65234

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ОРГАНІЗАЦІЯ

Автореферат

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Зниження темпів нарощення обсягів виробництва яке спостерігається у кондитерській галузі України протягом останніх років викликано не лише загальноекономічними чинниками а й недоліками внутрішнього управління підприємств кондитерської галузі зокрема управління виробничими витратами.

Украинкский

2014-07-27

243.5 KB

7 чел.

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

МАЗУРЕНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА  

УДК  657.1:657.471.1.011.27+664.6 (043.3)

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ: ТЕОРІЯ, МЕТОДИКА, ОРГАНІЗАЦІЯ

Спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Житомир – 2010

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Львівській комерційній академії на кафедрі бухгалтерського обліку.

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент

                                     Куцик Петро Олексійович,

                                     Львівська комерційна академія,

                                     перший проректор,

доцент кафедри бухгалтерського обліку

 

Офіційні опоненти:  доктор економічних наук, доцент

                                 Олійник Оксана Вікторівна,

                                Житомирський державний технологічний університет,

                                професор кафедри аналізу і статистики          

                               

                                кандидат економічних наук, доцент

                                Озеран Алла Володимирівна,

                                    Київський національний економічний університет

ім. Вадима Гетьмана,

                                    доцент кафедри обліку підприємницької діяльності

 

Захист дисертації відбудеться "22" грудня 2010 р. о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 14.052.01 у Житомирському державному технологічному університеті за адресою: 10005, м. Житомир, вул. Черняхівського, 103, ауд. 233.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Житомирського державного технологічного університету за адресою: 10005, м. Житомир, вул. Черняхівського, 103.  

 

Автореферат розісланий  "19" листопада 2010 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                                           Т.В. Давидюк


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Зниження темпів нарощення обсягів виробництва, яке спостерігається у кондитерській галузі України протягом останніх років, викликано не лише загальноекономічними чинниками, а й недоліками внутрішнього управління підприємств кондитерської галузі, зокрема управління виробничими витратами. Істотну частку в їх структурі займають загальновиробничі витрати, що об’єднують у своєму складі різні за функціональними напрямами витрати. Традиційно проблеми управління такими витратами вирішують за допомогою належної організації та методики їх бухгалтерського обліку й аналізу, які постійно потребують перегляду та вдосконалення з врахуванням особливостей економічного середовища та специфіки галузі.

У більшості випадків бухгалтерський облік та аналіз загальновиробничих витрат на підприємствах кондитерської галузі не відповідають необхідному рівню системності, гнучкості, динамічності. На тлі великої кількості розроблених і рекомендованих підходів до їх реалізації є ряд труднощів теоретико-методологічного, методичного й організаційного характеру, що значною мірою викликано такими обставинами, як відсутність механізму формування інформаційних потоків щодо загальновиробничих витрат, складність вибору методів розподілу загальновиробничих витрат і їх реалізації, недосконалість методики аналізу витрат та інші.

Дослідженню непрямих витрат приділили багато уваги закордонні та вітчизняні вчені. Значний внесок у теоретичну та методологічну основу бухгалтерського обліку й аналізу зробили вчені М.А. Вахрушина, В.І. Бачинський, П.С. Безруких, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, С.Ф. Голов, В.Б. Івашкевич,           І.Д. Лазаришина, В.О. Ластовецький, П.О. Куцик, Н.М. Малюга, Л.В. Нападовська, В.О. Озеран, О.В. Олійник, В.Ф. Палій, М.С. Пушкар, В.С. Рудницький,        М.Г. Чумаченко, Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер, І. Шумпетер і ряд інших.

У зарубіжній та вітчизняній науковій літературі докладно висвітлено можливі методики бухгалтерського обліку й аналізу витрат, зокрема непрямих. У своїх дослідженнях попередникам вдалося досягти вагомих результатів, що спрямовані на врахування складного характеру формування і різного функціонального напряму непрямих витрат, удосконалення способів розподілу та більш точне включення цих витрат до собівартості виготовлених виробів.

Більша частина праць стосується питань формування економічної інформації про витрати на промислових підприємствах загалом. Але специфіка виробництва кондитерської галузі висуває ряд вимог до формування обліково-аналітичної інформації. Проблеми бухгалтерського обліку й аналізу витрат на підприємствах кондитерської галузі у своїх роботах розглядали вчені П.О. Куцик, М.В. Корягін, А.В. Озеран, Е.В. Васильєва та ін. Але дослідження  вчених зорієнтовані на всі виробничі витрати. Щодо питань організації та методики бухгалтерського обліку й аналізу загальновиробничих витрат підприємств кондитерської галузі, то в українській науці вони досліджені недостатньо, тому потребують комплексного вивчення та вдосконалення.

Вагоме наукове та практичне зацікавлення вказаними проблемами викликано потребою створення дієвої системи формування оперативної обліково-економічної інформації про загальновиробничі витрати, яка забезпечувала б вирішення управлінських завдань, що постають перед підприємствами кондитерської галузі. Вищезазначені проблеми є актуальними як для наукового пізнання, так і для практичного впровадження, тому й спонукали до вибору теми дослідження, його мети, завдань, структури й основних напрямів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям дослідження пов’язаний із науково-дослідними роботами, що виконувалися на кафедрах бухгалтерського обліку та аудиту Львівської комерційної академії за темами: “Перспективи розвитку споживчої кооперації України у ринковому середовищі” (номер державної реєстрації 0197U017310); “Удосконалення бухгалтерського обліку на підприємствах і в організаціях споживчої кооперації” (затверджена вченою радою Львівської комерційної академії 03.03.2006 р.); “Облік в системі управління діяльністю суб’єктів підприємництва та бюджетних установ” (затверджена вченою радою Львівської комерційної академії 03.03.2006 р.). В межах наукових тем автором виконано дослідження методики та організації бухгалтерського обліку й аналізу загальновиробничих витрат підприємств кондитерської галузі.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є удосконалення теорії, організації, методики та розробка практичних рекомендацій з бухгалтерського обліку й аналізу загальновиробничих витрат для ефективного управління підприємством. Досягнення зазначеної мети дослідження обумовило необхідність визначення та розв’язання таких завдань:

 •  дослідити та обґрунтувати економічну суть загальновиробничих витрат, вивчити існуючі класифікації витрат і на їх основі розробити класифікацію загальновиробничих витрат для побудови їх обліку й аналізу на підприємствах кондитерської галузі;
 •  обґрунтувати необхідність локалізації та деталізації бухгалтерського обліку загальновиробничих витрат за центрами витрат і центрами відповідальності та показати їх вплив на процес обліку й аналізу на підприємствах кондитерської галузі;
 •  розробити матричну модель та підпорядковані аналітичні моделі бухгалтерського обліку загальновиробничих витрат, що відображають їх формування і цільове призначення;
 •  запропонувати систему документообороту й удосконалити регістри первинного обліку загальновиробничих витрат з метою дотримання інформативності та повноти відображення витрат;
 •  обґрунтувати підходи до деталізації плану рахунків бухгалтерського обліку загальновиробничих витрат та його структури для підприємств кондитерської галузі;
 •  запропонувати напрями удосконалення організації і методики бухгалтерського обліку та розподілу загальновиробничих витрат;
 •  визначити методичні прийоми аналізу й удосконалити його методику щодо загальновиробничих витрат підприємств кондитерської галузі;
 •  розробити економіко-математичну модель аналізу загальновиробничих витрат і їх впливу на визначення собівартості продукції.

