агротехнічні прийоми вирощування цукрових буряків, що забезпечують приріст урожайності коренеплодів, збір цукру, одержаний прибуток  від реалізації коренеплодів та рівень рентабельності виробництва. Аналіз результатів досліджень показав, що у варіанті вирощування цукрових буряків з густотою стояння рослин 110-115 тис. шт. /га, нормою внесення добрив N135P180K135 та пізніх строках збирання врожаю найвищий рівень рентабельності через сортові особливостей мав гібрид Білоцерківський ЧС – 56,8 %. Зростання врожайності коренеплодів від збільшення густоти стояння, підвищення норми внесення добрив та пізніх строків збирання врожаю зумовило одержання додатково 9,17-15,29 грн. від реалізації 1 т коренеплодів. Перенесення терміну збирання на місяць пізніше сприяє зменшенню собівартості 1 т коренеплодів та підвищенню ціни їхньої реалізації. Внаслідок цього збільшується одержаний прибуток від реалізації 1 т коренеплодів цукрових буряків та зростає рівень рентабельності коренеплодів. Отже, ці умови сприяють  підвищенню рівня рентабельності  у 2,0-2,5 раза.

За максимальної густоти стояння та норми внесення добрив при пізніх строках збирання (орієнтовно 15 жовтня) коефіцієнт енергетичної ефективності врожаю становив для гібриду Білоцерківський ЧС 57 – 4,40, Іванівсько-Веселоподільський ЧС 84 – 4,39, для Ворскла – 4,25. При цьому енергетичні витрати на виробництво цукрових буряків були рівнозначними (41144 Мдж/га).


ВИСНОВКИ

 1.  За результатами проведених польових і лабораторних досліджень в умовах недостатнього зволоження лівобережної частини Лісостепу України зроблено теоретичні узагальнення і практичні рекомендації щодо впливу норм внесення добрив, густоти стояння, строків збирання врожаю та їхньої взаємодії на ріст, розвиток і продуктивність цукрових буряків сучасних гібридів.
 2.  У зоні недостатнього зволоження головним фактором, що впливає на параметри величин урожаю коренеплодів цукрових буряків, є забезпеченість рослин вологою. Встановлено, що добрива спричиняють збільшення загального водоспоживання при високій урожайності коренеплодів, через що запаси вологи в метровому шарі ґрунту на варіантах з максимальною нормою удобрення нижчі, ніж на варіантах з мінімальною (50-60 мм проти 42-53 мм).
 3.  Норма внесення добрив N135P180K135 при вирощуванні цукрових буряків призводить до інтенсивного наростання площі асиміляційного  апарату. Серед досліджуваних гібридів упродовж  усього періоду вегетації найбільшу площу листкової поверхні формували рослини цукрових буряків  гібриду Білоцерківський ЧС 57, що  сприяло активізації ростових процесів і кращому формуванню врожаю.
 4.  Відмічено позитивний вплив на збільшення маси коренеплоду та листків (гички) рослин цукрових буряків норми удобрення N135P180K135, густоти стояння 50-55 тис. шт. /га та пізніх строків збирання.

Пізні строки збирання сприяють значному зменшенню маси листків порівняно з ранніми та збільшенню маси коренеплодів. При цьому співвідношення маси листків з масою коренеплодів зменшується. При нормі удобрення N135P180K135, густоті стояння 50-55 тис. шт. /га на період першого строку збирання врожаю цукрових буряків маса коренеплоду гібриду Білоцерківський ЧС 57 становила 737 г, листків  373 г (52 %), при другому збиранні  –  850 і 278 г (33 %).

 1.  Оптимальна густота стояння рослин цукрових буряків позитивно впливала на вміст сухої речовини в органах рослин. У середньому між гібридами та рівнями мінерального живлення збільшення густоти стояння від 50-55 тис. шт. /га до 110-115 тис. шт. /га спричиняло зростання накопичення сухої речовини в листках (гичці) на 0,53 %, у коренеплодах на  0,42 % - ранні строки збирання; при пізніх строках збирання в листках (гичці)  на 0,29 %, у коренеплодах на 0,31 %.

