65282

Удосконалення електрогідравлічних установок з ємнісними накопичувачами енергії для забезпечення їх багатофункціональності

Автореферат

Энергетика

Метою досліджень є створення енергетичних установок і комплексів для здійснення електрогідравлічних процесів, що забезпечують ефективну та високопродуктивну роботу в різних галузях промисловості.

Украинкский

2014-07-28

200.5 KB

0 чел.

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

         

Мнухін  Владислав  Анатолійович

 

                                                                                            УДК 622.411.33: 621.31

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕлектрогІдравлІчНих  

установок  З  ЄмНІСНИМИ  накопиЧУВАЧАми  ЕнергІЇ для  ЗАбеЗпеченНя  Їх  БАГАТОфункцІональностІ

Спеціальність  05.09.01  Електричні машини  і апарати

Автореферат

дисертації на здобуття наукового  ступеня

кандидата  технічних наук

Донецьк – 2010

Дисертацією  є   рукопис.

Роботу  виконано в Державному Макіївському науково-дослідному  інституті з безпеки робіт у гірничій промисловості (МакНДІ)   (м. Макіївка)  і Державному вищому навчальному закладі «Донецький  національний  технічний  університет» Міністерства  освіти та науки  України   (м. Донецьк).

Науковий  керівник :   доктор  технічних наук, професор  

Сивокобиленко Віталій  Федорович,  

Державний вищий навчальний заклад «Донецький  національний  технічний  університет» Міністерства  освіти та науки  України   (м. Донецьк),   завідувач  кафедри  електричних  станцій.

Офіційні опоненти:

доктор  технічних наук, професор  

Яковенко Валерій Володимирович,

Східноукраїнській Національний Університет ім. В.Даля, завідувач кафедри електромеханіки;

кандидат технічних наук, доцент

Маренич Костянтин Миколайович,

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»,

завідувач кафедри «Гірничоі електротехніки і автоматики ім. Р.М. Лейбова»

Захист   дисертації відбудеться  17 червня  2010 р. о 1315 годині на засіданні  спеціалізованої вченої ради  Д 11.052.02 ДНВЗ «Донецький  національний  технічний  університет» за адресою: Україна, 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58, 8-й  навчальний  корпус (ауд. 8.514).  

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці ДВНЗ «Донецький  національний  технічний  університет» за адресою: Україна, 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58, 2-й  навчальний  корпус.

Автореферат  розісланий  «_____» _______  2010 р.

Вчений  секретар  

спеціалізованої вченої ради   Д 11.052.02

кандидат  технічних наук, доцент       А.М. Ларін

ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  РОБОТИ

Актуальність теми. Реалізація в промисловості електрогідравлічних   технологій   нерозривно пов'язана з розробкою та використанням генераторів імпульсного електричного струму (ГІС) високої напруги,  з конденсаторними батареями значної ємності. Створення таких високомобільних пересувних електрогідравлічних установок потребує вирішення питань, пов`язаних із визначенням параметрів електрогідравлічних процесів – робочих  струмів, тисків, які виникають в зоні розряду і рідини, що оточує цю зону і досягають – до 1,5 ГПа, і  температури до (15÷ 20)·103 оС.  Крім того, потрібно враховувати, що виробничий  процес часто може відбуватися на значній  площі заводського  цеха чи шахти, з такими змінними умовами, як температура,  вологість,  а самі  об'єкти  дії  внаслідок багатьох років служби повинні мати достатню механічну міцність.

З урахуванням викладеного, розроблення багатофункціональних  електрогідравлічних  пристроїв з потужними ємнісними накопичувачами енергії є актуальною науково-технічною  задачею.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Робота  виконувалася відповідно до «Програми підвищення безпеки праці  на вугільних шахтах України на 2002-2005 рр.»,  тема 1710202140 «Розробити способи  і засоби підвищення ефективності дегазації та боротьби з газодинамічними явищами шляхом електрогідравлічного впливу на гірський масив», № ДР 0102 U 007403 «Програми підвищення безпеки праці на вуглевидобувних і шахтобудівних підприємствах», тема 17050811010 «Розробити технологію  боротьби з газоди-намічними явищами шляхом електрогідравлічного  впливу  на  вуглепородний  масив» № ДР 0108 U 00379.

Мета і завдання дослідження. Метою досліджень є створення енергетичних  установок і комплексів для здійснення електрогідравлічних процесів, що забезпечують ефективну та високопродуктивну роботу в різних галузях промисловості.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

-  провести теоретичні та експериментальні дослідження в зовнішніх  силових електричних розрядних колах і у внутрішніх колах електрогідравлічної  установки  для визначення параметрів,  процесів, що проходять там;

-  створити методику проектування і виконати розрахунки силових  робочих електродів, що мають високу стійкість до протікання сильних розрядних  струмів;

-  розробити наукові основи проектування генераторів  імпульсних  струмів на основі ємнісних накопичувачів для електрогідравлічних установок, що забезпечують високу стабільність мобільних робочих  процесів у різних галузях  промисловості.

Об'єкт досліджень – процеси взаємодії електрогідравлічної  установки з робочим навколишнім середовищем, які забезпечують  повну передачу  енергії,  накопиченої  в  генераторі  імпульсних  струмів.

Предмет дослідження – перехідні процеси в генераторах імпульсних  струмів для розроблення методів їх проектування із заданими енергетичними характеристиками.

Методи досліджень. Для виконання досліджень використано такі теоретичні та експериментальні методи, зокрема:  виявлення закономірностей  і установлення кількісних співвідношень між статичними параметрами  електрогідравлічної  установки  й параметрами  перехідного  процесу – для  вибору їх оптимального співвідношення (метод С.К. Годунова);  математичного  моделювання  динамічних явищ на основі  еліптичних  інтегралів – для  вибору найбільш зносостійкої та безпечної  конструкції  електрода  електрогідравлічної установки; математичної статистики – для прогнозування роботи генератора імпульсних  струмів в умовах, що відрізняються від дослідних, методи граф-моделей – для опису процесу виконання робіт на установці  в нормальних  і аварійних  режимах.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

1) вперше установленно вплив парогазової порожнини, що виникає при  електрогідравлічному процесі,  на  об'єкт  оброблення за допомогою математичної моделі, заснованої на диференціальних  рівняннях, що відображають  електричний  розряд в робочій  рідині  методом С.К. Годунова;

2) одержано регресійні   залежності параметрів розряду  – струму,  напруги, тривалості процесу, тиску від характеристик  електрогідравлічної  установки, таких, як ємність батареї і її  робоча  напруга , які отримані на основі експериментальних даних і дозволяють із заданою точністю здійснювати проектування   електрогідравлічних установок, включаючи використання сучасних  молярних  конденсаторів надвисокої  ємності;

3) запропонованно опис поведінки складної самозамикальної електродної системи в процесі  роботи від ємнісного  накопичувача, із застосуванням математичного  апарату, який  базується  на  використанні еліптичних  інтегралів;

4) установлено, що роботу багатофункціональних силових електрогідравлічних  установок  з ємнісними накопичувачами  енергії  в складних  промислових  умовах доцільно планувати на основі граф-моделей їх функціонування як для  нормальних, так і для аварійних  режимів.  

