64915

Організаційно-економічні аспекти формування і управління логістичною системою товароруху підприємств АПК

Автореферат

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Актуальність розвитку функцій логістичного управління товарорухом АПК багаторазово зросла в умовах переходу до ринкових відносин. Це пов'язано з інтенсифікацією і розширенням товарногрошових відносин з динамічним збільшенням...

Украинкский

2014-07-22

256.5 KB

1 чел.

PAGE  20

МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ І ПРАВА

КОРНІЄЦЬКИЙ Олександр Владиславович

УДК 347.763:631.15

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ ТОВАРОРУХУ Підприємств АПК

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(економіка сільського господарства і АПК)

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Херсон – 2010


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Херсонському економічно-правовому інституті Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент

ШАПОВАЛОВА Інга Олексіївна,

Миколаївський державний аграрний університет, доцент кафедри економічного аналізу і аудиту.

Офіційні опоненти:   доктор економічних наук, професор

ГАВРИШ Валерій Іванович,

Миколаївський державний аграрний університет,

професор кафедри організації виробництва та агробізнесу;

кандидат економічних наук, доцент

СКУПСЬКИЙ Руслан Миколайович,

Інститут управління, економіки та прикладної математики Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського, доцент кафедри економіки і менеджменту.

Захист відбудеться "26" травня 2010 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради  К 67.135.01 у Міжнародному університеті бізнесу і права за адресою: 73039, м. Херсон, вул. 49 Гвардійської дивізії, 37 а.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Міжнародного університету бізнесу і права за адресою: 73039, м. Херсон, вул. 49 Гвардійської дивізії, 37 а.

Автореферат розісланий "26" квітня 2009 р.

 

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                                                  В.В.Юрченко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Актуальність розвитку функцій логістичного управління товарорухом АПК багаторазово зросла в умовах переходу до ринкових відносин. Це пов'язано з інтенсифікацією і розширенням товарно-грошових відносин, з динамічним збільшенням горизонтальних господарських зв'язків між підприємствами й організаціями АПК та сполучених галузей. Зросли можливості для поліпшення їх взаємодії на основі удосконалення діяльності посередницьких структур і транспортних підприємств, розвитку їх економічних відносин.

Формування і розвиток регіональних логістичних систем АПК для України має пріоритетне значення, тому що дозволяє прискорити оборотність руху товарів і послуг, поліпшити якість обслуговування споживачів, підвищити працездатність системи життєзабезпечення населення і господарюючих суб'єктів, скоротити рівень логістичних витрат функціонування інфраструктурного комплексу АПК регіонів, насамперед, у сфері товароруху.

Проблеми ефективного управління товарорухом АПК на мікро- і макрорівні стають усе більш значимими для всіх економічних господарських суб'єктів. Системне і грамотне управління товарними потоками на взаємовигідних для товаровиробників, посередників, організацій сфери транспортних послуг і торгівлі умовах дозволить збільшити інвестиційну привабливість регіонального АПК, підвищити конкурентні переваги, поліпшити показники фінансово-господарської діяльності, створити додаткові робочі місця, сформувати єдиний інформаційний простір, спростити процес пошуку потенційних клієнтів і постачальників, скоротити часові розриви на всіх стадіях руху потоків ресурсів і готової продукції, а також супутніх їм потоків інформації, фінансових засобів і сервісних потоків.

У цьому зв'язку проблеми формування і системного регулювання товароруху АПК в просторі і в часі на регіональному рівні, шляхом створення логістичних систем, є актуальними і здобувають велику значимість як у науково-теоретичному, так і в практичному відносинах. Актуальність і практична значимість перерахованих вище питань визначили вибір теми, мети, предмета і задач дисертаційного дослідження.

Дослідженнями питань формування та функціонування логістичних систем займалися закордонні і вітчизняні вчені, зокрема, Аверьянова В.Ф., Бауерсокс Д. Дж., Бєлих С.А., Вохмяніна А.В., Гаджинский А.М., Гордон М.П., Гриненко С., Кизим А.А., Ісаулова С.С., Козловский В.А., Косарєва Т.В., Кристофер М., Мате Е., Тискьє Д., Лукинський В.С., Николайчук В.Е., Овчинникова Л.А., Перебийніс О.В., Шаповалова І.О.,Синоютин А.С., Гавриш В.І., Тулендиєв Е.Е., Уотерс Д., Черевко В., Скупський Р.М.та ін. Разом з тим, при наявності досить великого числа робіт з логістики, процес взаємодії потокових процесів у системі товароруху на рівні АПК регіону досліджений не достатньо. Подальшого дослідження потребують проблеми формування і функціонування логістичних систем підприємств АПК регіону.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане згідно наукової проблематики ПВНЗ “Херсонський економічно-правовий інститут” та пов’язане з тематикою науково-дослідних робіт Херсонського державного аграрного університету, зокрема з науково-дослідною темою “Організаційно-економічний механізм функціонування підприємницьких структур, систем ціноутворення, фінансово-кредитних відносин, страхування” (номер державної реєстрації 0102U003197).  

Особистий внесок автора полягає у розробці методичних та практичних засад формування і функціонування логістичної системи АПК Херсонської області.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка науково-методичних основ та практичних рекомендацій зі створення і функціонування регіональної логістичної системи товароруху підприємств регіонального АПК. Реалізація мети дисертаційної роботи обумовила наступні задачі дослідження:

- обґрунтувати організаційно-економічну структуру логістичних систем у розвитку підприємств АПК регіону;

- виявити проблеми формування оптимальних регіональних логістичних систем підприємств АПК;

- обґрунтувати концептуальні засади визначення ефективності функціонування логістичних систем підприємств АПК регіону;

- проаналізувати господарські процеси та оцінити ресурсний потенціал розвитку підприємств АПК Херсонської області;

- виявити особливості формування логістичних систем;

- обґрунтувати напрями розвитку логістичних систем підприємств регіонального АПК;

- розробити економіко-математичну модель функціонування логістичної системи підприємств АПК;

- обґрунтувати пропозиції щодо механізму формування регіональної логістичної системи товароруху підприємств АПК.

