65354

ОЗДОБЛЮВАЛЬН МОДИФІКОВАНІ БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ НА ОСНОВІ БІЛОГО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ

Автореферат

Архитектура, проектирование и строительство

При використанні сучасних розчинів які мають досить значну номенклатуру за рахунок широкого впровадження технології сухих будівельних сумішей модифікованих СБСМ існує певне обмеження у застосуванні складів на основі білого портландцементу ПЦБ для оздоблення...

Украинкский

2014-07-28

849 KB

4 чел.

PAGE  22

державний вищий навчальний заклад

«придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

ПІПА Володимир Вікторович

УДК 666.96; 666.97

ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ  МОДИФІКОВАНІ  БУДІВЕЛЬНІ  РОЗЧИНИ

НА  ОСНОВІ  БІЛОГО  ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ

05.23.05 – будівельні матеріали та вироби

А в т о р е ф е р а т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Дніпропетровськ  – 2010

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Київському національному університеті будівництва і архітектури (КНУБА) Міністерства освіти і науки України (МОНУ) та Науково-дослідному інституті в’яжучих речовин і матеріалів ім. В.Д. Глуховського при КНУБА МОНУ.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Рунова Раїса Федорівна, Київський національний університет будівництва і архітектури, професор кафедри технології будівельних конструкцій і виробів.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Нетеса Микола Іванович, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, завідувач кафедри будівельного виробництва та геодезії;

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Червяков Юрій Миколайович, Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ», заступник директора з наукової роботи.

Захист відбудеться 22 жовтня 2010 р. о 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.085.01 при Державному вищому навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а, ауд. 202.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24а).

Автореферат розісланий 21 вересня 2010 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Т.С. Кравчуновська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми.  Високі   вимоги до будівельного дизайну  викликають необхідність найуважнішого відношення до формування зовнішнього вигляду фасадної частини споруди. Сучасне  будівництво  поєднує в собі естетичні, економічні та екологічні аспекти, у відповідності з якими використовує  та впроваджує нові наукові досягнення. Естетика фасаду все більш чітко підпорядковується концепції: красиво те, що витримує регламентований термін експлуатації та органічно вписується в культурні, в тому числі архітектурні,  традиції. До національних традицій  будівництва, безумовно, слід віднести пріоритетність білого кольору в оздобленні фасадів, що йде з давніх часів.

При використанні сучасних розчинів, які мають досить значну номенклатуру за рахунок широкого впровадження технології сухих будівельних сумішей модифікованих (СБСМ), існує певне обмеження  у застосуванні складів на основі білого портландцементу (ПЦБ) для оздоблення фасадів, оскільки  недостатньо вивчені властивості, що визначають термін їх експлуатації, тобто довговічність, враховуючи  особливості мінералогії такого цементу та проблему сумісності його з сучасними хімічними добавками різного функціонального призначення. Саме дослідження властивостей та вивчення характеристик модифікованих як мінеральними, так і органічними добавками розчинів, що містять білий портландцемент, та  одночасне забезпечення їх високих експлуатаційних показників, які визначають параметри довговічності, в тому числі ступінь білизни, і обумовлює актуальність наукових досліджень у даному напрямку, в межах якого виконувалась дисертаційна робота.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана згідно з пріоритетними напрямками розвитку науки і техніки, визначеними в Законі України від 11 липня 2001 року  №2623 - ІІІ «Про  пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки» (напрямок №6: «Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі»).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка високофункціональних будівельних розчинів за технологією СБСМ для оздоблення фасадів шляхом використання в’яжучих композицій на основі ПЦБ з активними мінеральними добавками і модифікуючими органічними комплексами та регулювання мезоструктурою за рахунок  легких заповнювачів і наповнювачів.

Для досягнення поставленої  мети в роботі передбачалось вирішення наступних завдань:

–   експериментальний аналіз особливостей ПЦБ різних виробників та розробка складу в’яжучої композиції на його основі з використанням активних мінеральних добавок різної природи за коефіцієнтом відбиття, показниками міцності, морозостійкості та корозійної стійкості цементної матриці будівельного розчину;

–  обґрунтування вибору модифікуючих хімічних добавок  шляхом визначення їх сумісності з в’яжучою композицією на  основі ПЦБ для регулювання реологічними властивостями розчинових сумішей та експлуатаційними властивостями розчинів;

–   дослідження фізико-хімічних процесів гідратації модифікованої хімічними добавками запропонованої в’яжучої композиції та її структуроутворення в тонкому шарі розчину;

–   розробка рецептури СБСМ для тонкошарового шпаклівочного розчину та дослідження їх властивостей;

         – розробка рецептури СБСМ для фасадних штукатурних розчинів за регламентованими призначенню критеріями та  дослідження їх властивостей;

         –  підтвердження результатів лабораторних досліджень в умовах випуску промислових партій СБСМ, отримання та використання оздоблювальних розчинів на їх основі, обґрунтування їх економічної доцільності.

Об’єкт дослідження  –   процес спрямованого формування на мікро- та мезорівнях структури модифікованих будівельних розчинів на основі ПЦБ з активною мінеральною добавкою.

Предмет дослідження –  сухі будівельні суміші модифіковані (СБСМ) та оздоблювальні розчини на  основі ПЦБ, що призначені для фасадних робіт, які характеризуються високими показниками білизни, міцності, адгезії, морозостійкості, підвищеною корозійною стійкістю та зменшеною деформацією усадки.

Методи дослідження: експериментальні результати при вивченні процесів гідратації та структуроутворення отримано за допомогою фізико-хімічних методів аналізу (рентгенофазового та диференційно-термічного); визначення фізико-механічних та будівельно-технічних властивостей проведено за вимогами діючої нормативної документації; розрахунки та оптимізацію складів будівельних розчинів проведено із застосуванням експериментально-статистичних методів планування експерименту.

