65549

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБРОБКИ НА СЕРЕДНІХ ТОКАРНИХ ВЕРСТАТАХ ЗА РАХУНОК ОПТИМІЗАЦІЇ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ РІЗЦІВ І РЕЖИМІВ РІЗАННЯ

Автореферат

Производство и промышленные технологии

В умовах ринкової економіки вибір типа конструкції інструменту його параметрів режимів різання має бути кількісно обґрунтований з урахуванням багатьох технічних економічних і ергономічних факторів причому рішення що приймаються мають бути оптимальними.

Украинкский

2014-07-31

868.5 KB

0 чел.

PAGE  1

Севастопольський національний технічний університет

Васильєва Людмила Володимирівна

    

         

УДК 621.9.025

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБРОБКИ НА СЕРЕДНІХ ТОКАРНИХ ВЕРСТАТАХ ЗА РАХУНОК ОПТИМІЗАЦІЇ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ РІЗЦІВ І РЕЖИМІВ РІЗАННЯ

Спеціальність 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата  технічних наук

Севастополь – 2010


Дисертацією  є рукопис

Робота  виконана на кафедрі «Металорізальні верстати та інструменти» Донбаської державної машинобудівної академії Міністерства освіти і науки України (м. Краматорськ).

Науковий  керівник:      доктор технічних наук, професор

Мироненко Євгеній Васильович,

Донбаська державна машинобудівна академія,

професор кафедри «Металорізальні верстати та інструменти»

Офіційні  опоненти:      доктор технічних наук, професор

Матюха Петро Григорович,

Донецький національний технічний університет,

професор кафедри «Металорізальні верстати та інструменти»

кандидат технічних наук, доцент

Покінтелиця Микола Іванович,

Севастопольський національний технічний університет, доцент кафедри «Технологія машинобудування»

Захист відбудеться 22 жовтня 2010 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 50.052.01 Севастопольського національного технічного університету за адресою: 99053, Севастополь, вул. Університетська, 33, Малий конференц-зал ТЦІ «FESTO».

З дисертацією можна ознайомитись  у бібліотеці СевНТУ за адресою: 99053, Севастополь, вул. Університетська, 33.

Автореферат  розісланий  “21” вересня 2010 р.

Вчений секретар спеціалізованої  вченої ради, к.т.н., доцент

Харченко О.О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В умовах ринкової економіки вибір типа конструкції інструменту, його параметрів, режимів різання має бути кількісно обґрунтований з урахуванням багатьох технічних, економічних і ергономічних факторів, причому рішення, що приймаються, мають бути оптимальними. Напайний інструмент замінюється складним збірним інструментом, створюються гнучкі системи модульного інструменту, які стають частиною верстата. Ефективність вибору може бути забезпечена на підставі наступних принципів:

1) системного підходу до вказаної проблеми. При виборі рішень повинна розглядатися можливо ширша система елементів. Так, вибір типа конструкції і параметрів інструменту (наприклад, товщини пластини і розмірів перетину державки),  повинен здійснюватися одночасно з призначенням режимів різання, а інколи і з вибором верстата, тобто повинна розглядатися вся технологічна система. Для такого підходу неминуче використання різних методів дослідження і оцінювання, звернення до різних областей знання;

2) аналізу вимог виробництва для визначення вибору критеріїв оптимальності і методів оптимізації. Прийняття рішень на виробництві – завдання багатокритеріальне. Окрім традиційних критеріїв – продуктивності, приведених витрат, витрат інструменту, існують багато інших, які раніше кількісно не враховувалися – наприклад, критерій напруженості праці людини на виробництві. В розрахунок повинні прийматися всі необхідні обмеження, наприклад на шорсткість обробленої поверхні;

3) завдання багатокритеріальної оптимізації при розгляді досить великих і складних систем, якою є технологічна система за участю людини,  можуть бути вирішені із залученням ефективних математичних  методів,  сучасних програмних засобів і засобів обчислювальної техніки. Характер цих завдань такий, що вони можуть вирішуватися лише в режимі діалогу людини з ЕОМ, причому повинен застосовуватися сучасний персональний комп'ютер.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалася відповідно до перспективного плану науково-дослідних робіт Донбаської державної машинобудівної академії в рамках програми ДКНТ України «Ресурсозберігаючі технології» відповідно до Державної науково-технічної програми Міністерства освіти і науки України по напряму 4 «Екологічно чиста енергетика і ресурсозберігаючі технології: стратегія експлуатації металорізальних верстатів на основі конструктивних і технологічних методів» (№ 0198U009089); тем: «Розробка високоефективних технологічних систем для створення і реалізації високих технологій виготовлення ріжучих інструментів» (№ 0100U001547); «Зниження енерговитрат обробки деталей в умовах складних динамічних процесів різання на унікальних верстатах важкого машинобудування» (№ 0109U002670). Робота виконувалася також в рамках держбюджетної теми «Технічні рішення по підвищенню рівня автоматизації технологічної підготовки виробництва» (№ 0104U004410) і науково-дослідної роботи із ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» «Розробка і впровадження системи агрегатно-модульного інструменту, рекомендацій по раціональній експлуатації і сервісному обслуговуванню» (2001–2002 рр.).

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – підвищення ефективності токарної обробки деталей на середніх верстатах шляхом вибору оптимального варіанту конструкції різця, режимів різання і регламентів обслуговування технологічної системи на основі сучасної методології вирішення оптимізаційних завдань.

Для досягнення цієї мети сформульовані наступні завдання досліджень:

1. Отримати і проаналізувати вихідні залежності для багатокритеріальної оптимізації параметрів людино-машинної технологічної системи для різних умов механообробки на середніх токарних верстатах.

2. Встановити взаємозв'язки між режимами обробки і стійкістю різців з механічним кріпленням багатогранних пластин при точінні на середніх верстатах.

3. Здійснити вибір представницького сімейства критеріїв для багатокритеріальної оптимізації параметрів технологічної системи.

4. Розробити методику вибору типу конструкції інструменту з урахуванням необхідних умов виробництва.

5. Отримати оптимальні режими з використанням системи розроблених критеріїв і обмежень для конкретних виробничих умов.

6. Здійснити перевірку отриманих технічних рішень і впровадити результати теоретичних і експериментальних досліджень в промисловість.

Об'єкт дослідження – процес різання на середніх токарних верстатах (найбільший діаметр оброблюваного виробу над станиною   мм) різцями з механічним кріпленням багатогранних пластин.

