65401

МОТИВАЦІЯ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА КОНТРАКТОМ

Автореферат

Психология и эзотерика

За цих умов одним із головних завдань сучасного військового відомства є пошук ефективних шляхів добору та підготовки військовослужбовців за контрактом далі ВЗК до ВПД. Однак як показує практика недосконалість нормативноправової бази з питань соціального захисту...

Украинкский

2014-07-29

239.5 KB

12 чел.

PAGE  20

Національна академія Державної прикордонної служби України

імені Богдана Хмельницького

Сірий Андрій Володимирович

УДК 159.947.5:355.5

МОТИВАЦІЯ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗА КОНТРАКТОМ

Спеціальність 19.00.09

«Психологія діяльності в особливих умовах»

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата психологічних наук

Хмельницький – 2010


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Міністерство оборони України.

Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор
Ягупов Василь Васильович, Воєнно-дипломатична академія, заступник начальника академії з наукової роботи.

Офіційні опоненти:

доктор психологічних наук, професор Стасюк Василь Васильович, Національний університет оборони України, кафедра морально-психологічного забезпечення діяльності військ, професор кафедри;

кандидат психологічних наук Мацевко Тарас Михайлович, Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Науковий центр Сухопутних військ, науково-дослідна лабораторія морально-психологічного забезпечення та військових традицій, начальник лабораторії.

Захист відбудеться «  11  »    березня    2011 р. о   12   годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 70.705.02 Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
за адресою: вул. Шевченка, 46, м. Хмельницький, 29003.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
за адресою: вул. Шевченка, 46, м. Хмельницький, 29003.

Автореферат розіслано «   8   »    лютого      2011 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат психологічних наук,

старший науковий співробітник    О. Б. Самохвалов


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Однією з актуальних проблем сучасного українського війська є його перехід до комплектування військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом. Актуальність цієї проблематики зумовлена цілою низкою обставин, а саме, провідними тенденціями розвитку сучасної військової науки і воєнного мистецтва, системними змінами у військово-політичній обстановці світу, трансформацією поглядів на способи і форми збройної боротьби в сучасних умовах. Удосконалення та поява нових засобів, способів і форм збройної боротьби, а також неконтактної війни,
досвід проведення антитерористичних операцій, оснащення армій сучасними видами озброєнь і бойової техніки висувають підвищені вимоги до особистості військовослужбовця, перш за все, до його професіоналізму, особистісної
та фізичної підготовленості, фахової компетентності, особистісної, військово-професійної та психологічної готовності до військово-професійної діяльності (далі – ВПД), вміння вести бойові дії тривалий час у відриві від головних сил тощо.

За цих умов одним із головних завдань сучасного військового відомства
є пошук ефективних шляхів добору та підготовки військовослужбовців
за контрактом (далі – ВЗК) до ВПД. Однак, як показує практика недосконалість нормативно-правової бази з питань соціального захисту ВЗК, незабезпеченість їх службовим житлом, недостатнє грошове забезпечення на сьогодні
не сприяють виникненню в них бажання не тільки підвищувати свій професійний рівень, але й продовжувати військову службу взагалі. З огляду
на це, вивчення мотиваційних переваг ВЗК, аналіз їх життєвих цінностей
та потреб, виявлення мотивуючих та демотивуючих чинників, а також
пошук найбільш дієвих методів мотиваційного впливу на зазначену
категорію осіб є вельми актуальним завданням в умовах сучасного українського війська.

Проблемі мотивації та мотивам діяльності присвячено достатньо
велика кількість праць як вітчизняних (О. Бандурка, Х. Дмитерко-Карабин, О. Житник, С. Занюк, Н. 
Ковальчищина та ін.), так і закордонних
авторів (В. Асєєв, В. Вілюнайс, Є. Ільїн, О. Леонтьєв, В. Мерлін, П. Якобсон, Дж. Аткінсон, Г. Холл, А. Маслоу, Х. Хекгаузен та ін.). Проте, що стосується мотивації особистості до військової діяльності, то незважаючи на певний інтерес дослідників до неї (М. Варій, Л. Дунець, О. Сафін, М. Томчук, В. Ягупов та ін.)
до сьогоднішнього часу залишається невивченою структура, зміст і рівні розвиненості мотивації ВПД у ВЗК, шляхи та засоби її розвитку.

Таким чином, соціальна значущість, практична необхідність та недостатня теоретична розробленість зазначених питань обумовили вибір
теми дисертаційного дослідження «Мотивація військово-професійної діяльності військовослужбовців за контрактом».

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводилося відповідно до перспективного та поточного планів наукових досліджень Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка в межах науково-дослідної роботи «Професійний відбір у Збройні Сили України призовників та кандидатів
на військову службу за контрактом»
ифр «Професіонал»). Роль здобувача
у виконанні цієї роботи полягає в розробці та обґрунтуванні методології
та методів дослідження мотивації ВПД ВЗК, розробці комплексу психодіагностичних методик для оцінки її рівня розвитку, підготовці проектів керівних документів та методичних рекомендацій щодо організації, функціонування та розвитку системи професійного відбору призовників
та кандидатів на військову службу за контрактом.

Тему дисертації затверджено вченою радою Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол №5 від 28.12.2000 р.) та узгоджено в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні АПН України (протоколи №6 від 29.09.2009 р.).

Мета дослідження – визначити особливості мотивації військово-професійної діяльності військовослужбовців за контрактом та розробити програму її розвитку.

Відповідно до сформульованої мети передбачено вирішити такі завдання дослідження:

1. Розкрити сутність військово-професійної діяльності військовослужбовців за контрактом та мотивації до неї.

2. Виявити особливості мотивації військово-професійної діяльності військовослужбовців за контрактом.

3. Розробити програму розвитку мотивації до військово-професійної діяльності у військовослужбовців за контрактом та перевірити її ефективність.

Об’єкт дослідження – мотивація до військової діяльності.

Предмет дослідження – особливості мотивації до військової діяльності
у військовослужбовців-контрактників.

Методи дослідження. Для вирішення сформульованих у дослідженні завдань було застосовано такі методи: теоретичні – аналіз, порівняння, узагальнення чинного законодавства та психолого-педагогічної літератури
з питань, пов’язаних із мотивацією військово-професійної діяльності військовослужбовців за контрактом (для розкриття сутності військово-професійної діяльності військовослужбовців за контрактом та мотивації до неї);
емпіричні – констатувальний експеримент: спостереження, бесіди, анкетування, тестування (для виявлення особливостей мотивації військово-професійної діяльності військовослужбовців за контрактом); формувальний експеримент (для перевірки ефективності розробленої програми розвитку мотивації
до військово-професійної діяльності у військовослужбовців за контрактом
); математичні методи обробки експериментальних даних – критерії χ2-Пірсона, t-Стьюдента, Т-Вілкоксона (для опрацювання отриманих даних), факторний аналіз (для виявлення типів мотивації ВПД) тощо.

