65204

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Автореферат

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

За роки незалежності створено правову базу для функціонування підрозділів звязків із громадськістю ОВС України. До того ж значний масив нормативноправових актів у регулюванні зазначеного інституту становлять локальні...

Украинкский

2014-07-27

186 KB

0 чел.

PAGE  2

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

 

 
 
 
 ЛАФАЗАН ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

 
 

 

УДК 351.74.072 : (477) (043.3)

 

    

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

12.00.07 – адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право

 

 

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

  

 
 
 

 

Київ  2010


Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Донецькому юридичному інституті Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

 

Науковий керівник кандидат юридичних наук, доцент

Делія Юрій Володимирович,

Донецький юридичний інститут Луганського

державного університету внутрішніх справ

імені Е.О. Дідоренка,

начальник ад’юнктури

 

 

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, доцент

Марущак Анатолій Іванович,

Національна академія Служби безпеки України,

перший заступник директора навчально-наукового

інституту інформаційної безпеки (м. Київ)

кандидат юридичних наук, професор

Коваль Микола Васильович,

Національний університет державної податкової

служби України, начальник кафедри управління,    

адміністративного права і процесу

та адміністративної діяльності (м. Ірпінь)

 

Захист відбудеться «15» грудня 2010 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.731.02 в Навчально-науковому інституті управління за адресою: 02660, м. Київ, вул. Колекторна, 4.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії внутрішніх справ за адресою: ДП–680, м. Київ, пл. Солом’янська, 1.

Автореферат розісланий «13»листопада 2010 року

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради                                                 Л.М. Шестопалова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сучасні державотворчі та правотворчі процеси в Україні супроводжуються стрімким розвитком інформаційних ресурсів у нашій державі. Проголошення незалежності України зумовило перебудову управлінських відносин, досягнення прозорості під час прийняття рішень та функціонування інститутів влади. У 2007 році Верховна Рада України прийняла Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки», що, своєю чергою, сприяло зміцненню законодавства у сфері засобів масової інформації.

Демократичні зрушення, які відбулися останнім часом, мали результатом більшу відкритість і прозорість правоохоронних органів, що дозволило ширше використовувати засоби масової інформації. Адже становлення демократії (а останню не можна уявити без засобів масової інформації) – складний і тривалий процес. Не становить винятку і діяльність підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України. Для суспільства, безперечно, важливими питаннями є безпека громадян, зниження рівня злочинності та профілактичні заходи. У зв’язку з цим важливе місце посідає інформаційна політика державних інституцій, зокрема правоохоронних органів.

Наразі засоби масової інформації є складовою механізму здійснення та контролю виконання управлінських рішень на місцях та розвитку демократичної держави й суспільства. За роки незалежності створено правову базу для функціонування підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України. Їх діяльність гарантовано Конституцією України, законами України. У 2008 році прийнято розпорядження МВС України від 25 вересня за № 1023 «Про затвердження Програми підвищення довіри населення до міліції на 2009–2010 роки». До того ж, значний масив нормативно-правових актів у регулюванні зазначеного інституту становлять локальні нормативні документи, а саме накази та розпорядження МВС України, Департаменту зв’язків із громадськістю МВС України, ГУМВС (УМВС) МВС України в областях. Однак процес його формування не можна вважати завершеним.

Розбудова на демократичних засадах української державності об’єктивно вимагає пошуку такої організації публічної влади, зокрема правоохоронних органів, яка, з одного боку, відповідала би національним особливостям і традиціям, а з іншого, – сучасним світовим стандартам, була би спрямована на забезпечення прав і свобод людини, задоволення її потреб, зокрема інформаційних, зростання добробуту населення, довіри до органів внутрішніх справ і т. ін.

Попри те, що низка питань у сфері діяльності підрозділів зв’язків із громадськістю вже розроблялася адміністративною наукою, проблема дослідження адміністративно-правових засад їх функціонування, визначення поняття й функцій підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС, а також їх комплексне дослідження залишаються актуальними по теперішній час.

Науково-теоретичну базу нашого дослідження становлять наукові праці та розробки сучасних фахівців із теорії права, адміністративного права, адміністративної діяльності, інших галузевих наук, у яких тією чи іншою мірою набули вираження означені проблеми. Це, зокрема, роботи В. Б. Авер’янова, І. В. Арістової, О. М. Бандурки, В. Л. Грохольського, І. П. Голосніченка, Є. В. Додіна, В. О. Заросила, М. В. Джафарової, О. В. Джафарової, Ю. В. Іщенка, І. Д. Казанчук, Р. А. Калюжного, В. К. Колпакова, В. І. Курила, Я. Ю. Кондратьєва, А. Т. Комзюка, О. В. Кузьменко, К. Б. Левченко, М. В. Лошицького, Є. М. Моісеєва, О. Г. Мурашина, Н. Р. Нижник, В. М. Плішкіна, О. В. Поколодної, Ю. І. Римаренка, О. Ф. Фрицького та інших авторів.

У дисертації автор також використовував напрацювання І. А. Альошиної, Д. М. Бахраха, В. М. Горохова, С. М. Ємельянова, А. В. Лебедєвої, Н. С. Малушкіної, І. Д. Казанчук, В. А. Комарова, А. В. Кочеткової, В. Г. Королько, Б. Р. Наумкіна, В. Т. Томіна, В. Д. Рєзвих, А. А. Рябікова, Є. Н. Пашенцева, Г. Г. Почепцова, В. П. Сальникова, М. А. Шишкіної та інших відомих учених-правознавців Російської Федерації. Дана дисертація поглиблює надбання у досліджуваній темі і пропонує нові підходи для покращення функціонування підрозділів зв’язків із громадськістю.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження відповідає пріоритетним напрямам наукових і дисертаційних досліджень МВС України, які потребують першочергового розгляду та впровадження у практичну діяльність органів внутрішніх справ, на період 2004–2009 років, затвердженим Наказом МВС України від 5 липня 2004 р.  за № 755, та здійснене згідно з Планом науково-дослідних робіт Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка на 2007–2010 роки.

Конкретне наукове завдання сформульовано в рішенні кафедри адміністративного права і процесу Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка  24.04.2007 р., протокол № 14. Тема затверджена Вченою радою ДЮІ ЛДУВС 30.05.2007 р., протокол № 5, і уточнена 27.10.2010 р., протокол № 2.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є розроблення наукових та практичних пропозицій щодо вдосконалення функціонування підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України на основі комплексного й системного науково-теоретичного дослідження адміністративно-правових та організаційних засад роботи даних підрозділів.

