65565

РОЗРАХУНОК І КОНСТРУЮВАННЯ НОСОВИХ ГНУЧКИХ ОГОРОДЖЕНЬ СКЕГОВИХ СУДЕН НА ПОВІТРЯНІЙ ПОДУШЦІ

Автореферат

Логистика и транспорт

Одна з найважливіших конструкцій СППС носові гнучкі огородження НГО. У теперішній час НГО відносять до категорії найбільш відповідальних конструкцій як СППА так і СППС що визначають такі їхні якості як ходовість остійність керованість мореплавність міцність.

Украинкский

2014-07-31

322 KB

0 чел.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

ІМЕНІ  АДМІРАЛА  МАКАРОВА

ЗАЙЦЕВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 629.5.01:629.576

РОЗРАХУНОК І КОНСТРУЮВАННЯ НОСОВИХ
ГНУЧКИХ ОГОРОДЖЕНЬ СКЕГОВИХ СУДЕН
НА ПОВІТРЯНІЙ ПОДУШЦІ

спеціальність 05.08.03 – конструювання та будування суден

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук

МИКОЛАЇВ - 2010


Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник кандидат технічних наук, професор

Єганов Олександр Юхимович,

Чорноморський державний університет імені Петра Могили, проректор з науково-педагогічної роботи та технічної освіти

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор

Кравцов Віктор Іванович,

Національний авіаційний університет,
професор кафедри машинознавства

кандидат технічних наук, доцент

Толишев Едуард Володимирович,

Миколаївська філія Європейського університету,

доцент кафедри економіки і підприємництва

Захист відбудеться "21" червня 2010 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 38.060.02 Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова за адресою: 54025, м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграда, 9, ауд. 360.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова за адресою: 54025, м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграда, 9

Автореферат розісланий  "17" травня 2010 р.

В.о. вченого секретаря

спеціалізованої вченої ради,

доктор технічних наук, доцент      Коростильов Л.І.


ЗАГАЛЬНА   ХАРАКТЕРИСТИКА   РОБОТИ

Актуальність теми. Одним з ефективних засобів зменшення опору руху суден і відповідно збільшення їхньої швидкості є застосування повітряної подушки (ПП). Розрізняють два основних типи суден на повітряній подушці (СПП): амфібійні (СППА) та скегові (СППС).

За останнє десятиліття в ряді країн досягнуті серйозні успіхи в області теоретичного і експериментального дослідження питань аерогідродинаміки і міцності СПП. Однак у цілому СПП перебувають у початковому етапі розвитку, на якому повинні бути вирішені багато наукових і технічних проблем.

Одна з найважливіших конструкцій СППС – носові гнучкі огородження (НГО). У міру вдосконалювання конструкції ГО їхня роль у забезпеченні морехідних і амфібійних якостей СППС безупинно підвищується. У теперішній час НГО відносять до категорії найбільш відповідальних конструкцій як СППА, так і СППС, що визначають такі їхні якості, як ходовість, остійність, керованість, мореплавність, міцність.

Тому розрахунок і конструювання НГО СППС, дослідження впливу режимів руху СППС на параметри його НГО, удосконалювання конструкції НГО є актуальною темою дослідження. В теперішній час конструювання і проектування НГО ведеться в основному на досвіді експлуатації СППС і експериментальних досліджень, а теоретична база таких небезпечних явищ як затягування НГО під корпус СППС, хвильовий поршень, що проходить під корпусом СППС при ході його на хвилюванні, і які приводять до перекидання суден і виходу з ладу НГО, практично відсутня.

Вдосконалення, розвиток і створення нових методів розрахунків, проектування і конструювання НГО з урахуванням явища затягування їх під корпус СППС у різних режимах його руху, теоретично обґрунтованих методів врахуванні впливу хвильового поршня на параметри НГО, які здатні забезпечити створення і побудову нових СППС із поліпшеними морехідними якостями, є актуальним і важливим завданням, успішне розв’язання якого покликано підвищити безпеку експлуатації таких швидкісних суден.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дана робота виконана в рамках загального плану наукових досліджень Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК), приоритетного напряму розвитку науки і техніки № 6 Державної науково-технічної програми "Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі" і держбюджетної НДР № 1581 "Теоретичні основи механіки гнучких оболонок транспортних засобів, які працюють в потоці рідини та газу" (номер держ. реєстрації 0106U000831).

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – розробка методів, математичних моделей, алгоритмів розрахунку і конструювання НГО СППС з урахуванням процесу їхнього затягування під корпус судна в різних режимах руху як удосконаленої теоретичної бази для конструювання НГО.

Головне завдання дослідження – розробка методів конструювання, розрахунку і рекомендацій до конструювання НГО з урахуванням впливу на їх параметри режимів руху СППС. Для її вирішення необхідно здійснити такі

завдання дослідження:

 1.  Вибір напрямків і загальної методики дисертаційного дослідження.
 2.  Створення експериментальної установки для моделювання роботи ГО СПП.
 3.  Проведення числового моделювання визначення параметрів роботи експериментальної установки.
 4.  Дослідження та імітаційне модулювання процесу затягування і розрахунок міцності НГО із гнучким ресивером зі знімними елементами (ЗЕ) без діафрагми і з діафрагмою у різних режимі руху СППС.
 5.  Дослідження впливу кута скосу і висоти ЗЕ на напруження у ГО СПП.
 6.  Дослідження параметрів НГО відкритого типу в режимах висіння, руху на хвилюванні, платформінгу СППС.
 7.  Розробка методів, алгоритмів розрахунку і конструювання НГО СППС з урахуванням явища затягування і хвильового поршня в різних режимах руху судна.

Об'єктом дослідження є процес затягування НГО під корпус СППС в різних режимах його руху з урахуванням хвильового поршня, що виникає під корпусом СППC.

Предметом дослідження є розрахунок і конструювання носових ГО СППС в різних режимах руху судна.

Методи дослідження прийняті аналітичні і числові:

 •  теорія і методи розрахунку гнучких зв'язків – при дослідженні параметрів НГО у процесі затягування їх під корпус СППC;
 •  теорія м'яких оболонок – при дослідженні параметрів НГО у процесі затягування їх під корпус СППC;
 •  метод кінцевих елементів (МКЕ) – при дослідженні напружено-деформованого стану (НДС) ГО СППС і імітаційного моделювання процесу затягування НГО з гнучким ресивером зі ЗЕ і НДС ГО відкритого типу із сегментними елементами (СЕ);
 •  метод кінцевих об'ємів (МКО) – для модулювання роботи ГО СППС та при проведенні числового моделювання визначення параметрів роботи експериментальної установки, а також при визначенні коефіцієнтів опору плоскої пластини і ГО відкритого типу з СЕ;
 •  диференційного числення – при вивченні максимального миттєвого рівня хвильового поршня в режимі платформінгу СППС;
 •  системного аналізу – при виборі загальної методології дисертаційного дослідження.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що розроблені методи розрахунку і конструювання НГО СППС у порівнянні з існуючими методами значно повніші, враховують динамічні властивості судна і останні досягнення в числових методах розрахунків суднових конструкцій, враховують процес затягування НГО під корпус СППС у різних режимах руху, забезпечують цілеспрямованість, наповненість і швидкодію процесу конструювання НГО за рахунок отриманих у дисертаційній роботі взаємозв'язків і співвідношень як в аналітичному виді, так і в результаті числових експериментів.

У результаті досліджень:

 1.  Вперше створено математичну модель процесу затягування НГО під корпус СППС у режимі його руху , яка забезпечує визначення величини зміщення ординати точки кріплення ЗЕ до гнучкого ресиверу НГО і виявляє можливість затягування НГО під корпус судна.
 2.  

Вперше розроблено метод імітаційного модулювання процесу затягування НГО із гнучким ресивером зі ЗЕ без діафрагми та з діафрагмою в різних режимах руху СППС, який базується на методі кінцевих елементів і забезпечує в динамічному режимі проведення дослідження процесу затягування, а також проведення розрахунків і конструювання НГО СППС. Доведено, що хвильовий поршень може збільшувати величину затягування НГО у 2 рази у порівнянні з режимом руху СППС над тихою водою.

 1.  Вперше доведено, що динамічна постановка задачі імітаційного модулювання виявляє наявність автоколивань НГО із гнучким ресивером зі ЗЕ без діафрагми та з діафрагмою в процесі затягування його під корпус СППС і забезпечує урахування всіх особливостей конструкцій НГО на відміну від аналітичного методу.
 2.  Вперше розроблено аналітичну і числову моделі, методику конструювання і розрахунку міцності НГО відкритого типу в режимах висіння і руху СППС на хвилюванні, які забезпечують конструювання НГО з урахуванням вагомості і жорсткості матеріалу НГО і які значно полегшують проведення розкрою його матеріалу та забезпечують умови закріплення НГО відкритого типу на корпусі СППС, а також враховують зміну сил опору руху судна від часу.
 3.  Удосконалено і проаналізовано математичну модель визначення максимального миттєвого рівня хвильового поршня в режимі платформінгу СППС, яка значно спрощує визначення величини компенсації додаткових витрат повітря підйомного комплексу в режимі руху судна на хвилюванні при конструюванні НГО СППС.
 4.  Вперше розроблені і реалізовані методи, алгоритми розрахунку і конструювання і НГО з врахуванням явища затягування та хвильового поршня у різних режимах руху судна, які здатні забезпечити створення і побудову нових СППС із поліпшеними морехідними якостями.

