65383

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ШВЕЙНОГО ПРОФІЛЮ

Автореферат

Педагогика и дидактика

Сучасні соціально-економічні перетворення в державі призвели до необхідності переосмислення ідей індивідуалізації, її сутності та можливостей у забезпеченні життєвого, професійного, особистісного самовизначення майбутнього фахівця...

Украинкский

2014-07-29

147.5 KB

0 чел.

PAGE  1


Етапи проектної діяльності учнів

омп’ютерні засоби індивідуалізації навчання:

1. Програми САПР швейних виробів

2. Електронні навчальні посібники

Самостійна робота учнів

Індивідуальна освітня траєкторія

Аудиторні заняття

Позааудитор-ні заняття

Різнорівневе викладання навчального матеріалу

Різнорівневий контроль знань

Самостійне вивчення навчального матеріалу в індивідуальному темпі відповідно до наявних навичок, нахилів та особливостей сприйняття; самоконтроль засвоєння навчального матеріалу

Індивідуалізація професійної підготовки фахівців швейного профілю

ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

РОДІОНОВА  Надія  Миколаївна

УДК 377.3:687

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ  ФАХІВЦІВ  ШВЕЙНОГО  ПРОФІЛЮ

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Луганськ – 2010


Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник:

доктор педагогічних наук, професор

Харченко Сергій Якович,

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи.

Офіційні опоненти:

заслужений діяч науки і техніки України,

доктор педагогічних наук, професор

Пєхота Олена Миколаївна,

Миколаївський державний університет імені В. О. Сухомлинського, директор Інституту педагогічної освіти;

кандидат педагогічних наук, доцент

Дьяченко Борис Андрійович,

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, проректор з науково-педагогічної роботи.

Захист відбудеться 27 жовтня 2010 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.053.01 у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2, ауд. 376.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (91011, м. Луганськ, вул. Оборонна, 2).

Автореферат розіслано 24  вересня 2010 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради    Н. І. Черв’якова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Сучасні соціально-економічні перетворення в державі призвели до необхідності переосмислення ідей індивідуалізації, її сутності та можливостей у забезпеченні життєвого, професійного, особистісного самовизначення майбутнього фахівця різних галузей, його конкурентоспроможності на ринку праці. Неперервність та якість освіти людини, опанування нею способів пізнання світу й себе для формування власних траєкторій саморозвитку є однією з пріоритетних цілей сучасної системи освіти.

У системі сучасної професійної освіти України здійснюється підготовка фахівців для різних за спеціалізацією підприємств легкої промисловості, трудова діяльність яких суттєво відрізняється  умовами та змістом. У той же час, за відсутності державного розподілу випускників закладів професійної освіти їхнє працевлаштування безпосередньо залежить від швидкості адаптації до умов конкретного робочого місця, професійної мобільності. Професійна підготовка майбутніх фахівців швейного профілю не повною мірою враховує особливості сучасного швейного виробництва, індивідуальні характеристики учнів (стать, вік, навчальні можливості, мотивація та ін.).

Наявність потреби в наближенні освітнього процесу до  сучасних виробничих технологій, ринку праці визначає актуальність питання індивідуалізації професійної підготовки майбутніх фахівців швейного профілю, що робить навчальний процес більш адаптованим до особливостей та освітніх потреб конкретного учня.

Аналіз наукових джерел засвідчує, що ідея індивідуалізації знаходить відображення у філософських, соціологічних, психологічних та педагогічних концепціях багатьох дослідників, починаючи з давніх часів (Аристотель, Платон, Квінтіліан, Я. А. Коменський, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо,  Й. Г. Песталоцці,  А. Дістервег та ін.).

Загальнотеоретичні аспекти індивідуалізації освітнього процесу  досліджували Д. Бєлухін, Т. Гребенюк, А. Кірсанов, О. Коберник, І. Лер-нер, Є. Рабунський, Л. Семушина, Н. Тализіна, А. Тузиков, І. Унт, А. Хуторськой, Н. Шумакова, І. Якиманська та ін., психологічний аспект індивідуалізації – К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, О. Асмолов, Л. Виготський, В. Слободчиков, В. Шадриков та ін.

Окремі аспекти індивідуалізації професійної освіти висвітлено в наукових дослідженнях А. Бєляєвої, Т. Бурлакової, С. Гончаренка, Р. Гуревича, Г. Жукова, Е. Зеєра, Л. Зюбіна, І. Зязюна, А. Казакової, Г. Кругликова, Н. Моревої, Н. Ничкало, Р. Пономарьової, М. Петухова, О. Пєхоти, В. Сєрикова, Г. Скамницької, Л. Столяренко, М. Чобітько та ін. У науковій літературі, незважаючи на визначення актуальності питання індивідуалізації професійної освіти, проблема розвитку індивідуалізації професійної підготовки майбутніх фахівців швейного профілю не отримала належного висвітлення.

Дослідженню проблематики підготовки фахівців швейного профілю присвячено наукові праці Е. Варнакової, І. Гриценюк, Г. Омельченко, О. Марущак (професійне навчання майбутніх фахівців швейного профілю), Т. Дев’ятьярової (індивідуалізація підготовки майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю), О. Кириченко (формування творчих умінь у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю), О. Пінаєвої (наступність у змісті трудового навчання в школі та професійної підготовки в ПТУ швейного профілю), Л. Тархан (вивчення технології швейних виробів) та ін. У працях зазначених авторів було визначено потребу індивідуалізації професійної підготовки фахівців швейного профілю, але подальшого розвитку це питання не отримало.

Вирішення зазначеної проблеми пов’язане з розробкою педаго-гічної технології відповідної спрямованості, за допомогою якої можливо було б вирішити комплекс наявних протиріч у системі професійної підготовки фахівців швейного профілю. Зважаючи на те, що розробці педагогічної технології індивідуалізації професійної підготовки взагалі та фахівців швейного профілю зокрема в педагогічних наукових працях не приділено достатньо уваги,  актуальним  стає комплексне дослідження індивідуалізації професійної підготовки фахівців швейного профілю та розробки педагогічної технології її здійснення в закладах професійної освіти.

