65370

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ КОМПЛЕКТУ ФОРМЕНОГО ОДЯГУ УЧНІВ МОЛОДШОЇ ШКІЛЬНОЇ ГРУПИ

Автореферат

Косметология, дизайн и стилистика

Актуальність теми обумовлена тим, що формений одяг (ФО) для учнів молодшої шкільної групи (МШГ), який експлуатується в загальноосвітніх навчальних закладах України, має низькі показники ергономічності. Одним з основних показників ергономічності є показник динамічної...

Украинкский

2014-07-29

1.01 MB

0 чел.

PAGE   \* MERGEFORMAT 1

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

ПРОДАНЧУК ІРИНА ВІКТОРІВНА

УДК 687. 016: 687.13

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОЕКТУВАННЯ КОМПЛЕКТУ                                                  ФОРМЕНОГО ОДЯГУ УЧНІВ МОЛОДШОЇ ШКІЛЬНОЇ ГРУПИ

Спеціальність 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів,                                     швейних та трикотажних виробів

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Київ – 2010

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Київському національному університеті технологій та дизайну,

Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник:

кандидат технічних наук, доцент

Білоусова Галина Георгіївна Київський національний університет технологій та дизайну, кафедра ергономіки і проектування одягу, доцент кафедри 

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор

Супрун Наталія Петрівна,

Київський національний університет технологій та дизайну,

кафедра матеріалознавства та технології переробки текстильних волокон, завідувач кафедри

кандидат технічних наук

Синельникова Валентина Іванівна,

ТОВ Науково-випробувального центру продукції текстильної та хімічної промисловості, директор

Захист відбудеться «  28 »  жовтня    2010 р. о 1000   годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.102.03 Київського національного університету

технологій та дизайну за адресою: 01011, м. Київ - 11, вул. Немировича-Данченка, 2.

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київського національного університету технологій та дизайну за адресою:

01011, м. Київ - 11, вул. Немировича-Данченка, 2.

Автореферат розісланий «   24   »  вересня   2010 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради         Т.О. Полька


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми обумовлена тим, що формений одяг (ФО) для учнів молодшої шкільної групи (МШГ), який експлуатується в загальноосвітніх навчальних закладах України, має низькі показники ергономічності. Одним з основних показників ергономічності є показник динамічної відповідності виробів умовам експлуатації, зокрема тиск одягу на поверхню тіла дитини, який залежить від величини видовження матеріалу. Відомо, що перевищення допустимої величини тиску призводить до тяжких наслідків для організму, таких як порушення кровообігу тулуба, головного мозку тощо.

У нашій країні і за кордоном проведено численні дослідження динамічної відповідності виробів умовам експлуатації. Вагомий внесок у теорію і практику визначення залежності тиску виробів на поверхню тіла людини від деформації видовження матеріалів зробили такі вчені: Коблякова Є.Б., Скляникова В.П., Шершньова Л.П., Бузов Б.А., Наурзбайова Н.Х., Кострицький В.В., Березненко С.М. та інші. Їхні роботи присвячені вивченню ергономічних показників якості різних видів одягу в системі «навколишнє середовище – одяг – людина», принципів проектування та створення одягу. Існуючі методи досліджень вимірів тиску одягу на поверхню тіла дитини не дають можливості за зразком матеріалу визначити безпечність використання виробу під час експлуатації. Створення комплекту ФО для учнів МШГ має суттєві особливості, не тільки у зв’язку з психофізіологічним розвитком дитини, але і з її поставою. Адже за даними медичних фахівців 70 % дітей приходять до загальноосвітнього навчального закладу, маючи порушення постави, а після року навчання цей показник зростає до 90 %. На сьогодні в Україні не існує профілактичного корсета для постави учнів. Застосовують лише корсети-коректори для лікування постави, які мають недоліки,  зокрема спричиняють недопустимий тиск на поверхню тіла дитини.

Формений одяг для учнів загальноосвітніх навчальних закладів затверджений згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 1004. Тому використання ФО в загальноосвітніх навчальних закладах є обов’язковим, але на теперішній час відсутні науково обґрунтовані рекомендації з підбору матеріалів для комплектів ФО.

Зважаючи на вище зазначене, дослідження з удосконалення ФО у комплекті з профілактичним корсетом (ПфК) для корекції постави учнів МШГ є актуальними, особливо з врахуванням специфічних вимог (фізіології та постави  учнів віком від 6,5 до 8,5 років тощо), що дозволить забезпечити зростання здорової нації.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота виконувалася в рамках наукового розділу № Н/н 1-05

«Нові науковомісткі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та спеціального призначення» (2004 2009 рр.) відповідно до перспективних планів науково-дослідної роботи кафедри ергономіки і проектування одягу Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД), а також наукового розділу № Н/н 1-05-1 «Теоретичні та практичні основи створення спеціального, виробничого, форменого, спортивного одягу та технологічних процесів раціонального використання матеріалів».с

Мета і завдання дослідження

Метою роботи є удосконалення процесу проектування комплекту форменого одягу учнів молодшої шкільної групи. 

Для досягнення поставленої мети в роботі були сформульовані та вирішені наступні задання:

 •  проаналізувати та провести дослідження:
 •  умов експлуатації існуючого асортименту ФО, матеріалів і їх кольору;
 •  засобів і методів вимірювання тиску одягу на поверхню тіла дитини;
 •  існуючих методів оцінки показника якості динамічної відповідності;
 •  динаміки тотальних ознак тіла і їх вплив на фізичний розвиток дітей віком від 6,5 до 8,5 років та визначити причини порушення постави учнів та засоби її корекції;
 •  існуючі види лікувально-профілактичних корсетів;
 •  провести:
 •  анкетування й визначити вимоги споживачів до комплекту ФО з урахуванням профілактичного корсета;
 •  дослідження з визначення зон навантаження одягу поверхні тіла учня;
 •  дослідження дії конструкції існуючих корсетів-коректорів постави на поверхню тіла учня протягом навчального дня;
 •  розробити та визначити:
 •  параметри деталей конструкції профілактичного корсета (ПфК) для профілактики і корегування постави учнів;
 •  технічні вимоги й найбільш значущі показники якості матеріалів та пакетів матеріалів для ФО;
 •  провести дослідження:
 •  з визначення коефіцієнтів повітропроникності, паропроникності та маси виробів ФО з ПфК;
 •  залежності тиску розробленого ПфК й існуючого корсета-коректора та пакетів матеріалів комплекту ФО на поверхню тіла дитини від динамічних навантажень;
 •  залежності тиску ФО на поверхню тіла дитини від величини видовження текстильних матеріалів;
 •  розробити методику з підбору матеріалів для комплекту ФО залежно від величини видовження матеріалів для забезпечення нормативного тиску на поверхню тіла дитини для оцінки якості виробів на динамічну відповідність;
 •  на підставі проведених досліджень розробити рекомендації до створення ФО; рекомендувати пакет матеріалів, що відповідає технічним вимогам; розробити комплекти і технологію виготовлення комплектів ФО; впровадити їх у промислове виробництво;
 •  впровадити дослідну партію розроблених комплектів ФО для підконтрольної експлуатації  у загальноосвітні навчальні заклади України.

Об'єкт дослідження процес підвищення якості форменого одягу учнів молодшої шкільної групи.

Предмет дослідженняудосконалення процесу проектування комплекту форменого одягу учнів молодшої шкільної групи.

