64825

ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ МНОЖИННОГО КАРІ3ЄСУ ЗУБІВ У ПІДЛІТКІВ

Автореферат

Медицина и ветеринария

Проблема розвитку множинного каріозного процесу у підлітків з точки зору психологічних особливостей, що обумовлюють вегетативні порушення, на даний момент недостатньо висвітлена. Застосування комплексного підходу до їх вивчення дасть можливість...

Украинкский

2014-07-11

230 KB

2 чел.

PAGE   \* MERGEFORMAT 15

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

КУРДИШ ЛАРИСА ФЕДОРІВНА

УДК 616-08:616-084:616-037:616.314-002:371-044.3

ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА

ТА ПРОГНОЗУВАННЯ МНОЖИННОГО КАРІ3ЄСУ ЗУБІВ У ПІДЛІТКІВ

14.01.22 – cтоматологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Львів – 2010


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Вінницькому національному медичному університеті

ім. М.І. Пирогова МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Кулигіна Валентина Миколаївна,

Вінницький національний  медичний   

університет імені М.І. Пирогова             

МОЗ України, завідувач кафедри

терапевтичної стоматології

Офіційні опоненти:

 •  Хоменко Лариса Олександрівна – доктор медичних наук, професор,      

Заслужений діяч науки та техніки України, Національний медичний

університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, завідувач кафедри

стоматології дитячого віку;

 •  Заболотний Тарас Дмитрович – доктор медичних наук, професор,

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького,

завідувач кафедри терапевтичної стоматології факультету

післядипломної освіти

Захист відбудеться «___»___________ 2010 р. о ___годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.35.600.01 у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України (вул. Пекарська, 69, м. Львів, 79010)

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України (вул. Січових Стрільців, 6, м. Львів, 79000).

Автореферат розісланий «______» ________________2010 року

Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради      Переяслов А.А.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблема профілактики карієсу зубів, незважаючи на значну кількість вітчизняних та зарубіжних праць, і на сьогодні залишається актуальною (Смоляр Н.І. та співавт., 1995, 2003;  Barting M., 2003; Косенко К.М., 2004; Joe H. Berg, 2006; Алимский А.В., 2002;  Хоменко Л.О., 2004; Курякина Н.В., 2005). Особливого значення набуває профілактика множинного карієсу, який  за даними Сайфуллиной Х.М. (2000), Чижевського І.В. (2002), Білищук М.В. (2008) трапляється у 7-15% дітей та підлітків. Значна розповсюдженість, труднощі досягнення позитивних результатів лікування свідчать про необхідність визначення основних факторів ризику розвитку множинного ураження зубів каріозним процесом і потребу подальшого пошуку способу його прогнозування та профілактики.

Розвиток множинного карієсу пов’язують зі загальним станом здоров’я, рівнем адаптованості організму до несприятливих факторів зовнішнього та внутрішнього середовища (Боровский Е.В., Леонтьев В.К., 2002; Іванов В.С., 2003; Качуровська Н.О., 2006; Хоменко Л.О., 2007; Клітинська О.В., 2007; Білищук М.В., 2008; Смоляр Н.І., 2009). Тому, визначення характеру адаптації підлітків з множинним карієсом зубів, які зазнають значного соціально-психологічного навантаження, за даними показників системи неспецифічних захисно-пристосувальних реакцій організму може мати діагностичну та прогностичну значимість.

Проблема розвитку множинного каріозного процесу у підлітків з точки зору психологічних особливостей, що обумовлюють вегетативні порушення,  на даний момент недостатньо висвітлена. Застосування комплексного підходу до їх вивчення дасть можливість поглибленої оцінки психоемоційного стану і ознак вегетативних розладів з можливим їх урахуванням при прогнозуванні та профілактиці множинного карієсу зубів.

Відома роль структурно-функціонального стану кісткової системи в період статевого дозрівання, який відображає зміни, що відбуваються в організмі підлітка (Коновалов М.Ф., 2000; Поворознюк В.В. та співавт., 2005).  В цьому зв’язку перспективним є вивчення стану кісткової тканини у підлітків з множинним карієсом зубів за допомогою сучасних ультразвукових методів, з метою визначення індивідуальних факторів ризику розвитку захворювання.

Серед патогенетичних чинників розвитку карієсу зубів провідна роль належить порушенням мінерального обміну в крові та ротовій рідині (Велегоря І.Є., 2001; Елизарова В.М., Петрович Ю.А., 2002; Альбицкая Ю.Н., 2005; Кулигіна В.М. та співавт., 2008; Заболотний Т.Д. та співавт., 2009). Вирішальним індивідуальним фактором стійкості зубів до карієсу є місцеві умови ротової порожнини, які визначаються якісними і кількісними характеристиками змішаної слини, її здатністю підтримувати фізіологічну рівновагу процесів мінералізації та стан біоценозу (Абрамов В.Г., 2007; Дєньга та співавт., 2007; Трачук Ю.М., 2008; Кулигін О.Б., 2010). В опрацьованих літературних джерелах не повністю висвітлена їх роль  в пускових механізмах множинного ураження зубів каріозним процесом.

Враховуючи сказане, стає актуальним аналіз діагностичних ознак, що дозволяють з високою ймовірністю прогнозувати розвиток множинного каріозного процесу в підлітків. У зв’язку з цим виникає потреба в розпрацюванні методу прогнозування множинного карієсу, який дозволить індивідуально оцінити питому вагу кожного з основних його чинників і сприятиме створенню найбільш ефективної профілактики.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом комплексної наукової теми кафедри терапевтичної стоматології Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова: „Вдосконалення лікувально-діагностичної тактики при захворюваннях зубів, тканин пародонту і слизової оболонки порожнини рота, їх прогнозування та профілактика” (держреєстрація № 0109U003911).  Автор є безпосереднім виконавцем окремої частини названої теми.

Мета і завдання дослідження. Підвищення ефективності лікування і профілактики множинного карієсу зубів у підлітків шляхом розпрацювання лікувально-профілактичних заходів та способу об’єктивізованої оцінки факторів ризику його розвитку і, на його основі, опрацювання методу комплексної первинної профілактики захворювання.

Для досягнення визначеної мети поставлено наступні завдання:

Встановити розповсюдженість множинного карієсу зубів у підлітків, що зазнають соціально-психологічного навантаження.

Вивчити показники біофізичного і біохімічного дослідження ротової рідини,  мінералізуючих властивостей слини і стану гігієни порожнини рота  та її біоценозу у підлітків з множинним карієсом зубів.

Визначити значення типу неспецифічних адаптаційних реакцій та стану соціальної адаптації у розвитку множинного ураження зубів каріозним процесом.

Дослідити роль психологічних особливостей і тонусу вегетативної нервової системи у розвитку множинного карієсу зубів у підлітків.

Встановити структурно-функціональний стан кісткової тканини у підлітків та виявити його вплив на розвиток множинного карієсу зубів.

Вивчити вплив факторів ризику розвитку множинного карієсу в експерименті на тваринах та обґрунтувати методику його первинної профілактики.

Розпрацювати методи лікувально-профілактичних заходів при множинному карієсі зубів у підлітків та його комплексної первинної профілактики з урахуванням прогностичних ознак захворювання і оцінити їх ефективність.

Об’єкт дослідження: тканини зубів, кісткова тканина, ротова рідина підлітків з множинним карієсом.

Предмет дослідження: фактори ризику розвитку множинного карієсу у підлітків, засоби і методи його лікування, прогнозування та профілактики.

Методи дослідження: клінічні – вивчення поширеності та інтенсивності множинного карієсу зубів у підлітків, стоматологічне обстеження, визначення гігієнічного індексу Гріна-Верміліона, рН, в’язкості і буферної ємності ротової рідини, швидкості слиновиділення, КОШРЕ-тест; морфологічні показники слини; лабораторні – визначення типу адаптаційних реакцій і стану вегетативної нервової системи; біохімічні – визначення вмісту загального кальцію, неорганічного фосфору, магнію, калію, натрію, лужної та кислої фосфатази в ротовій рідині і ступеня дисбіозу порожнини рота; функціональні – денситометричне дослідження пяткової кістки, психологічні – визначення психоемоційних  особливостей підлітків; експериментальні на тваринах – вивчення карієспрофілактичної дії запропонованого комплексу; статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведена поглиблена оцінка неспецифічних адаптаційних реакцій, психоемоційного стану і ознак вегетативних розладів у підлітків з множинним карієсом зубів, що зазнають соціально-психологічного навантаження. Вперше проведено денситометричне дослідження п’яткової кістки у підлітків з множинним карієсом та встановлена невідповідність стану кісткової системи хронологічному віку обстежених.