Практична значення одержаних результатів. Математичні моделі, методи розрахунку і конструювання, та результати, які отримані у роботі, можуть бути використані не тільки для розрахунків і конструювання НГО СППС у різних режимах його руху, але і для інших СПП та апаратів на повітряній подушці.

Застосування результатів досліджень, які отримані в роботі, а саме методів аналітичного розрахунку форми і міцності НГО із гнучким ресивером і відкритого типу, НДС НГО СППС за допомогою МКЕ і МКО надають можливість інженерам, конструкторам, проектувальникам, студентам проводити аналізи міцності і затягування НГО у різних режимах руху судна та їх вплив на параметри НГО, а також виявляти і використовувати резерви міцності НГО, конструювати і будувати СПП на основі більш достовірних і сучасних методів, а також підвищувати кваліфікацію інженерам-кораблебудівникам.

Практичне застосування результатів досліджень відображено в актах впровадження таких підприємств і організацій: ВАТ "Феодосійська суднобудівна компанія "Море" у вигляді розрахункових методик: "Методика розрахунку НГО відкритого типу у режимі руху СППС на хвилюванні", "Методика проектування НГО з урахуванням впливу на них параметрів режимів руху СППС" для оцінки геометричних і механічних характеристик елементів ГО СППА (акт від 22 жовтня 2009 р.); ДП "Науково-виробничій комплекс газотурбобудування "Зоря-Машпроект" (м. Миколаїв) у вигляді комплекту з 242 креслень проектно-конструкторської документації на виготовлення пристрою для дослідження моделей ГО СПП (акт від 27 січня 2009 р.). Крім того, результати досліджень впроваджені у навчальний

процес кафедри морських технологій, використані при виконанні магістерських робіт, дипломних проектів у НУК за спеціальністю 8.100200 "Кораблі і океанотехніка" (акт від 05 травня 2009 р.); у навчальний процес кафедри технічної експлуатації флоту Одеської національної морської академії (акт від 26 травня 2009 р.); у держбюджетну НДР № 1581 "Теоретичні основи механіки гнучких оболонок транспортних засобів, які працюють у потоці рідини та газу" (номер державної реєстрації 0106U000831, акт від 12 лютого 2009 р.). При будівництві вітчизняних СПП підприємства України зможуть використати у виробництві розрахунки, методики, рекомендації та конструкторські розробки, які базуються на зроблених дослідженнях. Це дасть змогу виробляти в Україні СПП з покращеними експлуатаційними якостями, а очікуваний економічний ефект для бюджету України від будування 75…100 малих СППА може становити 3,75...5,00 млн. дол. США (довідка про економічну ефективність від впровадження дисертаційної роботи від 22 січня 2009 р.).

Особистий внесок здобувача. Всі положення і виводи, математичні моделі і методи розрахунків, аналітичні залежності і результати їхніх розрахунків, що виносяться на захист, розроблені і належать особисто авторові. З робіт, опублікованих у співавторстві, на захист виносяться тільки ті частини, які розроблені особисто автором.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації були апробовані і схвалені на: І Міжнародній науково-практичній конференції: "Становление современной науки – 2006" (Україна, Дніпропетровськ, 16-30 жовтня 2006 р.); Міжнародній науково-методичній конференції: "Автоматизація суднобудівного виробництва та підготовка інженерних кадрів: стан, проблеми, перспективи" (Україна, Миколаїв, 26-27 червня 2007 р.); "Ninth International Conference on Marine Sciences and Technologies "Black sea 2008" (Varna, Bulgaria, 23-25 October 2008); Науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу НУК (Україна, Миколаїв, 26-28 квітня 2006 р.; 23-25 квітня 2008 р.); на засіданнях кафедри морських технологій, НТР з кораблебудування НУК (Україна, Миколаїв).

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані в матеріалах 11 статей наукових видань, які рекомендовані ВАК України для публікацій результатів дисертаційних досліджень (з них – 8 без співавторів), в 7 патентах України на корисну модель у співавторстві, в 4 тезах за матеріалами Міжнародних наукових, науково-практичних, науково-методичних конференцій (з них – 1 без співавторів).

Обсяг і структура дисертації. Робота складається з вступу, семі розділів, висновків, чотирьох додатків, списку використаної літератури з 193 найменувань. Дисертація викладена на 279 сторінках, з яких 150 сторінка, відповідно до основних вимог ВАК України становлять припустимий обсяг дисертаційної роботи, 125 рисунків на 66 сторінках, 12 таблиць на 5 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вступ містить обґрунтування актуальності теми дисертаційної роботи, її зв'язок з науковими програмами, планами, темам, вказується особистий внесок автора у виконанні дисертаційної роботи. Формулюються мета і завдання дослідження. Описуються об'єкт, предмет і методи дослідження, наукова новизна і практичне значення отриманих результатів, які виносяться на захист. Наведено відомості про апробацію результатів роботи, публікаціях автора за її темою.

У першому розділі дисертації проведено огляд і аналіз літературних джерел, які

присвячені питанням забезпечення морехідної безпеки СПП, а саме робіт по дослідженню режимів руху СПП і їх впливу на параметри ГО СПП; робіт, присвячених дослідженням процесів, які відбуваються під час експлуатації СПП і які впливають на параметри його ГО, а також робіт, присвячених питанням конструювання, проектування та розрахунків ГО СПП. Проведено аналіз зовнішніх навантажень, які діють у різних режимах руху СПП на їх ГО, аналіз і систематизація конструкцій і схем ГО СПП.

ГО СППС (рис. 1.) складається з носового 1 та кормового ГО 7, які разом зі жорсткими скегами 5 оперізують ПП судна. Сучасні СППС обладнуються двома типами НГО з гнучким ресивером і ЗЕ (рис. 2,а) та відкритого типу з СЕ 1 (див. рис. 1,а і рис. 2,б). Полотнище оболонки одноярусного гнучкого ресиверу 2 ГО і ЗЕ 4 совкового типу з внутрішньою діафрагмою 3 з повітропровідними вирізами 6 (рис. 2,а), в якому зроблені повітропровідні вирізи 5, укріплено на жорсткому корпусі 1 СППС. Під тиском повітря, що надходить з жорсткого ресиверу по повітропровідному каналу, оболонка приймає об'ємну форму та утворює гнучкий ресивер.

Аналіз режимів руху СППА і СППС показав, що вони експлуатуються в основних режимах (висіння без ходу, руху над тихою водою, руху над схвильованою поверхнею води, руху СППС на хвилюванні при виникненні хвильового поршню: і режимі "платформінг") і не основних (перехідний – підйом на ПП; водотонажний на тихій воді і на хвилюванні без ПП – аварійний для СППА і не аварійний для СППС; режим виходу на берег з води для СППА). У дисертаційній роботі розглянуто тільки основні режими руху СППС, а з режимів руху СППС на хвилюванні при виникненні хвильового поршню – тільки режим "платформинг".

а б

Рис. 2. Типи носових ГО СППС

а – одноярусне з гнучким ресивером і знімними сопловими елементами з внутрішньою діафрагмою; б – відкритого типу з сегментними елементами

У режимі висіння без ходу СППА і СППС на гнучки ресивери діють надлишкові нормальні тиски повітря (рис. 3). Тиск у ПП і гнучкому ресивері визначаються як pп = D/Sп, pр = kр pп, де D – повна водотоннажність СППА або водотоннажність на ПП для СППС, Н; Sп – площа ПП, м2; kр – коефіцієнт тиску.

У режимі руху над тихою водою виникають сили опору води руху НГО. У режимі руху над схвильованою поверхнею води додатково виникають сили опору води руху НГО.

У режимах руху СПП як на тихій воді, так і на схвильованій поверхні моря при дотиканні ЗЕ ГО із гнучким ресивером, а також СЕ ГО відкритого типу (рис. 4) поверхні води або хвилі можуть виникнути процеси, які негативно впливають на морехідні якості суден і які можуть при неправильних діях судноводія призвести до аварійної ситуації. До таких процесів відносять: замив; затягування ГО під корпус судна; підлом ГО; хвильовий поршень. Найбільш докладно фізичний процес замиву і затягування ГО описано Андрєєвим Г.Є., Кудрявцевим О.С., Проценко В.В., Рубіновим О.В. Вони відзначають, що навіть за результатами модельних випробувань СПП на схвильованій поверхні моря нічого певного про процес затягування НГО сказати не можна, тому що це дуже складний процес.

Вплив зовнішніх сил, що діють на ГО і приводять до його затягування під корпус СПП, досліджувалися і раніше на основі експериментальних даних такими радянськими і російськими вченими, як Зайцева Т.А., Пузирьов М.Н., Демешко Г.Ф, Колизаєв Б.О., Андрєєв Г.Є., Кудрявцев О.С., Проценко В.В., Рубінов О.В., Смірнов С.О., і такими закордоннями дослідниками, як Ліанг Юн та Алан Блиаулт. Теоретичні дослідження змін параметрів НГО під впливом зовнішніх сил, які приводять до його затягування під корпус СППС, були відсутні.

