65425

Господарсько-біологічна оцінка підщеп персика в розсаднику і саду в умовах Криму

Автореферат

Лесное и сельское хозяйство

За комплексом господарсько-біологічних та економічних ознак виділено і рекомендовано для впровадження у виробництво перспективні комбінування сорт Ветеран з насіннєвою підщепою GF305 та клоновою Кубань 86.

Украинкский

2014-07-29

214 KB

1 чел.

PAGE  1

 

             

НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ САДІВНИЦТВА

СОТНИК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

                                                                                         УДК 631:5:634.1:634.25

Господарсько-біологічна оцінка підщеп персика

в розсаднику і саду в умовах Криму

Спеціальність – 06.01.07 – плодівництво

А В Т О Р Е Ф Е Р АТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата сільськогосподарських наук

Київ – 2010

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано на Кримській дослідній станції садівництва Інституту садівництва НААНУ

Науковий керівник:      доктор сільськогосподарських наук

                                         Васюта Василь Михайлович

Офіційні опоненти:       доктор сільськогосподарських наук, професор

                                         Балабак Анатолій Федорович,

                                         Національний Уманський університет садівництва,

                                         професор кафедри садово-паркового господарства

                                         кандидат сільськогосподарських наук, старший

                                         науковий співробітник

                                         Кучер Микола Федорович,

                                         Інститут помології ім. Л.П. Симиренка

                                         НААНУ, директор

Захист відбудеться «17» вересня 2010 р.,  о «10»  годині,

на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.375.01 – в Інституті садівництва НААНУ за адресою:  Україна, 03027, Київ – 27, вул. Садова, 6.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту садівництва НААНУ.

Автореферат розісланий «20» липня 2010 р.

                    Вчений секретар

         спеціалізованої вченої ради                                      Н.В. Мойсейченко

Загальна характеристика роботи

 Актуальність теми. Сучасний розвиток промислового та присадибного садівництва характеризується в першу чергу пошуком і впровадженням у виробництво оптимальних конструкцій насаджень. Важливою ланкою у вирішенні цієї проблеми є добір сорто-підщепних комбінувань, використання яких дає можливість створювати високопродуктивні сади.

На півдні України, особливо в передгірній зоні Криму, серед кісточкових порід найбільш розповсюджений  персик. Для забезпечення постійно високої його врожайності  необхідно  формувати високопродуктивні сорто-підщепні комбінування з урахуванням грунтово-кліматичних умов зон вирощування.

У світовому садівництві створено достатню кількість цінних насіннєвих і клонових підщеп для персика. Але  в Україні, в тому числі в Криму, це питання вивчено ще недостатньо.   

Традиційно персик вирощується на його сіянцях або мигдалі звичайному.  Проте вони не завжди відповідають вимогам інтенсивного плодівництва.  Універсальних підщеп не існує, тому потрібен дуже ретельний підхід до їх впровадження  в різних грунтово-кліматичних умовах півдня.  Пошук та оцінка перспективних підщеп і сорто-підщепних сполучень персика  визначають актуальність наших досліджень.

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дос-лідження виконано згідно з НТП «Садівництво і ягідництво»: «Розробити науково обгрунтовані технології вирощування, зберігання і використання плодів, ягід і садивного матеріалу на підставі створення високопродуктивних сортів, сучасних технічних методів і оптимальних норм ресурсного забезпечення садівничих господарств різних форм власності», державний реєстраційний номер 0101U007539; завдання 02:  «Теоретично обґрунтувати і розробити нові технологічні процеси розмноження плодових, ягідних, горіхоплідних і декоративних кущових культур, вирощування сертифікованого садивного матеріалу, який відповідає міжнародним стандартам», державний реєстраційний номер 01960018181.

 Мета і завдання досліджень. Мета  полягає у комплексному вивченні господарсько-біологічних ознак  насіннєвих і клонових підщеп персика в маточнику, розсаднику та  саду і виділенні кращих форм, які б  відповідали вимогам сучасного садівництва. У процесі роботи виконувалися такі  завдання:

- агробіологічна оцінка перспективних насіннєвих і клонових підщеп персика в маточнику, розсаднику і саду;

- удосконалення технології розмножування кращих клонових підщеп та вирощування саджанців на них;

- дослідження  особливостей росту і плодоношення дерев персика на перспективних насіннєвих і клонових підщепах;

- встановлення  особливостей характеру розміщення кореневої системи дерев досліджуваної культури  в залежності від підщепи.

- визначення економічної оцінки вирощування найбільш продуктивних сорто-підщепних комбінувань персика;

Об'єкти дослідження – сім підщеп персика: мигдаль звичайний (контроль), персик виноградний, GF-305, Бромптон, ВВА-1, Кубань 2, Кубань 86 і шість сортів: Ветеран, Золотий ювілей, Колінз, Кудєсник, Лєбєдєв, Сочний.

 Предмет дослідження - процеси формування продуктивності клонових та насіннєвих підщеп персика в розсаднику, маточнику та саду.

 Методи дослідження:  польовий, лабораторний, економічно-порів-няльний, статистичний та розрахунковий.

 Наукова новизна. Вперше в умовах Криму проведено всебічне комплексне вивчення підщеп досліджуваної культури в маточнику і плодовому  розсаднику та порівняльну  оцінку продуктивності її сорто-підщепних сполучень в саду. За комплексом  господарсько-біологічних та економічних ознак виділено і рекомендовано для впровадження у виробництво перспективні  комбінування - сорт  Ветеран з насіннєвою підщепою GF-305  та клоновою - Кубань 86.   

Встановлено особливості репродуктивної спроможності клонових підщеп до розмножування їх здерев’янілими живцями в умовах півдня України, та визначено структурно-морфологічні ознаки  кореневої системи дерев культури, що вивчалась,  залежно від підщеп.   

Дано оцінку  клонових підщеп персика у грядах розмножування. Виявлено, що підщепа Кубань 86 легко вкорінюється здерев'янілими живцями  та забезпечує високий вихід укорінених підщеп.  

Практичне значення отриманих результатів. За результатами досліджень виділено високорентабельні комбінування сортів Ветеран і Лєбєдєв з насіннєвою підщепою GF-305 та  Ветерана з підщепою Кубань 86, які рекомендовано для вирощування у садівничих господарствах усіх форм власності на півдні України.  На Кримській дослідній станції садівництва ІС УААН створено колекцію перспективних підщепних форм персика.

Закладено сади в ТОВ «Чайка», ФГ «Ася» і в ДП «СП Плодовод» Сімферопольського району АР Крим на площі 31 га.

 Особистий внесок здобувача. Проведення патентного пошуку, узагальнення літературних даних, аргументація робочої гіпотези досліджень, визначення мети, завдання та методики. Самостійне виконання експериментів, обліків та спостережень, аналіз власних результатів та  підготовка  їх до публікацій.

 Апробація роботи. Основні положення та результати досліджень щорічно доповідались та  обговорювались на засіданнях вченої ради Інституту садівництва (ІС) НААНУ,  науково-технічної ради і науково-практичних конференціях Кримської дослідної станції  ІС НААНУ, а також оприлюднені автором у доповідях у Кримському державному агротехнологічному університеті (Сімферополь, 2005), на Придністровській дослідній станції садівництва Буковинського Інституту АПВ УААН (2005), на республіканській конференції з питань сільського господарства (Сімферополь, 2009).

 Публікації. За матеріалами досліджень опубліковано 5 наукових праць у фахових виданнях ВАК України.

