65417

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ТРАНСПОРТІ

Автореферат

Логистика и транспорт

Термін виконання цих послуг суттєво впливає на вартість кінцевого продукту і значно залежить від інформаційного забезпечення усіх процесів які відбуваються на промисловому транспорті при формуванні чи розпилу вантажопотоків починаючи...

Украинкский

2014-07-29

238.5 KB

5 чел.

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

 

Слободянюк Максим Едуардович

УДК 656.073

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ ШЛЯХОМ УДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ТРАНСПОРТІ

Спеціальність 05.22.12 – промисловий транспорт

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Луганськ 2010


Дисертація є рукопис.

Робота виконана в Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор     Ульшин Віталій Олександрович

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, завідуючий кафедрою системної інженерії, заслужений діяч науки і техніки України

Офіційні опоненти: Доктор технічних наук  

Ломотько Денис Вікторович  

Українська державна академія залізничного транспорту

проректор з наукової роботи,

доцент кафедри Управління вантажною та комерційною роботою

Кандидат технічних наук, доцент

Кіркін Олександр Павлович

Приазовський державний технічний університет,

доцент кафедри „Технології міжнародних перевезень і логістики”

Захист відбудеться: «_2510 2010р. о 12  годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д29.051.03 при Східноукраїнському національному університеті імені В.Даля за адресою: 91034, м. Луганськ, кв. Молодьожний 20А, 1 навчальний корпус, зал засідань.

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Східноукраїнського національного університету імені В.Даля за адресою: 91034, м. Луганськ, кв. Молодьожний 20А

Автореферат розіслано «22» 10 2010 р.

Вчений секретар спеціалізованої

Вченої ради     д.т.н. проф. Осенін Ю.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Вступ. Витрати на транспортно-складську обробку вантажопотоків в залежності від вантажу досягають від 7 до 50% його вартості. Термін виконання цих послуг суттєво впливає на вартість кінцевого продукту і значно залежить від інформаційного забезпечення усіх процесів, які відбуваються на промисловому транспорті при формуванні чи розпилу вантажопотоків починаючи з планування перевезень, вибору замовників, перевізників, укладання договорів, організації вантажної та комерційної роботи у постачальників та споживачів, а також в інших процесах систем доставки та обробки вантажів.

Недосконала організація вантажоперевезень та інформаційного обслуговування вантажопотоків, яке відбувається на застарілих технологіях не сприяє зменшенню терміну вантажообігу, а у багатьох випадках і не дає можливості реалізувати ефект від інших розробок технологічного та технічного характеру, направлених на скорочення терміну транспортно-складської обробки вантажів.

Актуальність теми. Згідно з концепцією розвитку транспортного комплексу України на середньостроковий період та до 2020 року, до основних проблем, які стримують забезпечення зростаючого за обсягами та якістю попиту на транспортні послуги відносяться: низький рівень інформатизації транспортного процесу та інформаційної взаємодії транспорту з іншими галузями економіки; повільне вдосконалення транспортних технологій та недостатня їх пов'язаність з виробничими, торгівельними, складськими та митними технологіями. Згідно с цим документом, до основних завдань, що повинні забезпечити вирішення вказаних проблем концепції відноситься створення єдиного інформаційного простору транспортного комплексу на основі впровадження сучасних інформаційних та керуючих систем. Пріоритетними напрямками державного регулювання в транспортній галузі мають стати сфери діяльності, де особливо відчувається потреба у підвищенні конкурентоспроможності національного транспорту, зокрема в питаннях модернізації транспортної мережі і термінальних комплексів, впровадження інформаційних технологій, електронного документообігу, розвитку комбінованого транспорту, створення інституту операторів змішаних перевезень. Відомо, що 80-90% вантажопотоків зароджується та розпилюється на промисловому транспорті. Таким чином, основні процеси інформаційного обслуговування щодо ефективного формування, впровадження та забезпечення матеріалоруху,  які є найбільш впливовими на ефективність всієї системи вантажоперевезень також здійснюються на етапі обслуговування матеріальних потоків на промисловому транспорті. Тому підвищення ефективності вантажоперевезень шляхом удосконалення їх організації та інформаційного забезпечення на промисловому транспорті є актуальним завданням.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана згідно з «Концепцією розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий період та до 2020 року» та «Концепцією реформування транспортного сектору економіки» Міністерства транспорту України. Автор дисертації брав участь у ролі дослідника за такими держбюджетними темами та господарськими договорами: держбюджетна тема ГН-15-05, «Теоретичні дослідження і розвиток прогресивних методів організації та обробки вантажопотоків в умовах ринкових відносин на підставі логістики» (№ реєстрації: 0108u000162); держбюджетна тема ГН-63-08, «Розробка теорії та удосконалення методів в організації руху та обробки матеріальних і транспортних потоків на засадах логістики» (№ реєстрації: 02031u000241).

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є підвищення ефективності вантажоперевезень шляхом удосконалення їх організації та інформаційного забезпечення на промисловому транспорті, завдяки чому зменшаться матеріальні та часові витрати на етапі обслуговування вантажів промисловим транспортом та в системі вантажоперевезень у цілому. Відповідно до поставленої мети, в роботі необхідно вирішити наступні задачі:

 1.  Розробити модель оцінки ефективності функціонування систем вантажоперевезень з урахуванням витрат на їх організацію та інформаційне забезпечення на етапі формування матеріальних потоків на промисловому транспорті.
 2.  Розробити класифікацію інформаційних потоків на промисловому транспорті.
 3.  Розробити методи підвищення ефективності вантажоперевезень на етапі обслуговування промисловим транспортом через зменшення витрат системи вантажоперевезень, удосконалення надійності організації вантажоперевезень, прискорення формування та обробки інформаційного забезпечення вантажопотоків на промисловому транспорті.
 4.  Розробити методи та рекомендації щодо послідовності впровадження елементів системи автоматизації інформаційного забезпечення.

Об'єктом дослідження є технологія організації вантажоперевезень та інформаційного забезпечення вантажопотоків на етапі обслуговування промисловим транспортом.

Предметом дослідження є методи і моделі організації вантажоперевезень та інформаційного забезпечення матеріального руху на етапі обслуговування промисловим транспортом.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в дисертаційній роботі використані методи: дослідження операцій, теорії ймовірності та математичної статистики, експертного оцінювання, розробки та проектування програмного забезпечення інформаційного обслуговування.