Отримало подальший розвиток вивчення впливу показників слиновиділення, біофізичних (рН, в’язкості, буферної ємності) і біохімічних (вміст кальцію, фосфору, магнію, натрію, калію, загального білка, активності лужної та кислої фосфатаз) параметрів ротової рідини, стану гігієни порожнини рота і ступеня дисбіозу на розвиток множинного ураження зубів каріозним процесом у підлітків.

Вперше опрацьовано методику лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на корекцію порушень структурно-функціонального стану, психовегетативних особливостей, адаптаційних можливостей і мінерального обміну в ротовій рідині підлітків з множинним карієсом зубів. Застосування цього методу сприяло досягненню клінічної ефективності у 95,12 % підлітків та редукції приросту карієсу, що склала через два роки 87,72 % . 

Вперше, на основі статистичного аналізу виділено 11 місцевих і 10 загальних факторів ризику розвитку множинного карієсу зубів у підлітків і визначено прогностичну вагомість кожного з них. На цій основі розпрацьований метод комплексної первинної профілактики множинного карієсу зубів у підлітків (деклараційний патент України №54566).

Вперше проведено моделювання карієсу зубів на фоні іммобілізаційного стресу в експериментальних тварин та встановлено достовірно вищий рівень захворюваності (Р<0,001) відносно тварин без стресу. На цій моделі обґрунтовано метод комплексної первинної профілактики множинного карієсу зубів та визначено його високий карієспрофілактичний ефект. Використання цього методу у клініці сприяло попередженню розвитку множинного карієсу у 92,3% підлітків.  

Практичне значення отриманих результатів. Розроблені  та впроваджені в клініку лікувально-профілактичні заходи при множинному карієсі зубів у підлітків, спрямовані на корекцію загальних (адаптаційних, психоемоційних, вегетативних, обмінних) і місцевих факторів ризику розвитку захворювання (рН, в’язкості, буферної ємності, стану біоценозу та гігієни ротової порожнини, мінералізуючого потенціалу змішаної слини), що дозволяє отримати високу клінічну ефективність та знизити приріст інтенсивності карієсу зубів.

Опрацьований метод первинної профілактики множинного карієсу зубів на основі об’єктивізованої оцінки прогностичних факторів ризику його виникнення дає можливість застосовувати цілеспрямовані заходи його зниження.

Корекцію адаптаційних реакцій рекомендовано проводити за допомогою препаратів  «Енеріон», «Доппельгерц Нервотонік», мінерального обміну – «Біокосмовіт Плюс», симпатикотонії – душ Шарко або вуглекислі ванни, психоемоційного стану – психотерапії та аутогенного тренування за Шульцом. Для корекції дисфункції вегетативної нервової системи рекомендували нормалізацію розпорядку дня, праці, відпочинку, заняття спортом. Для підвищення ремінералізації емалі застосовували препарат «Tooth Mouss». Нормалізацію біоценозу ротової порожнини рекомендовано проводити за допомогою біопрепаратів «Симбілакт – Альба з лактулозою», «Симбілакт VIVO» та «Інулін», покращення гігієни порожнини рота – індивідуалізованими гігієнічними предметами та засобами.   

Метод лікування і профілактики множинного карієсу зубів у підлітків впроваджено в практичну діяльність Вінницької міської клінічної дитячої стоматологічної поліклініки і Житомирської дитячої стоматологічної поліклініки. Основні наукові та практичні положення і висновки роботи включено в навчальний процес кафедр дитячої стоматології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова та Івано-Франківського національного медичного університету, кафедри стоматології дитячого віку Одеського національного медичного університету.

Особистий внесок здобувача. Дисертант особисто провела аналіз наукової літератури з даної проблеми. Разом з науковим керівником визначила мету і завдання досліджень, провела аналіз отриманих результатів, сформулювала висновки. Особисто виконала клінічні дослідження; систематизувала і узагальнила отримані результати, провела їх статистичне обчислення; обґрунтувала, розпрацювала лікувально-профілактичні заходи при множинному карієсі зубів і метод  комплексної первинної профілактики захворювання.

Біохімічні та лабораторні дослідження виконала у лабораторному відділенні Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону Збройних Сил України (зав. лабораторним відділенням полковник Олійник В.А); денситометричні – на базі приватного підприємства «МЕДИТЕКС»; психологічні – зі співробітниками кафедри психології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова (доц. Кондратюк А. І.).

Експериментальну частину роботи дисертант виконала в умовах віварію Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.

Апробація результатів дисертації. Матеріали досліджень доповідались на VІ міжнародній науково-практичній конференції «Право і суспільство: актуальні проблеми взаємодії – шляхи європейської інтеграції» (Вінниця, 2006); міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання сучасної стоматології» (Львів, 2008); науково-практичній конференції «Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія» (Київ, 2008); міжнародній науково-практичній конференції «Стоматологія - вчора, сьогодні і завтра, перспективні напрямки розвитку» (Івано-Франківськ, 2009); Науково-практичній конференції стоматологів Закарпаття (Ужгород, 2010); І науковій конференції молодих вчених з міжнародною участю (Вінниця, 2010).

Публікації. Матеріали дисертації опубліковано в 12 наукових працях, серед яких 4 статті у наукових фахових виданнях, рекомендованих ВАК України та 7 тез у збірниках матеріалів конференцій, з’їздів. Отримано 1 деклараційний патент на корисну модель.

Структура дисертації. Дисертація викладена на 233 сторінках і складається зі вступу, огляду літератури, п’ятьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, висновків та додатків. Список використаної літератури містить 218 джерел. Дисертація ілюстрована 63 таблицями і 8 рисунками.    

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал і методи дослідження. З метою вивчення поширеності та інтенсивності множинного карієсу у підлітків проведено обстеження  975 студентів (508 хлопців, 467 дівчат) віком від 15 до 18 років, які навчаються на І, ІІ і ІІІ курсі Вінницького будівельного технікуму. Для оцінки стоматологічного статусу та визначення потреби в лікуванні використовували спрощену карту ВООЗ (Хоменко Л.О., 2005).

Діагностику карієсу зубів та його ускладнень (пульпіту і періодонтиту) проводили у відповідності зі загальноприйнятими в Україні класифікаціями.

Визначення захворюваності на карієс проводили за допомогою показників поширеності, інтенсивності (індекс КПВ та його структура за  Алимским А.В. и соавт., 2002) і приросту інтенсивності карієсу зубів у відповідності з рекомендацією Удовицкой Е.В. и соавт. (1983). Множинний карієс встановлювали при КПВ ≥ 10 та наявності таких клінічних ознак: одночасне ураження 4–6 і більше зубів гострим каріозним процесом та безболісний його перебіг; виявлення різних клінічних стадій захворювання та декількох каріозних ділянок в одному зубі; відсутність ознак обмеження каріозного процесу та ураження імунних зон зубів.

В результаті стоматологічного обстеження виявлено 78 підлітків з множинним карієсом, що склали основну групу досліджуваних. Контрольну групу склали 93 підлітки ідентичного віку і статі з числа обстежених студентів, що не мали множинного карієсу, з КПВ ≤ 4,9 (середній показник по Вінницькій області) (Хоменко Л.О., 2004).

Для оцінки ефективності лікування та профілактики множинного карієсу зубів усі підлітки з множинним карієсом зубів були поділені на дві групи: основну (41 особа) і порівнювальну (37 осіб). Ефективність лікувально-профілактичних заходів оцінювали на підставі підрахунку показника редукції приросту карієсу через два роки спостереження за методикою Е. Б. Сахаровой (1984).

