64791

ФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА РІЗНОГО РІВНЯ ЖИРУ ТА ВІТАМІНУ Е В РАЦІОНІ

Автореферат

Лесное и сельское хозяйство

Особливо це стосується впливу енергетичного живлення та рівня вітаміну Е в раціоні на функціональний стан і резистентність організму перепелів систему травлення та рівень обмінних процесів. Цим зумовлена науковопрактична актуальність поглибленого дослідження...

Украинкский

2014-07-11

692 KB

2 чел.

PAGE   \* MERGEFORMAT 1

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ

ІМЕНІ С.З. ҐЖИЦЬКОГО

ГАЛУЩАК ЛЮДМИЛА ІЛЛІВНА

УДК 598.617.1:577.16

ФІЗІОЛОГІЧНИЙ  СТАН  ОРГАНІЗМУ  ПЕРЕПЕЛІВ  ЗА  РІЗНОГО  РІВНЯ  ЖИРУ  ТА  ВІТАМІНУ  Е  В  РАЦІОНІ

03.00.13  фізіологія людини і тварин

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наук

Львів 2010


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті біології тварин Національної академії аграрних наук України, м. Львів.

Науковий керівник:

доктор ветеринарних наук, професор Стояновський Володимир Григорович, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, завідувач кафедри нормальної та патологічної фізіології.

Офіційні опоненти:

доктор сільськогосподарських наук, професор Параняк Роман Петрович, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, завідувач кафедри екології;

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Величко Володимир Олександрович, Державний науково-дослідний контрольний інститут ветпрепаратів та кормових добавок, заступник директора з питань наукового забезпечення, завідувач відділу наукового забезпечення, стандартизації, сертифікації і державного контролю у ветеринарній медицині.

Захист відбудеться „9”    грудня   2010 р. о 12 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.826.01 у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького за адресою: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50, аудиторія № 1.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького за адресою: м. Львів, вул. Пекарська, 50.

Автореферат розісланий8   листопада   2010 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор ветеринарних наук, професор                                                                  П. І. Головач

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Перепелівництво – галузь птахівництва, що в останні роки почала інтенсивно розвиватись в Україні. Головною проблемою цієї галузі є підвищення життєздатності і резистентності поголів’я з метою збереження потенціалу його продуктивності. У цьому напрямку проводяться дослідження, які передбачають забезпечення повноцінного живлення перепелів, у тому числі при внесенні до раціону біологічно активних речовин, що регулюють і корегують метаболічні процеси в організмі. На даний час літературні джерела, які присвячені нормованій годівлі даного виду птахів, обмежені лише роботами окремих авторів (Ібатулін І. І., зі співавт.; Зламанюк Л. М., 2004; Цехмістренко С. І., зі співавт., 2006; Урдзик Р. М., 2007). Тому виникає потреба більш детального вивчення впливу годівельного фактора на здоров’я і продуктивність перепелів. Особливо це стосується впливу енергетичного живлення та рівня вітаміну Е в раціоні на функціональний стан і резистентність організму перепелів, систему травлення та рівень обмінних процесів.

Широке використання жирів рослинного походження в годівлі птиці, яке обумовлене їх високою енергетичною цінністю та біологічною дією наявних в їх складі поліненасичених жирних кислот (Саммерс Дж. Д., 1987; Параняк Р. П., 1987; Van Elswyk ME., 1997; Decuypere E., 1999), показало, що додавання до раціону жирових добавок сприяє посиленню обміну білків завдяки покращенню використання амінокислот для їх синтезу (Кружель Б. Б., 1985), проявляє азотзберігаючу дію (Орлов Л. В. зі співавт., 1987), посилює засвоєння жиророзчинних вітамінів (Вальдман А. Р. зі співавт., 1993), активує гуморальні та клітинні фактори специфічної і неспецифічної резистентності організму птиці (Сурай П. Ф. зі співавт., 1997; Muir W., Husband A., Bryden W., 2002; Маслянко  Р. П. зі співавт., 2008 ).

Відомо, що вітамін Е, крім антиоксидантної дії, впливає на ряд біохімічних процесів і фізіологічних функцій в організмі птиці (Гунчак А. В. зі співавт., 2007). Зокрема, встановлено його стимулюючий вплив на енергетичні процеси, синтез білків і простагландинів, гуморальний та клітинний імунітет, відтворювальну функцію (Калмыков С. Т., 1976; Скурихин В. Н., 1989; Burton YW., Trabez MY., 1990).

Ефективним способом заміни дорогих і дефіцитних кормів тваринного походження та зниження собівартості птахівничої продукції є використання в раціонах птиці екструдованих кормових бобів (Ратич І. Б., 2005, Гунчак А. В., 2006). Згідно з даними авторів, внесення до складу раціону екструдовних кормових бобів промисловим та племінним курям-несучкам позитивно впливало на обмін речовин та продуктивність птиці. Разом з цим, досліджень, проведених на перепілках з використання у їх годівлі кормових бобів з добавками ліпідів, немає. Цим зумовлена науково-практична актуальність поглибленого дослідження фізіолого-біохімічних аспектів впливу добавок соняшникової олії та вітаміну Е до різних за компонентним складом комбікормів на фізіологічний статус організму, рівень метаболічних процесів та функціональний стан травної системи перепелів, їх продуктивність та якість продукції.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт лабораторії живлення птиці Інституту біології тварин НААН у межах таких завдань: “Розробити способи підвищення ефективності використання поживних речовин корму, продуктивності, репродуктивної здатності та імунобіологічної реактивності птиці ” (№ держреєстрації 01060U03039) та “Розробити способи стимуляції обмінних процесів, імунобіологічної реактивності та адаптаційної здатності птиці” (№ держреєстрації 01060U03058).

Мета дослідження. Дати фізіолого-біохімічне обґрунтування впливу добавок до раціону жиру і вітаміну Е на функціональний стан організму японських перепелів. Розробити оптимальні дози цих добавок до раціонів різного складу для перепелів яєчного напрямку продуктивності.

Завдання дослідження:

 дослідити зміни гематологічних показників, морфологічного складу крові та резистентності еритроцитів, показників білкового обміну у тканинах і активності гідролітичних ферментів органів травлення перепелів при включенні добавок соняшникової олії та вітаміну Е до стандартного комбікорму;

 дослідити зміни гематологічних показників, морфологічного складу крові та резистентності еритроцитів, показників білкового обміну у тканинах і активності гідролітичних ферментів органів травлення перепелів при згодовуванні комбікормів різного складу;

 дослідити зміни гематологічних показників, морфологічного складу крові та резистентності еритроцитів, показників білкового обміну у тканинах і активності гідролітичних ферментів органів травлення перепелів за впливу різного рівня соняшникової олії та вітаміну Е у складі кукурудзяно-бобового комбікорму;

— розробити оптимальні дози добавок жиру і вітаміну Е до раціонів різного компонентного складу та обґрунтувати їх вплив на продуктивність і якість яєць японських перепелів.

Об’єкт дослідження — фізіологічний статус організму та функціональний стан органів травлення японських перепелів за дії добавок соняшникової олії та вітаміну Е у раціонах різного складу.

Предмет дослідження — морфологічні показники крові, деякі показники білкового обміну та активність гідролітичних ферментів органів травлення перепелів, показники продуктивності та якості продукції.

