65219

Розробка основ ресурсозберігаючого процесу сумісного безфільєрного та фільєрного волочіння сталевої низьковуглецевої катанки

Автореферат

Производство и промышленные технологии

Основними тенденціями метизної галузі України за останні 20 років є децентралізація виробництва з розширенням асортименту сорторозмірів і перехід на механічне видалення окалини з поверхні катанки в роликових окалиноламачах.

Украинкский

2014-07-27

278.5 KB

1 чел.

PAGE  1

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ 

 

 

Ломова Оксана Борисівна 

УДК 621.778

РОЗРОБКА ОСНОВ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОГО  ПРОЦЕСУ СУМІСНОГО БЕЗФІЛЬЄРНОГО ТА ФІЛЬЄРНОГО ВОЛОЧІННЯ СТАЛЕВОЇ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОЇ КАТАНКИ

Спеціальність 05.03.05

"Процеси та машини обробки тиском" 

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук 

Дніпропетровськ - 2010


Дисертацією є рукопис
.

Робота виконана в Національній металургійній академії України Міністерства освіти і науки України. 

Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор Должанський Анатолій Михайлович, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ, завідувач кафедри "Якість, стандартизація та сертифікація". 

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор СОКУРЕНКО Віктор Павлович, Державне Підприємство "Науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я.Ю. Осади", м. Дніпропетровськ, перший заступник директора з наукової роботи;

кандидат технічних наук КОРОЛЬ Радомир Миколайович, приватне науково-виробниче підприємство «Спеціальні труби», генеральний директор. Захист відбудеться «15»червня 2010р. о 12
30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д08.084.02 при Національній металургійній академії України за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4. 

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної металургійної академії України за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4. 

Автореферат розісланий «14» травня 2010р.


В.о. вченого секретаря

спеціалізованої вченої ради        С. І. Губенко

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. 

Волочіння низьковуглецевої катанки в Україні становить до 800 тисяч тонн на рік і складає приблизно 80% від загального обсягу цього виду виробництва. Відпрацьована роками технологія волочіння з травленням заготовки в розчинах кислот дозволяє отримувати продукцію з прийнятними якістю та параметрами виробництва. Суттєвим недоліком такої технології є істотне забруднення навколишнього середовища і висока собівартість перероблення металу. 

Основними тенденціями метизної галузі України за останні 20 років є децентралізація виробництва з розширенням асортименту сорторозмірів і перехід на механічне видалення окалини з поверхні катанки в роликових окалиноламачах. 

Зазвичай, в окалиноламачах використовується не більше 3 роликів, розташованих в одній площині, з яких один є робочим з кутом біля π/2 його охоплення катанкою, а два інші – натяжними з кутом їх охоплення менше /2. На цих роликах відбувається незначне деформування (вигином та розтягуванням на 6…8%) заготовки і відокремлення окалини з її поверхні поточно з волочінням у першій волоці. Перевагами цього методу є суттєве зниження вартості перероблення (в порівнянні з використанням травлення) і відсутність забруднення навколишнього середовища відходами розчинів кислот.  У той же час, застосування таких окалиноламачів супроводжується низкою проблем, пов'язаних, насамперед, з недостатнім видаленням окалини (на рівні 90-95%), підвищенням енерговитрат на деформування металу у першій волоці (на 5…15%) і  зростанням зношування волок (на 30…50%). Поточне застосування протягування крізь ролики і волоку (фільєру) в першому проході змушує внаслідок цього знижувати рівень обтиску металу. Як наслідок, перевантажуються наступні волоки при багаторазовому волочінні.

Бажане збільшення кількості роликів в окалиноламачі обмежується невизначеністю умов деформування металу за наявності його знакозмінного вигину з розтягуванням. Наявність пластичної деформації катанки, природно, повинно супроводжуватись підвищенням температури металу та її відповідним впливом на параметри процесу (властивості металу, умови роботи технологічного мастила тощо). Але відомі теоретичні підходи до визначення деформаційно-силових умов протягування металу крізь окалиноламач не враховують температурні умови та інші суттєві характеристики процесу. Все це ускладнює розвиток застосування екологічно безпечного видалення окалини в роликових деформуючих пристроях (окалиноламачах). 

У зв'язку з вищевикладеним робота, спрямована на розробку основ раціональної технології використання роликових деформуючих пристроїв, які працюють у потоці з волочінням, із забезпеченням зменшення матеріальних витрат, є актуальною.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконання дисертаційної роботи пов'язане з тематичними планами наукових досліджень Національної металургійної академії України (НМетАУ). Дослідження відповідають пріоритетному напряму розвитку «Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі» згідно Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11.07.2001р., № 2623-ІІІ, а також - тематиці держбюджетних науково-дослідних робіт НМетАУ
(ДР №№ 0103U003217, 0106U002225, 0109U004017). Автор була виконавцем вказаних робіт.
 

Мета й задачі дослідження. Метою роботи є розробка основ ресурсозберігаючого  процесу сумісного безфільєрного та фільєрного волочіння сталевої низьковуглецевої катанки при урахуванні температурних і деформаційних особливостей процесу, зі зменшенням матеріальних витрат при деформації металу.

Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні задачі.

1. Провести аналіз науково-технічної інформації щодо параметрів деформування сталевої катанки знакозмінним вигином і розтягуванням у роликових окалиноламачах (роликових деформуючих пристроях).

2. Визначити залежність температури сталевої катанки від коефіцієнта її витягування і кількості роликів при деформуванні у роликовому деформуючому пристрої.

3. Отримати експериментальні дані по залежності силових та деформаційних параметрів процесу протягування сталевої катанки крізь роликовий деформуючий пристрій з кількістю роликів більше трьох та кутом охоплення роликів катанкою у діапазоні /2….

4. Отримати експериментальні дані по залежності механічних властивостей сталевої низьковуглецевої катанки від кількості роликів роликового деформуючого пристрою і коефіцієнту витягування в умовах наявності знакозмінних вигину і розтягування металу.