Методи дослідження. У дисертаційній роботі використана загальна методологія системного підходу до проектування форменого одягу. На етапах роботи використовували анкетне опитування, системний аналіз. У дослідженнях фізико-механічних властивостей текстильних матеріалів та пакетів ФО застосовані сучасні стандартизовані інструментальні методи та методи випробувань згідно з діючими стандартами України. Також для досліджень використовували методи «нитки», безпосереднього вимірювання, експертних оцінок та прилад ИДКИ-1, розроблений науковцями КНУТД В.В. Кострицьким, С.М. Березненко, А.С. Лаутою та інш.. Обробка результатів експериментальних даних здійснювали із застосуванням методів математичної статистики.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше у швейній галузі:

- розроблено математичну модель  визначення  дії динамічних навантажень на параметри видовження текстильних матеріалів форменого одягу;

- розроблено математичну модель визначення залежності тиску форменого одягу на поверхню тіла дитини від величини видовження матеріалу.

Практичне значення отриманих результатів:

- визначено технічні вимоги до процесу проектування комплекту ФО учнів МШГ та матеріалів для його виготовлення на основі вивчення умов експлуатації ФО;

- розроблено корсет для профілактики і корегування постави учнів (патент України на корисну модель за №19310 від 15.12.2005 р., патент України на корисну модель за №28442 від 10.12.2007 р. та патент України на винахід «Ортопедичний корсет» за №89071 від 25.12.2009 р. );

- розроблено методику підбору текстильних  матеріалів для комплекту ФО залежно від величини видовження матеріалів з метою забезпечення нормативного тиску на поверхню тіла учня для оцінювання якості виробів на динамічну відповідність;

- розроблено рекомендації щодо раціонального підбору матеріалів до складу пакету ФО на основі визначених технічних вимог та проведених досліджень фізико-механічних властивостей;

- розроблено художньо-конструктивне рішення комплектів ФО учнів МШГ та впроваджено дослідну партію в загальноосвітню школу І – ІІ ступенів для дівчат «ЛЕДІ» (м. Боярка, Київська обл.).

Результати наукової роботи та розроблені комплекти ФО для дівчат та хлопчиків МШГ впроваджено у виробництво на ТОВ «ЛЕДІ ААА» (м. Боярка). Економічний ефект від впровадження становить 8539,40 грн. на 280 комплектів ФО для дівчат, 280 комплектів ФО для хлопчиків, 140 одиниць профілактичного корсета.

Результати досліджень впроваджено в навчальний процес кафедри ергономіки і проектування одягу КНУТД у дисципліну «Новітні технології виготовлення одягу», дипломні проекти та магістерські кваліфікаційні роботи студентів за спеціальністю «Швейні вироби».

Особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні мети і завдань дослідження, проведенні теоретичних і експериментальних досліджень, математичній обробці та узагальненні результатів експериментів. Статті, опубліковані в співавторстві з Білоусовою Г.Г., підготовлені за її безпосередньою участю як наукового керівника.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати роботи доповідалися та обговорювались на щорічних «Всеукраїнських наукових конференціях молодих вчених та студентів» КНУТД (м. Київ, 2005 – 2009 рр.), на Міжна-родній конференції «Охорона праці та соціальний захист працівників» Національ-ний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ, 2008р.) і одобрені та опубліковані в збірниках тез вказаних конференцій, на наукових семінарах кафедри ергономіки і проектування одягу КНУТД (м. Київ, 2009 р.) та на міжкафедральному науковому семінарі КНУТД (м. Київ, 2010 р.).

Розроблено комплекти демонструвалися в експозиції КНУТД на засіданні міського круглого столу на тему: «Впровадження єдиної системи інфраструктур-ного забезпечення інноваційної діяльності у Києві» (м. Київ, 2008р.), на Всеукра-їнській виставці наукових робіт студентів (м. Київ, 2008 р.), на вісімнадцятому Міжнародному фестивалі моди «Kyiv Fashion» (м. Київ, 2009 р.), на Міжнародній виставці товарів та послуг для дітей «Baby Expo» (м. Київ, 2010 р.).

Розроблено колекцію «Здоров’я нащадків» отримала відзнаку від голови Ради національних асоціацій товаровиробників на Всеукраїнському конкурсі розробок нових сучасних уніфікованих зразків форменого одягу «Стиль сучасної школи» (м. Київ, 2010 р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 19 робіт, у тому числі 6 статей з них 2 статті без співавторів у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 10 тез доповідей на наукових конференціях та отримано 2 патенти на корисну модель і 1 патент на винахід.

Структура дисертації. Дисертація подана на 303 сторінках друкованого тексту і складається із вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, 18 додатків, списку використаних джерел, який нараховує 202 найменування. Робота містить 25 таблиць, 74 рисунків. Обсяг основної частини дисертації складає 150 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі подано короткий аналіз стану проблеми, обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, розкрито наукову новизну та практичну значущість отриманих результатів, сформульовано мету і завдання дослідження, визначено об’єкт, предмет та методи дослідження, наведено інформацію про апробацію результатів.

У першому розділі виконано огляд літературних джерел за темою дисертаційної роботи, визначено історію розвитку ФО, асортименту виробів, матеріалів та їх кольору, умови експлуатації та вплив ФО на фізичний розвиток учнів, існуючі методи оцінки ергономічних показників динамічної відповідності та засобів і методів вимірювання тиску одягу на поверхню тіла дитини, надано антропометричні характеристики фізичного розвитку дітей МШГ, а також асортимент існуючих лікувально-профілактичних корсетів постави дитини.

Проведений аналіз показав, що на сьогодні на ринку України представлено широкий вибір ФО для учнів, але на підприємствах України відсутні науково обґрунтовані рекомендації щодо розробки комплектів ФО для учнів МШГ (по підбору асортименту матеріалу та кольору), що спричинило виготовлення ФО з матеріалів, які на 60% не відповідають ергономічним показникам згідно з СанПіН 42-125-4390-87. Через це в роботі визначено перелік ергономічних показників для гармонійного фізичного розвитку дитини, які обґрунтували систему «навколишнє середовище – формений одяг – учень».

На основі проведеного аналізу антропометричних характеристик обґрунтовано вибір вікового періоду дітей МШГ від 6,5 до 8,5 років та встановлено, що у цей віковий період слабкий розвиток їх м’язів, різке збільшення довжин кінцівок та поперекових пропорцій верхньої частини тулуба впливає на формування постави дитини. За офіційними даними обстеження учнів (від 6,5 до 8,5 років) медиками з лікувально-реабілітаційного центру «Вертебраліс» (м. Київ) виявлено, що 70% учнів мають різні захворювання і порушення постави, причиною яких є перебування учнів у неправильній позі сидячи на стільці за партою (кут нахилу тулуба вперед від 70 і нижче). З метою розробки ПфК було проведено аналіз асортименту лікувально-профілактичних корсетів постави учнів, який  дозволив встановити, що лікарями-ортопедами рекомендовано використання корсетів-коректорів (як вид асортименту ФО), особливо у віці від 6,5 до 8,5 років. Оскільки саме в цей віковий період найбільш з’являються і прогресують захворювання хребта. 

У зв’язку з недостатністю існуючої інформаційної бази даних по ергономічним показникам, а особливо по динамічній відповідності, тобто  залежності тиску ФО з ПфК на поверхню тіла дитини від величини видовження текстильного матеріалу, виникає необхідність в проведенні додаткових досліджень.

Таким чином, опрацьовані літературні джерела наукової та технічної інформації дозволили обґрунтувати мету роботи та необхідність проведення комплексу теоретичних і експериментальних досліджень та сформулювати завдання для досліджень.

Другий розділ дисертації присвячений визначенню зон навантаження плечовим одягом на поверхню тіла дитини та розробці теоретичних основ проектування профілактичного корсета в комплекті ФО для учнів МШГ.

Проведений аналіз результатів анкетного опитування споживачів показав, що 73% батьків у різних регіонах України зацікавлені в купівлі ФО для своїх дітей, а 95% батьків бажають придбати профілактичний корсет, який би корегував поставу дитини і сприяв би профілактиці захворювання хребта. Споживачі батьки і діти бажають мати комплект ФО, який повинен складатися з таких видів одягу: для дівчат – жакет, блузка, светр, сарафан, штани, ПфК, а для хлопчиків – джемпер, сорочка, светр, жилет, штани, ПфК. Визначено, що при розробці комплекту ФО необхідно враховувати сезонність та період експлуатації на два роки.