Предмет дослідження – ефективність процесу різання на середніх токарних верстатах,  який характеризується вибором типу конструкції інструменту, режимами обробки і конструктивними параметрами різців.

Методи дослідження. Теоретичні методи, які базуються на наукових положеннях теорії різання, теорії ймовірностей і математичної статистики. В роботі використовувалися методи математичного моделювання і оптимізації. Достовірність отриманих результатів підтверджується попаданням теоретично розрахованих величин у 95% довірчий інтервал.

Наукова новизна роботи полягає в наступному:

1. Розроблено систему цільових функцій і обмежень для багатопараметричної оптимізації процесу різання на середніх верстатах, що враховує конструктивні особливості різців зі змінними багатогранними пластинами й режими різання.

2. На основі вивчення стійкості інструмента при великих і середніх подачах, а також ймовірності руйнування в реальних виробничих умовах, уперше отримана уточнена модель стійкості інструмента, що враховує діапазон використовуваних швидкостей.

3. На основі методів багатокритеріальної оптимізації розроблена методика одночасного вибору параметрів різців і режимів різання, що враховує умови виробництва.

4. Проведені дослідження дозволили науково обґрунтовано вирішити завдання вибору типу конструкції інструмента з урахуванням вимог виробництва.

Практичне значення отриманих результатів:

1. Розроблено рекомендації з режимів різання й вибору конструкцій різців для середніх токарних верстатів. Ці рекомендації впроваджені на ВАТ НВП «Оснастка», ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод».

2. Розроблено гібридний метод експертизи стосовно до різального інструменту, а також алгоритм системи підтримки прийняття рішень при металообробці на базі результатів багатокритеріальної оптимізації й відповідні програми для ПЭОМ.

3. Результати досліджень увійшли в монографію «Теорія проектування інструмента і її інформаційне забезпечення: маркетинг, кваліметрія, надійність і оптимізація» і використовуються в навчальному процесі Донбаської державної машинобудівної академії при виконанні магістерських і дипломних робіт.

Особистий внесок здобувача:

 - запропонований гібридний метод групової експертної оцінки вагомостей і значень критеріїв оптимальності стосовно до різального інструменту;

-  встановлені нові моделі стійкості, що враховують нелінійний характер її залежності від елементів режиму різання, а також залежності показника відносної стійкості від діапазону швидкостей різання;

- розроблена система оптимізації технологічних систем «МКО-ТСЛ 2», що використовує оригінальний підхід до математичної процедури багатокритеріальної оптимізації, що відрізняється розвиненим інтерфейсом і новими процедурами прийняття рішень;

- розроблений алгоритм ухвалення рішення в багатокритеріальних задачах механообробки на середніх токарних верстатах, що включає побудову діаграм змінних, пошук по цільовій точці в просторі критеріїв, пошук по опорній точці в просторі аргументів;

- розроблені рекомендації з вибору деяких параметрів різців для середніх токарних верстатів, що базуються на аналізі значимості критеріїв і їхніх часткових мінімумів з  поступкою.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідалися на: VIII-й науково – технічній конференції «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах», 31 травня – 3 червня 2001 р., м. Хмельницький; V, VII, VIII міжнародних науково-технічних конференціях «Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку» 2007, 2009, 2010 р., м. Краматорськ; 10-й міжнародній науково-технічній конференції «Машинобудування й техносфера  XXI століття», 8-14 вересня 2003 р., м. Севастополь; Всеукраїнській науково-технічній конференції «Сучасні напрямки й перспективи розвитку технологій обробки й устаткування в машинобудуванні». «Механообробка. Севастополь – 2010», 17-21 травня 2010 р., м. Севастополь. У повному обсязі  робота доповідалася й одержала позитивні відгуки на наукових семінарах у Донбаській державній машинобудівній академії і Севастопольському національному технічному університеті.

Публікації. За результатами досліджень було опубліковано 9 основних робіт, з яких 8 опубліковані у виданнях, рекомендованих ВАК України. П'ять статей підготовлено одноосібно, 4 статті – в співавторстві.

Структура й обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, шести глав, загальних виводів, списку використаних джерел з 139 найменувань і 4 додатків. Основний текст викладений на 131 сторінках, містить 51 рисунок і 24 таблиці. Загальний обсяг роботи становить 222 сторінки.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі дана загальна характеристика роботи, обґрунтована актуальність теми, визначені мета й завдання досліджень, викладені наукова новизна й практичне значення отриманих результатів.

У першому розділі проаналізовані літературні першоджерела по умовам експлуатації на середніх токарних верстатах, оптимізації процесу механообробки, методам багатокритеріальної оптимізації й вибору вихідних залежностей для вибору режимів різання й параметрів різального інструменту. Оптимізація процесу механічної обробки розглядається в значній кількості робіт. З аналізу літератури можна зробити висновок, що одержані в результаті багатокритеріальної оптимізації рішення не однозначні, у якості узагальненого критерію найчастіше використовується адитивна згортка, що не зовсім коректно враховує внесок окремого критерію в узагальнений критерій при виробничій ситуації, що змінюється. Вимагає вдосконалення питання багатокритеріальної оптимізації для випадку чорнового й напівчистового зовнішнього поздовжнього точіння на середніх верстатах ( мм), не розглядається гнучка методика врахування вагомості різних критеріїв оптимальності з урахуванням вимог конкретної виробничої ситуації.

На основі проведеного аналізу сформульовані задачі досліджень для досягнення мети, яка викладена раніше.

У другому розділі наведені етапи роботи й викладені методологія і методики досліджень. Основними вихідними даними для оптимізації деяких параметрів різців (розмірів пластинки, висоти державки) і режимів різання були результати виробничих спостережень і виробничих випробувань. Вибір виробничих досліджень, а не лабораторних, пояснюється наступними обставинами: необхідністю обліку всієї сукупності факторів, що діють на виробництві, частина яких має випадковий характер; труднощами здійснення лабораторного експерименту у зв'язку з великими розмірами заготівок, великими перетинами зрізу й звідси – значними матеріальними витратами.