Наукова новизна:

 1.  Вперше розроблено модель оцінки ефективності функціонування системи вантажоперевезень з урахуванням витрат на їх організацію та інформаційне забезпечення на етапі формування матеріальних потоків на промисловому транспорті, яка враховує основні складові витрат на функціонування системи вантажоперевезень з метою подальшого дослідження цих витрат і їх зменшення.
 2.  Дістала подальшого розвитку класифікація інформаційних потоків через об’єднання існуючих класифікацій та доповнення такими ознаками класифікації, як інформаційні потоки за видом носія та по ступеню відкритості і юридичної значущості, а також доповнено видами інформаційних потоків щодо існуючих ознак, що дозволяє більш повно аналізувати інформаційні потоки та керувати ними з моменту їх формування.
 3.  Вперше досліджено витрати підприємства на юридично значуще інформаційне забезпечення, як найбільш значну складову витрат на організацію вантажоперевезень та інформаційне забезпечення з метою скорочення часових та матеріальних витрат через використання вперше розробленої моделі національної інформаційної системи інформаційного забезпечення матеріального руху з використанням електронного цифрового підпису, яка дозволяє скоротити витрати за рахунок організації системи електронного документообігу, підвищити швидкість і надійність створення інформаційного забезпечення на етапі формування на промтранспорті.
 4.  Дістала подальшого розвитку модель організації вантажоперевезень у торгово-промислових, транспортних інформаційних системах, біржах вантажів за рахунок організації порядку взаємодії аукціонним способом через яку можна вибрати перевізника за критерієм часу і витрат, чи замовника за критерієм об'єму перевезень та терміну їх виконання через англійський, голландський тип аукціону та аукціон одночасних пропозицій завдяки чому відбувається скорочення витрат і часу на підготовку та організацію вантажоперевезень.
 5.  Вперше для організації обробки вантажопотоків на промисловому транспорті розроблено модель системи реєстрації, розподілу та обробки інформації на сервері через організацію процесу взаємодії користувачів інформаційного забезпечення з автоматизованою системою, що дозволяє прискорити обробку інформаційного забезпечення вантажопотоків.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що:

 1.  Розроблено методи та рекомендації щодо впровадження систем автоматизації інформаційного забезпечення матеріалоруху з урахуванням етапності введення її вузлів та наступною інтеграцією в інформаційні системи, оцінкою якості автоматизації, використанням аутсорсингу,  що дозволяє зменшити загальні витрати при впровадженні інновацій та раціонально використовувати внутрішні й зовнішні інформаційні ресурси для організації роботи на промисловому транспорті.
 2.  Одержано результати дослідження витрат підприємств на юридично значуще інформаційне забезпечення матеріального руху на промисловому транспорті, які в середньому складають від 4175,56 грн. до 265803,86 грн. за рік в залежності від розміру підприємства та інтенсивності вантажоперевезень.
 3.  Розроблені моделі доведено до технічної (комп’ютерної) реалізації  з використанням запропонованих методів та рекомендацій на підприємствах ТОВ «Югамет» (м.Луганськ), приватному підприємстві  «Укрпласт» (м.Луганськ), виробничо-комерційній фірмі «Контраст» (м.Сєвєродонецьк), що дозволило скоротити витрати (часові та матеріальні) на організацію вантажоперевезень та інформаційне обслуговування вантажопотоку від 15 до 45%.
 4.  Матеріали досліджень включені до лекційних курів «Інформаційні системи», «Логістика», «Страхування на транспорті» та «Моделювання транспортних систем» спеціальності «Транспортні системи» факультету Логістики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Особистий|особовий| внесок здобувача|конкурсанта|. Основні положення та результати дисертаційної роботи, винесені на захист автором виконано самостійно.

Апробація|випробування| результатів роботи. Основні розділи дисертаційної роботи докладено та схвалено на: Сьомій міжнародній виставці-симпозіумі «ТРАНСУКРАИНА 2005», (Одеса, 29 вересня – 2 жовтня 2005); Першій міжнародній конференції бізнесу, менеджменту та економіки (Ізмір, Туреччина, 16-19 червеня 2005); Третій міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми підготовки професійних кадрів по логістиці в умовах глобального конкурентного середовища», (Національний авіаційний університет, Київ, 2005 р.); Третій Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки», (СНУ імені В.Даля, Луганськ, 21-23 березня, 2007р.); Сьомій міжнародній конференції «Логістика в змінному світі», (Равда, Болгарія, 9-11 вересня, 2008 р.); ХVIII Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми розвитку рейкового транспорту», (Крим, Ялта, 2008 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Логістичні проблеми управління транспортним комплексом», (Донецьк, 1-4 квітня 2009 р.); Першій міжнародній науковій конференції «Проблеми транспорту», (Катовіци, Польша, 17-19 червеня, 2009 р.); ХIХ Міжнародній науково - технічній конференції «Проблеми розвитку рейкового транспорту», (Крим, Ялта, 2009 р.); Першій міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку логістики в Україні» (Євпаторія, Крим, 4-7 травня).

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладено у 27 публікаціях, з них 12 в збірниках, ухвалених ВАК України, 4 в міжнародних наукових журналах, 8 деклараційних патентів України, 3 у вигляді тез докладів наукових конференцій.

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складена зі вступу, чотирьох розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. Повний обсяг роботи складає 199 сторінок, зокрема, 22 рисунки, 17 таблиць, 4 додатки. Список використаних джерел складається з 187 найменувань на 22 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначені мета і задачі дослідження, вказані основні наукові результати, наведені відомості про публікації і апробацію основних положень, показана практична цінність одержаних результатів.

У першому розділі проведено аналіз ефективності функціонування систем вантажоперевезень, методів оцінки їх ефективності. Оцінками ефективності займались такі науковці, як Нечаєв Г.І., Лукинський В.С., Нагорний Є.В., Сханова С.Е., Пиньковецький С.У., Дегтяренко В.М.,                 Волгін В.В., Левковець П.Р., Будішевський В.А., Анікін Б.А. та інші.  Найбільш повна оцінка витрат на окремих ланках системи вантажоперевезень, як показника ефективності всієї системи вантажоперевезень була зроблена Г.І.Нечаєвим. Представлений ним метод оцінки витрат охоплює витрати на складську обробку вантажу постачальника і споживача, магістральний транспорт, промисловий транспорт споживача. Недоліком  цього методу є відсутність узагальненої економіко-математичної моделі і методу оцінки витрат на інформаційне забезпечення. Аналіз класифікацій інформаційних потоків із метою отримання більш повної класифікації за ознаками, яка б дозволила провести аналіз ІП (інформаційних потоків) на всіх етапах системи вантажоперевезень, раціонально підходити до організації ІП ще на початку їх зародження, роблячи ІП більш гнучким для наступних ланок ланцюга, показав недостатність таких ознак в існуючих класифікаціях.

