65387

ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ДОЗУВАННЯ І РОЗРОБКА РЕШІТНОГО ДОЗАТОРА КОНЦЕНТРОВАНИХ КОРМІВ

Автореферат

Производство и промышленные технологии

Тому створення конструкції і обґрунтування оптимальних параметрів решітного дозатора з вібророзрідженою подачею концентрованих кормів є актуальним і перспективним науковоприкладним завданням для розвитку тваринницької галузі України...

Украинкский

2014-07-29

962.5 KB

4 чел.

PAGE  1

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА

Русальов Олександр Михайлович

УДК 621.929.7

ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ДОЗУВАННЯ І РОЗРОБКА РЕШІТНОГО ДОЗАТОРА КОНЦЕНТРОВАНИХ КОРМІВ

05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Харків – 2010

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка Міністерства аграрної політики України.

Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент

Бойко Іван Григорович, Харківський національний технічний університет

сільського господарства імені Петра Василенка,

доцент кафедри технічних систем і технологій тваринництва ім. Б.П. Шабельника.

Офіційні опоненти: доктор технічних наук , старший науковий співробітник

Шацький Віктор Васильович, Таврійський державний агротехнологічний університет, професор кафедри механізації тваринництва.

кандидат технічних наук, доцент

Бакум Микола Васильович, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, професор кафедри сільськогосподарських машин.

Захист відбудеться 29 жовтня  2010 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.832.01 в Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка за адресою: 61002, м. Харків, вул. Артема, 44.

Автореферат розісланий 24 вересня 2010 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради                                                   О.Д. Черенков
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сучасний етап розвитку тваринництва в Україні характеризується перетвореннями, що виникли в умовах ринкових відносин і вступу до СОТ та вимагають від виробників нових підходів, які забезпечать конкурентоспроможність продукції за рахунок зниження її собівартості та підвищення продуктивності тварин.

Основним джерелом зростання продуктивності тварин і зниження собівартості тваринницької продукції є раціональне використання концентрованих кормів. В структурі собівартості доля кормів складає близько 50 %. Особливо це стосується концентрованих кормів, які, в залежності від виду тварин і птиці, в раціонах складають від 10 до 90 %. Раціональне використання концентрованих кормів можливе тільки при збагаченні їх вітамінами, мікроелементами і біологічно активними добавками, які сприяють підвищенню продуктивності на 20…25 % і знижують їх витрати на 15…20 %.

Проведеним аналізом попередніх досліджень встановлено, що основним напрямком удосконалення збагачення концентрованих кормів є підвищення якості їх дозування і розподілення кормових добавок по всьому об’єму корму, що дозується.  

Збагачення концентрованих кормів доцільно виконувати в безперервному технологічному режимі, забезпечивши при цьому дозовану їх подачу в вібророзрідженому стані. Це створить умови рівномірного розподілення добавок по всій масі концентрованого корму.

Дозування концентрованих кормів з одночасним їх вібророзрідженням не досліджувалося і вимагає подальшої наукової розробки. Тому створення конструкції і обґрунтування оптимальних параметрів решітного дозатора з вібророзрідженою подачею концентрованих кормів є актуальним і перспективним науково-прикладним завданням для розвитку тваринницької галузі України.

Зв'язок роботи з науковими програмами,  планами, темами.

Робота виконана у відповідності: з Державною цільовою програмою «Реалізація технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 2011 року»; з регіональною програмою «Найважливіші проблеми АПК на період до 2011 р.»; з розділом комплексної теми науково-дослідних робіт ХНТУСХ ім. Петра Василенка «Розробка і удосконалення технологічних процесів виробництва продукції тваринництва і засобів механізації їх виконання на період 2006-2010 рр.»; з науково-дослідною роботою «Обґрунтування параметрів процесу дозування і розробка решітного дозатора концентрованих кормів» (ДР №0106 U008970, 2006-2011 рр.).

Мета і завдання дослідження.

Метою роботи є підвищення ефективності процесу дозування концентрованих кормів шляхом їх вібророзрідження дозуючим пристроєм та обґрунтуванням конструктивно-режимних параметрів нового решітного дозатора.

Для досягнення поставленої мети визначені наступні завдання дослідження:

- провести аналіз існуючих конструкцій дозаторів сипучих матеріалів, результатів теоретичних і експериментальних досліджень процесу дозування та визначити напрямки удосконалення їх конструкцій;

- розробити математичну модель процесу висипання концентрованих кормів з наддозаторного бункера з кільцевим випускним отвором з урахуванням його конструктивних параметрів і механіко-технологічних властивостей кормів;

- одержати математичні залежності рушійної сили і сили опору руху концентрованих кормів в бункері від його геометричних параметрів, та визначити параметри випускного отвору бункера;

- розробити математичну модель процесу дозування концентрованих кормів решітним дозатором та проаналізувати залежності зміни продуктивності від його конструктивно-кінематичних параметрів;

- виконати експериментальні дослідження та визначити якісні показники технологічного процесу дозування і оптимальні конструктивно-кінематичні параметри дозатора з урахуванням властивостей концентрованих кормів;

- розробити, виготовити, провести виробничі випробування  і впровадити розроблений решітний дозатор, визначити техніко-економічну ефективність його застосування.

Об'єкт дослідження: технологічний процес дозування концентрованих кормів, зв'язок його з конструктивно-кінематичними параметрами решітного дозатора і механіко-технологічними властивостями кормів.

Предмет дослідження: обґрунтування параметрів процесу дозування і розробка решітного дозатора концентрованих кормів.

Методи дослідження: теоретичні дослідження виконані із застосуванням основних положень механіки суцільних середовищ, векторного числення, теорії розмірностей і сучасних методів моделювання. Експериментальні дослідження проведені на виготовлених експериментальних установках. Обробка результатів експериментальних досліджень виконана із застосуванням положень теорії вірогідності і математичної статистики та використанням програмного забезпечення «Mathcad», «MatLab», «Exсel». Для визначення оптимального співвідношення значень параметрів процесу дозування використана методика планування багатофакторного експерименту.

