65348

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ САНАЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В РИНКОВИХ УМОВАХ

Автореферат

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

З метою збереження виробничої структури підприємства в регіональному господарстві стає впровадження санації головної процедури в системі антикризового управління. Тому на сучасному етапі в умовах зростання кількості аграрних підприємств-банкрутів...

Украинкский

2014-07-28

360.5 KB

2 чел.

15

- звітність;  

- статистичні дані;     

- бізнес-плани;      

-  моніторинг

  •  оптимізації Cash-Flow;
  •  реструктуризація активів і пасивів;
  •  кредитування;
  •  інвестування інноваційне інвестування

Менеджмент санації:

платоспроможність;

незалежність;

нейтралізація конфлікту інтересів;

мінімізація трансакційних витрат;

мінімізація оподаткування;

правові обмеження

прибуток, санаційний прибуток;

Cash-Flow;

ціна;

податки;

відсотки;

санкції та пільги;

порядок, умови та форми розрахунків;

черговість задоволення претензій кредиторів;

додаткові  поступки кредиторам;

підвищення довіри;

стимулювання

Кредитори (інвестори):

санаційна спроможність боржника;

задоволення вимог;

ефект синергізму;

збереження  партнера;

збереження контролю;

інституційні обмеження;

поведінка інших кредиторів;

інноваційна привабливість

законодавство;

постанови; укази;

розпорядження, накази;

нормативні акти,  нормативи, норми  тощо

складання плану санації;

оцінка санаційної спроможності;

інструкції, вказівки,  рекомендації

Цілі

І Відновлення платоспроможності та фінансової стійкості

ІІ Досягнення фінансової рівноваги для забезпечення конкурентоспроможності

Фінансово-економічні відносини підприємства-боржника

Критерії

Важелі

Методи фінансового забезпечення

Методичне забезпечення

Інформаційне забезпечення

Нормативно-правове забезпечення

Фінансово-економічний механізм санації

Аналіз ринку продукції

Моніторинг комерційного потенціалу підприємства

Оцінка конкурентоспроможності продукції

Оцінка глибини кризового стану підприємства

Оцінка доцільності фінансового оздоровлення підприємства

Оптимістичний прогноз

Ліквідація

Ні

Так

Вибір стратегії фінансового оздоровлення підприємства

Визначення комплексу першочергових заходів щодо відновлення платоспроможності підприємства

Визначення комплексу стратегічних дій щодо забезпечення оптимального використання санаційного потенціалу

Виробництво

Маркетинг

Персонал

Фінанси

Формування антикризової команди проведення санації

Контроль реалізації обраної стратегії до виходу підприємства із кризи

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Пєрєдєрієва Світлана Олександрівна

УДК 631.11:658.168.3 (043.3)

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ САНАЦІЇ

АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В РИНКОВИХ УМОВАХ

Спеціальність 08.00.04. – економіка і управління підприємствами

(економіка сільського господарства і АПК)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Луганськ - 2010

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Луганському національному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України

Науковий керівник:     доктор економічних наук, професор

                                         член-кореспондент НААН

                                         Ткаченко Валентина Григорівна

                                         Луганський національний аграрний

                                         університет, ректор

Офіційні опоненти:        доктор економічних наук, професор

                                          Олійник Олександр Васильович

                                          Харківський національний аграрний

                                          університет ім. В.В. Докучаєва,

                                          проректор з наукової роботи, завідувач

                                          кафедри фінансів

                                         

                                          кандидат економічних наук, доцент

                                          Співак Софія Іванівна

                                          Луганський національний аграрний

                                          університет, доцент кафедри

                                          аудиту і контролінгу

Захист відбудеться «3» лютого 2011 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.841.02 у Луганському національному аграрному університеті за адресою: 91008 м. Луганськ-8, Національний аграрний університет, головний навчальний корпус, аудиторія Г-202.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Луганського національного аграрного університету за адресою: 91008 м. Луганськ-8, бібліотека Національного аграрного університету.

Автореферат розісланий «30» грудня 2010 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                                   В.І. Богачов       


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В умовах ринкової економіки будь-яка бізнес-структура може опинитися під загрозою банкрутства. У кожної підприємницької структури свій потенціал, свої умови господарювання, але її життєвий цикл підпорядкований закономірностям циклічного розвитку соціально-економічної системи в цілому. Однак, кризовий стан конкретного підприємства може виникнути на будь-якому етапі його життєвого циклу.

Однією з найважливіших проблем сучасного розвитку аграрних підприємств є вихід з кризи неплатоспроможності, застосування заходів щодо фінансового оздоровлення і подальшої активізації стійкого зростання. За результатами завершення процедури банкрутства відновлюють свою платоспроможність менше 2% агроформувань України. З метою збереження виробничої структури підприємства в регіональному господарстві стає впровадження санації – головної процедури в системі антикризового управління. Тому на сучасному етапі в умовах зростання кількості аграрних підприємств-банкрутів дослідження формування і функціонування фінансово-економічного механізму санації є досить актуальним.

Проблеми управління, регулювання та стимулювання санаційних процесів аграрних підприємств досліджуються в наукових працях багатьох українських та зарубіжних вчених-економістів, зокрема: М.С. Абрютіної, Т.О. Александрова,           В.Г. Бєлоліпецького, Н.М. Блаженкової, І.А. Бланка, О.Д. Гудзинського,                   М.Я. Дем’яненка, С.М. Іванюти, М.А. Коваленка, О.І.Копилюка, Л.А. Костирко,       В.Я. Месель-Веселяка, О.В. Олійника, В.І. Олуніна, П.Т. Саблука, О.О. Терещенка, В.Г. Ткаченко, А.М. Штангрета та ін. Безперечно, завдяки вагомому внеску цих вчених в розвиток аграрного сектору та ґрунтовним теоретико-методологічним напрацюванням створено фундаментальні основи антикризового управління та фінансового оздоровлення підприємств різних галузей і форм власності.

Проте, беручі до уваги вагомі здобутки науковців, зауважимо, що на недостатньому рівні розроблено комплексне обґрунтування питань теоретичного, методичного та практичного рішення щодо активізації санаційних процесів в аграрній сфері. Актуальною залишається неузгодженість поглядів стосовно визначення санації; відсутність єдиного підходу до визначення класифікаційних характеристик санації; недосконалість правового регулювання; практичне застосування існуючих методик санаційного аудиту. Крім того, недостатньо уваги приділено питанням формування стратегії санації підприємств; на низькому рівні висвітлюються практичні положення щодо інструментарію фінансово-економічного механізму санації, який є імперативом концепції реалізації санації.

