64781

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Автореферат

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

З іншої сторони забезпечення конкурентоспроможності галузі та конкретних виробників хлібопекарської продукції в умовах жорсткої конкуренції є складним практичним і науковим завданням яке потребує багатоаспектного підходу із застосуванням системної теорії наукового управління.

Украинкский

2014-07-11

632 KB

10 чел.

PAGE   \* MERGEFORMAT 1


Загальноекономічні принципи

Законності

Системності

табільності

Справедливості

Оптимальності

Регіональні принципи

Законності

Пріорітетності

Екологічності

Регіоналізації

Послідовності

Галузеві принципи

Стратегічності та програмності

Прибутковості

Забезпечення потреб споживачів

Дотримання стандартів якості

Оновлення асортименту

Забезпеченості ресурсами

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Вінницька обласна державна адміністрація

Міністерство аграрної політики України

Департамент харчової промисловості та продовольчого ринку

Відділ координації підгалузей харчової промисловості

Відділ координації впровадження науково-технічних розробок та технологій виробництва харчових виробництв харчових продуктів

Відділ маркетингу та ринків продукції харчової промисловості

Сектор харчових технологій та якості продукції

Головне управління агропромислового розвитку

Відділ харчової і переробної промисловості

Об’єднання підприємств хлібопекарської галузі

Підприємства хлібопекарської галузі

Інформаційно-дорадчий орган з питань хлібопекарського виробництва

Рис. 3. Групування підприємств хлібопекарської галузі Вінницької області у розрізі районів за середнім значенням прибутку, 2007 – 2009 рр.

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДЗЮБА Оксана Миколаївна

УДК: 339.137.2:664.6

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(економіка сільського господарства і АПК)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Вінниця – 2010
Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Вінницькому національному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України.

Науковий керівник:  доктор економічних наук, професор

   Мазур Анатолій Григорович,

   Вінницький національний аграрний університет,

   декан факультету менеджменту

Офіційні опоненти: доктор економічних наук,

   старший науковий співробітник

   Шпикуляк Олександр Григорович

Національний науковий центр “Інститут аграрної економіки”, завідувач відділу

   

   кандидат економічних наук, доцент

   Нужна Оксана Анатоліївна

   Луцький національний технічний університет,

   доцент кафедри обліку і аудиту

   

Захист відбудеться “ 21 січня 2011 року о ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 05.854.03 Вінницького національного аграрного університету за адресою: 21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3 аудиторія 2220.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Вінницького національного аграрного університету за адресою: 21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3 аудиторія 3214.

Автореферат розісланий “ 20 грудня 2010 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради              Г.О. Пчелянська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В умовах трансформації економічних відносин в суспільстві особливого значення набувають питання формування і розвитку аграрного ринку та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробничих підприємств. Рівень конкурентоспроможності аграрного виробництва є важливим чинником забезпечення продовольчої безпеки країни та реалізації державної економічної політики. В цьому плані хлібопекарська галузь виступає як структурний елемент аграрної економіки, що забезпечує її стійке економічне зростання за рахунок конкурентних переваг на продовольчому ринку. З іншої сторони забезпечення конкурентоспроможності галузі та конкретних виробників хлібопекарської продукції в умовах жорсткої конкуренції є складним практичним і науковим завданням, яке потребує багатоаспектного підходу із застосуванням системної теорії наукового управління.

Питання формування конкурентоспроможності та її оцінки були та залишаються предметом досліджень багатьох науковців, серед яких слід відзначити зарубіжних авторів: Л.Г. Азоєва, Ф. Котлера, М. Портера, Р.А. Фатхутдінова, А.Д. Юданова. Ця проблематика широко висвітлена в працях відомих вітчизняних вчених, зокрема таких, як: П.П. Борщевський, О.Д. Гудзинський, Л.В. Дейнеко, С.І. Дорогунцов, Н.П. Захаревич, О.А. Нужна, С.І. Савчук, А.Г. Мазур, Л.Г. Чернюк, О.Г. Шпикуляк, О.В. Шебаніна та інших. Їх праці є ґрунтовними, однак аналіз теорії та практики формування конкурентоспроможності вказує на безліч проблем, які внаслідок складності й багатогранності хлібопекарської галузі залишаються ще не вирішеними і дискусійними. Це стосується самого змісту сутності і ролі конкурентоспроможності як економічної категорії, наукового обґрунтування передумов, принципів і факторів формування конкурентоспроможного середовища, оцінки ефективності конкурентних переваг виробників хлібопекарської продукції. Потребує подальших досліджень аналітична складова розвитку хлібопекарської галузі в умовах ринку, особливо в тій частині, де визначаються територіальні відмінності в рівні забезпеченості потреб в хлібі та хлібобулочних виробах. В практичній роботі управлінських структур різної ієрархії недостатньо використовуються методи багатоваріантних рішень, заснованих на принципах математичного моделювання ефективності управлінських рішень. Потребує удосконалення система організаційно-економічного механізму забезпечення конкуренції на ринку хлібопекарської продукції та забезпечення умов підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств хлібопекарської галузі.

Необхідність наукової розробки зазначених проблем і зумовило вибір даної теми дисертаційного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження пов’язане з темою науково-дослідної роботи Вінницького національного аграрного університету “Прогнозування собівартості виробництва аграрної продукції на базі методики розрахунків рівня беззбитковості, адаптованої до особливостей аграрного сектору економіки” – номер державної реєстрації 0110U006360 (особистий внесок здобувача полягає в тому, що ним здійснено аналіз та визначено особливості формування собівартості хлібопекарської продукції, що забезпечує конкурентні переваги хлібопекарських підприємств при аналогічному асортименті), а також з темою науково-дослідної роботи Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ “Удосконалення інформаційного забезпечення та стану фінансового обліку” на підприємствах хлібопекарської галузі виробництва – номер державної реєстрації 0108U003291 (в межах теми автором проведено аналіз стану розвитку та інформаційного забезпечення хлібопекарських підприємств Вінницької області).

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є обґрунтування теоретико-методологічних підходів та розробка практичних рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності підприємств хлібопекарської галузі АПК в умовах конкурентного ринкового середовища.