Колизаєв Б.О., Косоруков А.І., Літвіненко В.О. описали процес затягування НГО і розділили їх конструкції залежно від поведінки у перехідному режимі на дві групи. Поведінка НГО у перехідному режимі залежить від його здатності чинити опір затягування, що залежать від параметрів форми НГО і тиску повітря. Дуже важливо у процесі розрахунку і конструювання НГО встановити момент початку затягування. Зайцева Т.А. і Кличко В.В. займалися експериментальними дослідженнями затягування. Демешко Г.Ф. зв’язав появу затягування зі зміщенням центра ваги судна у ніс під час його руху.

Хвильовий опір від ПП і морехідні якості всебічно розглянуто Докторсом, Шармом, Татинклауксом, Охі, Мораном, Мак Генрі, Капланом, Бетсоном, Девісом, Докторсом, Кімом, Тсаконсом. Основні науково-дослідні роботи були направлені на вивчення опору та зносу ГО і ЗЕ таким вченими, як Девіс, Інч, Прентіс, Люіс. Дєвис и Малахов. Даркін і Луєр дойшли до висновку, що динамічні ефекти головним чином пов’язані з інерцією повітря у нагнітаючій системі вентиляторів. Пе

репади просторового тиску у ПП враховували у своїх розрахунках Накос, Нестергард, Ульштайн, Соренсен, Стін і Фалтисен. Питаннями розрахунків та конструювання ГО СПП займались Г.Ф. Демешко, В.В. Зайцев, Вал.В. Зайцев, В.К. Івчік, В.Е. Магула, Б.М. Мартинець, Ю.М. Коробанов, Є.В. Петін.

Другий розділі роботи містить вирішення першого завдання дисертаційного дослідження: вибору та обґрунтуванню напряму, об’єкта і предмета дослідження, викладенню загальної методики дослідження та розробленню його технологічної карти. Огляд результатів наукових досліджень, який виконано у першому розділі, вказує на визначену системність у дослідженнях впливу режимів руху СППС при розрахунку і конструюванні НГО СППС за такими ознаками: структурованість в області розрахунку і конструювання НГО СППС як системи, взаємозв’язок складових його частин, підлеглість організації всієї системи відповідній меті.

В теперішній час відсутні результати теоретичних досліджень, числові та імітаційні експерименти явища затягування НГО з гнучким ресивером і ЗЕ, а також НГО відкритого типу СППС під час його руху над тихою водою і над схвильованою поверхнею моря, а також при виникненні хвильового поршня.

У розділі вказується актуальність теми дисертаційної роботи, припускається наукова новизна роботи. Теоретичною базою для розрахунку і конструювання НГО СППС з урахуванням різних режимів його руху і явища затягування можуть служити математичні моделі розрахунків, конструювання і проектування ГО різних конструкцій, які розроблені Г.Ф. Демешко, В.В. Зайцевим, Вал.В. Зайцевим, В.Е. Магулой, Б.М. Мартинцом, Г.В. Клебановим.

Основну увагу в дослідженні припускається зосередити на проблемі створення та удосконалення методів розрахунку і конструювання НГО з урахуванням явища затягування та хвильового поршня у різних режимах руху: над тихою водою без ходу і під час руху, над схвильованою поверхнею моря, під час платформінгу при виникненні поршню під корпусом СППС.

На основі системного аналізу зроблено висновок про об’єкт та предмет дослідження у роботі, про те, що у такій постановці завдання розробки і реалізації методів, алгоритмів розрахунку і конструювання НГО СППС вирішується вперше. За своєю направленістю робота відповідає профілю наукових досліджень кафедри морських технологій НУК ім. адмірала Макарова, формулі та основним науковим направленням спеціальності 05.08.03 – конструювання та будування суден.

Виходячи з тематики дисертаційної роботи визначено робочу гіпотезу, згідно з якою головні фактори основних режимів руху СППС впливають на параметри його НГО і ПП і відповідно на їх розрахунки і конструювання. Визначено мету роботи та її головну задачу. Виконано декомпозицію головної задачі на чотири основні складові задачі, вирішення кожної з якої є науковим результатом. Для відображення системності дослідження розроблено технологічну карту, яка відображає методологію виконання дисертації. Одною з основних складових у загальній методиці досліджень є математичні моделі, які можуть будуватися або на основі теоретичних і експериментальних досліджень, або логічного аналізу, або попереднього досвіду. Для вирішення задач дисертаційного дослідження і для достовірності їх результатів використані методи побудови математичних моделей на основі теорії гнучких зв’язків і м'яких оболонок та методи побудови розрахункових моделей і виконання розрахунків на основі МКЕ з використанням статичного аналізу та на основі МКО з використанням газодинамічного аналізу. Експериментальні методи дослідження СПП та ГО розглянуто на основі аналізу експериментальних установок для моделювання роботи

ГО СПП, описаних в іноземній і радянській літературі.

У третьому розділі досліджено і вирішено першу часткову складову задачу та друге і третє завдання дослідження –створення експериментальної установки для моделювання роботи ГО СПП та проведення числового моделювання визначення параметрів роботи експериментальної установки на основі МКО з використанням газодинамічного аналізу.

У процесі розрахунку та конструювання СПП та їх ГО доводиться вирішувати низку питань, що вимагають проведення або експериментальних досліджень, або імітаційного моделювання роботи ГО СПП у експериментальній установці.

В роботі розроблено різні модифікації нової експериментальної установки для проведення досліджень ГО СПП, на які отримано сім Патентів України на корисні моделі, і які впроваджені у виробництво. 

Запатентована експериментальна установка складається з повітряної камери з прозорими стінками (рис. 5). Усередині камери на двох регульованих платформах за допомогою петель 12 и 21 закріплено зразок моделі ГО 15, який складається з оболонки гнучкого ресивера зі ЗЕ. Обидві платформи змонтовані на рамній конструкції, яка виконує роль рухомої стелі 13, яка не пропускає повітря, і яка має можливість переміщуватися по чотирьох спрямовуючих стійках 16, тим самим моделює процес виходу судна на ПП. Платформа 10 за допомогою механізму 14 може переміщуватися у повздовжньому напряму, а платформа 24 за допомогою механізму 3 – у вертикальному напряму, що дає можливість закріпляти різні за конструкцією моделі ГО, а також досліджувати вплив положення точок закріплення ГО на його НДС.

Відцентровій нагнітач 1 подає повітря через жорсткі повітропроводи 4 та гнучкий повітропровід 5 до пристрою розподілення та регулювання і подачі повітря 8, який встановлено на платформі 24. Пристрій 8 має канал подачі повітря у гнучкий ресивер та канал подачі повітря у ПП, на вході кожного з них встановлено заслінки 7 для регулювання подачі повітря, а на виході каналу, який подає повітря у гнучкий ресивер, встановлено напрямні заслінки 9 для зміни напряму подачі повітря у гнучкий ресивер 15. У неробочому стані рухома стеля 13 разом з усіма закріпленими на ній елементами знаходяться у крайньому нижньому положенні. У робочому стані повітря, яке подається у ГО та ПП, створює надлишковий тиск. Оболонка ГО 15 та його ЗЕ розпрямляються, а уся конструкція піднімається на робочу висоту над жорстким екраном 2. Така конструктивна схема дозволяє моделювати вагу судна.

Жорсткий екран 2 повітряної камери обладнано пристроєм імітації руху. Транспортерна стрічка 22 приводиться у рух електродвигуном 26. Пристрій натягування транспортерної стрічки 23 постійно слідкує за рівнем провисання стрічки. У склад пристрою жорсткого екрану входять повітряні канали 19. Вони призначені для вільного виходу повітря з області експериментальної установки. Усередині гнучкого ресиверу і області ПП встановлено датчики тиску повітря 11 та 25 типу KIMO MP 202. Установка для дослідження моделі ГО СПП обладнана закріпленою зовні рамного каркасу відеокамерою 17. Відеокамера 17, датчики тиску повітря 11, 25, приводи регулювання пристроєм подачі повітря 8 зв’язані з блоком керування і реєстрації даних 20, який підключено до ЕОМ 18. За допомогою відео або фотокамери можливо реєструвати зміни форми ГО при різних параметрах проведення експерименту.

Запатентований стенд для дослідження моделей ГО СПП дозволяє вивчати різні моделі ГО зовнішнього і внутрішнього контурів ПП у різних режимах руху і висіння СПП над жорстким екраном, застосовувати обчислювальну техніку для автоматизованого збору і аналізу інформації і за рахунок цього розширювати його технологічні можливості, що дозволяють оперативно і достовірно вивчати процес створення і підтримки ПП під судном. За допомогою всіх запатентованих експериментальних установок вперше з'являється можливість досліджувати ГО над водною поверхнею, змінювати напрямок подачі повітря у гнучкий ресивер моделі ГО, змінювати коефіцієнт перепаду тисків у ресивері і ПП, змінювати положення точок кріплення ГО до корпусу судна під час проведення експерименту.