Наукова новизна одержаних результатів:

- для забезпечення безперебійного висипання концентрованих кормів з розробленого наддозаторного бункера з кільцевим випускним отвором вперше методом усереднення визначені закономірності зміни рушійних сил та сил опору, які виникають в бункері, в залежності від його параметрів та механіко-технологічних властивостей кормів [2-4, 7];

- для визначення технологічних показників процесу дозування вперше за допомогою теорії розмірностей одержані математичні залежності продуктивнос-ті нового решітного дозатора від геометричних параметрів решіт, частоти і амплітуди їх коливань [5];  

- для оцінки впливу процесу дозування решітним дозатором на якість роботи вперше виконано комплексне обґрунтування його конструктивно-кінематичних параметрів з урахуванням механіко-технологічних властивостей концентрованих кормів [6].

Практичне значення одержаних результатів. Розроблена і обґрунтована нова конструктивно-технологічна схема решітного дозатора, яка забезпечує подачу концентрованих кормів в вібророзрідженому стані і знижує нерівномірність їх дозування до 3,8 %.

На підставі результатів досліджень розроблена методика проектування і розрахунку решітного дозатора концентрованих кормів, а також визначені його конструктивно-кінематичні параметри.

Розроблене та виготовлене лабораторне устаткування для оцінки якості роботи дозаторів використовується в навчальному процесі по кафедрі технічних систем і технологій тваринництва ім. Б.П.Шабельника ХНТУСГ ім. Петра Василенка.

Результати проведених досліджень та конструкторська документація решітного дозатора сипучих матеріалів впроваджені на ДП ДАК «Хліб України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів».Виробничі випробування розробленого решітного дозатора проведені в агрофірмі «Україна» Буринського району Сумської області. Економічний ефект від зниження експлуатаційних витрат склав 6424 грн, додатковий, за рахунок збільшення продуктивності тварин, - 69,5 тис. грн.

Особистий внесок здобувача. Основні результати дисертаційної роботи здобувачем одержані самостійно. У наукових працях, виконаних в співавторстві, особистий внесок полягає в наступному: [1] – виконано аналіз способів дозування сипучих матеріалів і визначені основні напрями їх вдосконалення; [2] – визначені закономірності зміни рушійних сил, які виникають в бункері в залежності від його геометричних параметрів; [3, 4] - теоретично визначена рушійна сила, яка сприяє гідравлічному висипанню сипучого матеріалу із бункера; [8] - запропонована конструктивно-технологічна схема решітного дозатора.

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи доповідались: на ІІІ, ІV, V, VІ міжнародних науково-практичних конференціях (МНПК) «Технічний прогрес в АПК» (ХНТУСГ ім. Петра Василенка, Харків, 2005-2008 рр.);на IV, VI, VII МНПК «Проблеми технічного сервісу сільськогосподарської техніки» (ХНТУСГ ім. Петра Василенка, Харків, 2005, 2007, 2009 рр.);на МНПК «Проблеми технічного сервісу сільськогосподарської техніки» (ДДАУ, Дніпропетровськ, 2007 р.); на VIII, XV МНПК «Сучасні проблеми землеробської механіки та технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» пам’яті академіка П.М. Василенка (ННЦ «ІМЕСГ, Глеваха, 2007 р.), на Х МНПК «Сучасні проблеми землеробської механіки» пам’яті академіка П.М. Василенка (ДДАУ, м. Дніпропетровськ, 2009 р); на VIII МНМК «Технічне забезпечення інноваційних технологій в АПК» (ХНТУСГ ім. Петра Василенка, Харків, 2010 р.).

Публікації. Результати дисертаційної роботи опубліковані в 8 наукових статтях фахових видань, у тому числі 3 – підготовлено самостійно. Одержано 2 патенти України на винахід.

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, 5 розділів, загальних висновків, 9 додатків і списку використаних джерел з 129 найменувань. Повний обсяг дисертації викладено на 202 сторінках комп’ютерного текс-ту (основна частина - 179 сторінок), в тому числі містить 56 рисунків, 8 таблиць і 8 додатків на 23 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтована актуальність теми, викладено зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами, сформульована мета, завдання досліджень, наведено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів.

У першому розділі проведено аналіз відомих досліджень процесу дозування концентрованих кормів, конструкцій дозаторів і наддозаторних бункерів, методів оцінки якості дозування, визначені напрями, і поставлені завдання на проведення робіт по удосконаленню якості процесу дозування з формуванням потоку у вібророзрідженому стані.

Дослідженню процесів дозування сипучих матеріалів присвячені роботи Ю.Д. Відінєєва, П.М. Василенка, І.І. Ревенка, Р.М. Рогатинського, Г.М. Кукти, Л.Я. Степука, А.А. Артюшина, В.В. Шацького, В.Я. Черкуна, М.В. Брагинця, Л.М. Куцина, В.І. Сироватки, К.В. Алфьорова, С.П. Орлова, І.Г. Бойка та ін.

Конструкції наддозаторних бункерів і випускних отворів у вигляді прямо кутників і кіл досить повно розглянуті в роботах Л.Б. Гячева, К.В. Алфьорова, Р.Л. Зенкова, В.В. Краснікова, І.І. Качанова, А.А.Артюшина, В.В. Шацького та ін.

Проведеним аналізом досліджень процесу дозування концентрованих кормів, як технологічної операції при приготуванні кормової суміші, встановлено, що для інтенсифікації процесу змішування корми доцільно подавати в спеціальну камеру в вібророзрідженому стані. Тому створення конструкцій дозаторів, які забезпечать задану точність дозування і подачу сипучого матеріалу в вібророзрідженому стані, є перспективним напрямком удосконалення технологічних процесів приготування збагаченої кормової суміші для тваринництва і птахівництва. Окрім цього, встановлено, що на якість дозування впливають також будова наддозаторного бункера, який забезпечує стабільне надходження сипучого матеріалу, та конструкція самого дозуючого пристрою.

У другому розділі наведені теоретичні дослідження процесу дозування, які передбачали вивчення умов рівноваги і висипання сипучого середовища в залежності від геометричних параметрів бункера і випускного отвору. Створено математичну модель залежності продуктивності решітного дозатора від геометричних параметрів нижнього решета, частоти і амплітуди коливань решіт та механіко-технологічних властивостей сипучого середовища.

Для дослідження умов висипання концентрованого корму із бункера з кільцевим отвором визначені його параметри, при яких рівновага сипучого середовища порушується і починається процес висипання. Встановлено критерій порушення рівноваги і перевірено його виконання. Для вирішення задачі використано теорію граничної рівноваги.