5. Розвинути метод теоретичного визначення кута охоплення роликів при їх різному взаємному розташуванні роликового деформуючого пристрою катанкою, що деформується. Вибрати раціональну схему заправки катанки в роликовий деформуючий пристрій.

6. Вдосконалити метод розрахунку деформаційно-силових умов протягування сталевої катанки крізь роликовий деформуючий пристрій. Розраховувати основні технологічні параметри протягування низьковуглецевої катанки в роликовому деформуючому пристрої.

7. На підставі одержаних даних розробити й використати у виробничих умовах технологію сумісного безфільєрного та фільєрного волочіння сталевої низьковуглецевої катанки. Використати одержані дані в учбовому процесі НМетАУ при підготовці фахівців в галузях обробки металів тиском і забезпечення якості продукції.

Об'єкт дослідження. Процес сумісного безфільєрного та фільєрного волочіння сталевої низьковуглецевої катанки.

Предмет дослідження. Закономірності формування доцільних геометричних, енергосилових, механічних параметрів процесу сумісного безфільєрного та фільєрного волочіння сталевої низьковуглецевої катанки.

Методи дослідження. Теоретичні дослідження базуються на фундаментальних закономірностях обробки металів тиском, фізики та геометрії. В експериментах використовували тензометричне силовимірювальне обладнання, що пройшло перевірку в сертифікованій калібрувальної лабораторії. Механічні і мікроструктурні випробування проводилися в умовах сертифікованих лабораторій, на повіреному обладнанні кваліфікованими фахівцями. Дослідження ваговим методом проводилися на аналітичних вагах з точністю вимірювання 10-6 г. Для статистичної обробки і представлення результатів експериментів використовували сучасні комп’ютеризовані методики.

Наукова новизна. Наукову новизну мають перераховані нижче результати теоретичних і експериментальних досліджень.

1. Вперше експериментально визначена залежність температури сталевої катанки від коефіцієнта її витягування і кількості роликів у роликовому деформуючому пристрої.

Раніше подібні дослідження не проводилися. У теоретичному плані це дозволило оцінити адекватність розрахунків за допомогою відповідної теоретичної моделі з одночасним визначенням силових умов деформування металу та доцільних параметрів роликового деформуючого пристрою, а в практичному - сприяло обґрунтованому вибору технологічного мастила для подальшого поточного волочіння.

2. Отримали розвиток експериментальні дані із залежності силових та деформаційних параметрів процесу протягування сталевої катанки крізь роликовий деформуючий пристрій.

Розробка відрізняється використанням кількості роликів у деформуючому пристрої більше трьох та кута охоплення цих роликів катанкою у діапазоні /2…. Отримані результати сприяли визначенню основ сумісного процесу безфільєрного і фільєрного волочіння катанки при перенесенні частини сумарної деформації металу з волок волочильного стану до роликового деформуючого пристрою.

3. Отримали розвиток експериментальні дані із залежності механічних властивостей сталевої низьковуглецевої катанки від кількості роликів при її просуванні крізь роликовий деформуючий пристрій за умов наявності знакозмінних вигину і розтягування металу.

Розробку відрізняє збільшений (до 1,6) діапазон витягування катанки в роликовому деформуючому пристрої. Це дозволило визначити силові умови і максимальне значення коефіцієнту витягування, що, в свою чергу, дозволило побудувати маршрути волочіння в монолітних волоках із заміною першого пропуску у волоці деформацією катанки в роликовому деформуючому пристрої.

4. Одержав розвиток метод теоретичного визначення кута охоплення роликів роликового деформуючого пристрою катанкою, що деформується.

Розробка відрізняється узагальненням основних схем заправки катанки в роликовий деформуючий пристрій при різному взаємному розташуванні його роликів. Це дало можливість визначити раціональну схему заправки катанки в роликовий деформуючий пристрій.

5. Одержав розвиток метод розрахунку деформаційно-силових умов протягування сталевої катанки крізь роликовий деформуючий пристрій.

Розробка відрізняється додатковим комплексним урахуванням впливу кількості роликів, кута їх охоплення катанкою і температури на механічні властивості, силові і деформаційні умови формозміни металу. Це дало можливість адекватно експериментальним даними розраховувати основні технологічні та конструктивні параметри протягування низьковуглецевої катанки в роликовому деформуючому пристрої з кількістю роликів більше трьох та кутом охоплення роликів /2….

Практичне значення отриманих результатів. Визначено вплив умов формозміни металу у роликовому деформуючому пристрої на витягування і температуру дроту. Розроблено підходи до визначення маршрутів багаторазового волочіння дроту за умов перенесення частини деформування у роликовий деформуючий пристрій. Розширено уявлення про вплив деформації знакозмінним вигином і розтягуванням металу у роликовому деформуючому пристрої на механічні властивості сталевої низьковуглецевої катанки та дроту. Розроблено методику корегування складу технологічного волочильного мастила в залежності від температурних умов деформації металу заготовки на роликах.

Одержані дані використані при розробці технології сумісного безфільєрного та фільєрного волочіння сталевої низьковуглецевої катанки. (Заявка на патент України на винахід №200804665, від 11.04.2008). Використання цієї технології дозволяє покращити видалення окалини з поверхні заготовки з 95% до 99%, зменшити енерговитрати у першому циклі загального багаторазового деформування металу на волочильному стані на 10…30%, зменшити час ліквідації обривів у 3 рази і витрати на інструмент у першому проході з 4…7,5 грн/т до 0,4 грн/т.

Розробки дисертаційної роботи знайшли промислове застосування у вигляді:  сумісної технології безфільєрного (у роликовому деформуючому пристрої) і фільєрного волочіння сталевої катанки на ПП «Аоріст» (акт від 22.11.2007р.); використання безфільєрного волочіння в роликах для переробки некондиційної катанки (на ПП «Аоріст» - акт від 08.08.2007р. та на ТОВ «Ореол» - акт від 16.11.2007р.); впровадженої методики коригування складу технологічного волочильного мастила на ПП «Аоріст» (акт від 11.10.2006р.). Також дані дисертаційної роботи знайшли використання у навчальному процесі кафедри «Якість, стандартизація та сертифікація» Національної металургійної академії України при підготовці бакалаврів за напрямом «Металургія» і спеціалістів в області якості металургійної продукції (довідка від 01.10.2009р.).

