65561

МЕТОДИКА ІНТЕРАКТИВОГО НАВЧАННЯ ГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Автореферат

Педагогика и дидактика

Входження системи вищої освіти України у Європейський освітній простір передбачає відповідні зміни у професійній підготовці фахівців, зокрема інженерних кадрів з високим рівнем інтелектуально-творчих здібностей.

Украинкский

2014-07-31

287 KB

9 чел.

PAGE  1


На
рисна геометрія

ЕЖИМ

РЕПЕТИТОРА

Інтерактивний

курс навчання

+

АКЗ – теорія  

(самоконтроль)

АКЗ – теорія  

(контроль)

АКЗ – практика

(контроль)

РЕЖИМ

РЕПЕТИТОРА

Інтерактивний

курс навчання

+

АКЗ ГР – практика  

(самоконтроль)

Модульно-контрольна робота

Контроль

Контроль

Теорія

Практика

Виконання  

завдань

в AutoCAD

Умовні позначення:

АКЗ – автоматизований контроль знань;

АКЗ-ГР – автоматизований контроль практичних навичок в графічному редакторі

Особиста

співбесіда

Лекції

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ

ЮСУПОВА Маргарита Федорівна

УДК 378.147:744

МЕТОДИКА ІНТЕРАКТИВОГО НАВЧАННЯ

ГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

13.00.02 – теорія та методика навчання (технічні дисципліни)

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора педагогічних наук

Київ – 2010


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному морському університеті, Міністерство освіти і науки України.

Науковий консультант  - доктор педагогічних наук, професор,

член-кореспондент АПН України

СИДОРЕНКО Віктор Костянтинович,

Національний університет біоресурсів і

природокористування України,

завідувач кафедри методики навчання.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор,

ДОРОШЕНКО Юрій Олександрович,

Державна академія житлово-комунального

господарства, проректор з наукової роботи;

доктор технічних наук, професор

ПИЛИПАКА Сергій Федорович,

Національний університет біоресурсів і

природокористування України,

завідувач кафедри нарисної геометрії,

комп’ютерної графіки та дизайну;

доктор педагогічних наук, доцент

ТОРУБАРА Олексій Миколайович,

Чернігівський національний педагогічний

Університет імені Т.Г.Шевченка,

Декан технологічного факультету.

Захист відбудеться 16 червня 2010 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д 26.452.04 в Інституті педагогіки АПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 52-Д.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці  Інституті педагогіки АПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 52-Д.

Автореферат розісланий 14 травня 2010 р.

В.о. вченого секретаря

спеціалізованої вченої ради       В.М. Оржеховська

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Входження системи вищої освіти України у Європейський освітній простір передбачає відповідні зміни у професійній підготовці фахівців, зокрема інженерних кадрів з високим рівнем інтелектуально-творчих здібностей. Одним із шляхів розв’язання поставленого завдання є індивідуалізація і диференціація навчальної діяльності у вищій школі.

Реальна практика свідчить, що в організації навчального процесу у вищих навчальних закладах особистісно-зорієнтовані підходи (індивідуалізація та диференціація) реалізуються епізодично, оскільки потребують подолання низки суперечностей, відповідної педагогічної майстерності викладачів, глибокого усвідомлення ними завдань, що стоять перед вищою школою тощо.

Суттєві можливості в розв’язанні цієї проблеми відкриваються з впровадженням у навчальний процес персональних комп’ютерів. Інформаційні технології створення, зберігання, оброблення інформації та її використання набувають значення визначального чинника функціонування і розвитку суспільства, засобу якісного підвищення ефективності управління всіма сферами матеріального і духовного виробництва. Використання у навчальному процесі персональних комп’ютерів не тільки сприяє активізації пізнавальної діяльності студентів (інтеграція образу, руху, звуку та тексту створює багате за своїми можливостями навчальне середовище), але й дозволяє, на відміну від більшості традиційних навчальних середовищ, управляти процесом навчання. Використання комп’ютерних засобів навчання дозволяє реалізувати ефективну взаємодію між суб’єктами навчального процесу, студентами і засобами навчання, забезпечити зворотний зв'язок, діалог, які неможливі в більшості традиційних систем навчання. Телекомунікаційна система, побудована з використанням комп’ютерної техніки, надає можливість для обміну інформацією без часових і просторових обмежень, забезпечення масового безперервного самонавчання.

Безперечні переваги використання персональних комп’ютерів у навчальному процесі мають місце тоді, коли необхідно замінити рутинну працю викладача, розглянути порівняно велику кількість варіантів тощо. Зазначене стосується, серед іншого, викладання у вищій школі графічних дисциплін. Використання персональних комп’ютерів необхідне вже на етапі вивчення курсу “Нарисна геометрія”, що є однією з базових дисциплін, теоретичною основою для вивчення інших графічних дисциплін, складовою інженерної освіти.

Використання комп’ютерних засобів навчання у навчальному процесі вищої школи стає більш ефективним, якщо реалізується в інтерактивному режимі. У даному випадку мова йде про діалог між студентом і персональним комп’ютером.

Потрібно зазначити, що використання комп’ютерних засобів у професійній графічній діяльності насамперед пов’язане із створенням системи автоматизованого проектування (САПР), яка, з’явившись як конкурент кульмана та олівця, нині переступила “креслярські” межі. Як результат, зазнав змін сам процес проектування. Конструктори дістали можливість, використовуючи комп’ютерні моделі проектованих деталей і виробів, проводити розрахунки на міцність, динамічний аналіз тощо.

Використання САПР дозволяє конструкторам направляти енергію на творчий процес, не відволікаючись на рутинні процедури. Можливості використання САПР стрімко розвиваються, чим досягається висока продуктивність проектних робіт, що дозволяє добиватися суттєвих переваг на ринку праці. Зазначене спонукає до впровадження САПР у навчальний процес вищих навчальних закладів, зокрема нової технології навчання графічним дисциплінам, реалізованої в системі AutoCAD.

Водночас аналіз свідчить про наявність суттєвих проблем методичного характеру у використанні в навчальному процесі вищих технічних навчальних закладів комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання графічних дисциплін. Насамперед програмний продукт AutoCAD розрахований на використання у виробничих умовах, а тому не адаптований для використання у навчальних цілях. Відсутня відповідь на запитання, у який спосіб студенти ефективно опановують графічні дисципліни: коли вони спочатку працюють з AutoCAD, а потім використовують його у процесі вивчення графічних дисциплін, чи коли опанування AutoCAD здійснюється в органічній єдності, паралельно з вивченням графічних дисциплін. Нез’ясованим є співвідношення монологічного і діалогічного режимів спілкування студентів з комп’ютерними засобами навчання у процесі вивчення графічних дисциплін із застосуванням програмного продукту AutoCAD.
У комп’ютерно-орієнтованому вивченні графічних дисциплін практично відсутнє використання інтерактивних методів навчання, що, безперечно, пояснюється відсутністю відповідних наукових досліджень і методичних розробок.

Зазначені проблеми серед іншого обумовлені суперечностями між:

 •  зростанням вимог до професійної діяльності інженерних кадрів та недостатнім рівнем графічної підготовленості студентів;
 •  зміною сутності проектно-конструкторської діяльності в умовах сучасного інформаційного суспільства та відсутністю досконалих комп’ютерно-орієнтованих дидактичних засобів графічної підготовки студентів;
 •  стрімким оновленням пріоритетів на ринку праці, обумовленим інформатизацією суспільства та рівнем компетентності учасників всіх сфер виробничої діяльності.

Потрібно зазначити, що окремі аспекти використання комп’ютерних засобів навчання у графічній підготовці студентів вищих технічних навчальних закладів досліджено, а їх результати успішно впроваджено у практику діяльності вищої школи. Зокрема, це:

 •  використання засобів комп’ютерної графіки (В. Ванін, О. Глазунова, Ю. Дорошенко, В. Михайленко, В. Найдиш, І.Нищак, А. Підкоритов, Г.Райковська, І. Скидан, А. Корнєєва, В. Ткаченко, Ю. М. Тормосов та інші);
 •  використання в навчальному процесі комп’ютерних технологій і створення на їхній базі систем дистанційного навчання у вищих навчальних закладах (В. Биков, І. Булах, В. Вичужанін, В. Глаголев, Р. Гуревич, Т. Гур’єва, В. Деркач, С. Доманова, Ю. Дорошенко, С. Зайцев, М. Кадемія, І. Кіслицька, А. Кривошеєв, В. Кухаренко, Ю. Машбиць, І. Мархель, Н. Морзе, В. Олійник, О. Полат, Н. Носов, С. Сисоєва, Н. Тверезовська, К. Томас та інші);
 •  формування графічних знань та умінь студентів у вищих навчальних закладах (В. Буринський, А. Верхола, В. Вітренко, Г. Е. Егоріна, О. Ботвінніков, В. Василенко, В. Васенко, Г. Гаврищак, В. Гервер, О. Джеджула, В. Жуков, В. Качнєв, О. Кабанова-Меллер, М. Козяр, С. Пилипака, М. Покровська, В. Сидоренко, Г. Райковська, В. Чепок, З. Шаповал, Г. Шаумян на інші);
 •  підходи до проектування педагогічних технологій у вищій школі (А. Алексюк, С. Архангельський, Ю. Бабанський, С. Батишев, А. Вербицький, О. Коберник, І. Мархель, Н. Тализіна та інші);
 •  активізація пізнавальної діяльності студентів (О. Гребенюк, А. Дьомін, В. Козаков, П. Лузан, М. Сметанський та інші).

Незважаючи на значну увагу вчених до проблеми використання комп’ютерних засобів у навчальному процесі вищого навчального закладу, вкрай актуальна проблема їхнього застосування в процесі графічної підготовки студентів дотепер не стала темою окремого дослідження.

Вивчення проблеми формування умінь і навичок у процесі навчання студентів технічних навчальних закладів графічним дисциплінам надає можливість виявити та розв’язати суперечності між зростанням обсягів знань, вмінь і навичок, необхідних сучасному фахівцеві, і недостатньою модернізацією існуючих форм і термінів підготовки студентів у цих навчальних закладах; новою структурою народного господарства, обумовленою інформатизацією суспільства та рівнем компетентності учасників ринку праці; світовими вимогами до системи дистанційного навчання й рівнем його розвитку в Україні.

Необхідність і можливість розв’язання наведених протиріч з урахуванням зазначених вище наукових здобутків зумовили вибір теми дисертаційного дослідження “Методика інтерактивного навчання графічних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження відповідає меті державної політики у галузі інформатизації українського суспільства. В Україні інформатизація суспільства набула статусу державної політики, починаючи з Указу Президента № 186/93 від 31.05.1993 р. “Про державну політику інформатизації України”. Конкретні плани дій з реалізації цього Указу знайшли відображення у постанові Кабінету Міністрів “Питання інформатизації” № 605 від 31.08.1994 р. та прийнятою у зв’язку з цією постановою “Концепції державної політики інформатизації України”.

Дисертаційне дослідження “Методика інтерактивного навчання графічних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах” є складовою частиною комплексної науково-дослідної теми, що виконується на кафедрі “Інженерна і комп’ютерна графіка” Одеського національного морського університету, спрямованої на розробку методичного забезпечення вивчення графічних дисциплін з використанням комп’ютерних засобів навчання. Тема дисертації затверджена Вченою радою Одеського національного морського університету (протокол № 3 від 01.11.2006 р.) та узгоджена Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології України (протокол № 3 від 20.03.2007 р.).

Мета і завдання дослідження. Мета дослідженнярозробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити комп’ютерно-орієнтовану методику інтерактивного навчання графічним дисциплінам студентів вищих технічних навчальних закладів.

Відповідно до мети дослідження було поставлено такі завдання:

 1.  Обґрунтувати необхідність переходу з традиційної системи навчання графічним дисциплінам у вищих технічних навчальних закладах на систему навчання, засновану на сучасних досягненнях в галузі інформаційних технологій.
 2.  Розкрити можливості використання САПР у навчанні графічних дисциплін студентів вищих технічних навчальних закладів.
 3.  Розробити методику використання AutoCAD у навчанні студентів графічним дисциплінам (на прикладі нарисної геометрії, креслення і комп’ютерної графіки).
 4.  Визначити і теоретично обґрунтувати методичні підходи до викладання графічних дисциплін в умовах інтерактивної системи навчання.
 5.  Розробити дидактичне забезпечення інтерактивного вивчення студентами вищих технічних навчальних закладів графічних дисциплін.
 6.  Експериментально перевірити методику інтерактивного навчання графічним дисциплінам у вищих технічних навчальних закладах.