Визначено, що при експлуатації 100 комплектів ФО учнів 1 – 3 класів протягом двох навчальних років, в жакетах і піджаках з тканин костюмних вовняних виникли такі зміни структури матеріалу, як видовження та розсув ниток у швах, які відбуваються у верхній частині спинки, що свідчить про значне навантаження, яке спричиняє ФО на тіло учня і таким чином негативно впливає на його розвиток  та фізичний стан. Тому для визначення зон навантаження плечовим одягу на поверхню тіла дитини обрана спина учня та деталь спинки виробу. На основі аналізу літературних джерел та визначення причин порушення постави учнів для проведення дослідження були вибрані пози: статична поза – стоячи,  руки опущені вздовж тулуба; динамічна поза – сидячи, на стільці за партою, руки зігнуті в ліктях і розташовані на поверхні парти. На підставі аналізу існуючих методів дослідження були вибрані метод безпосереднього вимірювання та фотограмметричний метод. З метою визначення максимальних зон навантаження одягу на поверхню тіла дитини було спеціально виготовлено светр прилеглого силуету з полотна трикотажного, на спинці якого були нанесені зони у формі квадрата (4×4 см). Дослідження проводились таким чином: дитина одягнена у светр, на якому розташовані зони, повільно відтворювала рухи. В той момент, коли кут нахилу тулуба збігався із нанесеним на стенді (у діапазоні 70° 90°), відбувалась фотозйомка. Для уникнення похибок з різних боків на однаковій відстані було встановлено дві фотокамери Canon DIGITAL IXUS70 із синхронізаторами для того, щоб з усіх камер отримувати зображення одночасно. Вимірювання величини зони по основі, утоку та під кутом 45° ( = 45°) виконувалось за допомогою програми Adobe Photoshop CS3. Для проведення аналізу величин деформацій светру, було визначено три групи з мінімальними, середніми та максимальними величинами деформацій (рис. 1, 2). Проведені дослідження дозволили визначити зону 3.5 (на ділянці лопаток), яка має найбільш максимальне значення величин деформацій видовження матеріалу в светрі. Тому у подальших дослідженнях залежності тиску ФО на поверхню тіла дитини від дії деформації видовження різних матеріалів вивчалась саме ця зона.

Проведений аналіз ситуації (розділ 1), тобто умов використовування ФО, показав, що навантаження одягу на поверхню тіла учня змушує його приймати різні положення тулуба у позі сидячи на стільці за партою, що призводить до викривлення хребта. Для профілактики і корегування постави учнів в дисертаційній роботі розроблено профілактичний корсет. Для визначення параметрів деталей конструкції корсета, були проведені дослідження: з аналізу конструкцій корсетів-коректорів; визначення місце розташування посилюючих елементів на ділянках лопаток; раціональних розмірів бретелей і довжини спинки.

Визначено наявність різних конструктивних вирішень, які необхідно враховувати при проектуванні ергономічних конструкцій. Однією з проблем при розробці ПфК є не створення навантаження на хребет. З метою визначення розмірів і місця розташування посилюючих елементів на ділянках лопаток були проведено антропометричні дослідження 100 учнів МШГ типової тілобудови. Отримані дані, які надано в дисертаційній роботі дозволили визначити мінімальні та максимальні величини обраних розмірних ознак: висота лопаток (Вл) = 16,0 – 19,0 см; центр лопаток (Цл) = 10,0 – 13,0 см. Використовуючи метод послідовного наближення (примірки) було визначено ширину, довжину, місце розташування бретелей та прийнято, що спинку доцільно виконувати з двох частин, з'єднаних вертикально розташованою еластичною тасьмою і оснащених посилюючими елементами, розташованими на ділянках лопаток. Для необхідної фіксації ПфК в конструкцію було внесено фігурну планку, з’єднану з низом та бічними частинами спинки, до яких кріпиться нижня частина бретелі та еластичний пояс із застібкою на текстильну тасьму для фіксації на кінцях. Для зручного використання ПфК на ділянці грудей запропоновано знімний фіксатор, який розташований перпендикулярно до верхніх частин бретелей. Модель корсета представлена на рис. 3.

       а                                                    б                                             в                         

Рис. 3. Зображення профілактичного корсета на тулубі учня: а вигляд спереду; б вигляд збоку; в вигляд ззаду; 1 – спинка, яка складається з двох половинок; 2 – еластична тасьма; 3 – кокетка; 4 – верхня частина бретелі; 5 – фіксатор; 6 – тасьма; 7 – хомутик; 8 – нижня частина бретелі; 9 – знімний фіксатор; 10 – посилюючі елементи; 11 – планка; 12 – пояс; 13 – застібка, 14 – бічна частина спинки

В подальшому було виготовлено три корсета, які відрізнялися довжиною спинки l (рис. 4, б): корсет перший – l = 210 мм; корсет другий – l = 215 мм; корсет третій – l = 220 мм для визначення залежності довжини частин спинки від довжини (200 мм) еластичної тасьми, яка розташована вздовж хребта між двома частинами спинки корсета. З метою досягнення корегуючої дії, яка відбувалася таким чином: коли дитина, сидячи за партою, нахиляється вперед на 70° і нижче (рис. 4, а), посилюючі елементи викликають дискомфортні відчуття створюючи тиск від 0,66 до 1,33 кПа на ділянках лопаток в зоні 3.5, для того, щоб у дитини з’явилося бажання випрямитись (рис. 4, б). У результаті проведеного дослідження виявлено, що довжина спинки ПфК (другий варіант корсета) повинна бути на 15 мм довше від еластичної тасьми (рис. 5).

                                                           

                                        а                                                                   б

Рис. 4. Зображення корсета на тулубі дитини:

а вигляд збоку; б вигляд ззаду;

1 – кут нахилу тулуба; 2 – зона 3.5 найбільш виступаючої ділянки лопаток;

3 довжина спинки, l

Рис. 5. Вплив конструкції корсета на тіло дитини

У роботі рекомендована конструкція ПфК, яка була розроблена на основі проведених досліджень та використання розрахунково-графічного методу і методу послідовного наближення (примірки).

З метою обґрунтування вибору текстильних матеріалів для створення комплектів ФО було розроблено технічні вимоги і номенклатура показників якості матеріалів та пакету матеріалів ФО з ПфК. На основі аналізу асортименту матеріалів (розділ 1) та анкетного опитування споживачів, було визначено види багатошарових пакетів для ФО, які складалися з таких матеріалів (вітчизняних виробників):

 •  для жакета, піджака, сарафана, жилета: матеріал верху (В) – тканини костюмні вовняні, тканини костюмні вовняні з волокном еластан виробництва ЗАО «Чексіл», (м. Чернігів, Україна); полотна трикотажні для верхнього одягу – виробництво пряжі «Суми-Комволь» (м. Суми, Україна). Виробник полотен трикотажних ТОВ «ЛЕДІ ААА» (м. Боярка, Київської обл., Україна), тканини підкладочні віскозні (П) виробництва ЗАО «Чексіл», (м. Чернігів, Україна);
 •  для блузки, сорочки та профілактичного корсета (С) – тканини сорочкові бавовняні виробник Росія, АОЗТ «Зинов’євска мануфактура», (м. Іваново);
 •  для білизни (Б) – полотна трикотажні бавовняні, виробник Україна.

Встановлено, що комплекти ФО повинні відповідати показникам функціо-нальності, ергономіки, стійкості фізико-хімічним діям. Номенклатура показників якості до матеріалів та комплекту ФО визначалася експертним методом (20 експертів – спеціалістів зі стажем роботи більше п’яти років). Експертна оцінка проводилась у два етапи.