Наукова новизна одержаних результатів:

уперше: з’ясовано особливості мотивації військово-професійної діяльності військовослужбовців за контрактом; розроблено структуру програми з розвитку мотивації до військово-професійної діяльності у військовослужбовців за контрактом;

удосконалено психологічний інструментарій для діагностики мотиваційної сфери військовослужбовців за контрактом;

дістали подальший розвиток питання про сутність військово-професійної діяльність та мотивації до неї в аспекті професійної діяльності військовослужбовців за контрактом, особливості військово-професійної діяльності зазначеної категорії осіб.

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає
в тому, що їх можна використати при підготовці проектів керівних документів (наказів і директив) з організації й проведення заходів професійно-психологічного відбору ВЗК
 у ЗСУ; у роботі психологів та офіцерів структур
з виховної роботи частин та підрозділів ЗСУ; у навчальних військових частинах (центрах) ЗСУ для психологічної підготовки ВЗК; у вищих військових навчальних закладах для підготовки військових фахівців для структур
з виховної та соціально-психологічної роботи до психологічного забезпечення ВПД ВЗК.

Основні результати дослідження впроваджено: у підготовку військових фахівців для структур з виховної та соціально-психологічної роботи ЗСУ
(акт реалізації з Департаменту гуманітарної політики Міністерства оборони України від 24.03.2009 р.); у систему психологічного забезпечення бойової підготовки ВЗК військової частини А0799 (акт реалізації від 3.04.2009 р.);
в практику професійно-психологічного відбору ВЗК у ЗСУ (акт впровадження
з Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України №53 від 3.04.2009 р.) та Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (акт реалізації від 8.04.2009 р.) та
у
навчально-виховний процес Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (акт реалізації від 15.04.2009 р.).

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження обговорено та схвалено на: Міжнародних науково-практичних конференціях «Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє» (Київ, 2007 р., 2008 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Освіта як фактор національної безпеки» (Київ, 2002 р.); Всеукраїнській конференції молодих науковців «Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень» (Київ, 2004 р.).

Публікації. Результати дослідження, які розкривають основний зміст дисертації, надруковані у 10 наукових працях, із них 6 наукових статей –
у виданнях, що включені ВАК України до переліку фахових у галузі психології.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 3 додатків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації складає 153 сторінки і містить 36 таблиць. Список використаних джерел – 173 найменування.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У першому розділі – «Теоретичний аналіз проблеми мотивації військово-професійної діяльності військовослужбовців за контрактом» – розкрито сутність ВПД ВЗК та мотивації до неї.

На підставі аналізу наукових праць (В. Александров, І. Корж, М. Томчук, В. Федоренко, В. Ягупов та ін.) та чинного законодавства щодо військової служби в Україні ми дійшли висновку, що під ВПД ВЗК слід розуміти суспільно-значущу діяльність осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які на добровільних засадах специфічними методами і засобами виконують завдання щодо забезпечення суверенітету української держави, її територіальної цілісності та недоторканності.

Аналіз чинного законодавства з питань військової служби в Україні
та літературних джерел щодо специфіки діяльності військового (Н. Агаєв, Б. Агєєв, П. Корчемний, М. Корольчук, Є. Потапчук, О. Сафін, О. Столяренко, М. Томчук, В. Ягупов та ін.) дозволив виявити низку особливостей ВПД ВЗК,
а саме те, що вона є: 1) добровільною, суспільно-значущою діяльністю осіб рядового, сержантського та старшинського складу, на яких у межах їх компетенцій покладаються завдання щодо оборони української держави, захисту її суверенітету, державної незалежності, територіальної цілісності і недоторканності; 2) професійною діяльністю, для виконання якої достатній рівень повної загальної середньої освіти та знання, уміння й навички набуті
в навчальних військових частинах (центрах) ЗСУ; 3) при удаваній простоті –складним видом діяльності, що характеризується наявністю екстремальних чинників, сила, тривалість та періодичність дії яких визначається специфікою поставлених завдань. З’ясовано, що основними чинниками, які детермінують екстремальність ВПД ВЗК, є висока відповідальність за результати своєї діяльності; небезпека; раптовість, несподіваність виникнення та прояву різних ситуацій слу
жбової діяльності; новизна, невизначеність обстановки; монотонія; групова ізоляція; дефіцит часу, брак інформації; інтелектуальна складність вирішення завдання; суміщення кількох видів діяльностей; кліматичні умови тощо.

Оскільки ВПД ВЗК характеризується наявністю екстремальних чинників, сутність яких полягає в тому, що вони існують об’єктивно й принципово
їх змінити не можливо (Б. Смірнов, О. Долгополова), ми дійшли висновку,
що в діаді параметрів – зовнішні та внутрішні чинники успішності ВПД – визначальними будуть усе-ж-таки суб’єктивні, серед яких вагоме місце посідатиме мотивація – визначальний чинник успішності будь-якої діяльності (Є. Ільїн, В. Ковальов, А. Маркова, В. Мільман та ін.).

На підставі аналізу наукових праць (Дж. Аткінсон, Є. Ільїн, С. Занюк, В. Ковальов, А. Маслоу, С. Рубінштейн, Х. Хекхаузен та ін.) ми дійшли висновку, що в науковій психологічній літературі існують суперечливі підходи до розуміння структури і функцій мотиваційної сфери психіки особи.
Опис мотиваційної феноменології вирізняється великим розмаїттям, багатоаспектністю, понятійною багатозначністю. Теорії й моделі мотивів,
що існують, відображають об’єктивний компонент психологічної структури діяльності або суб’єктивний аспект психіки особистості. Однак, при всіх
цих розбіжностях щодо розуміння природи мотивації спільним для всіх дослідників є науковий принцип щодо суспільної сутності особистості, суспільної природи її психіки і детермінованості діяльності умовами соціуму.

З урахуванням теоретичних положень щодо мотивації діяльності як складного динамічного утворення (О. Борисова, В. Галузяк, В. Ковальов, В. Леонтьєв, Б. Щербатюк та ін.) під мотивацією ВЗК до ВПД ми будемо розуміти цілісну, динамічну систему психічних утворень особистості, які актуалізуючись в умовах ЗСУ, створюють відповідні стани їх психіки, стимулюють і регулюють поведінку в умовах ВПД. Вона має різні рівні розвитку, прояву і визначається цілою сукупністю її складових (Б. Агєєв, Л. Дунець, В. Ковальов, Н. Худякова, Ю. Шеремета та ін.).

На підставі аналізу наукових праць було виявлено, що мотивація
до праці детермінується складною системою різноманітних чинників
(Є. Ільїн, А. Маркова, Н. Самоукіна, М. Снежинська, Ф. Герцберг та ін.). З’ясовано, що найбільш придатним для вивчення основних чинників мотивації ВПД є трьохаспектний
принцип аналізу діяльності М. Ярошевського. Зазначимо, що у пошуку, перевірці та використанні методологічних посилок
ми виходили не стільки з теоретичної суперечності, що існує в
психологічній літературі, скільки із гострої необхідності вирішення практичної та теоретичної проблеми дослідження мотивації ВПД ВЗК.

