65347

Методичні засади підготовки фахівців спеціального зв’язку Державної прикордонної служби України у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін

Автореферат

Педагогика и дидактика

Результати аналізу підготовки фахівців СПЗ ДПСУ із військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону» свідчать, що вимогам нормативних документів підготовка цих фахівців з середнім балом успішності 3,34 задовольняє, але не забезпечує підготовку професійно компетентного фахівця.

Украинкский

2014-07-28

162 KB

3 чел.

Національна академія Державної прикордонної служби України

імені Богдана Хмельницького

Паращук Роман Володимирович

УДК 37.02:358.236:351.746.1(477)

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ

ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ВІЙСЬКОВО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

13.00.02 – теорія та методика навчання

(загальновійськові та військово-спеціальні дисципліни)

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Хмельницький – 2010


Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Державна прикордонна служби України.

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент
Чабаненко Валерій Павлович, Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича, кафедра військової підготовки, завідувач кафедри.

Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, доцент Сосницька Наталя Леонідівна, Бердянський державний педагогічний університет, кафедра дидактики природничо-наукових дисциплін та інформаційних технологій у навчанні, завідувач кафедри;

кандидат педагогічних наук, доцент Романюк Ігор Миколайович Гуманітарний інститут Національного університету оборони України, кафедра суспільної комунікації, начальник кафедри

Захист відбудеться « 23 » грудня 2010 р. о 10.00 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70.705.03 Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
за адресою: вул. Шевченка, 46, м. Хмельницький, 29003.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (вул. Шевченка, 46, м. Хмельницький, 29003).

Автореферат розісланий « 18 » листопада 2010 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат педагогічних наук,

старший науковий співробітник О. В. Торічний


Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. У сучасних умовах розбудови Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ) все більшого значення набувають науково обґрунтовані професійні дії фахівців спеціального зв’язку (далі – СПЗ), спрямовані на захист інформації, яка становить державну таємницю або конфіденційну інформацію, що є власністю держави Україна. З огляду на це підготовка фахівців спеціального зв’язку ДПСУ у Національній академії Державної прикордонної служби України повинна стати адекватною відповіддю на ризики загроз безпеці держави Україна, на виклики реального процесу глобалізації ринку інформаційних послуг, інтеграції України у загальноєвропейський і світовий інформаційний простір.

Проблемою удосконалення підготовки фахівців займалася низка науковців. Методику навчання загальної фізики на факультетах нефізичних спеціальностей у ВНЗ розробляли І. Богданов, Н. Сосницька, питання вибору форм і методів активного навчання і виховання розглянуто в працях Н. Борисова, А. Галімова, методи активного та інтерактивного навчання
у вищій школі досліджувалися Т. Гальцевим, Л. Зламанюком, П. Олійником, О. Пометун. Питаннями підготовки фахівців у сфері інформаційної безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем займалися О. Бойченко, В. Рахманов. Разом з тим проблема удосконалення підготовки фахівців спеціального зв’язку ДПСУ з військово-спеціальних дисциплін практично ще не досліджувалась.

Результати аналізу підготовки фахівців СПЗ ДПСУ із військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону» свідчать, що вимогам нормативних документів підготовка цих фахівців з середнім балом успішності 3,34 задовольняє, але не забезпечує підготовку професійно компетентного фахівця. Одночасно було виявлено низку суперечностей
у розв’язанні проблеми удосконалення підготовки фахівців спеціального зв’язку ДПСУ: між обсягом навчального матеріалу з військово-спеціальних дисциплін фундаментального та професійного циклів і традиційними методиками навчання у вищих військових навчальних закладах; між спеціальними вимогами до рівня професійної підготовки фахівців спеціального зв’язку і можливостями вищих військових навчальних закладів щодо їх здійснення; між необхідністю обов’язкової практичної підготовки фахівців спеціального зв’язку і недостатнім навчально-методичним забезпеченням процесу.

Усунути ці суперечності можна шляхом удосконалення методичних засад такої підготовки та використанням відповідних педагогічних умов.

Актуальність проблеми і наявні суперечності обумовили вибір теми дисертаційного дослідження «Методичні засади підготовки фахівців спеціального зв’язку Державної прикордонної служби України у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін».

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Роботу виконано відповідно до плану наукової і науково-організаційної діяльності Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького в межах науково-дослідної роботи «Дослідження дидактичних засобів і технологій навчання у професійній підготовці фахівців зв’язку в Державній прикордонній службі України» (шифр №207-1007 І).
Роль здобувача у виконанні цієї науково-дослідної роботи полягала у вдосконаленні методичних засад підготовки фахівців спеціального зв’язку.

Тему дисертації затверджено вченою радою Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (протокол №9 від 28.04.2006 р.) та узгоджено в Раді з координації наукових досліджень в галузі педагогіки та психології в Україні АПН України (протокол №8 від 30.10.2007 р.).

Мета дослідження  удосконалити підготовку фахівців спеціального зв’язку шляхом розробки та впровадження у навчальний процес методики активного навчання військово-спеціальних дисциплін.

Відповідно до мети дослідження визначено такі основні завдання:

1. Проаналізувати результати дослідження методичних засад підготовки фахівців спеціального зв’язку для Державної прикордонної служби України у науково-педагогічній літературі та стан їх практичної готовності до професійної діяльності.

2. Розробити та теоретично обґрунтувати методику активного навчання військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону» фахівців спеціального зв’язку Державної прикордонної служби України та модель їх професійної підготовки.

3. Визначити й обґрунтувати принципи та педагогічні умови застосування методики активного навчання військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону» фахівців спеціального зв’язку.

4. Експериментально перевірити ефективність методики активного навчання військово-спеціальних дисциплін фахівців спеціального зв’язку.

Об’єкт дослідження – професійна підготовка фахівців спеціального зв’язку Державної прикордонної служби України.

