64473

Розчини і бетони з добавками ПАР та електроліту форміату натрію

Автореферат

Архитектура, проектирование и строительство

Продукт містить від 70 до 90 форміату натрію що дає підставу дослідити ФНТ в цементних розчинах та бетонах в якості електроліту в складі комплексних добавок. Продукт ФНТ і комплексні добавки на його основі у якості дисперсних водорозчинних...

Украинкский

2014-07-07

232.5 KB

0 чел.

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Глазкова світлана Валентинівна

УДК 666.96; 666.97

Розчини  і  бетони  з  добавками  ПАР  

та  електроліту  форміату  натрію

Спеціальність 05.23.05 - будівельні матеріали та вироби

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Одеса - 2010


Дисертацією є рукопис

Роботу виконано у відділі  технології виготовлення залізобетонних конструкцій в Державному підприємстві «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» Міністерства регіонального  розвитку та будівництва України

Науковий керівник:  

кандидат  технічних наук, с. н. с.

Гірштель Генріх Борисович

Державне  підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, завідувач лабораторії

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук,  професор

Шишкін Олександр Олексійович

Криворізький технічний університет, м. Кривий Ріг, завідувач кафедри  технології  будівельних матеріалів, виробів та конструкцій

кандидат технічних наук, доцент

Зеленкова Ганна Федорівна

Національний авіаційний університет, м. Київ,

професор кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів  

Захист відбудеться 5 жовтня 2010 р. о 1400 годині на засіданні  спеціалізованої вченої ради Д 41.085.01  Одеської державної академії будівництва та архітектури  за адресою: 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4.

З дисертацією можна ознайомитись  у бібліотеці Одеської державної академії будівництва та архітектури,  за адресою: 65029, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4.

Автореферат розісланий 1 вересня 2010 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат технічних наук, доцент      В.М.Карпюк


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Аналіз стану будівельної індустрії в Україні виявив перспективність виробництва сухих будівельних сумішей та бетонних сумішей з комплексними добавками  та наявність  сировинної бази для цього. Розвиток  галузі  потребує використання хімічних добавок різного призначення, в тому числі  пластифікаторів та  суперпластифікаторів (СП) у вигляді тонкодисперсних порошків.

Найбільш перспективним напрямком досліджень є розробка комплексних добавок системи ПАР (поверхнево-активна речовина) + електроліт, для яких в Україні є відповідна сировинна  база.

Одним із відходів Рубежанського хімічного  заводу “Заря” (Україна) в процесі виробництва пентаеритриту є порошковий продукт, що має торгову  марку “ФНТ” – форміат натрію технічний. Продукт  містить від 70 до 90 % форміату натрію, що дає підставу дослідити ФНТ в цементних розчинах  та бетонах в якості електроліту в складі комплексних добавок.

Диспергатор НФ (завод “Краситель”, Україна) являє собою суміш сполук на основі олігомерних продуктів конденсації нафталінсульфокислоти  і формальдегіду, що припускає можливість використання диспергатора НФ у якості ПАР, а також у складі комплексної добавки ПАР + електроліт.

Продукт ФНТ і комплексні добавки на його основі  у якості дисперсних водорозчинних порошків  можуть  бути використані як у сухих будівельних сумішах, так і в традиційних розчинах і бетонах.

Дослідження можливості використання в промислових умовах ФНТ та НФ невідомо, тому проведення даних досліджень актуально.

Зв’язок роботи з науковими програмами. Робота виконувалась  відповідно до міжгалузевої науково-технічної  програми Мінрегіонбуду України “Розробка та впровадження в  будівництво сухих  сумішей у 1996 – 2000 роках”, а також наказу Держбуду України відносно розробки національного стандарту України: ДСТУ “Сухі будівельні суміші. Загальні технічні умови”.  Робота була виконана  у науково-дослідному інституті будівельних конструкцій Мінрегіонбуду України (автор була виконавцем даних робіт).

Мета роботи - підвищення міцності на стиск та згин, водонепроникності, зчеплення з пористою основою  цементних розчинів, бетонів і сухих будівельних сумішей за рахунок комплексних добавок  на основі ПАР та електроліту форміату натрію.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:

- дослідити процеси структуроутворення  цементного каменю при введенні продукту ФНТ (форміат натрію технічний);

- дослідити вплив  ФНТ на фізико-механічні властивості цементних  розчинових та бетонних сумішей, розчинів та бетонів;

- дослідити нафталінформальдегідний диспергатор НФ в якості ПАР для покращення пластифікуючих властивостей розчинових та бетонних сумішей;

- встановити  співвідношення складових в комплексних суперпластифікаторах  системи СП + ФНТ,  дослідити взаємодію  добавок СП НФ і ФНТ  з полімерними добавками  в будівельних розчинових сумішах та розчинах на основі модифікованих сухих будівельних сумішей;

- провести випробування ФНТ у виробничих умовах; визначити ефективність застосування ФНТ в якості добавки.

Об'єкт дослідження – цементні системи  (цементний камінь, цементно-піщаний розчин, бетон,  сухі будівельні суміші) з комплексними добавками на основі ПАР і  електроліту  форміату натрію.

Предмет досліджень –процеси структуроутворення, формування фазового складу  тверднучого цементу, властивості цементних композитів при введенні ФНТ (форміат натрію технічний).

Методи досліджень: стандартні методики за діючими нормативними документами для вивчення фізико-механічних  властивостей  матеріалів; фізико-хімічні методи (диференційно-термічний і термоваговий аналізи, рентгенофазовий аналіз, інфрачервона спектроскопія) для вивчення процесів гідратації та структуроутворення цементного каменю з добавкою.

