65238

Пріоритети бюджетної політики в умовах економічних перетворень

Автореферат

Финансы и кредитные отношения

Бюджетна політика є однією з основних складових державного регулювання економіки країни визначення бюджетної пріоритетності достатньо суттєво впливає на структурні перетворення у галузях економіки соціальній сфері рівень людського...

Украинкский

2014-07-27

198.5 KB

3 чел.

           КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ              

                                             УНІВЕРСИТЕТ    

Мярковський Анатолій Іванович

УДК 336.142.3

ПРІОРИТЕТИ БюджетнОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ

ЕКОНОМІчних перетворень

Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

                                                             Київ - 2010


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Київському національному торговельно-економічному університеті.

Науковий керівник:

доктор економічних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України

Чугунов Ігор Якович,

Науково-дослідний фінансовий інститут

Київського національного                          торговельно- економічного університету,

директор Інституту

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор,

заслужений  діяч науки і техніки України

Федосов Віктор Михайлович,

Київський національний  економічний університет

імені Вадима Гетьмана,

завідувач кафедри фінансів

кандидат економічних наук, професор

                                                  Булгакова Світлана Олексіївна,

                                                  Київський національний  

                                                  торговельно-економічний університет,

                                                  завідувач кафедри фінансів

Захист відбудеться 20 січня 2011 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради  К 26.055.03 у Київському національному торговельно-економічному університеті за адресою: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 21, корпус Д, ауд.Д-221.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19.

Автореферат  розісланий  16 грудня 2010 р.

   

   Вчений секретар

   спеціалізованої вченої ради              Г.В.Кучер


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Бюджетна політика є однією з основних складових державного регулювання економіки країни, визначення бюджетної пріоритетності достатньо суттєво впливає на структурні перетворення у галузях економіки, соціальній сфері, рівень людського капіталу, конкурентноспроможність національної економіки.   

        Розвиток суспільства зумовлює необхідність відповідних інституційних змін у взаємовідносинах між учасниками бюджетного процесу та  підвищення ефективності бюджетної політики у системі державного регулювання економіки. Від якості та своєчасності прийняття рішень щодо управління державними фінансами залежить збалансованість бюджетної системи та результативність бюджетного регулювання. Важливим є визначення економічної сутності та напрямів бюджетної політики як інструменту соціально-економічного розвитку, запровадження дієвих бюджетних механізмів у системі інституційного середовища суспільства, підвищення результативності програмно-цільового  методу  планування  видатків бюджету  як складової  державного регулювання економіки. 

Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних вчених у сфері державних фінансів, бюджетного регулювання можна назвати праці О.Богачової, Дж. Б’юкенена, А. Вагнера, Р. Дорнбуша, А. Ілларіонова, Дж. М. Кейнса, Т. Ковальової, П. Самуельсона, А. Cміта, Дж.  Стігліца, В. Танзі, Дж. Тобіна, А. Лаврова, А.Лаффера, С. Лушина, В. Лебедєва, Р. Масгрейва, А. Пігу, В. Родіонової, Г. Таллока, В. Танзі, С. Фішера, М. Фрідмена, Е. Хансена, Дж. Хікса, М. Ходоровича.

Питанням бюджетного регулювання та його впливу на соціально-економічний розвиток країни присвячені праці вітчизняних вчених:  С. Буковинського,С.Булгакової, О. Василика, В. Гейця, В. Глущенка, А. Даниленка, І. Запатріної, О.Кириленко, Л.Лисяк, І. Лук’яненко, І. Луніної, І. Лютого, Ц. Огня, В. Опаріна, Д. Полозенка, Г. П’ятаченка, В. Федосова, І. Чугунова, А. Чухна, С. Юрія та інших.

На даному етапі економічних перетворень важливим  є визначення напрямів та форм бюджетного регулювання, пріоритетів бюджетної політики, у тому числі на середньострокову  перспективу  виходячи  з  основних  засад  соціально- економічного розвитку країни, удосконалення державного регулювання  у сфері  формування доходів бюджету, планування та використання видатків бюджету, міжбюджетних відносин, що підвищить рівень ефективності функціонування економічної та бюджетної системи в цілому. Розробка і реалізація державної політики у сфері фінансово-бюджетних відносин має базуватися на науково обгрунтованих положеннях, що сприятиме збалансованості державних фінансів та посиленню керованості розвитку економіки країни. Зазначене свідчить про актуальність дисертаційної роботи та обумовило визначення її мети, завдань, об’єкту і предмету дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана як складова науково-дослідних робіт Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління Міністерства фінансів України: “Методи державного регулювання формування та використання фінансових ресурсів держави» (номер державної реєстрації 0106U005970),              “ Фінансові важелі державної політики економічного зростання” (номер державної реєстрації 0108U007390); “Теоретичні основи формування бюджетної політики в системі регулювання соціально-економічного розвитку країни” (номер державної реєстрації 0109U001968), автором надано відповідні матеріали та пропозиції щодо пріоритетів бюджетної політики, підвищення ефективності бюджетного регулювання в умовах економічних перетворень, внесення змін до Бюджетного кодексу України.  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розкриття теоретичних засад бюджетної політики та удосконалення методологічних засад бюджетного регулювання як інструменту забезпечення відповідних інституційних перетворень економіки, підвищення рівня соціально-економічного розвитку суспільства.

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких завдань:

 •  розкрити економічну сутність бюджетної політики як складової системи фінансового регулювання соціально-економічного розвитку країни;
 •  узагальнити досвід формування і реалізації бюджетної політики у країнах з розвинутою  та  перехідною  економікою;
 •  обґрунтувати доцільність інституційних змін бюджетної системи як     інструменту  державного  регулювання  економіки,  посилення  стимулюючої функції бюджетного механізму;
 •  показати  сутність  формування бюджетної політики, запровадження  відповідних бюджетних інструментів і механізмів у системі інституційного середовища суспільства;
 •   розвинути  методологічні засади бюджетного регулювання  у сфері  формування доходів бюджету, планування та використання видатків бюджету, міжбюджетних відносин;
 •  здійснити аналіз факторів, які впливають на формування та реалізацію бюджетної політики;
 •  розкрити особливості формування та реалізації пріоритетів бюджетної політики в умовах економічних перетворень;
 •  визначити пріоритети бюджетної політики на середньострокову перспективу

     виходячи з основних напрямів соціально-економічного розвитку суспільства.