Вирішення проблемних питань, що зумовлюють актуальність теми дослідження, полягає в розв’язанні низки суперечностей між: темпами технологічного й економічного розвитку швейного виробництва, посиленими кваліфікаційними вимогами до майбутніх фахівців та можли-востями сучасної системи професійної освіти щодо їх задоволення; за-гостренням конкуренції на ринку освітніх послуг та відсутністю спрямо-ваності професійних навчальних закладів на задоволення потреб конкрет-них замовників освітніх послуг; значними статево-віковими, мотивацій-ними, психофізичними й професійними особливостями учнів професій-них навчальних закладів та уніфікованим змістом навчання; вимогами до індивідульно-творчого розвитку майбутнього фахівця, його художньо-креативних якостей та існуючим технологічним забезпеченням формування цих якостей у навчальних закладах швейного профілю.

Актуальність проблеми, її недостатня теоретична й практична розробленість та виявлені суперечності й зумовили вибір теми дисертаційної роботи: „Індивідуалізація професійної підготовки майбутніх фахівців швейного профілю”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до напрямів науково-дослідної роботи Луганського національного університету імені Тараса Шевченка за темою „Освітні технології навчально-виховного процесу в сучасних закладах освіти” (№ 0110U000751). Тему  дослідження затверджено Вченою радою Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 5 від 23.12.2005 р.) та узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 3 від 21.03.2006 р.)

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх фахівців швейного профілю.

Предмет дослідження – педагогічна технологія індивідуалізації професійної підготовки майбутніх фахівців швейного профілю.

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні, розробці й експериментальній перевірці педагогічної технології індивідуалізації професійної підготовки майбутніх фахівців швейного профілю.

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців швейного про-філю уможливлюється внаслідок наукового обґрунтування, розробки та впровадження в навчальний процес педагогічної технології індивідуа-лізації, яка включає етапи (проектно-організаційний, навчально-практич-ний та професійно-розвивальний) і передбачає:

– використання комп’ютерних програм систем автоматизованого проектування (далі САПР) швейного виробництва в педагогічному процесі професійних навчальних закладів швейного профілю, що надасть можливість індивідуалізувати аудиторну роботу учнів шляхом різнорівневого викладання навчального матеріалу відповідно до їх навчальних та професійних інтересів, навчальних характеристик, рівня знань, умінь та навичок;

– застосування методу проектів у професійній підготовці фахівців швейного профілю шляхом визначення змісту діяльності та кореспондуючих обов’язків суб’єктів навчального процесу на етапах проектної роботи учнів;

– розробки методичних засад побудови індивідуальних освітніх траєкторій учнів професійних навчальних закладів швейного профілю шляхом складання мережевих графіків індивідуалізації їх аудиторної роботи в межах навчальних проектів.

Відповідно до предмета, мети, гіпотези визначено завдання дослідження:

1. Здійснити аналіз індивідуалізації професійної підготовки фахівців швейного профілю як психолого-педагогічної проблеми та визначити теоретичні засади її вирішення.

2. Дослідити тенденції та особливості розвитку системи професійної освіти в контексті індивідуалізації підготовки фахівців швейного профілю.

3. Проаналізувати реальну практику індивідуалізації професійної підготовки в закладах професійної освіти швейного профілю.

4. Розробити та обґрунтувати педагогічну технологію індивідуалізації професійної підготовки майбутніх фахівців швейного профілю.

5. Упровадити технологію індивідуалізації професійної підготовки майбутніх фахівців швейного профілю в практику закладів професійної освіти та проаналізувати її ефективність.

Теоретико-методологічну основу дослідження складають наукові положення: теорії й практики професійної освіти (А. Бєляєва, С. Гончаренко, Е. Зеєр, О. Коберник, Н. Ничкало, А. Хуторськой); концепції індивідуалізації навчання (А. Кірсанов, І. Лернер, О. Пєхота, Є. Рабунський, Л. Семушина, І. Унт, І. Якиманська),  індивідуалізації про-фесійного навчання (С. Гончаренко, Р. Гуревич, Г. Жукова, І. Зязюн, А. Казакова, Г. Кругликов, Н. Морева та ін.); особистісно орієнтований підхід (Г. Балл, І. Бех, Є. Бондаревська, І. Зязюн, С. Подмазін, О. Пєхота, В. Сериков), розробки педагогічних технологій (В. Беспалько, М. Кларін, Г. Селевко, М. Чошанов), теорії й методики професійного навчання фахівців швейного профілю (І. Гриценок, Т. Дев’ятьярова, О. Кириченко О. Марущак, О. Пінаєва, Т. Попова, Л. Тархан, та ін.),  індивідуальних освітніх траєкторій учнівської та студентської молоді (Л. Липова Г. Селевко,), метод проектів в освітній галузі (Дж. Дьюї), комп’ютеризації професійної підготовки фахівців (Р. Гуревич, Л. Коношевський,).

Для розв’язання поставлених завдань, досягнення мети та перевірки гіпотези використовувалися такі методи: теоретичні: аналіз наукової літератури з проблеми  для обґрунтування теоретичних засад дослідження, визначення його понятійно-категоріального апарату; моделювання з метою розробки педагогічної технології  індивідуалізації професійної підготовки фахівців швейного профілю; емпіричні: анкетування та інтерв’ювання учнів і викладачів спеціальних дисциплін професійних навчальних закладів швейного профілю з метою дослідження реальної практики індивідуалізації навчання; педагогічний експеримент для перевірки гіпотези дисертаційної роботи; методи математичної статистики для перевірки статистичної значущості результатів експериментального дослідження.

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота проводилася в Луганському вищому професійному училищі сфери послуг, Коледжі технологій та дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Вищому професійному училищі № 64 (м. Красний Луч, Луганська область), Брянківському технолого-економічному технікумі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Вищому професійному училищі № 67 (м. Сєверодонецьк, Луганська область). На різних етапах дослідження залучалися керівники та провідні спеціалісти підприємств швейного профілю (ВАТ „Глорія джинс”, ЗАТ „Луганська фірма „Лутрі”, ТОВ „Едельвейс”, ТОВ „Слов’янський базар” та ін.). Усього до експериментальної роботи було залучено 327 осіб (242 учні та 48 викладачів спеціальних дисциплін і майстрів виробничого навчання та 37 спеціалістів у галузі швейного виробництва).