Досягнення зазначеної мети обумовило необхідність вирішення наступних завдань:

 •  узагальнення теоретичних положень щодо сутності, змісту та функціональної спрямованості конкурентоспроможності як економічної категорії та практичного її досягнення в діяльності органів управління підприємств і організацій АПК, а також органів державного та регіонального управління;
 •  визначення передумов та уточнення наукових принципів і факторів формування конкурентного середовища хлібопекарського виробництва, їх взаємозв’язку та значення для обґрунтування наукової методології;
 •  узагальнення та наукове обґрунтування методологічних положень стосовно оцінки конкурентоспроможності виробників хлібопекарської продукції на ринку;
 •   дослідження особливостей ринку та діагностика виробництва і споживання продукції підприємств хлібопекарської галузі в територіальному та галузевому аспектах;
 •  визначення залежності стану споживання хліба та хлібобулочних виробів від територіального розміщення та диференціації виробничих потужностей галузі;
 •  визначення тенденцій розвитку ринку хлібопекарської продукції за його ємністю, формами і видами;
 •  розробка оптимізаційної моделі розвитку хлібопекарської галузі виробництва на перспективу;
 •  обґрунтування пропозицій по регулюванню відтворювальних процесів в хлібопекарській галузі з боку державних та регіональних управлінських структур;
 •  вироблення пропозицій по інформаційно-правовому забезпеченню виробничої діяльності у хлібопекарській галузі системи АПК.

Обєктом дослідження є процеси розвитку конкурентного середовища та формування конкурентного стану підприємств хлібопекарської галузі виробництва.

Предметом дослідження виступає сукупність теоретичних, методологічних та прикладних проблем, що виникають при формуванні конкурентоспроможного стану підприємств по виробництву хліба та хлібобулочних виробів.

Методи дослідження. Методологічну і теоретичну основу дисертаційної роботи склав синтез результатів фундаментальних і прикладних досліджень в галузі економіки, праці вітчизняних і зарубіжних вчених різних галузей знань, в яких висвітлено фундаментальні теорії розвитку галузей, становлення й розвитку конкурентоспроможності галузевих ринків, зокрема хлібопекарського. В дисертаційній роботі використовувались такі наукові методи: індексного та порівняльного аналізу – при виявленні тенденцій розвитку хлібопекарської галузі в сучасних умовах; метод групування – для виявлення структури підприємств хлібопекарської галузі; економіко-статистичний метод – для визначення характеру та особливостей конкурентоспроможності підприємств галузі; системно-структурний метод – для визначення та оптимізації структури факторів формування і розвитку конкурентоспроможності хлібопекарської галузі; монографічний – для узагальнення теоретико-методологічних засад забезпечення конкурентного середовища; метод економіко-математичного моделювання – при визначенні перспективних напрямів розвитку діяльності хлібопекарських підприємств; графічний метод – для визначення структурних змін регіонального ринку хліба та хлібобулочних виробів.

Інформаційною базою дослідження були обрані: Закони України, Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, статистичні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства економіки та інших міністерств і відомств, звітні матеріали досліджень за результатами економічної діяльності підприємств хлібопекарської галузі та наукові праці стосовно досліджуваної теми.

Наукова новизна одержаних результатів. Найбільш суттєвими теоретичними і практичними результатами, що характеризують наукову новизну дослідження є наступні:

вперше:

 •  визначено економічний зміст та розкрито сутність поняття “конкурентоспроможність підприємств хлібопекарської галузі”, яке на відміну від загальноприйнятих визначень полягає у можливості (здатності) отримання конкурентних переваг при виробництві хлібопекарської продукції з урахуванням специфічних особливостей економічного відтворення цієї галузі виробництва;

удосконалено:

 •  проектування загального підходу щодо особливостей галузевої конкуренції на конкретну складову – хлібопекарську, що дозволило виділити наявність специфічних технічних, економічних та організаційних передумов для забезпечення конкурентних переваг;
 •  систему та розкрито зміст спеціальних наукових принципів як керівних ідей по досягненню конкурентоспроможності хлібопекарської галузі та специфічних факторів зовнішнього та внутрішнього впливу на її формування в умовах конкурентного ринкового середовища;
 •  методичні підходи щодо оцінки ефективності досягнення конкурентоспроможних переваг підприємств хлібопекарської галузі, що дозволяє на практиці запропонувати можливі шляхи оптимізації виробництва;
 •  комплекс показників по диференціації та районуванню території області по насиченості і рівню забезпеченості потреб в хлібопекарській продукції;

набули подальшого розвитку:

 •  методичні підходи щодо обґрунтування оптимізаційної моделі розвитку хлібопекарського виробництва на перспективу;
 •  організаційно-економічне удосконалення структури управління хлібопекарською галуззю на різних ієрархічних рівнях з конкретизацією засобів регулюючого впливу на кожному з них;
 •  інформаційно-правові засади забезпечення розширеного економічного відтворення хлібопекарського виробництва та підвищення його конкурентоспроможності.

Відмінність отриманих наукових результатів від існуючих розробок полягає в тому, що формування конкурентоспроможного виробництва в роботі пропонується здійснювати на оновленій науково-методологічній базі, в основу якої покладено комплексний підхід та системний аналіз, що відповідають вимогам теорії економічних систем.

Практичне значення одержаних результатів. Викладені в дисертаційній роботі наукові результати дають можливість здійснювати комплекс заходів по формуванню, становленню та підвищенню стану конкурентоспроможного виробництва хліба та хлібобулочної продукції, вони також можуть бути основою для вирішення теоретико-методологічних проблем організації та управління в системі АПК.

Окремі положення дисертаційної роботи використані Головним управлінням економіки Вінницької облдержадміністрації при прогнозуванні економічного розвитку галузей виробництва АПК Вінницької області (довідка № 2003/03 від 28.07.2010 року), ПАТ “Концерн Хлібпром” при формуванні стратегії розвитку (довідка № 4/152 від 29.07.2010 року).

Основні теоретичні та методологічні результати дисертаційного дослідження використовуються у навчальному процесі Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ при викладанні дисциплін “Менеджмент” та “Конкурентоспроможність підприємства” (довідка № 01-27/1969 від 11.08.2010 року).

Особистий внесок автора. Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням і одноосібною науковою працею, в якій викладено підхід автора до розв’язання наукового завдання – розробки методологічних і методичних основ формування конкурентоспроможності підприємств хлібопекарської галузі та формування на основі цього ефективної системи господарювання в системі АПК. Наукові результати дисертаційної роботи належать особисто автору і є його внеском у розвиток економічної науки, зокрема такої її галузі як економіка сільського господарства і АПК.

Апробація результатів дослідження. Основні наукові результати дисертаційного дослідження апробовано на 7 всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема: „Теорія і практика ринкових перетворень: економічний та соціальний контекст” (Вінниця, 20-22 березня 2008 р.), „Сучасні досягнення науки” (Прага, 27 січня – 05 лютого 2009 р.), „Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації” (Тернопіль, 26-27 лютого 2009 р.), „Розвиток продуктивних сил України: від Вернадського до сьогодення” (Київ, 20 березня 2009 р.), „Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах глобалізації” (Вінниця, 24 квітня 2009 р.), „Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми” (Вінниця, 11 березня 2010 р.), „Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми, перспективи” (Житомир, 3-4 червня 2010 р.).