Об’єктом дослідження є бюджетна політика у системі регулювання фінансово-економічних відносин держави.

Предметом дослідження є теоретичні та практичні питання пріоритетів бюджетної політики як інструменту впливу на соціально-економічний розвиток суспільства.

       Методи дослідження.У роботі застосовано сукупність методів і підходів, що дозволило  реалізувати  концептуальну  єдність  дослідження. Системний та структурний   методи  використано  при розкритті економічної сутності бюджетної політики як складової системи фінансового регулювання соціально-економічного розвитку країни. За допомогою порівняльного та факторного методів узагальнено досвід здійснення бюджетної політики у країнах  з  розвинутою  та перехідною  економікою.   Методи  наукового  абстрагування, синтезу застосовано  при  розкритті  особливостей формування та реалізації  пріоритетів бюджетної політики в умовах економічних перетворень.

         Інформаційну базу дослідження становили законодавчі та нормативно-правові акти з питань розвитку державних фінансів, формування та реалізації бюджетної політики, статистичні та аналітичні матеріали Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України Державного казначейства України, Державного комітету статистики України, відповідні монографії, наукові статті вітчизняних та зарубіжних вчених.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:

вперше:

- розкрито економічну сутність бюджетної політики як складової системи фінансового регулювання соціально-економічного розвитку країни та адміністративно-територіальних одиниць, що полягає у використанні сукупності інституційних бюджетних  механізмів з врахуванням  ступеню  динамічної збалансованості фінансових, економічних, соціальних взаємовідносин  суспільного середовища,  що  надасть  можливість  підвищити  стійкість  бюджетної  системи,  якісний  рівень  бюджетного  планування  та  прогнозування,  ефективність використання бюджетних коштів, результативність економічних  перетворень;

- запропоновано методологічні засади бюджетного регулювання, що ґрунтуються на інтеграції складових фінансового механізму у сфері формування доходів бюджету, планування та використання видатків бюджету, міжбюджетних відносин, управління  державним  боргом виходячи з циклічності економічного розвитку, стану державних фінансів, що сприятиме підвищенню дієвості бюджетної політики як вагомого інструменту розвитку соціально-економічних відносин суспільства;

    

       удосконалено:

- підходи щодо формування бюджетної політики,запровадження відповідних бюджетних інструментів і механізмів у системі інституційного середовища суспільства, що надасть можливість посилити взаємозв’язок бюджетного регулювання та  економічного, соціального розвитку країни;

- методологічні засади регуляторного механізму бюджетної політики,  з врахуванням складових, що впливають на її формування та реалізацію як взаємопов’язаних інститутів, які визначають особливості бюджетної системи , її розвитку та дія яких в сукупності спрямована на створення умов для забезпечення соціально-економічного розвитку держави та поліпшення добробуту громадян;

- положення щодо особливостей формування та реалізації пріоритетів бюджетної політики в умовах економічних перетворень, що сприятиме  підвищенню  ефективності  використання  бюджетної  системи  як  дієвого  інструменту розвитку суспільно-економічних відносин ;

дістало  подальшого розвитку:

- обґрунтування доцільності інституційних змін бюджетної системи, що надасть можливість посилення стимулюючої функції бюджетного механізму,  підвищення результативності програмно-цільового методу планування видатків  бюджету як складової державного регулювання економіки;

        - узагальнення та систематизація досвіду здійснення бюджетної політики у країнах  з  розвинутою  та  перехідною  економікою,  у  тому  числі  планування доходів,  видатків  бюджету, регулювання  міжбюджетних  відносин,  що  надасть  можливість  при  врахуванні  цього  досвіду  покращити  якісний  рівень прийняття  управлінських рішень у сфері державних фінансів, регулювання бюджетних відносин;

- підходи до визначення пріоритетів бюджетної політики на середньострокову перспективу з урахуванням запасу стійкості бюджетної системи,основних напрямів соціально-економічного розвитку суспільства, що сприятиме  підвищенню рівня динамічної  збалансованості бюджету.

Практичне значення одержаних результатів. Теоретичні положення та висновки дисертаційної роботи, що розкривають механізм формування та реалізації бюджетної політики в умовах економічних перетворень, мають практичне значення у процесі удосконалення системи бюджетного регулювання соціально-економічного розвитку суспільства.    

           Основні  наукові  результати  дисертаційної  роботі  було  використано  Міністерством  фінансів   України, Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету при  підготовці  проектів  нормативно - правових   актів   щодо  фінансово-бюджетного регулювання,  у тому числі Законів України про Державний бюджет  України ,  Декларацій  цілей та завдань  бюджету, Бюджетного кодексу України,   проведення експертизи законопроектів  з  питань державних  фінансів  (довідка  Міністерства фінансів України від 29.09.2010р.  № 31- 01080-01-17/26115,  довідка  Комітету Верховної Ради України з питань бюджету  від 29.09.2010р. № 04-14/14-1036).

Особистий внесок здобувача полягає у розкритті сутності формування бюджетної політики як інструменту регулювання соціально-економічного розвитку суспільства.   Наукові результати та висновки, які виносяться на захист, одержані автором самостійно.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та методологічні положення, результати дисертаційного дослідження доповідалися на науково-практичних конференціях: “Бюджетна реформа в Україні: проблеми та шляхи їх розв’язання” (м. Київ, 2001р.),“ Бюджетна політика стимулювання  економічного  зростання та механізми її реалізації ” (м. Київ, 2006р.),“ Розвиток    фінансової   системи України в умовах трансформаційних    перетворень ”    (м. Київ, 2006р.), “Розвиток фінансової  системи України в умовах  економічної  глобалізації ”  (м. Київ, 2008р.),  “ Фінансово-  бюджетна  стратегія  в  сучасних соціально-економічних  умовах”  (м. Київ, 2009р.), “Пріоритети фінансової політики України на сучасному етапі соціально-економічного розвитку” (м. Київ, 2009р.),   “Фінансово-бюджетна  складова  в  умовах  трансформації  економіки”   (м. Київ, 2010р.) ”, семінарах, круглих столах “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України”  (м. Київ, 2010р.).

Публікації. Основні положення та результати дисертації опубліковано у

10 наукових працях, у тому числі  4  монографіях, 6  статтях у наукових фахових виданнях  загальним обсягом 45,8  друк. арк.