 Структура та обсяг дисертації. Роботу  викладено на 184 сторінках загального тексту. Вона містить вступ, сім розділів, висновки та рекомендації виробництву, 48 таблиць, 23 рисунки і 10 додатків. Список використаної літератури включає 204 найменування, в тому числі 45 - іноземними мовами.

Автор вдячний співробітникам Кримської дослідної станції садівництва та Інституту садівництва НААНУ за надану методичну допомогу під час проведення досліджень та підготовки дисертації.

Основний зміст роботи

Перспективні підщепи персика

в інтенсивному садівництві півдня України

У розділі представлено історію  культури персика, охарактеризовано  сучасний стан  його вирощування  на перспективних, у тому числі клонових підщепах, а також узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід їх використання  в розсаднику і саду. Проведено оцінку впливу підщепи й сорту на силу росту дерев, їх продуктивність і ступінь пошкодження  весняними заморозками, на товарність плодів. Проаналізовано агротехнічні особливості вирощування клонових підщеп у грядах розмножування, аргументовано можливість їх застосування в умовах півдня України. Висвітлено актуальні питання створення конкурентоспроможних високопродуктивних насаджень персика та аргументовано необхідність  відповідних досліджень.

        Умови, об’єкти і методика проведення досліджень

Досліди виконано протягом 2003-2009 років на базі Кримської дослідної станції ІС УААН у грунтово-кліматичних умовах передгір'я Криму. Клімат у цьому районі посушливий з теплим вегетаційним періодом та м'якою зимою.

Середньорічна температура повітря становить 9,80С, найбільш теплого місяця (липня) - 21,2, найбільш холодного (січня) – 1,4.  Абсолютний мінімум температур - мінус 260С, сума активних температур вище +100С складає 31100С. Безморозний період - 182, вегетаційний – 181 день. Багаторічний середній  показник кількості опадів за сезон вегетації дорівнює 213, за період досліджень – коливається  від 220 (2003 р.)  до 423 мм (2004 р.). Середня температура повітря у спекотні  2005, 2006 і 2007 роки складала відповідно 21,5, 21,6, 21,90С, тоді як у 2003 р. – 20,6, у 2004-му – 20,3 при  багаторічній нормі 19,10С.

Зимовий період  характеризується такими середніми показниками температури повітря: 2004 р. – 1,0,  2005 р.  – 1,6,  2007 р. – 2,0 при багаторічній нормі - 0,60С. Холодними були 2003 і 2006 роки, коли взимку  середня температура відповідно становила 2,9 і 1,20С. Абсолютна мінімальна температура повітря у 2003 р.  складала  мінус  18,50С,  у 2004 р. мінус 15,5, у  2005 р. мінус 16,0, у 2006 і 2007 рр. зафіксовано найнижчі температури  відповідно -26 і -21,50С. В квітні 2004 і 2005рр. були зафіксовані нічні заморозки повітря відповідно мінус 8 та 120С, що призвело до загибелі значної частини врожаю персика. В цілому аналіз багаторічних метеорологічних даних зимового періоду у Криму свідчить про те, що діапазон низьких температур не є критичним для перспективних, у тому числі й клонових підщеп цієї культури. Отже, це не є лімітуючим фактором, що негативно впливає на вирощування садів на  таких підщепах.

Грунти ділянок, на яких проводилися дослідження, алювіальні, шаруваті, різного механічного складу,  віднесені до типу лучно-чорноземних, характеризуються невеликим  вмістом гумусу у плантажному горизонті – 2,1%. Вміст фосфору й калію  у верхньому шарі знаходиться в межах 2,8-3,2, а калію – 23-25 мг/на 100 г грунту, що відповідає середньому ступеню забезпеченості, рН  слаболужна (7,98).

Дослідження проведено у грядах розмножування, розсаднику і саду у формі п’яти  польових дослідів.

Дослід 1.  Вивчення господарсько-біологічних особливостей клонових

                 підщеп персика та їх продуктивності в маточно-живцевому саду

Об'єктами  були  підщепи персика ВВА-1, Кубань 2, Кубань 86. Повторність – триразова, по 5 рослин у кожній.

Дослід 2.   Вивчення впливу строків заготівлі здерев’янілих живців клоно-

                  вих підщеп персика, їх параметрів та концентрації стимуляторів   

                  росту для  обробки живців і дослідження термінів садіння

                  на  приживлюваність  і ріст рослин у грядах  розмножування  

Вивчали підщепи російської селекції  (Єрьомін Г.В.): ВВА-1, Кубань 2, Кубань 86. Повторність триразова, по 40 рослин у кожній.  Схема розміщення 40 х 10 см.

Дослід 3.  Дослідження впливу клонових підщеп на ріст і вихід стандартних

                 саджанців персика

Об’єктами  були підщепи  мигдаль звичайний (контроль), ВВА-1, Кубань 2, Кубань 86, Бромптон і  сорти Ветеран, Колінз, Сочний. Повторність триразова, у варіанті по 10 рослин. Схема садіння – 70 х 20 см. Усі підщепи в досліді окулірували на висоті 20 см. Агротехніка вирощування загальноприйнята.

Дослід 4.  Вивчення перспективних насіннєвих підщеп персика в саду

Дослідження проводили у 2003-2007 рр. Вивчали підщепи мигдаль звичайний (контроль), персик виноградний і GF-305 в комбінуванні з сортами Ветеран, Золотий ювілей, Кудєсник, Лєбєдєв, Сочний. Повторність триразова, у варіанті  по 9 рослин. Рік садіння 1992, схема - 6 х 4 м. Агротехніка вирощування загальноприйнята.

Дослід 5.   Дослідження впливу клонових підщеп на ріст і продуктивність

                  дерев персика в саду

Об’єктами були підщепи мигдаль звичайний (контроль), Бромптон, Кубань 2, Кубань 86 в поєднанні з сортами Ветеран, Колінз, Сочний. Повторність триразова, у варіанті по 8-10 дерев. Рік садіння  2000, схема - 4 х 3 м.   Агротехніка вирощування загальноприйнята.

Досліди закладали за «Методикою проведення польових досліджень з плодовими культурами» (Кондратенко П.В., Бублик М.О., 1996). Варіанти  розміщували методом рендомізованих повторень. Основні обліки та спостереження виконували за «Методикою вивчення підщеп плодових культур в Українській РСР» (Андрієнко М.В., Гулько І.П., 1990). Площу листя визначали методом І.Г.Фулги (1975), ступінь підмерзання плодових бруньок, одно – та  дворічної плодової деревини - за методикою М.О. Соловйової (1986). Дослідження архітектоніки кореневої системи проводили методом скелета   (Колесников В.А., 1966).  Визначення легкодоступних форм нітратного азоту виконано іоноселективним методом, рухомого фосфору та калію - за Мачигіним (у вуглекислотній витяжці). Біохімічний склад плодів встановлювали: вміст сухих речовин - за допомогою рефрактометра, цукрів  - за Бертраном, вітаміну «С» - за Тильмансом, кислотність - титруванням. Оцінку економічної ефективності вирощування персика на перспективних підщепах в саду здійснювали за “Методикою економічної та енергетичної оцінки типів плодоягідних насаджень, помологічних сортів і результатів технологічних досліджень у садівництві” (2006). Статистичну обробку проводили за  Б.О. Доспєховим (1985).

Результати досліджень

Господарсько-біологічні ознаки клонових підщеп  

персика в маточно-живцевому саду і на грядах

розмножУВАННЯ

Біологічні особливості  підщепних форм персика та їх продуктивність у маточно-живцевому саду.   