Публікації. Основні результати дослідження викладені у 14 опублікованих працях загальним обсягом 3,6 др. арк., з них 7 опубліковано у наукових фахових виданнях.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 237 сторінок комп’ютерного тексту, який включає 22 таблиці та 26 рисунків на 48 сторінках та додатки на 50-ти сторінках. Список використаних джерел налічує 203 найменування і викладений на 17 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
У першому розділі “Науково-методологічні основи формування конкурентоспроможного хлібопекарського виробництва” розкрито теоретичні аспекти досліджуваної тематики. Дано визначення категорії “конкуренція” та “конкурентоспроможність” з розкриттям сутності і особливостей їх змісту. Під конкурентоспроможністю взагалі розуміється здатність (можливість) отримання переваг над аналогічними за асортиментом виготовлення продукції і послуг товаровиробниками на ринку за рахунок специфічних особливостей відтворення і управління. Під конкурентоспроможністю галузі розуміють ефективність роботи галузей національного господарства, що оцінюється окрім традиційних критеріїв, за показниками, що притаманні тільки даній галузі і описують ступінь її динамічності при різних варіантах розвитку економіки конкретної країни. Враховуючи ту ознаку, що галузь визначається як сукупність підприємств, що випускають однорідну продукцію, її конкурентоспроможність проявляється як інтегруюча здатність конкурентоспроможності всієї сукупності підприємств що до неї входять, а тому поняття конкурентоспроможності галузі і підприємств галузі слід розглядати як аналогічні по змісту.
Проектування загального підходу щодо особливостей галузевої конкуренції на конкретну хлібопекарську галузь дозволяє виділити наявність специфічних технічних, економічних та організаційних особливостей для забезпечення переваг в асортименті і якості хліба та хлібобулочних виробів між товаровиробниками, до яких можна віднести: залежність від невизначеності кліматичних умов, що впливає на забезпеченість галузі; стан державного регулювання цін та продукцію галузі; особливості конкуренції на ринку хлібопекарської продукції при наявності великої кількості як малих, так і великих суб’єктів господарювання.
Сумарний і конкретний зміст конкурентоспроможності хлібопекарської галузі проявляється у виконанні нею специфічних функцій – забезпечення населення хлібом та хлібобулочною продукцією широкого асортименту і високої якості виробів. За своєю сутністю ці функції можуть мати стратегічний, ринковий, ресурсоутворюючий, соціальний, інноваційний та сегментний характер.
Досягнення стану формування конкурентного середовища в хлібопекарській галузі виробництва може бути здійснено лише за умови дотримання діючих управлінських законів, їх прояву у вигляді стійких закономірностей та передумов, наукових принципів і факторів, у відповідності з якими конкурентне середовище створюється, розвивається і удосконалюється. Системний аналіз дозволив визначити найбільш суттєві і повторювальні стосовно управління конкурентоспроможністю закони, до яких слід віднести: погодження інтересів, досконалої конкуренції, організації управління та їх прояву у вигляді стійких закономірностей: поєднання централізації та диференціації в управлінні, наявність ієрархії рівнів управління і регулювання, відповідність змісту управління його організаційним формам, поєднання змісту функцій управління і типу організаційної структури підприємства.
Крім того, обґрунтування дій по формуванню конкурентоспроможного середовища та конкурентних переваг підприємств хлібопекарської галузі в роботі ґрунтується на врахуванні сутності наукових принципів, які складають наукові засади конкурентоспроможності як процесу (рис.1).
Рис. 1. Принципи формування конкурентоспроможного виробництва хліба та хлібобулочних виробів
Принцип стратегічності та програмності зумовлює виробничо-господарську діяльність підприємств хлібопекарської галузі як таку, що забезпечує розвиток підприємств хлібопекарської галузі та галузей національної економіки, і разом з тим сприяє виконанню цілей економічної політики держави. Принципи забезпечення потреб споживачів та прибутковості, як правило визначають мету будь-якого виробництва, однак в даному випадку вони конкретизуються особливостями галузі. Принцип забезпеченості ресурсами передбачає раціональний та оптимальний розподіл ресурсів, що необхідні організації хлібопекарського виробництва. Принцип дотримання стандартів якості згідно технологічних норм є обов’язковим при здійсненні технологічних процесів в хлібопеченні. Принцип оновлення асортименту виробниками хліба та хлібобулочної продукції є домінуючим при формуванні ними конкурентних переваг над конкурентами.
Наукова методологія формування конкурентоспроможності підприємств хлібопекарської галузі передбачає систематизацію передумов її досягнення, це: наявність ресурсного забезпечення (людські, сировинні, фінансові ресурси), співвідношення попиту і пропозиції на асортимент хліба та хлібобулочних виробів, дотримання пріоритетів у виробничо-господарській діяльності, передбачення форс-мажорних обставин та факторів зміни ринкового середовища: суб’єктивних, регулюючих і постійних, які так чи інакше мають вплив на посилення чи послаблення конкурентних переваг. В загальному вигляді передумови визначають фактори формування конкурентоспроможного хлібопекарського виробництва, які в свою чергу поділяються на фактори макрорівня (економічні, організаційні та правові, матеріально-технічні (сировинні) та географічні, науково-технічні (інноваційні), технологічні, демографічні, соціальні та соціально-культурні); фактори мезорівня (конкурентоспроможність галузі і регіону, розвиток галузевої і регіональної інфраструктури, наявність природних ресурсів, бар’єри розвитку соціально-економічного характеру, рівень “бар’єрів виходу” з галузі, рівень “бар’єрів входу” в галузь); фактори мікрорівня, серед яких необхідно відзначити такі, як поява нових конкурентів та поведінка існуючих, поведінка постачальників, поведінка покупців, наявність товарів замінників, регіональне управління, інформаційне та кадрове забезпечення.
Загальний методичний підхід щодо досягнення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання в галузі пропонується в роботі як поетапний: вибір і розрахунки основних економічних показників (параметрів) і аналіз конкурентних сил, що діють в галузі; виявлення чинників рушійних сил, що викликають зміни в структурі галузі; визначення підприємств галузі, що мають найслабші та найсильніші конкурентні позиції; прогнозування ймовірних кроків стратегічних конкурентів; обґрунтування ключових факторів успіху підприємства; прийняття стратегічного рішення по привабливості того чи іншого підприємства галузі.
Оцінка ефективності конкурентоспроможності хлібопекарської галузі ґрунтується на врахуванні як часткових показників конкурентних переваг (якість товарів, асортимент, культура обслуговування, доступність), так і результатів експертних оцінок. В цьому плані доцільним є використання індексу Харфіндела-Хіршмана для визначення монопольного стану окремих підприємств хлібопекарської галузі за формулою
      (1)