Об’єктивна необхідність розв’язання вказаних завдань визначає актуальність теми дослідження, його мету та структурну побудову роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до планів науково-дослідної роботи кафедри економічної теорії та маркетингу Луганського національного аграрного університету за темами: «Забезпечення економічної безпеки в умовах трансформації регіону» (номер державної реєстрації 0104U005400) на 2007-2009 рр. та «Розробка методичних основ та критеріїв забезпечення інноваційного та інвестиційного розвитку агропромислових підприємств України» (номер державної реєстрації 0110U001566) на 2010-2012 рр. Також, відповідно до планів науково-дослідної роботи кафедри «Фінанси та кредит» за темою: «Фінансове забезпечення підприємств і установ» (номер державної реєстрації 0109U002711) на 2007- 2011 рр.

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є комплексне та системне обґрунтування теоретичних засад і розробка практичних рекомендацій стосовно удосконалення фінансово-економічного механізму санації аграрних підприємств. Для досягнення поставленої мети були визначені такі завдання:

узагальнити та поглибити теоретичні підходи щодо визначення економічної сутності санації і дослідити її економіко-правові аспекти;

запропонувати методичні підходи  санаційної стратегії аграрних підприємств з урахуванням особливостей вітчизняного законодавства в контексті стратегічного планування;  

провести санаційний аудит з урахуванням сучасних тенденцій розвитку аграрних підприємств і моніторингу санаційних процесів;

систематизувати та удосконалити класифікацію форм санації;

обґрунтувати об’єктивні підстави формування фінансово-економічного механізму санації аграрних підприємств, визначити його зміст та структуру;

сформувати методичні рекомендації щодо оптимізації фінансово-економічного механізму санації аграрних підприємств;

розробити методичні основи комплексної оцінки стратегії санації аграрних підприємств.

Об’єктом дослідження є фінансово-економічні відносини підприємства-боржника в процесі санації та банкрутства.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних аспектів формування і функціонування фінансово-економічного механізму санації аграрних підприємств.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є адаптовані до специфіки санації гіпотези, концепції і висновки економічної теорії та загальної теорії управління фінансами підприємств, а також наукові положення вітчизняних та зарубіжних вчених у сфері теорії та практики регулювання проблем банкрутства і санації.

У роботі використано комплексний підхід, абстрактно-логічний метод дослідження економічних процесів та відносин у їх взаємозв’язку та розвитку. Для розв’язання визначених завдань були застосовані наступні методи: діалектичний – при вивченні наукової та спеціальної літератури; метод від простого до складного, від абстрактного до конкретного – при уточненні поняття санації і взаємозв’язку його складових;   аналітичний та синтез – при дослідженні порядку проведення санації та концепції реалізації санації; системний, діалектичний та статистичний – в дослідженні економіко-правових аспектів, при оцінці стану аграрних підприємств і санаційних процесів;  деталізації і синтезу – при розробці фінансово-економічного механізму санації; порівняльний, статистичний, логічний, SWOT-аналіз, бенчмаркінг, експертних оцінок – при проведенні санаційного аудиту; економічно-математичний - при розробці комплексної оцінки стратегії санації.

Інформаційну базу дослідження становлять законодавчі та нормативні акти України, методичні вказівки та рекомендації, матеріали Державного комітету статистики України, Головного управління статистики в Луганській області, Головного управління агропромислового розвитку та Головного управління економіки Луганської облдержадміністрації, дані річної звітності сільськогосподарських підприємств, розробки зарубіжних та вітчизняних науковців, результати оцінок рейтингових агенцій, матеріали конференцій та публікацій, результати опитувань та власних розрахунків.

Наукова новизна результатів дослідження. В результаті проведеного дослідження отримані наступні теоретико-методичні і практичні результати, які визначають наукову новизну роботи і є предметом захисту.

вперше:

  •  обґрунтовано об’єктивні підстави формування фінансово-економічного механізму санації аграрних підприємств, як системи організації взаємодії фінансово-економічних відносин та сукупності елементів впливу на процес реалізації санації. Основу його структури складають: фінансово-економічні важелі; критерії прийняття рішень, методи фінансування з урахуванням інноваційного інвестування, а також підсистеми забезпечення - нормативно-правове, інформаційне, методичне;
  •  розроблено методичні основи комплексної оцінки стратегії санації, яка проводиться в декілька етапів, зумовлених завданнями санаційного аудиту і санаційної стратегії: визначення глибини кризи підприємства – рейтингова оцінка санаційного потенціалу; прогнозування можливості реалізації санації – оцінка доцільності санації шляхом порівняння величини внеску і величини фінансового потенціалу;

удосконалено:

адаптивну модель стратегії санації аграрних підприємств, засновану на комплексній схемі регулювання змінами в часі, яка дає можливість встановити порядок виконання етапів проведення санації та дозволяє виділити базові елементи впливу механізму при реалізації санації;

рекомендації щодо проведення санаційного аудиту в контексті визначення санаційного потенціалу за рівнем фінансової рівноваги та ефективності фінансово-економічної діяльності з метою вибору стратегічних параметрів подальшого розвитку підприємств;  

класифікацію форм санації за напрямками та видами санації з урахуванням внутрішніх резервів фінансової стабілізації, яка визначає джерела фінансування, встановлює чіткі зв'язки фінансово-економічних відносин суб'єктів санації, їх вплив на об'єкт санації;

рекомендації щодо оптимізації фінансово-економічного механізму санації з урахуванням інноваційної складової шляхом встановлення відповідних важелів, критеріїв, методів інструментам реалізації санації за кожним напрямком фінансування;

отримало подальший розвиток:

обґрунтування економічної сутності санації, як системи заходів в аспекті банкрутства підприємства-боржника, шляхом послідовного взаємоузгодженого досягнення цілей фінансового оздоровлення і забезпечення конкурентоспроможності в довгостроковому періоді, а також класифікація типологій видів санаційних процедур шляхом систематизації і узагальнення умов і порядку відновлення платоспроможності боржника, встановлених  вітчизняним законодавством.