Наукова новизна одержаних результатів:

–    виявлено  закономірності розвитку процесів гідратації в цементній матриці будівельного розчину на основі ПЦБ з високим вмістом  С3А в присутності термоактивованого каоліну і доведено позитивну  роль добавки гідратного вапна у формуванні продуктів гідратації, в тому числі стабілізації  структуроутворюючих  AFt та AFm - фаз, що дозволило запропонувати цементну систему  для оздоблювальних розчинів на основі СБСМ, яка забезпечує їм високий коефіцієнт відбиття, покращені характеристики  міцності та стійкості до впливу агресивного середовища;

–  визначено вплив режимів отримання продукту термоактивації каоліну  (метакаолін - МК) на його  білизну та пуцоланову активність і доведено, що при температурі випалу 750оС за рахунок аморфізації алюмосилікату без утворення гідратаційно  інертного муліту при  збереженні регламентованого рівня білизни забезпечується максимальна активність, яка реалізується у в’яжучій композиції при визначеному оптимальному співвідношенні компонентів ПЦБ:МК=4:1;

– дістало  подальший  розвиток  визначення  особливостей структуроутворення в тонкому шарі модифікованої цементної матриці оздоблювального розчину на основі ПЦБ і для його регулювання обґрунтований вибір хімічних органічних комплексів, які не погіршують білизни розчину: доведено, що уповільнення формування портландиту і етрингіту в початковий період  гідратації потребує для  інтенсифікації процесу підвищення водоутримання за рахунок гідроксиетилцелюлози при одночасній дії пластифікатора, а введення редиспергованого полімеру на основі вінілацетату підвищує більше, ніж в 2 рази адгезію розчину, що в цілому сприяє покращенню його експлуатаційних властивостей;

–  встановлено закономірності формування мезоструктури оздоблювальних розчинів з використанням математичних методів планування експерименту і доведено можливість її регулювання  з метою забезпечення розчинам  декоративних та теплозахисних властивостей за рахунок використання тонкодисперсних наповнювачів, склосфер різної гранулометрії та армуючої фібри.

Практичне значення одержаних результатів:

–  запропоновано спосіб підвищення довговічності фасадних будівельних розчинів на основі білого портландцементу  за рахунок стабілізації AFt  та AFm - фаз внаслідок комплексного введення до системи гідратного вапна та метакаоліну;

–  запропоновано рецептури: СБСМ1 –   для шпаклювання поверхні фасаду розчином шаром до 5 мм; СБСМ2 – для декоративного оздоблення фасадної поверхні розчином шаром до 5 мм; СБСМ3 – для оздоблення поверхні розчином шаром до 30 мм з одночасною теплоізоляцією фасаду;

–  у промислових умовах підтверджено відповідність розроблених СБСМ вимогам ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006 та  ДБН В.2.6-22-2001; економічний ефект від застосування розчинів СБСМ1, СБСМ2, СБСМ3 склав відповідно 46,59 грн./т, 164,13 грн./т, 467,96 грн./т;

–  результати дисертаційних досліджень були використані при розробці ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006 «Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні вимоги»; ТУ У В.2.6-45.3-23079576-004:2006 «Система скріпленої, зовнішньої теплоізоляції будівель та споруд «Будмайстер «FROSTOP», а також при впровадженні на об’єктах будівництва у м. Кременчук, м. Маріуполь та м. Ялта.

Особистий внесок здобувача в опублікованих у співавторстві працях полягає у проведенні експериментальних досліджень, обробці одержаних результатів, впровадженні розроблених матеріалів у виробництво, а саме:

 проаналізовано вплив зернового складу портландцементу на швидкість формування міцності бетону з метою встановлення оптимальної дисперсності цементів, які володіють спеціальними властивостями [1];

–  наведено характеристику фізико-механічних властивостей будівельних розчинів на цементній основі, які містять мікрокремнезем [8];

–  проведено аналіз сировинної бази для виробництва СБСМ і доведено необхідність у створенні національного стандарту  для будівельних сумішей [9];

– досліджено вплив активної мінеральної добавки на міцність та морозостійкість цементної системи в будівельних розчинах [10];

– розглянуто можливість  створення сухих будівельних сумішей з підвищеними параметрами надійності та довговічності [11];

–   досліджено вплив пуцоланових добавок на коефіцієнт відбиття розчинів на основі білого портландцементу [2];

–    досліджено  корозійну  стійкість  розчину  на  основі  білого  цементу  при впливі сульфатного середовища [12];

          –     досліджено вплив хімічних добавок на   міцність цементного каменю та їх вплив на характер продуктів гідратації в цементній системі [3];

          –   досліджено вплив органічних добавок на характер продуктів гідратації  цементної системи в камені та тонкому шарі [13];

          –  досліджено роль метакаоліну як пуцоланової добавки при розробці  розчинів на основі білого портландцементу [4];

          –   участь у розробці  Національного стандарту України ДСТУ - П Б В.2.7-126:2006 «Суміші будівельні сухі модифіковані.  Загальні технічні умови» [14];

          –   досліджено вплив режимів отримання продуктів термоактивації каолінів  на їх білизну та пуцоланову активність і відповідно їхнього впливу на білизну цементної матриці будівельного розчину [5];

          –  наведені головні технічні та технологічні рішення «мокрого способу» утеплення будівель – система скріпленої зовнішньої теплоізоляції  [7];

          –   підтверджена ефективність  відкриття навчального  центру на базі ПДАБА (м. Дніпропетровськ) по підготовці кваліфікованих спеціалістів по застосуванню сучасних СБСМ, в тому числі і  на основі білого цементу [6].

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень доповідались автором і отримали позитивну оцінку на: 69, 70 та 71 науково - практичних конференціях КНУБА; IV-VI Міжнародних науково-практичних конференціях «Інноваційні технології життєвого циклу об’єктів житлово-цивільного, промислового і транспортного призначення» (м. Ялта, 2006-2008 р.р.); І-ІІІ Міжнародних науково-технічних конференціях «Современные технологии  строительной химии: композиционные материалы строительной химии, комплексные строительные системы, оборудование и производство сырьевых материалов и готовой продукции, маркетинг, профессиональная подготовка» (м. Київ, 2004-2006 р.р.) та VIII Міжнародній науково-технічній конференції «Современные технологии сухих смесей в строительстве» (м. Москва, 2006 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 14 робіт, в тому числі 7 статей, з яких 5 – у наукових фахових виданнях, що входять до переліку, затвердженого ВАК України, 6 тез доповідей на вітчизняних та міжнародних конференціях, 1 національний стандарт України.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, п’яти розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи становить 194 сторінки і містить 130 сторінок основного тексту,  72 рисунки, 41 таблицю, список використаних джерел зі 168 найменувань на 19 сторінках, а також 10 додатків на 30 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи; сформульовано мету і завдання досліджень; приведено наукову новизну,  практичне значення одержаних результатів і особистий внесок здобувача у наукові праці, опубліковані у співавторстві; наведено дані щодо апробації результатів та публікацій.