Предмет дослідження – педагогічні умови та методика активного навчання військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону» фахівців спеціального зв’язку Державної прикордонної служби України.

Для досягнення поставленої мети і розв’язання завдань було використано такі методи дослідження: теоретичні - системно-структурний аналіз філософської, історичної, педагогічної, психологічної, та науково-методичної літератури з проблеми дослідження; нормативних документів з метою методичного розв’язання проблеми; узагальнення досвіду викладачів ВВНЗ; моделювання, аналіз, узагальнення, проектування, абстрагування, класифікація – з метою визначення можливостей удосконалення форм, методів і засобів навчання та побудови моделі професійної підготовки майбутніх фахівців спеціального зв’язку; емпіричні - цілеспрямоване спостереження, опитування, тестування, анкетування, бесіди, колективні обговорення, порівняння, педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний) - для перевірки ефективності методики активного навчання військово-спеціальних дисциплін; методи математичної статистики - застосовувались для опрацювання одержаних результатів з метою перевірки результативності дослідження.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що:

уперше розроблено й теоретично обґрунтовано сукупність методичних засад активного навчання військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону» фахівців спеціального зв’язку Державної прикордонної служби України: специфічні принципи (фундаменталізації, диференціації, інтеграції, структурування та генералізації, модульності), методи (розповідь, вправляння, заучування, демонстрація, дискусія, проблемний виклад, частково-пошуковий, дослідницький, метод проектів), засоби (технічні, демонстраційні, наочні) і форми; методику активного навчання військово-спеціальних дисциплін зв’язку з складовими: мета, підходи до раціонального поєднання методів навчання та методику відбору методів навчання, методи навчання та контролю процесу навчання, засоби; педагогічні умови (пріоритетне врахування освітньо-кваліфікаційних характеристик і вимог до фахівців спеціального зв’язку під час організації процесу навчання; співробітництво слухачів і викладача при плануванні та реалізації всіх етапів процесу навчання; використання методів активного навчання; максимальна наближеність результатів навчання до сфери практичної діяльності фахівців спеціального зв’язку; особистісно-психологічний розвиток слухачів) та модель професійної підготовки фахівців спеціального зв’язку Державної прикордонної служби України;

конкретизовано компоненти методики активного навчання військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону»(орієнтовний, формувальний, практичний і результативний) ;

удосконалено навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців спеціального зв’язку у Державній прикордонній службі України;

дістали подальшого розвитку питання застосування проблемних ситуацій при навчанні військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону».

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у розробці та впровадженні в навчальний процес тематичного плану військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону», навчального посібника «Спеціальний зв’язок в органах охорони кордону», практичних рекомендацій викладачам із спеціального зв’язку ДПСУ щодо методики активного навчання військово-спеціальних дисциплін.

Методика активного навчання військово-спеціальних дисциплін може бути використана у навчальному процесі вищих навчальних закладів інших силових структур, а також на курсах підготовки та перепідготовки фахівців спеціального зв’язку.

Основні теоретичні положення та методичні рекомендації впроваджено
в навчально-виховний процес: Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (довідка про впровадження від
25.02.2008 р. №5/1/8); Навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України (акт реалізації від 12.08.2008 р. за №21/1/54); Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (довідка про впровадження від 09.12.2008 р. №26/1/68); Хмельницького національного університету (довідка про впровадження від 23.06.2009 р №171/1/171); Національної академії оборони України (акт впровадження від 26.11.2009 р.№ 131/1/47).

Особистий внесок здобувача. У статті «Використання методу проектів
у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін фахівців спеціального зв’язку органів охорони державного кордону», написаній у співавторстві
з В. Зеленим, внесок здобувача полягає у розкритті методу проектів на прикладі військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону».

Апробація результатів дисертації. Основні положення за результатами дисертаційного дослідження обговорювалися та отримали схвалення на: міжнародній науково-практичній конференції«Трансформація особистості в умовах соціально-політичних та економічних змін» (Чернівці, 2007 р.); міжнародній Інтернет-конференції – «Дидактика фізики і підручники фізики (астрономії) в умовах формування європейського простору вищої освіти» (Кам’янець-Подільський, 2007 р.); всеукраїнських науково-практичних конференціях – «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів України» (Хмельницький, 2008 р.), «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України» (Хмельницький, 2009 р.); міжвузівській науково-теоретичній конференції – «Болонський процес та проблеми підготовки науково-педагогічних кадрів» (Хмельницький, 2006 р.).

Публікації за темою дисертації. Основні результати дослідження відображені в 16 наукових публікаціях, із них 10 статей (1 – у співавторстві)
у виданнях визначених ВАК України як фахові в галузі педагогіки.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 4 додатків і списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації складає 172 сторінки і містить 18 рисунків та 7 таблиць. Список використаних джерел налічує 233 найменування.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У першому розділі - «Теорія і практика навчання військово-спеціальних дисциплін фахівців спеціального зв’язку Державної прикордонної служби України»проведено теоретичний аналіз літературних джерел з проблеми використання методичних засад підвищення результативності навчання військово-спеціальних дисциплін фахівців спеціального зв’язку, особливості методики такої підготовки, розглянуто методичну систему навчання військово-спеціальних дисциплін.

Детально розглянуто методичні засади навчання військово-спеціальних дисциплін, які забезпечують організацію результативного навчання. Принципи навчання військово-спеціальних дисциплін фахівців спеціального зв’язку ДПСУ складаються з підсистем загальних і специфічних дидактичних принципів навчання. Підсистема загальних (науковості, наступності, доступності, усвідомленості, наочності, активності, єдності індивідуальних
та групових форм навчання) та підсистема специфічних принципів (фундаменталізації, диференціації, інтеграції, структурування та генералізації, модульності) навчання створюють єдину систему дидактичних принципів навчання військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону» фахівців спеціального зв’язку ДПСУ.