Під дією умов живлення, що забезпечувались за рахунок норми внесення добрив N135P180K135, рослинами цукрових буряків на період другого строку збирання було сформовано суху речовину, маса якої змінювалась залежно від особливостей сорту від 182,87 до 203,66 г при мінімальній густоті стояння (50-55 тис. шт. /га). Найбільшу масу сухої речовини накопичували рослини цукрових буряків гібриду Білоцерківський ЧС 57.

 1.  Максимальна норма внесення добрив (N135P180K135) сприяє підвищенню вмісту основних елементів живлення в рослинах цукрових буряків. Одночасно максимальна густота стояння рослин                                      (110-115 тис. шт. /га) та пізні строки збирання зумовлюють тенденцію до зниження вмісту азоту, фосфору та калію, що позитивно впливає на технологічну якість продукції.
 2.  Найбільш сприятливими умовами для збільшення збору цукру з одиниці площі при істотному прирості врожаю забезпечує комплекс агротехнічних факторів: внесення добрив за нормою N135P180K135,  густота стояння 110-115 тис. шт. /га  та пізні строки збирання (орієнтовно 15 жовтня). Серед гібридів найвищим показником біологічного збору цукру був у гібридах Білоцерківський ЧС 57 (10,75 т/га), Іванівсько-Веселоподільський ЧС 84 (10,50 т/га) та Ворскла (10,45 т/га).

Максимальний приріст урожаю коренеплодів від збільшення норм внесення добрив одержано від гібриду Білоцерківський ЧС 57 – 5,7 т/га. Приріст врожаю коренеплодів від збільшення густоти стояння становить 3,7-4,2 т/га залежно від гібриду. З урахуванням біологічних особливостей досліджуваних гібридів урожайність коренеплодів на 15 жовтня порівняно з 15 вересня зросла в середньому на 5,8 т/га.

 1.  Встановлено позитивний вплив на накопичення цукрів у коренеплодах цукрових буряків із густотою стояння 110-115 тис. шт. /га та пізніми строками збирання врожаю. Під впливом збільшення густоти стояння рослин показник цукристості коренеплодів зростає на 0,3-0,8 %, від  подовження періоду вегетації шляхом перенесення  строків збирання (орієнтовно з 15 вересня на 15 жовтня) – на 0,8-1,6 % залежно від гібриду.
 2.   Підвищення норми внесення мінеральних добрив спричиняє погіршення показників технологічної якості коренеплодів. Зокрема, збільшується вміст катіонів калію та натрію, але технологічний вихід цукру зростає за рахунок більшої урожайності коренеплодів.

Істотний приріст виходу цукру на заводі зумовлює максимальна густота стояння рослин цукрових буряків (110-115 тис. шт. /га), максимальна норма внесення добрив (N135P180K135) та пізні строки збирання. В середньому між досліджуваними гібридами взаємодія агротехнічних факторів сприяє одержанню додаткових 19,28  ц/га.

 1.  Розраховано і встановлено позитивний енергетичний баланс агротехнічних заходів. Значно підвищити коефіцієнт енергетичної ефективності (Кее) за високих енергетичних витрат (збільшення норми внесення добрив) можна при збільшенні густоти стояння та збиранні цукрових буряків  орієнтовно 15 жовтня (пізні  строки). Серед досліджуваних гібридів через їхні сортові особливості за вирощування при N135P180K135, густоті стояння рослин 110-115 тис. шт. /га та пізніх строках збирання найвищий рівень рентабельності мав гібрид Білоцерківський ЧС 57– 56,8 %.
 2.  При виробничій перевірці вирощування гібридів цукрових буряків за удосконаленої технології їх вирощування приріст урожайності становив 12,2-14,7 т/га порівняно з загальноприйнятою технологією вирощування для досліджуваної зони. Експериментально встановлено, що густота стояння 110-115 тис. шт. /га, норма внесення добрив N135P180K135 та пізні строки збирання позитивно впливали на збір цукру. Серед гібридів найбільший приріст цукру забезпечили цукрові буряки гібриду Білоцерківський ЧС 57 (2,32 т/га).