Гіпотеза дисертаційної роботи полягає в припущенні, що належна методика та організація бухгалтерського обліку й аналізу загальновиробничих витрат дозволить підвищити ефективність управлінських рішень на підприємствах кондитерської галузі.

Об’єктом дослідження є діюча система бухгалтерського обліку й аналізу загальновиробничих витрат підприємств кондитерської галузі України.

Предметом дослідження є теоретичні, методичні, організаційні та практичні положення бухгалтерського обліку й аналізу загальновиробничих витрат підприємств кондитерської галузі.

Методи дослідження. У процесі дослідження використовувались загальні методи і прийоми теорії наукового пізнання та фундаментальні положення економічної науки у сфері обліку й аналізу виробничих витрат, розроблені у працях вітчизняних і зарубіжних вчених, а саме: абстрактно-логічний – для визначення суті загальновиробничих витрат й інших понять; аналізу і синтезу, індукції та дедукції – для дослідження теоретичної основи формування витрат та їх включення до собівартості виготовленої продукції; комплексного системного аналізу, вибіркових спостережень – для аналітичного дослідження показників ефективності загальновиробничих витрат; методи функціонально-логічного аналізу й організаційного моделювання – для розроблення моделей бухгалтерського обліку й аналізу досліджуваних витрат; інші.

Інформаційну базу дослідження складають законодавчі та нормативні документи щодо обліку загальновиробничих витрат, праці вітчизняних і закордонних вчених, періодичні видання, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів, офіційні Інтернет-сайти Державного комітету статистики України, Міністерства фінансів України, ЗАТ “Укркондитер”, ЗАТ “Укрпромінвест” та дані звітності синтетичного й аналітичного обліку 25 кондитерських підприємств, на яких проводилось дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в теоретико-методичному обґрунтуванні, розробці, апробації та удосконаленні системи бухгалтерського обліку й аналізу загальновиробничих витрат підприємств кондитерської галузі.

Основними теоретичними та практичними результатами, що характеризують наукову новизну дослідження й особистий внесок автора, є такі:

вперше:

 •  запропоновано науково-методичний підхід до аналізу загально-виробничих витрат підприємств кондитерської галузі, основою якого є розроблена економіко-математична модель аналізу, що дає можливість визначати місце витрат у собівартості виготовленої продукції, здійснити їх оптимізацію та сформувати варіанти одержання підприємством економічних вигод;

удосконалено:  

 •  класифікацію загальновиробничих витрат, що містить оптимальну кількість ознак, розкриває цільове призначення й економічний зміст окремих видів витрат, враховує організаційну структуру та технологічні особливості підприємств кондитерської галузі, що створює можливість побудови бухгалтерського обліку за центрами витрат і центрами відповідальності та системи аналізу витрат;
 •  організаційні підходи до бухгалтерського обліку за центрами витрат і центрами відповідальності, що підвищує ступінь однорідності витрат, дозволяє встановити відповідальних осіб за їх понесення та відкриває додаткові можливості для здійснення контролю витрат на різних стадіях і етапах процесу виробництва;
 •  первинний облік загальновиробничих витрат (накопичувально-групувальні та зведені відомості тощо), що дає можливість відображати їх за пропонованими групами, напрямами понесення і структурними одиницями та дозволяє підвищити аналітичність і повноту використання облікових даних при калькулюванні, аналізі й управлінні;
 •   методичні підходи до розподілу загальновиробничих витрат шляхом врахування запропонованого їх групування, застосування індивідуальних показників розподілу для кожної статті (групи статей) витрат і використання методичних прийомів (прямого розрахунку, послідовного розподілу, взаємних послуг, одночасного розподілу та їх комбінації) для включення витрат обслуговуючих і допоміжних підрозділів, що дає змогу підвищити точність визначення собівартості виробів;
 •  процес бухгалтерського обліку загальновиробничих витрат, що полягає у віднесенні витрат у частині невикористаних потужностей на результати операційної діяльності, в частині виробництва продукції, реалізація якої планується у наступних періодах, – на витрати майбутніх періодів, а витрати, що пов’язані з кількома звітними періодами, відображати як формування резерву на їх покриття та його використання, що сприяє підвищенню достовірності визначення результату діяльності підприємств кондитерської галузі;
 •  методичні підходи до ретроспективного, поточного та прогнозного аналізу, що включають дослідження впливу загальновиробничих витрат на собівартість виготовлених виробів і дають можливість оперативно встановити відхилення, виявити негативні чинники та вжити відповідні заходи з оптимізації результатів діяльності підприємства;

дістало подальший  розвиток:

 •  обґрунтування номенклатури статей загальновиробничих витрат, що передбачає узагальнення їх за виділеними групами та дає можливість підвищити однорідність витрат і розширити можливості аналітичного обліку;
 •  підходи до деталізації плану рахунків бухгалтерського обліку та його структури для підприємств кондитерської галузі, що спрямовано на відображення інформації за групами загальновиробничих витрат і центрами відповідальності та дозволяє удосконалити методику й організацію їх бухгалтерського обліку.

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що на основі науково-теоретичних результатів дослідження розроблені пропозиції з удосконалення методики та організації бухгалтерського обліку й аналізу загальновиробничих витрат підприємств кондитерської галузі, які є основою управління ними.

Окремі результати дослідження мають позитивні відгуки та впроваджені у практичну діяльність господарюючих суб’єктів: ВАТ “Вінницька кондитерська фабрика” (довідка № 85 від 23.06.2009 р.) – методика бухгалтерського обліку загальновиробничих витрат і методика їх аналізу з використанням економіко-математичної моделі; ТзОВ “Яричів” (довідка № 15/09-03 від 15.09.2009 р.) – методика бухгалтерського обліку загально-виробничих витрат і регістри обліку; ВАТ “ВТКФ “Ласощі” (довідка № 41 від 10.11.2009 р.) – деталізований план рахунків бухгалтерського обліку, організація та методика обліку витрат за центрами витрат і центрами відповідальності, регістри обліку витрат, економіко-математична модель аналізу; ЗАТ “Львівська кондитерська фірма “Світоч” (довідка № 134 від 27.01.2010 р.) – методика бухгалтерського обліку за центрами витрат і центрами відповідальності; Центральної спілки споживчих товариств України (довідка № 02-409 від 18.03.2010 р.) – деталізований план рахунків бухгалтерського обліку загальновиробничих витрат і методика їх обліку, методика аналізу витрат з використанням економіко-математичної моделі.