Найвищим виходом однорічних приростів  з 1 га маточно-живцевого саду  виділилася  підщепа Кубань 86 – 66,3 тис.шт./га, з яких 97% є стандартними. Проте вони дуже переростають за товщиною. Тому було уточнено строки обрізування дерев (березень, квітень і травень). В результаті травневої обрізки отримано 78% приростів товщиною 8-10 см, живці  яких є найбільш придатними для вкорінення у грядах розмножування. При обрізці в березні та квітні  відсоток виходу живців тієї ж товщини був дещо нижчий.

У процесі дослідження визначено продуктивність підщепних форм (табл.1).

Таблиця 1 - Продуктивність підщепних форм персика в маточно-живцевому 

саду,  середнє за 2003-2006 роки

Підщепні

форми

Вихід однорічних пагонів

з 1 дер., шт.

з 1 га, тис.шт.

в т.ч. стандартних, %

Кубань 2

45

56,3

83

Кубань 86

53

66,3

97

ВВА-1

40

50,0

57

НІР05

Fф F05

7,4

19

Встановлено також можливість окулірування  однорічних приростів  з інтервалом 20-30 см. Восени з них нарізали живці з приживленими вічками, обробляли β-ІМК, стратифікували та висаджували у гряди. Приживлюваність вічок сортів Ветеран і Сочний в наших дослідах становила 89-92%, вихід стандартних саджанців -  80-90%.

 Основні аспекти розмножування клонових підщеп  здерев'янілими живцями. У 2003-2005 роках вивчали можливість укорінення здерев'янілих живців Кубань 2, Кубань 86,  ВВА-1 довжиною 20-30 см і товщиною 6 –10 мм  із застосуванням стимуляторів росту β-ІМК і чаркора  в концентрації 75 мг/л і     0,1 г/л відповідно (контроль – без обробки). Приживлюваність живців, які були оброблені β-ІМК, склала 57-81, чаркором - 37-53, без обробки - 33-46%.

Вихід стандартних укорінених підщеп у варіантах з обробкою стимуляторами росту дорівнював 62-83% з діаметром підщеп 6-10 мм (контрольний варіант - 60 %).

Таким чином, при вкоріненні ВВА-1, Кубані 2, Кубані 86 здерев'янілими живцями  найбільш ефективним є застосування β-ІМК.

 Щодо впливу концентрацій стимуляторів росту, із трьох варіантів (50, 75 і 100 мг/л) найефективнішою є  75 мг/л. В наших дослідах у контролі (100 мг/л) приживлюваність становила 32-50,  при концентрації 50 мг/л – 25-60, 75 мг/л – 40-68%. Найкращими  строками нарізування та садіння живців відповідно є листопад і  грудень.

При вдосконаленні технології розмножування підщеп персика здерев'янілими живцями необхідно уточняти їх оптимальні параметри (довжина, товщина). Вивчали довжину живців 10, 20 і 30 см і діаметр 4-6, 6-8, 8-10, 10-12  та більше 12 мм. Найвищу приживлюваність з добре розвинутою кореневою системою відмічено  при використанні   живців завдовжки 20-30 см і завтовшки 8 мм. Таким чином, при розмножуванні клонових підщеп персика здерев'янілими живцями найефективнішими є довжина 20-30 см з діаметром 8-10 мм. Оптимальний строк нарізання – листопад,  садіння – грудень, а найкраща концентрація  для стимулювання росту – 75 мг/л β-ІМК.

    Оцінка впливу підщеп персика на ріст і вихід його саджанців. У 2003-2005 роках досліджували в розсаднику саджанці сортів Ветеран, Колінз, Сочний на підщепах  мигдаль (контроль), Бромптон, Кубань 2 і Кубань 86  (схема садіння - 70 х 20 см). Приживлюваність підщеп у першому полі розсадника в середньому за 2003 і 2004 роки становила 90-93%. До кінця липня більша частина їх (92-96%) підійшла до окулювання і проявляла високу камбіальну активність. Приживлюваність вічок складала 84-96%.

Відмічено різницю в залежності від сортів і підщеп. Частина (10 - 19%) заокульованих  вічок восени  проростала, з них 4 - 6%  загинули  в зимовий

період.

Оцінка впливу підщеп на параметри росту саджанців. Активне відростання окулянтів зафіксовано в першій половині травня, як  у  2003,  так і у 2004 роках. В цей період сума активних температур перевищувала 6000С, відносна вологість повітря не опускалась нижче 60%. Найбільш інтенсивним періодом росту був кінець червня-липень,  коли  рослини досягли висоти 70 см. Потім відмічено затухання росту. Другу його хвилю зафіксовано в липні та на  початку серпня. До кінця вегетації була оптимальна площа листя саджанців у всіх варіантах. В перерахунку на одну рослину вона становила 0,53-0,61м2, а на один гектар - 38-44 тис.м2, тобто це не призводило до затінення. Освітлюваність на поверхні грунту з ранку і ввечері становила 62-68% від даного показника на  відкритому майданчику, а на висоті 1 м вона склала 83-85%, тобто в зоні інтенсивного росту рослин кількість світла, що проходить через листову масу,  достатня  для їх життєдіяльності.

Вихід і якість саджанців персика в залежності від підщепи. Умови вирощування садивного матеріалу   були оптимальними, і до кінця вегетації 85-92%  його відповідали вимогам ОСТу.

Відмічено вплив товщини підщепи  на діаметр стволика заокульованої прищепи. Так, по сортах Ветеран і Сочний на підщепах  Кубань 2 і Кубань 86 коефіцієнт кореляції складає 67% (ч = 0,824 +0,214), у Колінз  він був дещо нижчий - 56% (ч = 0,746 +0,222). Діаметр штамба саджанців на  Бромптоні дорівнював 1,1 - 1,3, на інших підщепах - 1,4-1,6 см.

В цілому садивний матеріал, отриманий на підщепах мигдаль, Кубань 2 і Кубань 86, за основними показниками  відповідає вимогам ДСТу. Кількість нестандартних саджанців сорту Колінз при окуліруванні на Бромптоні сягала 19% (за показниками діаметра штамба).

 Структурно-морфологічні особливості кореневої системи однорічних саджанців у різних сорто-підщепних комбінувань. Найбільш розвинене коріння було в саджанців сорту Ветеран на підщепі Кубань 86. Загальна довжина кореневої системи в даному варіанті становила 168 см, або на 17% більше, ніж на мигдалі і на 27% порівняно до Бромптона. Значне збільшення її відмічено в  цього ж  сорту на підщепі Кубань 2.

В розрізі сортів ця різниця  незначна. Так, саджанці слаборослішого сорту Колінз на підщепі Кубань 86 формують кореневу систему на 31 см коротшу, ніж у сорту Ветеран. Така ж закономірність зберігається й по інших варіантах.

Більшу  різницю виявлено між підщепами.  Саджанці на  Бромптоні характеризуються послабленим розвитком основних (товщиною 5 і більше мм), напівосновних і мичкуватих коренів (17%). Інші підщепи формують від 33 до 57% коренів товщиною 10,3  і тільки 8-27%  діаметром менше 10 мм. Загальна кількість їх  по варіантах істотно не різниться.