У першому розділі наведено аналітичний огляд стану наукової проблеми і обґрунтовано напрямки дисертаційних досліджень.

Від звичайних  штукатурок модифіковані оздоблювальні розчини можуть відрізнятися теплоізоляційними властивостями,  кольором та  фактурою. Для матеріалів на основі ПЦБ регламентуючим показником є коефіцієнт відбиття, який оцінюється  ступенем білизни по відношенню до еталонного зразку. Фактура  оздоблювальних розчинів може бути гладкою і рельєфною та визначається  як дисперсністю сировинних матеріалів, так і способами обробки поверхні. Теплоізоляційні властивості матеріалу забезпечуються завдяки формуванню мезоструктури розчину з низьким коефіцієнтом теплопередачі.

Задачі управління властивостями таких розчинів вирішуються в комплексі за рахунок  реалізації в’язко-пластичних властивостей органо-мінеральних систем та регулювання фізико-хімічними процесами в цементуючій матриці розчину, які супроводжують  утворення штучного каменю, що показано дослідженнями Г. Лутца, Р.М. Макаренка, П.І. Мєшкова, Ю.Л. Носовського, Р.Ф. Рунової, В.В. Трояна та інших.

На відміну від рядового, білий портландцемент містить незначну кількість оксидів заліза, марганцю та магнію, що обумовлює його білизну. Роботами О.І. Бойкової та О.П.  Зубехіна доведено, що білизна ПЦБ є  чутливою до його фазового складу. Важливим є те, що надзвичайно високий вміст С3А в деяких клінкерах (12-14%) не є основним важелем забезпечення білизни цементу, але може суттєво впливати на фізико-хімічні процеси структуроутворення та корозійну стійкість. Відомо використання в складі ПЦБ активних мінеральних добавок. Між тим, дослідженнями Й. Штарка встановлено, що при недостатній кількості Са(ОН)2 в продуктах гідратації можливі небезпечні для властивостей каменю процеси перекристалізації в системі алюмінатних AFt і AFm - фаз. В той же час практично відсутні дані про можливість регулювання такими процесами в розчині на основі ПЦБ, модифікованого хімічними добавками, в тому числі в тонкому шарі оздоблювального матеріалу.

Аналіз літературних джерел дозволив сформулювати наукову гіпотезу при постановці мети досліджень: вдосконалення будівельних розчинів, призначених для опоряджування фасадів, в напрямку покращення показників довговічності найбільш ефективно здійснювати за технологією СБСМ з урахуванням мінералогічних особливостей білого портландцементу і можливості регулювання  структуроутворення при гідратації із забезпеченням стабільного співвідношення між AFt і AFm - фазами шляхом використання мінеральної добавки, яка вміщує активні SiO2 і Al2O3, та гідратного вапна у визначеній кількості, а також розширенням системи заповнювачів і наповнювачів, здатних сприяти покращенню функціональних властивостей  оздоблювального розчину.

У другому розділі наведено характеристики застосованих матеріалів,  загальну блок-схему (рис. 1) і основні методи досліджень.

Міцність зчеплення з основою визначали за  вимогами  ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006. Морозостійкість  розчинів визначали згідно ДСТУ Б.В.2.7-23. Коефіцієнт теплопровідності  визначали за ДСТУ Б В.2.7-41-95. Коефіцієнт відбиття - згідно  ГОСТ 26361 за допомогою колориметра «ЦУ ТЭП-НСВ»,  розробленого ЗАТ «ДКТБ ТЕП» (Україна).

Рис. 1. Блок – схема досліджень

Умовні позначення на рис. 1:

ПЦБ – портландцемент білий; ДП – добавка пуцоланова; ВГ – вапно гідратне; СП – суперпластифікатор; ЕЦ – ефір целюлози; РПП – редиспергований полімерний порошок; З – заповнювач; Н – наповнювач; ФА – фібра армуюча; Х1 – вид пуцоланової добавки; Х2 – вміст пуцоланової добавки до цементу; Х3 – вид вапна гідратного; Х4 – вміст вапна гідратного до цементу; Х5 – вид і концентрація агресивного середовища; Х6 – вид органічної добавки; Х7 – вміст органічної добавки до цементу; Х8 – вид заповнювача (наповнювача); Х9 – гранулометрія заповнювача (наповнювача); Х10 – вміст добавки пуцоланової до цементу; Х11 – вміст суперпластифікатора до цементу; Х12 – вміст ефіру целюлози  до цементу; Х13 – вміст редиспергованого полімерного порошку до цементу; Х14 – вміст наповнювача (кварциту пиловидного) до цементу; Х15 – вміст заповнювача (легких пористих склогранул) до цементу; Х16 – вміст заповнювача (піску білого) до цементу; Х17 – вміст наповнювача (доломітового борошна) до цементу; Х18 – вміст заповнювача (кварцу окатаного) до цементу; Х19 – вміст армуючої фібри до цементу; КВ – коефіцієнт відбиття, %; R стt – міцність при стиску у віці t діб, МПа; R згt – міцність при згині у віці t діб, МПа; R зчt – міцність зчеплення з основою у віці t діб, МПа; Rзчt, мрз – міцність зчеплення з основою у віці t діб після 50 циклів перемінного заморожування і відтавання, МПа; В – водопотреба суміші, мл/кг; ∆L t – відносна деформація у віці t діб, мм/м; К ст – корозійна стійкість; МРЗ – морозостійкість після 50 циклів перемінного заморожування і відтавання; Кт – коефіцієнт теплопровідності, Вт/м·К; η – в’язкість за Брукфільдом, сПз; ЗК – занурення конусу, см.