Для визначення основних параметрів роботи експериментальної установки ще на стадії її проектування і конструювання було виконано її числове моделювання в середовищі ANSYS. На базі трьохмірної моделі експериментальної установки було створено її розрахункову модель, модифіковану розрахункову модель, сіткову модель та виконано розрахунки, результати деяких з них наведено на рис. 6 і 7.

       

Рис. 6. Залежності kp від hz, Fz, Fzx

Рис. 7. Залежності k5 від hz, Fz, Fzx

На рис. 6 і 7 зазначено: kp Pres/PVP – коефіцієнт перепаду тиску; Pres – тиск у ресивері, Па; PVP – тиск у ПП, Па; k3 = FRES.OTV/FVP; k5 = Fzx/FVP; FRES.OTV – площа повітропровідного вирізу в ресивері ГО, м2; FVP – площа вхідного перерізу повітроводу, який іде до ПП, м2; Fzx = hZ BP.O – характерна площа зазору між ЗЕ та днищем установки, м2; hZ – зазори між ЗЕ та днищем установки, мм; BP.O – ширина розрахункової області, м; Fz – площа зазору між ЗЕ та днищем установки, м2.

Доведено, що розподіл тисків повітря на різних поверхнях конструкції ГО та у середині експериментальної установки – рівномірний.

У четвертому розділі досліджено і вирішено другу часткову складову задачу та четверте завдання – дослідження і імітаційне моделювання процесу затягування і розрахунок міцності НГО з гнучким ресивером зі ЗЕ без діафрагми і з діафрагмою у різних режимах руху СППС.

Розглянуто математичну модель процесу затягування НГО із гнучким ресивером зі ЗЕ без діафрагми у режимі руху над тихою водою, визначені параметри форми НГО, що впливають на його затягування під корпус СПП, досліджено вплив конструктивних факторів на форму та НДС НГО у процесі затягування; визначені такі параметри НГО і зовнішніх сил, при яких не відбувається затягування ГО, проведено аналіз отриманих результатів.

Досліджується оболонка ресиверу ГО (рис. 8), що складається із двох ділянок АK1 і DK2 ізотропного, нерозтяжного і абсолютно гнучкого матеріалу, між якими розташована ділянка K1K2 кріплення ЗЕ K1K3K4K2 до оболонки ресиверу. Ділянка K1K2 разом зі ЗЕ вважається у розрахунковій схемі жорсткою конструкцією у вигляді прямої чотирикутної призми, що може повертатися навколо ліній K1 і K2 кріплення до тканинних ділянок оболонки ресиверу ГО. Висота ЗЕ по його зовнішній кромці K1K3  – hс.э. Тканинні ділянки оболонки АK1 і DK2 плоского прямокутного розкрою закріплені на двох жорстких паралельних в’язях.

а б

Рис. 8. Носове ГО зі знімним елементом із гнучким ресивером без діафрагми:

а – розрахункова схема НГО; б – схема зусиль, що діють на знімний елемент

Оболонка гнучкого ресиверу навантажена ступінчастим тиском повітря: ділянка АK1 – тиском у гнучкому ресивері рр, ділянка DK2 – різницею тисків у ПП рп і ресивері рр, жорстка ділянка ресиверу K1K2 – тиском рр – рп. Зовнішня кромка K1K3 ЗЕ навантажена тиском рп, рівнодіюча якого Q1 (рис. 8, б) прикладена посередині висоти ЗЕ, і рівнодіючим навантаженням затягування Qзат, яке прикладене на відстані hзат/2 від нижньої кромки ЗЕ (тут hзат – висота частини ЗЕ, що вступає в контакт із водною поверхнею під час руху СППС, м) у напрямку і паралельно осі ОХ . Математичну модель реалізовано вирішенням системи з 16 рівнянь, яки включають рівняння рівноваги жорсткого ЗЕ K1K2K4K3 (див. рис. 8) та геометричних співвідношення для носового ресиверу. Отримано вирази для визначення координат точок: K1, K2, K3, О1, О2. Результати розрахунків представлені у графічному вигляді (рис. 9). Затягування відбувається, коли абсциса точки K1 почне приймати додатне значення, тобто точка K1 переміщується праворуч точки A.

Аналіз отриманих результатів показав, що при зростанні Qзат відбувається зсув абсциси точки K1 праворуч, тобто ймовірність затягування ГО зростає. З ростом

величини j = D/S абсциса K1 переміщається з від’ємної області, де затягування не відбувається, у додатну область, у якій відбувається затягування. Із графіків рис. 9  видно, що найбільший вплив на процес затягування надає величина j = D/S, найменший – висота hзат.

Розглянуто та реалізовано математичну модель процесу затягування НГО із гнучким ресивером зі ЗЕ з діафрагмою у режимі руху над тихою водою, визначені параметри форми НГО, що впливають на його затягування під корпус СППC, досліджено вплив конструктивних факторів на форму і НДС НГО у процесі затягування; визначені такі параметри НГО і зовнішніх сил, при яких не відбувається його затягування, проведено аналіз отриманих результатів.

Конструкція цього НГО відрізняється від конструкції, яку розглянуто вище, наявністю діафрагми. Зовнішні навантаження та допущення прийняті аналогічно зовнішнім навантаженням і допущенням, описаним у математичній моделі процесу затягування НГО із гнучким ресивером зі ЗЕ без діафрагми у режимі руху над тихою водою. У математичну модель ввійшли рівняння рівноваги жорсткого ЗЕ K1K3K3K4, геометричні співвідношення для носового ресивера, вирази для визначення координат точок: K1, K2, K3, О1, О2. Результати розрахунків представлені у графічному вигляді. Аналіз результатів розрахунків показав, що з ростом сили затягування Qзат відбувається зсув абсциси  точки K1 вліво, тобто, точка K1 зміщається убік зменшення величини затягування. Така поведінка НГО вказує на позитивний вплив діафрагми на процес затягування НГО.

Проведено за допомогою МКЕ моделювання процесу затягування та параметрів НГО з гнучким ресивером зі ЗЕ як без діафрагми так і з діафрагмою, а також без діафрагми з фіксованим кліренсом у режимі руху СВПС над тихою водою. Для розрахунку приймалася тільки характерна частина гнучкого ресивера, інша конструкція враховувалася відповідними граничними умовами. Моделювання процесу затягування за допомогою МКЕ – це динамічна задача, тому у ході її вирішення виникає можливість простежити протягом заданого часу зміну НДС ресивера. Навантаження ресивера відбувалося у 2 етапи. Перший етап – попереднє навантаження, протягом якого всі навантаження збільшувалися за лінійним законом від нульового до розрахункового значення. Необхідність плавності навантаження пояснюється тим, що якщо прикласти розрахункові навантаження відразу, то вони будуть моделювати удар, що не відповідає досліджуваному процесу. Другий етап – власне моделювання процесу затягування за допомогою сили затягування, що збільшується за лінійним законом.

Для з'ясування, яка з конструкцій ГО із гнучким ресивером і ЗЕ краще опирається затягуванню, було проведене порівняння трьох розрахункових графіків переміщення характерної лінії гнучкого ресивера уздовж горизонтальної осі Z залежно від часу (рис. 10), з яких видно, що процес затягування поділяється на два етапи. Перехідна зона від першого до другого етапу показана прямокутниками. Під час другого етапу при аналогічній зміні сили затягування характерна лінія ГО переміщається під корпус судна у кілька разів дальше. Особливо це помітно для ресивера без діафрагми з фіксованим кліренсом. Порівняння графіків показує, що при однакових зовнішніх силах затягування ресивера з діафрагмою у другому етапі менше, ніж ресивера без діафрагми, а перехід від першого етапу до другого більш плавний. Таким чином, ресивер без діафрагми з більшою ймовірністю може спричинити перекидання судна, чим аналогічний ресивер з діафрагмою. Динамічна постановка трьох задач виявляє наявність автоколивань (див. рис. 10) у ресиверах НГО як у процесі попереднього навантаження, так і при наступному навантаженні силою, що затягує, амплітуда автоколивань для ресивера без діафрагми приблизно у 2 рази більше амплітуди коливань ресивера з діафрагмою.

За допомогою МКЕ проведено імітаційне моделювання для дослідження впливу хвильового поршня на процес затягування і параметри НГО з гнучким ресивером зі ЗЕ з діафрагмою. Як і в попередньому імітаційному моделюванні розроблено розрахункову модель з таким ж геометричними характеристиками і допущеннями, як і вище. Вплив хвильового поршня враховується у розрахунковій моделі зміною тиску повітря у носовій частині ПП при його проходженні під корпусом СППС зі швидкістю, яка дорівнює швидкості ходу судна. Навантаження ресивера відбувалося у 2 етапи, як і у попередній задачі, однак на відміну від неї, перший етап розділено на дві частини: перша – навантаження конструкції НГО до розрахункових навантажень, друга – затухання коливань конструкції, які виникли із-за динамічного характеру навантажень, які прикладені під час першої частини етапу навантаження. Другий етап – імітаційне модулювання процесу проходження хвильового поршню під корпусом судна. В цей час тиск повітря у ПП за відповідний період зменшувався за лінійним  законом до заданого значення, а потім поновлювалось до початкового значення. У другому етапі для наочності моделювалось проходження під корпусом СППС декількох послідовних хвильових поршнів, під час якого тиск повітря у ПП коливався від номінального до максимального значення, викликаного їх проходженням. Деякі результати розрахунків показано на рис. 11, 12. З рис. 12 видно, що поршень може збільшувати затягування характерної лінії

ресивера більш ніж у 2 рази у порівнянні з режимом руху СППС над тихою водою.

