65428

ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автореферат

Инновационные исследования

Однією із головних передумов сталого розвитку національної економіки є підвищення активності інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств.

Украинкский

2014-07-29

300 KB

1 чел.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ

РОЗВИТКУ

Сорокіна Олена Володимирівна

УДК 330.322.3

ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Харків - 2010


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Національній металургійній академії України,

Міністерство освіти і науки України

Науковий керівник:

доктор економічних наук, професор

Ковальчук Костянтин Федорович,

Національна металургійна академія України,

завідувач кафедри фінансів.

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор

Турило Анатолій Михайлович,

Криворізький технічний університет

Міністерства освіти і науки України,

завідувач кафедри економічного аналізу і фінансів;

кандидат економічних наук

Скоробогатова Наталя Євгенівна,

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут» 

Міністерства освіти і науки України,

старший викладач кафедри міжнародної економіки.

Захист відбудеться «21» січня 2011 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.251.01, у Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН України за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 7-й під’їзд, 8 поверх.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 7-й під’їзд, 8 поверх.

Автореферат розісланий «20» грудня 2010 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                         О. М. Красноносова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Однією із головних передумов сталого розвитку національної економіки є підвищення активності інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств. Так, за останніми даними Державного комітету статистики України, системною інноваційною діяльністю займалися 14,2% промислових підприємств, серед яких необхідно відзначити значну долю (15%) підприємств металургійної галузі. Найбільший обсяг інноваційних витрат припадає саме на металургійні підприємства (2,8 млрд.грн.). Як свідчать дані Державного агентства України з інвестицій та розвитку, лише за один рік значно зросла кількість промислових підприємств, що впроваджувала нові технологічні процеси (з 272 до 515 підприємств відповідно). Сучасні змінливі ринкові умови господарювання, в яких здійснюють господарську діяльність підприємства, висувають високі вимоги до якості прийняття рішень щодо впровадження інновацій. Враховуючи при цьому процесі специфічні особливості конкретного підприємства та потенціал подальшого розвитку, який несе в собі технологічна інновація, можна значно підвищити якість управлінських рішень відносно планування її впровадження.

В дослідження питань інновацій та інноваційної діяльності промислових підприємств вагомий вклад внесли провідні вітчизняні вчені О. Амоша, Л. Антонюк, В. Василенко, А. Гальчинський, В. Геєць, С. Кацура, Н. Краснокутська, М. Кизим, О. Лапко, П. Орлов, Б. Патон, І. Пригожин, А. Турило, Д. Черваньов, В. Шматько, О. Ястремська, а також зарубіжні вчені-класики інноваційної теорії П. Друкер, А. Кляйхнехт, М. Портер, Б. Твісс, К. Фрімен, Дж. Хендерсон, Й. Шумпетер та ін.

Незважаючи на значні досягнення сучасної наукової думки щодо розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності вітчизняних підприємств, існує необхідність подальших досліджень з питань інноваційного розвитку української промисловості. Так, не вирішеними залишаються питання оцінювання інноваційних інвестицій, що враховують кількісну оцінку можливого розвитку впроваджуваної технологічної інновації та її вплив на фінансові показники ефективності проекту. Враховуючи вищевикладене, тема дисертаційної роботи є актуальною в теоретичному і практичному аспектах.

Зв’язок із науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи є складовою частиною науково – дослідної роботи «Дослідження проблем формування та використання стратегічного інноваційного потенціала промислових підприємств» (номер державної реєстрації 0105U003503), що виконувалася в Національній металургійній академії України, в рамках якої автором науково обґрунтовано типізацію життєвих циклів інвестиційно – інноваційних проектів промислових підприємств, що враховує можливість інноваційного розвитку впроваджуваного технологічного рішення на етапі його експлуатації на підприємстві і розроблено концепцію кількісної оцінки складової «морального старіння» технічного рішення.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є узагальнення та розвиток теоретичних і науково-методичних підходів та розроблення методичних рекомендацій щодо вдосконалення оцінки ефективності інвестиційних проектів, спрямованих на інноваційний розвиток підприємств металургійної промисловості.

Для досягнення поставленої мети в роботі було поставлено наступні задачі:

визначити іманентні властивості промислових підприємств металургійного профілю, що впливають на планування інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства;

удосконалити методичний підхід до визначення стратегій технологічного розвитку металургійного підприємства та обґрунтувати вплив техніко-економічних властивостей підприємства на вибір стратегії технологічного розвитку;

сформувати типізацію життєвих циклів технологічних інновацій на металургійних підприємствах, яка враховує можливість розвитку технології в умовах виробництва на етапі експлуатації;

розробити підхід до кількісної оцінки інвестиційно-інноваційних проектів, що враховує «моральне старіння» як властивість, пов'язану з вірогідністю отримання підприємством додаткового грошового потоку;

удосконалити методичний підхід до оцінки ефективності інвестиційно – інноваційних проектів металургійних підприємств шляхом використання функцій корисності;

удосконалити методичне забезпечення імітаційного моделювання інвестиційно-інноваційних проектів промислового підприємства на підставі врахування відповідності характеристик нової технології технологічному укладу конкретного виробництва, її моральне старіння та потенціал інноваційного розвитку.

Об’єктом дослідження є процес інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств металургійної галузі України, спрямований на впровадження технологічних інновацій.

Предметом дослідження є теоретичні, методичні, практичні підходи, методи та інструменти щодо ефективності здійснення інвестиційно-інноваційної діяльності промислових підприємств.

Методи дослідження. Дослідження з обраного науково-практичного завдання базуються на досягненнях сучасної економічної теорії, наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів з проблем вдосконалення оцінки ефективності інновацій промислових підприємств.

Для досягнення поставленої в роботі мети використано наступні загальнонаукові методи та прийоми дослідження: спостереження, порівняння та синтезу – для визначення властивостей металургійних підприємств; порівняння, синтезу та статистичного аналізу – для ранжування можливостей та потреби підприємства в реалізації інновацій на підставі аналізу їх інвестиційно – інноваційної діяльності; порівняння, синтезу та доповнення до цілого – для формування переліку стратегій технічного розвитку промислових підприємств; статистичного аналізу, експертних оцінок та математичного аналізу – для проведення типізації життєвих циклів інвестиційно – інноваційних проектів металургійних підприємств; системного порівняння, графічного представлення – для наочного зображення теоретичного матеріалу дисертаційної роботи; математичного, інженерного та техніко – економічного аналізу – для обґрунтування «морального старіння» інноваційної технології; математичного аналізу, диференціального обчислення, статистичного аналізу, експертних оцінок – для удосконалення методичного підходу до використання функції Харрінгтона при оцінки ефективності інвестиційно – інноваційних проектів на виробничому підприємстві; економічного та фінансового аналізу й порівняння – для удосконалення методичної основи імітаційного моделювання інвестиційно – інноваційних проектів промислових підприємств.

