65455

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТОЧНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Автореферат

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

У таких умовах особливого значення набуває проблема організації та функціонування системи поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій. Не останню роль у цьому відіграє формування досконалої системи поточного фінансового контролю...

Украинкский

2014-07-30

149.5 KB

0 чел.

PAGE  2

Харківський національний університет

внутрішніх справ

 

Стреляний Володимир Іванович

УДК 351.72.008.6 (477)

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОТОЧНОГО ФІНАНСОВОГО

КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ

ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Спеціальність: 12.00.07 – адміністративне право і процес;
фінансове право;  інформаційне право

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Харків – 2010


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України.

Науковий керівник:

кандидат юридичних наук

Сараскіна Тетяна Василівна,

Харківський національний

університет внутрішніх справ, 

начальник кафедри господарського  
та фінансового права.

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор

Савченко Леся Анатоліївна,

Київський міжнародний університет,

проректор з наукової роботи;  

кандидат юридичних наук, доцент

Храбров Андрій Олександрович,

Кримський юридичний інститут

Національного університету

«Юридична академія України
імені Ярослава Мудрого»,

завідувач кафедри адміністративно-правових

та кримінально-правових дисциплін.

Захист відбудеться «22»  січня 2011 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.700.01 Харківського національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, проспект  50-річчя СРСР, 27).

Автореферат розісланий «22» грудня 2010 р.

В. о. вченого секретаря

спеціалізованої вченої ради                                 О. П. Гетманець

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В умовах ринкової економіки, яка характеризується великою кількістю майнових відносин, актуальними є питання розрахунків за реалізовані товари, отримані послуги, виконані роботи. На відміну від розвинутих країн світу, в Україні здійснення розрахунків у господарській діяльності та у споживчому секторі відзначається значним відсотком готівкових розрахункових операцій відносно безготівкових, що зумовлено, з одного боку, традиційною звичкою населення до користування готівкою, а з другого – високим рівнем тінізації вітчизняної економіки.

Зважаючи на те, що готівковий обіг спричиняє велику кількість порушень, пов’язаних у тому числі й з приховуванням доходів від оподаткування та обслуговуванням тіньового капіталу, органи державного управління здійснюють заходи, спрямовані на вдосконалення системи розрахункових відносин з метою зменшення частки готівки в грошовій масі України. У таких умовах особливого значення набуває проблема організації та функціонування системи поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій. Адже з кожним роком фіксується динаміка зростання кількості порушень у сфері розрахунків готівкою.

З огляду на сказане, потребує вдосконалення організація готівкового обігу, приведення його у відповідність до потреб ринкової економіки. Не останню роль у цьому відіграє формування досконалої системи поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій, яка забезпечить зменшення неконтрольованого використання готівки суб’єктами підприємницької діяльності, а отже, обмежить роль готівкового обігу як засобу обслуговування руху тіньового капіталу, приховування доходів та ухилення від сплати податків.

На сьогодні контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій покладено головним чином на органи державної податкової служби. Але аналіз чинного законодавства дозволяє стверджувати, що контрольні повноваження у сфері готівкового обігу, в тому числі розрахункових відносин у готівковій формі, в межах оперативно-розшукової діяльності, за наявності даних, які свідчать про порушення відповідного законодавства, можуть здійснювати органи Міністерства внутрішніх справ України. Практично невирішеними на сьогодні залишаються питання оптимізації механізму їх взаємодії.

Основними чинниками, що негативно впливають на рівень фінансової дисципліни у сфері здійснення готівкових розрахункових операцій, є недосконалість чинного законодавства, регламентація процедури здійснення контрольних заходів підзаконними нормативними актами, велика кількість відсилочних норм, відсутність вичерпного переліку методичних прийомів, що використовуються під час проведення перевірок. Наслідком чого є відсутність чіткої процедури здійснення поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій, що призводить до оскаржень рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій суб’єктами підприємницької діяльності та численних судових спорів. Позитивним зрушенням на шляху вирішення проблеми контролю за готівковим обігом є нещодавно прийнятий Податковий кодекс України, де містяться норми щодо фактичної перевірки. Але поглиблений аналіз сутності контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій дає підстави стверджувати, що правове регулювання даних відносин ще не повною мірою вирішує спірні питання.

Дослідження проблем правового регулювання поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій передбачає аналіз діючої практики організації та проведення контрольних заходів, а також вивчення впливу чинної системи поточного фінансового контролю на діяльність суб’єктів господарювання у сфері здійснення готівкових розрахунків. Актуальність окреслених питань викликана недостатньою науковою розробленістю проблем контролю у сфері готівкових розрахунків. Наразі в Україні відсутні дисертаційні роботи чи монографії, присвячені даній проблематиці. В існуючих наукових працях ці питання досліджувалися фрагментарно або в рамках ширшої фінансово-правової проблематики, без системного підходу. Цим і пояснюється вибір теми дослідження, її актуальність та значення.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям дисертаційного дослідження відповідає п. 2 р. 3 Стратегії розвитку системи державного фінансового контролю, що здійснюється органами виконавчої влади, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 1156 від 24 липня 2003 року; п. 1.2. Пріоритетних напрямів наукових досліджень ХНУВС на 2006–2010 роки, схвалених Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ від 12 грудня 2005 року.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу чинного законодавства України та відповідних підзаконних нормативно-правових актів, узагальнення практики їх реалізації визначити сутність та особливості здійснення поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій та способи його вдосконалення.

Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно було вирішити такі основні завдання:

– визначити поняття та сутність поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій;

– визначити місце готівкових розрахункових операцій у системі розрахункових відносин України;

– з’ясувати об’єкт, предмет та суб’єктів поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій;

– визначити методи поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій;

– дослідити діяльність органів контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій;

виявити особливості процесуальної регламентації фінансово-контрольної діяльності у сфері готівкових розрахункових операцій;

проаналізувати процесуальні аспекти взаємодії органів державної пордаткової служби з органами внутрішніх справ при здійсненні контролю у сфері обігу готівки;

 визначити місце відповідальності за порушення порядку проведення готівкових розрахункових операцій в системі юридичної відповідальності;

– виробити пропозицій та рекомендації щодо удосконалення чинного законодавства, яке регулює контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері здійснення поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій.

Предмет дослідження складають питання правового регулювання поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій в Україні.

Методи дослідження. Метод діалектичного пізнання було обрано методологічною основою дослідження при вирішенні всіх завдань дисертації. Залежно від змісту окремих завдань дослідження обирались спеціальні наукові методи: системний – для встановлення місця контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій у системі фінансового контролю (підрозділ 1.1); метод системно-структурного аналізу – для дослідження елементів поточного фінансового контролю (підрозділи 1.2, 1.4); логіко-семантичний метод – для розкриття сутності понять «розрахункова операція», «перевірка додержання порядку проведення готівкових розрахункових операцій» та уточнення вже існуючих дефініцій (підрозділи 1.2, 1.3); формально-догматичний метод – для дослідження механізму правового регулювання поточного фінансового контролю, його завдань та обробки фінансово-правового матеріалу (підрозділ 2.1); порівняльно-правовий – для аналізу зарубіжного досвіду здійснення фінансового контролю та правового регулювання відповідальності у сфері готівкових розрахунків (підрозділи 2.2, 2.3).

Науково-теоретичне підґрунтя для виконання дисертації склали наукові праці фахівців у галузі фінансового права, зокрема: Л. К. Воронової, О. М. Горбунової, О. Ю. Грачової, Е. С. Дмитренко, М. В. Карасьової, Л. М. Касьяненко, М. П. Кучерявенка, В. П. Нагребельного, П. С. Пацурківського, В. П. Печалюка, Д. В. Реви, Л. А. Савченко, Т. В. Сараскіної, Н. І. Хімічевої, О. В. Шоріної; праці науковців, присвячені проблемам удосконалення фінансового контролю, в тому числі у сфері здійснення готівкових розрахунків, зокрема: Є. О. Алісова, Т. А. Гусєвої, Л. М. Касьяненко, А. С. Корміліцина, М. П. Кучерявенка, О. А. Лукашева, Є. С. Мороз, Д. В. Реви, Л. А. Савченко, П. М. Чистякова та публікаціях інших авторів. Нормативною основою роботи є Конституція України, законодавчі та інші нормативно-правові акти, які встановлюють механізм здійснення поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій.

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що дисертаційне дослідження є одним із перших в українській правовій літературі комплексним, узагальненим дослідженням правових проблем здійснення поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій. У результаті проведеного дослідження сформульовано нові наукові положення, які запропоновані особисто здобувачем, зокрема:

– уперше в фінансово-правовій науці визначено специфічні ознаки поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій, а саме: правове регулювання неподатковим законодавством, фактичний характер контрольних заходів, раптовий характер перевірки (без завчасного попередження), крім того розкрито його самостійний характер у системі фінансового контролю України;

– вперше обґрунтовано необхідність законодавчого закріплення контролю у сфері готівкових розрахунків як контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій. На підставі аналізу правової природи та з’ясування специфічних ознак доведено необхідність його відмежування від податкового контролю, а також необхідність запровадження відповідних змін у чинне законодавство;

– з метою визначення предмета контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій уточнено визначення розрахункових операцій як дій суб’єктів підприємницької діяльності щодо приймання та/або видачі готівки та розрахункового документа під час проведення розрахунків у готівковій формі, з метою обліку у фіскальній пам’яті реєстратора розрахункових операцій або книгах обліку розрахункових операцій змісту та обсягів здійснюваних розрахунків;