Об’єктом дослідження є процес графічної підготовки студентів вищих технічних навчальних закладів.

Предмет дослідження – методика викладання графічних дисциплін в системі інтерактивного навчання.

Концепція дослідження включає три взаємопов’язаних концепти:

 1.  Методологічний концепт відображає взаємозв’язок і взаємодію різних підходів до вивчення проблеми графічної підготовки студентів інженерних спеціальностей: системний підхід розкриває цілісність ІСН, виявляє взаємодію її складових (мультимедіа-технології, автоматизований контроль теоретичних знань і практичних навичок, система AutoCAD, комплекс програмних продуктів), структуру організації навчання, яка зведена в єдину теоретичну основу; особистісто-діяльнісний підхід, що передбачає таку організацію діяльності майбутнього інженера, коли він усвідомлює себе як особистість, виявляє і розкриває свої можливості, здібності, виступає активним учасником різних видів діяльності, з метою формування системи знань і умінь.
 2.  Теоретичний концепт визначає систему дефініцій, без яких неможливе розуміння сутності явища, яке вивчається, специфічних цілей, завдань. Сутність ІСН полягає у використанні дидактичних можливостей комп’ютерних технологій в навчальному процесі навчання графічним дисциплін, що здійснює учбовий процес на рівні вимог, які потребує сучасне суспільство.
 3.  Технологічний концепт включає в себе як розробку, так і використання ІСН як динамічної системи навчання, розвитку, формування, контролю знань, умінь та навичок студентів.

Провідна ідея дослідження втілена в гіпотезі про те, що суттєвого підвищення ефективності у вивченні студентами вищих технічних навчальних закладів графічних дисциплін можна досягти шляхом запровадження комп’ютерно-орієнтованої інтерактивної системи навчання, яка передбачає: організацію інтенсивних взаємодій між студентом і комп’ютерним засобом навчання; інтерактивне вивчення відповідних навчальних курсів з паралельним опануванням системою автоматизованого проектування AutoCAD; автоматизований контроль теоретичних знань і практичних умінь студентів.

Методи дослідження. З метою визначення стану розробленості та теоретичного обґрунтування шляхів розв’язання проблеми навчання студентів вищих технічних навчальних закладів графічних дисциплін засобами інформаційних технологій використовувався комплекс загальнонаукових взаємодоповнюючих підходів та методів дослідження, зокрема:

теоретичних – вивчення концепцій побудови змісту та організації процесу навчання графічної підготовки у різних навчальних закладах з використанням комп’ютерних засобів навчання; вивчення відповідної психолого-педагогічної й методичної літератури; аналіз практичних робіт студентів;

емпіричних – дослідження результатів навчальної діяльності студентів, спостереження за динамікою формування просторової уяви, графічних знань і вмінь у студентів;

статистичних – з метою виявлення кількісних та якісних характеристик сформованості графічних знань і вмінь у майбутніх інженерів засобами інформаційних технологій.

Провідним на всіх етапах проведення дослідження був метод педагогічного експерименту (констатувальний, пошуковий і формувальний) із подальшим його аналізом та узагальненням, що дало можливість перевірити ефективність інтерактивної методики вивчення графічних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах.

Названі методи взаємно доповнювали один одного і забезпечили можливість комплексного пізнання предмета дослідження.

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота проводилася на базі Одеського національного морського університету, Криворізького технічного університету, ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. Усього дослідженнями було охоплено більше 700 студентів і 12 викладачів графічних дисциплін.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

вперше створено методику навчання графічним дисциплінам (на прикладі вивчення курсу “Нарисна геометрія”) студентів вищих технічних навчальних закладів на базі ІСН, яка включає: інтерактивний навчальний курс, створений з використанням мультимедіа технологій; автоматизований контроль теоретичних знань та практичних умінь з використанням графічного редактора та формуванням загальної відомості з наступним друкуванням результатів на папері; виконання графічних завдань з використанням автоматизованої системи проектування AutoCAD; досліджено вплив інтерактивної системи навчання графічних дисциплін на професійну підготовку майбутніх інженерів;

визначено специфіку застосування системи автоматизованого проектування у процесі навчання графічних дисциплін;

удосконалено методику перевірки рівня графічних знань та умінь студентів засобами інформаційних технологій;

конкретизовано підходи до оцінювання ефективності використання інформаційних технологій у процесі навчання графічних дисциплін;

дістали подальшого розвитку дослідження щодо забезпечення наступності у вивченні комп’ютерно-орієнтованого курсу “Нарисна геометрія” і навчальних дисциплін “Креслення” та “Комп’ютерна графіка”, а також дослідження впливу дидактично-орієнтованих комп’ютерних засобів навчання на інтелектуальний розвиток студентів.

Отримані об’єктивні наукові результати містять у своїй сукупності вирішення значної наукової проблеми – розробку комп’ютерно-орієнтованої методики інтерактивного навчання графічним дисциплінам студентів вищих технічних навчальних закладів.

Практичне значення дослідження полягає в розробці та впровадженні у навчальний процес вищих технічних навчальних закладів інтерактивної методики вивчення графічних дисциплін. Запровадження інтерактивної системи навчання (ІСН), яка включає в себе комп’ютерні засоби навчання з комплексом авторських програмних продуктів, дозволяє використовувати мультимедіа-технології на етапах вивчення теоретичного матеріалу графічних дисциплін, виконання графічних побудов, автоматизованого контролю теоретичних знань та практичних умінь студентів.

На основі результатів дослідження розроблено дидактичні та технічні засоби впровадження комп’ютерних технологій у процес навчання графічним дисциплінам. При кафедрі “Інженерна і комп’ютерна графіка” Одеського національного морського університету створено спеціалізований комп’ютерний клас для забезпечення підтримки навчання на всіх етапах пізнавального процесу відповідно до методики, заснованої на застосуванні сучасних інформаційних технологій.

Основні результати проведеного дослідження можуть бути використані як викладачами графічних дисциплін вищих технічних навчальних закладів, так і розробниками інтерактивних систем навчання з автоматизованим контролем знань і практичних умінь з інших навчальних дисциплін.

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в Одеському національному морському університеті (довідка № 699-к від 28.05.2009 р.), у Криворізькому технічному університеті (довідка № 179 від 22.03.2008 р.), в Державному вищому навчальному закладі “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” (довідка № 439 від 20.05.2009 р.), в Одеській національній морській академії (довідка № 230 від 13.04.2006 р.), в Одеському національному політехнічному університеті (довідка № 347 від 15.11.2006 р.), в Одеському морехідному училищі ім. О.І. Морінеско (довідка № 252/2007 від 16.05.2007 р.), в Полтавському національному педагогічному університеті ім. В. Г. Короленка (довідка № 1427/01–37/46 від 08.04.2010 р.).

Особистий внесок здобувача. Одержані автором результати є самостійним внеском у розробку методики графічної підготовки студентів вищих технічних навчальних закладів на базі ІСН. Ідеї, що належать співавторам публікацій, не використовувались в матеріалах дисертації. У наукових статтях та тезах доповідей, які були написані у співавторстві (В. Данчев, А. Підкоритов, О. Савельєва, А. Павлишко, В. Сидоренко, Л. Дюкре, Н. Ісмаїлова, І. Дуюн, С. Осіпов, А. Токарєв, Д. Нечаєва, В. Зелинский, В. Тюленєв, М. Стариков, Я. Савченко, А. Кундиловский), особистим внеском автора є матеріал, який стосується побудови моделей графічної діяльності та системи графічної підготовки студентів, розробки та обгрунтування методики вивчення графічних дисциплін. При створені інтерактивного курсу на прикладі дисципліни “Нарисна геометрія” спільно з спеціалістами інформаційно-обчислювального центру ОНМУ (В. Данчев, І. Дуюн) авторові належить розробка теоретичних засад, методичних основ ідеологіі його побудови.

Ідеї та думки, що належать співавторам публікацій, у дисертаційній роботі не використовувалися

Апробація результатів дослідження здійснювалась під час проведення дослідно-експериментальної роботи автора як викладача вищого навчального закладу і доповідалась на конференціях:

міжнародних: “Сучасні проблеми геометричного моделювання” (м. Мелітопіль, 2004, 2007); “Міжнародна конференція пам’яті проф. І.І. Мархеля” (м. Одеса, 2005); “Сучасні інформаційні і електронні технології” (м. Одеса, 2006); “Графіка ХХІ століття” (м. Севастополь, 2006, 2007);

всеукраїнських: “Нові інформаційні технології навчання в навчальних закладах України” (м. Одеса, 2003); “Підготовка фахівців у системі професійної освіти: проблеми, технології, перспективи” (м. Кривий Ріг, 2009).

Основні положення та висновки, сформульовані за результатами дисертаційного дослідження, обговорювалися на наукових семінарах кафедр філософії та інженерної і комп’ютерної графіки Одеського національного морського університету, кафедри трудового навчання і креслення Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (2002–2009 рр.).

Кандидатська дисертація на темуЗастосування нових інформаційних технологій в графічній підготовці студентів вищих навчальних закладів” захищена у 2002 році. Матеріали кандидатської дисертації у тексті докторської дисертації не використано.

Публікації. Зміст дисертації висвітлений у 44 публікаціях, серед яких
1 монографія, 3 навчальних посібники, 24 статті у фахових наукових виданнях,
10 статей в наукових збірках статей, 6 статей опубліковані в збірках матеріалів різного роду наукових форумів.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків до кожного розділу та загальних висновків, списку використаних джерел (364 найменування). Робота містить 133 рисунка. Повний обсяг дисертації –
420 сторінки, основний текст – 385 сторінки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, висвітлено ступінь її наукової розробленості, сформульовано мету і завдання дослідження, визначено теоретико-методологічні засади їх розв’язання, розкрито наукову новизну одержаних результатів, їх теоретичну та практичну значущість, а також форми апробації.

У першому розділі “Проектно-конструкторська діяльність і освіта з використанням комп’ютерних технологій” розкриваються сутність, умови формування і зміни в сучасному інформаційному суспільстві, що відображають найбільш загальні властивості творчої активності індивідів, захист їх інтелектуальної власності, авторських та інших прав, пов’язаних із застосуванням інформаційних технологій.

Наведено всебічний аналіз специфіки творчої інтелектуальної активності людини в сучасному інформаційному суспільстві в цілому і в педагогічному процесі зокрема. Розкривається сутність освіти як одного з головних факторів розвитку інформаційного суспільства на основі нової якості сучасної освіти і нового відношення до неї громадян, некомерційних організацій і промислових компаній. У цих умовах навчання розглядається як процес, що продовжується все життя. У різні його періоди і на різних рівнях майстерності фахівців суспільство в цілому надає необхідні можливості для продовження освіти.

У результаті формується інформаційне суспільство, в якому головною і визначальною фігурою стає професіонал, що володіє технікою обробки та зберігання інформації. На сьогодні бути освіченою людиною можна тільки добре володіючи інформаційними технологіями. Адже діяльність людей великою мірою залежить від їхньої поінформованості, здатності ефективно використовувати інформацію. Для вільної орієнтації в інформаційних потоках сучасний фахівець будь-якого профілю повинен вміти здобувати, обробляти і використовувати інформацію за допомогою комп’ютерів та сучасних засобів зв’язку. Інформацію розглядають як стратегічний ресурс суспільства, як ресурс, що визначає рівень розвитку держави і, як наслідок, дуже важливо, щоб професійний рівень сучасного фахівця відповідав зазначеним вимогам інформаційного суспільства.

В Україні спостерігається різкий стрибок у рівні комп’ютеризації проектної і виробничої діяльності. Використання комп’ютерних засобів в проектній виробничій діяльності пов’язане з запровадженням автоматизованої системи проектування (САПР). Як наслідок, відповідні вимоги (використання у навчальному процесі однієї із систем автоматизованого проектування) висуваються до процесу графічної підготовки студентів вищих технічних навчальних закладів.

На основі аналізу стану впровадження в Україні САПР у сферу матеріального виробництва і в навчальний процес, зроблено висновок про те, що обидва напрямки характеризуються відносно, у порівняні з високорозвиненими країнами, низькими темпами впровадження, хоча в сфері матеріального виробництва в даний час спостерігається деяке випередження темпів впровадження у порівнянні з освітою. Це випередження зумовлене набагато більшими фінансовими можливостями підприємств і бажанням їх керівників створювати нові види продукції в короткий термін при мінімальних витратах на її розробку і максимізувати якість для завоювання ринку її збуту. Цих цілей неможливо досягти без застосування сучасних інформаційних технологій, у тому числі і САПР.