де:

δі – частка і-го підприємства на даному галузевому ринку;

n – кількість підприємств на даному галузевому ринку.
Узагальнення існуючих методик визначення конкурентоспроможності підприємств хлібопекарської галузі методом експертних оцінок дозволяє запропонувати єдиний методичний підхід, який технологічно включає ряд послідовних етапів: формування експертної групи; визначення показників, що характеризують конкурентоспроможність галузі; здійснення експертизи та обробки даних; розрахунок основних параметрів моделі оцінки; визначення основних стратегічних напрямів підвищення конкурентоспроможності галузі.
Багатогранність проблеми оцінки конкурентоспроможності виробництва хліба та хлібобулочних виробів, враховуючи його динамічність та особливості, потребує на практиці постійної оцінки для можливості реагування на можливі загрози та потенційні можливості.
У другому розділі “Структурно-динамічний аналіз рівня конкурентоспроможності підприємств хлібопекарського виробництва на прикладі Вінницької області” викладено діагностику виробництва і споживання продукції, надається районування території Вінницької області по насиченості та рівню забезпеченості потреб населення у хлібопекарській продукції, аналізується стан ринку хліба та хлібобулочної продукції, його організаційні форми і види.
В дослідженні акцентується увага на провідній ролі хлібопекарської галузі виробництва у забезпеченні продовольчої безпеки країни. В той же час за останні роки спостерігається поступове стабільне зменшення обсягів виробництва та споживання хліба та хлібобулочних виробів як на рівні країни в цілому, так і на рівні окремих регіонів, зокрема Вінницької області (табл. 1).
Якщо в 2003 році хлібопекарська промисловість займала 18 % від загальнонаціонального виробництва та 9 % від питомої ваги виробництва Вінницької області, то в 2009 цей показник зменшився до 12 % та 6 %, відповідно. Подібна тенденція характерна і для України в цілому, за даними Державного комітету статистики України виробництво хліба та хлібобулочних виробів скоротилося по країні з 6 700 тис. т. у 1990 році до 1 826 тис. т. у 2009 році: в перерахунку на 1 особу – з 129 до 39,7 кг на рік.

Таблиця 1

Динаміка виробництва хлібопекарської продукції та місце хлібопекарської галузі в харчовій промисловості України та Вінницької області

Показник

Роки

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Україна

 

 

 

 

 

 

Харчова промисловість, тис. т.

13 195,8

13 645,5

14 288,1

15 186,5

15 422,3

15 220,8

14 884,2

Хліб та хлібобулочні вироби, тис. т.

2 335

2 307

2 264

2 159

2 034

1 978

1 826

Питома вага в загальному обсязі, %

18

17

16

14

13

13

12

Вінницька область

Харчова промисловість, тис. т.

1 005,0

1 069,4

1 198,9

1 217,2

1 317,9

1 295,3

1 183,2

Хліб та хлібобулочні вироби, тис. т.

87,3

86,6

88,4

84,3

81,0

77,3

69,2

Питома вага в загальному обсязі, %

9

8

7

7

6

6

6

Зазначене характеризується зміною структури харчування населення в напрямку збільшення споживання інших продуктів харчування та зменшенням чисельності населення практично у всіх регіонах України.
Цю тенденцію зменшення обсягів виробництва підкреслює той факт, що виробництво борошна за останні роки практично не змінилось (табл. 2.).

Таблиця 2

Виробництво борошна по асортиментних групах у Вінницькій області

(всі категорії господарств), т.

Асортиментні групи

Роки

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Продовольче борошно

152 315

153 029

157 690

145 374

179 825

188 924

187 104

У т.ч.