Дослідження проводилися на ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод». Були використані дані, раніше отримані Галузевою лабораторією ДДМА. Обробка велася на верстатах мод. 165 ( мм, обробка деталей масою до 5000 кг, довжиною до 2520 мм) і мод 1А64 ( мм). Матеріалом, що оброблювався, були вугленеві та леговані сталі (сталь 45, 40Х, 55Х і інші, НВ190–240), сталь для прокатних валків (90ХНМФ) і теплостійка сталь (36Х2М2МФА, 38Х3МФА, 40Х2Н2МА й інші, НВ 280–320). Здійснювалася як чорнова, так і напівчистова обробка з вимогою забезпечення певної чистоти оброблюваної поверхні. Обробка відбувалася по корці й без, із глибиною різання до 17 мм, подачею 0,2–1,5 мм/об, швидкістю різання 40–180 м/хв. У якості інструменту використовувалися різці з висотою державки до 50 мм, напайні й зі змінними багатогранними пластинами (ЗБП) різних конструкцій. Використовувалися тверді сплави ТТ7К12, Т5К10, Т14К8, Т15К6, а також сплави з різними зносостійкими покриттями, після зміцнюючої обробки (віброабразивної обробки – ВО) і їх сполучень (наприклад: Т5К10+В+(ТiCr)N).

Була висунута гіпотеза, що відповідно до концепції багатокритеріальності для розглянутих верстатів не можна буде рекомендувати один тип конструкції різця. Конструкції різців із ЗБП були обрані на основі раніше виконаних робіт НТЦ «Інструмент» і розглядалися як представники певних груп конструкцій. Порівнювалися наступні типи збірних різців із ЗБП (рис. 1): конструкція № 2 (а.с. № 994133); конструкція № 3 (а.с. № 1144784); конструкція № 4 (а.с. № 1201064); конструкція № 5 (а.с. № 1201064 і № 1000100); конструкція № 6 (а.с. № 1232384); конструкція № 7 (із кріпленням пластини прихватом, з бічним вилученням). У якості базової розглядалася конструкція № 2 і токарний прямий  різець із напаяною твердосплавною пластиною 2100-0833 ГОСТ 18878-73 (конструкція № 1).

 

Рис. 1. Конструкції різців зі змінною багатогранною пластиною

 

У роботі методика багатокритеріальної оптимізації для вибору інструмента й режимів різання розглядається для рішення двох завдань:

1. Загальне завдання. Вирішується питання про розробку нормативів режимів різання, типової технології, покупці або проектуванні системи інструментів для певної групи устаткування, одержання вихідних даних для САПР ТП.

2. Ситуаційне завдання. Вирішується питання про обробку конкретної деталі на даному верстаті з урахуванням виробничої ситуації: строків поставки, наявності інструмента. Передбачається надалі для ПЕОМ, встановленого безпосередньо на верстаті або впровадженого в АРМ майстра.

Спочатку розглядалися етапи рішення загального завдання, яким відповідають етапи дисертаційної роботи. Передбачено наступну послідовність досліджень:

1 етап. Визначення представницького сімейства критеріїв оптимальності і їх вагомостей.

2 етап. Одержання моделей вихідних функцій для оптимізації.


3 етап. Вивчення цільових функцій і їх мінімумів.

4 етап. Вивчення множини ефективних рішень (множини Парето).

5 етап. Вивчення впливу умов обробки й умов виробництва на ефективні рішення.

6 етап. Вивчення впливу моделей цільових функцій на ефективні рішення.

На етапі 1 вербально описуються можливі виробничі ситуації. Для них за допомогою експертів встановлюються критерії оптимальності  і визначається їх вагомість . Для рішення цього завдання використовувалася експертна оцінка. На етапі 2, залучаючи банк статистичних даних, одержували моделі вихідних функцій. Для цього використовувався  метод множинної регресії. Велике значення для оцінки ефективності рішень мають властивості об'єкта, вимірювані часом: час безвідмовної роботи і його середній показник – стійкість Т, ресурс – доля поломок q, час відновлення технологічної системи  і інші. Тому як вихідні функції вибрали показники надійності. На етапі 3 одержали загальне уявлення про границі зміни оптимальних значень критеріїв, а на етапі 4 вивчалася внутрішня область зони компромісу – множини ефективних рішень (МЕР). 5 етап полягав в розширенні досліджуваного поля рішень і встановлення залежності МЕР від значень вектору–постійної , що складається з великої кількості факторів, що характеризують технологічний об'єкт і умови функціонування ТС. Аналізувати велику кількість МЕР, особливо у випадку їхнього перетинання, важко. Тому зручно вивчати вплив виробничої ситуації, умов обробки на деякі ефективні фіксовані рішення, тобто рішення, що займають певне, заздалегідь обумовлене, місце на МЕР. Це часткові мінімуми, згортки. Особі, що приймає рішення, пропонуються рекомендації, пов'язані з вагомістю критеріїв. Залежно від умов функціонування технологічних систем моделі можуть змінюватися. Тому на етапі 6 вивчалося, як впливає модель на положення множини ефективних рішень, а також значення ефективних фіксованих рішень. Для рішення задачі багатокритеріальної оптимізації процесу механообробки для конкретної виробничої ситуації був запропонований алгоритм.

У третьому розділі  виконувався вибір представницького сімейства критеріїв (ПСК) оптимальності різального інструменту й технологічної системи в цілому. Аналіз сімейства критеріїв проводився теоретичний (за допомогою теорії інформації) і за допомогою експертної оцінки. Теоретичний аналіз дозволив визначити оптимальну кількість критеріїв. Для проведення експертизи були визначені критерії нульового рівня, які використовувалися для визначення якісного состава ПСК. Це наступні критерії:  повноти; мінімальності; операціональності; можливості вимірювання; автономної інформативності; економічності. Для того, щоб знайти прийнятний критерій оцінки експертних методів для різального інструменту й провести з його допомогою порівняння методів, які часто використовуються при рішенні практичних завдань, були розглянуті й проаналізовані наступні методи: ранжування, пряма оцінка в балах, метод парних порівнянь, метод Черчмена–Акофа. Аналіз отриманих результатів дозволив запропонувати метод експертної оцінки (рис. 2).

Для подальшого використання в багатокритеріальній оптимізації параметрів технологічної системи з використанням удосконаленого методу були проведені
ек
спертизи, що відбивають вплив різних умов виробництва, цілей роботи і її об'єкта на зміну вагомостей критеріїв оптимальності.