Інформаційну базу дослідження склали законодавчі та нормативні акти, офіційні статистичні матеріали та звітні дані підприємств.

Наукова новизна отриманих результатів. Основними науковими результатами є теоретичні і методичні положення оцінювання інвестиційних процесів, спрямованих на інноваційний розвиток металургійних підприємств, що полягають у такому:

дістало подальшого розвитку:

визначення впливу властивостей промислових підприємств металургійного профілю на планування інвестиційно – інноваційної діяльності, що на відміну від існуючих підходів, враховує соціально-економічні наслідки стратегічного розвитку металургійних підприємств;

методичний підхід до планування стратегій інвестиційно – інноваційної діяльності підприємства, що на відміну від існуючих, містить перелік типових стратегій технологічного розвитку металургійних підприємств, та є результатом ранжування можливостей та потреб виробництва відносно технологічного оновлення підприємства в їх комбінації;

математичний опис та графічна інтерпретація життєвих циклів технологічних інновацій металургійних підприємств, які відрізняються від існуючих тим, що дозволяють врахувати додатковий грошовий потік, пов'язаний з можливістю розвитку технології в умовах виробництва на етапі експлуатації, що дає змогу підвищити якість оперативно-календарного планування інвестиційно-інноваційною діяльністю підприємства;

кількісна оцінка складової «морального старіння» технічного рішення, яка на відміну від існуючої, враховує «моральне старіння» як властивість, пов’язану з можливістю отримання підприємством додаткового грошового потоку за рахунок технічного розвитку інновації на етапі експлуатації на підприємстві, що дозволить підвищити якість управління виробничо-господарською діяльністю промислового підприємства.

удосконалено:

методичний підхід до визначення доцільності впровадження інновацій на виробничій ділянці з урахуванням технологічного укладу підприємства шляхом використання функцій корисності (функцій Харрінгтона) в оцінці інвестиційно – інноваційних процесів, що дає змогу підвищити якість прогнозування перспектив технологічного оновлення підприємства;

методичне забезпечення управління виробничо – господарською діяльністю підприємства шляхом імітаційного моделювання на математично – алгоритмічній основі інвестиційно – інноваційних проектів, яка враховує відповідність нової технології технологічному укладу виробництва, її моральне старіння та потенціал інноваційного розвитку.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що теоретичні положення дисертації доведено до рівня конкретних методик і пропозицій щодо економічного обґрунтування інноваційних інвестицій на підставі кількісної оцінки потенціалу розвитку впроваджуваного технічного рішення.

Наукові результати і висновки, отримані автором, прийняті до апробації Асоціацією Підприємств Чорної Металургії - УкрМет (акт впровадження від 21 лютого 2009 року89/99-052), Українською асоціацією виробників феросплавів – УкрФА (акт впровадження від 10 вересня 2009 року №1309), ВАТ «Стахановський завод феросплавів» (акт впровадження від 1 лютого 2009 №1214) та PWPT-O «MANAGER Spółka z o.o.» (м. Краків, Польща) (акт впровадження від 21.05.2009 №1/5/2009).

Особистий внесок здобувача. Усі наукові та практичні результати дослідження, що винесені на захист, отримані автором самостійно. Особистий внесок здобувача в роботах, які опубліковані у співавторстві, полягає у наступному:

Внесок здобувача в наукових роботах, які опубліковані у співавторстві, полягає у наступному: сформульовано методичний підхід щодо використання функції інноваційної корисності, за допомогою якої визначено загальний показник інноваційного потенціалу впроваджуваної технології, що дозволило уточнити фінансові показники ефективності проекту [1, 4, 5, 10, 11, 12 за списком опублікованих праць, с. 14-16]; на підставі обґрунтованих маркетингових та інженерних факторах запропоновано формальний математичний підхід, заснований на використанні функції технологічної корисності, що вплине на якість управлінських рішень щодо технологічного оновлення виробничої номенклатури [2]; запропоновано загальний підхід до впливу властивостей промислових підприємств на планування інноваційного розвитку країни, що враховує їх соціально-економічні аспекти [6]; запропоновано ранжування можливостей та потреб підприємства в інноваціях, що враховує поточний та прогресивний технологічні уклади, також запропоновано стратегії технологічного розвитку металургійних підприємств, що дозволяє удосконалити планування їх інвестиційно – інноваційної діяльності [7]; визначено властивості металургійних підприємств та їх вплив на планування інвестиційно - інноваційної діяльності промислових підприємств, що підвищить якість управлінських рішень в цьому напрямку [8]; запропонована та обґрунтована модель управління інвестиційно-інноваційними проектами, заснована на математичному описі та графічній інтерпретації життєвих циклів технологічних інновацій металургійних підприємств [9, 13].; запропоновано математичний опис та графічна інтерпретація життєвих циклів технологічних інновацій металургійних підприємств, обґрунтовано можливість технологічного розвитку інновації на етапі експлуатації на підприємстві та розрахунок кількісної оцінки інноваційного потенціалу впроваджуваної технології, що дозволить підвищить якість планування інноваційної діяльності підприємства [14]; встановлено технічні чинники, що впливають на окупність виробництва сталей з низькою міцністю вуглецю, при цьому частково використана нова математично - алгоритмічна основа імітаційного моделювання інвестиційно-інноваційних проектів промислового підприємства, автором запропоновано розрахунковий підхід до аналізу і зроблено основні економічні розрахунки [15]; запропоновано напрямки технічного розвитку впроваджуваних технічних об’єктів, вплив на основні фінансові показники ефективності проектів інноваційного потенціалу технологічних інновацій [16, 17, 18, 19].

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень, висновки і рекомендації, викладені в дисертації, доповідалися і були схвалені на 13-й Міжнародній науково-технічній конференції «Produkcja i Zarządzanie w Hutnictwie» (Польща, Чирк, 2005); 9 –й Міжнародній науковій конференції «Energy Transformation in Industry» (Словаччина, Стара Лесна, 2005); 10-й Міжнародній науково – технічній конференції «Gospodarka Cieplna i Eksploatacja Pieców Przemysłowych» (Польща, Порай, 2005); 14-й Міжнародній конференції «Теплотехніка і Енергетика в Металургії» (Україна, Дніпропетровськ, 2005); 36-й Міжнародній конференції «Linking Science and Technology for Global Solutions» (США, Сан Антоніо, Техас, 2005); 9, 11-й Міжнародній науковій конференції «Zarządzanie Przedsiębiorstwem: Teoria i Praktyka» (Польща, Краків, 2006, 2008); 10-й Міжнародній науковій конференції «Energy Transformation in Industry» (Словаччина, Татраньска Струба, 2007); 3-4-й Міжнародній конференції «Стратегии качества в промышленности и образовании» (Болгарія, Варна, 2007-2008 р.р); Міжнародній науково – практичній конференції «Культура і Цивілізація: Традиції та Новації» (Україна, Полтава, 2009); 17-й Міжнародній науково – технічній конференції «Produkcja i Zarządzanie w Hutnictwie» (Польща, Закопане, 2009); 2-й Міжнародній науковій конференції «Współczesne Problemy Zarządzania Przedsiębiorstwiem» (Польща, Чирк, 2009); Міжнародній науково – практичній конференції «Наука и ее роль в современном мире» (Казахстан, Караганда, 2010).