Практичне значення одержаних результатів полягає:

1. Дослідженнями,  наведеними  в роботі, створено  передумови для розробки нормативного документа «Методика використання розрядно-імпульсної технології для очищення внутрішньої поверхні  водовідливних  трубопроводів від відкладень на  діючих шахтах і шахтах, що закриваються»,  затвердженої  Мінпаливенерго в  установленому порядку.

2. Результати  роботи використано під час розроблення нової мобільної  електрогідравлічної установки  типу  «Імпульс-4» з потужним  ємнісним  накопичувачем на 16 · 103 мкФ і відпрацювання  технології її застосування  в різних  промислових  умовах.

3. Результати дисертації у вигляді створеної  установки  використано  при плануванні  та виконанні  робіт з очищення  стоякових  труб на  зупинених  шахтах державного підприємства «Обласна дирекція Донвуглереструктуризація».

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно поставлено мету, визначено  задачі досліджень,  ідею  роботи,  сформульовано  основні  наукові  положення,  висновки,  виконано  постановку  натурних  лабораторних  і промислових експериментів, одержано аналітичні залежності, які   характеризують   роботу  потужного  ємнісного  накопичувача  енергії   в різних  режимах.

Апробація  результатів  дисертації. Основні  положення  та результати  досліджень доповідалися на Міжнародній науково-практичній конференції  «XXI  століття – проблеми  та перспективи освоєння родовищ корисних копалин», м.Дніпропетровськ, 1998 р.; семінарах кафедри «Електропостачання промислових підприємств і міст» Вищого державного навчального закладу «Донецький  національний технічний університет», у 2006-2007 рр.; на міжнародній науково-практичній конференції у Чеській  республіці, м. Острава, 2007 р.;  на секції «Попередження та ліквідація підземних  аварій»  вченої  ради  НДІГС «Респіратор», м. Донецьк, 2009 р.  

Публікації.  За результатами   виконаних  у дисертаційній роботі досліджень  опубліковано 22 наукові праці, із них 8  у фахових виданнях ВАК України, 11 патентів України,  3 тези доповідей.

Структура та обсяг дисертації.  Дисертація складається із вступу, шісти  розділів, висновків, списку  використаних  джерел із 83 найменувань. Загальний обсяг роботи 137 сторінок,  67 рисунків, 31 таблиця  і  12  додатків.     

ОсновнИЙ ЗМІСТ роботи

У першому розділі  «Стан питання і напрями досліджень» дано  уявлення про електрогідравліку, як  високоенергетичний  процес,  стосовно до різних галузей техніки та виробництва, що дозволяє створити безпечні високоенергетичні  та  екологічно  чисті  технології  для  різних галузей народного господарства.

Аналіз шляхів розвитку електрогідравлічних  установок, який є у цьому розділі, дозволив  накреслити заходи щодо подальшого вдосконалювання  цілої  низки цих безумовно перспективних електричних пристроїв нового  покоління.

Електричний вибух  в технологічних процесах у ряді випадків  є  єдино можливим  інструментом,   який дозволяє різко скоротити об’єми  ручної праці,  підвищити  культуру праці до рівня сучасних вимог, одержати  фізико-хімічні ефекти  при  масовому  виробництві, у  різних  галузях  промисловості.     

У розділі  показано, що для вирішення поставлених задач потрібно виконати  створення  нових і модернізацію попередніх потужних ємнісних накопичувачів енергії,  підвищивши  ККД її перетворення на механічну роботу. Зазначені технічні заходи дозволять  підвищити  інтенсивність  механічної дії на  об’єкт оброблення, причому особливо це стосується  застосування  молярних  конденсаторів надвисокої  ємності.

У другому розділі  «Моделювання  електрогідравлічного   впливу  при різній потужності  розрядного контуру» виконано  аналіз  моделей  деяких  авторів, що відображає спробу  математично  описати  процес  впливу  електрогідравлічного  вибуху на навколишнє середовище.  Показано, що  всі  теоретичні  підходи  (автомодельні уявлення, модель нестисливої рідини, акустичний  метод,  модель  Кірквуда-Бете) мають  один  і той же недолік, що полягає в можливості їх  коректного  використання  лише  для опису  початкової  стадії  процесу, так як вони  не  забезпечують «зв’язки» усього процесу  в  єдину  комплексну  модель. Тому,  найбільш  прийнятним у нашому разі  є  метод  С.К. Годунова.

Моделювання  роботи  органу  розряду ЕГД-установки  виконувалося  для  циліндричної порожнини, тобто для найбільш типового випадку, який  трапляється на практиці (розряд у шпурі, свердловині, трубопроводі,  шламопроводі та  ін.) При  одній  чи  декількох   парах  електродів   водні  проміжки мають активний опір  

                           Ом,                                           (1)

де  l – відстань між сусідніми електродами,  м;  s – деяка ефективна поверхня електродів, м2; - питома провідність водяного проміжку, Ом

При цьому рух  рідини  може  бути  описано  системою   диференціальних  рівнянь  (2):

;

                              ;              (2)

,

де   t – час;  х, у – декартові координати; u, υ – компоненти швидкості руху рідини вздовж осей x і y відповідно; Р – тиск;   ρ – густина.

Сітку  для   числового визначення  параметрів  наведено  на рис. 1.

Як рівняння  стану беремо залежність тиску від густини рідини  

                                                                                                              (3)

                        

де    В = 3045 · 105 Па;   m = 7,15; ρ0 = 103 кг/м3

Припускаючи, що при розряді процес розширення газу в порожнині квазістаціонарний,  одержуємо, що рівняння  процесу  в ній  буде мати  вигляд: 

    (4)

            

де   Рк, Vк – тиск і об'єм парогазової порожнини; N(t) – швидкість уведення енергії  (потужність виділення енергії). 

