65368

Залізобетонні фундаменти теплових агрегатів, які працюють в умовах впливу температури на основу

Автореферат

Архитектура, проектирование и строительство

Досвід експлуатації промислових споруд що зазнають дії технологічних температур свідчить про значну деформацію основ і конструкцій їх фундаментів. Недостатня вивченість поводження цих конструкцій вимагає вдосконалювання теоретичної і експериментальної наукової...

Украинкский

2014-07-29

301 KB

1 чел.

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Плахотнікова Ірина Анатоліївна

УДК 624.015+624.12/13+624.042.5

Залізобетонні фундаменти теплових агрегатів,

які працюють в умовах впливу температури на основу

Спеціальність 05.23.01 - будівельні конструкції,

будівлі та споруди

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Харків – 2010

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському державному технічному університеті

будівництва та архітектури Міністерства освіти і науки України.

     Науковий керівник -

                                             доктор технічних наук, професор

                                             Фомін Станіслав Леонідович,

                                             Харківський державний технічний

                                             університет будівництва та архітектури,

                                             професор кафедри залізобетонних і

                                             кам'яних конструкцій.

    Офіційні опоненти:

                                             доктор технічних наук, професор

                                             Молодченко Геннадій Анатолійович,

                                             Харківська національна академія

                                             міського господарства

                                             Міністерства освіти і науки України;

                                             завідувач кафедри будівельних

                                             конструкцій;

                                             кандидат технічних наук, старший

                                             науковий співробітник

                                             Слюсаренко Юрій Степанович, 

                                             ДП «Державний науково-дослідний інститут

                                             будівельних конструкцій» (НДІБК),

                                             Міністерства регіонального розвитку

                                             та будівництва України;

                                   перший заступник директора

                                   з наукової роботи.

Захист  відбудеться   “ 8 ” червня   2010 р. о 11- 00  на  засіданні  

спеціалізованої вченої ради Д 64.056.04 Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури за адресою: вул. Сумська, 40,

м. Харків, 61002.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури за адресою: вул. Сумська, 40,  м. Харків, 61002.

Автореферат розісланий  “7” травня  2010 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

к.т.н., доцент                                                                                Т. О. Костюк

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Досвід експлуатації промислових споруд, що зазнають дії технологічних температур, свідчить про значну деформацію основ і конструкцій їх фундаментів.

На більшості підприємств чорної металургії впливу підвищених і високих температур (вище 200оС) піддаються фундаменти під технологічне встаткування. Це і безпосередня дія розплавленого металу, температура якого становить 1450оС – 1600оС в результаті аварійного проливу, це і температурні впливи від променистого нагріву на лініях гарячої прокатки, температура металу уздовж якої міняється від 1230оС – 1270оС на вхідних рольгангах до 150оС –200оС, це і вплив технологічних температур, що передаються на елементи будівельних  конструкцій шляхом теплопровідності, наприклад, на рамні фундаменти коксових батарей і доменних печей.

На промислових підприємствах, зведених на глинистих ґрунтах, відзначені численні деформації споруд, у яких спостерігається велике виділення тепла в ґрунт (печі, газоходи, димарі й т.п.).

Під впливом підвищених температур у ґрунтах відбувається зміна фізико-механічних  властивостей, усадка і повзучість. Це призводить до зміни жорсткості основи, порушенню контакту системи фундамент - ґрунт, відбувається скривлення фундаменту, його вигин і викривлення, і як  наслідок, порушення технологічного процесу, необхідність підсилення окремих елементів, витрат матеріалів і часу.

Недостатня вивченість поводження цих конструкцій вимагає вдосконалювання теоретичної і експериментальної наукової бази, що гарантує необхідний рівень безпеки тривалої експлуатації фундаментів теплових агрегатів. Обрана тема дисертаційної роботи сприяє рішенню актуальної для України проблеми збільшення ресурсу існуючих інженерних споруд.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Робота виконувалася відповідно до координаційного плану науково-дослідних робіт з держбюджетної теми “Подовження ресурсу підземних огороджувальних конструкцій та фундаментів теплових агрегатів при дії навантажень поверхні та нагріву ґрунту ”  (№ держреєстрації 0110U001231).

Метою дослідження є створення методики розрахунку залізобетонних конструкцій фундаментів, що працюють в умовах впливу температури на основи, розробка і впровадження ефективних конструктивних рішень.

Основні завдання дослідження.

1. Провести аналіз натурних обстежень стану і умов роботи фундаментів теплових агрегатів при нагріві ґрунтової основи, що призводить до тріщиноутворення, руйнування окремих вузлів конструкцій, аварійного стану споруд,  і сформулювати наукові положення для оцінки їх напружено-деформованого стану.

2. Розробити методику експериментальних досліджень характеристик тепло- і вологопереносу глинистих ґрунтів; провести експериментальні дослідження коефіцієнтів теплопровідності, теплоємності, коефіцієнтів вологопровідності, вологоємності глинистих ґрунтів.

3. Провести експериментальні дослідження впливу температури і вологості на міцністні і деформаційні характеристики ґрунту.

4. Провести експериментальне дослідження усадки глинистих ґрунтів при підвищених температурах.

5. Розробити методику визначення температурних і вологісних полів у фундаментах і ґрунтах основи.

6. Визначити деформації ґрунтів основ від спільного впливу температури і вологості.

7. Розробити  методику чисельних досліджень напружень від усадки  з використанням сучасних програмних комплексів для різних моментів часу.

8. Розробити пропозиції з оцінки несучої здатності фундаментів.

9. Розробити ефективні конструктивні рішення й заходи щодо регулювання напружено-деформованого стану фундаментів при їх нагріві.

10. Провести впровадження результатів роботи.

Об'єкт дослідження – явище виникнення значної деформації основ і конструкцій  фундаментів будівель і споруд, що працюють при температурних впливах технологічного середовища.

Предмет дослідження – напружено-деформований стан конструкцій фундаментів теплових агрегатів з урахуванням впливу температури на властивості ґрунтів основи.

Методи дослідження – аналітичні й чисельні методи рішення завдань будівельної фізики – теплопровідності, вологопровідності, нелінійної теорії залізобетону, методи лабораторного і натурного експерименту.