На першому етапі увазі експертів було запропоновано завдання відбору найбільш істотних, на їх погляд, показників, що впливають на якість одягу даного асортименту. Вибрані показники якості експертами дозволили визначити вимоги до матеріалів і оптимізувати їх асортимент. За цими показниками було проведено дослідження властивостей текстильних матеріалів на відповідність показникам якості згідно з нормативними документами (НД): СанПіН 42-125-4390-87, ДСТУ ГОСТ 28000:2009, ДСТУ 4239:2003, ГОСТ 28554-90, ДСТУ 3823-98, ГОСТ 20272-96, ГОСТ 21790-2005 у лабораторії АДВЛ «Текстиль-ТЕКСТ» КНУТД. Отримані результати проведених досліджень свідчать, що вибрані текстильні матеріали для ФО відповідають показникам якості. Результати досліджень надано в табл. 1. У роботі надано результати досліджень на всі вище перераховані матеріали.

На другому етапі, після уточнення анкети, було проведено ранжирування показників якості для проведення комплексної оцінки. З урахуванням ступеня узгодженості оцінок експертів розраховано коефіцієнти конкордацій, які становили для тканин костюмних W=0,94. Порівняння розрахункового критерію Пірсона (χ2р =188,425) з табличним, взятим при ймовірності 0,05 (=19,7), для полотен трико-тажних (для верхніх виробів) W=0,96; χ2р 192,26χ2т 19,7, для тканин сорочкових бавовняних W=0,94; χ2р 188,425 χ2т 19,7 та для тканин підкладочних W=0,79; χ2р 141,79 χ2т 18,3; для пакетів комплекту ФО W=0,88; χ 2р 158,80χ2т 18,3 показало, що коефіцієнти конкордацій є значущим, тобто оцінки експертів узгоджені.

На підставі проведених досліджень і комплексної оцінки були вибрані варіанти матеріалів (табл. 2), з яких були сформовані три пакети для проведення експериментальних досліджень (рис. 6).


Таблиця 1

Результати випробувань текстильних матеріалів верху ФО на відповідність показникам якості

Найменування показника

нормативний документ (НД) на метод випробування

Вимоги НД

Фактичне значення показника

Тканини костюмні

Тканини костюмні з волокном еластан

Полотно трикотажне

Полотно трикотажне

Полотно трикотажне

«ІНТЕГРАЛ» («INTEGRAL»)

арт. 11.003

«ХОВАРД» («HOWARD»)

арт. 11.278

«ЮНІСТЬ»

(«YUNIST»)

арт. 12.020

«АПОЛЛО» («APOLLO»)

арт. 24.044

«РІЧАРД»
(«RICHARD»)

арт. 24.076

«ШАЛФЕЙ» («SHALFEY»)

арт. 24.127

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Переплетення

----

саржеве

саржеве

саржеве

саржеве

саржеве

саржеве

комбіноване

«Вєлє»

комбіноване

комбіноване

Вид і масова част-ка сировини, %

ДСТУ 4057-2001

СанПіН42-125-4390-87

З р.32 допускається вміст синтетичних волокон до 40%

Вовна – 60

ПЕ – 40

Вовна – 60

ПЕ – 40

Вовна – 55

ПЕ – 45

Вовна – 60

ПЕ – 30

ПУ– 10

Вовна – 55

ПЕ – 35

ПУ – 10

Вовна – 60

ПЕ – 30

ПУ – 10

Вовна – 60

ПЕ – 40

Вовна – 55

ПЕ – 45

Вовна – 60

ПЕ – 40

Поверхнева густина, г/м2

ГОСТ 3811-72

ДСТУ ГОСТ 28000:2009

Нормується в ТО

217,0

200,0

210,0

272,0

264,0

248,0

----

----

----

Поверхнева щільність,г/м2

ГОСТ 8845-87

ГОСТ 28554-90

Допустиме відхилення 6%

----

----

----

----

----

----

332,0

330,0

335,0

Розривне зусилля, Н:

за основою

за утоком

ГОСТ 3813-72

ДСТУ ГОСТ 28000:2009

не менше 390

не менше 290

400

315

395

300

398

308

485

421

423

325

410

306

----

----

----

Видовження під час розриву, мм:

за основою

за утоком

ГОСТ 3813-72

ДСТУ ГОСТ 28000:2009

не менше 20

не менше 20

39

35

32

31

30

26

60

80

45

68

38

62

----

----

----

Розривне зусилля по петельним стовпчикам, Н

ГОСТ 8847-87

ДСТУ 3823-98

ГОСТ 28554-90

не менше 80

----

----

----

----

----

----

125

121

119

Стійкість до тертя, цикли

ГОСТ 12739-85

ГОСТ 28554-90

ДСТУ 3823-98

міцна група   61-120

----

----

----

----

----

----

70,0

65,0

68,0

Продовження табл. 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Розтяжність по-лотна за шири-ною при наванта-жені 6Н,%

ГОСТ 8847-87

ДСТУ 3823-98

ГОСТ 28554-90

від 0% до 40% включно

І група розтяжності

----

----

----

----

----

----

23,5

І група розтяжності

23

І група розтяжності

27

І група розтяжності

Стійкість до сти-рання по площині, тис. циклів

ГОСТ 9913-85

ДСТУ ГОСТ 28000:2009

не менше 4,5

9,5

7,5

8,0

10,5

9,0

8,5

----

----

----

Питомий поверхневий електричний опір, Ом

ГОСТ 19616-74

СанПіН42-125-4390-87

не більше 108-9

0,171011

0,401011

0,271011

0,191011

0,381011

0,231011

0,14109

0,31109

0,22109

Коефіцієнт повітропроникноісті, дм32 с ГОСТ 12088-77

СанПіН42-125-4390-87

не менше 100

124

118

115

124

118

115

697

658

643

Залишкова деформація полотна, мм ГОСТ 28239

ДСТУ 3823-98

не більше 15

силует виробу напівприлеглий

----

----

----

----

----

----

2

7

9

Зміна лінійних ро-змірів після мокрих обробок, %

за основою

за утоком

ДСТУ ГОСТ 30157.0-2003

ДСТУ ГОСТ 28000:2009

не більше

-3,5

-3,5

-0,3

-0,2

-0,5

-0,4

-0,6

-0,5

-0,1

-0,1

-0,0

-0,1

-0,1

-0,1

----

----

----

Зміна лінійних ро-змірів після мокрих обробок, %

за довжиною

за шириною 

ДСТУ ГОСТ 30157.0-2003

ГОСТ 28554-90

ДСТУ 3823-98

не більше

усадка 10

притяжка 5

усадка 12

притяжка 5

(з урахуванням примітки 2 до табл. 9 ДСТУ 3823-98)

----

----

----

----

----

----

-0,4

-2,2

-0,5

-2,3

-0,6

-2,5


Таблиця 2

Варіанти матеріалів для складу комплекту ФО

Найменування виду виробу комплекту

Найменування шару

Код

Найменування

 матеріалу

Вид і масова частка сировини, %

Переплетення

Поверхнева

густина /щільність, г/м2

Товщина, мм

Жакет,

піджак

Матеріал верху

В1

Тканина костюмна

«ІНТЕГРАЛ»,

арт. 11.003

Вовна-60

ПЕ- 40

Саржеве

217

0,95

В2

Тканина костюмна «AПOЛЛO»,

арт. 24.044

Вовна-60

ПЕ- 30, ПУ-10

Саржеве

272

1,05

В3

Полотно трикотажне

Вовна – 60

ПЕ – 40

Комбіноване «Вєлє»

332

2,1

Підкладка

П1

Тканина підкладочна

арт. 112

Віскоза 80

ПА-20

Саржеве

80,5

0,6

П2

Тканина підкладочна

арт. 245643

Віскоза-90

ПУ 10

Саржеве

84,5

0,71

Профілактичний корсет

 Матеріал верху

К1

Тканина сорочкова

арт. 128

Бавовна-100

Полотняне

110

0,78

Блузка,

сорочка

 Матеріал верху

С1

Тканина сорочкова

арт. 128

Бавовна-100

Полотняне

110

0,78

Майка

(білизна)

Матеріал верху

Б1

Полотно трикотажне

Бавовна-100

Ластик 1х1

135

1,16

                                   

         В1  П1  К1  С1  Б1                           В2  П2  К1  С1  Б1                            В3  К1  С1    Б1

                  а                                          б                                                      в      

Рис. 6. Схема багатошарових пакетів комплекту  форменого одягу:

а – пакет 1; б – пакет 2; в – пакет 3

Третій розділ присвячений фізико-механічним дослідженням пакетів текстильних матеріалів ФО, розробці математичних моделей і їх перевірці в процесі експериментальних досліджень.

