65551

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автореферат

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Тому одним із найважливіших завдань які стоять перед кожним з них зокрема та перед економікою країни в цілому є підвищення рівня інвестиційної привабливості. Особливої гостроти проблема підвищення інвестиційної привабливості набуває в сільському господарстві яке значно відстало...

Украинкский

2014-07-31

223 KB

4 чел.

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Вовк Мирослава Василівна

            УДК  631.164.23

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

                                              

Львів – 2010


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Львівському національному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор

Липчук Василь Васильович,

Львівський національний аграрний університет,

завідувач кафедри статистики та аналізу.

Офіційні опоненти:   доктор економічних наук, професор

Школа Ігор Миколайович,

Чернівецький торгово-економічний інститут Київського національного торгово-економічного університету,

завідувач кафедри міжнародної економіки;

кандидат економічних наук

Галецька Тетяна Іванівна,

Національний університет “Острозька академія”,

старший викладач кафедри економічної теорії.

Захист відбудеться 21 грудня 2010 р. о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 36.814.02  у Львівському національному аграрному університеті за адресою: 80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1, ЛНАУ, головний корпус, ауд. 309.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського національного аграрного університету за адресою: 80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1.

Автореферат розісланий “19” листопада 2010 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                   І.Б. Яців


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Інвестиційна привабливість є інтегральною характеристикою окремих підприємств – об’єктів майбутнього інвестування – з позицій перспективності їх розвитку, розширення параметрів виробництва і збуту продукції, зміцнення позиції на ринку, ефективності використання активів та їх ліквідності, стану платоспроможності та фінансової стійкості, що в цілому може забезпечити відповідний рівень конкурентоспроможності суб’єкта господарювання. Тому одним із найважливіших завдань, які стоять перед кожним з них зокрема та перед економікою країни в цілому є підвищення рівня інвестиційної привабливості.

Особливої гостроти проблема підвищення інвестиційної привабливості набуває в сільському господарстві, яке значно відстало в технічному та технологічному розвитку, має низку особливостей, що зумовлюють необхідність прискорення інвестиційних процесів: незадовільний стан матеріально-технічної бази, її невідповідність рівню науково-технічного прогресу, нестабільність ринку агропродовольчої продукції, фінансові проблеми підприємств, низька рентабельність виробництва та окупність інвестицій. Більшість підприємств агропромислового комплексу залишаються економічно відсталими через низькі закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію, несформовану ринкову інфраструктуру, високі процентні ставки за кредити, недостатню державну підтримку сільськогосподарських виробників. Серйозним бар’єром для інвесторів, які бажають вкладати кошти в аграрний сектор, є недосконале вітчизняне законодавство.

В економічній літературі проблема інвестиційної привабливості розглядається досить широко, хоча немає однозначних підходів щодо визначення як самого поняття, так і системи критеріїв та показників його оцінки, а відповідно й достатньо обґрунтованих шляхів її поліпшення. Питання інвестиційної діяльності широко висвітлені в працях таких економістів, як І. А. Бланк, А. С. Музиченко, Г. В. Козаченко, Т. В. Майорова, А. А. Пересада, С. К. Реверчук, Ф. В. Федоренко, А. В. Ковальов, Д. М. Череваньов, А. Б. Гончаров, О. І. Гуторов, Б. І. Пшик, О. М. Ястремська, В. М. Хобта, В. П. Савчук та інші. Стосовно аграрної сфери ці проблеми знайшли відображення в працях П. Т. Саблука, П. С. Березівського, В. В. Липчука, Г. В. Черевка, Ю. Е. Губені, М. І. Кісіля, І. М. Школи, Т. І. Галецької та інших авторів. Однак здебільшого проблема інвестиційної привабливості розглядається на рівні країни, регіону чи галузі. Привабливість же самих підприємств, зокрема сільськогосподарських, досліджена недостатньо.

В умовах удосконалення  ринкових відносин,  членства України в СОТ вирішення завдання підвищення інвестиційної привабливості набуває особливого значення, оскільки необхідно визначити, чи може конкретне сільськогосподарське підприємство розглядатися як об’єкт інвестиційних інтересів, які особливості обраного підприємства як об’єкта інвестування, які види інвестиційних ризиків можуть заважати процесу інвестування, яких видів інвестицій потребує конкретне підприємство і наскільки воно є привабливим для потенційного інвестора. Саме така актуальність і зумовила вибір теми, мету й завдання дисертаційного дослідження.

Зв'язок  роботи  з  науковими  програмами,  планами,  темами. Дисертаційне дослідження є складовою частиною бюджетної наукової теми економічного факультету Львівського національного аграрного університету на 2006-2010 рр. “Розробка організаційно-економічного механізму підвищення соціально-економічної ефективності функціонування агропромислового комплексу Західного регіону ” (номер державної реєстрації 0106U002073). Роль автора у виконанні науково-дослідної роботи полягає в дослідженні теоретико-методологічних засад інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств Львівської області та формулюванні пропозицій з підвищення  рівня цієї привабливості.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є теоретичне обґрунтування, оцінка та розробка концептуальних основ і практичних рекомендацій щодо підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств.

Для досягнення мети у процесі дослідження вирішувались такі завдання:

 •  з’ясування теоретичної суті інвестиційної привабливості та особливостей її визначення для сільськогосподарських підприємств;
 •  розробка методологічних підходів щодо оцінки інвестиційної привабливості;
 •  проведення поглибленого аналізу діяльності аграрних підприємств з метою оцінки прибутковості, термінів повернення інвестованих коштів та мінімізації інвестиційних ризиків;
 •  здійснення оцінки зовнішніх і внутрішніх чинників інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств;
 •  формування та обґрунтування умов інвестиційної привабливості аграрних підприємств, розробка концептуальних основ її підвищення.

Об’єктом дослідження є сукупність умов, що формують рівень інвестиційної привабливості сільськогосподарських  підприємств Львівської області.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних та практичних аспектів підвищення інвестиційної привабливості аграрних підприємств.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дисертаційного дослідження є положення економічної теорії, діалектичний метод пізнання, праці економістів з питань інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств та залучення інвестицій в аграрну галузь. Для розв’язання поставлених у дисертаційній роботі завдань  використовувались методи: аналогії – для оцінки досвіду інвестування, результатів реалізації успішних інвестиційних  об’єктів та перспективності їх існування; порівняння – для зіставлення обсягів доходів та витрат при оцінці інвестиційної привабливості підприємств. В аналітичних дослідженнях застосовано методи рейтингової оцінки, системного аналізу, статистичні методи для встановлення закономірностей динаміки обсягів інвестицій та відповідних залежностей. Для обґрунтування умов підвищення і вдосконалення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств застосовано метод бальної оцінки.