Рис. 2. Запропонований алгоритм оцінки вагомості критеріїв оптимальності

За результатами прийнято наступні групи критеріїв і функціональних обмежень: 1) для умов чорнової обробки й звичайної вартості заготівок – витрати (А), продуктивність (), напруженість праці (), витрати твердого сплаву () і витрата комплектів інструмента (); 2) для умов чистової обробки автоматизованого виробництва й високої вартості заготівок – до перших трьох критеріїв (А, , ) додається вимога надійності процесу () і обмеження на чистоту обробки (). Критерій «витрати» повинен включати різний набір статей витрат залежно від виробничої ситуації.

У четвертому розділі  розглянуті найбільш важливі показники надійності різців, моделі яких є вихідними для багатокритеріальної оптимізації: період стійкості інструмента Т, імовірність руйнування q, коефіцієнт варіації стійкості . Особливістю досліджень було проведення їх у реальних виробничих умовах, широкий діапазон зміни змінних. У зв'язку з викладеним вище була зроблена спроба використання традиційної моделі стійкості, але з вивченням впливу різних факторів на коефіцієнт відносної стійкості . Для зручності використовувався відомий у теорії різання показник  – показник відносної швидкості. Тому що різання здійснювалося на верстатах із  мм, стійкість різців з особливо великими подачами (s = 2,0–3,0 мм/об) не розглядалася, не приймалися також до уваги результати спостережень над обробкою загартованих (НВ > 290..320) сталей, жароміцних сталей і сплавів, які відносно рідко обробляються на заводах важкого машинобудування. Це дало можливість не розглядати залежність T=f(v) з максимумом. На основі виробничих досліджень  було встановлено, що зі збільшенням діапазону розглянутих подач при різанні конструкційних і теплостійких сталей залежність T=f(v) повертається з відповідним зменшенням показника відносної швидкості (рис. 3, графіки 1, 2 і 3 для конструкційної сталі й 4, 5 для теплостійкої сталі).

Різальна частина різця при чорновій обробці сталі з великими перетинами зрізу піддається складним і інтенсивним впливам механічних і теплових навантажень. Як показали ще дослідження Н. А. Лапіна й В. Ю. Кацнельсона, у результаті істотної зміни співвідношення цих навантажень залежно від умов різання змінюється фізичний характер і топографія зношування. Мають місце абразивне зношування, адгезія, контактні руйнування й пластичні деформації.

Був проведений аналіз розподілу максимальної величини зношування по головній задній поверхні  залежно від величини подачі. Результати наступні: при невеликих подачах (s = 0,5–0,7 мм/об) діапазон розсіювання  становить 0,13–1,0 мм, середнє значення 0,44 мм, стандартне відхилення 0,488, розподіл наближається до нормального. Зі збільшенням подачі до s = 0,9–1,2 мм/об характер розподілу максимальної величини зношування міняється: діапазон розсіювання й середнє значення збільшуються (0,2–2,2 мм і 1,1 мм відповідно). При такому розсіюванні встановити певний критерій затуплення по задній поверхні складно. Під час експлуатаційних спостережень за характером зношування була складена таблиця з характеристиками. Для виявлення взаємозв'язку між цими характеристиками був використаний метод факторного аналізу. Було показано, що при токарній обробці на верстатах із мм із відносно великими перетинами зрізу існують 4 види топографії зношування, причому для кожного з них має місце сполучення декількох переважаючих осередків зношування, що вимагає певних заходів щодо підвищення ефективності обробки.

Залежність імовірності руйнування різального інструменту від ряду факторів є не менш важливою вихідною функцією для багатокритеріальної оптимізації, ніж період стійкості інструмента. У роботі вивчалася величина ймовірності руйнування q. Тому що розглядається досить невеликий діапазон  (800–1000 мм), то з урахуванням даних практики, більша увага була приділена не розміру верстата, а розміру різця. На досліджуваних верстатах частіше використовуються різці  з висотою державки H = 40–50 мм, але можливо й використання різців з висотою державки 32 і 63 мм. Розміри заготівки й припуски є заданими, тому їх вплив стосовно до завдань багатокритеріальної оптимізації не розглядався. Не бралися до уваги також величини діаметра описаної окружності ЗБП і довжини сторони квадрата 4-гранної пластини, тому що в заданих умовах їх вплив менше, ніж вплив товщини пластини. Для виявлення взаємного попарного впливу параметрів, що оптимізуються, були побудовані квадратичні моделі залежності частки поломок від подачі s і товщини пластини h, від швидкості різання v і подачі s, від швидкості різання v і висоти державки Н.

У попередніх розділах була висунута й частково обґрунтована гіпотеза, що відповідно до концепції багатокритеріальності для розглянутих верстатів необхідно рекомендувати не один, а кілька типів конструкцій, що відповідають різним виробничим ситуаціям. Випробуванням піддавалися 6 різних конструкцій збірних різців із ЗБП  (див. рис. 1) і один різець із напаяною твердосплавною пластиною.

Загальний статистичний аналіз результатів показав, що найбільша середня стійкість у різця № 2: =9,6 хв, але розкид значень стійкості для нього найбільший: 3,5–26,5 хв. Різець № 2 також працював з меншими значеннями подачі (0,81-1,12 мм/об), ніж інші конструкції (1,12–1,6 мм/об). Найбільші середні стійкості (6,9 і 6,8 хв) при найменших значеннях стандартних відхилень  у різців № 3 і 7. Аналіз співвідношення кількості зношених різців і тих, що відмовили внаслідок поломки, показав, що найменший відсоток поломок у різців № 3 (6,33%) і № 7 (5,38%). Таким чином, для подальшої роботи з оптимізації й вибору конструкцій різців для різних виробничих ситуацій, були залишені наступні різці: № 2 для напівчистового й №№ 3, 7 для чорнового точіння.

При переході до системного математичного опису функціонування різального інструменту й всієї технологічної системи виявляється все більша роль стабільності технологічного процесу. При обробці на автоматизованих верстатах, чистовій обробці великих відповідальних деталей, коли зняття різця до кінця проходу небажано,
і в деяких інших випадках, стабільність обробки, або більш вузько – ступінь розсі
ювання періоду стійкості інструмента, ступінь розсіювання показників чистоти поверхні, важливі самі по собі. У всіх випадках – як при чорновий, так і при чистовій обробці, значне розсіювання збільшує час відновлення, витрати інструмента й, в остаточному підсумку, витрати на обробку.

У роботі як показник стабільності обробки прийнятий коефіцієнт варіації стійкості .

Був розглянутий взаємозв'язок коефіцієнта варіації стійкості з іншими показниками (рис. 4).