Господарсько-біологічні особливості дерев персика

на насіннєвих підщепах в саду

 Оцінка  впливу  насіннєвої  підщепи  на  проходження  основних

фенофаз. Вплив насіннєвих підщеп – мигдаль звичайний (контроль), персик виноградний і GF-305 на сорти Ветеран, Золотий ювілей, Кудєсник, Лєбєдєв, Сочний вивчали  в саду, висадженому в 1992 році за схемою 6 х 4 м. Починаючи з 2003 р., дослідження виконував автор (Сотник О.І.). В усі роки  цвітіння незалежно від варіантів оцінювалось на  4-5 балів. Відмічено різницю за строками проходження цієї  фази в сортовому розрізі. Дерева  Золотого ювілею та Лєбєдєва квітували на 5-6 днів раніше, ніж в інших сортів. У всіх сортів на мигдалі вони починали цвісти на 1-2 дні раніше, ніж на персику виноградному і GF-305. Цей показник важливий у зв’язку з високою вірогідністю пошкодження квіток весняними заморозками.

Ступінь пошкодження плодових бруньок  морозами. В цілому погодні умови південного регіону України сприятливі для успішного вирощування персика. Однак в  останні роки весняні заморозки стали розповсюдженим явищем і ставлять під загрозу врожай плодових культур.

Наші дослідження проводилися в зоні найбільш загрозливих змішаних приморозків (радіаційних та адвентивних), які відмічаються найчастіше в ясні і тихі ночі  та в передранкові години. Значні пошкодження плодових утворень персика у Криму за останнє десятиріччя спостерігалися в 1999, 2002, 2004,  2006 і 2007 роках.

Одні й ті ж сорти  на одній  і тій самій  ділянці по-різному реагували на заморозки. Так, у травні 1999 р. зниження температури до -70С  на протязі чотирьох діб пошкодило практично всю зав'язь. У 2002 році заморозки до -4,50С на початку квітня пошкодили бутони і квітки на 43-65%. У 2006-2007рр. морози -17,0…-21,50С в лютому призвели до повної (96-100%) загибелі генеративних бруньок. Отже, ступінь пошкодження генеративних утворень залежав від фази їх розвитку, інтенсивності та  тривалості дії негативних температур.  Тому при вирощуванні персикових насаджень необхідно враховувати всі особливості ушкодження морозами і передбачати відповідні заходи для захисту дерев.

Оцінка впливу підщеп персика на біометричні показники росту, розвитку, урожай дерев і якість плодів. Порівняння результатів вивчення сортів персика на вказаних вище підщепах дає можливість виявити силу росту дерев. У нашому досліді  сильнорослішими є сорто-підщепні комбінування на мигдалі. Висота їх дерев  сягає 2,7-3,1 м, а на підщепі GF-305 - 2,5-2,8 м, що на 8-9% менше.

До слаборослих сортів можна віднести Кудєсник. Висота його  дерев  на всіх підщепах не перевищує 2,5-2,8 м.

Аналіз площі перерізу штамба, як і висоти дерев, дає можливість віднести досліджувані підщепи до групи сильнорослих.  На GF-305 цей показник на 10-13% нижчий, ніж на мигдалі, в т.ч. по сорту Ветеран - на 4,4 см2 на 11 - й рік після садіння і на 19,1 см2 на 16 – й. По сортах ця різниця становить, см2: Кудєснік - 5,4-19,8; Золотий ювілей – 13,4-26,4; Лєбєдєв – 6,5-25,6; Сочний – 6,7-25,4. Щорічний приріст площі перерізу штамба  за 2003-2007 роки незалежно від сорто-підщепних комбінацій, складає 14-25 см2.

Сумарний урожай у дослідних насадженнях за 2003-2005 рр. в залежності від сорту становив, т/га: на підщепі GF-305 - 21,4 – 26,1, на персику виноградному  - 18,7-24,6, мигдалі звичайному (контроль) - 19,3 – 22,9;  середньорічний  за цей же період - відповідно 7,1-7,8; 6,4-7,2;  6,2-7,3.  У 2003 р. найвищий урожай був у сортів Ветеран і  Лєбєдєв на GF-305 – 11,1-10,9 т/га, на мигдалі – 9,0-9,9 т/га. Але у  2004-2005 рр. у цих же  сорто-підщепних сполучень він складав відповідно 5,9-9,1 і 5,1-7,6 т/га (табл. 2).

В цілому ж за всі роки  плодоношення (1995-2005) у зв’язку з пошкодженнями плодових утворень мінусовими температурами в окремі зимові періоди або заморозками  на початку вегетації продуктивність насаджень персика, безумовно, була нижчою. Так, сумарний урожай п’яти досліджуваних сортів становив, т/га: на GF-305 - 60,7-70,4, на мигдалі – 57,4-65,0, персику виноградному – 57,2-64,9. Середньорічна врожайність склала від 5,2-5,9 до 5,5-6,4 т/га. З урахуванням неврожайних 2006-2007 рр. ці показники знизилися відповідно від 4,4 до 5,4 т/га в залежності від сорту. Порівнюючи продуктивність трирічного періоду (2003-2005) з 11-ти - (1995-2005) та 13-тирічним (1995-2007) плодоносним віком дерев, відмічаємо, що ризик пошкодження врожаю мінусовими температурами зріс до 30%.

Таким чином, у міру збільшення віку садів персика його середньорічна продуктивність істотно знижується.  Основною причиною цього є їх  недостатня морозо- та зимостійкість.

|


Таблиця 2 -  Урожайність |гатунків| персика на насіннєвих підщепах, 1995-2005 рр.

Рік садіння - 1992, схема – 6 х 4 м

       

Урожайність

за роками,

т/га

Ветеран

 

Золотий ювілей

Кудєсник

Лєбєдєв

Сочний

мигдаль

(к)

GF-305

персик виноградний

мигдаль

(к)

GF-305

персик виноградний

мигдаль

(к)

GF-305

персик виноградний

мигдаль

(к)

GF-305

персик виноградний

мигдаль

(к)

GF-305

персик виноградний

2003

9,9

11,1

10,7

8,2

9,1

8,7

8,7

9,4

9,1

9,0

10,9

10,2

8,9

9,1

8,6

2004 

5,4

5,9

5,5

4,7

5,0

4,8

5,0

5,6

4,9

5,1

6,0

5,6

5,3

5,6

4,9

2005

7,6

9,1

8,4

8,5

8,8

7,9

5,6

6,4

6,1

5,4

6,5

5,7

5,6

8,7

5,2

Сумарний урожай за 2003-2005 рр.

22,9

26,1

24,6

21,4

22,9

21,4

19,3

21,4

20,1

19,5

23,4

21,5

19,8

23,4

18,7

Середньорічний

за  2003-2005 рр.

7,6

8,7

8,2

7,1

7,6

7,1

6,4

7,1

6,7

6,5

7,8

7,1

6,6

7,8

6,2

Сумарний

за 1995-2005 рр.

65,3

70,4

64,9

57,8

60,7

58,3

60,5

61,4

57,4

55,4

65,4

59,1

57,1

63,6

57,2

Середньорічний

за 1995-2005 рр.

7,3

7,8

7,2

6,4

6,7

6,5

6,7

6,8

6,4

6,2

7,3

6,6

6,3

7,1

6,5

НІР05 (середньорічний урожай):  по сортах – 1,8;
            по підщепах – 1,3


Різниці щодо середньої маси плодів залежно від  підщеп  не відмічено. Більш помітною вона була по сортах (150-180 г.) Вихід стандартних плодів у всіх варіантах  становив 95-97%.

Спостерігалася  різниця за біохімічним складом плодів  по варіантах.