Наукова новизна отриманих результатів:

- на основі аналізу натурних  обстежень стану і умов роботи фундаментів теплових агрегатів сформульовано наукові положення для оцінки їх напружено-деформованого стану;

- розроблено методику і проведено експериментальні дослідження характеристик тепло- і вологопереносу глинистих ґрунтів (коефіцієнтів теплопровідності, теплоємності, коефіцієнтів вологопровідності, вологоємності);

- визначено деформаційні характеристики глинистих ґрунтів при підвищених температурах (модулі осідання, відносні температурні деформації, повзучість);

- розроблено методику і проведено визначення міцністних властивостей глинистих ґрунтів при підвищених температурах (кут внутрішнього тертя й питоме зчеплення);

- запропоновано і експериментально перевірено методику визначення тепло- і вологопереносу глинистих ґрунтів;

- отримано результати по дослідженню температурних і вологісних полів у конструкціях фундаментів і навколишніх ґрунтів;

        - розроблено методику розрахунку залізобетонних фундаментів з використанням комп'ютерних технологій, що дозволяє враховувати фізичну нелінійність залізобетону, ґрунтів основи, нестаціонарні температурно-вологісні впливи;

- запропоновано нові конструктивні рішення фундаментів, що працюють в умовах температурного фактора.

Практичне значення результатів роботи полягає в тому, що розроблені методики дозволяють враховувати мінливість міцністних і деформаційних характеристик основи при розрахунку напружено–деформованого стану залізобетонних фундаментів теплових агрегатів. Розроблені нові конструктивні рішення фундаментів можуть бути використані як на стадії проектування, так й у процесі експлуатації теплових агрегатів.

Особистий внесок здобувача визначається в роботах, опублікованих у співавторстві:

- [1]  результати досліджень характеристик вологопереносу глинистого ґрунту, міцності й деформативності при підвищених температурах;

- [2]  досліджено фізико-механічні характеристики (кут внутрішнього тертя і питоме зчеплення) глинистих ґрунтів при впливі температури й вологості;

- [3] досліджено вплив нагрівання ґрунту на міцність фундаментів коксових батарей;

- [6] проведено дослідження температурних полів у основах фундаментів коксових батарей при технологічних температурах;

- [7] запропоновано конструктивні рішення підсилення фундаментів теплових агрегатів, розташованих у зоні впливу підвищених і високих температур при новому будівництві і при реконструкції;

- [8] запропоновано способи підсилення  фундаментів і заходи щодо їх захисту;

- [9] уточнена несуча здатність і деформативність фундаментів  з урахуванням  просторової роботи;

- [10] запропоновано спосіб регулювання напружено - деформованого стану в системі фундамент - ґрунт  шляхом зміни форми температурного поля в ґрунтовому масиві;

- [11] запропоновано спосіб підсилення колони рамного фундаменту шляхом улаштування її шарнірного опирання на нижню фундаментну плиту;

- [12] запропоновано спосіб теплового захисту підземних споруд шляхом відводу тепла від джерел нагрівання за допомогою елементів з високою теплопровідністю.

Апробація роботи. Основні результати роботи доповідалися на  наукових конференціях ХГТУСА  2002 - 2010 р.

Публікації. Основний зміст роботи опублікований в 12 наукових працях, у тому числі  в 7  виданнях, затверджених ВАК України.

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, 5 розділів, що включають експериментальну і теоретичну частини, висновків, списку використаних джерел з 144  найменувань. Вона містить 188 сторінок, у тому числі 175  сторінок машинописного тексту, 52 рисунка, 15 таблиць.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтована актуальність теми, сформульовані мета й завдання дослідження, показана наукова новизна, практичне значення роботи, дані відомості про апробації і публікацію результатів дослідження.

У першому розділі проведений аналітичний огляд досвіду експлуатації фундаментів теплових агрегатів з урахуванням нагріву ґрунтів основи, аналіз конструктивних рішень фундаментів, впливу температури і вологості на фізико-механічні характеристики залізобетону й ґрунтів основи.

При аналітичному огляді літературних джерел виявлені обмежені дані про мінливість характеристик ґрунту під впливом  температур, відсутність методик розрахунку фундаментів з урахуванням цих характеристик.  Проведено аналіз математичної формалізації законів тепло- вологопереносу в системі залізобетонні фундаменти - основа, чисельного моделювання нестаціонарних температурних і вологісних полів у системі залізобетонні фундаменти-основи, напружено-деформованого стану фундаментів.

На промислових підприємствах, зведених на глинистих ґрунтах, відзначені численні деформації споруд, у яких спостерігається велике виділення тепла в ґрунт (печі, газоходи, димарі й т.п.).

Є.А. Сорочаном і Є.М. Рижковим (НДІ основ) проведено дослідження динаміки розвитку крену димарів, вивчено режим вологості глинистих ґрунтів основи і його зміни при багаторічному нагріві від підземних частин споруд. На цій основі запропоновано новий спосіб виправлення крену шляхом створення рівномірного нагрівання основи за допомогою улаштування додаткового напівкільцевого газоходу навколо димаря.

Відомі випадки негативного впливу температур і у закордонній практиці. Так, К. Сечі показав характерний приклад впливу нагріву на нахил заводської труби скляного заводу. Проведені Харківським ПромбудНДІпроектом натурні  обстеження стану і умов роботи фундаментів теплових агрегатів і підземних споруд на ряді металургійних заводів показують наявність випадків підвищеного осідання споруд, тріщиноутворення температурно-вологісного характеру, руйнування окремих вузлів конструкцій, частого ремонту і аварійного стану споруд.

В результаті прокладки високотемпературного борова на Новокузнецькому металургійному комбінаті відбувся поворот фундаментів колон цеху. На Орсько-Халіловському металургійному комбінаті в результаті нерівномірних по довжині осідань фундаментних плит батарей №5 й №6 виникли похилі тріщини в крайніх колонах рамних фундаментів. Максимальні осідання спостерігалися в зоні центрального борова для відводу продуктів горіння на димар.

Особливості поставленої проблеми розглянуті на прикладі аналізу результатів натурних обстежень стану чотирьох фундаментів коксових батарей Авдіївського коксохімічного заводу, проведених за участю автора дисертації. При обстеженні фундаментів коксових батарей №5 й №6 був установлений їхній аварійний стан. Вісім колон у крайніх рядах фундаментів з машинної й коксової сторін мали наскрізні похилі тріщини шириною розкриття більше 10 мм; по площині розриву відбулося часткове зрушення верхньої частини рам фундаменту усередину рамного простору. Дев'яносто дві колони фундаменту КБ-5 і 87 колон фундаменту КБ-6 мають похилі тріщини шириною 2-3 мм. В окремих колонах бетон нижньої частини повністю зруйнований, поперечна арматура розірвана, поздовжня випиналася із площини колон, по похилій тріщині відбулося значне зрушення верхньої будови стосовно нижньої частини (рис.1).