Теоретичні дослідження впроваджені та використовуються у навчальному процесі Львівської комерційної академії при викладанні навчальних дисциплін “Фінансовий облік І”, “Фінансовий облік ІІ”, “Бухгалтерський облік на підприємствах споживчої кооперації”, “Економічний аналіз”, “Аналіз господарської діяльності” (довідка № 214/01-1.08 від 01.03.2010 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаним науковим дослідженням. Усі розробки та пропозиції, що містяться у роботі, виконані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та положення, що є результатом особистої роботи здобувача, що полягає у дослідженні комплексу теоретичних та організаційно-методичних питань, пов’язаних з удосконаленням методики й організації бухгалтерського обліку та аналізу загальновиробничих витрат підприємств кондитерської галузі.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження, викладені в дисертації, доповідалися, обговорювалися й отримали позитивну оцінку на міжнародних та науково-практичних конференціях: Міжнародній науковій конференції „Наукові бухгалтерські школи світу: еволюція, сучасний стан, перспективи розвитку” (м. Житомир, 2008 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції „Облік, аналіз і контроль в системі управління підприємством: теорія і практика” (м. Луцьк, 2009 р.); Міжнародній науковій конференції „Мовні стратегії у формуванні світової бухгалтерської еліти” (м. Житомир, 2009 р.); Міжнародній науково-практичній конференції „Актуальні проблеми теорії і практики бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку” (м. Кам’янець-Подільський, 2009 р.); Міжнародній науковій конференції (м. Краматорськ – м. Житомир, 2009 р.); Науково-практичній конференції „Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства” (м. Львів, 2009 р.); Міжнародній науковій конференції „Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація” (м. Київ, 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізацій них процесів у світовій економіці (м. Ужгород, 2010 р.); Науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених „Бухгалтерський облік, аналіз і контроль в системі управління підприємства” (м. Львів, 2010 р.); конференціях професорсько-викладацького складу й аспірантів Львівської комерційної академії за підсумками науково-дослідної роботи у 2006-2010 роках (м. Львів).

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 12 наукових праць загальним обсягом 4,28 друк. арк., з них 7 статей у фахових виданнях обсягом 2,77 друк. арк. – особисто автору належить 2,37 друк арк., 5 тез доповідей обсягом 1,51 друк. арк. – особисто автору належить 1,13 друк арк.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. Основний зміст роботи викладено на 193 сторінках друкованого тексту. Робота містить 17 таблиць на 13 сторінках, 26 рисунків на 24 сторінках, 23 додатки на 96 сторінках. Список використаних джерел нараховує 227 найменувань на 21 сторінці.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовані мета, завдання, гіпотеза, об’єкт й предмет, розкрито її зв'язок з науковими програмами і темами, наукову новизну та практичне значення отриманих результатів.

У першому розділі “Теоретико-організаційні основи бухгалтерського обліку й аналізу загальновиробничих витрат підприємств кондитерської галузі” розкрито економічну суть загальновиробничих витрат, досліджено класифікацію витрат як методологічної бази їх обліку й аналізу. Охарактеризовано стан та тенденції розвитку кондитерської галузі в Україні, розглянуто організаційно-технологічні особливості кондитерського виробництва та їх вплив на організацію і методику бухгалтерського обліку та аналізу.

Проведені дослідження дали змогу встановити, що кондитерська галузь є досить перспективною та дедалі більше набуває стратегічного значення для економіки України загалом. Сьогодні обсяг виробництва кондитерської промисловості становить 3% ВВП країни, при цьому щорічний приріст продукції складає від 11% до 17%. Частка України на світовому ринку  сягає 1% (близько 93 млрд доларів США). Підприємствам кондитерської галузі вдалося залучити значні інвестиції, оптимізувати асортимент виробництва, налагодити реалізацію продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках тощо. Подальший розвиток підприємств залежить від вирішення проблем обліково-аналітичної системи як інформаційної бази для здійснення управління виробничими витратами та собівартістю продукції, серед яких чільне місце займають загальновиробничі витрати.

Відсутність чіткого визначення поняття “загальновиробничі витрати” призводить до некоректного віднесення до їх складу витрат, що за своєю економічною природою не належать до загальновиробничих. Тому для розкриття економічної суті, значення та ролі досліджуваних витрат запропоновано вважати загальновиробничими витрати цехів, дільниць і підрозділів на організацію та управління процесом виробництва, витрати на утримання й експлуатацію машин та обладнання, будівель, споруд, які не можна прямо віднести на конкретний об’єкт витрат.

Для правильного розуміння цільового призначення витрат, їх обліково-технічних особливостей теорія обліку вивчає характеристику витрат за допомогою класифікації. У процесі дослідження автором встановлено надмірність класифікаційних характеристик витрат, які є достатньою інформативною базою для виділення необхідної й оптимальної кількості ознак групування та видів загальновиробничих витрат. У зв’язку з цим автором виділені ознаки класифікації, що мають першочергове значення, та види витрат, які складають основу їх ідентифікації для належного ведення обліку, поглиблення аналізу та підвищення ефективності управління.

Номенклатура статей загальновиробничих витрат, запропонована у різних нормативних джерелах, не повною мірою враховує галузеву специфіку, тому для підприємств кондитерської галузі автором пропонується деталізувати загальновиробничі витрати шляхом виділення відповідних груп витрат: загальновиробничі витрати на утримання та експлуатацію основних машин і обладнання; загальновиробничі витрати на утримання та експлуатацію спеціального обладнання й інших основних засобів; загальновиробничі витрати на утримання та експлуатацію внутрішнього транспорту; загальновиробничі витрати на утримання будівель та споруд виробничого призначення; загальновиробничі витрати на оплату праці виробничих працівників; загальновиробничі витрати на організацію та обслуговування виробництва; загальновиробничі витрати на управління виробничим процесом. Кожна з груп включає перелік статей витрат, що підвищує ступінь однорідності витрат і грамотність їх подальшого опрацювання.

Разом з наявністю великої кількості загальних рис, у тому числі і щодо загальновиробничих витрат, кондитерська галузь відрізняється від інших галузей промисловості властивими їй технологічними та організаційними особливостями, які здійснюють безпосередній вплив на методику й організацію бухгалтерського обліку та аналізу, а також обумовлюють включення до собівартості виробів прямим шляхом лише витрат на сировину та матеріали. Решта витрат включається непрямим шляхом, тому частка загальновиробничих витрат у собівартості кондитерських виробів складає близько 30%.

Наявність цехів різної спеціалізації на підприємствах кондитерської галузі потребує їх чіткої систематизації, упорядкування взаємозв’язків і підпорядкованості. У зв’язку з чим автором сформовано типову організаційну структуру підприємства, що базується на принципі виробничого функціонування – основні цехи та дільниці, допоміжні цехи та дільниці, підсобно-виробничі цехи та дільниці, заготівельні цехи та дільниці, цехи та дільниці процесу обробки. Кожен із виділених видів виробництв містить у своєму складі дрібніші підрозділи, виробничі лінії тощо. Це дає змогу розробити модель бухгалтерського обліку загальновиробничих витрат за центрами витрат і центрами відповідальності та проводити аналіз їх формування у таких центрах.

У другому розділі “Методика й організація бухгалтерського обліку загальновиробничих витрат” досліджено стан системи бухгалтерського обліку загальновиробничих витрат, виділено основні проблеми на сучасному етапі та запропоновано власний підхід до удосконалення його методики й організації.

