65413

СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВИНОГРАДАРСТВА І ПЛОДІВНИЦТВА АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Автореферат

Инновационные исследования

Географічне положення Автономної Республіки Крим є одним з чинників що формують інвестиційну привабливість для вкладення в інноваційну діяльність різних галузей що в свою чергу вимагає розробки довготривалої стратегії інноваційного розвитку на основі створення...

Украинкский

2014-07-29

235.5 KB

2 чел.

20

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ШАЦЬКА ЕЛЬВІНА ШЕВКЕТІВНА

УДК 658.589: 634 (477.75)

СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ВИНОГРАДАРСТВА І ПЛОДІВНИЦТВА

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

08.00.04 - економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Суми – 2010


Дисертацією є рукопис

Роботу виконано в РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет» Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник:   доктор економічних наук, професор

Адаманова Зейнеб Османівна,

РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний

університет» Міністерства освіти і науки АРК

Міністерства освіти і науки України,

завідувач кафедри економічної теорії

та міжнародної економіки

Офіційні опоненти:    доктор економічних наук, професор

Гудзинський Олексій Дмитрович,

Національний університет біоресурсів

і природокористування

Кабінету Міністрів України,

професор кафедри менеджменту

ім. проф. Й.С. Завадського

кандидат економічних наук, доцент

Турчіна Світлана Григорівна,

Сумський національний аграрний університет

Міністерства аграрної політики України

доцент кафедри менеджменту ЗЕД та євроінтеграції

 

Захист відбудеться 20 січня 2011 р. о 13  годині на засіданні  спеціалізованої  вченої ради Д 55.859.01 у Сумському національному аграрному університеті за адресою: 40021, м. Суми, вул. Кірова, 160, зал засідань вченої ради.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Сумського національного аграрного університету за адресою: 40021, м. Суми, вул. Кірова, 160.

Автореферат  розіслано     18 грудня  2010 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат економічних наук, доцент                                                          М.М. Геєнко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Інноваційний розвиток  агропромислового виробництва за сучасних умов набуває особливого значення, адже входження України до світового господарства передбачає підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, яка може бути забезпечена інтенсифікацією інноваційної діяльності. Для її успішної реалізації необхідно застосовувати засоби стратегічного характеру. Тому стратегія інноваційного розвитку підприємств АПК України має винятково важливе значення. Це в повній мірі стосується і підприємств виноградарства та плодівництва АР Крим.

Географічне положення Автономної Республіки Крим є одним з чинників, що формують інвестиційну привабливість для вкладення в інноваційну діяльність різних галузей, що в свою чергу, вимагає розробки довготривалої стратегії інноваційного розвитку на основі створення соціально-економічних, організаційних і нормативно-правових чинників, покликаних забезпечувати ефективне використання природного і науково-технічного потенціалів, впровадження сучасних енерго - і ресурсозберігаючих технологій в різних галузях, в тому числі, у виноградарстві і плодівництві АР Крим.

Сьогодні в автономії недостатньо ефективно діють державні організаційно-економічні механізми, які поєднували б інвестиційну та інноваційну функції, забезпечували цільову концентрацію необхідного обсягу фінансових ресурсів та їх оперативний перерозподіл на користь пріоритетних інноваційних проектів.

Проблемам науково-технічного прогресу, інноваційного розвитку присвячені праці провідних зарубіжних вчених: Р. Бірмана, Л. Водачека, П. Завліна, В. Медінського, Е. Менсфілда, Р. Перлмана, Б. Санто, Б. Твісса, Ф. Шерера, І. Шумпетера та вітчизняних науковців: В. Александрова, О. Амоші, Н. Анісимова, З. Адаманової, Е. Бойка, П. Веденічева, П. Гайдуцького, О. Гудзинського, С. Володіна, А. Гальчинського, В. Гєеця, Н. Гончарової, І. Дація, М. Крупки, О. Кузьміна, С. Ілляшенка, О. Лапко, П. Майданевича, А. Осики, О. Пампури, А. Пересади, П. Саблука, А.Слепокурова, С. Турчіної, Н. Чухрай, О. Шестопаль та інших.

Віддаючи належне фундаментальності та важливості їх наукового доробку, слід відмітити, що дослідження з проблематики інноваційного розвитку переважно зосереджені на теоретичних основах інновацій, оцінці ефективності інноваційних проектів, формуванні інфраструктури інноваційної діяльності, фінансуванні та стимулюванні інноваційних процесів, кадровому забезпечення інноваційної діяльності. Нагальна необхідність вирішення питань щодо розробки стратегії інноваційного розвитку та підвищення ефективності інвестицій в інноваційну діяльність підприємств з урахуванням особливостей галузі виноградарства і плодівництва, зумовила вибір теми дисертаційного дослідження.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідницької роботи кафедри теоретичної та прикладної економіки РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет» за темою «Стратегічні пріоритети розвитку економіки регіону» (державний реєстраційний номер 0107U009585), в межах якої автором обґрунтовано пропозиції щодо формування стратегії розвитку підприємств галузей виноградарства і плодівництва на інноваційній основі.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретико-методологічних положень та розробка практичних рекомендацій щодо формування стратегії інноваційного розвитку підприємств виноградарства і плодівництва.

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

- узагальнити теоретико-методологічні підходи до визначення сутності понять, пов’язаних із стратегією інноваційного розвитку підприємства;

- здійснити аналітичну оцінку теорії і практики вітчизняного і світового досвіду стосовно особливостей формування стратегії інноваційного розвитку, узагальнити напрями, що стримують інноваційний розвиток підприємств галузі виноградарства і плодівництва;

- оцінити можливості регіону в контексті перспектив інноваційного розвитку підприємств галузі виноградарства і плодівництва;

- визначити складові системи мотивації впровадження інновацій в галузі виноградарства і плодівництва;

- запропонувати науково-практичні рекомендації щодо формування позитивних змін у стратегії інноваційного розвитку за рахунок залучення інвестицій;

- розробити організаційно-економічний механізм управління стратегією інноваційного розвитку підприємств виноградарства і плодівництва Криму;

- обґрунтувати методичні підходи визначення економічної ефективності від впровадження техніко-технологічних інновацій підприємствами галузі.