Запропоновані пакети досліджувались за показниками якості (рекомендованими експертами) з визначення коефіцієнтів повітропроникності, паропроникності та маси виробів. Результати були оброблені методами математичної статистики згідно з ГОСТ 12088-77 і ДСТУ 3672-97 (рис. 7,8, табл. 3). 

щоб досягти поставленої мети, а саме обрати такі матеріали (залежно від конструкції і силуету виробу), які б не створювали недопустимий тиск на поверхню тіла дитини та не сковували її рухів, були проведені такі дослідження: визначення впливу тиску корсетів; пакетів ФО та жакетів з різних текстильних матеріалів на поверхню тіла дитини. Для проведення досліджень було використано: дівчинку (розмір 134 – 64); пози – статична та динамічна; стенди; прилад ИДКИ-1, зони на тілі дівчинки (залежно від виду виробу) та вироби (розмір 134 – 64), які досліджувались.

Для проведення дослідження ПфК і корсета-коректора на рис. 9 представлена схема зон для розташування датчика на поверхні тіла дитини.   

                                                                б

Рис. 9. Схематичне зображення дитячої фігури у корсетах з нанесенням місць розташування датчика в залежності від конструкції: 1 – 6 – місця розташування зон на поверхні тіла дитини для кріплення датчика; а – корсет-коректор; б – ПфК

Результати дослідження показали, що існуючий корсет-коректор не можна використовувати як профілактичний тому, що він спричиняє тиск на поверхню тіла дитини у діапазоні 4,41 – 6,79 кПа, що значно більше допустимого значення (від 0,66 до 1,33 кПа). Розроблений ПфК спричиняє тиск в діапазоні 0,13  –  1,33 кПа, що відповідає нормам тиску для побутових виробів (рис. 10). Розроблений ПфК пройшов дослідне носіння у лікувально-реабілітаційному центрі «Вертебраліс» м. Києва і одержав, позитивні відгуки споживачів, на основі яких отримано акт про впровадження методики профілактики порушення постави і розвантаження хребта з використанням ПфК. На даний корсет отриманий патент України на корисну модель та патент України на винахід «Ортопедичний корсет».

Рис. 10. Залежність величини тиску на поверхню тіла дитини від конструкцій  корсетів (існуючого корсета-коректора і розробленого профілактичного корсета)

Для проведення дослідження пакетів ФО, було використано вироби для формування пакетів (рис. 6) з вибраних матеріалів (табл. 2): майка, блузка ((прямого силуету (за попередніми дослідженнями створює допустимий тиск на тіло учня 0,33 – 0,41 кПа)), ПфК та три жакети напівприлеглого силуету з довгим вшивним рукавом з різних текстильних матеріалів верху, які було виготовлено за зразком існуючого жакета. На тіло дитини на ділянці лопаток (в зоні 3.5) кріпили датчик приладу ИДКИ-1. Результати дослідження надано на рис. 11.

 

Рис. 11. Вплив тиску пакетів ФО на поверхню тіла дитини

Результати експерименту свідчать, що пакет перший перевищує допустимі норми тиску (5,06 кПа – 5,96 кПа) на поверхню тіла дитини, пакет другий створює у межах допустимого тиску (1,13 кПа – 1,43 кПа), а пакет третій спричиняє найменший тиск (0,98 – 1,36 кПа) на поверхню тіла дитини. Тому доцільно рекомендувати третій пакет для виготовлення ФО.

Для науково обґрунтованого підбору матеріалів для ФО було проведено дослідження величини видовження матеріалів з одночасним визначенням тиску вибраних трьох жакетів на поверхню тіла дитини. При проведені дослідження датчик приладу ИДКИ-1 кріпили на тілі дитини на ділянці лопаток (зона 3.5), що надано на рис. 2. Результати проведеного дослідження показали, що на величину тиску впливає величина деформації видовження матеріалу. Отримані адекватні математичні моделі для трьох жакетів, що описуються лінійними рівняннями, дозволили рекомендувати для жакета полотно трикотажне для верхніх виробів, видовження якого становить 14 – 16,5%, а тиск 0,38 – 0,68 кПа, (рис. 12).

Рис. 12. Результати дослідження залежності величини тиску жакета на поверхню тіла дитини від деформації видовження матеріалів: В1 – тканина костюмна вовняна; В2 – тканина костюмна вовняна з волокном еластан; В3 – полотно трикотажне вовняне

Для обґрунтованого підбору матеріалів з урахуванням конструкцій та силуетів виробів розроблено математичні моделі для розрахунку параметрів видовження текстильних матеріалів та залежності тиску ФО на поверхню тіла дитини. Щоб розробити математичні моделі було використано: безмоментну теорію оболонок, декартову та полярну системи координат. Проведено дослідження залежності видовження текстильних матеріалів від величини навантаження та розраховано модулі пружності вибраних матеріалів. Для розрахунків видовження текстильних матеріалів під дією статичних навантажень розглянуто модель елемента еліптичної поверхні, на якій міститься оболонка з текстильного матеріалу, надано на рис. 13. Для обчислення видовження цього елемента текстильних матеріалів застосовано методику розрахунку переміщень їх перерізів за допомогою інтегралів Мора. При цьому в даних інтегралах вважатимемо визначальним видовження матеріалу під дією поздовжніх сил .

                   

                     а                                                                   б

Рис. 13. Схематичний переріз тулуба дитини у вигляді еліпса:

а – без елемента оболонки з текстильного матеріалу;

б – з елементом оболонки з текстильного матеріалу

У результаті вираз для обчислення подовження  зазначеного елемента під дією сили  матиме такий вигляд:

де dlелемент довжини еліпса;  – поздовжній силовий фактор у тому ж перерізі від одиничної сили, яка прикладена за напрямом шуканого переміщення;  – модуль пружності;  – площа поперечного перерізу;  – поздовжня сила, що діє у цьому перерізі; φ1 та φ2 – значення полярного кута, що відповідають початку та кінцю елемента дуги еліпса довжини l.

Таким чином, отримане рівняння дозволило розраховувати величину видовження  текстильного матеріалу.  Також у роботі розроблено математичну модель розрахунку сил тиску на еліптичну поверхню з метою урахування допустимого тиску ФО на поверхню тіла дитини.

Для підтвердження адекватності розроблених математичних моделей було проведено порівняльний аналіз між експериментальними та теоретичними дослідженнями залежності тиску ФО на поверхню тіла дитини від величини видовження текстильних матеріалів уздовж утоку і під кутом 45°, що відповідає зоні 3.5 (рис. 2). Використовуючи рівняння розроблених математичних моделей, було проведено розрахунки залежності тиску Р (кПа) на поверхню тіла дитини у зоні 3.5 від величини видовження текстильних матеріалів. Проведений порівняльний аналіз довів, що розроблені математичні моделі адекватні і їх можна рекомендувати для вико-ристання з метою науково обґрунтованого підбору текстильних матеріалів для ФО, надано на рис. 14.