У результаті вивчення педагогічної та спеціальної літератури визначено, що результативність навчання фахівців спеціального зв’язку залежить від вибору методів навчання військово-спеціальної дисципліни (конструювання змісту, визначення завдань, встановлення методів навчання, форм). Для підвищення успішності навчання фахівців обрані методи навчання застосовували комплексно. Поєднання методів навчання визначило комплексний метод, що характеризується не однією ознакою, а їхньою сукупністю (В. Раєвський, О. Дьомін). Уміння охарактеризувати такий метод навчання з урахуванням різних ознак є важливою професійною якістю викладача.

У процесі дослідження виявлено, що застосування комплексного
методу навчання в процесі вивчення військово-спеціальної дисципліни
«Зв’язок в органах охорони кордону» сприяє вирішенню таких проблем: навчання слухачів ДПСУ самостійно поглиблювати свої знання і застосовувати їх у конкретних умовах; орієнтація слухачів на творчий добір, аналіз і систематизацію матеріалу; ефективна підготовка до професійної діяльності. Важлива роль відводиться спеціальним дидактичним іграм за призначенням військово-спеціальної дисципліни: їх новизна, наукова, теоретична і практична цінність, зв’язок із професійною діяльністю, досвідом фахівців СПЗ ДПСУ, незвичайність фактів або суперечностей між ними, вимогами нормативних документів; використання у спеціальних дидактичних іграх внутрішніх властивостей, які мають відношення до мети або тематики їх проведення, індивідуальних особливостей кожного слухача, методів і прийомів, які стимулюють швидке входження у гру та вихід з неї, створення у навчанні ситуацій вибору, що передбачає активні інтелектуальні дії слухачів
(аналіз, співставлення, прийняття рішення), спрямовані на підвищення успішності при дотриманні спеціальних вимог нормативних документів, навчальних проблемних ситуацій, що можуть виникнути у реальному процесі виконання фахівцями спеціального зв’язку своїх функціональних обов’язків.

У другому розділі – «Обґрунтування методичних засад активного навчання військово-спеціальних дисциплін фахівців спеціального зв’язку» – розроблено та обґрунтовано методику активного навчання військово-спеціальних дисциплін зв’язку, модель професійної підготовки фахівців спеціального зв’язку ДПСУ, визначені та обґрунтовані педагогічні умови застосування методики активного навчання військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону», розглянуто питання про удосконалення навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців спеціального зв’язку.

Для підвищення результативності навчання фахівців спеціального зв’язку військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону» важливе значення має розроблена модель професійної підготовки фахівців спеціального зв’язку ДПСУ, яка сприяла ефективності планування навчального процесу (рис.). Модель складається з чотирьох взаємопов’язаних блоків: мети, педагогічних підходів, компонентів (орієнтовний, формувальний, практичний та результативний). Використання моделі професійної підготовки фахівців спеціального зв’язку ДПСУ дозволило підвищити успішність навчання фахівців спеціального зв’язку.

Розроблена методика активного навчання військово-спеціальних дисциплін зв’язку в органах охорони кордону є складовою методичних засад професійної підготовки фахівців спеціального зв’язку ДПСУ і включає такі елементи: мету (підвищення ефективності навчання слухачів ДПСУ); компоненти (орієнтовний, формувальний, практичний і результативний), підходи до раціонального поєднання методів навчання; методику відбору методів навчання; методи контролю навчання (тест, звіт про виконану роботу); методи навчання (пасивні, активні); засоби (технічні, демонстраційні, наочні).

За орієнтовним компонентом визначалися мета, завдання, принципи, засоби, педагогічні умови впровадження методики навчання. За формувальним – розроблялася методика навчання спеціальним дисциплінам. За практичним компонентом перевірялася ефективність такої методики. За результативним – підводилися підсумки ефективності обраних методичних засад.

При розробці методики активного навчання військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону» враховано: завдання і функції методики активного навчання військово-спеціальних дисциплін (передбачає визначення напряму навчання і виховання з цієї дисципліни відповідно
до встановлених вимог нормативних документів з підготовки фахівця спеціального зв’язку ДПСУ, науково-пізнавального та ідейно-виховного значення військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону»); місце дисципліни в системі підготовки фахівців спеціального зв’язку і взаємозв’язок з іншими військово-спеціальними дисциплінами; порядок і засоби досягнення мети навчання; теоретична і практична підготовка фахівців СПЗ ДПСУ; підвищення ефективності і якості навчання слухачів; відбір, систематизація і переробка навчального матеріалу з метою розвитку і вдосконалення його змісту; забезпечення фундаментальної підготовки з військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону» фахівця СПЗ ДПСУ; наявність єдності поглядів викладачів на зміст, науковість, форми, методи та засоби навчання і контролю знань, вмінь, навичок слухачів.

Рис. Модель професійної підготовки фахівців спеціального зв’язку

Державної прикордонної служби України

Доведено, що результативне застосування методики активного навчання військово-спеціальних дисциплін можливе за визначених та обґрунтованих педагогічних умов: пріоритетне врахування освітньо-кваліфікаційних характеристик і вимог до фахівців спеціального зв’язку під час організації процесу навчання; співробітництво слухачів і викладача при плануванні та реалізації всіх етапів процесу навчання; використання методів активного навчання; максимальна наближеність результатів навчання до сфери практичної діяльності фахівців спеціального зв’язку; особистісно-психологічний розвиток слухачів.