Рис. 4. Взаємозв'язок коефіцієнта варіації стійкості з іншими функціями

При точінні в тяжких умовах більшість факторів діють на коефіцієнт варіації стійкості через імовірність руйнування: між  і q існує майже прямопропорційна залежність. Однак, багато факторів одночасно діють на  безпосередньо. До них відносяться: матеріал ріжучого леза й конструкція інструмента, матеріал заготівки й стан її поверхневого шару. З ростом твердості оброблюваного матеріалу збільшується q, у зв'язку із чим зростає й . Крім того, має місце розсіювання властивостей матеріалу заготівки, яке діє безпосередньо. При переході від напайного інструмента до інструмента із ЗБП q може збільшуватися, а може й зменшуватися у зв'язку зі зміною міцності, але незалежно від цього  зменшується у зв'язку з підвищенням якості ріжучої пластини й однорідності її властивостей. Зазначений прямий вплив на  врахувати у функціях важко. Прогнозований вплив основних факторів на коефіцієнт варіації стійкості був представлений рівнянням:

.

У п'ятому розділі розглядаються результати багатокритеріальної оптимізації конструктивних параметрів різців і режимів різання при точінні на середніх верстатах. Було показано, що оптимізація можлива, тому що функції, що описують критерії, опуклі по відповідної змінним для реального діапазону зміни, використовуваного при розрахунках і екстремум у більшості випадків існує.

На основі випробувань, описаних у розділах 2 і 4, вивчалася ефективність трьох типів конструкцій інструмента: конструкції № 2, 3, 7; а також для порівняння бралася конструкція № 1  - токарний прямий  різець із пластиною твердого сплаву, напаяною уздовж передньої поверхні. Розглядалася обробка сталі по корці із глибиною різання 10–15 мм. Основний твердий сплав Т5К10. Маса змінних багатогранних пластин для важких умов різання звичайно буває більше, ніж маса напайних пластин. Однак значний ріст продуктивності приводить до того, що витрата твердого сплаву для згаданих пластин на 1 м2 обробленої поверхні виходить істотно менше. Так, при переході від напайного різця до різця типу № 7 і типу № 3 відповідно маса зросла в 1,68 і 1,45 рази, а питома витрата (абсолютний мінімум критерію) знизився в 1,33 і 3,63 рази. Раціональні для практики сполучення параметрів обробки звичайно відповідають області компромісу між значеннями критеріїв оптимальності. У зв'язку із цим визначалися Парето–оптимальні варіанти обробки для зазначених конструкцій різців. Множини ефективних рішень у просторі розглянутих критеріїв показані на рис. 5.

а)

б)

Рис. 5. Множини ефективних рішень у просторі критеріїв:

а) приведених витрат A, напруженості праці  і витрати твердого сплаву;

б) приведених витрат А, штучного часу  і напруженості праці .

На рис. 6 показаний перетин множини Парето  площиною 2-х критеріїв: приведених витрат А и продуктивності процесу різання . Встановлено, що оптимальна товщина пластини в більшості випадків відповідає найбільшому значенню для ряду товщин, які можуть бути використані для різців даної конструкції.

Рис. 6.  Перетин множини Парето  площиною критеріїв штучного часу и цехових витрат на обробку 1 м2 поверхні деталі

   1 – різець типу 7, сплав Т5К10;

   2 – різець типу 7, сплав Т5К10+ВО+(TiCr)N;

   3 – різець типу 3, сплав Т5К10;

   4 – різець типу Г, сплав Т5К10

Це пов'язане з тією обставиною, що ріст товщини приводить до збільшення міцності й відповідному поліпшенню всіх критеріїв, включаючи питому витрату
твердого сплаву. Тому що найкращий результат при випробуваннях різців з різними зносостікими покриттями й зміцнюючою обробкою пластин показав варіант Т5К10+В+(TiCr)N, для нього визначені критерії оптимальності в  порівнянні зі стандартною квадратною пластиною Т5К10.

Різець конструкції № 7, що має пластину з багатокомпонентним покриттям, забезпечує кращий результат по витратах, ніж різець конструкції № 3 із пластиною без покриття. Спільне застосування нових конструкцій інструмента й кращих покриттів забезпечує зниження штучного часу й витрат приблизно в 2 рази, а питомої витрати інструмента – в 5 разів. Однак, у цьому випадку, у зв'язку з існуючим ростом режимів різання (наприклад, подачі – з 0,7 до 1,0 мм/об) стандартна форма передньої поверхні не може бути використана.

Крім того, стандартні канавки не є досить універсальними – вони забезпечують ефективне дроблення стружки у вузькому діапазоні режимів різання. Це вимагає розробки нових ріжучих пластин. Неоднозначним є відповідь на питання: чи краще різець № 7 із зміцнюючою обробкою й зносостійкими покриттям пластини або різець типу № 3. Необхідно множину ефективних рішень розділити плоскістю L на зони D1 і D2 (див. рис. 6). Для випадку, коли виробничі завдання вимагають, щоб штучний час був 0,12-0,18 год/м2  і  задовольняються витратами на обробку 2,0–2,8 гр. од./м2, варто вибирати найбільш продуктивний різець № 3. Якщо потрібно, щоб витрати були 1,65–2,0, варто віддати перевагу більше економічному різцю № 7 із пластинами, що мають покриття. Зона D2 (різець № 7) є кращою й з погляду витрати інструменту. Наступні розрахунки показали, що вона краще й з погляду напруженості праці.

Таким чином, у тій зоні глибин різання, де можуть застосовуватися як різець № 3, так і № 7, в основному повинен використовуватися останній, а перший варто мати на робочому місці на випадок підвищених вимог до продуктивності праці (наприклад, при стислих строках поставки згідно контракту). Усередині зон D1 і D2 можна рухатися згідно вимог виробництва й відповідних змін вагомості критеріїв, змінюючи параметри різального інструменту й режиму різання.

Формальним однозначним показником для вибору остаточного рішення виступає мінімум з – поступкою, де  – % «погіршення» по одному критерію для «поліпшення» іншого.

У шостому розділі наведені розроблені рекомендації з вибору типу конструкції збірних різців і їх параметрів, описане впровадження результатів роботи.