При розробці та дослідженнях цементної матриці та розчинів був використаний білий портландцемент ПЦБ 1-500 торгової марки Çimsa (Туреччина), який відповідає вимогам ГОСТ  965. В якості вапна будівельного використовували продукт марки Paksan (Туреччина) відповідно до вимог  ДСТУ Б В.2.7-90. В якості пуцоланової добавки використовували продукт термічної обробки каолінів різних родовищ в лабораторних умовах та метакаолін промислового виробництва ТОВ «Георесурс» (Україна) згідно ТУ У В.2.7-26.2-24917660-002-2004.

При розробці СБСМ  в якості заповнювача приймали збагачений пісок кварцовий марки ООВС-15-01 (Україна), який відповідає вимогам ГОСТ 2138. В якості наповнювача з фракцією <0,16 мм - кварцит пиловидний збагачений марки ПК-020-З (Україна) за ДСТУ Б В.2.7-131:2007 та доломітове борошно марки «Omyadol 100» (Туреччина), яке відповідає ГОСТ 14050. Для забезпечення спеціальних властивостей штукатурного розчину використовували легкий заповнювач із спіненого силікатного скла   у вигляді замкнутих мікросфер розміром від 0,1 до 2,0 мм торгової марки «Poraver» (Німеччина) та  фракціонований кварц окатаної форми виробництва «Kwarcsystem» (Польща) фракцій: 0,8–1,2 мм; 1,0–1,6 мм; 1,4–2,5 мм.

Властивості розчинів регулювали за допомогою функціональних хімічних добавок відповідних торгових марок і виробників (Melment F-10, Vinnapas 8034 H, Tylose МН 30 000 YP2, Technocel 150, Hostapur OSB).

Фізико-механічні та експлуатаційні властивості вихідних матеріалів і одержаних продуктів визначали за вимогами діючих стандартів і методик. Оптимізацію складів СБСМ проводили за допомогою методів математичного планування експериментів. Фізико-хімічні дослідження включали використання рентгенофазового аналізу (РФА) та диференційно-термічного аналізу (ДТА).

У третьому розділі наведені результати досліджень цементуючої матриці розчинів  на основі СБСМ.

При перевірці стабільності основних показників якості білих цементів визначено, що кращими результатами характеризується ПЦБ компанії „Çimsa”, рання активність якого  на 20% вище ніж у цементів інших проб, а коефіцієнт відбиття становив  85%. При низькому вмісті C4AF цей цемент має високий вміст C3A – 12%.  

З метою забезпечення розчину підвищеної довговічності без погіршення естетичних властивостей розглянуто вплив таких пуцоланових добавок, як  трепел, опока, діатоміт, аморфний кремнезем та термоактивований каолін.

Позитивні результати підвищення міцності отримані як при введенні аморфного кремнезему, так і метакаоліну (рис. 2). Слід зазначити, що технологічно та економічно більш доцільно вводити в цементну систему  метакаолін у кількості 20% (рис. 3).

Рис. 2. Вплив концентрації пуцоланових добавок на міцність цементного тіста

Визначено залежність КВ метакаоліну від температури його отримання, а також вплив температури випалу на процес гідратації в’яжучої системи за його участю. За критеріями міцності та КВ оптимальною температурою випалу прийнято 750 ºС (рис. 4), що пояснюється забезпеченням умов отримання метастабільного за структурою алюмосилікату без появи  гідратаційно інертного муліту. Про це свідчать дані РФА характеру продуктів гідратації модельних систем з використанням МК, отриманого при 750 ºС та 950 ºС (рис. 5). Висока міцність цементної матриці розчину при забезпеченні ним високого показника КВ  пояснюється утворенням додаткових гідросилікатних фаз, а також участю активного Al2O3 в утворенні AFt - фази.

Рис. 3.  Залежність міцності зразків цементного тіста від концентрації МК

Рис. 4.  Залежність КВ зразків метакаолінів від температури випалу

З метою уникнення негативних явищ перекристалізації AFt - фази в AFm - фазу при зменшенні вмісту Са(ОН)2 у в’яжучій системі за рахунок участі МК в кількості 20% до її складу вводили гідратне вапно, вміст якого змінювали від  1 до 5% . Позитивні результати досягаються при додаванні 4% вапна від загальної маси в’яжучої речовини. Зафіксовані за допомогою РФА дані підтверджують напрямок розвитку процесів гідратоутворення в цементній композиції з високим вмістом С3А: додаткове вапно сприяє стабілізації  AFt - фази, що позначається на характеристиках міцності цементного каменю, а також може позитивно впливати на його стійкість в агресивному середовищі.

Рис. 5. Рентгенограми цементних модельних систем після 1 доби гідратації (кр.1,2) та 56 діб (кр.3,4) з вмістом МК, випаленим при t=750оС (кр.2,4) та 950оС (кр.1,3):

A –  C3A;  Р –  Са(ОН)2; G2 –  Ca·SO4 ·2H2O;  Е – 3СаO·Al2O3 ·3CaSO4 ·32H2O;

M –  3СаO·Al2O3·CaSO4·12H2O; С – Са·СО3;

Цементні композиції випробували у 5% розчині Na2SO4 (рис. 6) та воді з низькою загальною жорсткістю (рис. 7).

Рис. 6.   Стійкість цементів у 5% - му  розчині Na2SO4

Рис. 7.    Стійкість цементів у воді  з низькою загальною жорсткістю

Отримані результати підтверджують позитивну роль комплексної добавки метакаоліну та гашеного вапна в складі в’яжучої речовини в забезпеченні  підвищення стійкості цементного каменю  в агресивних умовах експлуатації.

Присутність в цементній системі високодисперсних мінеральних компонентів визначає доцільність її модифікації з метою зменшення В/Ц, що в свою чергу потребує визначення сумісності пластифікуючої добавки з іншими функціональними добавками з урахуванням забезпечення незмінно високого КВ. За пластифікуючим ефектом та збереженням білизни доведено доцільне використання пластифікатора  Melment F-10, дія якого при вмісті 0,5% супроводжується збільшенням міцності на 20% при одночасному зменшенні на 32% деформації усадки. Регулювання водоутримуючої здатності  забезпечується використанням добавки гідроксиетилцелюлози Tylose MH 30000 YP2, яка при витраті 0,1% від маси цементу сприяє підвищенню міцності без зменшення  КВ. Для забезпечення регламентованого рівня адгезійної міцності визначалась оптимальна кількість редиспергованого полімеру (РПП) компаній Wacker, Elotex та Hexion. Встановлено, що введення добавки такого типу підвищує адгезійну міцність розчину на основі досліджуваної цементної системи в різних умовах випробувань, в тому числі в повітряно-сухих і водних, в 2–2,5 рази  (до 2,0 МПа) та без погіршення при перемінному заморожуванні-відтаванні протягом 50 циклів. Найкраща  стабільність показників  при концентрації добавки 1% забезпечується при використанні полімеру Vinnapas 8034H (табл. 1).