Методи дослідження: фізіологічні — спостереження за загальним станом організму перепілок, їх поведінкою та визначення величин гематологічних показників; біохімічні — визначення активності гідролітичних ферментів та показників білкового обміну; зоотехнічні — визначення продуктивності і якості яєць; статистичні — встановлення вірогідності одержаних результатів.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено комплексні дослідження з вивчення морфофункціонального стану крові, активності ферментів органів травлення та рівня білкового обміну за впливу добавок соняшникової олії та вітаміну Е до раціонів різного складу для перепелів яєчного напрямку продуктивності. Вперше встановлено особливості функціонального стану еритроцитів та морфологічного складу периферичної крові, що виявлялися в підвищенні резистентності еритроцитів до кислотного гемолітика і гіпотонічних розчинів натрію хлориду, а також у зростанні концентрації гемоглобіну, збільшенні кількості еритроцитів та кольорового показника при додаванні до раціонів 3 % від маси корму соняшникової олії та збільшенні вмісту вітаміну Е до 40 г/т комбікорму.

Установлено органо-тканинні особливості активності гідролітичних ферментів у 12-палій кишці, підшлунковій залозі і печінці перепелів при підвищенні рівня сирого жиру і збільшенні кількості вітаміну Е у стандартному раціоні, що характеризувались вищою ліполітичною активністю слизової оболонки 12-палої кишки, тканин підшлункової залози і печінки та протеїназною активністю вмісту 12-палої кишки.

Вперше показано коригуючий вплив добавок вітаміну Е та соняшникової олії у раціонах різного складу на функціональний стан травної системи та інтенсивність обміну білків в організмі перепілок, що супроводжувалось зростанням вмісту розчинних білків у тканині печінки, активності аланінамінотрансферази і вмісту сечової кислоти у м’язах стегна, протеїназної активності тканини підшлункової залози і зниженням активності аспартатамінотрансферази тканини печінки та слизової оболонки 12-палої кишки птахів.

Вперше обґрунтовано позитивний вплив кукурудзяно-бобового раціону з різним рівнем соняшникової олії та вітаміну Е на продуктивні і якісні характеристики продукції японських перепелів. За результатами досліджень отримано два деклараційні патенти України.

Практичне і теоретичне значення отриманих результатів. На основі одержаних даних розроблено рекомендації з використання в раціонах перепелів яєчного напрямку продуктивності добавки 3 % соняшникової олії та 20 г/т комбікорму вітаміну Е. Розроблено оптимальні дози добавок соняшникової олії і вітаміну Е в раціони з різним компонентним складом для японських перепелів, які увійшли у два деклараційні патенти України.

Результати досліджень продуктивної дії добавок соняшникової олії і вітаміну Е до комбікормів японських перепелів стали підставою для їх широкого впровадження в спеціалізованих господарствах з вирощування і утримання перепелів.

Основні положення дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес і науково-дослідну роботу кафедр Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Львівського національного аграрного університету, Сумського національного аграрного університету, Дніпропетровського державного аграрного університету, Подільського державного аграрно-технічного університету.

Особистий внесок здобувача. Автор самостійно провела пошук і аналіз літератури за темою дисертації, організувала досліди та виконала весь обсяг запланованих досліджень, самостійно провела статистичну обробку отриманих результатів, їх узагальнення та інтерпретацію й виклала у вигляді наукових положень дисертаційної роботи. Аналіз та узагальнення наукових положень і висновків дисертаційної роботи здійснено з допомогою наукового керівника.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи доповідались на: щорічних звітах Інституту біології тварин НААН; Науково-практичній конференції молодих науковців і спеціалістів “Сучасний стан тваринництва та перспективи його розвитку” (м. Львів, 7 грудня 2006р.); Міжнародній науково-практичній конференції з птахівництва (м. Судак, 17–21 вересня 2007р.); науково-практичних конференціях молодих науковців і спеціалістів “Актуальні проблеми біології, тваринництва та ветеринарної медицини” (м. Львів, 7 грудня 2007р., 12 грудня 2008р., 4 грудня 2009р.); IX Украинской конференции по птицеводству с международным участиемАктуальные проблемы современного птицеводства” (Алушта, 15–18 сентября 2008г.); Міжнародних науково-практичних конференціях “Молоді вчені у вирішенні проблем аграрної науки і практики” (м. Львів, 12–13 червня 2008р., 18–19 червня 2009р.); VII Международной научнопрактической конференции “Экология и инновации” (г. Витебск, 22–23 мая 2008г.); VIII Международной научно–практической конференции ”Биоэкология и ресурсосбережение” (г. Витебск, 21–22 мая 2009г.).

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 14 наукових праць, 9 статей, з них у фахових виданнях 8, 3 тези та 2 патенти на корисну модель.

Структура і об’єм дисертації. Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і методів, власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, висновків, пропозицій виробництву, списку використаних джерел літератури, додатків. Загальний обсяг дисертації152 сторінки, у тому числі 23 таблиці та 14 рисунків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Огляд літератури. Складається з 4 підрозділів, у яких наведено дані літератури, що стосуються характеристики гематологічних показників, білкового обміну та функціонального стану травної системи у птиці за дії кормових чинників, впливу рівня ліпідів та вітаміну Е.

Вибір напрямів досліджень, матеріал і методи досліджень. Дисертаційна робота виконана протягом 2005–2009 років у лабораторії живлення птиці Інституту біології тварин НААН та у фермерському господарстві “Під містом” смт. Великі Бірки Тернопільського району Тернопільської області на статевозрілих японських перепелах. У досліди включали клінічно здорову птицю, починаючи з 35-добового віку. Проведено три серії дослідів та виробничу перевірку.

Перший дослід виконано на 6 групах перепілок (контрольній та 5-ти дослідних, по 140 голів у кожній). Перепелам контрольної групи згодовували стандартний комбікорм, який складався з кукурудзи — 45 %, пшениці — 20 %, макухи соняшникової — 15 %, крейди — 5 %; БВД — 15 %, що містила: шрот соєвий, шрот соняшниковий, рибне борошно, дріжджі кормові, глютен кукурудзяний, вапняк, дефторований фосфат, кухонну сіль, вітаміни А, D3, E, K, B2, B3, B5, B6, B9, B12 (вміст вітаміну Е становив 20 г/т комбікорму), мікроелементи, незамінні амінокислоти – та був збалансований за основними поживними і біологічно активними речовинами, відповідно до існуючих норм для японських перепелів (Кирилів Я. І., Ратич І. Б., 2004). Енергетична цінність стандартного комбіклрму становила 287,7 ккал. Дослідні групи перепілок одержували стандартний комбікорм з добавками: 1-ша група — 1,5 % соняшникової олії; 2-га — 3 % соняшникової олії; 3-тя — 1,5 % соняшникової олії та 20 г/т комбікорму вітаміну Е; 4-та — 3 % соняшникової олії та 20 г/т комбікорму вітаміну Е; а 5-та — 20 г/т комбікорму вітаміну Е. Енергетична цінність раціонів перепелів 1-ої, 3-ої та 4-ої груп становила 301,2 ккал, 2-ої — 314,7 ккал, 5-ої  —287,7 ккал.

Впродовж першого досліду проводили щоденний облік несучості. Через 4,5 місяця проводили забій перепілок по 6 голів з контрольної, другої та четвертої дослідних груп (які характеризувались найвищою продуктивністю).

Другий дослід, тривалістю чотири місяці, проведений на двох групах перепелів (контрольній і дослідній, по 80 голів у кожній). Птиця контрольної групи отримувала стандартний комбікорм. Перепелам дослідної групи згодовували комбікорм, який складався з кукурудзи — 43,8 %; макухи соняшникової — 16 %; екструдованих кормових бобів — 20 %; дріжджів кормових — 8 %; крейди — 6 %; соняшникової олії — 3 %; солі кухонної — 0,4 %; трикальційфосфату — 1,8 %; преміксу — 1 % та був збалансований за основними поживними і біологічно активними речовинами згідно з існуючими нормами. Енергетична цінність стандартного і дослідного комбікорму була однакова.