У всіх обстежених підлітків визначали гігієнічний індекс Гріна-Верміліона (OHI-S). Ротову рідину збирали зранку натщесерце з визначенням швидкості слиновиділення за 1 хв. У цій біологічній рідині визначали рН з допомогою тесту Saliva Check, в’язкість за методом Освальда і буферну ємність за методом Krasse (Михальченко В.Ф. и соавт., 2006). Активність лізоциму визначали хітиновим методом (Левицкий А.П., 2005), уреази і ступінь дисбіозу порожнини рота – ферментативним методом (Левицкий А.П. и соавт., 2007). Концентрацію загального кальцію, неорганічних фосфатів, магнію (ммоль/л), загального білка (г/л), лужної та кислої фосфатази (Од/л) у надосадковій фракції ротової рідини визначали фотометричним методом з допомогою біохімічного аналізатора “Specific Basic” з використанням стандартних комплектів реактивів і контрольних сироваток Abtrol, Nortrol фірми “КОNE” (Фінляндія). Вміст калію та натрію у ротовій рідині визначали у ммоль/л фотометричним методом на фотоколориметрі КФК-3.

Клінічну оцінку стійкості зубів до розвитку карієсу та ремінералізуючу здатність слини (КОШРЕ-тест) визначали за методикою Рединовой Т.Л. и соавт. (1982), мінералізуючий потенціал слини – за результатами її мікрокристалізації (Рединова Т. Л., Поздеев А. Р., 1994).

Вивчення типів неспецифічних адаптаційних реакцій та індексу адаптації проводили за показниками лейкоцитарної формули відповідно до рекомендацій Л.Х. Гаркави и соавт. (1998). Для оцінки структурно-функціонального стану кісткової  тканини проводили денситометричні дослідження п’яткової кістки на ультразвуковому денситометрі «Sonost 2000» (OsteoSys,USA). Для визначення  особливостей психологічного стану використовували методики стандартизованого багатофакторного методу дослідження особистості – СМИЛ (Собчик Л.Н., 2000), опитувальника Айзенка (Г.П. Левківська та співавт., 2001), шкали Спилбергера Ч.Д. (Ханин Ю.Л., 1976). Дослідження наявності вегетативної дисфункції проводили за «Опитувальником для виявлення вегетативних змін»,  вихідного вегетативного тонусу – за індексом Кердо, міжсистемного кардіореспіраторного співвідношення – за коефіцієнтом Хильдебранта (Вейн А.М., 1998).

Для прогнозування розвитку множинного карієсу у підлітків проведено обстеження 147 учнів І курсу навчання і виявлено 52 особи з ризиком виникнення множинного карієсу зубів. Оцінку ефективності розробленого нами методу комплексної первинної профілактики проведено у 26 підлітків основної групи, порівняно з 26 підлітками, яким проводили традиційну профілактику. Для виявлення особливостей розвитку множинного карієсу, а також для визначення ефективності розробленого методу комплексної профілактики провели експериментальне дослідження на 80 білих щурах лінії Вістар місячного віку обох статей. Тварин поділено на 4 групи: І, ІІ,ІІІ по 10 щурів та 50 – у четвертій. Перша група тварин (чистий контроль) знаходилась на дієті віварію; друга група – на карієсогенній дієті Стефана (Дєньга О.В., Анісімова Л.В., 2002); третя та четверта – на дієті Стефана та в умовах хронічного стресу (Егоркина С.Б. и соавт., 2006). Тварини четвертої групи розділили на п’ять дослідних підгруп по 10 особин у кожній, які на фоні карієсогенної дієти і хронічного стресу отримували профілактичні засоби. Щурам першої підгрупи щоденно per os вводили препарат «Біокосмовіт Плюс», другої – «Доппельгерц Нервотонік», третьої – розчин «Симбілакт–Альба з лактулозою». Тваринам четвертої підгрупи проводили аплікації на зуби «Tooth mousse». Щурам п’ятої підгрупи per os вводили препарати «Біокосмовіт Плюс», «Симбілакт–Альба з лактулозою», «Доппельгерц Нервотонік», проводили чистку зубів зубною пастою «Максимальний захист від карієсу» та промивання ротової порожнини ополіскувачем з наступною аплікацією «Tooth mousse». Після закінчення експерименту тварин виводили з досліду під ефірним наркозом методом тотального кровопускання. Для оцінки неспецифічної адаптаційної реакції в усіх експерементальних тварин досліджували кров на загальний вміст лейкоцитів та відсоткове співвідношення лімфоцитів і нейтрофілів в лейкоцитарній формулі. Для отримання об’єктивних результатів впливу хронічного іммобілізаційного стресу на організм експериментальних тварин виділяли та зважували на електронних вагах тимус і наднирники. З метою вивчення інтенсивності ураження зубів карієсом виділяли зубо-щелепні блоки та вивчали їх під лупою. Результати оцінювали за методикою Дєньги О.В., Анісімової Л.В. (2002).

Оцінку ступеня достовірності результатів досліджень проводили за критерієм Ст’юдента шляхом статистичного обчислення отриманих результатів з використанням загальноприйнятих методів варіаційної статистики (параметричних і непараметричних) з пакета статистичних  програм “Statistica 6.0” і “Microsoft Excel 2002” та оцінки прогностичної значимості вивчених показників (Петрова А.П., 2006).

Результати досліджень та їх обговорення. Обстеження підлітків дозволило встановити високий рівень розповсюдженості та інтенсивності ураження зубів каріозним процесом. Поширеність карієсу зубів склала: у студентів І курсу  89,6 %, ІІ – 93,01 %, ІІІ – 93,24%, в середньому – 91,25 %. Множинний карієс зубів встановлений відповідно в 12,02, 7,42 і 7,24 % випадків від загальної поширеності, а в середньому – у 8,89 %, що співпадало з результатами досліджень  Хоменко Л.О. (2005), Білищук М.В. (2008). Виявлено визначену закономірність: стійка (р<0,05) тенденція  до зменшення числа підлітків з множинним ураженням зубів каріозним процесом при збільшенні року навчання. Інтенсивність ураження зубів каріозним процесом в основній групі підлітків з множинним карієсом склала на І курсі навчання – 10,2, на ІІ –12,7, на ІІІ – 12,2, що достовірно вище, ніж в осіб групи контролю (відповідно 4,5, 4,9, 4,8, при р<0,05). У структурі КПВ за А.В. Алимским в основній групі підлітків переважали показники елементів «К» і «Р»: на І курсі лікування карієсу потребували 61,1 % підлітків, його ускладнень – 16,75%, на ІІ – відповідно 59,07 і 22,73%, на ІІІ -  63,16 і 16,63%. Отже, високий рівень захворюваності підлітків на множинний карієс зубів та значна потреба у лікуванні свідчили про необхідність вивчення факторів, що сприяють його розвитку та розпрацювання ефективних методів лікування та профілактики.

Аналізуючи отримані результати характеру секреції нестимульованої слини, можна відзначити істотне зниження швидкості салівації у підлітків з множинним карієсом зубів на всіх курсах навчання відносно контрольної групи (р<0,001). Значне зменшення кількості виділеної змішаної слини сприяло змінам її структурних властивостей – в’язкості, яка в основній групі підлітків з достовірністю різниці показника 95-99,9 % була нижча групи контролю. Ймовірно, що незначна кількість в’язкої змішаної слини у підлітків з множинним каріозним ураженням зубів не сприяє самоочищенню порожнини рота і оптимальному мінеральному обміну речовин у системі «емаль зуба – ротова рідина», знижуючи резистентність до карієсу, на що вказують автори (Хоменко Л.О., 2004; Косенко К.Н., 2003; Михальченко В.Ф. и соавт., 2006). Визначення концентрації Н+ і ємності бікарбонатного буферу в ротовій рідині підлітків з множинним карієсом виявило істотне зниження їх значень з високим ступенем достовірності різниці показників між основною та контрольною групами. Такі порушення кислотно-лужної рівноваги в порожнині рота, за даними В. К. Леонтьева (2003), необхідно розглядати як розлад другого типу, що супроводжується змінами нейтралізуючих і мінералізуючих властивостей слини, характеру іонообмінних процесів в емалі з переважною демінералізацією, та підвищенням активності ротової мікрофлори і розвитком дисбіозу.