Публікації. Дисертаційна робота знайшла своє відображення в 19 публікаціях, у тому числі 2 підрозділів у 2 монографій, 3 статей у наукових фахових виданнях, 14 в інших наукових виданнях. Загальний обсяг публікацій складає 8,75 ум.-друк. арк., з яких особисто здобувачу належить 7,13 ум.-друк. арк.

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з переліку умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів, вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку використаних літературних джерел із 227 найменування. Робота містить 32 таблиці та 22 рисунки. Обсяг основного тексту складає 172 сторінки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

В переліку умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів наведено розшифровку позначень, скорочень та термінів, що використані в дисертаційній роботі.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи; визначено мету, завдання, об’єкт та предмет дослідження; наведені використані методи; сформульована наукова новизна та практичне значення одержаних результатів.

У першому розділі – «Загальні підходи до управління процесом інвестування в інноваційний розвиток металургійних підприємств України» - визначено зміст та форми реалізації підприємствами інноваційних інвестицій. Проаналізовано особливості металургійного комплексу України як об’єкту інноваційної модернізації. Обґрунтовано, що підприємства металургійної галузі мають певні особливості, що впливають на планування інвестиційно – інноваційної діяльності. До них слід віднести бюджетоутворюючий характер, суспільну- та соціальну значущість, органічний взаємозв’язок технологічних процесів, значну науко- та капіталоємкість.

Визначено форми та роль технологічних інновацій у технічному розвитку металургійних підприємств. На підставі типізації життєвого циклу технологічної інновації за Х. Й. Плайтнером розглянуто 7 основних етапів її реалізації. Для опису послідовності та характеру подій проекту в роботі пропонується обмежити розгляд життєвого циклу проекту чотирма етапами, які важливі з погляду фінансового аналізу: розроблення, зростання, зрілості чи експлуатації технології та занепаду. Обґрунтовано можливість реалізації інновацією потенціалу розвитку на етапі експлуатації за рахунок потенціалу інноваційного розвитку впровадженого технічного рішення.

Розглянуто систему показників, що оцінює технічний рівень підприємства з огляду на його інноваційні потреби. Для вирішення задач планування інноваційного розвитку підприємства пропонується додати до аналізу показники, що характеризують можливість інженерного розвитку та рівень морального старіння технології. Для металургійних підприємств обґрунтовано наступні загальні напрямки удосконалення технології: зниження енергоємності, зниження матеріалоємності та підвищення рівня автоматизації технологічних процесів.

На підставі критичного огляду основних підходів до оцінки економічної ефективності інноваційних проектів сформульовано недоліки основних методів, зокрема неможливість врахування в економічній оцінці морального старіння технології та, як наслідок, розвитку технології за рахунок її інноваційного потенціалу.

У другому розділі – «Вдосконалення планування, аналізу та оцінки ефективності інвестиційних проектів, спрямованих на інноваційний розвиток металургійних підприємств» - запропоновано стратегії технічного розвитку металургійних підприємств, виявлено та надано графічну інтерпретацію типових сценаріїв життєвого циклу реалізації технологічних інновацій на підприємствах металургійного профілю, що дає підстави для подальшої кількісної оцінки величини інноваційного потенціалу впроваджуваної виробничої технології.

При плануванні стратегії технічного розвитку пропонується врахування двох комплексних властивостей підприємства: «інвестиційні можливості», що характеризують його ресурсну базу та «інноваційні потреби», що описують стан техніко-технологічної бази виробництва. В роботі запропоновано математичний вираз для цих показників. Ранжування описаних факторів, критерії якого отримані на підставі практичного аналізу, дозволило виявити типові стратегії технічного розвитку підприємства, які містять в собі напрямки і зміст діяльності, яких пропонується дотримуватися при певних комбінаціях інвестиційних можливостей та інноваційних потреб. Це дозволяє пропонувати вибір стратегії, повний перелік яких відповідає усім комбінаціям можливостей та потреб в інноваціях, та містить стратегію «згортання» виробництва, як інноваційний проект технічного розвитку, орієнтований на повну заміну застарілої технології.

Аналіз практичного досвіду впровадження технологічних інновацій на металургійних підприємствах України дозволив виявити та систематизувати типові відхилення подій проектів від запланованих етапів реалізації. На підставі чотирьох етапної формалізації життєвого циклу, в залежності від відхилення на кожному з етапів фактичних показників від їх планових значень, отримано стандартний, неефективний, низькоефективний, уповільнений та інноваційний життєві цикли розвитку інвестиційно-інноваційних проектів.

При будь-якому сценарії розвитку технології її вигляд описується координатами п'яти точок на координатній площині в координатах «час» -  «грошовий потік». Це дозволило формалізувати життєвий цикл технологічної інновації та вдосконалити підхід до моделювання інвестиційно - інноваційного процесу металургійного підприємства для прогнозування та зіставлення фінансових показників альтернативних інноваційних проектів.

Серед запропонованих сценаріїв життєвого циклу впровадження технологічного рішення виділено інноваційний життєвий цикл, за яким на етапі експлуатації відбувається поліпшення планових технічних характеристик інновації, що здатне забезпечити підприємству додатковий грошовий потік, який скоректує фінансові прогнози ефективності її впровадження.

Особливістю описаного поліпшення технічних показників і виникнення грошового потоку є їх вірогідний характер. Неможливо передбачати та планувати певні технічні удосконалення, але можливо припускати, що висока інноваційність впроваджуваного технічного рішення і можливість його освоєння, роблять ці поліпшення вірогідними, а додатковий грошовий потік розрахованою, математично-очікуваною величиною.

Факторами впливу на цей процес визначено як наявність на підприємстві досвідченого та кваліфікованого інженерного персоналу, так і здатність технології до розвитку в виробничих умовах за рахунок реалізації інноваційного потенціалу, який є підставою для проведення інженерного аналізу. Знайдено математичні вирази коефіцієнтів, пов’язаних з напрямками можливого технологічного розвитку: відносних рівнів матеріалоємності (), енергоємності () та автоматизації (). Ці коефіцієнти розраховуються за допомогою інженерного аналізу, за яким визначається відповідність теоретично можливих параметрів технології до фактично отриманих значень за встановленими напрямами розвитку. Це дало змогу сформулювати визначення загального показника, що характеризує можливість поліпшення характеристик впроваджуваної технології в цілому. Коефіцієнт морального старіння технології () - це безрозмірна величина, що визначає ступінь морального старіння технології і чисельно дорівнюється усередненому значенню коефіцієнтів відносного рівня технічних показників, які визначають моральне старіння технології у відповідності до певних тенденцій науково-технічного розвитку.