За результатами дослідження встановлено, що обов’язковою умовою успішного навчання графічним дисциплінам є розроблення навчально-методичного матеріалу на рівні, що визначається сучасним станом розвитку інформаційних технологій.

У другому розділіТеоретичні основи застосування комп’ютерних технологій у вищій школі” розглянуто проблему впровадження в навчальну практику комп’ютерно-орієнтованих технологій, комп’ютерних засобів навчання. В останні роки зазначена проблема стала предметом всебічного вивчення і дослідження для провідних зарубіжних і вітчизняних вчених. Проблема розвитку вищої освіти не може бути розв’язана інакше, ніж через освоєння технічних нововведень, найбільш перспективними з яких є комп’ютерно-орієнтовані технології навчання (КОТН). Запровадження комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання змінює традиційну структуру педагогічного процесу.

Для ефективного управління інноваційним процесом освоєння КОТН у вищих навчальних закладах необхідне системне його вивчення. Структура даного процесу є складною і багатофункціональною за своєю суттю.

На основі аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду впровадження новацій в освіті можна констатувати, що багатофункціональність передбачає наявність взаємозв’язаних складових, найважливішими з яких є:

 1.  діяльнісно-мотиваційна, що реалізується в певних техніко-апаратно-програмних умовах ВНЗ;
 2.  процесуально-змістова – розробка дидактичних основ навчання, освітніх технологій із застосуванням КОТН.

Розвиток системи вищої освіти у контексті реалізації особистісно-орієнтованого підходу за умов впровадження КОТН не може бути ефективними без використання: цілісного підходу до педагогічного процесу у ВНЗ; комплексного підходу, що є складовою комп'ютеризації та інформатизації освіти; врахування особливих дидактичних характеристик освоюваної новації (КОТН).

Викладені положення не є єдиними. Подальшого вивчення вимагають проблеми застосування інтерактивних форм навчання у ВНЗ на основі нових програмних і апаратних засобів. Найважливішими завданнями педагогічного аналізу можливостей застосування КОТН в процесі професійної підготовки студентів є:

 1.  використання нових можливостей КОТН, що розвиваються в системах: комп’ютер → студент; комп’ютер → викладач; викладач → комп’ютер → студент;
 2.  дидактичний аналіз наступності традиційного навчального процесу і оснащеного комп’ютерними засобами навчання;
 3.  вдосконалення психолого-педагогічного моніторингу ефективності, оптимальності застосування КОТН у навчальному процесі.

Зазначені інновації узгоджуються із шляхами розв’язання проблеми навчання графічних дисциплін студентів у вищих технічних навчальних закладах.

У третьому розділі “Методика навчання з використанням дидактично – орієнтованих програмних засобівописуються програмні засоби, що використовуються у навчальному процесі вищих навчальних закладів. Подаються результати аналізу, наскільки викладачі ознайомлені з можливостями і характеристиками використовуваних програмних засобів, методами і критеріями ефективності їх впровадження.

Відомо, що класичні форми організації навчального процесу у вищій школі діляться на лекційно-групові та індивідуальні.

При лекційно-груповому навчанні в основному має місце процес прямого зв’язку – сигнали у вигляді мовних повідомлень і демонстраційного матеріалу, надходять від викладача до групи студентів, сигнали зворотного зв’язку (від студентів до викладача) надходять значно рідше, ніж це необхідно для ефективного управління процесом навчання.

Інформація про засвоєння навчального матеріалу, що надходить при опитуванні окремих студентів, є недостатньою, а при проведенні модульної перевірки знань та умінь і іспитів запізнілою. Недосконалість контролю знань є істотним недоліком лекційно-групового навчання, що часто є причиною формування неправильних знань, вмінь і навичок.

Найбільший ефект управління процесом навчання досягається при індивідуальному навчанні, тобто за схемою “один викладач – один студент”. Однак застосування індивідуального навчання в широких масштабах обмежується його вартістю. Пошук альтернативних методів, що володіють перевагами індивідуального та групового навчання, призвів до розробки методу програмованого навчання, що за своєю суттю не суперечить дидактичним принципам, виробленим педагогічною практикою протягом століть.

Програмоване навчання – це, насамперед, індивідуальний процес навчання, в якому акцент робиться на активізації самостійної пізнавальної діяльності студентів, і який передбачає застосування ефективних методів та засобів для гнучкого управління та стимулювання цією діяльністю.

У програмованому навчанні викладач за допомогою програми, що пропонується кожному студенту, за допомогою комп’ютера керує навчанням групи студентів. При такій формі навчання частково реалізуються можливості схеми “один викладач – один студент” і певною мірою усуваються недоліки групових форм навчання. Комп’ютер у такому випадку розглядають як засіб зв’язку між програмою та студентом (внутрішній зворотний зв’язок) і між викладачем та студентом (зовнішній зворотний зв’язок). Ефективність навчання при цьому залежить насамперед від якості програмного продукту і від того, як він реалізовується.

При програмованому навчанні програмується не тільки навчальний матеріал, але і процес його засвоєння, тобто діяльність студентів.

Управління процесом засвоєння знань переслідує мету активізації самостійно-пізнавальної діяльності студентів. При програмованому навчанні створюються додаткові можливості для її послідовного стимулювання. Жодне вдосконалення в галузі освіти не обіцяє таких перспектив, як запровадження програмованого навчання.

З результатів виконаного дослідження випливає, що найбільший ефект досягається при поєднанні програмного навчання з традиційним. Провідною фігурою в навчальному процесі залишається викладач незалежно від того, у якому зв’язку перебувають програмні заняття з не програмними (традиційними). В дисертації розглянуто різні системи програмного навчання (а саме, лінійного, розгалуженого та адаптивного типу), кожна з яких базується на своїй власній філософській основі.

Впровадження в педагогічний процес нових методик навчання або нових технічних засобів повинно відбуватися тільки після всебічних попередніх експериментальних досліджень і перевірок. Основною метою таких експериментів є виявлення переваг методик та засобів, що використовуються згідно з новою системою навчання, яка пропонується до впровадження. При цьому недостатньо використовувати тільки якісні показники. Для більшої об’єктивності висновків необхідні конкретні критерії, що відбивають кількісну оцінку при порівняннях.

У процесі дослідження з’ясовано, що програмоване навчання графічним дисциплінам повинне містити в собі дві складові – інформаційну (для забезпечення самонавчання і підвищення рівня теоретичних знань) та контролюючу (для проведення поточного, підсумкового контролю і самоконтролю, реалізованих у формі спеціалізованого програмного комплексу – СПК).

Принцип функціонування інформаційної частини СПК повинен відповідати сучасним Internet-технологіям як найбільш поширеним серед більшості користувачів комп’ютерів. Контролююча частина СПК повинна забезпечити обов’язково-послідовний контроль рівня засвоєння теоретичних знань і формування практичних умінь.

За результатами виконаного дослідження констатовано, що перелік завдань для проведення контролю знань та умінь кожної з тем навчальної дисципліни повинен бути достатнім для забезпечення багатоваріантності вибору, вибір завдань з їх загального переліку з конкретної теми повинен здійснюватися випадково. Принцип випадковості повинен застосовуватись і при розташуванні варіантів відповідей та формуванні параметрів початкових умов до завдань.

Кожний з етапів контролю повинен охоплювати приблизно однаковий обсяг теоретичної інформації розділів навчальної дисципліни. В основу контролю рівня теоретичних знань повинні бути закладені такі вимоги: знання визначень, розпізнавання правильних відповідей з безлічі запропонованих, вибір тих параметрів або їх комбінації, що відповідають правильній відповіді на завдання, конструювання правильної послідовності виконання побудов, необхідних для досягнення результату, зазначеного в завданні.

Для забезпечення контролю рівня практичних умінь необхідно надати користувачам СПК можливість комп’ютерного виконання заданих графічних побудов, пов’язаних з розв’язанням задач. Для цього необхідно розробити програму графічного редактора з мінімальною і, в той же час, достатньою для забезпечення виконання побудов базою команд. Автоматизована перевірка правильності виконання побудов відповідно до отриманого завдання повинна враховувати можливість багатоваріантності розв’язання користувачем поставленої графічної задачі.

Автоматизований контроль практичних умінь виконує, крім функції безпосереднього контролю, ще і функцію виконання контрольно-тренувальних графічних завдань-вправ, внаслідок чого його називають контрольно-тренувальним методом. Контрольно-тренувальний метод (автоматизований контроль практичних умінь) у виконаному дослідженні носив ознаки дидактично обґрунтованої системи графічних завдань-вправ.

Контрольно-тренувальні вправи можна визначити як сукупність взаємозв’язаних і взаємодоповнюючих завдань, розташованих з урахуванням послідовного ускладнення способів їх розв’язання, в процесі чого відпрацьовуються і формуються відповідні цілям навчання графічні, логічні і просторові знання та уміння. За результатами виконаного дослідження зроблено висновок про те, що використання системи контрольно-тренувальних вправ буде успішним, якщо враховувати загальнодидактичні принципи і наступні вимоги:

 1.  система повинна включати основні і доступні для студентів завдання, типові для кожної теми навчальної дисципліни;
 2.  сукупність розв’язуваних завдань повинна охоплювати всі найбільш важливі характерні випадки змісту навчальної дисципліни, що вивчається;
 3.  складність пропонованих завдань-вправ повинна поступово підвищуватися, проте завжди оптимально співвідноситися з рівнем знань, умінь та здібностей студентів;
 4.  практичні вправи повинні носити характер суб’єктивної новизни, виконуючи їх, студент “відкриває” для себе нові знання або способи отримання цих знань;
 5.  всі вправи, що входять в систему, повинні розвивати розумові і графічні здібності студентів.

За таких умов контрольно-тренувальні вправи забезпечують вищий ступінь графічної підготовки студента.

Програма контролю повинна забезпечити користувачеві проведення самоконтролю, тобто без обмежень у виборі етапів контролю, часу проведення і моменту його завершення. Допоміжною функцією програми контролю, але не менш значущою, ніж основні, повинна бути функція перегляду відповідей, які зберігаються у режимі контролю необмежений час, а самоконтролю – на час поточного її функціонування.

За результатами дослідження зроблено висновок про те, що СПК забезпечує багатоетапність проведення контролю, починаючи з дроблення кожної теми, а також можливість проведення модульного контролю або навіть заліку чи екзамену.

Встановлено, що СПК надає можливість кожному викладачеві, який застосовує його в процесі навчання, формувати список завдань як для кожного з етапів контролю у межах окремої теми, так і для проведення модулів, заліку чи екзамену відповідно до обсягу навчальних програм графічних дисциплін для студентів конкретного факультету або спеціальності. Крім того, програма забезпечує збір результатів контролю, їх збереження у формі, яка не дозволяє завдяки сторонньому втручанню їх корегування і друк.

Перелічені вимоги, а також вимоги із забезпечення психолого-педагогічної коректності проведення автоматизованого контролю лягли в основу розробленого спеціалізованого програмного комплексу інтерактивної системи навчання, яка є варіантом комп’ютерно-орієнтованого навчання графічним дисциплінам у вищих технічних навчальних закладах.

Четвертий розділ “Програмно-технічні засоби впровадження комп’ютерних технологій у процес навчання графічним дисциплінам” розкриває методику викладання графічних дисциплін (на прикладі курсу “Нарисна геометрія”) у вищих технічних навчальних закладах в умовах інтерактивної системи навчання і включає лекційний курс; вивчення теоретичного матеріалу за посібником “Начертательная геометрия и AutoCAD”; осмислення й закріплення теорії за допомогою інтерактивного курсу “Нарисна геометрія”; формування й розвиток практичних умінь з використанням САПР за допомогою посібника “Сборник задач по начертательной геометрии в системе AutoCAD”; діагностика теоретичних знань і практичних умінь із використанням автоматизованого контролю знань у режимі самоконтролю, контролю, модуля.

Таким чином, різним програмним комп’ютерним засобам підтримки процесу навчання визначена своя ніша відповідно до їх дидактичних можливостей.

Архітектоніка навчання нарисної геометрії з використанням комп’ютерно-орієнтованих технологій схематично представлена на рис. 1.

Для успішного розв’язання педагогічних задач викладання теоретичної частини дисципліни в навчальний процес було впроваджено інтерактивний курс “Нарисна геометрія” з використанням мультимедіа.