Для досягнення визначеної мети було окреслено такі основні завдання:

– вивчити історико-правові засади становлення й розвитку адміністративно-правових та організаційних основ функціонування підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України;

– окреслити нормативно-правову базу організації та діяльності підрозділів зв’язків із громадськістю органів внутрішніх справ в Україні;

– надати авторське визначення поняття «функції підрозділів зв’язків із  громадськістю органів внутрішніх справ в Україні»;

– розкрити сутність принципів діяльності підрозділів зв’язків із громадськістю органів внутрішніх справ в Україні та взаємодії ОВС із засобами масової інформації в сучасних умовах;

– з’ясувати адміністративно-правовий механізм реалізації функцій підрозділами зв’язків із громадськістю органів внутрішніх справ України;

– дослідити адміністративно-правові гарантії здійснення повноважень підрозділами зв’язків із громадськістю органів внутрішніх справ України;

– здійснити порівняльно-правовий аналіз адміністративно-правових і організаційних засад функціонування аналогічних міжнародних правоохоронних структур та його використання в роботі структурних підрозділів Департаменту зв’язків із громадськістю (далі ДЗГ) МВС України;

– надати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері діяльності підрозділів зв’язків із громадськістю органів внутрішніх справ України та засобів масової інформації.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини у сфері діяльності підрозділів звязків із громадськістю органів внутрішніх справ України і засобів масової інформації, а предметом – адміністративно-правові засади функціонування підрозділів звязків із громадськістю органів внутрішніх справ.

Методи дослідження визначені специфікою роботи та окресленими завданнями. Діалектичний метод пізнання дозволив дослідити найбільш загальні функції підрозділів зв’язків із громадськістю органів внутрішніх справ України (підрозділи 1.1, 1.3). Для вивчення становлення та розвитку підрозділів зв’язків із громадськістю органів внутрішніх справ України застосовано історико-правовий метод (підрозділ 1.2). Для аналізу й характеристики сучасних юридичних доробків, присвячених дослідженню функціонування підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України, застосовано порівняльно-правовий, описово-аналітичний і типологічно-описовий методи (розділ 2). За допомогою формально-юридичного методу досліджено нормативно-правові акти у сфері повноважень підрозділів зв’язків із громадськістю органів внутрішніх справ України (розділ 2). Порівняльно-правовий метод застосовано в ході аналізу нормативно-правових актів, якими регламентоване функціонування підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України (підрозділ 3.1) Соціологічний метод використано в процесі вивчення української преси на предмет висвітлення в ній діяльності органів внутрішніх справ, а також під час дослідження громадської думки, поміж іншого й серед працівників ОВС, щодо діяльності підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС (підрозділ 3.3).

Емпіричною базою дослідження є Конституція України, закони України та нормативно-правові акти. Також використано власний досвід здобувача, отриманий під час виконання функціональних обов’язків помічника начальника відділу по взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації Орджонікідзевського РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області, результати анкетування респондентів та статистичні дані щодо діяльності підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є одним із перших у вітчизняній правовій науці монографічним дослідженням адміністративно-правового функціонування підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України. Комплексність дослідження адміністративно-правових та організаційних засад функціонування підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України зумовлена характером обраної теми та підходами до її дослідження. У результаті проведеного дослідження запропоновано низку наукових положень і висновків, які характеризуються науковою новизною та мають практичне значення, зокрема:

уперше:

– запропоновано авторське визначення термінів «функції підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України» та «адміністративно-правовий механізм здійснення функцій підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України». Так, функції підрозділів  зв’язків із громадськістю МВС України – це основні, найбільш загальні й постійні напрями та види діяльності підрозділів зв’язків із громадськістю, що виражають волю та інтереси громадян держави й забезпечують захист життя, здоров’я, прав і свобод громадян, законних інтересів і формують позитивний імідж міліції та міжнародної співпраці правоохоронних органів. Адміністративно-правовий механізм здійснення функцій підрозділами зв’язків із громадськістю МВС України автор розуміє як сукупність правових, організаційних, економічних, соціально-культурних, ідеологічних засобів виконання окреслених перед підрозділами зв’язків із громадськістю завдань у межах Конституції України та законів України.

– розроблено періодизацію становлення та розвитку підрозділів зв’язків із громадськістю органів внутрішніх справ України. Виділено, зокрема, п’ять періодів: 1) початок інформаційних обмінів у людському суспільстві; 2) формування політичної преси XVIIXIX ст.ст.; 3) виникнення радіо та його розвиток у першій половині XX ст.; 4) радянський період; 5) сучасний період розвитку підрозділів зв’язків із громадськістю МВС України;

удосконалено:

– концепцію правових засад у сфері функціонування підрозділів зв’язків із громадськістю, яка полягає в тому, що систему витоків повноважень підрозділів зв’язків із громадськістю МВС України утворюють: конституційно-правові, законодавчі, підзаконні нормативно-правові акти, міжнародно-правові акти та локальні нормативно-правові акти;

– класифікацію адміністративних принципів функціонування центрів зв’язків із громадськістю ОВС України, зокрема розподіл принципів на загальні (такі, що притаманні журналістиці та підрозділам зв’язків із громадськістю ОВС України) й спеціальні (застосовувані виключно в діяльності підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України);

– положення про відділи зв’язків із громадськістю як основоположне джерело в системі актів у сфері функціонування підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України;

дістали подальший розвиток:

– визначення функцій підрозділів зв’язків із громадськістю – основні напрями, види їх суспільної діяльності та критерії їх класифікації, що є, передусім, елементами цієї діяльності. До таких елементів слід віднести суб’єктів, об’єкти, способи, засоби діяльності. Класифікація функцій підрозділів зв’язків із громадськістю, як і власне функцій, що виділяються за кожним критерієм (напрямом), надзвичайно широка, але якщо мати на увазі основні критерії та функції, то їх кількість переважним чином об’єктивно визначена. Загальними критеріями для класифікації видів діяльності підрозділів зв’язків із громадськістю є суб’єкт, об’єкт і технологія;

– адміністративно-правові гарантії функціонування підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України забезпечуються як із боку державного впливу, так і з боку безпосередньо підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України, а також місцевої влади на місцях. Переважне значення має діяльність державних інституцій;

шляхи вдосконалення діяльності ЦЗГ ОВС України передбачають комплекс заходів правового, організаційного, матеріально-технічного забезпечення.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що положення і висновки дисертації розширюють простір для подальшого теоретичного дослідження проблем функціонування підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України в юридичній науці. Рекомендації дисертації можуть бути враховані при доопрацюванні законодавства з питань правоохоронної діяльності, взаємодії міліції із засобами масової інформації та суспільством (акт № 8016 від 11.10.2010 р., лист Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області), а також у процесі викладання в спеціальних юридичних закладах системи ОВС та інших навчальних закладах (акт впровадження ДЮІ ЛДУВС у навчальний процес результатів наукових досліджень від 05.10.2010 р.).

Апробація результатів дисертації. Положення дисертації викладені у виступах на науково-практичних конференціях: українсько-німецькій міжнародній науково-практичній конференції «Забезпечення громадської безпеки правоохоронними органами під час проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року» (м. Донецьк, Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ, 18 червня 2008 року); регіональному круглому столі «Реалізація державної політики стосовно дітей, молоді, сімей та затвердження гендерної рівності в суспільстві на території Донецької області» (м. Донецьк, Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ, 13 лютого 2009 року); міжнародній науково-практичній конференції «Держава і право в умовах глобалізації: проблеми і перспективи» (м. Сімферополь, Одеська національна юридична академія, економіко-правовий факультет у м. Сімферополі, 24 квітня 2009 року).