Коефіцієнт  як і коефіцієнти відносного рівня технічних показників мають область значень . Значення «близько до 1» відповідає ситуації, коли рівень технічного показника близький до того рівня, який може бути досягнуто в рамках впроваджуваного технічного рішення. Це означає, що поліпшення показника принципово не може бути досягнуто, оскільки має місце повне моральне старіння, і математично очікуваний додатковий грошовий потік на етапі експлуатації дорівнює «. Значення «близько до 0», навпаки, відповідає ситуації, коли технічний показник достатньо далекий від теоретично досяжного значення. Тобто технічне рішення має потенціал інноваційного розвитку, що за певних суб’єктивних умов може бути реалізований у вигляді поліпшення технічних показників в процесі експлуатації. Така ситуація породжує можливість виникнення додаткового грошового потоку на етапі експлуатації і дозволяє розраховувати його математично очікувану величину.

Отже, якщо , разом з , та разом з , то також , тобто технологія є морально застарілою, поліпшення якої за встановленими напрямками технічного розвитку неможливо. Зворотним даному показнику є коефіцієнт інноваційного потенціалу (), який визначається як доповнююча частка від :  .

Запропонований методичний підхід до оцінки ефективності інвестиційно-інноваційних проектів враховує «моральне старіння» як властивість, пов'язану з вірогідністю отримання підприємством додаткового грошового потоку від експлуатації інноваційної технології, що здатний скоректувати фінансові прогнози впровадження технологічних інновацій на металургійних підприємствах.

У третьому розділі – «Удосконалення оцінки ефективності інвестицій для інноваційного розвитку металургійних підприємств та практика її використання» - запропоновано методичний підхід до оцінювання перспективності розвитку технологічних інновацій за допомогою інженерного аналізу, що дозволяє розраховувати моральне старіння технічного рішення, що визначає величину очікуваного додаткового грошового потоку. Останнє - це складна математична задача, оскільки відносні рівні технічних показників пов'язані з  лінійно тільки в певному діапазоні значень, що визначаються технічним устроєм, що склався на підприємстві та його відхиленням від передового технічного устрою. В роботі зроблено дослідження, спрямоване на визначення діапазону значень рівневих технічних показників, що знаходяться в межах технічного устрою, який склався на підприємстві. На основі аналізу застосованих в металургійному виробництві технологій встановлено, що зв'язок між технічним показником і  залишається лінійним при значеннях . З урахуванням цього опису загального випадку зв'язку між відносними рівнями технічних показників та коефіцієнтом морального старіння () введена особа функція - інноваційної корисності. Такий підхід дає змогу визначити кількісну величину додаткового грошового потоку від вірогідного розвитку інновації на підприємстві. Для виконання таких розрахунків необхідно задати значення інноваційних факторів , що відповідають вузловим точкам шкали функції корисності   В роботі обґрунтовано тлумачення вузлових точок функції корисності на підставі відповідності дійсного технологічного укладу підприємства сучасному передовому технологічному укладу. Визначення функції зроблено через її математичні властивості. В роботі обґрунтовано вимоги до типу функції, що здатна узагальнити різні за своєю природою показники рівня матеріалоємності, енергоємності та автоматизації технологічного процесу.

Вимогами є:

1) Функція повинна бути однозначною й безперервною в інтервалі ;

2) Функція повинна бути монотонно зростаючою на всьому протязі своєї області визначення;

3) На межах області визначення функція повинна приймати невизначені, але дуже високі (в ідеалі нескінченні), без урахування знаку, значення. Якщо нульовому значенню інноваційного фактора відповідає його абсолютно неприйнятне значення, то це повинно відповідати реакції «абсолютного відторгнення», що математично відповідає значенню реакції . Відповідно, значенню інноваційного фактора 1 («ідеальне» значення) повинно відповідати абсолютне прийняття, тобто ухвалення рішення без аналізу інших факторів, що математично можна трактувати як ;

4) Через монотонність функції і зміну її знака з «+» на «—» у межах області визначення, функція повинна пройти через значення 0 осі ординат, що можна трактувати як ситуацію, при якій інноваційний фактор відповідає суб'єктивній нормі, отже його значення не сприймається керівником як надмірно високе чи надмірно низьке. По аналогії з маркетинговими дослідженнями прийнято, що цій ситуації в металургійній галузі відповідає значення інноваційного фактора 0,5;

5) Мати пропорційний інтервал всередині області визначення, який відповідає лінійному характеру зв'язку між відносними рівнями технічних показників та коефіцієнтом морального старіння , тобто області значень , що відповідає технологічному устрою металургійного підприємства, що склався;

6) Мати опуклісний інтервал на початку області визначення, який відповідає нелінійному характеру зв'язку між відносними рівнями технічних показників та коефіцієнтом морального старіння , тобто області значень , що відображує перевищення технологічного устрою металургійного підприємства загального рівня галузі;

7) Мати угністний інтервал на кінці області визначення, який відповідає нелінійному характеру зв'язку між відносними рівнями технічних показників та коефіцієнтом морального старіння , тобто області значень , що віддзеркалює недосягнення технологічного устрою металургійного підприємства загального рівня галузі.

Таким чином, необхідно знайти однозначну, монотонно-зростаючу функцію, що проходить через точку з координатами (0,5;0,0), що має область визначень , область пропорційності  та область значень .

Сформульованим вимогам відповідають функції класу Харрінгтона, загальне рівняння яких:

де  - показник натурального логарифму.

Вид шуканої функції був уточнений через внесення в її математичний опис трьох налагоджувальних коефіцієнтів , що адаптують її до реалій української металургії.

У відповідності з математичною теорією, для визначення коефіцієнтів необхідні значення функції в трьох точках. Використовуючи вимогу 4, що при  і вимоги 5-7, що в точках має місце перегін, тобто друга похідна функції набуває ненульового значення, була отримана система трьох рівнянь:

Вирішення системи відносно  дозволило отримати конкретний вид функції інноваційної корисності для металургійних підприємств України:

Маючи оцінки рівнів окремих технологічних параметрів, можливо отримати значення як результат їхнього усереднення через середнє геометричне. Для подальшого розрахунку величини додаткового грошового потоку необхідно на знайдене значення коефіцієнту інноваційного потенціалу скоректувати сукупний грошовий потік, виникаючий на етапі експлуатації технологічної інновації, що вплине на класичні методи фінансової оцінки проекту. Таким чином, запропонований підхід оцінювання інвестиційно-інноваційних проектів з врахуванням можливого розвитку інновації на підприємстві, дозволяє на стадії планування технічного оновлення підприємства, підвищити якість управліньских рішень.