Інформаційна частина зазначеного інтерактивного курсу супроводжується анімаційними роликами, які наочно демонструють перетворення просторових моделей в епюр, сутність перетворення комплексного креслення, правила і порядок побудов з дисципліни.

Динамічний рисунок або flash-анімація (саме такий супровід теоретичного матеріалу є найбільш зрозумілим для студентів) сприяє успішному його засвоєнню та розвитку у студентів просторової уяви.

Перевага анімаційних рисунків над статичними очевидна. Вони дозволяють переглядати динаміку уявних просторових перетворень, графічних побудов тощо і є максимально наближеними до натуральних зображень описуваних процесів.

Демонстрація анімаційних рисунків супроводжується текстом, що описує процеси, зображені на цих рисунках. Для кращого сприйняття інформації, що надана на виведеній сторінці, передбачено озвучення виведеного тексту.

Функція управління переглядом анімаційних рисунків дозволяє багаторазово переглядати той самий рисунок, зупиняти його в будь-який момент із подальшим продовженням його перегляду.

Можливі два варіанти реалізації інтерактивного курсу “Нарисна геометрія”:

 1.  З наповненням тільки теоретичною інформацією з нарисної геометрії для використання як додатковий засіб самонавчання. Даний варіант передбачається експлуатувати разом із програмним комплексом автоматизованого контролю теорії і практичних умінь з нарисної геометрії, що функціонує в режимі “Самоконтроль”.
  В даному випадку програма працює в режимі “Репетитор”, при якому об’єднані інформаційні та контролюючі функції
  .

Рис. 1 – Архітектоніка навчання нарисної геометрії (графічна модель)

 1.  З підключенням модулів автоматизованого контролю теорії і практичних умінь. Даний варіант доцільно використовувати в системі дистанційного навчання за допомогою мережі Internet або на комп’ютерах, не підключених до мережі Internet, з використанням версії даного програмного комплексу, записаного на CD-диску.

Другий варіант заслуговує на особливу увагу. В результаті користувач відразу після розв’язання обраної задачі одержує інформацію про правильність розв’язку, і у випадку допущення помилок або неправильного розв’язку буде поінформований про це і “відправлений” до тієї частини теорії, де були допущені помилки для їх аналізу. У більшості випадків цього буває достатньо для якісного самонавчання.

Реалізація в навчальному процесі дидактичних можливостей САПР спричинила необхідність розробки нового підходу в методиці формування практичних умінь з графічних дисциплін щодо проведення практичних занять, викладу навчального матеріалу, його кількості і співвідношення між аудиторною і самостійною роботою.

Побудова креслення в системі AutoCAD дає ряд значних переваг у порівнянні з ручним способом виконання креслення – це можливість використання результатів виконаних робіт, збережених у відповідних файлах для виконання наступних завдань, що дозволяє зробити процес навчання більш інтенсивним і ефективним.

Іншими перевагами системи є можливість виконання графічних побудов у різних шарах з можливістю їх вмикання або вимикання при необхідності. Це дозволяє спростити процес побудови за рахунок вмикання тільки тих шарів, побудови об’єктів в яких необхідно виконувати в поточний момент.

У дисертаційному дослідженні пропонується використання різних кольорів для побудови різних об’єктів. При цьому колір цих об’єктів несе самостійне інформаційне навантаження і дозволяє наочно представити хід побудов і побачити результат розв’язання задачі.

Результати дослідження свідчать про те, що виконання практичних завдань з нарисної геометрії із застосуванням САПР допускає логічно послідовне застосування команд, необхідних для виконання побудов, що сприяє розвитку в студентів логічного мислення. Метод моделювання сприяє розвитку в студентів просторової уяви, що є одним із завдань викладання нарисної геометрії у вищій технічній школі. До завершення вивчення курсу нарисної геометрії студенти досконало володіють системою, і при вивченні курсу “Креслення” відпадає необхідність витрати навчального часу на її засвоєння. Таким чином, досягається подвійний ефект від впровадження інтерактивної системи навчання нарисній геометрії: успішне використання системи в освоєнні курсу і підготовка студентів на рівні вимог сучасних комп'ютерно-орієнтованих технологій навчання.

Діалог із системою студент веде англійською мовою. Виходячи із сучасної ситуації, коли англійська мова є мовою комп’ютерного і телекомунікаційного спілкування, необхідно не тільки навчання із застосуванням нової методики, але і навчання прийомам пошуку необхідної інформації в інших програмних продуктах, а це можливо тільки за умов досконалого володіння англійською мовою.

У виконаному дослідженні процес освоєння системи автоматизованого проектування органічно поєднувався з навчальним процесом. Для успішного поєднання процесів вивчення графічних дисциплін і опанування AutoCAD використано реальний розрахунок обсягу навчального матеріалу з нарисної геометрії і навчального матеріалу з освоєння команд AutoCAD у межах одного заняття. Одночасно необхідно було провести розрахунок співвідношення кількості виконуваних графічних завдань до обсягу теоретичного матеріалу з нарисної геометрії і AutoCAD у межах одного заняття. Ці розрахунки були отримані в результаті апробації нової інформаційної технології викладання нарисної геометрії і лягли в основу методичного посібника “Сборник задач по начертательной геометрии в системе AutoCAD”.

За результатами дослідження зроблено висновок, що застосування САПР при виконанні практичних завдань з нарисної геометрії є сходинкою до впровадження цієї дисципліни в систему дистанційного навчання, яку фахівці зі стратегічних проблем освіти називають “…освітньою системою XXI століття”. Основою для цього твердження є наступне:

 1.  роботи, виконані в будь-якій САПР як комп’ютерний документ можуть бути передані комп’ютерові (викладачеві) мережею Internet для їхньої перевірки;
 2.  розв’язок завдань з нарисної геометрії із застосуванням САПР припускає логічно послідовне застосування команд, необхідних для виконання побудов, що сприяє розвитку в студентів алгоритмічного мислення;
 3.  розвиток логічного мислення призводить до того, що перед виконанням побудов студенти розробляють логічний ланцюжок застосування команд для досягнення результату і оптимізують його, тобто знаходять найкоротший шлях розв’язування задачі;
 4.  головною умовою для розробки комп’ютерних програм, особливо для розробки програм контролю виконання практичних завдань, є можливість створення математичної або логічної моделі її функціонування.

З огляду на викладене, виникає можливість створення комп'ютерної програми автоматизованого контролю теоретичних знань й практичних умінь, що функціонує в мережі Internet. Таким чином, вирішується головна умова організації дистанційного навчання нарисної геометрії.

Програмний комплекс автоматизованого контролю теоретичних знань і практичних умінь з дисципліни “Нарисна геометрія” у виконаному дослідженні був призначений для здійснення самоконтролю студентів у процесі засвоєння теоретичного матеріалу з нарисної геометрії і формування практичних умінь при виконанні практичних завдань.

Завдання можуть бути представлені одним із способів:

 1.  пропонується визначення із пропущеним ключовим словом; від користувача вимагається ввести пропущене слово;
 2.  користувачеві пропонується ввести назву графічного об’єкта, що відповідає вимогам, викладеним у тексті завдання. При цьому подаються проекції безлічі таких об’єктів;
 3.  користувачеві пропонується кілька варіантів відповіді, що характеризують положення графічних об'єктів, з яких тільки один варіант відповідає правильній відповіді. Користувач відповідно до завдання вибирає правильний варіант, який крім того, що при кожному запуску цього завдання має різні значення параметрів, ще й розташовується щораз на різних позиціях варіантів відповіді;
 4.  для правильної відповіді користувач повинен вибрати правильну комбінацію двох запропонованих варіантів параметрів, що відповідає взаємному розташуванню двох геометричних об’єктів у просторі;
 5.  користувачеві надається кілька варіантів відповіді на поставлене запитання. При цьому положення правильної відповіді щораз різне;
 6.  варіанти відповіді подаються у вигляді малюнків (від трьох до семи), на яких виконані побудови з теми контролю. У завданні вказуються критерії, за якими необхідно вибрати рисунок, що відповідає правильній відповіді. При цьому положення рисунків, відповідно, і правильної відповіді щораз відрізняється від попереднього;
 7.  користувачеві надається рисунок із проекціями графічних об'єктів, у завданні описується, який кінцевий результат необхідно одержати, а у варіантах відповіді пропонуються різні варіанти досягнення кінцевого результату. При цьому можливі варіанти одно-, двох- і трьох- етапних відповідей. Тільки одна комбінація правильних відповідей на кожному з етапів відповідає правильній відповіді на отримане завдання.

Необхідно зазначити, що вибір поточного завдання в режимах “Контроль” і “Самоконтроль”, а також списку завдань, що входять у перелік завдань з кожної теми, що ввійшла в модуль, здійснюється за законом випадкових чисел із загального списку завдань з даної теми. Це дозволяє уникнути повторюваності завдань для кожного студента групи.

З метою виключення запам’ятовування правильних відповідей, які може одержати користувач, у програмі передбачені заходи, які заключаються в тому, що місце розташування правильної відповіді визначається за законом випадкових чисел. В цьому випадку єдиною гарантією позитивного результату є знання правильної відповіді.

Результат виконання завдань з теорії оцінюються програмою за принципом – “правильно” або “неправильно”. Це пов’язано з тим, що, по-перше, завдання з теорії складені таким чином, що правильна відповідь повинна бути однозначною, а по-друге, нарисна геометрія належить до точних наук і, у такому разі, однозначно поставленому питанню відповідає однозначна відповідь.

Для реалізації контролю практичних умінь з нарисної геометрії був розроблений спеціалізований графічний редактор, з мінімальним набором команд, необхідних для виконання побудов. Однією з умов досить швидкого і правильного виконання побудов відповідно до отриманого завдання в графічному редакторі є знайомство користувача з основними принципами роботи в одній із САПР.

Ідея здійснення автоматизованого контролю практичних умінь з графічних дисциплін, у тому числі, і з нарисної геометрії, виношується фахівцями досить багато років, а з моменту появи персональних комп’ютерів набула такої актуальності, що над її реалізацією працюють у багатьох ВНЗ України і за її межами. Розглядаються різні варіанти реалізації автоматизованого контролю практичних умінь, більшість з яких засновані на аналізі результатів побудов, виконаних в одній із систем автоматизованого проектування (САПР). Аналізуючи цей варіант автоматизації контролю і з огляду на досвід виконання студентами графічних побудов у САПР AutoCAD, дослідженням доводиться, що програми автоматизації контролю результатів побудов, виконаних у САПР, не зможуть врахувати варіанти ходу розв’язування поставленої задачі через різноманіття команд побудови того самого графічного об’єкта. Так, в системі AutoCAD пряму лінію можна побудувати як мінімум трьома командами.

Саме тому для реалізації автоматизованого контролю практичних умінь з нарисної геометрії була розроблена програма спеціалізованого графічного редактора (ГР), з мінімальним, але достатнім набором команд, необхідних для виконання побудов. Додатково до складу команд ГР введені команди, орієнтовані на виконання побудов з нарисної геометрії, такі, як „лінія зв'язку” і „ось заміни” (для розв’язування задач способом заміни площин проекцій). У ГР, аналогічно до системи AutoCAD, реалізований принцип об'єктних прив'язок і масштабування вікна графічного редактора.

Розглянутий комплекс методичного і технічного забезпечення інтерактивної системи навчання нарисної геометрії, що створений на основі комп'ютерно-орієнтованих технологій навчання, є цілісною системою. Для досягнення максимального ефекту від упровадження такої системи в навчальний процес необхідно, щоб кожна зі складових частин цієї системи була тісно взаємозв’язана з іншими її частинами. Наприклад, впровадження автоматизованого контролю практичних умінь буде менш ефективне, коли в практичну частину навчання нарисної геометрії не буде впроваджена система автоматизованого проектування, тому що, не освоївши принципів і техніку роботи в САПР (у нашому випадку – AutoCAD), студент, принаймні, на перших етапах проведення автоматизованого контролю, буде витрачати набагато більше часу на ознайомлення з принципами комп’ютерного виконання графічних побудов – основи програми автоматизованого контролю рівня практичних умінь. І, навпаки, без упровадження системи автоматизованого контролю практичних умінь, застосування САПР для виконання практичних завдань буде менш ефективним, тому що процес стовідсоткової перевірки практичних завдань всіх студентів групи є досить тривалим у часі і, відповідно, у викладача практично немає можливостей вживати своєчасних заходів з корегування рівня знань і умінь тих студентів, що неправильно виконали практичні завдання.