– уперше визначено стадії контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій: 1) планування та підготовка перевірки додержання порядку проведення готівкових розрахункових операції; 2) проведення перевірки; 3) розгляд матеріалів та прийняття рішення; 4) оскарження рішення органів контролю;

– уперше обґрунтовано необхідність законодавчого закріплення вичерпного переліку методичних прийомів контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій, який складається з контрольної розрахункової операції, спостереження, хронометражу, обстеження, перевірки повноти обліку виручки, перевірки повноти оприбуткування, реалізації та фактичних залишків запасів (товарно-матеріальних цінностей);

 дістали подальшого розвитку пропозиції щодо оптимізації взаємодії органів державної податкової служби з органами внутрішніх справ при здійсненні контролю у сфері обігу готівки. Обґрунтовано необхідність прийняття спільних правових актів, які б регламентували діяльність вищезазначених державних органів з метою посилення інформаційного співробітництва та вдосконалення механізму проведення спільних контрольних заходів;

– дістали подальшого розвитку положення щодо визначення місця відповідальності за порушення порядку проведення готівкових розрахункових операцій у системі юридичної відповідальності. З’ясовано прогалини у питаннях застосування штрафних (фінансових) санкцій, які пропонується вирішити шляхом внесення змін та доповнень до чинних нормативних актів, зокрема до Господарського кодексу України, щодо виключення штрафних (фінансових) санкцій з переліку адміністративно-господарських;

– удосконалено поняття перевірки додержання порядку проведення готівкових розрахункових операцій, що представляє собою сукупність контрольних заходів органів державної податкової служби шляхом застосування спеціальних методичних прийомів у місцях проведення розрахунків суб’єктами підприємницької діяльності, з метою виявлення порушень встановленого порядку здійснення розрахункових операцій з використанням готівки або платіжних карток.

 дістали подальшого розвитку пропозиції щодо необхідності внесення низки змін та доповнень до Законів України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Податкового кодексу України.

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати мають науково-теоретичне та практично-прикладне значення:

 у сфері науково-дослідної діяльності основні висновки дослідження можуть бути використані для подальшого удосконалення інституту поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій;

– у правотворчій галузі – в результаті дослідження сформульовано правові норми, на підставі яких пропонується внесення змін та доповнень до окремих нових та чинних законодавчих актів України;

– у правозастосовчій діяльності – одержані висновки можуть бути використані для вдосконалення практичної діяльності органів державної податкової служби та органів внутрішніх справ щодо здійснення заходів поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій;

– у навчальному процесі – матеріали дисертації можуть бути використані в навчальному процесі під час викладання курсу «Фінансове право».

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження були апробовані на науково-практичній конференції «Шлях України до економічної безпеки» (15 квітня 2005 р., м. Харків), щорічній Міжнародній науково-практичній конференції «Запорізькі правові читання» (17–18 травня 2007 р., м. Запоріжжя), щорічній Міжнародній науково-практичній конференції «Запорізькі правові читання» (15–16 травня 2009 р., м. Запоріжжя), Міжнародній науково-практичній конференції «Правова освіта та правова наука в умовах сучасних трансформаційних процесів» (24–25 грудня 2009 р., м. Запоріжжя).

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження викладено в чотирьох статтях, опублікованих у фахових наукових виданнях, а також у тезах чотирьох наукових повідомлень на науково-практичних конференціях.

Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, двох розділів, які містять сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та двох додатків. Загальний обсяг дисертації (без списку використаних джерел та додатків) становить 187 сторінок. Список використаних джерел містить 297 найменувань і займає 30 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, її зв’язок з науковими програмами, планами, темами, визначаються мета і завдання, об’єкт, предмет, а також методологічна основа дослідження, характеризується наукова новизна дисертації та її практичне значення, подаються відомості про апробацію та публікацію основних положень дисертаційного дослідження.

Перший розділ «Теоретико-правові засади поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій» складається з чотирьох підрозділів і присвячений загальним питанням поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій.

У підрозділі 1.1 «Поняття та сутність поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій» проаналізовано визначення фінансового контролю, подані в науковій літературі, наголошено на необхідності проведення контрольних заходів відповідно до загальновизнаних принципів здійснення фінансового контролю, а також принципу ефективності контрольних заходів, що виявляється у забезпеченні високого рівня віддачі контрольних заходів з дотриманням й гарантуванням прав підконтрольних суб’єктів.

Зазначено, що даний контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій має специфічні особливості: 1) носить поточний характер, тобто здійснюється у короткий проміжок часу, під час проведення суб’єктами підприємницької діяльності готівкових розрахункових операцій; 2) носить фактичний характер, що виявляється в дослідженні порядку проведення розрахункових операцій як певного алгоритму дій, встановленні дійсної кількості виручених коштів, повноти їх обліку, реального стану реєстраторів розрахункових операцій тощо; 3) є раптовим контролем, що здійснюється без завчасного попередження суб’єктів господарювання про контрольні заходи; 4) регулюється неподатковим законодавством. Перелічені ознаки дозволяють стверджувати про відокремленість поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій, в першу чергу, від податкового контролю. Викладено позицію щодо необхідності розуміти його, в межах інституціонального критерію, як самостійний вид фінансового контролю.