Публікації. За результатами проведеного дослідження опубліковано 7 наукових праць загальним обсягом 4,2 ум. др. арк., серед них чотири наукових статті у фахових виданнях, перелік яких затверджено ВАК України. Усі роботи виконані здобувачем особисто.

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. Робота складається із вступу, трьох розділів, десяти підрозділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Основний зміст дисертації становить 183 сторінки комп’ютерного тексту, обсяг додатків – 18 сторінок, а використаних літературних джерел – 25 сторінок (203 найменування).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначені її зв'язок із науковими планами та програмами, мета й завдання, об’єкт і предмет, методи дослідження, наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, особистий внесок здобувача в їх одержання, апробація результатів роботи, публікації, структура і обсяг роботи.

Розділ 1. «Поняття, сутність та види функцій підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України» складається із чотирьох підрозділів, у яких досліджено та узгоджено поняття «функції підрозділів зв’язків із громадськістю МВС України», розглянуто історію створення та розвитку законодавства щодо діяльності обраних підрозділів, здійснено класифікацію функцій підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС, досліджено особливість функцій зв’язків із громадськістю ОВС України та їх відмінність від функцій засобів масової інформації.

У підрозділі 1.1. «Поняття функцій підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України» здійснено аналіз правоохоронної функції держави як невід’ємної складової соціальних функцій. Виконувати правоохоронну функцію держави покликані спеціальні органи виконавчої влади. Провідне місце в системі правоохоронних органів посідають органи внутрішніх справ. Відомство має розгалужену систему впливу на сприйняття, усвідомлення та реалізацію суспільством норм права.

Нині ОВС виконують різноманітні внутрішні й зовнішні, основні та додаткові, постійні й тимчасові функції. У своїй сукупності вони становлять єдиний зміст діяльності міліції, форм і методів впливу на певну сферу діяльності. Основною функцією міліції, безперечно, є правоохоронна функція, яка полягає в забезпеченні охорони конституційного ладу, прав і свобод громадян, законності та правопорядку, навколишнього природного середовища, всіх суспільних відносин, визначених і регульованих нормами права.

З початку року підрозділами зв’язків із громадськістю забезпечено розміщення в центральних засобах масової інформації близько 22,5 тисяч матеріалів про результати роботи органів внутрішніх справ, у регіональних ЗМІ – близько 100 тисяч таких матеріалів. Водночас майже вдвічі збільшилася кількість матеріалів, розміщених на офіційному веб-сайті МВС України, а на 20 відсотків – на веб-сайтах ГУМВС, УМВС у регіонах. Суттєво зросла кількість брифінгів та прес-конференцій, інших публічних заходів, спрямованих на інформування громадськості про діяльність органів внутрішніх справ, формування позитивного іміджу міліції. Зокрема, на місцях в середньому проведено по 25 таких заходів, безпосередньо Департаментом зв’язків із громадськістю МВС України –  50 брифінгів та прес-конференцій. Також забезпечено вихід у ЗМІ понад 1,5 тисяч інтерв’ю та коментарів керівництва ГУМВС, УМВС у регіонах.

У підрозділі 1.2. «Становлення і розвиток адміністративно-правового статусу підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України» здійснено ретроспективний аналіз діяльності підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України. Він складається з трьох основних компонентів, а саме історії міліції, історії журналістики та власне історії підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС.

Враховуючи думки зазначених вище дослідників, автор вважає доцільним зупинитися на питанні періодизації в історії підрозділів зв’язків з громадськістю МВС України. Слід зазначити, що автор звертається до цього питання одним із перших. Умовно слід виокремити п’ять періодів. Зокрема, перший: початок інформаційних обмінів у людському суспільстві; другий: формування політичної преси XVIIXIX ст.; третій: виникнення радіо та його розвиток у першій половині XX ст.; четвертий: радянський період; п’ятий: сучасний період розвитку підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України.

Попри різні назви журналістської діяльності, функції були однаковими – поширення інформації. Пращурами журналістики були вістовники, усні інформатори; квестори – складники гіпсових газет Цезаря; шпільмани у Німеччині; глашатаї в Київській Русі; кедді – виголошувачі новин у Англії; французькі нувеллісти – збирачі й поширювачі інформації; українські оратори, проповідники, кобзарі.

В різні роки працівникам преси судилося зазнавати різноманітних утисків від владних інституцій. І тільки з  проголошенням незалежності України в 1991 році відбулося прийняття низки важливих нормативно-правових актів, що не могло позитивно не позначитися на журналістській діяльності.

У підрозділі 1.3. «Класифікація функцій підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України» піддано розгляду питання про класифікацію функцій підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України, що є одним із найменш досліджених у правовій літературі, але водночас одним із найважливіших із тих, що виникають у процесі дослідження цих функцій. Зазначене є відображенням об’єктивно сформованого розподілу діяльності (праці) цих органів.

Підрозділи зв’язків із громадськістю здійснюють свою діяльність у структурі Міністерства внутрішніх справ України. Характеризуючи функції зазначених підрозділів як державних інституцій, можемо дійти висновку, що їм властиві такі види діяльності як висвітлення роботи ОВС шляхом інформування населення через засоби масової інформації, вивчення громадської думки, перевірка прийнятих рішень, контроль за їх виконанням та низка інших.

Зміст функцій підрозділів зв’язків із громадськістю МВС України і державних органів пов'язаний із загальними функціями управління. Функції управління притаманні будь-якій управлінській діяльності незалежно від того, на якому рівні та в яких галузях вони здійснюються: тобто функції реалізуються там і тоді, де здійснюється управління (планування, організація, комплектація кадрами, мотивація, контроль).

Кількість критеріїв, як і функцій, що відповідають кожному критерію, практично безмежна, але якщо мати на увазі основні критерії та функції, то їх кількість найчастіше є об’єктивно визначеною. Провідну роль у виборі критеріїв визначає поняття функцій, тобто власне сенс поняття. Оскільки функції підрозділів зв’язків із громадськістю – основні напрямки, види їх професійної діяльності, то критерії їх класифікації є, передусім, елементами цієї діяльності. До таких елементів слід віднести суб’єктів, об’єкти, способи, засоби діяльності.

Основною метою впровадження підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС є організація взаємодії міліції із засобами масової інформації та громадськістю з метою інформування населення про результати роботи міліції в процесі боротьби зі злочинністю та підтримання громадського порядку в державі; профілактика правопорушень; формування позитивного іміджу міліції.