Наукова новизна:

  •  встановлено механізм  дії продукту ФНТ на процеси гідратації і структуроутворення цементного каменя: ФНТ сприяє збільшенню частки гідросилікатних фаз і зміні балансу фазового складу гідросилікатів в сторону  збільшення кількості більш стійких низькоосновних гідросилікатів, що призводить до підвищення щільності і міцності цементного каменю;
  •  встановлена дія окремих компонентів ФНТ:  спирти моно та дипентаеритрит діють  в якості  ПАР  як пластифікатор,  форміат  натрію в якості  електроліту впливає на фазовий склад і структуру гідросилікатів; продукт ФНТ в  цементних композиціях діє як комплексна добавка поліфункціональної дії системи ПАР + електроліт;
  •  знайдена точка евтектики при замерзанні водних розчинів ФНТ, що дозволило  рекомендувати ФНТ в якості протиморозної добавки при негативних температурах не нижче мінус 10о С;
  •  показана можливість використання нафталінформальдегідного диспергатору НФ в якості суперпластифікатору в цементних розчинових і бетонних сумішах;
  •  досліджено вплив розроблених комплексних суперпластифікаторів (СП + ФНТ)  на рухомість розчинових і бетонних сумішей,  розчинів і  бетонів.

Практичне значення отриманих результатів:

  •  результати наукових досліджень впроваджені при розробці нормативних документів: «Рекомендації  по застосуванню форміату натрію  технічного (ФНТ) в якості добавки при виробництві цементних розчинів і бетонів (ДП НДІБК, 1998) та ТУ У 3.50-14308351-130-99 «Форміат натрію технічний» (технічні вимоги до ФНТ,  галузь використання ФНТ – виробництво будівельних матеріалів і конструкцій із бетону  та залізобетону);
  •  продукт ФНТ в якості добавки поліфункціональної дії використовували при виробництві збірних залізобетонних конструкцій на заводі ЗБК ЕКБ ДП НДІБК, що забезпечує зниження  температури  та скорочення  часу ізотермічного прогріву в процесі ТВО;
  •  в зимовий період  ФНТ використовували в якості  протиморозної добавки на об’єктах промислового і громадського призначення;
  •   в сухих  будівельних сумішах продукт ФНТ застосовують для покращення якості сумішей клеїв для плиток, самовирівнювальних підлог  та ін. (ТОВ «Фомальгаут», суміші «ПОЛІМІН»).

Особистий внесок здобувача полягає у формулюванні гіпотези дослідження, проведенні експериментальних досліджень, обробці отриманих  результатів та впровадження отриманих результатів  у виробництво.

1. Гирштель Г.Б. Сокращение режима тепловой обработки железобетонных изделий / Г.Б. Гирштель, Н.С. Мудрик, С.В. Глазкова // Будівельні конструкції: зб. наук. праць. - К.: ДП нДІБк. – Вип. 49, 1998. -  С. 128-131. (Особистий внесок: експериментальне дослідження впливу добавки поліфункціональної дії на міцність бетону при ТВО).

2. Современные сухие  строительные смеси в Украине / Г.Б. Гирштель, П.И. Белик, Н.С. Мудрик, С.В. Глазкова // Будівельні конструкції: зб. наук. праць. - К.: ДП нДІБк. – Вип. 50, 1999. - С. 325-327. (Особистий внесок: оцінка розвитку виробництва  сухих будівельних сумішей в Україні).

3. Гирштель Г.Б.  Влияние режима виброуплотнения на прочность цементного раствора с комплексной добавкой / Г.Б. Гирштель, С.В. Глазкова, Д.В. Анопко  // Будівельні конструкції: зб. наук. праць. - К.: ДП нДІБк. – Вип. 52, 2000. - С. 257-259. (Особистий внесок: експериментальне дослідження  впливу режимів вібрації на міцність цементного розчину з комплексною добавкою).

4. Глазкова С.В. Комплексный суперпластификатор для сухих строительных смесей / С.В. Глазкова // Будівельні конструкції: зб. наук. праць. - К.: ДП нДІБк. – Вип. 52, 2000. - С. 260-265.

5. Гирштель Г.Б. Использование химической добавки  комплексного действия для повышения прочности нормального  сцепления кирпича с раствором / Г.Б. Гирштель, С.В. Глазкова, П.И. Белик // Будівельні конструкції: зб. наук. праць. - К.: ДП нДІБк. – Вип. 53. – Кн. 2, 2000. - С. 53-55. (Особистий внесок: експериментальне дослідження  міцності зчеплення з цеглою будівельного розчину з  добавкою ФНТ).

6. Гирштель Г.Б. Специальные растворы  и бетоны для  ремонтно-восстановительных работ на промышленных объектах / Г.Б. Гирштель, С.В. Глазкова  // Будівельні конструкції: зб. наук. праць. - К.: ДП нДІБк. – Вип. 54, 2001. - С. 186-187. (Особистий внесок: наведено інформацію робіт НДІБК  по сухим будівельним сумішам для ремонту  конструкцій Чорнобильської АЕС, київського колектору, газоходів ТЕЦ та ін.).

7. Глазкова С.В. Добавка полифункционального действия для цементных  бетонов, растворов и сухих строительных смесей / С.В. Глазкова // Будівельні конструкції: зб. наук. праць. - К.: ДП нДІБк. – Вип. 55, 2001. - С. 12-16.

8. Глазкова С.В. Исследование совместимости некоторых химических модификаторов для сухих строительных смесей / С.В. Глазкова // Будівельні конструкції: зб. наук. праць. - К.: ДП нДІБк. – Вип. 56, 2002. - С. 212 - 216.

9. Глазкова С.В. Взаимодействие некоторых химических добавок для сухих строительных смесей / С.В. Глазкова // Будівельні конструкції: зб. наук. праць. - К.: ДП нДІБк. – Вип. 59. – Кн. 1, 2003. - С. 462 - 465.

10. Глазкова С.В. Вплив добавки ФНТ  на продукти гідратації цементу / С.В. Глазкова   // Будівництво України. -  2005. - №6. – С. 31 – 34.

11. Гирштель Г.Б. Эффективный модификатор полифункционального действия на основе ПАВ и электролита формиата натрия / Г.Б. Гирштель,  С.В. Глазкова // Будівельні конструкції: зб. наук. праць. - К.: ДП нДІБк. – Вип. 72, 2009. - С. 168 - 178. (Особистий внесок: експериментальні дослідження впливу ФНТ на фізико-механічні характеристики цементних розчинів та бетонів, впровадження).