Особистий внесок здобувача. Всі результати, представлені в дисертації, засновані на теоретичних та експериментальних дослідженнях, виконаних автором. У дисертаційній роботі не використані ідеї співавторів.

Конкретний особистий вклад полягає у наступному. [1,6,9] - Вперше експериментально та теоретично визначено залежність температури сталевої катанки від параметрів процесу її оброблення у роликовому деформуючому пристрої; одержав розвиток метод теоретичного визначення кута охоплення роликів роликового деформуючого пристрою катанкою, що обробляється в ньому. [2, 4, 7] - Одержав розвиток метод розрахунку деформаційно-силових умов протягування сталевої катанки крізь роликовий деформуючий пристрій. [3] розроблена методика коригування складу технологічного волочильного мастила в залежності від температурних умов деформування катанки у роликовому деформуючому пристрої. [5] – Розробка технології сумісного безфільєрного та фільєрного волочіння сталевої низьковуглецевої катанки. [8] – Вплив протягування сталевої катанки крізь роликовий деформуючий пристрій на показники якості готової продукції.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи були представлені на Міжнародній науково-технічній конференції «Інформаційні технології в обробці тиском (дослідження, проектування і освоєння процесів і машин)»  (м. Краматорськ, 21-24 квітня 2008р.);
6th International Symposium of Croatia Metallurgical Society “Materials and Metallurgy” (Sibenik, Croatia, July, 20-24, 2004); 7
th International Symposium of Croatian Metallurgical Society “Materials and Metallurgy” SHMD’ 2006 (Sibenik, Croatia, June 18-22, 2006); 8th International Symposium of Croatian Metallurgical Society "Materials and Metallurgy" (Sibenik, Croatia, June 22 - 26, 2008);  Міжнародній науково-технічній конференції “Молода академія 2004” (м. Дніпропетровськ, 19-20 травня 2004р.); Міжнародній науково-технічній конференції “Молода академія 2007” (м. Дніпропетровськ, 17-18 травня 2007р.); IІІ-й Міжнародній конференції «Стратегія якості в промисловості і освіті» (1 - 8 червня 2007р., м. Варна, Болгарія); IV-й Міжнародній конференції «Стратегія якості в промисловості і освіті» (30 травня - 06 червня 2008р., м. Варна, Болгарія); Науковому семінарі кафедри «Якість, стандартизація та сертифікація» (2005-2009р.); Об'єднаному науковому семінарі кафедри обробки металів тиском Національної металургійної академії України та прокатних відділів Інституту чорної металургії НАН України (Дніпропетровськ, 2007р., 2008р., 2009р.).

Публікації. Матеріали дисертаційної роботи опубліковано в 9 роботах, 4 з яких - у спеціалізованих виданнях згідно переліку ВАК України.

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, загальних висновків, викладена на 143 сторінках, містить таблиць - 35, рисунків - 59, список використаних джерел з 103 найменувань, 5 додатків.

Основний зміст роботи

У вступі описані суть, стан і значущість наукової задачі, наведене обґрунтування актуальності роботи, визначені мета й задачі дослідження, об’єкт, предмет і методи досліджень, представлені наукова новизна, практичне значення отриманих результатів, особистий внесок здобувача й апробація отриманих результатів.


АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕХНОЛОГІЇ СУХОГО ВОЛОЧІННЯ СТАЛЕВОГО ДРОТУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕХАНІЧНОГО ВИДАЛЕННЯ ОКАЛИНИ (ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД)

Теоретичним фундаментом сучасних технологій волочіння є роботи, присвячені розробці ефективних способів холодної деформації металу, видалення окалини, нанесення підмастильного покриття і мастила. Значний внесок у розвиток цієї галузі знань був зроблений такими вченими як
Юхвец І.А., Колмогоров В.Л., Перлін І.Л., Тарнавський А.Л., Єрманок М.З., Должанський А.М., Коковихін Ю.І., Огородніков В.А., Закс Г., Грінвуд Х., Фур К., Зібель Е., Гербертц Р.  та ін.

Аналіз останніх опублікованих робіт показав, що сучасний етап розвитку метизної промисловості характеризується рухом виробництва до споживача, високими вимогами до якості продукції, відмовою від кислотного травлення і переходом до екологічно безпечного механічного видалення окалини з поверхні катанки, в основному, в роликових окалиноламачах. Однак, застосування механічного видалення окалини призводить до ряду проблем: обмеження рівня деформації в першій волоці внаслідок заднього натягу металу в окалиноламачі, збільшення наклепу металу, зниження продуктивності і високе зношування інструменту деформації (волок), особливо, в першому проході. У зв'язку з цим, у даний час актуальним є завдання інтенсифікації процесу волочіння у напрямках зниження сили протягування, енерговитрат, ведення бездефектного процесу обтиску та отримання високоякісної продукції волочіння з використанням існуючих волочильних станів.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ДЕФОРМУВАННЯ КАТАНКИ У РОЛИКОВОМУ ДЕФОРМУЮЧОМУ ПРИСТРОЇ

Одним з недоліків поточної обробки волочильної заготовки (сталевої катанки) у роликових окалиноламачах є недостане видалення окалини. Так, найбільш поширені 3-роликові окалиноламачі видаляють 90…95% окалини. Для підвищення ефективності видалення окалини в роликовому окалиноламачі було запропоновано збільшити кількість роликів. 

Мета експерименту полягала у визначенні ефективності видалення окалини, температурних і деформійних параметрів в залежності від кількості роликів роликового деформуючого пристрою (окалиноламача). Був виготовлений роликовий деформуючий пристрій (рис. 1) з наступними параметрами: кількість роликів від 5 до 9 (з можливістю варіювання), діаметр роликів 65 мм, відстань між ними 80 мм, прогин між їх осями– 22 мм. Експерименти проводили на промисловому волочильному стані ПП «Аоріст». Використовували низьковуглецеву катанку зі сталей Ст1кп та Ст3кп діаметром 6,5 мм.  Рівень видалення окалини порівнювали з використовуваним на тому ж підприємстві звичайним 3-роликовим окалиноламачем. Ефективність видалення окалини визначали ваговим методом на вагах з точністю вимірювання 10-6 г. Температуру вимірювали контактним цифровим термометром "Ватра" з датчиком ТХК 803-02 і класом точності 0,5. Показники деформації визначали згідно замірів діаметрів заготовки до і після протягування крізь роликовий деформуючий пристрій.