Схема і умови проведення третього досліду були аналогічними як у другому досліді. Контрольна група птиці отримувала кукурудзяно–бобовий комбікорм із 3 % соняшникової олії. Комбікорм перепілок дослідної групи додатково містив 1,5 % соняшникової олії та 20 г/т комбікорму вітаміну Е. Рівень обмінної енергії раціону перепілок дослідної групи зріс на 13,5 ккал порівняно з перепілками контрольної групи. Через 4 місяці проводили забій перепілок по 6 голів з контрольної та дослідних груп. Умови утримання перепілок відповідали загальноприйнятій технології: параметри мікроклімату приміщення були в межах зоогігієнічних норм, а годівля – з вільним доступом до корму і води.

У період проведення досліджень спостерігали за загальним станом перепелів, їх поведінкою, руховою активністю, споживанням корму і води, вели щоденний облік продуктивності. Для досліджень відбирали зразки тканин печінки, м'язів стегна, 12-палої кишки, підшлункової залози, крові та жовтка яєць.

Матеріал відбирали після декапітації птиці до ранкової годівлі, заморожували його в рідкому азоті, після чого розтирали й екстрагували у фізрозчині при температурі 0 – +4 0С. У гомогенатах вмісту і слизової оболонки 12-палої кишки, тканин підшлункової залози, печінки та м’язів стегна визначали концентрацію загального білка за Лоурі (1961), у плазмі крові – рефрактометричним методом; вміст амінного азоту — нінгідриновим методом за Мютінгом, Кайзером (1998); сечової кислоти – за реакцією з фосфорно-вольфрамовим реактивом (1969); протеїназну активність — за методом Кунітца (1973); дипептидазну активність — за методом Тарвід і Кушака (1983); амілолітичну активність — за методом Смідта-Роя (1949); ліполітичну активність — за методом Тітца (1997); активність аланін- і аспартатамінотрансфераз (АлАТ і АсАТ) — за методом Райтмана-Френкеля (1987); стійкість еритроцитів до гемолізу під дією лимонної кислоти за Войтовим (1990); осмотичну резистентність еритроцитів — з гіпотонічними розчинами натрію хлориду; вміст гемоглобіну в крові колориметрично — гемоглобін-ціанідним методом (ГС – 3 паспорт 900.37.00.000); величину гематокриту – за Болотниковим (1980); кількість еритроцитів, тромбоцитів, лейкоцитів та лейкограму — за допомогою камери Горяєва (Болотников И. А., 1980). Шляхом обчислень встановлювали кольоровий показник.

Одержані результати досліджень опрацьовували біометрично з використанням t–критерію Стьюдента і визначали ступінь вірогідності різниці (р) між досліджуваними показниками птиці контрольних і дослідних груп (Лакін Г. Ф., 1990). Результати середніх значень вважали статистично вірогідними при р<0,05–*, р<0,01–**, р<0,001–*** порівняно з даними контрольної групи.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Фізіологічний статус організму перепелів за різного рівня жиру та вітаміну Е в стандартному комбікормі. Візуальні спостереження за загальним станом і поведінкою перепелів упродовж досліду показали, що всі вони були адекватними для даного виду птиці, незалежно від рівня сирого жиру і вмісту вітаміну Е в комбікормі.

Проведені дослідження показали, що внесення до комбікорму 3 % соняшникової олії перепелам 1-ої і 2-ої дослідних груп не викликало вірогідних змін досліджуваних показників, які характеризують фізіологічний стан організму. Вміст розчинних білків проявляв тенденцію до зниження (р<0,05) у всіх досліджуваних тканинах перепілок 2-ої дослідної групи, які споживали добавку до стандартного раціону тільки 3 % соняшникової олії (далі 1-ша дослідна група). Інші показники білкового обміну та активність ферментів органів травлення перепелів обох груп були в межах величин птиці контрольної групи.

Додаткове включення до стандартного комбікорму перепілок 3 % від маси корму соняшникової олії та збільшення до 40 г/т вітаміну Е сприяло зростанню концентрації гемоглобіну на 12,8 % (р<0,01), збільшенню кількості еритроцитів на 24,6 % (р<0,05) та кольорового показника на 7,7 % (р<0,05) (Табл. 1). Аналіз даних лейкограми показав, що кров перепілок має яскраво виражений лімфоцитарний профіль, тобто переважна більшість лейкоцитів представлена незернистими лейкоцитами, що, очевидно, є особливістю цього виду птахів (Болотников И. А., 1980).

Таблиця 1

Морфофункціональні показники крові перепілок за добавки жиру та вітаміну Е до стандартного раціону (М±m, n=5)

Показники

Контрольна група

Перша дослідна група

Друга дослідна група

Гемоглобін, г/л

98,10±2,03

99,50±3,09

110,83±3,27**

Еритроцити, Т/л

3,20±0,20

3,35±0,18

3,99±0,10*

Лейкоцити, Г/л

8,4±1,77

7,6±1,03

8,0±1,15

Гематокритне число, %

34,8±3,05

37,4±1,87

38,00±0,58

Кольоровий показник

0,91±0,03

0,89±0,04

0,98±0,03*

Дослідження осмотичної резистентності еритроцитів перепелів за дії добавок різної кількості жиру і вітаміну Е (рис.1) показало, що найбільша стійкість до гемолізу характерна для еритроцитів перепелів дослідної групи, які одержували добавки до стандартного комбікорму 3 % соняшникової олії та 20 г/т комбікорму вітаміну Е (далі 2-га дослідна група). Аналогічними були показники стійкості еритроцитів за титгемолізом з 0,1 % розчином лимонної кислоти у перепелів цієї групи.

Рис. 1. Осмотична резистентність еритроцитів перепілок за умов досліду

Характеризуючи стан білкового обміну в тканинах перепілок 2-ої дослідної групи, необхідно відмітити тенденцію до збільшення вмісту розчинних білків у тканинах печінки та підшлункової залози. При цьому, концентрація азоту вільних амінокислот зростала у тканині підшлункової залози у 1,8 раза (р<0,05), а у слизовій оболонці 12-палої кишки спостерігалась тенденція до їх зниження. Вміст сечової кислоти в м’язах стегна перепілок 2-ої дослідної групи був у 1,7 раза (р<0,01) більший, ніж у птиці контрольної групи, тоді як у тканині підшлункової залози і слизовій оболонці 12-палої кишки спостерігалась тенденція до зростання цього показника.

Відзначено органо-тканинні особливості активності амінотрансфераз у тканинах перепілок (рис. 2). Найвищу активність цих ферментів відзначали у тканинах печінки і слизової оболонки 12-палої кишки, а найнижчу – у плазмі крові. За впливу добавок до комбікорму соняшникової олії та вітаміну Е спостерігали вірогідне підвищення у 1,66 раза (р<0,01) активності АлАТ лише у слизовій оболонці 12-палої кишки перепілок 2-ої дослідної групи. Причому, співвідношення АсАТ/АлАТ було нижчим у всіх досліджуваних тканинах перепілок дослідних груп, за винятком тканини підшлункової залози. У перепілок 2-ої дослідної групи зниження цього коефіцієнта було більш виражене, ніж у перепілок 1-ої дослідної групи.