Відсутність методичних рекомендацій з виробничого обліку для кондитерської галузі та недостатнє висвітлення питань бухгалтерського обліку загальновиробничих витрат у науковій літературі негативно позначаються на практиці його ведення на досліджуваних підприємствах. Крім того, використання традиційних методів бухгалтерського обліку витрат і калькулювання не забезпечує, з однієї сторони, формування інформації про результати роботи структурних підрозділів та ефективність понесення загальновиробничих витрат, а з іншої, – достовірне калькулювання собівартості кондитерської продукції. За цих умов зростає потреба у створенні дієвої системи бухгалтерського обліку й аналізу загальновиробничих витрат для підприємств кондитерської галузі.

Для управлінських цілей та підвищення якості роботи автором розроблено та запропоновано для використання на підприємствах кондитерської галузі регістри бухгалтерського обліку загальновиробничих витрат (накопичувально-групувальні відомості обліку загальновиробничих витрат за групами витрат, напрямами їх понесення, структурними одиницями та зведені відомості). Використання розроблених регістрів із закріпленням відповідальності за визначеними особами дає змогу в оперативному порядку контролювати та управляти процесом понесення витрат на загальновиробничі цілі.

Виділення центрів відповідності та центрів витрат є основним пунктом при розробці системи бухгалтерського обліку на підприємствах кондитерської галузі. Формування витрат за виділеними структурними підрозділами дає змогу підвищити однорідність витрат, частину з них відносити на собівартість виготовленої продукції прямим шляхом, підвищити точність розподілу, а також спеціалізацію структурних одиниць і контрольованість витрат. У результаті дослідження розроблена та впроваджена на підприємствах кондитерської галузі система бухгалтерського обліку за центами витрат і центрами відповідальності, що поглиблює традиційну систему, але при цьому чітко визначена кожна сфера відповідальності, що дає змогу конкретизувати відповідальність керівників підрозділів. Це дозволяє оперативно отримувати необхідну інформацію на різних стадіях та етапах процесу виробництва кондитерської продукції, одночасно аналізувати роботу відповідальних осіб (технологів, майстрів тощо). Узагальнені витрати нижчих рівнів центрів відповідальності розподіляються і включаються до витрат центрів відповідальності вищих рівнів управління, забезпечуючи взаємозв’язок та узгодженість різних рівнів відповідальності. На цій основі автором розроблено матрицю, яка відображає підпорядкованість в організаційній структурі підприємства, процес накопичення загальновиробничих витрат та їх розподіл за центрами витрат і центрами відповідальності.

Запропонована організація бухгалтерського обліку загальновиробничих витрат: 1) поглиблює традиційну систему обліку шляхом розгалуження організаційної структури; 2) може бути запроваджена та виконувати покладені на неї завдання шляхом чіткого визначення сфер відповідальності; 3) значно підвищує точність облікової інформації про загальновиробничі витрати, необхідної для визначення вартості виготовленої продукції; 4) спрямована на задоволення потреб внутрішнього управління, дозволяє оперативно контролювати витрати на різних рівнях відповідальності, оцінювати роботу структурних підрозділів; 5) виконує роль сигнальної системи у механізмі управління підприємством.

Відповідно до прийнятого за основу інструментарію проектування структури обліку, з метою підвищення аналітичності інформації та належного її групування для визначення собівартості окремих видів виробів запропоновано власний підхід до деталізації плану рахунків бухгалтерського обліку загально-виробничих витрат. Рахунки відкриваються у розрізі груп. Кожна група витрат відображається на рахунках, що включають набір субрахунків за видами виробництв, які в подальшому деталізуються за підрозділами, а також підпорядкованими їм місцями та центрами витрат, враховуючи індивідуальну організаційну структуру підприємства.

Для достовірного поділу загальновиробничих витрат підприємства на постійні та змінні запропоновано застосовувати метод вищого-нижчого значення і лінійної залежності витрат із виділенням постійної та змінної частин у складі кожної статті витрат. Розроблено схему включення загальновиробничих витрат допоміжних і обслуговуючих підрозділів із застосуванням методичних прийомів: прямого розрахунку, послідовного розподілу, взаємних послуг, одночасного розподілу та їх комбінації (рис. 1).

При обранні бази для розподілу загальновиробничих витрат варто враховувати принциповий аспект: витрати повинні змінюватися так (майже так), як і база розподілу. Для розподілу кожної статті або групи загально-виробничих витрат запропоновано застосовувати індивідуальні показники, які найбільш тісно корелюють із фактичними витратами. Така методика зменшує дію фактору умовності розподілу, і сам розподіл стає більш адекватним.

Традиційна методика відображення в бухгалтерському обліку загально-виробничих витрат викликає принципові зауваження, оскільки не забезпечує формування достовірної інформації на рахунках та викривляє результат діяльності підприємства. Тому автором запропоновано напрями удосконалення методики бухгалтерського обліку загальновиробничих витрат:


Рис. 1. Процес розподілу витрат допоміжних підрозділів кондитерського виробництва


- для визначення результатів виробництва за видами кондитерських виробів доцільно відкривати аналітичні рахунки до пов’язаних рахунків відповідно до запропонованого принципу деталізації рахунку 91 “Загально-виробничі витрати”;

- при наданні послуг (виготовленні продукції) підрозділами один одному, витрати підлягають списанню з рахунку цеху-виконавця на рахунок цеха-замовника. Якщо останнім є цех допоміжного виробництва і витрати узагальнюються на аналітичному рахунку до рахунку 23 “Виробництво”, то це потребує відповідного відображення за дебетом такого рахунку. Якщо останнім є структурний підрозділ, що за своїм призначенням є загальновиробничим, то витрати списуються у дебет рахунку 91 “Загальновиробничі витрати” за відповідним аналітичним рахунком;

- при відсутності виробництва протягом звітного періоду за діючою методикою постійні загальновиробничі витрати включаються до собівартості реалізації, а це призводить до неправильного визначення результатів діяльності підприємства. Вирішити цю проблему пропонується шляхом відкриття до рахунку 791 “Результат операційної діяльності” субрахунку другого порядку 7912 „Результат іншої основної операційної діяльності” та відповідних аналітичних рахунків до нього (рис. 2);

- формування прямих витрат

- списання загальновиробничих витрат, пов’язаних із виробництвом карамелі “Дюшес”

- списання загальновиробничих витрат, пов’язаних із виробництвом цукерок “Південна ніч”

Рис. 2. Схема обліку списання загальновиробничих витрат на підприємствах кондитерської галузі при невикористанні потужностей

- при відсутності продажу виготовленої продукції нерозподілені витрати підлягають включенню до собівартості реалізації. Але, враховуючи принцип відповідності доходів та витрат, вважаємо, що такі витрати слід включати до собівартості реалізації у місяці, в якому отримано доходи від реалізації такої продукції. Тому пропонуємо такі витрати спочатку включати до витрат майбутніх періодів (за відповідними субрахунками), а потім, у місяці реалізації такої продукції, – до результату операційної діяльності за визначеним видом продукції;

- нерівномірність понесення витрат протягом року обумовлює їх щомісячне включення до собівартості продукції відповідно до обсягів її виробництва з формуванням резерву, що обліковується на субрахунку 474 “Забезпечення інших витрат і платежів” (за відповідними аналітичними рахунками) у кореспонденції з рахунком 91 “Загальновиробничі витрати” (за відповідними аналітичними рахунками).    