Рис. 14. Порівняльний аналіз між експериментальними та теоретичними дослідженнями залежності тиску ФО на поверхню тіла дитини від видовження текстильних матеріалів

В четвертому розділі  представлено практичне застосування отриманих результатів проведеного наукового дослідження.

На основі проведених досліджень, розробленої методики з визначення динамічної відповідності одягу умовам експлуатації  та наданих рекомендацій, запропоновано художньо – конструктивне рішення комплектів ФО з урахуванням технічних вимог, надано на рис. 15. Розроблено технологічну послідовність виготовлення та розраховано собівартість комплектів ФО.

              

Рис. 15. Ескізи комплекту ФО для учнів МШГ

Визначено, що розроблені комплекти ФО із застосуванням запропонованих рекомендацій відповідають вимогам споживачів і нормативам тиску одягу на поверхню тіла дитини. Розроблені комплекти ФО для дівчат і хлопчиків МШГ виготовлено в умовах промислового виробництва, пройшли успішне дослідне носіння, що підтверджено актом впровадження.

Розрахована економічна ефективність від впровадження комплекту форменого одягу у виробництво. Випуск і реалізація розробленого асортименту в загальній кількості: ФО 560 комплектів, ПфК 140 одиниць забезпечить отримання операційного прибутку підприємства ТОВ «ЛЕДІ ААА» в сумі 8539,40 грн. (орієнтовано на рік).

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

 1.  На основі аналізу науково дослідних робіт  та умов експлуатації форменого одягу учнів молодшої шкільної групи визначено, що асортимент виробів та їх колір не відповідає анатомо-фізіологічним особливостям учнів, а асортимент матеріалів на 60% не відповідає фізико-гігієнічним вимогам СанПіН 42-125-4390-87. Встановлено, що тісний одяг створює недопустимий тиск на тіло учня, що призводить до тяжких наслідків для організму, таких як порушення кровообігу тулуба, головного мозку. Визначено, що 70% учнів віком від 6,5 до 8,5 років мають різні захворювання і порушення постави, причиною яких є перебування учнів у неправильній позі сидячи на стільці за партою (кут нахилу тулуба вперед від 70° і нижче). Аналіз конструкцій існуючих корсетів-коректорів показав, що вони можуть використовуватись учнями тільки при ходьбі або стоячи. При сидінні за партою вони не рекомендуються, тому що вони спричиняють дискомфортні відчуття на ділянках плечей, передніх кутів пахвових западин та на ділянці живота створюючи недопустимий тиск на поверхню тіла дитини у діапазоні 4,41 – 6,79 кПа, який значно більше допустимого значення від 0,66 до 1,33 кПа. В результаті проведеного аналізу встановлено, що на підприємствах України відсутні науково обґрунтовані рекомендації до розробки комплекту форменого одягу (з підбору асортименту матеріалів та кольору).
 2.  Вперше розроблено профілактичний корсет для профілактики і корегування постави учнів. Встановлено, що профілактика і корегування постави відбувається тоді коли учень, сидячи за партою, нахиляється вперед на 70 і нижче, посилюючі елементи на ділянці лопаток викликають дискомфортні відчуття, для того щоб він випрямився. Результати досліджень показали, що запропонований профілактичний корсет спричиняє тиск на поверхню тіла учня у межах допустимого тиску (0,66 – 1,33 кПа). Новизна виробу підтверджена патентами України на корисну модель та патентом України на винахід «Ортопедичний корсет». Масове впровадження профілактичного корсета буде сприяти покращенню здоров’ю учнів.
 3.  Теоретичні та експериментальні дослідження експлуатаційних властивостей форменого одягу дозволили запропонувати номенклатуру технічних вимог та показників якості до матеріалів і пакетів матеріалів форменого одягу. Встановлено, що найбільш важливими  для форменого одягу є ергономічні показники.
 4.  Науково обґрунтовано вибір текстильних матеріалів для створення пакету форменого одягу:
 •  визначено зону (на ділянці лопаток) з максимальним навантаженням одягу на поверхню тіла дитини ;
 •  на основі проведеного аналізу асортименту матеріалів та анкетування споживачів та результатів досліджень текстильних матеріалів, досліджено три пакети (за показниками якості встановленими методом експертної оцінки) з таких текстильних матеріалів: пакет 1 – жакет (тканини костюмні вовняні та підкладочні), блузка та профілактичний корсет (тканини сорочкові бавовняні), білизна (полотна трикотажні бавовняні); пакет 2 – жакет (тканини костюмні вовняні з волокном еластан та підкладочні), блузка та профілактичний корсет (тканини сорочкові бавовняні), білизна (полотна трикотажні бавовняні); пакет 3 – жакет (полотна трикотажні вовняні), блузка та профілактичний корсет (тканини сорочкові бавовняні), білизна (полотна трикотажні бавовняні), які відрізнялися текстильними матеріалами верху в жакетах;
 •  встановлено, що третій пакет відповідає визначеним вимогам та забезпечує рівень якості форменого одягу за показниками коефіцієнт повітропроникності та паропроникності, динамічна відповідність (при динамічній позі – сидячи, на стільці за партою спричиняє допустимий тиск у діапазоні 0,38 – 0,68 кПа на поверхню тіла дитини, видовження якого становить 14 – 16,5%) та має меншу масу на відміну від інших пакетів, тому доцільно його рекомендувати для виготовлення форменого одягу для учнів молодшої шкільної групи.
 1.   Встановлено адекватність математичних моделей, на основі яких запропоновано методику з підбору текстильних матеріалів для виготовлення комплектів форменого одягу для забезпечення нормативного тиску на поверхню тіла учня з урахуванням їх видовження. Методику впроваджено в аналітично-дослідну випробувальну лабораторію «Текстиль-ТЕКС» ГНДІМС в структурі КНУТД та запропоновано для розробки державного стандарту, що забезпечить якісну оцінку одягу на динамічну відповідність умовам експлуатації.
 2.  Вперше на основі науково обґрунтованих рекомендацій запропоновано комплекти форменого одягу для дівчат та хлопчиків, на які розроблено художньо-конструктивне рішення та технологічну документацію на їх виготовлення в умовах промислового виробництва і які пройшли успішне дослідне носіння. Результати дисертаційної роботи мають економічний ефект, який становить 8539,40 грн. на 560 комплектів форменого одягу та 140 одиниць профілактичного корсету (орієнтовано на рік). 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1.  Проданчук І.В. Створення якісного шкільного форменого одягу для дітей молодшої вікової групи / Проданчук І.В., Білоусова Г.Г. // Вісник КНУТД. – 2005. – №6. – С.123–127.

Дисертант проводив експериментальні дослідження та аналіз отриманих результатів.

 1.  Проданчук І.В. Обґрунтування вибору кольору для шкільного форменого одягу / І.В. Проданчук, Г.Г. Білоусова // Вісник КНУТД. – 2007. – №1. – С.83–87.

Дисертанту належить одержання експериментальних даних та їх аналіз підбору кольору для форменого одягу для дітей різних вікових груп.

 1.  Проданчук І. В. Розробка ортопедичного корсета для профілактики і корегування постави школярів молодшої вікової групи / І. В. Проданчук // Вісник КНУТД . – К.: КНУТД, 2008. – №3. – С. 84–88.
 2.  Проданчук І.В. Удосконалення ортопедичного корсета для профілактики і корегування постави школярів молодшої вікової групи при носінні в навчальних закладах / І.В. Проданчук, Г.Г.Білоусова // КПИ-К.: 2008. – С.353 – 356.  
 3.  Проданчук І.В. Розробка математичної моделі впливу тиску на поверхню тіла дитини від механічних властивостей пакетів матеріалів форменого одягу при статистичних і динамічних навантаженнях/ І.В. Проданчук // Вісник КНУТД. – К.: 2008. – №6 – С.74–78.
 4.  Проданчук І.В. Розробка шкільного форменого одягу для дітей молодшої вікової групи / І.В. Проданчук, Г.Г.Білоусова // Вісник КНУТД, 2008. – №1. – С.156–159.