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що: уперше: розроблено педагогічну технологію індивідуалізації професійної підготовки майбутніх фахівців швейного профілю, що передбачає використання комп’ютерних програм САПР швейного виробництва,  методу проектів, розробку та реалізацію індивідуальних освітніх траєкторій учнів професійних навчальних закладів швейного профілю шляхом складання мережевих графіків на відповідних етапах технології (проектно-організаційний, навчально-практичний та професійно-розвивальний); дістали подальшого розвитку наукові уявлення про сутність понять „індивідуалізація”, „індивідуалізація професійної підготовки майбутніх фахівців”, теоретичні положення щодо професійної підготовки фахівців швейного профілю;  удосконалено: форми та засоби використання методу проектів у процесі індивідуалізації навчання в професійних навчальних закладах швейного профілю, що полягає у визначенні змісту діяльності та кореспондуючих обов’язків суб’єктів навчального процесу на етапах проектної роботи учнів; технологію побудови індивідуальних освітніх траєкторій учнів професійних навчальних закладів швейного профілю.

 Практичне значення результатів дослідження полягає в їх достатній готовності до впровадження в освітній процес професійних навчальних закладів швейного профілю: розроблено технологію індивіду-алізації аудиторної роботи з дисципліни „Основи конструювання” з використанням комп’ютерної програми САПР швейного виробництва „Julivi”; технології індивідуального навчального планування при використанні проектного методу навчання з метою врахування індивідуальних навчальних характеристик учня та особливостей його навчальної діяльності.

Результати дисертаційної праці можуть бути використані під час професійної  підготовки майбутніх фахівців швейного профілю у вищих навчальних закладах різного рівня акредитації, у процесі підготовки інженерів-педагогів зазначеної галузі, перепідготовки викладачів спеціальних дисциплін професійних навчальних закладів швейного профілю І – ІІ рівнів акредитації, у самоосвітній діяльності майбутніх фахівців швейного профілю.

Розроблена педагогічна технологія індивідуалізації професійної підготовки фахівців швейного профілю впроваджена в Луганському вищому професійному училищі сфери послуг (довідка № 318 від 03.07.2009 р.), Коледжі технологій та дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (довідка № 195 від 03.07.2009 р.), Брянківському технолого-економічному технікумі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (довідка № 338 від 17.07.2009 р.), Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка (довідка № 1/2604 від 11.09.2009 р.).

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи доповідалися на Міжнародних науково-практичних конференціях: „Науковий потенціал світу 2004” (Дніпропетровськ, 2004), „Дні науки 2005” (Дніпропетровськ, 2005), „Інноваційні технології в професійній підготовці вчителя трудового навчання: проблеми теорії і практики” (Полтава, 2007), „Vedecky prumysl evropskeho kontinentu – 2007” (Прага, 2007), „Наука и образование – 2008” (Софія, 2008). Основні результати дослідження обговорювалися на засіданнях кафедр педагогіки, інженерно-педагогічних дисциплін Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, засіданнях циклових комісій Коледжу технологій та дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка; представлено на творчих конкурсах молодих художників-модельєрів (Київ, Харків, Москва).

 Публікації. Результати дисертаційної роботи відображено у 12 одноосібних наукових працях, з них 6 статей опубліковано в наукових фахових виданнях.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (199 найменувань), 8 додатків на 49 сторінках. Робота містить 12 таблиць і 5 рисунків. Загальний обсяг роботи становить 247 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено об’єкт, предмет, мету, гіпотезу та основні завдання; висвітлено методологічні та теоретичні засади, методи, наукову новизну й практичне значення результатів дослідження; викладено відомості щодо апробації результатів дисертаційної роботи та їх упровадження в практичну діяльність навчальних закладів.

У першому розділі – „Теоретико-методичні передумови індивідуалізації професійної підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю” здійснено історико-педагогічне дослідження розвитку ідей індивідуалізації професійної підготовки особистості, проаналізовано психолого-педагогічну проблему індивідуалізації професійної підготовки майбутніх фахівців; визначено теоретичні засади індивідуалізації професійної підготовки фахівців швейного профілю; проведено аналіз реальної практики індивідуалізації в професійних навчальних закладах швейного профілю.

Індивідуалізація освіти – багатоаспектний феномен педагогічної теорії та практики, який в історико-культурному контексті становить провідний принцип гуманістичної педагогіки. В умовах модернізації вищої освіти індивідуалізація постає інноваційним механізмом підвищення ефективності освітнього процесу та розвитку фахівця.

Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчує зростання інтересу до проблеми індивідуалізації навчання на всіх етапах неперервної освіти. У педагогічних дослідженнях індивідуалізація трактується як форма організації навчання (А. Границька, П. Решетников, І. Унт В. Шадриков та ін.), дидактичний принцип (А. Бударний, О. Гребенюк, С. Гончаренко, А. Кірсанов, Г. Мухаметзянова, Є. Рабун-ський та ін.), як засіб підвищення ефективності навчання та формування індивідуального стилю діяльності (Є. Климов, М. Рожков та ін.), як особлива педагогічна технологія (В. Беспалько, Г. Селевко та ін.) тощо.

У психології сформувалися різні підходи до визначення індивідуалізації (К. Абульханова-Славська, О. Асмолов, Є. Климов, В. Слободчиков та ін.), сутність якої характеризується різними поняттями (індивідуація, сублімація, варіатизація, персоніфікація та ін.).

Узагальнення теоретичних положень з досліджуваної проблеми дозволяє визначити індивідуалізацію професійної підготовки майбутніх фахівців як цілеспрямований процес формування та розвитку майбутнього фахівця з урахуванням індивідуальних особливостей студентів, а також процес самореалізації його індивідуальності.

На підставі вивчення студентства як особливої соціально-демографічної категорії (Б. Ананьєв, В. Лісовський, В. Павловський, С. Савченко та ін.) важливою теоретичною засадою забезпечення індивідуалізації професійної підготовки майбутніх фахівців постає визнання учня (студента) як суб’єкта навчальної діяльності.

Суспільні перетворення потребують змін в організації освітнього процесу в професійних навчальних закладах, що має задовольняти потреби учнів, роботодавців та суспільства в цілому. У ході підготовки повинні бути сформовані знання, уміння та навички, які будуть слугувати конкурентними перевагами майбутнього фахівця на ринку праці. Досягнення цього значною мірою пов’язане з індивідуалізацією професійної підготовки, яка наближає й адаптує навчальний процес до особливостей та освітніх потреб конкретного учня.