Витрати системи вантажоперевезень на їх організацію та інформаційне забезпечення в існуючих моделях оцінки ефективності цих систем відносять, як правило до поточних витрат, а не розглядають, як окрему складову витрат системи вантажоперевезень. Це не дає можливості їх оцінити та вдосконалити шляхи їх зменшення. Таким чином, визначено існування резерву підвищення ефективності систем вантажоперевезень через дослідження витрат на їх організацію та інформаційне забезпечення матеріалоруху.

Проведений аналіз тенденцій, перспектив та проблем автоматизації інформаційного забезпечення матеріального руху визначив фактори, які утримують та сприяють розвитку інноваційних підходів щодо підвищення якості інформатизації. Проаналізовано еволюцію вдосконалення методів організації та управління вантажоперевезеннями такими авторами, як                  Нечаєв Г.І., Губенко В.К., Бабушкін Г.Ф. Лівшиц В.Н., Бережний В.І., Бородин А.Ф., Смирний М.Ф., Савін В.І., Резер С.М. та інші, на залізничному транспорті- Ломотько Д.В., Мироненко В.К., Нагорний Є.В., Бутько Т.В., Бобровський В.І. та інші, на автомобільному транспорті – Доля В.К., Говорущенко М.Я., Воркут А.І., Воркут Т.А. та інші, на морському транспорті– Шибаєв О.Г., Постан М.Я., Лапкін О.І. та інші. Методами керування інформаційним потоком в системах вантажоперевезень зі стохастичними вантажопотоками займалися такі автори, як Кіркін О.П., Тімохіна Е.Ю., Угрюмова А.К., та інш. Проаналізовано двадцять найбільш затребуваних на всесвітньому ринку систем автоматизації інформаційного забезпечення систем вантажоперевезень, що дозволило виявити недоліки в існуючих системах для подальшого їх розв’язання.

У другому розділі розроблена модель оцінки ефективності функціонування системи вантажоперевезень з урахуванням витрат на їх організацію та інформаційне забезпечення. Система складається, як правило, з систем середнього та мікрорівнів, рис.1. Моделювання системи дозволяє оптимізувати параметри, що визначають її ефективність 

Критерій ефективності системи вантажоперевезень – це різниці між доходом  , який дає система і витратами  на її функціонування.

   (1)

Тому очевидно, що зменшення витрат приводить до підвищення ефективності системи. Оцінка та мінімізація  може бути досягнута тільки на основі моделювання та оптимізації основних параметрів кожної ланки системи, а загальні витрати при використанні методу динамічного програмування є сума часних витрат на етапах (ланках). Таким чином:

     (2)

де - відповідно витрати по складському терміналу відправника, транспорту й складу споживача.– витрати на обробку вантажопотоку в розподільчому центрі (логопарку). – витрати на організацію вантажопотоку та інформаційне забезпечення.

ПТ – промисловий транспорт, МТ – магістральний транспорт, МП – матеріальний потік.

Рис. 1. Схема системи вантажоперевезень

Розглянемо складський термінал відправника, обмежуючись моделюванням обробки тільки матеріальних потоків як найбільш витратних.

(3)

при умовах:           (4)

де - число поставок матеріалів  на j-й склад; - число вантажно-розвантажувальних механізмів (далі - ВРМ) типу  на складі ;                         - продуктивність ВРМ;, - число навантажених і порожніх вагонів типу  поданих з пункту нагромадження  на склад  відповідно; - ступінь завантаження транспортного засобу поданого з пункту  у пункт;  - вартісний коефіцієнт відрахувань на амортизацію;– вартість одиниці часу простою транспортного засобу;  – годинні витрати палива, відповідного до ВРМ. - вартість одиниці палива.

Загальні витрати на організацію перевезень маршрутами складають:

    (5)

де  - наведена вартість вагоно-години  й локомотиво-години відповідно.

Витрати вагоно-годин при організації перевезень маршрутними потягами можна визначити вираженням:

                             (6)

де - витрати вагоно-годин відповідно в пункті навантаження й вивантаження;– витрати вагоно-годин на рух у навантаженому й порожньому стані.

              (7)

де  - добова  потреба матеріалів, виражена у вагонах; - середній час на обробку потягу після прибуття, подачу, збирання, очікування та простої між операціями; – середній час на обробку потягу по відправленню;              - час навантажування вагону; -  число вагонів потягу (маршруті вертушці); - коефіцієнт нерівномірності операцій;

   (8)

де - середній простій одного вагону потягу відповідно до та після вивантаження; - час вивантаження одного вагону.

   (9)

де,  час на рух вагонів у навантаженому та порожньому станах. Таким чином:

  (10)

Витрати локомотиво - годин можна визначити вираженням:

             (11)

де, - витрати локомотиво-годин на обслуговування маршрутного потягу; – витрати локомотиво-годин на рух між пунктами навантаження та вивантаження, туди та назад.

   (12)

   (13)

де - місткість вантажного фронту в пункті навантаження;  

- витрати часу на подачу й прибирання вагонів на під'їзну колію або заводську станцію відповідно.

                   (14)

де - кількість подач-збирань на вантажний фронт; - витрати часу на подачу та вивіз з вантажного фронту відповідно; - число составів спеціальних потягів. При подачі вагонів відразу зі станції примикання на вантажний фронті = 1

                            (15)

Підставивши вираження (12,13,14) в (11) і провівши деякі перетворення, одержимо:

         (16)

Після підстановки у вираження (5) значення  і  та диференціювання його по, та виконав деякі перетворення, одержимо оптимальне число вагонів у маршрутному поїзді, що забезпечує мінімум витрат:

  (17)

Витрати по складу споживача  можуть бути визначені за методикою як і для термінала відправника (тобто) або оптимізовані залежно від структури й технічного оснащення за методами, запропонованими у роботі.

Розподільчий центр або логопарк можна розглядати як багатономенклатурний склад, що поєднує склади різного призначення й оброблює різні вантажі. Представити таку структуру можна у вигляді спрямованого графа з вантажним потоком. Вершини графу являють собою ділянки, які оброблюють вантажі на шляху їх руху від пункту перевалки  магістрального транспорту до видачі споживачеві або на інший вид транспорту, а– ділянки приймання й відправлення. - кількість ділянок, які обробляють вантажі, - кількість ділянок, які приймають та відправляють вантажі. Цільову функцію, що забезпечує мінімум витрат на транспортно-складську обробку вантажів  у такому складі без обліку постійних додатків можна представити в наступному виді:

(18)