Рис. 1 - Схема для визначення ефективності видалення окалини, температури та деформації в роликовому деформуючому пристрої

У результаті експериментів визначено наступне (таблиця 1):

 •  3-роликовий окалиноламач видаляє 90% від початкового рівня окалини, а 9-роликовий деформуючий пристрій – більше 99%, що відповідає ефективності видалення окалини при травленні у розчинах кислот;
 •  зі зростанням кількості роликів роликового деформуючого пристрою температура катанки зростає, і її приріст на 9 роликах може досягати 700С, що можна порівняти з тепловиділеннями в першій волоці при звичайному волочінні;
 •  у 9-роликовому деформуючому пристрої коефіцієнт витягування сягав 1,6, що перевищує звичайне витягування в першій волоці майже на 30%.

Таблиця 1 – Результати експериментів

Кількість роликів роликового деформуючого пристрою

Збільшення температури заготовки внаслідок протягування крізь ролики, 0С

Коефіцієнт витягування

3 (звичайний окалиноламач)

10

1,03

5

24

1,09

7

50

1,32

9

70

1,6

Таке значне підвищення температури металу не може не позначитися на умовах застосування сухого волочильного мастила (мильного порошку з добавками). Істотною відмінністю нагріву катанки на роликах від тепловиділень в волоці є те, що температура металу після волоки впливає на вже сформований шар мастила і не сильно позначається на силових умовах волочіння. Температура ж металу після окалиноламача або роликового деформуючого пристрою відразу позначається на формуванні мастильного шару. Для того, щоб компенсувати негативний вплив температури металу після роликового деформуючого пристрою на ефективність мастила, в виробничих умовах ПП «Аоріст» розроблено і впроваджено методику коригування її складу. Суть розробки полягає в тому, що при поточному волочінні з видаленням окалини на роликах у технологічне мастило, яке містить по 50% мила та вапна, останнє додатково додавали (від 2 до 5%) до припинення обвуглювання мастильної суміші на виході з першої волоки.  

Метою наступних експериментів було подальше дослідження параметрів нового процесу: максимального разового витягування та силових умов протягування крізь роликовий деформуючий пристрій.

Для проведення експериментів був виготовлений стенд з роликовим деформуючим пристроєм, який мав наступні параметри: кількість роликів від 7 до 13 (з можливістю варіювання), діаметр роликів 65 мм, відстань між ними 130 мм, прогин між їх осями – 0 мм. В експериментах змінювали кількість роликів, визначали геометричну деформацію і зусилля протягування катанки зі сталі Ст1кп за допомогою тензометричної скоби. 

У результаті визначили, що стабільне протягування сталевої катанки без обривів ведеться з коефіцієнтом витягування 1,5 ... 1,6 на 11 роликах, що на 20...30% вище, ніж при фільєрном волочінні у першій волоці. Максимальне витягування можливе до рівня 1,7...1,8, а далі починаються обриви.

Силові умови визначали в порівнянні зі звичайним волочінням, яке проводили з використанням тієї ж катанки на ланцюговому стані кафедри ОМТ НМетАУ (рис. 2). 

Рис. 2. Залежність сили протягування від коефіцієнта витяжки та виду деформації

Як бачимо, у порівняльних умовах сила протягування крізь ролики менше сили волочіння у волоці на 10...30%. 

Різниця силових умов ймовірно обумовлена:

 •  різними умовами тертя (ковзання при волочінні, здебільшого - кочення при протяжці крізь ролики); 
 •  різною схемою навантаження металу у зоні деформації, що може викликати різний ступень наклепу металу. 

Також визначили характеристики деформації на кожному ролику. Експерименти показали, що після останніх роликів деформація металу більше, що свідчить про більший відповідний вплив розтягування за рахунок його заднього натягу попередніми роликами, ніж знакозмінного вигину.

Для оцінки впливу схеми деформування металу на його механічні властивості в сертифікованій випробувальної лабораторії ЗАТ «Трубний завод ВСМПО-АВІСМА» провели розривні випробування катанки зі сталей Ст1кп та Ст3кп і для дроту після звичайного фільєрного волочіння та обробки в роликому деформуючому пристрої. Отримано залежності для межі текучості і межі міцності (рис. 3).

Рис. 3 - Залежності межі текучості (а) і межі міцності (б) сталі Ст1кп від коефіцієнта витягування та виду деформації

Виявлено, що безфільєрне волочіння дає зниження наклепу металу на 10...15%. Металографічний аналіз показав, що в поздовжньому напрямку спостерігається витягування зерен металу в обох випадках деформування, але при волочінні витягування зерен більше, ніж при безфільєрній протяжці, що кореспондується з відповідною зміною наклепу металу.

ТЕОРЕТИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ І ДЕФОРМАЦІЙНО-СИЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ БЕЗФІЛЬЄРНОГО ВОЛОЧІННЯ КАТАНКИ У РОЛИКОВОМУ ДЕФОРМУЮЧОМУ ПРИСТРОЇ

Для узагальнення та визначення раціональних умов використання роликового деформуючого пристрою при деформуванні металу вдосконалено існуючу розрахункову модель Должанського А.М. та Єрмакової О.С. При цьому додатково враховано різні способи заправки катанки в роликовий деформуючий пристрій, температурні умови процесу та їх вплив на механічні властивості металу, що деформується, а також зміну діаметрів заготовки при проходженні її по роликах пристрою.