На  рис. 2  наведено  залежність тиску  на  стінці  порожнини  від часу. Криві  1 і 2  показують тиск у точках  А  і  В відповідно,  а  крива 3  показує тиск на стінці  порожнини  в площині, що проходить  через  канал   розряду.

Аналіз   наведених залежностей  і результатів  розрахунків показує, що зменшення відстані від  каналу розряду до стінки в два рази за наявності діелектричного корпусу, який виконує роль жорсткої  вставки  дозволило збільшити максимальний  тиск на стінці на 25 %, не зважаючи  на  двократне  зменшення енергії, яка виділяється  в каналі розряду.

Одержана математична  модель, яка установлює  залежність  між  ефектом  електрогідравлічного  впливу  (робочим  тиском  на об’єкт  оброблення) і  параметрами  установки,  дозволяє  обгрунтовано  вибрати її енергетичні  параметри вже на стадії проектування стосовно до області  практичної   реалізації електрогідравлічного комплексу.

Розробивши  методи оцінки  механічної  дії електрогідравлічного  розряду на об’єкт  оброблення,  торкнемося  тепер  принципів створення  достатньо  потужного  розрядного  контуру, який формує  указаний  розряд.  

У третьому розділі „Обгрунтування структури і параметрів електрогідравлічної установки” описано принципову електричну схему  потужної  ЕГД-установки,   наведену  на рис. 3.  Виходячи з вибраних вихідних  параметрів, крива струму розряду може бути описана рівняннями,  наведеними  в таблиці 1.

Рис.  3.  Принципова  електрична схема  електрогідравлічної установки  «Імпульс-4»

Таблиця 1  

Параметри  струму розряду при  С ≥ 15000 мкФ

з/п

С, мкФ

δ1,  с-1

δ2,  с-1

i0, кА

i, кА

1.

15000

-893

-1407

183,5

i = 183,5 (e - 893  t- е -1407t)

2.

16000

-770

-1530

124,1

i = 124,1 (e - 770  t- е -1530 t)

3.

17000

-688

-1612

102,1

i = 102,1 (e - 688  t- е -1612 t)

4.

18000

-625

-1675

89,8

i = 89,8 (e - 625  t- е - 1675 t)

5.

19000

-575

-1725

82,0

i = 82,0 (e - 575  t- е - 1725 t)

6.

20000

-533

-1767

76,4

i = 76,4 (e - 533  t- е - 1767 t)

Одержані  розрахункові  криві  струмів  розряду мають такий вигляд (рис. 4):

Аналіз  процесу  розряду  виконувався  на основі  експе-риментальних  даних,  отри-маних в свердловині завглибшки 420 м  (рис. 5).  При цьому статистичні  методи   вибору  моделі і її  оцінки  використовувалися в повному обсязі. Лінійні  регресійні  залежності  з відповідними  критеріями, що описували  процес при  електричному  розряді  в свердловині,    наведено   в табл. 2.

Дані табл. 2 показують, що одержані рівняння мають достатньо високі  основні  статистичні  критерії і можуть бути використані для подальшого аналізу. За одержаними рівняннями будувалися  залежності вихідних факторів   від  одного із вхідних, значення  інших  вхідних  факторів при цьому бралися екстремальними. На рис.  6   наведено такі  залежності:

I = f(U, C);  tф = f(I, C); tр = f (I, C, tф, l);   Р1 = f(I, l);  Р1= f(C, l),

Аналіз  цих  залежностей  показує, то  тиск  на фронті ударної хвилі  зростає (у 1,52 рази)  зі збільшенням  (на 60,0%) ємності  батареї конденсаторів (залежність  2 на рис. 5 г).  Зі збільшенням  величини  розрядного струму з 6 до    9 кА тиск  зростає  на 33,3 % (залежність  1 на рис. 5  г). З наближенням місця розташування давача тиску  до  зони  розряду  слід чекати вищих значень величин  тиску, що  наочно відбито залежністю 3 на рис. 5  г. Збільшення  ємності  батареї  конденсаторів  для  одержання  більшої  енергії викликало лише незначну (на 17,6%) зміну струму (залежність 2  на рис. 6 а), але супроводжу-валося великим зрос-танням  (на 61,8 %) як часу  наростання  переднього  фронту  струму  розряду (залежність 2 на рис.  6 б), так і тривалості  розряду  (на 65,3%) (залежність 2 на рис. 6 в). Виходячи з  технології, бажано не мати розряди наймен-шої тривалості, у яких найбільша можлива енергія  подавалася би в канал розряду в перші моменти,  коли  об'єм каналу  найменший.

Рис. 5. Типові  осцилограми  процесу  розряду  в  свердловині


Таблиця 2  

Регресійні  залежності  та критерії оцінки параметрів процесу розряду

Ви-хід-ний фак-тор

Вхід-ний фак-тор

Коеіцієнт регресії

Пере-тинання

Коеіцієнт кореляції

Т-кри-терій

Множ. коеіцієнт  коре-ляції

Крите-рій  Фішера

Аси-метрія

Ексцес

χ1- крит. для норм.

χ2 – крит  для незал.

ДІ х1,658

Рmax

I

U

С

0,76350

0,00018

0,05

0,43

0,47

4,22

4,77

0,60

23,27

2,77

0,41

14,40

38,22

2,02

1,92

1,96

11,72

9,64

7,97

tф

I

С

-0,01589

0,00004

0,39

0,20

0,63

-1,28

7,22

0,64

28,95

2,24

0,63

11,61

-1,00

0,25

0,23

0,25

1,16

1,03

0,78

tр

I

С

tф

l

-1,1120

0,00103

7,0424

16,6824

7,83

-0,63

0,06

0,10

-0,79

-3,47

2,82

2,42

-8,49

0,89

39,88

2,94

3,50

2,94

15,34

4,51

4,21

6,45

21,12

10,80

-1,96

РI

I

l

277,4326

-5362,441

3228,46

-0,14

-0,62

1,74

-5,52

0,65

16,04

6,54

13,19

10,01

4,95

2389,81

2224,92

2423,71

5711,37

3307,79

1787,86

РI

С

l

0,20749

-4703,430

1783,28

0,003

-0,62

1,13

-5,41

0,63

14,64

6,74

12,95

15,53

-1,00

2321,15

2266,88

3324,29

4989,59

3349,75

2022,58

 Примітка:      U – максимальне  значення  імпульсу  напруги;

                         I – максимальне значення  імпульсу струму,  кА;

                        С – ємність батареї установки, мкФ;

                        tф – тривалість  фронту  хвилі  розряду, мс;

                        tр – тривалість  процесу  розряду, мс;

                        l – відстань від точки  розряду  до точки  реєстрації тиску, м;

                        Р – тиск,  МПа. 