У другому розділі – «Емпіричне дослідження мотивації військово-професійної діяльності військовослужбовців за контрактом» – обґрунтовано систему методичних прийомів та діагностичних методик емпіричного дослідження особливостей мотивації ВПД ВЗК та розкрито його результати,
а саме: типи та рівні розвиненості мотивації ВПД, структуру мотивації
та мотивуючих чинників ВПД, специфіку прагнень військовослужбовців.

Емпіричне дослідження проводилося на базі військових частин Північного, Західного та Південного оперативних командувань, розташованих на території Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Київської, Львівської, Миколаївської, Рівненської, Сумської та Хмельницької областей
та А
втономної Республіки Крим. Кількісний склад вибіркової сукупності складав 1256 осіб, із них 644 особи – це ВЗК і 612 осіб – військовослужбовці строкової служби (далі – ВСС).

Для емпіричного дослідження мотивації ВПД нами використовувалася адаптовані до умов ВПД варіанти загальновідомих методик: «Структура мотивації трудової діяльності» К. Замфіра, «Спрямованість особистості» В. Смекала та М. Кучера, «Діагностика мотиваційної структури особистості» В. Мільмана, а також спеціально розроблена нами анкета.

Визначення типів мотивації за методикою «Структура мотивації трудової діяльності» К. Замфіра показало, що зовнішня мотивація переважає у 60,2% ВЗК та у 67,7% ВСС. Практично однакова кількість – 39,8% і 32,4% відповідно – ВЗК та ВСС з перевагою внутрішньої мотивації (ВМ). Разом з тим, ВЗК
з перевагою зовнішньої позитивної мотивації (ЗПМ) (48,4%) більше, ніж
зі зовнішньої негативної мотивації (ЗНМ) (11,8%). У ВСС ці показники майже однакові – 35,3% і 32,4%. відповідно. Статистично достовірні розбіжності
в розподілах ВЗК та ВСС за
критерієм χ2-Пірсона виявлено на рівні р<0,05.

За результатами дослідження спрямованість «на себе» була визначена
у 21,7% ВЗК та у 50,0% ВСС, «на взаємодію» – у 40,2% і 26,5% відповідно,
«на завдання» – у 37,1% і 23,5%. Статистично достовірні розбіжності
в розподілах ВЗК та ВСС за
критерієм χ2-Пірсона виявлено на рівні р<0,05.

Визначення мотиваційного профілю за методикою «Діагностика мотиваційної структури особистості» дозволило з’ясувати, що для 69,6% ВЗК і 20,6% ВСС характерний робочий профіль мотивації, загальножиттєвий –
для 30,4% і 79,4% відповідно. Статистично достовірні розбіжності в розподілах ВЗК та ВСС за
критерієм χ2-Пірсона виявлено на рівні р<0,05.

Для визначення типів мотивації військовослужбовців до ВПД було застосовано факторний аналіз (табл. 1).

Таблиця 1

Матриця факторного аналізу показників мотивації ВПД

Показники мотивації ВПД

Фактори

Внутрішня мотивація

Зовнішня

мотивація

Самозбереження

Внутрішня мотивація

0,786

0,478

0,184

Зовнішня мотивація

0,221

0,703

0,722

Спрямованість «на себе»

0,123

0,671

0,744

Спрямованість «на взаємодію»

0,428

0,689

0,403

Спрямованість «на завдання»

0,783

0,720

0,248

Загальножиттєвий профіль

0,197

0,436

0,698

Робочий профіль

0,695

0,561

0,273

Як видно з табл. 1 у результаті факторного аналізу у вибірці військовослужбовців було виділено три значущих фактори, що пояснюють 56,3% емпіричної дисперсії даних, позначених нами як «внутрішня мотивація», «зовнішня мотивація», «самозбереження». Фактор «внутрішня мотивація» пов’язаний із спрямованістю суб’єкта на завдання. Фактор «зовнішня мотивація» детермінує переважну спрямованість на завдання, на взаємодію
та на себе. Фактор «самозбереження» пов’язаний зі спрямованістю на себе, залежністю від зовнішньої мотивації. На підставі аналізу цих факторів описовим методом були виділені такі типи мотивації до ВПД у ВЗК і ВСС: «мотивація діяльності» (МД), «прагматична мотивація» (ПМ), «мотивація уникнення невдач і винагородження» (МУНВ).

Перший тип мотивації – МД – описується такими показниками: домінуючою мотивацією на зміст і процес військової діяльності, у середній мірі мають значення показники грошового забезпечення, прагнення службового зростання, орієнтація на престиж і повагу з боку товаришів по службі й
у незначній мірі – прагнення уникнення критики, можливих покарань і неприємностей з боку начальників і товаришів по службі. Для цього типу характерна висока загальна, творча активність і соціальна корисність ВПД; менше значення має соціальний статус, спілкування у військовому колективі, комфорт і матеріальне життєзабезпечення; спрямованість на завдання, що характеризується високою інтенсивністю й якістю виконання завдань військової служби, співробітництвом у колективі для більшої ефективності ВПД, відстоюванням своєї точки зору при вирішенні її суперечливих питань.

Другий тип – ПМ – характеризується домінуванням орієнтації
на особисто вагомі чинники, до яких можуть бути віднесені матеріальна зацікавленість, прагнення до винагородження за службову діяльність у різних формах. Доволі вагомими для них є високі показники грошового забезпечення, прагнення до службового зростання, орієнтація на престиж і повагу з боку товаришів по службі, менш вагомі – задоволеність від виконаного завдання
та суспільної значущості ВПД, прагнення уникнути критики, можливих покарань і неприємностей з боку начальників і товаришів по службі для них практично не має значення. Також для цього типу є важливим набуття високого соціального статусу, стабільних взаємин з товаришами по службі, високий рівень комфорту та матеріального забезпечення, їм притаманна незначна
творча активність й соціальна корисність ВПД; вони характеризуються спрямованістю на завдання і взаємодію, яка виявляється в інтенсивності, з якою вони бажають підтримувати добрі стосунки з товаришами по службі (переважно поверхові). Однак, ці стосунки доволі часто не дають можливості виконувати конкретні завдання й надавати колегам щиру допомогу.

Третій тип – МУНВ – характеризується мотивацією, яка виявляється
в прагненні військовослужбовців не допустити в процесі ВПД дій, які кваліфікуються як «невдача», «прорахунок», «похибка». Дуже важливим
для них є прагнення уникнути критики, можливих покарань і неприємностей
з боку начальників і товаришів по службі, що породжує конформізм, обмеженість, пасивність, безвідповідальність; менш вагомим є грошове забезпечення, прагнення до службового зростання, орієнтація на престиж і повагу з боку товаришів по службі, зміст і процес ВПД – практично не має значення; для них важливим є набуття високого соціального статусу, стабільних взаємин з товаришами по службі, високий рівень комфорту
та матеріального забезпечення, їм притаманна незначна творча активність і соціальна корисність у цій діяльності; їм характерна спрямованістю на себе,
що виявляється в інтроспективності, власності, зайнятості переважно собою, ігноруванні колег і службових обов’язків.