Розроблений наддозаторний бункер складається з двох зон: зовнішньої 1 – для концентрованого корму; внутрішньої 2 – для біологічно активних добавок (рис. 1).

Для визначення умов висипання сипучого матеріалу з зовнішньої зони бункера 1 з кільцевим випускним отвором розглянуто повздовжній його перетин, утворений напівплощиною, що проходить через ось симетрії  (рис. 2). Зовнішня конусна поверхня S2 бункера 1 утворена твірною А2А3. Внутрішня S1 – складається з двох конусних поверхонь, утворених твірними А1С і СА4, що поєднані в т.С. На сипуче середовище, що знаходиться в бункері, діє сила тяжіння, під впливом якої відбувається деформація середовища, і виникає його напружений стан. Вважаємо, що середовище в бункері утримується в рівновазі так, що нижня S0 і верхня S3 площини є нерухомими.

Рис. 1. Схема розробленого наддозаторного бункера: 1 – зовнішня зона бункера для концентрованого корму; 2 – внутрішня зона бункера для біологічно активних добавок

Рис. 2. Розрахункова схема наддозаторного бункера

Вирішення задачі виконано в системі векторного числення в циліндричній системі координат , ось  якої співпадає з віссю симетрії бункера та спрямована вертикально вгору. В цьому випадку вектор переміщень має нульову трансверсальну складову  і ненульові радіальну і вертикальну складові . Вирішення задачі проведено з застосуванням векторного аналізу і тензорного числення. Фізичні компоненти тензора деформації і тензора напруження в циліндричній системі координат мають вигляд:

,    (1)

, (2)

де λ і μ – фізичні константи, пов'язані з модулем Юнга  і коефіцієнтом Пуасона  співвідношеннями .

Рівновага для осесиметричних розв’язків в циліндричній системі координат має два співвідношення:

   (3)

де ρ – насипна щільність сипучого корму; - прискорення вільного падіння.

Умови на вільних поверхнях  (z= - висота бункера) зводяться до рівнянь:

.     (4)

Для вирішення завдання про рівновагу середовища в бункері використано метод усереднення за площею поперечного перетину бункера. Для цього вертикальна складова вектора  представлена у усередненому по поперечному перетину бункера значенні:

.      (5)

Радіальна складова  апроксимується лінійною по  залежністю, вибираючи її так, щоб точки поперечного перетину A і B ковзали по стінках бункера (рис.2):

,     (6)

де  - рівняння ліній  та ;
- похідні рівнянь ліній
R1 та R2. Підставляючи (5) і (6) в перше рівняння (3) і, застосовуючи оператор усереднювання, що має вигляд:

, (7)

та в результаті перетворень одержано диференціальне рівняння другого порядку щодо невідомої функції :

    (8)

з коефіцієнтами , залежними від змінної  і правою частиною:

.      (9)

Граничні умови для функції  витікають з  (4):

.      (10)

Рішення задачі (8-10) визначає стан, що задається тензором напруження (2), де  і  обчислюються за залежностями (5) і (6). Ненульові компоненти цього тензора напруження мають вигляд:

.   (11)

У цьому стані на середовище з боку конусних стінок бункера діє напруження , вертикальні складові якого прагнуть утримувати об'єм середовища у разі звільнення поверхонь S0 та S3. Необхідною умовою початку руху середовища в бункері є перевищення проекції на ось  сили тяжіння (рушійної сили) над проекцією на цю ж ось головного вектора поверхневих сил  (сили опору руху), тобто виконуватиметься нерівність:

,      (12)

де Gz – сила тяжіння (рушійна сила) сипучого матеріалу; Tz – проекція головного вектора поверхневих сил  (сили опору руху) на ось .

Рушійна сила сипучого середовища в бункері дорівнює

.      (13)

Напруження  на поверхнях  визначається через тензор напруження співвідношенням:

,      (14)

де  - проекція напруження на -у ось вибраної системи координат  - фізичні компоненти вектора нормалі і тензора напруження відповідно (по k підсумовуванню від 1 до 3).

Головний вектор  цих поверхневих сил є інтегралом:

,  (15)

де  - орти вибраної системи координат.

При обчисленні інтегралів, що входять в співвідношення (15), необхідно знати елемент площі . Якщо позначити через  дугу лінії або , то вийде . Тоді, з урахуванням осьової симетрії задачі, матимемо наступні вирази для  і :

 (16)

Введемо одиничні вектори, які нормальні до ліній  і  (рис.2):

.   (17)

Після підстановки (17) в перше співвідношення (16) отримаємо:

.  (18)

В результаті розв’язання математичної моделі (13), із застосуванням програмного забезпечення OS Windows Matlab 7,0, одержані закономірності змін рушійної сили та сили опору руху концентрованого корму, які представлені в вигляді графічних залежностей від геометричних розмірів випускного отвору з урахуванням механіко-технологічних властивостей кормів (рис. 3). Внутрішній радіус складає 0,1 м.

Рис. 3. Залежності рушійної сили () і сили опору руху () концентрованих кормів від зовнішнього радіусу кільцевого випускного отвору та кута нахилу зовнішньої стінки бункера α при внутрішньому радіусі r1 = 0,1 м. для: 1 – комбікорму; 2 – дерті ячмінної; 3 – висівок пшеничних

Аналізом графічних залежностей встановлено, що для комбікорму зростання рушійної сили від 310 Н до 490 Н і, відповідно, зменшення сили опору від 660 Н до 120 Н відбувається при збільшенні зовнішнього радіуса отвору  від 0,1 м до 0,2 м та кута нахилу зовнішньої стінки бункера α від 63º до 82º. Висипання комбікорму для наведеного випадку відбувається при > 0,136 м та α > 69º. 

Для математичного описання технологічного процесу дозування концентрованих кормів розглянемо будову розробленого дозатора. Решітний дозатор має бункер, в нижній частині якого розташований дозуючий пристрій у вигляді двох решіт діаметром  (рис. 4), які мають можливість здійснювати зворотно-обертальні коливання. Решета мають отвори, які розташовані по його перимет-ру в смузі шириною . Отвори верхнього решета мають діаметр більший діаметру склепоутворювання, отвори нижнього – менший, тобто  (рис. 5). Решета розташовані горизонтально. Відстань  між ними менша висоти склепінь, що утворюються над отворами нижнього решета. В початковий момент часу отвори решіт можуть або знаходитися на одній осі, як це зображено на рис. 5, або бути зміщеними.