На думку дисертанта, необхідно законодавчо закріпити самостійний характер контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій та передбачити можливість його здійснення шляхом перевірки додержання порядку проведення готівкових розрахункових операцій, чітко встановити умови та правовий механізм її здійснення.

У підрозділі 1.2 «Місце готівкових розрахункових операцій у системі розрахункових відносин» підкреслено, що відносини, які складаються при готівкових розрахунках, так само як і при безготівкових, є самостійними видами розрахункових відносин. Спільним для них виступає те, що вони відносяться до грошово-товарних відносин, особливістю яких є взаємозв’язок руху грошей з зустрічним рухом товарів або послуг.

На підставі узагальнення нормативно-правової бази зроблено важливі теоретичні висновки щодо відсутності визначення об’єкта та предмета контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій. Потреба у дослідженні вказаних категорій виникла у зв’язку з проблемами не тільки теоретичного, а й практичного характеру, а саме неоднозначністю тлумачення сутності досліджуваного виду фінансового контролю в чинних нормативно-правових актах, в яких навіть назви контролю не збігаються, що впливає на неоднозначне розуміння того, що саме контролюється в рамках проведення контрольних заходів.

Відтак, на підставі досліджень фінансового контролю запропоновано визначити об’єктом контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій діяльність суб’єктів підприємницької діяльності з проведення розрахунків у готівковій формі на предмет додержання встановленого порядку їх здійснення. Щодо визначення предмета контрольної діяльності податкових органів, то головним з них є розрахункові операції, але аналіз чинного законодавства дозволяє визначити й інші: облік товару та грошових коштів щодо відповідності фактичних залишків тим, що документально підтверджені; ліміт готівки в касі та її використання при розрахунках за товари, роботи, послуги; наявність свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, ліцензій та марок акцизного збору, торгових патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності, цінників, прейскурантів тощо.

Розроблено авторську класифікацію розрахункових операцій: за суб’єктами, між якими вони здійснюються, за формою їх здійснення, залежно від способу фіксації (реєстрації), залежно від руху грошових коштів.

У підрозділі 1.3 «Перевірка додержання порядку проведення готівкових розрахункових операцій як основний метод поточного фінансового контролю» зазначено, що контроль у сфері здійснення готівкових розрахунків здійснюється шляхом проведення перевірок, специфічними особливостями яких є: правове регулювання неподатковим законодавством, раптовий характер (відсутність завчасного попередження), наявність специфічних методичних прийомів проведення. Встановлення правової природи та особливостей здійснення даних перевірок дозволило відокремити їх від звичайних планових та позапланових податкових перевірок.

З огляду на необхідність уніфікації законодавчих термінів, обґрунтовано доцільність визначення перевірки додержання порядку проведення готівкових розрахункових операцій основним методом поточного фінансового контролю, з відповідним закріпленням цієї назви у нормативно-правових актах, що регулюють порядок здійснення контролю у сфері готівкових розрахунків.

Перевірку додержання порядку проведення готівкових розрахункових операцій визначено як сукупність методичних прийомів, які в порядку, визначеному законодавством, використовуються спеціально уповноваженими органами у місцях здійснення розрахунків суб’єктами підприємницької діяльності з метою виявлення та попередження фактів порушень порядку проведення розрахункових операцій з використанням готівки.

У підрозділі 1.4 «Органи контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій» доведено, що контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій регулюється нормативно-правовими актами, які не є частиною податкового законодавства, але контроль за дотриманням законності в даній сфері цілком виправдано покладено саме на податкові органи.

Положення чинного законодавства, яке регулює широке коло відносин у сфері обігу готівки, в тому числі й деякі аспекти контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій, дозволяє наразі здійснювати контроль у сфері готівкових розрахунків не тільки органам державної податкової служби, а й органам державної контрольно-ревізійної служби, Міністерства внутрішніх справ України та фінансовим органам. У зв’язку з цим дисертант підкреслює актуальність і важливість детальної правової регламентації цієї діяльності та узгодження зі спеціальним законодавством, яке регулює діяльність вищезазначених органів.

Зазначено, що у структурі податкових органів при здійсненні контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій головну практичну роль виконують структурні підрозділи середньої ланки – державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областей та міст Києва та Севастополя. Вища ланка податкового органу так само, як і при здійсненні податкового контролю, виконує завдання з організації, нормативно-правового та методичного забезпечення діяльності підпорядкованих підрозділів при здійсненні контролю за готівковими розрахунками. У свою чергу, структурні підрозділи органів податкової служби базового рівня залучаються в процес контролю здебільшого на етапі застосування штрафних санкцій до суб’єктів підприємницької діяльності.