Інформаційною базою досліджень є законодавчі та нормативні акти, дані Державного комітету статистики України, Головного управління статистики у Львівській області, Головного управління агропромислового розвитку Львівської області, первинного бухгалтерського обліку та статистичної звітності, річні звіти сільськогосподарських підприємств, довідкова література, особисті спостереження автора.

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі  проведено дослідження інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств, умов залучення інвестицій, чинників та шляхів підвищення рівня інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств, що дозволило отримати низку теоретичних і практичних результатів.

Вони складають наукову новизну, яка полягає в наступному:

вперше:

 •  розроблено математичну модель оцінки інвестиційної привабливості  сільськогосподарського підприємства, особливістю якої є  отримання об’єктивної оцінки  вартості інвестиційного капіталу з урахуванням структури формування затрат на продукцію, а також використанням методики дисконтування грошових потоків, адаптовану до сільськогосподарського виробництва;

доповнено:

 •  такі поняття, як “інвестиційний клімат” та “інвестиційна привабливість”, категорією “інвестиційна ситуація”, яка виступає елементом ефективності інвестиційної привабливості підприємства, визначає рівень інвестиційної привабливості на певний момент часу, нерозривно пов’язана з таким елементом функціонування підприємства, як менеджмент;
 •  сутність алгоритму інвестиційної привабливості підприємства протягом його життєвого циклу показниками господарювання на окремих стадіях життєвого циклу підприємства, які характеризують його інвестиційну привабливість;
 •  зміст етапів здійснення інвестиційного процесу сільськогосподарських підприємств уточненням мети етапів, їх характеристики та очікуваних результатів з урахуванням  внутрішніх чинників на кожному етапі інвестування;
 •  значення інтелектуального капіталу в сільському господарстві, зокрема, уточнено вплив рівня освіти керівників і спеціалістів на формування інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств;

удосконалено:

- методичні підходи до оцінки рівня інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств шляхом поєднання основних фінансових показників, рівня землезабезпеченості підприємств та обсягів зовнішніх і внутрішніх інвестицій в конкретні підприємства районів за бально-рейтинговою шкалою, а також враховано вплив чинників зовнішнього середовища на формування інвестиційної привабливості окремих сільськогосподарських підприємств;

 набули подальшого розвитку:

 •  питання формування відносин “інвестор – сільськогосподарське підприємство”, які охоплюють як спільні інтереси, так і конфліктні ситуації;
 •  пропозиції щодо державного регулювання інвестування аграрного сектору шляхом інституційного забезпечення реформ, удосконалення фінансово-кредитного механізму.

Практичне значення одержаних результатів. Використання результатів дисертаційного дослідження у практичній діяльності сільськогосподарських підприємств дозволяє дати реальну оцінку стану інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств та обґрунтувати шляхи й методи її підвищення.

Положення та висновки дисертаційної роботи можуть бути використані для розробки комплексних регіональних програм підвищення рівня інвестиційної привабливості та інноваційно-інвестиційного розвитку сільськогосподарських підприємств. 

Результати дисертаційного дослідження, схвалені та використані для розробки й реалізації заходів щодо створення сприятливих умов для покращання інвестиційної привабливості у сільськогосподарських підприємствах Львівської області з урахуванням регіональних особливостей, структурно-галузевого розвитку, сформованості земельних відносин, фінансового-економічного стану підприємств та рівня розвитку сільськогосподарського виробництва, передані Головному управлінню агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації і використовуються у розробці стратегії розвитку сільського господарства області (довідка № 19-01/146  від 30.06.2010 р.), Управлінню агропромислового розвитку Буської районної державної адміністрації (довідка № 171 від 24.06.2010 р.), приватному підприємству “Агро Прогрес” Буського району Львівської області (довідка № 49 від 22.06.2010 р.).

Теоретичні розробки дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького під час проведення занять з дисциплін “Інвестиційний менеджмент”, “Інноваційний менеджмент” (довідка № 526-02 від 29.06.2010 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, виконаною відповідно до поставленої мети та завдань на основі опрацьованих літературних джерел та обробки статистичних даних. Результати наукових досліджень належать особисто автору. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у роботі використано лише ідеї та положення, отримані автором особисто.

Апробація результатів дослідження. Основні результати дисертаційного дослідження доповідались і були обговорені на Міжнародному науково-практичному форумі “Екологічні, економічні та технологічні аспекти використання земельних ресурсів” (Львів, 2007 р.), Науково-практичній конференції за міжнародною участю “Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій” (Львів, 2009 р.), Міжнародній науково-практичній конференції “Основні напрями інноваційного розвитку виробництва та переробки продукції АПК” (Луцьк, 2009 р.), Міжнародній науково-практичній конференції “Ринкові трансформації та економічний механізм підвищення ефективності підприємств аграрного сектору” (Харків, 2009 р.), Міжнародній науково-практичній конференції “Основні напрями інноваційного розвитку виробництва та переробки продукції АПК” (Львів – Мукачеве – В. Бакта, 2010 р.), а також щорічних звітних наукових конференціях викладачів та аспірантів Львівського національного аграрного університету за 2006−2009 рр.

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковані у 8 наукових працях, з них 5 – у наукових фахових виданнях, з яких 2 у співавторстві, 3 – у матеріалах науково-практичних конференцій.

Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена на 212 сторінках, з них 184 сторінки основного тексту. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків і списку використаних джерел, містить 38 таблиць, 20 рисунків, 5 додатків, бібліографічний список налічує 196 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, визначено його мету й завдання, відображено наукову новизну, теоретичне і практичне значення отриманих результатів, їх апробацію та можливості практичного застосування.

У першому розділі дисертаційної роботи – “Теоретичні та методичні основи підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств” – подано обґрунтування необхідності інноваційно-інвестиційного розвитку сільськогосподарського виробництва, розглянуто сутність інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств, особливості та проблеми залучення інвестицій у сільськогосподарські підприємства, методологічні основи визначення інвестиційної привабливості та її дослідження.

Економіка України сьогодні як ніколи потребує великого надходження інвестиційних ресурсів. Вони потрібні для підтримання та підвищення існуючих темпів розвитку як народного господарства в цілому, так і окремих господарюючих суб’єктів, до яких належать і сільськогосподарські підприємства. Саме поняття “інвестиції” чітко визначене в українському законодавстві й охоплює всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.