Рис. 4. Схема розробленого дозуючого пристрою

Рис. 5. Схема розташування отворів решіт: hp – відстань між решетами; hc – висота склепіння; d1 і d2 – відповідно діаметри верхнього і нижнього решіт

Під час надходження концентрованого корму на дозуючий пристрій над отворами нижнього решета утворюються статично стійкі склепіння, які переш-коджають витіканню корму.

Як показують експерименти, поверхня склепіння, що утворюється, у разі круглого отвору близька до параболоїда обертання, вершина якого лежить на осі отвору та основа з ним співпадає (рис. 5). Висота склепіння  і діаметр його основи  не є незалежними параметрами. Вони зв'язані співвідношенням:

     (19)

де  - емпіричні коефіцієнти, що враховують механіко-технологічні властивості концентрованих кормів.

Склепіння, що утворилося, є стійкою структурою. Тому для подальшого висипання матеріалу через отвір необхідно його зруйнувати. Це відбувається при здійсненні решетами зворотньо-обертальних коливань.

Для встановлення кількісних характеристик висипання сипучого матеріалу через отвір решета застосована теорія розмірностей, а саме -теорема, яка стверджує, що будь-який фізичний закон, що має вираз у виді , де  - якийсь набір величин, що визначають фізичне явище, може бути представлений у вигляді:

,    (20)

де  та аргументи функції  є безрозмірними величинами.

Дана теорема використана для визначення об'ємної витрати  концентрованого корму за секунду через отвір нижнього решета. Як визначальні параметри вибрані:  - площа отвору;  - число коливань решіт за секунду;  - інтенсивність обертальних коливань решіт ( - амплітуда відносного зсуву точок зовнішнього кола нижнього решета);  - прискорення віль-ного падіння.

Роль первинних величин грають  і : , .

В ролі вторинних або похідних величин виступають Q1,  j та g. Тоді

.      (21)

Розмірності похідних величин відповідно такі:

Безрозмірні величини, що входять у співвідношення (20), позначимо так:

 (22)

Безрозмірні величини носять назву:  - число Фруда "обертальне", а  - число Фруда. Тоді залежність (20) буде мати наступний вигляд:

.

Підставляючи вираз для розмірної величини  із співвідношення (22) отримаємо:

.     (23)

Тобто витрата сипучого матеріалу через отвір є функцією двох безрозмірних параметрів  та . У залежності (23) залишається невизначеною сама функція . Її вигляд визначається з явних або додаткових міркувань, як правило, із залученням експериментів. Для побудови цієї залежності використаємо аналогію із витіканням рідини з резервуару через отвір:

,      (24)

де  - емпіричний коефіцієнт, ; - тиск на вході в отвір.

Склепіння, яке утворилося над отвором, стримує шари концентрованого корму, які розміщені вище. Тоді можна прийняти, що  визначається тиском об'єму  середовища, яке лежить над отвором (рис. 5). Вважаючи середовище однорідним, а тиск по отвору рівномірно розподіленим, маємо:  .

Рівняння зведення в циліндричній системі координат , ось  якої співпадає з отвором, можна записати у вигляді:

Тоді:

   (25)

де  обчислюється за (19). У цьому випадку  а витрата сипучого матеріалу буде:

.     (26)

Перетворимо отриманий вираз і приведемо його до вигляду:

.  (27)

Порівняння (23) і (26) свідчить, що

,

де  функція, яка визначається на основі експериментальних даних і непрямих міркувань.

Вібрація, що діє на концентрований корм, викликає його вібророзрідження і зниження вібров'язкості, що сприяє ефективнішому висипанню середовища через отвір. Як видно, із (22) для числа Фруда обертального  із збільшенням інтенсивності коливальних обертань  число Фруда зменшується (зворотня до нього величина  збільшується). Тому із збільшенням  величина  зростає від нуля до асимптотичного значення, відповідного витіканню нев'язкої рідини. Як апроксимуюча функція прийнята експоненціальна залежність:

    (28)

з емпіричними константами .

Позначимо через  число отворів решета. Тоді об'ємну витрату сипучого матеріалу за секунду через решето на основі (27) і (28) можна записати у вигляді:

  (29)

Підставляючи в (29) , остаточно отримаємо наступне співвідношення:

   (30)

Розв’язання математичної моделі процесу дозування концентрованих кормів решітним дозатором представлені у вигляді графічних залежностей його продуктивності (рис. 6).

 

а      б

Рис. 6. Залежності продуктивності дозатора: а  від діаметрів отворів нижнього решета при: 1 – А = 0,01 м; 2 – А = 0,005 м; 3 – А = 0,002 м; б – від амплітуди коливань при: 1 – d2 = 0,008 м; 2 – d2 = 0,007 м; 3 – d2 = 0,006 м

Аналізом результатів досліджень встановлено, що продуктивність решітного дозатора зростає від 4,6×10-4 до 9×10-4 м3/с при збільшенні діаметра отворів нижнього решета від 0,004 до 0,009 м. Зростання продуктивності від 5,4×10-4 до 8,4×10-4 м3/с відбувається при збільшенні амплітуди від 0,003 до 0,009 м. Це дає можливість зміною амплітуди регулювати продуктивність решітного дозатора .

У третьому розділі наведено програму та методику проведення експериментальних досліджень решітного дозатора концентрованих кормів.

Наведені методики досліджень механіко-технологічних та фізичних властивостей кормів, що дозуються.

Експериментальні дослідження процесу дозування концентрованих кормів розробленим решітним дозатором проведені на установці, що показана на рис.7. 

Загальний вигляд решітного дозуючого пристрою вказано на рис.8.

Для визначення механіко-технологічних та пружних властивостей концентрованих кормів розроблені прилади, за допомогою яких визначені значення коефіцієнти внутрішнього тертя та тертя по стінці бункеру, а також прилади для визначення коефіцієнта Пуассона, модуля Юнга (рис. 9, а) і висоти склепінь (рис. 9, б), які утворюються над отворами решіт.

У четвертому розділі за результатами експериментальних досліджень проведена перевірка адекватності теоретичних досліджень і наведені результати виконання багатофакторного експерименту по визначенню оптимальних параметрів решітного дозатора.