Пріоритетне врахування освітньо-кваліфікаційних характеристик і вимог до фахівців спеціального зв’язку під час організації процесу навчання. Така педагогічна умова була реалізована при навчанні військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону» за темою «Дифракція електромагнітних хвиль», яка є найбільш складним у навчальному процесі підготовки фахівців спеціального зв’язку ДПСУ. Пріоритетне врахування освітньо-кваліфікаційних характеристик та дотримання вимог до загального рівня підготовки фахівця спеціального зв’язку ДПСУ є основою організації процесу навчання.

Співробітництво слухачів і викладача при плануванні та реалізації всіх етапів процесу навчання. Викладач для слухачів ДПСУ є партнером «координатором» процесу навчання, який розвиває у слухачів мотивацію до вивчення навчального матеріалу. Він планує та контролює реалізацію всіх етапів процесу навчання (від визначення дидактичних цілей навчання військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону» до оцінки ступеня їхнього досягнення).

Використання методів активного навчання; максимальна наближеність результатів навчання до сфери практичної діяльності фахівців спеціального зв’язку.

Така умова передбачала використання теоретичних знань дисципліни у практичній діяльності фахівців спеціального зв’язку ДПСУ. Знання, отримані на заняттях з військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону» допоможуть розібратися в фізичних основах нових видів спеціальної техніки, проявити глибоку ерудицію з спеціальності, що сприяє підвищенню кваліфікації. Починається вивчення військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону» з коливальних та хвильових явищ. Вони властиві як механічним об’єктам, так і електричним. Для економії навчального часу вони розглядаються паралельно. При цьому використовуються загальні закономірності, описані одними й тими ж математичними моделями. Вивчення систем коливання, механічних і електромагнітних хвиль сприяє формуванню знань, необхідних для успішного оволодіння хвильовою оптикою.

Подальше вивчення оптичних явищ здійснюється в квантовій оптиці і показує, що електродинамічна картина світу носить обмежений характер. Головна проблема, була в тому, що континуальні уявлення про електромагнітне поле є одними фактами, які підтверджують дискретність випромінювання; фотоефект, теплове випромінювання, ефект Комптона. Наступним кроком на шляху навчання фахівців СПЗ ДПСУ є вивчення військово-спеціальних тем військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону». Структурно-логічна схема навчання військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок
в органах охорони кордону» весь час вдосконалювалася за рахунок зміни послідовності вивчення тем військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону». Дослідження показали, що обрана послідовність на даний момент часу є оптимальною.

Визначено ознаки раціонального поєднання методів активного навчання та методики викладання військово-спеціальних дисциплін, які повинні враховувати: головні завдання навчання, специфіку змісту навчального матеріалу; індивідуальні здібності слухачів і ступінь їх підготовленості до професійної діяльності. Результати аналізу наукової літератури та власний досвід практичної роботи допомогли встановити, що відбір методів навчання, що використовуються для методики активного навчання військово-спеціальних дисциплін, доцільно використовувати в такій послідовності: визначення цілей і завдань заняття; встановлення співвідношення між репродуктивним і продуктивним навчальним матеріалом; визначення ядра навчального матеріалу для повного засвоєння; системний вибір пасивних (репродуктивних) методів навчання (розповідь, вправляння, заучування, демонстрація тощо); вибір для організації творчого сприймання навчального матеріалу методів активного навчання (дискусія, проблемний виклад, частково-пошуковий, дослідницький, метод проектів, ділові ігри).

Педагогічну умову особистісно-психологічний розвиток слухачів проводили на основі вивчення їх особистісних характеристик, які передбачають використання у спеціальних дидактичних іграх внутрішніх властивостей, які мають відношення до мети або тематики їх проведення (спілкування гравців між собою безпосередньо або через прийняті ними рішення); використання у спеціальних дидактичних іграх індивідуальних особливостей кожного слухача; використання методів і прийомів, які стимулюють швидке входження слухачів у навчальний процес та вихід із нього; входження в гру та вихід з неї; створення у навчанні ситуацій вибору, що передбачає активні інтелектуальні дії слухачів (аналіз, співставлення, прийняття рішення) при дотриманні спеціальних вимог та нормативних документів.

Розроблена методика враховувала наступність, зв’язок і взаємодію з іншими військово-спеціальними дисциплінами. При вивченні військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону» всі викладачі
із спеціального зв’язку враховували наступність, зв’язок і взаємодію цієї військово-спеціальної дисципліни з іншими військово-спеціальними дисциплінами і підтримували між ними зв’язок. Для наукового викладання військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону» використовувався сучасний математичний апарат, який дозволяв при викладанні фізичних теорій слідкувати, щоб не допустити скорочення матеріалу та забезпечити доступність для сприйняття фахівцями СПЗ ДПСУ.

Було виявлено, що активізації підготовки фахівців спеціального зв’язку ДПСУ сприяє удосконалення навчально-методичного забезпечення як педагогічного комплексу: об’єкт дослідження; технічні засоби навчання; діяльність викладача, що спрямована на підготовку і проведення експерименту; діяльність слухачів, що пов’язана із здобуттям знань, умінь, навичок.

У третьому розділі – «Експериментальна перевірка методики активного навчання військово-спеціальних дисциплін фахівців спеціального зв’язку» – охарактеризовано впровадження в навчальний процес методики активного навчання військово-спеціальних дисциплін ДПСУ, розкрито методику й організацію педагогічного експерименту, здійснено аналіз його результатів.