Запропоновані способи модифікації цементної матриці за рахунок мінеральних та органічних добавок позначилися на розвитку процесів гідратації в тонкому шарі розчину. Як показали дослідження, гідратація в тонкому шарі  відрізняється від гідратації товстошарового розчину  уповільненням формування в початковий період (1 доба)   портландиту і етрингіту та  потребує для  інтенсифікації гідратації підвищену водопотребу, яка  регулюється вищезазначеними добавками. Такий характер розвитку процесів в тонкому шарі і камені підтверджують і дані ДТА за показником витрати маси до 1000 °С .

Таблиця 1

Адгезійна міцність розчину на основі цементної системи ПЦБ+МК+ВГ, що вміщує РПП, до бетонної основи після  перемінного заморожування і відтавання

Марка РПП

Адгезійна міцність, МПа, після 50 циклів заморожування і відтавання при кількості введеної добавки, %

0,50

1,0

1,50

2,0

2,5

3,0

PAV 22

0,25

0,27

0,19

0,12

0,11

0,1

PAV 27

0,15

0,2

0,3

0,4

0,31

0,22

PAV 29

0,52

0,75

0,45

0,4

0,69

0,89

PAV 30

0,56

0,72

0,55

0,44

0,5

0,53

5044 N

0,81

0,87

0,85

0,79

0,61

0,56

7250 N

0,85

0,89

1,2

1,6

1,2

0,81

8034 H

0,9

1,79

1,45

1,23

1,0

0,72

8031 H 

0,65

0,79

0,79

0,73

0,8

0,89

511/44E 

0,05

0,1

0,32

0,47

0,68

0,92

FX 2320

0,25

0,38

0,48

0,54

0,71

0,77

FX 2350

0,09

0,12

0,36

0,52

0,46

0,4

LDM 2080 P

0,31

0,4

0,21

0,12

0,09

0,05

Визначені і охарактеризовані  властивості комплексної цементної системи дали підставу для її використання в якості базової при розробці групи оздоблювальних розчинів. Отже, в якості в’яжучої речовини використовували оптимізовану композицію, що складалася з  75% ПЦБ, 21% МК, 4%  ВГ, витрати якої для всіх різновидів розчинів прийнята постійною у кількості 25% від загальної маси сухої суміші; в якості модифікуючої складової прийнятий комплекс, який складався з: 1,0% РПП; 0,1–0,2 % водоутримуючої добавки та 0,5% суперпластифікатору.

Четвертий розділ присвячений розробці  оздоблювальних розчинів: тонкошарової білої шпаклівки для зовнішніх робіт, декоративної штукатурки з утворенням фактури і теплоізоляційної оздоблювальної штукатурки.

В основі розробки тонкошарової шпаклівки використаний план Бокса-Бенкіна, що дозволяє відсіяти максимальну кількість ефектів при можливо меншій чисельності експериментів. Такий план не має простих генераторів, конструюється комбінуванням двохрівневих факторних планів з планами неповних блоків і має складну суміш взаємодій.  В якості змінних факторів прийнято витрату обраних наповнювачів - доломітової муки, кварцового пилу та супертонкої полімерної фібри. Основними критеріями оптимізації було визначено в’язкість, рухомість, адгезію, КВ, деформацію усадки. На основі експериментальних даних були отримані відповідні рівняння регресії, які дозволили побудувати проекції поверхні для показників властивостей як критеріїв оптимізації. Так, визначено, що в’язкість шпаклівочної суміші відповідає регламентованій при вмісті доломітового борошна  в  діапазоні  30-40% і при  вмісті надтонкої полімерної фібри в межах 0,20-0,49%. Оптимальний вміст доломітового борошна та полімерної  фібри за зануренням конусу як показника консистенції, відображений на проекції поверхні, відповідає  діапазону вмісту 10-20% для доломітового борошна та 0,20-0,49 % для фібри. Адгезія  розчину покращується  в сторону збільшення вмісту доломітового борошна в діапазоні 40-100% та армуючої фібри в діапазоні 0,2-1,1% (рис. 8). За аналізом отриманих даних був визначений склад шпаклівочного розчину, що відповідає вимогам за властивостями:  в’язкість за Брукфільдом – 700 сПз; рухомість за зануренням конусу – 8,6 см; адгезійна міцність до бетонної основи – 1,22 МПа; коефіцієнт відбиття –  85%;  деформація усадки – 0,19 мм/м.

Рис. 8.  Проекція поверхні  показника адгезії шпаклівочного розчину

Розробку складу декоративної штукатурної суміші СБСМ2 здійснювали за критеріями оптимізації за допомогою симплекс – вершинних планів на тернальних поверхнях. Такі плани досить ефективні при використанні для аналізу багатокомпонентних сумішей. В якості змінних факторів розглядався вміст таких заповнювачів в сумішах, як кварцит пиловидний, кварц окатаний, білий кварцовий заповнювач. Отримані рівняння регресії для показників консистенції, в’язкості, адгезії, КВ дозволили побудувати відповідні проекції поверхонь за такими показниками (рис. 9).  

Адгезійна міцність декоративного штукатурного розчину збільшується вбік збільшення кварцового заповнювача  у діапазоні 50–75% та кварциту пиловидного  у діапазоні 15–75%. Очевидно, що окатаний кварц за рахунок характера поверхні послаблює адгезійні властивості розчину.

В результаті експерименту був підібраний оптимальний склад суміші, що характеризується наступними властивостями розчинової суміші та розчину:  в’язкість за Брукфільдом – 2300 сПз; рухомість за зануренням конусу – 7,1 см; адгезійна міцність до бетонної основи – 0,9 МПа; коефіцієнт відбиття – 70%; деформація усадки – 0,5 мм/м.