Основними чинниками впливу на розвиток системи професійної освіти в сучасних умовах є прискорення процесів суспільно-економічного розвитку, зміна структури ринку праці, стрімкий розвиток інформаційних технологій. Розвиток індивідуалізації професійної підготовки завжди пов’язувався з розвитком масового виробництва та підвищенням доступ-ності освіти. На основі проведеного дослідження можливо стверджувати, що одне з основних протиріч, яке зумовлює потребу в індивідуалізації професійного навчання, має вигляд певного суспільно-економічного лан-цюга: розвиток виробництва підвищення доступності освіти індиві-дуалізація професійної підготовки. Таким чином, індивідуалізація профе-сійної підготовки постає як глибока психолого-педагогічна проблема, що постійно актуалізується зі зміною суспільно-виробничих відносин.

Унаслідок стрімких соціально-економічних перетворень останніх десятиріч у галузі швейної промисловості з’явилося багато дрібних під-приємств. У той самий час на великих підприємствах упроваджуються нові технології, що зумовлює формування нових кваліфікаційних вимог до фахівців швейного профілю. Одночасно, професійні навчальні заклади не здійснюють розподілу випускників на підприємства. Випускники мають самостійно працевлаштовуватися, зіштовхуючись з реаліями сучасного ринку праці. Освітній процес у професійних навчальних закладах має бути спрямований на формування особистості, яка буде здатна швидко пристосовуватися до змін виробничих технологій та кон’юнктури ринку праці. Тому врахування індивідуальних особливостей майбутніх фахівців і стимулювання їхньої пізнавальної активності в напрямку аспектів їх майбутньої професійної діяльності постає як одне з найважливіших завдань.

Специфіка професійної освіти визначається її метою, особливістю організації навчального процесу та контингенту учнів професійних навчальних закладів. На основі дослідження сутності й змісту індивідуа-лізації професійної підготовки та особливостей професійної освіти (Е. Зеєр, Л. Зюбіна, Н. Ничкало та ін.) визначено, що індивідуалізація професійної підготовки є педагогічним принципом організації навчаль-ного процесу, який спрямований на вдосконалення підготовки кваліфіко-ваного спеціаліста шляхом урахування й формування професійної мотивації, застосування комплексних рішень з індивідуалізації теоретичної та практичної підготовки, створення сприятливих умов для навчання учнів різного віку, рівня базових знань, умінь і навичок.

Серед методологічних засад вирішення проблеми індивідуалізації сучасної професійної освіти слід виокремити особистісно орієнтований підхід (Г. Балл, Є. Бондаревська, О. Пєхота, В. Сєриков та ін.), концепцію індивідуалізації навчання засобами інформаційних технологій, що акцен-тує увагу на створенні умов для особистісного розвитку, самореалізації творчої індивідуальності. Важливим постає суб’єктний підхід до студента як ініціатора власної активності, що потребує визнання унікальності індивідуальних можливостей студента та цілісності його особистості.

Провідними принципами індивідуалізації професійної підготовки майбутніх фахівців швейного профілю визначено такі: неперервності, ва-ріативності та гнучкості, підтримки індивідуальності, позитивності та ін.

Аналіз змісту й особливостей професійної підготовки фахівців швейного профілю дає можливість стверджувати, що основними вимогами до організації освітнього процесу в професійних навчальних закладах швейного профілю є гнучкість його побудови відповідно до ситуації, що складається на ринку праці, та особистісних якостей учня, який стає більш мобільним суб’єктом освітнього простору, а потім ринку праці. Серед напрямів вирішення питання розробки педагогічної технології  індивідуалізації професійної підготовки фахівців швейного профілю було виокремлено: використання методу проектів; організацію самостійної роботи учнів; використання засобів комп’ютерних технологій та програмних продуктів САПР у навчальному процесі; побудову індивідуальних освітніх траєкторій.

У ході аналізу реальної практики здійснення індивідуалізації професійної підготовки в професійних навчальних закладах швейного профілю шляхом опитування керівників та провідних фахівців швейного виробництва було визначено недоліки, притаманні спеціалісту після закінчення професійного навчального закладу швейного профілю, що заважають успішній роботі на виробництві, а саме: нездатність до само-освіти та саморозвитку, відсутність навичок вирішення нестандартних завдань, низький рівень володіння сучасними комп’ютерними засобами та програмним забезпеченням виробничого призначення та ін.

 Аналіз наукової літератури, практики підготовки фахівців швейного профілю дозволив визначити критерії оцінки рівня індивідуалізації професійної підготовки в професійному навчальному закладі швейного профілю (професійно-особистісний, художньо-креативний, практичний, навчально-методичний) з відповідними показниками та рівнями (високий, достатній, середній, низький).

Оцінка рівня індивідуалізації навчання в професійних навчальних закладах швейного профілю в ході констатувального етапу експерименту засвідчила переважно низький рівень усіх її показників, особливо за такими критеріями, як  художньо-креативний, професійно-особистісний.

У другому розділі – „Розробка педагогічної технології індивідуалізації професійної підготовки майбутніх фахівців швейного профілю” – наведено результати розробки та здійснено обґрунтування педагогічної технології індивідуалізації професійної підготовки майбутніх фахівців швейного профілю; обґрунтовано методичні засади впровадження розробленої педагогічної технології в освітній процес професійних навчальних закладів; експериментально перевірено ефективність технології, доведено її здатність забезпечити відповідність змісту навчання до потреб та індивідуальних характеристик учнів професійних навчальних закладів швейного профілю.

Розробка педагогічної технології індивідуалізації професійної підготовки майбутніх фахівців швейного профілю базується на визнанні взаємозумовленості індивідуалізації та професіоналізації фахівця зазначеного профілю, забезпеченні вільного вибору індивідуальних освітніх траєкторій з урахуванням внутрішнього потенціалу студентів, особливостей майбутньої професійної діяльності та ринку праці.