Аналіз  показує, що плоди врожаю 2004 року характеризувалися нижчими  показниками вмісту аскорбінової кислоти, цукрів і сухих речовин у порівнянні з 2005 р. Пояснюється це погодними умовами влітку.

Серед сорто-підщепних комбінацій кращі біохімічні показники  відмічені  у плодів Ветерана на GF-305, у яких.кількість аскорбінової кислоти знаходиться в межах 12,8-14,2 мг%, титрованих кислот – 0,95-0,70 %, цукрів – 14,2-14,7, сухих речовин – 12,8-13,8%, а на мигдалі - відповідно 6,5-7,0 мг%; 0,87-0,65; 11,4-12,0; 13,2-14,1%.

Аналогічні показники  зафіксовані у плодів  сорту Лєбєдєв, тобто вищі при вирощуванні на GF-305, ніж на мигдалі.

Таким чином, за біохімічним складом  переважали плоди досліджуваних сортів,  вирощуваних на підщепі GF – 305.

Оцінка господарсько-біологічних якостей персика на клонових підщепах в саду. Важливим елементом сучасних технологій є використання вегетативно розмножуваних підщеп, які дозволяють повніше реалізувати біологічний потенціал культури з продуктивності та формуванні високих товарних якостей плодів.

Цвітіння за всі роки досліджень по всіх варіантах становило 4,0-5,0 балів.  В середньому за три роки плодоношення  найвищий урожай був у Ветерана: на підщепі Кубань 86 – 28,1, на мигдалі – 22,8 т/га, найнижчий – у  цього ж сорту  на  Бромптоні – 19,8 т/га. У сортів Колінз і Сочний закономірність аналогічна. У 2008 році найвищий урожай отримано у сорту Ветеран на підщепі Кубань 86 (32,5 т/га, що на 6,1 т/га більше, ніж на мигдалі), таблиця 3.

Комплекс господарсько-біологічних ознак сорто-підщепних сполучень включає  якість плодів. В наших дослідженнях найкращим  товарним виглядом і біохімічним складом виділялися плоди сорту Ветеран на підщепі Кубань 86. Так, вміст аскорбінової кислоти у плодів цього сорту був найвищий (14,1 мг%)    на вказаній підщепі  і достатньо високий (12,9%) на  Бромптоні. Подібна закономірність спостерігалась і в інших сортів. Наприклад, у сортів Ветеран і Сочний відсоток цукрів також найвищий на підщепі Кубань 86  (13). Тенденцію до  нижчих показників відмічено у  плодів, які були вирощені на підщепах мигдаль і Кубань 2: аскорбінової кислоти – відповідно  12,0 і 11,6 у сорту Ветеран,  у Сочного -  8,6-8,7 мг%. Однак, показники сухих речовин  у плодів з дерев  на підщепі  Кубань 2 високі – 14,0-14,4%.

Облік розміру плодів показує, що у кращому варіанті (Ветеран/Кубань 86) частка   першого гатунку становить 92%, а нестандарт  відсутній. У контролі  частка плодів першого сорту складає  78%,  на підщепах Бромптон і  Ку-

бань 2  - відповідно 63 і  84%.

 


                                        Таблиця 3 - Урожайність сортів  персика в залежності від підщеп (2004, 2005, 2008 рр.)

   

               

     Роки           

                                                                                               Підщепи 

Мигдаль (к)

Бромптон

Кубань 2

Кубань 86

                                                                                               урожайність

кг/дер.

т/га

середня за 2004, 2005, 2008 рр., т/га

кг/дер.

т/га

середня за 2004, 2005, 2008 рр., т/га

кг/дер.

т/га

 середня за 2004, 2005, 2008 рр., т/га

кг/дер.

т/га

 середня за 2004, 2005, 2008 рр., т/га

                                                                                                                          Ветеран

2004

32,4

27,0

-

31,2

26,0

-

32,4

27,0

-

38,4

32,0

-

2005

23,4

19,5

23,3

16,9

14,1

20,0

25,3

21,0

24,0

31,2

26,0

29,0

2008

26,4

22,0

22,8

23,0

19,2

19,8

31,5

26,2

25,1

32,5

27,1

28,1

Колінз

2004

13,0

11,0

-

12,0

10,0

-

15,6

13,0

-

22,8

19,0

-

2005

16,0

13,3

12,2

14,5

12,1

11,5

16,9

14,1

13,6

19,6

16,3

11,8

2008

29,4

24,5

16,3

16,6

13,8

12,0

30,4

25,3

17,5

31,0

25,8

20,4

Сочний

2004

15,6

13,0

-

13,2

11,0

-

16,8

14,0

-

19,2

16,0

-

2005

18,0

15,0

14,0

15,3

12,7

7,9

18,6

15,5

9,8

22,1

18,4

17,2

2008

27,1

22,6

15,5

17,3

14,4

12,7

23,0

19,2

16,3

28,8

24,0

19,5

НІР05: по підщепах:   5,6;  7,4;  3,2

           по сортах:    2,4;  2,0;  6,1


Вивчення впливу сорто-підщепних сполучень в саду на фенологічні показники. Досліджували сорти Ветеран, Колінз і Сочний на підщепах мигдаль (контроль), Бромптон, Кубань 2, Кубань 86.  Рік садіння – 2000, схема –

4 х 3 м. Агротехніка вирощування загальноприйнята. В результаті встановлено, що на проходження етапів морфогенезу рослин значно впливають  температурні умови,  сорти і підщепи.

  Наприклад,  формування пилку  в сорту Ветеран на  мигдалі  починається на 7-8 днів пізніше, ніж у Колінза на цій же підщепі і на 2-3 дні раніше, ніж на підщепі Кубань 86. Ці якості сорто-підщепних комбінацій дозволяють у  певних умовах уникати 100%-го ушкодження плодових бруньок весняними заморозками.  Короткочасне зниження температури в період цвітіння у 2004 році

(4 квітня) до мінус 120С пошкодило 40-65%  названих органів. Найнижчий процент ушкодження (40) був у сорту Ветеран на підщепі Кубань 86, найвищий – у  Колінза на  Бромптоні та  мигдалі (65). Таку ж закономірність відмічено і в 2005 році. Зниження температури повітря 3 квітня до -80С на протязі двох днів призвело до загибелі бруньок у сорту Ветеран – 30-40, Колінз -  45-50, Сочний - 42-50%.

У 2006 і 2007 роках зафіксовано 100%-е пошкодження плодових бруньок в усіх досліджуваних  комбінувань.

 Основні біометричні параметри росту дерев персика в саду в залежності від сорто-підщепних сполучень.  В наших дослідженнях дерева на клонових підщепах  були більш слаборослими, ніж на мигдалі. Площа проекції та  об’єм їх крони  на підщепі Кубань 86 на 18-27% менша, ніж на мигдалі. Найменші параметри крони виявлено на  Бромптоні. Динаміка збільшення площі перерізу штамба в дерев  сорту Ветеран  залежно від підщепи також підтверджує зазначене вище. Найнижчі показники  спостерігалися на підщепі Бромптон  - 18,5-151,3 см2, а найвищі -  на мигдалі (контроль) – 23,9-196,4 см2. На підщепі Кубань 2 цей показник становить  26,3-189,8, а на  підщепі Кубань 86 – 20,4-172,3 см2, що на 15% менше, ніж на мигдалі. Різниця за силою росту між  Бромптоном і мигдалем складає 23, а між останнім і  підщепою Кубань 2 –  лише 4%.   Проте  найбільш слаборосла підщепа Бромптон утворює багато кореневої порослі, що є істотним недоліком в сучасних умовах. Тому згідно з  нашими даними за комплексом показників найбільші переваги має підщепа Кубань 86.