де - собівартість перевезення одиниці вантажу;– питомі витрати на перевалку, навантаження, вивантаження та зберігання матеріалів;– питомі витрати на перевезення наднормативних вантажів; – питомі витрати на збільшення ємності складу;– питомі витрати на переміщення та оренду додаткових транспортних і підйомно-транспортних машин;  - питомі втрати від простою транспортних машин; - питомі витрати на переміщення машинами циклічної дії;– додаткове збільшення ємності складу для забезпечення приймання збільшених партій; - кількість вантажів -го роду, переміщуваних -м видом транспорту в -й період;  - кількість транспортних засобів -го виду, що перевозять вантажі-го роду, в –й період;,- загальна кількість транспортних засобів -го виду; - кількість транспортних засобів -го виду з вантажем -го роду, завантажених та розвантажених в пункті, в –й період; - кількість вантажу -го роду; - термін –го періоду; - обсяг додаткового завезення вантажів понад перероблювальну спроможність ділянки; - обсяг вантажів  -го роду тимчасового зберігання на ділянках ввезених та що вивозяться  -м видом транспорту в -й період;– транспортні засоби, залучені додатково; – кількість транспортних засобів -го типу, які не використовуються із загального числа наявних та що вводяться в роботу з резерву;– кількість -го роду вантажу, що навантажено в -му пункті з -го на -й  вид транспорту в му періоді; - кількість  -го роду вантажу, що перевантажено в -му пункті з -го на -й  вид транспорту в му періоді; - питомі втрати від простою транспортних засобів; - загальна кількість машин циклічної дії в й період; - загальна кількість транспортних засобів -го типу ; - питомий прибуток за здавання в оренду зайвої складової ємності; - зайва ємність складу, що здається в оренду. - витрати на оренду додаткової ємності складу;                   - додаткова ємність складу, що орендується.

Завдання має сенс при позитивних значеннях змінних, тому:

(19)

Витрати на  мають наступні складові:

  (20)

Де: - витрати на інформаційне забезпечення при управлінні транспортно-складськими операціями (пошук, переміщення, розміщення, перевантаження вантажу, тощо); - витрати на юридично значущий документообіг, який формується на етапі обслуговування вантажу промисловим транспортом.            - витрати на організацію матеріалоруху на промисловому транспорті. Витрати на та визначаються в залежності від організаційної структури підприємства та технології (організації, управління даними інформаційного забезпечення на даному підприємстві) та, як правило відносяться до поточних витрат підприємства.

Витрати|затрати| підприємств за певний період, на створення|створінням| юридично значущих документів, що формуються на промисловому транспорті, як найбільш впливового параметру на  визначаються так:

      (21)

де - рівень документообігу (корпоративний, регіональний, національний, міжнародний) ;

- витрати підприємства на U-му рівні документообігу;

    (22)

де - спосіб передачі документу; - коефіцієнт використання i-го способу передачі документу (сума всіх коефіцієнтів використання для кожного із способів передачі документу, які задіяні підприємством = 1); - коефіцієнт доопрацювання документу; кількість документів за період дослідження; - вартість витратних матеріалів на 1 документ (вартість паперового носія і друк|печатка| на ньому (з урахуванням|з врахуванням| середньостатистичної кількості сторінок в 1 документі)); - матеріальні витрати|затрати| на транспортування 1 документа з урахуванням|з врахуванням| вибраного способу передачі адресатові; - часові витрати|затрати|, що мають вартісне вираження|вираз|; - витрати на переговорний процес при підготовці 1 документа, що мають вартісне вираження;

Проаналізовано існуючі класифікації інформаційних потоків та розроблено нову класифікацію через об’єднання існуючих класифікацій та доповнення їх такими ознаками, як інформаційні потоки за видом носія інформаційного потоку, інформаційні потоки по ступеню відкритості інформаційного потоку, інформаційні потоки по ступеню юридичної значущості, а також було доповнено видами інформаційних потоків щодо існуючих ознак, що дозволяє більш повно аналізувати інформаційні потоки та керувати ними з моменту їх формування на промисловому транспорті.

Дослідження дозволило отримати результати практичного характеру: спільні|загальні| кількісні та вартісні характеристики інформаційного забезпечення матеріального руху на промисловому транспорті підприємств, обчислити середні показники кількості юридично значущих документів (договорів, актів прийому-передачі, рахунків, накладних, наказів|наказ-інструкцій|, доручень, тощо), які протягом місяця проходили через різні підприємства, визначити частоту використання підприємствами тих або інших способів передачі юридично значущої документації на різних рівнях, обчислити середньорічні витрати підприємств на документообіг, пов’язаний з забезпеченням матеріального руху (табл.1)

Таблиця 1

Середньорічні кількісні показники документообігу

Розмір підприємства

Рівень документообігу

Загальні витрати підприємств

(грн./рік.)

Корпоративний

(грн./рік.)

Регіональний

(грн./ рік.)

Національний

(грн./ рік.)

Мале

338,76

1506

2330,8

4175,56

Середнє

1765,60

17399

52903

72067,30

Велике

10802,56

26722

228280

265803,86

У третьому розділі розроблені моделі вдосконалення організації вантажоперевезень та інформаційного забезпечення матеріального руху на промисловому транспорті. Розроблена модель національної інформаційної системи інформаційного забезпечення матеріального руху з використанням електронного цифрового підпису дозволяє скоротити часові та вартісні показники на забезпечення електронного документообігу і вирішує всі проблеми правового регулювання інтерактивних стосунків в Internet| на даний момент, які є визначальними для активного комерційного використання цієї технології при організації та управлінні вантажоперевезеннями, особливо в системах електронного фрахту,|планування| зовнішнього документообігу і платежів. Модель інформаційної системи має наступну|слідуючу| структуру: акредитований центр сертифікації ключів, віддаленні пункти реєстрації, регіональні представництва.

Для визначення витрат|затрат| підприємства на інформаційне забезпечення матеріалоруху з використанням електронного документообігу через запропоновану інформаційну систему розроблені економіко-математичні моделі (23, 24, 25). Розроблені моделі дозволяють порівняти фактичні витрати на із запропонованими даною моделлю  . При використанні з'єднання|сполуки| з Інтернет виду DialUp|, рекомендується використовувати модель 23;

        (23)

де: - матеріальні витрати підприємства на використання електронного документообігу для інформаційного забезпечення матеріального руху на промисловому транспорті через запропоновану інформаційну систему;              - кількість сертифікатів, відповідно до кількості осіб|лиць|, що ухвалюють рішення (ОУР) і що мають право підпису документів, які відносяться до інформаційного забезпечення матеріального руху на транспорті;   - абонентська плата за  обслуговування електронного цифрового сертифікату ОУР; - матеріальні витрати|затрати| на навчання|вчення| роботі із|із| запропонованою системою однієї особи, уповноваженої приймання рішень та підпису; кількість документів, що відносяться до інформаційного забезпечення, які підписуються на підприємстві на корпоративному рівні, - на регіональному рівні; - на національному рівні; - коефіцієнт якості підготовки електронного документа;  - матеріальні витрати на Інтернет при передачі електронного документа; - часові витрати|затрати| співробітника на підпис і відправку електронного транспортного документу, виражені в частці заробітної плати; - матеріальні витрати на телефонний зв'язок при передачі електронного документа; - матеріальні витрати на підпис електронного транспортного документу і передачу адресатові через інформаційну систему на кПроорпоративному рівні; - матеріальні витрати на підпис електронного транспортного документу і передачу адресатові через інформаційну систему на регіональному рівні; - матеріальні витрати на підпис електронного транспортного документу і передачу адресатові через інформаційну систему на національному рівні;

при використанні кабельного підключення до Інтернет, хDSL|, wi-fi|, wi-max|, ін., При оплаті використаного трафіку має наступний вигляд:

(24)

де - матеріальні витрати за використаний трафік Інтернет при передачі документів.