Вільні інвестиційні  кошти є обмеженими, а тому інвестори найчастіше схильні їх скеровувати лише в найефективніші і найперспективніші сфери господарювання. Їх розміщення тісно пов’язане з категорією  “інвестиційна привабливість”. В економічній літературі немає однозначного трактування цього поняття, методів її визначення та шляхів підвищення. Здебільшого інвестиційну привабливість розглядають як сукупність суб’єктивних і об’єктивних причин, що сприяють процесу інвестування. Проте під інвестиційною привабливістю підприємств доцільніше було б розуміти очікувану економічну й соціальну ефективність інвестування, вплив залучених інвестицій на розвиток підприємства, що базується на узгодженні  можливостей інвестора та підприємства-реципієнта для забезпечення досягнення цілей кожного з них: максимального прибутку за мінімального рівня ризику.

Доцільно розмежовувати інвестиційну привабливість регіону, галузі та окремого підприємства. Кожен із цих сегментів має окремий набір показників та різні підходи до їх визначення. Інвестиційна привабливість передусім визначається сприятливим інвестиційним кліматом у регіоні, галузі, а вже потім завершується визначенням інвестиційної привабливості об’єкта господарювання базового рівня – підприємства, де реалізуються конкретні проекти. Ситуація в галузі, регіоні чи державі в цілому є вирішальним чинником прийняття рішення стратегічним інвестором.

Як складова комплексної оцінки інвестиційної привабливості підприємства повинна враховуватися поточна стадія життєвого циклу підприємства. Адже відомо, що на певних стадіях життєвого циклу підприємство  характеризується різними показниками динаміки розвитку та ефективності господарювання. Тому саме від етапу розвитку,  на якому перебуває сільськогосподарське підприємство, значною мірою залежатимуть обсяг інвестицій, економічна й соціальна ефективність їх вкладення.

У самому понятті інвестиційної привабливості підприємства вже закладений процес необхідності залучення інвестицій. Однак інвестиції в даному випадку необхідно розглядати не тільки як вкладення коштів з метою отримання в майбутньому доходу, але одночасно і як спосіб залучення, розміщення та перерозподіл ресурсів на підприємстві.

Основні етапи процесу інвестування сільськогосподарського підприємства передбачають: вибір інвестиційної політики; безпосередньо процес інвестування сільськогосподарського підприємства; етап порівняння поточних показників з прогнозними. Під час реалізації інвестиційних проектів у сільськогосподарських підприємствах, крім економічної вигоди, варто враховувати додаткові ефекти у вигляді отримання таких позитивних результатів, як стабільність у забезпеченні сільськогосподарською продукцією, вихід на нові ринки, досягнення соціального ефекту, підвищення споживчих властивостей сільськогосподарської продукції, покращання екологічного стану в галузі та інші.

Для оцінки інвестиційної ситуації недостатньо провести лише аналіз результатів соціально-економічного розвитку підприємства, серед яких найбільш вагомим є додатковий дохід від вкладення коштів, а й встановити ступінь ризику інвестора. Сільськогосподарським підприємствам крім загальнопоширених ризиків притаманні такі, як сезонність виробництва та неможливість прогнозування погодних чинників і впливів. Саме непередбачуваність погодних умов є однією з основних причин низької інвестиційної привабливості сільського господарства.

Інвестиційна привабливість проектів визначається сукупністю багатьох показників. Для оцінки інвестиційної привабливості українських сільськогосподарських підприємств необхідно використовувати такі методики, які дозволяють врахувати нестабільність внутрішньої економічної ситуації в Україні. Більшість методів оцінки як інвестиційної привабливості, так і ефективності самих інвестицій на підприємстві зорієнтована на короткостроковий період, а більшість інвесторів, як відомо, цікавить вкладення коштів на довгостроковий період експлуатації об’єкта.  Тому пропонується проводити оцінку інвестиційної привабливості за методом прогнозування й дисконтування грошових потоків, який базується на одному з основних принципів фінансової теорії: вартість активів дорівнює скоригованій поточній вартості грошових потоків. Застосування двох основних фінансових теорій – часової вартості грошей і взаємозв’язку рівня ризику з прибутковістю дає змогу визначити очікування інвестора як дисконтований вільний грошовий потік, що змінюється даним активом у майбутньому.

Системність і комплексність дослідження інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств вимагають вивчення інвестиційної привабливості на загальнонаціональному, регіональному, галузевому рівнях з деталізацією цього процесу на рівні конкретного підприємства.

У другому розділі дисертації – “Економічна оцінка рівня інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств” – досліджено регіональні особливості інвестиційного клімату, визначено взаємозв’язок  інвестиційного процесу з ефективністю господарювання в контексті інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств, проведено аналіз соціальної та економічної ефективності інвестицій сільськогосподарських підприємств, встановлено залежності між  інвестиціями в основний капітал сільського господарства та фондоозброєністю праці в галузі, фондооснащеністю галузі, між динамікою зростання інвестицій в основний капітал та рентабельністю аграрного виробництва.

Протягом останніх років Україна демонструє регрес майже в усіх світових інвестиційних рейтингах, що пов’язано насамперед зі світовою фінансовою кризою, яка спричинила зниження кредитоспроможності багатьох країн світу. Вагому роль у зниженні кредитоспроможності економіки України відіграла незрозуміла та нечітка кредитна й фінансова політика держави. 

З позитивної сторони характеризує привабливість сільського господарства Львівщини той факт, що протягом 2006−2008 років  рентабельність виробництва продукції в аграрних підприємствах області була значно вищою, ніж загалом у державі. Варто відзначити суттєве збільшення потоку інвестицій в основний капітал сільського господарства області (табл. 1). Підприємства галузі помітно наростили обсяги виробництва продукції.

Одним із ключових чинників формування інвестиційної привабливості є рівень інтелектуального капіталу в сільському господарстві. Проведений аналіз показав тісну залежність результатів у діяльності сільськогосподарських підприємств та залучення інвестицій в сільське господарство від рівня забезпеченості їх керівниками і спеціалістами з вищою освітою, який розглядається нами як один з основних показників інтелектуального капіталу підприємства.

Таблиця 1

Залежність основних показників діяльності сільськогосподарських підприємств Львівської області від обсягів інвестицій в основний капітал

Показник

2000 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2008 р., до, %

2000 р.

2007 р.