На основі проведених досліджень були розроблені рекомендації з вибору типу конструкції збірних різців і деяких їхніх параметрів (товщини пластини, розмірів перетину державки різця), а також режимів різання при зовнішнім поздовжнім точінні на токарних верстатах із   мм. Особливістю рекомендацій є вибір критеріїв оптимальності залежно від виробничої ситуації. Як приклад у табл. 1 дані типи конструкцій різців, значення товщини пластини, подач і стійкостей інструмента при точінні по корці із глибиною різання 10 мм на верстатах з  мм. З таблиці видно, що для різних критеріїв раціональна величина подачі відрізняється приблизно в 2 рази, товщина пластини – в 2–3 рази, рекомендована стійкість – в 3–4 рази. На підставі проведених досліджень пропонується набір
моделей функцій для багатокритеріальної оптимізації, що включає як відомі зале
жності, так і розроблені й обґрунтовані в даній роботі (табл. 2, 3).

Таблиця 1

Деякі рекомендовані параметри, що залежать від критерію оптимальності

HB

Тип конструкції різця,

за критерієм

h, мм ,

за критерієм

s, мм/об,

за критерієм

Т, хв,

за критерієм

А

,

А

А

А

190

№ 7

№ 3

№ 2

12

12

4

4

1,3

1,6

0,55

0,6

40

25

80

90

210

10

12

4

4

1,1

1,5

0,55

0,6

240

9

12

4

4

1,0

1,4

0,55

0,6

270

9

12

4

4

0,9

1,3

0,45

0,55

300

8

12

4

4

0,85

1,3

0,45

0,45

Таблиця 2

Система функцій, використана для багатокритеріальної оптимізації режимів різання й параметрів інструмента на середніх токарних верстатах

Функція

Формула

Примітка

Частка поломок

Функціональне обмеження

0,3 < q < 0,75

Період стійкості

, де zv=1,6/( )0,6

Функціональне обмеження

20 < Т < 90

Показник стабільності обробки

Функціональне обмеження

0,3 <  < 0,7

Допоміжний час

Вихідна функція

Основний час

 

Вартість станко / години

 

Штучний час

Цільова функція

min

Витрата твердого сплаву

 

Приведені витрати

 

Напруженість праці

 

Таблиця 3

Система обмежень для багатокритеріальної оптимізації

Змінні, що оптимізуються

Використовувані константи

Подача

= 20 000

= 0,02

Швидкість різання

= 0,59

Товщина пластини

= 24

= 2,8

Висота державки

 = 2,25

 верстата

= 0,10

На ВАТ НВП «Оснастка» перевірені й прийняті до впровадження розроблені рекомендації з вибору типу конструкції збірних різців і їх конструктивних параметрів (товщини пластини, розмірів перетину державки різця), а також режимів різання при зовнішнім поздовжнім точінні на токарних верстатах із мм.

Результати експериментів у виробничих умовах показали, що завдяки врахуванню критерію оптимальності залежно від виробничої ситуації рекомендована стійкість може бути збільшена в 1,5 рази. Буде використана також методика вибору різального інструменту за допомогою розробленої системи експертної оцінки критеріїв і рішень при обробці різанням. Очікуваний річний економічний ефект становить 32,4 тис. грн.

Результати експериментів в умовах ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» показали, що рекомендована стійкість може бути збільшена в 1,4 рази, витрата твердого сплаву зменшена на 30%. Очікуваний річний економічний ефект становить 44,2 тис. грн. Результати роботи також використовуються в навчальному процесі Донбаської державної машинобудівної академії.

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ

У результаті виконаних досліджень вирішена важлива наукова та народно–господарська задача, що полягає в підвищенні ефективності обробки на середніх токарних верстатах за рахунок оптимізації конструктивних параметрів різців і режимів різання.

1. Для оптимізації технологічної системи і її елементів у певній виробничій ситуації із застосуванням теорії інформації рекомендується представницьке сімейство критеріїв оптимальності: приведені витрати (А), продуктивність (), напруженість праці (), витрата твердого сплаву () і витрата комплектів інструменту (), а також запропонована система правил, що використовує критерії нульового рівня.

2. Розвинено існуючу методику групової експертної оцінки стосовно до різального інструменту за рахунок гібридного методу, що дає найбільшу точність
ваг
омостей критеріїв оптимальності процесу механообробки на середніх токарних верстатах.

3. В результаті аналізу відмов різців показано, що при чорновій обробці великих деталей типу валів на середніх верстатах збільшується нерівномірність зношування зі створенням декількох осередків зношування, які спричиняють відмову інструмента, що збільшує розсіювання стійкості на 20 %.

4. В результаті теоретичних і експериментальних досліджень встановлені нові моделі стійкості, що враховують нелінійний характер її залежності від елементів режиму різання, а також залежності показника відносної стійкості від діапазону швидкостей різання і подач, що дозволило внести її до системи багатокритеріальної оптимізації процесу механічної обробки різцями з механічним кріпленням пластин.

5. Розроблено систему оптимізації технологічних систем «МКО-ТСЛ 2» і алгоритм ухвалення рішення в багатокритеріальних задачах механообробки, що використовує оригінальний підхід до математичної процедури багатокритеріальної оптимізації процесу механообробки, яка відрізняється розвиненим інтерфейсом і новими процедурами прийняття рішень, що дозволяють вивчати вплив виробничої ситуації, умов обробки на рішення, враховувати чинники, що характеризують різальний інструмент і умови функціонування технологічної системи.

6. Показано, що множина ефективних рішень для обробки на токарних верстатах з = 800–1000 мм може бути розділена на три зони: а) переважного значення продуктивності; б) переважного значення напруженості праці й витрати твердого сплаву; в) зону «сильного компромісу». Тип конструкції різця, товщина пластини h, подача s повинні вибиратися залежно від значимості критеріїв оптимальності для конкретної виробничої ситуації. Для зони а) № 3 (а.с. № 1144784), ріжучі пластини товщиною h більше 10 мм, подачі більше 1,1 мм/об, при стійкості менше 25 хвилин; для б) № 2  (а.с.  994133), h < 6 мм, s < 0,65 мм/об, при стійкості Т більше 90 хвилин; для в) № 7 (з механічним кріпленням пластини притиском, що входить в бічну виїмку пластини), h = 8–9 мм, s = 0,8–1,0 мм/об и Т = 40–60 хвилин.