Рис. 2. Активність амінотрансфераз у тканинах крові (1), печінки (2), слизової оболонки 12–палої кишки (3), підшлункової залози (4), м’язів стегна (6) в мкмоль (год×г тканини).

Як свідчать джерела літератури (Millet S. et al., 2006; Kim J. H. et аl., 2007), рівень ліпідного живлення тварин сприяє підвищенню метаболізму ліпідів, покращує енергетичний баланс організму та впливає на функціональний стан інших систем, насамперед травлення, що є важливим у забезпеченні життєдіяльності та продуктивності птиці (Danicke S., 1999; Noy Y., 1995, Бобылев А., 2002; Харченко Л. П., 2004). Це підтверджують також отримані нами результати з визначення ліполітичної, протеолітичної, дипептидазної та амілолітичної активності тканин органів травлення перепілок за включення у стандартний комбікорм добавок соняшникової олії та вітаміну Е, що наведені на рис. 3. Дані рисунка засвідчують, що за умов досліду у різних тканинах органів травлення перепілок активність гідролітичних ферментів суттєво відрізнялася. Зокрема, найвищою ліполітичною, протеолітичною і амілолітичною активністю володіла тканина підшлункової залози, а дипептидазною — слизова оболонка 12-палої кишки.

Характерною виявилась залежність ліполітичної активності тканин органів травлення від збільшення на 9 % обмінної енергії у раціоні японських перепелів за рахунок додавання 3 % соняшникової олії та додаткового введення 20 г/т комбікорму вітаміну Е. Встановлено вищу на 10 % (р<0,05) ліполітичну активність вмісту 12-палої кишки, на 8 % (р<0,05) – тканини підшлункової залози та на 11,8 % (р<0,05) — тканини печінки перепелів 2-ої дослідної групи, порівняно з птицею контрольної групи.

Протеїназна активність вмісту 12-палої кишки перепілок 2-ої дослідної групи зростала на 25,0 % (р<0,01), а слизової оболонки цієї кишки — на 22,2 % (р<0,05), порівняно з такою у перепілок контрольної групи. Протеїназна активність тканини печінки була нижчою на 16,3 % (р<0,05), ніж у контролі. Неоднозначною за величинами виявилась дипептидазна активність у різних тканинах органів травлення. Зокрема, дипептидазна активність слизової оболонки 12-палої кишки була у 6,3 раза (р<0,001) вищою, ніж у вмісті цієї кишки та перевищувала її величину у 1,5—3 рази (р<0,05–0,01) – у тканинах печінки і підшлункової залози.

Рис. 3. Активність гідролітичних ферментів тканин органів травлення перепілок: 1 — вміст 12–палої кишки, 2 — слизова оболонка 12–палої кишки, 3 — підшлункова залоза, 4 — печінка.

У цілому, отримані результати дають підставу стверджувати, що використання в годівлі японських перепелів раціонів, збагачених рослинним жиром і вітаміном Е у відповідних кількостях, покращує фізіологічний стан птиці, підвищує гідролітичну функцію органів травлення, посилює метаболізм білка в тканинах, покращує продуктивні показники.

Функціональний стан організму японських перепелів за впливу раціонів з різним компонентним складом. Дослідження фізіологічного стану організму японських перепелів, які утримувались на раціоні, до складу якого, крім інших компонентів, входили кукурудза, екструдовані кормові боби і 3 % соняшникової олії, показали, що величини показників морфо-функціонального стану периферичної крові були аналогічними як у перепілок контрольної групи, яким згодовували стандартний комбікорм. Із показників білкового обміну у перепелів дослідної групи виявлено вірогідне зростання вмісту розчинних білків у тканині печінки на 23,1 % (р<0,05), амінного азоту у слизовій оболонці 12-палої кишки — на 18,0 % (р<0,05) (рис. 4) та сечової кислоти в м’язах стегна — у 4 рази (р<0,001). Крім цього, спостерігалося зниження активності АсАТ у тканині печінки на 53,7 % (р<0,01), а у слизовій оболонці 12-палої кишки — на 25,2 % (р<0,05). У м’язах стегна активність АлАТ була вищою у 2,3 раза (р<0,001), а у тканині печінки спостерігалась тенденція до зростання, порівняно з птицею контрольної групи.

Рис. 4. Показники білкового обміну у тканинах крові (1), печінки (2), слизової оболонки 12–палої кишки (3), підшлункової залози (4), м’язів стегна (5) перепілок.

Ці зміни метаболічної адаптації організму перепелів дослідної групи, до певної міри, підтверджують величини активності гідролітичних ферментів органів травлення. Так, протеїназна активність вмісту і слизової оболонки 12–палої кишки підвищувалась в середньому на 41,7 % (р<0,01), а тканини підшлункової залози — на 29,6 % (р<0,05) порівняно з контролем. Амілолітична активність тканин 12-палої кишки і підшлункової залози підвищувалась відповідно на 44,2 % і 24,5 % (р<0,01), при одночасному зниженні її у вмісті цієї ділянки кишечника на 24 % (р<0,01).

Згодовування дослідним перепілкам кукурудзяно-бобового комбікорму з 3 % вмістом соняшникової олії сприяло зростанню ліполітичної активності вмісту 12-палої кишки на 19,4 % (р<0,01), тканини 12-палої кишки — на 31,8 % (р<0,001), а тканини підшлункової залози — на 33,8 % (р<0,01), що узгоджується з даними В. Матюшкіна (2003).

Дослідження якісних характеристик яєць перепелів цієї групи дало можливість встановити, що маса яєць збільшувалась на 7,3 %, маса білка — на 1,3 %, маса жовтка — на 20,3 %, вміст амінного азоту в жовтку — на 9,4 %.

Отже, на основі отриманих даних, можемо зробити висновок про те, що застосування в годівлі японських перепелів яєчного напрямку продуктивності кукурудзяно-бобового комбікорму, збалансованого за вмістом основних поживних речовин, зокрема за протеїном, лізином та сірковмісними амінокислотами, а також біологічно активними речовинами з добавкою 3 % соняшникової олії з метою забезпечення такого ж рівня енергії, як у стандартному комбікормі, не проявляє негативного впливу на фізіологічний стан організму, сприяє посиленню обміну білків у тканинах, покращує гідролітичну функцію органів травлення та підвищує продуктивні показники птиці.

Фізіологічний стан організму, обмін білків у тканинах та активність гідролаз органів травлення перепелів при збільшенні рівня соняшникової олії та вітаміну Е у кукурудзяно-бобовому комбікормі.

Встановлено, що показники, які характеризують фізіологічний стан організму (морфологічний склад крові, вміст гемоглобіну, гематокритне число і кольоровий показник) у перепілок на тлі згодовування кукурудзяно-бобового комбікорму з вмістом 3 % соняшникової олії і 20 г/т комбікорму вітаміну Е (контрольна група) та кукурудзяно-бобового комбікорму з вмістом 4,5 % соняшникової олії та 40 г/т комбікорму вітаміну Е (дослідна група), не мали вірогідних міжгрупових відмінностей у кількості еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів. Проте, спостерігалась тенденція до підвищення концентрації гемоглобіну на 4,0 % та гематокритного числа — на 3,4 % у крові перепелів дослідної групи. Осмотична резистентність еритроцитів та їх стійкість до кислотного гемолітика підвищувалась за додаткового збагачення комбікорму сирим жиром та вітаміном Е, що свідчить про покращення стабільності мембрани еритроцитів.