Об'єктом дослідження є процес формування стратегії інноваційного розвитку підприємств виноградарства і плодівництва АР Крим.

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні підходи до формування стратегії інноваційного розвитку підприємств виноградарства і плодівництва. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є діалектичний і абстрактно-логічний методи пізнання економічних явищ, об'єктивні закони розвитку ринкової економіки. Теоретичну базу дослідження складають праці класиків економічної науки, сучасних вітчизняних і зарубіжних економістів. Узагальнення теоретичних засад інноваційної діяльності зроблено з використанням прийомів абстрактно-логічного методу, а саме: індукції та дедукції, аналогії і співставлення. У процесі дослідження також використовувалися такі методи: монографічний – для вивчення особливостей інноваційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах; розрахунково-конструктивний, економіко-статистичний, наукового порівняння – для оцінки інноваційного потенціалу підприємств виноградарства і плодівництва; соціологічного опитування – для анкетування керівників та спеціалістів підприємств досліджуваної галузі АР Крим; моделювання – для розробки пропозицій з формування стратегії інноваційного розвитку та організаційно-економічного механізму управління нею; графічного аналізу – при аналізі тенденцій розвитку і взаємозв'язку факторів виробництва, кореляційно-регресійного аналізу для визначення впливу обсягу витрат на отримання додаткового прибутку від інноваційної діяльності.

Інформаційною базою дослідження є: нормативно-правові акти України, матеріали Держкомстату України і Головного управління статистики в АР Крим, звітні матеріали окремих підприємств АР Крим, матеріали Міністерства аграрної політики АР Крим, регіонального відділення Аграрного фонду,  публікації наукових установ, праці вітчизняних та зарубіжних вчених, власні емпіричні та соціологічні дослідження автора.

Наукова новизна отриманих результатів представлена сукупністю теоретико-методологічних положень щодо формування стратегії інноваційного розвитку підприємств виноградарства і плодівництва АР Крим. Найбільш значимими результатами, які складають наукову новизну, розкривають зміст дисертації і виносяться на захист, є:

вперше:

 •  обґрунтовано організаційно-економічний механізм управління стратегією інноваційного розвитку підприємств виноградарства і плодівництва АР Крим, що базується на визначенні його основних інструментів та потенційних напрямків управління, характерних для підприємств галузі регіону;

удосконалено:

- визначення поняття «стратегія інноваційного розвитку підприємства», що, на відміну від існуючого, розглядається як розробка системи планових дій, спрямованих на досягнення цілей інноваційного розвитку підприємства, шляхом створення сприятливого інноваційного середовища або вигідного пристосування до нього, базуючись на акумулюванні, використанні та оптимізації ресурсів підприємства, результатом чого має стати підвищення якості продукції, конкурентоздатності підприємства, зниження витрат;

- організаційно-економічні підходи до впровадження техніко-технологічних інновацій в підприємствах виноградарства і плодівництва, що, на відміну від існуючих, ґрунтуються на врахуванні щільності посадки культур та продуктивності сортів, впровадження яких забезпечує покращення фінансових результатів (отримання технологічної ренти);

набули подальшого розвитку:

- теоретичні засади формалізації складових процесу формування стратегії інноваційного розвитку та визначення послідовності дій її реалізації підприємствами, що, на відміну від існуючих, включає розподіл напрямків інноваційного розвитку підприємства, а саме: підвищення якості продукції, зниження витрат та підвищення конкурентоспроможності підприємства;  

- обґрунтування теоретичних та практичних напрямків вирішення питань інноваційного розвитку галузі виноградарства і плодівництва, що дозволило виділити основні шляхи мінімізації стримуючих факторів інноваційного розвитку для підприємств галузі;

- методичні підходи щодо визначення пріоритету інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств галузі виноградарства і плодівництва, що ґрунтується на врахуванні розміру грошового потоку та періоду інвестування;

- складові системи мотивації впровадження інновацій в галузі виноградарства і плодівництва, що враховують стимулювання розробників, промислових виробників інноваційного продукту, фахівців з впровадження інноваційних розробок в підприємствах.

Практичне значення отриманих результатів полягає в розробці теоретико-методологічних засад розвитку економіки та управління підприємствами, практичних рекомендацій з обґрунтування стратегій інноваційного розвитку підприємств виноградарства та плодівництва з урахуванням особливостей АР Крим.  

Практична значущість результатів дослідження визначається ухваленням до впровадження Міністерством АП АРК, висновків і пропозицій, реалізація яких підвищує економічну ефективність роботи плодівницьких і виноградарських господарств Криму (довідка № 41/23 від 19.01.2010р.). Механізм відтворення ресурсного потенціалу галузей виноградарства і плодівництва в системі міжгалузевих зв'язків впроваджено в ЗАТ «Бурлюк» Бахчисарайського району Автономної Республіки Крим (довідка № 01-1/216 від 24.03.2010р.). Ряд теоретичних положень, практичних рекомендацій, узагальнений зарубіжний досвід використовується в навчальному процесі РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет» при викладанні дисциплін: «Основи економічної теорії», «Мікроекономіка», «Регіональна економіка», «Макроекономіка» (довідка від 19.03.2010р. № 01.1-07/127).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою роботою автора. Усі наукові результати отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у роботі використано тільки ті висновки і пропозиції, які є результатом власних досліджень здобувача.

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати дисертаційного дослідження доповідалися і отримали позитивну оцінку на: Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інвестиційні стратегії сталого розвитку» (м. Дніпропетровськ, 2004 р.); VI міжнародній науково-практичній конференції «Дні науки 2009» (м. Маріуполь, 2009 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Управління підприємством: проблеми та шляхи їх вирішення» (м. Севастополь, 2009 р.); VII Міжнародній науково-практичній конференції «Фінанси України 2009» (м. Маріуполь, 2009 р.); X Міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих вчених «Економіка і маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, передова думка» (м. Донецьк, 2010 р.).

