64524

Предмет и содержание дисциплины «Охраны труда»

Доклад

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

В соответствии с ТК РБ охрана труда это система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности включающая правовые социально-экономические организационно-технические гигиенических и лечебно-профилактические мероприятия и средства.

Русский

2014-07-07

30 KB

0 чел.

1 Предмет и содержание дисциплины «Охраны труда»

Охрана труда – это отрасль науки, призванная обеспечить безопасные и безвредные условия труда на производстве. В соответствии с ТК РБ «охрана труда» - это система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационно-технические, гигиенических и лечебно-профилактические мероприятия и средства.

Условия труда - совокупность факторов производственной среды, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда.

Безопасные условия труда – состояние условий труда, при которых воздействие на работающих опасных и вредных производственных факторов не превышает предельно допустимых значений.

Опасный производственный фактор (ОПФ) – это фактор, воздействие которого при определенных условиях приводит к травме или другому внезапному ухудшению здоровья.

Вредный производственный фактор (ВПФ) – это фактор, воздействие которого при определенных условиях приводит к заболеванию, снижению работоспособности.

Дисциплина охраны труда комплексная и включает в себя четыре раздела: организационно-правовые основы; производственная санитария и гигиена труда; техника безопасности; пожарная безопасность.

Задачи охраны труда: дать будущему специалисту знания научных основ охраны труда, привить интерес к рационализации производства, творческому решению проблем улучшения условий и безопасности труда на объектах хоз. деятельности. В результате изучения предмета учащиеся должны знать: концепцию государственного управления охраной труда  в РБ, основные законодательные и нормативно-технические документы по гигиене и безопасности труда, пожарной безопасности; организацию гос. надзора и общественного контроля за ОТ; опасные и вредные производственные факторы; основные требования к производственным помещениям и рабочим местам; способы защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов; основные мероприятия по пожарной профилактике и технические средства пожаротушения.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48264. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЕПІЗООТОЛОГІЇ 4.42 MB
  Епізоотологія наука яка вивчає об'єктивні закономірності процесів виникнення розвитку поширення і згасання інфекційних хвороб тварин та на основі пізнання загальних закономірностей а також сучасних даних суміжних наук розробляє раціональні заходи профілактики і ліквідації епізоотій. Назва науки Епізоотологія як вчення про заразні захворювання сільськогосподарських і диких тварин птахів риб бджіл складається з трьох грецьких слів: ері на zoon тварина і logos вчення. Тобто мова йде про значне ураження тварин...
48265. Редагування як вид професійної діяльності і складова редакційно-видавничого процесу 256 KB
  Редагування як вид професійної діяльності і складова редакційновидавничого процесу. План Предмет і завдання курсу Загальне редагування. Зміст поняття редагування.
48266. ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ І ЗАСОБИ ЇЇ ФОРМАЛІЗОВАНОГО ОПИСУ 186 KB
  ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ І ЗАСОБИ ЇЇ ФОРМАЛІЗОВАНОГО ОПИСУ Економiчна інформація ЕКІ це послiдовнiсть повiдомлень економiчного змiсту що можуть бути введенi вiдображенi збереженi обробленi переданi та загалом використанi для прийняття управлiнських рiшень на рiвнi окремих установ чи структурних одиниць так i економiки в цiлому. Економiчна інформація ЕКІ один з найбiльш масових рiзновидiв iнформацiї що вiдображає процеси виробництва розподiлу обмiну i споживання матерiальних благ та послуг. Види ЕКІ Вiдповiдно до виконуваних...
48267. Бюджетний механізм, його призначення та структура, роль в регулюванні соціально-економічних процесів у державі 45 KB
  Бюджетний механізм його призначення та структура роль в регулюванні соціальноекономічних процесів у державі. Бюджетний механізм може бути охарактеризований як комплекс спеціально розроблених і законодавчо закріплених у державі форм і методів створення і використання фінансових ресурсів для регулювання економічних і соціальних процесів. В економічній літературі відсутня єдина думка щодо визначення поняття фінансовий механізм . У працях провідних західних учених фінансовий механізм не вивчається як окремий об'єкт але всебічно досліджуються...
48268. Використання природи як засобу виховання в історії російської педагогіки 69.5 KB
  Мукачево 2011 Тема: Використання природи як засобу виховання в історії російської педагогіки. Концепція національного виховання “Освітаâ€. Теорія національного виховання.
48269. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ОБЄКТІВ В ЧОРНІЙ МЕТАЛУРГІЇ 15.25 MB
  Всі задачі контролю і регулювання вихідних параметрів процесів і обєктів класифікуються таким чином: 1 Задача стабілізації параметрів. Структура: 2 Задача програмного регулювання програмна зміна параметрів. 3 Задача слідкуючого регулювання співвідношення паливоповітря. Розглянемо задачу регулювання співвідношення паливоповітря для одної зони методичної печі.
48270. Понятие и классификация компьютерных вирусов 198 KB
  Так репликаторные программы благодаря своему быстрому воспроизводству приводят к переполнению основной памяти при этом уничтожение программ-репликаторов усложняется если воспроизводимые программы не являются точными копиями оригинала. В компьютерных сетях распространены программычерви. Например такая вирусная программа начинает работать после некоторого числа прикладной программы комплекса при наличии или отсутствии определенного файла или записи файла и т. Программы-мутанты самовоспроизводясь воссоздают копии которые явно отличаются...
48271. Банковское дело 797.5 KB
  Организационноправовые основы создания банка и его структурных подразделений 1. Понятие банка и его организационноправовая форма Банк кредитная организация которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности платности срочности открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. БР устанавливает определенные требования к...