7. Результати досліджень впроваджені на ВАТ НВП «Оснастка» з економічним ефектом 32,4 тис. грн. і ЗАТ «Новокраматорський машинобудівний завод» з економічним ефектом 44,2 тис. грн. Проведені виробничі випробування показали, що завдяки врахуванню критеріїв оптимальності залежно від виробничої ситуації стійкість, що рекомендується, може бути збільшена в 1,4 рази, витрата твердого сплаву зменшена на 30%. Результати роботи також упроваджені в учбовий процес кафедри металорізальних верстатів та інструментів Донбаської державної машинобудівної академії.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Основні положення дисертації опубліковані в наступних роботах:

  1.  Васильева Л. В. Выбор типа конструкции инструмента на основе многокритериальной оптимизации с учетом производственной ситуации / Л. В. Васильева // Надежность  инструмента и оптимизация технологических систем : сб. научн. трудов. Краматорск : ДГМА, 1999.Вып. 9.С. 8690.
  2.  Васильева Л. В. Влияние диапазона скорости на период стойкости / Л. В. Васильева // Надежность  инструмента и оптимизация технологических систем : сб. научн. трудов. Краматорск: ДГМА, 2000. – Вып. 10. – С. 2830.
  3.  Васильева Л. В. Анализ результатов многокритериальной оптимизации параметров технологических систем / Л. В. Васильева // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процессах : зб. наук. праць. Хмельницький, 2001.Вип. 8. – С. 491493.
  4.  Васильева Л. В. Анализ вероятности разрушений режущего инструмента / Л. В. Васильева // Перспективнi задачi iнженерної науки : зб. наук. праць.Днiпропетровськ : GAUDEAMUS, 2002. – Вип4. – С. 162165.
  5.  Васильева Л. В. Виды износа резца при  обработке конструкционной стали на крупных станках / Л. В. Васильева // Машиностроение и техносфера  XXI века : сборник трудов X международной научно-технической конференции : в 4 т. – Донецк : ДонНТУ, 2003. – Т. 1. – С. 140–144.
  6.  Мироненко Е. В. К определению весомости критериев при оптимизации выбора режущего инструмента и режимов резания / Е. В. Мироненко, Л. В. Васильева // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем : зб. наук. праць. – Краматорськ : ДДМА, 2004. – Вип. 16. – С. 159165. 
  7.  Мироненко Е. В. Исследование стойкости и прочности резцов / Е. В. Мироненко, Л. В. Васильева, В. М. Гах // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем : зб. наук. праць. – Краматорськ : ДДМА, 2007. – Вип. 21. – С. 7683. 
  8.  Васильева Л. В. Исследование критериев оптимальности процесса механообработки / Л. В. Васильева, Е. В. Мироненко // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем : зб. наук. праць. – Краматорськ: ДДМА, 2009. – Вип. 24. – С. 102105. 
  9.  Мироненко Е. В. Исследование влияния стабильности обработки на регламенты эксплуатации режущего инструмента при многокритериальной оптимизации / Е. В. Мироненко, Л. В. Васильева // Вісник СевНТУ : зб. наук. праць. – Севастополь, 2010. – Вип. 107. – С. 151154. 

У статтях у співавторстві автору належить:

[6]Запропонований засіб теоретичного визначення вагомостей критеріїв оптимальності. Проаналізовані методи експертної оцінки критеріїв оптимальності процесу механообробки і розроблений новий алгоритм, за яким проведені експертизи.

[7] – Проаналізовані результати виробничих досліджень та запропоновано методи вибору конструкцій інструментів.

[8] – Проаналізовані та запропоновані нові, раніш не використані цільові функції для багатокритеріальної оптимізації.

[9] – Проаналізовані та запропоновані нові, раніш не використані обмеження для багатокритеріальної оптимізації.

АНОТАЦІЯ

Васильєва Л.В. Підвищення ефективності обробки на середніх токарних верстатах за рахунок оптимізації конструктивних параметрів різців і режимів різання. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструменти. – Севастопольський національний технічний університет, Севастополь, 2010.

Дисертація присвячена вирішенню актуальної задачі, яка полягає в розробленні науково-практичних рекомендацій для підвищення ефективності процесу експлуатації різальних інструментів на середніх токарних верстатах за рахунок оптимізації конструктивних параметрів різців і режимів різання.

У роботі був виконаний вибір представницького сімейства критеріїв оптимальності різального інструменту й технологічної системи в цілому. Запропоновано методику проведення експертної оцінки критеріїв оптимальності. З використанням удосконаленого методу були проведені експертизи, що відбивають різні умови виробництва, цілі роботи і її об'єкта на зміну вагомостей критеріїв оптимальності. За результатами запропоновані групи критеріїв і функціональних обмежень.

Розглянуті найбільш важливі показники надійності різців, моделі яких є вихідними для багатокритеріальної оптимізації: період стійкості інструмента Т, імовірність руйнування q, коефіцієнт варіації стійкості . На основі вивчення стійкості інструмента при великих і середніх подачах, а також ймовірності руйнування в реальних виробничих умовах, отримана уточнена модель стійкості інструмента, що враховує діапазон використовуваних швидкостей.

Здійснена багатокритеріальна оптимізація одночасно параметрів інструменту і режимів різання, запропонована методика вибору типу конструкції різців на середніх токарних верстатах.

Результати дослідження впроваджені у виробництво та у навчальний процес.

Ключові слова: різальний інструмент, оптимізація процесу механообробки.

 

АННОТАЦИЯ

Васильева Л.В. Повышение эффективности обработки на средних токарных станках за счет оптимизации конструктивных параметров резцов и режимов резания. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.03.01 – Процессы механической обработки, станки и инструменты. – Севастопольский национальный технический университет, Севастополь, 2010.

Диссертация посвящена решению актуальной задачи, которая состоит в разработке научно–практических рекомендаций для повышения эффективности процесса эксплуатации режущих инструментов на средних токарных станках за счет оптимизации конструктивных параметров резцов и режимов резания.

Диссертация состоит из введения и шести разделов, выводов, приложений, списка использованной литературы.

В первом разделе проанализированы литературные первоисточники по условиям эксплуатации на средних токарных станках, оптимизации процесса механообработки, методам многокритериальной оптимизации и выбору исходных зависимостей для оптимизации режимов резания и параметров режущего инструмента. Сформулированы цель и задачи исследований.

Во втором разделе приведены этапы работы и изложены методология и методики исследований, описаны этапы работы. Приведен алгоритм для решения задачи многокритериальной оптимизации процесса механообработки для конкретной производственной ситуации.