Отримані результати досліджень показників білкового обміну в тканинах перепілок показали (рис. 5), що при збільшенні в раціоні кількості соняшникової олії і вітаміну Е (дослідна група) вміст розчинних білків у слизовій оболонці 12-палої кишки зростав на 27,19 % (р<0,01), а у тканинах печінки і підшлункової залози спостерігалась тенденція до зростання величини цього показника. У підшлунковій залозі збільшувався вміст азоту вільних амінокислот на 44,4 % (р<0,01) та сечової кислоти у тканині печінки – на 13,0 % (р<0,05). У тканині м’язів стегна встановлено вищу на 39,9 % активність АлАТ (р<0,05) та на 26,14 % активність АсАТ (р<0,01).

Рис. 5. Показники білкового обміну у деяких тканинах перепілок: крові (1), печінки (2), слизової оболонки 12–палої кишки (3), підшлункової залози (4), м’язів стегна (5).

Високий вміст рослинного жиру і вітаміну Е у кукурудзяно-бобовому комбікормі перепелів дослідної групи (рис. 6) підвищував активність  ліпази у підшлунковій залозі на 13,26 % (р<0,05) та вмісту 12-палої кишки — на 17,99 % (р<0,01). Протеїназна активність у птиці дослідної групи була вища від контрольних перепелів лише у вмісті і слизовій оболонці 12-палої кишки відповідно на 20,59 % (р<0,01) і 54,5 % (р<0,001), тоді як у тканинах підшлункової залози вона знижувалась на 17,28 % (р<0,05), а у тканинах печінки — на 35,18 % (р<0,01). Дипептидазна активність у досліджуваних тканинах органів травлення перепелів дослідної групи знаходилась в межах величин активності птиці контрольної групи. Амілолітична активність знижувалась на 27,63 % (р<0,01) лише у тканині підшлункової залози перепілок дослідної групи, тоді як у інших тканинах не спостерігалося вірогідних змін порівняно з птицею контрольної групи.

Рис. 6. Активність гідролітичних ферментів тканин органів травлення перепілок: 1 — вміст 12–палої кишки, 2 — слизова оболонка 12–палої кишки, 3 — підшлункова залоза, 4 — печінка.

Виявлена нами динаміка активності гідролаз органів травлення японських перепелів, які отримували комбікорм з високим вмістом рослинного жиру і вітаміну Е узгоджується з динамікою активності травних ферментів у щурів, яким згодовували комбікорм з високим рівнем кукурудзяної олії (Forman L. P. et al., 1980).

Продуктивні показники і якість продукції японських перепелів за впливу різного рівня ліпідів і вітаміну Е у раціоні. Результати досліджень свідчать про те, що продуктивність перепілок при підвищенні в раціоні вмісту соняшникової олії та вітаміну Е збільшується. У перепілок, яким згодовували стандартний комбікорм (перший дослід), додавання соняшникової олії у кількості 1,5 % і 3 % (1-ша і 2-га дослідні групи) підвищувало несучість на 2,1 і 4,2 % відповідно. Збільшення кількості вітаміну Е до 40 г/т комбікорму в раціонах з аналогічною кількістю соняшникової олії (3-тя і 4-та дослідні групи) підвищувало несучість птиці відповідно на 2,8 і 5,8 %. У перепілок, які одержували стандартний комбікорм, що містив 40 г/т вітаміну Е (5-та дослідна група), продуктивність була на рівні птахів 1-ої та 3-ої дослідних груп, проте порівняно з 2-ою та    4-ою дослідними групами, комбікорм яких мав однаковий вміст вітаміну Е та добавки 1,5 % і 3 % соняшникової олії, їх несучість була меншою відповідно на 1,7 і 3,3 %.

Маса яєць японських перепілок всіх груп у 45- і 60 - добовому віці вірогідно не різнилась і становила 9,66 — 8,91 г. Дещо меншої маси були яйця перепілок, що мали вищу продуктивність, зокрема у птиці 3-ої дослідної групи. Визначення маси яєць, маси білка, жовтка та шкаралупи показали, що додавання соняшникової олії до раціону та збільшення кількості вітаміну Е в ньому не проявляли помітного впливу на морфометричні показники яєць.

Характеризуючи збереженість поголів’я перепілок контрольної та дослідних груп за період досліду, слід відзначити, що вона залежала від складу раціону і у всіх дослідних групах була вищою порівняно з контрольною птицею. Збереженість поголів’я птиці, що одержувала стандартний комбікорм (контрольна група), складала 72,64 %, а 2-ої, 3-ої,

4-ої та 5-ої дослідних груп вона була вищою від контролю відповідно на 0,89 %, 8,91 %, 6,0 % та 15,11 %. Тобто, збільшення кількості вітаміну Е в раціоні перепелів позитивно впливало на їх збереженість.

Інтенсивність несучості японських перепілок, яким згодовували кукурудзяно-бобовий комбікорм з різним вмістом соняшникової олії та вітаміну Е, наведено на рис. 7.

1– стандартний комбікорм

(20 г/т віт. Е);

2– кукурудзяно-бобовий комбікорм

(20 г/т віт. Е);

3– кукурудзяно-бобовий комбікорм

(20 г/т віт. Е) + 3% соняшникової олії

4– кукурудзяно-бобовий комбікорм

(40 г/т віт. Е) + 3% соняшникової олії;

5– кукурудзяно-бобовий комбікорм

(40 г/т віт. Е) + 4,5 % соняшникової олії.

Рис. 7. Продуктивність перепілок

Додавання до кукурудзяно-бобового комбікорму 3 % соняшникової олії збільшувало його енергетичну вартість з 1,044 до 1,151 МДж (на 10,2 %). Встановлено, що у перепілок 3-ої групи, які отримували кукурудзяно-бобовий комбікорм із добавкою 3 % соняшникової олії, продуктивність була на 2,9 % нижчою, ніж у птиці 1-ої групи, раціон якої був аналогічним за рівнем обмінної енергії, протеїну та інших біологічно активних речовин, а порівняно із 2-ою групою – на 8,31 % вищою. Крім цього, нами виявлено, що додаткове включення 20 г/т комбікорму вітаміну Е (4 група) підвищувало продуктивність перепілок на 3,1 % порівняно з 3-ою групою. Збагачення кукурудзяно-бобового комбікорму рослинним жиром у кількості 4,5 % та 40 г/т комбікорму вітаміну Е (5-та група) – сприяло підвищенню продуктивності перепілок на 6,6 % порівняно з птицею 3-ої групи і на 3,7 % – з птицею 1-ої групи.

ВИСНОВКИ

У дисертації, відповідно до поставленої мети і завдань досліджень, отримано нові дані, які розкривають механізми впливу рівня обмінної енергії та кількості вітаміну Е в комбікормах різного компонентного складу на організм японських перепілок у період яйцекладки. Встановлено, що використання в годівлі японських перепелів збагаченого соняшниковою олією та вітаміном Е комбікорму покращує фізіологічний статус їх організму, про що свідчать показники морфофункціонального стану клітин периферичної крові, інтенсивності обміну білків у тканинах, підвищення активності гідролітичних ферментів органів травлення. Доведено та науково обґрунтовано зростання продуктивності та покращення якості продукції перепілок, яким згодовували кукурудзяно-бобовий комбікорм, що містив 4,5 % соняшникової олії та 40 г/т комбікорму вітаміну Е.