Обсяг та  структура роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 227 сторінок, основний зміст роботи викладено на               176  сторінках. Дисертація містить 4 таблиці, 7 рисунків, 18 додатків, список використаних джерел включає 245 найменувань на  22 сторінках.

                                        ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі дисертаційної роботи розкрито актуальність теми дослідження, сформульовано його мету та завдання, визначено предмет та об’єкт, наукову новизну і практичне значення одержаних результатів дослідження.

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади бюджетної політики» розкрито економічну сутність бюджетної політики як складової системи фінансового регулювання соціально-економічного розвитку країни та адміністративно-територіальних одиниць, розглянуто її роль в системі державного регулювання економіки, узагальнено зарубіжний досвід щодо формування та реалізації бюджетної політики та визначено можливості його використання в Україні.

Основна мета бюджетної політики полягає у забезпеченні економічного зростання на засадах інституційного, інвестиційного розвитку та структурних перетворень, ефективного використання природно-ресурсного, людського потенціалу; створення сприятливих умов для збільшення обсягів виробництва відповідно до інноваційного напряму економічного розвитку, у тому числі розбудова високотехнологічної, наукоємної інфраструктури промисловості, підтримка розробки та впровадження нанотехнологій; зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування; підвищення якості соціального захисту та рівня життя населення. Важливим є забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, для  цього необхідно  забезпечити  достатньо високий рівень  інституційних  перетворень  бюджетного середовища. Вирішення завдань бюджетної політики залежить від вибору та реалізації методів бюджетного регулювання, тому перш за все при формуванні бюджетної політики необхідно чітко визначити її пріоритети, які повинні бути досягненні при її реалізації.

Бюджет є вагомою складовою системи фінансового регулювання економіки, його збалансованість, оптимальність є однією з основних умов економічного зростання. Обсяг і порядок утворення основного централізованого державного грошового фонду в сукупності з напрямами і методами використання цих коштів створюють умови для виконання органами влади управлінських функцій, що суттєво впливає на досягнення цілей системи бюджетного регулювання, яка реалізується  через складові  механізму бюджетної політики.

       У процесі перспективного бюджетного планування створюються умови для вирішення найбільш вагомих завдань державного впливу на економічний розвиток. Необхідність забезпечення узгодженого функціонування всіх складових бюджетної системи і важливість своєчасного розв'язання наявних суспільних проблем призводять до того, що бюджетний процес постає як об'єкт державного регулювання. Система середньострокового бюджетного планування як одна з основних складових системи державного регулювання економіки є сукупністю фінансово-бюджетних та соціально-економічних складових та відповідних взаємозв'язків, у тому числі доходна частина бюджету, видаткова частина бюджету, дефіцит бюджету, державний борг, податкове регулювання, міжбюджетні відносини, внутрішнє та зовнішнє економічне середовище.

         На основі дослідження теоретико-методологічних засад бюджетної політики розкрито економічну сутність бюджетної політики як складової системи фінансового регулювання соціально-економічного розвитку країни та адміністративно-територіальних одиниць, що полягає у використанні сукупності інституційних механізмів бюджетного простору з врахуванням ступеню динамічної збалансованості фінансових, економічних, соціальних взаємовідносин суспільного середовища. Розробка та проведення бюджетної політики є динамічним процесом, на який впливає стан зовнішнього і внутрішнього економічного середовища. Бюджетна політика має бути  спрямована на соціально-економічний  розвиток країни та регіонів, створення умов для підвищення якості державних послуг та життя населення.

       Дослідження зарубіжного досвіду формування і реалізації бюджетної політики дозволило визначити основні бюджетні пріоритети на сучасному етапі        розвитку  економіки,  у  тому  числі  запровадження та підвищення  рівня середньострокового бюджетного планування; удосконалення системи планування і моніторингу соціально-економічної результативності бюджетних витрат за допомогою якісних і кількісних індикаторів. Накопичений світовий досвід щодо напрямів бюджетної політики показує, що реформа у сфері бюджетних відносин повинна проводитися з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку як країни і регіону, так і конкретних галузей економічної діяльності. Перехід до середньострокового бюджетного планування та прогнозування набув широкого застосування у країнах з розвинутою економікою. На даному етапі розвитку державних фінансів у європейських країнах з метою спрямування обмежених бюджетних ресурсів на виконання пріоритетних завдань державної політики   простежується тенденція до відповідних перетворень системи управління бюджетними видатками.

Бюджет є важливим елементом системи фінансового регулювання економіки, його збалансованість, оптимальність є однією з основних умов економічного зростання, бюджетна політика має будуватися на основі науково обґрунтованої концепції розвитку бюджетних відносин, спрямованої на створення умов для підвищення якості державних послуг, соціально-економічного розвитку країни та регіонів. При формуванні бюджетної політики держава повинна виходити з необхідності забезпечення фінансової та соціальної стабільності.

Бюджетна стратегія,  дієвість форм і методів управління державними  фінансами формують відповідну дохідну частину бюджету, від ступеня оптимізації обсягів і структури доходів та видатків бюджету залежить рівень економічного зростання країни. Економічна природа бюджетного регулювання як процесу полягає у сукупності взаємовідносин  економічних, правових, інституційних бюджетних компонентів, пов’язаних з визначенням основних напрямів та пріоритетів бюджетної політики, плануванням та прогнозуванням бюджетних показників, формуванням та виконанням бюджету, здійсненням контролю за  використанням бюджетних коштів.  

          З метою розробки і реалізації фінансово-бюджетного регулювання протягом певного періоду бюджетна політика має визначатися виходячи з циклічності економічного розвитку, стану державних фінансів і запасу стійкості бюджетної системи, суттєве зменшення якого може призвести до ускладнень у проведенні ефективного бюджетного регулювання щодо позитивного впливу на економічне зростання. Інституційний підхід передбачає розгляд бюджетного регулювання як динамічної системи, що постійно вдосконалюється відповідно до основних макроекономічних завдань. Створення відповідних інституційних умов для формування та реалізації ефективної бюджетної політики потребує використання адаптивної системи бюджетного регулювання, що сприятиме досягненню збалансованого та стійкого соціально-економічного розвитку країни.

         Другий розділ «Бюджетна політика у системі державного регулювання економіки» присвячений розгляду бюджетної політики як інструменту соціально-економічного розвитку, визначено фактори, які впливають на формування та реалізацію бюджетної політики.