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в можливості впровадження обґрунтованих в роботі науково-методичних положень та практичних рекомендацій щодо формування та удосконалення фінансово-економічного механізму санації для активізації санаційних процедур аграрних підприємств. Практична цінність одержаних результатів сприятиме стабілізації та подальшому підвищенню конкурентоспроможності аграрних підприємств в цілому на регіональному рівні.  Основні результати і положення дисертації можуть бути застосовані фахівцями регіональних органів державної влади і місцевого самоврядування при розробці програм розвитку сільськогосподарського виробництва, а також вченими та фахівцями аграрної сфери на підприємствах.

Запропоновані в дисертаційній роботі положення враховані Луганською обласною державною адміністрацією (акт № 10/30-6639 від 12.08.2010 р.). Впровадження пропозицій по сприянню реалізації процедур санації на аграрних підприємствах засвідчено Головним управлінням економіки Луганської облдержадміністрації (акт № 22-3/2934 від 08.10.2010 р.). Підтверджено використання розробок та рекомендацій дослідження в процесі провадження справи про банкрутство, що дозволило стабілізувати виробничу діяльність та уникнути оголошення банкрутства приватним підприємством сільськогосподарської виробничої фірми «Агро»              (акт № 457 від 15.09.2010 р.).

Теоретичні положення та аналітичні матеріали, що містяться в дисертаційній роботі, використано у навчальному процесі Луганського національного аграрного університету при викладанні дисциплін «Фінансова санація та банкрутство підприємств» та «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» (довідка № 01/2407 від 07.09.2010 р.).

Особистий внесок здобувача. Наукові результати, висновки, рекомендації і пропозиції обґрунтовані та сформульовані особисто автором. Внесок автора у роботах, опублікованих у співавторстві, вказано у списку опублікованих праць.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати досліджень доповідалися, обговорювалися і отримали схвалення на наступних науково-практичних конференціях: Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми економічного розвитку України на шляху до інтеграції в Європейський простір»         (м. Луганськ, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, 26 - 27 листопада 2008р.); Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні та інвестиційні процеси підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва в умовах глобалізації економіки» (м. Луганськ, Луганський національний аграрний університет, 14 - 15 травня 2010р.); щорічні науково-практичні конференції професорсько-викладацького складу Луганського національного аграрного університету (м. Луганськ, 2007 – 2010 рр.).

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 10 наукових праць загальним обсягом 3,93 друк. арк., у тому числі 9 статей у фахових виданнях обсягом 3,62 друк. арк., з них 8 публікацій обсягом 3,18 друк. арк. належать особисто автору. У колективній монографії автору належить 0,6 друк. арк.

Обсяг і структура дисертаційної роботи. Дисертаційна робота викладена на 219 сторінках та складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Робота містить 18 таблиць, 27 рисунків, 20 додатків на 21 сторінках, 171 найменувань літературних джерел на 15 сторінках.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету і завдання, встановлено об’єкт і предмет дослідження, визначено наукову новизну, окреслено теоретичне та практичне значення одержаних результатів, вказано відомості про апробацію результатів роботи.   

У першому розділі «Теоретико-правові засади санації аграрних підприємств» викладено теоретичні підходи до визначення сутності санації та класифікації санаційних процедур; окреслено сучасні основи економіко-правового змісту санації та запропоновано рекомендації щодо їх удосконалення; узагальнено та вдосконалено методику проведення санаційних процесів аграрних підприємств.

Дослідження сучасних наукових підходів щодо економічної сутності санації, визначень терміну «санація» в нормативно-правових актах показали, що немає єдиної думки в трактуванні санації. Науковці і фахівці у своїх тлумаченнях санації по-різному акцентують увагу на об’єкт, мету та заходи санації. Дефініцію терміну «санація» як цілісної економічної системи, спрямованої на реалізацію фінансової стратегії оздоровлення в системі антикризового фінансового управління, доцільно інтерпретувати в контексті запобігання або провадження справи про банкрутство.

Власне трактування санації позиціонується саме як системи послідовних заходів щодо санаційно спроможного підприємства-боржника з його власної ініціативи або з боку зовнішніх суб’єктів з метою врегулювання проблеми заборгованості та попередження банкрутства, спрямованої на відновлення платоспроможності та фінансової стійкості, забезпечення фінансової рівноваги та конкурентоспроможності в довгостроковому періоді. Запропоноване визначення чітко формалізує підхід, вказує на підстави запровадження процедури санації, визначає послідовність досягнення мети санації.  

У процесі проведеного систематизованого аналізу сутності санації  доповнено існуючу класифікацію видів санаційних процедур. Групування та узагальнення класифікаційних ознак  передбачає: особливості діяльності боржника, порядок входження в судові процедури, терміни проведення, обсяги повноважень боржника, етапи проведення, мету проведення, умови зовнішньої допомоги, джерела фінансування, зміст заходів. Обґрунтування сутності санації з позиції неплатоспроможності підприємства дає підстави розрізняти зміст санаційних заходів як заходів фінансово-економічного характеру, зокрема: покриття поточних збитків, усунення причин неплатоспроможності, подолання фінансової кризи, досягнення фінансового оздоровлення, та заходів організаційно-технічного характеру.  Практична цінність класифікації відповідно до умов і порядку відновлення платоспроможності боржника полягає в інформаційному забезпеченні підприємств-боржників, що дозволяє розрізняти види санаційних процедур при формуванні стратегії санації.

Спрямованість заходів санації забезпечуються через механізм управління господарськими відносинами навколо суб’єкта санації. Із загального спектру різноманітних відносин пріоритетними є фінансово-економічні. Проведені дослідження дозволили встановити основні елементи санації: мета та основні цільові орієнтири, об’єкт, суб’єкти, форми.

На підставі результатів дослідження економіко-правових аспектів розроблені рекомендації щодо вдосконалення економіко-правового регулювання санації, зокрема внесення змін до законодавства стосуються: встановлення імперативного критерію визначення наявності санаційної спроможності, узгодження положень щодо мораторію на задоволення вимог кредиторів та прийняття рішення комітетом кредиторів щодо системи управління в процедурі санації.