Публікації. За результатами виконаного дослідження опубліковано 14 наукових праць загальним обсягом 4,02 друк. арк., з яких дев’ять статей обсягом 3,47 друк. арк. – у фахових виданнях.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації становить 228 сторінок комп’ютерного тексту, ілюстрованого 17 таблицями, 16 рисунками, 20 формулами розрахунків. Список використаних джерел налічує 280 найменувань, викладених на 25 сторінках. Додатки містять 17 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, розкрито зв'язок роботи з науковими темами, визначено мету, завдання, предмет, об’єкт і методи дослідження, наукову новизну і практичне значення одержаних результатів.

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи розробки стратегії інноваційного розвитку підприємств агропромислового комплексу» розкрито теоретичні передумови досліджуваної проблеми, викладено теоретичні та методологічні основи формування інноваційної стратегії розвитку підприємств, обґрунтовано особливості змісту основних інноваційних стратегій та загальні принципи і підходи до їх реалізації.

Доведено, що однією з актуальних проблем агропромислового комплексу є розробка та впровадження інноваційної моделі розвитку сільського господарства. Широке застосування інновацій за всіма напрямами діяльності  підприємств галузі (технологічний, маркетинговий, організаційний) забезпечує їх успішне функціонування і надає додаткових конкурентних переваг. Виходячи з того, що за сучасних умов ефективне господарювання неможливе без цілеспрямованої інноваційної діяльності, підприємствам слід постійно займатись розробкою стратегій інноваційного розвитку.

З огляду на трактування інноваційної діяльності згідно з Законом України «Про інноваційну діяльність» та за результатами детального аналізу наукових джерел щодо узагальнення поняття «інноваційна стратегія», автором обґрунтовано блок-схему формування стратегії інноваційного розвитку підприємства (рис. 1) та уточнено поняття «стратегія інноваційного розвитку підприємства». В основу інноваційного розвитку підприємства покладено: фундаментальні та прикладні дослідження; технологічні, дослідно-конструкторські розробки; випробування та освоєння нововведень.

У результаті проведених досліджень ми дійшли висновку, що  інноваційний розвиток підприємства значною мірою залежить від науково-технічного потенціалу (забезпеченості відповідними видами ресурсів: матеріальних, трудових і фінансових), а для сільськогосподарських підприємств ще і земельними ресурсами.

Таким чином, поняття «стратегія інноваційного розвитку підприємства» в авторському тлумаченні розглядається як розробка системи планових дій, спрямованих на досягнення цілей інноваційного розвитку підприємства, шляхом створення сприятливого інноваційного середовища або вигідного пристосування до нього, базуючись на акумулюванні, використанні та оптимізації ресурсів підприємства, результатом чого має стати підвищення якості продукції, конкурентоздатності підприємства, зниження витрат.

Моніторинг зовнішніх та внутрішніх факторів підприємства

Ресурсного потенціалу, організаційно-технічного та інноваційного рівнів

Маркетингові дослідження ринку

Споживацьких

вподобань

Структури і асортименту продукції

Підвищення якості продукції

Зниження витрат

Підвищення конкурентоздатності

 

Рис. 1. Блок-схема формування стратегії інноваційного розвитку підприємства

Стратегія є інструментом створення і підтримки домінування підприємства в ринковому середовищі, що базується на здатності створювати якіснішу продукцію у певній галузі ніж конкуренти. У роботі вибір стратегії інноваційного розвитку розглядається як складний процес. Причому, в залежності від місії організації, чинників внутрішнього та зовнішнього середовища, підприємством застосовується і відповідний вид стратегії.

Встановлено, що інноваційний розвиток підприємств зумовлюється багатьма факторами, зокрема, високим інтелектуальним потенціалом суспільства, рівнем фінансування наукових досліджень і розробок, сформованою системою менеджменту в галузі трансферту (передачі) результатів науково-дослідних робіт агроформувань, формуванням повноцінного ринку науково-технічної продукції і відповідної його інфраструктури. Перехід економіки підприємств на інноваційну модель розвитку передбачає створення серед наукоємних виробництв проривних конкурентоспроможних технологій, розробки інтегрованих моделей інноваційної діяльності підприємств України. На сучасному етапі в економіці АР Крим домінують галузі нижчих технологічних устроїв (у сільському господарстві більше 50% валової продукції виробляється господарствами населення, які засновані на ручній праці).

Обґрунтовано, що створення ефективного механізму перетворення реальних знань у продуктові або технологічні нововведення стає додатковим фактором економічного зростання, що дає можливість визначати стратегію напрямків їх ефективного розвитку в конкуруючому середовищі.

У другому розділі «Оцінка інноваційної діяльності підприємств галузі виноградарства і плодівництва» проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку інноваційної діяльності підприємств галузі виноградарства і плодівництва, оцінено рівень розвитку інноваційного потенціалу регіону та його використання підприємствами вказаної галузі, виявлено фактори, які перешкоджають впровадженню інновацій.

Встановлено, що кількість підприємств у галузі виноградарства і плодівництва значно зменшилася, скорочуються площі багаторічних насаджень, відбувається падіння обсягів виробництва винограду і вина, згортаються наукові дослідження, дослідно-конструкторські роботи, виноробне машинобудування, наявність відставання у технічному озброєнні підприємств, зниження інтересу до самої професії виноградаря.

У ході дослідження підтверджено, що виноградарство є однією з найбільш трудомістких і капіталоємних галузей аграрного сектора економіки. Це стосується практично усіх регіонів України, де вона розвивається, у тому числі й АР Крим. За весь період нашого дослідження виноградарство було найбільш трудомісткою рослинницькою галуззю АР Крим. При чому максимально трудомісткою операцією у виноградарстві є збирання врожаю, де переважає ручна праця. Частка витрат на здійснення цієї операції становить: по технічних сортах – 20-25 %, по столових – 35-40 %.

Економічний аналіз динаміки площ плодово-ягідних насаджень показує, що за період 2005-2008 рр. зберігається стійка тенденція до інтенсивного скорочення багаторічних насаджень, за винятком Червоногвардійського району (збільшення складає 5,2%) і Сакського району (7,8%). З наявних площ на сільськогосподарські підприємства припадає у 2008р. – 13056 га (у 2005р. відповідно 18399га), на господарства населення 5061га (27,9%). Дослідження динаміки виробництва плодово-ягідних культур показує його нестійкість, воно характеризується великою залежністю обсягів виробництва від стану погодних умов, посиленням конкуренції і процесами перерозподілу виробництва.