1. Додаткове включення до стандартного комбікорму перепілок 3 % соняшникової олії та 20 г/т комбікорму вітаміну Е покращує фізіологічний статус організму птиці, про що свідчить збільшення кількості еритроцитів у крові на 24,6 % (р<0,05) підвищення їх осмотичної резистентності, зростання концентрації гемоглобіну на 2,8 % (р<0,01) і кольорового показника – на 7,7 % (р<0,05). У тканинах печінки і підшлункової залози збільшується вміст розчинних білків, при цьому концентрація азоту вільних амінокислот підвищується у 1,8 раза (р<0,05) лише у тканині підшлункової залози, а концентрація сечової кислоти зростає у 1,5–1,7 раза (р<0,05) у м’язах стегна порівняно з перепілками контрольної групи.

2. Функціональна активність органів травлення японських перепілок, яким згодовували стандартний комбікорм із 3 % добавкою соняшникової олії і вмістом вітаміну Е 40 г/т, характеризується вищою ліполітичною активністю вмісту 12-палої кишки на 10 % (р<0,05), тканини підшлункової залози – на 8 % (р<0,05), тканини печінки – на 11,8 % (р<0,05) порівняно з птицею контрольної групи.

3. При згодовуванні перепілкам комбікормів різного компонентного складу (стандартного і кукурудзяно-бобового з вмістом 3 % соняшникової олії) фізіологічний статус їх організму за морфологічними і функціональними показниками периферичної крові вірогідно не відрізняється. Разом з тим, у птиці, що споживала кукурудзяно-бобовий комбікорм з добавкою рослинного жиру, зростає концентрація розчинних білків у печінці (р<0,05) та підвищується активність АлАТ і АсАТ (р<0,01) у тканині підшлункової залози і печінки, тоді як у слизовій оболонці 12-палої кишки активність трансаміназ знижується, порівняно з птицею, що одержувала стандартний комбікорм.

4. Встановлено значно вищу активність гідролітичних ферментів органів травлення перепілок при згодовуванні кукурудзяно-бобового комбікорму, що містив 3 % соняшникової олії, порівняно з такою на тлі стандартного раціону: ліполітична активність вмісту і слизової оболонки 12-палої кишки підвищується, відповідно на 19,4 і 31,8 % (р<0,01), тканини підшлункової залози – на 33,8 % (р<0,01), протеїназна активність вмісту і слизової оболонки 12-палої кишки відповідно – на 42,6 і 41,2 % (р<0,01), тканини підшлункової залози і слизової оболонки 12-палої кишки відповідно – на 24,5 і 44,2 %. Маса тіла перепілок дослідної групи була – на 2,17 % вищою, ніж контрольної птиці, яка отримувала стандартний комбікорм.

5. Збільшення в кукурудзяно-бобовому комбікормі вмісту соняшникової олії до 4,5 % і вітаміну Е до 40 г/т комбікорму покращує фізіологічний стан організму перепелів, підвищує кількість і резистентність еритроцитів, концентрацію гемоглобіну та гематокритне число (р<0,05) у крові, збільшує вміст розчинних білків у слизовій оболонці 12-палої кишки на 27,2 % (р<0,01), вміст азоту вільних амінокислот – на 44,4 % (р<0,001) у тканині підшлункової залози, сечової кислоти – на 38,6 % (р<0,01) у тканині печінки, підвищує активність АлАТ і АсАТ відповідно на 39,9 і 26,1 % (р<0,05–0,01) у м’язах стегна порівняно з птицею, що отримувала у складі кукурудзяно-бобового комбікорму 3 % соняшникової олії і 20 г/т комбікорму вітаміну Е.

6. У перепілок, яким кількість соняшникової олії у кукурудзяно-бобовому комбікормі збільшували з 3 % до 4,5 %, а вітаміну Е з 20 до 40 г/т комбікорму встановлено підвищення ліполітичної активності вмісту 12-палої кишки на 18,0 % (р<0,05), тканини підшлункової залози на 13,3 % (р<0,05), протеїназної активності вмісту і слизової оболонки 12-палої кишки відповідно на 20,59 і 54,5 % (р<0,001) при зниженні протеїназної активності на 17,3 % (р<0,05) у тканині підшлункової залози і на 35,18 % – у тканині печінки.

7. Додавання до стандартного комбікорму японських перепелів 3 % соняшникової олії підвищує їх продуктивність на 4,2 %, а при включенні такої ж кількості рослинної олії і додатково 20 г/т комбікорму вітаміну Е – на 5,8 %. У групі перепілок, яким згодовували кукурудзяно-бобовий комбікорм з вмістом 4,5 % соняшникової олії та 40 г/т вітаміну Е, інтенсивність яйцекладки зростає на 6,6 % порівняно з птицею, яка отримувала аналогічний комбікорм з вмістом 3 % соняшникової олії та 20 г/т вітаміну Е.

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

1. З метою покращення функціонального стану японських перепілок, підвищення продуктивності та якості яєць рекомендується вводити до складу стандартного комбікорму 3 % соняшникової олії та збільшувати кількість вітаміну Е до 40 г/т комбікорму.

2. З метою зменшення витрат на виробництво перепелиних яєць (11,8 грн. на 1000 перепілок в день) пропонується використання кукурудзяно-бобового комбікорму, що містить 20 % екструдованих кормових бобів, 4,5 % соняшникової олії і 40 г/т вітаміну Е.

3. Одержані результати щодо змін морфофункціонального стану крові, активності ферментів органів травлення та показників білкового обміну японських перепелів у період інтенсивної яйцекладки за впливу добавок соняшникової олії та вітаміну Е до раціонів різного компонентного складу рекомендується використовувати в курсі лекцій з фізіології, біохімії та годівлі сільськогосподарських тварин для студентів аграрних ВНЗ України IIIIV рівня акредитації.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Галущак Л. І. Вплив добавок соняшникової олії і вітаміну Е до раціону японських перепелів на показники білкового обміну в їх організмі / Людмила Галущак, Володимир Стояновський // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. — Львів, 2006. — Вип. 7, № 1, 2. — С. 22—25. (Дисертант провела експериментальні дослідження, аналіз результатів, підготувала до друку статтю).

2. Галущак Л. І. Вплив добавок соняшникової олії та вітаміну Е до раціону японських перепелів на активність гідролітичних ферментів в їх тканинах / Людмила Галущак, Галина Стояновська // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб. / ІП УААН. — Харків, 2007. — Вип. 60, Ч. 1. — С. 260—264. (Дисертант провела експериментальні дослідження, аналіз результатів, підготувала до друку статтю).

3. Галущак Л. І. Резистентність еритроцитів та гематологічні показники крові перепелів при включенні в їх раціон добавок соняшникової олії та вітаміну Е / Людмила Галущак, Володимир Стояновський // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. — Львів, 2007. — Вип. 8, № 1, 2. — С. 225—228. (Дисертант провела експериментальні дослідження, аналіз результатів, підготувала до друку статтю).

4. Галущак Л. І. Вплив кукурудзяно-бобового комбікорму з добавкою соняшникової олії на показники білкового обміну у тканинах японських перепілок / Людмила Галущак, Володимир Стояновський // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. — Львів, 2008. — Вип. 9, № 1, 2. — С. 81—84. (Дисертант провела експериментальні дослідження, аналіз результатів, підготувала до друку статтю).

5. Галущак Л. І. Активність гідролаз тканин травного тракту перепілок при дії різного складу комбікорму / Л. І. Галущак // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. — Львів, 2008. — Вип. 9, № 3. — С. 25—28.

6. Галущак Л. І. Деякі показники білкового обміну у тканинах японських перепілок за різного рівня соняшникової олії і вітаміну Е в їх раціоні / Л. І. Галущак // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. — Львів, 2008. — Т. 10, № 2 (37), Ч. 2. — С. 44—48.