Інвестиції в основний капітал, млн грн

11,6

75,1

84,0

211,0

549,8

у 47,4 р. більше

260,6

у відсотках до загального в Україні

0,5

1,5

1,2

2,3

3,3

+2,8

+1,0

Основні засоби на кінець року, млн грн

3037,4

2405,0

2331,7

2275,8

2265,8

74,6

99,6

у відсотках до загального в Україні

3,5

5,1

4,9

4,5

4,0

+0,5

- 0,5

Обсяг валової продукції сільського господарства у порівнянних цінах 2005 року, млн грн

365,3

422,1

550,9

677,0

933,7

255,6

137,9

у відсотках до загального в Україні

1,4

1,2

1,5

1,9

2,0

+ 0,6

+ 0,1

Рентабельність сільськогосподарського виробництва, %

-18,2

7,9

22,6

34,0

24,0

+42,2

-10,0

відхилення (+; –) від середнього в Україні

-17,2

-1,1

+19,8

+18,4

+10,6

+27,8

-7,8

Оцінюючи інвестиційну привабливість сільськогосподарських підприємств, слід звернути увагу на розмір площі сільськогосподарських угідь, які є в їх користуванні. Варто зазначити, що у Львівській області серед 225 господарств, які звітують за формою №50-сг, переважають господарства з площею сільськогосподарських угідь понад 1000 га. Аналіз впливу розміру землекористування на показники ефективності виробництва показав, що із зростанням площ обробітку підвищується середня врожайність усіх сільськогосподарських культур. Це спричинено більшими можливостями господарств щодо формування оптимальної структури посівів, застосування ефективної сівозміни та використання інтенсивних технологій.

Менш однозначними є результати дослідження впливу розміру землекористування на показники технологічної ефективності тваринництва, де не простежується чіткої залежності, оскільки на продуктивність тварин площа сільськогосподарських угідь не має вирішального впливу.

Результати аналізу впливу розміру землекористування на показники рентабельності сільськогосподарського виробництва  як загалом, так і в розрізі основних галузей вказують, що найбільш ефективно працюють великі за розміром сільськогосподарських угідь господарства. Їм вдалось одержати позитивний рівень рентабельності у тваринництві, що не є характерним для цієї галузі, яка в більшості підприємств України є збитковою. Середні й малі за розміром землекористування господарства через брак власних коштів функціонують менш ефективно, відповідно є менш інвестиційно привабливими.

Отже, забезпеченість землею зараховуємо до основних чинників інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств. Менш однозначними є результати дослідження впливу розміру землекористування на показники технологічної ефективності тваринництва, де не прослідковується чітка тенденція, оскільки на продуктивність тварин площа сільськогосподарських угідь не має вирішального впливу.

Загалом кількість прибуткових сільськогосподарських підприємств у 2008 році збільшилась порівняно з 2007 роком на 24 одиниці, а кількість збиткових підприємств збільшилась на 7 одиниць відповідно. Сума одержаного прибутку у 2008 році була на 137999 тис. грн більшою порівняно з 2007 роком. Сума прибутків одного сільськогосподарського підприємства у 2007 році в середньому складає 2332,1  тис. грн, а вже у 2008 році –3169,1  тис. грн, що майже в 1,4 раза більше. Що ж до збиткових підприємств, то із збільшенням їх кількості у 2008 році збільшилась і сума збитків на 86098,1 тис. грн порівняно з попереднім роком і в 2008 році сума збитку на одне підприємство вже складає 931,4 тис. грн і перевищує цю суму у 2007 році майже в чотири рази.

Аналіз оцінки інвестиційної привабливості окремих господарств,  що здійснювався з використанням Методики інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій, затвердженої наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій, дозволив зробити висновок, що перспективи розвитку окремих сільськогосподарських формувань безпосередньо  залежать від ефективності господарювання, результатом чого є покращання фінансових результатів та інтенсивності інвестиційних процесів. За допомогою цієї методики проведено аналіз 18 господарств у 3 районах області, що дозволило зробити рейтинг цих аграрних формувань. Встановлено, що найвищу інвестиційну привабливість мають підприємства, які характеризуються високим рівнем платоспроможності та фінансової стійкості. Це дозволяє їм активно здійснювати капітальне інвестування, а з тим і підвищувати показники ефективності функціонування. Важливу роль відіграють і показники ділової активності та ліквідності. Таким чином, лише ефективне господарювання в поєднанні з виваженою кредитно-фінансовою політикою може забезпечити інвестиційну привабливість сільськогоподарських підприємств. Інша справа, що господарства із стабільним розвитком потребують не стільки інвесторів-учасників, скільки інвесторів-кредиторів, а тим, хто хоче брати безпосередню участь в аграрному виробництві на території області, простіше вкладати кошти там, де немає ефективно функціонуючих агроформувань.

Групування районів Львівської області за обсягом інвестицій в основний капітал сільського господарства з розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь та визначення впливу цього чинника на обсяг виробленої валової продукції показали, що з підвищенням рівня інвестування зростають технологічна ефективність та продуктивність праці в аграрних підприємствах (табл. 2).                                                                                 

Таблиця 2

Вплив обсягу інвестицій в основний капітал сільського господарства на показники ефективності виробництва в сільськогосподарських підприємствах Львівської області, 2008 р.

Показник

Група районів за обсягом інвестицій на 1 га сільськогосподарських угідь, грн

Разом та середнє в області

І – до 2124

ІІ  2125-4018

ІІІ – більше 4018

Кількість районів

12

3

3

18

Інвестиції в основний капітал сільського господарства з розрахунку на 1 га, грн

1025,54

2603,58

14090,00

2788,64

Середньомісячна заробітна плата в сільському господарстві, грн

832

1296

1344

977

Середній рівень безробіття в сільській місцевості, %

4,0

3,7

3,5

3,9

Виробництво валової продукції сільського господарства з розрахунку на:

одне підприємство*, тис. грн

3351,3

6536,1

6568,0

4242,0

1 га сільськогосподарських

угідь*, грн

4270

5883

8210

5049

 одного працівника*, тис. грн

92,0

159,6

165,7

113,0

*господарства, які звітують за формою №50-сг.

Інвестиційний процес у сільському господарстві Львівщини приносить також значний соціальний ефект. Так, зі зростанням обсягу інвестицій у розрахунку на 1 га з першої до третьої групи, зростає середня заробітна плата працівників аграрної галузі майже в 1,6 раза, при цьому рівень безробіття в сільській місцевості зменшується. Проте треба зазначити, що інвестиційні ресурси нерівномірно надходять до різних районів області, при тому у двох районах (Сколівському і Турківському) взагалі немає сільськогосподарських підприємств, тому інвестиції в основний капітал тут не здійснюють.