У п'ятому розділі досліджено і вирішено третю часткову складову задачу – дослідження параметрів НГО у режимі висіння СППС без ходу та проаналізовано отримані результати, та п’ятого завдання дослідження – дослідження впливу кута скосу та висоти ЗЕ на напруження в ГО СВП і частково шостого завдання – дослідження параметрів НГО відкритого типу в режимі висіння.

Для підвищення жорсткості НГО і зменшення вірогідності його підлому використовується вертикальне секціювання НГО з встановленням вертикальних СЕ, див. рис. 4. Розглянуто м'яку оболонку НГО відкритого типу, навантажену надлишковим тиском повітря у ПП pп (рис. 13,а). Кріплення НГО до мосту судна здійснюється по паралельним напрямним AD. Кут нахилу напрямних до горизонту дорівнює d. Носова (зовнішня) кромка АМ СЕ нахилена до горизонталі під кутом a. Висота СЕ – hСЭ, довжина зовнішньої кромки СЕ– lСЭ. Кут між зовнішньою кромкою АМ СЕ і внутрішньою його кромкою МD дорівнює b. Із СЕ пов'язана рухома система координат YМА, із точкою кріплення A СЕ на корпусі судна – нерухома система координат Y1AX1. Під впливом тиску pп зовнішні частини НГО приймають форму циліндричної поверхні з радіусом R (рис. 13,б), у точці А виникають натяги AY й AX, у внутрішній ділянці НГО – натяг T. Прийняті допущення: матеріал оболонки НГО вважається ізотропним, невагомим, нерозтяжним і абсолютно гнучким; форма зовнішньої поверхні оболонки – циліндрична. СЕ може обмежено обертатися навколо точки А. Вихідні дані: pп, Па; hСЭ, м; Bп, м; n – число СЕ на ширині ПП; кути a, bd. Зовнішні ділянки СЕ навантажені однаковими рівномірними навантаженнями, отже, їхніми формами перерізу будуть дуги окружностей однакових радіусів R (радіальний переріз). Створено математичну модель роботи НГО відкритого типу у режимі висіння СППС без ходу та знаходження параметрів його форми, у яку ввійшли (див. рис. 13):

геометричні співвідношення для меридіонального та радіального перерізу:

; ; b = D cos d; c = D sin d; ; L = Rp,

та рівняння рівноваги СЕ:

SX = AX + T cosb = 0; SY = T sinb + AYpп lСЭ = 0; ,

де SX, SY, SM – відповідно суми проекцій сил на вісі X, Y та суми моментів сил відносно точки A.

Математична модель дозволяє визначити необхідні геометричні і силові параметри досліджуваного НГО (T, TX,T2  – відповідно натяги, що діють у внутрішній і зовнішній кромках СЕ у меридіональному напрямку і у радіальному напрямку Н/м; AX, AY – натяги у точці кріплення А СЕ до корпусу судна, Н/м). Наведено результати розрахунків (рис. 13) ГО відкритого типу з вихідними даними: pп = 3800 Па; hСЭ = 3,6 м; Bп = 6,0, м; n = 9; d = 18,0є; a = 65є; b = 45є…120є (рис. 14), з яких випливає, що мінімальний кут b дорівнює 90є, тому що при b<90є зусилля TX стають від’ємними. Таким чином, при b<90є на зовнішній кромці СЕ виникнуть складки, що зменшить жорсткість ГО і відбудеться його підлом.

Перевірка достовірності розробленої математичної моделі НДС НГО відкритого типу у режимі висіння СППС на тихій воді було проведено за допомогою МКЕ і показала збіг результатів розрахунків.

ЗЕ відіграють важливу роль у конструкції НГО СПП. Вони поліпшують морехідні якості СППС, збільшують термін служби НГО і зменшують експлуатаційні витрати судна. ЗЕ НГО залежать багато експлуатаційних характеристик СППС. Конструкція ЗЕ впливає на параметри струминної завіси ПП і на її підйомну силу. Одним з параметрів ЗЕ, що дозволяє змінити підйомну силу, є кут скосу носової частини знімного елемента gсэ.

Розрахунок просторової форми і просторового НДС носового ресивера ГО зі ЗЕ та антивібраційною діафрагмою виконано з використанням МКЕ. Оболонка ресивера навантажена надлишковими тисками повітря: у ПП – pп, у ресивері – pр. Частина оболонки навантажена різницею тисків
pр – pп. Прийняті допущення: матеріал оболонки НГО вважається ізотропним і розтяжним; навантаження ресиверу – ступінчасте. Шукані величини: максимальні напруження по Мізесу smiz.max, МПа; максимальне переміщення Dmax, м. При створенні кінцево-елементної моделі (рис. 15) розглядався

не весь ресивер, а тільки його характерна частина. Інші частини ресивера враховувалися накладанням відповідних граничних умов.

Аналіз отриманих результатів (рис. 16, 17) показав, що найбільші smiz.max виникають у НГО при gсэ = 40є…50є, а у деяких випадках gсэ = 40є…55є, що значно вище, ніж в іншому діапазоні кутів скосу. Максимальні напруження smiz.max знаходяться у районі стикування внутрішньої частини ЗЕ з ресивером. У діапазоні gсэ = 50є…75є, а у деяких випадках gсэ = 55є…75є, smiz.max найменші в основному в районі нижньої кромки ЗЕ у порівнянні з іншими діапазонами кутів скосу. З ростом gсэ  75є smiz.max в основному у боковій частині ЗЕ починають збільшуватися, але швидкість їх зміни у кілька разів менше, ніж у діапазоні кутів gсэ = 40є…50є.

Максимальні переміщення НГО плавно зростають доти, поки діафрагма працює на розтягування, і знаходяться у районі стикування внутрішньої частини ЗЕ з ресивером. Коли ж діафрагма втрачає стійкість, максимальні переміщення в основному різко збільшуються та зона їхнього розташування знаходиться на діафрагмі.

       

Рис. 16. Графіки залежності максимальних напружень по Мізесу smiz.max від кута скосу і висоти ЗЕ НГО із гнучким ресивером

Рис. 17. Графіки залежності максимальних переміщень USUM від кута скосу і висоти ЗЕ НГО із гнучким ресивером

У шостому розділі досліджено і вирішено четверту часткову складову задачу і частково шостого завдання – дослідження параметрів НГО відкритого типу в режимах руху СППС на хвилюванні і платформинга.

Досліджено параметри НГО відкритого типу у режимі руху СППС на хвилюванні та проаналізовано отримані результати. На хвилюванні судно переміщається уздовж осі x на відстань dx (рис. 18). На рис. 18 позначено: z0x  - нерухома система координат, початок який збігається із центром ваги судна; Lп – довжина ВП, м; l – довжина хвилі, м; G – центр ваги судна; u – швидкість руху судна, м/с; zн , zдо – ординати хвильового профілю відповідно у носовій і кормовій кінцевістях судна, м.

Під час руху СППС на хвилюванні СЕ занурюються у хвилю на глибину hq як показане на рис. 19, на якому

позначено: aн = st + (pLп/l) – кут хвильового схилу у районі НГО, рад (де  – частота хвилі, с-1; k = 2p/l – частота форми профілю хвилі, м-1; g – прискорення вільного падіння, м/с2); hq – глибина занурення СЕ у хвилю, м. При зануренні у хвилю НГО на СЕ виникає сила опору його руху RX = 0,5 CX(a,hq)rвu2AXAP (тут CX(a,hq)  коефіцієнт опору, який визначається числовим експериментом для реальної конструкції СЕ, який залежить від величини a і hq; rв=1025 кг/м3 – масова густина морської води; AXAP  = Bпhq/sin a – характерна площа), Н. Розроблено і описано математичну модель, яка дозволяє визначити геометричні і силові параметри розглянутого НГО.

Вихідні дані: l, м; v, м/с; Lп і ширина Bп ПП, м; pп – надлишковий тиск повітря у ПП, Па; hсэ  – висота ЗЕ, м; n – число ЗЕ на ширині ПП; кути a, b, d; rв, кг/м3.

Для визначення коефіцієнтів опору створено параметричну 3D-модель НГО, яка досліджується, а на її базі в ANSYS – параметричну розрахункову модель, в якій розглянуто характерну її частина, в якості якої прийнято частину НГО шириною в половину його сегмента, а решта частини конструкції враховувалась накладенням відповідних граничних умов. Після цього до розрахункової моделі були накладені обмеження та початкові умови і вона була розбита на кінцеві об’єми. Графіки коефіцієнтів лобового опору СX НГО наведено на рис. 20, а графіки залежності натягів ТХ (див. рис. 13) на рис. 21 для таких вихідних даних: = 35 уз; r=1025 кг3; pп=3800 Па; hсэ=3,6 м; Bп=6,0 м; Lп=30,0 м; l = 30,0 м; n=9; d=18є; a = 65є; b =60є…110є. B = 344 мм – ширина об'єму води, яка розглядається в задачі; t = 3 мм – товщина матеріалу ГО. Крім того, в роботі було проведено розрахунки натягів ТХ, Т, АХ, АY (див. рис. 13) від часу для таких параметрів, які варіююся:  a={45є;65є;85є}; hq={80;150;220;400;600;800;1000} мм; U={5;10;15;20;25} м/с.; L – довжина об'єму води, яка розглядається, L≈10L′, де L′ – довжина частини НГО, яка занурена (L′ залежить від a та h2); H – глибина об'єму води, яка розглядається, H≈10 h2. Доведено, що у режимі руху СППС на хвилюванні може виникнути два проблемних явища – затягування та зминання ГО.