Методичні підходи механізму поетапного проведення санації передбачають формування адаптивної моделі стратегії санації аграрних підприємств, яка включає розробку комплексу організаційно-економічних заходів щодо фінансового оздоровлення підприємства-боржника, згрупованих в основні блоки відповідно до визначених завдань та цілей. База побудованої адаптивної моделі стратегії санації аграрних підприємств є концептуальною основою формування фінансово-економічного механізму санації та концепції реалізації санації. Окрім цього, зазначені методичні підходи доцільно впроваджувати в систему управління в досудовій процедурі санації, а також використовувати в діяльності арбітражних керуючих.

У другому розділі «Дослідження економічного та фінансового забезпечення санації аграрних підприємств» розглянуто сучасні тенденції розвитку аграрних підприємств; проведено моніторинг санаційних процесів; проведено санаційний аудит господарської, фінансової та інвестиційної діяльності з метою розробки рекомендацій удосконалення методики та пропозицій щодо подальшого розвитку підприємства.

Результати дослідження свідчать, що збільшення обсягів виробництва валової сільськогосподарської продукції в умовах відсутності комплексного вирішення проблем розвитку аграрного ринку, посилення диспаритету цін, їх адміністративного регулювання на продовольчі товари не забезпечують належної ефективності ведення галузі.

Вказані чинники особливо негативно вплинули на результати роботи 2008 року. Незважаючи на значні обсяги державної підтримки та кредитування, чистий прибуток за результатами діяльності сільськогосподарських підприємств Луганського регіону за 2008 рік зменшився відносно 2007 року на 171,5 млн. грн., при цьому окремі галузі були хронічно збитковими. Відповідно рентабельність сільськогосподарського виробництва знизилася майже у 4,5 рази порівняно з попереднім роком і склала 7,3 %, що в 10 разів нижче потрібної для розширеного відтворення. Частка збиткових господарств у загальній кількості залишається високою (рис. 1).

У 2009 році аграрні підприємства Луганської області здійснювали виробничу діяльність у складній економічній ситуації, спричиненою проблемою кредитного забезпечення, необхідністю повернення раніше взятих запозичених коштів, відсутністю державної підтримки, зниженням реалізаційних цін на продукцію рослинництва і тваринництва, зростаючим обсягом взаємонеплатежів, майже повною втратою власних оборотних коштів, що в цілому створює передумови формування низького рівня санаційного потенціалу підприємств у процесах банкрутства та санації.


Рис. 1. Динаміка рентабельності та збитковості сільськогосподарських підприємств Луганської області за 1998 - 2008 рр.

Основним вектором досягнення цілей розвитку сільськогосподарських підприємств повинен стати максимально можливий рівень самофінансування, оскільки в цілому аграрії отримали у 2009 році із Держбюджету України 15,6 млн. грн., що майже в 7 разів менше, ніж у 2008 році (рис.2). Державна підтримка галузі рослинництва в 2009 році склала 1,3 млн. грн. проти 30 млн. грн. в 2008 році.

Рис. 2. Обсяги державної підтримки сільськогосподарських підприємств Луганської області за 2000 – 2009 рр.

Також суттєво знизилося надходження коштів в агробізнес із банків. Портфель кредитування склав 129 млн. грн., що в 4 рази нижче рівня 2008 року (рис.3).

Рис. 3. Обсяги кредитування та компенсації відсоткової ставки сільськогосподарських підприємств Луганської області за 2000 – 2009 рр.

Результатом кризового стану сільськогосподарських підприємств є збільшення кількості справ про банкрутство. За період дії Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» під процедуру санації потрапили лише близько 2% сільськогосподарських підприємств  регіону.

На розвиток всієї системи санаційних процесів в аграрному секторі великий вплив має становище товарного ринку на світовому та національному рівнях, а також стан конкурентоспроможності самих підприємств у даних процесах. Зважаючи на оптимістичні прогнози щодо майбутнього підвищення світових цін на продукти харчування за сприятливих макроекономічних обставин аграрні санаційноспроможні підприємства зможуть реалізувати напрацьований інвестиційно-інноваційний потенціал. Дослідження проблем реалізації регіональної політики в аспекті підвищення ефективності провадження процедур банкрутства та санації на підприємствах дозволили визначити комплекс основних завдань та заходів: сприяння залученню інвесторів для відновлення роботи підприємств-боржників; контрольованість процесів у сфері банкрутства органами місцевого самоврядування, формування фінансово-економічного механізму санації за результатами проведення санаційного аудиту.

На підставі проведених теоретичних досліджень та існуючих методик щодо проведення санаційного аудиту встановлено дві фази. Перша фаза - визначається санаційний потенціал підприємства-боржника за трьома групами елементів, які в сукупності характеризують стан і потенційні можливості підприємства щодо підтримки і відновлення ефективної діяльності та забезпечення його здатності до успішного фінансового оздоровлення, а саме: ефективність операційної та фінансової діяльності, фінансова рівновага. Систематизація показників санаційного потенціалу групується відповідно до визначених характеристик. На  основі отриманих результатів аналізу обґрунтовується віднесення його до складу неплатоспроможних підприємств, робиться висновок щодо санаційного потенціалу конкретного підприємства. Обгрунтований таким способом санаційний потенціал є аналітичним базисом вибору санаційної стратегії. Друга фаза -  оцінюються санаційні заходи підприємства-боржника з точки зору реальності впровадження концепції оздоровлення, ефективності запропонованих заходів в існуючих соціально-економічних умовах, формуються остаточні висновки щодо можливості та доцільності використання санаційних процедур для поліпшення фінансово-економічної діяльності та виведення підприємства з неплатоспроможного стану.  

У третьому розділі «Концептуальні напрями формування фінансово-економічного механізму санації підприємств аграрного сектору» обґрунтовано об’єктивні підстави формування фінансово-економічного механізму; удосконалено класифікацію форм санації; викладено концепцію реалізації санації; запропоновано комплексну оцінку стратегії санації. 

Основою формування та функціонування фінансово-економічного механізму санації є фінансово-економічні відносини, які встановлюються у процесі залучення й використання внутрішніх та зовнішніх джерел фінансового оздоровлення підприємства-боржника у потрібних обсягах та термінах, спрямовані на досягнення оперативних, тактичних та стратегічних цілей санації, що передбачається та обґрунтовується у фінансовій частині плану санації підприємства-боржника. Фінансування санації з різних джерел набуває форму.