Дисертантом зроблено висновок про доцільність законодавчого розподілу контрольних повноважень у сфері готівкових розрахунків між підрозділами органів державної податкової служби різних ланок з метою унеможливлення здійснення однорідних контрольних заходів стосовно одного суб’єкта підприємницької діяльності. Звернуто увагу на необхідність диференційованого розподілу компетенції щодо планування перевірок, безпосереднього їх проведення, або застосування штрафних фінансових санкцій тією чи іншою ланкою податкового органу. Досягти цього можна завдяки законодавчому закріпленню принципу недублювання повноважень різними рівнями органів державної податкової служби.

Наголошено, що першочерговим завданням у визначенні правового статусу органів, що здійснюють контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій, є подолання невідповідності законів та підзаконних актів і встановлення вичерпного переліку органів поточного фінансового контролю.

Другий розділ «Правова процедура здійснення поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій» складається з трьох підрозділів.

У підрозділі 2.1 «Процесуальна регламентація фінансово-контрольної діяльності у сфері готівкових розрахункових операцій» підкреслено, що існування контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій передбачає необхідність його процесуальної регламентації. Запропоновано виділити такі стадії здійснення даного виду фінансового контролю: 1) підготовка та планування перевірки додержання порядку проведення готівкових розрахункових операцій; 2) проведення перевірки; 3) розгляд матеріалів та прийняття рішення; 4) оскарження рішення органів контролю.

Стадію планування запропоновано здійснювати з використанням автоматизованої системи відбору платників податків, яка визначає першочерговість їх включення до плану-графіка залежно від установлених ризиків у діяльності таких суб’єктів підприємницької діяльності, що забезпечить спрощення процедури проведення доперевірочного аналізу їхньої діяльності, а також зведе до мінімуму можливість проведення необґрунтованих перевірок.

Стадія проведення перевірки додержання порядку проведення готівкових розрахункових операції є головним етапом поточного фінансового контролю і складається з сукупності методичних прийомів, серед яких дисертант виділив: 1) контрольну розрахункову операцію; 2) спостереження; 3) хронометраж; 4) обстеження; 5) перевірку повноти обліку виручки; 6) перевірку повноти оприбуткування, реалізації та фактичних залишків запасів (товарно-матеріальних цінностей).

Встановлено, що специфічною особливістю перевірки додержання порядку проведення готівкових розрахункових операції є необхідність розпочинати її з проведення контрольної розрахункової операції, що представляє собою розрахункову операцію, яка здійснюється на місці проведення розрахунків за участю посадових осіб органів державної податкової служби без повідомлення про початок перевірки. Відмінність від звичайної податкової перевірки полягає у тому, що проведення даного методичного прийому передує повідомленню про початок перевірки та врученню направлення на перевірку. Саме такий порядок проведення перевірки засвідчує відмінність її від інших податкових перевірок, бо забезпечує елемент раптовості при здійсненні контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій.

У підрозділі 2.2 «Правові засади взаємодії органів державної податкової служби з органами внутрішніх справ при здійсненні контролю у сфері обігу готівки» охарактеризовано стан нормативно-правового регулювання досліджуваного питання, запропоновано шляхи його вдосконалення. Наголошено, що для ефективності взаємодії органів державної податкової служби з органами внутрішніх справ при здійсненні контролю у сфері обігу готівки важливе значення має ступінь правового врегулювання процесуального забезпечення механізму взаємодії.

Спираючись на аналіз нормативно-правових актів, запропоновано виділити три головні напрямки взаємодії зазначених державних органів: інформаційне співробітництво, спільне проведення контрольних заходів, розробка нормативно-правових актів.

Обґрунтовано доцільність проведення перевірки додержання норм з регулювання обігу готівки підрозділами органів внутрішніх справ. Дисертант підтримує форму співпраці цих органів у сфері контролю за розрахунками, за якої органи внутрішніх справ виявляють порушення і фіксують їх, про що складається відповідний акт, та направляють органам ДПС, які застосовують до порушників штрафні фінансові санкції. Заперечується необхідність дублювання перевірок органами державної податкової служби, оскільки втрачається елемент раптовості, характерний для даного виду фінансово-контрольних відносин.

Доведено необхідність розробки нормативної та методологічної бази міжвідомчої взаємодії, яка б врегульовувала питання прав та обов’язків суб’єктів контролю, обставин, які зумовлюють необхідність у проведенні спільних заходів, засобів для вирішення спільних завдань, принципи, форми та методи взаємодії. Такий спільний нормативний акт повинен урегулювати основні напрямки консолідованої діяльності двох відомств, а саме забезпечити стабільність та системність не тільки правового, але й організаційно-функціонального забезпечення конкретних напрямів діяльності та форм взаємодії.

