65200

Основные законодательные и директивные акты по охране труда

Доклад

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Правовой основой организации работ по охране труда в республике является Конституция РБ которая гарантирует право граждан на здоровые и безопасные условия труда охрану их здоровья. Основополагающим законодательным актом определяющим и регулирующим правоотношения в сферах труда и охраны труда...

Русский

2014-07-26

31 KB

0 чел.

2 Основные законодательные и директивные акты по охране труда

Основными законодательными актами по охране труда являются: Конституция РБ, Трудовой кодекс РБ, Законы РБ «Об основах государственного социального страхования», «О пенсионном обеспечении», «О санитарно-эпидемическом благополучии населения», «О радиационной безопасности населения», «О здравоохранении», «О пожарной безопасности», «О предприятиях» и др. 

Правовой основой организации работ по охране труда в республике является Конституция РБ, которая гарантирует право граждан на здоровые и безопасные условия труда, охрану их здоровья. Основополагающим законодательным актом, определяющим и регулирующим правоотношения в сферах труда и охраны труда, является Трудовой кодекс РБ (ТК). В Законе РБ «Об основах государственного социального страхования» в рамках общих вопросов страхования граждан предусмотрены вопросы страхования их также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Закон РБ «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» обеспечивает предупреждение воздействия неблагоприятных факторов среды обитания на здоровье населения; предусматривает организацию государственного надзора за соблюдением санитарных норм и гигиенических нормативов. Закон РБ «О техническом нормировании и стандартизации» устанавливает правоотношения в области стандартизации, а также гос. надзора за выполнением требований стандартов и строительных норм; государственные строительные нормы; стандарты предприятий и другие документы. Закон РБ «О пожарной безопасности» предусматривает установление государственного надзора за обеспечением пожарной безопасности министерствами, ведомствами, концернами, предприятиями, учреждениями независимо от форм собственности, а также гражданами; определяет правовую основу и принципы организации пожарной безопасности. Деятельность по охране труда помимо законов регулируется директивными документами - указами и распоряжениями Президента страны, а также постановлениями и распоряжениями Правительства РБ. Законодательные и директивные акты , а также межгосударственные, государственные и межотраслевые государственные документы обязательны дл исполнения на территории страны всеми субъектами хозяйственно деятельности и организациями независимо от формы собственности и ведомственного подчинения.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37264. Гуманітарна підготовка в ЗС України 125 KB
  Розкрити роботу щодо організації гуманітарної підготовки в частинах та підрозділах ЗС України. Проаналізувати основні вимоги порядок підготовки і проведення занять з гуманітарної підготовки . Основна частина 70 Заслуховування доповіді 10 Обговорення відпрацювання першого питання: Організація гуманітарної підготовки в частинах та підрозділах ЗС України. 30 Обговорення відпрацювання другого питання: Основні вимоги порядок підготовки і проведення занять з гуманітарної підготовки 30 3.
37265. Техніка комунікабельності офіцера 172.5 KB
  Оголосити тему заняття, її актуальність та зв'язок з іншими темами, мету та навчальні питання, які будуть розглянуті. Особливу увагу на занятті необхідно звернути на те, що існує об'єктивна потреба в оволодінні всім офіцерським складом загальними поняттями про психологію спілкування у військовому колективі, а також розкрити сутність, функції та структура спілкування
37266. Методика виховного впливу на військовослужбовців в арміях НАТО 153 KB
  Заняття №20: Методика виховного впливу на військовослужбовців в арміях НАТО. Основна частина 70 Обговорення питання №1 âФорми методи і техніки виховання військовослужбовців в арміях провідних країн світу â 35 Обговорення питання №2 â Аналіз відео інформаційних матеріалів з мережі Інтернет щодо вирішення офіцерами проблемних питань щодо виховання підлеглих в арміях провідних країн світу â 35 3. Головною метою його роботи є оптимізація спільної військової діяльності міжособистісних взаємин а також моральнопсихологічного стану...
37267. Осветительные приборы автомобиля на основе светодиодов 3.83 MB
  Можно утверждать, что ни один из известных вариантов исполнения приборов системы освещения не решает всего комплекса проблем внешних осветительных приборов транспортных средств, при относительно невысокой стоимости изделий этого класса.
37268. Історія та традиції військового виховання в Україні 193.5 KB
  Спільне життя й діяльність людей передбачає регулювання та спрямування їхніх взаємодій. Універсальним засобом такого регулювання виступає спілкування. Через це воно є одним із центральних проблем у психологічній науці. Соціальна функція спілкування полягає в тому, що воно є засобом передавання суспільного досвіду
37269. Особистість військовослужбовця як вихованця 289.5 KB
  Проблема особистості  одна з центральних у курсі філософії, соціології, педагогіки, психології та ряду інших наук. Але кожна наука вивчає особистість згідно свого предмету дослідження. Педагогіка досліджує педагогічні закономірності формування й розвитку особистості.
37270. Військове середовище та його виховні функції 181 KB
  Охарактеризуємо більш глибоко проблему взаємозвязку соціального середовища й особистості. В історії проблема взаємозвязку суспільства та особистості вирішувалася порізному.Гельвецій визнавали визначальний вплив умов суспільного життя на розвиток особистості. Суспільство по відношенню до особистості індивіда проявляє себе як зовнішня незалежна примусова сила.
37271. Специфіка військового навчання 118 KB
  Процес навчання військовослужбовців, як специфічний вид діяльності, підпорядковується певним правилам, має свої закони та закономірності. Вони визначають порядок досягнення у дидактичному процесі цілей і задач навчання військовослужбовців
37272. Сучасні методи активізації навчальної діяльності військовослужбовців 178 KB
  Оголосити тему заняття, її актуальність та звязок з іншими темами, мету та навчальні питання, які будуть розглянуті. Особливу увагу на занятті необхідно звернути на те, що існує обєктивна потреба в оволодінні всім офіцерським складом загальними поняттями про психологію спілкування у військовому колективі, а також розкрити сутність