В третьем разделе  производился выбор представительного семейства критериев оптимальности режущего инструмента и технологической системы в целом. Для дальнейшего использования в многокритериальной оптимизации параметров технологической системы с использованием усовершенствованного метода были проведены экспертизы, отражающие влияние различных условий производства, целей работы и ее объекта на изменение весомостей критериев оптимальности. Анализ полученных результатов позволил предложить метод экспертной оценки.

В четвертом разделе рассмотрены наиболее важные показатели надежности резцов, модели которых являются исходными для многокритериальной оптимизации: период стойкости инструмента, вероятность разрушения, коэффициент вариации стойкости. Особенностью исследований являлось проведение их в реальных производственных условиях, широкий диапазон изменения переменных.

В пятом разделе рассматриваются результаты многокритериальной оптимизации конструктивных параметров резцов и режимов резания при точении на средних станках на базе трех типов конструкций инструмента.

В шестом разделе приведены разработанные рекомендации по выбору типа конструкции сборных резцов и их параметров, полученные на основе проведенных исследований, описано внедрение результатов работы. Особенностью рекомендаций является учет критерия оптимальности в зависимости от производственной ситуации.

Результаты исследований внедрены в производство и учебный процесс.

Ключевые слова: режущий инструмент, оптимизация процесса механообработки.

SUMMARY

Vasylieva L. Increasing the efficiency of machining on medium-sized lathes due to the optimization of the design data of cutters and cutting modes. – Manuscript.

Thesis for the degree of Candidate of Technical Sciences, speciality 05. 03. 01 – Machining Processes, Machines and Tools, Sevastopol National Technical University, Sevastopol, 2010.

The thesis deals with solving the currently important problem which lies in the elaboration of scientific and practical recommendations for increasing the efficiency of the operation of machining tools on medium-sized lathes due to the optimization of the design data of cutters and cutting modes.

A representative family of the criteria of the optimality of machining tools and the technological system as a whole has been selected in the thesis. A method of the expert evaluation of the optimality criteria has been proposed. An examination using an improved method has been carried out, which reflects various production conditions, the work’s
objectives and its subject, and the change of the magnitude of the optimality criteria. As a r
esult, groups of criteria and functional restrictions have been proposed.

The most important reliability indices of the cutter models which serve as the basis for multi-criteria optimization have been examined, these are: tool life T, destruction probability q, life variation coefficient . After studying the tool life at large and medium feeds, as well as the destruction probability in real production conditions, a more precise tool life model has been obtained which takes the range of speeds used into account.

A multi-criteria optimization of tool parameters and, simultaneously, cutting modes has been implemented, a method of selecting the cutter design type for medium-sized lathes has been proposed.

The results of the research have been introduced into production and the teaching process.

Keywords: machining tool, optimization of the machining process.


Підп. до друку 15.09.2010.  Формат 60 х 84/16.

Папір офсетний.  Ум. друк. арк. 1,16.  Обл.-вид. арк. 0,9.

Тираж 100 прим.  Зам. № 321.

Донбаська державна машинобудівна академія

84313, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, 72.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до Державного реєстру

серія ДК №1633 від 24.12.2003


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

49104. Проектирование информационных систем 723.5 KB
  Информация об управляющей компании Цель компании ЛОИС помочь предприятиям в повышении эффективности бизнеса и качества предоставляемых услуг за счёт применения информационных систем разработанных компанией. Информация об управляющей компании Управляющая компания оказывает услуги доверительного управления клиентам. Компания совершает операции с собственными активами и также предоставляет оперативную отчётность о состоянии собственных активов компании акционерам и руководству компании.
49105. Прогнозирование результатов спортсменов 486 KB
  Работа над проектом Для решения поставленной задачи будем использовать персептрон основанный на нейронной сети с 14ю входами с 1 выходным и с одним скрытым слоем. Одна из наиболее привлекательных для пользователя сторон нейросетевой технологии обеспечившая ей нынешнюю всеобщую популярность отсутствие необходимости в детальном программировании процесса решения задачи; возможность решения даже тех задач для которых отсутствуют алгоритмы решения; возможность адаптации к условиям функционирования обучения и переобучения....
49107. Ревизия (аудит) расчетов с депонентами, по претензиям, по возмещению материального ущерба, с разными дебиторами и кредиторами 103.25 KB
  Дебиторская задолженность - сумма долгов, причитающихся объединению, предприятию, организации, учреждению от юридических или физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними. Кредиторская задолженность - денежные средства предприятия, организации или учреждения, подлежащие уплате соответствующим юридическим или физическим лицам.
49108. Дослідження соціалізації дітей дошкільного віку 361.5 KB
  Пошук основних особистісних та середовищних детермінант, що визначають ті проблеми, з якими стикаються діти дошкільного віку, а також основні підходи щодо процесу соціалізації та адаптації, є актуальним завданням в сучасних умовах трансформації освіти України.
49109. Архитектура и системы команд микропроцессора К580. Достоинства и недостатки ассемблера 119.5 KB
  Недостатки ассемблера ВВЕДЕНИЕ Достоинства ассемблера Обеспечение максимального использования специфических возможностей конкретной платформы что позволяет создавать более эффективные программы с меньшими затратами ресурсов. АНАЛИЗ ЗАДАЧИ И РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА В результате выполнения программы мы должны получить в регистре В значение равное 0. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ ПРОГРАММЫ Для реализации поставленной задачи нужно запомнить входные данные В программе осуществляется последовательное увеличение содержимого ячейки 6000h на 1 путем...
49110. Загрузить в ячейку памяти с адресом 6000h число 100 и уменьшать его на единицу, пока результат не станет равен нулю 146.5 KB
  Именно языки программирования высокого уровня и их наследники в основном используются в настоящее время в индустрии информационных технологий. Однако, языки ассемблера сохраняют свою нишу, обуславливаемую их уникальными преимуществами в части эффективности и возможности полного использования специфических средств конкретной платформы.
49111. Вычесть содержимое ячейки памяти с адресом 6001H из содержимого ячейки памяти с адресом 6000Н. Занести результат в ячейку памяти с адресом 6002H, если результат положительный, иначе — в ячейку 6003Н 433 KB
  Директивы ассемблера позволяют включать в программу блоки данных (описанные явно или считанные из файла); повторить определённый фрагмент указанное число раз; компилировать фрагмент по условию; задавать адрес исполнения фрагмента, менять значения меток в процессе компиляции; использовать макроопределения с параметрами и др.