При використання необмеженого трафіку Інтернет має наступний вигляд:

(25)

де - фіксовані матеріальні витрати на Інтернет за розрахунковий період, згідно з безлімітним тарифом.

Дана модель базується на двох деклараційних патентах.

Розроблено модель інформаційної системи організації вантажоперевезень аукціонним способом у торгово-промислових, транспортних інформаційних системах, біржах вантажів, яка дозволяє ліквідувати одну із перешкод на шляху підвищення ефективності роботи системи вантажоперевезень та її якості – затримку вантажів в пунктах їх завантаження, вивантаження та перевалки. Вантажовласники отримують можливість за мінімальною вартістю відправити вантаж, а перевізники використати не завантажений простір в транспортному засобі для перевезень вантажів в однаковому напрямі.  Використання моделі дозволяє значно покращити часові, вартісні та якісні (сервісні) характеристики автоматизованого засобу організації вантажоперевезення у порівнянні з існуючими аналогами. В моделі використовуються англійський, голландський типи аукціону, а також аукціон одночасних пропозицій. Витрати на реалізацію та функціонування цієї моделі відносяться до витрат. 

Розроблено також модель логістичної інформаційної системи, яка у повній мірі вирішує задачу формування ефективного «інформаційного ланцюга» по передачі, обробці, зберіганню даних інформаційного забезпечення на всіх ланках системи вантажоперевезень, чим значно скорочує простої транспорту зі стохастичними вантажопотоками. Модель виключає дублювання інформації на різних рівнях ієрархії автоматизованих систем, забезпечує достатній рівень конфіденційності даних, які оброблюються та передаються сервером, відбувається гарантоване отримання та передача інформації клієнту. Модель системи припускає: поширення типів даних, які обробляються та аналізуються серверною логістичною інформаційною системою, включення інтерактивних засобів для взаємодії з користувачами системи в інтерактивному режимі. Витрати на реалізацію та функціонування цієї моделі відносяться до витрат. Дана модель базується на двох деклараційних патентах.

Розроблено модель інформаційної системи страхування вантажів з використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП), як значної складової інформаційного забезпечення матеріалоруху, що дозволяє знизити часові та вартісні показники простою транспорту та затримки вантажу через затримки з відвантаженням застрахованих вантажів. Витрати на реалізацію та функціонування цієї моделі відносяться до витрат. Схема основної бізнес-логіки моделі наведена на рисунку 2|вид|:

ПЗ – програмне забезпечення, СПД – суб’єкт підприємницької діяльності,

ІПН – індивідуальний податковий номер

Рис. 2. Реалізація основної бізнес-логіки моделі

|вид|Розроблено гнучку модульну програмну та апаратну архітектуру, що дає можливість швидко та з мінімальними витратами впроваджувати таку модель системи. Дана модель базується на двох деклараційних патентах.

Розроблено модель інформаційної системи для реєстрації, розподілу, обробки інформаційного забезпечення вантажопотоку на сервері, яка вирішує проблеми достовірності, коректності та успадкування інформації, дублювання інформації на різних рівнях ієрархії автоматизованих систем. Модель системи пропонує норми взаємодії учасників транспортного процесу, наявність технічних попереджальних заходів та гарантій, низький ризик розкриття конфіденційної інформації. У моделі використовується структурна ієрархія обробки та розподілу даних, чим надається можливість використання їх у інформаційних мультисистемах та виключається можливість непередбаченого перевантаження головного процесінгового центру обробки даних. Модель виключає можливість існування некоректних даних, впроваджує швидке розпізнавання шкідливих дій з боку третіх осіб (правопорушників системи), реагування на них і вживання заходів до їх запобігання. Витрати на реалізацію та функціонування цієї моделі відносяться до витрат.  Дана модель базується на деклараційному патенті.

У четвертому розділі представлено розроблені методи та рекомендації щодо впровадження розроблених моделей та практичні результати досліджень. Досліджені методи та рекомендації дозволяють скоротити час та витрати на оцінку якості автоматизації, уникнути помилок при розробці та впровадженні автоматизованих вузлів на всіх етапах, починаючи с аналізу вимог, закінчуючи впровадженням до інформаційної системи. Визначено, що одним із підходів до зниження витрат на інформаційне забезпечення вантажопотоку на підприємствах вважається аутсорсинг. Для розробки програмного забезпечення та впровадження інформаційних систем автоматизації інформаційного забезпечення матеріалоруху запропоновано метод швидкої розробки додатків RAD (Rapid Application Development). Програмне забезпечення, що розроблено задовольняє комплексу визначених вимог до інформаційних систем автоматизації інформаційного забезпечення. 

Розроблено метод етапності впровадження вузлів автоматизації інформаційного забезпечення з наступною інтеграцією їх в інформаційні системи. Доведено, що важливим, з точки зору підвищення ефективності реалізації розроблених та запропонованих моделей інформаційних систем для вдосконалення інформаційного забезпечення, - є розрахунок ефекту інформаційної системи після інтеграції з автоматизованим вузлом, щоб реально оцінити: чи відповідає ефект і витрати на автоматизацію вузла, інтеграцію із системою тим витратам, що зменшуються за рахунок автоматизації. 

(26)

де: - значення показника ефективності інформаційної системи до впровадження автоматизації вузла (до інтеграції автоматизованого вузла в інформаційну систему);  – нове значення показника ефективності  інформаційної системи, що досягається після технічної реалізації автоматизації вузла, як компонента інформаційної системи.

Запропонований метод був використаний для розрахунку параметру  після впровадження запропонованих моделей на трьох підприємствах (табл. 2).