Об’єктом дослідження є процеси формування і розвитку логістичної системи товароруху підприємств регіонального АПК та його управління.

Предметом дослідження є теоретико-методичні і прикладні основи забезпечення ефективного управління товарорухом шляхом створення логістичної системи підприємств регіонального АПК.

Методи дослідження. Теоретичною та методичною основою дослідження є діалектичний метод пізнання та фундаментальні положення логістичної науки. У процесі роботи використовувалася система відповідних методів наукового дослідження: системний метод пізнання (при дослідженні здобутків вчених щодо логістичної організації товароруху і формування логістичних систем); абстрактно-логічний (для проведення теоретичних узагальнень і формулювання висновків); метод моделювання (при формуванні економіко-математичної моделі логістичної системи переробного підприємства АПК); метод економічного аналізу і економіко-статистичний метод (для аналізу даних щодо розвитку АПК України та Херсонської області та виділення факторів впливу на систему товароруху АПК регіону); структурно-логічний аналіз (для встановлення взаємозв’язків між підприємствами різних сфер АПК регіону); метод логічного узагальнення (для формування структури логістичної системи АПК регіону).

Інформаційну базу дослідження становили законодавчі та нормативні акти, статистичні дані Державного комітету статистики України і Головного управління статистики у Херсонській області, Міністерства аграрної політики України, монографії, наукові статті вітчизняних і зарубіжних авторів.

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження полягає у поглибленні існуючих і формуванні нових теоретичних положень, методичних основ та практичних рекомендацій щодо формування і функціонування логістичної системи товароруху підприємств регіонального АПК. Наукова новизна найважливіших результатів дослідження полягає у наступному:

вперше:

- розроблено концепцію формування організаційно-економічного механізму удосконалення управління системою товароруху підприємств АПК регіону через багатофункціональний регіональний логістичний центр, заснований на організації торгової, складської і транспортної інфраструктури ринку продукції АПК, інтеграції і координації діяльності його учасників, що дозволяє організувати стабільне, економічно взаємовигідне, соціально-орієнтоване співробітництво між ними;

удосконалено:

- поняття логістичної системи, яке сформульовано як сукупність взаємозалежних і взаємодіючих учасників економічних процесів формування і руху потоків, об'єднаних єдністю цільового вектора, що мають здатність здійснювати швидкий вибір найбільш ефективного обслуговування при мінімальних загальних витратах;

- мультиагентну імітаційну модель логістичної системи переробного підприємства, яка містить у собі виробничі процеси від постачань сировини до збуту готової продукції і складається з автономних блоків - агентів, що описують стан і динаміку виробничої системи;

- структурну модель логістичної системи товароруху АПК регіону, що формується на основі синтезу локальних, функціональних, територіально-адміністративних і галузевих підсистем логістичної системи;

набули  подальшого розвитку:

- концептуальні підходи до аналізу й оцінки ефективності дії логістичної системи товароруху підприємств АПК на рівні регіону на основі використання критеріїв і показників мінімізації змінних витрат;

- теоретичні положення, що розкривають багатофункціональність ринку продукції підприємств АПК та його перспективи як специфічної форми активізації розвитку агробізнесу;

- стратегічні напрями розвитку системи підприємств АПК Херсонської області: визначено конкуренті переваги регіону в логістичній орієнтації економіки і механізми їх реалізації; розроблено концепцію програми формування і розвитку регіональної логістичної системи підприємств регіонального АПК;

- організаційно-економічні засади ефективної реалізації моделі логістичної системи товароруху підприємств АПК регіону.

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх використання при обґрунтуванні і прийнятті рішень, пов'язаних з комплексним розвитком регіонального АПК, при обґрунтуванні інвестування у розвиток інфраструктури продовольчого ринку, формуванні галузевих і регіональних програм розвитку, у практичній діяльності органів влади різних рівнів та аграрних підприємств.

Теоретичні, методичні і прикладні результати дослідження, висновки та рекомендації, що містяться в дисертації, використовуються у практичній діяльності Головного управління агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації (довідка 868/11-9/03 від 28.01.2010 р.); Державної податкової адміністрації в Херсонській області (довідка 2814/11/13-029 від 25.11.2009 р.); в навчальному процесі Херсонського державного аграрного університету (довідка 451 від 15.12.2009 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є особистою науковою роботою автора, в якій викладено авторський підхід до вирішення актуальної наукової і практичної проблеми формування і розвитку логістичної системи товароруху підприємств регіонального АПК. Наукові результати, висновки і пропозиції, що виносяться на захист, отримані автором особисто.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження оприлюднені автором на конференціях, семінарах, нарадах, серед яких найбільш важливими були: “Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоздатності” (Сімферополь - Алушта, 4-7 жовтня 2007 р.); «Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки» (Сімферополь-Севастополь. 29-31 травня 2009 року); всеукраїнська науково-практична конференція «Інвестиційно-інноваційний розвиток регіону» (Львів, 25 вересня 2009 р.); щорічні конференції професорсько-викладацького складу Херсонського економічно-правового інституту (2006-2009 рр.).

Публікації. Теоретичні і практичні результати дисертаційного дослідження, висновки і пропозиції автора відображено у 7 публікаціях, в т.ч. у 5 статтях у наукових фахових виданнях. Загальний обсяг публікацій – 2,4 умовн. друк. арк., з яких особисто авторові належать 2,4 умовн. друк. арк.  

Обсяг і структура роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 210 сторінок, із них  сторінки основного тексту. Робота містить  таблиць,  рисунків, 1 додаток на 2 сторінках. Список використаних джерел охоплює 170 найменування і займає 15 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи формування і розвитку регіональних логістичних систем підприємств АПК» досліджено організаційно-економічний потенціал логістичних систем стосовно розвитку підприємств АПК регіону, розглянуто проблеми формування оптимальних регіональних логістичних систем підприємств АПК, визначено концептуальні аспекти визначення ефективності функціонування логістичних систем підприємств АПК регіону.