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

 1.  В умовах недостатнього зволоження лівобережної частини Лісостепу України на чорноземі типовому слабосолонцюватому доцільно вирощувати цукрові буряки гібридів з різними біологічними властивостями Білоцерківський ЧС 57(триплоїдний гібрид) та Іванівсько-Веселоподільський ЧС 84 (диплоїдний гібрид) для максимального використання ґрунтових і погодно-кліматичних умов і накопичення цукрів у коренеплодах.  
 2.  Для одержання потенційно високої врожайності при вирощуванні цукрових буряків на рівні 58,7-61,1 т/га коренеплодів і збору цукру 10,45-10,75 т/га з високими технологічними показниками якості економічно та енергетично доцільною є норма внесення мінеральних добрив N135P180K135, густота стояння рослин 110-115 тис. шт. /га та збирання врожаю коренеплодів у пізні строки (орієнтовно 15 жовтня).

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1.  Заришняк А. С. Удобрення в поєднанні з вибором сорту – продуктивний агротехнічний фактор підвищення врожайності цукрових буряків / А. С. Заришняк, С. М. Гринів // Основи формування продуктивності сільськогосподарських культур за інтенсивних технологій вирощування: Зб. наук. праць Уманського державного аграрного університету, 2008. – С. 574–577. (Особистий внесок – проведення експериментальних досліджень, аналіз і узагальнення даних, участь у написанні статті).
 2.  Гринів С. Удобрення – основний агротехнічний прийом підвищення продуктивності цукрових буряків // Невідкладні заходи із завершення реформування АПК і зростання його ефективності шляхом трансферу інновацій: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 травня 2008 року. Частина 1. – Тернопіль: ТІ АПВ УААН, 2008. –   С. 29–30.
 3.  Гринів С. М. Встановлення оптимальної густоти стояння – важливий фактор підвищення продуктивності цукрових буряків /                            С. М. Гринів // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія "Агрономія і біологія". – 2008. –  № 11(16). –  С.  96–98.
 4.  Гринів С. М. Сорт, добрива, строки збирання – складові підвищення продуктивності цукрових буряків / С. М.  Гринів // Вісник ХНАУ. Серія „Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – 2009. – № 9. – С. 110–115.
 5.  Заришняк А. С. Вплив рівня мінерального живлення, густоти стояння на урожайність та якість коренеплодів цукрових буряків /                   А. С. Заришняк, С. М. Гринів // Вісник аграрної науки. – 2009.  – № 10. –           С. 11–14. (Особистий внесок – проведення експериментальних досліджень, аналіз і узагальнення даних, участь у написанні статті).
 6.  Гринів С. М. Визначення оптимальних строків збирання – як один із факторів підвищення продуктивності цукрових буряків / С. М. Гринів // Агробіологія: Збірник наукових праць / Білоцерк. держ. аграр. ун-т. –  Біла Церква, 2010. – Вип. 2 (69). –С. 53–55.
 7.  Гринів С. Вплив рівня мінерального живлення на продуктивність цукрових буряків при різних строках збирання // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 24-25 червня 2010 року „Формування конкурентноспроможного середовища для досягнення світових параметрів факторіальних і результативних показників виробництва”. – Тернопіль: ТІ АПВ НААНУ, 2010. – С. 60– 62.

АНОТАЦІЇ

Гринів С. М. Удосконалення основних агротехнічних прийомів вирощування цукрових буряків сучасних гібридів у лівобережній частині Лісостепу України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво. – Інститут цукрових буряків УААН (Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України), Київ, 2010.

У дисертаційній роботі за результатами досліджень, що проводились упродовж 2005-2007 рр., висвітлено особливості реакції рослин цукрових буряків сучасних гібридів на агротехнічні прийоми вирощування та уточнені параметри їх впливу на врожайність та технологічні показники якості коренеплодів.  