Отримані значення скорочень часових та матеріальних витрат на організацію та інформаційне обслуговування вантажоперевезень наведені в таблиці 2

Таблиця 2

Загальне скорочення часових та матеріальних витрат на організацію та інформаційне обслуговування вантажопотоку

Назва підприємства

Впроваджені моделі

Загальне скорочення часу за параметром

Загальне скорочення матеріальних витрат за параметром

Товариство з обмеженою відповідальністю «Югамет»

Модель логістичної інформаційної системи

45 %

25 %

Модель інформаційної системи організації вантажоперевезень аукціонним способом

Виробничо-комерційна фірма «Контраст»

Модель інформаційної системи для реєстрації, розподілу, обробки інформаційного забезпечення вантажопотоку на сервері

17%

16%

Модель логістичної інформаційної системи

Приватне підприємство «Укрпласт»

Модель вдосконалення страхування вантажів, як значної складової інформаційного забезпечення матеріалоруху

15%

18%

Модель інформаційної системи для реєстрації, розподілу, обробки інформаційного забезпечення вантажопотоку на сервері


ВИСНОВКИ

В дисертаційній роботі вирішена актуальна  науково-технічна задача підвищення ефективності вантажоперевезень шляхом удосконалення їх організації та інформаційного забезпечення матеріалоруху на промисловому транспорті, завдяки чому були скорочені матеріальні та часові витрати на організацію вантажоперевезень та інформаційне забезпечення в системі у цілому.

 1.  Аналіз ефективності функціонування систем вантажоперевезень показав недостатню дослідженість в них інформаційних потоків (відсутність єдиної достатньої для аналізу класифікації інформаційних потоків за їх ознаками), які впливають на ефективність матеріалоруху на етапі промислового транспорту та системи вантажоперевезень у цілому, через це витрати на організацію вантажопотоків та інформаційне забезпечення відносять на поточні витрати системи вантажоперевезень, а не розглядають, як окрему складову витрат системи, щоб мати можливість їх дослідити, оцінити та вдосконалити.
 2.  Вперше розроблено модель оцінки ефективності функціонування системи вантажоперевезень з урахуванням витрат на їх організацію та інформаційне забезпечення на етапі формування матеріальних потоків на промисловому транспорті, яка враховує основні складові витрат на функціонування системи вантажоперевезень з метою подальшого дослідження цих витрат і їх зменшення.
 3.  Дістала подальшого розвитку класифікація інформаційних потоків через об’єднання існуючих класифікацій та доповнення такими ознаками класифікації, як інформаційні потоки за видом носія та по ступеню відкритості і юридичної значущості, а також доповнено видами інформаційних потоків щодо існуючих ознак, що дозволяє більш повно аналізувати інформаційні потоки та керувати ними з моменту їх формування.
 4.  Вперше досліджено витрати підприємства на юридично значуще інформаційне забезпечення, як найбільш значну складову витрат на організацію вантажоперевезень з метою скорочення часових та матеріальних витрат через використання вперше розробленої моделі національної інформаційної системи інформаційного забезпечення матеріального руху з використанням електронного цифрового підпису, яка дозволяє скоротити витрати за рахунок організації системи електронного документообігу підвищити швидкість та надійність створення інформаційного забезпечення на етапі формування на промисловому транспорті.
 5.  Дістала подальшого розвитку модель організації вантажоперевезень у торгово-промислових, транспортних інформаційних системах, біржах вантажів за рахунок організації порядку взаємодії аукціонним способом через яку можна вибрати перевізника за критерієм часу і витрат, чи замовника за критерієм об'єму перевезень та терміну їх виконання через англійський, голландський тип аукціону та аукціон одночасних пропозицій завдяки чому відбувається скорочення витрат і часу на підготовку та організацію вантажоперевезень, чим у свою чергу ліквідується одна із перешкод на шляху підвищення ефективності роботи системи вантажоперевезень та якості перевезень – затримки вантажів в пунктах їх завантаження, вивантаження та перевалки;
 6.  Вперше для організації обробки вантажопотоків на промисловому транспорті розроблено модель системи реєстрації, розподілу та обробки інформації на сервері через організацію процесу взаємодії користувачів інформаційного забезпечення з автоматизованою системою, що дозволяє прискорити обробку інформаційного забезпечення вантажоперевезень, а також вирішує проблеми достовірності, коректності та успадкування інформації, дублювання інформації на різних рівнях ієрархії автоматизованих систем, виключає можливість існування некоректних даних, впроваджує швидке розпізнавання шкідливих дій з боку третіх осіб (правопорушників системи), реагування на них і вживання заходів до їх запобігання;
 7.  Розроблено модель системи страхування вантажів з використанням електронного цифрового підпису, в якій представлено порядок взаємодії страховиків з вантажовласниками через інформаційну систему інтерактивного страхування вантажів для прискорення та вдосконалення інформаційного потоку між ними, що забезпечує зменшення витрат (часових та матеріальних) на страхування вантажу, як значної складової інформаційного забезпечення матеріалоруху на промисловому транспорті, а також дозволяє знизити затримки вантажу із-за затримок з відвантаженням застрахованих вантажів.
 8.  Розроблено модель логістичної інформаційної системи, в якій реалізовано автоматизований процес передачі, обробки, зберігання даних інформаційного забезпечення на всіх ланках логістичної системи для скорочення часових та матеріальних витрат на організацію вантажоперевезень та інформаційне обслуговування, що виключає дублювання інформації на різних рівнях ієрархії автоматизованої системи, а також знижує простої транспорту зі стохастичними вантажопотоками.
 9.  Розроблено методи та рекомендації щодо впровадження систем автоматизації інформаційного забезпечення матеріалоруху з урахуванням етапності введення її вузлів та наступною інтеграцією в інформаційні системи, оцінкою якості автоматизації, використанням аутсорсингу,  що дозволяє зменшити загальні витрати при впровадженні інновацій та раціонально використовувати внутрішні й зовнішні інформаційні ресурси для організації роботи на промисловому транспорті.
 10.  Одержано результати дослідження витрат підприємств на юридично значуще інформаційне забезпечення матеріального руху на промисловому транспорті, які в середньому складають від 4175,56 грн. до 265803,86 грн. за рік в залежності від розміру підприємства та інтенсивності вантажоперевезень;
 11.  Розроблені моделі доведено до технічної (комп’ютерної) реалізації  з використанням запропонованих методів та рекомендацій на підприємствах ТОВ «Югамет» (м.Луганськ), приватному підприємстві  «Укрпласт» (м.Луганськ), виробничо-комерційній фірмі «Контраст» (м.Сєвєродонецьк), що дозво
 12.  лило скоротити витрати (часові та матеріальні) на організацію вантажоперевезень та інформаційне обслуговування вантажопотоку промисловим транспортом від 15 до 45%.
 13.  Матеріали досліджень включені до лекційних курсів «Інформаційні системи», «Логістика», «Страхування на транспорті» та «Моделювання транспортних систем» спеціальності «Транспортні системи» факультету Логістики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.