Обґрунтування важливості фінансування санаційних заходів підприємства за рахунок внутрішніх фінансових резервів дає підстави для удосконалення існуючої класифікації форм санації з урахуванням напрямку та виду санації. Удосконалена класифікація форм санації має велику практичну цінність для впровадження фінансово-економічного механізму санації на підприємстві, оскільки визначає джерела фінансування, встановлює чіткі зв'язки фінансово-економічних відносин суб'єктів санації, їх вплив на об'єкт санації, крім того не обмежує доповнення новими джерелами фінансування та інструментами реалізації. Встановлений функціональний взаємозв'язок форм та інструментів реалізації санації, котрий є основою функціонування фінансово-економічного механізму санації, робить процес пошуку таких форм системним, надає можливості та механізм їх методологічного використання й конкретизує діяльність менеджерів підприємства, органів державного управління та самоврядування щодо забезпечення виходу підприємств із кризового стану, збереження підприємства як ланки регіональної соціально-економічної системи і успішного соціально-економічного розвитку регіону.

Проведені дослідження теоретико-правових засад сутності санації, практичних аспектів інформаційного забезпечення, методичних підходів  проведення аудиту та складання плану санації, особливостей фінансового забезпечення санації дозволяють визначити основні структурні елементи фінансово-економічного механізму (рис.4).

Впровадження санації сільськогосподарських підприємств регіону,  фінансового обґрунтування плану санації підприємств-боржників потребує формування концепції реалізації санації. Принциповою основою реалізації санації та дії фінансово-економічного механізму для досягнення головної мети є фінансове забезпечення та послідовний вибір санаційних заходів щодо підприємства-боржника, узгоджених одночасно з інтересами й вимогами всіх суб’єктів та знаходження компромісного рішення. Концепція реалізації санації – це, з одного боку, комплекс стратегічних та оперативних цілей і завдань санації, необхідний для їх досягнення набір інструментів, методів, критеріїв, важелів, з іншого - інтегрована система організаційних передумов.  

За результатами санаційного аудиту та аналізу особливостей діяльності аграрних підприємств в сучасних умовах сформовані методичні рекомендації щодо оптимізації функціонування фінансово-економічного механізму санації. Удосконалення фінансово-економічного механізму пропонується шляхом встановлення відповідних важелів, критеріїв, методів інструментам реалізації санації за кожним напрямком фінансування з урахуванням інноваційної складової, що дозволяє застосовувати такий підхід також і в процедурі досудової санації аграрних підприємств регіону.


Рис. 4. Фінансово-економічний механізм санації та його складові

Джерело: розробка автора дисертації


Методика реалізації стратегічного підходу до фінансового оздоровлення підприємства проілюстрована на рис. 5.

Рис. 5. Зміст процедур стратегічного підходу до реалізації завдань

фінансового оздоровлення підприємства

Реалізація тактичних заходів забезпечує відновлення платоспроможності підприємства у поточному періоді, тоді як реалізація стратегічних заходів дозволяє досягти оптимального рівня використання фінансового потенціалу підприємства у довгостроковій перспективі. Запропонований підхід до фінансового оздоровлення на відміну від тих, що існують, передбачає необхідність одночасної розробки і реалізації як тактичних, так і стратегічних заходів.

Підсумковим аналітичним результатом обробки первинної інформації є ранжування факторів санаційного потенціалу. Важливим результатом даної системи аналізу є отримання комплексної розгорненої та обґрунтованої інформації щодо конкретного показника у групі факторів. Виділення рейтингових класів із заданим рівнем стійкості дозволяє провести систематизацію факторів на основі методів угрупувань, порівняння, системного аналізу. Формування єдиного інформаційного фонду системи моніторингу сприятиме підвищенню якості санаційного управління і ділової активності на рівні підприємств.

Сутність запропонованої рейтингової методики ранжування на основі економіко-математичної обробки інформації полягає в наступному: розглядаються групи факторів - цілей санації; виділяється ряд ознак, що характеризують роботу підприємства; визначається клас; встановлюється показник, який визначає відносну важливість даної ознаки для підсумкової оцінки; вимірюється сумарна бальна функція для групи факторів; сумарна бальна функція від всіх показників формує зважену функцію, що приймає підсумкову кількість балів, відповідно певної категорії факторів із завданим рівнем фінансової стійкості:

                                              (1)

де  - функція, що зважує k-у групу факторів відповідно від сумарної бальної функції;  - функція, що зважує k-у групу факторів відповідно до рівня санаційного потенціалу та оцінки фінансово-господарської діяльності.

Процедура ранжування з використанням рейтингової методики передбачає поетапну оцінку санаційного потенціалу.

Дана методика дає можливість не тільки виявляти неплатоспроможні підприємства, але і використовувати індивідуальний підхід під час розробки проекту фінансового оздоровлення підприємства на базі всебічної аналітичної інформації. Узагальнюючий аналіз підприємств після індивідуальної оцінки кожного сприятиме раціональному плануванню і використанню засобів фінансової підтримки. Фінансове оздоровлення підприємства базується на причинно-наслідковому аналізі кризи, визначенні цілей санації, формуванні санаційної стратегії, розробці санаційних заходів, програми санації і відповідного проекту.

При задовільному рівні санаційного потенціалу в подальшому передбачається оцінка доцільності фінансового оздоровлення підприємства. Фінансове оздоровлення підприємства доцільне у тому випадку, якщо криза обумовлена прорахунками менеджменту і підприємство не вичерпало свої потенційні можливості, які полягають в наявності невикористаного фінансового потенціалу. Оцінка ґрунтується на порівнянні величини витрат фінансового оздоровлення кризового підприємства (величина внеску) з величиною невикористаного фінансового потенціалу цього підприємства (величина віддачі фінансового оздоровлення).

Використання запропонованих критеріїв і методики оцінки доцільності фінансового оздоровлення дозволяє формалізувати процедуру прийняття рішення щодо інвестиційної привабливості підприємства-боржника з метою його фінансового оздоровлення.