Рис. 6. Регресійні  залежності  процесу  розряду   в свердловині

У четвертому розділі "Створення електродів електрогідравлічної  установки,  що забезпечують  задані  робочі функції"  на основі  детального  вивчення принципів роботи  електродної системи потужної  електрогідравлічної  установки створено  математичну модель принципово нового пристрою наступного  покоління, яке  одночасно  із забезпеченням  стабільності  розрядів в шпурах здійснює попередне і автоматичне  замикання свердловини, що уможливлює будь-яке довільне розташування робочого  органу установки  в оброблюваному просторі.

Пристрій  (рис. 7 а)  складається з джерела енергії 1, гідронасоса  високого  тиску 2 для подання рідини по гідромагістралі 3 і  колектору 4   у зону  розряду, розрядного кабелю  5,   робочого органу 6, що складається з  гідрозакрива  7 для  герметизації свердловини  зі струмоводами, що проходять  через  його корпус і з’єднують  електроди  8 через розрядний кабель  5 із джерелом  енергії  1,  корпусу 9  зі  зворотним  клапаном, який знаходиться  на його  бічній поверхні  10.  Багатоланковий робочий орган  6  додатково  включає   жорсткі  11  і гнучкі  12  елементи, послідовно  з'єднані  через  рифлені  струмопровідні  муфти 13, що зв’язують  хвостовик 14  жорсткого елемента  і металічне обплетення  15  гнучкого  елемента, а для  гальванічного  контакту  між  муфтою 13  і  жорстким елементом 11 останній виконано зі струмопровідним герметизувальним  ущільнювачем 16.  Корпус   гідрозакрива  7 армовано  металічним обплетенням 15,  у вигляді якого виконано  один із струмоводів. Другий струмовід 17, що проходить усередині гідрозакрива, виконано   гнучким,  причому довжина його визначається з виразу

                                                                      (5)

де    Δl –  величина скорочення  гідрозакрива  у включеному стані:

                                                                                (6)

                                      ,                                         (7)

де      dr  –  внутрішній  діаметр  корпусу  гідрозакрива у включеному стані;

  dТ  –  діаметр гнучкого  струмоводу;

  k = sin α.

  Е (α) – повний  еліптичний  інтеграл

                            Е (α) = .                                 (8)

Внутрішню  поверхню, яка повернута до гнучкого  елемента 12 частини муфти 13  виконано   рифленою  (рис. 7 б) на довжині  l12 d1, де  d1  – діаметр  металічного  обплетення  гнучкого  елемента з кроком  (0,2-0,3) d1  з глибиною   рифлення  (0,04-0,06) d1.

Вибір  гнучкого  струмоводу за формулою (5) обумовлений тим, що у разі  використання жорсткого  центрального  струмоводу  і в разі спрацьовування еластичного  гідрозакрива, тобто збільшення його  в діаметрі  за рахунок скорочення довжини, виникає поздовжня сила, яка  призводить до  виникнення значних зусиль у місцях кріплення струмоводу,  котрі  можуть  зруйнувати даний  вузол.  Довжина гнучкого  струмоводу, визначувана за (5) обумовлена  тим, що його вигин усередині  гідрозакрива  під  дією  осьових сил відбувається  по кривій, що описується рівнянням синусоїди, де D =  – її  амплітуда, а     (l – Δl) – її півперіод (рис. 7 в).

б)

в)

Рис.  7.  Гідрозакрив у складеному стані

Виконані  дослідження   дозволили  створити  робочий орган  з ресурсом  більше 2000  розрядних  циклів,  який у  40÷50 разів  вище, ніж ресурс  у найкращих зарубіжних  аналогів.

У п’ятому розділі  «Обгрунтування застосовуваної  технології ефективного  використання  електрогідравлічних  установок»  наводяться  результати  практичної  реалізації  розроблених  пристроїв з потужними  ємнісними  накопичувачами  енергії  на  підприємствах вугільної та металургійної  промисловості. Висока  стабільність розрядів, що повторюються  багаторазово в протяжних об’єктах   (трубо- і  шламопроводах)  забезпечує  ефективне очищення їх від  особливотвердих  внутрішніх  відкладень без  порушення  технологічного процесу. Для реалізації цих  методів  в умовах  діючих  шахт  і металургійних  заводів використовувалися  описані  раніше  пристрої подачі  кабелю на  об’єкт  оброблення  і робочі  органи-електроди  з  різними  технічними  характеристиками.

Окремим  напрямом упровадження  потужних  електрогідравлічних  установок  є  використання   розрядної  технології для очищення  елементів  підводної   конструкції  суден без їх  докування.

У результаті проведення випробувань установлено, що поверхня  бака, виготовленого з елементів  плавучого дока була очищена на 100 % від пластової  іржі, включаючи покриті водою поверхні, що відповідає ступеню очищення М-II-II згідно з  РД-31.28.31-23 еталонів ступеня очищення.  

Крім того, установка  використовувалася  для  руйнування  бетонів особливовисокої міцності, які характеризуються високою технологічністю, низькою собівартістю, безпекою і екологічною чистотою. Ураховуючи специфіку застосовуваної технології, можна казати про перспективи використання зазначеної техніки та технології для руйнування всебічних мінеральних і інших негабаритів, фундаментів у підвалах житлових будинків, а також під час розбирання завалів у надзвичайних ситуаціях.

Загальною рисою усіх запропонованих до реалізації конструкцій і методів електрогідравліки в промисловості є властивість безперервності  основних  технологічних  процесів чи стабільності  всього  виробництва  в цілому.

У розділі шість «Економічна ефективність і екологічна чистота  реалізації  електрогідравлічних  установок у промисловості» показано, що електрогідравлічна технологія, є екологічно чистим, безпечним і добре контрольованим процесом. Дійсно, з одного боку, ми маємо  фактичні застосування  вибухової речовини, наприклад  тротилу, при строго нормованих  впливах. Осцилограми струмів і напруг розрядів у рідині при постійних параметрах розрядного контуру практично  повністю  ідентичні розрядам, що базуються  на застосуванні хімічних  ВР. З другого боку, метод не потребує безпосередньо самої вибухівки, детонаторів, вибухових пристроїв, які можуть бути викрадені з місця виконання робіт і використані  в будь-яких інших недобрих  цілях.

