65349

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОТИРАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ

Автореферат

Производство и промышленные технологии

Дотепер не досліджені зусилля що виникають на робочих органах протиральних машин підприємств харчування в процесі обробки різних харчових продуктів і не визначено комплексний вплив на технічні характеристики протиральних машин...

Украинкский

2014-07-28

195 KB

1 чел.

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла Туган-Барановського

ПАРАМОНОВА ВІКТОРІЯ АНДРІЇВНА

УДК 641.514.6.06

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОТИРАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ

Спеціальність 05.18.12 - «Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Донецьк - 2010


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор

Заплетніков Ігор Миколайович,

Донецький національний університет

економіки і торгівлі імені Михайла

Туган-Барановського, м. Донецьк

завідувач кафедри обладнання харчових виробництв

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Гуртовой Микола Володимирович,

Одеська національна академія харчових технологій,

м. Одеса, професор кафедри технологічного

обладнання харчових виробництв

кандидат технічних наук, доцент

Терешкін Олег Георгійович, Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків,

доцент кафедри устаткування підприємств харчування

Захист відбудеться «09» лютого 2010 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.055.02 Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за адресою: 83055, м. Донецьк, пр-т Театральний, 28, ауд. 7304.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за адресою: 83017, м. Донецьк, бул. Шевченка, 30.

Автореферат розісланий «05» січня 2011 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                            

к.т.н., доцент         Л.М.Антропова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Розділення харчової сировини на перфорованій поверхні на цінні в харчовому відношенні й баластові тканини є одним з основних технологічних процесів виробництва пюреподібних продуктів для дитячого, дієтичного й лікувально-профілактичного харчування, виділення насіння плодів і овочів, переробки томатів і виробництва соків з м'якоттю. Річне споживання овочевих і фруктових соків в Україні у середньому становить 1077 тис. т., а джемів, фруктових желе, пюре й паст - ≈85 тис. т.

Розгорнута теоретична база з опису процесів протирання суспензій представлена в роботах Одеської школи (Штейнберг Р.В., Гладушняк О.К., Гуртовой М.В., Кепін М.І. та ін.). Процеси тонкого здрібнювання на обладнанні підприємств харчування розглядалися в роботі Л.П.Пронічкиної, де була почата спроба опису процесів здрібнювання варених овочів на колоїдному млині. При цьому до найбільш важко оброблюваних продуктів було віднесено моркву та буряки, що надзвичайно важливі для лікувально-профілактичного харчування.

Аналіз існуючого протирального обладнання підприємств харчування свідчить, що на ньому не забезпечується можливість тонкого подрібнювання варених овочів (буряки і морква), дотепер не проводилася оцінка технічного рівня протиральних машин, а відомі методики розрахунків приводу машин дають завищені величини питомої витрати потужності, які для варених овочів перевищують значення більш ніж на 50% від експериментальних даних. Дотепер не досліджені зусилля, що виникають на робочих органах протиральних машин підприємств харчування в процесі обробки різних харчових продуктів і не визначено комплексний вплив на технічні характеристики протиральних машин таких параметрів, як кут нахилу лопаті, частота обертання робочого органа, маса порції продукту, що завантажується, і його температура під час протирання.

Слід зазначити, що процес протирання варених овочів може бути описаний за допомогою універсальної теорії подрібнювання, однак, у зв'язку зі складністю визначення дисперсійного складу протертих харчових продуктів, ця теорія дотепер не застосовувалась.

Тому, для усунення вищевказаних недоліків, необхідні додаткові дослідження конструкції й роботи протиральних машин, що дозволять удосконалити таке обладнання, доповнити методику розрахунку протиральних машин і розширити теоретичну базу з опису процесів протирання, а також підвищити конкурентоспроможність протирального обладнання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за держбюджетними темами: «Інтенсифікація робочих процесів та поліпшення експлуатаційних характеристик обладнання харчових виробництв» (номер держреєстрації 0106U012557); «Поліпшення віброакустичних характеристик технологічного обладнання харчових виробництв» (номер держреєстрації 0105U007784) та «Науково-технічні засоби удосконалення конструкції обладнання харчових виробництв з метою поліпшення їх експлуатаційних характеристик» (номер держреєстрації 0108U011130).

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є встановлення основних закономірностей процесу протирання варених овочів, а також удосконалення конструкції протиральних машин підприємств харчування.

Для досягнення мети поставлено такі завдання:

 •  проаналізувати дослідження процесу протирання харчових продуктів і обладнання для його здійснення;
 •  проаналізувати ринок обладнання протиральних машин з метою уточнення особливостей протікання в ньому процесів, узагальнення його конструктивних і експлуатаційних особливостей та визначення найбільш конкурентоспроможного обладнання;
 •  змоделювати процеси протирання варених овочів на протиральних машинах підприємств харчування, в яких обробка здійснюється за допомогою обертового ротора та протирального пристосування;
 •  експериментально визначити вплив вихідних параметрів оброблюваної сировини, а також кінематичних і конструктивних особливостей протирального обладнання на його експлуатаційні показники, навантаження на робочі органи протиральних машин і на якість готового продукту;
 •  доповнити методику розрахунку протирального обладнання підприємств харчування;
 •  впровадити основні результати досліджень на машинобудівних підприємствах і підприємствах харчування.

Об'єкт дослідження – процес протирання варених овочів.

Предмет дослідження – технологічні, конструктивні й енергетичні параметри протирального обладнання підприємств харчування.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

Дістала подальшого розвитку універсальна теорія подрібнювання, яка застосовувалася для опису процесу протирання варених овочів.

Вперше:

 •  запропоновані багатофакторні моделі для розрахунку величини новоствореної площі й коефіцієнта пропорційності, що описує витрати енергії на утворення нової поверхні згідно гіпотези Риттингера для тонкого подрібнювання варених буряків й моркви залежно від технологічних, конструктивних і енергетичних параметрів протирального обладнання підприємств харчування;
 •  запропоновані багатофакторні моделі для визначення максимальних навантажень на робочі органи протиральних машин підприємств харчування й виявлені закономірності зміни цих навантажень під час тонкого подрібнювання варених овочів (картопля, буряки, морква);
 •   запропоновані багатофакторні моделі для визначення технічних характеристик протиральних машин підприємств харчування під час тонкого подрібнювання варених буряків й моркви.

Методи досліджень. Аналітичне моделювання процесу протирання варених овочів проводилось з використанням рівнянь механіки руху робочого органу з продуктом та теорії подібності. Експериментальні дослідження виконувались за допомогою методу планування багатофакторного експерименту. Експериментальне визначення навантажень на робочі органи протиральної машини проводилося тензометричним методом. Для визначення якості подрібнювання готового пюре був використаний мікроскопічний метод. Обробку й узагальнення експериментальних даних здійснено статистичними методами з використанням інформаційних технологій. Вибір раціональних режимних і конструктивних параметрів машини проведено за допомогою варіаційного методу.