За сучасних умов, що диктує глобальне конкурентне середовище, потребує розв’язання складна проблема - відтворення виноградників Криму, які культивуються крупними масивами - до 1,5 тис. га. Щорічно в господарствах регіону необхідно перезаставляти до 5 тис. га виноградників, вкладаючи в цей процес до 20 млн. дол. Враховуючи складний фінансовий стан більшості підприємств, останні зацікавленні у залученні вітчизняних та іноземних інвестицій на відновлення культур.

Проведені дослідження показують, що економічні труднощі і політична нестабільність не сприяють відновленню виноградників, таке становище призводить до економічної кризи в галузях сільського господарства. Зменшення площ виноградників значною мірою позначилося на показниках валового збору винограду та плодоягідних культур (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка виробництва і врожайність плодоягідних культур та винограду в підприємствах Автономної Республіки Крим

Аналіз основних індикаторів економічного розвитку галузі показує, що відбувається перерозподіл складу виробників і споживачів. Враховуючи мінливість та непередбачуваність наслідків цього процесу, важливим чинником ефективного функціонування галузі є за сучасних умов, підвищена увага відповідних державних органів. Саме до їх компетенції належить створення захисної системи заходів. Проведене дослідження та його результати свідчать, що розвиток підприємств галузі виноградарства і плодівництва в контексті згаданих факторів повинен мати інтенсивний характер. Останнє забезпечується запровадженням новітніх технологій та розробкою інноваційних стратегій. Ця теза підтверджується закордонним та вітчизняним досвідом. Висунуті нами думки було перевірено та підтверджено за допомогою соціологічних методів дослідження. Враховуючи специфіку галузі, встановлено, що найбільш прийнятним інструментом є опитування у вигляді анкетування. Тому з метою оцінки стану інноваційного розвитку підприємств виноградарства і плодівництва було проведено опитування. Респондентами виступили керівники та спеціалісти 65 сільськогосподарських підприємств Бахчисарайського та Сакського районів АР Крим. Результати проведеного анкетування свідчать про незадовільний стан інноваційної діяльності в більшості господарюючих суб’єктів галузі та про необхідність інноваційного оновлення виробництва (табл. 1).

У процесі анкетування виокремлено напрями невирішених питань інноватики у виробничій діяльності підприємств галузі виноградарства і плодівництва та згруповано їх у дві групи (теоретичний напрям та практичний). Респондентам також пропонувалося вказати на найбільш важливі заходи, які могли б сприяти інноваційному розвитку аграрної сфери. Дослідження показало, що ними є наступні: підтримка державою технологічного переозброєння підприємств (17,8%), відновлення на новій технологічній основі потужностей підприємств тракторного і сільськогосподарського машинобудування (29,9%) та мотивація інноваційного розвитку на всіх його рівнях (52,3%).

Таблиця 1

Впровадження інновацій в підприємствах галузі виноградарства і плодівництва АР Крим за основними напрямками використання

(за результатами опитування), %

Інновації

Не впроваджувались

Впроваджувались

Не надали відповіді

Технічні

47,5

50,7

1,8

Технологічні

73,8

21,7

4,5

Біологічні

75,2

4,3

20,5

Соціальні

41,8

55,8

2,3

Економічні

65,1

34,5

0,4

Маркетингові

65,7

31,1

3,2

Управлінські

52,1

47,2

0,7

Оцінка інноваційного потенціалу Автономної Республіки Крим  свідчить про деяке його погіршення за аналізований період. На це впливає багато різноманітних причин, серед яких: недостатність фінансових можливостей сільськогосподарських підприємств, відсутність програм, спрямованих на підвищення інноваційної активності аграрних підприємств та наукових установ, недостатня кількість та кваліфікація наукових кадрів, погіршення матеріально-технічної бази, відсутність структур, які б сприяли прискореному просуванню інноваційних розробок у виробництво, недосконала система правового забезпечення інноваційної діяльності.

У роботі обґрунтовано складові системи стимулювання розробників, промислових виробників інноваційного продукту, фахівців з впровадження інноваційних розробок і стимулювання сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств. Доведено, що зацікавленість усіх чотирьох сторін дозволить забезпечити успішний розвиток стратегії інноваційної діяльності підприємств галузі виноградарства і плодівництва.

У третьому розділі «Шляхи вдосконалення стратегії інноваційного розвитку підприємств виноградарства і плодівництва АР Крим» запропоновано рекомендації щодо позитивних змін в інноваційному розвитку за рахунок залучення інвестицій, розроблено організаційно-економічний механізм формування стратегії інноваційного розвитку, обґрунтовані підходи до підвищення ефективності інновацій в підприємствах галузі виноградарства та плодівництва.

Дослідження показують, що перехід України до нових економічних умов значно вплинув на стан галузі. Це стосується як безпосередньо самих виробників, так і промислових підприємств. Як наслідок маємо ситуацію із  багаторазовим зростанням цін на сільськогосподарські машини і обладнання, добрива і пестициди, шпалерну проволоку та інші матеріали, які забезпечують виробничий процес у підприємствах виноградарства та плодівництва. Крім того, значно зросла ціна на паливно-мастильні матеріали. В умовах, що склалися, у підприємствах власних коштів не вистачає для повноцінного розвитку.

У роботі наголошується, що важливе значення для формування стратегії інноваційного розвитку підприємств галузі виноградарства і плодівництва має залучення інвестицій. Поглиблені емпіричні дослідження проводилися в ЗАТ «Бурлюк» Бахчисарайського району Автономної Республіки Крим, яке є одним із лідерів виробництва продукції виноградарства. Встановлено, що інвестиційні засоби в ЗАТ «Бурлюк» планується використовувати на розкорчовування і закладку нових виноградників, установку краплинного зрошування, дотримання норм внесення добрив і використання засобів захисту рослин. Для відновлення вікової пропорції плантацій через тривалий інвестиційний цикл навіть при оновленні третини всіх виноградників буде потрібно не менше 15 років. Визначено, що на восьмому році інвестування можемо отримати позитивний результат, а по закінченню 14 років підприємство окупить всі понесені витрати.

