65200

Основные законодательные и директивные акты по охране труда

Доклад

Безопасность труда и охрана жизнедеятельности

Правовой основой организации работ по охране труда в республике является Конституция РБ которая гарантирует право граждан на здоровые и безопасные условия труда охрану их здоровья. Основополагающим законодательным актом определяющим и регулирующим правоотношения в сферах труда и охраны труда...

Русский

2014-07-26

31 KB

0 чел.

2 Основные законодательные и директивные акты по охране труда

Основными законодательными актами по охране труда являются: Конституция РБ, Трудовой кодекс РБ, Законы РБ «Об основах государственного социального страхования», «О пенсионном обеспечении», «О санитарно-эпидемическом благополучии населения», «О радиационной безопасности населения», «О здравоохранении», «О пожарной безопасности», «О предприятиях» и др. 

Правовой основой организации работ по охране труда в республике является Конституция РБ, которая гарантирует право граждан на здоровые и безопасные условия труда, охрану их здоровья. Основополагающим законодательным актом, определяющим и регулирующим правоотношения в сферах труда и охраны труда, является Трудовой кодекс РБ (ТК). В Законе РБ «Об основах государственного социального страхования» в рамках общих вопросов страхования граждан предусмотрены вопросы страхования их также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Закон РБ «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» обеспечивает предупреждение воздействия неблагоприятных факторов среды обитания на здоровье населения; предусматривает организацию государственного надзора за соблюдением санитарных норм и гигиенических нормативов. Закон РБ «О техническом нормировании и стандартизации» устанавливает правоотношения в области стандартизации, а также гос. надзора за выполнением требований стандартов и строительных норм; государственные строительные нормы; стандарты предприятий и другие документы. Закон РБ «О пожарной безопасности» предусматривает установление государственного надзора за обеспечением пожарной безопасности министерствами, ведомствами, концернами, предприятиями, учреждениями независимо от форм собственности, а также гражданами; определяет правовую основу и принципы организации пожарной безопасности. Деятельность по охране труда помимо законов регулируется директивными документами - указами и распоряжениями Президента страны, а также постановлениями и распоряжениями Правительства РБ. Законодательные и директивные акты , а также межгосударственные, государственные и межотраслевые государственные документы обязательны дл исполнения на территории страны всеми субъектами хозяйственно деятельности и организациями независимо от формы собственности и ведомственного подчинения.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48228. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИТРАТОВИМІРЮВАННЯ 3.65 MB
  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИТРАТОВИМІРЮВАННЯ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ Для студентів спеціальності Метрологія та інформаційновимірювальна техніка Рекомендовано методичною радою університету ІваноФранківськ 2011 ІваноФранківський національний технічний університет нафти і газу С. Лекційне заняття №3 Класифікація засобів відтворення і вимірювання одиниць обєму та обємної витрати газу. Газова промисловість України як окрема галузь паливноенергетичного напряму економіки держави складає сьогодні чи не...
48229. ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 542.5 KB
  Фокина ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ Курс лекций для студентов специальности Менеджмент организации ИЗДАТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Теория организации: Курс лекций для студ. Менеджмент организации.В курсе лекций рассмотрены основные вопросы теории организации предусмотренные образовательным стандартом а также некоторые новые проблемы и точки роста.
48230. ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА 391 KB
  Будьяка соціальноекономічна формація формувалася зростала й розвивалася на основі праці. Але юридичні науки цікавить не загальне поняття праці а праця як правове явище як міра праці необхідна для творчого зростання людини з урахуванням як особистого так і колективного та суспільного інтересів. Трудове право провідна галузь українського права яка є системою правових норм що регулюють сукупність трудових відносин працівників1 із роботодавцями а також інші відносини що випливають з трудових або тісно пов'язані з ними і...
48231. Конспект лекцій з філософії 753 KB
  Філософія моралі наука про правильні вчинки яка поділялась на монастику тобто етику науку про управління діями окремої людини економіку науку про управління державою. Виходячи із значення яке відіграє філософія як наука в житті та діяльності людини можна виділити поруч із методологічною такі її функції: а світоглядну філософія дозволяє людині осмислити проблеми сенсу людського життя: чому і для чого живе людина Яке її місце та призначення в світі і т. Поняття та типи світогляду Для того щоб зрозуміти значення філософії та її...
48232. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ 874.5 KB
  Етика вивчає мораль як особливу сферу життєдіяльності людини аналізує природу структуру та соціальну роль моралі досліджує її походження історичний розвиток теоретично обґрунтовує певну систему моральних поглядів і норм. Терміном етичний мислитель позначав чесноти що стосуються людської вдачі характеру на відміну від чеснот діаноетичних тобто пов'язаних з мисленням розумом людини. По суті з етичною проблематикою ми стикаємося всюди де тільки має місце цілісне духовне філософське осмислення людини як у доарістотелівських...
48233. Конспект лекцій з логіки 682 KB
  Відповідно до нормативних вимог Закону Про освіту і Болонського процесу курс лекцій з дисципліни “Логіка†включає в себе такі теми: предмет структура і призначення дисципліни поняття судження основні закони логіки умовивід логічні основи теорії аргументації доведення тести й самостійні завдання з логіки. Засвоївши курс “Логіка†студенти повинні: Знати: основний зміст усіх тем світоглядний потенціал законів логіки категорій особливості логічного...
48234. Конспект лекцій з релігієзнавства 492 KB
  Релігієзнавство являє собою комплекс суспільних наук, об'єктом вивчення котрих є релігія. Кожна з цих наукових дисциплін, виходячи з специфіки свого предмета, розглядає ту чи іншу сторону цього складного явища, що дозволяє в рамках релігієзнавства представити його цілісну картину
48235. Теорія соціальної роботи 141 KB
  Вступ до соціальної роботи: Підручник для студентів вищих навчальних закладів За ред. Вступ Зв'язки соціальної роботи з іншими дисциплінами мають взаємний характер. Адже здійснення соціальної допомоги передбачає попередній збір інформації її системний аналіз висування гіпотез побудову моделей розвитку.
48236. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ (ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ) 802.03 KB
  Розглядаються теоретичні основи економічного аналізу, зокрема його значення та роль у системі управління підприємством, предмет та види економічного аналізу, його метод, методика факторного аналізу, характеристика способів детермінованого факторного аналізу, використання економіко-математичних методів в економічному аналізі, методика виявлення і розрахунку резервів, організація та інформаційне забезпечення аналітичних досліджень. Після кожної теми наведені контрольні питання для перевірки засвоєння матеріалу.