Практичне значення одержаних результатів. Сукупність проведених досліджень дозволила розширити технічні можливості протиральних машин підприємств харчування за рахунок визначення раціональних режимів для тонкого подрібнювання варених буряків й моркви. На цих режимах роботи обладнання забезпечується мінімальне енергоспоживання й навантаження на робочі органи зі збереженням продуктивності машини й забезпеченням виходу готового пюре, що відповідає вимогам СанПіН 2.3.2.1940–05 «Організація дитячого харчування» та ДСТУ 3695-97 «Консерви овочеві для дієтичного харчування. Технічні умови».

Проведена оцінка технічного рівня протиральних машин дозволяє виявити напрямки подальшої модернізації існуючих конструкцій і найбільш перспективні машини для підприємств харчування.

Уточнено існуючі методики розрахунку процесу протирання й протирального обладнання підприємств харчування.

Розроблено новий робочий орган для протиральних машин підприємств харчування зі змінним кутом нахилу лопаті. Технічну документацію на виготовлення протиральної машини з новим робочим органом впроваджено на ТОВ "ВІ-ВА-ЛТД" і ЗАТ "Інтертехніка". Загальний питомий економічний ефект від впровадження такої машини в дрібносерійне виробництво становитиме 58 тис. грн., що підтверджено відповідними актами впровадження.

Результати теоретичних та експериментальних досліджень використовуються в ДонНУЕТ в навчальному процесі під час викладання дисциплін «Механічне обладнання підприємств ресторанного господарства», «Експлуатація та обслуговування машин» та «Технологічне обладнання харчових виробництв».

Особистий внесок здобувача полягає у аналізі стану проблеми, розробці програми дослідження, організації, проведенні й узагальненні результатів аналітичних і експериментальних робіт, аналізі й обробці отриманих даних, формулюванні висновків, підготовці матеріалів до публікації й складанні заявки на корисну модель, проведенні заходів щодо впровадження результатів дослідження у виробництво й навчальний процес.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідались, обговорювались та були схвалені на конференціях різного рівня, в тому числі: на семи наукових конференціях професорсько-викладацького складу ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановского (Донецьк, 2004-2010), на чотирьох міжнародних науково-технічних конференціях: «Актуальні проблеми харчування: технологія та обладнання, організація і економіка» (Святогірськ, 2005 р.) «Вдосконалення процесів і обладнання харчових і хімічних виробництв» (Одеса, 2006 р.), «Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі» (Харків, 2007 р.) і «Актуальні питання науки та практики: досягнення та перспективи – 2009» (Полтава, 2009 р.); на міжвузівському науковому семінарі «Нові технології і обладнання харчових виробництв» (Полтава, 2004 р.) та на трьох всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Проблеми техніки і технології харчових виробництв» (Полтава, 2004 р.) «Нові ресурсо- та енергозберігаючі технології харчових виробництв» (Полтава, 2007 р.) «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті» (Київ, 2007 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 8 статей у спеціалізованих фахових виданнях ВАК України, 7 тез доповідей на наукових конференціях, отримано 1 патент України на корисну модель.

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 5 розділів, висновків, списку використаних джерел, що включає 150 найменувань. Загальний обсяг роботи - 137 сторінок. У дисертації наведено - 35 рисунків, 20 таблиць та 20 додатків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету та завдання дослідження, визначено наукову новизну й практичне значення дисертації.

У першому розділі «Аналіз науково-технічної літератури за проблемою протирання харчових продуктів» проаналізовані технічні та технологічні аспекти протирання різних видів харчової сировини, особливості її структури, складу та будови. Проведено аналіз ефективності процесів та пристроїв для протирання харчової сировини, а також контролю за якістю вхідної сировини та готового продукту, надано характеристику різних способів термомеханічної обробки рослинної сировини. Проаналізовано особливості конструкцій сучасних протиральних машин. Проведено аналіз технічного рівня протирального обладнання та запропоновано його узагальнюючу класифікацію. Узагальнення відомостей, викладених у цьому розділі, дозволило сформулювати завдання дослідження, спрямовані на досягнення мети дисертаційної роботи.

У другому розділі «Аналітичне дослідження процесу протирання продуктів через сито за допомогою обертового ротора машини» викладено універсальну теорію подрібнення та запропоновано її використання під час опису процесів протирання варених овочів. Продукт запропоновано розглядати як пористе тверде тіло, заповнене рідиною.

Для визначення зусиль, що виникають на робочих органах машини під час протирання, розглянуто систему сил (рис. 1). Результуючу силу, яка діє на продукт під час протирання, було визначено із системи рівноваги:

,  (1)

де Fтр = μ∙ RС,

Рис. 1. Розрахункова схема сил, що діють на продукт

Розв’язання цих рівнянь дозволило встановити аналітичну залежність для розрахунку результуючої сили, яка записана за допомогою виразу (2):

.    (2)

У третьому розділі «Методика експериментальних досліджень процесу протирання варених овочів» наведено об'єкти досліджень, надано загальний план досліджень, методику, методи досліджень, показано експериментальну установку для досліджень фактичних величин і характеру навантажень деталей та електродвигуна протиральних машин під час протирання різних харчових продуктів, а також визначення впливу параметрів протікання процесу протирання на якість готового продукту та на фактичні технічні показники протирального обладнання.

Для визначення енергетичних показників процесу протирання на базі протирально-різальної машини МПР-350 виготовлено експериментальну установку (рис. 2) та розроблено методику визначення навантажень на робочі органи машини. Розроблено оригінальну методику тарування запису навантаженого стану машини в процесі протирання, що дозволяє визначити навантаження на лопаті ротора й сито протиральної машини в зборці.

Для дисперсійного аналізу в лабораторії ДонНУЕТ було реалізовано методику, близьку до запропонованої на кафедрі технологічного обладнання харчових виробництв Одеської національної академії харчових технологій. Для більш об'єктивного визначення дисперсного складу протертого пюре, виключено заморозку продукту й через те що відбувається екстрагування речовин із протертих часток і їхнє знебарвлення, відразу після розподілу часток на дні рахункової камери за допомогою сканера знімалася фотографія розподіленого на дні ємності у 0,5 л води 1 мл продукту.