Протягом останніх років не було чіткої спрямованості інвестиційних коштів в якусь одну галузь сільського господарства. Так, у 2002−2006 роках спостерігалась тенденція нарощування потенціалу галузі тваринництва, зокрема птахівництва, у Пустомитівському, Самбірському, Дрогобицькому та Кам’янка-Бузькому районах, свинарства у Пустомитівському, Сокальському, Буському та Стрийському районах. У цей період індекси зростання валової продукції тваринництва були більшими, ніж аналогічні індекси в галузі рослинництва.

У галузі рослинництва спостерігалася активізація інвестиційної діяльності у 2005−2008 роках. Виділяються інвестиційні проекти, пов’язані з вирощуванням озимого ріпаку на біопаливо в Золочівському, Городоцькому та Буському районах. Ефективними виявилися проекти, пов’язані з інтенсифікацією вирощування зернових у Городоцькому та Пустомитівському районах, картоплі у Кам’янка-Бузькому, Пустомитівському та Сокальському районах, овочів у Стрийському, Сокальському, Кам’янка-Бузькому та Жидачівському районах Львівської області. Завдяки їх реалізації помітно збільшилося виробництво валової продукції рослинництва в сільськогосподарських підприємствах регіону.

Встановлено, що основними внутрішніми чинниками формування економічної ефективності інвестиційного процесу в сільському господарстві є фондоозброєність та фондооснащеність підприємств, продуктивність виробництва та рівень рентабельності.

У третьому розділі роботи – “Вдосконалення та управління інвестиційною привабливістю сільськогосподарських підприємств” – обґрунтовано створення передумов інвестиційної привабливості, розкрито організаційно-економічний механізм формування інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств, запропоновано шляхи державного забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки.

Процес інвестування може бути здійснений за умови узгодження інтересів інвестора і сільськогосподарського підприємства (рис.1). Інвестори здебільшого практикують вкладення короткострокових чи середньострокових інвестицій, тоді як підприємствам потрібна довгострокова співпраця, постійні капітальні інвестиції у виробництво. Відомо, що для інвестора найбажанішою є економічна вигода, тоді як прибутком для сільськогосподарських підприємств може бути і соціальний ефект: підтримка сільського населення, його працевлаштування, покращання добробуту на селі.

Ще одним каменем спотикання є земля. Для більшості інвесторів вона є чи не основним чинником інвестиційної привабливості. Але бачення цієї привабливості у різних сторін також різне. Для інвестора вона є основним чинником збагачення за мінімальних затрат. Метою  сільськогосподарського підприємства  щодо землі як чинника інвестиційної привабливості є не тільки збагачення від неї, а й збагачення її самої. Немалу роль у розвитку конфліктної ситуації відіграють і зовнішні чинники. Ці чинники у більшості випадків тільки сприяють розвитку конфліктної ситуації, а не згладжують її.

Інтереси інвестора

Спільні інтереси

Інтереси підприємства

Економічна вигода

Прибуток

Соціальний ефект

Короткострокове і середньострокове інвестування

Інвестиційні вкладення

Довгострокова співпраця

Своєчасна сплата відсотків

Відсотки від інвестування

Збільшення ціни акцій підприємства

Мінімальні вкладення

Виробництво

Реконструкція, модернізація, переоснащення

Форма власності та оренда

Земля

Сприяння підвищенню родючості ґрунтів, захисту довкілля

Зовнішні чинники конфлікту

Правово – регуляторні

Інфраструктурні

Фінансово-кредитні 

Державна підтримка

Рис. 1. Схема конфлікту інтересів “інвестор – сільськогосподарське підприємство”.

Україна має привабливий інвестиційний клімат за рахунок сприятливих соціальних, економічних та географічних характеристик. Основною умовою інвестиційної привабливості країни є наявність фізичних, людських, природних і науково-технічних чинників. Виняткове значення має чинник високої концентрації виробництва у формі великих сільськогосподарських підприємств. Зазначені чинники присутні і в аграрному секторі Львівської області.

У роботі розглянуто три підходи до визначення рівня інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств окремих районів Львівської області за допомогою ранжування. Вони базуються на визначенні інвестиційної привабливості за фінансовими показниками, розмірами землекористування та обсягом зовнішніх і внутрішніх інвестицій у сільськогосподарські підприємства.  Дані цього аналізу об’єднані в загальний рейтинг районів за інтегральним показником (табл. 3).

Аналіз показав, що найкращий мікроклімат для вкладання інвестицій у сільськогосподарські підприємства області створений у Буському, Пустомитівському, Золочівському, Жидачівському, Сокальському та Радехівському районах.

Таблиця 3

Загальний рейтинг районів Львівської області за рівнем привабливості сільськогосподарських підприємств

Райони

Загальний рейтинг за фінансовими показниками

Загальний рейтинг за розмірами землекори-стування

Загальний рейтинг за обсягом зовнішніх і внутрішніх інвестицій

Загальний рейтинг районів за інтегральним показником

Буський

1

5

3

1

Пустомитівський

2

2

6

2

Золочівський

4

3

4

3

Жидачівський

7

6

7

4

Сокальський

3

3

14

4

Радехівський

5

4

13

5

Стрийський

14

8

1

6

Бродівський

11

1

12

7

Кам'янка-Бузький

15

7

2

7

Перемишлянський

6

9

16

7

Дрогобицький

8

15

9

8

Жовківський

12

12

8

8

Миколаївський

9

10

15

9

Самбірський

17

13

5

10

Городоцький

13

14

11

11

Мостиський

12

11

18

12

Яворівський

16

15

10

12

Старосамбірський

10

16

17

13

Нами розроблено математичну модель (табл. 4) оцінки інвестиційної привабливості сільськогосподарського підприємства стосовно конкретних інвестиційних проектів, яка базується  на основі дисконтованих грошових потоків, виходячи з структури формування затрат на галузь рослинництва. Ця  модель стосується конкретного сільськогосподарського підприємства Буського району і враховує такі фактори:

стратегічні показники розвитку діяльності підприємства;

основні ризики;

прогнозований рух грошових коштів.