Експериментальні дослідження проведені на трьох видах концентрованих кормів: комбікормі, ячмінній дерті та пшеничних висівках.

Експериментально визначені механіко-технологічні і пружні властивості досліджуваних концентрованих кормів, які використані при моделюванні процесу дозування. Одержані результати наведено в табл.. 1.

Рис. 7. Загальний вигляд установки для дослідження процесу дозування концентрованих кормів: 1 – рама; 2 – решітний дозатор; 3 – шнек; 4 – пробовідбірник; 5 - контрольно-вимірю-вальний комплекс; 6 – бункер запасу кормів

Рис. 8. Загальний вигляд решітного дозуючого пристрою

 

  а       б

Рис. 9. Прилади для визначення: а - коефіцієнта Пуассона і модуля Юнга концентрованих кормів; б - для визначення висоти склепінь

Визначено, що висота склепінь в залежності від діаметрів отворів описується емпіричною залежністю , де k – емпіричний коефіцієнт; dч – середній розмір частинки концентрованого корму, мм; dс – діаметр отвору, над яким утворюються склепіння, мм;  - коефіцієнт внутрішнього тертя. Коефіцієнт k для пшеничних висівок складає 2,0, для ячмінної дерті – 2,5, а для комбікорму – 2,83.

Таблиця 1

Механіко-технологічні і пружні властивості концентрованих кормів

Найменування

корму

Вологість,%

Насипна

щільність, кг/м3

Коеф. тертя

по металу

Коеф. внутр.

тертя

Середній розмір частинок, м×10-3

Коефіцієнт

Пуассона

Модуль Юнга, Па×105

W*

dч

ν

Е

Висівки

пшеничні

12,7

437

0,41–0.43

0,82–0.86

0,8

0,28

1,454

Дерть

ячмінна

12,3

572

0,4–0,5

0,76–0,84

1,2

0,26

4,290

Комбікорм

12,1

652

0,46–0,52

0,70–0,74

1,5

0,25

7,198

Порівнянням результатів теоретичних і експериментальних одержаних залежностей (рис. 10) продуктивності решітного дозатора від діаметрів отворів нижнього решета і амплітуди його коливання підтверджено адекватність математичної моделі з довірчою ймовірністю 95 %, оскільки експериментальний критерій Фішера менше табличного (

 

  а       б

Рис. 10. Залежності продуктивності дозатора: а - від діаметрів отворів ниж-нього решета; б - від амплітуди коливань; 1 – комбікорм, 2 – дерть ячмінна,
3 – висівки пшеничні; () - теоретичні; () – експериментальні дос-лідження

Експериментальними дослідженнями встановлено, що продуктивність дозатора при збільшенні діаметра отворів нижнього решета від 4 до 9мм зростає при дозуванні: комбікормів від 1,25 до 1,95 т/год, ячмінної дерті від 0,7 до 1,5 т/год; пшеничних висівок від 0,42 до 1,23 т/год. Аналогічно при зміні амплітуди коливань від 2 мм до 9 мм: для комбікормів – 0,96…2,13 т/год; для ячмінної дерті – 0,7…1,51 т/год; для пшеничних висівок – 0,4…1,2 т/год.

Експериментальні залежності продуктивності решітного дозатора від частоти коливань представлені на рис. 11. Аналізом експериментальних залежностей встановлено, що при збільшенні частоти коливань решіт дозатора від 15 до 19 с-1 відбувається збільшення його продуктивності при дозуванні: комбікормів – від 1,1 до 2,1 т/год; ячмінної дерті – від 0,7 до 1,55 т/год; пшеничних висівок – від 0,5 до 1,25 т/год. При збільшенні частоти коливань вище 18 с-1 інтенсивність росту продуктивності дозатора зменшується. Тому в якості керуючого параметра, за допомогою якого можна змінювати продуктивність дозатора, приймаємо частоту коливань до 18 с-1.

Рис. 11. Залежності продуктивності дозатора від частоти коливань решіт: 1 – комбікорм; 2 –  дерть ячмінна; 3 – висівки пшеничні; () – експериментальні; () – теоретичні дослідження

Експериментально також визначено, що потужність приводу решітного дозатора складає 0,880 кВт.

Плануванням багатофакторного експерименту з критерієм оптимізації – нерівномірність дозування – отримано рівняння регресії в наступному вигляді:

,   (32)

де х1 – частота коливання решіт; x2 – амплітуда коливання решіт; х3 – діаметр отворів нижнього решета.

Рис.12. Графік поверхонь відгуку та її двомірний перетин при х1 = 0 

Перевірка рівняння за допомогою критерію Фішера підтвердила адекватність моделі з 95% вірогідністю. В результаті канонічного перетворення рівняння та аналізу одержаних поверхонь відгуку (рис.12 при х1 = 0. При х2 = 0 та х3 = 0 вигляд поверхонь однотипний, відрізняється тільки нерівномірність дозування) встановлені оптимальні значення конструктивно-кінематичних параметрів розробленого решітного дозатора концентрованих кормів: амплітуда коливань решіт складає А = 5,5…6,0 мм, діаметр отворів нижнього решета d2 = 6,5…7,5 мм, частота коливань решіт n = 15…16,5 с-1. Нерівномірність дозування при цьому дорівнює 3,61…3,80 %.

У п’ятому розділі наведено результати виробничих випробувань, впроваджень і розрахунки техніко-економічної ефективності застосування розробленого решітного дозатора.

Результати досліджень та робочі креслення відцентрового змішувача з решітним дозатором, згідно з госпдоговірною темою, передані до ДП ДАК «Хліб України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів».

Виробничі випробування решітного дозатора проведені в агрофірмі «Україна» Буринського району Сумської області при збагаченні комбікормів біологічно активними кормовими добавками. Експлуатація дозатора підтвердила високу ефективність його роботи.

Виробничими випробуваннями розробленого решітного дозатора встановлено, що якість процесу дозування концентрованих кормів відповідає зоотехнічним вимогам, а нерівномірність дозування не перевищує 3,8%. При цьому питомі енергоємність і металоємність процесу дозування знижені: з 2,2 до 0,11 кВт·год/т (в 20 разів); з 0,29 до 0,02 кг/т (в 14,5 разів) відповідно, а експлуатаційні витрати з 12,46 до 10,74 грн/т (в 1,2 разів). Річний економічний ефект від використання розробленого решітного дозатора в агрофірмі «Україна» Буринського району Сумської області при відгодівлі 3 тис. голів свиней в порівнянні з серійним дозатором ДДТ склав: від зниження експлуатаційних витрат – 6424 грн. на один дозатор, а додатковий ефект від збільшення продуктивності свиней - 69,5 тис. грн.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що виявляється в створеному математичному моделюванні процесу дозування концентрованих кормів як напруженого стану сипучого середовища в наддозаторному бункері з керованим вібророзрідженням в розробленому решітному дозаторі. Це підвищило техніко-економічні показники процесу дозування концентрованих кормів.