У підрозділі 1.4. «Особливості функцій підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України та їх відмінності від функцій засобів масової інформації» виходячи з вимог Закону України «Про міліцію», працівники органів внутрішніх справ повинні інформувати трудові колективи, громадські організації, населення про свою діяльність, стан громадського порядку та про заходи, яких вживає керівництво ОВС для його зміцнення та недопущення в майбутньому.

Із підданих аналізу інформаційних виступів, підготовлених працівниками підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС, 10,4 відсотків є іміджевими, стосується діяльності ОВС у позитивному спектрі, 11,4 відсотків – аналітичними, 67,7 відсотків – інформаційними, менше 0,7 відсотка – негативних проявів у діяльності міліції (критичними), 9,6 відсотків – виступи керівництва.

Водночас загальносоціальне призначення журналістики передбачає розв’язання певних завдань, а саме: інформаційне обслуговування суспільства, задоволення інформаційних потреб усього суспільного організму, а не окремих його компонентів. По-друге, журналістика покликана виконувати життєво важливу політичну функцію, сприяти громадській злагоді, підтримувати соціальну рівновагу, протистояти руйнівним силам.

За результатами впливу преси на найважливіші сфери людської діяльності слід виділяти такі її функції: політичної пропаганди; суспільного виховання; поширення культурних цінностей; регулювання господарських відносин і громадського контролю; розважальна діяльність.

Необхідно наголосити, що питання функцій підрозділів зв’язків із громадськістю та засобів масової інформації є важливою теоретичною та практичною проблемою під час реформування суспільних інституцій, здійснення адміністративної та правової реформи, перебудови правоохоронних органів. Слід більше уваги приділяти професійній та правоохоронній тематиці, висвітленню захисту прав і свобод громадян, популяризації серед населення професії міліціонера. В жодному випадку не слід недооцінювати виховної, культурно-просвітницької ролі підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС. Вони відіграють глибоко позитивну роль для суспільства.

Відмінність роботи підрозділів зв’язків із громадськістю від функцій засобів масової інформації полягає в такому: висвітлення сегменту суспільних відносин (правоохоронної сфери); спрямованість на налагодження партнерських відносин із населенням (формування позитивного іміджу); вплив на стан правопорядку в суспільстві (профілактичні заходи); оцінка фактів виключно з юридичної точки зору, менше враховуючи психологічні чинники.

Розділ 2. «Адміністративно-правовий механізм здійснення функцій підрозділами зв’язків із громадськістю ОВС України» складається з трьох підрозділів, у яких розкривається поняття адміністративно-правового механізму здійснення функцій підрозділами зв’язків із громадськістю ОВС України, а саме Департаменту зв’язків із громадськістю, відділом (сектором) зв’язків із громадськістю та відносно новим суб’єктом правоохоронної діяльності – помічником начальника райвідділу із взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації.  

У підрозділі 2.1. «Механізм здійснення функцій Департаментом підрозділів зв’язків із громадськістю МВС України» визначено, що основними завданнями Департаменту зв’язків із громадськістю МВС України є: упровадження в практику діяльності ОВС відкритості як одного з провідних принципів діяльності міліції; організація взаємодії зі ЗМІ, трудовими колективами, населенням, громадськими організаціями з метою інформування про стан правопорядку і заходи щодо його зміцнення; підвищення рівня правової свідомості населення, виховання поважного ставлення до чинного законодавства, заходів органів внутрішніх справ зі зміцнення правопорядку і громадської безпеки; формування громадської думки в напрямку зміцнення законності й правопорядку в суспільстві, надання громадянами допомоги органам внутрішніх справ у справі боротьби зі злочинністю і правопорушеннями; підвищення авторитету працівників органів внутрішніх справ і довіри до них, створення в суспільстві соціально престижної постаті захисника правопорядку; організація співпраці на договірних засадах із відповідними службами зв’язків із громадськістю правоохоронних відомств інших країн.

Датою створення підрозділів зв’язків із громадськістю в системі МВС України вважається 15 травня 1992 року. Початкова назва зазначеного підрозділу – Головний центр громадських зв’язків. Згодом, у 1994 році було створено  Центр зв’язків із громадськістю МВС України. В березні цього ж року Центр зв’язків із громадськістю МВС України реорганізовано в Департамент зв’язків із громадськістю МВС України. У 2008 році вказаний підрозділ пережив чергову реорганізацію і набув назву Департамент зв’язків із громадськістю та міжнародної діяльності МВС України. У червні 2010 року – Департамент зв’язків із громадськістю МВС України. На цей час підрозділи зв’язків із громадськістю ОВС становлять доволі розгалужену систему, а її працівники покликані забезпечувати належне виконання функцій.

Структура Департаменту зв’язків із громадськістю наразі має найбільш розгалужену систему порівняно з відділами (секторами) зв’язків із громадськістю ОВС. Означений Департамент перебуває в стадії еволюційного розвитку, що в остаточному випадку має привести до більш якісної та ефективної роботи як Департаменту, так і керованих підрозділів.

Виступаючи головним суб’єктом серед підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України, ДЗГ консолідує роботу підрозділу, планує заходи, які необхідно здійснити, щоб поліпшити роботу підлеглих. Також відомство розробляє організаційні та нормативно-правові документи у сфері повноважень підрозділів зв’язків із громадськістю.

  У підрозділі 2.2. «Механізм здійснення функцій відділами (секторами) зв’язків із громадськістю головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі» наголошено, що важливим у реформуванні органів внутрішніх справ на цей час є налагодження системи ефективного інформування про діяльність органів внутрішніх справ із метою досягнення прозорості в роботі міліції, прийнятті рішення в процесі реалізації визначених завдань. Найбільша кількість працівників підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС задіяна на рівні відділів (секторів) зв’язків із громадськістю (далі ВЗГ, СЗГ).

Останніми роками все більше зростає роль ВЗГ (СЗГ) ОВС у діяльності міліції, в роз’яснювальній роботі з питань правозастосовної діяльності, створення аналітичних матеріалів, у висвітленні найбільш резонансних подій та розкриття злочинів, у підготовці іміджевих публікацій про кращих працівників та підрозділи міліції, а також про загальні здобутки головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Проаналізувавши основні регламентувальні документи діяльності  (СЗГ), серед них і локальні нормативно-правові акти, прийняті на рівні ГУМВС, УМВС в областях, слід зазначити, що в преважній більшості Положення про відділи зв’язків із громадськістю на 80% дублюють підзаконні нормативно-правові документи. Положення «Про Відділ зв’язків з громадськістю ГУМВС України, УМВС в АРК, областях, містах Києві та Севастополі» мають типовий характер і охоплюють організаційно-правові та матеріально-технічні питання діяльності відділів (секторів) зв’язків із громадськістю.

Автором розроблено власний проект Положення «Про відділ (сектор) зв’язків із громадськістю ГУМВС, УМВС в областях», який дозволить усунути наявні проблеми організаційного та правового характеру в діяльності підрозділів зв’язків із громадськістю.