Визначено, що логістика в сфері аграрного ринку і товарообміну у АПК є специфічним підходом до системи управління товарорухом, що забезпечує пропорційне регулювання товаропотоків, визначає функції і задачі, концептуальні питання організації системи товароруху сировинних і продовольчих ринків. У ланцюзі по якому проходять матеріальний і інформаційний потоки від постачальника до споживача виділяються наступні ланки: постачання матеріалів, сировини, напівфабрикатів, збереження продукції і сировини, виробництво товарів, їхній розподіл, споживання готової продукції.

Поняття логістичної системи сформульовано як сукупність взаємозалежних і взаємодіючих учасників економічних процесів формування і руху потоків, об'єднаних єдністю цільового вектора, що мають здатність здійснювати швидкий вибір найбільш ефективного обслуговування при мінімальних загальних витратах. Звідси, головною функцією логістики є забезпечення цільового рівня обслуговування споживачів при мінімальних загальних витратах. Основна мета логістичної системи – забезпечити раціональне використання й оптимізацію товарних і пов'язаних з ними інформаційних і фінансових потоків з найменшими витратами.

Стосовно ринку продукції АПК виділено наступні логістичні ланцюги: постачання ресурсів підприємствам АПК від виробників або, що частіше, посередників (садивного матеріалу, добрив, кормів,  палива, енергії, техніки та ін.); постачання сільськогосподарської продукції оптовим покупцям – постачання переробникам – постачання оптовим посередникам – постачання у торговельну мережу; постачання сільськогосподарської продукції оптовим покупцям – постачання на закордонні ринки. Відповідно до  факторів, що впливають на довжину і кількість ланок (учасників) у логістичних ланцюгах, логістичні ланцюги АПК можна також класифікувати на три групи-рівні по рівнях управління - функціональний рівень, мікрорівень, макрорівень.

Дослідження проблем формування логістичних систем АПК показало, що сучасними тенденціями в сфері переміщення і перетворення продукції підприємств АПК країни є наступні: збільшення обсягу товарних потоків в усіх географічних напрямках, при неповному використанні потенціалу транспортних коридорів і можливостей логістичних систем з урахуванням світових інтеграційних тенденцій у сфері транспорту і логістики; вітчизняний аграрний бізнес працює без урахування світового досвіду в сфері логістики, внаслідок чого відбувається постійне збільшення транспортних складових в собівартості продукції і зниження конкурентоспроможності продукції; не на достатньому рівні приділяється увага створенню логістичної системи товароруху за участю транспортного комплексу країни.

Встановлено, що логістична організація товароруху в регіональному АПК виступає як регіональна логістична система товароруху. Запропоновано загальну структурну модель логістичної системи товароруху АПК регіону, що формується на основі синтезу локальних, функціональних, територіально-адміністративних і галузевих підсистем логістичної системи. Досягнення цілей створення регіональної логістичної системи АПК можливе лише за умови взаємодії всіх зацікавлених суб'єктів регіону (рис. 1).

 

 

Рис. 1. Функціональний вплив регіональних суб’єктів у процесі створення і функціонування регіональної логістичної системи АПК

Основними очікуваними результатами від створення регіональної логістичної системи АПК є підвищення якості логістичного обслуговування споживачів і перехід на світові стандарти, зниження собівартості  продукції, яка транспортується, і підвищення її конкурентоспроможності, формування ефективної системи моніторингу, контролю і регулювання матеріальних потоків, вирішення соціально-економічних задач тощо.

В результаті дослідження визначено основні характеристики, що забезпечують ефективність функціонування логістичної системи, до яких відносяться: точність часу поставки; точність місця поставки; точність номенклатури й асортиментів продукції, що постачається; точність кількісних показників продукції, що постачається; точність якісних показників продукції, що постачається; відповідність ціни вимогам ринку.

У другому розділі «Організаційно-економічні трансформації логістичного забезпечення підприємств АПК» здійснено оцінку господарських процесів перетворень у АПК України, визначено передумови і досліджено ресурсне забезпечення формування логістичних систем підприємств АПК Херсонської області, проаналізовано стан, тенденції та потенціал розвитку підприємств АПК Херсонської області.

Сучасна агропродовольча система є складним багатогалузевим та поліфункціональним комплексом, що об'єднує виробництво, реалізацію і споживання продуктів харчування. В Україні аграрний сектор посідає дуже важливе місце, оскільки тут виробляється 18 % валової продукції, 16 % доданої вартості, однак на галузі сектору припадає лише 3,7-5,0 % усіх інвестицій в економіку країни. Сільське господарство України разом з іншими складовими АПК забезпечує близько 30 % валового внутрішнього продукту, зайнятість майже третини працюючого населення, виробництво 95 % товарів масового вжитку, утримання сільської поселенської мережі з 15 млн. жителів.

Серед факторів, які впливають на розвиток АПК України, пріоритетними є: система господарювання, характер виробничих відносин, рівень соціально-економічного розвитку країни, природні ресурси та структура земельного фонду, технічний рівень і стан основних фондів підприємств АПК, забезпеченість трудовими ресурсами, транспортно-географічні умови. Вирішальне значення мають економічні фактори, від яких залежить раціональне використання природних ресурсів, задоволення споживчого попиту населення, участь у міжнародному поділі праці, збереження навколишнього середовища.

Основними проблемами розвитку АПК України, які потребують негайного вирішення, є: забезпечення стабільної цінової ситуації в умовах підвищеного виробництва зерна, ефективної підтримки товаровиробника (сьогодні він одержує лише близько третини вартості кінцевого продукту), ефективного використання державою експортного потенціалу, запровадження ефективного механізму регулювання внутрішнього ринку. Однією важливіших нагальних проблем є формування логістичних систем товароруху у АПК.

Херсонська область належить до розвинених агропромислових регіонів України. Тому, в структурі регіонального продукту продукція агропромислового виробництва Херсонщини займає суттєве місце. Великі площі сільськогосподарських угідь та сприятливі природо-кліматичні умови дозволяють розвивати в широких масштабах виробництво рослинницької і тваринницької продукції.

Обсяги реалізації основних видів власно виробленої аграрної продукції представлено в табл. 1.