На основі психологічної характеристики цих типів мотивації до ВПД було з’ясовано, що 32,0% ВЗК і лише 5,8% ВСС є особами з МД, 57,3% ВЗК
та 20,6% ВСС – ПМ, 10,7% ВЗК і 73,6% ВСС – МУНП.

Наступним кроком було визначення рівнів розвиненості мотивації ВПД ВЗК. Основою для складання таблиці оцінювання їх рівнів стали мотиви діяльності, спрямованість особистості, мотиваційний профіль (табл. 2).
За результатами трьох методик робився висновок про такі рівні розвиненості мотивації до ВПД: позитивний, нейтральний і негативний. Ці рівні, у нашому випадку, відповідають трьом типам мотивації ВЗК. Позитивному рівню мотивації відповідає такий тип мотивації як МД, нейтральному – ПМ, негативному – МУНВ.

Таблиця 2

Оцінювання рівнів розвиненості мотивації військово-професійної діяльності

Діагностична методика

Рівні розвиненості мотивації

військово-професійної діяльності

Позитивний

Нейтральний

Негативний

«Структура мотивації трудової діяльності»

К. Замфіра

ВМ≥ЗПМ>ЗНМ

ЗПМ>ВМ>ЗНМ

ЗНМЗПМ>ВМ

«Діагностика мотиваційної структури особистості»

В. Мільмана

робочий профіль

робочий профіль,

загальножиттєвий профіль

загальножиттєвий профіль

«Спрямованість особистості» В. Смекала

та М. Кучера

на завдання

на завдання, на взаємодію, на себе

на себе

Оскільки, рівні мотивації ВПД у нашому випадку відповідають її типам кількісний розподіл ВЗК і ВСС за певним типом мотивації став відображенням їх розподілу за рівнями розвиненості мотивації до ВПД.

За результатами дослідження було з’ясовано, що серед ВЗК найбільший відсоток мають нейтральний рівень мотивації – 57,3%; позитивний – 32,0% ВЗК і лише 5,8% ВСС; а негативний – 10,7% і 73,6% відповідно. Значний відсоток ВЗК нейтрального та негативного рівнів мотивації зумовлює потребу розвитку в них мотивації до ВПД.

Для з’ясування структури мотивації та мотивуючих чинників ВПД, специфіки прагнень військовослужбовців була розроблена спеціальна анкета.

З урахуванням того, що готовність до тієї чи іншої поведінки формується на основі притаманних особистості ставлень, які зумовлюють той цілісний психічний стан, що визначає наступну активність і надає їй доцільного спрямування (В.Сич), вивчення структури мотивації ВПД було розпочато
з дослідження ставлень військовослужбовців до різних аспектів їх діяльності.

Як показали результати дослідження майже однакова кількість ВЗК і ВСС 35,4% і 29,4% відповідно оцінюють стан військової служби в ЗСУ як задовільний, хоча й далекий від ідеального. 20,5% ВЗК і 23,5% ВСС визначають його як кризовий. Більша частина ВЗК (72,0%) і ВСС (85,3%) позитивно ставляться до військової служби за контрактом, що безперечно вказує на її перспективи. Однак повністю та частково задоволених своєю службою виявлено лише 43,1% ВЗК, що вказує на існування суттєвих проблем в діяльності сучасного українського війська.

60,8% ВЗК і 73,5% ВСС оцінюють престиж військової служби за контрактом як «посередній» з тенденцією до його підвищення в майбутньому.

Головним критерієм при оцінюванні професії ВЗК для ВЗК і ВСС
є можливість заробітку, яка становить 5,3 бала та 5,7 бала відповідно. Можливість престижу і зростання має практично однакові с
ередні значення
як для ВЗК (5,0 бала), так і для ВСС (4,7 бала). Можливість творчості посідає останнє місце серед критеріїв оцінювання для обох категорій військовослужбовців, проте для ВЗК (3,7 бала) він має більше значення ніж
для ВСС (3,2 бала).
Статистично достовірні розбіжності за критерієм
t-Стьюдента
виявлено на рівні р<0,05.

Серед чинників, що приваблюють військовослужбовців до військової служби за контрактом, перше місце посідають матеріальні чинники, друге – чинники самовизначення, соціальні чинники, самовдосконалення і романтики – 3-тє, 4-те і 5-те місце відповідно. Так, чинник отримати житло для ВЗК посідає 1-ше місце, а для ВСС – 5-те, добре заробляти – 3-тє місце для ВЗК і 2-ге
для ВСС (місце). Чинник не мати житейських турбот, бути завжди одягнутим і нагодованим для ВЗК посідає 8-ме, а для ВСС – 3-тє місце.

Наступну позицію займають чинники блоку самовизначення. Для ВЗК чинник набути гарну професію, стати незалежним, самостійним має відповідно 2-ге і 7-ме місце, а для ВСС – 9-те та 6-те.

Щодо чинників блоку соціальних цінностей, то матеріально допомагати батькам, родичам, бути в колективі, відчувати його підтримку, захищати Батьківщину для ВЗК посідають відповідно 4-те, 5-те та 6-те місця, а для ВСС – 1-ше, 7-ме та 4-те. Чинники блоку цінностей самовдосконалення, а саме: почувати себе сильним, мужнім для ВЗК знаходяться на 9-му місці, для ВСС – 8-му. Щодо блоку романтичних цінностей, наприклад, побачити нові міста,
то для обох категорій військовослужбовців він посідає останнє (10-те місце)
у загальному рейтингу мотиваційних чинників професій ВЗК.

Результати оцінки вагомості мотивів ВПД показали, що мотиви військової служби є більш вагомим для ВЗК і суттєво вирізняються за її середніми показниками ВСС (статистично достовірні розбіжності за критерієм
t-Стьюдента
виявлено на рівні р<0,05). Так, мотив громадянського обов’язку
у ВЗК посідає 1-ше місце й становить 3,18 бала, а у ВСС – 2-ге (2,80 бала). Мотив фізичного і психічного вдосконалення зі значним відривом п
осідає
у ВЗК 3-тє, а у ВСС – 1-ше місце відповідно. Мотив престижу для обох категорій посідає 4-те місце: 2,56 бала і 2,42 бала відповідно. Ще в меншій мірі має значення для ВЗК (2,55 бала) і ВСС (2,40 бала) мотив опанування додатковим фахом, який знаходиться на 6-му та 5-му місцях відповідно.
Мотив покликання для ВЗК (2,38 бала) і ВСС (1,99 бала) суттєво відрізняється за вагомістю в порівнянні з мотивом опанування додатковим фахом і посідає відповідно 5-те та 6-те місця. Щодо мотиву підвищення загальної культури,
то для обох категорій військовослужбовців він посідає останнє (7-ме) місце
в загальній структурі мотивації ВПД. Мотив отримати пільги та стабільну зарплату має для ВЗК і ВСС 2-ге та 3-тє місце відповідно.