Метою моделі є отримання об’єктивної оцінки вартості інвестиційного капіталу, в основу розрахунку якої покладено механізм оцінки потенційних доходів та видатків підприємства, руху грошових коштів, дисконтованих грошових потоків, пов’язаних зі специфічними ризиками, та отримання об’єктивної оцінки вартості інвестиційного капіталу, його обсягу з перспективою розвитку  на п’ять років.


Таблиця 4 

Розрахунок вартості сільськогосподарського підприємства та привабливості інвестиції

Показник

Одиниця виміру

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

EBIT (операційний прибуток)

USD

39 831

50 339

64 768

79 640

94 971

+ знецінення

USD

72 920

72 920

72 920

72 920

72 920

- капітальні витрати

USD

(738 269)

-

-

-

-

- збільшення оборотного капіталу

USD

(83 239)

(1 977)

(1 704)

(1 774)

(1 847)

Підсумковий грошовий потік

USD

(708 758)

121 283

135 984

150 786

166 044

Risk-Free Rate (безризикова ставка)

%

10,00%

9,18%

8,43%

7,75%

7,11%

Market Risk Premium (премія ризику ринку)

%

6,00%

6,00%

6,00%

6,00%

6,00%

Equity Beta (ступінь мінливості дохідності капіталу)

1,5

1,5

1,5

1,4

1,4

Liquidity Risk Premium (безкоштовна  ризикова  норма)

%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

Вартість акціонерного капіталу

%

22,00%

21,08%

20,23%

19,44%

18,71%

Вартість боргу

%

15,0%

15,0%

15,0%

15,0%

15,0%

Debt/(Debt+Equity) (борг/до власного капіталу)

%

100,0%

100,0%

82,1%

64,6%

47,6%

Коефіцієнт  дисконтування (WACC)

0,870

0,756

0,652

0,559

0,478

Середньозважена вартість капіталу

15,0%

15,0%

15,9%

16,6%

16,9%

Часовий коефіцієнт дисконтування

Дисконтований грошовий потік

USD

(616 311)

91 707

88 691

84 364

79 441

Сума ДГП

USD

(128 973)

-

-

-

-

Знижене часове значення

USD

320 444

-

-

-

-

Вартість підприємства

USD

191 471

-

-

-

970550


Державне забезпечення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств пов’язане з регулюванням і підтримкою сільськогосподарського виробництва. Для підвищення рівня їх інвестиційної привабливості необхідні:

сприяння збільшенню доходів сільськогосподарських товаровиробників;

формування ефективної аграрної структурної і торгової політики;

захист інтересів вітчизняних товаровиробників;

забезпечення охорони та підвищення родючості ґрунтів, захисту довкілля;

розвиток соціальної сфери села, поліпшення умов життя на селі;

забезпечення подальшої трансформації і реструктуризації сільськогосподарського виробництва.

ВИСНОВКИ

1. Відродження інвестиційної активності в галузі сільського господарства дає поштовх для економічного розвитку регіонів країни, галузей, окремих підприємств, що потребують негайної й радикальної модернізації та оновлення. Саме до таких належать сільськогосподарські підприємства. У цій галузі попит на інвестиції значно перевищує їх пропозицію. Забезпечення стабільного розвитку інвестиційного процесу в сільськогосподарських підприємствах неможливе на основі використання застарілої техніки й технологій, за недосконалої організації виробництва й важких умов праці. Цей процес може розвиватися лише за умови інноваційного його наповнення, що забезпечить підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств.

2. Вкладаючи кошти у сільськогосподарське підприємство, інвестор оцінює інвестиційний клімат у галузі, інвестиційну ситуацію на підприємстві та його інвестиційну привабливість. Сам процес інвестування сільськогосподарських підприємств складається з трьох етапів: вибір інвестиційної політики; безпосередньо процес інвестування сільськогосподарського підприємства; етап порівняння поточних показників із прогнозними.

3. Найважливішими характеристиками та чинниками, що зумовлюють інвестиційну привабливість сільськогосподарських підприємств, є: географічне положення підприємства; наявність дорожньої мережі та наближеність підприємства до транспортних комунікацій; розміри землекористування; розвиток виробничої та соціальної інфраструктур; демографічна ситуація в регіоні; види продукції, що випускаються, їх обсяг, конкурентоспроможність та можливості диверсифікації діяльності; попит на внутрішньому ринку й експортні можливості; доступність сировини і матеріалів; кооперація з іншими підприємствами; виробничі потужності підприємства; характер технологій та наявність сучасного устаткування; екологічна безпека виробництва; місце підприємства в галузі та належна йому частка ринку; якісний і кількісний стан персоналу; система управління та його структура; рівень заробітної плати; форма власності тощо.

4. Високий рівень інвестиційної привабливості Львівської області був забезпечений такими чинниками: великою місткістю потенційного ринку; стратегічно вигідним розташуванням; розвинутою комунікаційною і транспортною інфраструктурою; розвинутою промисловістю, а також близькістю до Євросоюзу.

5. Доведено, що оцінку галузевої привабливості інвестори часто здійснюють на основі конкурентоспроможності галузі, яка характеризується збільшеннями темпів росту рентабельності виробництва, нарощуванням виробничих потужностей, збільшенням фондооснащеності та фондоозброєності праці в підприємствах, що дозволяє прийняти рішення стосовно доцільності вкладення інвестицій в аграрні підприємства. Аналіз основних економічних показників, які характеризують галузь, показав зростання обсягу виробництва валової продукції сільського господарства в аграрних підприємствах, помітне підвищення рентабельності виробництва, суттєве збільшення потоку інвестицій в основний капітал сільського господарства. Встановлено пряму залежність фінансових результатів від інтенсивності інвестиційних процесів в окремих сільськогосподарських підприємствах.

6. Інвестиційний процес у сільському господарстві Львівщини забезпечує значний соціальний ефект. Так, зі зростанням обсягу інвестицій зростає середня заробітна плата працівників аграрної галузі, зменшується рівень безробіття в сільській місцевості. Варто відзначити взаємозв’язок між інвестиціями в основний капітал сільського господарства та фондоозброєністю праці й фондооснащеністю галузі. Приріст інвестицій позитивно впливає на динаміку виробництва валової продукції сільського господарства в цілому й у розрізі окремих його галузей. Аналізуючи економічну ефективність інвестицій в сільське господарство, слід зазначити, що в районах, де стабільно відбувається інвестиційний процес, господарства демонструють позитивні фінансові результати діяльності.