Рис. 2. Стенд для визначення навантажувальної здатності протиральних машин на базі машини

На дні ємності нанесено мітки через кожні 10 мм по двох сторонах камери. Отриманий знімок інвертувався в програму AutoCAD, де й здійснювався безпосередній процес обмірювання часток за допомогою функції Dimension. Ця програма дозволяє збільшувати знімок до зручних для виміру розмірів. Запропонований спосіб виключає необхідність виміру часток відразу й дає можливість проводити всі необхідні виміри в процесі проведення експерименту, при цьому виключаться руйнування структури часток кристалами льоду під час заморожування.

Проведено планування експерименту, що дозволило скоротити кількість дослідів і одержати вихідні дані для побудови багатофакторних моделей процесу.

У четвертому розділі «Результати експериментальних досліджень процесу протирання варених овочів» наведено результати досліджень впливу конструктивних, кінематичних та технологічних параметрів протиральних машин на енергетичні та техніко-економічні показники процесу протирання і показники якості одержуваного пюре, а також результати дослідження фактичних величин і характеру навантажень деталей та електродвигуна машини під час протирання різних продуктів (рис. 3 - 5). Обробка отриманих результатів досліджень здійснювалась за допомогою методів математичної статистики та кореляційного аналізу з використанням інформаційних технологій.

Комплексний аналіз осцилограм на одному з характерних режимів протирання картоплі (рис. 3) показав, що навантаження на робочі органи змінюються плавно.

Рис. 3. Графік зміни навантажень на робочі органи протиральної машини під час протирання картоплі (m=1 кг, α=40º, n=360 об/хв)

1 – крутильний момент; 2 - напружений стан сита; 3 - реакція з боку лопаті

Спочатку на всіх робочих органах спостерігається збільшення реакцій, після чого величини навантажень поступово знижуються. На цьому режимі максимальний крутильний момент припадає на 20 с, що можна пояснити максимальним скупченням продукту під лопаттю й початком руйнування його структури. При цьому навантаження на лопаті й сито продовжують зростати ще протягом 30 с, що пояснюється перерозподілом продукту між робочими поверхнями. На цьому режимі процес протирання порції картоплі практично повністю завершується за 80 с.

Комплексний аналіз осцилограм на одному з характерних режимів протирання моркви (рис. 4) показав, що графіки зміни навантажень на робочі органи мають екстремуми. Наявність екстремумів можна пояснити зміною властивостей поверхневого шару продукту в процесі впливу на нього робочих органів. У роботі з вивчення впливу води на структурно-механічні властивості харчових продуктів із проміжною вологістю [31] відзначено, що по мірі втрати зразком вологи й зміни його тургору модуль пружності продукту зменшується. Під впливом сили на моркву протягом 22 хв модуль її пружності знижується з 30,93 МПа до 3,151 МПа, тобто у 8,8 разу. Протирання порції моркви практично повністю завершується за 840 с, а залишок на ситі надалі призводить до незначної зміни навантажень, що пояснюється перекочуванням продукту по поверхні сита.

Рис. 4. Графік зміни навантажень на робочі органи протиральної машини під час протирання моркви (m=1 кг, α=40º, n=360 об/хв.)

1 - напружений стан сита, 2 - крутильний момент, 3 - реакція з боку лопаті

Комплексний аналіз осцилограм навантажень під час протирання буряків на розглянутому режимі (рис. 5) показав, що графіки зміни навантажень на робочі органи, як і під час протирання моркви, мають екстремуми.

Рис. 5. Графік зміни навантажень на робочі органи протиральної машини під час протирання буряків (m=1 кг, α=40º, n=360 об/хв.)

1 - реакція з боку сита, 2 - крутильний момент, 3 - реакція з боку лопаті

Наявність таких екстремумів обумовлена зміною властивостей поверхневого шару продукту в процесі впливу на нього робочих органів, що підтверджує теорію Дж.Ж.Капсаліса, Р.А.Сегорса та Дж.Ж.Кризика про те, що активність води в овочах набуває значення, коли матеріал втрачає вологу, що призводить до зміни текстурних властивостей (зів'янення й т.п.), при цьому в міру втрати зразком вологи й зміни його тургору модуль пружності зменшується [31]. Після зрізання верхнього шару продукту кромками отворів сита властивості поверхневого шару частково відновлюються, чим і обумовлюється поява нового екстремуму на графіках.

Слід також зазначити, що основне протирання порції буряків практично повністю завершується за 900 с. Однак над ситом залишається ще значна кількість продукту, що продовжує протиратися протягом усього експерименту, при цьому цей залишок практично не впливає  на споживання машиною енергії.

Таким чином, можна зробити висновок, що під час протирання варених буряків і моркви процес починається не відразу, а після втрати продуктом вологи під впливом лопатей і сита й зниження їхнього модуля пружності, а отже, і питомого опору процесу різання.

Для конструктивного розрахунку вузлів машини найбільше значення мають максимальні навантаження, що виникають на робочих поверхнях. У процесі обробки осцилограм отримано багатофакторні моделі для розрахунку максимальних величин навантажень на лопаті ротора (Rmax Л, Н), напруженого стану сита (Rmax С, Н) та крутильного моменту на робочому валу (Мmax КР, Нм). З метою визначення зусиль, що діють на продукт у процесі протирання, з рівнянь статики розраховано величини результуючої сили (FР, Н) для різних режимів та побудовано відповідні залежності. Ці залежності мають вигляд:

картопля:

Rmax Л = -1,32·n +4,99·  + 0,835·m + 398,62    (3)

Rmax С = -2,349· + 127,26·m + 72,405     (4)

Мmax КР = 0,76·n + 5,19· + 21,51·m – 97,66    (5)

FР = – 6,73· + 121,2·m + 227,998;     (6)

морква:

Rmax Л = -3,52·  +109,11·m + 226,71     (7)

Rmax С = 0,17∙n + 1,6· + 52,24·m -58,77    (8)

Мmax КР = 0,17·n + 0,35·  - 8,1·m + 4,27    (9)

FР = 0,19·n – 2,9· + 45,69·m + 94,26;            (10)

буряки:

Rmax Л = 1,39·n - 18,05·  + 381,34·m +219,53          (11)

Rmax С = – 0,35 n + 17,26 -462,37·m + 98,73          (12)

Мmax КР = 5,85∙ + 337,26·m -280,79           (13)

FР = 6,03· -503,91·m + 382,5.                    (14)

Максимальний коефіцієнт динамічності навантаження, розрахований як відношення максимального крутильного моменту на валу робочого органа до середнього (МмахКР/Мкрср), під час протирання картоплі склав 1,94, під час протирання моркви – 3,03 і під час протирання буряків – 4,78.

З метою виявлення раціональних режимів експлуатації протиральних машин підприємств харчування, у процесі експерименту були визначені продуктивність машини й роботу на подрібнювання 1 кг продукту.