Починаючи  з 2003 року проводилися роботи з очищення вертикальних  водовідливних трубопроводів на  шахтах ім. О.П. Войкова  Краснодонської ДЛШ  і  «Міуська»  Торезької  ДЛШ  ДК «Вуглереструктуризація», що ліквідуються. На цих шахтах було відновлено  проектний переріз вертикальних трубопроводів, прокладених у свердловинах. Характеристики цих  трубопроводів і економічна ефективність реалізації  нових  технологій наведено  в  таблиці  3.

Із таблиці  3  виходить, що  очищення тільки  вертикального відрізку  водовідливних  трубопроводів уже  дозволяє одержати істотне, до 30%, збільшення  продуктивності  насосних  установок  і, як наслідок, знизити витрати на електроенергію за рахунок зменшення питомої енергоємності  відкачування води.

Таблиця 3  

Ефективність очищення шахтних  трубопроводів

Найменування

об’єкта

Продуктивність водовід-ливу до очищен-ня,  

м3 /год

Продуктивність  водовід-ливу після очищен-ня,  

м3 /год

Питома енерго-

ємність відкачування води до очищення,

Питома енерго-

ємність відкачування води після очищення,  

Річна  економія витрат на  електро-енергію,

 

ш. «Міуська»,

свердловина № 4  

213

296

2,63

2,17

242,0

ш. «Міуська»,

свердловина № 5  

210

292

2,64

2,18

240,0

ш. «Міуська»,

свердловина № 6   

210

292

2,64

2,18

240,0

ш. ім. О.П. Войкова, свердловина

№ 65 БУ

207

293

2,42

1,98

231,8

ВиСНОВКИ

У  дисертаційній  роботі  одержано  нове  рішення  актуальної  науково-технічної   задачі створення досконалішої електрогідравлічної  установки  з потужним  ємнісним   накопичувачем  енергії   на  основі  розробки  нових  методів  розрахунку і проектування енергетичних комплексів, що  дозволило  розширити  їх  технічні  можливості та область  застосування  в  різних  галузях  промисловості,  тобто зробити багатофункціональними.

Основні  результати,  одержані в роботі:

1. Розроблено нові способи  розрахунку  робочих  органів  потужних  електрогідравлічних  установок, за допомогою яких стає можливим    кількісно  оцінити  вплив  процесу  розряду на  об’єкт  оброблення і які базуються  на  застосуванні  методу  С.К. Годунова. Для  практичної  ж інженерної  реалізації  цих методів побудовано спеціальну номограму, за допомогою якої  уможливлюється  безпосереднє  визначення  параметрів  робочого  органу ЕГД-установки.

2. Створено наукові  підходи, які дозволяють сформувати  єдину   структуру  електрогідравлічної  установки, що включає  потужний  ємнісний  накопичувач   енергії  зарядно-розрядного кола і систему високоефективного трансформування   електричної  енергії  в  механічну.

3. Досліджено перехідні  процеси  в  розрядних  колах   електрогідравлічної установки  і розроблено  методи  коректного  прогнозування  їх основних  параметрів (амплітуда  та  частота   струму розряду,   тривалість   процесу та ін.)  залежно  від  параметрів  установки (ємність  батареї,  її  робоча  напруга,  параметри   розрядного кола). Запропоновано методи  планування  характеру  перебігу   робочих  електрогідравлічних  процесів з граничною похибкою  прог-нозу,  що не перевищує  10 %  при   95 % - вому рівні  значущості.

4.  До ряду  конструктивних  елементів – батареї конденсаторів,  силового  короткозамикача, розроблено перспективні вимоги, які дозволяють  реалізовувати  інноваційні  рішення, що є в цих вимогах, стосовно до створення  електро-гідравлічних  установок  надвисокої потужності  нового  покоління  з  використанням  молярних  конденсаторів.

5. Розроблено заходи (організаційні та технічні), зокрема, граф-моделі штатних і аварійних  ситуацій роботи на установці і комплекс  спеціальних  засобів захисту від  комутаційних перенапруг (обмежувачі  типу ZORC),  які забезпечують електровибухопожежобезпечність  роботи  установки в умовах  постійних  комутацій потужної конденсаторної  батареї і наступного її  розряду на робочий  проміжок  електродної  системи  в умовах діючих  підприємств.

6. У  роботі  показано безпечність і екологічну чистоту створених  електрогідравлічних  установок, а також економічну та соціальну  ефективність  розроблених  на основі  одержаних у роботі  рекомендацій, методів.

7. Одержані  на основі  виконаних  досліджень результати реалізовано у вигляді «Методики  використання  розрядно-імпульсної  технології для  очищення  внутрішньої  поверхні  водовідливних  трубопроводів від відкладень на  діючих шахтах і шахт, що закриваються», затвердженої  в установленому порядку Мінпаливенерго України.

8. Усі наукові рекомендації і технічні рішення, які є в роботі, підтверджено багаторічною  експлуатацією, створеними на їх основі  електрогідравлічними  установками  «Імпульс-1», «Імпульс-3» і «Імпульс-4»  у тяжких промислових  умовах  Донецького  регіону.       

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ  ЩОДО ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Мнухин А. Г.  Очистка  ставовых   труб  без  остановки  технологического  процесса  /  А. Г. Мнухин,  В. А. Мнухин,  М. А.  Мнухин // Уголь Украины. – 2000. – № 10. – С. 53–54.

2. Мнухин А. Г. Разработка  электрогидравлической  установки «Импульс-3» для очистки  тепломагистралей  и   теплообменных  аппаратов  от  накипи               / А. Г.  Мнухин,  В. А. Мнухин,  М. А.  Мнухин // Науковий   вісник НГАУ. – 2000. – №2. – С. 32–35.

3. Мнухин А. Г. Электрогидравлическая  очистка   мобильного горно-шахтного  оборудования от  минеральных  отложений /  А. Г. Мнухин,                 М. А. Мнухин,  В. А.  Мнухин // Уголь Украины. –  2001. – № 7. – С. 26–27.