Особливості архітектоніки кореневої системи підщеп в саду. Встановлено, що основна маса коренів дерев сорту Сочний на мигдалі розміщена на глибині 20-50 см, а в  міжряддя поширюється на відстань 1,0-1,2 м. Товщина головного стрижневого кореня становить 7 см. На 1 см основних коренів припадає 6-8 всмоктувальних корінців, серед яких два товщиною більше 4, два  4-3  і по одному завтовшки 2 см;  на 1 см коренів другого порядку - 1-2 корінці довжиною 60  і діаметром 1 см; третього  - 8 штук   завдовжки 30 і діаметром 1 см.

 У підщепи Кубань 86 більшість коренів знаходиться у верхньому горизонті (10-40 см), а окремі проникають на глибину  1,9-2,3 м. На 1 см припадає

8-10 всмоктувальних корінців. Основні корені другого порядку товщиною 5 см розходяться у міжряддя на відстань 60-90 см, а потім - на глибину. Коренів третього порядку 10-12 штук, з яких два – завтовшки  3-4 см, два-три -  4-3, два-три –  2,9-2, два – 1,9-1 і два товщиною менше 1 см.

За даними літератури і наших досліджень, у  дерев з  потужнішою кореневою системою  більші прирости пагонів і більша площа листя. Остання по сорту  Ветеран на підщепі Кубань 86  становить 25,0, Сочний - 27,6 тис.м2, в той час як на мигдалі - відповідно на 2,2 і 5,4 тис.м2 менше.

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ ПЕРСИКА

В УМОВАХ КРИМУ НА ПЕРСПЕКТИВНИХ НАСІННЄВИХ

І КЛОНОВИХ ПІДЩЕПАХ

В останні роки садівництво в Україні і  у Криму, зокрема, на жаль, наблизилось  до межі занепаду. Відродження та  подальший розвиток цієї  галузі повинні мати державну спрямованість. Важливе значення в цьому питанні має застосування у виробництві високоефективних технологій.

Економічна ефективність вирощування персика на насіннєвих підщепах. В наших дослідженнях  загальні витрати на закладання саду в 1992 році склали 6,3 тис.грн./га, на його утримання у 2003-2006 р. - 15,4-16,2 тис  на рік, а середня реалізаційна ціна 1 кг плодів  не перевищувала 3 грн., або 3 тис.грн. за тонну продукції. Аналіз отриманих даних показує, що найвищі показники економічної ефективності були в сортів  Ветеран і Лєбєдєв на  підщепі GF-305 (табл. 4).

Таблиця 4 - Економічна ефективність вирощування персика на перспективних

 насіннєвих підщепах в саду

    

 Підщепа

Середня

врожайність

за 1995-2005 рр., т/га

Вихід стандартних плодів,

%

Вартість валової продукції,

тис.грн./т

Виробничі витрати, тис.грн./га

Повна|цілковита| собівартість

1 т продукції, тис.грн

Прибуток, тис.

грн./га

 

Рентабельність, %

Ветеран

Мигдаль (к)

7,3

96

21,9

8,2

1,34

14,6

109

Персик виноградний

7,2

94

21,6

1,37

14,4

105

GF-305

7,8

98

23,4

1,26

15,6

124

Золотий ювілей

Мигдаль (к)

6,4

96

19,2

7,4

1,39

12,8

92

Персик виноградний

6,5

94

19,5

1,37

13,0

95

GF-305

6,7

96

20,1

1,32

13,4

102

                                                                                                              Продовження таблиці  4

    

 Підщепа

Середня

врожайність

за 1995-2005 рр., т/га

Вихід стандартних плодів,

%

Вартість валової продукції,

тис.грн./т

Виробничі витрати, тис.грн./га

Повна|цілковита| собівартість

1 т продукції, тис.грн

Прибуток, тис.

грн./га

 

Рентабель-ність, %

Кудєсник

Мигдаль (к)

6,7

86

20,1

7,8

1,39

13,4

92

Персик виноградний

6,4

87

19,2

1,37

12,8

93

GF-305

6,8

88

20,4

1,35

13,6

111

Лєбєдєв

Мигдаль (к)

6,2

86

18,6

7,9

1,52

12,4

90

Персик виноградний

6,6

90

19,8

1,44

13,2

96

GF-305

7,3

91

21,9

1,30

14,6

112

Сочний

Мигдаль (к)

6,3

96

18,9

7,6

1,45

12,6

87

Персик виноградний

6,5

96

19,5

1,40

13,0

93

GF-305

7,1

97

21,3

1,28

14,2

110

У цих  комбінувань відмічено вищий урожай, ніж  в інших варіантах, при собівартості 1 тонни плодів  відповідно 1,26 і 1,30 тис.грн. По сорту Лєбєдєв найвища собівартість була на мигдалі - 1,52 тис.грн., що пояснюється не тільки нижчим урожаєм (6,2 т/га), але й високими відсотками нестандартної продукції (14%). Відповідно в цьому ж варіанті  був і дуже низький рівень рентабельності – 90%, а також низький прибуток – 12,4 тис.грн./га. Вищу рентабельність (124%) і прибуток (15,6 тис.грн./га) у цього сорту, а також у Ветерана (відповідно 112% і 14,6 тис.грн./га)  зафіксовано на підщепі GF-305. На персику виноградному економічні показники всіх  сортів близькі за значеннями або нижчі, ніж у контролі. На підставі аналізу даних про  ефективність вирощування можна  зробити висновок про  перевагу сортів Ветеран і Лєбєдєв на  GF-305.

Економічна оцінка ефективності вирощування персика на клонових підщепах.  При розрахунках економічних показників  керувались цінами, що були  на ринках на час реалізації плодів. Реалізаційна ціна за 1 кг  в середньому становила 3 грн., загальні витрати на закладання  та утримання одного гектару саду - 28,1 тис.грн.

Аналіз результатів дослідів показує, що вирощування  сорту Колінз на підщепі Бромптон економічно не вигідно. Рівень рентабельності в даному варіанті найнижчий (27%), а прибуток становить лише 6,8 тис.грн. з 1 га. На інших досліджуваних підщепах показники економічної ефективності цього сорту в наших дослідах теж низькі, особливо в порівнянні  з Ветераном і Сочним.  Разом з тим слід  відмітити, що на підщепі Кубань 86 рентабельність  (109%) і прибуток (37 тис.грн.)  Колінза значно вищі, ніж у контролі - відповідно – 83% і 22,5 тис.грн./га.

Найвищу ефективність вирощування  сорту Ветеран відмічено на підщепі Кубань 86. Рівень рентабельності становить   178%, прибуток – 53,6 тис.грн./га (у контролі - відповідно 133% і 38,7 тис.грн./га). Найнижчу  рентабельність, як і в сорту Колінз, зафіксовано  на  Бромптоні (108%).

Вирощування  сорту Сочний на клонових підщепах у Криму є   рентабельним (99-116%). Найвищі показники досягнуті на підщепі Кубань 86. Саме на ній, як показує аналіз економічних даних сорто-підщепних комбінувань, вирощування персика найбільше прибуткове.