Детальне дослідження проблем і перспектив розвитку логістичних систем у АПК Херсонської області показало, що до основних чинників, що впливають на прийняття рішення про створення логістичної системи регіонального АПК і розміщення логістичних одиниць є: територія і географічне розташування; стан розвитку транспортної системи; потенціал розвитку харчової промисловості; потенціал розвитку сільського господарства.

Таблиця 1

Реалізація основних видів аграрної продукції підприємствами

Херсонської області

Вид продукції

Обсяг реалізації

2008р.,

тис.т

2008р.  до

2007р.

Частка реалізації переробним підприємствам  у загальному обсязі,  %

+ , –

у   %

2007р.

2008р.

Худоба та птиця, живої ваги

10,0

–0,3

97,0

51,4

63,0

у т.ч. - велика рогата худоба

1,6

–1,3

54,3

39,2

38,9

         - свині

7,7

+1,0

114,8

58,5

71,3

         - птиця

0,5

+0,0

108,1

48,1

31,9

Молоко та молочні продукти

20,1

+1,6

108,7

90,8

94,0

Яйця , млн. штук

201,9

+157,2

452,0

Зернові культури

745,1

+427,3

234,5

1,0

4,9

у т.ч.   - пшениця

522,7

+313,2

249,5

1,0

5,2

           - насіння соняшнику

83,2

+4,8

106,2

1,1

7,0

Основними проблемами розвитку агропромислового комплексу області є: недостатній рівень конкурентоспроможності виробленої продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках; недосконалість науково-обґрунтованої та фінансово-забезпеченої державної аграрної політики; випереджаюче зростання цін на матеріально-технічні ресурси, що споживаються в сільському господарстві, порівняно з цінами на сільськогосподарську продукцію; відсутність сервісної інфраструктури у сфері виробництва, зберігання і реалізації сільськогосподарської продукції, а також маркетингової політики в галузі.

Стратегічною метою розвитку Херсонщини є становлення високопродуктивного агропромислового виробництва, спроможного забезпечити продовольчі потреби населення, прийняти активну участь у формуванні національної продовольчої безпеки та експортного потенціалу держави. Досягнення мети передбачає забезпечення стабільного відтворення продуктивних сил сільського господарства в усіх адміністративних районах області шляхом структурного розвитку підприємства, поглиблення спеціалізації окремих господарських формувань, удосконалення їх територіальної організації та застосування інноваційних технологій.

Економічним ядром моделі агропромислового комплексу регіону має стати логістична система, яка об’єднає галузі сільського господарства та підприємств сфери зберігання і переробки сільськогосподарської продукції. А логістична інфраструктура є елементом мультиплікатора економічного зростання, що забезпечить інтенсифікацію використання ресурсів розвитку АПК. Для реалізації управління міжгалузевими процесами створюватимуться організаційні структури, функціями яких є інтеграція учасників агропромислового процесу.

У третьому розділі «Організаційно-економічне забезпечення формування та управління логістичною системою ринку продукції підприємств АПК регіону» обґрунтовано напрями розвитку логістичних систем підприємств регіонального АПК, здійснено економіко-математичне моделювання функціонування логістичної системи підприємств АПК, розроблено механізм формування регіональної логістичної системи товароруху підприємств АПК.

Дослідження проблем і напрямів розвитку логістичних систем підприємств регіонального АПК довело необхідність адаптації логістичних систем агропромислового комплексу до нинішньої ринкової моделі господарювання. Сутність і особливості ринку продовольства полягають у тому, що саме через нього відбувається вплив на сферу, що виробляє продукти харчування, і цей зворотний зв'язок дуже значний, тому що формує асортимент виробленої продукції, а її обсяг визначає необхідна кількість ресурсів у виробляючих і переробних галузях.

До числа факторів, що заважають розвитку продовольчого ринку і його інфраструктури, можна віднести значне падіння купівельної спроможності населення і різке скорочення виробництва місцевих продовольчих ресурсів. У результаті це відбивається в зниженні обсягів товарних потоків, що проходять через систему роздрібної торгівлі. Регіональні виробники сільськогосподарської сировини поступово переходять від реалізації своєї продукції заготівельним організаціям до реалізації її по вільних ринкових каналах збуту, частка яких у структурі реалізації щорічно зростає.

Вітчизняне аграрне виробництво має потребу в створенні адекватної інфраструктури – потужностей по транспортуванню, збереженню, первинній переробці сировини. Інфраструктура продовольчого ринку являє собою сукупність переробних і допоміжних підгалузей і засобів, що забезпечують продовольче постачання і динаміку ринкових процесів – купівлю-продаж, взаємодію учасників товароруху і їхніх комунікацій. У секторі продовольчого забезпечення взаємодіють чотири основних інфраструктурні підсистеми: виробництво продовольства (переробні підприємства); система товароруху; оптові ринки продовольства; роздрібна торгівля, що включає продовольчі магазини і надання послуг у сфері харчування.

Для забезпечення об'єктивної оцінки діяльності інтегрованих формувань (інфраструктури) необхідно по всьому ланцюгу товароруху враховувати реальні витрати виробництва і доходи, одержувані від реалізації. При цьому з'являється можливість найбільш точно визначити розміри прибутку, одержуваної кожним учасником товаропровідної і збутової системи. Показником розподілу повинен бути розмір змінних витрат, оскільки вони змінюються у залежності від обсягів постачань і робіт. Оскільки важливішим фактором забезпечення поставок є якість розподілу прибутку, що припадає на кожного учасника логістичної системи, пропонуємо здійснювати розрахунки за формулою:

,

де - нормативні змінні витрати інтегрованого формування для кожного і – партнера по кожному виду j – продукції;

- якість поставленої t – партії від і – постачальника j – продукції (наявність браку, зміна сортосноті, порушення термінів поставок).

У загальному вигляді коефіцієнт якості можна оцінити:

,

де а - процент браку та інші порушення.

У даному випадку коефіцієнт якості також відіграє роль іміджевого виробника, як для конкретного виробника, так і для всієї інтегрованої структури.