ВИСНОВКИ

Результатом проведеного дослідження є узагальнення теоретичних аспектів і нове вирішення наукового завдання формування і функціонування фінансово-економічного механізму санації аграрних підприємств в сучасних умовах, що дозволяє сформулювати наступні висновки:

1. Санацію необхідно позиціонувати у контексті запобігання або провадження справи про банкрутство у системі антикризового фінансового управління. Санація - це система  послідовних заходів щодо санаційно спроможного підприємства-боржника з його власної ініціативи або з боку зовнішніх суб’єктів з метою врегулювання проблеми заборгованості та попередження банкрутства, спрямована на відновлення платоспроможності та фінансової стійкості, забезпечення фінансової рівноваги та конкурентоспроможності в довгостроковому періоді. Доповнена автором класифікація санаційних процедур в системі антикризового фінансового управління ґрунтується на встановленні її видів в залежності від умов і порядку проведення санації. Вибір тих чи інших видів санаційних процедур повинен виходити з мети її проведення, можливостей залучення зовнішніх та внутрішніх джерел фінансування, переважаючого типу запропонованих заходів та суб’єктів, що здійснюють санаційні процедури.

2. Удосконалена адаптивна модель стратегії санації аграрних підприємств дозволяє вирішити проблеми подолання кризи, відновлення та стабілізацію платоспроможності, забезпечення подальшого зростання конкурентоспроможності шляхом послідовних, скоординованих у часі дій, виділити базові етапи управління та регулювання процесу реалізації санації, а саме: план санації, як засіб ефективної реалізації стратегії і санаційної концепції, та санаційний аудит, як особливий інструментарій визначення здатності підприємства подолати кризу і зниження інформаційного ризику.

3. Основною метою санаційного аудиту є виявлення негативних аспектів у діяльності аграрних підприємств-боржників та оцінка здатності щодо їх подолання з урахуванням впливу зовнішніх чинників, тобто оцінка санаційної спроможності, фінансових наслідків застосовуваних рішень, що поставили багатьох з них на грань банкрутства. Рекомендовано проводити санаційний аудит в дві фази, з відповідними об’єктами, завданнями, джерелами інформації, методами. Рішення щодо санаційної спроможності підприємства-боржника та впровадження процедури санації повинно враховувати рівень санаційного потенціалу та доцільність виконання санаційного плану. Для визначення рівня санаційного потенціалу пропонується проводити групування фінансових показників за наступними напрямками: ефективність операційної і фінансової діяльності, фінансова рівновага.

4. Класифікація форм санації для підприємств з обмеженими фінансовими ресурсами та нестійким фінансовим становищем враховує джерела мобілізації внутрішніх фінансових ресурсів, що дозволяє в процесі реалізації санації подолати внутрішні причини кризи та зменшити залежність санації від залучення зовнішніх фінансових джерел, встановлює чіткі зв’язки фінансово-економічних відносин, їх вплив на об’єкт санації.

5. Теоретичне обгрунтування сутності санації, яка здійснюється, насамперед, за допомогою фінансово-економічних заходів, направлена на вирішення комплексу послідовних фінансово-економічних цілей підприємства-боржника, дає підстави розглядати названу категорію через призму процесу фінансово-економічного управління конфліктами інтересів між суб’єктами санації, який базується на певному механізмі. У такому розумінні «санація» потребує постійного узгодження основних її елементів, та за її практичної імплементації є синонімом відповідного механізму. Формування фінансово-економічного механізму також обґрунтовується стратегією санації і потребує узгодження  основних елементів та критеріїв.  Отже, імплементація санації в процесі оздоровлення боржника приймає форму фінансово-економічного механізму санації, який представляє собою організацію взаємодії фінансово-економічних відносин та сукупності елементів впливу на процес реалізації санації. Основу структури фінансово-економічного механізму складають: фінансово-економічні важелі, критерії, методи, а також підсистеми забезпечення - нормативно-правове, інформаційне; методичне.

6. Концептуальна суть реалізації санації полягає у спрямуванні обмежених фінансових ресурсів при взаємоузгодженості сторін і вирішенні конфлікту інтересів на досягнення тих цілей, які забезпечують усунення причин кризи та, відповідно, подолання її наслідків у системі організаційних передумов, за допомогою інструментів, методів, критеріїв та важелів. Запропоновані методичні рекомендації для практичного впровадження процедур санації (досудової санації) з метою оптимізації фінансово-економічного механізму дають змогу з’ясувати протиріччя між суб’єктами санації,  визначити найбільш ефективні форми санації, встановити відповідні методи фінансового забезпечення та інструменти реалізації, виявити вплив на фінансово-економічні відносини важелів та критеріїв, подолати бар’єри активізації головних суб’єктів санації.   

7. Обґрунтоване в роботі трактування змісту фінансового оздоровлення підприємства зумовлює необхідність застосування стратегічного підходу, відповідно до якого програма фінансового оздоровлення підприємства повинна включати заходи як тактичного, так і стратегічного характеру. Розроблена методика комплексної оцінки стратегії санації складається з етапів, зумовлених завданнями та цілями санаційного аудиту і стратегії санації: визначення глибини кризи підприємства – рейтингова оцінка санаційного потенціалу; прогнозування можливості реалізації санації – оцінка доцільності санації шляхом порівняння величини внеску і величини фінансового потенціалу.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографії:

  1.  Передериева С.А. Инвестиционные и инновационные процессы в АПК Украины в условиях аграрной реформы: монография / [Ткаченко В.Г., Богачев В.И., Передериева С.А. и др.]; под общей ред. проф. В.Г. Ткаченко,  проф. Богачева В.И. – Луганск: Вид-во «Книжковий світ», 2010. – 272 с. (18,36 д. а.)

Особистий внесок здобувача: проаналізовані напрямки і проблеми формування власних фінансових ресурсів аграрних підприємств за рахунок прибутку - 0,6 д.а.

Статті та публікації у фахових виданнях:

Передериева С.А. Проблемы паритета цен в АПК в условиях перехода к рынку // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія: Економічні науки / за ред. В.Г. Ткаченко. – Луганськ: Вид-во ЛНАУ, 2000. - №6/16. – С.167-170. (0,25 д.а.).

Пєрєдєрієва С.О. Фінансова складова оцінки сільськогосподарських підприємств Луганської області // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія: Економічні науки / За ред. В.Г. Ткаченко. – Луганськ: Вид-во ТОВ ТРК «РКТ», 2007. - № 73(96).- С.470-475. (0,31 д.а.).

Пєрєдєрієва С.О. Санація сільськогосподарських підприємств регіону та фінансові джерела її проведення // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія: Економічні науки / За ред. В.Г. Ткаченко. Луганськ: «Елтон-2».- 2008. - №85. –  С.475 - 483. (0,5 д.а.).