Бюджет є важливим інструментом впливу на розвиток економіки і соціальної сфери. За його допомогою держава, забезпечуючи перерозподіл валового внутрішнього продукту, змінює структуру суспільного виробництва, впливає на результати підприємницької діяльності, здійснює соціальні реформи. При цьому держава застосовує різні форми впливу на економіку, у тому числі надання субсидій підприємствам і населенню, здійснення державних інвестицій, бюджетне фінансування галузей, які визначають науково-технічний прогрес, досягаючи таким чином в кінцевому результаті відповідних змін економічних пропорцій. Бюджетна політика є однією з вагомих складових забезпечення економічного зростання. Посилення впливу бюджету на розвиток вітчизняного виробництва, стимулювання інституційних змін у економіці вимагає розгляду функціональних можливостей та призначення доходів бюджету в умовах економічних перетворень. Доходи бюджету доцільно розглядати як фактор, що впливає на сукупне споживання через вплив на рівень дохідності соціальних груп і видів економічної діяльності.

На сучасному етапі розвитку бюджетної системи необхідним є визначення впливу податкового навантаження на реальні доходи зведеного бюджету та зростання реального валового внутрішнього продукту, впливу централізації видатків бюджету на економічне зростання, суттєву роль відіграє виявлення взаємозв’язку між зазначеними показниками з лагами у часі. При збільшенні питомої ваги доходів зведеного бюджету України у валовому внутрішньому продукті на один відсотковий пункт за період  2001-2009 років  приріст реального валового внутрішнього продукту зменшується на 1,47 відсоткового пункту.  

Подальший розвиток системи планування та виконання бюджетів, що ґрунтується на принципах програмно-цільового методу, потребує удосконалення стадій бюджетного процесу щодо запровадження елементів середньострокового планування, посилення спрямованості бюджетного планування на кінцеві результати та підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів. Впродовж останніх  років бюджетна політика не у достатній мірі забезпечувала економічне зростання країни на засадах інвестиційно-інноваційного розвитку та структурно-інституційних перетворень. Одним з основних завдань бюджетного регулювання є упорядкування кількості бюджетних програм, зокрема шляхом складання головними розпорядниками бюджетних коштів плану діяльності на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до середньострокових пріоритетів; розробки та затвердження паспортів бюджетних програм, складання звітів про їх виконання; здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних програм, внутрішнього фінансового контролю за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.

      Динаміка частки видатків зведеного бюджету України у валовому внутрішньому продукті протягом  2001-2009 років (табл. 1) показує, що найбільше середнє значення цього показника за наведений період  становлять видатки на соціальний  захист  та   соціальне   забезпечення -  6,86 відсотка;   освіту - 5,93 ;   економічну діяльність - 4,71 відсотка; найменше - видатки на охорону навколишнього природного середовища - 0,31 відсотка ; духовний та фізичний розвиток - 0,77 ; житлово-комунальне господарство - 0,87 відсотка. При цьому зазначена питома вага видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення збільшилася за відповідний період на 2,94 відсоткові пункти, освіту - 2,45; економічну  діяльність - 1,23  відсоткові пункти;  зменшилася - на загальнодержавні функції - 0,99 відсоткові пункти; оборону -  0,63 відсоткові пункти. Питома вага видатків зведеного бюджету України у валовому внутрішньому продукті за наведений період становила 30,53 відсотка, у тому числі у 2001-2005 роках -  28,83 відсотка, 2006-2009 роках - 32,67 відсотка.     

                                                                                                                                             

                                                                                                                            

                                                                                                                           Таблиця 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Питома вага видатків зведеного бюджету України у ВВП, %

Функціональна класифікація

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Загальнодержавні функції

4,62

3,80

3,75

3,57

3,51

3,66

3,37

3,26

3,63

Оборона

1,69

1,57

1,97

1,79

1,34

1,17

1,32

1,24

1,06

Громадський порядок, безпека та судова влада

2,06

2,23

2,19

2,28

2,32

2,34

2,56

2,86

2,66

Економічна діяльність

3,41

3,19

4,57

5,68

4,38

5,05

5,80

5,67

4,64

Охорона навколишнього природного середовища

0,32

0,29

0,34

0,35

0,28

0,30

0,31

0,29

0,28

Житлово-комунальне господарство

0,77

0,62

0,68

0,78

0,89

1,47

0,82

0,95

0,82

Охорона здоров’я

3,16

3,34

3,63

3,52

3,51

3,63

3,71

3,54

4,00

Духовний та фізичний розвиток

0,63

0,64

0,77

0,78

0,79

0,80

0,79

0,83

0,91

Освіта

4,85

5,43

5,60

5,32

6,07

6,20

6,15

6,43

7,30

Соціальний захист та соціальне забезпечення

5,68

5,60

4,85

5,65

9,09

7,63

6,75

7,84

8,62

Всього

27,19

26,71

28,35

29,72

32,17

32,25

31,58

32,91

33,92

                       

           Для виконання основних завдань щодо формування адаптованої  до сучасних економічних вимог системи управління державними фінансами, підвищення ефективності та прозорості їх використання, досягнення визначених цілей соціально-економічного розвитку необхідним є удосконалення програмно-цільового методу планування бюджету у частині підвищення результативності діяльності розпорядників бюджетних коштів, розробка системи оцінки виконання бюджетних програм виходячи з необхідності отримання конкретних кінцевих результатів. Важливим напрямом подальшого розвитку системи державного регулювання соціально-економічного розвитку також є удосконалення системи бюджетного планування в напряму посилення його наукової обґрунтованості, ефективності та результативності. Питання удосконалення бюджетного механізму у сфері міжбюджетних відносин є достатньо важливими у процесі розробки і реалізації бюджетної політики країни, процес регулювання міжбюджетних відносин значною мірою впливає на соціально-економічний розвиток держави та адміністративно-територіальних одиниць. Підходи до формування місцевих бюджетів забезпечуватимуть реалізацію основного напряму бюджетної політики щодо створення належних умов для виконання органами місцевого самоврядування покладених на них функцій через зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів; запровадження дієвих інструментів стимулювання регіонального розвитку; удосконалення механізму розрахунку доходів та видатків, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів; упорядкування видаткових повноважень місцевих бюджетів.

          У третьому розділі «Напрями розвитку  системи бюджетного регулювання в умовах економічних перетворень» обґрунтовано необхідність інституційних перетворень бюджетної системи, запропоновано підходи до визначення пріоритетів бюджетної політики на середньострокову перспективу з урахуванням запасу стійкості бюджетної системи.