Отже, запропонована автором раціональна організація бухгалтерського обліку загальновиробничих витрат у поєднанні з удосконаленою методикою є основою достовірного та оперативного формування економічної інформації.

У третьому розділі „Аналіз загальновиробничих витрат у системі управління діяльністю підприємства” визначено роль аналізу в системі управління собівартістю кондитерської продукції, удосконалено методику аналізу загальновиробничих витрат та обґрунтовано доцільність проведення прогнозного аналізу і застосування економіко-математичного моделювання.

Проведені дослідження на підприємствах кондитерської галузі свідчать про незадовільний стан аналітичних процедур загальновиробничих витрат, у зв’язку з чим обґрунтовано потребу удосконалення методики й організації їх аналізу. В економічній науці методика аналізу загальновиробничих витрат розроблена недостатньо, завдання, методи, прийоми висуваються до нього досить загально, а показники, фактично, є універсальними. Це визначає необхідність конкретизації методики аналізу вказаних витрат для підприємств кондитерської галузі.

У роботі автором запропоновано методику поетапного аналізу, що базується на основі системного та ситуаційного підходів і призначена для вирішення завдань оптимізації та зниження загальновиробничих витрат підприємств кондитерської галузі. Розроблений у дисертації інструментальний комплекс дозволяє з єдиних методичних позицій провести аналіз обґрунтування рішень ефективного управління, включаючи оцінку їх ефективності.

Враховуючи особливість формування витрат на підприємствах кондитерської галузі, аналіз загальновиробничих витрат варто здійснювати за структурними одиницями, що виділені відповідно до горизонтальних і вертикальних взаємозв’язків в організаційній структурі підприємств. Така багаторівневість сприяє підвищенню корисності, оперативності та надійності отриманих результатів, забезпечує безперервність аналізу й управління, взаємозв’язок техніко-економічних факторів за підприємством вцілому та його структурними підрозділами зокрема. Це дозволить, з одного боку, своєчасно контролювати планові завдання, регулювати рівень і структуру показників, з іншого, впливати на фактори, що забезпечують ефективність використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

З метою удосконалення аналітичного процесу у роботі запропоновано: проведення дослідження загальновиробничих витрат за статтями, схему співвідношення видів аналізу за рівнями та процедурами, оптимальну систему показників ефективності загальновиробничих процесів, уточнений перелік чинників і методика розрахунку їх впливу на загальновиробничі процеси та формування собівартості виготовлених виробів. Автором адаптована методика дослідження впливу загальновиробничих витрат на собівартість виготовленої продукції у частині врахування змінності витрат та бази, за якою такі витрати розподіляться, що дає змогу виявити причини, котрі впливають на величину собівартості виготовленої продукції. З метою покращення результатів дослідження підприємств кондитерської галузі адаптовано методику АВС аналізу, яка передбачає проведення розрахунків із врахуванням наявності витрат різного цільового призначення у складі загальновиробничих.

У роботі запропоновано методи прогнозного аналізу та їх реалізацію за багаторівневою структурою, що підвищить точність і реальність планових завдань та створить додаткові можливості для поточного контролю, своєчасного виявлення і ліквідації негативних розбіжностей, швидкого реагування на відхилення у процесі діяльності та попередження їх виникнення у майбутньому. Одночасно з можливостями оцінки загальновиробничих процесів запропонована методика передбачає формування раціонального перспективного бюджету загальновиробничих витрат, механізм поточного коригування відповідно до нових обставин або непередбачуваних подій, явищ. Запропонований підхід дозволяє не тільки виявити правильний напрям зниження витрат, але й спрогнозувати можливості підвищення їх ефективності.

Пошук шляхів розвитку методики аналізу загальновиробничих витрат потребує визначення критеріїв ефективності виробництва. З цією метою автором розроблено новий метод управління загальновиробничими витратами, що ґрунтується на окреслені “простору ефективності виробництва”, який характеризується показниками якості продукції, широтою її асортименту та величиною загальновиробничих витрат (рис. 3).

ЗВВ – це мінімально допустиме значення витрат, нижче якого виробництво неможливе;

ЗВВ – найбільша величина витрат, за підвищення якої виробництво стає невигідним підприємству або не влаштовує споживача за вартістю;

Я – мінімальний поріг якості, за межами якого продукція не буде реалізований на ринку;

Я – найвищий поріг якості, який визначається рівнем технологічного та технічного забезпечення підприємств;

А – найнижча межа асортименту кондитерських виробів, нижче якого підприємство не спроможне покрити свої постійні витрати;

А – максимально можливий набір кондитерських виробів, виробництво вище якого потребує додаткового оснащення та розширення підприємства.

Рис. 3. Простір ефективного виробництва кондитерських виробів  

Функція площини з параметрами загальновиробничі витрати (ЗВВ), якість (Я), асортимент (А) має вигляд:

f (ЗВВ, Я, А) = (ЗВВ-ЗВВ)(Я-Я)(А-А) + (ЗВВ-ЗВВ)(Я-Я)(А-А)-– (ЗВВ-ЗВВ)( Я-Я)(А- А).

Визначені критерії формують діапазон, у який повинна потрапляти комбінація цих трьох параметрів для ефективності діяльності. Відповідно, створюються можливості визначення найбільш успішного варіанту виробництва. Застосування запропонованого методу “простору ефективності виробництва” дозволяє оцінити роботу підприємства та розробити стратегію дій для управління загальновиробничими витратами.

У межах економіко-математичного моделювання автором запропонований та обґрунтований спосіб вирішення завдань скорочення витрат підприємств кондитерської галузі. Суть його полягає в детальному аналізі, моделюванні та прогнозуванні впливу окремих чинників на величину загальновиробничих витрат за різними рівнями організаційної структури; можливості кількісної оцінки впливу факторів на формування витрат; розробці технічних, організаційних та економічних заходів для управління ними. Завданням моделювання загальновиробничих витрат є оцінка міри участі факторів у варіації досліджуваного показника, пошук резервів підвищення ефективності загальновиробничих процесів і шляхів їх реалізації.

За результатами дослідження розроблено економіко-математичну модель аналізу загальновиробничих витрат, що дає можливість виявити та виміряти вплив зміни ставок розподілу, за якими ці витрати включаються до собівартості видів виробів. Це є важливим інструментом підвищення ефективності управління, оскільки дає змогу з достатньою точністю визначити, як вплинули зміна витрат і зміна ставок розподілу на собівартість виробів, враховуючи кілька етапів перерозподілення цих витрат. Для більш поглибленого аналізу розроблена модель управління за відхиленнями, що базується на визначенні фактичних і планових впливів загальновиробничих витрат на собівартість кондитерських виробів та вимірі величини змін таких впливів.

Отже, удосконалення методики аналізу загальновиробничих витрат, поглиблення аналітичних розрахунків їх формування, розподілення та включення до собівартості продукції за допомогою економіко-математичних методів розширює можливості управління діяльністю підприємств кондитерської галузі.

ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукового завдання, яке полягає в обґрунтуванні теоретичних і розробці практичних рекомендацій з удосконалення системи бухгалтерського обліку та аналізу загальновиробничих витрат підприємств кондитерської галузі. Основні висновки, що підтверджують результати проведеного дослідження, полягають у наступному:

 1.  Дослідження економічної суті загальновиробничих витрат та узагальнення підходів вчених до її визначення дають підстави автору загальновиробничими вважати витрати цехів, дільниць, підрозділів на організацію й управління процесом виробництва, витрати на утримання й експлуатацію машин та обладнання, будівель, споруд, які не можна прямо віднести на конкретний об’єкт обліку. Зважаючи на комплексність загальновиробничих витрат і наявність у їх складі витрат різного функціонального призначення, автором сформована раціональна класифікація, котра істотно підвищує однорідність і містить лише необхідні та достатні ознаки для подальшого належного опрацювання досліджуваних витрат.
 2.  Запропоновано поділяти витрати за групами: загальновиробничі витрати на утримання та експлуатацію основних машин і обладнання; загальновиробничі витрати на утримання та експлуатацію спеціального обладнання і інших основних засобів; загальновиробничі витрати на утримання та експлуатацію внутрішньофабричного транспорту; загальновиробничі витрати на утримання будівель та споруд виробного призначення; загальновиробничі витрати на оплату праці виробничих працівників; загальновиробничі витрати на організацію й обслуговування виробництва; загальновиробничі витрати на управління виробничим процесом.
 3.  Вивчення сучасного стану бухгалтерського обліку витрат на підприємствах кондитерської галузі свідчить про низьку якість економічної інформації, котра зумовлена недосконалістю форм облікових регістрів, необґрунтованим укрупненням центрів витрат, недостатньою аналітичністю статей загальновиробничих витрат тощо. Для правильного відображення та систематизації досліджуваних витрат розроблені для використання на підприємствах кондитерської галузі регістри обліку загальновиробничих витрат за виділеними групами і напрямами понесення витрат.
 4.  Досліджено та систематизовано підходи до організації обліку витрат з позиції їх ролі в управлінні загальновиробничими витратами та можливості успішної інтеграції. На цій основі запропоновано організацію системи обліку загальновиробничих витрат, яка базується на розробленій автором матриці, яка визначає чітку підпорядкованість в організаційній структурі підприємства та відображає процес формування витрат за центрами витрат і центрами відповідальності із закріпленням відповідальності за виконання завдань, що підвищує аналітичність, точність та оперативність інформації для цілей калькулювання, аналізу й управління.
 5.  Запропоновано удосконалення методики бухгалтерського обліку загальновиробничих витрат, що базується на інтеграції положень вітчизняної економічної школи з сучасними концепціями управлінського обліку. На цій основі адаптовано методичні прийоми включення загальновиробничих витрат до собівартості кондитерських виробів, що передбачає застосування: методу вищого-нижчого значення та лінійної залежності витрат з виділенням постійної та змінної частин у складі кожної статті для поділу витрат за залежністю від обсягів виробництва; індивідуального показника для кожної статті (групи статей), котрий знаходиться з нею у тісному взаємозв’язку для розподілу між видами продукції; методів прямого розрахунку, послідовного розподілу, взаємних послуг, одночасного розподілу та їх комбінації (для включення витрат допоміжних підрозділів). Ця методика дозволяє зменшити дію фактору умовності розподілу витрат та отримати більш достовірний показник собівартості продукції.
 6.  Для раціональної методики й організації бухгалтерського обліку загальновиробничих витрат та відповідно до сформованої її структурно-логічної моделі автором деталізовано План рахунків бухгалтерського обліку за виділеними групами загальновиробничих витрат, напрямами їх понесення та структурними одиницями. Це дає можливість належного групування інформації для подальшого визначення собівартості окремих видів готової продукції.
 7.  Рекомендовано, з метою більш достовірного визначення результату виробництва окремих видів продукції, загальновиробничі витрати у частині невикористання потужностей вважати витратами періоду та списувати на субрахунок 7912 “Результат іншої основної операційної діяльності”, у частині очікування отримання доходу від реалізації продукції у майбутніх періодах списувати на субрахунок 392 “Загальновиробничі витрати періоду” (за видами продукції), а витрати, які нерівномірні та пов’язані з кількома звітними періодами, щомісячно включати до собівартості продукції відповідно до обсягів її виробництва з формуванням резерву, що обліковується на субрахунку 474 “Забезпечення інших витрат і платежів”.  
 8.  Доведено необхідність та можливість удосконалення поточного, ретроспективного і прогнозного аналізу та запропоновано методику поетапного аналізу, яка базується на основі системного та ситуаційного підходів і призначена для вирішення завдань оптимізації та зниження загальновиробничих витрат. Автором пропонується здійснювати аналіз загальновиробничих витрат за структурними одиницями, що виділені відповідно до горизонтальних і вертикальних взаємозв’язків. Дотримання такої багаторівневості сприяє підвищенню оперативності та точності отриманих результатів, забезпечує безперервність аналізу й управління, взаємозв’язок техніко-економічних факторів за підприємством вцілому та його структурними підрозділами. Це дає змогу своєчасно контролювати планові завдання, впливати на фактори, що забезпечують ефективність використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів підприємства.

Поглиблено методику визначення впливу загальновиробничих витрат на собівартість кондитерських виробів шляхом врахування змінності витрат і бази розподілу, адаптовано методику АВС аналізу, яка передбачає проведення розрахунків із врахуванням наявності у складі загальновиробничих витрат різного цільового призначення, що підвищує точність, надійність та достовірність отриманих результатів.

Розроблено новий метод управління загальновиробничими витратами підприємств кондитерської галузі, що базується на визначені “простору ефективності виробництва” при заданих параметрах (якості, асортименту продукції та величини витрат) і реалізується шляхом вирішення задач оптимізації та зниження витрат і підвищення конкурентоспроможності підприємства. Застосування методу забезпечує гнучкість управління й обумовлює орієнтацію на досягнення стратегічних цілей.