У підрозділі 2.3. «Механізм здійснення функцій помічником начальника райвідділу по взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації» зазначено, що відносно новим суб’єктом у сфері функціонування підрозділів зв’язків із громадськістю є помічник начальника райвідділу із взаємодії з громадськістю та ЗМІ.

Правовим підґрунтям появи посади помічника начальника РВ ГУМВС України в областях слід вважати відомчий нормативно-правовий документ. Наказ МВС України від 30 жовтня 2005 року за № 1096 загалом забезпечує організаційні та правові засади функціонування даного інституту. Відповідні розпорядження та вказівки на рівні обласних управлінь ОВС становлять найбільший масив правової регламентації вказаних посадових осіб.

Помічник начальника РВ із взаємодії з громадськістю та ЗМІ підпорядкований начальнику ВЗГ (СЗГ) та перебуває в безпосередньому підпорядкуванні начальника районного відділу міліції. Означене підпорядкування помічника начальника РВ із взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації, з одного боку, є запорукою діяльності, а з іншого, – означає відповідальність, покладену на нього.

Здобувачем запропоновано авторську концепцію діяльності помічника начальника райвідділу із взаємодії з громадськістю та ЗМІ.

Розділ 3. «Основні напрямки вдосконалення адміністративно-правового механізму здійснення функцій підрозділами зв’язків із громадськістю ОВС України» містить три підрозділи, в межах яких розглянуто вдосконалення адміністративно-правового механізму здійснення функцій підрозділами зв’язків із громадськістю МВС України, гарантії здійснення функцій підрозділами зв’язків із громадськістю МВС України, актуальні питання здійснення функцій підрозділами зв’язків із громадськістю МВС України.

У підрозділі 3.1. «Удосконалення адміністративно-правового механізму здійснення функцій підрозділами зв’язків із громадськістю ОВС України» здобувач указує, що пошук оптимально ефективних шляхів реалізації адміністративно-правових повноважень (функцій) підрозділів зв’язків із громадськістю є безперечно складним і становить значну проблему в науці адміністративного права й практичної діяльності МВС України, яка зосереджує свої зусилля на розробленні методик здійснення цих функцій, досліджуючи їх окремі складові. Ефективне та реальне функціонування підрозділів зв’язків із громадськістю можливе за наявності певних адміністративно-правових, організаційних, фінансових та інших засобів, передбачених чинним законодавством. На нашу думку, саме комплекс адміністративно-правових засобів становить базис механізму реалізації функцій підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України. Одним із пріоритетів сучасної науки адміністративного права є розроблення цілісної теорії механізму здійснення зазначеної функції підрозділами зв’язків із громадськістю ОВС України, яка, на жаль, недостатньо розроблена наукою.

У підрозділі 3.2. «Гарантії здійснення функцій підрозділами зв’язків із громадськістю ОВС України» визначено, що проблема гарантій діяльності підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України є досить актуальною в теорії та практиці правоохоронних органів України. Слід погодитись із науковцями, котрі вважають, що поняття гарантій прав людини та громадянина більш глибко розроблено в науковій літературі. Своєю чергою, стосовно гарантій підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України майже відсутні наукові розробки та публікації.

Адміністративно-правовими гарантіями підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України слід вважати встановлені законом та підзаконними нормативно-правовими документами, актами МВС, міжнародно-правовими документами засоби реалізації визначених завдань із метою охорони прав і законних інтересів громадян.

Гарантії функціонування підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України доречно розглядати у двох аспектах: з одного боку, вони є встановлюваними державою на конституційному та законодавчому рівнях, а з іншого боку, їх набувають у ході реалізації державних гарантій, що отримує відображення в актах, прийнятих МВС України та його структурними підрозділами, насамперед у «Положеннях про відділ (сектор) зв’язків з громадськістю головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях».

Систему гарантій функціонування підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України, на нашу думку, слід розглядати як двоступеневу: перший рівень – це державні гарантії, запропоновані Конституцією та іншими законодавчим актами, другий рівень – це гарантії, які забезпечують МВС України та їх структурні підрозділи, а також органи місцевого самоврядування. Ці гарантії стосуються створення належних умов для працівників підрозділів зв’язків із громадськістю в їх повсякденній роботі.

На думку автора дисертаційного дослідження, керівництву ДЗГ слід звертати увагу на питання вступу працівників підрозділів зв’язків із громадськістю до Національної спілки журналістів. Членство у зазначеному громадському об’єднанні розширює коло професійних можливостей.  

У підрозділі 3.3. «Актуальні питання здійснення функцій підрозділами зв’язків із громадськістю ОВС України» йдеться про те, що нині маємо всі підстави стверджувати, що в інформаційному висвітленні діяльності правоохоронних органів нашої держави останнім часом відбулися суттєві позитивні зміни. Цьому сприяли нормативно-правові документи щодо інформаційної діяльності підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України, основоположні закони у сфері забезпечення свободи слова та функціонування засобів масової інформації загалом із урахуванням вимог Міжнародного пакту про громадянські й політичні права, конвенції про захист прав і основних свобод людини та інших міжнародних актів.

Під час вивчення цього питання нами було проведено соціологічне опитування населення восьми областей України, а також працівників підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України та працівників державних і комерційних ЗМІ. З-поміж розглядуваних питань, виходячи із загальної проблеми функціонування підрозділів зв’язків із громадськістю, як виявило опитування, слід окреслити: вдосконалення нормативно-правового забезпечення функціонування підрозділів зв’язків із громадськістю відповідно до покладених завдань; взаємодія підрозділів зв’язків із громадськістю з населенням та представниками засобів масової інформації з метою забезпечення позитивного іміджу діяльності міліції; захист інформаційної діяльності зазначених підрозділів як складової інформаційної безпеки та інформаційного суверенітету України, її національних інтересів; науково-методичне забезпечення кадрової підготовки працівників підрозділів зв’язків із громадськістю.

В умовах реформування правоохоронних органів важливим кроком є вдосконалення нормативно-правового забезпечення функціонування підрозділів зв’язків із громадськістю відповідно до виконуваних ними завдань. При цьому слід забезпечувати позитивний імідж працівників міліції України. Також слід мати на увазі випереджувальний фактор інформаційного ефекту, який формують і працівники підрозділів зв’язків із громадськістю відносно діяльності ОВС України.

Попри те, що основні документи, які створювали правове поле для становлення й розвитку органів внутрішніх справ загалом і підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України зокрема, ухвалено нещодавно. Чимало дослідників висловлюють думку, що назріла необхідність у глибинному реформуванні правоохоронних органів. Адже, як свідчить практика, не всі реформи доходять свого логічного завершення і мають позитивний результат. Деякі реформи взагалі завершуються, так і не розпочавшись.

Доведено необхідність в розроблені та прийнятті Закону України «Про прес-служби». Зазначений закон має на меті зміцнення організаційно-правових засад діяльності відомчої журналістики та наблизити поліпшення надання інформаційних послуг. Здобувач також вважає, що чинні Положення про відділ (сектор) зв’язків із громадськістю головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях слід доповнити і більше конкретизувати. З цього приводу запропоновано проект Положення.