На першому етапі дослідження визначено геометричні параметри заправлення катанки в роликовий деформуючий пристрій. При цьому враховано, що, на відміну від попередніх аналогічних розробок Мамчиця Є.К. та Вулиха Ф.А., можливі 4 схеми заправки катанки в ролики роликового деформуючого пристрою (рис. 4).

Рис. 4 – Можливі схеми заправки катанки в ролики роликового деформуючого пристрою (варіант 1 – відомий)

Виявлено, що для всіх наведених схем дійсним є вираз, одержаний Мамчицем Є.К. та Вулихом Ф.А., для визначення кута α  охоплення ролика катанкою:  .     (1)

Аналіз також виявив, що за умов додаткового врахування того, що реальний радіус осі катанки відстоїть від осі ролика на величину, яка перевищує радіус ролика: ,      (2)

узагальнення забезпечується системою, в якій перше рівняння:

- для I ... III варіантів на рис. 4:    (3)

- для IV варіанта напівкут охоплення ролика катанкою: (4)

а друге рівняння має вигляд:     (5)

де використані параметри відображено на рис. 4.

На другому етапі досліджень для прогнозування впливу умов протягування катанки крізь ролики роликового деформуючого пристрою на температуру металу розроблено відповідну методику. 

Визначення температури протягування проводили методом балансу потужностей: 

      (6)

де  - потужність, що витрачається на деформацію металу;- потужність тертя; - теплова потужність при теплообміну катанки з роликом;
- потужність, що витрачається на нагрівання катанки;- потужність теплових втрат у повітря.

За умов , спрощено прийняли:  (7)

З урахуванням деформації згину (індекс «з») і розгину (індекс «»):
  .      (8)

У загальному випадку: ,   (9)

де   Q- сила;  v- швидкість; σ- напруження у металі від тяглової сили;
- площина поперечного перетину катанки, – зміщений об’єм  металу в одиницю часу.

З урахуванням зміни швидкості зміщення об’єму металу при згині в одиницю часу: ,      (10)

,       (11)

де коефіцієнт виходу тепла ; Q1 – сила, що забезпечує вигин и просування катанки по поверхні ролика; - ступінь деформування металу при згинанні.

При розрахунку нагріву катанки внаслідок її тертя о поверхню ролика прийняли, що теплова потужність ділиться навпіл між тілами контакту, тобто при :

,         (12)

де сила тертя:

;                 (11)

τ – напруга тертя; р – тиск катанки на ролик; f – коефіцієнт тертя; FT – площа торкання катанки та ролика; PN – результуюча сила нормального впливу на ролик катанки, що рухається під дією тягнучої сили Q1 та сили заднього натягу Q0 (від попереднього ролика). У роботі показано, що

 .    (13)

Після перетворень (12) приймає вид: 

.      (14)

Потужність, що витрачається на нагрівання катанки:  .       (15)

де Δt – приріст температури металу; С – теплоємність матеріалу катанки; маса нагрітого металу при згині: ;   (16)

ρ – густина металу; кут охоплення ролика катанкою φ=2ψ;

час згину: .        (17)

При підстановці виразів  (16), (17) у (15) для згину маємо:

,      (18)

де dЗ – діаметр катанки після згину на ролику.

Аналогічно (11) для розгину заготовки: .  (19)

Маса металу на ділянці розгину: ,    (20)

де довжина ділянки розгину (див. рис. 4): ;  (21)

час розгину: .                    (22)

Аналогічно (18) отримали вираз для розгину заготовки:

,       (23)

де dр – діаметр катанки після її розгину на ролику.

Далі прийнято: Δt= ΔtЗ + ΔtР.      (24)

Таким чином, з виразу (6) з урахуванням рівнянь (11), (14), (18), (19), (23) та (24) отримали:

. (25)

Зіставлення розрахункової температури катанки з експериментальними даними, одержаними при протяжці катанки зі сталей Ст1кп та Ст3кп крізь роликовий деформуючий пристрій, показало адекватність розробленої моделі. Побудовано залежності приросту температури від різних факторів процесу протягування.

Розроблені моделі визначення кута охоплення і приросту температури ввели в розрахункову модель визначення деформаційно-силових умов протягування Должанського А.М. і Єрмакової О.С. При цьому вплив зростання температури при деформуванні металу на роликах на межу текучості заготовки після i-того ролика врахували формулою:

,       (26)

де за даними Сигалова Ю.Б. температурний коефіцієнт впливу на міцнісні властивості металу прийняли:  ,  (27)

σT0- початкова межа текучості катанки; aT - характеристика зміцнення по межі текучості металу; - сумарна логарифмічна ступінь деформування після і-того ролика; t0, ti, – початкова та розрахункова температура металу.

Вдосконалений метод розрахунку деформаційно-силових параметрів протягування катанки крізь роликовий деформуючий пристрій був реалізований у вигляді програмного продукту.

Порівняльний розрахунок за відомими методиками різних авторів та зіставлення з експериментальними даними показали, що розроблена модель є найбільш адекватною реальному процесу протягування.

За допомогою нової методики визначили раціональні схему заправки катанки в роликовий деформуючий пристрій та його геометричні параметри при заміні ним першої волоки волочильного стану. Так, виходячи з критерію швидкості заправлення катанки в деформуючий пристрій обрали варіант ІІ (рис. 4), число роликів повинно бути 9…11, діаметр роликів 10…12 діаметрів заготовки d; відстань між роликами (15…23)d. Іншими критеріями раціональності було отримання витягування рівного 1,5…1,6, безобривність, максимальне видалення окалини та зменшення енерговитрат.

На підставі одержаних даних розроблено новий спосіб багаторазового волочіння дроту (заявка на патент України на винахід №200804665 від 11.04.2008.). Згідно цього технічного заходу роликовий деформуючий пристрій запропоновано встановлювати замість першої волоки на першому блоці волочильного стану (рис. 5). При цьому майже повністю видаляється окалина і забезпечується коефіцієнт витягування металу 1,5 та більше. Далі волочіння ведеться в звичайному режимі.