4. Применение  электрогидравлического  эффекта  для очистки  водоохлаждаемых  конструктивных  элементов в печах  отжига  центробежнолитых  труб / А. Г. Мнухин,    Е. А. Уманская,  А. Г. Подлужный,   В. А. Мнухин // Металл  и литье   Украины. –  2000. – № 7-8. – С.  19 –20.

5. Разработка  многофункциональной  электрогидравлической  установки  «Импульс-4» / А. Г. Мнухин,   В. И. Емельяненко,   В. А. Мнухин,  И.П. Горошко

// Вiсник  Академiï  iнженерних наук Украïни. 2001. – С. 3–8.

6. Очистка  вертикальных  водоотливных  трубопроводов  ликвидируемых  шахт установками  «Импульс» /  А. Г. Мнухин, А. М. Брюханов,   В. А. Мнухин     // Уголь Украины. –  2004. – №7. – С. 23– 26.

7. Устройство для  очистки  внутренней  поверхности  водоводных  труб  в условиях  металлургического  производства / А. Мнухин, В. Мнухин //Сб. научных трудов Национального  горного  университета. –  Днепропетровск,  2003. – №12. т. 2. – С. 203 – 205.

8. Очистка  труб  шахтного  водоотлива без  нарушения  технологического  процесса / А. Мнухин, М. Мнухин, В. Мнухин. // Сб.  научных трудов – (100 лет НГАУ)  – Днепропетровск, 1998. – №3. т. 6 – С. 155 –157.

9.  Мнухин  В. Электроимпульсные  технологии  в  промышленности // Доклады  на  6-й Международной  конференции  по безопасности   в промышленности.  /  В.  Мнухин. Министерство  труда  и социальных  проблем, Чешская республика.  Острава, 12-13 апреля 2007. Острава, 2007.– С. 28–32.

10. Технико-экономическая  эффективность использования  электрогидравлической  технологии для  улучшения  работы водоотлива угольных шахт / А. Мнухин, А. Брюханов, В. Мнухин,  Горошко И.П. // Сб.  научных трудов Международной  конференции «Энергоэффективность крупного  промышленного  региона»,  7-9  июня 2004 г. – Донецк,   2004. – С. 98–104.

11. Mnukhin А. Investigation  of  electrohydraulic  impact  on rock  strata // Protection  of mechanical  systems in the mining  industry  against  the  impact of high  energy / A. Mnukhin,     A. Bryukhanov,  V. Mnukhin  Ustroń, 2004.– Р. 149–154.

12. Пат. 35664 Украины  МПК 7 СО2F1/48. Устройство для очистки  воды        / Мнухин  А. Г., Мнухин В. А., Купин В. Н., Насонов  С.В., Меркулов  О. Н., Чередниченко  В.В., Емельяненко В. И., Горошко И. П. заявители  и патентообладатели:  Мнухин  А. Г., Мнухин В. А., Купин В. Н., Насонов  С.В., Меркулов  О. Н., Чередниченко  В.В., Емельяненко В. И., Горошко И. П.;  № 2000095442; заявл. 22.09.2000; опубл. 16.04.01, Бюл. № 3.

13. Пат. 38982 Украины МПК 7 Е21С37/18. Электродная  система для  электрогидравлической   установки / Мнухин А. Г.,  Мнухин  В. А., Насонов С. В., Меркулов  О. Н.,  Емельяненко В.И.,  Горошко И. П. заявители  и патентообладатели:  Мнухин А. Г.,  Мнухин  В. А., Насонов С. В., Меркулов  О. Н.,  Емельяненко В.И.,  Горошко И. П.;  № 2000127337; заявл. 19.12.2000; опубл. 15.05.01, Бюл. №4.

14. Пат. 47812 Украины МПК  7 В 08В 9/02, 9/00.  Устройство  для  очистки  внутренней  поверхности  труб / Мнухин А. Г., Брюханов А. М., Мнухин  В. А., Насонов  С. В.,  Чередниченко В. В., Меркулов  О. Н.,  Емельяненко В.И.  заявитель  и   патентообладатель: Гос.  Макеевс. науч.-исслед.  ин-т по безопасности работ  в горной  пр-ти; №2001096567, заявл. 25.09.01; опубл. 15.03.02.,  Бюл. №7.

15. Пат. 45028 Украины МПК 7 В 08В 9/02. Способ  перемещения  электродной  системы  внутри  трубопровода  и устройство  для его  осуществления / Мнухин А. Г.,  Мнухин  В. А., Насонов С. В., Чередниченко  В. В.,  Емельяненко В.И.,   Горошко И. П. заявители  и патентообладатели: Мнухин А. Г.,  Мнухин  В. А., Насонов С. В., Чередниченко  В. В.,  Емельяненко В.И., Горошко И. П.  № 2001021119; заявл. 16.02.2001; опубл. 15.03.02, Бюл. №3.

16. Пат. 62549 Украины  МПК 7 В 08В 9/02.  Способ  очищения  труб  от  отложений /Мнухин  А.  Г.,  Брюханов А. М.,   Мнухин  В. А., Емельяненко В. И.,  Горошко  И. П.;  заявитель  и   патентообладатель: Гос.  Макеевс. науч.-исслед.  ин-т по безопасности работ  в горной  пр-ти; № 2003043123; заявл. 08.04.03;   опубл.  15.12.03, Бюл. № 12.

17. Пат. 62548  А Украины  МПК 7  В 66Д3/08.  Шкив обводной / Мну-       хин А. Г.,  Брюханов А. М.,  Мнухин В. А.,  Емельяненко В. И.,  Горошко  И. П.; заявитель  и   патентообладатель: Гос.  Макеевс. науч.-исслед.  ин-т по безопасности работ  в горной  пр-ти;   № 2003043122 ; заявл. 08.04.03; опубл. 15.12.03, Бюл. №12.

18.  Пат. 3085 Украины МПК7 Н О1Н31/00. Высоковольтный  короткозамыкатель    / Мнухин  А. Г.,   Брюханов А. М., Мнухин В. А., Емельяненко В. И.,  Горошко  И. П. заявитель  и   патентообладатель: Гос.  Макеевс. науч.-исслед.  ин-т по безопасности работ  в горной  пр-ти.; № 2004010335; заявл. 16.01.04; опубл. 15.10.04, Бюл. № 10.