Дисертанту належить одержання експериментальних даних, аналіз фізико-механічних випробувань.

 1.  Пат. 19310 України, МПК (2006) A 61 F 5/02. Корисна модель. Ортопедичний корсет / Проданчук І. В., Білоусова Г.Г., Старовід І.О.; заявник та патентовласник Київський національний ун-т технологій та дизайну. – u200606139; заявка 02.06.2006; опубл. 15.12.2006, Бюл. № 12,2006р. 3с.
 2.  Пат. 28442 України МПК (2007) A 61 F 5/02. Корисна модель. Ортопедичний корсет / Проданчук І. В., Білоусова Г.Г. Хонда О.В., заявник та патентовласник Київський національний ун-т технологій та дизайну, Проданчук Ірина Викторівна – u200708594; заявка 27.07.07; опубл. 25.122009, Бюл. №24, 2009р. 4с.
 3.  Пат. 89071 України МПК (2009) A 61 F 5/02. Винахід. Ортопедичний корсет / Проданчук І.В, Білоусова Г.Г., Хонда О.В., заявник та патентовласник Київський національний ун-т технологій та дизайну, Проданчук Ірина Викторівна – а200708682; заявка 26.07.07; опубл. 10.12.2007. 5с.

У роботах [4,7,8,9] дисертанту належить виконання експериментальних даних та розробка основних параметрів деталей конструкції корсета для профілактики і корегування постави учнів.

 1.  Вимоги, які необхідно враховувати при розробці  форменого одягу для дітей молодших класів : тези доповідей ІV Всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів [«Наукомісткі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та соціального призначення»], (Київ, 17–19 травня 2005 р.) / М-во освіти і науки України, КНУТД. – К.: КНУТД, 2005. – 252с.
 2.  Розробка жилета для дітей молодшої вікової групи для покращення постави: тези доповідей V Всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів [«Наукомісткі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та соціального призначення»], (Київ, 26–28 квітня 2006 р.) / М-во освіти і науки України, КНУТД. – К.: КНУТД, 2006. – 294с.
 3.  Розробка ортопедичного корсета для школярів: тези доповідей VI Всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів [«Наукомісткі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та соціального призначення»], (Київ, 17–18 квітня 2007 р.) / М-во освіти і науки України, КНУТД. – К.: КНУТД, 2007. – 340с.
 4.  Вибір раціональних пакетів матеріалів для виготовлення шкільного форменого одягу: тези доповідей VI Всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів [«Наукомісткі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та соціального призначення»], (Київ, 17–18 квітня 2007 р.) / М-во освіти і науки України, КНУТД. – К.: КНУТД, 2007. – 340с.
 5.  Дослідження фізико-механічних властивостей пакетів матеріалів  форменого одягу для дітей молодшої вікової групи: тези доповідей VI Всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів [«Наукомісткі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та соціального призначення»], (Київ, 15–16 квітня 2008 р.) / М-во освіти і науки України, КНУТД. – К.: КНУТД, 2008. – 312с.
 6.  Дослідження конструкції ортопедичних корсетів для постави: тези доповідей VI Всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів [«Наукомісткі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та соціального призначення»], (Київ, 15–16 квітня 2008 р.) / М-во освіти і науки України, КНУТД. – К.: КНУТД, 2008. – 312с.
 7.  Аналіз трансформуючих елементів форменого одягу з урахуванням вікових змін дітей молодшої вікової групи: тези доповідей VIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів [«Наукомісткі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та соціального призначення»], (Київ, 23–24 квітня 2009 р.) / М-во освіти і науки України, КНУТД. – К.: КНУТД, 2009. – 326с.
 8.  Розробка асортименту форменого одягу для дітей молодшої вікової групи: тези доповідей VIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів [«Наукомісткі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та соціального призначення»], (Київ, 23–24 квітня 2009 р.) / М-во освіти і науки України, КНУТД. – К.: КНУТД, 2009. – 326с.
 9.  Вибір матеріалів для виготовлення ортопедичного корсета для профілактики і корегування постави школярів молодшої вікової групи: тези доповідей VIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів [«Наукомісткі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та соціального призначення»], (Київ, 23–24 квітня 2009 р.) / М-во освіти і науки України, КНУТД. – К.: КНУТД, 2009. – 326с.
 10.  Обґрунтування вибору пакету матеріалів для шкільних формених брюк для дівчаток молодшої вікової групи : тези доповідей VIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених та студентів [«Наукомісткі технології виробництва матеріалів, виробів широкого вжитку та соціального призначення»], (Київ, 23–24 квітня 2009 р.) / М-во освіти і науки України, КНУТД. – К.: КНУТД, 2009. – 326с.

АНОТАЦІЯ

Проданчук І.В. Удосконалення процесу проектування комплекту форменого одягу учнів молодшої шкільної групи. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.19 – технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів. – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2010.

Дисертація містить теоретичні та експериментальні дослідження з удосконалення процесу проектування комплекту форменого одягу учнів молодшої шкільної групи.

Встановлено, що існуючий нині формений одяг учнів молодшої шкільної вікової групи не задовольняє вимог споживачів. Головною причиною його невідповідності є відсутність науково обґрунтованих рекомендацій при проектуванні й відсутність теоретичної та інформаційної бази створення форменого одягу.

У роботі розроблено загальні класифікації причин порушення постави учнів та засобів корекції постави, які були розроблені на основі розгляду антропометричних характеристик фізичного розвитку дітей віком 6,5 – 8,5 років. Уперше розроблено і корсет для профілактики і корегування постави учнів у позі сидячи на стільці за партою з метою профілактичної дії захворювання на сколіоз.

На основі теоретично обґрунтованих та експериментально перевірених закономірностей залежності тиску форменого одягу на поверхню тіла дитини від видовження текстильного матеріалу розроблено математичні моделі, запропоновано методику підбору матеріалів та рекомендації по створеню комплектів форменого одягу з урахуванням профілактичного корсета. Розроблено художньо-конструктивне рішення та технологічну документацію на виготовлення в умовах промислового виробництва комплектів форменого одягу. Наведено інформацію щодо впровадження та ефективності використання результатів дослідження.

Ключові слова: профілактичний корсет, формений одяг для учнів, постава, тиск, тісний одяг, пакет матеріалів.

АННОТАЦИЯ

Проданчук И.В. Усовершенствование процесса проектирования комплекта форменной одежды учеников младшей школьной группы. - Рукопись.

Диссертация на получение ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.18.19 – технология текстильных материалов, швейных и трикотажных изделий. – Киевский национальный университет технологий и дизайна, Киев, 2010.

Диссертация содержит теоретические и экспериментальные исследования по усовершенствованию процесса проектирования комплекта форменной одежды учеников младшей школьной группы.

Установлено, что существующая в данное время форменная одежда для учеников младшей школьной возрастной группы не удовлетворяет требования потребителей. Главной причиной этого является отсутствие научно обоснованных рекомендаций при проектировании и отсутствие теоретической и информационной базы создания форменной одежды.