 1.   Запропоновано науково-методичний підхід до аналізу загально-виробничих витрат, який ґрунтується на моделюванні та прогнозуванні впливів окремих статей калькулювання на сукупні витрати підрозділу, можливості кількісної оцінки впливів факторів на формування витрат, розробці показників економічності загальновиробничих процесів. На основі обґрунтованих концептуальних пропозицій щодо прогнозного аналізу загальновиробничих витрат розроблено економко-математичну модель визначення впливу витрат на собівартість виготовленої продукції з врахуванням надання послуг допоміжних підрозділів і методів розподілення витрат; модель визначення впливу зміни ставок розподілу, за якими загальновиробничі витрати включаються до собівартості видів виробів; модель управління за відхиленнями, котра базується на визначенні фактичних і планових впливів загальновиробничих витрат на собівартість кондитерських виробів та виміру величини змін таких впливів. Це дозволяє з єдиних методичних позицій проводити аналіз і обґрунтовувати рішення щодо ефективного використання ресурсів підприємства.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у наукових фахових виданнях

 1.  Мазуренко О.М. Вплив технологічних та організаційних особливостей кондитерського виробництва на побудову обліку загальновиробничих витрат / О.М. Мазуренко // Вісник Львівської комерційної академії: зб. наук. пр. (Серія економічна) / [ред. кол. Г.І. Башнянин, Ю.А. Дайновський, В.І. Єлейко та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. – Випуск 25. – С. 591–594 (0,25 друк. арк.).
 2.  Мазуренко О.М. Стан та перспективи розвитку кондитерського виробництва в Україні / О.М. Мазуренко // Вісник Львівської комерційної академії: зб. наук. пр. (Серія економічна) / [ред. кол. Г.І. Башнянин, Ю.А. Дайновський, В.І. Єлейко та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. – Випуск 24. – С. 405–410 (0,28 друк. арк.).
 3.  Мазуренко О.М. До питання розподілу загальновиробничих витрат підприємств кондитерської галузі України / О.М. Мазуренко // Вісник Львівської комерційної академії зб. наук. пр. (Серія економічна) / [ред. кол. Г.І. Башнянин, Ю.А. Дайновський, В.І. Єлейко та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. – Випуск 28. – С. 608–614 (0,40 друк. арк.).
 4.  Мазуренко О.М. Облік загальновиробничих витрат у системі управління підприємством / О.М. Мазуренко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : Міжнародний збірник наукових праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – [відп. ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець]. – Житомир : ЖДТУ. – 2008. – Випуск 3 (12). – С. 324-331 (0,54 друк. арк.).
 5.  Мазуренко О.М. Організація обліку на підприємствах кондитерської галузі за центрами витрат і центрами відповідальності / О.М. Мазуренко // Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць / [редакц. кол. В.В. Апопій, Ю.А. Дайновський, С.В. Скибінський та ін.]. – Львів : вид-во Львівської комерційної академії, 2009. – Випуск 10. – С. 144–148 (0,50 друк. арк.).
 6.  Куцик П.О. Поділ загальновиробничих витрат підприємств кондитерської галузі України на постійні та змінні / П.О. Куцик, О.М. Мазуренко // Збірник наукових праць / [за ред. д. с.-г. н., проф., акад. АН ВШ України, засл. діяча науки і техніки України, ректора університету М.І. Бахмата. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Випуск 17. – Т. 2. – С. 201–204 (0,40 друк. арк.).
 7.  Куцик П.О. Методи розподілу загальновиробничих витрат на підприємствах кондитерської галузі України – управлінський аспект / П.О. Куцик, О.М. Мазуренко // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / [відп. ред. О.Є. Кузьмін]. – Львів: в-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. – № 647. – С. 99–102 (0,40 друк. арк.).

Тези доповідей на конференціях

 1.   Мазуренко О.М. Математичне моделювання як метод аналізу загальновиробничих витрат на підприємствах кондитерської галузі промисловості України: матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. [“Облік, аналіз і контроль в системі  управління підприємством: теорія і практика: матеріали”] (Луцьк, 19-21 червня 2009 р.) / О.М. Мазуренко. – [відп. ред. З.В. Герасимчук]. – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2009. – С. 164–166 (0,15 друк. арк.).
 2.  Куцик П.О. Аналіз – ключова функція управління загальновиробничими витратами в кондитерської галузі України: теоретичні аспекти: матеріали V-ї міжнар. наукової конференції [“Бухгалтерський облік, аналіз і контроль в системі корпоративного управління: розвиток інтелектуальних і технічних можливостей”]. – Частина 1 (Краматорськ-Житомир, , 9-10 вересня 2009 р.) / П.О. Куцик, О.М. Мазуренко / М-во освіти та науки України, Житом. держ. технол. ун-т. – Житомир: ПП “Рута”, 2009. – С. 177-182 (0,46 друк. арк.).
 3.  Куцик П.О. Моделювання загальновиробничих витрат як метод управління собівартістю кондитерських виробів за відхиленнями: збірник тез доповідей учасників VIII міжнародної наукової конференції [“Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація”] (Київ, 26 березня 2010 р.) / П.О. Куцик, О.М. Мазуренко. – Київ: ДАСОА Держкомстату України, 2010. – С. 84-89 (0,30 друк. арк.).
 4.  Мазуренко О.М. Первинний облік в управлінні витратами: теорія, практика: матеріали V науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених [“Бухгалтерський облік, аналіз і контроль в системі управління підприємства”] (Львів) / О.М. Мазуренко. – [відп. за вип. Бачинський В.І.]. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії , 2010. – С. 27-29 (0,40 друк. арк.).
 5.  Мазуренко О.М. Особливості бюджетування загальновиробничих витрат на кондитерських підприємствах: матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції [“Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці”] (Ужгород, 26-28 квітня 2010 р.) / О.М. Мазуренко. – [відп. за вип. Даньків Й. Я.]. – Ужгород : УжНУ, 2010. – 378 с. (0, 20 друк. арк.).

АНОТАЦІЯ

Мазуренко О. М. Бухгалтерський облік та аналіз загально-виробничих витрат: теорія, методика, організація. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Житомирський державний технологічний університет, Житомир, 2010.

Дисертація присвячена дослідженню проблем обліку й аналізу загальновиробничих витрат підприємств кондитерської галузі.  

У роботі розглянуто економічну суть та класифікацію загально-виробничих витрат. Значна увага приділена теоретичним основам бухгалтерського обліку й аналізу загальновиробничих витрат.

Удосконалено існуючі підходи до організації та методики бухгалтерського обліку загальновиробничих витрат підприємств кондитерської галузі. Розроблено раціональну організацію та поглиблену методику аналізу загальновиробничих витрат, яка базується на економіко-математичному моделюванні, що підвищує ефективність управління витратами та собівартістю кондитерської продукції вцілому.

Ключові слова: бухгалтерський облік, аналіз, методика, організація, загальновиробничі витрати, управління, підприємства кондитерської галузі.

АННОТАЦИЯ

Мазуренко О. Н. Бухгалтерский учет и анализ общепроизвод-ственных затрат: теория, методика, организация. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.09 – бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам экономической деятельности). – Житомирский государственный технологический университет, Житомир, 2010.

Диссертация посвящена исследованию теоретических, методических и организационных положений в области учета и анализа, проведенные с целью усовершенствования существующей практики учета и анализа общепроизводственных затрат путем развития результатов, полученных предшественниками.

В работе исследована сущность общепроизводственных затрат и предложено их собственное толкование. Рекомендуется классифицировать общепроиз-водственные затраты по группам, которые выделены с учетом сложного характера формирования и разной экономической сущности частичных слагаемых общепроизводственных затрат.

В контексте решения задач исследованы организационные и технологические особенности кондитерского производства, которые определяют организационную структуру и формирование центров затрат и центров ответственности, а также служат основой построения информационных моделей затрат.