Головними підсумками виконаної роботи є наступні результати:

1. Проведеним аналізом відомих досліджень процесів, способів і конструк-цій дозаторів сипучих матеріалів встановлено, що існуючі пристрої для безперервної подачі сипучих матеріалів не розраховані на дозовану видачу концентрованих кормів у вигляді вібророзрідженого потоку із заданими механіко-технологічними параметрами. Вони мають недостатню точність дозування та високу енергоємність. Для інтенсифікації процесу дозування необхідно розробити нову конструкцію решітного дозатора з безперервною подачею потоку комбікормів в вібророзрідженому стані, що є передумовою їх якісного змішування з добавками. Для визначення конструктивно-кінематичних параметрів розробленого решітного дозатора необхідно виконати теоретичні та експериментальні дослідження, які дозволять розраховувати і керувати технологічними показниками процесу дозування.

2. Виконаними теоретичними дослідженнями та математичним моделюванням висипання концентрованих кормів із бункера з кільцевим випускним отвором встановлено:

- зростання рушійної сили від 310 до 485 Н при збільшенні кута нахилу зовнішньої стінки наддозаторного бункера від 630 до 820 і, відповідно, зменшення сили опору від 650 до 120 Н;

- значення мінімального кута нахилу зовнішньої стінки наддозаторного бункера, яке дорівнює 690, забезпечує гідравлічний вид висипання концентрованих кормів;

- мінімальне значення зовнішнього радіуса кільцевого отвору наддозаторного бункера, при внутрішньому радіусі 0,1 м, повинно бути не менше 0,136 м.

3. Аналізом результатів математичного моделювання висипання концентрованих кормів через решітний дозуючий пристрій визначено:

- зростання продуктивності дозатора від 4,7×10-4 до 9×10-4м3/с відбувається при збільшенні діаметрів отворів нижнього решета від 4×10-3 до 9×10-3м та при фіксованих коливальних амплітуді А=6×10-3м і частоті п=16 с-1;

- зростання продуктивності дозатора від 5,4×10-4 до 8,5×10-4м3/с має місце при збільшенні амплітуди коливань решіт від 3×10-3 до 9×10-3м та при діаметрі отворів нижнього решета d2=8×10-3м і частоті коливань п=16с-1.

4. Для моделювання процесів дозування експериментально визначені механіко-технологічні властивості концентрованих кормів: насипна щільність ρ = 437…652 кг/м3; середній розмір частинок концентрованих кормів dч = 0,8…1,5×10-3 м; коефіцієнт тертя по сталі – ƒ = 0,41…0,52; коефіцієнт внут-рішнього тертя - ƒвн= 0,7…0,86; коефіцієнт Пуассона ν = 0,25…0,28; модуль Юнга Е = 1,45…7,20×105 Па. Експериментально визначено, що висота склепінь, в залежності від діаметрів отворів, середнього розміру частинок концентрованого корму та коефіцієнта внутрішнього тертя описується емпіричною залежніс-тю виду . Коефіцієнт k для пшеничних висівок складає 2,0, для ячмінної дерті – 2,5, а для комбікорму – 2,83.

5. Експериментальними дослідженнями розробленого решітного дозатора концентрованих кормів встановлено:

- зростання продуктивності решітного дозатора від 0,4 до 2,1 т/год відбувається при зміні амплітуди коливань решіт від 2×10-3 до 9×10-3 м та при збільшенні діаметра отворів нижнього решета від 4×10-3 до 9×10-3 м, частоти коливань решіт дозатора від 15 до 19 с-1, що підтвердило можливість регулювання продуктивності дозатора зміною амплітуди і частоти коливань, а також зміною решіт з отворами різних діаметрів;

- розбіжність результатів експериментальних досліджень продуктивності з теоретичними складає не більш 5 %, що підтверджує адекватність одержаної математичної моделі дозування концентрованих кормів решітним пристроєм.

6. Комплексним аналізом результатів теоретичних та експериментальних досліджень і проведеного багатофакторного експерименту визначені оптимальні конструктивно-кінематичні параметри розробленого решітного дозатора при нерівномірності дозування 3,61…3,80% та продуктивності Q = 0,7…1,9 т/год: частота коливань решіт 15…16,5 с-1; амплітуда коливань решіт
А = 5,5…6,0×10-3 м, діаметр отворів нижнього решета d2 = 6,5…7,5×10-3 м.

7. Виробничими випробуваннями розробленого решітного дозатора встановлено: якість процесу дозування комбікормів відповідає зоотехнічним вимогам, нерівномірність дозування не перевищує 3,8 %; питомі енергоємність і металоємність процесу дозування знижені: з 2,2 кВт·год/т до 0,11 кВт·год/т (в 20 разів) і з 0,29 до 0,02 кг/т (в 14,5 разів) відповідно, а експлуатаційні витрати з 12,46 до 10,74 грн/т (в 1,2 разів). Річний економічний ефект від використання розробленого решітного дозатора в агрофірмі «Україна» Буринського району Сумської області при відгодівлі 3 тис. голів свиней в порівнянні з серійним дозатором ДДТ склав: від зниження експлуатаційних витрат – 6424 грн; додатковий, за рахунок збільшення продуктивності тварин, – 69,5 тис. грн.

СПИСОК ОСНОВНИХ ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ
Д
ИСЕРТАЦІЇ

1. Бойко І.Г. Аналіз конструкцій дозаторів сипучих кормів безперервної дії і основні напрямки їх удосконалення / Бойко І.Г., Скорик О.П., Русальов О.М. // Механізація сільськогосподарського виробництва: Вісник ХНТУСГ ім Петра Василенка. – Харків, ХДТУСГ, 2004. – Вип. 29. – С. 347-350.