Технологія індивідуалізації професійної підготовки фахівців швейного профілю реалізується протягом трьох етапів: проектно-організаційного, навчально-практичного та професійно-розвивального. Проектно-організаційний етап передбачає, по-перше, визначення на-вчальних та професійних інтересів учнів, їх нахилів та індивідуальних навчальних характеристик; по-друге, організацію їхньої діяльності в межах навчальних проектів та розробку індивідуальних освітніх траєкто-рій. Реалізація навчально-практичного етапу спрямовується на організацію самостійної навчальної діяльності учнів у ході виконання проектних завдань та індивідуалізацію їх аудиторної роботи шляхом застосування комп’ютерних технологій. Професійно-розвивальний етап полягав у формуванні професійних та особистісних якостей фахівця, які набуваються в ході  виробничого навчання й виробничої практики, що має індивідуалізований характер.

Системоутворювальним елементом розробленої технології є самостійна робота, що передбачає широке використання комп’ютерних технологій, методу проектів, які мають за мету забезпечити індивідуалізацію просування учня по освітній траєкторії в межах навчального процесу (Рис.1).  Саме ці позиції в пропонованій технології є наскрізними щодо індивідуалізації навчальної діяльності учнів і в аудиторній,  і в позааудиторній роботі.

Рис. 1. Технологія індивідуалізації професійної підготовки фахівців швейного профілю

Реалізація методу проекту полягає в розробці комплексного міжпредметного проектного завдання, зміст якого визначається відпо-відно до індивідуальних особливостей кожного учня, його навчальних інтересів, уподобань та можливою специфікою професійної діяльності. Виконання проектного завдання здійснюється в чотири етапи (пошуковий, конструкторський, технологічний, оцінний). У роботі визначено зміст діяльності та кореспондуючих обов’язків суб’єктів навчального процесу на етапах проектної роботи учнів.

Використання комп’ютерних технологій з метою індивідуалізації професійної підготовки майбутніх фахівців швейного профілю базується на комп’ютерних програмах САПР швейного виробництва. Обґрун-товано підходи до використання програм САПР швейного виробництва на аудиторних заняттях з дисципліни „Основи конструювання” та визна-чено, що програмні модулі системи САПР „Julivi”, яку використовували при розробці та впровадженні технології індивідуалізації підготовки майбутніх фахівців швейного профілю, дозволяють організувати різнорів-неве аудиторне навчання та контроль знань з дисципліни „Конструю-вання одягу” в професійних навчальних закладах швейного профілю.

Організація самостійної навчальної діяльності на етапах виконання завдань навчальних проектів розпочинається з планування роботи учня. Це планування здійснюється спільно з викладачем дисципліни „Конструювання одягу”, а далі корегується та доповнюється викладачами інших спеціальних дисциплін і майстром виробничого навчання. Викладачі спеціальних дисциплін формулюють завдання, спрямовані на поглиблене опанування навчального матеріалу, важливого для виконання завдань навчального проекту. Завдання з окремих дисциплін можуть також містити деякі позапрограмні аспекти проблеми, що вирішується. Планування роботи та надання індивідуальних завдань зі спеціальних дисциплін орієнтує самостійну навчальну діяльність учнів у напрямку, обраному при формулюванні проектного завдання. Своєчасне виконання індивідуальних завдань учнями дозволяє викладачам працювати з ними на аудиторних заняттях за темами, що стосуються їх проектного завдання, на вищому рівні складності, акцентувати увагу на позапрограмних аспектах змісту проектного завдання.

Вихідним положенням до розробки методичних засад побудови індивідуальних освітніх траєкторій шляхом складання мережевих гра-фіків було визначено їх відповідність навчальним планам спеціальних дисциплін професійних навчальних закладів швейного профілю. Зміст ін-дивідуальних освітніх траєкторій та їх спрямованість визначаються особливістю проектних завдань, які у свою чергу комплексно враховують індивідуально зумовлені навчальні та професійні інтереси учнів. Просування по індивідуальних освітніх траєкторіях забезпечує формування індивідуальних професійних та особистісних якостей учнів, постає мотивуючим чинником й активізує навчальну діяльність учнів.

Індивідуалізація аудиторної роботи з дисципліни „Конструювання одягу” досягається за допомогою комп’ютерної програми САПР швейних виробів „Julivi”, завдяки чому на практичних заняттях поєднується робота викладача з учнями з побудови креслень у стандартному режимі та з учнями, проектне завдання яких було пов’язане з темою уроку. Ці учні мають можливість здійснювати креслення в спосіб та за методикою, передбаченою проектним завданням, яка відрізняється від загальних підходів використанням раніше розроблених учнями дизайнерських і конструкторських рішень та розмірами проектного виробу, що є нестандартними.

Аналіз ефективності педагогічної технології індивідуалізації професійної підготовки майбутніх фахівців швейного профілю визначив підвищення рівня індивідуалізації навчання в експериментальній групі після впровадження розробленої педагогічної технології (Табл. 1, Рис. 2).

Таблиця 1

Оцінка рівня індивідуалізації професійної підготовки учнів професійних навчальних закладів швейного профілю (у балах)

Критерії оцінки рівня індивідуалізації

Констатувальний етап експерименту

Формувальний етап експерименту

КГ

ЕГ

КГ

ЕГ

Навчально-методичний

3,14

3,12

3,09

3,81

Практичний

2,66

2,78

2,92

3,83

Художньо-креативний

2,77

2,84

2,96

3,91

Професійно-особистісний

2,77

2,80

3,12

3,83

Оцінка рівня індивідуалізації

2,56

2,60

3,02

3,84

Оцінка ефективності розробленої педагогічної технології засвідчила, що рівень відповідності навчального процесу індивідуальним навчальним характеристикам та особливостям учнів експериментальної групи підвищився. Результати виробничої практики виявили більш високий рівень відповідності професійної підготовки сучасним вимогам та перспективам їхнього майбутнього робочого місця. Опанування комп’ютерних технологій виробничого призначення та оволодіння навичками їх використання в напрямку вирішення питань виробничого характеру здійснювалося учнями на більш високому рівні.

Рис. 2. Оцінка рівня індивідуалізації навчання в професійних навчальних закладах швейного профілю та її окремих критеріїв

Аналіз результатів формувального етапу експерименту засвідчив ефективність розробленої педагогічної технології індивідуалізації професійної підготовки фахівців швейного профілю.