Сприятливі умови ротової порожнини (вологість, постійна температура та надходження поживних речовин) при низькому рівні її гігієни (незадовільний у студентів І курсу і задовільний – ІІ і ІІІ) сприяли швидкому росту кількості мікроорганізмів і розвитку різного ступеню дисбіозу даного біотопу зі створенням карієсогенної ситуації і розвитком множинного карієсу зубів.

В результаті проведених досліджень встановлено, що електролітний склад ротової рідини основної групи підлітків (вміст кальцію, фосфору, магнію, калію і натрію) з високим ступенем вірогідності (95-99,9 %) відрізнявся від здорових осіб групи контролю. На відміну від електролітів, вміст загального білка в ротовій рідині підлітків з множинним карієсом зубів мав стійку тенденцію до збільшення в усіх групах обстежених. Визначення активності фосфатаз в ротовій рідині обстежених підлітків з множинним каріозним ураженням зубів підтвердило думку Велегорі І.Є. (1999), Хоменко Л.О., Качуровської В.О. (2006), Кулигіної В.М. та співавт. (2008) про вплив активності кислої фосфатази на процеси демінералізації, лужної – мінералізації і ремінералізації емалі зубів. На зниження мінералізуючого потенціалу цієї біологічної рідини у підлітків з множинним карієсом зубів вказують дослідження характеру її кристалоутворення та клінічної оцінки швидкості ремінералізації емалі (КОШРЕ – тест).

Отже, отримані результати дослідження підтвердили значення місцевих факторів ризику розвитку множинного карієсу зубів. Але, на відміну від інших авторів (Терешина Т.П., 1996; Боровский Е.В., Леонтьев В.К., 2001; Абрамов В.Г., 2007), виявлено переконливі дані щодо впливу стану  вегетативної нервової системи, зокрема її симпатичного відділу, на розвиток цього захворювання у підлітків. На це вказувало істотне зменшення вмісту іонів кальцію, калію, натрію та аналогічне збільшення загального білка в ротовій рідині з характерним зниженням її рН, буферної ємності і швидкості слиновиділення.

Виходячи з отриманих результатів, проведено вивчення вихідного вегетативного тонусу у обстежених підлітків. Порівняльна оцінка функціонального стану вегетативної нервової системи за опитувальником Вейна дозволила виявити значну вираженість симптомів вегетативної дисфункції у підлітків з множинним карієсом на І і ІІ курсах навчання (відповідно в 77,41 і 69,23 % випадків, при р<0,05 відносно контрольної групи). Підвищення симпатичного впливу вегетативної нервової системи за індексом Кердо виявлено у 87,1 % основної групи підлітків на І курсі навчання, у 88,46 % – на ІІ, у 80,48% – на ІІІ. Розбіжність їх значень із групою здорових підлітків була статистично достовірною (ступінь достовірності – 95-99%). Підтвердженням симпатикотонії та переважно симпатичним впливом на серцево-судинну систему, ніж на дихальну є результати визначення коефіцієнту Хильдебранта. При цьому високий ступінь неузгодженості в діяльності відзначених систем встановлений частіше у підлітків з множинним карієсом зубів, ніж у підлітків групи контролю (р<0,001).

Порушення вегетативної регуляції з надлишковою симпатичною активацією грає значну роль у прояві психосоматичних характерологічних відхилень (Вейн А.М., 1998). Симпатичне домінування позитивно корелює з емоційно-вольовою нестійкістю, конфліктністю, агресивністю (Щеплягина Л.А., 2006). Проведене психодіагностичне обстеження підлітків з множинним карієсом зубів за методикою СМИЛ не виявило ознак патологічних змін характеру респондентів (нормативні межі показників профілю особистості від 44 до 61 балів). Однак, у даної групи обстежених підлітків встановлено пікові підйоми окремих шкал: 1-ї, 3-ї і 7-ї, що, за інтерпретацією Собчик Л.Н., віднесені до «конверсійного V» типу профілю, який виражає усунення тривоги за рахунок соматизації конфлікту, тобто психосоматичний варіант дезадаптації, мішенню якого може бути найслабша ланка у функціональній системі організму. Крім того, достовірне підвищення профілю за шкалою F та зниження за шкалою К свідчить про погіршення самоконтролю при надлишковій емоційній напрузі. Враховуючи те, що особистісні риси характеру підлітків нестійкі і неконтрольовані, для надійності психологічного тестування використаний комплекс методик: опитувальник Айзенка і Спилбергера. При цьому рівень взаємодоповнюючих шкал нейротизму, тривожності, фрустрації та агресивності достовірно вище в усіх обстежених основної групи, ніж в контрольній зі ступенем ймовірності розбіжностей 95-99,9 %. Лабільність нервових процесів супроводжується високим рівнем особистісної тривожності. Прояви цих порушень не мають чітко окресленої симптоматики і перебувають у сфері донозологічної діагностики, що необхідна для визначення ранніх ознак порушення адаптації, які з часом на фоні підвищення функціональної активності симпато-адреналової системи можуть призвести до соматизації конфлікту (Собчик Л.Н., 2000).

Аналіз неспецифічних адаптаційних реакцій у підлітків з множинним карієсом зубів виявив суттєве збільшення напружених дисгармонійних реакцій (74,10 % проти 9,67 % у групі контролю на І курсі навчання, 69,22 % проти 6,45 % – на ІІ і 61,9% проти 3,23% – на ІІІ, при р<0,001). В той же час, спостерігали істотне зменшення найбільш характерної для даного вікового періоду фізіологічної реакції  підвищеної активації, протягом усіх трьох років навчання. Це вказувало на зниження захисно-пристосувальних реакцій організму, як елементу адаптованості підлітків до умов побуту та навчання. На низький ступінь соціальної адаптації підлітків з множинним карієсом зубів вказували результати дослідження психологічної адаптації за опитувальником Фідлера.

Проведене ультразвукове дослідження п’яткової кістки у підлітків виявило неоднозначні зміни показника. У всіх підлітків основної групи та окремо серед хлопчиків та дівчаток встановлена невідповідність стану кісткової системи хронологічному віку обстежених, про що свідчив від’ємний середньостатистичний результат дослідження.

Отже, на підставі встановлених місцевих та загальних факторів ризику розвитку множинного карієсу у підлітків розроблено метод лікувально-профілактичних заходів, який включав цілеспрямований вплив на їх механізми.

Розпрацьована  методика полягала в наступному. Санація ротової порожнини з проведенням професійної гігієни порожнини рота. Препарати «Біокосмовіт Плюс», по 1 капсулі після їжі, двічі на добу, протягом двох місяців; «Енеріон», по 1 таблетці двічі на добу в першій половині дня протягом 4 тижнів; «Інулін», по 1 таблетці тричі на добу протягом місяця; «Симбілакт VIVO», постійно в якості кисломолочного напою функціонального призначення в довільній кількості. Фізіотерапія: на вибір душ Шарко –  щоденно, тривалістю від 1 до 5 хвилин, курсом 20 процедур, або вуглекислі ванни – 5 разів на тиждень, тривалістю від 5 до 10 хвилин, курсом 12 процедур. Психотерапія, яка включає групові диспути та рольові ігри з освоєнням комплексу вправ аутогенного тренування за Шульцом. «Tooth Mousse» – аплікації раз на добу, до розчинення в порожнині рота, протягом місяця. Нормалізація розпорядку дня, праці та відпочинку. Раціональне харчування. Заняття спортом. Вживання твердих продуктів. Для проведення гігієни ротової порожнини підліткам основної групи було призначено зубну пасту яка містить монофторфосфат натрію та гліцерофосфат кальцію «Максимальний захист від карієсу» та підібрано зубну щітку «360˚суперчистота всієї порожнини рота» середньої жорсткості. Дана щітка оснащена текстурованим очищувачем язика та щік, м’якими гумовими поліруючими чашечками має силовий виступ та клиноподібні пучки щетини. Як додатковий засіб гігієни підліткам даної групи було призначено ополіскувач для ротової порожнини «Plax» та зубний флос з фторидом натрію фірми Colgаtе. Розпрацьований метод лікувально-профілактичних заходів застосовували тричі на рік.