Вивчено ріст і розвиток рослин цукрових буряків залежно від норм внесення добрив, густоти стояння та строків збирання коренеплодів, що зумовлюють формування високого рівня продуктивності з високими  технологічними якостями коренеплодів. Установлено, що поряд з агротехнічними прийомами вирощування, які впливають на формування врожайності та технологічні якості коренеплодів, важливу роль відіграють сортові (біологічні) особливості гібридів. У роботі проведено порівняльний аналіз продуктивності гібридів Білоцерківський ЧС 57, Іванівсько-Веселоподільський ЧС 84 та Ворскла залежно від агротехнічних чинників.

За результатами аналізу комплексної агроекономічної і біоенергетичної оцінкам впливу комплексу агротехнічних факторів на вирощування цукрових буряків установлено ефективність та визначено найбільш оптимальні: густота стояння рослин, норма внесення добрив, строки збирання при вирощуванні цукрових буряків в умовах недостатнього зволоження лівобережної частини Лісостепу України. 

Наведено результати впровадження у виробництво комплексу агротехнічних заходів при вирощуванні цукрових буряків гібридів Білоцерківський ЧС 57 та Іванівсько-Веселоподільський ЧС 84.

 Ключові слова: цукрові буряки, гібрид, норми внесення добрив, густота стояння рослин, строки збирання, продуктивність, технологічні якості.

 Грынив С. Н. Усовершенствование основных агротехнических приемов возделывания сахарной свеклы современных гибридов в левобережной части Лесостепи Украины. – Рукопись.

 Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.09 – растениеводство. – Институт сахарной свеклы УААН (Институт биоэнергетических культур и сахарной свеклы НААН Украины), Киев, 2010.

В диссертационной работе по результатам исследований, проведенных на протяжении 2005-2007 гг., освещены особенности реакции растений сахарной свеклы современных гибридов на агротехнические приемы выращивания и уточнены параметры их влияния на урожайность и технологические показатели качества корнеплодов.

Изучено рост и развитие растений сахарной свеклы в зависимости от  норм внесения удобрений, густоты стояния и сроков сбора корнеплодов, которые обусловливают формирование высокого уровня продуктивности с высокими технологическими качествами корнеплодов. Установлено, что наряду с агротехническими приемами выращивания, влияющими на формирование урожайности и технологические качества корнеплодов, важную роль играют сортовые (биологические) особенности гибридов. В работе выполнен сравнительный анализ продуктивности гибридов Белоцерковский ЧС 57, Ивановско-Веселоподольский ЧС 84 и Ворскла в зависимости от агротехнических факторов.

По результатам агроэкономической и биоэнергетической оценкам влияния комплекса агротехнических факторов при выращивании сахарной свеклы установлена эффективность и определены наиболее оптимальные: густота стояния растений, норма внесения удобрений, сроки уборки при выращивании сахарной свеклы в условиях недостаточного увлажнения левобережной части Лесостепи Украины.

Научно обосновано, что наиболее эффективные условия для увеличения сбора сахара с единицы площади при существенном приросте урожая обеспечивает комплекс агротехнических приемов: внесение удобрений в норме N135P180K135, густота стояния растений 110-115 тыс. шт./га и поздние сроки сбора урожая (ориентировочно 15 октября). Среди гибридов высокий показатель биологического сбора сахара имел Белоцерковский ЧС 57 (10,75 т/га), Ивановско-Веселоподольский ЧС 84 (10,50 т/га) и Ворскла (10,45 т/га).

Максимальный прирост урожая корнеплодов от увеличения норм внесения удобрений получен у гибрида Белоцерковский ЧС 57 - 5,7 т/га. Прирост урожайности корнеплодов от увеличения густоты стояния растений составляет 3,7-4,2 т/га в зависимости от гибрида. Учитывая биологические особенности исследуемых гибридов, урожайность корнеплодов ориентировочно на 15 октября по сравнению с 15 сентября выросла в среднем на 5,8 т/га.

Выращивание гибридов сахарной свеклы при густоте стояния растений 110-115 тыс. шт./ га, норме внесения удобрений N135P180K135 поздних сроков уборки (ориентировочно 15 октября) способствует повышению уровня рентабельности в 2,0-2,5 раза в зависимости от гибрида. Среди исследуемых гибридов в силу их сортовых особенностей высокий уровень рентабельности обеспечивает гибрид Белоцерковский ЧС 57 - 56,8%.