Рівняння кривої грошового потоку в поточному часі має вигляд:

де - обсяги залучених інвестицій, тис. грн.

Значення коефіцієнта детермінації (R2=0,959) свідчить про те, що модель пояснює 0,959 % всієї дисперсії. Розрахований коефіцієнт кореляції, який дорівнює 0,979 та знаходиться в межах між 0,9<׀r׀<1, демонструє тісний зв’язок між вказаними явищами. Критерій Фішера (Fтабл = 3,81 при рівні значущості 0,05)


.

Рис. 3. Організаційно-економічний механізм управління стратегією інноваційного розвитку підприємств виноградарства і плодівництва АР Крим

показує існування суттєвої залежності між результативним і факторним показниками. Тому можемо стверджувати, що модель адекватна експериментальним даним. Коефіцієнти побудованого рівняння є статистично значимими, оскільки фактичне значення t-критеріїв Стьюдента перевищує нормативно встановлену межу.

Для підвищення привабливості інноваційної діяльності та мінімізації її ризикованості в роботі обґрунтовано організаційно-економічний механізм формування стратегії інноваційного розвитку. Реалізація інноваційної стратегії як комплексного механізму забезпечення інноваційного розвитку підприємства здебільшого торкається усіх сфер діяльності підприємства: організаційне забезпечення, фінансову складову, кадровий потенціал, маркетингову складову та інформаційно-методичне забезпечення (рис. 3).

Проведений аналіз показує, що, окрім проблем з фінансовим забезпеченням, однією з основних причин названих наслідків є неефективна система розвитку управління, що діє, і яка ігнорує в більшості випадків економічні (ринкові) методи, підтримку його основних функцій. Для формування механізму, що забезпечує організаційно-економічну стійкість, необхідним є перегляд тих елементів загальної системи управління, які перешкоджають адаптації підприємств галузі до чинників бізнес-середовища, зокрема, до формування інноваційного напряму розвитку галузей АПК.

Таблиця 2

Розрахунок технологічної ренти сортів винограду Бастардо Магарачський і Ркацителі при різних схемах посадки в ЗАТ «Бурлюк» Бахчисарайського району Автономної Республіки Крим, 2008 р.

Показники

Бастардо Магарачський

Ркацителі

Схеми посадок

4х2

3,5х1,5

3х1,5

3х1,5

3,5х1,5

Врожайність, ц/га

57,3

60,5

61,7

69,5

74,0

Витрати на 1 га, грн.

4990

5050

5130

5340

5520

Вартість продукції, грн.

8595

9075

9255

10425

11100

Коефіцієнт рентабельності винограду

0,722

0,797

0,804

0,952

1,01

Коефіцієнт нормативного прибутку

0,216

0,239

0,241

0,285

0,303

Нормативна вартість, грн.

6070

6257

6367

6865

7192

Диференційна рента, грн.

2524

2818

2888

3560

3907

Технологічна рента, грн.

0

293,9

364

0

347

Результати опитування та безпосереднє спілкування автора з управлінськими працівниками підприємств виноградарства і плодівництва показують, що найбільш поширеними та прийнятними до впровадження є технологічні інновації. Першочерговим завданням у виробництві є реконструкція наявних насаджень – заміна застарілих садів та виноградників новими, які в сприятливих ґрунтово-кліматичних умовах можуть давати врожаї світового рівня. Сортова структура нових насаджень має формуватися виходячи з потреб ринку і забезпечувати конвеєр надходжень продукції з липня по жовтень.

Дослідження показали, що щільніша схема посадок винограду сорту Ркацителі та Бастардо Магарачський призводить до негативного ефекту, якого можна запобігти, створюючи для кущів оптимальні умови розвитку. Застосування різних схем посадок забезпечує збільшення щільності кущів винограду, що, в свою чергу веде до зміни врожайності, витрат на виробництво, диференційної ренти. Різниця між отриманою диференційною рентою, детермінована схемою посадок, тягне за собою появу додаткового доходу – технологічної ренти (табл. 3).

В дисертаційній роботі проведено аналогічні розрахунки для плодових культур,  зокрема, для слив. Їх результати доводять, що застосування розрідженої посадки, яка враховує схему формування дерев, може забезпечити отримання додаткової ренти в розмірі від 1058 до 1982 грн. на 1 м2.  

Таким чином, техніко-технологічні інновації, які пропонуються для запровадження в підприємствах галузі плодівництва і виноградарства, можуть справити значний позитивний вплив на фінансовий стан сільськогосподарських підприємств АРК та їх інноваційний розвиток.  

ВИСНОВКИ

У рамках дисертаційного дослідження було вирішено важливе науково-практичне завдання щодо формування стратегії інноваційного розвитку, що є актуальною для підприємств галузі виноградарства та плодівництва. Узагальнення отриманих результатів дало змогу сформулювати наступні висновки:

1. В результаті узагальнення теоретико-методологічних підходів до визначення сутності понять: «інноваційна діяльність» та «інноваційна стратегія» автором теоретично обґрунтовано доцільність формалізації складових процесу формування стратегії інноваційного розвитку з визначенням послідовності дій її реалізації підприємствами. З метою формування чіткості наукових тверджень, уточнено понятійний апарат сутності «стратегія інноваційного розвитку підприємства», яке трактується нами як розробка системи планових дій, спрямованих на досягнення цілей інноваційного розвитку підприємства, шляхом створення сприятливого інноваційного середовища або вигідного пристосування до нього, базуючись на акумулюванні, використанні та оптимізації ресурсів підприємства, результатом чого має стати підвищення якості продукції, конкурентоздатності підприємства, зниження витрат.

2. Ґрунтовний аналіз теорії і практики вітчизняного та світового досвіду стосовно особливостей формування стратегії інноваційного розвитку дозволив узагальнити напрями, що стримують інноваційну діяльність підприємств галузі виноградарства і плодівництва. Зокрема, йдеться про високий рівень ризику виробництва, незадовільний фінансовий стан підприємств галузі, недостатній рівень підготовки керівників підприємств, що здійснюють інноваційну діяльність, низький рівень заробітної плати в аграрному секторі економіки, який не сприяє залученню висококваліфікованих фахівців, високий рівень зношення основних виробничих фондів, погіршення якості науково-дослідних робіт та зниження рівня інтеграції науки з виробництвом.