Підрозділ 2.3 «Правове регулювання відповідальності за порушення у сфері здійснення готівкових розрахункових операцій» присвячено аналізу існуючих в науці поглядів щодо сутності фінансово-правової відповідальності.

За порушення порядку проведення готівкових розрахункових операцій передбачається застосування адміністративної та фінансово-правової відповідальності. Автором заперечується можливість ототожнення даних видів юридичної відповідальності. Як аргумент різної правової природи, робиться порівняння матеріальних і процесуально-правових властивостей цих видів відповідальності.

Розкрито практичні проблеми застосування інституту адміністративно-господарських санкцій, що передбачене Господарським кодексом України, введення якого внесло проблеми в практичні питання застосування штрафних (фінансових) санкцій за порушення норм регулювання обігу готівки та порядку проведення готівкових розрахунків.

З метою унеможливлення незаконного застосування норм податкового законодавства при визначенні порядку накладання штрафів за порушення норм проведення готівкових розрахункових операцій запропоновано прийняти окремий нормативно-правовий акт, який би встановлював порядок стягнення штрафних санкцій за порушення порядку здійснення готівкових розрахункових операцій.

При вирішенні питання накладення адміністративного штрафу на посадових осіб суб’єктів господарювання обґрунтовано необхідність встановлення факту вжиття останніми усіх заходів для забезпечення дотримання порядку проведення готівкових розрахунків. За відсутності вини посадова особа не може бути притягнута до адміністративної відповідальності.

Наголошено на доцільності визначення фінансових санкцій за порушення порядку проведення готівкових розрахункових операцій у єдиному законодавчому акті.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється в удосконаленні механізму правового регулювання поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій.

Сучасний стан доктрини фінансового права та законодавства вказує на відсутність належного розуміння та правового регулювання механізму здійснення поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій, хоч він посідає важливе місце в системі фінансового контролю України. Помилково говорити про те, що контрольна діяльність податкових органів повністю охоплюється поняттям «податковий контроль». Адже органи державної податкової служби України відповідно до чинного законодавства здійснюють саме державний фінансовий контроль.

Контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій є важливим напрямом діяльності органів податкової служби України, який має власний об’єкт та предмет контролю. Об’єктом контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій вважаємо діяльність суб’єктів підприємницької діяльності з проведення розрахунків у готівковій формі на предмет додержання встановленого порядку їх здійснення. Предметом контролю, окрім розрахункових операцій, є облік товару та грошових коштів щодо відповідності фактичних залишків тим, що документально підтверджені; ліміт готівки в касі та її використання при розрахунках за товари, роботи, послуги; наявність свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, ліцензій та марок акцизного збору, торгових патентів, інших спеціальних дозволів на здійснення окремих видів підприємницької діяльності, цінників, прейскурантів тощо.

Розрахункову операцію визначено як сукупність дій суб’єктів підприємницької діяльності щодо приймання та/або видачі готівки та розрахункового документа під час проведення розрахунків у готівковій формі з метою обліку у фіскальній пам’яті реєстратора розрахункових операцій або книгах обліку розрахункових операцій змісту та обсягів здійснюваних розрахунків.

Головним методом поточного фінансового контролю є перевірка додержання порядку проведення готівкових розрахункових операцій, що представляє собою сукупність методичних прийомів, які в порядку, визначеному законодавством, використовуються спеціально уповноваженими органами в місцях здійснення розрахунків суб’єктами підприємницької діяльності з метою виявлення та попередження фактів порушень порядку проведення розрахункових операцій з використанням готівки.

У системі контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій одне з провідних місць займають органи державної податкової служби, оскільки саме на них законодавчо покладено функцію здійснення контролю у даній сфері. Але аналіз правових засад здійснення контролю у сфері обігу готівки дає можливість зробити висновок, що певні аспекти готівкових розрахунків можуть контролювати й органи державної контрольно-ревізійної служби, Міністерства внутрішніх справ України. Негативно впливає на стан правового регулювання зазначеної діяльності неузгодженість питань щодо визначення форм та методів діяльності та механізму взаємодії цих органів, що вимагає найскорішого розв’язання.

Аналіз положень прийнятого Податкового кодексу України дозволяє зробити висновок, що з введенням поняття фактичної перевірки лишилося поза увагою визначення стадій контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій, кожна з яких завершується складанням певного процесуального акта. Відтак запропоновано виділити та закріпити наступні: стадію планування та підготовки перевірки додержання порядку проведення готівкових розрахункових операції, стадію проведення перевірки, стадію розгляду матеріалів та прийняття рішення, стадію оскарження рішення органів контролю.

Етап проведення перевірки складається з сукупності методичних прийомів, серед яких дисертант виділив контрольну розрахункову операцію, спостереження, хронометраж, обстеження, перевірку повноти обліку виручки, перевірку повноти оприбуткування, реалізації та фактичних залишків запасів (товарно-матеріальних цінностей). Механізм їх застосування запропоновано закріпити в Податковому кодексі України. Специфіка перевірки додержання порядку проведення готівкових розрахункових операції, на відміну від виїзних податкових перевірок, обумовлює необхідність розпочинати її з проведення контрольної розрахункової операції.