Окрім цього було з’ясовано, що вагомість мотивів ВПД також пов’язана
з такими ознаками ВЗК як їх місце проживання та рід діяльності до військової служби, освіта тощо. Так, результати кореляційного аналізу за ρ-Пірсоном
не виявили узгодженості думок щодо вагомості мотивів ВПД мешканців сіл
та маленьких містечок й осіб, які до служби проживали в обласних центрах
(ρ=0,473, р<0,05); осіб з загальною середньою та професійно-технічною освітою й ВЗК, які отримали вищу або неповну вищу освіту (ρ=0,326, р<0,05); ВЗК, які були
до служби кваліфікованими робітниками та фахівцями в галузі
науки, культури, освіти й підприємцями, службовця технічного і обслуговуючого персоналу, учнями, студенти де
нної форми навчання, різноробочими, безробітними (статистично достовірних зв’язків за ρ-Пірсоном не виявлено).

43,3% ВЗК і 50,0% ВСС вважають військову службу за контрактом одним із головних варіантів формування ЗСУ. 45,2% ВЗК та 60,6% ВСС порадили б своїм друзям служити за контрактом, що свідчить про перспективи серед молодого покоління цього виду служби.

84,4% ВЗК і 94,1% ВСС бажають бути сержантами за контрактом,
що вказує на два важливих моменти: перший – позитивний – рівень домагань військовослужбовців обох категорій надає впевненості їм в можливості ефективно використовувати свої навички, уміння та здібності на командирських посадах; другий – негативний – сержантом служити легше ніж рядовим.
24,8% ВЗК бажає служити за контрактом на ВМФ, ВПО – 36,0%,
ВПС – 13,7%. Серед ВСС великий відсоток бажають служити за контрактом
у ВПО (39,1%), сухопутних військах (35,3%) і зв’язку (16,8%).

Найбільша кількість ВЗК і ВСС на службі за контрактом обрали б спеціальності водія (механік, водій танку, машини) – 33,5% і 28,8% відповідно; сержантського складу (командир відділення, розрахунку, екіпажу) –
відповідно 35,0% і 47,1%; спеціальні (аеромобільні, розвідка) – відповідно 16,8% і 14,7%; спеціальності тилу (кухар, поштар) – 13,7% і 8,8%. Позитивним є те, що обидві категорії обирають спеціальності, що мають престиж як у
ЗСУ, так і цивільному житті, і негативним – не обирають спеціальності рядових у бойових підрозділах. Для значної частини ВЗК (35,0%) і ВСС (47,1%) спеціальності сержантського складу мають безперечну перевагу, що свідчить про їх престижність і соціальну значущість у лавах ЗСУ.

44,1% ВЗК і 24,3% ВСС бажають служити далі на контрактній основі,
що вказує на певний рівень сформованості їх мотивації до ВПД та перспективу служби за контрактом.

Основними заходами покращення стану військової служби, на думку
ВЗК та ВСС, є підвищення фінансового забезпечення військової служби
за контрактом та строкової служби – 81,4% ВЗК і ВСС 58,8%, поліпшення фінансування ЗСУ – 76,6 і 49,4% відповідно, підняття престижу військової служби в українському суспільстві 73,5% і 49,4% відповідно.

У цілому результати констатувального етапу дослідження свідчать
про недостатній рівень розвиненості мотивації до ВПД у ВЗК та необхідність посилення в них мотивів внутрішньої детермінації. Усе це стало підставою
для розробки спеціальної програми щодо розвитку мотивації до ВПД у ВЗК.

У третьому розділі – «Розвиток мотивації військово-професійної діяльності у військовослужбовців за контрактом» – розкрито програму розвитку мотивації ВПД у ВЗК та результати її реалізації.

На підставі аналізу наукових праць, які розкривають питання розвитку мотивації персоналу різних організацій (Л. Карамушка, Н. Ковальчишина, В. Климчук, В. Лефтеров, Н. Худякова та ін.), а також результатів констатувального етапу дослідження було розроблено програму розвитку мотивації ВПД у ВЗК, під якою ми розуміли змістовно та технологічно об’єднаний комплекс психолого-педагогічних засобів впливу на особистість військовослужбовця з метою актуалізації динамічних змін в його мотиваційно-ціннісній сфері.

Розроблена програма передбачала реалізацію таких основних завдань: 1) формування у ВЗК чіткого образу ВПД; 2) пізнання ними сутності мотивів ВПД та усвідомлення значущості мотивів внутрішньої детермінації; 3) переструктурування в результаті такого усвідомлення мотивів та цінностей власної ВПД; 4) визначення перспектив особистісного розвитку та необхідних засобів для їх реалізації.

Для вирішення цих завдань першим етапом нашої програми було визначено інформаційно-спонукальний етап, мета якого полягала у психологічній просвіті ВЗК в аспекті мотивації до ВПД, мотивуванні до занять з розвитку мотиваційно-ціннісної сфери особистості. Загальна тривалість занять цього етапу становила – 18 годин. Основними засобами психолого-педагогічного впливу на особистість військовослужбовців були лекції, бесіди
та групові вправи.

Для безпосереднього розвитку мотивації у ВЗК до ВПД було передбачено другий етап – корекційно-розвивальний. Методичним інструментарієм цього етапу поставав мотиваційно-орієнтований тренінг, мета якого полягала у корекції та розвитку мотиваційно-ціннісної сфери особистості ВЗК; стимулюванні мотивів саморозвитку, самореалізації та самовдосконалення, розвитку настанов на досягнення високих результатів у ВПД; формуванні впевненості в собі тощо.

Мотиваційно-орієнтований тренінг включав 12 занять по 2 години кожне, які проводилися один раз на тиждень під час професійної підготовки ВЗК.

Для перевірки ефективності програми розвитку мотивації у ВЗК на
базі військових частин ЗСУ у продовж 2008-2009 рр. було проведено формувальний експеримент. В експерименті взяло участь 120 ВЗК, з яких було створено чотири експериментальні та чотири контрольні групи – по 15 осіб
у кожній.

Проведення формувального експерименту передбачало використання методик, що застосовувалися нами під час констатувального експерименту. Повторне діагностування здійснювалося через 6 місяців після закінчення формувального впливу з урахуванням результатів, отриманих на констатувальному етапі дослідження. Така методика дала змогу відстежити динаміку змін, які відбуваються в мотиваційно-ціннісній сфері військовослужбовця як під впливом цілеспрямованих психолого-педагогічних засобів, так і за умов їх відсутності.

Порівняльний аналіз особливостей структури трудової мотивації у ВЗК експериментальних груп за адаптованою методикою «Структура трудової мотивації» К. Замфіра (табл. 3) виявив зростання вагомості мотиву задоволення від добре виконаної діяльності та зменшення значущості мотивів уникнення критики з боку начальника та колег по службі та прагнення уникнути покарань та неприємностей на рівні р<0,05. Наслідком таких змін у представників експериментальних груп стало зростання внутрішньої мотивації та зменшення зовнішньої негативної мотивації (р<0,05). У контрольних групах статистично достовірних розбіжностей за критерієм Т-Вілкоксона не виявлено.

Повторна діагностика спрямованості особистості військовослужбовця
за адаптованою методикою «Спрямованість особистості» В. Смекала та М. Кучера виявила збільшення кількості осіб зі спрямованістю «на завдання»
в експериментальних групах на 23,3% та зменшення кількості осіб зі спрямованістю «на себе» на 18,3% (
р<0,05).