Досліджено параметри максимального миттєвого хвильового поршня, що виникає при експлуатації СППС у режимі платформінгу судна (див. рис. 18). Вважається, що в цьому режимі об'єм повітря, що нагнітається вентиляторами підйомного комплексу у ПП для судна, яке експлуатується в умовах хвилювання, залишиться постійним. Режим платформінгу характеризується тим, що сумарний надлишковий тиск повітря у ПП залишається незмінним, і, отже, вертикальні прискорення СППС відсутні, тобто вертикальної хитавиці немає. Розроблено на основі прийнятих припущень математичну модель визначення максимального миттєвого рівня хвильового поршню у режимі платформінгу СПП, проведено оцінку втрат повітря підйомним комплексом під час руху СППС на хвилюванні і можливості урахування даного явища при визначенні необхідної продуктивності вентиляторів підйомного комплексу СППС. Вихідні дані: довжина хвилі lв, м; швидкість ходу судна на хвилюванні v, м/с; довжина Lп, і ширина ПП Bп, м. Максимальний миттєвий рівень хвильового поршня (максимальна миттєва витрата повітря через КГО у режимі руху "платформінг")  (dV/dt)max= Bп v hв cos aк, де hв = 0,22l0,715. Показано вплив на величину (dV/dt)max швидкості судна, довжини і ширини ПП на числових прикладах при: Bп = 5,0... 7,0 м; Lп= 15...30 м; v = 30... 40 м/с. Графічне представлення основних результатів розрахунків показано на рис. 22, а, де lв=2 Lп і Bп = 6,0 м, рис. 22, б, де l в=2 Lп і Lп= 30 м. Зроблено висновки відносно впливу на величину (dV/dt)max швидкості судна, довжини і ширини ПП.

    

а б

Рис. 22. Графіки залежностей максимального миттєвого рівня хвильового поршня:

а – від швидкості та довжини судна; б – від швидкості та ширини судна

В сьомому розділі розроблено методи конструювання, розрахунку і рекомендації до конструювання НГО з урахуванням впливу на їх параметри режимів руху СППС. Наведено алгоритми конструювання та блок-схема процесу розрахунку і конструювання НГО СППС.

У додатках наведені результати числового моделювання визначення параметрів роботи експериментальної установки, результати перевірки достовірності математичної моделі НДС НГО відкритого типу у режимі висіння без ходу за допомогою МКЕ, результати дослідження впливу кута скосу і висоти ЗЕ на параметри НГО СППС з гнучким ресивером у режимі висіння без ходу, акти впровадження результатів дисертаційної роботи в промисловість, у навчальний процес вищих навчальних закладів України і науково-дослідну держбюджетну тему.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі одержано теоретичні узагальнення і нові рішення задачі затягування трьох конструктивних типів НГО СППС під корпус судна під час його руху над тихою водою та схвильованою поверхнею моря, а також при виникненні хвильового поршня при проходженні хвилі під корпусом СППС, які здатні забезпечити створення і побудову нових СППС із поліпшеними морехідними якостями, а розроблені на їх базі методи розрахунку конструювання НГО СППС у порівнянні з існуючими методами значно повніші, враховують динамічні властивості судна і останні досягнення в числових методах розрахунків суднових конструкцій, забезпечують цілеспрямованість, наповненість і швидкодію процесу конструювання НГО за рахунок отриманих у дисертаційній роботі взаємозв'язків і співвідношень як в аналітичному виді, так і в результаті числових експериментів.

В результаті проведеного дисертаційного дослідження одержано наступні основні результати:

 1.  Створено проект та розроблено комплект робочої документації для виготовлення експериментальної установки для моделювання роботи ГО СППС і випробовувань моделей НГО СПП, яка дозволяє визначати форми НГО з гнучким ресивером зі ЗЕ та НГО відкритого типу з СЕ у режимах висіння судна і під час руху над твердим екраном і поверхнею води. Отримано сім Патентів України на корисну модель на стенди і пристрій для дослідження моделі ГО СПП. Проведено числове моделювання визначення параметрів роботи експериментальної установки.
 2.  Вперше створено математичну модель процесу затягування НГО під корпус СППС у режимі його руху , яка забезпечує визначення величини зміщення ординати точки кріплення ЗЕ до гнучкого ресиверу НГО і виявляє можливість затягування НГО під корпус судна. Доведено позитивний вплив діафрагми на процес затягування НГО з гнучким ресивером зі знімними елементами і діафрагмою.
 3.  Вперше розроблено метод імітаційного модулювання процесу затягування НГО із гнучким ресивером зі ЗЕ без діафрагми та з діафрагмою в різних режимах руху СППС, який базується на методі кінцевих елементів і забезпечує в динамічному режимі проведення дослідження процесу затягування, а також проведення розрахунку і конструювання НГО СППС. Доведено, що хвильовий поршень може збільшувати величину затягування НГО у 2 рази у порівнянні з режимом руху СППС над тихою водою.
 4.  Вперше доведено, що динамічна постановка задачі імітаційного модулювання виявляє наявність автоколивань НГО із гнучким ресивером зі ЗЕ без діафрагми та з діафрагмою в процесі затягування його під корпус СППС і забезпечує урахування всіх особливостей конструкцій НГО на відміну від аналітичного методу.
 5.  Досліджено впливу кута скосу і висоти ЗЕ на напруження у ГО СППС. При цьому:

- доведено, що варіювання кутом скоса носової частини ЗЕ і його висотою в процесі конструювання ГО дозволяє знизити концентрації напружень у них;

- рекомендується при конструюванні НГО з гнучким ресивером з ЗЕ з діафрагмою приймати кут скоса ЗЕ в діапазоні .

 1.  Вперше розроблено аналітичну і числову моделі, методику конструювання і розрахунку міцності НГО відкритого типу в режимах висіння і руху СППС на хвилюванні, які забезпечують конструювання НГО з урахуванням вагомості і жорсткості матеріалу НГО і які значно полегшують проведення розкрою його матеріалу та забезпечують умови закріплення НГО відкритого типу на корпусі СППС, а також враховують зміну сил опору руху судна від часу.
 2.  Удосконалено і проаналізовано математичну модель визначення максимального миттєвого рівня хвильового поршня в режимі платформінгу СППС, яка значно спрощує визначення величини компенсації додаткових витрат повітря підйомного комплексу в режимі руху судна на хвилюванні при конструюванні НГО СППС.
 3.  Вперше розроблені і реалізовані методи, алгоритми розрахунку і конструювання НГО з врахуванням явища затягування та хвильового поршня у різних режимах руху судна, які здатні забезпечити створення і побудову нових СППС із поліпшеними морехідними якостями.
 4.  Практичне значення досліджень визначається тим, що:
 •  математичні моделі, розрахунки і результати , які отримані в роботі, можуть бути використані не тільки для розрахунків і конструювання НГО СППС у різних режимах їх рухів, а і для інших СПП і апаратів на повітряній подушці;
 •  результати досліджень, одержані в дисертації, доцільно використовувати в проектних і конструкторських організаціях, на суднобудівних заводах, у комерційних фірмах і студентами вищих навчальних закладів у навчальному процесі при виконанні розрахунків параметрів НГО СПП у різних режимах їх руху, а також при підвищенні кваліфікації інженерів-кораблебудівників;
 •  розроблено рекомендації до конструювання НГО СППС.
 1.  Практичне застосування результатів досліджень відображено в актах впровадження провідних підприємств, організацій і вищих навчальних закладів України.
 2.  Достовірність результатів досліджень підтверджена коректним застосуванням математичних моделей, збігом результатів розрахунків проведених за допомогою аналітичних залежностей з результатами, отриманими за МКЕ, числовим моделюванням роботи НГО у експериментальній установці за допомогою МКЕ і МКО.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗДОВУВАЧА ЗА ТЕМОЮ
ДИСЕРТАЦІЇ