Важливим є створення умов щодо подолання наслідків фінансово-економічної рецесії шляхом проведення ефективної бюджетної політики спрямованої на перехід до інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки.

Існуючі на даний час інститути, які визначають особливості бюджетної системи, не у достатній мірі забезпечують вплив держави на темпи та якість економічного зростання, тому необхідним є підвищення якісного рівня функціонування бюджетної системи, здійснення інституційних змін системи бюджетного регулювання, що надасть можливість посилення стимулюючої функції державних фінансів. Бюджетна політика забезпечуватиме створення сприятливих умов для збільшення обсягів виробництва відповідно до інноваційного напряму економічного розвитку та структурно-інституційних перетворень, стимулювання соціальної розбудови країни, підвищення якісного рівня життя населення, одночасно з посиленням рівня  збалансованості системи бюджетного регулювання.

       Визначено доцільність підвищення рівня методологічного забезпечення регуляторного механізму бюджетної політики з врахуванням факторів, які впливають на її формування та реалізацію як системи взаємопов’язаних інститутів, що визначають особливості бюджетної системи та її розвитку, функціонування яких в сукупності спрямована на створення умов для забезпечення соціально-економічного розвитку країни. Бюджетне регулювання має визначатися виходячи з циклічності економічного зростання, стану державних фінансів, запасу стійкості бюджетної системи та надає можливість впливати на темпи і пропорції соціально-економічного розвитку суспільства.

       Бюджетна політика має бути узгодженою з пріоритетами макроекономічного регулювання, важливим є визначення основних напрямів бюджетних видатків з метою забезпечення стратегічної спрямованості розвитку економіки країни. Планування бюджетних показників має ґрунтуватися на агрегованих показниках економічного і соціального розвитку, у процесі бюджетного прогнозування належить враховувати показники, які характеризують динаміку стану економіки з урахуванням впливу зовнішніх чинників, визначати взаємний вплив фінансово-бюджетних і соціально-економічних показників, оптимізувати розподіл та оцінити ефективність використання бюджетних ресурсів у короткостроковій і середньостроковій перспективі для розв'язання питань забезпечення обмеженими бюджетними ресурсами пріоритетних напрямів розвитку економіки та соціальної сфери.

        Встановлення пріоритетів бюджетної політики на середньострокову та довгострокову перспективи, здійснення системної оцінки досягнення відповідних цілей та завдань соціально-економічного розвитку країни, визначених при плануванні бюджетів минулих періодів надає можливість своєчасного прийняття управлінських рішень у сфері державних фінансів, адекватного реагування на зміни внутрішнього та зовнішнього економічного середовища. Визначення пріоритетів державної підтримки, спрямованої на економічне зростання та соціальний розвиток є одним з важливих завдань бюджетної політики.

        Інститут бюджетного регулювання має ґрунтуватися на сукупності форм,  засобів, механізмів формування та реалізації завдань бюджетної політики, які визначають умови взаємовідносин учасників бюджетного процесу. Основними пріоритетними напрямами розвитку бюджетної системи в визначено запровадження середньострокового бюджетного планування у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів, бюджетних програм; удосконалення методологічних засад програмно-цільового методу планування бюджету; застосування дієвих підходів управління державними фінансами. Однією з основних цілей бюджетної політики є забезпечення стійкого довготривалого економічного зростання, шляхом структурно-інноваційних перетворень економіки, створення  сприятливого  інвестиційного  середовища,  достатньо високого  рівня соціально-економічного розвитку суспільства з урахуванням збалансованості державних фінансів, що реалізується через інститути бюджетного регулювання.

        Перспективне прогнозування видатків бюджету є важливим інструментом державного регулювання економічних і соціальних процесів, оскільки обґрунтовує напрями використання бюджетних коштів у майбутньому з урахуванням визначених цілей та пріоритетів соціально-економічного розвитку держави на середньо- та довгострокову перспективу. Прогнозний показник питомої ваги видатків зведеного бюджету України у валовому внутрішньому продукті за      2011-2015 роки становить 31,74 відсотка, найбільше середнє значення цього показника за наведений період  становлять видатки на соціальний  захист  та   соціальне   забезпечення -  7,75 відсотка;   освіту - 5,94;   економічну діяльність - 4,85; охорону здоров’я -  3,65; загальнодержавні функції - 3,53 відсотка; найменше - видатки на охорону навколишнього природного середовища - 0,35 відсотка; духовний та фізичний розвиток - 0,87; житлово-комунальне господарство - 1,05; оборону - 1,27; громадський порядок,безпеку та судову владу - 2,48 відсотка.

Сучасний етап розвитку бюджетних відносин характеризується посиленням ролі бюджетних видатків у процесі регулювання соціально-економічного розвитку держави та регіонів. Запропоновані методологічні засади бюджетного регулювання, які ґрунтуються на інтеграції складових фінансового механізму у сфері формування доходів, планування та використання видатків бюджету, міжбюджетних відносин, підходи щодо формування бюджетної політики сприятимуть підвищенню дієвості бюджетної політики як вагомого інструменту розвитку соціально-економічних відносин суспільства. Для досягнення достатнього рівня бюджетної результативності важливим є упорядкування та оптимізація кількості бюджетних програм, зокрема шляхом складання головними розпорядниками бюджетних коштів плану діяльності на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до середньострокових пріоритетів; розробки та затвердження паспортів бюджетних програм, складання звітів про їх виконання; здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних програм, внутрішнього фінансового контролю за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.

Розробка і реалізація бюджетної політики мають спиратися на науково обґрунтовані положення та результати проведених досліджень з питань бюджетних відносин, що безперечно посилить збалансованість державних фінансів та створить необхідні умови для підвищення рівня керованості економічних процесів. Інституційна модель бюджетної політики має поєднати, соціальні та інноваційні бюджетні складові, що забезпечить якісний рівень функціонування фінансово-економічної системи держави.