3. Дослідження можливостей регіону в контексті перспектив інноваційного розвитку підприємств галузі виноградарства і плодівництва показало, що за аналізований період зберігається стійка тенденція до інтенсивного скорочення багаторічних насаджень, за винятком декількох районів: Червоногвардійського та  Сакського. Динаміка виробництва плодово-ягідних культур характеризується залежністю обсягів виробництва від стану погодних умов, посиленням конкуренції та процесів перерозподілу виробництва. Дані проведеного анкетування свідчать про незадовільний стан інноваційної діяльності в більшості господарюючих суб’єктів галузі та про необхідність інноваційного оновлення виробництва. Серед заходів сприяння інноваційному розвитку респондентами виділені наступні: підтримка державою технологічного переозброєння підприємств (17,8%), відновлення на новій технологічній основі потужностей підприємств тракторного і сільськогосподарського машинобудування (29,9%) та мотивація інноваційного розвитку на всіх його рівнях (52,3%).

4. З метою активізації стратегії інноваційного розвитку обґрунтовано складові системи стимулювання розробників, промислових виробників інноваційного продукту, фахівців з впровадження інноваційних розробок і стимулювання сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств. Доведено, що зацікавленість усіх чотирьох сторін дозволить забезпечити успішний розвиток стратегії інноваційної діяльності підприємств галузі виноградарства і плодівництва.

5. Обґрунтовано необхідність залучення додаткових інвестиційних коштів у розвиток інноваційної діяльності підприємства. На основі вивчення стану галузі виноградарства АР Крим, виявлено, що заміна малопродуктивних сортів високоврожайними - обов'язковий процес удосконалення виробництва та підвищення конкурентоспроможності. На прикладі розробки інноваційного плану розвитку окремого підприємства визначено, що сортооновлення та закладка нових садів та виноградників є досить капіталомісткими, однак здатні окупитися за вісім років і в подальшому приносити додатковий прибуток.

6. З врахуванням особливостей галузі виноградарства та плодівництва і природно-кліматичної специфіки регіону розроблено організаційно-економічний механізм управління стратегією інноваційного розвитку підприємств виноградарства і плодівництва АРК. Серед основних напрямків управління визначені: проведення дослідження внутрішнього і зовнішнього середовища та виявлення сильних і слабких сторін; управління затратами підприємства, виробничими процесами, кадровим потенціалом, важливим є впровадження системи інноваційного маркетингу з орієнтацією на безпосереднього споживача продукції.

7. Встановлено, що важливим чинником активізації стратегії є впровадження техніко-технологічних інновацій. Дослідження рентної концепції в оцінці виробничої діяльності галузі має ряд практичних переваг, а висока норма ренти при обробці багаторічних насаджень пояснюється головним чином унікальними умовами кримського садівництва. Такий підхід дав можливість виявити і обґрунтувати на основі системного аналізу дві позиції: економічну оцінку потужності виробництва в окремому підприємстві і оцінку перспективних можливостей різних конструкцій саду. У дисертації розроблено новий підхід щодо оцінки конструкції садів і виноградників, за допомогою якого визначається оптимальна щільність дерев і кущів на основі визначення технологічної ренти, що має ряд переваг перед існуючими, зокрема, знижує трудомісткість і собівартість продукції.

8. Запропоновані рекомендації та основні положення щодо формування стратегії інноваційного розвитку підприємств виноградарства і плодівництва Автономної Республіки Крим за рахунок побудови організаційно-економічного механізму управління стратегією інноваційного розвитку підприємств виноградарства і плодівництва АРК та впровадження прогресивних інновацій спрямовані на використання державними органами управління агропромислового розвитку, підприємствами галузі плодівництва та виноградарства АРК та інших регіонів.

СПИСОК ОПУБЛИКОВАНИХ ПРАЦЬ

Статті у наукових фахових виданнях:

 1.  Саідаблаєва Е. Ш. Про методичні основи розрахунку ефективності інвестицій у селекцію нових сортів у виноградарстві / Е. Ш. Саідаблаєва // Збірник наукових праць ДНУ. – Донецьк. – 2004. – Вип. 190. – Т.4. – С. 1078–1082 (0,2 д.а.).
 2.  Саидаблаева Э. Ш. Важный фактор интенсификации плодоводства и виноградарства / Э. Ш. Саидаблаева // Научные труды ЮФ «Крымский агротехнологический университет» Национального Аграрного Университета. Серия: Экономические науки. Симферополь. – 2006. Вып. № 97. С.195199 (0,2 д.а.).
 3.  Саидаблаева Э. Ш. Зависимость дифференциальной ренты от продуктивности сортов винограда / Э. Ш. Саидаблаева // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Серия: Экономические науки. Симферополь, 2006. – Вып №. 7. С. 3840 (0,1 д.а.).
 4.  Саідаблаєва Э. Ш. О преодолении противоречия между накопленными инновационными разработками и уровнем их внедрения в практику в отраслях плодоводства и виноградарства / Э. Ш.Саидаблаева // Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Економіка: проблеми теорії та практики. Випуск 241.– ДНУ, 2008. – Т. 3. – С.546–552 (0,3 д.а.).
 5.  Саідаблаєва Е. Ш. Специфіка інноваційного розвитку підприємств сільського господарства / Е. Ш. Саідаблаева // Науковий журнал. Культура народів Причорномор’я. – 2009. – № 163. – С.25–27 (0,3 д.а.).
 6.  Саідаблаєва Е. Ш. Сучасний стан галузей виноградарства і плодівництва та їх розвиток на інноваційній основі / Е. Ш. Саідаблаева // Науковий журнал. Культура народів Причорномор’я. – 2009. – № 164. – С. 121–123 (0,33 д.а.).
 7.  Саідаблаєва Е. Ш. Методика оцінки економічної ефективності інноваційних процесів у плодівництві та виноградарстві / Е. Ш.Саідаблаева // Науковий журнал. Культура народів Причорномор’я. – 2009. – № 167. – С. 100–103 (0,4 д.а.).
 8.  Саідаблаєва Е. Ш. Тенденції розвитку інноваційної діяльності підприємств АПК України / З. О. Адаманова, Э. Ш. Саідаблаева // Збірник наукових праць. Економіка: проблеми теорії та практики. Вип. 257. – ДНУ, 2009. – Т.3. – С. 726–733 (0,43 д.а.) (автором обґрунтовані основні тенденції інноваційної діяльності).
 9.  Саідаблаєва Е. Ш. Економіко-організаційній механізм управління інноваційними процесами на підприємствах виноградарства та плодівництва / Е. Ш. Саідаблаева // Ученые записки РВУЗ «Крымский инженерно-педагогический университет». Серия: Экономические науки. – 2010. – Вып. 26. – С.156–158 (0,48 д.а.).