 1.  Зайцев Д.В. Расчет гибкого ограждения с учетом его затягивания в режиме движения судна на воздушной подушке / Зайцев Д.В. // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв: НУК, –2006. – № 4 (409). – С. 32–40.
 2.  Зайцев Д.В. Исследование напряженно-деформированного состояния носового гибкого ограждения открытого типа в режиме висения судна на воздушной подушке / Зайцев Д.В. // Судовождение: Сб. науч. трудов – Одесса: ОНМА. – 2007. – № 14. – С. 39–43.
 3.  Зайцев Д.В. Анализ и расчет с помощью МКЭ напряженно-деформированного состояния носового гибкого ограждения открытого типа в режиме висения судна на воздушной подушке / Зайцев Д.В. // Вестник Одесского национального морского университета: Сб. науч. трудов – Одесса: ОНМУ. – 2008. – № 24. – С. 123–130.
 4.  Зайцев Д.В. Влияние геометрии съемных элементов на параметры носового гибкого ограждения при эксплуатации судна на воздушной подушке / Зайцев Д.В. // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв: НУК, – 2008. – № 4 (421). – С. 49–54.
 5.  Зайцев Д.В. Затягивание носового гибкого ограждения с диафрагмой в режиме движения судна на воздушной подушке / Зайцев Д.В. // Рыбное хозяйство Украины. Специальный выпуск – Керчь: КГМТУ, – 2008. – № 7. – С. 7–9.
 6.  Зайцев Д.В. Исследование процесса затягивания носового гибкого ограждения без диафрагмы при эксплуатации судна на воздушной подушке на тихой воде / Зайцев Д.В. // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв: НУК, – 2008. – № 5 (422). – С. 3741.
 7.  Зайцев Д.В. Определение максимального мгновенного уровня волнового поршня в режиме платформинга судна на воздушной подушке / Зайцев Д.В., Лукашова В.В. // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв: НУК,–2008.– № 1 (418).–С.81–87.
 8.  Зайцев Д.В. Проектирование подъемного комплекса СВПС с открытым носовым гибким ограждением в режиме платформинга / Зайцев Д.В. // Судовождение: Сб. науч. трудов /  – Одесса: Издатинформ, – 2008. – № 15. – С. 69–76.
 9.  Зайцев Д.В. Расчет носового гибкого ограждения открытого типа в режиме эксплуатации судна на воздушной подушке на волнении / Зайцев Д.В. // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв: НУК, – 2008. – № 3 (420). – С. 39–45.
 10.  Зайцев Д.В. Создание экспериментальной установки для моделирования работы гибкого ограждения судна на воздушной подушке / Зайцев Д.В., Зайцев В.В., Зайцев Вал.В., Лукашова В.В. // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв: НУК, – 2008. – № 6 (423). – С. 16–20.
 11.  Зайцев Д.В. Влияние диафрагмы на процесс затягивания носового гибкого ограждения при эксплуатации судна на воздушной подушке на тихой воде / Зайцев Д.В., Зайцев В.В. // Судовождение: Сб. науч. трудов /  – Одесса: Издатинформ, – 2009. – № 16. – С. 6570.
 12.  Пат. 34463 Україна, МПК(2006) B60V1/00. Стенд для дослідження моделі гнучкого огородження судна на повітряній подушці / Д.В. Зайцев, В.В. Зайцев, Вал.В. Зайцев, О.Ю. Єганов, А.Ф. Галь, В.В. Лукашова; Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова. – № u200803605; заявл. 21.03.08; опубл. 11.08.08 // Промислова власність. 2008. – Бюл. № 15.
 13.  Пат. 35279 Україна, МПК(2006) B60V1/00. Стенд для дослідження моделі гнучкого огородження судна на повітряній подушці / Д.В. Зайцев, В.В. Зайцев, Вал.В. Зайцев, О.Ю. Єганов, А.Ф. Галь, В.В. Лукашова; Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова. – № u200804695; Заявл. 11.04.08; Опубл. 10.09.08 // Промислова власність. 2008. – Бюл. № 17.
 14.  Пат. 36736 Україна, МПК(2006) B60V1/00. Стенд для дослідження моделі гнучкого огородження судна на повітряній подушці / Д.В. Зайцев, В.В. Зайцев, Вал.В. Зайцев, О.Ю. Єганов, А.Ф. Галь, В.В. Лукашова; Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова. – № u200805510; Заявл. 29.04.08; Опубл. 10.11.08 // Промислова власність. 2008. – Бюл. № 21.
 15.  Пат. 36869 Україна, МПК(2006) B60V1/00. Стенд для дослідження моделі гнучкого огородження судна на повітряній подушці / Д.В. Зайцев, В.В. Зайцев, Вал.В. Зайцев, О.Ю. Єганов, А.Ф. Галь, В.В. Лукашова; Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова. – № u200806976; Заявл. 20.05.08; Опубл. 10.11.08 // Промислова власність. 2008. – Бюл. № 21.
 16.  Пат. 37083 Україна, МПК(2006) B60V1/00. Пристрій для дослідження моделі гнучкого огородження судна на повітряній подушці / Д.В. Зайцев, В.В. Зайцев, Вал.В. Зайцев, О.Ю. Єганов, А.Ф. Галь, В.В. Лукашова; Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова. – № u200809876; Заявл. 29.07.08; Опубл. 10.11.08 // Промислова власність. 2008. – Бюл. № 21.
 17.  Пат. 38195 Україна, МПК(2006) B60V1/00. Стенд для дослідження моделі гнучкого огородження судна на повітряній подушці / Д.В. Зайцев, В.В. Зайцев, Вал.В. Зайцев, О.Ю. Єганов, А.Ф. Галь, В.В. Лукашова; Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова. – № u200809875; Заявл. 29.07.08; Опубл. 25.12.08 // Промислова власність. 2008. – Бюл. № 24.
 18.  Пат. 43954 Україна, МПК(2009) B60V1/00. Басейн для дослідження моделі підіймального комплексу судна на повітряній подушці / Д.В. Зайцев, В.В. Зайцев, Вал.В. Зайцев, А.Ф. Галь, В.В. Лукашова; Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова. – № u200903339; Заявл. 07.04.09; Опубл. 10.09.09 // Промислова власність. 2009. – Бюл. № 17.
 19.  Зайцев Вал.В. Влияние угла скоса и высоты съемных элементов на напряжения в гибких ограждениях судов на воздушной подушке/ Зайцев Вал.В., Ван Л.К., Зайцев Д.В. // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції "Становление современной науки-2006". Технические науки: Т.1 – Дніпропетровськ: Наука і освіта, – 2006. – С. 28–31.
 20.  Зайцев Д.В. Автоматизированный расчет гибкого ограждения открытого типа в режиме висения судна на воздушной подушке / Зайцев Д.В., Еганов А.Е., Зайцев В.В. // Материалы Международной научно-метод. конф. "Автоматизация судостроительного производства и подготовка инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Николаев: НУК, – 2007. – С. 120-123.
 21.  Лукашова В.В. Автоматизированный расчет максимального моментального уровня волнового поршня в режиме платформинга судна на воздушной подушке. / Лукашова В.В., Еганов А.Е., Зайцев В.В., Зайцев Д.В. // Материалы Международной научно-метод. конф. "Автоматизация судостроительного производства и подготовка инженерных кадров: состояние, проблемы, перспективы". – Николаев: НУК, – 2007. – С. 136-138.
 22.  Zaytsev Dmytriy. The review of fleet of small hovercrafts / Zaytsev Dmytriy // Ninth international conference on marine sciences and technologies: "Black sea 2008". Varna, Bulgaria: Technical university - Varna, 2008. – p. 105–106.

Особистий внесок здобувача в працях, опублікованих у співавторстві. В [7, 21] розроблено математичну модель визначення максимального миттєвого рівня хвильового поршня у режимі платформінгу СППС. В роботах [10, 12-18] автору належать ідея, проект і конструкція стендів і пристрою для дослідження моделей ГО СПП. В [19] здобувач розробив розрахункову модель з використанням МКЕ впливу кута скосу і висоти ЗЕ на параметри ГО СППС з гнучким ресивером, виконав розрахунки. В [20] здобувачем виконано розробку математичної моделі, програми розрахунків ГО відкритого типу у режимі висіння СПП.

АНОТАЦІЯ

Зайцев Д. В. Розрахунок і конструювання носових гнучких огороджень скегових суден на повітряній подушці. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.08.03 – конструювання та будування суден. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2010.

Дисертація присвячена розробці важливої прикладної задачі у вітчизняній суднобудівній науці – розробці і реалізації методів, алгоритмів розрахунків і конструювання трьох конструктивних типів носових гнучких огороджень (НГО) скегових суден на повітряній подушці (СППС) з урахуванням явища затягування та хвильового поршня у різних режимах руху судна, визначенню їх форми і напружено-деформованого стану (НДС). Створено теоретичну базу для розрахунків і конструювання НГО СППС, визначені закономірності процесів, що відбуваються з НГО СППС у різних режимах його руху. Досліджено вплив натікання потоку рідини і газу на процес затягування та НДС ГО, а також закономірності розподілу напружень, деформацій та великих переміщень у відкритих НГО СППС.

Мета дослідження – розробка методів, математичних моделей, алгоритмів розрахунку і конструювання НГО СППС з урахуванням процесу їхнього затягування під корпус судна в різних режимах руху як удосконаленої теоретичної бази для конструювання  НГО. Об'єктом дослідження є процес затягування НГО під корпус СППС в різних режимах його руху з урахуванням хвильового поршня, що виникає під корпусом СППС. Предметом дослідження є розрахунок і конструювання НГО СППС в різних режимах руху судна. Методи дослідження прийняті аналітичні і числові: Очікуваний економічний ефект для бюджету України може скласти 3,75…5,00 млн. дол. США.