                                                     

                                                     ВИСНОВКИ

У результаті проведеного дослідження теоретичних та практичних проблем бюджетного регулювання як інструменту впливу на соціально-економічний розвиток суспільства зроблені наступні висновки:

        1. Бюджетна політика є ефективним інструментом регулювання соціально-економічного розвитку. Система бюджетного регулювання грунтується на сукупності  фінансово-економічних  взаємовідносин,  інституційних бюджетних складових  щодо визначення та реалізації основних напрямів бюджетної політики, планування і прогнозування бюджетних показників, використання бюджетних коштів, здійснення контролю за виконанням бюджету, досягнення відповідних соціально-економічних цілей та завдань. Доцільним є використання регуляторного механізму бюджетної політики, який базується на інтеграції бюджетного регулювання у сфері доходів,  видатків  бюджету, міжбюджетних відносин, державного боргу.

          2. Формування системи бюджетного регулювання відповідно основним завданням соціально-економічного розвитку країни  потребує концептуальних підходів до визначення пріоритетів бюджетної політики,  до  яких  можна  віднести забезпечення економічного зростання на засадах інституційного, інвестиційного розвитку та структурних перетворень, ефективного використання природно-ресурсного, людського потенціалу; створення сприятливих умов для збільшення обсягів виробництва відповідно до інноваційного напряму економічного  розвитку, у  тому  числі  розбудова  високотехнологічної, наукоємної інфраструктури промисловості, підтримка розробки  та  впровадження нанотехнологій ;  зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування;  підвищення якості соціального захисту та рівня життя населення.

         3. Підвищення ефективності державного управління в сучасних фінансово-економічних умовах набувають особливої значущості. З метою реалізації соціально - економічних пріоритетів розвитку країни необхідне підвищення якісного рівня функціонування бюджетної системи, у тому числі запровадження середньострокового бюджетного планування у розрізі головних розпорядників  бюджетних  коштів, бюджетних програм;  удосконалення  методологічних засад програмно-цільового методу планування бюджету; застосування дієвих підходів управління державними фінансами.  Для розробки і реалізації збалансованого бюджетного регулювання пріоритети бюджетної політики повинні визначатися виходячи з циклічності економічного розвитку, стану державних фінансів та запасу стійкості бюджетної системи, на кожному етапі економічного розвитку існує необхідність обґрунтування та  запровадження відповідних важелів бюджетного механізму. 

    4. Для досягнення достатнього рівня бюджетної результативності важливим є упорядкування та оптимізація кількості бюджетних програм, зокрема шляхом складання  головними  розпорядниками  бюджетних  коштів  плану  діяльності  на  наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до середньострокових пріоритетів; розробки та затвердження паспортів бюджетних програм, складання  звітів  про  їх  виконання;   здійснення  управління  бюджетними  коштами у межах встановлених  бюджетних  повноважень  та  проведення  оцінки  ефективності бюджетних  програм, внутрішнього  фінансового  контролю  за  повнотою  надходжень,  взяттям  бюджетних  зобов’язань  розпорядниками та   одержувачами бюджетних коштів. 

         5. З метою проведення збалансованої бюджетної політики важливим є забезпечення подальшого розвитку методологічних засад середньострокового бюджетного прогнозування та програмно-цільового методу планування видатків бюджету, посилення взаємозв'язку річного і перспективного бюджетного планування, застосування сучасних форм і методів управління бюджетними коштами, державним та місцевим боргом, зміцнення фінансової основи місцевих бюджетів, удосконалення системи державного внутрішнього фінансового контролю та посилення відповідальності учасників бюджетного процесу; посилення стимулюючої функції податкової системи та приведення її у відповідність з пріоритетами державної політики соціально-економічного розвитку.

         6. Важливим є посилення стимулюючої складової міжбюджетного регулювання шляхом забезпечення взаємозв'язку між коефіцієнтом вирівнювання та середнім індексом виконання розрахункових показників місцевих бюджетів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів; підвищення рівня заінтересованості органів місцевого самоврядування у збільшенні обсягу власних доходів, інвестиційної складової місцевих бюджетів; удосконалення системи надання та використання субвенцій на реалізацію цільових інноваційних проектів соціально-економічного розвитку;  застосування відповідних галузевих стандартів надання суспільних послуг; систематизація видаткових повноважень місцевих бюджетів; використання фінансових важелів подолання диспропорцій соціально-економічного розвитку територій; розмежування повноважень між державним та місцевими бюджетами на засадах збалансування загальнодержавних і регіональних інтересів.

            7. Бюджет є вагомою складовою системи фінансового регулювання економіки, його збалансованість, оптимальність є однією з умов економічного зростання; бюджетна політика має формуватися на основі науково обґрунтованих засад розвитку фінансово-економічних відносин, спрямованих на підвищення якості державних послуг, соціально-економічного розвитку суспільства  та є інструментом державного регулювання економіки, визначення бюджетної пріоритетності достатньо суттєво впливає на структурні перетворення у галузях економіки, соціальній сфері, рівень людського капіталу, конкурентноспроможність національної економіки.  Від якості та своєчасності прийняття рішень щодо управління державними фінансами залежить збалансованість бюджетної системи та результативність бюджетного регулювання.

          8. Бюджетне регулювання впливає як одночасно, так і з лагами у часі на темпи соціально-економічного розвитку, збалансованість бюджетної системи та  забезпечуватиме виконання завдань соціально-економічного розвитку держави та адміністративно-територіальних одиниць, однак при цьому важливою є підтримка запасу бюджетної стійкості. На  сучасному  етапі  розвитку  державних  фінансів необхідне  переосмислення сутності бюджетної системи у процесі регулювання економіки, підвищення теоретико-методологічного рівня бюджетної політики та, враховуючи вітчизняний і зарубіжний досвід, розробка на основі виявлених особливостей бюджетного процесу нової парадигми системи бюджетного регулювання, з одного боку, як інструменту впливу, з іншого - як об’єкта регулювання економічного розвитку.

         9. Перетворення системи бюджетного регулювання значною мірою пов’язано зі зміною інституційного середовища суспільства, складові бюджетної політики удосконалюються з розвитком соціально-економічної сфери, економічної стратегії та характеризують адаптаційні можливості бюджетної системи. Зважаючи, що бюджет є найважливішим елементом системи фінансового регулювання економіки, його збалансованість, оптимальність є однією з основних умов економічного зростання, бюджетна політика має будуватися на основі науково обґрунтованої концепції розвитку бюджетних відносин у складі фінансової політики, спрямованої на створення умов для підвищення якості державних послуг, соціально-економічного розвитку країни. При формуванні бюджетної політики держава повинна виходити з необхідності забезпечення фінансової та соціальної стабільності.