В работе разработаны общие классификации причин нарушения осанки учеников и средств коррекции ее, разработанные на основе рассмотрения антропометрических характеристик физического развития детей возрастом 6,5 – 8,5 лет. Анализ ассортимента лечебно-профилактических корсетов осанки учеников позволил установить, что врачами – ортопедами рекомендовано использование корсета-корректора (как виду ассортимента форменной одежды), особенно в возрасте 6,5 – 8,5 лет. Поскольку именно в этот возрастной период наиболее появляются и прогрессируют заболевания осанки. С целью разработки корсета для профилактики и корректирования осанки учеников были установлены материалы для его изготовления соответственно требованиям СанПиН 42-125-4390-87. Впервые разработан и предложен корсет для профилактики и коррекции осанки учеников в позе, сидя на стуле за партой, с целью профилактического воздействия против заболевания на сколиоз. Новизна изделия подтверждена патентами Украины на полезную модель и патентом Украины на изобретение "Ортопедический корсет". Массовое внедрение профилактического корсета будет способствовать улучшению здоровья учеников и может служить идеей для создания профилактической одежды для учеников старших классов.

Разработаны технические требования к ФО для учеников МШГ и материалов для его изготовления. Установлен перечень показателей качества к материалам и пакету ФО, среди которых наиболее значимыми определенные коэффициенты воздухопроницаемость, паропроницаемость и масса изделия, и динамическое соответствие, что установлено методом экспертной оценки. На основе проведенного анализа ассортимента материалов и анкетирования потребителей, исследовались три пакета из таких текстильных материалов:

- пакет 1 жакет (ткани костюмная шерстяная и подкладочная), блузка, ПфК (ткань рубашечная хлопчатобумажная), белье (полотно трикотажное хлопчатобумажное);

- пакет 2 жакет (ткани костюмная шерстяная с волокном эластан и подкладочная), блузка, ПфК (ткань рубашечная хлопчатобумажная), белье (полотно трикотажное хлопчатобумажное);  

- пакет 3 жакет (полотно трикотажное шерстяное), блузка, ПфК (ткань рубашечная хлопчатобумажная), белье (полотно трикотажное хлопчатобумажное), которые отличаются текстильным материалом верха в жакете.

Анализ исследований, которые были проведены, с целью научного обоснования для подбора текстильных материалов для пакета форменной одежды позволил определить следующее:

- определена максимальная зона на участке лопаток, на основе проведенных исследований нагрузки одеждой на поверхность тела ребенка;

- исследовано, что на величину давления форменной одежды, на поверхность тела ученика в значительной степени влияет величина растяжения материала. Определенно, что для форменного жакета полуприлегающего силуэта, рекомендуется полотно трикотажное для верхних изделий;

- установлено, что третий пакет, отвечает требованиям и обеспечивает уровень качества форменной одежды по показателям воздухопроницаемости, паропрониницаемости, имеет меньший вес и при динамической позе «ученика» сидя, за партой образует допустимое давление на поверхность тела ребенка в отличие от других пакетов. Потому целесообразно его рекомендовать для изготовления форменной одежды для учеников младшей школьной группы.

На основе теоретически обоснованных и экспериментально проверенных закономерностей зависимости давления ФО на поверхность тела ребенка от растяжения текстильного материала, разработаны математические модели и предложенный метод по подбору материалов для комплекта ФО в зависимости от растяжения материалов для обеспечения нормативного давления на поверхность тела ученика.

Предложенные научно обоснованные рекомендации по проектированию  и изготовлению комплекта форменной одежды с учетом профилактического корсета, которые имеют обоснованные пакеты материалов, технологию изготовления, трансформирующие элементы и цветное решение с учетом возраста ребенка, которые были разработаны на основе проведенных исследований условий эксплуатации и физико-механических свойств текстильных материалов. Разработано художественно-конструктивное решение и технологическая документация на изготовление в условиях промышленного производства комплекта форменной одежды. Приведена информация относительно внедрения и эффективности использования результатов исследования.

Ключевые слова: профилактический корсет, форменная одежда для учеников, осанка, давление, тесная одежда, пакет материалов.

SUMMARY

Prodanchuk I.V. Improvement of process of planning of complete set of service dress of students of junior school group. – The manuscript.

Dissertation on the receipt of graduate degree of candidate of engineering sciences after specialty 05.18.19 – technology of textile materials, sewing and knitting’s/ – The Kyiv national university of technologies and design, Kyiv, 2010.

Dissertation contains theoretical and experimental researches on the improvement of process of planning of complete set of service dress of students of junior school group.

It is set that the existing on this time service dress of students of the junior school age-related group dissatisfies the requirement of consumers. Main reason of his disparity is absence of scientifically-reasonable recommendations at planning and absence of theoretical and informative base of creation of service dress.

General classifications of reasons of violation of carriage of students and facilities of correction are in-process worked out carriages which were worked out on the basis of consideration of anthropometric descriptions of physical development of children by age 6,5 – 8,5 years. A corset is first worked out and offered for a prophylaxis and correction of carriage of students in a pose, sitting on a chair after a school desk.

On the basis of in theory reasonable and experimentally tested conformities to law of dependence of pressure of service dress on the surface of body of child from tensions  of textile material mathematical models are worked out and a method  is offered from the selection of materials for the complete set of service dress, and recommendation on planning and making of complete sets of service dress taking into account a prophylactic corset. An artistically-structural decision and technological documentation are worked out on making in the conditions of industrial production of complete set of service dress.

Keywords: prophylactic corset, service dress for students, carriage, pressure, close clothes, package of materials.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5498. Электронагрев. Электродный нагрев. Инфракрасный нагрев. Диэлектриче-ский нагрев. Индукционный нагрев. Общие сведения о топливе 84.5 KB
  Электронагрев. Электродный нагрев. Инфракрасный нагрев. Диэлектрический нагрев. Индукционный нагрев. Общие сведения о топливе. Электронагрев. В современных тепловых аппаратах широко применяют различного рода нагревательные элементы, в которых электр...
5499. Складывание единого централизованного российского государства 72 KB
  Складывание единого централизованного российского государства. Факторы, причины и этапы возвышения Москвы. Влияние Золотой Орды на формирование российской государственности. Образование централизованного...
5500. Характеристика Европы, Азии, Африки и Америки 69.5 KB
  Общая характеристика Европы Европа - это часть света. Вместе с Азией Европа составляет единый материк, который называется Евразия. На территории Европы более 40 государств, Они различаются по площади, численности населения, государственному уст...
5501. Общенаучные конкретно предметные методы ИССЭП 19.55 KB
  Общенаучные конкретно предметные методы ИССЭП. Общенаучные методы исследования. Метод социальное диалектики Анализ и синтез Индукция и дедукция Моделирование Закон восхождения от простого к сложному от низшего к высшему и...
5502. Сегментация сфер затрат и организация центров ответственности 50 KB
  Сегментация сфер затрат и организация центров ответственности Согласно современным представлениям эффективное управление предприятием и его подразделами может осуществляться на основе применения экономических методов. Теоретическую платформу указанн...
5503. Основные теоремы о пределах 124.5 KB
  Основные теоремы о пределах. Теорема (о предельном переходе в равенствах). Если в некоторой окрестности точки значения функций f(x) и g(x) совпадают, то их пределы в этой точке равны: f(x)=g(x) => . Теорема (о предельном перехо...
5504. Стадии разработки технических кодексов 75 KB
  Стадии разработки технических кодексов Разработка ТКП включает следующие стадии: - подготовка к разработке - разработка рабочего проекта ТКП - разработка окончательной редакции проекта ТКП - утверждение ТКП - государственная регистрация ТКП. Рес...
5505. Интерфейсы. Определение и реализация интерфейсов 71.5 KB
  Интерфейсы В этом разделе рассматриваются интерфейсы за счет представления полного определения одного из интерфейсов, определенного Microsoft - System. IDisposable. Интерфейс IDisposable содержит один метод Dispose, предназначенный для...
5506. Микозы. Особенности заболевания и ухода за больным 77 KB
  Микозы Определение Этиология Классификация по клиническим формами разновидностям Тактика среднего медицинского работника при данных заболеваниях Принципы лечения Особенности ухода за пациентами Диспансеризац...