В інших виданнях:

 1.  Саідаблаєва Е. Ш. Про методичні основи розрахунку ефективності інвестицій у селекцію нових сортів у виноградарстві / Е. Ш.Саідаблаева // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інвестиційні стратегії сталого розвитку» (27-28 лютого 2004 р.). – ДНУ, 2004. – Т. 2 : Інвестиційні стратегії фінансових ринків – С. 154–155 (0,13 д.а.).
 2.  Саідаблаєва Е. Ш. Специфіка інноваційного розвитку підприємств сільського господарства / Е. Ш. Саідаблаева // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Дні науки 2009» (28-30 вересня 2009 р.) – Маріуполь, 2009. – С. 73–77 (0,24 д.а.).
 3.  Саідаблаєва Е.Ш. Сучасний стан галузей виноградарства і плодівництва та їх розвиток на інноваційній основі / Э.Ш.Саидаблаева // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Управління підприємством: проблеми та шляхи їх вирішення» (1-3 жовтня 2009 р.). – Севастополь, 2009. – С.246–248 (0,14 д.а.).
 4.  Саідаблаєва Е. Ш. Методика оцінки економічної ефективності інноваційних процесів у плодівництві та виноградарстві / Е. Ш.Саідаблаева // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції « Фінанси України 2009» (15-20 грудня 2009 р.). – Маріуполь, 2009. – С. 53–55 (0,19 д.а.).
 5.  Саідаблаєва Е. Ш. Економіко-організаційній механізм управління інноваційними процесами на підприємствах виноградарства та плодівництва / Е. Ш. Саідаблаева // Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Економіка і маркетинг в умовах всесвітньої інтеграції: проблеми, досвід, передова думка» (25-26 березня 2010 р.). – Донецьк, 2010. – Т. 2. – С. 114–116 (0,14 д.а.).

АНОТАЦІЯ

Шацька Е. Ш. Стратегія інноваційного розвитку підприємств виноградарства і плодівництва Автономної Республіки Крим. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Сумський національний аграрний університет, Суми, 2010.

У дисертації досліджено теоретичні та методологічні основи розробки стратегії інноваційного розвитку підприємств виноградарства і плодівництва Автономної Республіки Крим. Розкрито теоретичні передумови формування стратегій інноваційного розвитку, викладено теоретичні та методологічні основи формування інноваційної стратегії розвитку підприємств, обґрунтовано особливості змісту інноваційних стратегій та загальні принципи і підходи до їх реалізації.

Проведено оцінку сучасного стану та встановлено тенденції розвитку інноваційної діяльності підприємств галузі виноградарства і плодівництва регіону, оцінено рівень розвитку інноваційного потенціалу АР Крим та його використання підприємствами вказаної галузі, виявлено фактори, які перешкоджають впровадженню інновацій.

Запропоновано рекомендації щодо позитивних змін в інноваційному розвитку за рахунок залучення інвестицій, розроблено організаційно-економічний механізм формування стратегії інноваційного розвитку, обґрунтовані підходи до підвищення ефективності інновацій в підприємствах галузі виноградарства та плодівництва.

Ключові слова: інновація, стратегія інноваційного розвитку, організаційно-економічний механізм, інвестування, технологічна рента, підприємства виноградарства та плодівництва.

АННОТАЦИЯ

Шацкая Э. Ш. Стратегия инновационного развития предприятий виноградарства и плодоводства Автономной Республики Крым. – Рукопись.

Диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 Экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). – Сумской национальный аграрный университет, Сумы, 2010.

Диссертация посвящена исследованию теоретических и методологических основ разработки стратегии инновационного развития предприятий виноградарства и плодоводства Автономной Республики Крым. Раскрыты теоретические предпосылки формирования стратегий инновационного развития. Раскрыто понятие «стратегия инновационного развития предприятия», которое рассматривается автором как разработка системы плановых действий, направленных на достижение целей инновационного развития предприятия, создание благоприятной инновационной среды или выгодного приспособления к нему, основываясь на аккумулировании, использовании и оптимизации ресурсов предприятия, результатом чего должно стать повышение качества продукции, конкурентоспособности предприятия, снижения издержек. Изложены теоретические основы формализации составляющих процесса формирования стратегии инновационного развития и определение последовательности действий ее реализации предприятиями, который в отличие от существующих включает распределение направлений инновационного развития.

Анализ современного состояния позволил установить тенденции развития инновационной деятельности предприятий отрасли виноградарства и плодоводства региона, а также оценить уровень развития инновационного потенциала АР Крым и его использование предприятиями указанной области, выявить факторы, препятствующие внедрению инноваций.

Проведено исследование возможностей региона в контексте перспектив инновационного развития предприятий отрасли виноградарства и плодоводства которое показало, что за рассматриваемый период сохраняется устойчивая тенденция к интенсивному сокращению многолетних насаждений, за исключением нескольких районов.

Динамика производства плодово-ягодных культур характеризуется зависимостью объемов производства от состояния погодных условий, усиления конкуренции и процессов перераспределения производства. Данные проведенного анкетирования свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии инновационной деятельности в большинстве субъектов отрасли и о необходимости инновационного обновления производства.

Обоснованы рекомендации по позитивным изменениям в инновационном развитии за счет привлечения инвестиций. С учетом особенностей отрасли виноградарства и плодоводства и природно-климатической специфики региона разработан организационно-экономический механизм управления стратегией инновационного развития предприятий виноградарства и плодоводства АРК. Среди основных направлений управления определены: проведение исследования внутренней и внешней среды и выявление сильных и слабых сторон; управление затратами предприятия, производственными процессами, кадровым потенциалом, важным является внедрение системы инновационного маркетинга с ориентацией на непосредственного потребителя продукции.