19. Пат. 12597 Украины МПК (2006) С 21Д9/22, В07В1/00. Электрогидравлический  грохот / Мнухин А. Г., Брюханов А. М., Мнухин В. А.,  Емельяненко  В. И., Горошко  И. П.  заявитель  и   патентообладатель: Гос.  Макеевс. науч.-исслед.  ин-т по безопасности работ  в горной  пр-ти.; № 200508042; заявл. 15.08.05; опубл. 15.12.06, Бюл. №2.

20. Пат. 81828 Украины МПК (2006) В 03С5/00. Электрогидравлический  сепаратор / Мнухин А. Г.,  Брюханов  А. М.,  Мнухин В. А.; заявитель  и   патентообладатель: Мнухин А. Г.,  Брюханов  А. М.,  Мнухин В. А.;  № 200602146; заявл. 27.02.06; опубл. 11.02.08, Бюл. №3.

21. Пат. 36301 Украины  МПК (2006) С 05Д11/00. Устройство  для  производства азотных  удобрений  разрядно-импульсным  методом / Мнухин А. Г., Костенко  В. К., Мнухин В. А. заявитель  и   патентообладатель: Гос.  Макеевс. науч.-исслед.  ин-т по безопасности работ  в горной  пр-ти.; № 200804598; заявл. 10.04.08; опубл. 27.10.08, Бюл. №20.

22. Пат. 85566 Украины  МПК (2006) Е 21В7/12, Е21С45/00, Е 21С50/00. Электрогидравлический  монитор / Мнухин А. Г., Мнухин В. А. заявитель  и   патентообладатель: Мнухин А. Г., Мнухин В. А.; № 200603499; заявл. 31.03.06; опубл. 10.02.09, Бюл. № 3.  

В публікаціях , що написані у співавторстві, особистий внесок Мнухіна В.А. полягає в наступному: [1,6 ] - дослідження процесу впливу електрогідравлічного ефекту на об'єкт великої протяжності; [2,3,4 ] - розробка принципів застосування електрогідравлічних комплексів у різних галузях промисловості; [5,7 ] - розробка наукових підходів до створення потужних ємнісних накопичувачів й інших елементів електрогідравлічної установки; [7,8,11 ] - розробка наукового підходу до проектування високостабільних електродних систем для електрогідравлічних установок різного призначення; [10 ] - створення методів оцінювання економічної ефективності електрогідравлічного впливу на об' єкт обробки; патенти [12 -22 ] - формування формули патенту і розробка пропозицій що до конструкторської реалізації зразків.

Анотації

Мнухін В.А.  Удосконалення електрогідравлічних установок з ємнісними накопичувачами енергії для забезпечення їх багатофункціональності – Рукопис

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.01 – Електричні машини і апарати – ДВНЗ "Донецький національний технічний університет", Донецьк 2010.

У дисертаційній роботі вирішено актуальну науково-практичну задачу подальшого удосконалення потужних електрогідравлічних установок із ємнісними накопичувачами енергії, що включає також, окрім батареї, такі основні елементи,як електродні системи високої надійності та циклічності, засоби захисту та безпеки, які забезпечують стабільність роботи всього комплексу в умовах складних потенційно небезпечних виробництв.

У роботі для оцінювання впливу електрогідравлічної дії на об'єкт обробки використано метод С.К.Годунова, який дозволив реалізувати математичну модель, засновану на диференційних рівняннях розряду у рідині.

Використання в роботі еліптичних інтегралів дозволило створити самозамикальну в шпурі електродну систему з високим ресурсом наробок на відмову.

Робота характеризується широким впровадженням результатів у різних галузях промисловості, шляхом розробки та впровадження мобільної електрогідравлічної установки "Імпульс-4" з потужним ємнісним накопичувачем 16·10 мкФ.

Дослідженнями, які виконано під час написання роботи, створено передумови для розробки нормативного документу "Методики використання розрядно-імпульсної технології для очищення внутрішньої поверхні водовідливних трубопроводів від відкладень на діючих шахтах і шахтах, що закриваються".

 Ключові слова: імпульс електрогідравлічний, батарея конденсаторів, розряд, електрод, прогноз, вплив, безпека.

Мнухин  В.А.  Совершенствование  электрогидравлических  установок  с емкостными накопителями энергии для обеспечения их много-функциональности – Рукопись

Диссертация  на  соискание  ученой  степени  кандидата  технических  наук  по  специальности  05.09.01 – Электрические  машины   и аппараты – ГВУЗ  «Донецкий  национальный   технический   университет»,  Донецк  2010.

В  диссертационной   работе  решена  актуальная  научно-практическая  задача  дальнейшего  совершенствования  мощных  электрогидравлических установок  с емкостными  накопителями  энергии,  включая  также,  кроме  батареи,  такие  основные  элементы,  как  электродные  системы  высокой  надежности  и   цикличности,  средства  защиты   и безопасности,  обеспечивающие  стабильность  работы  всего  комплекса  в условиях  сложных  потенциально  опасных   производств.

В  работе  для  оценки   влияния  электрогидравлического  воздействия  на  объект   обработки  использован  метод  С.К. Годунова,  позволивший  реализовать   математическую  модель, основанную  на  дифференциальных   уравнениях разряда  в жидкости.

Использование  в  работе  эллиптических  интегралов  позволило  создать  самозапирающуюся  в  шпуре  электродную  систему  с высоким  ресурсом   наработки  на отказ.  

Работа  характеризуется   широким  внедрением  результатов  в различных  отраслях  промышленности,  путем  разработки  и внедрения   мобильной   электрогидравлической  установки  «Импульс-4»   с мощным  емкостным  накопителем  16 · 103  мкФ.    

В  результате  выполненных  научных  исследований,  на  основе  экспериментальных  данных,  полученных   как  в  полигонных,  так  и  промышленных   условиях,  в  результате   применения  статистических  методов  высокого  уровня,  получены  регрессионные  зависимости  параметров  разряда  – тока, напряжения,  длительности  процесса,  давления  (I, U, t, P) от  характеристик  электрогидравлической  установки, таких  как   емкость  батареи С  и  её  рабочее  напряжение U, позволяющие  с заданной   точностью   осуществлять  проектирование  электрогидравлических  установок (включая  использование  современных  молярных  конденсаторов  сверхвысокой  емкости).

Помимо  создания  конкретных  конструкций  электрогидравлических  установок  различной  мощности  и назначения,  работа  характеризуется  глубокой  проработкой  вопросов,  связанных  с промышленной  эксплуатацией  разработанных  изделий. Так,  в частности,   применение  граф-моделей для  планирования  работ  на  мощной  электрогидравлической  установке   в нормальных  и аварийных  режимах эксплуатации,   обеспечивает  ее  устойчивую  работу  в условиях  промышленных площадок предприятий  различного  назначения.   В  работе  показано,  что  эффективность  электрогидравлического    воздействия  может  быть оценена  в  тротиловом   эквиваленте.