Пшеничне

135 948

137 350

144 071

133 324

171 297

179 898

174 113

Житнє

16 091

13 801

13 391

11 989

8 395

8 873

12 823

Інше

276

1 878

228

61

133

153

168

Динаміка показників наведених в таблиці 2 підтверджує збільшення за досліджуваний період виробництва продовольчого борошна в основному за рахунок пшеничного борошна та наводить суттєве зменшення виробництва житнього борошна.
Територіальне розміщення підприємств по виробництву хліба та хлібобулочних виробів на прикладі Вінницької області свідчить про значну їх диференціацію в залежності від щільності населення та місць виробництва борошна (рис. 2).
Рис. 2. Виробництво продукції хлібопекарних підприємств в м. Вінниця та районах Вінницької області за 2009 рік
Як видно з рис. 2 у м. Вінниці сконцентровано 54 % загального виробництва продукції хлібопекарської галузі. Фактичні та розрахункові дані по регіону свідчать про зменшення ємності ринку хлібопекарської продукції при використанні виробничих потужностей галузі до 70 % від можливого, тобто тут присутні невикористані можливості.
Розвиток хлібопечення у Вінницькій області характеризується також значною диференціацією: у 6-ти районах налічують до 4-х підприємств (Літинський, Жмеринський, Немирівський, Чернівецький, Муровано-Куриловецький, Могилів-Подільський) і від 9-ти до 18-ти – у Козятинському, Калинівському, Тростянецькому, Теплицькому і Бершадському районах.
Відрізняються підприємства галузі і за показником собівартості на аналогічну продукцію. Результати кластерного аналізу дозволили виділити групи (кластери) районів за структурними складовими собівартості хліба та хлібобулочних виробів: 1-ий кластер – Вінницький район характеризується найбільшими значеннями показників по кожній структурній частині собівартості; 2-й – Гайсинський район, який характеризується високим рівнем усіх витрат, окрім єдиної складової – інші витрати; у 3-й кластер увійшли Барський і Козятинський райони, які мають середній рівень витрат по собівартості; 4-й кластер обєднує Могилів-Подільський, Тростянецький та Тульчинський райони, для яких характерними є низькі витрати на сировину та заробітну плату; у 5-ий кластер увійшли всі інші райони області, які мають пропорційно низький рівень витрат при малому обсязі виробництва продукції. Групування підприємств хлібопекарської галузі Вінницької області в розрізі адміністративних районів за середнім розміром прибутку за період 2007-2009 рр. (рис. 3) дозволило виділити лише 4-ри із них, які є прибутковими: Вінницький, Крижопільський, Тростянецький, Немирівський; в інших районах виробництво хлібобулочних виробів було збитковим. Результати аналітичних досліджень свідчать про незадовільний стан хлібопекарського виробництва в регіоні, що потребує термінових заходів по його поліпшенню за рахунок наявних резервів.
Дослідження регіонального ринку хлібопекарської продукції, його форм і видів дозволили окреслити існуючі позитивні іі негативні тенденції його функціонування. Приватизаційні процеси призвели до появи на ринку великої кількості малих підприємств, яким важко утримати позиції через обмежені фінансові ресурси. Окремі великі і середні підприємства відчувають великий брак інвестиційних ресурсів для підтримки свого конкурентоспроможного стану. Формування вертикально інтегрованих хлібопекарських комплексів не набуло поширення через суттєву відмінність в технологічних процесах – від вирощування зерна до продажу готової продукції. Створення горизонтально інтегрованих хлібопекарських обєднань можна вважати найбільш доцільним і виправданим, оскільки це призводить до концентрації ресурсів і зниження питомої ваги витрат на одиницю продукції хлібопекарських підприємств. Доцільною організаційною формою такого обєднання є концерн. Створений в 2003 році ВАТ “Концерн Хлібпром” (на даний час ПАТ “Концерн Хлібпром”), обєднав в собі п’ять найбільших виробників хліба та хлібобулочних виробів та два підприємства, що займаються заготівлею та переробкою зерна Вінницької області. В даний час ПАТ “Концерн Хлібпром” об’єднує в собі 14 підприємств Вінницької, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської та Черкаської областей, його частина на ринку України становить 7,4 %.
У третьому розділі “Удосконалення організаційно-економічного механізму формування конкурентоспроможності підприємств хлібопекарської галузі та оптимізація її розвитку” викладені підходи щодо моделювання прогнозованого рівня досягнення конкурентоспроможності виробництва продукції хлібопечення, оптимізації механізму управління цією галуззю та інформаційно-правового забезпечення процесів економічного відтворення галузі.
Зокрема, оцінку оптимального рівня конкурентоспроможності підприємств галузі пропонується здійснювати на практиці за допомогою часткових критеріїв ефективності: критерію оцінки сегментації ринку; оцінки процесу реалізації продукції; коефіцієнту співвідношення заборгованості; оцінки рівня прибутковості; критерію собівартості та рівня заробітної плати працівників. Цільова одиниця максимізації прибутку хлібопекарського виробництва включає обмеження ряду факторів: по ціні реалізації 1 тонни хліба та хлібобулочних виробів і-го району; по розміру собівартості 1 тонни реалізованого хліба та хлібобулочних виробів; по прибутку 1 тонни хліба та хлібобулочних виробів; по міжрегіональній реалізації 1 тонни продукції; по балансу обсягів фактичного споживання та споживання по рекомендованій потребі і-го району; по балансу обсягів реалізації та виробництва хліба та хлібобулочних виробів і-го району; по невідємності змінних.
Оцінка результатів моделювання по районах Вінницької області за 2007 – 2009 рр. показує, що оптимальний фактичний обсяг виробництва в розрахунку на 1 підприємство за розрахунками становив 672 т, при фактично отриманому обсязі 494 т. У 2008 році оптимальний фактичний обсяг виробництва в розрахунку на 1 підприємство за розрахунками становив 824 т, при фактично отриманому обсязі 757 т. У 2009 році оптимальний фактичний обсяг виробництва в розрахунку на 1 підприємство за розрахунками становив 2 064 т, при фактично отриманому обсязі 1 281 т. Незважаючи на можливе розширення обсягів виробництва Вінницька область для забезпечення потреб хліба у межах рекомендованої норми є залежною від імпорту із інших областей. Так, у 2007 році середнє оптимальне значення по області становило 1037, що на 731 т більше за фактичний середній розмір імпорту з інших областей. У 2008 році середнє значення імпорту з інших областей у Вінницьку області становило 1084 т, що перевищує фактично отриманий показник в середньому на 730 т. У 2009 році цей показник за розрахунками є зменшений на 184 т. Проте, дефіцит хліба в одних районах має забезпечуватись імпортом із інших сусідніх районів області. Така залежність пропорційно веде до збільшення собівартості продукції. Таким чином підвищення конкурентоспроможності підприємств хлібопекарської галузі Вінницької області можливе за рахунок перерозподілу структури реалізації хліба та хлібобулочних виробів, укрупнення хлібопекарських виробництв, зменшення залежності від імпорту, збільшення прибутків за рахунок масштабів виробництва та підняття реалізаційних цін.
Організаційно-економічний механізм ефективного функціонування хлібопекарського виробництва являє собою систему організаційних, економічних та правових важелів і методів, які в сукупності забезпечують високий рівень рентабельності та ефективності. Враховуючи ієрархічні рівні управління такий механізм включає в себе обов’язкові елементи: державне та регіональне управління, прогнозування та планування розвитку, стимулювання, податкову та кредитну політику, ціноутворення на продукцію, міжгалузеві відносини. Усі ці елементи є взаємопов’язаними, формують цілісну систему впливу і в кінцевому результаті впливають на конкурентоспроможність підприємств хлібопекарської галузі.
Організаційна складова управління конкурентоспроможністю підприємств хлібопекарської галузі пропонується в роботі як орган загальнодержавного, регіонального рівня та рівня підприємства з розширенням функцій і повноважень на предмет підтримки хлібопекарського виробництва (рис. 4).

Рис. 4. Концептуальна основа мережі і структури апарату державних органів управління і регулювання діяльності підприємств хлібопекарної галузі з урахуванням потреб хлібопекарської галузі на перспективу