Пропонуємо розширення використання сучасних інформаційних технологій для налагодження взаємовигідних комунікацій між органами внутрішніх справ і редакціями засобів масової інформації, спрощення доступу журналістів до актуальної інформації про діяльність міліції. Необхідно популяризувати серед керівників ОВС проведення он-лайн прес-конференцій та Інтернет- приймалень. Варто започаткувати на рівні головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях створення власних друкованих соціальноорієнтованих видань.

 Пропонується розробити чіткий та життєвий механізм реагування підрозділів зв’язків із громадськістю на критичні матеріали, вживати заходів щодо недопущення виходу у ЗМІ матеріалів, які не відповідають дійсності.

Загалом ОВС України повинні домогтися того, щоб пересічний громадянин був упевнений у готовності кожного працівника міліції беззастережно стати на захист його прав і законних інтересів, переконаний у об’єктивності  та неупередженості правоохоронців.

ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено розроблено наукові і практичні пропозиції щодо вдосконалення адміністративно-правових функцій підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України.

1. Автором визначено основні етапи становлення і розвитку адміністративно-правового статусу підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС як суб’єкта державного управління з часу зародження преси й дотепер та ставлення до діяльності підрозділів зв’язків із громадськістю держави й українського суспільства на різних етапах розвитку. Сформульовано концепцію становлення адміністративно-правового статусу підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України, яка полягає в поступовості, багатоетапності й багатофакторності формування їх адміністративно-правового статусу. Обґрунтовано, що законодавче закріплення діяльності підрозділів зв’язків із громадськістю мало результатом не лише структурну трансформацію цього інституту, а й змінення поглядів щодо ролі його в охороні правопорядку, зміцненні взаємодії із громадськістю та формуванні позитивного іміджу міліції України. Сьогодні необхідно усвідомити, що підрозділи зв’язків із громадськістю (міліцейська журналістика) є необхідним елементом правоохоронної діяльності.

2. Основні функції підрозділів зв’язків із громадськістю мають складний характер із огляду на їх подвійне походження – від правоохоронної діяльності ОВС України та засобів масової інформації. Вони зумовлені природою, місцем правоохоронних органів у системі побудови правової, демократичної держави, завданнями та цілями, на досягнення яких спрямована їх діяльність. Адміністративно-правове функціонування підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України слід розуміти як установлений законодавством (зокрема й нормативно-правовими актами МВС України та його структурних підрозділів, органів місцевого самоврядування) комплекс правових, організаційних, матеріально-технічних заходів та засобів, спрямованих на забезпечення виконання підрозділами зв’язків із громадськістю своїх безпосередніх повноважень: забезпечення захисту життя, здоров’я, прав і свобод громадян, їх законних інтересів, об’єктивне висвітлення діяльності ОВС України та формування позитивного іміджу міліції України, розвиток відкритості та гласності діяльності органів внутрішніх справ, поліпшення зворотного зв’язку між ОВС і засобами масової інформації .

3. У сфері функціонування підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС створено концепцію правових засад, яка містить: конституційно-правові, законодавчі, підзаконні нормативно-правові акти, міжнародно-правові акти та локальні нормативно-правові акти. Водночас, підґрунтям правових засад адміністративно-правового функціонування підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС слугують локальні нормативно-правові акти суб’єктів правоохоронної діяльності.

4. Запропоновано авторську класифікацію адміністративних принципів функціонування підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України, а саме розподіл принципів на загальні (такі, що притаманні й журналістиці, й підрозділам зв’язків із громадськістю ОВС України) та спеціальні (застосовувані виключно в діяльності підрозділів зв’язків із  громадськістю ОВС України).

5. Сформульовано класифікацію функцій підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС. Складність класифікації пов’язана, по-перше, з різноплановістю та різноманітністю діяльності підрозділів зв’язків із громадськістю; по-друге, – з особливістю форм і методів реалізації ними своєї діяльності. Функції підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС – це основні напрями й види їх діяльності, критеріями ж класифікації є основні елементи цієї діяльності. До таких елементів слід віднести об’єкти, суб’єктів, форми, способи, засоби діяльності. Класифікацій функцій підрозділів зв’язків із громадськістю, як і безпосередньо функцій взагалі окремо взятого інституту, існує надзвичайно багато, але якщо мати основою один загальний критерій, кількість цих функцій буде об’єктивно визначеною. Загальними критеріями для класифікації видів діяльності підрозділів зв’язків із громадськістю є суб’єкт, об’єкт і технологія.

6. Адміністративно-правовий механізм функцій підрозділів зв’язків із громадськістю здійснюють такі суб’єкти правоохоронної діяльності: в повному обсязі відповідні повноваження виконують працівники Департаменту зв’язків із громадськістю, відділів, секторів зв’язків із громадськістю ГУМВС України в областях, груп зв’язків із громадськістю МВС України; не в повному обсязі – працівники ОВС, правоохоронні органи, громадськість та ін.

7. Здійснення функцій Департаментом зв’язків із громадськістю ОВС України охоплює значний обсяг організаційної, аналітичної роботи, зокрема і розроблення методичних рекомендацій з питань професійної діяльності для підзвітних та підконтрольних управлінь та відділів (секторів) зв’язків із громадськістю ОВС, помічників начальника райвідділу зі взаємодії з громадськістю та ЗМІ.

 8. Відділи (сектори) зв’язків із громадськістю ГУМВС, УМВС України в областях беруть участь у розробленні локальних нормативно-правових актів (положень), створенні належних умов для роботи, зокрема це матеріально-технічне забезпечення, та контролю за виконанням підлеглими покладених на них обов’язків. Важливими функціями є координація діяльності керованих підрозділів, забезпечення відповідного зв’язку ДЗГ із територіальними органами на місцях та узагальнення інформації про вихід матеріалів у пресі, на телебаченні, радіо і мережі Інтернет. Важливою функцією ВЗГ (СЗГ) є моніторинг громадської думки щодо оцінки діяльності органів внутрішніх справ із метою сучасного реагування на негативні явища та вжиття заходів щодо їх усунення, а також створення позитивного іміджу працівника міліції.

9. Механізм здійснення функцій помічниками начальника райвідділу із взаємодії з громадськістю та ЗМІ. У демократичних країнах функціонування підрозділів зв’язків із громадськістю (прес-служб), як і власне ЗМІ, зумовлений загальним станом демократії, економіки, культури, духовності суспільства. На діяльність підрозділів зв’язків із громадськістю також впливає фінансування МВС України, загальний рівень культури громадськості та інші суспільні явища. Безперечно, на підрозділи зв’язків із громадськістю справляють вплив і зовнішні чинники (соціальні, фінансові, ідеологічні тощо). Своєю чергою, підрозділи зв’язків із громадськістю формують громадську думку щодо діяльності ОВС.