2. Бойко И.Г. Теоретические исследования равновесия и движения сыпучей среды в бункере с кольцевым выпускным отверстием / Бойко И.Г., Русалев А.М. //Геотехнічна механіка: Міжвід. зб. наук. праць/ Інститут геотехнічної механіки ім.М.С.Полякова НАН України. – Дніпропетровськ, ІГМ, 2008. – Вип. 75. – С. 167 – 176.

3. Бойко І.Г. Теоретичне дослідження витікання сипучого корму з наддозаторного бункера / Бойко І.Г., Русальов О.М., Скорик О.П. // Вдосконалення технології та обладнання виробництва продукції тваринництва: Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка. – Харків, ХНТУСГ, 2005. – Вип. 42. – С.32 – 36.

4. Бойко І.Г. Математическая модель движения сыпучего материала в бункере с кольцевым отверстием / Бойко І.Г., Русальов О.М., Скорик О.П. // Вдосконалення технології та обладнання виробництва продукції тваринництва: Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка. – Харків, ХНТУСГ, 2006. – Вип. 48. – С.6 – 12.

5. Русалев А.М. Математическая модель истечения сыпучего материала в решетчатом дозаторе / Русалев А.М. // Механізація сільськогосподарського виробництва: Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка. Харків, ХНТУСГ, 2007. Вип. 59, Т. 1. – С. 317-325.

6. Русалев А.М. Результаты экспериментальных исследований процесса дозирования комбикормов решетчатым дозатором. / Русалев А.М. // Вдосконалення технології та обладнання виробництва продукції тваринництва: Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка. – Харків, ХНТУСГ, 2007. Вип. 62. С. 116-122.

7. Русалев А.М. Теоретическое обоснование геометрических параметров кольцевого выпускного отверстия наддозаторного бункера / Русалев А.М. // Механізація сільськогосподарського виробництва: Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка.  Харків. ХНТУСГ, 2008. – Випуск 75, Т. 2.    С. 291-296

8. Бойко И.Г Обоснование конструктивно-технологической схемы решетчатого дозатора сыпучих концентрированных кормов. / Бойко И.Г., Русалев А.М., Скорик А.П. // Вдосконалення технології та обладнання виробництва продукції тваринництва: Вісник ХНТУСГ ім. Петра Василенка. – Харків, ХНТУСГ, 2009. –  Вип. 78. – С. 236-242.

9. . Пат. 86538 Україна, МПК GO1F 11/00. Відцентровий змішувач сипучих компонентів / Бойко І.Г., Русальов О.М. - №а 200801430; заявл. 04.02.2008; опубл. 27.04.2009, Бюл. №8. – 3 с.

10. Пат. 89003, Україна. МПК G01F 11/00 Решітчастий дозатор сипучих кормів: / І.Г.Бойко, О.М.Русальов, О.П.Скорик – а2008 13554; Заявл. 24.11.2008; Опубл. 10.12.2009, Бюл. №23. – 2 с.

АНОТАЦІЇ

Русальов О.М. Обґрунтування параметрів процесу дозування і розробка решітного дозатора концентрованих кормів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва. – Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. Харків, 2010.

У дисертації вирішене наукове завдання, яке направлене на підвищення якос-ті процесу дозування концентрованих кормів при їх збагаченні біологічно актив-ними кормовими добавками шляхом застосування розробленого решітного дозатора. Необхідна рівномірність дозування розробленого решітного дозатора забезпечується за рахунок надходження концентрованого корму до робочого органу дозатора і рівномірного висипання через дозуючий пристрій в вигляді решіт, які здійснюють коливання навколо своїх осей у протифазі.

Для розрахунку технологічних показників продуктивності і якості процесу дозування побудовані математичні моделі рівноваги, висипання з бункеру концентрованого корму та його руху в вібророзрідженому стані через решета дозуючого пристрою розробленого дозатора.

Визначені оптимальні значення конструктивно-кінематичних параметрів розробленого решітного дозатора, при яких нерівномірність дозування складає 3,61…3,80 %,  а продуктивність – т/год.

Ключові слова: концентровані корми, параметри процесу дозування, решітний дозатор, нерівномірність дозування.

Русалев А.М. Обоснование параметров процесса дозирования и разработка решетного дозатора концентрированных кормов.- Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.05.11 - машины и средства механизации сельскохозяйственного производства. - Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко. Харьков, 2010.

В диссертации приведена классификация объемных дозаторов непрерывного действия для концентрированных кормов, проведен критический анализ сущес-твующих дозирующих устройств. На основании этого разработан новый дозатор решетного типа с возвратно-вращательным движением рабочего органа.

Решена научная задача, которая направлена на повышение качества процесса дозирования концентрированных кормов при обогащении или производстве комбикормов путем их виброразрежения дозирующим устройством.

Разработана математическая модель истечения концентрированных кормов из бункера с кольцевым выпускным отверстием, определены его геометричес-кие параметры, необходимые для беспрепятственного истечения дозируемого материала из бункера.  

Разработана математическая модель процесса дозирования концентрированных кормов решетным дозатором, получены зависимости производительности дозирующего устройства в зависимости от его конструктивно-кинематических параметров.

Необходимая равномерность дозирования разработанного решетного дозатора обеспечивается за счет беспрепятственного поступления концентрированного корма из наддозаторного бункера к рабочему органу дозатора и равномерного его истечения через дозирующее устройство. При этом поток дозируемого материала подается в виброразреженном состоянии.

Экспериментальные исследования проведены на пшеничных отрубях, ячменной дерти и комбикорме. Приведены полученные значения механико-технологических свойств исследуемых видов кормов. Описаны разработанная методика и экспериментальная установка для определения коэффициента Пуассона и модуля упругости для этих кормов, приведены полученные значения этих физических свойств. Получена формула зависимости высоты сводов концентрированных кормов от гранулометрического состава, коэффициента внутреннего трения и диаметра выпускных отверстий.

Описаны экспериментальная установка для дозирования концентрированных кормов, принцип действия решетного дозирующего устройства. Регулирование производительности осуществляется изменением амплитуды и частоты колебаний решет, а также заменой нижнего решета на подобные с отверстиями другого диаметра.

Проведены экспериментальные исследования по определению зависимости производительности дозирующего устройства от конструктивно - кинемати-ческих параметров дозатора, проведен анализ полученных результатов.