За результатами дисертаційної роботи можна зробити такі висновки:

1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення проблеми індивідуалізації професійної підготовки майбутніх фахівців швейного профілю, що виявляється в розробці, обґрунтуванні та експери-ментальній перевірці педагогічної  технології досліджуваного процесу.  

2. У ході дослідження історико-педагогічного аспекту проблеми індивідуалізації професійного навчання визначено залежність розвитку підходів до індивідуалізації професійного навчання соціально-виробничими відносинами на різних етапах розвитку суспільства, що може бути представлено у вигляді ланцюга: розвиток виробництва доступність освіти індивідуалізація професійного навчання.

Аналіз філософської та психолого-педагогічної літератури засвідчив наявність різних підходів до визначення поняття „індивідуалізація” (як принцип, форма організації навчального процесу, засіб та технологія).  Індивідуалізацію професійної підготовки майбутніх фахівців представлено як цілеспрямований процес формування та розвитку майбутнього фахівця з урахуванням індивідуальних особливостей студентів, а також процес самореалізації його індивідуальності. Результати аналізу індивідуалізації професійного навчання як психолого-педагогічної проблеми дозволили визначити особливості професійної освіти, що зумовлюють реалізацію принципу індивідуалізації навчання (мета, специфіка організації навчального процесу, характеристики контингенту професійних навчальних закладів та ін.).

Дослідження основних напрямів вирішення проблеми індивідуалізації сучасної професійної освіти надало можливість зробити висновок, що особистісно орієнтований підхід, визнання учня як суб’єкта навчальної діяльності, концепція індивідуалізації навчання засобами інформаційних технологій складають теоретико-методологічне підґрунтя для вирішення досліджуваної проблеми.

3. Визначено, що в сучасних умовах освітні послуги професійних навчальних закладів мають бути спрямовані на задоволення потреб учнів у формуванні знань, умінь та навичок, здатних зробити їх конкурентоспроможними на ринку праці; потреб виробничих підприємств у висококваліфікованих кадрах; суспільства у формуванні творчої, духовно багатої особистості, здатної до саморозвитку. Дослідження тенденцій та особливостей розвитку системи професійної освіти в контексті індивідуалізації навчання фахівців швейного профілю дозволило визначити чинники, що зумовлюють необхідність індивідуалізації навчального процесу в професійних закладах освіти швейного профілю (прискорення процесів суспільно-економічного розвитку, зміна структури ринку праці, стрімкий розвиток інформаційних технологій). Удосконалення процесу підготовки фахівців швейного профілю в зазначених умовах пов’язане з використанням педагогічної технології індивідуалізації професійної підготовки на підставі врахування особливостей кожного учня, його можливого майбутнього робочого місця, що дозволить спрямувати педагогічний вплив на формування та розвиток особистих творчих, професійних та духовних якостей учня.

4. Оцінка рівня індивідуалізації професійної підготовки в професійному навчальному закладі швейного профілю здійснювалася за розробленими критеріями (професійно-особистісний, художньо-креативний, практичний, навчально-методичний) і відповідними показниками та рівнями (високий, достатній, середній, низький). Аналіз реальної практики індивідуалізації навчання в професійних навчальних закладах швейного профілю, проведений на основі розробленої критеріальної бази та методики цієї оцінки, виявив невідповідність навчального процесу в зазначених навчальних закладах потребам та вимогам зацікавлених сторін.

5. Визначення теоретичних засад проблеми дослідження, аналіз результатів констатувального етапу експерименту, особливостей майбутньої професійної діяльності та ринку праці, необхідність урахування взаємозв’язку індивідуалізації та професіоналізації майбутніх фахівців, забезпечення вільно-го вибору індивідуальних освітніх траєкторій студентами стали підґрунтям розробки педагогічної технології індивідуалізації професійної підготовки май-бутніх фахівців швейного профілю, що складається з трьох етапів –  проектно-організаційного, навчально-практичного та професійно-розвивального.

Системоутворювальним елементом розробленої технології є самостійна робота, що передбачає широке використання комп’ютерних технологій, методу проектів в аудиторній та позааудиторній діяльності учнів. Дослідження довело високий рівень ефективності застосування комплексних міжпредметних проектних завдань, комп’ютерних технологій, зокрема комп’ютерної програми САПР „Julivi” швейного виробництва. Побудова індивідуальних освітніх траєкторій шляхом складання мережевих графіків відповідно до навчальних планів спеціальних дисциплін професійних навчальних закладів швейного профілю забезпечує формування індивідуальних професійних та особистісних якостей учнів. Загальною характеристикою впровадженої технології є її комплексність та системність у напрямку застосування індивідуалізованого педагогічного впливу.

6. Упровадження педагогічної технології індивідуалізації професійної підготовки майбутніх фахівців швейного профілю здійснювалося в Луганському вищому професійному училищі сфери послуг, Коледжі технологій та дизайну й Брянківському технолого-економічному технікумі ЛНУ імені Тараса Шевченка, Вищому професійному училищі № 64 (м. Красний Луч, Луганська область) із залученням провідних фахівців підприємств швейного профілю (ВАТ „Глорія джинс”, ЗАТ „Луганська фірма „Лутрі” та ін.). Аналіз упровадження розробленої педагогічної технології засвідчив підвищення рівня індивідуалізації професійної підготовки учнів експериментальної групи порівняно з результатами в контрольній групі.  

Виконана робота не вичерпує всіх аспектів досліджуваної проблеми. Подальший науковий пошук пов’язано з розробкою навчально-методичного забезпечення виробничої практики на засадах варіативності та гнучкості, дослідженням можливостей використання кейс-методу, методу портфоліо в процесі професійної підготовки фахівців швейного профілю.

Основний зміст дисертації відображено в таких публікаціях:

1. Родіонова Н. М. Застосування комп’ютерних технологій на уроках конструювання швейних виробів / Н. М. Родіонова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / ред. кол. : Н. С. Побірченко (гол. ред.) та ін. – К. : Міленіум, 2006. – Вип. 18. – С. 195 – 200.

2. Родіонова Н. М. Організація самостійної діяльності учнів професій-них ліцеїв під час виконання різнорівневих завдань з конструювання одягу / Н. М. Родіонова // Проблеми трудової і професійної підготовки : наук.-метод. зб. / за заг. ред. В. В. Стешенко. – Слов’янськ : СДПУ, 2008. – Вип. 12. – С. 193 – 198.