Головним вертикальним і горизонтальним регіональним інтегратором системи товароруху АПК повинен стати оптовий продовольчий ринок. Для підтримки малих підприємств і приватних виробників при оптовому продовольчому ринку повинні бути створені пункти прийому сільськогосподарської продукції і сировини. Головною метою формування оптового продовольчого ринку є забезпечення стабільних каналів збуту продукції організаціям, що не мають туди постійного виходу в зв'язку із сезонністю виробництва і невеликих його обсягів або неможливістю вести торговий процес. Створення в регіоні подібного роду формувань дозволить багато в чому просунутися в рішенні проблем збуту, інвестиційного забезпечення і конкурентоспроможності в продовольчому секторі економіки в цілому.

Для моделювання логістичної системи підприємств АПК використано метод мультиагентного імітаційного моделювання динамічної взаємодії автономних елементів логістичної системи переробного підприємства з паралельною структурою матеріальних потоків при стохастичній невизначеності постачань сировини і замовлень торгуючих організацій на готову продукцію. Сформована концептуальна мультиагентна імітаційна модель логістичної системи переробного підприємства, містить у собі виробничі процеси від постачань сировини до збуту готової продукції і складається з взаємозалежних автономних блоків-агентів {At1, At2, …, Atn}, що описують стан і динаміку виробничої системи (рис. 2).  

Агент At1 "Постачання сировини" імітує у формі накопичувальних масивів надходження сировини j-го виду від i-го постачальника по відповідному процесу нормування і розподілу в часі (дні тижня, час доби, сезонної) з різними параметрами стану сировини. Обсяг постачань j-виду сировини визначається:

Wj =

                                                                                                                                                                        

                                                                

Рис.2. Концептуальна схема процесно-орієнтованої моделі логістичної системи переробного підприємства

 

Агент At2 "Приймання сировини" представляє процес одержання сировини Wij від At1 відповідно до заявки і черговості на склад підприємства для розподілу по виробничих потоках і проміжного зберігання протягом  нормованого технологічним циклом часу ТAt2, а також формування черги на переробку по відповідному технологічному маршруту по кожному виду сировини з утворенням нових параметрів стану продукту.

 ,    

де W’ij – одноденний обсяг одержаної сировини

TAt2 – норма запасу в днях

Агент At3  "Переробка паралельними потоками" імітує переробку j-го виду сировини протягом регламентованого технологічного часу ТAt3 при паралельних потоках виробництва продукції з випуском однотипних видів i-го продукту з j-го виду вихідної сировини при використанні проміжного складування і зберігання продукції. Результатом такого типу виробництва є мінімізація відхилень від заданої структури асортименту і скорочення технологічного періоду випуску продукції:

  

де Wijn, Wijф – плановий і фактичний обсяг i-го виду продукції з j-го виду сировини.

Алгоритм поведінки агента At3 зводиться до формування вхідного матеріального потоку на паралельні (два або декілька) за результатами аналізу  оптимізації випуску асортименту i-го виду продукції з j-го вихідного виду сировини в ТAt3 період часу.

Агент At4 "Переробка з послідовним процесом обробки" імітує переробку сировини в готову продукцію протягом режимного часу ТАt4 в одному вихідному потоці хi. У даному потоці реалізується ціль мінімізації відхилень від заданої структури асортименту при виконанні плану виробництва:

i=1, n    

де xin, xiф – плановий і фактичний випуск i-го продукту

Алгоритм поведінки агента Аt4 зводиться до формування продукції в єдиному матеріальному потоці, що забезпечує в нормативному режимі гарантований обсяг випуску i-го виду продукції.

В агенті Аt5 "Зберігання і реалізація готової продукції" імітується подача готової продукції на склад протягом визначеного часу ТAt5 зберігання у відповідних умовах і обсягах замовлень торгуючих організацій зі зміною параметрів стану матеріальних потоків і транспортного обслуговування в різних комбінаціях каналів обслуговування. Алгоритм поведінки агента At5:

1. При надходженні чергової партії (замовлення) первинної продукції Wijф з At3 у складах зберігання, накопичуваний запас замовлення gij визначається як сума поточного запасу і відповідної поставки Wijф :

   gij = gтij +  Wij ;     i = 1, n ;    j = 1, m    

2. При надходженні партії готової продукції і на склад At4 накопичуваний запас Хі визначається як сума поточного запасу і відповідного постачання:

   Хі = ХіТ +  Wi                   i = 1, n    

3. При надходженні замовлення торгуючої організації  Wijторг,t з агента At6, обсяг замовлення і–го виду вихідної j –сировини визначається як:

  Wijторг,t =  Wijторг +  Dijt  ;  i = 1, n ;   j = 1, m   

де Dijt - борг перед t-м замовником по і–му виду продукту з j–го виду вихідної сировини.

4. При надходженні замовлення торгуючої організації Хiторг,t від агента At6 обсяг замовлення і-го виду кінцевої продукції визначається по формулі:

  Хiторг,t =  Хiторг  +  Dit;     i = 1, n ;       

де Dit - борг перед t-м  замовником по і-му виду готової продукції.

5. Обслуговування замовлень торгуючих організацій на одній, двох і трьох навантажувальних ділянках (площадках) здійснюється: при G  Gmin – через одну площадку; при Gmin < G  Gmax – через дві площадки; при G  > Gmax – через три площадки.

де G  =  (W+   Х)  –   загальний обсяг замовлень у черзі перед навантаженням; G min – нижня межа загального обсягу замовлень, нижче якого ефективна робота 1-ої площадки; G max – верхня межа загального обсягу замовлень, вище якого ефективна робота 3-х площадок.

6. По закінченню обслуговування замовлення торгуючої організації заявка віддаляється з корекцією обсягів запасів і невиконаних замовлень так що: при повному задоволенні замовлення, маса відвантаженої продукції gtij , Xtij дорівнює масі замовленої продукції Wijторг,t, Хiторг,t і поточний запас зменшується на величину відвантаженої партії первинної і кінцевої готової продукції; при неповному задоволенні замовлення визначається маса відвантаженої продукції gtij , Xti  і відповідний борг t-му постачальнику.