У досліджуваному діапазоні залежність продуктивності машини (Q, кг/год.) та питомої роботи протирання (Ауд, Дж/кг) від факторів, що варіювалися, у процесі протирання варених овочів в натуральних величинах, подано виразами (15)-(20):

картопля:

Q = 70,22·m + 61,88       (15)

Ауд = 75,92· - 4195,05·m - 46,37·t + 8847,65   (16)

морква:

Q = 0,086· + 5,48·m – 3,686      (17)

Ауд = 54,88·n + 302,975· - 25128,5·m + 22362,5   (18)

буряки:

Q = 0,016∙n + 0,148∙  - 1,364·m + 0,019∙t + 7,462   (19)

Ауд = – 157,55∙ + 92,48∙t + 14503,06     (20)

Таким чином, бачимо, що збільшення маси порції продукту, який завантажується в машину, незалежно від виду оброблюваних овочів (буряки, морква, картопля), призводить до збільшення продуктивності машини. Однак цей параметр виявляється єдино значимим для протирання картоплі й незначним чином впливає на процес протирання буряків.

Аналіз даних про зміну потужності, споживаної машиною у процесі експлуатації, показав, що мінімальну роботу машина здійснює під час протирання вареної картоплі та для більшості режимів її величина становить 3,1…3,2 кДж/кг. Однак за встановлення нахилу лопаті на кут 40º і завантаження порції масою 1 кг ця величина зростає до 5,0…6,0 кДж/кг. У процесі протирання моркви витрати роботи сягають максимальних значень і в середньому становлять 18,0-21,0 Дж/кг. За встановлення нахилу лопаті на кут 40º і завантаження порції масою 1 кг ця величина становить 25,0-30,0 Дж/кг. Протирання буряків за витратою енергії характеризується величинами, близькими до 5,0 кДж/кг за умови завантаження порції масою 0,5 кг та близькими до 9,0 кДж/кг – за умови завантаження порції в 1 кг. Це можна пояснити тим, що основну роботу у процесі протирання буряків машина здійснює на переміщення продукту по поверхні, сплески споживаною машиною потужності бувають дуже короткочасними й відповідають періоду зрізання кромками отворів сита «зів'ялого» шару.

Одним з основних показників якості протертого пюре є його дисперсійний склад. Для характеристики досліджуваного об'єкта визначають розміри й підраховують кількість часток кожного розміру в досліджуваному продукті. Всі обмірювані частки розділяють на групи за їхнім найбільшим виміром. Відповідно до вимог СанПіН 2.3.2.1940–05 «Організація дитячого харчування» розмір часток пюреподібних продуктів на овочевій і фруктовій основі для дітей у віці від 6 місяців має становити до 5 мм, причому розмір часток від 3 до 5 мм не повинен перевищувати 20% від їхньої загальної кількості.

У роботі досліджувався дисперсійний склад для варених буряків й моркви. На рис. 6 подано гістограми розподілу часток у протертій масі моркви й буряків для одного з характерних режимів.

Як видно з гістограм (рис. 6), дисперсійний склад протертої маси буряків і моркви на рекомендованих режимах відповідає вимогам СанПіН 2.3.2.1940–05 «Організація дитячого харчування» і ДСТУ 3695-97 «Консерви овочеві для дієтичного харчування. Технічні умови» за кількістю й розмірами великих часток та отриманий продукт може бути використаний у лікувально-профілактичному харчуванні. Водночас у процесі протирання варених буряків на декількох режимах за встановлення лопаті на кут 40º, протерта маса перевищує припустимий відсоток для часток, розмір яких є більшим ніж 5 мм.

Згідно теорії Ребіндера, робота з подрібнювання витрачається на утворення нових об’ємів і площ.

З урахуванням того, що протирання, за своєю суттю, є тонким подрібнюванням, робота витрачається в основному на утворення нової площі (поверхнева теорія Риттингера).

За даними отриманого дисперсійного складу й відомої маси протертого продукту, яка пройшла крізь сито та залишилась на його поверхні, були розраховані площі часток. У результаті обробки розрахованих даних отримано моделі для визначення величин новоствореної площі (F, м2) й коефіцієнта пропорційності (Iх106, Н/м) для рівняння Риттингера:

морква:

F = 0,0005·n – 0,0038· - 0,0695m + 0,828    (21)

I = 0,000588· -0,028m + 0,0402;     (22)

буряки:

F = -0,0203·m – 0,0002∙n – 0,0003∙ - 0,00028∙t + 0,8228  (23)

І = 1,65∙10-4·m+5,4∙10-6·n-9,92∙10-5· + 14,53∙10-5·t +0,0144. (24)

З отриманих моделей видно, що зміна частоти обертання робочого органа під час протирання моркви прямо пропорційна зміні величини новоствореної площі, у той час як під час протирання буряків - зворотно пропорційна. Це можна пояснити тим, що морква у процесі протирання на більш високій швидкості зрізується меншими шматочками й, відповідно, збільшується відсоток часток з мінімальними розмірами, тоді як у процесі протирання буряків, збільшення швидкості обертання ротора призводить до відриву часток уздовж волокон і збільшення кількості часток більшої фракції. Також варто зазначити, що збільшення температури подаваних буряків призводить до аналогічного ефекту, як і частота обертання робочого органа.

Основними факторами, що впливають на терміни експлуатації протиральних машин, а отже, і на їхню надійність і довговічність, є навантаження яким піддаються їхні робочі органи. Тим часом для споживача істотне значення мають технічні характеристики обладнання (продуктивність і потужність) та якість обробки сировини. Для визначення раціональних режимів експлуатації протиральної машини під час протирання варених буряків й моркви, з урахуванням вищевказаних величин, був розрахований узагальнений коефіцієнт показників машини, для чого введено коефіцієнти вагомості факторів.

Оцінювалися такі показники:

 1.  Результуюча сила, що діє на продукт – kF = Fрбаз/Fр.
 2.  Крутильний момент на робочому валу – kM = МКР баз/ МКР.
 3.  Коефіцієнт пропорційності – kIбаз.
 4.  Продуктивність машини – kQ =Q/Qбаз.

Для розрахунку узагальненого коефіцієнта була використана формула:

,      (25)

де ki – відповідний одиничний показник (kF, kМ, kI, kQ),

ξi – відповідний коефіцієнт вагомості.

У зв'язку з тим, що найбільш видатковою статтею для споживача обладнання є витрата енергії, яка у свою чергу залежить від швидкості обробки сировини (продуктивність), для Q і I коефіцієнти вагомості були прийняті - 0,4. Навантаження має більше значення для конструкторів обладнання під час вибору матеріалів для виготовлення, тому коефіцієнти вагомості для FР і Mкр були прийняті рівними 0,1. За базовий вимір для всіх експериментів за пошуку раціональних режимів експлуатації протиральної машини було прийнято перший рівень. Визначення раціонального режиму здійснювалося за максимальним узагальненим коефіцієнтом.