Рис.1. Тріщини й руйнування в колонах фундаментів КБ Авдіївського КХЗ

Стан фундаментів коксових батарей №5 й №6 визнано аварійним. У результаті комплексного дослідження виявлено, що причиною руйнування залізобетонних конструкцій фундаментів є триваючі в часі деформації основи у зв'язку з їхнім нагріванням технологічними температурами. Розміщені уздовж батареї борова для відводу продуктів горіння з температурою відводящих газів 3500С формують температурне поле в ґрунті основи, що є причиною значних усадочних деформацій ґрунту. На рис. 2 наведена схема деформування основи під фундаментом у поперечному напрямку і деформування рамної конструкції.

На основі аналізу натурних  обстежень стану і умов роботи фундаментів теплових агрегатів сформульовані наукові положення для оцінки їх напружено-деформованого стану: визначення температурних полів і полів відносної вагової вологості в ґрунтовому масиві проводиться на основі потенційної теорії тепло масопереносу, визначення залежності усадки ґрунту від температури і вологості - експериментальним методом, визначення напружень і деформацій у ґрунтовому масиві і у конструкціях фундаментів від спільного впливу температурно-усадочних деформацій і навантаження - з використанням комп'ютерних технологій.

Згідно з ДБН В.2.1-10-2009 застосовують наступні розрахункові моделі ґрунтового стану: плоскі, просторові, контактні, дискретні розрахункові моделі просторового середовища, які моделюють роботу ґрунтової основи: лінійно-деформоване середовище; модель змінного коефіцієнта жорсткості; жорстко-пластична модель - лінійно-деформоване середовище, доповнене умовами міцності; просторова дискретна модель; інші моделі, застосування яких не вимагає визначення дослідним шляхом деформаційних і міцнісних характеристик ґрунтів.

Рис.2. Схема деформування поперечних рам фундаменту коксової

батареї від скривлення земної поверхні в результаті

температурної усадки основи

Нові розрахункові моделі, що представляють основу у вигляді пружного півпростору, розглянуті в роботах Проктора Г.Е., Вікарда К., Герсеванова Н.М.,  Жемочкіна Б.Н., пружної напівплощини – в роботах Гобунова-Посадова М.Н., Флоріна  В.А., Ішкова  А.Г., Попова Г.Я. і пружного шару, який підстилає нестискаюча товща. У роботах Клепікова С.Н. розроблено метод початкових параметрів стосовно розрахунку балок на неоднорідній пружній основі, представленій змінним коефіцієнтом жорсткості.

Великий внесок у розвиток теорії механіки ґрунтів і методики розрахунку будівель і споруд із урахуванням деформації земної поверхні  внесли Коренев Б.Г., Чернігівська Є.І., Лишак В.І., Месчян С.Р., Галстян Р.Р., Метелюк Н.С., Соловйова А.Б., Слюсаренко Ю.С., Верюжський Ю.В., Вусатюк А.І., Савицький В.В., Чорний Г.І., Чорний В.Г., Бамбура А.М., Сазонова І.Р., Ковальський Р.К., Голишев А.Б., Кривошеєв П.І., Козелецький П.М., Розенфельд І.А., Лучковський І.Я., Молодченко Г.А.

При нормальних температурах дослідженню нерозрізних залізобетонних  конструкцій  присвячені роботи Бондаренка В.М., Гвоздьова А.А., Крилова С.М. і ін. Нелінійна теорія залізобетону створена завдяки роботам Бабича Є.М., Барашикова А.Я., Бондаренка В.М., Бамбури А.Н., Голишева А.Б., Звездова А.І., Залесова А.С., Мухамедієва Т.А., Чистякова Є.А., Карпенко Н.І.,  Корсуна В.І. і ін.

Розрахунку залізобетонних конструкцій чисельними методами з урахуванням тріщиноутворення і фізичної нелінійності бетону і арматури присвячені роботи Городецького А.С., Здоренко В.С.,  Шмуклера В.С.; при підвищених і високих температурах - Кричевського А.П., Мілованова А.Ф., Фоміна С.Л., Яковлєва А.І. і ін.   

В результаті виконаного аналізу визначені і сформульовані завдання досліджень.

Другий розділ присвячений експериментальному дослідженню характеристик волого - і теплопереносу глинистих ґрунтів.

Оцінка розподілу температури і вологості в глинистих ґрунтах може бути виконана на основі потенційної теорії тепло- масопереносу, розробленої А.В. Ликовим і В.Н.Богословським і описаної системою диференціальних рівнянь:

                       

                                                                                                                        (1)

                                                                              

Коефіцієнт вологопровідності ж (и,t) має розмірність кг/м2·ч·град В і є функцією потенціалу вологості и і температури t. Коефіцієнт питомої вологоємності з(и,t) характеризує здібність матеріалу до поглинання вологи, має розмірність кг/кг·град В.

При експериментальному визначенні характеристик ж, з створюють і вимірюють одномірний стаціонарний потік вологості в зразку, заміряють розподіл вологості і значення потенціалу вологості по його довжині. Цих даних досить, щоб визначити залежності ж =f1(и,t) і з = f2(и,t).    

На цьому принципі засноване визначення вологісних характеристик будівельних матеріалів способом розрізної колонки, запропонованим Є.Н. Тертичником. Для дослідження була використана колонка круглого перерізу, складена із ґрунтових дисків висотою 20 мм і діаметром 56 мм, між якими були закладені пакети еталонного матеріалу - фільтрувального паперу типу МРТУ. Дослідження були проведені на чотирьох рівнях температур: 20оС, 40оС, 60оС і 80оС.  Результати представлені на рис. 3.   

Коефіцієнт питомої вологоємності =dw/dи у кг/кг·град В визначається шляхом чисельного диференціювання ізотерм залежності W=f(и,t).

Дослідження коефіцієнта теплопровідності (w,t) Вт/моС вологого і сухого ґрунту проведено на приладі без охоронного нагрівача. Прилад розрахований на паралельне визначення коефіцієнтів теплопровідності у двох зразків. Для випробування коефіцієнта теплопровідності суглинку були зроблені зразки непорушеної структури розміром 15х15х3 см і проведені дві серії випробувань при двох рівнях вологості: W1=0% й W2=18%, що відповідає вологості  сухого суглинку і на межі розкочування.

Рис.3. Залежність коефіцієнта вологопровідності і вологоємності

від потенціалу вологості при  різних температурах

Визначення теплотехнічних характеристик суглинку (коефіцієнт теплопровідності, коефіцієнт об'ємної теплоємності, коефіцієнт температуропровідності) проведено також імпульсним методом, розробленим у Харківському ПромбудНДІпроекті. Цей метод дозволяє протягом короткого досліду (1–2 хв.) визначати коефіцієнти теплопереносу при невеликих локальних коливаннях температури (1–4оС), що не вносить істотних змін у початковий розподіл температури і вологісних полів.