12. Гирштель Г.Б.  Исследование продукта ФНТ в качестве противоморозной добавки / Г.Б. Гирштель, С.В. Глазкова, Н.С. Мудрик // Будівельні конструкції: зб. наук. праць. - К.: ДП нДІБк. – Вип. 72, 2009. - С. 179 - 187. (Особистий внесок: визначення точки евтектики ФНТ, тверднення бетону з ФНТ при від’ємних температурах).

13. Гірштель Г.Б. Добавка поліфункціональної дії для цементних розчинів, бетонів та сухих будівельних сумішей /  Г.Б. Гірштель, С.В. Глазкова // Будівництво України. – 2009. - №4. – С. 18 – 22. (Особистий внесок: дослідження дії ФНТ на фізико-механічні властивості бетонних сумішей та бетонів).

14. Гирштель Г.Б. Бетоны с комплексной добавкой  на основе ПАВ и формиата натрия: механизм действия добавки, область применения / Г.Б. Гирштель, С.В. Глазкова // Материалы ІІ Международной конференции  Beton Forum UA. Современные бетоны. Перспективы развития. – К., 7 – 8 апреля 2010 г. – С. 62 – 67. (Особистий внесок: Экспериментальные исследования влияния ФНТ на физико-механические характеристики цементных растворов и бетонов).

15. Пат. 31525 А  Україна,  МПК С 04В 24/04 13/20.  В’яжуче для цементних  бетонів та розчинів / Гірштель Г.Б., Глазкова С.В., Єрін А.О., Чернишов О.М.; заявник та патентовласник Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій». - № 98094947; заявл. 22.09.98;  опубл. 15.12.00, Бюл. № 7 (ІІ ч.).  (Особистий внесок: експериментальні дослідження впливу ФНТ  на міцність бетону при ТВО).  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи були висвітлені на науково-практичному   семінарі  “Енергозберігаючі технології в будівництві і будівельній індустрії” (м. Київ, ДНДІБК Держбуду України, науково-виробнича фірма  “Композит”, Чернівці) 1999 рік; ХХХ науково-практичному семінарі “Енергозберігаючі технології цементів та бетонів” (м. Київ, ДНДІБК Держбуду України, науково-виробнича фірма  “Композит”) 2000 рік; Всеукраїнській науково-технічний конференції “Сучасні проблеми бетону та його технології” (м. Київ,  ДНДІБК Держбуду України) 2002 рік; Третій Всеукраїнській науково-технічній конференції “Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону” (м. Львів, НДІБК Держбуду України) 2003 рік; Третій Всеукраїнській науково-технічній конференції “Сучасні технології  бетону” (м. Київ, ДП ДНДІБК Мінрегіонбуду України) 2009 рік., ІІ Міжнародній конференціїи Beton Forum UA. Сучасні бетони. Перспективи розвитку. – Київ: Українська асоціація підприємств і організацій  цементної промисловості «Укрцемент», 7 – 8 квітня 2010 р. – С. 62 – 67.

Публікації. Основні положення роботи опубліковано в 14 друкованих працях, в тому числі 11 у фахових виданнях ВАК України; 1 – патент України.

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, п’яти  розділів, загальних  висновків, списку  використаних літературних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи становить 128 сторінок і включає 106 сторінок основного тексту, 15 рисунків, 40 таблиць, список використаних літературних джерел зі 131 найменувань на 15 сторінках, а також 4 додатки на  7 сторінках.

ЗМІСТ  роботи

У вступі обгрунтовані  актуальність та доцільність виконання даної  роботи, сформульована ціль  досліджень, наукова новизна, практичне значення та основні задачі, які вирішені в  роботі.

В першому розділі дано огляд стану проблеми та визначено  теоретичні передумови досліджень.

Розвиток науки і техніки дозволив перейти в будівельній галузі  на рівень світових технологій, однією з яких є використання  сухих будівельних сумішей нового покоління. Особливі властивості розчинів та бетонів на базі сухих будівельних сумішей забезпечуються за рахунок  функціональних модифікаторів різного  призначення.

Впровадження передових технологій стало можливо завдяки науковим розробкам як зарубіжних, так і вітчизняних вчених (Батраков В.Г., Бабушкін В.І.,  Фалікман В.Р., Большаков Е.Л.,  Мешков П.І., Коваль С.В., Поляков Д.М., Попов О.А., Корнєєв В.І., Лутц Г., Песков В.Г., Вікторович А.М.,  Шаяхметов Г.З., Султанбеков Т.К., Естімесов З.Р.,  Аміш Ф., Рюіз Н., Рунова Р.Ф., Шейніч Л.О.,  Файнер М.Ш., Карапузов Е.К.,  Спектор Ю.П., Айзман П.Б., Шишкін О.О., Дворкін Л.І., Ушеров-Маршак А.В., Савицький М.А., Зеленкова  Г.Ф., Марущак У.Д. та інші).

В Україні є  всі передумови для виробництва сухих будівельних сумішей на базі  місцевих матеріалів – є якісні  мінеральні в’яжучі, піски,  тонкодисперсні  мінеральні наповнювачі. Складніше питання з хімічними добавками.

Хімічні добавки різної дії (пластифікуючі, повітрявсмоктуючі, ущільнюючі, регулюючі терміни тужавлення і тверднення та ін.) випускаються підприємствами в основному у вигляді рідини. Гострою  необхідністю є розробка та дослідження порошкових  сухих добавок на основі продуктів вітчизняного виробництва.

Найбільш перспективним напрямком досліджень є розробка комплексних добавок системи ПАР (поверхнево-активна  речовина)  + електроліт.

Один із  побічних продуктів при виробництві пентаеритрита (Рубежанський хімічний завод «Зоря», Україна) ФНТ – форміат натрію технічний включає від 70 до 90 % форміату натрію  і до 25 % спиртів моно- і діпентаеритрита, що дає підставу досліджувати ФНТ у цементних розчинах і бетонах як комплексну добавку складу ПАР + електроліт.