10. Систему адміністративно-правових гарантій можна розмежувати на два складника: адміністративно-правові та організаційно-правові. Така класифікація теж має відносно умовний характер, але допомагає зрозуміти власне природу походження та сутність адміністративно-правових гарантій підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України.

Здобувач ініціює розроблення та прийняття Закону України «Про прес-служби», де, окрім зазначених вище пропозицій, запропоновано зміцнити соціальний захист, віднести до відповідної категорії державних службовців працівників підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України та здійснити низку заходів щодо оптимізації роботи досліджуваних підрозділів.

У результаті дисертаційного дослідження здобувачем запропоновано:

1. Статтю 10 Закону «Про інформацію» доповнити наступними пунктами:

– суб’єкти інформаційних відносин самостійно реалізують надані їм повноваження;

– органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність суб’єктів інформаційних відносин, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією України, цим законом та іншими законами до повноважень суб’єктів інформаційних відносин;

– суб’єкти інформаційних відносин мають право звертатися до суду щодо визнання незаконними актів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права суб’єктів інформаційних відносин.

2. У статті 11 Закону «Про інформацію» після слів: «Мова інформації визначається» доповнити словосполученням «Конституцією України, Законом «Про мови в Україні». Далі за текстом.

3. Доповнити статтю 18 Закону «Про інформацію» основним видом інформації: «наукова інформація». Доповнити розділ ІІІ Закону «Про інформацію» статтею 241 «Наукова інформація».

4. Викласти ст. 43 Закону «Про друковані засоби масової інформації» в наступній редакції: «Професійний журналіст редакції при виконанні службових обов’язків перебуває під державним правовим і соціальним захистом. Честь, гідність, недоторканність журналіста охороняється законодавством України».

5. Автор вважає, що ст. 2 Закону «Про міліцію» у частині основні завдання міліції, слід доповнити пунктом: «інформування державних органів, підприємств, установ, організації та громадян про діяльність міліції, формуванню позитивної громадської думки та зміцнювати взаємодію з громадськістю».

6. Доповнити пункт 1 статті 3 Закону «Про міліцію» після слів: «… соціальної справедливості» доповнити словосполученням: «прозорості та все стороннього висвітлення діяльності міліції». Далі за текстом.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1.  Лафазан Ю.О. Становлення та розвиток адміністративно-правового статусу центрів зв’язків з громадськістю МВС України / Ю.О. Лафазан // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 12 (98). – С. 26 – 36.
  2.  Лафазан Ю.О. Функції підрозділів зв’язків із громадськістю МВС України: поняття та ознаки / Ю.О. Лафазан // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2009. – № 4. – С. 68 – 80.
  3.  Лафазан Ю.О. Актуальні питання ефективного функціонування підрозділів зв’язків із громадськістю / Ю.О. Лафазан // Держава і право. – 2010. – № 47. – С. 274 – 279;
  4.  Лафазан Ю.О. Здійснення повноважень підрозділами зв’язків із громадськістю МВС України / Ю.О. Лафазан // Держава і право. – 2010. – № 48. – С. 287 – 293;
  5.  Лафазан Ю.О. Роль центрів зв’язків із громадськістю ОВС України з охорони конституційних прав і свобод громадян / Ю.О. Лафазан // Правові гарантії забезпечення прав людини в сучаній Україні : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Симферополь, 24 квітня 2008 року). – Симферополь : КРП «Видавництво Кримучпедгиз», 2008. – С.180–183;
  6.  Лафазан Ю.О. Місце органів по зв’язках з громадськістю МВС України в попередженні та запобіганні насиллю над неповнолітніми / Ю.О. Лафазан // Реалізація державної політики стосовно дітей, молоді, сімей та затвердження гендерної рівності в суспільстві на території Донецької області: матеріали регіонального круглого столу (м. Донецьк, 18 лютого 2009 року). – Донецьк : Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009.  – С. 187–192;
  7.  Лафазан Ю.О. Роль центрів зв’язків із громадськістю МВС України в охороні громадського порядку під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році / Ю.О. Лафазан // Забезпечення громадської безпеки правоохоронними органами під час проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року: матеріали українсько-німецької міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк, 18 червня 2009 року). – Донецьк : Донецький юридичний інститут ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009.  – С. 252–254.

АНОТАЦІЯ

Лафазан Ю.О. Адміністративно-правові засади функціонування підрозділів зв’язків з громадськістю органів внутрішніх справ України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Навчально-науковий інститут управління Національної академії внутрішніх справ, Київ, 2010.

Досліджено теоретичні та практичні проблеми функціонування підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС України. Розглядаються етапи його становлення та формування, структурні елементи підрозділів зв’язків із громадськістю як форми організації інформаційної політики органів внутрішніх справ. Значну увагу приділено концептуальним проблемам функціонування підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС. Розкрито особливості та відмінності функціонування підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС від засобів масової інформації. Сформульовано рекомендації щодо вдосконалення законодавчого регулювання організаційних підвалин, матеріальної і фінансової бази функціонування підрозділів зв’язків із громадськістю, гарантій захисту права працівників підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС і громадян на отримання інформаційних послуг у правоохоронній сфері. Автором запропоновано власну концепцію інформаційного впливу на співпрацю з громадськістю, профілактику правопорушень та злочинності, а також створення позитивного іміджу працівника міліції.

Ключові слова: підрозділи зв’язків із громадськістю ОВС, функції підрозділів зв’язків із громадськістю ОВС, інформаційна політика, інформаційні послуги, управління, правовий статус підрозділів зв’язків із громадськістю.

АНОТАЦИЯ

Лафазан Ю.О. Административно-правовые основы функционирования подразделений связей с общественностью органов внутренних дел Украины. – Рукопись.

Дисертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Национальная академия внутренних дел, Киев, 2010.

Работа посвящена разрешению основных проблем функционирования подразделений связей с общественностью органов внутренних дел Украины. Расматриваются этапы становления данных подразделений, основные структурные элементы как составной компонент органов внутренних дел. Автор предлагает собственную периодизацию развития подразделений связей с общественностью ОВД, прослеживает путь от зарождения данных подразделений до сегодняшнего дня. Более углубленно рассматривается современный период становления и развития подразделений связей с общественностью ОВД Украины.

В научном исследовании определяется понятие «функции подразделений связей с общественностью ОВД», а также их правовые основы, выделяется и характеризуется компетенция Департамента связей с общественностью ОВД Украины, отделов (секторов) связей с общественностью ОВД, помощников начальника отдела по взаимодействию с общественностью и СМИ районного отдела милиции.

Автор показывает отличие функционирования подразделений связей с общественностью ОВД Украины от функционирования средств массовой информации. Сделан вывод об очевидных проблемах в законодательстве по вопросам правового и организационного регулирования подразделений связей с общественностью ОВД.