3. Родіонова Н. М. Індивідуалізація навчання фахівців швейного профілю в контексті розвитку професійної освіти / Н. М. Родіонова // Пе-дагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. / редкол. : Буряк В. К. (гол. ред.) та ін. – Кривий Ріг : КДПУ, 2008. – № 22. – С. 138 – 147.

4. Родіонова Н. М. Індивідуалізація професійного навчання фахівців швейного профілю засобами комп’ютерної техніки / Н. М. Родіонова // Проблеми освіти : наук. зб. – К. : Ін-т інновац. технологій і змісту освіти МОН України, 2009. – Вип. 58. – Ч. 2. – С. 132 – 137.

5. Родіонова Н. М. Технологія індивідуалізації підготовки фахівців швейного профілю шляхом використання методу проектів / Н. М. Родіонова // Освіта Донбасу. – 2009. – № 2. – С. 88 – 95.

6. Родіонова Н. М. Самостійна робота в межах навчальних проектів як засіб індивідуалізації професійної підготовки майбутніх фахівців швейного профілю / Н. М. Родіонова // Освіта Донбасу. – 2009. – № 3 – 4. – С. 41 – 45.

7. Родіонова Н. М. Контроль знань студентів у модульно-рейтинговій системі підготовки фахівців швейного виробництва / Н. М. Родіонова // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту імені Володимира Даля. – 2005. – № 11. – С. 193 – 197.

8. Родионова Н. Н. Организация самостоятельной работы студентов / Н. Н. Родионова // Науковий потенціал світу 2004 : Міжнар. наук.-практ. конф., 1–15 листоп. 2004 р. : тези доп. – Д. : Наука і освіта, 2004. – Т. 44 : Сучасні методи викладання. – С. 41 – 42.

9. Родіонова Н. М. Підходи до організації навчання фахівців швейного виробництва / Н. М. Родіонова // Дні науки 2005 : Міжнар. наук.-практ. конф., 15 – 27 квіт. 2005 р. : тези доп. – Д. : Наука і освіта, 2005. – Т. 26 : Проблеми підготовки фахівців. – С. 29 30.

10. Родіонова Н. М. Аналіз сучасного стану індивідуалізації навчання в професійно-технічних закладах / Н. М. Родіонова // Інноваційні технології в професійній підготовці вчителя трудового навчання: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. – Полтава : ПДПУ, 2007. – Вип. 2. – С.453 – 459.

11. Родионова Н. Н. Некоторые подходы к технологии учебного процесса с использованием индивидуализации обучения при подготовке квалифицированных рабочих швейного профиля / Н. Н. Родионова // Vedecky prumysl evropskeho kontinentu : IV mezinarodni vedecko-prakticka conference, 1 – 15 prosincu 2007 r. : tezise dop. – Praha : Education and science, 2007. – Dil 7 : Pedagogika. – S. 26 – 29.

12. Родионова Н. Н. Психологические предпосылки разно-уровневого обучения при подготовке квалифицированных рабочих швейного профиля /

Н. Н. Родионова // Наука и образование – 2008 : материали за IV Междунар. науч.-практ. конф., 3 – 5 януар. 2008 г. – София : Бял ГРАД-БГ, 2008. – Т. 6 : Педагогически науки. – С. 73 – 75.

Родіонова Н. М. Індивідуалізація професійної підготовки майбутніх фахівців швейного профілю. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. –  Луганськ, 2010.

У дисертації досліджено проблему індивідуалізації професійної підготовки майбутніх фахівців швейного профілю в професійних навчальних закладах.

Визначено особливості підготовки фахівців швейного профілю в професійних навчальних закладах та умови її індивідуалізації. Проаналізовано тенденції й особливості розвитку системи професійної освіти в контексті індивідуалізації професійної підготовки фахівців швейного профілю, що надало можливість розкрити передумови розробки педагогічної технології індивідуалізації професійної підготовки майбутніх фахівців швейного профілю. Розроблено та експериментально впроваджено педагогічну технологію індивідуалізації професійної підготовки майбутніх фахівців швейного профілю, що передбачає організацію самостійної роботи з використанням комп’ютерних технологій, методу проектів в аудиторній і позааудиторній діяльності учнів, комплексних міжпредметних проектних завдань, побудову індивідуальних освітніх траєкторій.

Ключові слова: індивідуалізація, індивідуалізація професійної підготовки, фахівці швейного профілю, педагогічна технологія, комп’ютерні технології, метод проектів, індивідуальна освітня траєкторія, самостійна навчальна діяльність.

Родионова Н. Н. Индивидуализация профессиональной подготовки будущих специалистов швейного профиля. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко. –  Луганск, 2010.

В диссертации исследована проблема индивидуализации подготовки будущих специалистов швейного профиля в профессиональных учебных заведениях.

Исследованы историко-педагогические аспекты проблемы индивидуализации профессионального обучения, определена зависимость развития подходов к индивидуализации профессионального обучения от особенностей социально-производственных отношений на различных этапах развития общества, которая может быть представлена в виде цепочки: развитие производства доступность образования индивидуализация профессионального обучения. На основе анализа философской и психолого-педагогической литературы определено наличие различных подходов к определению понятия „индивидуализация”. Индивидуализация профессиональной подготовки будущих специалистов рассматривается как целенаправленный процесс формирования и развития будущего специалиста с учетом индивидуальных особенностей студентов, а также процесс самореализации их индивидуальности.

Определенно, что в современных условиях образовательные услуги профессиональных учебных заведений должны быть направлены на удовлетворение потребностей учащихся в формировании знаний, умений и навыков, способных сделать их конкурентоспособными на рынке труда, потребностей производственных предприятий в высококвалифицированных кадрах; общества в формировании творческой, духовно богатой, личности, способной к саморазвитию. Усовершенствование процесса подготовки специалистов швейного профиля в современных условиях связано с использо-ванием педагогической технологии индивидуализации профессиональной подготовки на основании учета особенностей каждого учащегося и его возможного будущего рабочего места.