ВИСНОВКИ

В дисертаційній роботі зроблено теоретичне узагальнення та наукове обгрунтування господарсько-біологічних особливостей підщеп і сорто-підщепних сполучень персика в умовах Криму. Виділено насіннєві і клонові підщепи, кращі як за продуктивністю в саду, так і якістю саджанців у плодорозсаднику.

1. За продуктивністю в маточно-живцевому саду найкращою серед клонових підщепних форм  визначено Кубань 86. Вихід живців з гектару становить 66,3 тис.шт.,  з яких 97% відповідають вимогам ДСТу.

2. Оптимальним строком обрізування маточних дерев підщепи Кубань 86 є травень. При цьому вихід живців товщиною 8-10 мм  складає 78%. В інші терміни  цей показник значно нижчий.

3. Біологічна спроможність  підщепи Кубань 86 формувати в маточно-живцевому саду велику кількість стандартних пагонів довжиною 80-100 см дає можливість окулірувати їх на маточних деревах через кожні 30 см для отримання щеплених живців. При їх укоріненні вихід стандартних саджанців наступного року сягає   80-90% від кількості приживлених живців.

4. У процесі розмножування клонових підщеп персика здерев'янілими живцями важливо застосовувати обробку  останніх  стимуляторами росту. Оптимальною слід вважати концентрацію β-ІМК 75 мг/л, при якій  забезпечується приживлюваність живців на рівні 68%.

5. Найкращим строком нарізування живців підщепи Кубань 86 є листопад, а садіння – листопад і лютий. Вихід стандартних укорінених підщеп  при цьому становить 70-80%.

6. Істотний вплив на приживлюваність і вихід укорінених підщеп справляють вихідні параметри живців. Для підщепи Кубань 86 при розмножуванні здерев'янілими живцями кращими слід вважати діаметр більше 8 мм і довжину 20-30 см.

7. Між силою росту підщеп і сортів існує кореляційна залежність. В наших дослідженнях кращими сорто-підщепними комбінаціями в розсаднику є Ветеран і Сочний на підщепі Кубань 86. Вихід стандартних саджанців у цих варіантах сягає 100% з  формуванням у них найбільшої кількості бокових пагонів (6,2-6,3) довжиною більше 45 см і з кутом|кутком| відходження понад 500.

8. При вивченні господарсько-біологічних особливостей деяких сортів персика на насіннєвих підщепах на півдні України кращими визнано Ветеран і Лєбєдєв на  GF-305. Урожайність  в середньому за роки досліджень складає 7,3-7,8 т/га, рівень рентабельності - 112-124%, а прибуток - 14,6-15,6 тис.грн./га.

9. Найкращим сорто-підщепним комбінуванням персика в саду в умовах Криму та півдня України є сорт Ветеран на клоновій підщепі  Кубань 86. Середня врожайність за чотири роки становить 28,2 т/га, що на 5,6 т/га більше, ніж на мигдалі.

10.  У дерев усіх досліджуваних сортів на  підщепі Кубань 86  добре розвинена коренева система. За глибиною проникнення основної маси, кількістю основних і обростаючих коренів (< 1 см) вона значно перевищує кореневу систему мигдалю.

11. У дерев на цій же підщепі найбільша площа листя  в саду. В сорту Ветеран у даному варіанті вона складає 27,8 тис.м2 (на мигдалі – 25,6 тис.).

12. Клонові підщепи забезпечують найвищу економічну ефективність при вирощуванні персика на півдні України.   Так у сорту Ветеран на підщепі Кубань 86 рівень рентабельності становить  178%, прибуток – 53,6 тис.грн.  (на мигдалі звичайному відповідно - 133% і 38,7 тис. грн.).

Рекомендації виробництву

  1.  Для широкої виробничої перевірки  і впровадження в садівничі господарства всіх форм власності  у Криму  пропонуються  сорто-підщепні комбінування персика Ветеран/GF-305 і Лєбєдєв/GF-305,  які за комплексом господарсько-біологічних ознак значно перевищують широко розповсюджену підщепу мигдаль звичайний.
  2.  В умовах Кримського півострова при створенні виробничих насаджень персика на клонових підщепних формах найбільш доцільно використовувати  підщепу Кубань 86.

Список опублікованих праць

1. Танкевич В.В. Питомниководству Крыма - перспективные подвои/ В.В. Танкевич, А.И. Сотник // Научные тр. Крымского государственного агротехнологического университета (сельскохозяйственные науки). – Симферополь, 2005. – Вып. 89 - С.– 188-191 (75% - польові дослідження , статистична обробка даних, написання статті).

2. Сотник А.И. Последствия повреждения персика весенними заморозками в Крыму / А.И. Сотник, В.В. Танкевич // Садівництво. –  2005. – Вип. 7. – С. 487-502 (75% - польові дослідження , статистична обробка даних, написання статті).

3. Танкевич В.В. Оценка клоновых подвоев косточковых культур в Крыму / В.В. Танкевич, А.И. Сотник // Садівництво. –  2006 .– Вып.58. С. – 89-92 (75% - польові дослідження , статистична обробка даних, написання статті).

4. Сотник А.И. Основы современного питомниководства Крыма / А.И. Сотник, В.В. Танкевич, А.И. Попов // Садівництво. –  2007. – Вып. 60. – С. 176-182 (75% - польові дослідження , статистична обробка даних, написання статті).

5. Сотник А.И. Хозяйственно-биологические особенности персика (Persica vulgaris Mill.) на перспективных подвоях на юге Украины / А.И. Сотник // Садівництво. –  2009. – Вып.62. – С. 121-125.

Сотник О.І.  Господарсько-біологічна оцінка підщеп персика в розсаднику і саду в умовах Криму.  - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.01.07 – плодівництво. Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України, Київ, 2010.

Висвітлено результати комплексної оцінки перспективних насіннєвих  і клонових підщеп персика в маточно-живцевому і плодоносному саду.  Виділено високопродуктивні підщепні форми досліджуваної культури - Кубань 86, Кубань 2 - у маточно-живцевому саду. У процесі  вивчення особливостей ви-

рощування відсадків клонових підщеп персика у грядах розмножування здерев'янілими живцями визначено кращі строки їх нарізування (листопад) і садіння  (грудень і лютий). Найбільш ефективною концентрацією стимулятора росту

β-ІМК є 75 мг/л для живців товщиною більше 8 мм і довжиною 20-30 см.

У плодовому розсаднику відібрано кращі сорто-підщепні комбінування: Ветеран і Сочний на підщепах Кубань 86 і Кубань 2, які забезпечують високі фітометричні параметри росту і вихід стандартних саджанців. В саду найкращими визнано сполучення сортів Ветеран, Сочний та Лєбєдєв з насіннєвою підщепою GF-305 і Ветеран з клоновою Кубань 86, які характеризуються стриманою силою росту в порівнянні з мигдалем, розвиненою кореневою системою, високими показниками продуктивності і якості плодів. Відібрані сорто-підщепні комбінації є економічно вигідними.

Результати досліджень пройшли виробниче випробування та рекомендуються для застосування в садівничих господарствах усіх форм власності.

Ключові слова: персик, підщепа, сорт, живці, приживлюваність, відсадки, саджанці, урожай.

Сотник А.И.  Хозяйственно-биологическая оценка подвоев персика в питомнике и саду в условиях Крыма. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.07 – плодоводство. Институт садоводства НААНУ, Киев, 2010.