При исследовании правовой природы деятельности подразделений связей с общественностью ОВД автор выделяет конституционный, законодательный, международный, локальный уровни. Диссертант делает вывод о самостоятельности и независимости локального уровня обеспечения деятельности подразделений связей с общественностью ОВД, а также о перспективах этого уровня в будущем.

Даны рекомендации по усовершенствованию законодательного регулирования организационных основ, материальной и финансовой базы подразделений связей с общественностью ОВД, гарантий защиты прав работников подразделений связей с общественностью ОВД и граждан на иформационные услуги в правоохранительной сфере.

Предложена авторская концепция информационного влияния на сотрудничество с общественностью, предупреждение правонарушений и преступлений, а также создание положительного имиджа работников милиции, механизм реагирования на критические материалы в СМИ.

Разработан четкий механизм реагирования подразделений связей с общественностью на критические материалы в средствах масовой информации.

Анализируются основные тенденции развития подразделений связей с общественностью ОВД – важнейшего инструмента влияния на общественность, характеризуются меры по его совершенствованию. Впервые осуществлен анализ функций подразделений связей с общественностью ОВД.

Ключевые слова: подразделения связей с общественностью ОВД, функции подразделений связей с общественностью ОВД, информационная политика, информационные услуги, управление, правовой статус подразделений связей с общественностью ОВД.

SUMMARY

Lafazan Y.O. Administrative and legal grounds of functioning of public relations departments of the Internal Affairs of Ukraine. – Manuscript.

Thesis for the degree of legal specialty 12.00.07 - Administrative Law and process, Financial law, Information law. – National academy of  Internal Affairs, Kyiv, 2010.

The thesis examined the theoretical and practical problems of public relations departments of low inforsments agencies Ukraine. The stages of development and formation, structural units of public relations as a form of information politic of the police. Special attention is paid to conceptual problems of functioning of public relations units of low inforsments agencies. The peculiarities and differences of functioning units of low inforsments agencies Communications of the media. Recommendations for improvement of legislative regulation of the organizational foundations, material and financial functioning of the base units of public relations, guarantees protection of the employees of the Public Relations Department and citizens to information services in law enforcement. The author has proposed his own concept of information impact on cooperation with the public, crime prevention and crime, and creating a positive image of the militia.

It is proved that the effective functioning of public relations departments are provided primarily through the established constitution and laws of Ukraine, regulatory and organizational and legal mechanisms to ensure their implementation. The comprehensive scientific analysis of these legal mechanisms and made suggestions for their further improvement of the functions of public relations division of ATS.

The key words: public relations departments of  low inforsments agencies, function of public relations departments of low inforsments agencies, information politic, information services, management, legal status of the divisions of public relations.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

85327. Концепция этногенеза Л. Н. Гумилева 42.19 KB
  В основу своей теории этногенеза Гумилев положил в качестве главного постулата тезис о природнобиологическом характере этноса обусловленного тем что он является составной частью биоорганического мира планеты и возникает в определенных географоклпматических условиях.cnn же некоторое количество людей обладающих этим признаком соберется вместе объединенные одной целью если при этом они находятся в благоприятных географических условиях необходим разнообразный ландшафт появляется зародыш нового этноса начинается бурный процесс...
85328. Основные принципы формирования понятия народной художественной культуры 38.78 KB
  До сих пор понимание предметного поля каждого ил этих образований народной к остается весьма дискурсивным. Тем более что ряд наук филология история этнография искусствоведение претендовали в разные годы на всеобъемлющую роль в изучении народной культуры преувеличивая значение для последней своих проблем. Нельзя не сказать и о том что в России ситуация усугубляется за счет потерянных народной художественной культурой ориентиров развития в ХХ в.
85329. Традиционные и инновационные формы народной художественной культуры 39.23 KB
  В народной художественной культуре любого народа постоянно появляется и бытует огромное количество образований представляюших собой традиционный фольклор традиции и новых образований связанных с традиционными художественными структурами новации. В культурологии сочетанием традиции и новации обозначают две взаимозависимые стороны развития культуры в которых зафиксирована мысль о том что она содержит в себе как устойчивые так и изменчивые моменты. Глобальная характеристика культуры заключается в единстве традиции и новаторства...
85330. Поняття «норма» і «аномалія» в психології 31.92 KB
  Норма лат. В практичній психології і педагогіці сьогодні працюючими є поняття учбова норма; соціальновікова норма індивідуальна норма. Питання про аномалії в розвитку може розглядатися тільки в контексті знання про нормальні параметри цих процесів і поведінки.
85331. Полісенсорна система навчання слабочуючих дітей і комунікаційна система навчання глухих 38.93 KB
  Отже потрібно для нього створити відповідні його природі умови. У сучасній дидактичній системі навчання мови глухих дітей за принципом формування мовного спілкування С.Зиков розрізняють три форми словесної мови: дактильная усна і письмова. В якості вихідної форми мови найбільш повно відповідає природі глухого дитини використовується пальцева сприймається зором форма словесної мови дактильная форма.
85332. Психолого-педагогічні основи розвитку і освіти дітей зі складним дефектом 37.31 KB
  Залежно від структури порушення діти з поєднаними порушеннями поділяються на три основні групи. У першу входять діти з двома вираженими психофізичними порушеннями кожне з яких може викликати аномалію розвитку: сліпоглухих діти розумово відсталі глухі слабочуючі із затримкою психічного розвитку первинної. У другу групу мають одне істотне психофізичний порушення провідне і супутнє йому інше порушення виражене в слабкому ступені але помітно обтяжлива хід розвитку: розумово відсталі діти з невеликим зниженням слуху. У третю групу...
85333. Причини порушень слуху 41.95 KB
  Стійкі порушення слуху у дітей можуть бути вродженими і набутими. Висновок про природжений або набутий характер порушення слуху робиться зазвичай на підставі відомостей отриманих зі слів батьків а ці відомості часто виявляються досить неточними. З іншого боку нерідко дійсно вроджене порушення слуху залишається протягом декількох місяців а іноді років нерозпізнаним а коли воно виявляється то приписується якомусь випадковому захворювання або травмі що мали місце незадовго до виявлення дефекту слуху.
85334. Поняття про складне порушення розвитку 38.45 KB
  У літературі та практиці на даний час не встановилася єдина термінологія одні й ті ж порушення можуть бути названі і складними і комплексними і множинними. Порушення розвитку може бути ізольованим одиничним або складним множинним. Одиничне порушення це порушення якоїсь однієї системи організму.
85335. Прояви порушення вищих психічних функцій при ДЦП 44.98 KB
  У цих дітей рухові розлади поєднуються з психічними та мовними порушеннями і вони потребують психологопедагогічної та логопедичної корекції. Інші вищеназвані категорії дітей з порушеннями опорнорухового апарату як правило не мають порушень пізнавальної діяльності і не вимагають спеціального навчання і виховання. Порушення опорнорухового апарату можуть бути наслідком поліомієліту різних вроджених і набутих деформацій рухового апарату ряду спадкових і вроджених захворювань.