За результатами дослідження встановлено, що спеціалізовані програмні комплекси (СПК), у залежності від режиму їх експлуатації, можуть функціонувати:

 1.  в режимі контролю за принципом програм лінійного програмування. Це означає, що студент повинен виконувати контроль з тем курсу послідовно, починаючи з першої. Такі вимоги щодо проведення контролю зумовлені тим, що кожна наступна тема вимагає від студентів певного рівня засвоєння попередніх тем і, якщо студент не визначив в процесі контролю з попередньої теми свій рівень її засвоєння, немає ніякого сенсу переходу до наступної теми. Таким чином, в режимах контроль і модуль СПК не дозволяє здійснювати контроль з наступної теми або модуля, якщо не було виконано контроль з попередньої теми або в результаті цього контролю не було досягнено позитивного результату;
 2.  в режимі модуля з погляду послідовності виконання завдань за принципом адаптивного програмування, при якому студент може вибрати послідовність виконання завдань, що входять в обраний модуль;
 3.  в режимі самоконтролю за принципом адаптивного програмування. Студенти, що працюють в режимі самоконтролю, або із інтерактивним курсом для отримання теоретичної інформації можуть вибирати будь-яку тему, що їх цікавить, темп проведення контролю та темп і обсяг засвоєння матеріалу.

Результати апробації СПК і використання їх як складових частин інтерактивної системи навчання графічним дисциплінам дозволили обґрунтувати методику застосування СПК на різних етапах засвоєння навчального матеріалу. Вона полягає в тому, що:

 •  кожне практичне заняття починається з проведення контролю (25 хвилин) рівня теоретичних знань і практичних умінь в обсязі тієї частини курсу, знання якої необхідні для виконання поточних практичних завдань. З метою забезпечення проведення поточного контролю в СПК передбачено можливість проведення багатоетапного контролю (проміжні етапи і підсумковий контроль) у межах кожного розділу. Результати цього контролю фіксуються як результати поточного контролю;
 •  по завершенні засвоєння кожного розділу курсу здійснюється підсумковий контроль рівня теоретичних знань з відповідного розділу курсу. Результати цього контролю фіксуються як результати контролю з теорії;
 •  захист практичних завдань з кожного розділу курсу здійснюється тільки в тому випадку, якщо отримано позитивний результат автоматизованого контролю практичних умінь відповідного розділу дисципліни. Результати цього контролю фіксуються як результати контролю з практики;
 •  проведення модульного контролю здійснюється згідно з графіком навчального процесу після завершення засвоєння декількох розділів курсу, з яких формується блок теоретичних питань і практичних завдань з тем, включених у поточний модуль. Результати цього контролю фіксуються як результати модульно-рейтингового контролю.

Викладена вище методика здійснення контролю рівня засвоєння матеріалу курсу, з одного боку спонукає студентів постійно працювати, а з іншого, як показала практика, час, необхідний студентам для засвоєння поточної теми, з кожним заняттям скорочувався.

Для забезпечення навчання студентів графічним дисциплінам із застосуванням інтерактивної системи навчання на кафедрі “Інженерна і комп’ютерна графіка” Одеського національного морського університету та в інших вищих навчальних закладах, залучених до експериментального дослідження, було створено спеціалізовані комп’ютерні класи.

П’ятий розділ “Результати навчання графічним дисциплінам із застосуванням комп’ютерно-інформаційних технологій” розкриває результати дослідження оцінки ефективності використання комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання (КОТН).

Розкрито умови підвищення ефективності вивчення графічних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах в умовах інтерактивної системи навчання, яка передбачає систематичний, об’єктивний, оперативний, демократичний, диференційований контроль теоретичних знань та практичних умінь із зазначених дисциплін.

Систематичність забезпечується за рахунок того, що кожне практичне заняття передбачає контроль теоретичних знань з формуванням загальної відомості успішності студентів і виведення результатів контролю знань на паперовий носій. Автоматизований контроль практичних умінь з теми здійснюється після здачі практичних завдань з цієї теми.

Виходячи з того, що контроль знань і практичних умінь здійснюється з використанням комп’ютерної програми, забезпечення об’єктивності й оперативності контролю є зрозумілим без додаткових коментарів.

Демократичність контролю знань і практичних умінь забезпечується, по-перше, тим, що кожний студент одержує однакову кількість завдань із загального переліку задач, сформованих викладачем. При цьому викладач не має ніякої можливості видати для проведення контролю одному студентові більш “прості” завдання, а іншому – більш “складні”. Завдання видає комп'ютер, вибираючи їх випадково із загального переліку. Час, виділений на виконання цих завдань, теж однаковий для всіх студентів. По-друге, програма автоматизованого контролю в режимі контролю й модуля зберігає результати виконаних студентом завдань і, за його бажанням або за вимогою будь-якої особи, що має право на одержання результатів контролю, дозволяє переглянути їх. Більш того, результат виконання практичних завдань можна переглянути в покроковому режимі, що надає викладачеві додаткові можливості пояснити студентові, на якому етапі виконання побудов ним була допущена помилка, яка призвела до неправильного результату, якщо він був таким.

Диференційованість контролю полягає в тому, що у базі даних програмного комплексу присутні завдання різної складності. Викладач для визначення рівня теоретичних знань і практичних умінь студентів має можливість скласти різні за складністю комплекти завдань з кожної теми. Таким чином, студенти, які бажають одержати в результаті контролю, що складається із завдань мінімальної складності, позитивні оцінки, повинні виконати більшу кількість завдань, і навпаки, студенти, що працюють із завданнями максимальної складності, розв’язують меншу їх кількість із відповідного комплекту для того, щоб одержати ту ж позитивну оцінку.

При традиційній формі перевіряються знання, як правило, у двох – трьох студентів, при цьому завдання, що ними розв’язуються студентами, є загальними для всієї групи, що дає можливість іншим студентам просто автоматично списувати їх з дошки.

Метою проведеного педагогічного експерименту була перевірка гіпотези щодо підвищення ефективності засвоєння студентами знань з графічних дисциплін в умовах комп’ютерно-орієнтованого інтерактивного навчання.

Педагогічний експеримент проводився у процесі вивчення студентами експериментальних і контрольних груп курсу “Нарисна геометрія” (розділи “Точка”, “Пряма”, “Площина” і “Поверхня”), його результати апробувалися у процесі вивчення курсів “Креслення” і “Комп’ютерна графіка”. Оцінка дидактичної ефективності застосування КОТН здійснювалася за кількісно-якісними показниками шляхом узагальнення й порівняння статистичних даних в шести академічних групах, три з яких були контрольними (традиційне навчання).

Упродовж першого року педагогічного експерименту здійснювалося впровадження в курс нарисної геометрії в її практичній частині автоматизованої системи проектування AutoCAD.

На другому етапі педагогічного експерименту, поряд із впровадженням у навчальний процес відпрацьованої за результатами апробації на першому етапі експерименту методики застосування системи AutoCAD для виконання практичних завдань, відбувалася апробація автоматизованого контролю теоретичних знань і практичних умінь з тем “Точка” і “Пряма” курсу нарисної геометрії, а також апробація інтерактивного навчального курсу “Нарисна геометрія” в обсязі цих тем.

На третьому етапі педагогічного експерименту практичні заняття в експериментальних групах проводилися в спеціалізованих комп’ютерних класах. Контроль теоретичних знань й практичних умінь з тем “Точка”, “Пряма” і “Площина” у цих групах здійснювався з використанням програмного комплексу автоматизованого контролю, впровадженого в обсязі цих тем і функціонуючого у всіх режимах роботи: самоконтроль, контроль і модуль. На допомогу студентам при засвоєнні теоретичного матеріалу й принципів виконання графічних побудов для розв’язання завдань з тем “Точка”, “Пряма” і “Площина” на сайті Одеського національного морського університету виставлений інтерактивний курс навчання “Нарисна геометрія”, доступний тільки користувачам локальної мережі ОНМУ.

Як показали результати першого року педагогічного експерименту (2003-2004 рр.), впровадження в навчальний процес системи автоматизованого проектування AutoCAD помітно стимулює навчальну роботу. Вже на першому, найбільш відповідальному, початковому етапі вивчення теми “Точка” впровадження системи дозволяє створити міцну базу знань для полегшення засвоєння навчального матеріалу наступних тем. У той же час у студентів контрольних груп на цьому етапі зафіксовано авідносне відставання в засвоєнні теоретичного матеріалу, що гальмує розвиток їх просторової уяви і впливає на успішність. Студенти, які погано засвоїли тему “Точка”, не можуть належним чином засвоїти тему “Пряма” і т.д.

Кількісний та якісний аналіз результатів першого року педагогічного експерименту свідчать про те, що:

 •  з теми “Точка” середня оцінка в експериментальній групі на 33 бали вища, ніж у контрольній (при 10 бальній системі оцінювання знань і практичних умінь), тобто середня оцінка кожного студента експериментальної групи була вища на 1,1 бала аналогічної оцінки студента контрольної групи;
 •  з теми “Пряма” ця різниця становила вже 38 балів або 1,3 балів на кожного студента;
 •  з теми “Площина” – 59 балів або 1,9 балів на кожного студента;
 •  з теми “Поверхня” – 50 балів або 1,7 балів на кожного студента.

У свою чергу, вирівнювання знань на початковому етапі навчання й весь комплекс заходів (застосування методу моделювання) дає приріст успішності, тобто різницю сумарних балів студентів, що отримали задовільні оцінки (6 балів і вище), і сумарних балів студентів, що одержали незадовільні оцінки (менше 6 балів), з усіх чотирьох тем у середньому на 65 балів. Успішність в порівнянні із традиційною формою навчання підвищилася на 28,7 відсотків. Цей підсумок став можливим у результаті навчання студентів розв’язанню завдань за новою методикою, яка дозволяє використовувати можливості автоматизованої системи проектування AutoCAD, що робить процес навчання більш інтенсивним й ефективним і дозволяє підвищувати рівень самостійності виконання завдань (рис. 2).

Проведення другої серії експериментів (другий етап, 2004–2006 рр.) мало своєю метою визначення ефективності застосування таких складових комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання, як: автоматизований контроль теоретичних знань і практичних умінь; інтерактивний курс навчання “Нарисна геометрія”; застосування системи AutoCAD.

Із впровадженням автоматизованого контролю знань і практичних з теми “Точка” в середньому оцінка в експериментальній групі на 58 балів вища, ніж у контрольній; з теми “Пряма” – на 52 бали; з теми “Площина” – на 88 балів; з теми “Поверхня” – на 92 бали.

На третьому етапі педагогічного експерименту (2006–2008 рр.) впровадження в навчальний процес контрольно-тренувальних вправ, обов’язкового постійного контролю теоретичних знань і практичних умінь, використання системи автоматизованого проектування AutoCAD для виконання практичних завдань та інтерактивного курсу навчання підвищили не тільки кількісні показники – успішність в експериментальних групах, але і якість навчання в цих групах. Заняття проходили в спеціалізованих комп’ютерних класах.

В процесі експерименту було поставлене завдання – встановити рівень засвоєння навчального матеріалу не тільки за результатами (оцінками) навчання, але й за рівнями розвитку просторових уявлень. Було встановлено змістове наповнення рівнів від нульового до четвертого для всіх тем графічних дисциплін. Результати експерименту показали, що до завершення вивчення останньої теми “Поверхня” курсу “Нарисна геометрія” різниця в просторовій уяві студентів, які навчалися за традиційною формою та із застосуванням AutoCAD, складала 20 % до загального числа студентів, а із застосуванням всього комплексу заходів – 45 % (рис. 3).

При дослідженні результатів навчання одним з важливих показників є уміння студентів працювати самостійно. Судити про здібності студентів працювати самостійно і про якість засвоєння матеріалу навчальної програми можна і за часом виконання конкретних практичних завдань. Результати експерименту показали, що при виконанні практичних завдань на комп’ютері, час, що студент витрачає на їхнє виконання, значно зменшується в порівнянні з традиційним способом формування результатів. Більш того, скорочення часу виконання тих самих завдань, як показали результати другого етапу педагогічного експерименту, досягнемо завдяки впровадженню в навчальний процес на цьому етапові автоматизованого контролю знань і навичок, а, також інтерактивного курсу. На рис. 4 представлені графіки усередненого часу виконання практичних завдань середньостатистичним студентом при різних формах навчання – традиційному і комп’ютеризованому (окремо перший і другий роки педагогічного експерименту).