Рис. 9. Проекція поверхні  показника адгезійної міцності штукатурного розчину

При розробці суміші СБСМ3 для теплоізоляційного штукатурного розчину  був використаний дрібний 2-х  факторний план, в точках якого розміщені тернальні поверхні симплекс-вершинного плану. В якості змінних факторів розглядався вміст фракціонованого заповнювача із спіненого скла   у вигляді замкнутих мікросфер розміром від 0,1 до 2,0 мм Основними критеріями оптимізації було визначено: міцність при стиску (рис. 10 а), морозостійкість (рис. 10 б), теплопровідність (рис. 10 в).

За визначеними властивостями було розроблено та досліджено сухі суміші СБСМ1, СБСМ2, СБСМ3 та розчинові суміші і розчини на їх основі, що відповідають вимогам ДСТУ - П Б В.2.7-126:2006 до продуктів груп ШЦ1, ШТ4 і ШТ3 відповідно.

У п’ятому розділі наведені дослідження основних технологічних параметрів отримання СБСМ на основі ПЦБ та розчинових сумішей в умовах виробництва, а також наведені дані про випуск дослідно-промислових партій в ТОВ «Фабрика будівельних сумішей «Будмайстер» і її випробування, якими підтверджені технічні характеристики продуктів. За 2009 рік було випущено 13,25 т оздоблювальних модифікованих будівельних розчинів на основі білого портландцементу, в рецептурах яких використані результати досліджень.

Вищезазначені суміші, зокрема, були використані при оздобленні фасадів житлового будинку у м. Кременчук (близько 90 м²), при оздобленні будинку відпочинку у м. Маріуполь (більше 140 м²), при механізованому оздобленні фасаду 10-ти  поверхового житлового будинку у м. Ялта (близько 400 м²). Економічний ефект від застосування розроблених СБСМ1, СБСМ2, СБСМ3 на основі білого портландцементу для оздоблення фасадів в цивільному будівництві складає 46,59 грн./т, 164,13 грн./т, 467,96 грн./т відповідно.

                        а)                                                                        б)

                                 в)

Рис. 10. Ізопараметричні діаграми залежності властивостей розчину від складових рецептури за критеріями міцності при стиску (а), морозостійкості (б),  теплопровідності (в)

ВИСНОВКИ

1. Теоретично обґрунтовано та експериментально доведено можливість одержання оздоблювальних розчинів за технологією СБСМ на основі  білого портландцементу з підвищеними параметрами довговічності, ефективність яких визначена такими технічними характеристиками, як міцність, корозійна стійкість, морозостійкість та естетичним – високим  ступенем білизни, за рахунок участі термоактивованого каоліну та гашеного вапна у формуванні продуктів гідратації цементу, в тому числі стабілізації  структуроутворюючих  AFt та AFm  - фаз.

2.   Встановлено, що висока пуцоланова активність метакаоліну у взаємодії з білим цементом із забезпеченням регламентованого КВ досягається визначеним режимом термічної обробки при температурі випалювання 750оС за рахунок аморфізації алюмосилікату без утворення гідратаційно  інертного муліту та реалізується у в’яжучій композиції при оптимальному співвідношенні ПЦБ:МК=4:1.

3.  З урахуванням особливостей мінералогічного складу ПЦБ (вміст С3А - 12%) встановлено  доцільність використання гідратного вапна для забезпечення стабільного співіснування гідратних новоутворень в системі «ПЦБ-МК-ВГ» і доведено, що при введенні його до складу в’яжучої композиції у кількості 4%  зменшення вмісту портландиту в системі за рахунок пуцоланової реакції не супроводжується  перетворенням в часі AFt у AFm - фазу,  що позитивно позначається на таких властивостях цементного каменю, як  стійкість проти дії агресивного середовища при випробуваннях протягом 360 діб у 5%-му розчині Na2SO4 та у воді з низькою загальною жорсткістю.

4. Досліджено вплив  на цементну матрицю будівельного розчину функціональних хімічних добавок та визначено їх оптимальну витрату в СБСМ:  показано, що меламінсульфонат у кількості 0,5% від маси цементу забезпечує на 20% зменшення В/Ц при збереженні КВ = 75%; присутність 0,1% гідроксиетилцелюлози підвищує водоутримуючу здатність і водночас міцність без погіршення КВ; добавка 1,0% РПП на основі вінілацетату сприяє підвищенню адгезійної міцності більше, ніж в 2 рази при випробуваннях як в повітряно–сухих умовах, так і протягом 50 циклів перемінного заморожування та відтавання  без погіршення КВ.    

5. Фізико - хімічними дослідженнями  визначено особливості структуроутворення в тонкому шарі цементної матриці оздоблювального розчину за участю хімічних органічних комплексів,  що характеризуються уповільненням формування портландиту і етрингіту в початковий період   та  потребує для  інтенсифікації підвищену водопотребу, яка  регулюється введенням пластифікуючої та водоутримуючої  добавок.

6.   За рахунок використання математичного методу планування експерименту Бокса-Бенкіна оптимізована рецептура  оздоблювальної суміші СБСМ1 за критеріями її призначення, яка забезпечує отримання  шпаклівочного розчину, що характеризується КВ = 85%,  міцністю при стиску – 10-12 МПа, адгезією до бетонної основи – 1,0-1,5 МПа.

7.    Використання математичного методу планування експерименту у вигляді симплекс – вершинних планів на тернальних поверхнях дозволило оптимізувати рецептуру оздоблювальної суміші СБСМ2 за критеріями її призначення, яка забезпечує отримання декоративного штукатурного розчину, що характеризується КВ=70%; міцністю при стиску 13-14 МПа, адгезією до бетонної основи 0,7-0,8 МПа.

8.  З використанням дробного  двохфакторного плану експерименту, у вершинах якого було побудовано 9 симплекс –  вершинних планів, оптимізовано рецептуру оздоблювальної суміші СБСМ3 за критеріями її призначення, яка забезпечує отримання товстошарового (до 30 мм) теплоізоляційного штукатурного розчину, що характеризується КВ = 80%, міцністю при стиску – 7-8 Мпа, адгезією до бетонної основи – 0,36-0,42 МПа.