Установлено, что важным фактором активизации стратегии является внедрение технико-технологических инноваций. Исследование рентной концепции в оценке производственной деятельности отрасли имеет ряд практических преимуществ, а высокая норма ренты при обработке многолетних насаждений объясняется главным образом уникальными условиями крымского садоводства. Такой подход позволил выявить и обосновать на основе системного анализа две позиции: экономическую оценку мощности производства в отдельном предприятии и оценку перспективных возможностей различных конструкций сада.

В диссертации разработан новый подход к оценке конструкции садов и виноградников, с помощью которого определяется оптимальная плотность деревьев и кустов на основании расчета технологической ренты, имеет ряд преимуществ перед существующими, в частности снижает трудоемкость и себестоимость продукции.

В результате изучения состояния отрасли виноградарства АР Крым, выявлено, что замена малопродуктивных сортов высокоурожайными – обязательный процесс совершенствования производства и повышения конкурентоспособности при построении рыночных отношений. Обоснована необходимость привлечения дополнительных инвестиционных средств в развитие инновационной деятельности предприятия. На примере отдельных предприятий рассчитано, что сортообновления и закладка новых садов и виноградников достаточно капиталоемкий процесс, однако способен окупиться за восемь лет и в дальнейшем принести дополнительную прибыль.

Ключевые слова: инновация, стратегия инновационного развития, организационно-экономический механизм, инвестирование, технологическая рента, предприятия виноградарства и плодоводства.

SUMMARY

Shackay E. Innovative strategy of the Crimean enterprises that specialize in viticulture and fruit-products growing. – Manuscript.

Dissertation for the degree of candidate of Economic Sciences in specialty 08.00.04 – Economy and management of enterprises (by the types of economic activity).  Sumy National Agrarian University, Sumy, 2010.

The thesis deals with theoretical and methodological foundations of innovative strategy of Crimean companies that specialize in viticulture and fruit-products growing. The theoretical background of innovative development strategy is revealed. The main types of innovative strategies and general principles and approaches to their implementation are characterized.

The author determined the main trends of innovative activity of the enterprises, as well as estimated the level of innovative potential of the Crimea, determined the factors that hinder innovation.

The author investigated the innovative possibilities of enterprises that specialize in viticulture and fruit-products growing. The results showed that steady trend of perennial plants intense reduction is observed.

The recommendations for positive changes in the innovative development by means of investment attraction are justified. Organizational and economic mechanism of innovative strategy management of the viticulture and fruit branch enterprises is developed.

The annuity concept of evaluation of the enterprise’s production activity is investigated. The new approach to evaluation of gardens and vineyards design is developed.

The necessity of attraction of additional investment means to development of the enterprises’ innovative activity is justified.

Key words: innovation, innovative strategy, organizational and economic mechanism, investment, technological rents, Wine and Horticulture businesses.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

33118. Экологическое воспитание в Болгарии между традициями и инновациями 17.99 KB
  Ответственность за судьбу природы воспитывается, а это лучше всего начать с самого раннего детского возраста, когда у ребенка формируются свои ценности, направленные к той самой ответственности за сохранение окружающей среды.
33119. Методика разучивания детских массовых танцев 23.5 KB
  Массовые танцы включают в себя следующие элементыпростые танцевальные шаги переменные шаги тройные шаги приставные шаги пружинки гармошка простая и сложная подскоки соскоки галопыбоковой прямой притопы и ударынога поднимается хлопки ковырялочка и др.
33120. Методика разучивания танцевальных комбинаций народного танца на середине 22 KB
  Элементы народного танца выносятся на середину после усвоения их у станка. Комбинации народного танца составляются по определенным законам: в комбинацию включают не более 4 движений 12 класс и увеличивают количество с возрастом. Все комбинации народного танца исполняются на точку 1; при разучивании трюковых элементов крутки выполняют по кругу и диагонали.
33121. Музыкально-ритмическая деятельность и ее основные направления 25 KB
  Музыкальноритмическая деятельностьчасть методики музыкального воспитания. Роль заключается в моторнопластической проработке муз. Выделяют 3 вида муз.Обеспечить муз.
33122. Организация работы в детском танцевальном коллективе 26.5 KB
  Специалист должен уметь планировать работу в дтк используя эффективные методы и формы организовывать обучение и воспитание детей создавать танцевальные постановки и демонстрировать на сценической площадке. Отбор детей в коллектив осуществляется 2 способами: коллективный и индивидуальный. Хорошим стимулом является выступление самих детей с концертами отчетами. До тех пор пока руководитель убедится в том что учащиеся хорошо разучили танец нельзя выводить детей на сцену так как это только повредит делу.
33123. Ориентированная схема занятия в кружке 21.5 KB
  К началу занятия дети переодеваются в танцевальную форму. После усвоения упражнений у станка занятия проводится на середине зала. Занятия в д.
33124. Основные критерии отбора детей в коллектив 21.5 KB
  При отборе детей в хореографический коллектив обращают внимание на внешние сценические данные поступающего проводят проверку его профессиональных физических данных выворотность ног состояние стоп подъема танцевальный шаг гибкость тела прыжок. Правильный отбор детей возможен при тщательном изучении их анатомофизиологических и психических особенностей.
33125. Основные методы и приемы работы в детском коллективе 23 KB
  Основные методы: Словесный метод имеет универсальный характер. Нагляднослуховой метод является ведущим так как без него неосуществимо восприятие танца и музыки. Исполнение танца и использование живой музыки или ТСО основное содержание этого метода.
33126. Основы классического танца 41 KB
  1 позиция ступни ног соприкасаясь с пятками развернуты носками наружу образуя прямую линию. 2 позиция сохраняется прямая линия 1 позиции но пятки выворотных ног стоят одна от другой примерно на расстоянии одной стопы. 3 позиция в этом же выворотном положении ног ступни плотно прилегая закрывают друг друга на половину. 4 позиция ступни закрывают друг друга на расстоянии стопы.