Таким чином, для протирання буряків й моркви на протиральному пристрої (сито з діаметром отворів 3 мм) і ротором лопатевим можна виділити такі робочі режими:

 1.  Протирання моркви - кут нахилу лопаті 40º, маса порції 1 кг, частота обертання лопаті 360 об/хв., температура продукту 40С (досліджувався діапазон температур до 80С).
 2.  Протирання буряків - кут нахилу лопаті 30º, маса порції 0,5 кг, частота обертання лопаті 390 об/хв., температура продукту 85С (досліджувався діапазон температур до 85С).

У зв'язку з тим, що на підприємствах харчування відсутня можливість зміни кута нахилу лопаті, було визначено доцільні режими експлуатації протиральних машин для найпоширеніших конструктивних параметрів. Деякі режими й робочі параметри на них наведено в табл. 1-2.

Проведені експериментальні дослідження показали, що існує необхідність удосконалення конструкції ротора протиральних машин підприємств харчування. Удосконалення має дозволити витримувати для кожного продукту оптимальний кут нахилу лопаті, що забезпечить кращі умови експлуатації протиральних машин, не поповнюючи при цьому набір робочих органів додатковими роторами. Таке вдосконалення також дозволить збільшити продуктивність машини щодо окремих видів продуктів.

Таблиця 1

Раціональні режими експлуатації протиральної машини

під час протирання моркви

Таблиця 2

Раціональні режими експлуатації протиральної машини

під час протирання буряків

Слід також зазначити, що одним з основних факторів, що має вплив практично на всі характеристики протиральних машин, є частота обертання ротора. При цьому було встановлено, що для протирання моркви і буряків на протиральних машинах підприємств харчування необхідно знижувати частоту ротора: для протирання буряків - до 390 об/хв., для протирання моркви - до             360 об/хв., для чого можуть бути використані перетворювачі частоти.

У п'ятому розділі «Шляхи вдосконалення протирального обладнання підприємств харчування й застосування результатів дослідження» запропоновано вдосконалення робочого органа протиральних машин, проведено оцінку економічного ефекту від впровадження у виробництво протиральної машини із новим робочим органом.

З метою забезпечення оптимального кута нахилу лопаті для кожного виду продукту, не поповнюючи при цьому набір робочих органів додатковими роторами, було запропоновано удосконалення робочого органа для протирання (рис. 7).

У робочому органі для протирання, що складається з втулки і лопатей, уведено додатково спеціальні гвинти 2, що забезпечать розбірну конструкцію ротора. Робочий орган насаджується на вал через втулку 1, на якій за допомогою гвинтів 2 під необхідним кутом до сита кріпляться лопаті 3. Гвинти дозволяють закріпити лопаті під кутами нахилу 25°, 30°, 35°, 40°, 45°.

Рис. 7. Робочий орган для протирання

1 - втулка, 2 - гвинт, 3 – лопать

За рахунок установки лопатей симетрично до центрального перетину втулки і зміни кута одночасно для двох лопатей на однаковий кут робочий орган на валу врівноважується автоматично. Для протирання кісточкових плодів у протиральних машинах використовується ротор із пружними пальцями в поєднанні з викидачем відходів, установлюваним на втулці над ротором. Для виключення введення в комплект додаткового ротора, пружні пальці виготовляються окремо з нарізаним різьбленням на їхніх кінцях для вгвинчування у втулку. Ця конструкція робочого органа дозволяє забезпечується оптимальний кут нахилу лопаті для протирання різних харчових продуктів, при цьому, після спрацювання робочого органа, є можливість заміни окремого його елемента, а не усього робочого органа.

У рецептурі лікувального харчування (особливо при захворюваннях шлунково-кишкового тракту) 90% всіх страв вимагають протирання. У середньому в їдальні продуктивність приготування протертої продукції становить 18 кг/год. Проведені експериментальні дослідження показали, що час обробки 1 кг продукції на рекомендованих режимах у порівнянні із традиційними скорочується в середньому на 30% (тонке протирання буряків на частоті 450 об/хв., що відповідає традиційній частоті, не відбувається, а протирання моркви відбувається в 1,2 разу довше, тобто 700с/580с). Використання протиральної машини із пропонованим робочим органом є економічно доцільним, витрачені на модернізацію 330 грн окупляться за 11 місяців. Величина річного економічного ефекту становить 291,11 грн.

Проведено комплекс робіт із впровадження результатів досліджень у виробництво шляхом виготовлення робочого органа та розробки технічної документації для виготовлення протиральної машини із новим робочим органом. Економічний ефект від впровадження такого обладнання у дрібносерійне виробництво становитиме 58 тис. грн, що підтверджено відповідними актами впровадження на машинобудівних підприємствах м. Донецька (ТОВ «ВІ-ВА-ЛТД», ЗАТ «Інтертехніка») і на ЗАТ «Донпитсервис» (столова школи №51).

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено наукові результати дослідження, які стосуються встановлення основних закономірностей процесу протирання варених овочів,а також удосконалення конструкції протиральних машин підприємств харчування.

1. На протиральному обладнанні підприємств харчування продуктами, які найважче протираються, є варена морква й буряк. Проведений літературний огляд показав, що дотепер не досліджені величини зусиль, що виникають на робочих органах у процесі роботи протиральних машин. Відсутня інформація про питомі витрати енергії на подрібнення різних видів сировини й вплив на ці характеристики технологічних, конструктивних і кінематичних параметрів протиральних машин.

2. Проведений аналіз технічного рівня протирального обладнання підприємств харчування дозволив визначити напрямки для його подальшої модернізації, виявити найбільш конкурентоспроможне обладнання, а також обґрунтувати вибір протиральної машини для створення експериментального стенда.

3. У процесі теоретичних досліджень отримано аналітичну залежність для розрахунку результуючої сили, що діє на продукт в умовах протирання варених овочів.

4. Отримані багатофакторні моделі для визначення максимальних навантажень на робочі органи, роботи, яка витрачається на протирання 1 кг продукту й продуктивності машини під час протирання варених буряків, моркви й картоплі. Установлено, що максимальні навантаження на поверхні лопаті й сита під час протирання варених овочів не перевищують 300 Н, максимальний крутильний момент на робочому валу становить 450 Н∙м, що відповідає протиранню картоплі. Також отримано багатофакторні моделі для визначення величини новоствореної площі й коефіцієнта, який описує витрати енергії на утворення нової поверхні згідно поверхневої теорії Риттингера, під час тонкого здрібнювання варених буряків й моркви залежно від технологічних, конструктивних і кінематичних параметрів протиральних машин. Отримані моделі дозволяють доповнити методику розрахунку протирального обладнання.