В третьому розділі наведені результати визначення деформаційних характеристик. Виконано дві серії компресійних випробувань, що відрізняються за часом впливу температури на зразок ґрунту. У першій серії деформації реєструвалися в процесі впливу температур t=20оС, t=40оС, t=60оС, t=80оС, t=100оС на зразки природної структури з початковою вологістю W=0,0; 7,0; 15,0; 19,0; 33,0%. У другій серії  компресійні випробування проводилися при тих же температурах і вологості на зразках ґрунту, що попередньо зазнавали впливу відповідно тих же температур.

Дослідження проводилися в спеціальній установці з переустаткованими компресійними приладами польової лабораторії ПЛЛ-9, установленими в реконструйованій для цієї мети сушильній шафі типу 2У-151 з виведеними з нього важелями для додатка навантаження (рис. 4). У результаті виконання цієї серії компресійних випробувань визначені: відносні деформації усадки; відносні деформації при комплексному впливі навантаження Р = 0.2 МПа і температури; модулі осідання; відносна температурна деформація t; характеристика тривалого деформування (повзучості) ґрунту.

 

Рис. 4. Загальний вид установки для компресійних випробувань ґрунтів

при підвищеній температурі

Для визначення відносної деформації ґрунту при різній температурі методом найменших квадратів отримані кореляційні залежності  і . Аналогічна закономірність спостерігається при розгляді кривих зміни модуля осідання.

За даними виміру деформацій, що відбуваються в результаті спільного впливу навантаження Р=0,2 МПа і температур від 40оС до 100оС, визначені величини відносних температурних деформацій. У результаті статистичної обробки отримані кореляційні залежності для визначення величини відносної температурної деформації ґрунтів з початковою вологістю в діапазоні від гігроскопічної до границі текучості при температурах від 40 до 100оС.

На основі цих даних  визначені характеристики повзучості ґрунту.  Отримано кореляційні залежності для розрахунку величини компресійного модуля деформації в діапазоні навантажень Р=0,1 – 0,2 МПа при температурах t=20оС до 40оС, 60оС, 80оС, 100оС і вологості від 0 до 33%.

Знайдено узагальнену залежність для визначення компресійного модуля при різних вологостях

                                        .                                                  (2)

Досліджено вплив підвищених температур на повзучість глинистого ґрунту з вологістю від 0 до 33%. Отримано значення компресійної термоповзучості ґрунту при температурах Т=20оС, 40оС, 60оС, 80оС, 100оС, заданих навантаженнях і часі їхньої комплексної дії.

Характеристики міцністних властивостей глинистих ґрунтів – кут внутрішнього тертя ц і питоме зчеплення С, МПа визначені за допомогою установки з одноплощинними приладами П–10С. Випробування виконані на трьох  зразках-близнюках суглинку з початковою вологістю 0, 7, 19 й 33% при температурах від 20оС до 100оС за двома методиками: стабілізованого “повільного” зрушення і “швидкого” зрушення. З ростом вологості при t=20оС питоме зчеплення різко зменшується в 18 – 43 рази, кут внутрішнього тертя в 2,3 – 2,5 рази (відповідно за методиками “повільного” і “швидкого” зрушення). Для зразків з початковою вологістю 19% і 33% при тривалому ущільненні і підвищенні температури до 1000С характерно зростання питомого зчеплення від 7 до 11 разів і кута внутрішнього тертя в 2-2,3 рази.

Розроблено методику і визначено усадку ґрунтів при підвищених температурах. Методика включає вимір поточних значень деформацій усадки термостатованих зразків, вимір поточних значень вологовтрат, побудову кривої залежності усадки ґрунту від зміни його вологості, визначення коефіцієнта лінійної усадки ґрунту, визначення граничної відносної деформації усадки.

У зв'язку з тим, що усадка вологого ґрунту істотно відрізняється від усадки підсушеного ґрунту, що виражається різким перегином графіка залежності усадки від вологості в інтервалі невеликих значень вологовмісту, обробку результатів вели по двох залежностях, перша з яких визначає основну частину усадочних деформацій до точки перегину за формулою

                               ,                                       (3)

де  gutd   – граничні відносні деформації усадки (мм/мм) для  

     вологого ґрунту;                    

    gtd  – коефіцієнт лінійної усадки вологого ґрунту (1/(кг/кг));

      – вологість ґрунту (кг/кг).

Область визначення цієї залежності знаходиться в інтервалі від точки перетину прямої, лінеаризуючої криву усадки з віссю вологостей, до значення вологості, що відповідає точці перегину графіка (рис. 5).

Рис. 5. Залежність усадки ґрунту від вологості|вогкості| в гігроскопічній

і гідроскопічній| області

Друга залежність характеризує усадку підсушеного ґрунту в діапазоні від повністю сухого ґрунту до вологості, що відповідає точці перегину графіка усадки і визначається формулою

                            ,                                                 (4)

де gut  – граничні відносні деформації усадки (мм/мм) для сухого ґрунту;                    

    gt  – коефіцієнт лінійної усадки сухого ґрунту (1/(кг/кг));

 – вологість ґрунту (кг/кг).

Залежність між граничною відносною деформацією усадки від температури для вологого ґрунту описується наступною залежністю

                     ,                                                  (5)                       

для підсушеного ґрунту

                        .                                                  (6)                    

Ґрунт до моменту стабілізації деформацій від навантаження має певну вологість, називану природною w0. Потім у результаті нагрівання технологічними джерелами  відбуваються процеси сушіння ґрунту і усадка визначається різницею між поточною вологістю w і початковою.

Для вологої зони ґрунту збільшення усадки визначається за формулою

                                   ,                                                       (7)

для сухої зони

                             .                                    (8)

Гранична вологість wc визначається з умови рівності усадок за формулами (4) і (5) і визначається залежністю                         

                                   .                                           (9)

Четвертий розділ присвячений визначенню деформації земної поверхні від температурно-вологісних впливів.

Одним з етапів оцінки напружено-деформованого стану фундаменту є визначення температурного поля в ґрунті основи.

При розробці математичної моделі необхідно урахування впливу природної вологості на теплофізічні характеристики ґрунту. Прийнято математичну модель у вигляді системи двох нелінійних диференціальних рівнянь, що описують розвиток поля температур і тисків із внутрішніми джерелами і стоками

                                                                             (10)

                                                                             (11)

                                        .                                                            (12)

Експериментально визначається характеристика інтенсивності фазових перетворень

                                         .                                                             (13)

Характеристика  інтенсивності  фазових перетворень дозволяє об'єднати в рівняннях (10) і (11) члени з похідними за часом.