Розроблена методика активного навчання військово-спеціальних дисциплін, впроваджена у навчально-виховний процес на кафедрі зв’язку та інформатизації НАДПСУ при навчанні військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону» із застосуванням навчально-методичних засобів навчання, передбачала активізацію педагогічного процесу і професійно спрямовану підготовку слухачів. Основну дослідницьку роботу проведено на базі Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. В експерименті брали участь 364 слухачі, 8 викладачів та 32 експерти ДПСУ. Для визначення результативності навчання слухачів за розробленою методикою застосовувалися методи оцінювання знань і опитування за допомогою анкет і тестів на вхідному, поточному та підсумковому контролі. У тестах і анкетах слухачам було запропоновано оцінити зміну обсягу і глибини знань з пройденого курсу. Питання стосувалися організації проведення лабораторних робіт, цікавості постановки тих чи інших фізичних експериментів, професійного рівня викладання, важливості отриманих знань для професійної діяльності. Знання, уміння та навички, якими оволоділи слухачі, оцінювали експерти під час поточного, підсумкового контролю та проведенні перевірок
у підрозділах спеціального зв’язку ДПСУ (за результатами їх навчання за п’ятибальною шкалою). Проведено бесіди з викладачами, що мають значний практичний досвід викладання. Результати, отримані у всіх цих дослідженнях, покладено в основу проведеного педагогічного експерименту.

У процесі константувального експерименту проводили поточний, підсумковий контроль шляхом анкетування і тестування 204 слухачів
(6 навчальних груп), що вивчали цей матеріал за усталеною методикою навчання. Результати поточного, підсумкового контролю, тестування показали недостатній рівень знань матеріалу і нерозуміння багатьма слухачами сутності фізичних явищ, їх слабку експериментальну підготовку. Так, коефіцієнт засвоєння знань пройденого матеріалу, відповідно до проведеного тестування,
у 168 слухачів (82,35%) із 204 опитаних був нижчим 0,7 а в інших (36 слухачів (17,65%)) –більше 0,7.

У формувальному експерименті брали участь 160 слухачів, які вивчали військово-спеціальну дисципліну «Зв’язок в органах охорони кордону». Основними ознаками їх добору стали: однаковий середній вік учасників експерименту в групах; приблизно однаковий загальний рівень загальноосвітньої підготовки (за середнім балом атестату або приблизно однаковий вище середнього рівень успішності слухачів із професійної підготовки); однаковий стаж роботи; єдині організаційні умови навчання (навчальні програми (плани); єдине керівництво їх навчально-виховною та службовою діяльністю слухачів (викладачі із спеціального зв’язку, командування центру підготовки та перепідготовки інспекторів прикордонної служби). Щороку слухачі розподілялися на дві категорії груп – контрольні та експериментальні, що в загальному за два роки становило 79 слухачів у контрольних групах та 81 слухач у експериментальних групах. Розроблену методику активного навчання військово-спеціальних дисциплін впроваджено у навчально-виховний процес експериментальних груп, а слухачі контрольних груп навчалися за традиційною методикою навчання.

На заключному етапі експерименту проведено аналіз отриманих результатів, їх систематизацію та математичну обробку

Для визначення результативності запропонованої в дисертаційному дослідженні методики активного навчання військово-спеціальних дисциплін було проведено вхідний і підсумковий зрізи знань слухачів, які наведено в таблиці.

Таблиця

Результати вхідного і підсумкового зрізів знань з дисципліни

«Зв’язок в органах охорони кордону»

Група

Етапи контролю

Показники успішності слухачів

«5»

«4»

«3»

«2»

Середній бал

КС

%

КС

%

КС

%

КС

%

Контрольна група

(79 чол.)

ВК

0

0

2

2,53

52

65,82

25

31,65

2,71

ПК

2

2,53

23

29,11

54

68,35

0

0

3,34

Експериментальна група (81 чол.)

ВК

0

0

1

1,23

54

66,67

26

32,1

2,69

ПК

7

8,64

46

56,79

28

34,57

0

0

3,74

Примітка:

1. КС – кількість слухачів

2. ВК – вхідний контроль

3. ПК – підсумковий контроль

Результатом впровадження методики активного навчання військово-спеціальних дисциплін в навчальний процес підготовки фахівців спеціального зв’язку ДПСУ стало підвищення успішності слухачів експериментальних груп порівняно з слухачами контрольних груп на 0,4 бала. Середній бал успішності в контрольних групах становив 3,34 бала, а в експериментальних – 3,74. Достовірність отриманих результатів була визначена за допомогою F-критерію Фішера.

Таким чином, результати дослідження підтвердили ефективність обраних методичних засад підготовки фахівців спеціального зв’язку ДПСУ у процесі вивчення військово-спеціальних дисциплін, зокрема «Зв’язок в органах охорони кордону». Організація навчального процесу за запропонованою методикою дозволила забезпечити підвищення якості знань слухачів експериментальних груп проти контрольних у 2,06 разів та збільшення успішності на 32,1% у експериментальних групах проти 31,65% – у контрольних.

ВИСНОВКИ

У дисертаційному дослідженні представлено теоретико-методичне обґрунтування та експериментальну перевірку методики активного навчання військово-спеціальних дисциплін фахівців спеціального зв’язку Державної прикордонної служби України.

1. Результати аналізу сучасної науково-педагогічної літератури показали, що викладання військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону» для фахівців спеціального зв’язку Державної прикордонної служби України лише за традиційними методами навчання не спонукає слухачів до результативного навчання. За результатами констатувального експерименту у 82,35% слухачів коефіцієнт засвоєння знань був нижчим 0,7 а у 17,65% – трохи більше 0,7. Для підвищення успішності навчання слухачів необхідно комплексно застосовувати методи навчання, розробити методику вивчення військово-спеціальних дисциплін з використанням відповідних засобів навчання.