7. Встановлено тісний зв’язок між рівнем землезабезпеченості районів області, фінансовими показниками та сумою зовнішніх і внутрішніх інвестицій. Визначивши за допомогою цих показників загальний рейтинг інвестиційної привабливості, ми отримали такі результати: райони області, сільськогосподарські підприємства в яких характеризуються найбільшими розмірами землекористування, мають найкращі показники господарювання і надходження внутрішніх і зовнішніх інвестицій, займають найвищі місця в загальному рейтингу інвестиційної привабливості. Тобто ми визначили райони області з найсприятливішим мікрокліматом для вкладання інвестицій.

8. Організаційно-економічний механізм інвестиційної привабливості слід розрізняти за такими рівнями: держави, регіону, галузі й у кінцевому результаті самого підприємства. Кожен із цих рівнів має свої чинники інвестиційної привабливості й організаційно-економічний механізм їх підвищення. Усі вони пов’язані між собою: позитивні характеристики на рівні держави позитивно позначаються як на галузі, так і на самому підприємстві, і навпаки.

9. Пропонується рівень інвестиційної привабливості сільськогосподарського підприємства стосовно конкретних інвестиційних проектів визначати за допомогою математичної моделі, в основу розрахунку якої покладено механізм оцінки потенційних доходів та видатків підприємства, руху грошових коштів та дисконтованих грошових потоків.

10. Державне забезпечення сприятливого інвестиційного клімату повинно базуватись на таких умовах: формуванні ефективної аграрної структурної і торгової політики; захисті інтересів вітчизняних товаровиробників сільськогосподарської продукції; забезпеченні захисту довкілля та вдосконалення екологічних норм виробництва сільськогосподарської продукції; розвитку соціальної сфери села, поліпшенні умов життя сільського населення, його працевлаштування та навчання, зниженні рівня сільської міграції; удосконаленні земельних відносин тощо.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях:

 1.  Вовк М. В. Методика визначення основних показників ефективності та ризиків інвестиційної привабливості підприємств / М. В. Вовк // Вісник Львівського державного аграрного університету: економіка АПК. – 2007. − № 14(1).− С. 139-144.
 2.  Вовк М. В. Значення людського фактора у формуванні інвестиційної привабливості підприємств / М. В. Вовк // Вісник Львівського державного аграрного університету: економіка АПК. – 2008. − № 15.  – С. 125-131.
 3.  Вовк М. В. Організаційно-економічний механізм формування інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств / М. В. Вовк // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. – 2009 р.− № 12. – С. 135-139.− Серія “Економіка АПК і природокористування”.
 4.  Вовк М. В. Підвищення інвестиційної привабливості регіону як результат ефективного управління агропромисловим виробництвом / М. В. Вовк, І. Б. Франчук, О. П. Токарчук // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. – 2010. – Т. 12, № 1 (43). – С. 584-589 (автором визначено основні чинники підвищення інвестиційної привабливості регіону).
 5.  Вовк М. В. Сучасні проблеми залучення інвестицій в аграрний сектор економіки / М. В. Вовк, І. Б. Франчук // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь : ТДАТУ, 2010.− Т. 11. − С. 489-492 (автором визначено основні проблеми господарювання аграрних підприємств, які гальмують процес залучення інвестицій).

Статті у матеріалах науково-практичних конференцій:

6. Вовк М. В. Ефективність використання земель в умовах реальних інвестицій / М. В. Вовк // Екологічні, економічні та технологічні аспекти використання земельних ресурсів : матеріали Міжнар. наук.-практ.  форуму, 19-21 вер. 2007 р. – Львів : ЛДАУ, 2007. – С. 116-120.

7. Вовк М. В. Інвестиції як засіб зміцнення матеріально-технічної бази аграрних підприємств / М. В. Вовк // Екологічні, економічні та технологічні аспекти ефективного використання матеріально-технічної бази АПК : матеріали Міжнар. наук.-практ. форуму, 17-18 вер.  2008 р. – Львів : ЛДАУ, 2008. – С. 125-131.

8. Вовк М. В. Державне регулювання інвестиційного клімату АПК в умовах глобалізації / М. В. Вовк, І. Б. Франчук // Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 3 квіт. 2009 р. – Львів : ЛРІДУНА, 2009.− Ч. 2. – С. 374-378 (автору належить аналіз основних аспектів державного регулювання інвестиційного клімату у сфері АПК).

АНОТАЦІЯ

Вовк М. В. Інвестиційна привабливість сільськогосподарських підприємств. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Львівський національний аграрний університет, Львів, 2010.

У дисертаційній роботі обґрунтовано та розроблено концептуальні основи і практичні рекомендації щодо підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств.

Проведено поглиблений аналіз діяльності сільськогосподарських підприємств з метою оцінки прибутковості, термінів повернення інвестованих коштів та мінімізації інвестиційних ризиків.

Уточнено етапи здійснення інвестиційного процесу сільськогосподарських підприємств у контексті їх інвестиційної привабливості, які охоплюють мету етапу, його характеристику та очікувані результати з урахуванням  внутрішніх чинників на кожному етапі інвестування.

Окреслено методичні підходи до оцінки рівня інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств шляхом поєднання основних фінансових показників з рівнем землезабезпеченості підприємств та сумою зовнішніх і внутрішніх інвестицій у конкретні сільськогосподарські підприємства районів  і оцінки цих результатів за бально-рейтинговою шкалою; методику оцінки інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств, яка показує залежність фінансових результатів від інтенсивності інвестиційних потоків, а також вплив обсягу інвестицій в основний капітал сільського господарства на показники соціальної ефективності.

Ключові слова: інвестиції, інновації, інвестиційна привабливість, інвестиційний клімат, сільськогосподарські підприємства, ефективність.


АННОТАЦИЯ

Вовк М. В. Инвестиционная привлекательность сельскохозяйственных предприятий. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). – Львовский национальный аграрный университет, Львов, 2010.

В диссертационной работе обоснованы и разработаны концептуальные основы и практические рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных предприятий.

Проведен углубленный анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий с целью оценки прибыльности, сроков возвращения инвестированных средств и минимизации инвестиционных рисков. Предложено дополнить такие понятия, как «инвестиционный климат» и «инвестиционная привлекательность»,  категорией «инвестиционная ситуация», которая выступает элементом методики эффективности инвестиционной привлекательности предприятия, определяет уровень инвестиционной привлекательности на данный момент времени, а также неразрывно связан с таким элементом функционирования предприятия как менеджмент. Уточнена сущность алгоритма инвестиционной привлекательности предприятия в течение его жизненного цикла.