Уводиться поняття еквівалентної теплоємності і еквівалентної пароємності, записуючи їх у такий спосіб:

                                                                                               (14)

                                        .                                                       (15)

При такому підході система рівнянь (10)-(11) розпадеться на окремі диференціальні рівняння, кожне з яких вирішується послідовно: спочатку рівняння теплопровідності (10), потім по відомому з рішення рівняння теплопровідності швидкості зміни температури в елементарному обсязі і характеристиці інтенсивності фазових перетворень рівняння поля надлишкових тисків (11) і, нарешті, рівняння вологопровідності (12)

                                                                                     (16)

                                    .                                              (17)

Визначаючи ефективну теплоємність

                                         Сef =Cp + г,

рівняння (10) представимо у формі

                                             div(gradt).                                                         (18)

Побудуємо різницеву схему рівняння (18), що описує двовимірну область ґрунтової основи.

Елементарним об’ємом у цьому випадку є прямокутник зі сторонами х, y, для якого

                                                    .                                        (19)

Інтеграл по об’єму 2D елементарної області з використанням теореми про середнє має вигляд

                          

         або

                              

                               ,

         остаточно

                         .                                    (20)

Рівняння теплових потоків мають вигляд

                               ,                                                 (21)

                             ,                                                 (22)

                           ,                                                 (23)

                           .                                                 (24)

Така форма запису дозволяє значно зменшити кількість арифметичних операцій у порівнянні із традиційною кінцево-різницевою апроксимацією. На основі викладеного алгоритму розроблена програма розрахунку в табличному процесорі Excel For Windows.

На підставі проведених експериментальних досліджень для глинистого ґрунту, відібраного з основи коксової батареї №5 Авдіївського КХЗ, прийняті наступні теплотехнічні характеристики: коефіцієнт теплопровідності = 0,47 Вт/мС, с =840 кДж/кгС,   = 1600 кг/м3. Крок кінцево-різницевої схеми прийнятий 0,5 х 0,5 м, крок за часом 86400 с (доба), кількість кроків на етапі рахунку 180, температура в борові 3500С, температура повітряного середовища і температура на границі стиснутої товщі 200С. Результати розрахунку представлені для 10 років нагріву (рис. 6а).

Розподіл вологості в ґрунтовому масиві основи, що залежить від температурного поля й потенціалу вологості, може бути визначене за таблицями. Думаючи, що потенціал вологості при тривалому нагріві однаковий по об’єму масиву і дорівнює початковому = 150°В, що відповідає природній вологості 20% при температурі 20°С, визначимо поле вологості (рис. 6б). Поле вільних усадочних деформацій одержуємо залежно від полів температури і вологості (рис. 6в).

У п'ятому розділі розроблено методику розрахунку залізобетонних фундаментів при спільному впливі температури і навантаження, а також конструктивні заходи щодо регулювання напружено–деформованого стану.

Проведено чисельне моделювання напружено-деформованого стану системи фундамент - основа. Розроблено методику рішення  об'ємної задачі в лінійній постановці і об'ємної задачі з урахуванням фізичної нелінійності матеріалів і основи.

Чисельні дослідження проводилися з використанням програмного комплексу Ліра Windows. Для моделювання обрано просторовий блок рамного фундаменту, вирізаний у поздовжньому напрямку по осях рам довжиною 2520 мм і у поперечному напрямку між віссю, що проходить через центр рами й гранню нижньої фундаментної плити довжиною 8050 мм, що обумовлено симетрією плоскої поперечної рами фундаменту, статичного навантаження і температурних впливів. Модель містить також ґрунтову основу довжиною 14000 мм від центру рами в поперечному напрямку і глибиною 8500 мм від денної поверхні (6500 мм від підошви фундаменту) і шириною 2520 мм.

Модель залізобетонного фундаменту складається з верхньої фундаментної плити висотою 300 мм і шириною 2520 мм, ригелів висотою 300 мм і шириною 300 мм, у поперечному напрямку - крайніх трьох колон перерізом 500х300 мм і половину середньої колони  400х300 мм (вісь симетрії), фундаментної плити висотою 500 мм у середній частині і висотою 700 мм у торцевих частинах і шириною 2520 мм.

Лінійний розрахунок проведено з використанням для всіх частин об'ємної моделі фундаменту універсальних просторових восьмивузлових ізопараметричних кінцевих елементів КЕ36 розміром 50х50хly мм (ly – розмір елемента в напрямку осі у для двох крайніх напівколон приймається рівним 150 мм, для трьох КЕ плити – рівним ly=740 мм).

Рис. 6. Температурне поле (а), поле відносної вологості (б)

і поле відносних деформацій усадки (в) у основі фундаменту

коксової батареї через 10 років після розігріву

Для ґрунтового масиву частина елементів КЕ36, розташованих під плитою товщиною 500 мм, прийнята розміром 50х50хly мм, останній масив складений з КЕ36 розміром 1000х1000хly мм, перехідна зона ґрунтового масиву від сітки з чарункою 50х50 мм до сітки з чарункою 1000х1000 мм виконана з елементів КЕ34 (універсальних просторових шестивузлових ізопараметричних). Геометрична модель із об'ємних елементів показана на рис. 7.

Жорсткості.

Для верхньої плити прийнята середня температура основного матеріалу - бетону (бетон важкий на карбонатному заповнювачі) tb = 200С, при якій: параметри, що визначають жорсткість, визначаються з таблиць:  Еb =Eb·b =                         = 27,5 10-3·0,75 =20,62 10-3 МПа; = 0,2; = 0,0196 МН/мм2.

Для верхньої плити потрібно додатковий поділ жорсткостей КЕ на три групи: 1.3D, що моделює елементи без арматури; 2.3D, що моделює елементи, які містять верхню й нижню арматури плити.

Для ригеля максимальна  температура основного матеріалу - бетону             tb = 75С, при якій параметри нелінійності, що визначають жорсткість, приймаються як для нормальної температури :  Еb = 27,5 10-3 МПа,  Rbt= 11,5 МПа,             Rbt = 0,9 МПа, = 0,2; = 0,0196 МН/мм2. Такі ж значення прийняті для колон і нижньої фундаментної плити. Ригель розділений на чотири групи жорсткостей КЕ: 4.3D, 6.3D, 7.3D, що моделюють елементи, які містять верхню і нижню арматуру; 5.3D, що моделює елементи без арматури.  