2. Основою формування методики активного навчання військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону» є методичні засади (завдання, принципи, методи, засоби і форми) підготовки фахівців спеціального зв’язку Державної прикордонної служби України. На їх основі розроблено методику активного навчання військово-спеціальних дисциплін. Навчально-виховними цілями методики активного навчання військово-спеціальних дисциплін фахівців спеціального зв’язку Державної прикордонної служби України є: формування оперативності мислення слухачів; активізація навчально-пізнавальної діяльності слухачів у процесі навчання військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону»; розвиток у слухачів творчих здібностей; виховання у слухачів відповідальності за дотримання вимог нормативних документів у процесі навчання та подальшій службовій діяльності; підвищення результативності навчання слухачів ДПСУ. Складовими методики є: мета; компоненти (орієнтовний, формувальний, практичний і результативний); педагогічні підходи; методика відбору методів навчання; методи контролю навчання; методи і засоби навчання.

3. За результатами теоретичного аналізу літературних джерел виявлено, що принципами навчання військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону» фахівців спеціального зв’язку Державної прикордонної служби України є: загальнодидактичні (науковості, наступності, доступності, усвідомленості, наочності, активності, єдності індивідуальних та групових форм навчання) та специфічні (фундаменталізації, диференціації, інтеграції, структурування та генералізації, модульності) принципи навчання. До педагогічних умов, які сприяють ефективності реалізації розробленої методики віднесено: пріоритетне врахування освітньо-кваліфікаційних характеристик і вимог до фахівців спеціального зв’язку під час організації процесу навчання; співробітництво слухачів і викладача при плануванні та реалізації всіх етапів процесу навчання; використання методів активного навчання; максимальна наближеність результатів навчання до сфери практичної діяльності фахівців спеціального зв’язку; особистісно-психологічний розвиток слухачів.

4. Розроблено та обґрунтовано модель професійної підготовки фахівців спеціального зв’язку Державної прикордонної служби України. У моделі реалізовано визначені педагогічні умови застосування методики активного навчання військово-спеціальних дисциплін, систему принципів навчання, методів навчання, форм, засобів активного навчання. Модель складається з чотирьох взаємопов’язаних блоків: мети, педагогічних підходів, компонентів, результату. Складові моделі корелюють між собою і відображають упорядковану сукупність і послідовність процесу, що забезпечує підвищення ефективності підготовки фахівців спеціального зв’язку Державної прикордонної служби України.

5. За результатами дослідження можна стверджувати, з рівнем значущості 0,05, що при застосуванні методичних засад активного навчання військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону» якість навчання слухачів експериментальної групи зросла в 2,06 разів проти контрольної, а успішність – на 32,1% (у контрольній групі – на 31,65%). Такі результати дозволили розробити практичні рекомендації викладачам із спеціального зв’язку та начальникам підрозділів спеціального зв’язку щодо підвищення ефективності навчання військово-спеціальних дисциплін під час підготовки фахівців спеціального зв’язку Державної прикордонної служби України.

Подальшими напрямами досліджень можна вважати порівняльний аналіз ефективності методів навчання при викладанні військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону» на кафедрі зв’язку та інформатизації Національної академії Державної прикордонної служби України, вивчення психолого-педагогічних умов підвищення якості засвоєння знань фахівцями спеціального зв’язку, розвиток креативної складової професійних здібностей фахівців технічних спеціальностей Державної прикордонної служби України.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1.  Паращук Р. В. Дидактична цінність і спрямованість вибору методів навчання офіцерів-прикордонників радіотехнічного профілю / Паращук Р. В. // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / гол. редкол. С. В. Лєнков. – Вип. №4. – К.: ВІКНУ, 2006. – С. 195–198.
 2.  Паращук Р. В. Упровадження методів активного навчання – необхідна умова посилення професійної компетенції фахівців зв’язку Держприкордонслужби України / Р. В. Паращук // Збірник наукових праць №45. Частина ІІ / гол. редкол. В. О. Балашов. – Хмельницький: НАДПСУ, 2008. – C. 126–129.
 3.  Паращук Р. В. Педагогічні основи організації професійної підготовки фахівців зв’язку органів охорони державного кордону / Р. В. Паращук // Збірник наукових праць №46. Частина ІІ / гол. редкол. В. О. Балашов. – Хмельницький: НАДПСУ, 2008. – C. 138–142.
 4.  Паращук Р. В. Використання методу проектів у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін фахівців спеціального зв’язку органів охорони державного кордону / Р. В. Паращук, В. І. Зелений // Збірник
  наукових праць №49. Серія: Педагогічні та психологічні науки / гол. редкол. Л. М. Романишина. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ,– 2009. –
  C. 53–59.
 5.  Паращук Р. В. Професійна підготовка фахівців радіотехнічного профілю Державної прикордонної служби України / Роман Паращук // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені
  В. Г. Короленка. – Серія “Педагогічні науки”. – Випуск 5 (57) / гол. редкол. В. О. Пащенко. – Полтава, 2007. – С. 262–268.
 6.  Паращук Р. В. Професійно орієнтований навчальний фізичний експеримент як засіб вивчення явищ, що відбуваються у системах електрозв’язку / Роман Паращук // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 387: Педагогіка та психологія /
  гол. редкол. Г. Г. Філіпчук. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 121–131.
 7.  Паращук Р. В. Педагогічні умови ефективної реалізації методів навчання при підготовці фахівців спеціального зв’язку Державної прикордонної служби України / Р. В. Паращук // Збірник наукових праць №50. Серія: Педагогічні та психологічні науки / гол. редкол. Л. М. Романишина. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2009. – C. 43–47.
 8.  Паращук Р. В. Щодо питання використання активних методів навчання в професійній підготовці фахівців зв’язку Державної прикордонної служби України / Р. В. Паращук // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. ІІ частина. № 12 (117) / гол. редкол. С. Я. Харченко. – Видавництво Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка «Альма-матер». – 2007.– С. 24–31.
 9.  Паращук Р. В. Організація педагогічного експерименту з підготовки фахівців спеціального зв’язку Державної прикордонної служби України при навчанні військово-спеціальних дисциплін / Роман Паращук // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 472: Педагогіка та психологія / гол. редкол. І. С. Руснак. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 123–128.
 10.  Паращук Р. В. Модель професійної підготовки фахівців спеціального зв’язку Державної прикордонної служби України та методика активного навчання військово-спеціальних дисциплін / Р. В. Паращук // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України [Електронний ресурс] : електрон. наук. фах. вид. – 2010. – Вип. 1. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2010_1/10prvvsd.pdf.
 11.  Паращук Р. В. Методичні засади навчання військово-спеціальних дисциплін фахівців спеціального зв’язку Державної прикордонної служби України / Р. В. Паращук // Збірник наукових праць №52. Серія: Педагогічні та психологічні науки / Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького / гол. редкол. Л. М. Романишина. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2010. –C. 77–81.
 12.  Паращук Р. В. Основні вимоги до визначення системи принципів навчання фахівців зв’язку в умовах професійного вищого навчального
  закладу / Р. В. Паращук // Болонський процес та проблеми підготовки
  науково-педагогічних кадрів: матеріали міжвузівської науково-теоретичної конференції (Хмельницький, 25 травня 2006 р.) / Національна академія Державної прикордонної служби України. – Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, 2006 р. – С. 61–62.
 13.  Паращук Р. В. Педагогічні особливості використання проблемного методу при вивченні дифракційних явищ / Р. В. Паращук // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія педагогічна: Дидактика фізики і підручники фізики (астрономії) в умовах формування європейського простору вищої освіти / гол. редкол. П. С. Аманчук. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, – 2007. – Вип. 13. – С. 99–101.
 14.  Паращук Р. В. Професійно орієнтований навчальний фізичний експеримент як засіб вивчення явищ, що відбуваються у системі зв’язку / Р. В. Паращук // Трансформація особистості в умовах соціально-політичних та економічних змін: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 17-18 травня 2007 року) / Редакційна колегія: І. М. Зварич та ін. –Чернівці: Рута, 2007. – С. 515–523.
 15.  Паращук Р. В. Дидактичні та історичні передумови формування професійних компетенцій фахівців зв’язку у системі навчання / Р. В. Паращук // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів України: Всеукраїнська науково-практична конференція. Серія: Психолого-педагогічні й філологічні науки (Хмельницький, 14 листопада 2008 р.) / Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький: НАДПСУ, 2008. – С. 182–183.
 16.  Паращук Р. В. Педагогічні умови підготовки фахівців зв’язку
  органів охорони державного кордону / Р. В. Паращук // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України. Серія: Психолого-педагогічні й філологічні науки (м. Хмельницький, 20 листопада 2009 р.) / Національна академія Державної прикордонної
  служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький: НАДПСУ, 2009. – С. 184–185.