Таким чином, результати дослідно-експериментальної роботи підтвердили гіпотезу, яка ґрунтується на припущенні, що графічна підготовка студентів в умовах комп’ютерно-орієнтованого навчання буде ефективною, якщо в її основу покласти інтерактивну систему навчання.

У результаті проведених досліджень були розв’язані наступні практичні і теоретичні завдання:

визначено мету, зміст і структуру графічних дисциплін у технічних ВНЗ;

встановлено необхідність дотримання принципів наступності, послідовності у викладанні графічних дисциплін у технічних ВНЗ;

з’ясовано основні фактори, що впливають на ефективність навчання графічним дисциплінам, – уміння самостійно працювати на окремих фазах навчання, рівень розвитку просторової уяви, теоретична підготовленість;

у зв’язку з тим, що перераховані фактори з перебігом навчального процесу якісно змінюються, уточнено характерні етапи і запропоновано методи навчання, що відповідають вимогам, висунутим на цих етапах;

з’ясовано порівняльну ефективність різних видів навчання графічним дисциплінам у технічних ВНЗ на різних етапах і за різними режимами навчального процесу;

розроблено методику автоматизованого контролю теоретичних знань і практичних умінь студентів технічних ВНЗ з графічних дисциплін і прогнозу успішності студентів з нарисної геометрії та технічної графіки;

розглянуто проблему підвищення рівня розвитку просторової уяви на початковому етапі навчання нарисної геометрії у ВНЗ, заснованої на теорії поетапного формування розумових дій;

продіагностовано готовність випускників середніх загальноосвітніх навчальних закладів до вивчення графічних дисциплін у технічних ВНЗ;

запропоновано механізми розв’язання проблеми вирівнювання теоретичних знань і практичних умінь на початковому етапі навчання графічним дисциплінам у технічних ВНЗ;

розроблено низку відповідних навчальних посібників (“Черчение в системе AutoCAD 2000”, “Сборник задач по начертательной геометрии в системе AutoCAD”, “Начертательная геометрия и AutoCAD”), інтерактивний навчальний курс “Нарисна геометрія”, програмний комплекс “Автоматизований контроль теоретичних знань і практичних навичок” та інших методичних, навчальних матеріалів, що створюють комплекс навчальної літератури і засобів з вивчення нарисної геометрії і креслення і відповідають специфіці інтерактивної системи навчання.

Загалом на основі проведених досліджень розроблена і впроваджена в навчальний процес технічних ВНЗ цілісна система інтерактивного комп’ютерно-орієнтованого навчання графічним дисциплінам.

ВИСНОВКИ

Узагальнення результатів дослідження дає підстави сформулювати такі висновки:

1.  Обґрунтовано необхідність переходу з традиційної системи навчання графічним дисциплінам у вищих технічних навчальних закладах на систему навчання, засновану на сучасних досягненнях в області інформаційних комп’ютерних технологій. Характерними ознаками традиційних форм вивчення графічних дисциплін у технічних ВНЗ є: відсутність високотехнологічного середовища графічної підготовки, недостатня педагогічна ефективність традиційного змісту, підготовка майбутніх фахівців не відповідає сучасним вимогам виробництва і проектно-конструкторської діяльності. Необхідно щоб навчання графічним дисциплінам знаходилось на рівні, що відповідає досягненням педагогіки, психології та комп’ютерних технологій. У порівнянні із традиційним навчання графічним дисциплінам у технічних ВНЗ із застосуванням КОТ забезпечує більш високу навчальну мотивацію студентів, підвищення рівня теоретичних знань і практичних умінь та багатьох особистісних їх показників, повний контроль засвоєння навчального матеріалу кожним студентом. В умовах інтерактивного навчання у студентів з’являється перспективне бачення тенденції використання графічних засобів та методів для розв’язання професійних задач, підвищується активність і самостійність навчальної роботи, покращується сприйняття навчального матеріалу за рахунок використання мультимедійних засобів навчання.

2.  Проаналізовано стан використання САПР у сучасному виробництві та практику вивчення графічних дисциплін із використанням САПР у вищих технічних навчальних закладах України. Результати вивчення стану і сучасних тенденцій в галузі проектно-конструкторських робіт на виробництві показало, що спостерігається різкий стрибок у рівні комп’ютеризації проектної і виробничої діяльності із застосуванням САПР. З метою підготовки майбутніх фахівців відповідно до сучасних вимог виробництва і проектно-конструкторських робіт розроблено інтерактивну методику викладання графічних дисциплін у технічних ВНЗ, засновану на застосуванні сучасних інформаційних комп’ютерних технологій.

3.  Розроблено та експериментально перевірено методику навчання студентів графічним дисциплінам на базі САПР AutoCAD, яка: забезпечує наочність в отриманні тіл різних геометричних форм, сприяє розвитку просторової уяви; забезпечує індивідуальність і самостійність виконання завдань; робить процес навчання інтенсивнішим і ефективнішим у порівнянні з традиційним способом виконання креслень; вилучає рутинну роботу.

4.  Визначено і теоретично обґрунтовано методичні підходи до навчання студентів графічним дисциплінам (на прикладі нарисної геометрії) на базі інтерактивної системи навчання. Результати впровадження в навчальний процес інтерактивної системи навчання графічним дисциплінам свідчать про: значне зростання зацікавленості студентів в засвоєнні цієї дисципліни; підвищення рівня набутих знань і, головне, практичних умінь з цієї дисципліни; скорочення часового навантаження для викладачів за рахунок впровадження автоматизованого контролю й інтерактивного курсу навчання і, як наслідок, збільшення часу на індивідуальне консультування відстаючих студентів.

5.  Розроблено дидактичні та технічні засоби впровадження комп’ютерних технологій у процес навчання графічним дисциплінам. При кафедрі “Інженерна і комп’ютерна графіка” ОНМУ створено спеціалізований комп’ютерний клас для забезпечення підтримки навчання на всіх етапах пізнавального процесу відповідно до методики, заснованої на застосуванні сучасних комп'ютерних і інформаційних технологій.

Основні функції спеціалізованого класу: проведення практичних занять з використанням комп’ютера; проведення автоматизованого контролю теоретичних знань і практичних умінь; забезпечення виконання самостійних завдань; забезпечення процесу самонавчання.

Комп’ютерний клас укомплектовано апаратними і програмними засобами для забезпечення виконання згаданих вище функцій

6.  Проведено педагогічний експеримент перевірки ефективності навчання графічним дисциплінам із застосуванням комп’ютерних інформаційних технологій. Результати експериментальної роботи підтвердили висунуті у процесі дослідження припущення, що навчання за запропонованою методикою інтерактивного навчання графічних дисциплін позитивно впливає на сформованість професійно важливих видів графічної діяльності студентів, на інтелектуальний розвиток студентів, розвиток їх просторової уяви і логічного мислення.

Зроблені висновки вказують на те, що мети дослідження досягнуто. Вагомим аргументом такого твердження є результати апробації і впровадження в навчальний процес викладання дисципліни “Нарисна геометрія”, запропонованої автором методики в спеціалізованому комп’ютерному класі кафедри “Інженерна і комп’ютерна графіка” Одеського національного морського університету.

Водночас одержані результати дослідження не вирішують усі проблеми наукового супроводу впровадження у навчальний процес вищої технічної школи інтерактивної методики (з використанням комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання) вивчення графічних дисциплін. Навпаки, аналіз результатів, отриманих в процесі впровадження новітніх технологій в процес навчання графічним дисциплінам, розширив межі майбутніх досліджень. Вже зараз можна позначити такі напрями подальших наукових досліджень, як:

 1.  поширення функціональних можливостей інтерактивної системи навчання нарисній геометрії, які б дозволили використовувати її в процесі навчання й іншим графічним дисциплінам;
 2.  розроблення і впровадження в навчальний процес з різноманітних графічних дисциплін відповідних навчально-методичних посібників;
 3.  вивчення ринку САПР, їх апробація як навчальних засобів, відбір найбільш ефективної САПР з точки зору майбутньої професійної діяльності студентів і розроблення відповідних навчально-методичних рекомендацій щодо використання таких САПР в процесі засвоєння графічних дисциплін студентами відповідних спеціальностей.

Дослідження проблеми формування практичних умінь у процесі навчання студентів графічним дисциплінам у технічних вищих навчальних закладах дає можливість виявити та розв’язати суперечності між зростанням обсягу знань, умінь і навичок, необхідних сучасному фахівцеві, і недостатньою модернізацією існуючих форм і термінів підготовки студентів у цих навчальних закладах; структурою народного господарства, обумовленою інформатизацією суспільства та рівнем компетентності учасників ринку праці; світовими вимогами до системи дистанційного навчання й рівнем його розвитку в Україні.

Не зважаючи на очевидну ефективність проведення занять у спеціалізованих комп’ютерних класах, потрібно вказати і на можливі негативні наслідки такого навчання. Наразі відсутні результати досліджень, які б свідчили про вплив на психіку студентів багатоканальної подачі інформації. Цю прогалину намагаються заповнити фахівці Російського державного гуманітарного університету. Оснастивши експериментальні аудиторії повним комплексом устаткування, включаючи проектори, екрани, багатоканальні системи звуку, комп’ютерну техніку, цей університет разом з Інститутом психічного здоров’я РАН організував дослідження впливу багатоканальної форми подачі інформації на психіку студентів. Остаточних даних поки не отримано, але за результатами попереднього оброблення інформації з 30 чоловік, що залучені до проведення експерименту, психологи не рекомендують давати допуск до занять у мультимедійних класах одному-двом студентам. На думку науковців, ці студенти значною мірою піддаються непередбаченим змінам психіки та поведінкових характеристик.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографії

 1.  Юсупова М. Ф. Компьютерные информационные технологии в обучении начертательной геометри : [монография] / М. Ф. Юсупова. – К. : НПУ имени
  М. П. Драгоманова, 2006.
   280 с.

Навчальні посібники

 1.  Юсупова М. Ф. Черчение в системе AutoCAD 2000 : [учебное пособие] / М. Ф. Юсупова. – К. : Алерта, 2003. – 328 с.
 2.  Юсупова М. Ф. Сборник задач по начертательной геометрии в системе AutoCAD / М. Ф. Юсупова, В. З. Данчев. – Одесса : Друк, 2005. – 256 с. 85 % (Автором розроблено методику та порядок рішення задач з нарисної геометрії з використанням системиAutoCAD).
 3.  Юсупова М. Ф. Начертательная геометрия и AutoCAD / М. Ф. Юсупова. – Одесса : Друк, 2005. – 302 с.