Даний підхід було реалізовано в деяких прикладних роботах на різних металургійних та машинобудівних підприємствах України та Польщі. В дисертаційній роботі наведено два розрахункових приклади.

Зроблено вибір технології виробництва металевого дроту в умовах ЗАТ «Промметіз», м.Дніпропетровськ, Україна. Було розглянуто три альтернативні технології: класична технологія витягування дроту, заснована на використанні «калібрів» (системи отворів з твердого сплаву, що послідовно звужуються); більш прогресивна технологія, що заснована на використанні системи роликів (роль «калібрів» виконують три ролики, що рівномірно охоплюють дріт); та більш сучасна технологія, де ролики мають гідравлічні штовхальники з комп’ютерним управлінням. Інженерний аналіз проводився щодо трьох напрямків технічного розвитку: зниження енергоємності, зниження матеріаломісткості, підвищення автоматизації. Було проведено фінансову оцінку кожного з проектів як за класичною методикою (без врахування додаткового грошового потоку, пов'язаного з інноваційністю технічного рішення), так і з врахуванням цього потоку.

В табл. 1 наведено результати фінансової оцінки проектів (проект «А» - класична технологія витягування дроту, проект «В» - використання в технології системи роликів, проект «С» - виробництво з комп’ютерним контролем зсувом роликів).

Таблиця 1

Показники ефективності  проектів

Показник

Проект «А»

Проект «В»

Проект «С»

без врахування KMS

з врахуванням KMS

без врахування KMS

з врахуванням KMS

без врахування KMS

з врахуванням KMS

Внутрішня норма прибутковості івестицій (IRR),%

26

26

27

27

27

27

Чиста теперішня вартість (NPV), грн

41664

43733

85844

94702

69365

99601

Дисконтований період окупності проекту (DPB),років

4,87

4,84

4,73

4,70

4,78

4,67

Показано, що ігнорування в розрахунках додаткового грошового потоку веде до помилкового управлінського рішення і вибору проекту з використанням системи роликів (проект «В»). Але при врахуванні інноваційного потенціалу технологій більш ефективним виявився проект «С», що має ролики з гідравлічними штовхальниками. Тобто кращі фінансові показники, у випадках з врахуванням та без врахування додаткового грошового потоку, мають різні проекти.

Існують випадки, коли інженерний аналіз вказує на інші, більш значущі для конкретного технологічного процесу, показники. Так, при аналізі ефективності інвестиційно-інноваційного проекту модернізації металургійного цеху ВАТ «АРМАПРОМ», м. Миргород розглядалися три можливі напрями технологічної модернізації: традиційна технологія виробництва високолегованих сталей в електросталеплавильних печах; метод аргонокисневого рафінування; метод газокисневого рафінування. Враховуючі практично однакову технологічну функціональність, для інженерного аналізу було використано специфічні показники: відносний досяжний рівень витрат аргону (як найбільш дорогої матеріальної складової плавки); відносна досяжна частка вуглецю в сталі (як характеристика показника якості плавки); відносний досяжний міжремонтний період плавильного агрегату (як показник поточних ремонтних витрат). Запропонований підхід дозволив розрахувати коефіцієнти морального старіння кожного з напрямків та визначити його потенціал інноваційного розвитку з врахуванням технологічного укладу, що склався на підприємстві. Таким чином було прийнято управлінське рішення про визначення напрямку технологічної модернізації, що підвищило якість управлінського рішення щодо технологічного оновлення підприємства.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретико – методичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, що полягає в оцінки ефективності інвестиційних проектів промислових підприємств, спрямованих на власний інноваційний розвиток, на підставі коефіцієнту «морального старіння» впроваджуваного технічного рішення. Запропонований методичний підхід враховує «моральне старіння» як властивість, пов’язану з імовірністю отримання підприємством додаткового грошового потоку за рахунок розвитку нової технології на стадії її експлуатації в умовах підприємства. На підставі проведеного в роботі дослідження можна зробити наступні висновки:

 1.  Запропоновано іманентні властивості промислових підприємств металургійного профілю. Визначено, що металургійна галузь має бюджетоутворюючий, суспільно- та соціально значущий характер, крім того, їй властиві науко- та капіталоємність, а також взаємозв’язок технологічних процесів. Врахування цих техніко - технологічних та соціально – економічних аспектів діяльності дозволяє удосконалити планування стратегії розвитку металургійних підприємств.
 2.  Інвестиційні проекти металургійних підприємств, що спрямовані на інноваційний розвиток, різноманітні за стратегічними задачами. Зроблено висновок про можливість підвищення якості планування стратегії інвестиційно – інноваційної діяльності підприємств за рахунок типізації напрямків техніко – технологічного розвитку та виявлення економічних факторів, що визначають вибір типової стратегії. Визначено дві комплексні властивості «потрібність виробництва у інноваціях» та «можливість до реалізації інновацій» як фактори, що визначають типову стратегію техніко - технологічного оновлення підприємства. Запропоновано перелік стратегій розвитку підприємства, який відповідає всім комбінаціям ранжування значень вищезазначених властивостей, та охоплює весь спектр можливих дій, який включає повну заміну діючої технології на нову. Науково обґрунтовано відповідність між типовими стратегіями розвитку підприємства та джерелами їх фінансування. Це дозволяє удосконалити методичний підхід до планування інвестиційно – інноваційної діяльності в цілому та підвищити якість управлінського рішення у відношенні до даного виду діяльності на конкретних металургійних підприємствах.
 3.  На підставі існуючого підходу про життєвий цикл технологічної інновації, який складається з етапів розробки, зростання, зрілості (експлуатації) та занепаду, а також аналізу статистики реалізації інноваційних інвестицій металургійних підприємств України, виділено множину типових сценаріїв. Запропонована типізація життєвих циклів інвестиційно – інноваційних проектів металургійних підприємств за результатами їх реалізації, науково обґрунтовано їх визначальні ознаки та властивості, надано графічну інтерпретацію і математичний опис грошових потоків. На підставі інноваційних властивостей технології, що впроваджується, враховано можливість її розвитку на етапі експлуатації. Запропоновано спосіб кількісної оцінки цих властивостей за допомогою «коефіцієнта інноваційного розвитку» та методичний підхід до врахування додаткового грошового потоку, який пов’язаний з інноваційним розвитком технології на виробництві. Перелічені пропозиції дозволять підвищити вірогідність бізнес – планування, і таким чином позитивно вплинуть на якість стратегічного та оперативно – календарного планування інвестиційної і інноваційної діяльності металургійного підприємства.
 4.  На підставі аналізу літературних джерел щодо методів оцінки технічного рівня технології зроблено висновок про відсутність показників, що адекватно відбивають міру відповідності проектного технічного рішення передовому технічному укладу, що не дозволяє чисельно оцінити вплив впровадження технічного рішення в процесі експлуатації на інноваційний розвиток і генерування додаткового грошового потоку, що з цим пов’язана. В дисертації запропоновано математичний вираз «морального старіння» технічного рішення впровадженої технології, що враховує її технічні та економічні властивості через нові коефіцієнти «морального старіння» і «потенціал інноваційного розвитку» та методичний підхід до оцінки інвестиційно – інноваційних проектів, який враховує «моральне старіння» як властивість, що пов’язана з імовірністю виникнення додаткового грошового потоку. При застосуванні підходу, що пропонується, стає можливим оцінювати потенційні здатності інвестиційних проектів до розвитку, уточнюючи їх фінансові показники. Це дозволяє підвищити якість управління виробничо - господарською діяльністю промислового підприємства.
 5.  Для оцінки здатності технології до розвитку у процесі експлуатації на підприємстві необхідно врахування не тільки абсолютних значень показників, а також їх відхилення від відповідних граничних значень, що теоретично досягаються в межах фізичного процесу. При цьому виникає проблема сукупної оцінки кількох показників. Крім того, в конкретних виробничих умовах деякі показники мають більш високий ступінь значущості, ніж інші. Для узагальненої оцінки різних технічних показників запропоновано методичний підхід, який на відміну від існуючих методів, заснований на використанні функції Харрінгтона з налагоджувальними коефіцієнтами, як функція інноваційної корисності. Використання в імітаційному моделюванні інвестиційно – інноваційних процесів на виробничому підприємстві функції інноваційної корисності дозволяє врахувати різну інноваційну перспективність характеристик технології для виробничої ділянки, де впроваджується проект, і таким чином підвищити якість прогнозування технологічного оновлення.
 6.  Точність імітаційної моделі інвестиційно – інноваційного проекту залежить від кількості факторів, які вона враховує. При цьому стримуючим є не стільки розуміння дії додаткових факторів, скільки їх математичний опис та алгоритмічна основа. Практика імітаційного моделювання свідчить про необхідність з’єднання факторів в єдину систему модельних рівнянь. Алгоритм рішення для кожного такого випадку повинен повністю переглядатися. В роботі запропоновано методичний підхід до побудови імітаційної моделі інвестиційно – інноваційної діяльності промислового підприємства, який відрізняється від існуючих врахуванням у математичному і алгоритмічному описі моделі різної інноваційної перспективності та відповідності характеристик нової технології технологічному укладу конкретного виробництва, її морального старіння та потенціалу інноваційного розвитку. Такий підхід дозволяє підвищити достовірність імітаційного моделювання і якість управління виробничо – господарською діяльністю промислового підприємства в цілому.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографії

 1.  Сорокина Е. Использование функции технологической полезности как критерия обновления технологического оборудования и продуктовой номенклатуры промышленного предприятия / Е. Сорокина, М. Дудек, А. Ложко // Zarządzanie produkcją: planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola: monografia; redakcja naukowa R. Barcik, M. Dudek, W. Waszkielewicz. – Wydawnictwo Akademii TechnicznoHumanistycznej, BielskoBiała, 2010. – S.207 – 227.
 2.  Сорокина Е. В. Уточнение финансовых результатов инвестиционного проекта за счет оценки инновационного потенциала внедряемой технологии / Е. В. Сорокина, К. Ф. Ковальчук // Uwarunkowania rozwoju systemów zarządzania : monografia; redakcja naukowa H. Howaniec, W. Waszkielewicz. – Wydawnictwo Akademii TechnicznoHumanistycznej, BielskoBiała, 2009. – S.256 – 261.

Публікації у фахових наукових виданнях

 1.  Сорокина Е. В. Развитие некоторых типов инвестиционно – инновационных проектов в металлургии в условиях текущего кризиса / Е. В. Сорокина // Економіка : проблеми теорії та практики. – ДНУ, Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 255. – Том 5. – С.1231 – 1237.
 2.  Ковальчук К. Ф. Метод оцінки інвестиційної привабливості інноваційних проектів з урахуванням галузевих особливостей / К. Ф. Ковальчук, О. В. Сорокіна // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць. – К. : «Київський університет», 2006. – Вип.9. – С.82 – 89.
 3.  Сорокина Е. В. Управление инвестиционными проектами в метизном производстве на основе инженерно-экономического анализа / Е. В. Сорокина, К. Ф. Ковальчук // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского.Симферополь, 2004.-Т.17(56). 2.С.110116.

Публікації в інших виданнях

 1.  Сорокина Е. В. Анализ стратегии и тенденция развития тяжелой промышленности стран NIC / Е. В. Сорокина, А. Н. Ложко, А. И. Дубинин // Наука и ее роль в современном мире: международная научно – практическая конференция, 29 января 2010 г. – Караганды: «Болашак – Баспа», 2010. – Том 5. – С.49 – 54.
 2.  Сорокина Е. Инвестиционные стратегии предприятий, направленные на их инновационное развитие / Е. Сорокина, А. Дубинин // Produkcja i Zarządzanie w Hutnictwie: Praca zbiorowa pod red.nauk. J. Mroza. – Seria: Metalurgia. – nr.51. – Zakopane, 2009. – S.189 – 192.
 3.  Сорокина Е. Особенности инновационной деятельности металлургических предприятий / Е. Сорокина, В. Вашкелевич // Стратегии качества в промышленности и образовании : международная научно – практическая конференция, 30 мая–6 июня 2008 г. - Варна, Болгария, 2008. – С. 531 – 533.
 4.  Сорокина Е. В. Управление качеством инновационного развития в металлургии / Е. В. Сорокина, К. Ф. Ковальчук, Д. Е. Козенков // Стратегии качества в промышленности и образовании :  международная научно – практическая конференция, 1-8 июня 2007 г. - Варна, Болгария, 2007. –  С. 56 – 60.
 5.  Сорокина Е. В. Выбор технологии отжига металлической проволоки / Е. В. Сорокина, А. Н. Ложко, Л. А. Сидоренко // Металлургическая теплотехника. - Днепропетровск, ПОРОГИ, 2005. – Кн.2. – С. 101 – 107.
 6.  Сорокина Е. В. Анализ инновационного проекта, основанный на оценке морального старения технологии / Е. В. Сорокина, К. Ф. Ковальчук // Produkcja i Zarządzanie w Hutnictwie. – Szczyrk, Polska, 2005. – S. 428 – 432.
 7.  Сорокина Е. В. Выбор экономически эффективной технологии производства металлической проволоки / Е. В. Сорокина, К. Ф. Ковальчук, Р. Будзик // Produkcja i Zarządzanie w Hutnictwie. – Szczyrk, Polska, 2005. – S. 313 – 318.
 8.  Sorokina O. Применение вероятностных методов в инвестиционной деятельности промышленных предприятий / O. Sorokina, A. Lozhko, J. Obrzud, M. Dudek // Zarządzanie Przedsiębiorstwem : Teoria i Praktyka. – W. : AGH. – Kraków, 2008. – S. 140 – 144.
 9.  Sorokina O. Innovational Projects In The Ukrainian Iron And Steel Industry / O. Sorokina, K. Kovalchuk, W. Waszkielewicz, D. Kozenkow // Zarządzanie Przedsiębiorstwem : Teoria i Praktyka. – W. : AGH. – Kraków, 2006. – S. 64 – 71.
 10.  Lozhko A. Influence of the Market Conditions on the Economic Efficiency of the Process of Production of Low-carbon Steel Grades by a Method of Gas-oxygen Depuration (Refining) in Small Volume Converters / A. Lozhko, O. Sorokina // Energy Transformation in Industry : міжнародна науково-практична конференція, 13-15 червня 2007 р. – Кошице, Словаччина, 2007. – Т. 13. – С. 340 – 344.
 11.  Lozhko A. Acustic-Pulsation-Based Intensification of Heat Transfer in Continuous Furnaces / A. Lozhko, O. Sorokina // Linking Science and Technology for Global Solutions : сборник трудов «EPD Congress 2006 - Extraction and Processing Division”, 12-16 марта 2006 г. – San Antonio, Texas, U.S.A : «TMS», 2006.С. 511.
 12.  Lozhko A. The Method to Increase Efficiency of Heat-Exchangers Based on Low Frequency Acoustic Phonon / A. Lozhko, O. Sorokina // Enegry Transformation in Industry : міжнародна науково-практична конференція, 11-13 червня 2006 р. – Кошице, Словаччина, 2006. – Т. 12. – С. 215230.
 13.  Lozhko A. Economic Reason of Acustic-Pulsation-Based Intensification Of Heat Transfer For Heat-Exchangers / A. Lozhko, O. Sorokina // Gospodarka Cieplna i Eksploatacja Pieców Przemysłowych : міжнародна науково-практична конференція, 24-25 жовтня 2005 р. – Порай, Польща, 2005. – С.36 – 39.
 14.  Lozhko A. Numerical Modeling of the MNLZ Crystallizer Thermal Performance for Casting Speed Optimization / A. Lozhko, O. Sorokina // Energy Transformation in Industry : міжнародна науково-практична конференція, 13-15 червня 2005 р. – Кошице, Словаччина, 2005. – Вип. 11.- С.193 – 198.