7. Галущак Л. І. Фізіологічний стан організму перепелів за дії кукурудзяно-бобового комбікорму / Л. І. Галущак // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. — Львів, 2009. — Вип. 10, № 1—2. С. — 132—135.

8. Галущак Л. І. Продуктивність та якість яєць японських перепілок за дії кукурудзяно-бобового комбікорму з різним рівнем соняшникової олії та вітаміну Е. /Л. І. Галущак, А. В. Гунчак, В. Г. Стояновський // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. — Львів, — 2009. – Т. 11, № 2 (41), Ч. 3. – С. 38—41. (Дисертант провела експериментальні дослідження, аналіз результатів, підготувала до друку статтю).

9. Пат. на корисну модель № 19369, Україна, МПК А 01 К 67/02. Спосіб покращення харчової цінності та біологічних властивостей перепелиних яєць / Ратич І. Б., Кисців В. О., Галущак Л. І., Гунчак А. В.; винахідник і власник Інститут біології тварин УААН. — № u 200606550 ; заявл. 13.06.2006 ; опубл. 15.12.2006, Бюл. № 12, 2006. — 4 с. (Дисертант брала участь у проведенні експериментальних досліджень, провела узагальнення одержаних результатів, оформлення матеріалів заявки виконано у співавторстві).

10. Пат. на корисну модель № 25722, Україна, МПК А 01 К 39/00. Комбікорм для японських перепелів-несучок / Ратич І. Б., Кисців В. О., Галущак Л. І.; винахідник і власник Інститут біології тварин УААН. — № u 200613386 ; заявл. 18.12.2006 ; опубл. 27.08.2007, Бюл. № 13, 2007. — 4 с. (Дисертант брала участь у проведенні експериментальних досліджень, провела узагальнення одержаних результатів, оформлення матеріалів заявки виконано у співавторстві).

11. Ратич І. Б. Метаболічні процеси в тканинах японських перепелів за різного рівня ліпідів і вітаміну Е в їх раціоні / І. Б. Ратич, В. О. Кисців, Л. І. Галущак // Матеріали IX Українського біохімічного з’їзду 24–27 жовтня 2006 р.: тези доп. — Харків, 2006. — Т. 1. — С. 169. (Дисертант провела експериментальні дослідження, аналіз результатів, провела узагальнення одержаних результатів, підготувала до друку тези).

12. Галущак Л. І. Активність гідролаз органів травлення японських перепелів за різного рівня соняшникової олії і вітаміну Е в їх раціоні / Людмила Галущак, Галина Стояновська // Материалы IX Украинской конференции по птицеводству с международным участиемАктуальные проблемы современного птицеводства” (Алушта, 15–18 сентября 2008 г. — Харків, 2008. — С. 21—26. (Дисертант провела експериментальні дослідження, аналіз результатів, підготувала до друку статтю).

13. Гунчак А. В. Гематологические показатели крови перепелов в зависимости от уровня жира и витамина Е в рационе / А. В. Гунчак, Г. М. Стояновськая, Л. И. Галущак // Экология и инновации / Материалы VII Международной научно-практической конференции 22–23 мая 2008 г.: тезисы докл. — В.: ВГАВМ, 2008. — Ч. 1. — С. 62—63. (Дисертант провела експериментальні дослідження, аналіз результатів, підготувала до друку тези).

14. Кисцив В. О. Качество яиц и яйценоскость японских перепелов при включении в их рацион подсолнечного масла и витамина Е / В. О. Кисцив, Л. И. Галущак, Б. Я. Кырылив // VIII Международная научно-практическая конференция молодых ученых “Биоэкология и ресурсосбережение” — Витебск, 22–23 мая 2009.C. 61–62. ( Дисертант провела експериментальні дослідження, аналіз результатів, підготувала до друку тези).

Галущак Л. І. Фізіологічний стан організму перепелів за різного рівня жиру та вітаміну Е у раціоні. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. – Львів, 2010.

У дисертації представлено результати, які характеризують фізіологічний статус організму перепелів яєчного напрямку продуктивності, зокрема морфофункціональний стан крові, активність ферментів органів травлення, рівень білкового обміну та продуктивність і якість яєць за впливу добавок соняшникової олії та вітаміну Е до раціонів різного складу.

Встановлено підвищення резистентності еритроцитів, зростання концентрації гемоглобіну, збільшення кількості еритроцитів та кольорового показника у японських перепелів при додатковому включенні до стандартного комбікорму, що містить 3 % соняшникової олії, добавки 20 г/т комбікорму вітаміну Е.

Вперше вивчено органо-тканинні особливості активності гідролітичних ферментів у тканинах 12-палої кишки, підшлункової залози і печінки перепелів при підвищенні рівня сирого жиру і збільшенні кількості вітаміну Е у раціонах різного компонентного складу.

Показано коригуючий вплив рівня вітаміну Е та соняшникової олії у раціонах різного складу на інтенсивність обміну білків в організмі перепелів.

Запропоновано дешевий рецепт комбікорму на основі кукурудзи (43,8 %) та екструдовних кормових бобів (20 %) з добавкою соняшникової олії та вітаміну Е для перепілок яєчного напрямку продуктивності.

Ключові слова: перепели, олія, вітамін Е, гематологічні показники, гідролітичні ферменти, білковий обмін.

Галущак Л. И. Физиологическое состояние организма перепелов при разном уровне жира и витамина Е в рационе. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 03.00.13 — физиология человека и животных. — Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий имени С. З. Гжицкого. – Львов, 2010.

В диссертации представлены результаты, характеризирующие физиологический статус организма перепелов яичного направления продуктивности, в частности морфофункциональное состояние крови, активность ферментов органов пищеварения, уровень белкового обмена, а также яйценоскость и качество яиц под влиянием различного уровня подсолнечного масла и витамина Е в рационах, отличающихся составом кормовых компонентов (стандартного и кукурузно–бобового). Установлено повышение резистентности эритроцитов, концентрации гемоглобина, увеличение количества эритроцитов и цветного показателя при дополнительном включении в стандартный комбикорм с содержанием 3 % подсолнечного масла добавки 20 г/т комбикорма витамина Е.

Впервые изучены органно-тканевые особенности активности гидролитических ферментов тканей двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы и печени перепелок при повышении уровня сырого жира и увеличении количества витамина Е в рационах различного состава. Установлено повышение липолитической активности содержимого двенадцатиперстной кишки перепелок на 10 % (р<0,05), ткани поджелудочной железы – на 8 % (р<0,01) и ткани печени – на 11,8 % (р<0,05), протеиназной активности содержимого двенадцатиперстной кишки — на 25 % (р<0,05), а ее слизистой — на 22,2 % (р<0,05) при включении в стандартный комбикорм добавки 3 % подсолнечного масла и 20 г/т комбикорма витамина Е.

Показано корригирующее влияние уровня витамина Е и подсолнечного масла в рационах различного состава на интенсивность обмена белков в организме перепелов: увеличивается содержание растворимых белков в ткани печени, повышается активность аланинаминотрансферазы и концентрация мочевой кислоты в мышцах бедра, протеиназная активность ткани поджелудочной железы и снижается активность аспартатаминотрансферазы ткани печени и слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки.

Предложено для перепелов яичного направления продуктивности рецепт комбикорма на основании кукурузы (43,8 %) и экструдированных кормовых бобов (20 %) с добавлением подсолнечного масла и витамина Е. Представлено экономическое обоснование эффективности его применения.