Пєрєдєрієва С.О. До питань неплатоспроможності та банкрутства сільськогосподарських підприємств регіону // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля – Луганськ: Вид-во Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, 2008. - №10 (128). Частина 2. - С. 290-293. (0,25 д.а.).

Пєрєдєрієва С.О. Вдосконалення процедури банкрутства підприємств – шліх до ефективних власників // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Том 2. Серія: Економічні науки / За ред. В.Г. Ткаченко. – Луганськ: «Книжковий світ», 2009. - № 90/94.-  С.149-156. (0,47 д.а.).  

Пєрєдєрієва С.О. Особливості фінансування сільськогосподарських підприємств регіону // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія: Економічні науки – Луганськ: Вид-во «Елтон-2», 2009. - №6. - С. 42-52. (0,63 д.а.).

Ткаченко В.Г., Ольшанский А.П., Передериева С.А. Тенденции и перспективы развития аграрного бизнеса в Луганской области // Економіка АПК. – 2010. - №4.- С.18 - 25. (0,44 д.а.)

Особистий внесок здобувача: проаналізовані основні тенденції розвитку тваринництва Луганського регіону - 0,15 д.а.

Пєрєдєрієва С.О. Система економічного моніторингу для оздоровлення сільськогосподарських підприємств регіону // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія: Економічні науки / за ред. В.Г. Ткаченко. – Луганськ: «Елтон-2», 2010. - № 13.-  С.21-28. (0,47 д.а.).

Пєрєдєрієва С.О. Фінансово-економічний механізм санації підприємств // Науковий вісник Луганського національного аграрного університету. Серія: Економічні науки / за ред. В.Г. Ткаченко. – Луганськ: «Книжковий світ», 2010.- №17. – 202-207. (0,3 д.а.)

АНОТАЦІЯ

Пєрєдєрієва С.О. Фінансово-економічний механізм санації аграрних підприємств в ринкових умовах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04. – економіка і управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК). – Луганський національний аграрний університет, Луганськ, 2010.

 Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних та практичних аспектів  формування, розробки та функціонування фінансово-економічного механізму санації аграрних підприємств у сучасних умовах. У роботі узагальнено теоретичні підходи і обґрунтовано власне бачення визначення сутності категорії «санація». Систематизовано типологію видів санаційних процедур за класифікаційними ознаками. Удосконалено методику проведення санації. На підставі аналізу сучасних тенденцій розвитку аграрних підприємств та моніторингу санаційних процесів встановлені основні вектори та фінансово-економічні резерви забезпечення конкурентоспроможності підприємств у ринкових умовах. Розкрито роль санаційного аудиту та виявлені основні фази його проведення. Встановлена невідповідність методики оцінки санаційної спроможності підприємства сучасним вимогам формування стратегії санації та забезпечення об’єктивної інформації суб’єктів санації у ринкових умовах. Визначено та обґрунтовано необхідність формування та розробки фінансово-економічного механізму санації, запропоновано його структуру. Удосконалено класифікацію форм санації, встановлено функціональний взаємозв’язок форм та інструментів санації. Представлено концептуальну модель фінансово-економічного механізму санації аграрних підприємств та рекомендовано перелік способів реалізації санації. Запропоновано рейтингову оцінку санаційного потенціалу аграрних підприємств з метою оцінки доцільності санації.

Ключові слова: банкрутство, санація, санаційна стратегія, санаційний потенціал, санаційна спроможність, санаційний аудит, фінансування санації, фінансово-економічні відносини, фінансово-економічний механізм санації.

АННОТАЦИЯ

Передериева С.А. Финансово-экономический механизм санации аграрных предприятий в условиях рынка. – Рукопись.

Диссертация на получение научной степени кандидата экономических наук по специальности – 08.00.04. - экономика и управление предприятиями (экономика сельского хозяйства АПК). – Луганский национальный аграрный университет, Луганск, 2010.

Диссертация посвящена исследованию теоретических аспектов и решению практических проблем санации, формированию и совершенствованию финансово-экономического механизма санации аграрных предприятий в современных условиях.

В работе обобщены теоретические подходы и обосновано собственное видение определения сущности «санация», под которой понимается система последовательных мероприятий по отношению к санационно способному предприятию-должнику по его собственной инициативе или со стороны внешних субъектов з целью урегулирования проблемы долгов и недопущения банкротства, путем восстановления платежеспособности и финансовой устойчивости, обеспечения финансового равновесия и конкурентоспособности в долгосрочном периоде. В процессе  обобщения научных трудов установлены основные элементы санации в их взаимосвязи.  Определены и систематизированы виды санационных процедур, выделены группы признаков в соответствии с условиями и порядком проведения в соответствие с требованиями норм законодательства Украины. Обоснована необходимость внесения изменений и дополнений в экономико-правовую базу регулирования санации, предложены рекомендации с целью устранения недостатков. Предложена адаптивная методика проведения санации аграрных предприятий на основе обобщения  зарубежного опыта и особенностей законодательства, с группировкой этапов в блоки, согласно с целями стратегии и концепции санации.

Установлены основные векторы и финансово-экономические резервы обеспечения конкурентоспособности предприятий аграрного сектора в рыночных условиях на основании проведенного анализа современных тенденций развития аграрных предприятий и мониторинга санационных процессов. Определена роль и значение санационного аудита в процессе санации. Обоснован порядок проведения оценки санационной способности с уточненными целями и задачами на основе исследования теоретико-методических аспектов.   

Обоснованы объективные подходы и необходимость формирования финансово-экономического механизма санации. Установлены структурные элементы данной категории. Уточнена классификация форм санации, выявлена взаимосвязь форм санации, инструментов и санационных мероприятий. Обобщены составляющие элементы финансово-экономического механизма санации. Разработаны методические рекомендации для реализации санации с элементами усовершенствования финансово-экономического механизма для решения практических проблем с учетом инновационной составляющей путем внесения соответствующих изменений в каждый элемент механизма и включения в состав механизма важного регулирующего рычага - критерия принятия решений субъектами. Разработана методика комплексной оценки стратегии санации в соответствии с задачами аудита и стратегической направленностью процедуры санации, предусматривающая рейтинговую оценку санационного потенциала и прогнозную оценку целесообразности санации на основе сравнения величины взноса с величиной финансового потенциала.   