9.   За результатами досліджень на підприємстві ТОВ «Фабрика будівельних сумішей «Будмайстер» вироблені дослідно-промислові партії СБСМ, які за властивостями розчинів на їх основі відповідають результатам лабораторних досліджень, а саме:  СБСМ1 - міцність при стиску 10,8 МПа, адгезія до бетонної основи 1,22 МПа, КВ = 85%; СБСМ2 - міцність при стиску 14,1 МПа, адгезія до бетонної основи 0,9 МПа, КВ=70%; СБСМ3 - міцність при стиску 9,2 МПа,  адгезія до бетонної основи  0,42 МПа, коефіцієнт теплопровідності  0,128 Вт/м·К, КВ= 80%.

10. Здійснене  промислове впровадження розроблених розчинів на будівельних об’єктах м. Кременчук, м. Маріуполь, м. Ялта. Економічний ефект від застосування розроблених СБСМ1, СБСМ2, СБСМ3 на основі білого портландцементу складає 46,59 грн./т, 164,13 грн./т, 467,96 грн./т відповідно.

Список опублікованих праць за темою дисертації

 1.  Пипа В.В. Влияние зернового состава цемента на процессы твердения бетона / В.А. Кулик, А.А. Салей, А.Я. Белый, И.С. Стрельченко, В.В. Пипа // Вопросы химии и химической технологии. – 2003.   1.  С. 47–51.
 2.  Пипа В.В. Разработка растворов повышенной долговечности на основе белого портландцемента / Р.Ф. Рунова, В.В. Пипа // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск: ПГАСА, 2005. – Вып. 35, ч. 2. – С. 191–198.
 3.  Піпа В.В. Вплив хімічних органічних добавок на кінетику гідратації оздоблювальних розчинів на основі білого портландцементу / Р.Ф. Рунова, В.В. Піпа // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропеторовск: ПГАСА, 2006. – Вып. 37. – С. 406–412.
 4.  Піпа В.В. Роль метакаоліну в забезпеченні білизни декоративно – оздоблювальних розчинів / Р.Ф. Рунова, В.В. Піпа // Строительные материалы и изделия. – 2007. – № 3–4 (44–45). – С. 2–3.
 5.  Піпа В.В. Декоративно–оздоблювальні розчини на основі білого цементу. Вплив температурного фактору отримання метакаоліну на білизну та фізичні властивості розчину / Р.Ф. Рунова, В.В. Піпа // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск: ПГАСА, 2007. – Вып. 43. – С. 437–442.
 6.  Піпа В.В. До відкриття навчально–практичного центру інноваційних технологій при Придніпровській державній академії будівництва та архітектури / В.І. Большаков, М.В. Савицький, О.О. Коваль, Є.Л. Юрченко, Т.А. Ковтун-Горбачова, Ю.О. Щербак, В.В. Піпа, В.О. Гончаров, Т.Є. Остапченко // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск: ПГАСА, 2008. – Вып. 47. –С. 14–17.
 7.  Піпа В.В. Технологія енергозбереження при будівництві, реставрації та капітальному ремонті будівель та споруд з застосуванням матеріалів ТМ «БудМайстер» / В.В. Піпа, Л.М. Стрюк // Реконструкція житла. – К.: НДІпроектреконструкція, 2008. – Вип. 9. – С. 233–237.
 8.  Пипа В.В. Характеристика цементных растворов, содержащих микрокремнезем / А.А. Салей, В.В. Пипа // Перспективні напрямки розвитку науки і технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів: наук.-техн. конф., 6–9 жовтня, 2003 р.: тези доп. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 15.
 9.  Пипа В.В. Современные аспекты развития индустрии сухих строительных смесей Украины / В.В. Пипа // Современные технологии сухих строительных смесей: производство, оборудование, маркетинг, профессиональное обучение: междунар. науч.-техн. конф., 1-3 июня, 2004 г.: сб. докл. – К., 2004. – С. 66–67.
 10.  Пипа В.В. Влияние минерального наполнителя на характеристики строительных материалов / В.В. Пипа // Дни современного бетона: VI междунар. науч.-практ. конф., 7-9 июня, 2004 г.: сб. докл. – Запорожье, 2004. – С. 91–93.
 11.  Пипа В.В. Современные материалы ТМ «Будмайстер»  залог надёжности и долговечности / В.В. Пипа // Композиционные материалы строительной химии: Сухие строительные смеси, комплексные строительные системы, современные технологии, маркетинг и профессиональная подготовка: 2-я междунар. науч.техн. конф., 25–27 мая, 2005 г.: сб. докл.  К., 2005.  С. 95–96.
 12.  Пипа В.В. Отделочные растворы повышенной долговечности на основе белого портландцемента / Р.Ф. Рунова, В.В. Пипа // Современные технологии  строительной химии: композиционные материалы строительной химии, комплексные строительные системы, оборудование и производство сырьевых материалов и готовой продукции, маркетинг, профессиональная подготовка: 3-я междунар. науч.–техн. конф., 22 – 24 февраля, 2006 г.: сб. докл. – К., 2006. –С. 91–96.
 13.  Пипа В.В. Влияние органических добавок на кинетику гидратации отделочных растворов на основе белого портландцемента / Р.Ф. Рунова, В.В. Пипа // Современные технологии сухих смесей в строительстве: 8-я междунар. науч.–техн. конф., 21–23 нояб. 2006 г.: сб. докл. – М., 2006. – С. 72–77.
 14.  Піпа В.В. [співрозробник]. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови: ДСТУ–П Б В.2.7–126:2006. – [Чинний від 2006-10-01]. – К.: Держспоживчстандарт України, 2006. – 34 с. – (Національний стандарт України).

АНОТАЦІЯ

Піпа В.В. Оздоблювальні модифіковані будівельні розчини на основі білого портландцементу. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. – Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Дніпропетровськ, 2010.

В  роботі наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень розчинів, модифікованих як мінеральними (метакаолін, гідратне вапно), так і  органічними добавками, що містять високоалюмінатний білий портландцемент, з метою забезпечення їм високих експлуатаційних показників, що визначають параметри довговічності, в тому числі ступінь білизни за коефіцієнтом відбиття.