 Ключевые слова: сахарная свекла, гибрид, нормы внесения удобрений, густота стояния растений, сроки уборки, продуктивность, технологические качества.

Gryniv  S. M. An improvement of the basic agrotechnical approaches of growing of modern sugar beet hybrids on the left-bank of the Forest-Steppe zone of Ukraine. – Manuscript.

Thesis on Candidate of agricultural sciences degree, specialty 06.01.09 – plant growing. – Institute for Sugar Beet of UAAS (Institute for Bioenergy Crops and Sugar Beet of NAAS of Ukraine), Kyiv, 2010.

According to the survey results of 2005 – 2007, the thesis highlights the issues of the reaction of modern sugar beet hybrids to the agro-technical growing approaches and clarifies the parameters of their influence on the productivity and technological indexes of beet- root quality.

It is examined the influence of fertilizer application norms as well as plant population and time of beet-root harvesting which cause the formation of high level productive roots and of high technological qualities. It is established, that along with the agro-technical approaches of cultivation that influence on the yield and technological quality of beet-roots the varietal (biological) characteristics  of the hybrids are also very important. In this paper it is made the comparative analysis of productivity of the following hybrids: Bilitserkivsky ChS 57, Ivanivs’ko-Veselopodilsky ChS 84 and Vorskla depending on agro-technical factors.

Due to the complex agro-economic and bioenergetic assessment of the influence of agro-technical factors during the sugar beet cultivation it was established the most effective and the most optimal: plant population, fertilizer application norm, time of sugar beet harvesting under the conditions of the left-bank of the Forest-Steppe zone of Ukraine.

There are given the results of the application of the complex of agro-technical factors while growing the sugar beet hybrids Bilotserkivsky ChS 57, Ivanivs’ko-Veselopodilsky ChS 84.

Key words: sugar beet, hybrid, fertilizer application norm, plant population, time of harvesting, productivity, technological qualities.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68694. Венский конгресс и формирование «Европейского концерта» как системы межгосударственных отношений 13.13 KB
  Венский конгресс был призван положить конец «наполеоновским» войнам и проходил с октября 1814 г. по июнь 1815 г. Главные лица конгресса – Александр I (Россия), Каслри (шеф МИД Англии), Франц I (Австрия), Фридрих Вильгельм III (Пруссия). На конгрессе были представлены более 200 европейских государств.
68696. Современные системы менеджмента 59.82 KB
  Поэтому при переходе от теории менеджмента к практике необходимо использовать такие системы модели менеджмента которые наиболее полно отвечают местным особенностям ведения бизнеса. Начиная с момента получения политической и экономической независимости в период формирования рыночной экономики...
68697. Сравнительная характеристика финского и польского этносов накануне вхождения ВКФ и ЦП в состав России 16.06 KB
  Несмотря на то что Великое Княжество Финляндское так же как и Царство польское относилось к этнически западным цивилизациям различия в уровне развития и складывании жизни этносов накануне вступления в состав России оказались ощутимыми. Благодаря правильной политике Александра...
68698. Особенности формирования политических партий и становление национальных институтов власти в Казахстане и Средней Азии 16.91 KB
  Новая политическая организация получила название Шура и Исламия Исламский совет. Изначально Шура и Исламия формировалась не только как политическая организация но и как орган местной власти наподобие Алаш. Однако в отличие от Алаш Шура и Исламия смогла создать функционировавшую организационную..
68700. Соотношение науки, философии, искусства, обыденного познания 36 KB
  Проблема отличия науки от других форм познавательной деятельности это проблема демаркации т. 5 Для науки характерна постоянная методологическая рефлексия. Иногда можно выделить конденсат народной науки в виде заветов примет наставлений ритуалов и пр.
68701. ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 39.53 KB
  Лексические нормы или нормы словоупотребления это нормы определяющие правильность выбора слова из ряда единиц близких ему по значению или по форме а также употребление его в тех значениях которые оно имеет в литературном языке.