Агент At6 "Доставка покупцю" імітує процес надходження й обробки замовлень торгуючих організацій на і-й  (і = 1,n) вид готової продукції первинної переробки j-ї (j = 1,m) вихідної сировини Wijторг,t, а також замовлень на і-й вид продукції Хiторг,t, де t – номер торгівельної організації (t=1,k ), у залежності від дня тижня, часу доби і сезонності за відповідним планом розподілу у виді транспортних засобів з різними параметрами стану. Алгоритм поведінки агента At6 зводиться до відтворення наступних подій:

1. Генерація надходження замовлень Wijторг,t, Хiторг,t від споживачів і їхня постановка в чергу відповідно до пріоритету замовлення.

2. Якщо кількість замовлень у черзі більше нуля, і кількість оброблюваних замовлень на ділянці експедиції не перевищує максимально можливу кількість, то замовлення надходить на обробку на відповідну ділянку відправлення, де здійснюється його реєстрація, оформлення товарно-транспортної документації, а також визначення загального обсягу замовлень по всіх постачальниках для подальшої оцінки виконання продуктивної програми виробництва Аt3 и At4: W =   W   ;      X =   Х    3. По закінченні часу обробки на відповідній ділянці доставки замовлення надходить на обслуговування.

Процедури імітаційного циклу повторюються відповідно до чергової заявки з урахуванням її пріоритету.

Сформовані в результаті дослідження організаційно-економічні підходи  передбачають створення регіональної логістичної системи товароруху АПК регіону, центральне місце в якій займають оптово-логістичний та транспортно-логістичний центри, розташовані в обласному центрі – м. Херсон. Основні функції оптово-логістичного центру АПК регіону представлено на рис.3.

Рис. 3. Основні функції оптово-логістичних центрів АПК регіону

Основними очікуваними результатами від створення логістичних систем товароруху є підвищення якості логістичного обслуговування споживачів і перехід на світові стандарти, зниження собівартості продукції, що транспортується, і підвищення її конкурентоспроможності, формування ефективної системи моніторингу, контролю і регулювання матеріальних потоків, вирішення соціально-економічних задач і інші. Проведено оцінку економічної ефективності створення регіональної логістичної системи товароруху АПК, яка довела економічну ефективність проекту.

Результатом дослідження стала розробка концепції програми, що визначає цілі, задачі і шляхи розвитку логістичної системи АПК регіону. Цілями програми є: розробка основних напрямків розвитку логістичної системи АПК регіону; створення організаційної схеми логістичної системи у регіоні; формування сприятливих умов для залучення інвестицій у створення об'єктів і інфраструктури логістичної системи. Для формування і управління логістичною системи ринку продукції АПК програма передбачає низку заходів щодо: удосконалення нормативної правової бази; створення і розвитку логістичних центрів; розвитку міжнародного співробітництва у сфері логістики; інформаційного забезпечення логістичних процесів; підготовки кадрів зі спеціальності «логістика»; моніторингу виконання програми. Передбачається, що реалізація програми буде здійснюватися за рахунок засобів регіонального відділення державної інноваційної компанії, державного бюджету та інших коштів державних організацій, власних засобів організацій, засобів інвесторів, включаючи іноземних.

ВИСНОВКИ

1. На основі теоретичного дослідження визначено, що в розвитку економіки підприємств АПК регіону управління системою товароруху на основі логістичного підходу є головним чинником. Логістика в сфері аграрного ринку і товарообміну у АПК є специфічним підходом до системи управління товарорухом, що забезпечує пропорційне регулювання товаропотоків, визначає функції і задачі, концептуальні питання організації системи товароруху сировинних і продовольчих ринків. У ланцюзі по якому проходять матеріальний і інформаційний потоки від постачальника до споживача виділяються наступні ланки: постачання матеріалів, сировини, напівфабрикатів, збереження продукції і сировини, виробництво товарів, їхній розподіл, споживання готової продукції.

2. Поняття логістичної системи сформульовано як сукупність взаємозалежних і взаємодіючих учасників економічних процесів формування і руху потоків, об'єднаних єдністю цільового вектора, що мають здатність здійснювати швидкий вибір найбільш ефективного обслуговування при мінімальних загальних витратах. Головною функцією логістики є забезпечення цільового рівня обслуговування споживачів при мінімальних загальних витратах. Основною метою логістичної системи є забезпечення раціонального використання й оптимізації товарних і пов'язаних з ними інформаційних і фінансових потоків з найменшими витратами.

3. Дослідження проблем формування логістичних систем АПК показало, що сучасними тенденціями в сфері переміщення і перетворення продукції підприємств АПК країни є: збільшення обсягу товарних потоків в усіх географічних напрямках, при неповному використанні потенціалу транспортних коридорів і можливостей логістичних систем з урахуванням світових інтеграційних тенденцій у сфері транспорту і логістики; вітчизняний аграрний бізнес працює без урахування світового досвіду в сфері логістики, внаслідок чого відбувається постійне збільшення транспортних складових в собівартості продукції і зниження конкурентоспроможності продукції; не на достатньому рівні приділяється увага створенню логістичної системи товароруху за участю транспортного комплексу країни.

4. Логістична організація товароруху в регіональному АПК виступає як регіональна логістична система товароруху. Запропоновано загальну структурну модель логістичної системи товароруху АПК регіону, що формується на основі синтезу локальних, функціональних, територіально-адміністративних і галузевих підсистем логістичної системи. Основними очікуваними результатами від створення регіональної логістичної системи АПК є підвищення якості логістичного обслуговування споживачів і перехід на світові стандарти, зниження собівартості  продукції, яка транспортується, і підвищення її конкурентоспроможності, формування ефективної системи моніторингу, контролю і регулювання матеріальних потоків, вирішення соціально-економічних задач тощо.

5. Для забезпечення об'єктивної оцінки діяльності інтегрованих формувань (інфраструктури) необхідно по всьому ланцюгу товароруху враховувати реальні витрати виробництва і доходи, одержувані від реалізації. При цьому з'являється можливість найбільш точно визначити розміри прибутку, одержуваної кожним учасником товаропровідної і збутової системи. Показником розподілу повинен бути розмір змінних витрат, оскільки вони змінюються у залежності від обсягів постачань і робіт. Постійні витрати мають суб'єктивний характер і залежать від ефективності використання ресурсів самим виробництвом.