5. Для розрахунку деталей протиральних машин на міцність, максимальну величину коефіцієнта динамічності можна приймати рівною kд = 4,8, що відповідає найбільш навантаженому режиму протирання варених буряків.

6. Зміна кута нахилу лопаті й маси порції моркви або буряків, які завантажуються в машину для протирання є прямо пропорційними до зміни продуктивності. У процесі протирання картоплі єдино значимим фактором, що має вплив на продуктивність машини, є маса порції, яка завантажується в машину. У процесі протирання буряків статистично значимими факторами для продуктивності машини є також частота обертання робочого органа й температура продукту.

7. Збільшення маси  завантаженої картоплі і моркви знижує загальні витрати енергії на протирання, тоді як зміна маси завантаженої порції буряків у досліджуваному діапазоні не має істотного впливу на витрати питомої роботи під час протирання. Зміна частоти обертання робочого органа істотно впливає тільки на протирання моркви і є прямо пропорційною до зміни питомих витрат роботи. Зміна температури продукту не має значного впливу на витрати питомої роботи під час протирання моркви, однак є прямо пропорційною до витрат роботи в процесі протирання буряків й зворотно пропорційною в процесі протирання картоплі.

8. Запропоновано раціональні режими протирання для моркви й буряків, які дозволяють одержувати протертий продукт, що відповідає за своїм дисперсійним складом вимогам СанПіН 2.3.2.1940-05 «Організація дитячого харчування» і ДСТУ 3695-97 «Консерви овочеві для дієтичного харчування. Технічні умови»: для моркви - установка лопаті під кутом 40º до поверхні сита, завантаження порції масою 1 кг, частота обертання лопаті 360 об/хв., температура продукту 40ºС; для буряків - кут нахилу лопаті 30º, маса порції 0,5 кг, частота обертання лопаті 390 об/хв., температура продукту 85ºС.

9. Експериментально доведено можливість застосування поверхневої теорії Риттингера для опису процесу протирання варених овочів. Отримано статистичні багатофакторні моделі для розрахунку величини новоствореної площі продукту й коефіцієнта, що описує величину затрачуваної роботи на утворення нової поверхні залежно від  досліджуваних факторів.

10. Встановлено, що в процесі протирання варених буряків й моркви частоту обертання робочого органа необхідно знижувати: для буряків частота обертання робочого органа не повинна перевищувати 390 об/хв., для моркви - 360 об/хв. Для цих цілей можуть бути використані частотні перетворювачі.

11. На підставі проведених досліджень запропоновано нову конструкцію ротора для протиральних машин підприємств харчування, що дозволяє змінювати кут нахилу лопаті для різних харчових продуктів, тим самим забезпечуючи збільшення продуктивності й зниження витрат енергії на протирання.

12. Економічний ефект від впровадження протиральної машини з новим робочим органом у дрібносерійне виробництво складе 58 тис. грн, що підтверджено відповідними актами впровадження на машинобудівних підприємствах м. Донецька (ТОВ «ВІ-ВА-ЛТД», ЗАТ «Інтертехніка») і на ЗАТ «Донпитсервис» (столова школи №51).

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у наукових фахових виданнях

 1.  Заплетніков І.М. Аналіз впливу фізичних параметрів продукту на віброакустичні характеристики протиральних машин /І.М.Заплетніков, Д.О.Єрьоменко, В.А.Парамонова // Обладнання та технології харчових виробництв: тематичний збірник наукових праць. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2003 – Вип. 8, т.1 – С. 57-61.

Особистий внесок: здійснення узагальнення отриманих результатів.

 1.  Заплетніков І.М. Аналіз впливу фізико-механічних властивостей продукту на навантажувальну здатність протирального обладнання / І.М.Заплетніков, В.А.Парамонова // Наук. вісн. Полтав. ун-ту спожив. кооп. України – Сер.: Техн. науки - 2004 - №2 - С.35-37.

Особистий внесок: виконана постановка задач, проведення експериментів, підготовлено матеріали до публікації.

 1.  Заплетніков І.М. До питання вдосконалення протиральних машин /І.М.Заплетніков, В.А.Парамонова // Обладнання та технології харчових виробництв: тематичний збірник наукових праць. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2004 – Вип. 10 – С. 10-14.

Особистий внесок: збір та аналіз теоретичних даних, підготовлено матеріали до публікації.

 1.  Заплетніков І.М. Про вплив щільності харчових продуктів на споживану машиною потужність під час перетирання /І.М.Заплетніков, В.А.Парамонова // Обладнання та технології харчових виробництв: тематичний збірник наукових праць. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005 – Вип. 12, т.1 – С. 57-61.

Особистий внесок: проведення експериментів, аналіз впливу щільності на споживану машиною потужність, підготовлено матеріали до публікації.

 1.  Заплетніков І.М. Деякі особливості процесу протирання варених овочів /І.М.Заплетніков, В.А.Парамонова // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. - Одеса: ОНАХТ, 2006 - Вип. 28, т.2 - С. 83-85.

Особистий внесок: проведення експериментів, виконано регресійний аналіз експериментальних даних, підготовлено матеріали до публікації.

 1.  Заплетніков І.М. Аналіз комплексного впливу параметрів процесу протирання на дисперсний склад готового продукту / І.М.Заплетніков, В.А.Парамонова, В.М.Кудрявцев // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля: науковий журнал. – Луганськ, 2007 - №1 (107) – С. 173-177.

Особистий внесок: проведення експериментів, аналіз і узагальнення експериментальних даних, підготовлено матеріали до публікації.

 1.  Calculation of a radial tightness and control of straining of performs taking into account security of a store of fatigue of rubbing machines for restaurant / Igor Zapletnicov, Vladimir Kudryavtsev, Viktoria Paramonova // “Bulletin of Agri-ecology, Agri-food, Bioengineering and Agritourism”: Journal of Eco Agri Tourism, Vol.5 (2009), Nr. 2 (15) – p. 48-54.

Особистий внесок: постановка завдання, збір даних з розрахунку навантажень на робочі органи протиральних машин.

 1.  Process Rub of Boiled Vegetables through A Sieve and Particularities of Their Processing on Equipment for Restaurant / Igor Zapletnicov, Vladimir Kudryavtsev, Viktoria Paramonova // “Bulletin of Agri-ecology, Agri-food, Bioengineering and Agritourism”: Journal of Eco Agri Tourism, Vol.5 (2009), Nr. 3 (16) – p. 66-74.