СПИСОК
ОСНОВНИХ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1.  Nechaev G. Tendencies, prospects and problems of transport-logistical processes dataware automation at Ukraine enterprises / G.Nechaev, M.Slobodyanyuk // International Scientific Journal “Problemy transportu”, tom 3. zeszyt 4. Gliwice, 2008. – P. 27-32 
 2.  Слободянюк М.Э. / Исследование международного рынка систем автоматизации информационного обеспечения транспортно - логистических процессов / М.Э. Слободянюк // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В.Даля.  № 7 (125) (1 частина), 2008 р. – С.38-44.
 3.  Слободянюк М.Е. Исследование систем автоматизации информационного обеспечения материалодвижения на промышленного транспорте логистических систем / Слободянюк М.Е. // Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту № 1, 2009. –С.263-269.
 4.  Slobodyanyuk M. Model of informational system for fright insurance automation based on digital signature/ M. Slobodyanyuk // International Scientific Journal “Problemy transportu”, tom 2, zeszyt 4, Gliwice, 2009. – P.85-91.
 5.  Слободянюк М.Э. Методика этапности автоматизации узлов информационного обеспечения с последующей интеграцией в информационных системах на промышленном транспорте / М.Э.Слободянюк // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В.Даля № 1 (131), 2009. – С.157-163.
 6.  Нечаєв Г.І. Стратегическое управление взаимоотношениями компаний с клиетнами в транспортных логистических системах / Г.І.Нечаєв, М.Е.Слободянюк // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В.Даля № 2 (84) (1 частина), 2005. - С150-154.
 7.  Слободянюк М.Э. Аутсорсинг логистики информационных ресурсов, технологий и потоков предприятия / М.Э. Слободянюк, Г.И. Нечаев. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В.Даля № 10, 2005. – С.189-194.
 8.  Нечаєв Г.І. Концептуальна модель інформаційної системи організації вантажоперевезень аукціонним способом у торгових, транспортних інформаційних системах, біржах вантажів / Г.І.Нечаєв, М.Е.Слободянюк// Вісник Донецького інституту автомобільного транспорту №2-3 квітень-вересень, 2006. – 37c.
 9.  Нечаєв Г.І. / Исследование и анализ затрат компаний на информационное обеспечение деятельности / Г.І.Нечаєв, М.Е.Слободянюк, А.С.Дюбанов  // Вісник СНУ №6(112), – 2007. - С 205-212
 10.  Nechaev G. The informational system model of Ukrainian national transport workflow improvement based on electronic signature introduction/ G.Nechaev, M.Slobodyanyuk // International Scientific Journal “Problemy transportu”, tom 2. Gliwice, 2007. – P.11-14.
 11.  Ульшин В.О. Дослідження класифікації інформаційних потоків матеріального руху на промисловому транспорті логістичних систем / В.О. Ульшин, М.Е. Слободянюк // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В.Даля № 6 (136), 2009. – С.290-293.
 12.  Слободянюк М.Э. Пути совершенствования информационных логистических систем организации грузопотоков / Слободянюк, М.Э., Ульшин В.А. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В.Даля № 4 (134), частина 2, 2009. – С.189-194.
 13.  Макаренко М.Б. Проблеми та перспективи розвитку електронного цифрового підпису в Україні / М.Б. Макаренко, О.С.Дюбанов, М.Е.Слободянюк, О.В.Гриневич / Вісник Східноукраїнського національного університету імені В.Даля № 4 (110) (2 частина), 2007. – С.130-135.
 14.  Нечаєв Г.І. Структура та принципи формування логістичних транспортних систем мікро- і макрорівнів при взаємодії з рухомим складом / Г.І.Нечаєв, О.Д. Омельченко, Р.С.Суботін, М.Е.Слободянюк // Вісник СНУ № 8 (90) (2 частина), 2005. – С.258-263.
 15.  Maxim Slobodyanyuk. The evaluation technique of logistics' system cargo transportation efficiency development / M.Slobodyanyuk, G. Nechaev// Teka: commission of motorization and power industry in agriculture Volume XB, Lublin, - 2010 – P.162-170
 16.  Деклараційний патент Україні 21695, МПК (2006) H03K 19/00, G06F 9/00. Спосіб фіксування створеного електронного цифрового підпису (печатки) та шифрування даних/ Слободянюк М.Е; заявник та патентовласник Слободянюк М.Е № u200612618; заявл. 30.11.2006; опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3/2007.
 17.  Деклараційний патент Україні 22731, МПК (2006) G06F 15/00, H03K 19/00. Пристрій для фіксування створення електронного цифрового підпису (печатки) та шифрування даних/ Слободянюк М.Е.; Гриневич О.В.; Дюбанов О.С.; Боряков О.В. № u200613434; заявл. 25.04.2007; опубл. 25.04.2007, Бюл. № 5/2007.
 18.  Деклараційний патент Україні 9534, МПК (2006) H03K 19/20, G06Q 10/00, G06F 9/40. Спосіб захисту даних доступу користувача системи / Нечаєв Г.І., Слободянюк М.Е;заявник та патентовласник Східноукраїнський Національний університет імені Володимира Даля. № 20041109094; заявл. 05.11.2004; опубл. 17.10.2005, Бюл. № 10.
 19.  Деклараційний патент Україні 8641, МПК (2006) H03K 19/00, G06F 9/305, G06F 7/00, G06F 7/74. Спосіб захисту даних для використання в обмеженій кількості комп`ютерних систем/ Слободянюк М.Е; заявник та патентовласник Слободянюк М.Е № u200500812; заявл. 31.01.2005; опубл. 15.08.2005, Бюл. № 8/2005.
 20.  Деклараційний патент Україні 7704, МПК (2006) G06F 9/305, G06F 7/02, G06F 13/38, G06Q 10/00. Спосіб функціонування електронної інформаційної системи укладання контрактів/ Слободянюк М.Е; заявник та патентовласник Слободянюк М.Е № 20040806891; заявл. 17.08.2004; опубл. 15.07.2005, Бюл. № 7/2005.
 21.  Деклараційний патент Україні 7705, МПК (2006) G06F 13/38, G06F 7/00, G06F 9/305, G06F 5/00, G06Q 50/00. Спосіб інтегрування електронної інформаційної системи укладання контрактів (ЕІСУК) з системою емітування контрактів (СЕК)/ Слободянюк М.Е; заявник та патентовласник Слободянюк М.Е № 20040806904; заявл. 17.08.2004; опубл. 15.07.2005, Бюл. № 7/2005.
 22.  Деклараційний патент Україні 7003, МПК (2006) G06F 7/00, G06F 17/00, G06Q 90/00. Серверна логістична інформаційна система/ Слободянюк М.Е., Рамазанов С.К.; заявник та патентовласник Слободянюк М.Е., Рамазанов С.К. № 2004032231; заявл. 26.03.2004; опубл. 15.06.2005, Бюл. № 6/2005.
 23.  Деклараційний патент Україні 5317, МПК (2006) G06F 15/00, G06F 7/00, G06F 21/00. Спосіб реєстрації, розподілу та обробки даних на сервері через інформаційну електронну систему / Нечаєв Г.І.,Слободянюк М.Е;заявник та патентовласник Нечаєв Г.І.,Слободянюк М.Е. № 20031211921; заявл. 19.12.2003; опубл. 15.03.2005, Бюл. № 3/2005.
 24.  Нечаєв Г.І. Эффективность транспортной логистики / Г.І.Нечаєв, М.Е.Слободянюк // Збірник доповідей міжнародної наукової практичної конференції «Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики» - Київ.  2003. - 270c.
 25.  Нечаєв Г.І. Эффективность использования CRM–технологий в логистических информационных системах экономики / Г.І.Нечаєв, М.Е.Слободянюк // Сборник статей 3 Международной научно-практической конференции “Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды” Киев, 2005. 
 26.  Слободянюк М.Э. Концептуальная модель информационной системы организации грузоперевозок аукционным способом в торговых, транспортных информационных системах, фрахтовых биржах / М.Э.Слободянюк, Г.И.Нечаев // Официальный каталог «ТРАНСУКРАИНА 2006» 7 издание серии СПРАВОЧНИКОВ «ТРАНСПОРТ», 2006. – 129c.
 27.  Slobodyanyuk M. Research of freight insurance automation / M. Slobodyanyuk // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В.Даля № 4 (134) частина 2, 2009. – 169c.