У контрольних групах статистично достовірні розбіжностей в розподілах за типами спрямованості особистості за критерієм χ2-Пірсона не виявлено.

Таблиця 3

Результати оцінювання

членів контрольних та експериментальних груп за методикою

«Структура трудової мотивації» К.Замфіра (авторська модифікація) до та після формувального експерименту, у балах

з/п

Мотиви професійної діяльності

та типи трудової мотивації

Експериментальні групи

Контрольні групи

Початок екс-ту

Кінець екс-ту

р

Початок екс-ту

Кінець екс-ту

р

1

Заробіток грошей

3,90

3,80

-

3,94

3,91

-

2

Прагнення до просування по службі

2,82

2,72

-

2,86

2,84

-

3

Прагнення уникнути критики з боку начальника та колег по службі

1,58

1,43

*

1,65

1,62

-

4

Прагнення уникнути покарань та неприємностей

1,98

1,58

*

2,09

2,01

-

5

Орієнтація на престиж і повагу з боку інших

1,53

1,48

-

1,63

1,59

-

6

Задоволення від добре виконаної діяльності

2,53

3,02

*

2,62

2,70

-

7

Суспільна корисність праці

2,80

2,87

-

2,81

2,82

-

8

Внутрішня мотивація

2,67

2,94

*

2,72

2,76

-

9

Зовнішня позитивна мотивація

2,75

2,67

-

2,81

2,78

-

10

Зовнішня негативна мотивація

1,78

1,51

*

1,87

1,82

-

Примітки:

1. р – достовірність розбіжностей.

2. * – статистично достовірні розбіжності за критерієм Т-Вілкоксона виявлені на рівні р<0,05.

Окрім цього, у ВЗК експериментальних груп виявлено зміни в особистісному мотиваційному профілі, а саме, підвищення загальної активності на 7,71%, творчої – на 5,30%, соціальної корисності – на 5,63% та зниження вагомості мотиву соціального статусу на 8,57%. Статистично достовірні розбіжності в компонентах мотиваційного профілю особистості ВЗК виявлені за критерієм Т-Вілкоксона на рівні р<0,05. У контрольних групах статистично значущих змін за цим критерієм не зафіксовано. Результатом таких змін
у мотиваційному профілі особистості стало суттєве збільшення кількості ВЗК
з робочим профілем мотивації та зменшення – із загальножиттєвим (табл. 4).

Таблиця 4

Розподіл учасників формувального експерименту

за типами мотиваційного профілю особистості, у %

з/п

Тип мотиваційного профілю

Експериментальні групи*

Контрольні групи

Початок екс-ту

Кінець

екс-ту

Початок екс-ту

Кінець

екс-ту

1

Робочий профіль

63,33

83,33

65,0

66,67

2

Загальножиттєвий профіль

36,67

16,67

35,0

33,33

Примітка. * – статистично достовірні розбіжності за критерієм χ2-Пірсона виявлені на рівні р<0,05.

Отримані під час другого зрізу значення показників мотивації до ВПД військовослужбовців контрольних та експериментальних груп дають змогу визначити її рівень після проведення цілеспрямованого психолого-педагогічного впливу на їх мотиваційно-ціннісну сферу. Розподіл учасників формувального експерименту за рівнями мотивації ВПД до та після експерименту подано в табл. 5.

Таблиця 5

Розподіл учасників формувального експерименту

за рівнями мотивації до військово-професійної діяльності, у %

з/п

Рівні мотивації

військово-професійної

діяльності

Експериментальні групи*

Контрольні групи

Початок екс-ту

Кінець

екс-ту

Початок екс-ту

Кінець

екс-ту

1

Позитивний

25,00

46,67

26,67

33,33

2

Нейтральний

68,33

48,33

63,33

58,33

3

Негативний

6,67

5,00

10,00

8,34

Примітка. * – статистично достовірні розбіжності за критерієм χ2-Пірсона виявлені на рівні р<0,05.

Таким чином, аналізуючи результати табл. 5, можна зазначити, що комплекс психолого-педагогічних засобів впливу на мотиваційну сферу особистості ВЗК є ефективним, оскільки сприяє підвищенню рівня мотивації
до ВПД.

За результатами теоретико-експериментального дослідження розроблено практичні рекомендації Департаменту гуманітарного та соціального розвитку МО України, психологам частин та підрозділів ЗСУ, науково-педагогічному складу вищих навчальних закладів ЗСУ щодо покращання мотивації ВПД
у ВЗК. Вони містять науково-обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення процесу діагностики мотивації ВПД у ВЗК, розкривають комплексні заходи, реалізація яких сприятиме формуванню та розвитку мотивації ВПД у ВЗК.

ВИСНОВКИ

1. На підставі аналізу наукових праць та чинного законодавства виявлено, що ВПД ВЗК є складним, суспільно-значущим видом діяльності осіб рядового, сержантського та старшинського складу, які на добровільних засадах специфічними методами і засобами виконують завдання щодо забезпечення суверенітету української держави, її територіальної цілісності та недоторканності. Це складний вид діяльності, що характеризується наявністю екстремальних чинників, сила, тривалість та періодичність дії яких визначається специфікою поставлених завдань. Вагомим чинником успішності такої діяльності є мотивація суб’єктів її виконання.

З’ясовано, що проблема мотивації до ВПД у ВЗК є актуальною,
але маловивченою проблемою, оскільки, на сьогоднішній день відсутній психологічний інструментарій дослідження змісту мотивації військово-професійної діяльності ВЗК та критеріїв її оцінювання, знання щодо показників стійкості мотивації військово-професійної діяльності ВЗК, чинників її формування та особливостей розвитку.

У результаті аналізу наукових публікацій з’ясовано, що під мотивацією ВЗК до ВПД розуміється цілісна і динамічна система його психічних утворень, яка актуалізуючись в умовах ЗСУ, створює відповідні стани психіки, стимулює і регулює поведінку в умовах військово-професійної діяльності.

2. На основі емпіричного дослідження виявлено особливості мотивації ВПД у ВЗК, які полягають в певних типах та рівнях розвиненості мотивації ВПД, структурі мотивації ВПД та мотивуючих чинниках, прагненнях ВЗК.

У ВЗК визначено три основні типи мотивації ВПД: «мотивація діяльності» (32,0% ВЗК), «прагматична мотивація» (57,3% ВЗК), «мотивація уникнення невдач та винагородження» (10,7% ВЗК). Виявлені типи мотивації відповідають трьом рівням її розвиненості: позитивному, нейтральному та негативному відповідно.

Дослідження особливостей ставлень військовослужбовців до ВПД в цілому виявило позитивне ставлення до військової служби за контрактом
при доволі низькому рівні задоволеності власною службовою діяльністю.

Головним критерієм оцінювання професії ВЗК для ВЗК є можливість заробітку. Серед чинників, що приваблюють військовослужбовців до військової служби за контрактом, перше місце посідають матеріальні чинники, останнє – чинники самовдосконалення і романтики.