Ключові слова: скегове судно на повітряній подушці, гнучке огородження, знімний елемент, сегментний елемент, режим руху, затягування, хвильовий поршень, платформинг, конструювання.

АННОТАЦИЯ

Зайцев Д. В. Расчет и конструирование носовых гибких ограждений скеговых судов на воздушной подушке – Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.08.03 – конструирование и постройка судов. Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев, 2010.

Диссертация посвящена решению важной прикладной задачи в отечественной судостроительной науке – разработке и реализации методов, алгоритмов расчета и конструирования трех конструктивных типов носовых гибких ограждении (НГО) скегових судов на воздушной подушке (СВПС) с учетом явления затягивания и волнового поршня в разных режимах движения (висение без хода, движение над тихой водой, движение над взволнованной поверхностью воды, движение на волнении при возникновении волнового поршня), определению их формы и напряженно-деформированного состояния (НДС). Создана теоретическая база и методы расчета и конструирования НГО СВПС, определены закономерности процессов, которые происходят с ГО СВПС в разных режимах его движения. Исследовано влияние набегания потока жидкости и газа на процесс затягивания и НДС ГО, а также закономерности распределения напряжений, деформаций и больших перемещений в открытых НГО СВПС.

Цель исследования – разработка методов, математических моделей, алгоритмов расчета и конструирования НГО СВПС с учетом процесса их затягивания под корпус судна в разных режимах движения как усовершенствованной теоретической базы для конструирования НГО. Объектом исследования является процесс затягивания НГО под корпус СВПС в различных режимах его движения с учетом волнового поршня, который возникает под корпусом СВПС. Предметом исследования является расчет и конструирование НГО СВПС в различных режимах движения судна.

Методы исследования приняты аналитические и численные. Ожидаемый экономический эффект для бюджета Украины может составить 3,75…5,00 млн. дол. США.

Установлено, что наименее изученными в теории расчетов и конструирования ГО остаются в настоящее время вопросы, связанные с изучением явления затягивания НГО под корпус судна во время его движения над тихой водой и взволнованной поверхностью моря, а также при возникновении волнового поршня при прохождении волны под корпусом СВПС. Практически не изученными как в теоретическом, так и в экспериментальном направлениях остаются вопросы исследования НДС НГО открытого типа с сегментными элементами.

Проведена декомпозиция главной задачи исследования на четыре частных вспомогательных задач: создание экспериментальной установки для моделирования работы ГО СВП и проведение численного моделирования определения параметров работы экспериментальной установки; исследование и имитационное моделирование процесса затягивания и расчет прочности НГО с гибким ресивером со съемными элементами без диафрагмы и диафрагмой в различных режимах движения СВПС; исследование параметров НГО в режимах висения СВПС без хода; исследование параметров НГО открытого типа в режимах движения СВПС на волнении и платформинга.

Создан проект экспериментальной установки для моделирования работы ГО СВП и испытаний моделей НГО СВПС, которая позволяет определять формы НГО с гибким ресивером со съемными элементами и НГО открытого типа с сегментными элементами в режимах висения судна и во время движения над твердым экраном и поверхностью воды. Получено семь Патентов Украины на полезную модель на стенды и устройство для исследования моделей ГО СВП. Проведено численное моделирование определения параметров работы экспериментальной установки.

В диссертационной работе впервые разработаны и проанализированы математические модели процесса затягивания НГО СВПС с гибким ресивером как с диафрагмой, так и без диафрагмы в режиме движения судна над тихой водой, числовые модели определения параметров НГО со съемными элементами и гибким ресивером, которая учитывает углы скоса носовой части съемных элементов и их высоты. Доказано положительное влияние диафрагм на процесс затягивания НГО с гибким ресивером и со съемными элементами. С помощью МКЭ доказано появление автоколебаний в процессе затягивания под корпус СВПС НГО с гибким ресивером различной конструкции. Впервые разработан метод имитационного моделирования процесса затягивания НГО с гибким ресивером со съемными элементами без диафрагмы и с диафрагмой в разных режимах движения СВПС. Доказано, что волновой поршень может увеличивать величину затягивания в 2 раза по сравнению с режимом движения СВПС над тихой водой. Впервые разработана аналитическая и числовая модели, метод конструирования и расчета прочности НГО открытого типа в режимах висения и движения СВПС на волнении, которые обеспечивают конструирование НГО с учетом весомости и жесткости материала НГО и которые значительно облегчают проведение раскроя его материала и обеспечивают условия закрепления НГО открытого типа на корпусе СВПС, а также учитывают изменение сил сопротивления судна от времени. Усовершенствована и проанализирована математическая модель определения максимального мгновенного уровня волнового поршня в режиме платформинга СВПС.

Практическое значение исследований определяется тем, что математические модели, расчеты и результаты могут быть использованы не только для расчетов и конструирования НГО СВПС в различных режимах их движения, а и для других СВП и аппаратов на воздушной подушке. Результаты исследований целесообразно использовать в проектных и конструкторских организациях, на судостроительных заводах, в коммерческих фирмах и студентами высших учебных заведений в учебном процессе и при повышении квалификации инженеров-кораблестроителей. Работа получила широкое внедрение в ведущих предприятиях отрасли и высших учебных заведениях Украины. Приведены практические рекомендации по конструированию НГО СВПС.

Достоверность результатов исследований подтверждена корректным применением математических моделей, совпадением результатов расчетов, проведенных с помощью аналитических зависимостей, с результатами, полученными с помощью МКЭ, числовым моделированием работы НГО в экспериментальной установке с помощью МКЭ и МКО.

Ключевые слова: скеговое судно на воздушной подушке, гибкое ограждение, съемный элемент, сегментный элемент, режим движения, затягивание, волновой поршень, платформинг, конструирование.

SUMMARY

Zaytsev D.V. Calculation and designing of bow flexible skirts of side-wall hovercrafts - the Manuscript. Dissertation for the Master of Science Degree in the specialty 05.08.03 – Design and building of ships. National University of Shipbuilding named after adm. Makarov, Nikolaev, 2010.

The dissertation is devoted to solving of the important applied problem in a domestic ship-building science - development and realisation of methods, algorithms of calculations and designing of three design types of bow flexible skirts (BFS) side-wall hovercrafts taking into account an effect of a tightening and the wave pumping in various modes of movement of a ship, to definition of their form and a tight-strained state (TSS). The theoretical base for calculations and designing of bow flexible skirts of side-wall hovercrafts is created, laws of the processes happening from bow flexible skirts of side-wall hovercrafts in various modes of its movement are certain. Effect of a leakage of a flow of a fluid and gas on process of a tightening and a tight-strained state of flexible enclosures, and also laws of distribution of stresses, deformations and the big movings in open bow flexible skirts of side-wall hovercrafts is probed.

Research objective - development of methods, mathematical models, algorithms of calculation and designing of bow flexible skirts of side-wall hovercrafts taking into account process of their tightening under the hull in various modes of movement as advanced theoretical base for designing of bow flexible skirts. Object of research is process of a tightening of a bow flexible skirt under the side-wall hovercraft hull in different modes of its movement taking into account the wave pumping which arises under the side-wall hovercraft hull. Object of research is calculation and designing of bow flexible skirts of a side-wall hovercraft in various modes of movement of a ship. Accepted analytical and numerical methods of researching. Expected economic benefit for the budget of Ukraine can make 3,75 … 5,00 million US dollars.

Key words: side-wall hovercraft, flexible skirt, finger, segment element, motion mode, effect of a tightening, wave pumping, platforming, designing, constructing.


Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до Державного реєстру видавців, виготовників та розповсюджувачів

видавничої продукції ДК № 2506 від 25.05.2006

Підписано до друку 12.05.10. Папір офсетний. Формат 60Ч84/16.

Друк офсетний. Гарнітура "Таймс". Ум. друк. арк. 0,9. Обл.-вид. арк. 0,9.

Тираж 100 прим. Зам. № 163.

_____________________________________________________________________

Видавець і виготовник Національний університет кораблебудування,

54002, м. Миколаїв, вул. Скороходова, 5


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

60592. Особенности развития речи у детей раннего возраста 316 KB
  Овладение речью как средством общения возможно лишь на основе достаточно развитого фонематического слуха, который осуществляет определенный анализ, отделяя высоту звуков от их фонематических особенностей, и тонкое дифференцирование самих фонематических различий.
60593. Игровые моменты и опорные конспекты на уроках истории 1.8 MB
  О первостепенном значении игры для естественного развития ребёнка свидетельствует тот факт что ООН провозгласила игру универсальным и неотъемлемым правом ребёнка. Включаясь в процесс игры дети научаются жить в нашем символическом...
60594. Побудова діаграм і графіків в електронних таблицях MS Excel 1.39 MB
  Пізнавальна мета уроку: закріпити навички роботи з ЕТ Excel; поглибити знання учнів по темі Діаграми; навчити учнів будувати різноманітні типи діаграм графіків у електронній таблиці...
60597. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу 284 KB
  Повинен уміти: виконувати операції з базами даних на компютерному устаткуванні введення опрацювання накопичення систематизація та виведення інформації відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання систем передавання приймання даних; готувати до роботи устаткування: магнітні диски стрічки картки папір; працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням; оперувати з файлами записувати текст на дискету або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв;...