6. Економічним ядром моделі агропромислового комплексу Херсонської області має стати логістична система, яка об’єднає галузі сільського господарства та підприємств сфери зберігання і переробки сільськогосподарської продукції. А логістична інфраструктура є елементом мультиплікатора економічного зростання, що забезпечить інтенсифікацію використання ресурсів розвитку АПК. Для реалізації управління міжгалузевими процесами створюватимуться організаційні структури, функціями яких є інтеграція учасників агропромислового процесу.

7. Головним вертикальним і горизонтальним регіональним інтегратором системи товароруху підприємств АПК регіону повинен стати оптовий продовольчий ринок. Для підтримки малих підприємств і приватних виробників при оптовому продовольчому ринку повинні бути створені пункти прийому сільськогосподарської продукції і сировини. Головною метою формування оптового продовольчого ринку є забезпечення стабільних каналів збуту продукції організаціям, що не мають туди постійного виходу в зв'язку із сезонністю виробництва і невеликих його обсягів або неможливістю вести торговий процес. Створення в регіоні подібного роду формувань дозволить багато в чому просунутися в рішенні проблем збуту, інвестицій і конкурентоспроможності в продовольчому секторі економіки в цілому.

8. Для моделювання логістичної системи підприємств АПК використано метод мультиагентного імітаційного моделювання динамічної взаємодії автономних елементів логістичної системи переробного підприємства з паралельною структурою матеріальних потоків при стохастичній невизначеності постачань сировини і замовлень торгуючих організацій на готову продукцію. Сформована концептуальна мультиагентна імітаційна модель логістичної системи переробного підприємства, містить у собі виробничі процеси від постачань сировини до збуту готової продукції і складається з автономних блоків-агентів, що описують стан і динаміку виробничої системи. Формалізовано математичні моделі й алгоритми динаміки зміни стану агентів на основі стратегії структурної оптимізації матеріальних потоків за критерієм мінімізації відхилення від заданої структури асортименту при заданих обмеженнях.

9. Сформовані в результаті дослідження організаційно-економічні підходи передбачають створення регіональної логістичної системи товароруху АПК. Основними очікуваними результатами від створення логістичних систем товароруху є підвищення якості логістичного обслуговування споживачів і перехід на світові стандарти, зниження собівартості продукції, що транспортується, і підвищення її конкурентоспроможності, формування ефективної системи моніторингу, контролю і регулювання матеріальних потоків, вирішення соціально-економічних задач і інші. Проведено оцінку економічної ефективності створення регіональної логістичної системи товароруху АПК, яка довела економічну ефективність проекту.

10. Розроблено концепцію програми, що визначає цілі, задачі і шляхи розвитку логістичної системи АПК регіону. Цілями програми є: розробка основних напрямків розвитку логістичної системи АПК регіону; створення організаційної схеми логістичної системи у регіоні; формування сприятливих умов для залучення інвестицій у створення об'єктів і інфраструктури логістичної системи. Для формування і управління логістичною системи ринку продукції АПК програма передбачає низку заходів щодо: удосконалення нормативної правової бази; створення і розвитку логістичних центрів; розвитку міжнародного співробітництва у сфері логістики; інформаційного забезпечення логістичних процесів; підготовки кадрів зі спеціальності «логістика»; моніторингу виконання програми. Передбачається, що реалізація програми буде здійснюватися за рахунок засобів регіонального відділення державної інноваційної компанії, державного бюджету та інших коштів державних організацій, власних засобів організацій, засобів інвесторів, включаючи іноземних.

Список опублікованих праць за темою дисертації

Статті у наукових фахових видання:

1. Корнієцький О.В. Обґрунтування напрямків розвитку логістичних систем підприємств регіонального АПК  / О.В. Корнієцький // Таврійський науковий вісник : Збірник наукових праць ХДАУ. Вип. 58. – Херсон: Айлант. – 2008. – С. 269-275.

2. Корнієцький О.В. Стан, тенденції та потенціал розвитку підприємств АПК Херсонської області / О.В. Корнієцький / Культура народов Причерноморья : Науч.журнал ТНУ им. В.И. Вернадского. – Сімферополь, 2009. – № 174.Т.1. – С. 142-145.

3. Корнієцький О.В. Концептуальні аспекти визначення ефективності функціонування логістичних систем підприємств АПК регіону / О.В. Корнієцький // Культура народов Причерноморья : Науч.журнал ТНУ им. В.И. Вернадского. – Сімферополь, 2009. – № 176. – С. 75-77.

4. Корнієцький О.В. Економіко-математичне моделювання функціонування логістичної системи підприємств АПК  / О.В. Корнієцький // Таврійський науковий вісник : Збірник наукових праць ХДАУ. Вип. 64. – Херсон: Айлант. – 2009. – С. 238-247.

5. Корнієцький О.В. Проблеми формування оптимальних регіональних логістичних систем підприємств АПК / О.В. Корнієцький // Культура народов Причерноморья : Науч.журнал ТНУ им. В.И. Вернадского. – Сімферополь, 2010. – № 177. – С. 15-19.

Матеріали конференцій та публікації у інших виданнях:

6. Корнієцький О.В. Особливості формування оптимальних регіональних логістичних систем аграрних підприємств / О.В. Корнієцький // Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Сімферополь-Севастополь. – 29-31 травня 2009 року. – С. 61-63.

7. Корнієцький О.В. Основні засади визначення ефективності функціонування логістичних систем підприємств АПК / О.В. Корнієцький // Інвестиційно-інноваційний розвиток регіону : всеукраїнська науково-практична конференція (Львів, 25 вересня 2009 р.). – Львів: ІРД НАНУ, 2009. – С. 36-37.

АНОТАЦІЯ

Корнієцький О.В. Організаційно-економічні аспекти формування і управління логістичною системою товароруху підприємств АПК. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК). – Міжнародний університет бізнесу і права, Херсон, 2010.