Вивчено властивості оздоблювальних будівельних розчинів, отриманих за технологією сухих будівельних сумішей. Визначено основні фактори, що впливають на показники якості розроблених матеріалів. В промислових умовах випущено дослідно-промислові партії сухих будівельних сумішей розроблених рецептур і на їх основі одержано розчини, які використано при оздобленні фасадів в цивільному  будівництві. Визначено техніко-економічну доцільність розробок і економічний ефект від їх застосування.

Ключові слова: сухі будівельні суміші модифіковані, коефіцієнт відбиття, білий портландцемент,  метакаолін, вапно гідратне, цементуюча матриця, AFt і AFm- фази,  функціональні хімічні добавки,  оздоблювальні будівельні розчини.

АННОТАЦИЯ

Пипа В.В. Отделочные модифицированные строительные растворы на основе белого портландцемента. - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.23.05 – строительные материалы и изделия. – Государственное высшее учебное заведение «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры», Днепропетровск, 2010.

Диссертационная работа посвящена разработке строительных растворов для фасадных отделочных работ на основе белого портландцемента, модифицированного  органоминеральным комплексом,  который включает термоактивированный каолин, известь гидратную и функциональные химические добавки, которые характеризуются высоким коэффициентом  отражения и показателями повышенной долговечности.

Изучено влияние режимов получения продуктов термоактивации каолинов на их белизну и пуццолановую активность и доказано, что при температуре обжига 750оС за счёт аморфизации алюмосиликата без образования гидратационно инертного муллита при сохранении регламентированного уровня белизны обеспечивается максимальная активность, которая реализуется в вяжущей композиции при определённом оптимальном соотношении компонентов ПЦБ : МК = 4 : 1.

Физико-химическими методами на модельных композициях исследованы закономерности развития процессов гидратации цементной матрицы на основе белого портландцемента модифицированной органическими добавками в камне и тонком слое. Доказана и показана позитивная  роль добавок метакаолина, в количестве 21%, и гидратной извести, в количестве 4 %, в формировании продуктов гидратации, в том числе при стабилизации  структурообразующих  AFt и AFm - фаз. Доказано, что замедление формирования в начальный период портландита и эттрингита требует для интесификации процесса повышения  водоудерживания за счёт гидроксиэтилцеллюлозы при одновременном действии пластификатора, а введение редиспергированного полимера на основе винилацетата повышает более чем в 2 раза адгезию раствора, что в целом улучшает его эксплуатационные свойства.

Изучены закономерности развития процессов гидратации в цементной матрице на основе белого портландцемента, содержащей метакаолин и известь гидратную, модифицированной органическими добавками, в тонком слое и камне. Исследованы закономерности формирования мезоструктуры отделочных материалов с использованием математических методов планирования эксперимента и показана возможность ее регулирования с целью обеспечения декоративных и теплоизоляционных свойств за счет тонкодисперсных наполнителей, стеклосфер различной гранулометрии и армирующей фибры. Изучены свойства растворов разработанной рецептуры.

В производственных условиях выпущены опытно – промышленные партии сухих строительных смесей разработанных рецептур и на их основе получены растворы, которые использованы при отделке фасадов в жилищном строительстве. Определена технико-экономическая целесообразность разработки и экономический эффект от ее применения.

Ключевые слова: сухие строительные смеси модифицированные, коэффициент отражения, белый портландцемент,  метакаолин, известь гидратная, цементирующая матрица, AFt і AFm - фазы,  функциональные химические добавки,  отделочные строительные растворы.

 SUMMARY

Pipa V.V. Finishing modified mortars based on white Portland cement. - Manuscript.

Thesis for the scientific degree of a candidate of sciences (technics) by speciality 05.23.05 – building materials and articles. – State Higher Educational Establishment «Pridneprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture», Dnipropetrovsk, 2010.

The dissertation presents the results of theoretical and experimental studies devoted to development of modified as mineral and polymer additives solutions containing white Portland cement to ensure their high operational characteristics that determine the parameters of durability, including the degree of whiteness.

The properties of the mortars obtained by the technology of dry mixes. The main production process parameters that affect the quality indicators developed materials. Under field conditions released experimental - industrial party dry mixes and developed recipes based on these obtained solutions are used in decoration of the facades in civil engineering. Determined techno - economic feasibility of development and economic effect of their application.

Keywords: modified dry mix, the reflection coefficient, white Portland cement, metakaolin, lime hydration, cementing matrix, AFt and AFm - phase, functional chemical additives, finishing mortar.


ФА

Х19

R зчt

L t

ЗК

η

Кт

МРЗ

R стt

КВ

R згt

R стt

КВ

R зчt,     мрз

 

К ст

L t

R зчt

R згt

R стt

В

КВ

R згt

R стt

КВ

Х18

Х17

Х16

Х15

Х14

Х13

Х12

Х11

Х10

Х9

Х8

Х7

Х6

Х5

Х4

Х3

Х2

Х1

 Н

  З

  РПП

  ЕЦ

СП

 ВГ

ДП

ПЦБ

4.  Оптимізація складів СБСМ1, СБСМ2, СБСМ3  та аналіз стабільності їх показників за допомогою плану Бокса-Бенкіна, симплекс - вершинного плану на тернальних поверхнях та дрібного 2** (k-p) факторного плану сумісно з симплекс – вершинним планом. Дослідження закономірностей поведінки систем в області оптимуму. Підтвердження експериментальних даних випуском дослідно - промислових партій СБСМ1, СБСМ2, СБСМ3.

 1.  Дослідження закономірностей формування мезоструктури розчину за участю наповнювачів, армуючої фібри та  заповнювачів змінної гранулометрії для забезпечення регламентованих властивостей матеріалу.

 1.  Дослідження корозійної стійкості цементної композиції на основі білого портландцементу. Дослідження впливу функціональних хімічних добавок на властивості в’яжучої композиції. Дослідження деформаційних характеристик цементної системи. Дослідження фізико-хімічних процесів, що супроводжують структуроутворення в’яжучої композиції на основі білого портландцементу з модифікуючими добавками в тонкому шарі.

1. Аналіз стабільності основних показників якості білих портландцементів. Дослідження впливу пуцоланової добавки на активність та білизну цементу. Регулювання властивостями в’яжучої композиції за рахунок добавки вапна.