Обосновано значение интеллектуального капитала в сельском хозяйстве и определено влияние уровня образования руководителей и специалистов на формирование инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных предприятий.

Очерчены методические подходы к оценке уровня инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных предприятий путем сочетания основных финансовых показателей с уровнем землеобеспечености предприятий и суммой внешних и внутренних инвестиций в конкретные предприятия районов, а также оценки этих результатов по бально-рейтинговой шкале.

Установлена прямая зависимость финансовых результатов от интенсивности инвестиционных процессов в отдельных сельскохозяйственных предприятиях, которая показывает зависимость финансовых результатов от интенсивности инвестиционных потоков, а также влияние объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства на показатели социальной эффективности (заработную плату в сельском хозяйстве и уровень безработицы). Необходимо отметить взаимосвязь между инвестициями в основной капитал сельского хозяйства и фондовооруженностью труда и фондооснащением отрасли. Прирост инвестиций положительно влияет на изменение производства валовой продукции сельского хозяйства в целом и по отдельных его отраслям. Анализируя экономическую эффективность инвестиций в сельское хозяйство, следует отметить, что в районах, где стабильно происходит инвестиционный процесс, хозяйства демонстрируют положительные финансовые результаты.

Доказано, что оценку отраслевой привлекательности инвесторы часто осуществляют на основе конкурентоспособности отрасли, что позволяет принять решение относительно целесообразности вложения инвестиций в аграрные предприятия. Анализ основных экономических показателей, которые характеризуют отрасль, показал рост объема производства валовой продукции сельского хозяйства в аграрных предприятиях, заметное повышение рентабельности производства, существенное увеличение потока инвестиций в основной капитал сельского хозяйства.

Получили дальнейшее развитие вопросы формирования отношений между инвестором и сельскохозяйственным предприятием, которые включают в себя как совместные интересы, так и конфликтные ситуации.

Предлагается уровень инвестиционной привлекательности сельскохозяйственного предприятия по конкретным инвестиционным проектам определять с помощью математической модели, которая базируется  на основе дисконтированных денежных потоков.

Ключевые слова: инвестиции, инновации, инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, сельскохозяйственные предприятия, эффективность.

ANNOTATION

Vovk M. V. Investment attractiveness of agricultural enterprises. − Manuscript.

Dissertation thesis for obtaining scientific degree of candidate of Economic Sciences in the speciality 08.00.04 - economy and management of enterprises (according to the kinds of economic activity). - Lviv National Agrarian University, Lviv, 2010.

Conceptual bases and practical recommendations for the increase of agricultural enterprises’ investment attractiveness have been grounded and developed in the present dissertation thesis.

Deep analysis of activity of agricultural enterprises has been conducted with the aim to assess profitability, invested funds payback periods and investment risks minimization.

Stages of implementation of the investment process of agricultural enterprises in the context of their investment attractiveness, embracing aim of the stage, its description and expected results, taking into consideration the internal factors at each stage of investment have been specified.

Methodical approaches to assessment of the level of investment attractiveness of agricultural enterprises have been defined by way of combination of major financial indices and the level of land availability of an enterprises and total number of internal and external investment in certain agricultural enterprises of the district and estimation of these results according to points and rating scale; method of assessment of investment attractiveness of agricultural enterprises, indicating dependency of financial results upon the intensity of investment flows, and effect of scope of investments in fixed capital of agricultural farm upon the indices of social efficiency have been also defined.

Key words: investments, innovations, investment attractiveness, investment environment, agricultural enterprises, efficiency.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72204. История управления качеством 61.5 KB
  Характерные особенности: Жесткий контроль качества изготовления продукции с использованием методов математической статистики; Внимание к процессу планирования по объемным и качественным показателям административный контроль за выполнением планов; совершенствование управления фирмой в целом.
72205. ПРЕДМЕТ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ. ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ АКУШЕРСКОЙ НАУКИ. ОРГАНИЗАЦИЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 203.5 KB
  В современном представлении акушерство и гинекологию следует рассматривать как науку о женщине. Наш предмет изучает физиологию и патологию женской половой системы, состояние и деятельность женских половых органов в нормальных и патологических условиях...
72206. История рекламы в России 39 KB
  Российская реклама в современном её понимании началась примерно в 1988-89г. И до 1991-92г. Это был хаотично образующийся рынок. Рынок рекламы как экономическое понятие возник в России в 1992г. Примерно к 1993г. Стали появляться подразделения, специализирующиеся в разных областях.
72207. Виды соединений. Резьбовые соединения. Геометрические параметры резьбы. Материалы резьбовых деталей, допускаемые напряжения 2.32 MB
  Детали, составляющие машину, связаны между собой. Связи могут быть подвижными (шарниры, подшипники, зацепления и др.) и неподвижными. Неподвижные связи называют соединениями. Соединения подразделяются на разъемные и неразъемные. Разъемные соединения позволяют разъединять детали без их повреждения.
72208. Порядок рассмотрения дел о налоговых и административных правонарушениях 156.5 KB
  Дела о налоговых правонарушениях выявленных в ходе иных мероприятий налогового контроля рассматриваются в порядке предусмотренном ст. При выявлении нарушений в ходе проведения налоговой проверки акт и материалы а также представленные проверяемым лицом письменные возражения по акту...
72209. Обжалование решения налогового органа, вынесенного по результатам налоговой проверки 103.5 KB
  Каждое лицо имеет право обжаловать акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц, если, по мнению этого лица, такие акты, действия или бездействие нарушают его права. Нормативные правовые акты налоговых органов могут быть обжалованы в порядке...
72210. Выездные налоговые проверки 120 KB
  Учебные и воспитательные цели: Определить планирование и подготовка выездных налоговых проверок Изучить порядок проведения выездных налоговых проверок Определить процессуальные действия в ходе проведения проверки Воспитать у слушателей потребность в комплексном применении...
72211. Методика проверки правильности исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость 261 KB
  Проверка объектов налогообложения При проверке объектов налогообложения необходимо учесть что объектом налогообложения НДС признаются следующие операции: реализация товаров работ услуг на территории РФ в том числе реализация предметов залога и передача товаров по соглашению...
72212. Методика проверки правильности исчисления и уплаты акцизов 101.5 KB
  Акцизы - это косвенный налог, включаемый в цену товара и оплачиваемый покупателями. Устанавливаются на высокорентабельную продукцию и товары, не относящиеся к товарам первой необходимости, а также социально вредные товары. Государство использует акцизы для регулирования...