Провідними мотивами в структурі мотивації ВПД ВЗК є широкі соціальні мотиви (громадянського обов’язку), вузькокорисні мотиви (престижу, благополуччя) та мотиви фізичного та психічного вдосконалення. Групу найменш вагомих, другорядних мотивів ВПД, становлять мотиви покликання та підвищення загальної культури.

Експериментальним шляхом доведено, що на структуру мотивацію до ВПД впливає спосіб комплектування армії (служба за призовом чи за контрактом), а також такі соціально-демографічні характеристики ВЗК як їх місце проживання та рід діяльності до військової служби, освіта тощо.

Дослідження особливостей прагнень ВЗК виявило доволі значний відсоток тих військовослужбовців, які бажають служити далі на контрактній основі, що вказує на певний рівень сформованості їх мотивації до ВПД
та перспективу служби за контрактом.

Виявлені особливості мотивації ВПД у ВЗК вказують на необхідність посилення в них мотивів внутрішньої детермінації.

3. На основі аналізу наукових праць та результатів емпіричного дослідження розроблено програму розвитку мотивації до ВПД у ВЗК. Структурно розроблена програма містить такі етапи: 1) інформаційно-спонукальний етап (мета – психологічна просвіта ВЗК в аспекті мотивації
до ВПД, мотивування до занять з розвитку мотиваційно-ціннісної сфери особистості); 2) корекційно-розвивальний етап (мета – корекція та розвиток мотиваційно-ціннісної сфери особистості ВЗК; стимулювання мотивів саморозвитку, самореалізації та самовдосконалення, розвиток настанов на досягнення високих результатів у ВПД; формування впевненості в собі тощо). Загальна тривалість занять інформаційно-спонукального етапу становить 18 годин, корекційно-розвивального – 24 години. Основними психолого-педагогічними засобами цієї програми є лекції, бесіди, групові та тренінгові вправи. Формувальний експеримент, спрямований на реалізацію зазначеної програми, виявив її ефективність, яка підтверджується статистично значущими змінами в показниках мотивації до військово-професійної діяльності у ВЗК.

4. За результатами теоретичного та емпіричного вивчення проблеми розроблено практичні рекомендації щодо діагностики та розвитку мотивації ВПД ВЗК. Розроблені рекомендації спрямовані Департаменту гуманітарного та соціального розвитку МО України; психологам частин та підрозділів Збройних Сил України; науково-педагогічному складу вищих військових навчальних закладів.

Перспективними напрямками подальших наукових розвідок можна вважати: обґрунтування критеріїв оптимальності та ефективності мотивації ВПД ВЗК; моделювання військово-професійного середовища, умов проходження служби ВЗК; удосконалення інструментарію, діагностичних методик і засобів дослідження мотивації ВПД ВЗК тощо.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1.  Сірий, А. В. Мотиваційна сфера особистості як предмет психологічного дослідження / А. В. Сірий // Психологія : збірник наукових праць. НПУ імені М. П. Драгоманова / ред. кол.: С. Д. Максименко, О. В. Скрипченко, Н. В. Чепелєва [та ін.]. – 2001. – Вип. 14. – С. 28–35.
 2.  Сірий, А. В. До питання психодіагностики показників стійкості критеріїв мотивації військово-професійної діяльності військовослужбовців за контрактом / А. В. Сірий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки / відпов. ред. В. В. Балабін. – Київ : Київський університет, 2007. – Вип. 16. С. 39–42.
 3.  Сірий, А. В. Основні напрями дослідження проблеми мотивації особистості в зарубіжній психології / А. В. Сірий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки / відпов. ред. В. В. Балабін. – Київ : Київський університет, 2008. – Вип. 20. С. 40–44.
 4.  Сірий, А. В. Психологічні особливості військово-професійної діяльності військовослужбовців за контрактом / А. В. Сірий // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України [Електронний ресурс] : електрон. наук. фах. вид. / гол. ред. Романишина Л. М. – 2010. – Вип. 2. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2010_2/
  10
  savtpa. – Заголовок з екрану.
 5.  Сірий, А. В. Щодо проблеми вдосконалення діагностики визначення типів і рівнів мотивації військово-професійної діяльності військовослужбовців за контрактом в Збройних силах України та їх психологічний аналіз / А. В. Сірий // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України [Електронний ресурс] : електрон. наук. фах. вид. / гол. ред. Романишина Л. М. – 2010. – Вип. 4. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/
  e-journals/Vnadps/2010_4/10savtpa. – Заголовок з екрану.
 6.  Сірий, А. В. Розвиток мотивації військово-професійної діяльності у військовослужбовців контрактної служби / А. В. Сірий // Збірник наукових праць №54. Серія: педагогічні та психологічні науки / Нац. академія Держ. прикордон. служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2010.  С 120126.
 7.  Сірий, А. В. Психологічні особливості мотиваційної сфери військовослужбовців за контрактом / А. В. Сірий // Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє : ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 11-13 жовт. 2007 р.) / ВІ КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2007. – С. 206–207.
 8.  Сірий, А. В. Психологічні умови комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями за контрактом та шляхи їх формування / А. В. Сірий // Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє : ІV Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 14-16 жовт. 2008 р.) / ВІ КНУ імені Тараса Шевченка. – К. : ВІ КНУ, 2008. – Том 1 : Наукове видання. – С. 154–155.
 9.  Сірий, А. В. Формування мотивації військово-професійної діяльності військовослужбовців за контрактом / А. В. Сірий // Освіта як фактор національної безпеки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / Академія муніципального управління, (Київ, 20 груд. 2002). – Київ, 2002. – С. 142–146.
 10.  Сірий, А. В. Методика оцінки мотивації військово-професійної діяльності військовослужбовця за контрактом / А. Сірий // Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : тези доповідей VII Всеукр. конф. молодих науковців (м. Київ, 28 жовт. 2004 р.) /
  ред. кол.: В. Б. Євнух, В. В. Чепак О. В. Жулькевська [та ін.]. – К.: Київський університет, 2005. – С. 218–219.

АНОТАЦІЇ

Сірий А. В. Мотивація військово-професійної діяльності військовослужбовців за контрактом. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 – «Психологія діяльності в особливих умовах». – Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2010.

Дисертацію присвячено проблемі мотивації військово-професійної діяльності військовослужбовців за контрактом. У роботі розкрито сутність військово-професійної діяльності військовослужбовців за контрактом та мотивації до неї. Виявлено особливості мотивації військово-професійної діяльності військовослужбовців за контрактом. На підставі аналізу наукових праць та результатів емпіричного дослідження розроблено програму розвитку мотивації до військово-професійної діяльності у військовослужбовців за контрактом та перевірено її ефективність. За результатами теоретичного та емпіричного вивчення проблеми сформульовано практичні рекомендації щодо діагностики та розвитку мотивації до військово-професійної діяльності у військовослужбовців за контрактом.

Ключові слова: мотивація військово-професійної діяльності; військовослужбовці за контрактом; програма розвитку мотивації.

