65604

ПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНО- ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ

Автореферат

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

У системі виробничо-господарської діяльності машинобудівного підприємства важливе місце має інтеграція функціонального та процесного підходів до управління витратами, яка забезпечує організацію контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Украинкский

2014-08-01

274.5 KB

1 чел.

PAGE  16

PAGE 20


8.
Процес. Обслуговування споживачів

7. Процес. Продаж

5. Процес. Виготовлення продукції

4. Процес Придбання необхідних ресурсів

3. Процес. Вибір постачальників

2. Процес. Проектування товару, роботи, послуги

1. Процес. Вивчення ринку

A1

B1

A2222

B2

A3

B3

A4

4

A5

B5

A6

B6

A7

B7

A8

B8

Драйвери ресурсів (А)

1

2

3

4

5

6

7

8

Центри витрат

 Витрати

1процесу процесу

Витрати

2 процесу

Витрати

3 процесу

Витрати

4 процесу

Витрати

5 процесу

Витрати

6 процесу

Витрати

7 процесу

Витрати

8 процесу

Облік витрат і калькулювання собівартості

Розподіл витрат 2

(за процесами)

6. Процес. Розподіл продукції

Нормування витрат

У

П
Р
А
В
Л
І
Н
Н
Я

В
И
Т
Р
А
Т
А
М
И

Планування та прогнозування витрат

Драйвери дій (В)

АРМ

Розподіл витрат 1 (за функціями)

Контроль і аналіз витрат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Андрющенко Ірина Євгеніївна

    

                                                                                                   УДК 338.512:621

 УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНО- ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ

cпеціальність 08.00.04 – економіка і управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Маріуполь – 2011

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Дніпропетровському університеті економіки та права імені  Альфреда Нобеля

Науковий керівник

кандидат економічних наук, доцент

Зборовська Ольга Михайлівна,

Дніпропетровський університет економіки та права імені Альфреда Нобеля,

доцент кафедри економіки підприємства.

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор

Череп Алла Василівна,

Запорізький національний університет

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України,

завідувач кафедри фінансів та кредиту;

кандидат економічних наук,

Туболець Ірина Іванівна,

Дніпропетровська державна фінансова академія,

доцент кафедри фінансів.

Захист відбудеться 15червня 2011 р. об 11-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.12.052.02 у Приазовському державному технічному університеті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України за адресою: 87500, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7, ауд. бл. А-1.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Приазовського державного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за адресою: 87500, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7.

Автореферат розісланий 13травня 2011 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради О.Н.Анісімова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Підвищення ефективності машинобудівного комплексу як найважливішого сектора економіки України залежить від прийняття оперативних та обґрунтованих рішень щодо методів управління витратами підприємства. Це обумовлено тим, що управління витратами - це динамічний процес, який полягає у досягненні високого економічного результату діяльності підприємства.

У системі виробничо-господарської діяльності машинобудівного підприємства важливе місце має інтеграція функціонального та процесного підходів до управління витратами, яка забезпечує організацію контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Дослідженням різнопланових проблем управління витратами в нових умовах господарювання присвячені роботи ряду вітчизняних вчених: П. Атамаса, М. Білухи, О. Бородкіна, Ф. Бутинця, Б. Валуєва, А. Герасимовича, З. Гуцайлюка, В. Завгороднього, О. Зборовської, В. Єфименка, М. Кужельного, А. Кузьмінського, В. Лінника, О. Лишиленка, Т. Логутової, Є. Мниха, Л. Нападовської, В. Полуянова, М. Пушкара, В. Ткаченко, Д. Турченко, В. Сопка, А. Череп, М. Чумаченка, а також зарубіжних вчених: П. Безруких, М. Вахрушиної, К. Друрі, В. Івашкевича, М. Імаі, Р. Каплана, Т. Карпової, В. Палія, Ж. Роя, С. Стукова, В. Ткача, Ч. Хорнгера, А. Шеремета, А. Яругової.