АНОТАЦІЇ

Паращук Р. В. Методичні засади підготовки фахівців спеціального зв’язку Державної прикордонної служби України у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (загальновійськові
та військово-спеціальні дисципліни) – Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2010.

У дисертаційному дослідженні обґрунтовано методичні засади та експериментально перевірено методику активного навчання військово-спеціальної дисципліни «Зв’язок в органах охорони кордону», педагогічні умови її застосування (пріоритетне врахування освітньо-кваліфікаційних характеристик і вимог до фахівців спеціального зв’язку під час організації процесу навчання; співробітництво слухачів і викладача при плануванні
та реалізації всіх етапів процесу навчання; використання методів активного навчання; максимальна наближеність результатів навчання до сфери практичної діяльності фахівців спеціального зв’язку; особистісно-психологічний розвиток слухачів). Розроблено модель професійної підготовки фахівців спеціального зв’язку Державної прикордонної служби України.

Ключові слова: спеціальний зв’язок, фахівці спеціального зв’язку, методика активного навчання військово-спеціальних дисциплін, професійна підготовка.

Паращук Р. В. Методические основы подготовки специалистов специальной связи Государственной пограничной службы Украины в процессе обучения военно-специальным дисциплинам. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических
наук по специальности 13.00.02 – «Теория и методика обучения» (общевоенные и военно-специальные дисциплины) – Национальная академия Государственной пограничной службы Украины
имени Богдана Хмельницкого. – Хмельницкий, 2010.

В диссертации рассмотрены методические основы подготовки слушателей при обучении военно-специальной дисциплине «Связь в органах охраны границы». Проанализированы методы обучения военно-специальной дисциплины «Связь в органах охраны границы». Обоснованы пути отбора методов обучения военно-специальным дисциплинам специалистов специальной связи Государственной пограничной службы Украины. Определены подходы к наиболее эффективному объединению методов обучения, методики активного обучения военно-специальных дисциплин связи в Государственной пограничной службе Украины: учитывать главные задания обучения, которые реализуются на определенном этапе обучения и определять те методы обучения, которые эти задания с большим эффектом реализуют; учитывать специфику содержания учебного материала; учитывать индивидуальные способности и степень подготовленности слушателей.

Основой обучения военно-специальной дисциплины «Связь в органах охраны границы» специалистов специальной связи Государственной пограничной службы Украины являются: общие дидактические (научности, последовательности, доступности, осознанности, наглядности, активности, индивидуальности и дифференциации) и специфические (фундаментальности, интеграции, структурирования и генерализации, модульности) принципы обучения. Определены и обоснованы педагогические условия использования методики активного обучения военно-специальных дисциплин, которые обеспечивают: направленность на профессиональную подготовку; повышение личной заинтересованности слушателей овладением учебным материалом; активизацию познавательной активности слушателей; развития умения коллективно решать проблемные ситуации.

Педагогические условия использования методики активного обучения военно-специальных дисциплин: приоритетный учет образовательно-квалификационных характеристик и запросов специалистов специальной связи во время организации учебного процесса; сотрудничество слушателей и преподавателя во время планирования и реализации всех этапов процесса обучения; использование методов активного обучения; максимальное приближение результатов обучения к сфере практической деятельности специалистов специальной связи; личностно-психологическое развитие слушателей.