Рис. 5 - Схема використання роликового деформуючого пристрою при багаторазовому волочінні.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗФІЛЬЄРНОГО ВОЛОЧІННЯ СТАЛЕВОЇ КАТАНКИ 

Для промислового випробування дані щодо раціональних параметрів роликового деформуючого пристрою були передані на ПП «Аоріст», де було виготовлено і встановлено 11-роликовий деформуючий пристрій. За допомогою струмовимірювальних кліщів на цьому стані визначили енергетичні витрати при звичайному волочінні і при безфільєрній протяжці крізь ролики. Вимірювання потужності енергії на двигуні стану показали 10…30% зниження енерговитрат на деформування металу у 1 проході у разі використання протягування крізь ролики.

Проведено дослідження стійкості робочого інструменту для волочіння і безфільєрного протягування у порівняльних умовах I проходу.  Стійкість роликів зі Сталі 20 в 10 ... 50 разів перевищує стійкість волок зі сплаву ВК-6. 

Готовий дріт, вироблений з використанням безфільєрного волочіння, відповідає вимогам стандарту ГОСТ 3282, що підтверджено в умовах сертифікованої випробувальної лабораторії ВАТ «Дніпрометиз».

Таким чином, розроблено технологію сумісного безфільєрного і фільєрного волочіння сталевої низьковуглецевої катанки. Використання цієї технології дозволяє покращити видалення окалини з поверхні заготовки з 90…95% до 99%, зменшити енерговитрати у першому циклі загального багаторазового деформування металу на волочильному стані на 10…30%, зменшити час ліквідації обривів у 3 рази і витрати на інструмент у першому проході з 4…7,5 грн/т до 0,4 грн/т.


ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗФІЛЬЄРНОГО ВОЛОЧІННЯ В ПРОМИСЛОВИХ УМОВАХ

Розробки дисертаційної роботи знайшли промислове застосування у вигляді:  

- сумісної технології безфільєрного (у роликовому деформуючому пристрої) і фільєрного волочіння сталевої катанки в умовах ПП «Аоріст», що дозволило знизити енерговитрати з 8,5 кВт до 7,5 кВт, витрати на інструмент з 7,5 грн/т до 0,41 грн/т, середній час ліквідації обривів з 30 до 10 хв. і підвищити ступінь видалення окалини з 90…95 до 99%, стійкість волок подальшого волочіння з 8 до 10 тонн (акт від 22.11.2007р.);

- використання безфільєрного волочіння в роликах для переробки некондиційної катанки, яка використовується для опор рослин у сільському господарстві, в умовах ПП «Аоріст» та ТОВ «Ореол», що дозволило збільшити на 25% кількість прутків в 1 тонні і стійкість лакофарбового покриття у 4-5 разів (на ПП «Аоріст» - акт від 08.08.2007р. та на ТОВ «Ореол» - акт від 16.11.2007р.);

- методики коригування складу технологічного волочильного мастила в умовах ПП «Аоріст», що дозволило підвищити стійкість першої волоки на 30%, покращити зварюваність дроту та його зовнішній вигляд (акт від 11.10.2006р.). 


ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове рішення науково-технічної задачі, яка полягає в розробці основ ресурсозберігаючої технології сумісного бесфільєрного та фільерного волочіння сталевої низьковуглецевої катанки шляхом визначення та урахування закономірностей формування доцільних геометричних, енергосилових і механічних параметрів процесу її деформування в роликовому деформуючому пристрої.

1. На підставі аналізу сучасного наукового і виробничого стану  метизної галузі України визначено, що розробка технології сумісного безфільєрного і фільєрного волочіння сталевої катанки при урахуванні температурних, силових і деформаційних особливостей процесу для зменшення енерговитрат на формозмінення металу, зносу робочого інструменту і забруднення навколишнього природного середовища є актуальною.

2. В промислових умовах експериментально визначено наявність зростання температури сталевої катанки при її деформуванні знакозмінним вигином і розтягуванням у роликовому деформуючому пристрої. Показано, що із зростанням коефіцієнта витягування заготовки і кількості роликів
(від 5 до 9) у деформуючому пристрої температура заготовки зростає до 70
0С. Ці дані дозволили скорегувати склад технологічного волочильного мастила у бік збільшення його термостійкості і ліквідувати проблему згоряння мастильної речовини при багаторазовому волочінні з поточним застосуванням роликових окалиноламачів. Впровадження покращеного мастила при виробництві дроту дозволило збільшити стійкість робочого інструменту до 30%.

3. Отримано експериментальні дані по силовим та деформаційним параметрам процесу бесфільєрного волочіння сталевої катанки у роликовому деформуючому пристрої. У розробці використано деформуючий пристрій з кількістю роликів від 5 до 11 з кутом охоплення роликів катанкою у діапазоні /2…. Його використання дозволяє отримати стабільне деформування катанки з коефіцієнтом витягування до 1,6, що на 20…30% більше, ніж у звичайній волоці. Одночасно силові умови безфільерного волочіння на 10…30% менше, ніж протягування крізь фільєру при однакових геометричних показниках деформації. Отримані дані показали доцільність часткової заміни фільєрного волочіння безфільєрним при виробництві низьковуглецевого дроту.

4 В умовах сертифікованої випробувальної лабораторії отримано залежності змін механічних властивостей сталевої низьковуглецевої катанки Ст1кп та Ст3кп при її деформуванні знакозмінним вигином і розтягуванням у роликовому деформуючому пристрої. Вперше визначено криві змін властивостей катанки із сталей   Ст1кп та Ст3кп від коефіцієнту витягування до 1,6 при деформуванні знакозмінним вигином та розтягуванням.

5 Розроблено метод визначення кута охоплення роликів роликового деформуючого пристрою катанкою, що деформується, який узагальнює використання всіх 4 можливих схем заправлення заготовки. За його допомогою визначено доцільну схему заправлення.

6. Вдосконалено метод розрахунку деформаційно-силових умов протягування сталевої катанки крізь роликовий деформуючий пристрій. Новий метод додатково ураховує вплив кількості роликів, кута їх охоплення катанкою і температури на механічні властивості, силові і деформаційні умови формозміни металу. За допомогою цієї розробки визначено раціональні умови заміни фільєрного волочіння на бесфільєрне у першому пропуску волочильного стану.