Определены оптимальные значения конструктивно-кинематических параметров разработанного решетного дозатора, при которых неравномерность дозирования составляет 3,61…3,80 %, а производительность 0,7…1,9 т/ч: частота колебаний решет 15…16,5 с-1; амплитуда колебаний 5,5…6,5×10-3 м; диаметр отверстий нижнего решета 6,5…7,5×10-3 м.

Технико-экономический расчет и производственные испытания показали правильность выбранных решений.

Ключевые слова: концентрированные корма, параметры процесса дозирования, решетный дозатор, неравномерность дозирования.

Rusaliov O.M. Substantiation of metering process parameters and development of the construction of a sieve meter for concentrated fodder. – Manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Technical Science, speciality 05.05.11 – Machines and Means for Mechanization of Agricultural Production. – Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture. Kharkiv, 2010.

The present thesis focuses on the scientific problem dealing with improving quality of a metering process of concentrated fodder in the process of enriching it with biologically active feed additives by means of a developed sieve meter. The necessary metering accuracy of the developed sieve meter is provided due to free arrival of the concentrated feed at the operating body of the meter and uniform pouring out through the metering device in the form of sieves that vibrate round their axes in the antiphase.

To calculate technological indices of productivity and quality of the metering process there have been built simulators for equilibrium and pouring out of the concentrated fodder through sieves of the metering device of the developed meter.

There have been determined optimum values of constructional and kinematic parameters of the developed sieve meter, irregularity of metering being 3,61…3,80% and its productivity – 0,7…1,9 t/h.

Key words: concentrated fodder, metering process, sieve meter, metering efficiency.

Відповідальний за випуск: А.В. Левкін

Підписано до друку 16 вересня 2010 р.

Комп’ютерний набір та верстка: Д.С. Тимчук

Формат паперу 60×90 1/16 Обл. - вид. арк. 0,9

Тираж 100 пр. Замовлення №4

Різограф TR1510 № 80654645

Навчально-методичний відділ Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

Адреса редакції та поліграф підприємства  61002, м. Харків, вул. Артема 44, кім. 101


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80821. УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ: СУЩНОСТЬ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 44.2 KB
  Анализ рынка труда и управление занятостью. Обеспечение рациональных условий труда в том числе благоприятной для каждого человека социальнопсихологической атмосферы. Управление производительностью труда. Объем работ по каждому из перечисленных видов деятельности зависит от следующих факторов: размеры предприятия; характеристики производимой продукции; ситуация на рынке труда; квалификация персонала; степень автоматизации производства; социальнопсихологическая обстановка на предприятии и за его пределами.
80822. МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 45.33 KB
  Оценка персонала имеет своей целью изучить степень подготовленности работника к выполнению именно того вида деятельности которым он занимается а также выявить уровень его потенциальных возможностей с целью оценки перспектив роста а также разработки кадровых мероприятий необходимых для достижения целей кадровой политики. Основным требованием при проведении аттестации являются: отделение критики от самой процедуры оценки. Методы оценки по их направленности: 1.
80823. ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 46.28 KB
  Кадровое планирование планирование персонала это целенаправленная деятельность по подготовке кадров обеспечению пропорционального и динамичного развития персонала расчету его профессионально-квалификационной структуры определению общей и дополнительной потребности контролю за его использованием. Сущность кадрового планирования заключается в создании условий для предоставления людям рабочих мест в нужный момент времени и в необходимом количестве в соответствии с их способностями склонностями и требованиями бизнеса Основные задачи...
80824. ОРГАНИЗАЦИЯ КАК СИСТЕМА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРИЗНАКИ, СВОЙСТВА, ФУНКЦИИ 46.73 KB
  Организация это функция управления целью которой является достижение миссии задачей формирование структур организации из множества элементов обеспечение всем необходимым для ее нормальной работыматериалами оборудованием денежными средствами знаниями персоналом и т. В любой организации реализуются три ключевых процесса: получение ресурсов из внешней среды производство продукта и передача его во внешнюю среду. Основные потоки организации: на входе поступление материалов рабочей силы капитала; на выходе готовый продукт товары...
80825. МАТРИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРИЗНАКИ, СВОЙСТВА, СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 45.14 KB
  Выбор конкретного варианта определяется тем какие права делегирует ему высшее руководство организации. Руководители проектов в матричной организации отвечают в целом за интеграцию всех видов деятельности и ресурсов относящихся к данному проекту. Помимо руководителя организации назначается руководитель программы ранг которого выше ранга руководителя организации.
80826. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ: ЭТАПЫ, СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ, ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ НА ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПАХ 46.03 KB
  Подготовка проекта реорганизации. Цели проекта: задачи и ожидаемые результаты; создание группы реорганизации с определенным удовлетворением квалификации и профессионализма; преодоление сопротивления реорганизации. Задача высшего руководства: обучить управленческую группу методологии проведения реорганизации. Задачи: выявление интересов потребителей; планирование необходимых мероприятий; выбор субъектов и объектов реорганизации; разработка модели текущего состояния организации; выявление видов деятельности организации;...
80827. ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ФУНКЦИИ, ПОРЯДОК ФОРМИРВОАНИЯ 45.23 KB
  Субъект общественного мнения общественность или группа характеризующиеся некой ценностью. Объект общественного мнения те факты общественной жизни которые затрагивают интересы группы общности и представляются актуальными социально значимыми. В основе общественного мнения лежат потребности и интересы людей. Признаки общественного мнения: нормативнооценочный характер т.
80828. PR И СМИ: ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 47.1 KB
  Связи со СМИ одно из важнейших направлений PR. Именно поддержкой связей со СМИ mssmedi reltions в основном и занимаются большинство PRменеджеров компаний предприятий и организаций. Основные принципы работы со СМИ: представление СМИ одного голоса; сочетание плановости и гибкости; взаимодействие с представителями СМИ осуществляется как на формальном так и на не межличностном уровне Правила работы со СМИ: строить отношения на доверительной основе предоставляя информацию в полном объеме и оговаривать формы использования информации; 2.
80829. ИМИДЖ ОРГАНИЗАЦИИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ЗНАЧЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ 51.62 KB
  Корпоративный имидж целенаправленно создаваемый эмоционально окрашенный образ организации. Цель и задачи корпоративного имиджа привлечение внимания и создание позитивного общественного мнения об организации. Коммерческой организации позитивный имидж помогает увеличить конкурентоспособность на рынке.