Диспергатор НФ (завод «Криситель», Україна) являє собою суміш сполук на основі олігомерних продуктів конденсації  нафталінсульфокислоти і формальдегіду, що  припускає  можливість використання диспергатора НФ в якості суперпластифікатора.

В основу роботи покладена робоча гіпотеза підвищення міцності цементного каменю та покращення інших фізико-механічних властивостей цементних композицій шляхом утворення більш щільної структури цементного каменю, збільшення кількості гідросилікатних фаз, в тому числі  низькоосновних гідросилікатів за рахунок введення електроліту форміату натрію, а також гіпотеза можливості розробки комплексних суперпластифікаторів СП на основі  суперпластифікатора нафталінформальдегідного типу та форміату натрію технічного (ФНТ).

У другому розділі наведено характеристики сировинних матеріалів та методи дослідження. Робота виконувалась з використанням портландцементів ПЦ-І-500, ПЦ-ІІ/АШ-400, шлакопортландцементу ШПЦ-ІІІ-А-400,  сульфато-стійкого СС ПЦ400-Д20 цементу, піску кварцового річного, щебеню гранітного.

В якості добавок використовували  продукт ФНТ (форміат натрію тех-нічний), нафталінформальдегідні суперпластифікатори (С-3 та диспергатор НФ).

В сухих будівельних сумішах модифікованих застосовували  також полімерне  в’яжуче сополімер вінілацетату “Віннапас” та водоутримувальну  добавку метилцелюлозу.

Вивчення фізико-механічних властивостей матеріалів проведено за традиційними методами згідно з діючими нормативними документами. Спеціальні властивості  визначали за окремими нестандартними методами.

Наявність електроповерхневих зарядів порошків ФНТ і пентаеритриту визначали шляхом сепарації  позитивно і негативно  заряджених часток в електромагнітному полі на установці «Разряд» при напрузі 12 кВ.

Дослідження механізму дії ФНТ проведені із залученням сучасних методів – ДТА, ІКС, РФА.

Умовну в’язкість розчинової суміші визначали за часом вспливу кульки (m  = 6,85 г, D = 18 мм, густина 1,13 г/см3), яку укладали на  дно літрового циліндру (D = H = 110 мм) з розчиновою сумішшю. Випробування проводили на лабораторній віброплощадці  - частота вібрації 50 Гц, амплітуда – 0,5 мм.

Час ущільнення в сек. жорстких розчинових сумішей з комплексною добавкою визначали на установці ВЕДС 100 Б  на частотах f = 50; 75 і 100 Гц, амплітуда 0,5 мм.

В третьому розділі наведено результати дослідження впливу ФНТ (форміат натрію технічний) на цементні композиції: цементне тісто,  цементний камінь; цементні розчинові  суміші, цементні будівельні розчини; цементні бетонні суміші і бетони.

Кількість ФНТ прийнята від 0,5 до 4,0 % від маси цементу. Деякі дані досліджень цементного тіста та міцності цементного каменю наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Вплив ФНТ на рухомість цементного  тіста і міцність цементного каменя

Вміст ФНТ, % Ц

Рухомість:

розплив D, мм

Міцність на стиск

МПа

%

ПЦ-І М500;   В/Ц = 0,33

-

110

92,1

100

0,5

110

95,0

104

1,0

112

101,4

110

1,5

115

98,0

106

2,0

140

101,4

110

3,0

160

89,0

96

4,0

180

58,0

63

ФНТ в цементних пастах  діє як пластифікуюча добавка. При В/Ц = const рухомість тіста підвищується пропорційно вмісту добавки від D= 110 до  D= 180 мм.  Міцність цементного каменю з ФНТ 0,5…2,0 % підвищується на 6…10%,  наступне збільшення   добавки знижує міцність.

В рівнорухомих сумішах при вмісті ФНТ 1,0 %  від маси цементу міцність цементного каменю підвищується до 120 %  відносно зразка без добавки.

Оптимальний вміст добавки  з вимоги отримання найбільшої міцності при В/Ц =  const складає 1,0…2,0 % від маси цементу.

При кількості ФНТ 1,0 % від маси цементу величина т.н.г. цементного тіста знижується за рахунок пластифікуючої дії ФНТ, строки тужавлення скорочуються: початок тужавлення на 20...30 %, кінець – на 16...25 %.

Вплив ФНТ на формування  структури цементного каменю, ступінь гідратації, дисперсність, фазовий склад  гідратів визначали за методами ДТА, РФА, ІКС на зразках цементного каменю без добавки  та з ФНТ в кількості 1,0 % від маси цементу.

Встановлено, що в процесі тверднення цементу ФНТ сприяє  підвищенню  ступеня гідратації клінкерних мінералів, призводить до утворення більш дисперсної структури цементного каменя, збільшенню частки гідросилікатних фаз порівняно з еталоном та зміні балансу фазового складу гідросилікатів в сторону збільшення кількості більш стійких низькоосновних гідросилікатів типу CSH(I), що  призводить до підвищення міцності цементного каменя.

Дослідження електроповерхневих властивостей продукту ФНТ показало, що порошок ФНТ має в основному позитивний заряд – 56 %, 20 % - нейтральних і 24 % негативно заряджених часток (останнє відповідає кількості  пентаеритриту в складі ФНТ). Наявність позитивних та негативних  часток порошку ФНТ зменшує  заряд часток цементу, що призводить до утворення гетерогенних контактів та ущільненню цементного каменя вже в початковий період формування структури.

В будівельних цементних розчинових сумішах ФНТ підвищує  рухомість суміші на рівні пластифікуючої добавки IV  групи (рис. 1).

Рис. 1. Вплив продукту ФНТ на рухомість та життєздатність

розчинових сумішей   Ц : П = 1 : 3 (розплив через 5 і 60 хв.)

Ефективність застосування ФНТ у  розчинах для мурування цеглою  визначали шляхом дослідження впливу ФНТ на міцність нормального зчеплення цементного розчину  зі зразками  із силікатних і керамічних цеглин. ФНТ у кількості 1,0 % від маси цементу збільшує  зчеплення розчину з пористою основою в два рази в порівнянні з розчином без добавки і по абсолютній величині (більш 0,12 МПа) дорівнює міцності зчеплення розчину з полімерною редиспергуємою добавкою «Віннапас», що дозволяє використовувати ФНТ замість дорогих імпортних добавок при будівництві в сейсмічно активних зонах.