Взаємодія органів внутрішніх справ з податковою службою при здійсненні контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій становить узгоджену за часом, місцем, способом, цілями спільну діяльність, спрямовану на вирішення завдань держави у сфері контролю за готівковим обігом. Найбільш поширеними з них є: інформаційне співробітництво, спільне проведення контрольних заходів, розробка нормативно-правових актів.

Для унеможливлення незаконного застосування норм податкового законодавства при визначенні порядку накладання штрафів за порушення норм проведення готівкових розрахункових операцій необхідно прийняти окремий нормативно-правовий акт, який би встановлював порядок стягнення штрафних санкцій за порушення порядку здійснення готівкових розрахункових операцій. Враховуючи особливості притягнення до відповідальності за порушення порядку проведення готівкових розрахункових операцій, було б доцільним визначити фінансові санкції та склад правопорушень в єдиному законодавчому акті.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ
ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:

1. Стреляний В. І. Правові засади здійснення оперативних перевірок як різновиду податкових перевірок / В.І. Стреляний // Право і безпека. 2005. – Т. 4. – № 6. С. 106109.

2. Стреляний В. І. Правове регулювання неподаткових перевірок , що здійснюються органами державної податкової служби / В. І. Стреляний // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: ПРАВО. – 2009. – № 1 (5). – С. 154–159.

3. Стреляний В. І. Сутність контрольних правовідносин щодо здійснення розрахункових операцій / В. І. Стреляний // Право і безпека. 2009. № 4 (31). С. 162166.

4. Стреляний В. І. Форми та методи поточного фінансового контролю у сфері здійснення готівкових розрахункових операцій / В. І. Стреляний // Форум права. – 2010. – № 2. – С. 489–496 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10cvigro.pdf.

5. Стреляний В. І. Оперативна перевірка дотримання законодавства у сфері готівкового обігу / В. І. Стреляний // Шлях України до економічної безпеки : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 квітня 2005 р.) – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2005. – С. 100–101.

6. Стреляний В. І. Актуальні проблеми контролю за готівковими розрахунковими операціями / В. І. Стреляний // Запорізькі правові читання : матеріали щорічної Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 17–18 травня 2007 року / за заг. ред. С. М. Тимченка і Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2007. – С. 175–178.

7. Стреляний В. І. Основні напрямки вдосконалення контролю за готівковими розрахунковими операціями / В. І. Стреляний // Запорізькі правові читання : тези доповідей щорічної Міжнар. наук.-практ. конф. , м. Запоріжжя, 16–19 травня 2009 року / за заг. ред. С. М. Тимченка і Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. Т. 1. – С. 106–111.

8. Стреляний В. І. Розрахункова операція як предмет контролю за дотриманням порядку здійснення розрахунків / В. І. Стреляний // Правова освіта та правова наука в Україні в умовах сучасних трансформаційних процесів : тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 24–25 грудня 2009 року : у 2-х т. : Т. 1 / за заг. ред. С. М. Тимченка і Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – С. 172–175.

АНОТАЦІЇ

Стреляний В. І. Правове регулювання поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2010.

Дисертаційне дослідження присвячено правовій характеристиці інституту поточного фінансового контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій. У роботі аналізується правове регулювання контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій, визначається його правова природа, предмет та об’єкт контролю, його методи та методичні прийоми. Встановлюється місце контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій в системі фінансового контролю України.

Детально досліджуються стадії контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахункових операцій та процесуальні особливості їх здійснення.

Окремо розглядається питання щодо оптимізації взаємодії органів державної податкової служби з органами внутрішніх справ при здійсненні контролю у сфері обігу готівки. Розроблена низка пропозицій щодо внесення змін та доповнень у чинне та перспективне законодавство.

Ключові слова: готівкова розрахункова операція, реєстратор розрахункових операцій, розрахункова книжка, поточний фінансовий контроль, штрафна (фінансова) санкція.

Стреляний В. И. Правовое регулирование текущего финансового контроля за соблюдением порядка проведения наличных расчетных операций.  Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Харьковский национальный университет внутренних дел. – Харьков, 2010.

Диссертационное исследование посвящено правовой характеристике института текущего финансового контроля за соблюдением порядка проведения наличных расчетных операций. В работе анализируется правовое регулирование контроля за соблюдением порядка проведения наличных расчетных операций, определяется его правовая природа, предмет и объект контроля, его методы и методические приемы. Устанавливается место контроля за соблюдением порядка проведения наличных расчетных операций в системе финансового контроля Украины.