Проанализировано и критично оценено состояние научной проработанности проблемных и дискуссионных вопросов, связанных с учетом общепроизводственных затрат. Обоснованно целесообразность применения системного подхода и разработана его логика, которая позволяет усовершенствовать процесс управления. Предложена организация системы бухгалтерского учета затрат по разработанной матрице их формирования и распределения, которая детально раскрывает затраты по сферам деятельности, центрам затрат и центрам ответственности, уровням управления. Это дает возможность повысить аналитичность, точность и оперативность информации для целей калькулирования, анализа и управления. С целью правильного отражения и систематизации исследованных затрат разработаны для использования на предприятиях кондитерской отрасли учетные регистры.

Для усовершенствования учетного процесса разработаны методические рекомендации по детализации Плана счетов, его структуре, отражению общепроизводственных затрат предприятий кондитерской отрасли на счетах бухгалтерского учета. Это дает возможность надлежащего группирования информации для дальнейшего определения себестоимости отдельных видов готовой продукции.

Усовершенствование учета заключается в использовании обоснованных методов для деления затрат на постоянные и переменные, индивидуального показателя для каждой статьи (групп статей) для распределения между видами продукции, методов прямого расчета, последовательного распределения, взаимных услуг и их комбинации для включения затрат вспомогательных производств. Для повышения эффективности управления предприятием усовершенствовано отражение общепроизводственных затрат на счетах бухгалтерского учета.

В работе обосновано необходимость и возможность усовершенствования методики анализа затрат и предложена ее поэтапная реализация, которая базируется на основе системного и ситуационного подходов. Ее целью является решение задач оптимизации и снижения общепроизводственных затрат предприятий кондитерской отрасли. Это достигается с помощью разработанных автором моделей определения влияния затрат на себестоимость изготовленной продукции с учетом услуг вспомогательных подразделений и методов распределения затрат, а также модели определения влияния изменений ставок распределения и модели управления по отклонениям.

Для управления затратами разработан подход, суть которого заключается в моделировании и прогнозировании влияний отдельных статей калькулирования на общие затраты подразделения; количественной оценке влияний факторов на формирование затрат; формировании системы показателей эффективности производственных процессов. С целью более полного анализа общепроизводственных затрат адаптировано методику АВС анализа, которая дает возможность учитывать в составе затрат, затраты разного назначения, что обеспечивает эффективность использования ресурсов предприятия.

В работе предложены методы прогнозного анализа и их реализация по многоуровневой структуре, что повысит точность и реальность плановых заданий и создаст дополнительные возможности для текущего контроля, своевременного выявления и ликвидации негативных результатов, быстрого реагирования на отклонения в процессе деятельности и предупреждения их возникновения в будущем. А также, предложен новый метод управления ообщепроизводственными затратами предприятий кондитерской отрасли, который базируется на определенные „пространства эффективности производства” при заданных параметрах (качества, ассортимента продукции и величины затрат) и реализуется путем решения задач оптимизации и снижения издержек и повышения конкурентоспособности предприятия. Применение метода обеспечивает гибкость управления и обусловливает ориентацию на достижение стратегических целей.      

Предложенные рекомендации по усовершенствованию бухгалтерского учета и анализа общепроизводственных затрат предприятий кондитерской отрасли разрешат комплекс проблем по организации и методики их бухгалтерского учета, анализа, что повысит эффективность и конкурентоспособность функционирования предприятий.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, анализ, методика, организация, общепроизводственные затраты, управление, предприятия кондитерской отрасли.

ANNOTATION

Mazurenko O. M. Accounting and analysis of overheads: theory, methods and organization. – Manuscript.

The thesis for obtaining a scientific degree of a candidate of economic sciences, speciality 08.00.09 - Accounting, analysis and audit (according to the economic activities). - Zhytomyr State Technology University, Zhytomyr, 2010.

The thesis is devoted to accounting and analysis of overheads questions research of confectionary enterprises.

The economic fact and overheads classification are examined in the research. Proper attention is paid to theoretical accounting basis and analysis of overheads.

Existing approaches to organization and methods of accounting of overheads in confectionary enterprises are improved. The rational organization and enhanced methods of analysis of overheads are developed. They are based on economic-mathematical modelling that gives an opportunity of effective management of expenses and total production costs of confectionery products.

Key words: accounting, analysis, methods, organization, overheads, management, confectionary enterprises.


Підписано до друку 19.11.2010 р.

Формат 60х84/16. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman. Друк на різографі.

1 др. арк. 0,9 ум. др. арк. 1,1 облік. видавн. арк.  

Тираж 100 прим. Зам. 514.

Віддруковано в друк. видавництва Львівської комерційної академії

790111, м. Львів, вул. У. Самчука, 6. Тел. 276-07-75. e-mail drook@lac.lviv.ua

Свідоцтво Держкомітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України

Серія ДК № 246 від 16.11.2000 р.

1

1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

71186. Транзакции 496.74 KB
  Транзакция позволяет объединить операторы в группу и гарантировать что все операции внутри группы будут выполнены успешно. Если часть транзакции выполнится со сбоем, результаты выполнения всех операторов до места сбоя отменятся...
71187. MySQL+Lazarus: Работа и базой данных из Lazarus. TMySQL50Connection, TSQLTransaction, TSQLQuery – компоненты для работы с базой данных 937.82 KB
  Создайте пустой проект. В папку проекта необходимо скопировать библиотеку DLL для работы с MySQL. Скачать ее можно здесь: libmysql.dll. Разместите на форме компоненты TMySQL50Connection, TSQLTransaction, TSQLQuery из панели SQLbd; и компонент TDatasource из панели Data Access.
71189. Дополнительные возможности пакета программ SolidWorks 267 KB
  Цель: Изучить дополнительные возможности пакета программ SolidWorks. После занятия студент должен: Знать: Дополнительные возможности пакета программ SolidWorks. Уметь: Использовать в своей работе дополнительные возможности пакета программ SolidWorks.
71190. Создание эскизов в пакете программ SolidWorks 1.77 MB
  Цель: Изучить основные приемы создания эскизов в пакете программ SolidWorks. После занятия студент должен: Знать: Методику создания эскизов. Уметь: Создать эскиз различными методами.
71191. Создание трехмерной модели в программе SolidWorks 531.5 KB
  Цель: Изучить основные приемы создания трехмерных моделей в пакете программ SolidWorks. После занятия студент должен: Знать: Методику создания трехмерных моделей. Уметь: Создать трехмерные модели различными методами.
71192. Построение твердых тел сложной конфигурации в пакете программ SolidWorks 1.63 MB
  Цель: Изучить основные приемы построения твердых тел сложной конфигурации в пакете программ SolidWorks. После занятия студент должен: Знать: Методику построение твердых тел сложной конфигурации в пакете программ SolidWorks.
71193. Формирование чертежа в пакете программ SolidWorks 319 KB
  Цель: Изучить основные правила создания чертежей в пакете программ SolidWorks. После занятия студент должен: Знать: Правила создания чертежей в пакете программ SolidWorks. Уметь: Создать чертеж в пакете программ SolidWorks.
71194. Создание деталей из листового материала в пакете программ Solid-Works 597 KB
  Цель: Изучить основные процедуры создания деталей из листового материала в пакете программ SolidWorks. После занятия студент должен: Знать: Процедуры создания деталей из листового материала в пакете программ SolidWorks.