Основною новацією цієї структури є пропозиція по створенню інформаційно-дорадчого органу з питань хлібопекарського виробництва при Вінницькій обласній державній адміністрації, основними завданнями якого має бути розробка Концепції розвитку хлібопекарської галузі Вінницької області на період до 2015 року, що передбачає удосконалення взаємовідносин між регіональною владою та суб’єктами господарювання, створення сприятливих умов для зростання виробництва хліба та хлібобулочних виробів, більш повне задоволення потреб населення Вінницької області хлібопекарською продукцією власного виробництва, покращення кадрового та наукового забезпечення хлібопекарської галузі. Концепція включає за змістом: мету, сучасний стан хлібопекарської галузі Вінницької області, заходи щодо вдосконалення та державної підтримки функціонування хлібопекарської галузі Вінницької області, які передбачають два напрямки. Перший напрямок охоплює механізми створення умов для оптимального функціонування галузі, а другий – спрямований на розробку та реалізацію комплексу заходів, направлених на її подальший розвиток.
Інформаційно-правове забезпечення виробництва хлібопекарської продукції пропонується в роботі як обєднання усіх проблемних питань в рамках прийняття єдиного Закону України “Про регулювання діяльності хлібопекарських виробництв”, методологічним підґрунтям якого мають стати нормативно-правові направлення, викладені в Указах Президента України, декретах і постановах Кабінету Міністрів України. Даний закон має закріпити нормативне поняття “регулювання хлібопекарської галузі”, перелік функцій і повноважень, методів і засобів регулювання діяльності хлібопекарських підприємств, визначити взаємозв’язок норм даного закону з іншими нормативно-правовими актами.
Інформаційне упорядкування передбачає зміни через включення до бази даних малих підприємств хлібопекарської галузі та показників реалізації продукції по місцевих та регіональних ринках; важливо також мати об’єктивну інформацію про міжрегіональний обмін хлібопекарською продукцією в рамках формування спільного національного ринку та відображення прихованих економічних відносин між економічними агентами.
ВИСНОВКИ
В дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і науково-прикладне вирішення питань формування конкурентоспроможності підприємств хлібопекарської галузі. Результати дисертаційного дослідження дозволяють сформулювати наступні теоретико-методологічні та практичні висновки:
1. Обґрунтовано та узагальнено сукупність теоретичних положень щодо сутності і змісту конкурентоспроможності як економічної категорії, її особливості в хлібопекарській галузі виробництва, розширено понятійних зміст технічних, економічних та організаційних складових формування конкурентних переваг галузі по відношенню до інших. Визначено, що конкретний і сумарний зміст функцій конкурентоспроможності хлібопечення в умовах ринку може мати стратегічний, ринковий, ресурсоутворюючий, соціальний, інноваційний та сегментний характер.
2. Визначено закономірності, наукові принципи та фактори, у відповідності з якими конкурентне середовище створюється, функціонує, розвивається та удосконалюється. Стосовно принципів як керівних ідей по досягненню конкурентоспроможності хлібопекарської галузі, то основними з них визначено: стратегічності та програмності; прибутковості, ресурсного забезпечення, забезпечення потреб споживачів, дотримання стандартів якості продукції, оновлення асортименту.
3. Узагальнено методичні концептуальні підходи стосовно методики оцінки конкурентоспроможності в хлібопекарській галузі з урахуванням конкретних передумов їх досягнення та етапів здійснення; вибір і розрахунки основних економічних показників (параметрів) і аналіз конкурентних сил, що діють в галузі; виявлення чинників рушійних сил, що викликають зміни в структурі галузі; визначення підприємств галузі, що мають найслабші та найсильніші конкурентні позиції; прогнозування ймовірних кроків стратегічних конкурентів; обґрунтування ключових факторів успіху підприємства; прийняття стратегічного рішення по привабливості того чи іншого підприємства галузі.
4. Здійснено наукові дослідження стану рівня конкурентоспроможності хлібопекарської галузі виробництва; встановлено, що за останні роки спостерігається поступове зменшення обсягів споживання хлібопекарської продукції, як в Україні в цілому, так і її регіонами; зменшення кількості хлібопекарських підприємств; визначено значну диференціацію в територіальному розміщенні хлібопекарських підприємств в залежності від щільності населення та виробництва борошна; виявлено стійку тенденцію населення на споживання інших видів продовольчої продукції.
5. Проведено на основі кластерного аналізу кластеризацію районів Вінницької області за показниками собівартості, за середнім значенням прибутку хлібопекарських підприємств, за обсягами споживання та встановлено значну диференціацію їх розвитку за цими показниками, що може слугувати підґрунтям для прийняття корегуючих управлінських рішень як з боку самих підприємств, так і регіональних органів влади по підвищенню конкурентоспроможності галузі.
6. Досліджено стан розвитку ринку хлібопекарської продукції в частині організаційних форм здійснення виробничо-господарської діяльності і доведено, що малі форми підприємництва в галузі не витримують конкуренції через брак фінансових ресурсів; середні через брак інвестицій в оновлення основних фондів; доцільними і перспективними в цьому плані є горизонтально інтегровані хлібопекарські обєднання міжрегіонального типу, які досягають потрібної концентрації ресурсів і зниження поточних витрат на одиницю продукції і є конкурентоспроможними на ринку.
7. Поглиблено методичні підходи щодо обґрунтування прогнозних характеристик досягнення оптимізації стану конкурентоспроможності хлібопекарських підприємств за рахунок часткових критеріїв ефективності: оцінки сегментації ринку; оцінки процесу реалізації продукції; коефіцієнту співвідношення заборгованості; рівня прибутковості; собівартості продукції та рівня заробітної плати працівників, що на практиці дозволяє в кожному конкретному випадку здійснювати перерозподіл структури реалізації хлібопекарської продукції, проводити укрупнення виробників, змінювати цінову політику тощо.
8. Запропоновано удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування хлібопекарської галузі за рахунок економічної складової: доцільне державне та регіональне регулювання розвитку; планування та прогнозування діяльності,стимулювання, податкова політика і кредитування та ціноутворення на продукцію, а також реформування існуючої структури управління хлібопекарською галуззю на державному, регіональному рівнях та рівні підприємства, затвердження Концепції розвитку хлібопекарської галузі на період до 2015 року.
9. Поліпшення інформаційно-правового забезпечення розвитку галузі хлібопечення пропонується в роботі за рахунок прийняття відповідного закону України стосовно регулювання хлібопекарських виробництв та існуючої статистичної звітності в частині розширення показників виробничо-господарської діяльності.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Статті у наукових фахових виданнях:

Дзюба О.М. Методичні підходи до оцінки ефективності конкурентоспроможності галузі економіки регіону / О.М. Дзюба // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – № 5. – Т.2. – С. 302-306.

Дзюба О.М. Передумови, фактори та методи формування конкурентоспроможного середовища / О.М. Дзюба // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2008. – Вип.35. – C. 107-117.

Дзюба О.М. Наука як фактор інноваційного розвитку підприємств хлібопекарної галузі України / О.М. Дзюба // Продуктивні сили і регіональна економіка: збірник наукових праць. – К.: РВПС України НАН України, 2008. – Ч.1. – С. 214-217.

Дзюба О.М. Інформаційно-правове забезпечення виробничої діяльності підприємств при входженні України до СОТ / О.М. Дзюба // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2008. – В.36. – С. 360-362.

Дзюба О.М. Особливості та характер відтворення хлібопекарної галузі регіону (на прикладі Вінницької області) / О.М. Дзюба // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 2 (93). – С. 133-137.