Рис. 7. Розрахункова схема моделі системи фрагмента фундаменту

коксових батарей. Ґрунтова основа з об'ємних елементів

Для колон застосовуються наступні жорсткості: 8.3D, 10.3D, що моделює елементи, які містять арматуру в правому і лівому крайньому стовпцях; 9.3D, що моделює елементи без арматури.

Нижня плита моделюється з наступними жорсткостями: 11.3D, 12.3D, 13.3D, що моделює елементи, які містять верхню і нижню арматуру плити; 14.3D, що  моделює елементи без арматури.

         Ґрунтова основа - 15.3D: Е=20 МПа,=0,33, = 1,7 т/м3.

Завантаження. Проведено одне завантаження на поєднання наступних навантажень: 1) власна вага q = 1,9984е-009 т/мм2; 2) статичне навантаження, що складається з рівномірно розподіленої від кладки коксової батареї q = 56,4 т/м2 =5,64е-005 т/мм2; 3) вертикальне зусилля від дверізйомної машини на край обв'язувальної балки (крайні праві верхні вузли) Рz = 15,5 т. на кожний елемент уздовж осі У це р=15,5/7=2,214 т=0,2214 МН; 4) горизонтальне зусилля від коксовиштовхувача на край обв'язувальної балки (крайні праві верхні вузли) Рх = 10т. на кожний елемент уздовж осі У це р = 10/7=1,43 т = 0.143 МН т; 5) розподіл еквівалентної температури по поперечному перерізу верхньої плити і ригеля; 6) крайні елементи обв'язувальної балки, верхньої плити ригелів і вутів мають температуру 40С; 7) моделювання усадочних деформацій при розрахунку фундаменту проведено шляхом завдання в кожний кінцевий елемент ґрунтової основи еквівалентних негативних температур і коефіцієнта лінійного розширення =0,00001 1/С.

Зв'язки. На всі вузли по площині симетрії моделі Z0X (ліворуч) накладені зв'язки, які забороняють переміщення по Х, такі ж зв'язки накладені на всі вузли моделі площини Z0X (праворуч). На нижні вузли площини Х0В, що обмежує шар кінцевої товщини основи, накладена заборона на переміщення по осі  Z, крім того, на всі вертикальні  вузли площини Z0У (ліворуч і праворуч) накладені зв'язки, що забороняють переміщення по У.

Розрахункова модель складається з 34808 кінцевих елементів і включає 45669 вузлів. Результати розрахунку наведені на рис. 8...14.

Рис. 8.  Проекції розрахункової схеми моделі на площині Х0Z, Y0Z і Х0Y.

Рис.9. Деформована схема фрагмента фундаменту коксових батарей, значення

деформацій  Z, мм у різних точках Х: при Х=0 - Z= -480.987;

Х= 1.25 - Z= -479.132; Х= 2.4 - Z= -479.121; Х= 3.6 - Z= -480.527;

Х= 4.7- Z= -і480.036; Х= 5.85 - Z=-480.211; Х= 7.15 - Z= -482.459.

Рис. 10. Ізополя переміщень по Z, мм

Рис. 11. Ізополя напружень Nx  і NZ, МПа

Рис. 12. Ізополя головних напружень N1, МПа

Рис.13. Значення головних напружень на мозаїці N1, МПа

Нелінійний розрахунок

Розрахунки проведені по нелінійній деформаційній моделі із застосуванням розрахункових діаграм деформування бетону і арматури при нагріві.

Для всіх частин об'ємної моделі фундаменту прийняті фізично нелінійні універсальні просторові восьмивузлові ізопараметричні кінцеві елементи КЕ236 розміром 50х50хly мм (ly – розмір елемента в напрямку осі у для двох крайніх напівколон приймається рівним 150 мм, для трьох КЕ плити – рівним ly=740 мм).

Для ґрунтового масиву частина елементів КЕ236, розташованих під плитою товщиною 500 мм, прийнята розміром 50х50хly мм, останній масив складений з КЕ236 розміром 1000х1000хly мм, перехідна зона ґрунтового масиву від сітки з чарункою 50х50 мм до сітки з чарункою 1000х1000 мм виконана з елементів КЕ234 (фізично нелінійних універсальних просторових шестивузлових ізопараметричних).

Жорсткості.

Для верхньої плити прийнятий експонентний закон деформування 11 для бетону з наступними параметрами нелінійного деформування  номер запису №1:  Е0(-)=20620 МПа, Е0(+)=20620 МПа, (-)=-11,5 МПа, (+)=0,63 МПа, (-)=-0,0061, (+)= 0,00026. Для арматури також прийнятий експонентний закон деформування 11 з наступними параметрами нелінійного деформування номер запису №2: Е0(-)=192000 МПа, Е0(+)=192000 МПа, (-)=-365 МПа, (+)= 365МПа, (-)=-0,025, (+)= 0,025.

Завантаження і зв'язки прийняті такими ж, як і у лінійному розрахунку. Моделювання нелінійних завантажень здійснювалося шляхом завдання методу розрахунку (1) - простий кроковий, мінімальне число ітерацій - 300, кількість рівномірних кроків -20, з виводом на друк переміщень і зусиль після кожного кроку. Результати розрахунку ілюструються анімаційними картинами руйнувань (рис. 14).

Рис. 14. Анімаційна картина руйнування для різних кроків

                 нелінійного розрахунку:             - розтягання, стиск;                    - руйнування

елемента;            - розтягання;                 - тріщини;              - стиск.

Результати розрахунку в лінійній постановці виявили вплив температурно-усадочних деформацій ґрунту на напружено-деформований стан рамного фундаменту коксових батарей. Розподіл головних розтягуючих напружень N1 відповідає картині тріщиноутворення, виявлених при натурному обстеженні фундаментів КБ №5 й №6 Авдіївського КХЗ.

Результати нелінійного розрахунку показали послідовність руйнування (розтягання, стиск, повного руйнування елементу, руйнування при розтяганні і стиску), які також відповідають руйнуванням у натурі.

Розроблена методика оцінки напружено-деформованого стану фундаментів теплових агрегатів при впливі температури на ґрунти основи дозволяє враховувати мінливість міцністних і деформаційних характеристик основи при проектуванні, будівництві і реконструкції.

Розроблено ефективні конструктивні рішення і заходи  щодо регулювання напружено-деформованого стану фундаментів при їх нагріві.

Проведено впровадження результатів роботи.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

1. На основі аналізу результатів  натурних  обстежень стану і умов роботи фундаментів теплових агрегатів при нагріві ґрунтової основи сформульовані наукові положення для оцінки їхнього напружено-деформованого стану.