7. Розроблено і впроваджено технологію сумісного безфільєрного та фільєрного волочіння сталевої низьковуглецевої катанки. Згідно проведених промислових досліджень використання цієї технології дозволяє покращити видалення окалини з 90…95% до 99%, зменшити енерговитрати у першому циклі багаторазового деформування металу на 10…30%, зменшити час ліквідації обривів у 3 рази, зменшити витрати на інструмент у першому проході з 4…7,5 грн/т до 0,4 грн/т (акт від 22.11.2007р.). Розробки дисертаційної роботи застосовуються на 3 волочильних станах ПП «Аоріст» та 1 волочильному стані ТОВ «Ореол» (на ПП «Аоріст» акт від 08.08.2007р. та на ТОВ «Ореол» акт від 16.11.2007р.). Результати  роботи використано при навчанні студентів-металургів у Національній металургійній академії України (довідка від 01.10.2009р.).

Основний зміст дисертації викладено в публікаціях:

 1.  Должанский А.М. Определение температуры при протяжке катанки через роликовый окалиноломатель /Должанский А.М., Ломова О.Б.,  Ломов И.Н.// Теория и практика металлургии. – 2008. - №1. – С. 53-56.
 2.  Должанский А.М. Метод расчета параметров бесфильерного волочения стальной катанки в роликовом окалиноломателе /Должанский А.М., Ломова О.Б., Ермакова О.С., Ломов И.Н.// Металлургическая и горнорудная промышленность.–2008. -№2 – С. 53–57.
 3.  Должанский А.М. Влияние состава смазки при волочении на качество контактной сварки стальной проволоки /Должанский А.М., Ломов И.Н., Ломова О.Б.// Металлургическая и горнорудная промышленность.–2006. -№3 – С. 56–57.
 4.  Должанский А.М. Определение коэффициента трения на контакте стальной заготовки с роликом окалиноломателя /Должанский А.М., Ермакова О.С., Ломов И.Н., Ломова О.Б.  Петлеваный Е.А.//  Обработка металлов давлением: Сб. науч. тр. – Краматорск, - №1: ДГМА, 2008. –С. 292-294.
 5.  Заявка на патент України на винахід №200804665, МКИ В 21 С 1/00. Спосіб виготовлення дроту./  Должанський А.М. (UA), Ломова О.Б. (UA),  Ломов І.М. (UA).  Заявл. 11.04.2008. Опубл. 25.06.2008р. Бюл. №12.
 6.  Должанский А.М. Повышение температуры стальной заготовки при ее протяжке через роликовый окалиноломатель в потоке с волоченим/ Должанский А.М., Ломов И.Н., Ломова О.Б.// Summaries of Lectures of 8th International Symposium of Croatian Metallurgical Society “Materials and Metallurgy” SHMD’ 2008 (Sibenik Croatia, June 22 - 26, 2008) // “METALURGIJA”. - 2008, - Vol.47. - br.3. - Str.248.
 7.  Должанский А.М. Расчет  температурно-силовых и деформационных условий при протяжке катанки через роликовый окалиноломатель/ Должанский А.М., Ломов И.Н., Ломова О.Б.// Summaries of Lectures of 8th International Symposium of Croatian Metallurgical Society “Materials and Metallurgy” SHMD’ 2008 (Sibenik Croatia, June 22 - 26, 2008) // “METALURGIJA”. - 2008, - Vol.47. - br.3. - Str.248.
 8.  Dolzhanskiy А. Steel Rod Twisting and Ovalization in Roller Scale-breaker in a Flow with Wire drawing/ Dolzhanskiy А., Lomovа  О., Lomov I., Petlevannyi E.// Summaries of Lectures of 7th International Symposium of Croatian Metallurgical Society “Materials and Metallurgy” SHMD’ 2006 (Sibenik Croatia, June 18-22, 2006) // “METALURGIJA”. - 2006, - Vol.45. - br.3. - Str.249.
 9.  Ломова О.Б. Визначення температури при протягуванні катанки крізь роликовий окалиноламач/ Ломова О.Б., Ломов І.М., Батраченко Л.О. // Збірка тез 4 міжнародної науково-технічної студентської конференції «Молода академія 2007», Дніпропетровськ, НМетАУ. - 2007 . – С. 102.


АНОТАЦІЯ 

Ломова О.Б. Розробка основ ресурсозберігаючого  процесу сумісного безфільєрного та фільєрного волочіння сталевої низьковуглецевої катанки. - Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.05 - процеси та машини обробки тиском. - Національна металургійна академія України. Дніпропетровськ, 2010.

У роботі розроблена, промислово випробувана і впроваджена технологія сумісного безфільєрного і фільєрного волочіння сталевої низьковуглецевої катанки. Суть розробки полягає в заміні поточної обробки катанки в 3-роликовому окалиноламачі і фільєрного волочіння в першій волоці на її безфільєрне протягування крізь багатороликовий деформуючий пристрій. У роботі отримані залежності механічних, енергетичних та геометричних параметрів процесу обробки низьковуглецевої катанки безфільєрним волочінням. Застосування цього процесу замість звичайного волочіння дозволяє скоротити енерговитрати на 10...30%, практично повністю очистити катанку від окалини і підвищити стійкість робочого інструменту деформації не менше, ніж у 10 разів. Також удосконалено методи теоретичного визначення кута охоплення роликів і розрахунку деформаційно-силових умов протягування в роликовому деформуючому пристрої. 

Розроблена технологія впроваджена в промислових умовах 
2 метизних підприємств. Дані також використовується в навчальному процесі Національної металургійної академії України.

Ключові слова: ВОЛОЧІННЯ, РОЛИКОВИЙ ДЕФОРМУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ, РЕЖИМ ДЕФОРМАЦІЇ, СИЛОВІ І ТЕМПЕРАТУРНІ УМОВИ 

Аннотация

Ломова О.Б. Разработка основ ресурсосберегающего процесса совмещенного бесфильерного и фильерного волочения стальной низкоуглеродистой катанки. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.03.05 – процессы и машины обработки давлением. – Национальная металлургическая академия Украины. Днепропетровск, 2010.