Вплив ФНТ на бетонні суміші і характеристики бетонів досліджували із застосуванням цементів ПЦ-I-500,  ПЦ-II/АШ-400, шлакопортландського ШПЦ-III-А-400 та сульфатостійкого СС ПЦ 400-Д20.

Бетони з ФНТ випробували при незмінному водоцементному відношенні В/Ц = const і в ізорухомих сумішах.  Витрата цементу прийнята від 350 до 500 кг/м3, що дозволило досліджувати бетони класу  від В20 (М250) до В50 (М700).  

ФНТ у кількості 0,5...4,0 % від маси цементу пластифікує  бетонну суміш: при початковій рухомості ОК = 1 см ФНТ в кількості 1,0%  від маси цементу підвищує осадку конуса до ОК = 4 см, при ОК = 6 см  до  ОК = 22 см і може бути віднесена до пластифікаторів IV групи.

Водоредукуючий ефект в  ізорухомих сумішах  складає від 5 до 20 % в залежності від початкової рухомості бетонної суміші, витрати цементу і кількості добавки. Міцність бетону в  ізорухомих сумішах підвищується на 20 % і більше (рис.2).

Рис. 2. Вплив добавки ФНТ на міцність бетону на стиск при твердненні

в нормальних умовах (ізорухомі суміші ОК = 6 см)

Дослідження впливу ФНТ на міцність бетону на стиск в залежності  від режиму ТВО проведено з використанням ізорухомих бетонних сумішей  (зниження водоцементного відношення на 10 %) (табл. 2). При  температурі 80 оС і скороченні  терміну ізотерми до 4 годин бетони з ФНТ показали підвищення  міцності до 120…130 % порівняно з  еталоном. Це дало  можливість  отримання  рівноміцних бетонів за рахунок зниження  температури ізотерми до 60 оС.

Таблиця 2

Міцність бетону з добавкою ФНТ при скороченому режимі ТВО

(температура ізотермічного прогріву – 80о С, тривалість ізотерми 4 год.)

Показники

Номер серії, складу

І

ІІ

ІІІ

1

2

3

4

5

6

Цемент, кг/м3

360

360

456

456

500

500

Пісок, кг/м3

615

615

480

480

640

640

Щебінь, кг/м3

1250

1250

1296

1296

1200

1200

Вода, кг/м3

195

179

187

150

233

196

Добавка ФНТ, % Ц

-

0,7

-

1,0

-

2

В/Ц

0,54

0,49

0,41

0,33

0,46

0,39

Водоредукуючий ефект, %

-

8

-

20

-

19

ОК, см

6

6

3

3

12

12

Тривалість ізотерми, год.

8

4

8

4

8

4

Міцність бетону на стиск, МПа/%

Після ТВО

Через 28 діб після ТВО

Дослідження впливу концентрації водного розчину ФНТ на  температуру замерзання розчину дозволило виявити евтектичну  точку при  температурі розчину мінус 12 ос і концентрації розчину ФНТ 15 %.  З використанням цих показників проведені випробування бетонів з ФНТ при від’ємних температурах.   Бетон з добавкою ФНТ у кількості 3,0 % від маси  цементу при температурі мінус 10 ос за 28 діб набрав 64 % міцності в порівнянні з  бетоном без добавки, що тверднув  при температурі плюс 20 ос;  та через 28 діб тверднення в нормальних умовах – 106 %, що дає  підставу  рекомендувати  ФНТ у якості протиморозної добавки з обмеженням використання до температури не нижче  мінус 10 ос.

Застосування ФНТ забезпечує: збільшення рухливості розчинової і бетонної суміші в 2...3 рази; підвищення міцності в рівнорухомих сумішах на 20 % і більше; зниження витрати цементу в рівноміцних бетонах на 13...15 %; підвищення водонепроникності; скорочення енерговитрат на теплову обробку  бетону на 30...40 %; виконання робіт з бетонування в зимових умовах при негативній температурі повітря до мінус 10 ос.

Результати досліджень: продукт ФНТ може бути  використаний в якості ефективної добавки поліфункціональної дії.

В четвертому розділі наведено результати досліджень диспергатора НФ в якості добавки пластифікуючої дії, розроблення комплексних  суперпластифікаторів СП + ФНТ.

Визначено пластифікуючі здібності диспергатора НФ. Вплив диспергатора НФ на  рухомість цементних розчинових сумішей в порівнянні з імпортним суперпластифікатором В36 (BEVALOID-36) наведено на рис. 3.

Рис. 3. Вплив добавок НФ та В36 на  рухомість розчинових сумішей

(розплив через 5  та 60 хв.), Ц : П = 1 : 3

Диспергатор НФ в розчинових сумішах  виявив ідентичність пластифікуючих властивостей з імпортним  суперпластифікатором В 36 (BEVALOID-36).  

Густина цементного розчину з диспергатором НФ знижується на 1,5...5% при  витраті добавки від 0,1 до 1,0 %  від маси цементу, що свідчить про значне повітрявтягування.

НФ знижує міцність на стиск: НФ  в кількості 0,4 % - на 0,5…4,0%; в кількості 0,5…1,0 % знижує міцність на 5…10%. Такі ж показники  отримані з добавкою В36.

В ізорухомих розчинових сумішах диспергатор НФ  знижує кількість води до 25 %, що забезпечує підвищення міцності на стиск до 20 %, на згин – до 5 %. Згідно ДСТУ Б В.2.7-171:2008  «Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови» диспергатор НФ може бути віднесено до суперпластифікуючих добавок.  

Досліджено вплив на рухомість цементних паст, розчинових і бетонних сумішей, а також на міцність цементного каменю, розчину і бетону індивідуальних добавок СП С-3,  НФ, ФНТ та їх дію в складі комплексних добавок: КДС (С-3 + ФНТ), КДН (НФ + ФНТ).

Дослідження проведені на портландцементах ПЦ-І-500 і ПЦ-ІІ-400.