Приведены результаты комплексной оценки перспективных семенных и клоновых подвоев персика в питомнике, а также  маточно-черенковом и плодоносящем саду. Выделены высокопродуктивные подвойные формы исследуемой культуры Кубань 86 и Кубань 2 в маточно-черенковом саду. В процессе изучения особенностей выращивания отводков клоновых подвоев персика в грядах размножения одревесневшими черенками определены лучшие сроки их нарезки (ноябрь)  и  посадки  (декабрь и февраль).  Выход стандартных укорененных

подвоев при этом составляет 70-80 %.  Биологическая способность  подвоя Ку-

бань 86 формировать в маточно-черенковом саду большое количество стандартных подвоев  длиной 80-100 см позволяет проводить окулировку их на маточных деревьях через каждые 30 см для получения привитых черенков. При их укоренении  выход стандартных саженцев в следующем году достигает 80-90 % от количества прижившихся черенков. Наиболее эффективной концентрацией стимулятора роста β-ИМК является 75 мг/л для черенков толщиной более 8 мм и длиной 20-30 см. В плодовом питомнике отобраны лучшие сорто-подвойные сочетания: Ветеран и Сочный на подвоях Кубань 86 и Кубань 2, обеспечивающие высокие фитометрические параметры роста и выход стандартных саженцев, у которых формируется наибольшее количество боковых ветвей (6,2-6,3 ) длиной более 45 см и с углом отхождения более 500. В саду лучшими комбинациями являються сорта Ветеран, Лебедев с семенным подвоем GF-305 и Ветеран с клоновым Кубань 86, которые характеризуются сдержанной силой роста в сравнении с миндалем, разветвленной корневой системой, высокой продуктивностью и отличным качеством плодов. Самый высокий  урожай отмечен у

сорта Ветеран на клоновом подвое Кубань 86. Средняя урожайность за 4 года составила 28,2 т/га, что на 5,6 т/га больше,  чем в контроле (миндаль  обыкновенный),  рентабельность  178 %, а прибыль - 53,6 тыс. грн. /га. Отобранные сорто-подвойные сочетания являются экономически выгодными.

Результаты исследований прошли производственную проверку и рекомендуются для применения в садоводческих хозяйствах всех форм собственности.

Ключевые слова: персик, подвой, сорт, черенки, отводки, приживаемость, саженцы, урожай.

     

Sotnyk O.I. Economic and biological estimation of peach rootstocks in a nursery and orchard under the conditions of Crimea. - Manuscript.

The thesis for the scientific degree of the candidate of agricultural sciences on the speciality 06.01.07 – fruit  growing. Institute of  Horticulture of the National  Academy of Agrarian Sciences, of  Ukrainiant Kyiv, 2010.

The paper elucidates the results of the perspective peach seed and clonal rootstocks complex estimation in a nursery, parental cutting garden and fruit bearing orchard. High productive rootstock forms Kuban’ 86 and  Kuban’ 2 have been selected in a parental cutting garden. The best terms of cutting blocking (October) and planting (November and February) have been determined in the process of studying the peculiaities of the peach clonal rootstocks layers growing in buds  where propagation  is carried out with hard - wood cuttings. The  most effective conctntration of the growth stimulator β – indole – butyric acid is that of 75 mg/l for the cuttings over 8 mm thick and 20-30 cm long. In the nursery the best cultivarn rootstock combinations ‘Veteran’  and ‘Sochny’  on the Kuban’ 86 and Kuban’ 2 both have been singled  out which promote high phytometric parameters of the standard planting trees growth and yield. The best combinations of the cvs ‘Veteran’, ‘Sochny’ and ‘Lyebyedyev’ with the seed rootstock GF – 305 and clonal one Kuban’ 86 have been selected in the orchard. They are less vigour than almond, have a developed root system, possess high production indexes and ensure fruits of the higher quality. The selected cultivar – rootstock combinations are profitable for economy.

The results of the  researches have undergone the production testing and are recommended for horticultural farms of all the property forms.

 Key words: peach, rootstock, cultivar, cuttings, vitality, layers, planting trees, yield.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34043. Правовой режим земель лесного фонда 56.5 KB
  Правовой режим земель лесного фонда. ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА К землям лесного фонда согласно ст. 101 Земельного кодекса РФ относятся: 1 лесные земли а земли покрытые лесной растительностью; б не покрытые ею но предназначенные для ее восстановления вырубки гари редины прогалины; 2 предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли просеки дороги болота. Земли лесного фонда занимают больше половины территории России 59.
34044. Правовой режим особо охраняемых территорий (общие положения) 25.5 KB
  Правовой режим особо охраняемых территорий общие положения. Особо охраняемые природные территории определены законодательством РФ как участки земли водной поверхности и воздушного пространства над ними где располагаются природные комплексы и объекты имеющие особое природоохранное научное культурное эстетическое рекреационное и оздоровительное значение. Общественные отношения в сфере организации охраны и использования особо охраняемых природных территорий с целью сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов...
34045. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения (общие положения) 79.5 KB
  Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения общие положения. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. В действующем Земельном Кодексе РФ целая глава посвящена закреплению правового режима земель сельскохозяйственного назначения. Правовой режим использования данных земель кроме ЗК РФ регулируется также специальным Федеральным законом от 24 июля 2002г.
34046. Правовой режим земель специального назначения 84 KB
  Землями специального назначения признаются земли отведенные в установленном порядке предприятиям учреждениям и организациям для выполнения соответствующих задач. Общим признаком всех видов земель данной категории является то обстоятельство что данные земли выступают в качестве территориального базиса и не являются сельскохозяйственными т. Правовой режим земель специального назначения распространяется и на земли других категорий. В зависимости от нахождения в той или иной категории земли специального назначения имеют определенный...
34047. Правовой режим земель поселений 48 KB
  Правовой режим земель поселений. Одной из них являются земли поселений. Данные земли представляют собой пространственнооперационный базис располагающихся на них городов и других поселений. Землями поселений признаются земли предоставленные для размещения и развития городов поселков и сельских поселений.
34048. Правовой режим земель природоохранного, рекреационного, историко-культурного назначения. Особо ценные земли 77.5 KB
  Они имеют целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений генетического фонда растительного и животного мира отдельных видов и сообществ растений и животных типичных и уникальных экологических систем. Земля воды недра государственных природных заповедников со всеми находящимися в их пределах объектами растительного и животного мира историкокультурными и другими объектами недвижимости полностью и безвозмездно предоставляются заповедникам в бессрочное постоянное пользование. Имущество государственных...
34049. Правовой режим особо охраняемых территорий, в т.ч. земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов 27 KB
  К землям особо охраняемых природных территорий относятся земли государственных природных заповедников в т. биосферных государственных природных заказников памятников природы национальных парков природных парков дендрологических парков ботанических садов территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации а также земли лечебнооздоровительных местностей и курортов.Земли особо охраняемых природных территорий относятся к объектам общенационального достояния и...
34050. Охрана земель в Российской Федерации: понятие, цели, содержание 34.5 KB
  Охрана земель в Российской Федерации: понятие цели содержание. Охрана земель. Охрана и защита земель разные понятия. Законодатель отказался от легального определения охраны земель.
34051. Возмещение потерь сельскохозяйственного производства и потерь лесного хозяйства 54 KB
  57 ЗК РФ убытки в полном объеме в том числе упущенная выгода возмещаются землепользователям землевладельцам и арендаторам земельных участков:1 при изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд;2 в связи с ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц;3 при временном занятии земельных участков;4 при ограничении прав собственников земельных участков землепользователей землевладельцев арендаторов.Собственникам земельных участков убытки возмещаются во всех названных случаях кроме случаев изъятия...