Исследовано физиологический статус организма, продуктивные и качественные характеристики продукции японских перепелов при скармливании им кукурузно-бобового комбикорма с разным уровнем подсолнечного масла и витамина Е. Обогащение кукурузно-бобового комбикорма растительным жиром (до 4,5 %) и витамином Е (до 40 г/т) для перепелок яичного направления продуктивности способствует повышению липолитической активности ферментов содержимого двенадцатиперстной кишки на 18,0 % (р<0,05), ткани поджелудочной железы на 13,3 % (р<0,05), протеиназной активности содержимого и слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки соответственно на 20,59 и 54,5 % (р<0,001), при снижении ее на 17,3 % (р<0,05) у ткани поджелудочной железы и на 35,18 % – у ткани печени.

Скармливание перепелам кукурузно-бобового комбикорма, содержащего 4,5 % подсолнечного масла и 40 г/т витамина Е, повышало их продуктивность на 6,6 %, по сравнению с перепелами, получавшими 3 % подсолнечного масла и 20 г/т витамина Е в составе кукурузно-бобового комбикорма, и на 3,7 % в сравнении с перепелами, получавшими стандартный комбикорм. Добавление к стандартному комбикорму 3 % подсолнечного масла и 20 г/т комбикорма витамина Е повышало продуктивность перепелов на 5,8 %.

Ключевые слова: перепела, комбикорм, подсолнечное масло, витамин Е, гематологические показатели, активность гидролитических ферментов, показатели белкового обмена.

Galuschak L.I. Organism physiologic state of Japanese quails under different level of fat and vitamin E in ration. – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree of agriculture sciences by a speciality 03.00.13 –human and animals’ physiology. — Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj, Lviv, 2010.

The dissertation is devoted to study of organism physiologic state of Japanese quails of egg direction productivity, particularly of blood morpho-functional status, digestive enzymes activity, protein metabolism level and also productivity and egg quality depending on sunflower oil and vitamin E additions into ration of different ingredient composition (standard and maize-fodder beans).

It was established erythrocytes resistance increase, haemoglobin concentration growing, increase of erythrocytes content and color index in Japanese quails under 20 g/ton of feed vitamin E addition into composition of ration with 3% sunflower oil.

It was first investigated organ-tissue peculiarities of hydrolytic enzymes in duodenum, pancreas and liver of Japanese quails under increase of crude fat level and vitamin E content in rations of different composition.

It was shown influence of vitamin E and sunflower oil level in rations of different composition on protein metabolism intensity in Japanese quails organism.

It was proposed cheap feed reception on base of maize (43,8 %) and extruded fodder beans (20 %) with addition of sunflower oil and vitamin E.

Key words: Japanese quails, feed, sunflower oil, vitamin E, haematologic indices, hydrolytic enzymes activity, protein metabolism indices.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23565. Технология SDH 148.5 KB
  Синхронная цифровая иерархия (SDH) — технология широкополосных транспортных сетей, которые являются инфраструктурой для подключения пользователя к широкому спектру услуг. Сети SDH позволяют передавать информационные потоки на скоростях до 10 Гбит/сек
23566. Фонологические взгляды И. А. Бодуэна де Куртенэ 28.5 KB
  Бодуэна де Куртенэ И. Бодуэн де Куртенэ создавая теорию фонем трактовал фонологические единицы как некие сущности наличествующие в психологической системе человека пользующегося соответствующим языком.Пр54в Придерживаясь материалистической трактовки природы психическогоПр54н Бодуэн де Куртенэ только тогда считал возможным говорить о существовании тех или иных внутриязыковых закономерностей когда представлял себе их психофизический механизм и только тогда выдвигал то или иное понятие когда мог определить его хотя бы в самых...
23567. Фонология 23.5 KB
  лежит понятие фонемы как совокупности существенных признаков свойственных данному звуковому образованию определение Н. Главной функцией фонемы является смыслоразличительная или сигнификативная. Таким образом можно сказать что фонемы д и к отличаются друг от друга двумя дифференциальными признаками местом образования и звонкостьюглухостью. В русской фонологической системе 5 гласных фонем и 32 согласных гласность и согласность или как говорят вокализм и консонантизм это первый дифференциальный признак для фонемы: мы обычно сразу...
23568. ФОНЕМЫ И СИСТЕМЫ ФОНЕМ 93 KB
  Понятие фонемы Ключевым понятием функциональной фонетики или фонологии является понятие фонемы. Следовательно хотя фонемы как таковые единицами языка не являются поскольку сами по себе они лишены значения существование единиц языка морфем слов и их форм принципиально невозможно без фонем из которых строятся их означающие. О соотношении фонемы и звука Фонемы не могут быть непосредственно отождествлены со слышимыми и произносимыми людьми в процессе речевого общения звуками. Фонемы представляют собой единицы звукового строя языка тогда...
23569. 8 особенности артикуляционной базы английского языка 39.5 KB
  в англ языке большее напряжение конечных согл наличие аспирглухих взрывных соглперед ударотсутсвие палатализациинет нет попарного разделения на тверд и мяг есть фарингальная артикул.hпереднеязвчные согл характеризуются аппикальным укладомдорсальнымнапряж мышц губ при произношении более значительнаогубленостьлабоализациянапряжение в конце фразы силнее характерно наличие скользящих гласныхдифтонгов попарно распределение напряж и ненапряж фонемдолгих краткналичие гласных смеш уклада э:наличие межзубных 9 артикуляторный...
23570. сновные фонетические особенности канадского варианта английского языка 31 KB
  Class bath dance произносится в американском варианте с гласным номер 4. Дифтонг [ou] произносится в британском варианте т.которые в американском варианте произносятся с [ai] канадцы в основном произносят побритански с [i]. В канадском варианте английского языка в области грамматики не встречается существенных различий с британским вариантом.
23571. Акценты и диалекты в Великобритании 50 KB
  Взаимодействие близкородственных языков английского и скандинавских сказалось в наличии в современном А.В процессе образования нации происходило формирование национального английского языка складывавшегося на основе лондонского диалекта который сочетал в себе южные и восточноцентральные диалектные черты. развития английского языка характеризуется рядом изменений резко отграничивших среднеанглийскую звуковую систему от древнеанглийской. В то время как в 40 70е годы наблюдался расцвет скучного английского БиБиСи в 80е годы начали...
23572. ОППОЗИЦИЯ ЯЗЫКОВАЯ 53 KB
  В этом смысле говорят о фонологической оппозиции например между русскими фонемами k и r слова кот и рот различаются не только по звучанию но и по значению или о семантической оппозиции 'ед. Подобное истолкование позволяет использовать понятие оппозиции чтобы разграничить отношения между различными языковыми единицами так называемые оппозитивные отношения и отношения между различными вариантами одной и той же языковой единицы неоппозитивные отношения.Трубецкой употребляли термин оппозиции не только по отношению к функциональным...
23573. Различие между транскрипцией фонологической и транскрипцией фонетической 34.5 KB
  Обозначение фонем 3. Обозначение отдельной фонемы должно четко отличаться от обозначения группы фонем. Если в данной транскрипционной системе отсутствуют специальные знаки для некоторых фонем например для аффрикат или дифтонгов и если они обыкновенно передаются группой из двух или более букв символизирующих их конститутивные элементы то группа знаков соответствующих фонеме такого рода должна связываться снизу дужкой например чешское ou немецкое pf. Когда обозначение определенных дизъюнктивных фонем диакритиками или определенных...