Показники рухомості цементного тіста (В/Ц = 0,25)  з введенням моно- та комплексних добавок СП + ФНТ  наведені на рис. 4.

Рис. 4. Вплив моно добавок СП С-3, ФНТ та комплексних КДС (СП С-3 + ФНТ) на рухомість цементного тіста (В/Ц = 0,25)

При витраті добавки 1,0 % від маси цементу ізорухомі пасти отримані при використанні монодобавки СП С-3, а також комплексних модифікаторів  0,3 % С-3 + 0,7 % ФНТ  та 0,5 % С-3 + 0,5 % ФНТ. За рахунок ефекту синергізму комплексні добавки забезпечують  більший пластифікуючий ефект цементних сумішей, ніж  індивідуальна добавка СП С-3 в тій же кількості.   В складі комплексної добавки ефективність дії СП набагато вища і відповідно вартість пластифікації суміші з комплексною  добавкою в два - три рази менше.

Зміна рухомості цементних розчинових сумішей складу Ц : П = 1 : 3 при введенні комплексної добавки НФ + ФНТ наведено  на рис. 5.

ФНТ; НФ; ▲- НФ + 0,3%ФНТ; ● – НФ + 1,0 % ФНТ;; ; Δ; 60 хв.

Рис. 5. Залежність рухомості цементних розчинових сумішей від вмісту НФ в складі комплексної добавки КДН (НФ + ФНТ) (цемент ПЦ ІІ, В/Ц = 0,65,

розплив через 5 і 60 хв.)

Комплексні добавки забезпечують більший пластифікуючий ефект  і більшу  життєздатність  розчинових сумішей, ніж монодобавка НФ в тій же кількості,   що  дає  змогу  знизити   витрати   СП.  Комплексна  добавка   при співвідношенні компонентів 0,3…0,5 % НФ + 0,7…0,5 % ФНТ пластифікує розчинові суміші в той же мірі,  як  і суперпластифікатор НФ в кількості  1,0 %. Щільність розчину з комплексними добавками КДН знижується на 3…5 %.

За рахунок введення комплексних добавок витрата води в  ізорухомих сумішах скорочується на 10…15%, що призводить до підвищення міцності на 15…20 %.

Вплив комплексних добавок КДС (С-3 + ФНТ) та КДН (НФ + ФНТ) на рухомість бетонних сумішей і міцність бетону наведено в табл. 3.

При постійному водоцементному відношенні комплексні добавки, що містять 30 % суперпластифікатору та 70 % ФНТ, підвищують рухомість  бетонних сумішей від П1 до П4 та П5.

При постійному показнику  рухомості  бетонних сумішей  зменшення  води при введенні комплексних добавок КДС,  КДН складає  14...16%, що призводить до підвищення  міцності бетону на стиск до 120 % і більше та згідно ДСТУ Б В.2.7-171:2008  «Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови» дозволяє віднести комплексні добавки КДС та КДН до класу  суперпластифікаторів.


Таблиця 3

Вплив комплексних добавок КДС (0,3 % С-3 + 0,7 % ФНТ)

та КДН (0,3 % НФ + 0,7 % ФНТ) на рухомість бетонних сумішей

та міцність бетону

Показники

Вид цементу, номер складу бетону

ПЦ-І

ПЦ-ІІ

ШПЦ

1

2

3

4

5

6

7

Цемент, кг/м3

475

475

481

471

471

430

430

Пісок, кг/м3

608

608

616

600

600

780

780

Щебінь, кг/м3

1139

1139

1153

1137

1137

1000

1000

КДС, % Ц

-

-

-

-

1,0

-

1,0

КДН, % Ц

-

1,0

1,0

-

-

-

-

Вода, кг/м3

188

188

158

198

198

185

169

В/Ц

0,4

0,4

0,33

0,42

0,42

0,43

0,4

Водоред. ефект, %

-

-

16

-

-

-

9

ОК, см

3

18

3

6

24

3

3,0

Міцність при стиску, МПа/%, діб

7

28

Комплексні суперпластифікатори слід використовувати з ціллю підвищення рухомості сумішей, підвищення міцності розчинів та бетонів, зниження вартості добавки. В якості дисперсних сухих компонентів ФНТ, СП і комплексні добавки на їх основі слід використовувати для сухих будівельних сумішей.

Наведено дослідження  сухих будівельних сумішей модифікованих з комплексними добавками СП + ФНТ. Сухі будівельні суміші модифіковані відрізняються від звичайних розчинових та бетонних сумішей наявністю полімерного в’яжучого та водоутримуючих добавок на основі целюлози. Досліджено взаємодію полімерних добавок з комплексною добавкою СП + ФНТ в розчинових сумішах.

Встановлено, що дія  добавок різного хімізму в багатофакторній системі проявляється не тільки по їх прямому призначенню, але, як наслідок їх взаємодії, добавки змінюють характер впливу на властивості цементних розчинових сумішей і розчинів, що необхідно враховувати в процесі вибору добавок різного хімізму та розробці рецептур для сухих будівельних сумішей модифікованих.

Для деяких підприємств України, що виготовляють сухі будівельні суміші, розроблено склади сухих сумішей різного призначення з використанням ФНТ  (ТОВ «Фомальгаут», суміші «ПОЛІМІН» та ін.).

У п’ятому розділі наведено приклади впровадження ФНТ в якості добавки поліфункціональної дії на виробництві.

Для широкого  промислового використання продукту ФНТ в якості добавки при виробництві будівельних матеріалів і конструкцій розроблені «Рекомендації з застосування  форміату натрію  технічного (ФНТ) як добавки при виробництві цементних  бетонів і розчинів» та ТУ У 3.50-14308351-130-99 «Форміат натрію технічний. Технічні умови».

Продукт ФНТ випускається хімічним заводом «Зоря» у вигляді дисперсного порошку, що забезпечує можливість використання його також у сухих будівельних сумішах.

Впровадження бетонів з ФНТ проведено при виготовленні залізобетонних конструкцій на заводі ЗБК ЕКБ ДП НДІБК.