Особистий внесок: проведення експериментів, отримано багатофакторні моделі, підготовлено матеріали до публікації.

Тези і матеріали наукових конференцій

 1.  Парамонова В.А. Анализ существующих конструкций протирочных машин / В. А. Парамонова // Проблеми техніки і технології харчових виробництв: матер. міжвуз. наук.-практ. конф. – Полтава: ПУСК, 2004 - С.84-86.
 2.  Парамонова В.А. До питання вдосконалення робочого органа для протирання харчових продуктів / В. А. Парамонова // Актуальні проблеми харчування: технологія та обладнання, організація і економіка: тези доп. міжнар. наук.-техн. конф. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005 - С.69-72.
 3.  Заплетников И.Н. Динамика перемещения продукта лопастью протирочной машины/ И.Н.Заплетников, В.А.Парамонова, В.Н.Кудрявцев // Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 40-річчю Харківського державного університету харчування та торгівлі 17 жовтня 2007 / Редкол.: O.I. Черевко (відпов. ред.) та ін.; Харк. держ, ун-т харчування та торгівлі. - В 2 ч. - Ч.1. - Харків, 2007 - С.223-224.

Особистий внесок: складання схеми сил, складання та розрахунок рівнянь механіки переміщення сировини обертовою лопаттю.

 1.  Заплетніков І.М. Про вплив кута нахилу лопаті на параметри протікання процесу протирання / І.М.Заплетніков, В.А.Парамонова // Нові ресурсо- та енергозберігаючі технології харчових виробництв: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава: ПУСК, 2007 - С.161-163.

Особистий внесок: проведення експериментів, аналіз і узагальнення даних.

 1.  Парамонова В.А. До питання впливу режиму протирання на нерівномірність дисперсного складу пюре / В.А.Парамонова, І.К.Фролов // Актуальні проблеми харчування: технологія та обладнання, організація і економіка: тези доп. міжнар. наук.-техн. конф. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. – С.93.

Особистий внесок: проведення експериментів, виявлення закономірностей зміни дисперсного складу продукту від конструктивних параметрів протиральних машин.

 1.  Парамонова В.А. До питання переробки рослинної сировини / В.А.Парамонова, В.М.Кудрявцев // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті: програма і матеріали 73-ї наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23-24 квітня 2007. – К.:НУХТ,2007 – Ч.ІІ. - С.55.

Особистий внесок: збір та аналіз теоретичних даних, підготовлено матеріали до публікації.

 1.  Парамонова В.А. Про вплив робочих параметрів процесу на технічні характеристики протиральних машин під час обробки вареної моркви / В. А. Парамонова, В.М.Кудрявцев // Актуальні питання науки та практики: досягнення та перспективи - 2009: збірник матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава: ПУСК, 2009 - С.72-76.

Особистий внесок: проведення експериментів, отримання багатофакторних моделей для розрахунку продуктивності та потужності протиральних машин.

Патенти

 1.  Пат. 6361 Україна МПК7 А 23 N 15/00. Робочий орган для протирання / Парамонова В.А.; власник Дон. нац. ун-т ек. і торг. ім. Михайла Туган-Барановського - №20040604975; заявл. 23.06.2004; опубл. 16.05.2005.

АНОТАЦІЯ

Парамонова В.А. Удосконалення протирального обладнання підприємств харчування – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв. – Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Донецьк, 2010.

Дисертацію присвячено науковому обґрунтуванню вдосконалення процесу протирання харчової сировини та обладнання для його реалізації на підприємствах харчування. Проведено аналіз технічного рівня протиральних машин, що дозволило виявити напрямки для подальшої модернізації протирального обладнання та найбільш конкурентоспроможне обладнання. Розроблено методику та стенд для дослідження фактичних величин і характеру навантажень деталей і електродвигуна протиральних машин на базі протирально-різальної машини МПР-350 під час обробки різних харчових продуктів, а також визначення впливу параметрів протікання процесу протирання на якість готового продукту та технічні характеристики обладнання. Визначено вплив конструктивних, кінематичних та технологічних параметрів протирального обладнання на показники якості пюреподібних продуктів, навантаження на робочі органи, фактичні технічні характеристики протиральних машин та на величину новоутвореної площі часток. Розроблено практичні рекомендації щодо тонкого подрібнювання варених моркви та буряків. Доповнено методику розрахунку протиральних машин, що дозволяє уточнити результати розрахунків деталей на міцність та перевірити витрати потужності та продуктивності машини під час протирання варених овочів (картопля, морква, буряки). Розроблено та виготовлено робочий орган (ротор) для протиральних машин підприємств харчування, який дозволяє забезпечити оптимальний кут нахилу лопаті для кожного виду продукту, не поповнюючи при цьому набір робочих органів додатковими роторами. Здійснено комплекс заходів із впровадження наукових розробок у виробництво.

Ключові слова: протирання, протиральна машина, навантаження, технічні характеристики, пюре, споживана потужність, дисперсійний склад.

АННОТАЦИЯ

Парамонова В.А. Усовершенствование протирочного оборудования предприятий питания - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.18.12 - процессы и оборудование пищевых, микробиологических и фармацевтических производств. - Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, Донецк, 2010.

Диссертация посвящена научному обоснованию усовершенствования процесса протирки пищевого сырья и оборудования для его реализации на предприятиях питания. Проведен анализ технического уровня протирочных машин, который позволил выявить направления для дальнейшей модернизации протирочного оборудования и наиболее конкурентоспособное оборудование. Разработана методика и стенд для исследования действительных величин и характера нагрузок деталей и электродвигателя протирочных машин на базе протирочно-резательной машины МПР-350 во время обработки различных пищевых продуктов, а также для определения влияния параметров протекания процесса протирки на качество готового продукта и технические характеристики оборудования. Определено влияние конструктивных, кинематических и технологических параметров оборудования для реализации процесса протирки на показатели качества пюреобразных продуктов, нагрузки на рабочие органы, действительные технические характеристики протирочных машин и на величину новообразованной площади частиц. Получены многофакторные модели для расчета нагрузок на рабочие органы протирочных машин, удельных затрат энергии на измельчение вареных овощей, а также определения технических характеристик протирочных машин при обработке картофеля, свеклы и моркови. Получены эмпирические зависимости для расчета величины новообразованной площади и затрат энергии на образование новой поверхности от технологических, кинематических и конструктивных параметров протирочных машин. Разработаны практические рекомендации для тонкого измельчения варенных моркови и свеклы. Дополнена методика расчета протирочных машин, которая позволяет уточнить результаты расчетов деталей на прочность и проверить затраты мощности и производительности машины во время протирания вареных овощей (картофель, морковь, свеклы). Разработан и изготовлен рабочий орган (ротор) для протирочных машин предприятий питания, который позволяет обеспечить оптимальный угол наклона лопасти для каждого вида продукта, не пополняя при этом набор рабочих органов дополнительными роторами. Осуществлен комплекс мероприятий по внедрению научных разработок в производство.