Статті

 1.  Юсупова М. Ф. Метод і алгоритм геометричної і математичної моделей у 3D комп’ютерному дизайні спряжених квазігвинтових поверхонь / М. Ф. Юсупова, А. М. Підкоритов, О. В. Савельєва, А. В. Павлишко // Праці Таврійської держ. агротехнічн. акад. : Прикладна геометрія та інженерна графіка. – Мелітополь : ТДАА, 2004. – Вип. 4, т. 24. – С. 66–70. 75 %. (Автором розроблено метод, геометрична і математична моделі в 3D складних квазігвинтових поверхнях).
 2.  Юсупова М. Ф. Шаблон документа для побудови трьох ортогональних і ізометричної проекції методом моделювання в системі AutoCAD / М. Ф. Юсупова, В. З. Данчев // Праці Таврійської державної агротехнічної академії : Прикладна геометрія та інженерна графіка. – Мелітополь : ТДАА, 2004. – Вип. 4, т. 25.– С. 100–105. 85 %. (Автором розроблена методика створення шаблона документа для виконання на його основі побудов у системі автоматизованого проектування AutoCAD).
 3.  Юсупова М. Ф. Застосування AutoCAD для створення тривимірних твердотільних моделей вузлів механізмів / М. Ф. Юсупова, В. З. Данчев // Праці Таврійської державної агротехнічної академії : Прикладна геометрія та інженерна графіка. – Мелітополь : ТДАА, 2004. – Вип. 4, т. 27. – С. 91–96. 85 %. (Автором розроблена методика створення за допомогою метода моделювання в системі у системі автоматизованого проектування AutoCAD збірок вузлів механізмів з необхідними вирізами на них).
 4.  Юсупова М. Ф. Моделювання твердих тіл складної конфігурації /
  М. Ф. Юсупова, В. З. Данчев // Праці Таврійської держ. агротехнічної академії: Прикладна геометрія та інженерна графіка. – Мелітополь : ТДАА, 2005. – Вип. 4, т. 30. – С. 129–135. 85 %. (
  Автором розроблена методика створення методом моделювання у системі автоматизованого проектування AutoCAD твердих тіл складної конфігурації).
 5.  Юсупова М. Ф. Моделювання фаски головки болта / М. Ф. Юсупова,
  В. З. Данчев // Праці Таврійської держ. агротехнічної академії : Прикладна геометрія та інженерна графіка. – Мелітополь : ТДАА, 2006. – Вип. 4, т. 31.– С. 133–136. 85 %. (
  Автором розроблена методика створення методом моделювання заготовки фаски головки болта).
 6.  Юсупова М. Ф. Компьютер как средство повышения эффективности учебного процесса / М. Ф. Юсупова, В. К. Сидоренко // Наука і освіта : науково-практ. журнал Південного наукового центру АПН України. – 2006. – № 3–4. – С. 171–174. 90 %. (Автором розглянуто питання педагогічної стратегії ефективності впровадження компютера в учбовий процес).
 7.  Юсупова М. Ф. Моделювання тіл спиралевидної форми в системі AutoCAD / М. Ф. Юсупова, В. З. Данчев // Праці Таврійської держ. агротехн. Академії : Прикладна геометрія та інженерна графіка. – Мелітополь : ТДАА, 2006. – Вип. 4, т. 31. – С. 83–88. 85 %. (Автором розроблена методика моделювання у системі AutoCAD методом видавлювання тіл форми спіралі).
 8.  Юсупова М. Ф. Компьютерные телекоммуникации как объект изучения / М. Ф. Юсупова, В. К. Сидоренко // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. праць. – Одеса : ПДПУ, 2006. – № 5–6. – С. 9–21. 90 %. (Автором розглянуті завдання, які вирішуваються з використанням комп’ютерних телекомунікацій в педагогіки).
 9.  Юсупова М. Ф. Эффективность использования информационных технологий (ИТО) / М. Ф. Юсупова, В. К. Сидоренко // Наука і освіта : науково-практичний журнал Південного наук. центру АПН України. – 2006. – № 3–4. – С. 124–128. 90 %. (Автором проведено аналіз ефективності використання в учбовому процесі інформаційних технологій).
 10.  Юсупова М. Ф. Математичний метод і алгоритм виключення інтерференції спряжених квазігвинтових поверхонь із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій / М. Ф. Юсупова, А. М. Підкоритов, Л. Г. Дюкре // Праці Таврійської держ. агротехнічної академії : Прикладна геометрія та інженерна графіка. – Мелітополь : ТДАА, 2006. – Вип. 4, т. 32. – C. 74–79. 65 %. (Автором розроблено математичний метод виключення інтерференції спряжених квазігвинтових поверхонь зубчатих передач і багатозаходових чистових черв’ячних фрез).
 11.  Юсупова М. Ф. Компютерна модель спряжених криволінійних поверхонь / М. Ф. Юсупова, А. М. Підкоритов, Л. Г.  Дюкре // Праці Таврійської державної агротехнічної академії : Прикладна геометрія та інженерна графіка. – Мелітополь, 2006. – Вип. 4, т. 33. – С. 10–14. 70 % (Автором розроблено комп’ютерну модель спряжених криволінійних поверхонь стосовно машинобудування та кораблебудування).
 12.  Юсупова М. Ф. Автоматизированный контроль теоретических знаний и практических навыков по начертательной геометрии / М. Ф. Юсупова, В. З. Данчев // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Київ-Вінниця, 2006. – Вип. 9. – C.477–487. 85 %. (Автором розроблена ідеологія автоматизованого контролю теоретичних знань та практичних навичок по нарисної геометрії).
 13.  Юсупова М. Ф. Оценка дидактической эффективности применения информационных компьютерных технологий обучения (ИКТО) / М. Ф. Юсупова // Науковий вісник : зб. наук. праць. – Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2006. – № 1112. – С. 3240.
 14.  Юсупова М. Ф. Интерактивный курс обучения “Начертательная геометрия/ М. Ф. Юсупова, В. З. Данчев // Сучасні інформаційні технології та іноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Київ-Вінниця, 2006. – Вип. 10. – C. 488–493. 85 %. (Автором розроблено інформаційне поповнення інтерактивного курсу навчання нарисної геометрії).
 15.  Юсупова М. Ф. Можливість автоматизованої системи проектування AutoCAD визначати масові характеристики складних перетинів / М. Ф. Юсупова, А. М. Подкоритов, Н. П. Ісмаїлова / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. праць. – Одеса : ОДАБіА, 2009. – Вип. 34, ч. 2. – С. 694–696. 75 %. (Автором розглянута послідовність використання команд автоматизованої системи AutoCAD для визначення геометричних характеристик складних перетинів).
 16.  Юсупова М. Ф. Аналіз результатів апробації і експлуатації програмних засобів інтерактивної системи навчання дисципліні “Нарисна геометрія” /
  М. Ф. Юсупова // Теорія і практика управління соціальними системами : філософія, педагогіка, соціологія : щоквартальний наук.-практ. журнал. – Харків : НТУ
  “ХПІ”. – 2009. – № 2. – С. 79–83.
 17.  Юсупова М. Ф. Параметрично геометричне моделювання дискових фрез / А. М. Подкоритов, Л. Г. Дюкре, Н. П. Ісмаїлова, М. Ф. Юсупова / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. праць. – Одеса : ОДАБіА, 2009. – Вип. 34, ч. 1. – С. 689–691.
 18.  Юсупова М. Ф. Гарантія захисту й охорони інтелектуальних прав і власності особистості / М. Ф.  Юсупова // Збірник наукових праць НУВГП. – Вип. 3 (47). – 2009. – C.68-75.
 19.  Юсупова М. Ф. Обґрунтування ідеології навчання нарисної геометрії з використанням комп’ютерних технологій / М. Ф.  Юсупова // Науковий вісник : зб. наук. праць. – Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2009. – С. 312.
 20.  Юсупова М. Ф. Аналіз результатів апробації та експлуатації програмних засобів інтерактивної системи навчання дисципліні “Нарисна геометрія” /
  М. Ф.  Юсупова // Теорія і практика управління соціальними системами
   : щоквартальний наук.-практ. журнал. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. – № 2. – C. 7983.
 21.  Юсупова М. Ф. Освіта як один з головних чинників в інформаційному суспільстві / М. Ф.  Юсупова // Теорія і практика управління соціальними системами : щоквартальний наук.-практ. журнал. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2009. – № 3. – С. 4046.
 22.  Юсупова М. Ф. Реалізація політехнічного принципу в процесі навчання курсу “Креслення” з використанням комп’ютерних технологій / М. Ф.  Юсупова // Молодь і ринок : наук.-педагог. журнал. – Дрогобич, 2009. – С. 1620.
 23.  Юсупова М. Ф. Міжпредметнии звязок з використанням інформаційних технологій у курсу креслення / М. Ф. Юсупова, Д. В. Нечаева // Педагогіка формування творчої особистості у вищих і загальноосвітніх закладах  : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 3 (56). – С. 421–426. 80 %. (Автором розкрита сутність формування професійної компетенції з графічної підготовки студентів інженерних спеціальностей).
 24.  Юсупова М. Ф. Організація практичних занять з нарисної геометрії для досягнення дидактичних цілей в умовах використання компютерних технологій / М. Ф. Юсупова, Д. В. Нечаева // Педагогіка формування творчої особистості у вищих і загальноосвітніх закладах  : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 5 (58). – С. 485–490. 85 %. (Автором розроблена ідеологія автоматизованого контролю теоретичних знань та практичних навичок по нарисної геометрії).
 25.  Юсупова М. Ф. Навчання графічним дисциплінам з використанням комп’ютерно-орієнтованих дидактичних засобів / М. Ф.  Юсупова, В. К.  Сидоренко // Таврійський вісник освіти : наук.-метод. журнал. – Херсон : Ранок, 2003.– Вип. 2. – С. 7686. 85 %. (Автором розроблена структура, визначена мета автоматизованого курсу з нарисної геометрії).
 26.  Юсупова М. Ф. Интерактивная система обучения “Начертательная геометрия” / М. Ф. Юсупова, В. З. Данчев, И. В. Дуюн // Новый коллегиум : сб. докл. на конф. ВИРТ-2006.  Харьков-Ялта, 2006. – Вып. 10. – С. 321330. 80 %. (Автором розроблена ідеологія роботи інтерактивного курсу навчання нарисної геометрії).
 27.  Юсупова М. Ф. Современный педагогический тезаурус информационной культуры / М. Ф. Юсупова, В. К. Сидоренко // Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2007. – C. 510. 90 %. (Автором розглянуто порівняно-порівняльний аналіз педагогічного тезауруса інформаційної культури).
 28.  Юсупова М. Ф. Комп’ютерне твердотільне геометричне моделювання дискових фрез для обробки гвинтових нелінійчатих поверхонь довільного профілю / М. Ф. Юсупова, А. М. Підкоритов, Л. Г. Дюкре, С. О.  Осіпов // Праці Таврійської держ. агротехнічної академії : прикладна геометрія та інженерна графіка. – Мелітополь : ТДАА, 2007. – Т. 1, вип. 5. – С. 7–11. 65 %. (Автором розроблено комп’ютерне твердотільне моделювання дискової фрези).
 29.  Юсупова М. Ф. Использование современной портативной техники в проектировании и и моделировании / М. Ф. Юсупова, А. М. Подкоритов,
  Л. Г. Дюкре, А. А. Токарев // Сб. тр. ІХ межд. науч.-практ. конф. [“Современные проблемы геометрического моделирования СПГМ–9”; (1315 июня 2007 г.)]. – Мелитополь : ТГАТА, 2007.  С. 3942. 65 %. (Автором розглянуто метод отримання двовимірного і тривимірного зображення об'єкту в системі AUTOCAD з цифрової фотографії з метою полегшення визначення розмірів в труднодоступних місцях).
 30.  Юсупова М. Ф. Виртуальная учебная лаборатория / М. Ф. Юсупова // Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2006. – C. 9399.
 31.  Юсупова М. Ф. Можливість автоматизованої системи проектування AutoCAD визначати масові характеристики складних перетинів / М. Ф. Юсупова, В. Ф. Зелінський, Д. А. Зелінська // Сб. тр. ІХ межд. науч.-практ. конф. [“Современные проблемы геометрического моделирования СПГМ–9”, (1315 июня 2007 г.)]. – Мелитополь : ТГАТА 2007. – С. 6973. 75 %. (Автором розглянута послідовність використання команд автоматизованої системи AutoCAD для визначення геометричних характеристик складних перетинів).
 32.  Юсупова М. Ф. Застосування методу моделювання при побудові ліній перетину геометричних фігур / М. Ф. Юсупова, В. З. Данчев // Сб. трудов VIII межд. науч.-практ. конф. [“Современные проблемы геометрического моделирования”]. – Мелитополь : ТГАА, 2004. – С. 8185. 85 %. (Автором розроблена методика побудови ліній перетину геометричних фігур в AvtoCAD).
 33.  Юсупова М. Ф. Використання системи AutoCAD для точного структурного аналізу механізму в дисципліні “Теорія механізмів і машин” / М. Ф. Юсупова, В. Ф. Зелинский, Л. Г. Дюкре, Д. В.  Нечаева // Сб. тр. ІХ межд. науч.-практ. конф. [“Современные проблемы геометрического моделирования СПГМ – 9”, (1315 июня 2007 г., Мелитополь]. – Мелитополь : ТГАТА 2007. – С. 98101. 75 %. (Автором розроблено метод впровадження системі AUTOCAD при проектуванні і розробці курсових проектів).
 34.  Юсупова М. Ф. Побудова в системі AutoCAD розгорток багатогранних фігур методом моделювання / М. Ф. Юсупова, В. З. Данчев // Сб. трудов VIIІ межд. науч.- практ. конф. “Современные проблемы геометрического моделирования”. – Мелитополь : ТГАА, 2004. – С. 6064. 85 %. (Автором розроблена методика побудови повної розгортки багатогранної поверхні в системі AutoCAD із застосуванням методу моделювання).