       10. Виходячи зі стратегії розвитку економіки, пов’язаної з підвищенням рівня її ендогенної складової, необхідні відповідні інституційні зміни у системі бюджетного регулювання економіки, що формується у певному середовищі суспільства. Вирішення завдань бюджетної політики залежить від вибору та реалізації методів бюджетного регулювання, тому перш за все при формуванні бюджетної політики необхідно чітко визначити її пріоритети, які повинні бути досягненні при її реалізації. Розвиток суспільства зумовлює необхідність відповідних інституційних змін у взаємовідносинах між учасниками бюджетного процесу та  підвищення ефективності бюджетної політики у системі державного регулювання економіки.

           Список опублікованих праць за темою дисертації

монографії, розділи у колективних працях:

 1.  Мярковський А. І. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України / М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко та ін. – К. : НДФІ, 2004. – Розд. 1.3: Пріоритети бюджетної політики на середньострокову та довгострокову перспективу. – С. 69–99. (1,4 друк. арк.)
 2.  Мярковський А. І. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / М. Я. Азаров, В. А. Копилов, Л. К. Воронова та ін. ; за заг. ред.
  М. Я. Азарова. – К. : НДФІ, 2006. – Розд.1.2: Бюджетна система України та її принципи; розд.6: Напрями удосконалення Бюджетного кодексу України. – С. 36–64, 505–631. (7,2 друк. арк.)
 3.  Мярковський А. І. Фінанси України: інституційні перетворення та напрями розвитку / за ред. І. Я. Чугунова. – К. : ДННУ АФУ, 2009. – Розд. 4: Фінансово-бюджетний механізм регулювання соціально-економічного розвитку ; розд. 5: Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку місцевого самоврядування. – С. 458–754. (21,8 друк. арк.)
 4.  Мярковський А. І. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / Ф. О. Ярошенко, В. А. Копилов, А.І. Мярковський та ін.; за  заг. ред. Ф.О. Ярошенка. –К.:УДУФМТ,2010.–Розд.1:Бюджетна система України та основи бюджетного процесу; післямова: Бюджетний кодекс України -підгрунтя інноваційного розвитку . – С. 15–157, 553–572. (10,5 друк. арк.)

                                        у наукових фахових виданнях:

 1.  Мярковський А.І.Основні напрямки бюджетної реформи/ А.І.Мярковський // Наукові праці НДФІ. – 2004. – Вип. 6 (29). – С. 132–139. (0,5 друк. арк.)
 2.  Мярковський А. І. Основні напрями бюджетної політики на сучасному етапі соціально-економічного розвитку / А. І. Мярковський // Наукові праці НДФІ. – 2006. – Вип. 2 (35). – С. 7–12. (0,4 друк. арк.)
 3.  Мярковський А. І. Бюджетний кодекс України в контексті бюджетної реформи / А. І. Мярковський // Фінанси України. – 2009. – № 8. – С. 3–18.
  (1,2 друк. арк.)

 1.  Мярковський А. І. Формування місцевих бюджетів як складова соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць /
  А. І. Мярковський // Наукові праці НДФІ. – 2009. – Вип. 2 (47). – С. 3–17.             (1,1 друк. арк.).
 2.  Мярковський А.І. Пріоритетні напрями бюджетної політики /
  А. І. Мярковський // Наукові праці НДФІ. – 2010. – Вип. 1 (50). – С. 3–14.             

   (0,9 друк. арк.).

 1.  Мярковський А.І.,Чугунов І.Я. Бюджетна політика як складова соціально-економічного  розвитку  країни / А.І.Мярковський, І.Я.  Чугунов // Вісник КНТЕУ. – 2010. –№ 5. – С. 5–15. (0,8 друк. арк.).

 

                                                     АНОТАЦІЯ

Мярковський А.І. Пріоритети бюджетної політики в умовах економічних перетворень. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, 2010.

Розкрито економічну сутність бюджетної політики як складової системи фінансового регулювання соціально-економічного розвитку країни.  Запропоновано методологічні засади бюджетного регулювання, що ґрунтуються на інтеграції складових фінансового механізму у сфері формування доходів бюджету, планування та використання видатків бюджету, міжбюджетних відносин, управління  державним  боргом.

Обґрунтувано доцільність інституційних змін бюджетної системи, що надасть можливість посилення стимулюючої функції бюджетного механізму,  підвищення результативності програмно-цільового методу планування видатків  бюджету.Узагальнено та систематизовано досвід здійснення бюджетної політики  у країнах  з  розвинутою  та  перехідною  економікою, визначено пріоритети бюджетної політики на середньострокову перспективу.

Удосконалено  підходи  щодо  формування  бюджетної  політики, запровадження  відповідних бюджетних інструментів і механізмів у системі інституційного середовища суспільства, методологічні засади регуляторного механізму бюджетної політики, положення щодо особливостей формування та реалізації пріоритетів бюджетної політики в умовах економічних перетворень.

         Ключові слова: бюджет, бюджетна система, бюджетна стратегія, бюджетне регулювання, бюджетний механізм, пріоритети бюджетної політики.

                                                       АННОТАЦИЯ

Мярковский А. И. Приоритеты бюджетной политики в условиях экономических преобразований. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.08 - деньги, финансы и кредит. - Киевский национальный торгово-экономический университет, Киев, 2010.

          Раскрыта экономическая сущность бюджетной политики как составляющей системы финансового регулирования социально-экономического развития страны и административно-территориальных единиц, заключающаяся в использовании совокупности институциональных бюджетных механизмов с учетом степени динамичной сбалансированности финансовых, экономических, социальных взаимоотношений общественной среды что позволит повысить устойчивость бюджетной системы, качественный уровень бюджетного планирования и прогнозирования, эффективность использования бюджетных средств, результативность экономических преобразований.

         Предложены методологические основы бюджетного регулирования, основанные на интеграции составляющих финансового механизма в сфере формирования доходов бюджета, планирования и использования расходов бюджета, межбюджетных отношений, управления государственным долгом исходя из цикличности экономического развития, состояния государственных финансов, что будет способствовать повышению действенности бюджетной политики как весомого инструмента развития социально-экономических отношений общества.

         Обоснована целесообразность институциональных изменений бюджетной системы, что даст возможность усиления стимулирующей функции бюджетного механизма, повышения результативности программно-целевого метода планирования расходов бюджета как составляющей государственного регулирования экономики.