 Ключевые слова: банкротство, санация, санационная стратегия, санационный потенциал, санационная способность, санационный аудит, финансирование санации, финансово-экономические отношения, финансово-экономический механизм.

SUMMARY

S.O. Perederieva.  Financial and economic mechanism of agrobusines units readjustment under market conditions. - Manuscript.

Dissertation paper in competition for a Candidate of Economic Sciences Degree on Speciality 08.00.04 – Economy and Management of Enterprises (Economy of Agriculture and AIC.) Luhansk National Agrarian University, Luhansk, 2010.

Theoretical and practical aspect of financial and economics nation mechanism forming, development and realization for agribusiness units under Present conditions are investigated in the paper. Theoretical aspects and principles are summarized and a personal approach as to the essence of « readjustment » category stating is substantiated. The typology of readjustment procedure types is improved. Major vectors and inner reserves of ensuring competitiveness under market conditions are stated on the basis of studying modern trends of agribusiness formations development and readjustment audit and major phases of its carrying out are revealed. Conceptual principles are bases and the necessity of financial and economic readjustment mechanism forming and developing are substantiated and its structure is proposed. Classification of readjustment forms is perfected and functional correlation between readjustment forms and instruments is stated. Conceptual model of financial and economic readjustment mechanism realization in agribusiness is presented and effective methods of its realization are grounded. The necessity of agribusiness units readjustment potential rating as to readjustment expediency is substantiated and rating valuing is offered.         

Key words: bankruptcy, readjustment, strategy readjustment, readjustment potential, readjustment mechanism, readjustment audit, financing of business readjustment, financial and economic mechanism of business readjustment,  instruments realization of business readjustment.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20981. Конструирующая рекурсия 20.47 KB
  DEFUN F11_2 X L COND NULL L T = 0 REM X CAR L NIL T F11_2 X CDR L DEFUN F11_1 X Y S IF = 2 Y SETQ S NIL SETQ S F11_1 N Y 1 COND AND = 0 REM X Y F11_2 Y S CONS Y S T REVERSE S DEFUN F11 N COND OR NOT INTEGERP N NOT PLUSP N Error_Not_Integer = N 1 NIL T F11_1 N N Реверсировать элементы списка произвольной структуры на всех уровнях. DEFUN F12_1 L COND NULL L ' ATOM CAR L APPEND F12_1 CDR L LIST CAR L LISTP CAR L APPEND...
20982. Последовательные, циклические и итерационные вычисления. 20.74 KB
  DEFUN F16_2 X COND = X 0 1 T X F16_2 X 1 DEFUN F16_3 X K COND = K 0 1 T X F16_2 X K 1 DEFUN F16_1 X K F16_3 X K F16_2 K DEFUN F16 X EPS SETQ X1 F16_1 X 1 SETQ P X1 SETQ K 1 LOOP SETQ K K 1 SETQ X2 F16_1 X K ABS X2 X1 EPS P SETQ P P X2 SETQ X1 X2 Найти последний элемент линейного списка. DEFUN F17 L COND NULL L NIL T LOOP NULL CDR L CAR L SETQ L CDR L Реализовать с помощью LOOP задание № 12. DEFUN F18 L P...
20983. Функционалы 20.7 KB
  DEFUN SORT FileName File1 File2 File3 File4 SETQ F OPENINPUTFILE FileName SETQ F1 OPENOUTPUTFILE File1 SETQ F2 OPENOUTPUTFILE File2 SETQ F3 OPENOUTPUTFILE File3 SETQ F4 OPENOUTPUTFILE File4 IF NOT EQ NIL F LOOP EQ NIL SETQ X READ F SORT_IS_FINISHED COND NUMBERP X WRITE X F1 LISTP X WRITE X F2 ;EQ SYM TYPE X WRITE X F3 T WRITE X F4 ERROR_WRONG_FILE_NAME .
20985. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ С ПОМОЩЬЮ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОТОКОЛОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 74 KB
  dfm AnsiString NIK_server; TForm1 Form1; __fastcall TForm1::TForm1TComponent Owner : TFormOwner { ServerSocket1 Active=true; Memo1 Clear; Memo2 Clear; } void __fastcall TForm1::ServerSocket1ClientConnectTObject Sender TCustomWinSocket Socket { Memo1 Lines Add Клиент присоединился ; } ...
20986. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ С ПОМОЩЬЮ ПРОТОКОЛОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ И ПРОТОКОЛОВ ПРИКЛАДНОГО УРОВНЯ 353.5 KB
  None; } } ФУНКЦИИ ПРИЕМА ОТВЕТА ОТ СЕРВЕРА protected string Receive { string reply = ; byte[] buffer = new byte[1024]; int ret = socket.Receivebuffer; while ret 0 { reply = Encoding.GetStringbuffer 0 ret; if IsCompletereply break; ret = socket.Receivebuffer; } return reply; } protected bool IsCompletestring reply { string[] parts = reply.
20987. Знакомство с языком разметки html, серверным программированием на языке PHP, а также основой работы с СУБД 509.5 KB
  Основные задачи сайта: Популяризация сериала Звёздные врата́: Атланти́да в сети интернет. Решение задачи Для создания сайта распишем основные этапы: Этапы создания сайта: Построение будущей структуры сайта Заказ дизайна Вёрстка Интеграция с PHP Запуск сайта на сервере Реализация Построение будущей структуры сайта Регистрация и авторизация для использования функций сайта пользователь обязан зарегистрироваться используем базу данных Главная краткий экскурс в историю Актеры и герои список актеров используем базу данных...
20988. Взаимодействие прикладных программ с помощью транспортных протоколов сети Интернет 862.5 KB
  Необходимо создать приложение (клиент) , который мог бы отправлять сообщения серверу при помощи транспортных протоколов (TCP и UDP). Клиент должен содержать файлы настроек для возможности задания порта и IP адреса сервера.
20989. Разработка сайта 285.5 KB
  FTPHostHOST USER PASSWORD создается соединение с сервером file_dir file_name = os.splitFILE print 'try downlo ad s' FILE if host.isdirfile_dir and host.isfileFILE: проверяется существование файла print 'file is existing download to:' DEST_DIRfile_name host.