2. Розроблено методику експериментальних досліджень характеристик тепло - і вологопереносу глинистих ґрунтів; отримано експериментальні дані про коефіцієнти теплопровідності, теплоємності, вологопровідності і вологоємності глинистих ґрунтів.

3. Експериментально досліджено вплив температури і вологості на міцністні і деформаційні характеристики глинистих ґрунтів.

4. Запропоновано методику оцінки усадки глинистих ґрунтів при підвищених температурах і отримано експериментальні дані для досліджуваних ґрунтів на площадці Авдіївського КХЗ.

5. Розроблено методику визначення температурних і вологісних полів у фундаментах і ґрунтах основи на основі потенційної теорії тепло-масопереносу в капілярно-пористих тілах.

6. Визначено температурно-усадочні деформації ґрунтів основ під досліджуваним фундаментом коксових батарей.

7. Розроблено методику чисельних досліджень напружено - деформованого стану фундаментів теплових агрегатів з використанням комп'ютерних технологій, що враховує фізичну і геометричну нелінійність матеріалів і ґрунтів при температурному впливі для різних моментів часу.

8. Запропоновано методи оцінки несучої здатності фундаментів.

9. Розроблено ефективні конструктивні рішення і заходи щодо регулювання напружено-деформованого стану фундаментів при їх нагріві.

10. Проведено впровадження результатів роботи.

Основні положення дисертації опубліковані в наступних роботах:

1. Методические рекомендации по определению нагрузок и воздействий на здания и сооружения, вызванные деформациями земной поверхности.-НИИСК Госстроя СССР, 1986.-64 с.

2. Плахотникова И.А. Напряженно-деформированное состояние железобетонных элементов фундаментов  при нагреве грунтов основания / Плахотникова И.А., Гелис Л.А., Фомин С.Л. // Тез. докл. республ. науч.–техн. конф. «Экономия и рациональное использование сырьевых, топливо-энергетических и других материальных ресурсов в строительстве».-Харків: ХІБІ, 1986.-С.182 – 184.

3. Фомин С. Л. Опыт реконструкции фундаментов тепловых агрегатов / Фомин С. Л., Петров О. А., Плахотникова И. А., Лобасенко Е. Г, Гапич А. И. // Бетон и железобетон.-1987.-№ 4.-С. 12-14.

4. Плахотникова И.А. Учет температурной усадки грунта при проектировании фундаментов тепловых агрегатов / Плахотникова И.А. // Коммунальное хозяйство городов.-1999.-Вып.18.-К.: Техника.-С. 64 – 67.

5. Плахотникова И.А. Влияние температурно – усадочных деформаций оснований на работу фундаментов коксовых батарей / Плахотникова И.А. //  Науковий вісник будівництва.-2002.-Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ.-№ 16.-С. 214 – 220.              

6. Фомин С.Л. Исследование температурных полей в основании  фундамента коксовых батарей /Фомин С.Л., Плахотникова И.А., Булавин П.Д. // Науковий вісник будівництва.-2002.-Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ.-№17.-С.101-106.

7. Фомин С. Л. Конструктивные решения защиты фундаментов тепловых агрегатов / Фомин С. Л., Плахотникова И. А., Ушкварок Э.Л. // Науковий вісник будівництва.-2002.-Вып. 18.-Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ.-С. 52-54.

8. Плахотникова И.А. Реконструкция фундаментов коксовых батарей №5 и №6 Авдеевского КХЗ / Плахотникова И.А., Евтрохин Н.А. //  Науковий вісник будівництва.-2003.-№21.-Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ.-С. 52–54.              

9. Фомин С.Л. Учет пространственной работы фундамента коксовых батарей при расчете напряженного состояния /Фомин С.Л. , Плахотникова И.А., Наджафи Рухоллах // Науковий вісник будівництва.-2008.-Вип. 49.-Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ.-С.242-248.  

10. А. с. 1052630. Фундамент под тепловой агрегат / Фомин С.Л., Черкасова И.А. (Плахотникова И.А.) (СССР). Опубл. 1983, Бюл. № 41.

11. А. с. 1411418. Способ усиления колонны рамного фундамента / Фомин С. Л., Лобасенко Е. Г., Плахотникова И. А., Иванов В. В., Музи В. Г., Швец Е. А. (СССР). Опубл. в 1988, Бюл. № 27.

12. А. с. 1678983. Фундамент под тепловой агрегат / Фомин С. Л., Плахотникова И. А., Иванов В. В. (СССР). Опубл. в 1991, Бюл. № 35.

АНОТАЦІЯ

Плахотнікова Ірина Анатоліївна. Залізобетонні фундаменти теплових агрегатів, які працюють в умовах впливу температури на основу - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. - Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, Харків, 2010.

Дисертаційна робота спрямована на створення методики розрахунку залізобетонних конструкцій фундаментів, що працюють в умовах впливу температури на  основу, розробку і впровадження ефективних конструктивних рішень.

Сформульовано наукові положення для оцінки їх напружено-деформованого стану.

Розроблено методику експериментальних досліджень і отримані експериментальні дані про коефіцієнти теплопровідності, теплоємності,  вологопровідності і вологоємності глинистих ґрунтів. Експериментально досліджено вплив температури і вологості на міцністні і деформаційні характеристики глинистих ґрунтів.

Розроблено методику визначення усадки глинистих ґрунтів при підвищених температурах і отримані експериментальні дані для досліджуваних ґрунтів на майданчику Авдіївського КХЗ.

Розроблено методику визначення температурних і вологісних полів у фундаментах і ґрунтах основи за допомогою потенційної теорії тепло-масопереносу в капілярно-пористих тілах.  Визначено температурно-усадкові полі деформацій ґрунтів основи під досліджуваним фундаментом коксових батарей.

     Розроблено методику чисельних досліджень напружено-деформованого стану фундаментів теплових агрегатів з використанням комп'ютерних технологій, що враховує фізичну і геометричну нелінійність матеріалів і ґрунтів при температурній дії  для різних моментів часу.

Запропоновано методи оцінки несучої здатності фундаментів.

Розроблено ефективні конструктивні рішення і заходи  щодо регулювання напружено-деформованого стану фундаментів при їх нагріві. Проведено впровадження результатів роботи в проектування і реконструкцію фундаментів коксових батарей Авдіївського КХЗ і Орсько–Халіловського  металургійного комбінату.

 Ключові слова: фундаменти теплових агрегатів, тепло-вологоперенос в глинистих ґрунтах, деформаційні і міцністні характеристики глинистих ґрунтів при нагріві, температурна усадка, використання комп'ютерних технологій, урахування фізичної нелінійності матеріалів, натурний експеримент.