         Обобщен и систематизирован опыт осуществления бюджетной политики в странах с развитой и переходной экономикой, в том числе планирование доходов, расходов бюджета, регулирования межбюджетных отношений, что позволит при учете этого опыта улучшить качественный уровень принятия управленческих решений в сфере государственных финансов, регулирования бюджетных отношений.

        Определены приоритеты бюджетной политики   на среднесрочную перспективу с учетом запаса устойчивости бюджетной системы, основных направлений социально-экономического развития общества, что будет способствовать повышению уровня динамической сбалансированности бюджета.

       Усовершенствованы подходы относительно формирования бюджетной политики, введение соответствующих бюджетных инструментов и механизмов в системе институциональной среды общества, методологические основы регуляторного механизма бюджетной политики, положения об особенностях формирования и реализации приоритетов бюджетной политики в условиях экономических преобразований.

        Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, бюджетная стратегия, бюджетное регулирование, бюджетный механизм, приоритеты бюджетной политики.

                                         

                                                      ANNOTATION

Myarkovskiy A. I. Priorities for budget policy in economic transition. – Manuscript.

Dissertation for obtaining PhD (candidate of economic science) on the specialty 08.00.08 – money, finance and credit. – Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, 2010.

The economic essence of budget policy as a component of the financial regulation of social and economic development. Methodological principles of the budget, based on the integration of components of the financial mechanism in the formation of budget revenues, planning and use of budget expenditures, intergovernmental relations, public debt management.

Substantiated the expediency of institutional change the budget system that will enable the strengthening of stimulating function of the budget mechanism, increasing the effectiveness of software-based method of planning the budget. Generalized and summarized the experience of budget policy in countries with developed and transitional economies, priorities budget policy over the medium term.

Improved approaches to the formation of budget policy, budget implementation of appropriate tools and mechanisms in the system of institutional protection of society, and methodological foundations of the regulatory mechanism of budget policy, the provisions of the features of forming and implementing the priorities of budget policy in economic transformations.

        Key words: budget, budget system, budget strategy, budgetary control, budgetary mechanism, budget policy priorities.

                                  

                                   

                                   Підп. до друку____ 2010. Формат 60х90/16.

Автор. арк. 0,9.  Обл.-вид. арк. 1,3.

Наклад 100 прим.

Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ.

02156, м. Київ, вул. Кіото, 19.

1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

79284. Наем, отбор и прием персонала 19.63 KB
  Наем отбор и прием персонала Наем на работу представляет собой деятельность по привлечению специалистов обладающих профессиональными квалификационными качествами в соответствии с требованиями вакантных рабочих мест и должностей. Наиболее часто источники найма персонала группируются как внешние и внутренние активные и пассивные низко и высокозатратные кратко и долгосрочные. Как источники найма на работу могут рассматриваться: случай средние школы техникумы ПТУ ВУЗы в виде практик стажировок направлений клиенты и поставщики...
79285. Деловая оценка персонала 16.2 KB
  Делова оценка персонала– анализ соответствия профессиональных и личных характеристик (компетенций) индивида требованиям должности, которую он занимает или на которую он претендует, при помощи определенных критериев.
79286. Профориентация и трудовая адаптация персонала 13.38 KB
  Профориентация и трудовая адаптация персонала Профессиональная ориентация и адаптация выступают важным составным элементом системы подготовки кадров и являются регулятором связи между системой образования и производством. Профессиональная ориентация представляет собой систему мер по профинформации профконсультации профподбору и профадаптации которая помогает человеку выбирать профессию наиболее соответствующую потребностям общества и его личным способностям и особенностям. Сложились следующие формы профориентационной работы: ...
79287. Основы организации труда персонала 15 KB
  Основы организации труда персонала Модель организации труда как и модель любой организации может быть представлена в трех основных аспектах. Вопервых организация труда как структура. Она определенным образом располагает соединяет моменты труда орудия груда предметы труда и сам труд. Вовторых организация труда как динамическая система т.
79288. Высвобождение персонала 55.85 KB
  Высвобождение персонала Высвобождение персонала это вид управленческой деятельности предусматривающий комплекс мероприятий по соблюдению правовых норм и организационно-психологической поддержки со стороны администрации при увольнении работников. Виды высвобождения персонала из организации приведены на рис. тот вид высвобождения который практически не прогнозируется администрацией и как правило происходит для нее неожиданно. Однако с точки зрения работника это наиболее мягкий вид высвобождения: работник готов покинуть организацию и...
79289. Управление социальным развитием организации 11.87 KB
  Управление социальным развитием организации Говоря об управлении социальным развитием организации можно использовать термин Социальная политика организации которая характеризуется как часть политики управления персоналом и включающая в себя все цели и мероприятия связанные с добровольными социальными услугами организации. Социальная политика организации означает уважение признание заслуг и поощрение людей. Соответственно этому система дополнительных социальных льгот должна быть не только привлекательной для сотрудника но и...
79290. Организация обучения персонала 19.09 KB
  Организация обучения персонала. Следует различать три вида обучения. Отечественный и зарубежный опыт выработал три концепции обучения квалифицированных кадров: Концепция специализированного обучения ориентирована на сегодняшний день или ближайшее будущее и имеет отношение к соответствующему рабочему месту. Концепция многопрофильного обучения является эффективной с экономической точки зрения так как повышает внутрипроизводственную и внепроизводственную мобильность работника.
79291. Аттестация персонала 13.3 KB
  Аттестация персонала организаций основного звена управления процедура определения квалификации уровня знаний практических навыков деловых и личностных качеств работников качества труда и его результатов и установления их соответствия несоответствия занимаемой должности. Аттестация персонала служит юридической основой для переводов продвижения по службе награждения определения размера заработной платы а также понижения в должности и увольнения. Аттестация направлена на улучшение качественного состава персонала определение степени...
79292. Управление деловой карьерой, служебно-профессиональным продвижением 353.73 KB
  Деловая карьера поступательное продвижение личности в какойлибо сфере деятельности изменение навыков способностей квалификационных возможностей и размеров вознаграждения связанных с деятельностью; продвижение вперед по однажды выбранному пути деятельности достижение известности славы обогащения. Планирование и контроль деловой карьеры заключаются в том что с момента принятия работника в организацию и до предполагаемого увольнения с работы необходимо организовать планомерное горизонтальное и вертикальное продвижение работника по...