64507

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬУТРА РЕЧИ» КАК ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Это определенный уровень владения нормами литературного языка степень умения использовать различные средства языка в соответствии с целями и задачами речи. Коммуникативный аспект КР: Высокая культура речи заключается в умении найти...

Русский

2014-07-07

15.65 KB

2 чел.

1.«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬУТРА РЕЧИ» КАК ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА.

Культура речи (КР)– понятие многозначное:

1. Это идеал речевой культуры, который складывается в обществе на протяжении длительного времени усилиями многих поколений и находит свое выражение в литературном языке, в текстах, созданных непревзойденными мастерами слова. К этому идеалу мы должны стремиться.

2. Это определенный уровень владения нормами литературного языка, степень умения использовать различные средства языка в соответствии с целями и задачами речи. Этот уровень у всех людей различен.

3. Это и дисциплина,  причем многоаспектная.

Выделяются следующие аспекты КР.

Нормативный аспект КР. Одна из основных задач КР – охрана литературного языка и его норм.

Сейчас уже нет категорического запрещения, например, в постановке ударения дОговор, как это было тридцать лет назад. Это свидетельствует о том, что современный русский язык все же не остается неизменным. Он постоянно нуждается в нормировании. Если следовать раз и навсегда установленным нормам, то есть опасность, что общество просто перестанет с ними считаться и будет стихийно, устанавливать свои нормы. Поэтому постоянное наблюдение за развитием и изменением норм – одна из основных задач лингвистической науки о КР.

Коммуникативный аспект КР: Высокая культура речи заключается «…в умении найти не только точное средство для выражения своей мысли, но и наиболее уместное и, следовательно, стилистически оправданное», как заметил С.И. Ожегов. Выполняя разные коммуникативные задачи, язык обслуживает разные сферы общения, каждая из которых предъявляет к языку свои требования. То, что теперь называют коммуникативным аспектом КР, было предметом осмысления и изучения уже в античности: объектом риторики были как раз способы построения выразительной речи во всех областях речевой деятельности.

Этический аспект связан с речевым этикетом. Это аспект исторически изменчив.

 В конечном итоге, КР представляет собой такой выбор и такую организацию языковых средств, которые в определенной ситуации общения при соблюдении современных языковых норм и этики общения позволяет обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных коммуникативных задач.

Из вышесказанного следует: «Русский язык и культура речи» - дисциплина, предметом которой является литературный язык и его использование для эффективного общения.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65578. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 536.5 KB
  Сучасний період світової історії що характеризується новітніми тенденціями євроінтеграції та глобалізації відзначився новим поглядом країн на потреби особливості та потенціал розвитку своїх територій.
65579. СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ КЕРУВАННЯ РУХОМ ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДА 297 KB
  Тому розробка з метою автоматизації процесів керування системи підтримки прийняття рішень для машиніста дизельпоїзда вітчизняного виробництва з новим тяговим електроприводом на основі асинхронних двигунів є безсумнівно актуальним завданням що визначає напрямок...
65580. Обгрунтування параметрів землезберігаючих технологій при відкритій розробці розсипних родовищ титанових руд і бурштину 238.5 KB
  Кар’єри фабрики збагачення і хвостосховища будуються на значній відстані одне від одного що погіршує технікоекономічні показники підприємств. Метою роботи є обґрунтування параметрів землезберігаючих технологій відкритої розробки обводнених розсипних родовищ...
65581. СПІВВІДНОШЕННЯ РОЗСУДКУ І РОЗУМУ: ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ 263 KB
  Чому власне співвідношення розсудку і розуму розглядається як філософсько-педагогічна проблема Наша освіта відчайдушно загрузла у болоті розсудкових форм і не менш розсудкових інноваційних симулякрів бездумних реформувань.
65582. Методи нечіткої кластеризації політематичних текстових документів 641.5 KB
  Вирішення таких задач можливе за допомогою методів кластеризації що дозволяють розбивати множину webсторінок на категорії залежно від характеристик даних документів. Слід зазначити що більшість web-сторінок є політематичними текстовими документами тобто одночасно...
65583. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ З НЕСИМЕТРІЄЮ 843 KB
  Розв’язання таких задач принципово можливо на основі переходу до математичних моделей, що використовують рівняння у фазних координатах. Перейти до більш повних і точних моделей на основі рівнянь у фазних координатах, що враховують електромагнітний і електростатичний...
65584. РОЗВИТОК У КЕРІВНИКІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЗДАТНОСТІ ДО САМОРЕГУЛЯЦІЇ ПСИХІЧНОЇ СТІЙКОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ 235 KB
  За оцінкою експертів у рейтингу якостей керівника ОРП ДПСУ найважливішою є здатність до саморегуляції в екстремальних умовах професійної діяльності. З огляду на це керівник ОРП повинен бути емоційно стриманим уміти контролювати себе тобто мати високий рівень саморегуляції...
65585. СТРУКТУРА ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БАГАТОШАРОВИХ КОМПОЗИТІВ МІДЬ –ТАНТАЛ, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ДИФУЗІЙНОГО ЗВАРЮВАННЯ 457.5 KB
  Для досягнення поставленої мети виникла необхідність у вирішенні таких основних задач: вибір металу проміжного між міддю та танталом шару та методів виготовлення мідних та проміжних шарів; – встановлення технологічних параметрів дифузійного зварювання які забезпечували б надійний адгезійний...
65586. Діагностика процесу чистового шліфування по динаміці зміни вихідних змінних 454.5 KB
  Вирішення перелічених завдань має особливе значення для операцій шліфування при виконанні яких на якість і продуктивність впливають збурюючи дії і зміни параметрів технологічної системи. Операція настроюється на найгірший стан системи і середовища.