Дзюба О.М. Основні напрямки удосконалення управління хлібопекарною галуззю регіону / О.М. Дзюба // Продуктивні сили і регіональна економіка: збірник наукових праць. – К.: РВПС України НАН України, 2009. – Ч.2. – С. 213-220.

Дзюба О.М. Законодавче та інформаційне забезпечення хлібопекарської галузі регіону / О.М. Дзюба // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2010. – Вип. ІІ (38). – С.15-22.

Матеріали наукових конференцій:

Дзюба О.М. Сутність та значення конкурентоспроможності хлібопекарської галузі в системі регіональної структури виробництва / О.М. Дзюба // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [“Теорія та практика ринкових перетворень: економічний та соціальний контекст”], (20-22 березня 2008 р.). – Т.2. – Вінниця: ВІЕ ТНЕУ, 2008. – С.239-242.

Дзюба О.М. Наукове забезпечення інноваційного розвитку підприємств хлібопекарної галузі України / О.М. Дзюба // Materiály V mezinárodní vědecko-praktická konference [“Moderní vymoženosti vědy”], (27 ledna – 05 února 2009 roku.). – Praha: Pablishing House “Education and Science” s.r.o., 2009. – Díl 4: Ekonomické védy. – C. 30-33.

Дзюба О.М. Регіональне управління як складова розвитку хлібопекарної галузі економіки регіону / О.М. Дзюба // Збірник тез доповідей Шостої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених [“Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації”], (26-27 лютого 2009 р.). – Тернопіль: ТНЕУ. Економічна думка, 2009. – Ч. 1. – С. 173-175.

Дзюба О.М. Програма розвитку хлібопекарської галузі як передумова її ефективного функціонування в сучасних умовах / О.М. Дзюба // Матеріали ювілейної міжнародної наукової конференції [“Розвиток продуктивних сил України: від В.І. Вернадського до сьогодення”], (20 березня 2009 р.). – Київ, 2009. – Ч.1. – С.159-160.

Дзюба О.М. Проблемні аспекти конкурентоспроможності підприємств хлібопекарської промисловості / О.М. Дзюба // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції [“Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах глобалізації”], (24 квітня 2009 р.). – Вінниця: Центр підготовки навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2009. – Ч.1. – С. 392-396.

Дзюба О.М. Кадрове забезпечення підприємств хлібопекарської галузі: стан та основні напрями удосконалення / О.М. Дзюба // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції [“Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні,гуманітарні та правові проблеми”], (11 березня 2010 р.). – Вінниця: Центр підготовки навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2010. – Ч.1. – С. 274- 277.

Дзюба О.М. Регіональний ринок хлібопекарської продукції, нові його форми і види / О.М. Дзюба // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції [“Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи”], (3-4 червня 2010 р.). – Житомир: Київський інститут бізнесу та технологій, 2010. – С.103-105.

АНОТАЦІЯ
Дзюба О.М. Формування конкурентоспроможності підприємств хлібопекарської галузі. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК). – Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, 2010.
Дисертація присвячена розробці теоретико-методологічних засад формування конкурентоспроможності підприємств хлібопекарської галузі та розробці практичних рекомендацій по її досягненню в умовах досконалого ринкового середовища.
У дослідженні визначено зміст поняття “конкурентоспроможність підприємств хлібопекарської галузі”, обґрунтовано систему принципів, методів та факторів по його формуванню, проаналізовано сучасний стан розвитку хлібопечення в Україні та на регіональному рівні, представлено форми його ринкової організації.
На основі аналізу структурно-динамічних зрушень в хлібопекарській галузі запропонована модель досягнення оптимізації конкурентоспроможності підприємств по виробництву хліба та хлібобулочних виробів за різними показниками ефективності; наведено пропозиції по удосконаленню організаційної та економічної складових механізму управління цими процесами, інформаційно-правове забезпечення відтворення конкурентоспроможного хлібопекарського виробництва.
Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентоспроможність хлібопекарської галузі, фактори конкурентоспроможності, диференціація, оптимізаційна модель, організаційно-економічний механізм, інформаційно-правове забезпечення.
АННОТАЦИЯ
Дзюба О.М. Формирование конкурентоспособности предприятий хлебопекарской отрасли. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (экономика сельского хозяйства и АПК). – Винницкий национальный аграрный университет, Винница, 2010.
Диссертационная работа посвящена решению научных и практических проблем формирования конкурентоспособности предприятий хлебопекарской отрасли в условиях развития рыночных отношений.
Актуальность исследования определяется необходимостью более полного исследования потенциала хлебопекарской отрасли производства системы АПК за счет наращивания конкурентных преимуществ на продовольственном рынке в рамках обеспечения продовольственной безопасности страны и реализации государственной экономической политики. С другой стороны обеспечение конкурентоспособности отрасти и конкретных производителей в условиях конкуренции являет собой сложное практическое и научное задание, которое требует особого подхода с использованием системной теории научного управления.
В работе раскрыто содержание понятий “конкуренция” и “конкурентоспособность”, “конкурентоспособность предприятий хлебопекарской отрасли”. Данные дефиниции рассматриваются в работе как возможность целенаправленного формирования конкурентной среды на рынке хлеба и хлебобулочной продукции, а также определения технических, экономических и организационных составляющих достижения конкурентоспособного состояния конкретных производителей в соответствии с требованиями потребителей и рыночной экономики. Определено, что конкретное и суммарное содержание функций конкурентоспособности может иметь стратегический, рыночный, социальный, инновационный и сегментный характер.
Сформулировано закономерности, научные принципы и факторы, в соответствии с которыми конкурентная среда создается, функционирует, развивается и усовершенствуется. Относительно принципов, как основных идей по достижению конкурентоспособности хлебопекарской отрасли, определены основные среди них, а также основные факторы, которые имеют влияние на формирование конкурентоспособности предприятий хлебопекарской отрасли при современных условиях функционирования.
Предложена система методологических подходов и методических разработок, позволяющих на научном уровне достичь практического формирования конкурентоспособной среды в хлебопечении; выделены научные принципы, методы и факторы его осуществления как процесса.
Проведено научное исследование состояния и развития рынка хлебопечения в Украине и в региональном разрезе; установлено, что за последние годы наблюдается постепенное сужение обьемов употребления хлебопекарской продукции, как по Украине, так и по Винницкой области; подтверждено уменьшение количества предприятий, что выпекают хлеб и хлебобулочную продукцию; выявлено значительную дифференциацию по территориальному размещению предприятий в зависимости от плотности населения та производства муки; определено стойкую тенденцию населения в употреблении других видов продуктов питания.
На основе кластерного анализа обосновано прогнозные характеристики достижения оптимального состояния конкурентоспособности отрасли за счет составляющих критериев эффективности: сегментации рынка, оценки процесса реализации, уровня прибыльности, себестоимости продукции, уровня заработной платы.
Предложено организационно-экономическое реформирование отрасли хлебопечения за счет экономической составляющей: государственного и регионального регулирования развития, планирования и прогнозирования, изменения налоговой и кредитной политики, ценообразования, а также реформирование управления отраслью на государственном и региональном уровнях, разработки и утверждения Концепции развития хлебопекарской отрасли на период до 2015 года.
Улучшение информационно-правового обеспечения развития отрасли хлебопечения предлагается в работе за счет принятия соответствующего законодательного акта, что касается регулирования хлебопекарских производств и существующих форм статистической отчетности в части уточнения показателей производственно-хозяйственной деятельности .
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, конкурентоспособность хлебопекарской отрасли, факторы конкурентоспособности, дифференциация, оптимизационная модель, организационно-экономический механизм, информационно-правовое обеспечение.