В диссертации разработана, промышленно опробована и внедрена ресурсосберегающая технология совместного бесфильерного и фильерного волочения стальной низкоуглеродистой катанки путем определения и учета закономерностей формирования целесообразных геометрических, энергосиловых и механических параметров процесса ее деформирования в роликовом деформирующем устройстве.

В промышленных условиях экспериментально определено наличие роста температуры стальной катанки при ее деформировании знакопеременных изгибом и растяжением в роликовом деформирующем устройстве.  Эти данные позволили скорректировать состав технологической волочильной смазки в сторону увеличения ее термостойкости и увеличить стойкость волок до 30%.

Получены экспериментальные данные по силовым и деформационным параметрам процесса бесфильерного волочения стальной катанки в роликовом деформирующем устройстве. Его использование позволяет получить стабильное деформирование катанки с коэффициентом вытяжки до 1,6, что на 20 ... 30% больше, чем в обычной волоке. Одновременно силовые условия бесфильерного волочения на 10...30% меньше, чем протягивания через фильеру при одинаковых геометрических показателях деформации. Получены зависимости изменений механических свойств стальной низкоуглеродистой катанки Ст1кп и Ст3кп при ее деформировании знакопеременных изгибом и растяжением в роликовом деформирующем устройстве.

Разработан метод определения угла охвата роликов роликового деформирующего устройства деформируемой катанкой, который обобщает использования всех 4 возможных схем заправки заготовки. С его помощью определена рациональная схема заправки. Усовершенствован метод расчета деформационно-силовых условий протягивания стальной катанки сквозь роликовое деформирующее устройство. С помощью этого метода определены рациональные условия замены фильерного волочения на бесфильерное в первом пропуске волочильного стана.

Разработанная технология внедрена в промышленных условиях
2 метизных предприятий. Данные работы используются в учебном процессе Национальной металлургической академии Украины.

Ключевые слова: ВОЛОЧЕНИЕ, РОЛИКОВОЕ ДЕФОРМИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, РЕЖИМ ДЕФОРМАЦИИ, СИЛОВЫЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ УСЛОВИЯ

Abstract

Lomova O.B. Framework Development of Resource-saving Process for Carbon Steel Wire-rod Combined Non-die and Die Drawing.– Manuscript.

The dissertation to competition of a scientific degree of candidate of engineering sciences on speciality 05.03.05 - Processes and Machines of Processing by Pressure. - National Metallurgical Academy of Ukraine. Dnepropetrovsk, 2010.

In this research the technology of joint non-die and die low-carbon steel rod drawing is devised, full-scale tested and introducted.

The essence of this research is in replacement of the flow-line machining of the rod in the 3- roller skalebreaker and die drawing in the first die by its non-die drawing through the multiple-roll deforming machine. In the research the dependencies of mechanical, power and geometrical parameters of low-carbon steel rod non-die drawing treatment process were obtained.

Application of this process instead of routine drawing allows reducing power inputs by 10…30%, almost entire rod purification from scale and operating tool resistance rise in more than 10 times.

The methods of theoretical roller’ angle coverage definition and calculation of deformation-force terms of drawing in the roller deforming machine have also been improved.

The developed technology is introduced in industrial conditions of two hardware enterprises. This data is also used in the educational process of the National Metallurgical Academy of Ukraine.

Key words: DRAWING, ROLLER DEFORMING DEVICE, DEFORMATION MODE, POWER AND TEMPERATURE CONDITIONS


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5745. Акционерное общество как юридическое лицо 109 KB
  Введение В гражданском праве РФ (ст. 50 ГК РФ) среди коммерческих юридических лиц рассматривается несколько организационно - правовых форм, таких как: хозяйственные товарищества...
5746. Рынок ценных бумаг в Казахстане 83 KB
  В общем виде рынок ценных бумаг можно определить как совокупность экономических отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг между его участниками. Рынок ценных бумаг - это составная часть рынка любой страны. Классификация видо...
5747. Бюджетный дефицит и его значение 160 KB
  Введение Бюджетный дефицит - превышение расходов бюджета над его доходами - это финансовое явление, с которым в те или иные периоды своей истории неизбежно сталкивались все государства мира. Полностью сбалансированный государственный бюджет, то есть...
5748. Внутренняя среда предприятия. Внутренние переменные 161.5 KB
  Любая организация находится и функционирует в среде. В менеджменте под средой организации понимается наличие условий и факторов, которые воздействуют на функционирование фирмы и требуют принятия управленческих решений, направленных на их уп...
5749. Организация связи городского узла Интернет. Расчет количества линий коммутируемого доступа 52.5 KB
  Введение По данным исследовательских и консалтинговых компаний совсем недавно количество пользователей сети Интернет превышало 100 млн. Интернет предлагает своим пользователям самые разнообразные услуги, производители оборудования и ПО регулярно соз...
5750. Физиологические особенности лошади 134.5 KB
  На протяжении тысячелетий лошадь остаётся верным спутником и помощником человека. Трудно назвать другое животное, чьё значение для нас было бы столь велико. Уже более четырех десятилетий общая численность лошадей в мире остаётся стабильной...
5751. История фирмы Сименс 81.5 KB
  Биография основателя компании Сименс. 13 декабря 1816 г. в городе Ленте близ Ганновера родился Вернер Сименс - будущий инженер, изобретатель, ученый, промышленник, общественный деятель. Окончив с отличием гимназию в Любеке, затем артиллерийское инже...
5752. Цинкодефициты и значение цинка в жизни человека 71.5 KB
  О цинкодефицитах и не только. Все больше людей сейчас приходят к осознанию что прежде чем требовать от своего организма стабильно - эффективных результатов работы - необходимо обеспечить ему для этого максимально благоприятные условий...
5753. Монолитное перекрытие выполняемое по балочной схеме 74 KB
  На сегодняшний день из существующих технологий возведения зданий и сооружений наиболее перспективным является монолитное строительство. Это - возведение конструктивных элементов из бетоносодержащей смеси с использованием специальных...