Підліткам групи порівняння після санації порожнини рота призначали мінеральний комплекс «Кальцинова» по 1 таблетці 4 рази на добу, протягом одного місяця тричі на рік. З метою підвищення мінералізації твердих тканин зуба підліткам з множинним карієсом після професійної гігієни проводили аплікації з 10 % глюконатом кальцію  по 15 хвилин щоденно, протягом 10-ти днів, потім аплікації 2% фториду натрію, по 5 хвилин, щоденно, протягом 10 днів. Для проведення гігієнічних заходів підліткам призначено використання фторвмісної зубної пасти та зубної щітки МаксФреш фірми Colgаtе.

Ефективність розпрацьованих методів лікування та профілактики множинного карієсу зубів оцінювали за динамікою результатів клінічних, лабораторних та функціональних методів дослідження безпосередньо й у віддалені терміни спостереження (через два роки).

Аналіз безпосередніх результатів свідчить про високу ефективність лікувально-профілактичних заходів в основній групі досліджуваних підлітків. Після проведення профілактичних заходів виявлено достовірне (р<0,001) підвищення рН (від 6,23±0,05 до 6,64±0,06), буферної ємності (від 4,8±0,05 до 5,22±0,08) ротової рідини та аналогічне зменшення її в’язкості (від 1,84±0,08 до 1,34±0,02). Значно покращився гігієнічний стан за індексом Green-Vermilion-OHI-S (0,93±0,08, р<0,001) та суттєво зменшився ступінь дисбіозу (від 17,61±0,31 до 2,21±0,12, р<0,001). Значними позитивними змінами (зі ступенем достовірності 99,9%) характеризувались результати дослідження ремінералізуючої здатності слини (від 5,71±0,18 до 3,87±0,2), податливості емалі до дії кислот (від 62,19±2,11 до 39,76±1,46) та показники мікрокристалізації слини (від 1,32±0,08 до 2,47±0,13).

Дослідження біохімічних показників ротової рідини виявило достовірне (зі ступенем ймовірності розбіжностей 95-99,9 %) підвищення рівнів загального кальцію (від 1,51±0,08 ммоль/л до 1,94±0,07 ммоль/л), фосфору (від 3,78±0,11 ммоль/л до 4,23±0,11 ммоль/л), магнію (від 0,15±0,02 ммоль/л до 0,23±0,02 ммоль/л), натрію (від 10,93±0,53 ммоль/л до 13,04±0,49 ммоль/л), калію (від 17,62±0,39 ммоль/л до 19,16±0,36 ммоль/л), коефіцієнту натрій/калій (від 0,63±0,03 до 0,75±0,03), активності лужної фосфатази (від 16,82±0,81 Од/л до 21,93±0,66 Од/л)  і зниження рівня загального білка (від 1,4±0,07 г/л до 0,99±0,03 г/л) та активності кислої фосфатази (від 17,68±0,93 Од/л до 14,04±0,54 Од/л).

У досліджуваних підлітків основної групи після використання препарату «Енеріон» та проведення психотерапії з освоєнням методики аутогенного тренування за Шульцом покращилась соціальна адаптація (індекс Фідлера зменшився від 54,41±2,09 до 37,32±1,64, при р<0,001). На нормалізацію психоемоційних особливостей досліджуваних вказувало зменшення рівнів нейротизму, тривожності, фрустрації, агресивності, особистісної та ситуативної  тривожності та збільшення рівня ригідності. Аналіз узагальненого профілю  особистості виявив істотне (р<0,001) зменшення вираженості пікових шкал: 1-ї, 3-ї і 7-ї опитувальника СМИЛ.

Використання препарату «Біокосмовіт Плюс», на фоні раціонального харчування, нормалізації режиму дня та занять спортом сприяло нормалізації структурно-функціонального стану кісткової тканини (від -1,09±0,19 до 0,19±0,13, р<0,001).

Позитивну динаміку показників спостерігали при оцінці результатів дослідження вегетативних особливостей підлітків основної групи. Отримані результати дослідження неспецифічних адаптаційних реакцій виявили достовірне (р<0,001) зменшення частоти нефізіологічних реакцій (від 65,86% до 7,32%) та збільшення індексу адаптації (зі ступенем достовірності показників 95-99%)  і фізіологічних для даного вікового періоду реакцій спокійної та підвищеної активації.

Аналіз результатів традиційної профілактики показав її низьку ефективність для попередження розвитку множинного карієсу. При цьому отримані результати комплексного дослідження підлітків порівнювальної групи достовірно (зі ступенем достовірності показників 95-99%) відрізнялися від результатів основної групи та були недостовірними до та після проведення профілактичних заходів.

Таким чином, розроблений комплекс лікування і профілактики множинного карієсу зубів у підлітків показав високу терапевтичну ефективність: клінічна ефективність в основній групі склала 95,12%, в порівнювальній – 51,35%, редукція приросту карієсу зубів через два роки – 87,72% .

З метою прогнозування розвитку множинного карієсу у підлітків та визначення основних факторів ризику його виникнення проведений статистичний аналіз низки параметричних та непараметричних показників обстежених підлітків з множинним ураженням зубів каріозним процесом на всіх курсах навчання за методикою послідовного аналізу Вальда і спрощеної формули Байеса з використанням діагностичних коефіцієнтів (Петрова А.П., 2006). Встановлено 10 загальних і 11 місцевих прогностичних ознак ризику виникнення множинного карієсу зубів (табл. 1).

Отже, найбільш інформаційними загальними чинниками ризику розвитку карієсу зубів виявилися: стан вегетативної нервової системи та її симпатичного відділу, психологічні особливості, характер неспецифічних адаптаційних реакцій та соціальної адаптації, невідповідність структурно-функціонального стану кісткової тканини хронологічному віку. Важливе значення серед прогностичних факторів ризику розвитку множинного карієсу зубів у підлітків мають місцеві чинники: високий ступінь дисбіозу, низький мінералізуючий потенціал слини і гігієнічний стан порожнини рота, швидкість салівації, буферна ємність і в’язкість ротової рідини та кислотно-лужний стан середовища.

Таблиця 1

Найбільш інформаційні місцеві та загальні чинники за ступенем значимості по відношенню до ризику розвитку множинного карієсу зубів

Місцеві чинники

Прогн.

критерій

Загальні чинники

Прогн.

критерій

Дисбіоз ІІІ ст.

+ 19,68

Коефіцієнт Хільдебранта  >5

+11,07

Мінералізуючий потенціал слини (мікрокристалізація)

0,1 – 1,0 бали

+13,77

Особиста тривожність >45

+6,96

Швидкість салівації < 0,31, мл/хв

+11,67

Коефіцієнт Хільдебранта  <2,7

+5,87

Буферна ємність < 5

+7,06

Нефізіологічні адаптаційні
р
еакції

+5,45

КОШРЕ

(податливість емалі, %)

+6,20

Індекс адаптації < 0,55

+5,37

КОШРЕ (мінералізуюча здатність слини, доба)

+5,10

Показник Фідлера <50

+4,22

Мінералізуючий потенціал слини (мікрокристалізація)  

1,1 – 2,0 бали

+4,93

Відставання від хронологічного віку формування кісткової системи

+2,56

В’язкість слини ( >1,46)

+4,66

Ситуативна тривожність >45

+2,39

Стан гігієни за індексом Green-Vermilion-OHI-S (>2,6 балів)

+2,11

Індекс Вейна >15

+2,29

рН < 6,6

+1,08

Індекс Кердо >0

+1,54

Стан гігієни за індексом  Green-Vermilion-OHI-S (1,7 – 2,5 балів)