 

АННОТАЦИЯ

Плахотникова Ирина Анатольевна. Железобетонные фундаменты тепловых агрегатов, работающие в условиях влияния температуры на основания - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.01 – строительные конструкции, здания и сооружения.- Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры, Харьков, 2010.

Диссертационная работа направлена на создание методики расчета железобетонных конструкций фундаментов, работающих в условиях влияния температуры на  основания, разработку и внедрение эффективных конструктивных решений.

Сформулированы научные положения для оценки их напряженно-деформированного состояния.

Разработана методика экспериментальных исследований и получены экспериментальные данные о коэффициентах теплопроводности, теплоемкости,  влагопроводности и влагоемкости глинистых грунтов. Экспериментально исследовано влияние температуры и влажности на   прочностные и деформационные характеристики глинистых грунтов.

Разработана методика определения усадки глинистых грунтов при повышенных температурах и получены экспериментальные данные для исследуемых грунтов на площадке Авдеевского КХЗ.

        Разработана методика определения температурных и влажностных полей в фундаментах и грунтах основания на основе потенциальной теории тепло-масопереносу в капиллярно-пористых телах.

Определены температурно-усадочные поля деформаций грунтов оснований под исследуемым фундаментом коксовых батарей.

Разработана  методика численных исследований напряженно - деформированного состояния фундаментов тепловых агрегатов с использованием компьютерных технологий, учитывающая физическую и геометрическую нелинейность материалов и грунтов при температурном воздействии  для различных моментов времени.

Предложены методы оценки несущей способности фундаментов.

Разработаны эффективные конструктивные решения и мероприятия  по регулированию напряженно -  деформированного состояния фундаментов при их нагреве.

Проведено внедрение результатов работы в проектирование и реконструкцию фундаментов коксовых батарей Авдеевского КХЗ и Орско–Халиловского  металлургического комбината.

 Ключевые слова: фундаменты тепловых агрегатов, тепло-влагоперенос в глинистых грунтах, деформационные и прочностные характеристики глинистых грунтов при нагреве, температурная усадка, использование компьютерных технологий, учет физической нелинейности материалов, натурный эксперимент.  

ABSTRACT

Plakhotnikova Irina Anatolievna. Reinforced-concrete foundations of thermal aggregates, workings in the conditions of influence temperatures on earth foundation - Manuscript.

Dissertation on the competition of graduate degree of candidate of engineerings sciences on speciality 05.23.01 are build constructions, buildings and buildings. it is the Kharkov state technical university of building and architecture, Kharkov, 2010.

A purpose of work is creation of method of calculation of reinforced-concrete constructions of foundations, workings in the conditions of influence of temperature on  grounds. Scientific positions are formulated for the estimation of their tensely-deformed state, experimental researches of descriptions are conducted warmly dampness сteransfer of clay soils. Influence of temperature and humidity is investigational on   strength and deformation descriptions of clay soils. The determination method of shrinkage of clay soils is developed at enhanceable temperatures and experimental information is got.

The method of determination is developed temperature and dampness of the fields in foundations and soils of foundation. The temperature shrinkage fields of deformations of soils of grounds are certain under the probed foundation of coke batteries. The method of numeral researches of the tensely-deformed state of foundations is developed  with the use of computer technologies, taking into account physical and geometrical non-linearity of materials and soils.

Effective structural decisions and measures  are developed on adjusting tensely -  the deformed state of foundations at their heating.   

Keywords: heat teransfer  dampness сteransfer in clay soils, deformations and durability of soils at heating, temperature shrinkage, use of computer technologies, account of physical non-linearity of materials, model experiment.

Формат 60х90/16. Ум.  друк. арк. 0,9. Тир. 100 прим. Зам. № 182-10.

Підписано до друку 06.04.10. Папір офсетний.

Надруковано з макету замовника у СПД ФО Бровін О.В.

м. Харків, майдан Свободи, 7 Т. (057)758-01-08, (8066)822-71-30

Свідоцтво про внесення суб’єкта до Державного реєстру

видавців та виготовників видавничої продукції серія ДК № 3587 від 23.09.09.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2076. Геофизические исследования и работы в скважинах 18.15 MB
  Промышленная геофизика. Исследования геологического разреза скважин. Контроль технического состояния скважин. Вторичное вскрытие пластов и специальные операции. Программно-управляемые и информационно-измерительные системы для ГИРС.
2077. Stylistics of English Language Seminar exercises and tasks 862.83 KB
  Данное учебное пособие предлагает подробный план семинарских практических занятий по стилистике английского языка. План каждого занятия включает обзор теоретического материала, задания для самостоятельной работы, а также широкий спектр практических заданий, включающих как упражнения, направленные на отработку отдельных языковых навыков, так и развитие творческого письма на английском языке в различных стилях.
2078. Учебно-методический комплекс по дисциплине 1.02 MB
  Содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в часах. Методические указания по выполнению отдельных видов учебной работы. Организация промежуточного и итогового контроля знаний.
2079. Хозяйственная жизнь общества (Производство и распределение) 983.61 KB
  Восхождение от абстрактного к конкретному как метод построения логической целостной теории хозяйственной деятельности. Производство как основа существования и развития общества. Технологический способ производства как функционирование производительных сил. Диалектика духовного и материального производства.
2080. Расчет схем на диодах 1.29 MB
  Расчет схем на полупроводниковых диодах. Пример расчета диодного ограничителя. Стабилизаторы напряжения на диодах. Расчет параметрического стабилизатора.
2081. Учебное пособие Логика 877.93 KB
  Предмет и значение логики. совместимые отношения между понятиями. объем и содержание понятия. Правила и ошибки понятий. Виды сложных суждений. Непосредственные умозаключения. Методы научной индукции.
2082. Локальные компьютерные сети 627.36 KB
  Локальные компьютерные сети, базовые понятия. Оборудование компьютерных сетей. Локальные сети в общей классификации компьютерных сетей. Структура стандартов IEEE 802.X. Формат кадра и этапы доступа к среде. Производительность сети Ethernet. Маркерный метод доступа к разделяемой среде.
2083. Физико-химические основы микроэлектроники и технологии РЭС и ЭВС 2.33 MB
  Строение твердых тел. Основы кристаллографии. Основы квантовой физики. Основы зонной теории твердых тел и квантовой статистики. Гальваномагнитные эффекты в твердых телах. Оптические и фотоэлектрические явления в твердых телах
2084. Конспект лекций Turbo Pascal -2 725.88 KB
  Параметры-переменные и параметры-значения. Новые графические процедуры и функции. Вертикально-горизонтальное отношение. Поворот фигур и вывод текста. Тип данных множество и записи. Файлы с прямым доступом.