Оценка уровня индивидуализации профессиональной подготовки в профессиональном учебном заведении швейного профиля осуществлялась на основе разработанных критериев (профессионально-личностный, художест-венно-креативный, практический, учебно-методический) и соответствующих показателей и уровней (высокий, достаточный, средний, низкий). Анализ реальной практики индивидуализации обучения в профессиональных учебных заведениях швейного профиля, который был проведен на основе разработанной критериальной базы и методики этой оценки, определил несоответствие учебного процесса в учебных заведениях данного профиля потребностям и требованиям заинтересованных сторон.

Разработана и экспериментально проверена педагогическая технология индивидуализации профессиональной подготовки будущих специалистов швейного профиля, которая состоит из трех этапов (проектно-организационный, учебно-практический и профессионально-развивающий). Системообразующим элементом разработанной технологии является самостоятельная работа, предусматривающая широкое использование компьютерных технологий, метода проектов в аудиторной и внеаудиторной деятельности учащихся. Исследование доказало высокий уровень эффективности применения комплексных межпредметных проектных заданий, компьютерных технологий, в частности компьютерной программы САПР „Julivi” швейного производства. Построение индивидуальных образовательных траекторий путем составления сетевых графиков в соответствии с учебными планами специальных дисциплин профессиональ-ных учебных заведений швейного профиля обеспечивает формирование индивидуальных профессиональных и личностных качеств учащихся. Общей характеристикой внедренной технологии является ее комплексность и системность.

Внедрение разработанной педагогической технологии позволило повысить уровень индивидуализации профессиональной подготовки учащихся экспериментальной группы по сравнению с результатами в контрольной группе.

Ключевые слова: индивидуализация, индивидуализация профессио-нальной подготовки, специалисты швейного профиля, педагогическая технология, компьютерные технологии, метод проектов, индивидуальная образовательная траектория, самостоятельная учебная деятельность.

Rodionova N. M. Individualization of future sewing description specialists' professional training. – Manuscript.

The thesis of the Candidate's Degree in Pedagogics on speciality 13.00.04 – Theory and methods of Professional Education. – Luhansk Taras Shevchenko national university. – Luhansk, 2010.

In dissertation investigated the problem of future sewing description specialists' professional training individualization in professional educational institutions.

Determined peculiarities of sewing description specialists' professional training in professional educational institutions and terms of it's individualization. Analyzed tendencies and peculiarities of professional training system development in the context of future sewing description specialists' professional training individualization, that provided an opportunity to determine suppositions of pedagogical technology of future sewing description specialists' professional training individualization development. Developed and experimentally introduced pedagogical technology of future sewing description specialists' professional training individualization, that assumes organization of independent studying activity with the usage of computer technologies, project method in the class and out class activity of pupils, complex interdisciplinary project tasks, construction of individual educational trajectories.

Key words: individualization, individualization of professional training, sewing description specialists, pedagogical technology, computer technologies, project method, individual educational trajectory, independent educational activity.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47926. Маркетинг та його специфіка в банківській сфері 509.5 KB
  Маркетингова орієнтація передбачає фокусування зусиль і можливостей банку на виявленні реальних і потенційних запитів всіх субєктів економічних відносин і пошуку способів їх найкращого задоволення виходячи з фінансових кадрових організаційних технологічних законодавчих та інших обмежень. Банківський маркетинг традиційно розглядається з двох позицій: як філософія банківського бізнесу і як конкретний спосіб здійснення підприємницької політики банку. Банківський маркетинг це філософія стратегія й тактика банку що спрямовані на...
47927. Муніципальне право як галузь права України 787 KB
  Предметом муніципального права є місцеве самоврядування відносно самостійний вид суспільних відносин пов'язаний з організацією і здійсненням місцевої влади тобто публічної влади влади народу в межах відповідних адміністративнотериторіальних одиниць. Місцеве самоврядування як предмет муніципального права є багатогранним явищем. Зміст місцевого самоврядування полягає насамперед і головним чином у самостійному вирішенні територіальними спільнотами питань місцевого значення. За формою місцеве самоврядування це волевиявлення територіальних...
47928. Предмет і завдання хімії 1.83 MB
  Основні поняття хімії Атом найменша частинка хімічного елемента що має його властивості. Молекула найменша частинка речовини що має її хімічні властивості. Менделєєва: властивості хімічних елементів та їх сполук знаходяться у періодичній залежності від заряду ядра.
47929. Принципи й системи обліку 488 KB
  Основні загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку.Склад і загальна характеристика міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Класифікація систем бухгалтерського обліку.
47930. ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ВІДХИЛЕННЯ У СТАНІ ЗДОРОВЯ 122 KB
  Петриши ПЛАН Стан здоровя школярів у сучасних умовах Оцінка здоровя школярів. Стан здоровя школярів у сучасних умовах В Цільовій комплексній програмі Фізичне виховання здоровя нації вказано що у сучасних умовах в Україні склалася критична ситуація із станом здоровя населення і наводяться дані про те що майже 90 дітей учнів студентів мають відхилення у здоровї. За даними статистики збільшується кількість учнів першого класу які мають відхилення в стані здоровя тобто на початку навчання у школі а в подальші шкільні...
47931. Основні поняття та визначення концепцій операційніх систем 11.08 MB
  Під ресурсами розуміють процесорний час дисковий простір пам'ять засоби доступу до зовнішніх пристроїв. У разі просторового розподілу ресурс доступний декільком споживачам одночасно при цьому кожен із них може користуватися частиною ресурсу так розподіляється пам'ять. У багатозадачних системах у пам'ять комп'ютера стали завантажувати кілька програм які виконувалися на процесорі навперемінно. Надання задачам справедливої частки ресурсів пам'яті процесора дискового простору тощо.
47932. Предмет і завдання геодезії, її звязок з іншими науками 3.12 MB
  Геодезія - це наука, яка розглядає методи та способи вимірювання земної поверхні, застосування яких дає можливість визначати форму і розміри землі, а також робити зйомку (вимірювання) окремих її частин для зображення на картах, планах використовуваних для створення різних інженерних споруд
47933. Правила та безпека дорожнього руху 2.03 MB
  ЛЕКЦІЇ І з предмету Правила та безпека дорожнього руху для студентів спеціальності 5. Ці Правила відповідно до Закону України Про дорожній рух встановлюють єдиний порядок дорожнього руху на всій території України. Інші нормативні акти що стосуються особливостей дорожнього руху перевезення спеціальних вантажів експлуатація транспортних засобів...