+0,96

З урахуванням значимості прогностичних ознак ризику розвитку множинного карієсу розроблено метод його попередження у підлітків, які мали наведені вище ознаки при їх комплексному обстеженні на першому курсі навчання. Метод комплексної первинної профілактики множинного карієсу зубів включав: санацію з проведенням професійної гігієни порожнини рота; «Біокосмовіт Плюс», по 1 капсулі після їжі, двічі на добу, протягом двох місяців; «Доппельгерц Нервотонік», по 20 мл тричі на добу та перед сном, протягом 2 місяців; «Симбілакт-Альба с лактулозою», постійно, як кисломолочний напій функціонального призначення, в довільній кількості; фізіотерапію: на вибір душ Шарко – щоденно, тривалістю від 1 до 5 хвилин, курсом 20 процедур, або вуглекислі ванни – 5 разів на тиждень, тривалістю від 5 до 10 хвилин, курсом 12 процедур; психотерапію з освоєнням комплексу вправ аутогенного тренування за Шульцом; «Tooth Mousse» –  аплікації раз на добу, до розчинення в порожнині рота, протягом місяця; раціональну гігієну ротової порожнини з призначенням лікувально-профілактичної зубної пасти «Максимальний захист від карієсу», зубної щітки «360˚суперчистота всієї порожнини рота», ополіскувача «Plax» та зубного флоса. Підліткам надавали рекомендації щодо нормалізації розпорядку дня, праці та відпочинку, раціонального харчування та занять спортом.

Підлітки групи порівняння з факторами ризику виникнення множинного карієсу зубів отримували традиційну профілактику: мінеральний комплекс «Кальцинова», аплікації з 10 % глюконатом кальцію та 2% фторидом натрію. Для проведення гігієнічних заходів їм призначали зубну пасту та зубну щітку «МаксФреш» фірми Colgаtе. Профілактичні заходи в основній та порівнювальній групах проводили двічі на рік.

Експериментальне обґрунтування запропонованого методу первинної профілактики множинного карієсу зубів проведено на тваринах з використанням моделі карієсу зубів Стефана на фоні стресової реакції. Підтвердженням розвитку стресу та виснаження імунної системи у дослідних тварин було достовірне (р<0,001) зниження лейкоцитів та лімфоцитів у периферійній крові, гіпертрофія наднирників та інволюція тимусу більш ніж у 2 рази. Використання профілактичного курсу сприяло несуттєвому (р>0,05) збільшенню інтенсивності карієсу зубів і майже відсутності глибоких каріозних уражень у цієї групи тварин, порівняно з групою контролю, що підтверджувало високий карієспрофілактичний ефект розпрацьованого методу.

Ефективність розробленого  методу комплексної первинної профілактики множинного карієсу зубів оцінювали у 26 підлітків першого курсу навчання, що мали високий прогностичний коефіцієнт загальних та місцевих чинників ризику виникнення захворювання за динамікою клінічних, лабораторних та функціональних методів дослідження безпосередньо й у віддалені терміни спостереження (через два роки).

Спостереження за підлітками в процесі проведення первинної профілактики виявило різну клінічну ефективність: через два роки множинний карієс зубів розвинувся  у 2 (7,7 %) підлітків основної групи і в 11 (42,31 %) – порівнювальної. Інтенсивність ураження зубів каріозним процесом у підлітків основної групи склала 6,0±0,26, в групі порівняння – 10,5±0,42. В структурі КПВ основної групи підлітків переважав вилікуваний карієс (86,67 %), тоді як у групі порівняння залишався високий показник каріозного ураження (29,81%) і його ускладнень (10,95 %). Отримана позитивна динаміка клінічного стану порожнини рота в основній групі підлітків підтвердилась в результатах лабораторних, психовегетативних та функціональних досліджень. При цьому в даній групі обстежених підлітків встановлено нормалізацію рН, в’язкості та буферної ємності ротової рідини, покращення її мінералізуючих властивостей, гігієнічного стану порожнини рота та її біоценозу. При порівняльному аналізі встановлено покращення психовегетативного та адаптаційного стану підлітків основної групи, а в групі порівняння погіршення показників цих досліджень, що вказувало на неефективність традиційного методу профілактики.

Отже, використання методу комплексної первинної профілактики множинного карієсу зубів, дозволило отримати клінічну ефективність у 92,3 % підлітків, традиційної профілактики – у 57,69 %. Редукція приросту карієсу зубів через два роки склала 76 %.

Висновки

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, яке полягає у підвищенні ефективності лікування і профілактики множинного карієсу зубів у підлітків, що зазнають значного соціально-психологічного навантаження, шляхом розпрацювання лікувально-профілактичних заходів та методу прогнозування на основі виявлення й оцінки факторів ризику його розвитку.

 1.  Розповсюдженість множинного карієсу у підлітків, що зазнають соціально-психологічного навантаження складає, 8,89 % від загальної поширеності та достовірно (р<0,05) зменшується при збільшенні року навчання. В структурі індексу КРХПВ переважають показники ураження каріозним процесом та його ускладненнями («К» – 61,44 %,  «Р» –16,75 % ), що вказує на високу потребу у терапевтичному лікуванні і розпрацюванні профілактичних заходів.
 2.  Встановлено значення швидкості салівації, біофізичних (рН, в’язкість, буферна ємність) та біохімічних показників ротової рідини (вміст кальцію, фосфору, магнію, калію, натрію, загального білку, активності лужної і кислої фосфатаз) її мінералізуючих властивостей (характеру мікрокристалізації і ремінералізуючої здатності слини), стану гігієни ротової порожнини (індексу Green-Vermilion) і біоценозу (співвідношення активності уреази і лізоциму) у розвитку множинного карієсу зубів у підлітків, що вказує на необхідність їх урахування з метою прогнозування і профілактики захворювання.
 3.  Наявність неповноцінних дисгармонійних адаптаційних реакцій з елементами напруженості у 74,19 % підлітків на першому курсі навчання, 69,22 % – на другому і 61,9 % – на третьому свідчили про зниження захисно-пристосувальних систем організму і вказували на необхідність їх корекції та досягнення найбільш сприятливих для даного віку фізіологічних реакцій спокійної і підвищеної активації.
 4.  У підлітків з множинним карієсом зубів встановлено ознаки вегетативної дисфункції (за опитувальником Вейна – від 57,14 % до 77,41 %) з підвищенням симпатичного відділу (за індексом Кердо – від 80,48 % до 99,46 %) та його переважним впливом на серцево-судинну систему (за коефіцієнтом Хильдебранта – від 66,66 % до 74,19 %), при ймовірності відносно групи контролю 95-99,9 %. Збільшення функціональної активності симпато-адреналової системи свідчило про необхідність її корекції при лікуванні та профілактиці захворювання.
 5.  Встановлено значну роль змін поліструктури характеру особистості підлітків у виникненні множинного карієсу зубів, про що свідчило істотне підвищення особистісного профілю за 1-ю 3-ю і 7-ю шкалами СМИЛ (відповідно від 52±1,5 до 61±0,9, від 59±1,2 до 62±1,4 і від 57±1,7 до 61±1,1 балів), а також високий рівень особистісної тривожності (від 41,8±1,41 до 42,87±1,07), нейротизму (від 15,28±0,61 до 16,06±0,49), фрустрації (від 12,38±0,77 до 16,06±0,35) та низький рівень ригідності (від 9,9±0,35 до 7,07±0,37).
 6.  За результатами денситометричного дослідження п’яткової кістки (показники зрілості від -1,28±0,96 до -1,72±0,3 у хлопчиків та від -0,15±0,21 до -1,31±0,19 у дівчаток) структурно-функціональний стан кісткової тканини у підлітків з множинним карієсом зубів не відповідає хронологічному віку цієї популяції, що вказує на необхідність проведення цілеспрямованого лікування та профілактики.
 7.  Використання методу лікувально-профілактичних заходів при множинному карієсі зубів у підлітків забезпечило високі клінічні результати – клінічна ефективність склала 95,12%, редукція приросту карієсу через два роки 87,72%.
 8.  Застосування розпрацьованого методу комплексної первинної профілактики множинного карієсу зубів  в експерименті на карієсогенній моделі Стефана на фоні стресової ситуації підтвердив його високу ефективність, про що свідчило несуттєве (р>0,05) збільшення інтенсивності каріозного процесу і відсутність глибоких каріозних уражень у тварин.
 9.  Розпрацьований та впроваджений у клініку метод комплексної первинної профілактики множинного карієсу зубів у підлітків з урахуванням його прогностичних ознак (загальних та місцевих) сприяв зменшенню  приросту інтенсивності каріозного процесу майже в 10 разів. Редукція приросту карієсу через два роки склала 76%.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Кулигіна В.М. Результати дослідження вмісту електролітів, активності лужної та кислої фосфатаз ротової рідини підлітків з множинним карієсом / В.М. Кулигіна, Л.Ф. Курдиш // Актуальні проблеми сучасної медицини: Biсник Української медичної стоматологічної академії. – 2010. - №1(29). – С. 150-152. (Здобувач самостійно провела статистичну обробку матеріалу, аналіз та узагальнення результатів, підготувала статтю до друку)