Ключевые слова: протирка, протирочная машина, нагрузки, технические характеристики, пюре, потребляемая мощность, дисперсионный состав.

SUMMARY

Paramonova V.A. Improvement of rub through a sieve equipment for catering enterprises – Manuscript.

Thesis for the scientific degree of the Candidate of Science by specialty 05.18.12 - Processes and Equipment for Food, Microbiological and Pharmaceutical Production. - Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail Tugan-Baranovsky, Donetsk, 2010.

The thesis gives scientific substantiation of the improvement of the rub process of food raw material through a sieve and equipment for its realization in public catering enterprises. The analysis of technical level of the rubbing machines revealed the directions for further modernization of the rubbing equipment and the most competitive equipment.  Methodology and testing ground for study of real values and characteristics of the details’ loads engine of the rubbing machines on the basis of the rubbing-cutting machine MPR-350 during processing different food-stuffs is developed. The influence of parameters of the rubbing process on the quality of the finished product and the technical characteristics of the equipment is defined. The influence of constructive, speed and technological parameters of equipment for realization of the rubbing process on quality indexes of puree, loads on rotor, real technical characteristics of rubbing machines and on the particles’ sizes is determined. Practical recommendations for thin crushing of boiled carrot and beet are worked out. The rotor for rubbing machines for public catering enterprises, that allows to provide the optimum corner of the blades slop for each type of the product is developed. Scientific developments are introduced in production.

Key words: to rub through a sieve, machine for rub through a sieve, puree, power consumption, disperse content.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36928. Блочные симметричные алгоритмы шифровании. Режимы работы блочных алгоритмов 2.77 MB
  Блочными называются шифры в которых логической единицей шифрования является некоторый блок открытого текста после преобразований которого получается блок шифрованного текста такой же длины. Ситуации в которых постороннему наблюдателю известна часть исходного текста встречаются повсеместно. Это диктуется в первую очередь требованием невозможности обратного декодирования в отношении ключа при известных исходном и зашифрованном текстах. Предположим противник обладает некоторыми сведениями о статистических характеристиках открытого текста.
36929. Моделі оптимального використання взаємозамінних ресурсів 41 KB
  2 як зміниться план якщо норми затрат часу роботи обладнання А на одиницю продукції 1 збільшаться до 3 а обладнання В на одиницю продукції 2 зменшаться до 3. 4 Як зміниться розвязок задачі якщо прибуток від продажу продукції зросте на 10 де k порядковий номер у списку студентів групи: m=10k якщо k 10 m=20k якщо k 10 Задача 2 З наступних задач студентка вибирає одну відповідно до порядкового номера у списку студентів групи. Компанія Яваінâ віднедавна отримала статус ексклюзивного дистрибютора іспанської фірми із...
36930. Зовнішній вигляд сторінок. Їх оформлення. Форматування тексту 75 KB
  Форматування тексту. Навчитись змінювати параметри форматування абзаців: вирівнювання інтервал розміщення на сторінці табуляція обрамлення та заповнення список нумерація заголовків. Засвоїти поняття: автозбереження; резервні копії документів; режими відображення документів; пошук текстових документів за різними критеріями; захист документа; основні елементи документа; опції редагування; параметри форматування символів; параметри форматування абзацу; вирівнювання; відступ інтервал розміщення на сторінці табуляція ...
36931. Дослідження нормального розподілу 16.96 KB
  Створюємо таблицю зі стовпчиками задача а задача б задача в та рядками вага пакунку та ймовірність. Задача а Задача б Задача в Вага пакунку Менше 48 Більше 51 У межах від 48 до 51 кг. Ймовірність Задача а Для підрахунку ймовірності РХ 48 події що навмання взятий пакет важить менше 48 кг. Задача б Для підрахуваня ймовірності РХ 51 події що навмання взятий пакет важить більше 51 кг використаємо співвідношення РХ 51=1РХ 51.
36932. Амплітудний модулятор 211.5 KB
  Мета: Дослідження методики настроювання амплітудного модулятора Дослідження модуляційної характеристики амплітудного модулятора Дослідження режимів роботи амплітудного модулятора 1. Методика настроювання амплітудного модулятора на біполярному транзисторі: Для цього складемо схему: Після чого настроїмо резонансний контур на частоту несучого коливання. Закріпимо здобуті навички і налагодимо амплітудний модулятор на частоту модулю чого коливання 150кГц розрахуємо необхідні дані: Статична модуляційна характеристика: E Uвих 02...
36933. Неповністю визначені функції 424.25 KB
  Зберіть схему підключіть входи DCB до джерела логічних сигналів а вихід до логічного пробника. Намалюйте часові діаграми сигналів на виходах всіх логічних елементів схеми для всіх можливих комбінацій вхідних сигналів. Розробіть схему що формує на виході сигнал F із вхідних сигналів А В С як показано на рисунку. При перевірці її роботи для формування вхідних сигналів використайте: а джерела логічних сигналів; б генератор слів.
36934. Розробка засобів програмованого (тестового) контролю навчальних досягнень учнів з трудового навчання 29.76 KB
  Мета роботи: Вивчення дидактичних основ вибору питань для тестової перевірки навчальних досягнень учнів з трудового навчання. Оволодіти методикою проведення тестової перевірка знань умінь та навичок учнів за допомогою нових інформаційних технологій. Система тестування як форма контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання.
36935. ВИЗНАЧЕННЯ СТАЛОЇ В ЗАКОНІ СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА 127 KB
  Основні теоретичні відомості Якщо на тіло падає потік світла то частина цього потоку буде відбиватися від його поверхні а друга частина потоку що проникає в тіло буде поглинатися частинками тіла і перетворюватися в інші форми енергії в кінцевому рахунку в теплоту. Відношення відбитого потоку Фвідб до падаючого потоку Ф називається коефіцієнтом відбивання або поглинаючою здатністю тіла тобто а = Фвід6 Ф а відношення потоку що поглинається тілом до падаючого потоку називається коефіцієнтом поглинання або поглинаючою здатністю...
36936. Удаленная работа з FTP-сервером 225 KB
  FTPсервер представляет из себя своеобразную библиотеку файлов. Для перекачки файлов между FTPсерверами и компьютером пользователя используется протокол FTP File Trnsfer Protocol протокол передачи файлов. С помощью FTPсервера можно выкачивать на свой компьютер файлы выложенные на многочисленных FTPсерверах.