В якості об’єкту були вибрані крупногабаритні конструкції -  блок-кімнати різного призначення (житлові кімнати, кухні, гаражі) та  багатопустотні плити перекриттів. За рахунок добавки ФНТ вдалося знизити  температуру та тривалість ізотермічного прогріву, що при формуванні блок-кімнат дозволило уникнути появи тріщин на поверхні стелі, де бетон працює на згин.

При виготовленні  плит перекриттів розміром 6,5 х 3,6 х 0,2 м застосування добавки  ФНТ у кількості 1,0 % від маси цементу забезпечило можливість зменшити воду в рівнорухомих сумішах на 10 % і отримати необхідну  відпускну міцність  бетону (70 %) при зниженні  температури ізотерми на 20 ос з 80 ос до 60 ос і скорочення при цьому тривалості активної частини ТВО з 8 до 4 год.  Економія тепла при цьому склала 0,125 Гкал/м3  бетону, зниження  вартості 2,3 грн/м3.

Добавка ФНТ використовувалась  при виготовленні залізобетонних конструкцій для захисту газоходів на Київських ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 – плити перекриттів, стінові панелі, колони, ригелі та ін. Бетони виготовляли класу за міцністю В25 та В30, морозостійкістю F200,  водонепроникністю W6 – W8, цемент сульфатостійкий Криворізького заводу  марки 400, кварцовому піску та базальтовому щебеню. Добавка ФНТ  вживалась в кількості 1,5 % від маси цементу. Виготовлено близько 700 виробів об’ємом 371 м3. Конструкції в умовах експлуатації газоходів показали  підвищену корозійну стійкість.

В монолітних конструкціях ФНТ використовували в зимовий період, як протиморозну добавку на ряді будівництв Києва та області.

В сухих будівельних сумішах продукт ФНТ застосовують для покращення якості  сумішей  клеїв для плиток, самовирівнювальних підлог та ін. (ТОВ «Фомальгаут», суміші «ПОЛІМІН»).

ВИСНОВКИ

1. Теоретично обгрунтувано  механізм підвищення міцності цементного каменя за рахунок  застосування ФНТ.

ФНТ сприяє  підвищенню  ступеня гідратації клінкерних мінералів, приводить до утворення більш дисперсної структури цементного каменя, збільшує кількість гідросилікатних фаз в порівнянні з еталоном  та кількість   низькоосновних гідросилікатів, котрі являються  основними носіями міцності цементного каменя і може бути використаний для підвищення міцності цементних композитів.

2. Результати досліджень показали, що ФНТ  являє собою   комплексну добавку системи ПАР  + електроліт і може  бути використаний в цементних розчинах і бетонах в якості  добавки поліфункціональної дії для підвищення рухомості суміші, підвищення міцності, зниження  водоцементного відношення в  ізорухомих сумішах, зниження витрати цементу в рівноміцних розчинах і бетонах,  скорочення в процесі ТВО температури і тривалості ізотермічного прогріву, використання ФНТ в якості протиморозної  добавки  при від’ємних температурах не нижче мінус 10о С.

3. Встановлена однотипність пластифікуючої дії диспергатора НФ і імпортного суперпластифікатора В36, що дозволяє використовувати диспергатор НФ в якості  добавки  суперпластифікатору.

4. На основі ФНТ і  нафталінформальдегідного суперпластифікатору розроблені склади комплексних добавок  для цементних розчинів і бетонів                 СП : ФНТ (0,3…0,5 % СП + 0,7…0,5 % ФНТ), які внаслідок явища синергізму  проявляють властивості суперпластифікаторів, що дозволяє за рахунок ФНТ знизити  вміст СП у складі комплексної добавки на 50…70 % і відповідно вартість  добавки.

5. Впровадження бетонів з добавкою ФНТ здійснювалося при виготовленні  залізобетонних конструкцій на ЗЗБК ЕКБ ДП НДІБК. Використання ФНТ дозволяє знизити  температуру і скоротити тривалість  теплової обробки залізобетонних конструкцій. Економічний ефект  від вживання в бетонах ФНТ  лише за рахунок ТВО складає  2,3 грн. на 1 м3 бетону, економія тепла при цьому – 0,125 Гкал/м3.

АНОТАЦІЯ

Глазкова С.В. Розчини  і  бетони  з  добавками  ПАР  

та  електроліту  форміату  натрію.  – Рукопис

Рукопис дисертації представлено на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.23.05 – будівельні матеріали і вироби. – Одеська  Державна Академія  будівництва та архітектури, Одеса, 2010.

Захищається дисертаційна робота, що містить теоретичні і експериментальні обгрунтовування можливості підвищення міцності і поліпшення інших фізико-механічних характеристик  цементних розчинів,  бетонів і сухих будівельних сумішей за рахунок введення комплексних добавок  на основі ПАР і електроліту форміату натрію.

За даними досліджень побічний продукт виробництва пентаеритриту – форміат натрію технічний - ФНТ - сприяє підвищенню ступеня гідратації клінкерних мінералів, збільшенню частки низькоосновних фаз гідросилікатів типу CSH(I), що призводить до підвищення щільності і міцності цементного каменя. Продукт ФНТ діє як пластифікуюча і водоредукуюча добавка IV групи, прискорювач тужавлення  і тверднення цементу, добавка, що підвищує міцність, щільність, водонепроникність бетону, зчеплення розчину з  пористою основою, протиморозна добавка.

Розроблено склади комплексних добавок-суперпластифікаторів, що містять 70...50 % ФНТ  і 30...50 % СП.

Впровадження продукту ФНТ в якості добавки поліфункціональної дії проведено  на заводі залізобетонних конструкцій ЕКБ НДІБК.  Економічний ефект від застосування  в бетонах ФНТ складає 2,3 грн. на 1 м3, економія тепла 0,125 Гкал/м3.

Сухі будівельні суміші з добавкою ФНТ засвоєно виробничим об’єднанням ТОВ «Фомальгаут» та ін.

Ключові слова: розчин, бетон, сухі будівельні суміші, електроліт, комплексна добавка.