ANNOTATION

Dzjuba O.M. Development of competitiveness of enterprises of the bread baking industry. – Manuscript.

Dissertation submitted for obtaining a candidate’s degree in economics in speciality 08.00.04 – Economics and Operation of Business (Economics of Agriculture and Agricultural Sector). – Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, 2010.

The dissertation is dedicated to elaborating theoretical and methodological principles of developing competitiveness of enterprises of the bread baking industry and working out practical guidelines as to their implementation under perfect market environment.

Defined is content of the notion “competitiveness of enterprises of the bread baking industry”, substantiated is a complex of principles, methods and factors of its development, analysed is the present-day level of development of bread baking in Ukraine as wellas at the regional level, produced are forms of its market organization.

The model of achieving competitiveness optimization of companies dealing in baking bread and bakery products by various efficiency indexes based on the analysis of structural and dynamic shifts in the bread baking industry is proposed; set forth are suggestions as to improvement of the organizational and economic constituent parts of the above processes’ controlling mechanism and informational and legal provisions for regeneration of the competitive bread baking industry.

Key Words: competition, competitiveness, competitiveness of the bread baking industry, factors of competitiveness, differentiation, model, economic-organizing mechanism, information.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22801. Ранній залізний вік на території України 63 KB
  Протягом тисячолітнього існування в Північному Причорномор'ї античні містадержави справили значний вплив на розвиток місцевих племен: скіфів сарматів слов'ян. Етногенез словян. Перші писемні згадки про словян. Існує кілька концепцій походження словян з яких найпоширеніша така: витоки слов'янської історії сягають щонайменше II тис.
22802. Походження Русі 28 KB
  Основними ознаками будьякої середньовічної держави в тому числі Київської Русі були: розміщення населення не за національним у той період за племінним принципом а за територіальним поява влади не пов'язаної з волевиявленням народу збирання данини для утримання цієї влади династичний спадковий характер влади вождя.
22803. Основні етапи розвитку Києворуської держави 29 KB
  До часів правління Аскольда вчені відносять і першу спробу введення християнства як офіційної релігії у Київській Русі. Володимир починає своє правління посадовивши синів і старших дружинників у містах Русі. У період правління Ярослава Мудрого розширюються кордони Київської Русі: від Чорного моря і пониззя Дунаю на півдні аж до Фінської затоки на півночі від Закарпаття на заході до верхів'їв Волги та Дону на сході. в Київській Русі встановлюється форма правління яку називають тріумвіратом Ярославичів Ізяслава Святослава та Всеволода.
22804. Київська Русь періоду розквіту. Володимир Великий. Ярослав Мудрий 34.5 KB
  Володимир Великий. Ставши Великим князем київським Володимир багато зробив аби зміцнити державу встановити лад і порядок. За часів Володимира в загальних рисах завершилося формування держави. Видатний політик і адміністратор Володимир здійснив серію реформ.
22805. Зовнішня політика Київської Русі та ГВК 25 KB
  Зовнішня політика Київської Русі та ГВК Починаючи із заснування Київської Русі вона досить активно займалася зовнішньою політикою у різних напрямках: політичному економічному релігійному та культурному. перервало зв'язки північносхідних земель Русі з Європою. Для Київської Русі була характерна договірна торгівля значне місце посідав звичайний обмін товар на товар .Отже і в період існування Київської Русі і під час розвитку ГалицькоВолинського князівства зовнішня політика проводилася досить активно і різнобічно.
22806. Причини та наслідки занепаду ГВК 24 KB
  останнього правителя ГалицькоВолинської держави Юрія II була успадкована князями литовської династії Гедиміновичів. Так припинила своє існування ГалицькоВолинська держава. Роль ГалицькоВолинського князівства надзвичайно велика. ГалицькоВолинське князівство відкрило широкий шлях західноєвропейським культурним впливам на Україну зберігаючи при цьому кращі традиції української національної культури.
22807. Хмельниччина 125 KB
  Це час коли ряд блискучих перемог зрушив все українське суспільство мобілізував широку підтримку для Хмельницького і перетворив суто козацьке повстання на загальноукраїнський антипольський рух. 1648 Хмельницький на чолі невеликого загону реєстрових і запорізьких козаків напав на польську залогу на острові Базавлук на Дніпрі і знищив її. Це звільнило Запорізьку Січ від польського контролю притягнуло запорожців на бік Хмельницького обраного гетьманом. Не сподіваючись поважніших труднощів польські полководці Великий гетьман М.
22808. Руїна. Становище України в другій половині XVII ст. 24.5 KB
  Серед козацьких ватажків виникли гострі розходження щодо того чи лишатися Україні під Москвою чи ж шукати покровителів серед інших сусідніх держав. Чи стане Україна унікальним суспільством вільних козаківземлеробів як цього хотіли селяни й рядове козацтво чи ж козацька старшина просто займе місце шляхти відтак повернувши розхитаний суспільний устрій знаті що відповідало б типовим для доби моделям Серед українців ще десятиліттями по смерті Хмельницького точилися запеклі суперечки навколо цих питань.
22809. Наступ царату на автономію України. Остаточна ліквідація гетьманського правління 28.5 KB
  Наступ царату на автономію України.Політику Петра І щодо України продовжували самодержавні імператори Росії з більшою чи меншою жорстокістю і фанатичною впертістю.Певні позитивні зміни в політиці щодо України були можливими після того як російський престол перейшов до дочки Петра І Єлизавети.Розумовський добився того що зносинами Росії з Україною займалися не в Сенаті а в колегії закордонних справ під владу гетьмана було повернуто Київ і Запорожжя з України виведено російські військові підрозділи.