Сирый А. В. Мотивация военно-профессиональной деятельности военнослужащих по контракту. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.09 – «Психология деятельности в особых условиях». – Национальная академия Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого. – Хмельницкий, 2010.

Диссертация посвящена проблеме мотивации военно-профессиональной деятельности военнослужащих по контракту.

В работе раскрыта сущность военно-профессиональной деятельности военнослужащих по контракту как общественно значимого вида деятельности лиц рядового, сержантского и старшинского состава, которые на добровольных началах специфическими методами и средствами выполняют задачи по обеспечению суверенитета украинского государства, его территориальной целостности и неприкосновенности.

Выявлено, что мотивация военно-профессиональной деятельности военнослужащего по контракту является целостной, динамической системой его психических образований, которая, актуализируясь в условиях Вооруженных сил Украины, создает соответствующие состояния психики, стимулирует и регулирует поведение в условиях военно-профессиональной деятельности.

Эмпирическим путем определенно три основных типа мотивации военно-профессиональной деятельности: «мотивация деятельности», «прагматичная мотивация», «мотивация избегания неудач и вознаграждения». Обнаруженные типы мотивации отвечают трем уровням ее развития: положительному, нейтральному и негативному соответственно. Большой процент военнослужащих по контракту с «прагматичной мотивацией» и «мотивацией избегания неудач и вознаграждения» определяет потребность развития у них мотивации к военно-профессиональной деятельности.

Установлено, что третья часть военнослужащих по контакту оценивают современное состояние военной службы как удовлетворительное, но далекое
от идеального. Большинство респондентов положительно относится к
военной службе по контракту, но полностью и частично удовлетворённых своей службой меньше половины военнослужащих. По мнению значительной части военнослужащих, престиж военной службы по контракту в Вооруженных силах Украины на современном этапе оценивается как «посредственный»
с тенденцией к росту в будущем.

Главный критерий оценивания профессии военнослужащего для военнослужащего по контракту – это возможность заработка.

Ведущими мотивами в структуре мотивации военно-профессиональной деятельности военнослужащего по контракту являются широкие социальные мотивы (гражданского долга), совершенствования (физическое и психическое совершенствование) и узкопотребительские мотивы (престижа, благополучия).

Около половины военнослужащих контрактной службы считают контрактную службу одним из главных вариантов формирования Вооруженных сил Украины. По их мнению основными мероприятиями по улучшения состояния военной службы является повышение финансового обеспечения срочной службы и службы по контракту, улучшения финансирования Вооруженных сил Украины в целом, поднятие престижа военной службы
в украинском обществе.

На мотивацию к военно-профессиональной деятельности влияет способ комплектования армии, а также такие социально-демографические характеристики военнослужащих по контракту как их местожительство и род деятельности до военной службы, образование.

Программа развития мотивации к военно-профессиональной деятельности у военнослужащих по контракту включает такие этапы: 1) информационно-побудительный этап (цель – психологическое просвещение военнослужащих по контракту в аспекте мотивации к военно-профессиональной деятельности, мотивирование к занятиям по развитию мотивационно-ценностной сферы личности); 2) коррекционо-развивающий этап (цель – коррекция и развитие мотивационно-ценностной сферы личности военнослужащего по контракту стимулирование мотивов саморазвития, самореализации и самоусовершенствования, развитие установок на достижение высоких результатов в военно-профессиональной деятельности; формирование уверенности в себе). Основными психолого-педагогическими средствами этой программы являются лекции, беседы, групповые и тренинговые упражнения.

С целью проверки эффективности программы развития мотивации
к военно-профессиональной деятельности у военнослужащих по контакту был проведен формирующий эксперимент. В результате его проведения произошли статистически значимые изменения в показателях развитости мотивации
к военно-профессиональной деятельности у военнослужащих по контракту.

По результатам теоретического и эмпирического исследования проблемы разработаны практические рекомендации Департаменту гуманитарного и социального развития Министерства обороны Украины, психологам частей и подразделений Вооруженных сил Украины, научно-педагогическому составу высших военных учебных заведений по улучшению мотивации военно-профессиональной деятельности у военнослужащих по контракту.

Ключевые слова: мотивация военно-профессиональной деятельности, военнослужащие по контракту, программа развития мотивации.

Siryi A. V. Motivation of servicemen on contract basis to military and professional activity – Manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Pedagogics in speciality in speciality
19.00.09 – «Psychology of activity
under special conditions». – The National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi. – Khmelnytskyi, 2010.

The thesis is devoted to the problem of motivation of servicemen on contract basis to military and professional activity. In the thesis the essence of military and professional activity of servicemen on contract basis and motivation to it have been revealed. The peculiarities of motivation of servicemen on contract basis to military and professional activity have been described. On the basis of theoretical and empirical analysis of the problem the practical recommendations to diagnosis and development of motivation of servicemen on contract basis to military and professional activity have been formulated.

Key words: motivation to military and professional activity, servicemen on contract basis, programme of motivation development.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73692. Особенности анализа радиосигналов в избирательных цепях 118.5 KB
  При решении задач о прохождении сигналов через электрические цепи основное внимание уделяют изменениям информационных параметров сигналов поскольку это связано с проблемой сохранения информации переносимой сигналами. В случаях когда информация заложена непосредственно в форме сигнала случай простых сигналов задача сохранения информации сводится к задаче сохранения формы или спектра сигнала. В общем случае резонансная частота...
73693. Линейные радиоэлектронные цепи с постоянными параметрами 230.5 KB
  Кроме методов, основанных на определении импульсных и переходных характеристик, для анализа свойств линейных цепей широко применяют матричный метод. Его использование основывается на том, что для описания свойств сколь угодно сложной цепи достаточно знать зависимость между ее внешними напряжениями и токами.том входе ; Z21 сопротивление передачи от выхода к входу при разомкнутом выходе. Если в качестве...
73694. Предмет теорії міжнародних відносин 19.59 KB
  Перший завідувач кафедри міжнародних відносин м. Після другої свотової війни сформувалося два напрямки у розумінні міжнародних відносин: Традиционалістський Г.Найбільш яскравий приклад праця оціолог Мерль в своїй праці Соціологія міжнародних відносин.
73697. Генерирование колебаний в электрических цепях 668.5 KB
  В цепях, содержащих обратные связи, могут возникнуть изменяющиеся во времени электрические токи без воздействия на эти цепи внешних управляющих сигналов. Такие цепи называют автоколебательными системами, а колебания - автоколебаниями.
73698. Цели и задачи дисциплины «Экономика ресурсосбережения». Значение ресурсосбережения в современных условиях. Причины современного состояния в сфере ресурсосбережения 55 KB
  Экономика ресурсосбережения наука отражающая формы производственных отношений в процессе рационального использования воспроизводства природных ресурсов и охраны окружающей среды. На протяжении всей своей жизни человечество сталкивалось с ограниченностью ресурсов. С 1996 года в России действуют 2 структуры Комитет по охране окружающей среды Министерство природных ресурсов. Исследование шло по пяти глобальным направлениям мировой динамики ускорение индустриализации быстрый рост населения нарастание голода истощение невозобновляемых...