Исследованиями,  выполненными при  написании  работы,  созданы  предпосылки для разработки нормативного  документа «Методики  использования  разрядно-импульсной  технологии  для очистки   внутренней   поверхности   водоотливных  трубопроводов  от  отложений  на  действующих   шахтах  и  закрывающихся   шахтах».

Кроме того, разработанные рекомендации, методы и технологии реализованы в ряде электрогидравлических универсальных установок серии «Импульс», нашедших к настоящему времени широкое применение в различных отраслях промышленности, в частности, в угольной, металлургической, строительстве, коммунальном хозяйстве, судостроении и т.д. Все основные конструктивные решения, полученные при написании работы, защищены патентами Украины.

Общий, подтверждённый экономический эффект выполненной работы, только для угольной промышленности за счёт экономии электроэнергии при работе шахтного водоотлива, составляет 230 – 240 тыс.грн/год на одну только очищенную водяную скважину длиной 480 – 520 метров.

В работе показана безопасность и экологическая чистота созданных  электрогидравлических установок и их  элементов, а также социальная  эффективность  разработанных  на основе  полученных в работе  рекомендаций, методов.

Ключевые  слова:  импульс электрогидравлический,  батарея  конденсаторов,  разряд,  электрод,  прогноз,  воздействие,  безопасность.

V.A. Mnukhin  Improving electrohydraulic installations with capacitor storage in terms of their multifunctionality - Manuscript

Candidate of Science (Engineering) thesis in speciality 05.09.01 – Electric machines and apparatuses – Donetsk National Technical University, Donetsk 2010.

The thesis solves a relevant scientific and practical task of improving powerful electrohydraulic installations with capacitive energy storage including, in addition to the capacitor bank, such basic components as reliable and highly recurrent electrode systems, as well as protection and security means providing consistent operation of the whole system in potentially hazardous industries.

The method suggested by Godunov S.K. is used in the work for estimating the electrohydraulic impact on an object in question, which enables to realize a mathematic model based on differential equations for discharge in liquid.

Elliptic integrals used in the work enable to create in a borehole a self-locking electrode system featuring a long trouble-free life.

The work results have been widely introduced into various industries through Impulse-4 mobile electrohydraulic installation comprising a 16·103 mkF capacitor storage.

Investigations done for the thesis create the necessary prerequisites for the development of a normative document The procedure of utilizing electrohydraulic technique for descaling internal surfaces of water drainage pipelines at working and closing mines.

Key words: electrohydraulic pulse, capacitor bank, discharge, electrode, forecast, impact, safety.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

77897. Сравнительный анализ договора поручения, комиссии, агентского договора 27 KB
  Сравнительный анализ договора поручения комиссии агентского договора По договору поручения одна сторона поверенный обязуется совершить от имени и за счет другой стороны доверителя определенные юридические действия. По договору комиссии одна сторона комиссионер обязуется по поручению другой стороны комитента за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени но за счет комитента. По агентскому договору одна сторона агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны принципала...
77898. Имущественное страхование. Формы и виды страхования 33.5 KB
  Страховой риск это событие на случай наступления которого проводится страхование. Страховой интерес убытки которые могут возникнуть у страхователя при наступлении страхового случая и от которого он страхуется. Виды страхования: I имущественное страхование: а особый объект страхования...
77899. Сравнительный анализ займа и кредита 34 KB
  В случаях когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение 30 дней со дня предъявления займодавцем требования об этом если иное не предусмотрено договором. По договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона финансовый агент передает или обязуется передать другой стороне клиенту денежные средства в счет денежного требования клиента кредитора к третьему лицу должнику вытекающего из предоставления клиентом товаров...
77900. Договор банковского счета 31.5 KB
  Договор банковского счета По договору банковского счета банк обязуется приниматься и зачислять поступающие на счет открытый клиенту денежные средства выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций со счета. Субъекты: банк иная кредитная организация которая имеет право на ведение банковских операций; клиент ФЛ ЮЛ. Правовое регулирование: закон о ЦБ РФ о банках и банковской деятельности инструкция ЦБ об открытии и закрытии банковских счетов счетов по вкладам...
77901. Обязательства по совместной деятельности 29.5 KB
  Обязательства по совместной деятельности По договору простого товарищества двое или несколько лиц товарищей обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования ЮЛ для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели. СУ: вклад который должен внести каждый из товарищей в общее дело. Должна быть дана денежная оценка вклада товарищей которая определяется по соглашению сторон. Правовой режим: имущество является общей долевой собственностью товарищей договором может быть установлено иное.
77902. Інноваційні процеси 35.86 KB
  Технічні новини і нововведення проявляються у формі нових продуктів виробів технологій їх виготовлення засобів виробництва машин устаткування енергії конструкційних матеріалів. Організаційні нововведення охоплюють нові методи і форми організації усіх видів діяльності підприємств та інших ланок суспільного виробництва організаційні структури управління сферами науки і виробництва форми організації різних типів виробів і колективної праці. За масштабністю і степенем впливу на ефективність діяльності певних ланок суспільного...
77903. Инфраструктура. Система технічного обслуговування 35 KB
  Інфраструктура підприємства це комплекс цехів господарств та служб підприємства які забезпечують необхідні умови функціонування підприємства. Інфраструктура являє сотвабою своєрідний тил виробництва без якого неможлива нормальна робота підприємства. Виробнича інфраструктура підприємства це сукупність підприємств які прямо не беруть участі у створенні основної продукції підприємства але своєю діяльністю сприяють роботі основних цехів створюючи необхідні для цього умови. Виробничу структуру підприємства зокрема складають;...
77904. Організація виробництва та забезпечення якості продукції 69.43 KB
  Якість та конкурентноспроможність продукції. Стандартизація та сертифікація продукції. Державна політика у сфері управління якістю продукції.
77905. Собівартість промислової продукції та шляхи її зниження 405 KB
  Собівартість промислової продукції та шляхи її зниження Сутність поняття собівартість та зниження її зниження. Кошторис витрат і собівартість продукції Склад та структура собівартості продукції. Класифікація витрат на виробництво продукції. Фактори та шляхи зниження собівартості продукції.