АННОТАЦИЯ

Глазкова С.В. Растворы  и бетоны с добавками ПАВ

и электролита формиата натрия. – Рукопись

Рукопись диссертации представлена на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.05 – строительные материалы и изделия. – Одесская Государственная Академия строительства и архитектуры, Одеса, 2010.

Защищается диссертационная работа, содержащая теоретическое и экспериментальное обоснование возможности повышения прочности и улучшение других физико-механических характеристик  цементных растворов,  бетонов и сухих строительных смесей за счет введения комплексных добавок  на основе ПАВ и электролита формиата натрия.

Выполнены теоретические и экспериментальные исследования особенностей механизма структурообразования цементного камня при введении  побочного продукта химического производства – ФНТ (формиат натрия технический). Установлено, что ФНТ способствует повышению степени гидратации клинкерных минералов, увеличению доли гидросиликатных фаз, изменению баланса фазового состава гидросиликатов в сторону увеличения количества низкоосновных гидросиликатов типа  CSH (I), что приводит к повышению прочности цементного камня. Наличие на частицах порошка ФНТ электрозарядов как положительных – 56 %, так и отрицательных – 24 % способствует при гидратации клинкерных минералов созданию гетерогенных контактов, что предопределяет образование более плотной и прочной структуры цементного камня уже в начальный период твердения.

Изучено влияние отдельных компонентов продукта ФНТ на цементные композиции. Установлено, что спирты (моно-, дипентаэритрит) действуют как  добавка-пластификатор и ускоритель схватывания цементного теста, действие формиата натрия в качестве электролита проявляется в улучшении структурно-механических свойств цементного камня. Таким образом, продукт ФНТ представляет собой комплексный модификатор состава ПАВ + электролит, что предопределяет полифункциональность действия ФНТ.

Результаты исследований влияния продукта ФНТ на физико-механические характеристики цементных растворных и бетонных  смесей, растворов и бетонов показали, что продукт ФНТ действует как пластифицирующая и водоредуцирующая добавка IV группы, ускоритель схватывания и твердения цемента, добавка, повышающая прочность, плотность, водонепроницаемость, сцепление с пористым основанием, снижающая температуру замерзания жидкой фазы  в бетонах и растворах до температуры минус 10 оС. Продукт ФНТ представляет собой водорастворимый порошок и может быть использован как в традиционных растворах и бетонах, так и в сухих строительных смесях.

Учитывая пластифицирующие свойства ФНТ, особое  внимание уделено разработке комплексных суперпластификаторов, в которых часть суперпластификатора (СП) заменена продуктом ФНТ. Выполненные исследования позволили установить оптимальные соотношения СП (30...50 %) и ФНТ (70...50 %), при которых комплексные добавки пластифицируют растворные и бетонные смеси на уровне суперпластификаторов при незначительном снижении  прочности растворов и бетонов, стоимость добавки при этом ниже в два - три раза.

Комплексные добавки СП НФ + ФНТ  испытывали в сухих строительных смесях с полимерными добавками (РПД - редиспергируемая полимерная добавка «Виннапас», МЦ -  метилцеллюлоза).

Определяли подвижность и условную вязкость растворной смеси, прочность раствора  на сжатие и изгиб. Установлено, что действие добавок  различного химизма в многофакторной системе  проявляется не только по их прямому назначению, но, в результате  их взаимодействия (НФ + МЦ, РПД + МЦ)  изменяется направленность действия монодобавок и свойства цементных композиций,  что должно быть учтено при разработке рецептур сухих строительных смесей и выборе оптимальных значений дозировок добавок.

Внедрение продукта ФНТ в качестве добавки проведено  на заводе железобетонных конструкций ЭКБ НИИСК.  Эффективность использования добавки состоит соответственно в действии ФНТ как пластифицирующей и водоредуцирующей добавки, так и добавки, которая ускоряет твердение  и повышает прочность бетона.  Экономический эффект от применения  в бетонах ФНТ (формиат натрия технический) только за счет сокращения периода  и температуры  тепловлажностной обработки железобетонных изделий составляет 2,3 грн. на 1 м3 бетона, экономия тепла  при этом – 0,125 Гкал/м3.

Сухие строительные смеси с ФНТ освоены производственными объединениями «Фомальгаут» и др.

Ключевые слова: раствор, бетон, сухие строительные смеси, электролит,  комплексная добавка

АBSTRACT

Glazkova S.V.  Mortars and concretes  with Admixtures on the Base

of Surface-Active Agents and formiat of sodium Electrolyte.- Manuscript

Manuscript  is presented to take an scientific degree of candidate of technical sciences on profession 05.23.05. – building materials and products.- The Odesa State Academi of building and architecture at the Ministry of Education and Science of Ukraine, Odesa, 2010.

It is being defended a thesis containing theoretical and experimental reasons for the possibility strength increasing and improvement of the physical and mechanical properties of  mortars, concretes and dry building mixes due to the complex admixtures on the base of surface-active agents  and  formiat of sodium electrolyte.

The effect of a electrolyte-containing product ФНТ (формиат натрия технический - formiat of sodium for industrial use) on the  physical and mechanical properties of cement composition was researched.

The ФНТ contributes to the raising of  hydration level of  clinker minerals and the increase in  rate of low-base hydrosilicate phases of CSH(I) type that leads to the higher consolidation and hardening of cement stone.

The ФНТ product acts as a plasticizing and water-reducing agent of IV group, a cement setting accelerator and an early-strength concrete admixture. It is a mix that increases strength, consistency and watertightness of the concrete, along with mortar bond with porous base and is used as antifreeze admixture.

The compositions of the complex admixtures-superplisticizers containing 70…50 % of the ФНТ and 30…50 % of  superplisticizer have been developed.

Production test of the ФНТ product were operated at the concrete structure plant EDO (Experimental Design Office) NIISK. The  ФНТ  application in concretes evaluates economically 2,3 grn. per 1m3 of concrete,   including the saving in heat  of  0,125 Gcаl/m3.

Dry building mixes with ФНТ admixture are developed by producing union “Fomalgaut” and other.

Key words: mortar, concrete, dry building mixes, electrolyte, complex admixture.