АНОТАЦІЯ

Сорокіна О.В. Оцінювання інвестиційних процесів, спрямованих на інноваційний розвиток металургійних підприємств. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління промисловими підприємствами (за видами економічної діяльності). – Науково – дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2010.

Дисертацію присвячено теоретичному обґрунтуванню й розробці методичних підходів до оцінки ефективності інвестиційних проектів, спрямованих на інноваційний розвиток металургійних підприємств, заснованих на використанні коефіцієнту «морального старіння» впровадженого технічного рішення.

Уточнено визначення впливу властивостей промислових підприємств металургійного профілю на планування інвестиційно – інноваційної діяльності, що на відміну від існуючих підходів, враховує соціально-економічні наслідки стратегічного розвитку металургійних підприємств. Запропоновано методичний підхід до планування стратегій інвестиційно – інноваційної діяльності підприємства, що на відміну від існуючих, містить перелік типових стратегій технологічного розвитку металургійних підприємств, та є результатом ранжування можливостей та потреб виробництва відносно технологічного оновлення підприємства в їх комбінації. Запропоновано математичний опис та графічна інтерпретація життєвих циклів технологічних інновацій металургійних підприємств, які відрізняються від існуючих тим, що дозволяють врахувати додатковий грошовий потік, пов'язаний з можливістю розвитку технології в умовах виробництва. Запропонована кількісна оцінка складової «морального старіння» технічного рішення, яка на відміну від існуючої, враховує «моральне старіння» як властивість, пов’язану з можливістю отримання підприємством додаткового грошового потоку за рахунок технічного розвитку інновації на етапі експлуатації на підприємстві. Для підвищення якості прогнозування перспектив технологічного оновлення промислового підприємства запропоновано методичний підхід до визначення доцільності впровадження інновацій на виробничій ділянці з урахуванням технологічного укладу підприємства шляхом використання функцій корисності в оцінці інвестиційно – інноваційних процесів. Розроблено методичне забезпечення управління виробничо – господарською діяльністю підприємства шляхом імітаційного моделювання на математично – алгоритмічній основі інвестиційно – інноваційних проектів, яка враховує відповідність нової технології технологічному укладу виробництва, її моральне старіння та потенціал інноваційного розвитку.

Ключові слова: технологічна інновація, життєвий цикл проекту, стратегія розвитку, ефективність, оцінка можливості поліпшення планових показників інновації, додатковий грошовий потік.

АННОТАЦИЯ

Сорокина Е.В. Оценивание инвестиционных процессов, направленных на инновационное развитие металлургических предприятий. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). – Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития НАН Украины. – Харьков, 2010.

Диссертация посвящена теоретическому обоснованию и разработке методических подходов для оценки эффективности инвестиционных проектов, направленных на инновационное развитие металлургических предприятий.

Определены свойства предприятий металлургического профиля, влияющие на планирование инвестиционно – инновационной деятельности, которые в отличие от существующих подходов, учитывают влияние социально – экономических аспектов хозяйственной деятельности на планирование стратегического развития металлургических предприятий.

Для повышения качества планирования стратегии инвестиционно – инновационной деятельности предприятий предложена типизация направлений технико – технологического развития на основании экономических факторов, определяющих выбор стратегии. Определены два комплексных свойства «потребность производства в инновациях» и «возможность реализации инноваций» как факторы, определяющие типовую стратегию технико – технологического обновления предприятия. Предложен перечень стратегий развития предприятия, отвечающий всем возможным комбинациям ранжирования значений вышеуказанных свойств и охватывающий весь перечень действий, включая полную замену действующей технологии на новую.

Предложена типизация жизненных циклов инвестиционных проектов металлургических предприятий относительно реальных сценариев их реализации. На основании четырехэтапной формализации жизненного цикла инновации выявлены и обобщены наиболее распространенные отклонения событий проекта от его планового сценария развития. Выявлены и описаны четыре сценария развития инновационных технологий на промышленных предприятиях: неэффективный, низкоэффективный, замедленный и инновационный.

Обоснована возможность развития технического решения инвестиционно – инновационного проекта на этапе эксплуатации за счет скрытых возможностей, связанных с потенциалом, который реализуется в определенных условиях металлургического предприятия в зависимости от изученных предпосылок, связанных с инновационностью проекта и способностью персонала ее реализовать. Предложены варианты ключевых направлений этой реализации, одним из которых является анализ возможности снижение энергоемкости, материалоемкости и доли ручного труда. Обоснована возможность возникновения при этих условиях дополнительного денежного потока, способного улучшить финансовые прогнозы внедрения технологической инновации. Установлено, что условиями реализации «потенциала» развития технологической инновации являются: наличие на предприятии квалифицированных специалистов, инновационность технического решения.