2. Кулигіна В.М. Оцінка адаптаційних реакцій організму підлітків із множинним карієсом / В.М. Кулигіна, Л.Ф. Курдиш // Український стоматологічний альманах – 2010. - №3. – С.70-72. (Здобувачем проведено статистичну обробку матеріалу, підготовку статті до друку)  

3. Кулигіна В.М. Експерементальне обгрунтування комплексу профілактичних заходів для попередження розвитку множинного карієсу зубів у підлітків/ В.М. Кулигіна, Л.Ф. Курдиш // Современная стоматология. –  2010. –  №3(52). –  С. 170-174. (Здобувач самостійно провела експериментальне дослідження, статистичну обробку матеріалу, аналіз та узагальнення результатів, підготувала статтю до друку)

4. Кулигіна В.М.  Динаміка змін показників біофізичного дослідження ротової рідини та рівня гігієни порожнини рота у підлітків з множинним карієсом зубів після лікування та проведення вторинної профілактики / В.М. Кулигіна, Л.Ф. Курдиш // Современная стоматология. –  2010. –  №4(53). –  С. 162-164. (Здобувач самостійно провела клінічні дослідження, статистичну обробку матеріалу, аналіз та узагальнення результатів, підготувала статтю до друку)

5. Патент на корисну модель №54566 України МПК (2010): Спосіб первинної профілактики множинного карієсу у підлітків / В.М. Кулигіна, Л.Ф. Курдиш; № 201008394; заявл. 05.07.2010; опубл. 10.11.2010, бюл. № 21 (Здобувач самостійно провела патентний пошук, підготувала документацію до патентування)

6. Кулигіна В.М.  Розробка програмного комплексу багатокритеріальної оцінки прогнозування розвитку множинного карієсу у студентів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів / В.М. Кулигіна, А.І. Власюк, Л.Ф. Курдиш.– Вінниця. – 2006. – С.24. (Здобувач самостійно провела літературний пошук, підготувала статтю до друку)

7. Кулигіна В.М. Показники лейкоцитарних індексів у хворих на хронічний кандидоз слизової оболонки порожнини рота: науково-практична конференція „Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія” / В.М. Кулигіна, Л.Ф. Курдиш, Л.О. Димніч, А.Я. Філімонова. – Київ, 2008. – с. 169–170. (Здобувач самостійно провела клінічні дослідження)

8. Курдиш Л.Ф. Оцінка вегетативного статусу підлітків з множинним карієсом за опитувальником А. Вейна: ювілейна міжнародна науково-практична конференція „Актуальні питання сучасної стоматології”/ Л.Ф. Курдиш. – Львів, 2008. – С. 174.

9. Кулигіна В.М. Результати дослідження індивідуально-психологічних особливостей підлітків з множинним карієсом / В.М. Кулигіна, А.І. Кондратюк, Л.Ф. Курдиш // Профілактична та дитяча стоматологія. –  2009. –  №1(1). –  с. 40-43. (Здобувач самостійно провела психологічне дослідження, статистичну обробку матеріалу, аналіз та узагальнення результатів, підготувала статтю до друку)

10. Кулигіна В.М. Оцінка психоемоційного статусу підлітків з множинним карієсом зубів за опитувальником Ч.Д. Спилбергера: ювілейна міжнародна науково-практична конференція „Стоматологія – вчора, сьогодні і завтра, перспективні напрямки розвитку”/ В.М. Кулигіна, Л.Ф. Курдиш. – Івано-Франківськ, 2009. – С.42. (Здобувач самостійно провела клінічні дослідження, підготувала статтю до друку)

11. Кулигіна В.М.  Стан кісткової тканини у підлітків з множинним карієсом за даними денситометричного дослідження: конференція стоматологів Закарпаття з міжнародною участю „Актуальні питання профілактики і лікування стоматологічних захворювань”/ В.М. Кулигіна, Л.Ф. Курдиш. – Ужгород, 2010. – С. 269-271. (Здобувач самостійно провела клінічні дослідження, підготувала статтю до друку)

12. Курдиш Л.Ф. Результати дослідження неспецифічних адаптаційних реакцій підлітків з множинним карієсом: І наукова конференція молодих вчених з міжнародною участю / Л.Ф. Курдиш. – Вінниця, 2010. – С.103.

АНОТАЦІЯ

Курдиш Л.Ф. Лікування, профілактика та прогнозування множинного карієсу у підлітків. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22. – стоматологія. – Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Львів, 2010.

Дисертація присвячена підвищенню ефективності лікування і профілактики множинного карієсу зубів у підлітків, шляхом розпрацювання лікувально-профілактичних заходів та способу об’єктивізованої оцінки факторів ризику його розвитку і, на його основі, опрацювання методу комплексної первинної профілактики захворювання.

Проведені епідеміологічні дослідження встановили високу поширеність множинного карієсу зубів у підлітків. На підставі аналізу клінічних, біохімічних, лабораторних, функціональних, психологічних і морфологічних досліджень розпрацьовано лікувально-профілактичні заходи, що включали корекцію змін адаптаційного, психовегетативного стану і структурно-функціональної зрілості кісткової тканини у підлітків.

Вперше, на основі статистичного аналізу виділено 11 місцевих і 10 загальних факторів ризику розвитку множинного карієсу зубів у підлітків і визначено прогностичну вагомість кожного з них. На цій основі розпрацьований метод комплексної первинної профілактики множинного карієсу зубів у підлітків з їх урахуванням і встановлена його висока ефективність.

Ключові слова: множинний карієс зубів, лікування, профілактика, прогнозування.

АННОТАЦИЯ

Курдыш Л.Ф. Лечение, профилактика и прогнозирование множественного кариеса зубов  у подростков. – Рукопись.  

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22. – стоматология. – Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого, Львов, 2010.

Диссертация посвящена повышению эффективности лечения и профилактики множественного кариеса зубов у подростков, подверженных социально-психологической нагрузке, путем разработки лечебно-профилактических мероприятий и метода прогнозирования на основе выявления и оценки факторов риска его развития.

Проведенные исследования 975 подростков – учащихся среднего специального заведения, позволили установить высокую распространенность множественного кариеса зубов (8,89%). Выявлена определенная закономерность: устойчивая тенденция к уменьшению числа подростков с множественным кариозным поражением при увеличении курса обучения. В структуре индекса КРХПВ преобладают показатели кариеса и его осложнений («К»–61,44, «Р»–16,75%), что указывает на высокую потребность в терапевтическом лечении и разработке лечебных мероприятий.

Установлено значение скорости саливации, биофизических (рН, вязкость, буферная емкость) и биохимических показателей ротовой жидкости (содержание кальция, фосфора, магния, калия, натрия, общего белка, активности щелочной и кислой фосфатаз), ее минерализирующих свойств (характера микрокристаллизации и минерализирующих свойств слюны). Состояние гигиены ротовой полости и ее биоценоза в развитии множественного кариеса зубов у подростков указывает на необходимость их учета для прогнозирования и профилактики заболевания.