Статті та доповіді на конференціях

 1.  Юсупова М. Ф. Интерактивная система обучения начертательной геометри с автоматизированным контролем знаний и практических навыков / М. Ф. Юсупова, В. З. Данчев // Труды VII межд. науч.-практ. конф. [“Современные информационные и электронные технологии”, (СИЭТ, Одесса, 2226 мая 2006 г.)]. – Одеса : ОНПУ, 2006.  Т. 2.  С. 228. 85 %. (Автором розроблено тестовий контроль та контроль практичних навичок).
 2.   Юсупова М. Ф. Наближений спосіб ділення кола на N частин / М. Ф. Юсупова, В. Ф. Зелинский, Л. Г. Дюкре // ІХ Укр. науч.-метод. конф. [“Нові інформаційні технології навчання в навчальних закладах України”]. – Одеса : ОНМУ, 2003. – С. 4647. 85 %. (Автором запропоновано спосіб для використання поділу кола на N частин).
 3.   Юсупова М. Ф. Електронний підручник “Нарисна геометрія” в системі дистанційного навчання / М. Ф. Юсупова, В. З. Данчев, В. Ф. Зелинский, В. М. Тюленев, Л. Г. Дюкре // Сб. тр. в Межд. конф. памяти проф. И. И. Мархеля. – Одеса : ЮДПУ им. К. Д. Ушинського, 2005. – С. 191195. 65 %. (Автором розроблено принципи використання електронного підручника).
 4.   Юсупова М. Ф. Трехмерные модели, AUTODESK INVENTOR, проектирование металлоконструкций, расчет напряжений, численные методы / М. Ф. Юсупова,
  М. А. Стариков, Я. В. Савченко, Д. А. Нечаева, А. А. Кундиловский // Графика ХХІ века : Тезисы док-ов ІХ Межд. студ. науч.-техн. конф., (Севастополь, 2628 сент. 2006 г.). – Севастополь : Изд-во “СевНТУ”, 2006. – С. 101103. 65 %. (Автором розробленоа принципи проектування трьохмірних моделей металоконструкцій в системі AUTODESK INVENTOR).
 5.   Юсупова М. Ф. Использование современной портативной техники в проектировании и моделировании / М. Ф. Юсупова, А. А. Токарев // Сб. трудов Юбилейная Х всеукр. студ. науч.-техн. конф. [“Графика ХХІ” (Севастополь, 
  25 октяб. 2007 г.)]. – Севастополь : “СевНТУ”, 2007. – С. 107109. 85 %. (Автором розроблено ідея використання техніки в проектуванні і моделюванні).
 6.   Юсупова М. Ф. Вплив автоматизованого контролю знань на ефективність навчання графічним дисциплінам / М. Ф.  Юсупова // Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [“Підготовка фахівців у системі професійної освіти: проблеми, технології, перспективи” (Криворізький технічний університет, 910 квіт. 2009 р.)]. – Кривий Ріг : Видавничий центр КТУ, 2009. – С. 417419.

АНОТАЦІЇ

Юсупова М. Ф. Методика інтерактивного навчання графічним дисциплінам у вищих технічних навчальних закладах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання кресленню. – Київ, 2010.

У дисертації розкриті сучасні тенденції і перспективи застосування інформаційних технологій у графічній підготовці студентів. Показано, що створення нових інформаційних технологій і їхнє впровадження в освітню сферу має стійку і необоротну тенденцію. Визначено психолого-педагогічні закономірності навчально-пізнавальної діяльності студентів в умовах комп’ютерного навчання.

Обґрунтовано доцільність застосування інформаційних комп'ютерних технологій у процесі навчання графічним дисциплінам та впроваджено в навчальний процес інтерактивний навчальний курс “Нарисна геометрія”, програмний комплекс автоматизованого контролю теоретичних знань і практичних навичок з нарисної геометрії.

Визначено і дидактично обґрунтовані теоретичні підходи до використання автоматизованої системи проектування AutoCAD для виконання графічних завдань з нарисної геометрії.

Розроблено критерії оцінювання знань студентів з графічних дисциплін в умовах комп’ютерного навчання. З цією метою проаналізовані існуючі в практиці вищої школи підходи до контролю знань і вмінь студентів з графічних дисциплін. Показано, що традиційна оцінка результатів діяльності студентів не стимулювала їх до творчої діяльності. Розроблений автоматизований контроль знань дає можливість кожному студентові самостійно контролювати рівень своїх знань з будь-якої теми.

Здійснено експериментальну перевірку методики графічної підготовки студентів, що показала істотне підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, можливість систематичної оцінки результатів навчальної діяльності одночасно всіх студентів навчальної групи. В умовах комп’ютерного навчання формується психологічна сумісність студента з персональним комп'ютером, що, у свою чергу, є важливою умовою для реалізації мотиваційних ресурсів студента в його навчально-пізнавальній діяльності.

Матеріали дисертації містять теоретико-методичні рекомендації для істотного вдосконалення навчальних програм, підручників і навчальних посібників з графічних дисциплін.

Основні результати проведеного дослідження можуть бути масово використані викладачами графічних дисциплін у вищих навчальних закладах і розроблювачами інтерактивних систем навчання.

Ключові слова: нарисна геометрія, комп’ютерне навчання, інтерактивна система навчання, автоматизований контроль знань, автоматизований контроль графічних побудов.

Юсупова М. Ф. Методика интерактивного обучения графическим дисциплинам в высших технических учебных заведениях. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения черчению. – Киев, 2010.

В диссертации раскрыты современные тенденции и перспективы применения информационных технологий в графической подготовке студентов. Исследование подтверждает, что современные информационные технологии находят широкое применение в разных сферах практической и образовательной деятельности. Их применение обеспечивается постоянным совершенствованием технических возможностей компьютерных средств и программного обеспечения к ним. В диссертации раскрыты современные тенденции и перспективы применения информационных технологий в графической подготовке студентов. Показано, что создание новых информационных технологий и их внедрение в образовательную сферу имеет устойчивую и необратимую тенденцию. Определены психолого-педагогические закономерности учебно-познавательной деятельности студентов в условиях компьютерного обучения.

Обоснована целесообразность применения информационных технологий в процессе обучения графическим дисциплинам и внедрение в учебный процесс интерактивного курса обучения „Начертательная геометрия”, и программного комплекса автоматизированного контроля теоретических знаний и практических навыков по начертательной геометрии.

Определены и дидактически обоснованы теоретические подходы к использованию автоматизированной системы проектирования AutoCAD для выполнения графических заданий по начертательной геометрии. Разработаны критерии оценки знаний студентов в условиях компьютерного обучения. С этой целью проанализированы существующие в практике высшей школы подходы к контролю знаний и умений студентов по графическим дисциплинам в условиях компьютерного обучения. Показано, что традиционная оценка результатов деятельности студентов не стимулировала их к творческой деятельности. Разработанный автоматизированный контроль знаний дает возможность каждому студенту самостоятельно проконтролировать уровень своих знаний по любой теме.

Осуществлена экспериментальная проверка методики графической подготовки студентов, которая показала существенное повышение уровня усвоения учебного материала. В условиях компьютерного обучения формируется психологическая совместимость студента с персональным компьютером, что выступает важным условием для реализации мотивационных ресурсов студента в его учебно-познавательной деятельности.

Материалы диссертации содержат теоретико-методические рекомендации для существенного усовершенствования учебных программ, учебников и учебных пособий по графическим дисциплинам.

Основные результаты проведенного исследования могут быть использованы преподавателями графических дисциплин в высших учебных заведениях и разработчиками интерактивных систем обучения.

Ключевые слова: начертательная геометрия, компьютерное обучение, интерактивная система обучения, автоматизированный контроль знаний, автоматизированный контроль графических построений.

Yusuphova M. F. Methodic interactive education graphic subjects in high technical schools. – Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of pedagogical sciences in specialty 13.00.02 – theory and technique of training to plotting. – Kyiv, 2010.

The dissertation is devoted to research of opportunities of use of information technologies in graphic preparation of the students of higher educational institutions. The research confirms, that the modern information technologies find wide application in different spheres of practical and educational activity. Their application is provided with constant perfection of technical opportunities of computer means and software to them.

In the dissertation the modern lines and prospects of application of information technologies in graphic preparation of the students are opened. Is shown, that: creation of new information technologies and their introduction in educational sphere has the steady and irreversible tendency. The psychology-pedagogical laws educational – cognitive of activity of the students in conditions of computer training are determined.

The expediency of application of information technologies is proved during training to graphic disciplines, and introduction in educational process of an interactive training rate “Descriptive geometry”, and program complex of the automated control of theoretical knowledge and practical skills on descriptive of geometry.

Are determined and it is didactic the theoretical approaches to use of the automated system of designing AutoCAD for performance of the graphic tasks on descriptive of geometry are proved. The criteria of an estimation of knowledge of the students on graphic disciplines in conditions of computer training are developed. For this purpose the higher schools, existing in practice, the approaches to the control of knowledge and skills of the students on graphic disciplines are analyzed. Is shown, that the traditional estimation of results of activity of the students did not stimulate them to creative activity. The developed automated control of knowledge enables each student independently to check a level of the knowledge on any theme.

The experimental check of a technique of graphic preparation of the students is carried out which has shown essential increase of a level of mastering of an educational material, opportunity of a regular estimation of results of educational activity simultaneously at all students of educational group. In conditions of computer training the psychological compatibility of the student with the personal computer is formed, that, in turn, acts by the important condition for realization motivational of resources of the student in it (him) educational – cognitive of activity.

The materials of the dissertation contain the theorist – methodical recommendations for essential improvement of the educational programs, textbooks and manuals on graphic disciplines.

The basic results of the carried out (spent) research can mass be used by the teachers of graphic disciplines in higher educational institutions and developers of interactive systems of training.

Key words: descriptive geometry, educational technologies, computer technologies, computer training, interactive system of training automated control of knowledge automated control of graphic constructions, virtual laboratory, multimedia of technology, program complex, computer network, network Internet, Internet of technology, innovations, information, intercultural communications, animation.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

60143. Классный час по профориентации: «Наш выбор» 156 KB
  Цели - расширить представления учащихся об различных профессиях; формировать позитивную оценку таких нравственных качеств, как целеустремленность, трудолюбие, скромность...
60144. Подорож до Карликанії 132.5 KB
  Мета. Узагальнити та систематизувати знання, вміння і навички учнів із теми «Подільність чисел»; показати на прикладах за допомогою ігрових моментів; практичну спрямованість математичних знань; удосконалювати навички виразного читання...
60145. Позакласний захід: «Формула кохання» 69.5 KB
  Ломоносов Більш ніж про кохання в світовій літературі тільки про смерть написано. Про емоції розкажуть виступи учнів про вплив речовин: адреналін норадреналін вазопресин серотонін З коханням складніше. На думку дослідників кохання -це хімічний процес...
60146. День Чорного моря - свято зі сльозами на очах 114 KB
  Обладнання: екологічний пакет Чорноморська скринька презентація Чорне море проектор компютер виставка Відпочинок на Чорному морі відеокліпи про море. Хід виховного заходу Учень читає вірш на фоні морського шуму Безмолвное море лазурное море...
60147. Поэзии и музыки чарующий мир. Литературно-музыкальное путешествие 162 KB
  Прививать любовь к красоте слова и музыки. Посредством поэзии и музыки воспитывать любовь к родной природе ценить дружбу стремиться к самосовершенствованию. Библиотекарь: Ребята мы сегодня с вами собрались чтобы окунуться в прекрасный удивительный и чарующий мир поэзии и музыки.
60148. Виховний захід «Твори добро на радість людям» 276.34 KB
  Мета: Формувати в учнів уявлення про морально-етичні відношення у навколишньому середовищі; вчити виявляти шанобливе ставлення до батьків, старших, піклування про молодших; розвивати почуття чуйності і доброзичливості
60149. Іменини Трирічка (виховний захід у 3 класі) 400 KB
  По сигналу одна команда кричить З днем а інша народження Оце привітали так привітали А тепер у нас справжній День народження Вчитель: З днем народження вітаєм Діти: Так так так І звичайно побажаєм Діти...
60150. Колективна творча справа «Майбутнє України - це я, це ти» 202.5 KB
  Я ти він вона Учениця Ми є діти українські Хлопці та дівчата Рідний край наш Всі Україна Учениця Славна і багата Ведуча ІІ Всім хто присутні сьогодні на святі Скажем слова ми прості. Всі Гостей дорогих ми вітаємо щиро Стрічаємо хлібом любовю і миром...
60151. Внеклассное мероприятие по информатике и литературе. Творческая лаборатория «Я всё могу» 118.5 KB
  Пушкина развивать устную речь учащихся логическое мышление внимание наблюдательность умение анализировать информацию воспитывать любви к искусству к русской словесности воспитывать ответственности за порученное дело чувства коллективизма гуманизма...