Дисертацію присвячено розробці науково-методичних основ та практичних рекомендацій зі створення і функціонування регіональної логістичної системи товароруху підприємств регіонального АПК.

У дисертації обґрунтовано концепцію формування організаційно-економічного механізму удосконалення управління системою товароруху підприємств АПК регіону через багатофункціональний регіональний логістичний центр, заснований на організації торгової, складської і транспортної інфраструктури ринку продукції АПК, інтеграції і координації діяльності його учасників, що дозволяє організувати стабільне, економічно взаємовигідне, соціально-орієнтоване співробітництво між ними. 

Результатом дослідження стало обґрунтування стратегічних напрямів розвитку системи підприємств АПК Херсонської області на основі створення логістичної системи товароруху, зокрема: визначено конкуренті переваги регіону в логістичній орієнтації економіки і механізми їх реалізації; розроблено концепцію програми формування і розвитку регіональної логістичної системи підприємств регіонального АПК.

Ключові слова: логістична система, товарорух, підприємства АПК, оптовий ринок, ринкова інфраструктура, логістичний центр, логістичні потоки, транспортна система, управління, ефективність.

АННОТАЦИЯ

Корниецкий А.В. Организационно-экономические аспекты формирования и управление логистической системой товародвижения предприятий АПК. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (экономика сельского хозяйства и АПК). – Международный университет бизнеса и права, Херсон, 2010.

Диссертация посвящена разработке научно-методических основ и практических рекомендаций по созданию и функционированию региональной логистической системы товародвижения предприятий регионального АПК.

В диссертации обоснована концепция формирования организационно-экономического механизма усовершенствования управления системой товародвижения предприятий АПК региона через многофункциональный региональный логистический центр, основанный на организации торговой, складской и транспортной инфраструктуры рынка продукции АПК, интеграции и координации деятельности его участников, который позволяет организовать стабильное, экономически взаимовыгодное, социально-ориентированное сотрудничество между ее ними.

Усовершенствованы концептуальные подходы к анализу и оценке эффективности действия логистической системы товародвижения предприятий АПК на уровне региона на основе использования критериев и показателей минимизации сменных затрат. Установлено, что показателем распределения должен быть размер переменных затрат, поскольку они изменяются в зависимости от объемов снабжений и работ. Постоянные затраты имеют субъективный характер и зависят от эффективности использования ресурсов самым производством.

Построена мультиагентная имитационная модель логистической системы перерабатывающего предприятия, которая содержит в себе производственные процессы от снабжений сырья к сбыту готовой продукции и состоит из автономных блоков – агентов, которые описывают состояние и динамику производственной системы.

Сформированные в результате исследования организационно-экономические подходы предусматривают создание региональной логистической системы товародвижения АПК. Основными ожидаемыми результатами от создания логистических систем товародвижения являются повышение качества логистического обслуживания потребителей и переход на мировые стандарты, снижение себестоимости транспортируемой продукции, и повышение ее конкурентоспособности, формирование эффективной системы мониторинга, контроля и регулирования материальных потоков, решение социально-экономических задач и другие. Проведена оценка экономической эффективности создания региональной логистической системы товародвижения АПК, которая доказала экономическую эффективность проекта.

Разработана концепция программы, которая определяет цели, задачи и пути развития логистической системы предприятий АПК региона. Целями программы являются: разработка основных направлений развития логистической системы АПК региона; создание организационной схемы логистической системы в регионе; формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций у создания объектов и инфраструктуры логистической системы. Для формирования и управления логистической системой рынка продукции АПК программа предусматривает ряд мероприятий по: усовершенствованию нормативной правовой базы; созданию и развитию логистических центров; развития международного сотрудничества в сфере логистики; информационного обеспечения логистических процессов; подготовки кадров; мониторинга выполнения программы.

Ключевые слова: логистическая система, товародвижение, предприятия АПК, оптовый рынок, рыночная інфраструктура, логистический центр, логистические потоки, транспортная система, управление, эффективность.

SUMMARY

Kornietskiy A.V. Organizing-economic aspects of the shaping and management of logistic system of the movement of goods enterprise agrarian-industrial complex. - a Manuscript.

The Thesis on competition scientific degree candidate of the economic sciences on professions 08.00.04 - an economy and management enterprise (the economy of the agriculture and agrarian-industrial complex - an International university of the business and right, Kherson, 2010.

The Thesis is dedicated to development scientifically-methodical bases and practical recommendation on creation and operation regional logistic systems of the movement of goods enterprise regional agrarian-industrial complex.

In thesises is motivated concept of the shaping organizing-economic mechanism of the improvement of management system movements of goods enterprise agrarian-industrial complex of the region through multifunctional regional logistic centre, founded on organizations trade, storage and transport infrastructure market to product agrarian-industrial complex, integrations and co-ordinations to activity its participant, which allows to organize stable, economic mutually beneficial, social-oriented cooperation between its them.

The Result of the study became the motivation of the strategic directions of the development of the system enterprise agrarian-industrial complex Kherson area on base of the system logistic creation of the movement of goods, in particular: are determined competitive advantage of the region in logistic of the orientation of the economy and mechanisms to their realization; the designed concept of the program of the shaping and developments regional logistic systems enterprise regional agrarian-industrial complex.

The Keywords: logistic system, movements of goods, enterprise regional agrarian-industrial complex, wholesale market, infrastructure market, logistic centre, logistic flows, transport infrastructure, management, effectiveness.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

62316. Сучасний урок української мови в допоміжній школі 18.3 KB
  Уроки української мови за своїм характером за їх змістом методикою проведення метою можуть бути різноманітними. У залежності від мети виділяється три основних типи уроку з української мови: аповідомлення учням нових знань бзакріплення вперевірки...
62318. СВЯЗЬ УРОКОВ ВОСПРИЯТИЯ С УРОКАМИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 23.71 KB
  Задания развивающие графическую речь школьников имеют целью: Перевести детей в ситуацию привычную данному возрасту а именно: от словесных ответов к рисованию к деятельности; Активизировать мышление и восприятие детей при помощи процесса рисования во время которого дети видят...