Наличие неполноценных дисгармонических адаптационных реакций с элементами напряжения у 74,19% подростков на первом курсе обучения, 69,22% – на втором и 61,9% на третьем свидетельствовали о снижении защитно-приспособительных систем организма, и указывали на необходимость их коррекции и достижения наиболее благоприятных для данного возраста физиологических реакций спокойной и повышенной активации.

У подростков с множественным кариесом зубов установлены признаки вегетативной дисфункции (за опросником Вейна – от 57,14% до77,41%) с преобладанием симпатического отдела (за индексом Кердо – от 80,48% до 99,46%) и его преимущественным влиянием на сердечно-сосудистую систему (за коэффициентом Хильдебранта – от 66,66% до 74,19%) с вероятностью относительно группы контроля – 95-99,9%. Повышение функциональной активности симпато-адреналовой системы свидетельствует о необходимости ее коррекции при лечении и профилактике заболевания.

Выявлена значительная роль изменений полиструктуры характера личности подростков в развитии множественного кариеса зубов, о чем свидетельствует повышение личностного профиля по 1-й, 3-й и 7-й шкалам СМИЛ, а также высокий уровень личностной тревожности, нейротизма, фрустрации и низкий уровень ригидности.

По данным денситометрического исследования пяточной кости (показатели зрелости от -1,28±0,96 до-1,72±0,3 у мальчиков и от -0,15±0,21 до -1,31±0,19 у девочек) структурно-функциональное состояние костной ткани у подростков с множественным кариесом зубов не отвечает хронологическому возрасту этой популяции, что указывает на необходимость проведения целенаправленного лечения и профилактики.

Разработан метод лечения и профилактики множественного кариеса зубов. Использование метода обеспечило высокие клинические результаты – клиническая эфективность составила 95,12%, редукция прироста кариеса через год составила через два года 87,72%.

Применение разработанного метода комплексной первичной профилактики множественного кариеса зубов в эксперименте на кариесогенной модели Стефана, на фоне стрессовой ситуации, подтвердило его высокую эффективность, о чем свидетельствовало несущественное (Р>0,05) увеличение интенсивности кариозного процесса и отсутствие глубоких кариозных поражений у животных.

Впервые на основании статистического анализа выделено 11 местных и 10 общих факторов риска развития множественного кариеса зубов у подростков и определен прогностическая значимость каждого из них. На этой основе разработан метод комплексной первичной профилактики множественного кариеса зубов у подростков с их учетом и установлена его высокая эффективность.

Ключевые слова: множественный кариес зубов, лечение, профилактика, прогнозирование.

ANNOTATION

Kurdysh L.F. Treatment, prevention and prediction of multiple caries in adolescents. - Manuscript.

Thesis for degree of candidate of medical sciences, specialty 14.01.22. - dentistry. - Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, 2010.

The thesis is devoted to improvement of treatment and prevention of multiple dental caries in adolescents developing preventive measures and objective assess risk factors for its development and, based on it, new  method of primary prevention of disease.

Epidemiological studies established the high prevalence of multiple dental caries in adolescents. On the basis of clinical analysis, biochemical, laboratory, functional, psychological and morphological studies preventive measures that included correction of adaptive changes, psycho-vegetative state and the structural and functional maturity of the bone in adolescents were developed.

First, based on statistical analysis selected 11 local and 10 general multiple risk factors for caries in adolescents and identified prognostic significance of each. On this basis, comprehensive method of multiple primary prevention of dental caries in adolescents from their consideration set and its performance was developed.

Key words: multiple dental caries, treatment, prognosis.


ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

КПВ  – сума каріозних (К), запломбованих (П) та видалених зубів (В);

КРХПВ – структура КПВ за А.В. Алимским:

К  – каріозні зуби;

Р  – зуби з ускладненнями карієсу що підлягають лікуванню;

Х  – зуби з ускладненнями карієсу що підлягають видаленню;

П  – пломбовані зуби;

В  – видалені зуби;     

СМИЛ – стандартизирований багатофакторний метод дослідження

                     особистості.


Підписано до друку 15.11.2010 р. Замовл. № 1024.

Формат 60х90 1/16 Ум. друк. арк. 0,8 Друк офсетний.

Наклад 100 примірників.

Вінниця. Друкарня ВНМУ ім. М.І. Пирогова, Пирогова, 56.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

35537. Биоэтика в России: ценности и законы 963 KB
  Новые возможности медицины связанные не столько с лечением сколько с управлением человеческой жизнью например генетическая коррекция особенностей человека допущение донорства без согласия уничтожение жизни на эмбриональных стадиях отказ и прекращение медицинской помощи безнадежному больному вступают в противоречие с установившимися моральными ценностями и принципами. В силу этого противоречия и формируется биоэтика как система знания о границах допустимого манипулирования жизнью и смертью человека. В 1993 году в Общеправовой...
35538. Світове господарство: сутність та структура 479 KB
  Метою моєї курсової роботи було прослідкувати темпи розвитку світового господарства, міжнародної торгівлі, зробити аналіз географії світового експорту, показати співвідношення товарів та послуг у світовому товарообміні, також – вказати головну проблему, що зачіпає економіку кожної країни та світову економіку в цілому – проблему безпеки світової економіки.
35539. Разработка моделей детали типа «вал» в инструментальных средах КОМПАС 8.0 и Unigraphics 1.45 MB
  Unigraphics - это интерактивная система автоматизации проектирования и изготовления. Для обозначения систем этого класса используется аббревиатура CAD/CAM (Computer-Aided Design и Computer-Aided Manufacturing), что дословно переводится как Проектирование с Помощью Компьютера и Изготовление с Помощью Компьютера.
35540. ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ, МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 776 KB
  С учетом служебного назначения составлены и обоснованы технические требования предъявляемые к точности изготовления основных деталей и соединений цилиндрического редуктора. Принята система отверстия назначения посадок расчетным методом выбрана посадка с натягом соединения зубчатого колеса с валом с учетом класса точности выбраны посадки подшипников качения шпоночных шлицевых и резьбовых соединений. Обоснована методика достижения точности сборки узла. ДОПУСК ПОСАДКА ПРЕДЕЛЬНЫЕ КАЛИБРЫ ПОДШИПНИК РАЗМЕРНЫЕ ЦЕПИ МЕТОД ДОСТИЖЕНИЯ...
35541. Проектирование привода главного движения металлорежущего станка 1.82 MB
  Данные заносится в таблицу 1 которая представлена после расчетов режимов резания. Параметры фрезы: D=100 мм; B=16 мм; z=20 Глубина фрезерования: Подача: табл.283 [1] Принимаем: Стойкость фрезы: табл.5 постоянная зависящая от обрабатываемого материала табл.
35542. Двухбалочный мостовой кран Q=10 т 1.74 MB
  19 Разработка технологического процесса изготовления элементов балки20 Выбор метода и режима сварки. Для двухбалочного мостового крана принимаем: Высоту главной балки H=900мм Высоту опорного сечения балки hоп=600 мм Длину скоса d=4000 мм Высоту ограждения площадок обслуживания hо2=1200мм Ширину площадок обслуживания Базу крана Бкр=4400 Выбор геометрических параметров узлов конструкции Рис. Сечение главной балки. Сечение концевой балки.
35543. Привод ленточного транспортера с асинхронным двигателем трехфазного тока 1.55 MB
  Частота вращения тихоходного вала: где скорость движения ленты . Определение вращающих моментов на валах привода.4 Частота вращения тихоходного вала об мин 30.0 Частота вращения Быстроходного вала об мин.
35544. Рассмотрение особенностей перевода на английский язык местных реалий белорусских рекламных проспектов 255 KB
  Реклама - это явление, существующее само по себе как способ общения или сообщения, направленного на привлечение внимания, ещё с древних времен. Ее история тесно связана с развитием производства, обмена товарами, всего общества в целом. В современном мире реклама прочно заняла ведущие
35545. Рихтер – личность, мыслитель, музыкант (на материале: «Монсенжон Б. Рихтер. Диалоги. Дневники») 2.35 MB
  Целью данной работы является выявление масштаба личности Святослава Рихтера, многогранности его таланта, осмысление различных граней творческой деятельности великого музыканта, обусловленной его незаурядными личностными качествами.