Разработана модель профессиональной подготовки специалистов специальной связи Государственной пограничной службы Украины с составляющими: цель, педагогические подходы, компоненты, результат.

Разработана методика активного обучения военно-специальных дисциплин специалистов специальной связи Государственной пограничной службы Украины, составляющими которой являются: цель; компоненты (ориентировочный, формирующий, практический и результативный); подходы к рациональному объединения методов обучения; методика выбора методов обучения; методы контроля обучения; методы и средства обучения.

Разработанная методика активного обучения военно-специальных дисциплин учитывала последовательность, связь и взаимодействие с другими военно-специальными дисциплинами. Во время изучения военно-специальной дисциплины «Связь в органах охраны границы» все преподаватели специальной связи учитывали последовательность, связь и взаимодействие этой военно-специальной дисциплины с другими военно-специальными дисциплинами и поддерживали между ними связь. При научном преподавании военно-специальной дисциплины «Связь в органах охраны границы» использовался современный математический аппарат, который разрешал при преподавании физических теорий следить за тем, чтоб не допустить сокращения материала и обеспечить наиболее лучшее восприятие материала специалистами специальной связи Государственной пограничной службы Украины.

Было определено что активизации профессиональной подготовки специалистов специальной связи Государственной пограничной службы Украины способствует усовершенствование учебно-методического обеспечения как педагогического комплекса: объект исследования; технические средства обучения; деятельность преподавателя которая направлена на подготовку и проведение эксперимента; деятельность слушателей которая связанная с приобретением знаний, умений, навыков.

Дальнейшее развитие получили методы создания проблемных ситуаций при обучении военно-специальной дисциплины «Связь в органах охраны границы».

Ключевые слова: специальная связь, специалисты специальной связи, методика активного обучения военно-специальных дисциплин, профессиональная подготовка.

Paraschuk R. V. Methodical Grounds of Training for Special Communication Specialists of State Border Guard Service of Ukraine in the Process of Teaching Military-Specific Subjects. – Manuscript.

Thesis for obtaining the scientific degree of the candidate of pedagogical sciences in specialty 13.00.02 – «Theory and methodology of teaching» (general and military special disciplines) – National Academy of State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi. – Khmelnyskyi, 2010.

The thesis deals with the problem of trauning effectiveness while teaching the military special subject «Communication in Border Guard Units» of the Special Communication Specialists of the State Border Guard Service of Ukraine.

The methodical grounds and methodology of the active teaching special communication specialists in the border guard units of the Border Guard Service of Ukraine have been substantiated and verified experimentally and also the pedagogical conditions of their usage have been determined.

The model of professional teaching of military-specific for subjects special communication specialists of the State Border Guard Service of Ukraine has been worked out.

Key words: pedagogical conditions, model, methodical grounds, methodology, teaching process, special communication specialist.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

10313. Язык и мышление, их взаимосвязь 42.75 KB
  Язык и мышление Язык главная из знаковых систем человека важнейшее средство человеческого общения способ осуществления мышления. Человек единственной существо моделирующее внешний мир при помощи знаковых систем. В любом человеческом сообществе люди реагиру...
10314. Функции культуры 26 KB
  Функции культуры Основная человекотворческая Человек живет не в природе а в культуре. В ней он сам себя познает. Здесь есть и моменты миропонимания формирования воспитания и социологизации человека. Иначе она еще называется преобразующей функцией поскольку освое
10315. Категории диалектики. Законы диалектики 30 KB
  Категории диалектики общие понятия отражающие наиболее существенные закономерные связи и отношения реальности. Можно сказать что философские категории воспроизводят свойства и отношения бытия в максимально общем виде. Регулируя реальный процесс мышлени они в ходе е
10316. Общество - это продукт совметной историчсекой деятельности дюдей 18.99 KB
  Общество это продукт совместной исторической деятельности людей совокупность общественных связей отношений и компонентов особый тип надындивидуальной и надприродной системной организации. Общество представляет собой специфическую систему включающую множество э...
10317. Предмет и функции философии, Философские дисциплины 27.54 KB
  Философия есть определенная способность думать о вечных вопросах, о человеческой жизни и смерти, о предназначении человека, и в таком своем качестве она возникла вместе с появлением человеческого рода, Философия имеет дело с предельными, вековечными вопросами.
10318. Мировоззренческая, методологическая, рефлексивно–критическая и интегративная функция философии 26.11 KB
  Содержание Введение 1. Предмет философии. Место философии в системе наук и культуре 2. Основные разделы философии 3. Мировоззренческая методологическая рефлексивнокритическая и интегративная функция философии Заключение Список использованной ли...
10319. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли 47.04 KB
  Тема: Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Этнос и популяция. Этнос не популяция. Начать свой доклад я бы хотел с определения терминов этнос и популяция. Этнос исторически возникший вид устойчивой социальной группировки людей представленный племенем или народ...
10320. Предмет, задачи, основные категории педагогики и психологии. Формы проявления психики. Связь педагогики и психологии с другими науками. Методология психолого-педагогических дисциплин. Методологическая культура педагога 50.5 KB
  Предмет задачи основные категории педагогики и психологии. Формы проявления психики. Связь педагогики и психологии с другими науками. Методология психологопедагогических дисциплин. Методологическая культура педагога. Педагогика наука изучающая сущность законом
10321. Актуальные задачи российской школы и педагогической и психологической науки 67.5 KB
  Актуальные задачи российской школы и педагогической и психологической науки. Закон РФ Об образовании. Структура и особенности современной системы образования в РФ. Непрерывное образование. Уровни и формы получения образования. Концепция модернизации российского обра...