Диссертация содержит анализ правового регулирования деятельности государственных органов при проведении контрольных мероприятий за соблюдением порядка проведения наличных расчетных операций. Детально исследуется компетенция различных уровней органов государственной налоговой службы, позитивные и негативные стороны существующего организационно-структурного построения различных ее подразделений. Сформулированы конкретные предложения относительно совершенствования механизма, форм, методов и стадий контроля за соблюдением порядка проведения наличных расчетных операций и процессуальные особенности их осуществления.

Отдельно рассматриваются вопросы относительно оптимизации взаимодействия органов государственной налоговой службы с органами внутренних дел при осуществлении контроля в сфере обращения денежной наличности. Разработан ряд предложений относительно внесения изменений и дополнений в действующее и перспективное законодательство.

Особое внимание уделено исследованию финансово-правовой ответственности в качестве самостоятельного вида в системе юридической ответственности. Отмечено, что ответственность за нарушение порядка проведения наличных расчетов устанавливается разными нормативными актами, нередко подзаконными, что порождает проблемы при взыскании штрафных санкций. Предложено принять отдельный нормативно-правовой акт, который бы устанавливал порядок взыскания штрафных санкций за нарушение порядка осуществления наличных расчетных операций, а также необходимость определения финансовых санкций и состава правонарушений в едином законодательном акте.

Ключевые слова: наличная расчетная операция, регистратор расчетных операций, расчетная книжка, текущий финансовый контроль, штрафная (финансовая) санкция.

Streliyaniy V. I. Legal adjusting of current financial control after keeping order of realization of available calculation operations.Manuscript.

Dissertation on the competition of scientific degree of candidate of legal sciences on specialization 12.00.07 – Administrative Law and Process; Financial Law; Informative Law. – Kharkiv National University of Internal Affairs. – Kharkiv, 2010.

Dissertation research is sanctified to legal description of institute of current financial control after keeping order of realization of available calculation operations. The legal adjusting of control after keeping order of realization of available calculation operations is in-process analysed, his legal nature, object and control object, his methods and methodical receptions, is determined. The place of control after keeping order of realization of available calculation operations is set in the financial checking of Ukraine system.

The stages of control after keeping order of realization of calculation are investigated in detail.

Separately examined questions in relation to optimization of co-operation of organs of government tax service with the organs of internal affairs during realization of control in the field of appeal of balance in hand. Worked out row of suggestions in relation to making alteration and additions in a current and perspective legislation.

Keywords: available calculation operation, recorder of calculation operations, employment book, current financial control, penalty (financial) approval.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2586. Основні положення нормативно-правового регулювання питань електронного цифрового підпису в Україні 128.5 KB
  Метою лекції є вивчення основних положень нормативно-правового регулювання процесу створення, впровадження та експлуатації систем цифрового підпису та електронного документообігу в Україні. Під час розгляду навчальних питань звертається увага на...
2587. Предпринимательская производственная деятельность предприятия сервиса 2.17 MB
  Тема 1. Характеристика предпринимательства. Предпринимательство — это особый вид экономической активности, (под которой понимается целесообразную деятельность, направленная на извлечение прибыли), которая основана на самостоятельной инициативе,...
2588. История философии 670.39 KB
  Тема: Философия: смысл и предназначение План Предмет философии. Происхождение слова философия. Основные проблемы философии. Философия как мировоззрение. Типы мировоззрения. Функции философии в культуре. 1. Предмет фил...
2589. Психология человека 1.71 MB
  Содержание Часть 1. Психология человека – составная часть научного человекознания  Психология человека Историческое развитие представлений предмете психологии человека.Основные направления психологии человека как науки Ча...
2590. Стратегический менеджмент. Теории стратегического планирования 726.59 KB
  Классическая теория стратегического планирования Развитие стратегического менеджмента Основные положения разработки стратегии  Виды стратегии. Развитие стратегического менеджмента В развитии стратегического менеджмента можно выделить...
2591. Макроэкономіка та макроекономічні показники 209.5 KB
  Тема 1 Предмет та метод макроекономіки. економічні ресурси. ринкова система. Макроекономіка - наука про функціонування та регулювання ринкової економіки країни. Предмет макроекономіки - це пошук шляхів ефективного використання обмежених економічних ...
2592. Спілкування як інструмент професійної діяльності 118.5 KB
  Поняття професійна мова і ділова мова. Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Типи і форми професійного спілкування. Поняття про ділове спілкування. Основні закони спілкування. Поняття про ораторську (риторичну) компет...
2593. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні 246 KB
  Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні. Становлення і розвиток наукового стилю української мови. Особливості наукового тексту і професійного наукового викладу думки. Мовні засоби наукового стилю...
2594. Основи інформатики. Теорії інформаційних систем та обчислювальної техніки 188.25 KB
  Предмет та основні поняття інформатики. Інформаційна система. Інформаційні технології. Кодування даних. Системи числення. Позиційні системи числення. Архітектура обчислювальної системи. Класифікація комп'ютерів. Архітектура комп'ютера