Предложен подход к количественной оценке «морального старения» технического решения, учитывающий возможность развития внедряемой инновации в условиях деятельности предприятия. Математически описаны выражения для определения коэффициентов «морального старения» и «инновационного потенциала», основанные на известных технических и экономических параметрах. Предложен методический подход к оценке эффективности инвестиционно – инновационных проектов, учитывающий «моральное старение» как свойство, связанное с вероятностью получения предприятием дополнительного денежного потока от эксплуатации инновационной технологии.

Определены и математически описаны ключевых составляющие коэффициента «морального старения», определяющие относительные уровни конкретных технических показателей, что дало основу для учета текущего технологического уклада предприятия. Для последнего применена специальная функция инновационной полезности. Найден класс функции и установлен ее усредненный вид для украинских металлургических предприятий с учетом всех металлургических переделов. Для количественной оценки инновационности предложены коэффициенты «морального старения» и «инновационного потенциала», которые дают возможность получить величину дополнительного денежного потока, возникающего на этапе эксплуатации технического решения при определенном типовом инновационном сценарии развития технологии, и уточнить прогнозные финансовые результаты инвестиционно – инновационного проекта, что повышает точность финансовой оценки инновационных инвестиций на промышленном предприятии.

Ключевые слова: технологическая инновация, жизненный цикл проекта, стратегия развития, эффективность, оценка возможности улучшения плановых показателей инновации, дополнительный денежный поток.

ANNOTATION

Sorokina O. Assessment of the Investment Processes towards innovative development of the metallurgical enterprises. – Manuscript.

Dissertation for obtaining of scientific degree of the candidate for economic sciences speciality 08.00.04 - Economy and Industrial Enterprises’ Management (by the types of economic activities). – Scientific and Research Centre for Industrial Problems of the development of the National Academy of Sciences of Ukraine. – Kharkiv, 2010.

Dissertation is dedicated to the theoretical study and elaboration of the methodical approaches to the effectiveness assessment of the investment projects towards innovative development of the metallurgical enterprises, based on the application of obsolescence index of the technical decision implementation.

The industrial metallurgic enterprises specifications are eliminated in their influence on the planning of investment-innovative activity, which contrary to the existing approaches allows social and economic effects of the strategic development of the metallurgic enterprises. The methodical approach is proposed for the planning of strategies for investment-innovative activity of enterprise, which contrary to the existing ones includes the list of typical strategies of the metallurgic enterprises development and is being the result of ranking of production possibilities and requirements in their combination regarding the technological renewal of the enterprise. The mathematical description is proposed together with the graphic interpretation of the vital cycles of the technologic innovations of the metallurgic enterprises which differ from the existing ones by means of allowing additional money flow connected with the possibility of the technology development in terms of production. The quantitative assessment of the obsolescence component of the technical decision is proposed, which contrary to the existing one includes obsolescence as a key element connected with the opportunity of obtaining by the enterprise of additional money flow by means of technical development of innovation on the operational stage at the enterprise. For the purpose of quality upgrading of the perspectives prognosis of the technological renewal of industrial enterprise there is the methodical approach provided to specify the expediency of the innovations implementation in production area taking into account the technologic structure of the enterprise by applying utility functions in the assessment of investment-innovative processes. The methodical support is elaborated for the management of production and business activity of enterprise by means of imitation modeling on the mathematic and algorithmic basis of the investment-innovative projects including the compliance of new technology with the technologic structure of the production, its obsolescence and innovative potential development.

Key words: technologic innovation, vital cycle of the project, development strategy, effectiveness, possibility assessment of the improvement of planned innovation indices, additional money flow.


Сорокіна Олена Володимирівна

ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ,

СПРЯМОВАНИХ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИМСТВ

спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

_____________________________________________________________

Підписано до друку 16.12.10 р. Формат 60х90/16.

Обсяг 0,9 ум.друк.арк. Папір офсетний. Друк різограф.

Наклад 100 прим. Зам.№

_____________________________________________________________


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18672. Основы построения, структурные схемы ИИС 105.72 KB
  Основы построения структурные схемы ИИС. Все реальные ИИС могут быть представлены в виде совокупности связанных между собой функциональных блоков ФБ. Особенно отчетливо это видно в системах созданных методом проектной компоновки из выпускаемых промышленностью функ...
18673. Измерительные усилители на ОУ 57.54 KB
  Измерительные усилители на ОУ. Измерительный усилитель должен иметь: 1. Большое входное сопротивление; 2. Большой коэффициент ослабления синфазного сигнала; 3. Большой и регулируемый коэффициент усиления Рассмотрим случай когда измеряется температура с помощью мостов...
18674. Фотоэлектрические измерения 31.83 KB
  Фотоэлектрические измерения. Фотоэлектрические измерения применяются в медицине телекоммуникационных системах оптоволоконной связи датчиках положения лазерных принтерах и т.д. Одним из наиболее распространенных фотоэлектрических датчиков является полупроводн
18675. Сигма-Дельта ЦАП 40.18 KB
  СигмаДельта ЦАП. Развитие цифровой звукозаписи резко повышало требования к ЦАП. Высококачественная запись имеет динамический диапазон превышающий 96дБ. Это требование преобразователей имеющих не менее 17 разрядов. Первоначально в цифровых системах звукозаписи полу
18676. Параметры ЦАП 50.72 KB
  Параметры ЦАП. Параметры и характеристики ЦАП определяют их точность и быстродействие. Основным точностным параметром является понятие разрешающей способности преобразователя. Разрешающая способность в первую очередь определяется разрядностью входного цифрового ...
18677. Стратегия построения модели и основные этапы моделирования 19.56 KB
  Стратегия построения модели и основные этапы моделирования. Принципы построения математической модели: 1. Адекватность соответствие модели целям исследования по уровню сложности и организации а также соответствие реальной системе относительно выбранного множест
18678. Прямые, косвенные, совокупные, совместные измерения 15.06 KB
  Прямые косвенные совокупные совместные измерения. Измерение совокупность операций по применению технического средства хранящего единицу физической величины обеспечивающих нахождение соотношения измеряемой величины с единицей и получения значения этой величин
18679. Создание подпрограмм ВП 16.88 KB
  Создание подпрограмм ВП. Виртуальный прибор используемый внутри другого виртуального прибора называется подпрограммой ВП. Использование подпрограмм ВП помогает легко управлять изменениями и отладкой блокдиаграмм. После того как ВП сформирован создана его иконка...
18680. Структуры в среде LabVIEW 19.12 KB
  Структуры. Структуры на блокдиаграмме используются для повторяющихся операций над потоками данных для выполнения операций над данными в определенном порядке и наложения условий выполнения операций. Среда LabVIEW содержит следующие структуры: цикл While по условию цикл ...