АНОТАЦІЯ

Слободянюк М.Е. Підвищення ефективності вантажоперевезень шляхом удосконалення їх організації та інформаційного забезпечення на промисловому транспорті. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом – 05.22.12 промисловий транспорт. – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Луганськ, 2010.

Дисертація присвячена технології підвищення ефективності вантажоперевезень шляхом удосконалення їх організації та інформаційного забезпечення матеріального руху на промисловому транспорті через зменшення часових та матеріальних витрат системи вантажоперевезень за рахунок: вдосконалення документування та структурування інформації (зменшення часу загального циклу обробки документі та даних, скорочення трудомісткості, зменшення собівартості обробок вантажопотоків), при цьому економічний ефект був досягнутий за рахунок скорочення часу транспорту; зниження собівартості переробки вантажів та часу очікування завантажувальних та розвантажувальних операцій; зниження внутрішньо складських переміщень та зниження часових витрат на пошук вантажу та розміщення.

У результаті теоретичних та експериментальних досліджень, були запропоновані моделі та методи, які впроваджено на трьох українських підприємствах, результатом чого стало скорочення часових витрат на організацію та інформаційне обслуговування вантажопотоку, витрат на виконання транспортних операцій, обіг транспортних засобів від 15 до 46%, а матеріальних витрат від 16 до 25%.

Ключові слова: промисловий транспорт, матеріалорух, система вантажоперевезень, інформаційне забезпечення, інформаційний потік, модель інформаційної системи.

АННОТАЦИЯ

Слободянюк М.Э. Повышение эффективности грузоперевозок  путем совершенствования их организации и информационного обеспечения на промышленном транспорте. – Рукопись.

Диссертация на получение научной степени кандидата технических наук по специальности – 05.22.12  промышленный транспорт. – Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, Луганск, 2010.

Диссертация посвящена технологии повышения эффективности транспортных систем путем совершенствования организации грузоперевозок и информационного обеспечения материалодвижения посредством уменьшение временных и материальных затрат системы грузоперевозок за счет: усовершенствования документирования и структурирования информации (уменьшение времени общего цикла обработки документов и данных, сокращение трудоемкости, уменьшение себестоимости обработок грузопотоков), при этом экономический эффект был достигнут за счет сокращения времени простоя  транспорта; снижения себестоимости переработки грузов и времени ожидания загрузочных и разгрузочных операций; снижения внутренних складских перемещений и снижения временных расходов на поиск груза и размещение.

 В результате теоретических и экспериментальных исследований, были предложены модели и методы, которые внедрены на трех украинских предприятиях, результатом чего стало сокращение временных расходов на организацию и информационное обслуживание грузопотока, расходов на выполнение транспортных операций, обращение транспортных средств от 15 до 46%, а материальных затрат от 16 до 25%.

Ключевые слова: промышленный транспорт, материалодвижение, система грузоперевозок, информационное обеспечение информационный поток, модель информационной системы.

ABSTRACT

Slobodyanyuk M.E. Increasing of transportation effectiveness by organization improvement of freight flow and dataware enhancement on industrial transport. – manuscript.

Dissertation on the receipt of scientific degree of candidate engineering sciences by specialty 05.22.12. industrial transport.- East Ukrainian national university named after V.Dahl – Lugansk, 2009.

Dissertation is dedicated to technology of transportation effectiveness increase by organization improvement of freight flow and dataware enhancement on industrial transport based on time and money reduction of transport system servicing by: documentation improvement and data structuring (time minimizing of workflow, minimizing of freight flow treatment prime cost), at the same time economic effect came by time minimizing for transport downtime; cost saving for materials handing work and time for expectation of load-unload operations (for freights searching and placement)

As a result of theoretical and experimental researches were proposed methods and models, which were deployed into 3 Ukrainian enterprises. As a result of this was time costs reduction for freight flow organization and information service, costs for transport operations, means of transport rotation from 15% to 46% and material costs from 16% to 25%

Key words: industrial transport, freight flow, cargo transportation system, dataware, informational flow, informational system model.


Підписано до друку 21.10.2010р. формат 60х84 1/16 Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman.

Друкування офсетне. Умов.друк.арк. 13,95.

Тираж 100 прим. Вид.№ 2496. Замовлення № 85. Ціна договірна.

ВИДАВНИЦТВО

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Свідоцтво про реєстрацію: Серія ДК № 1620 від 18.12.2003.

Адреса видавництва: 91034, м.Луганськ, кв.Молодіжний, 20А

телефон +38 (0642) 413412


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63022. Основы иврита. Грамматика 4.88 MB
  Не пугайтесь, ивритская речь на самом деле мягкая и певучая, и все знакомые нам гласные звуки в ней имеются. Просто на письме они обозначаются немного специфическим образом. Существуют два вида письма на иврите - с огласовками и без.
63025. Складання і розвязування прикладів на додавання і віднімання. Задачі на знаходження суми. Вимірювання довжини відрізка. Створення з кольорового паперу орнаментів геометричних форм у квадраті 32.3 KB
  Для цього виконайте мої завдання які написані на квітці семицвітці. Виконаємо всі завдання чарівника та розчаклуємо країну Математику. Актуалізація опорних знань учнів Щоб розчаклувати країну Математики ви повинні відривати...