Вивчення опублікованих робіт і практики господарської діяльності машинобудівних підприємств свідчить про окремо освітлення важливих питань, пов’язаних з формуванням ефективної політики управління витратами на функціональних та процесних принципах. Головна увага в роботах по даній проблематиці надається визначенню сутті, ролі, обліку і функціям управління на підприємствах виробничої сфери, обґрунтуванні загальних методів управління витратами. Проте окремі аспекти управління витратами, а саме: шляхи оптимізації витрат, напрями розподілу витрат, методи прогнозування витрат - все ще залишаються недостатньо дослідженими та потребують детальнішої розробки. У цьому контексті зростає необхідність проведення досліджень, спрямованих на подальший розвиток політики управління витратами на основі інтеграції функціональних та процесних підходів.

Актуальність вищевикладених аспектів формування ефективної політики управління витратами машинобудівного підприємства на основі функціонально-процесного підходу, недостатній їх теоретичний розгляд і практичне застосування на підприємствах зумовили вибір теми дисертації, її мету, завдання і напрями дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до теми науково-дослідної роботи науково-дослідних робіт Запорізького національного технічного університету «Актуальні питання удосконалення фінансово-кредитних відносин в Україні» (номер державної реєстрації 0109U007674). У межах теми особисто здобувачем як співвиконавцем було внесено пропозиції з питань оптимізації управління витратами машинобудівних підприємств, запропоновано інтегровану модель управління витратами підприємства на основі функціонально-процесного підходу, яка враховує послідовність етапів здійснення функцій та процесів при виробництві машинобудівної продукції.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування й розробка теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо удосконалення процесу управління витратами машинобудівного підприємства на основі застосування функціонально-процесного підходу. Поставлена мета визначила необхідність розв’язання таких завдань:

- проаналізувати теоретико-прикладну базу дослідження особливостей концепцій функціонального та процесного управління, їх зв'язок і відмінності з теоретичним фундаментом відомих засобів і методів управління підприємством;

- з’ясувати сутність функціонального та процесного підходів до управління витратами машинобудівним підприємством і на цій основі уточнити вихідні категорії і поняття;

- удосконалити класифікацію витрат за об’єктом управління;

- проаналізувати ефективність управління витратами машинобудівних підприємств;

- удосконалити методику оцінки витрат машинобудівного підприємства у процесі прийняття управлінського рішення;

- розкрити та удосконалити систему функціонального розподілу витрат машинобудівного підприємства;

- обґрунтувати методичні засади прогнозування величини витрат у процесі прийняття управлінського рішення;

- окреслити напрями удосконалення підходів проектування процесу управління витратами;

- розробити модель управління витратами машинобудівного підприємства на основі функціонально-процесного підходу.

Об'єктом дослідження є процес управління витратами машинобудівних підприємств на основі функціонально-процесного підходу.

Предметом дослідження є економічні відносини, що складаються з приводу формування управління витратами на основі функціонально-процесного підходу на машинобудівних підприємствах.

Методи дослідження. Теоретична і методологічна основа дисертації базується на системному загальнотеоретичному осмисленні функцій, процесів управління витратами машинобудівних підприємств в умовах ринкової економіки, які висвітлені в працях зарубіжних та вітчизняних вчених.

У процесі дослідження використані такі методи проведення економічних досліджень: термінологічного аналізу – для обґрунтування сутності категорій «об’єкт витрат», «управління витратами» (розділ 1); абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення і формування висновків (розділ 1, 2, 3); класифікаційно-аналітичний – для дослідження природи витрат як економічної категорії (розділ 1); статистико-економічний та фінансовий – при проведенні оцінки системи управління витратами машинобудівних підприємств (розділ 2, 3); розрахунковий, порівняльний і графічний – для порівняння економічних показників ефективності управління витратами на машинобудівних підприємствах (розділ 2); математико-статистичний – для побудови моделі прогнозування величини витрат на підприємстві (розділ 3).

Інформаційну базу досліджень становлять чинні законодавчі й нормативні документи; галузеві методики, які регулюють процеси управління та функціонування підприємств машинобудівного комплексу; офіційні статистичні матеріали; дані обліку і звітності таких машинобудівних підприємств Запорізької області, як: ПАТ «Запоріжтрансформатор», ПАТ «Запорізький завод високовольтної апаратури», ПАТ «Запорізький завод "Перетворювач"», ПАТ «Запорізький кабельний завод», ПАТ «Промислове підприємство "Азовкабель"; матеріали науково-практичних конференцій.

Наукова новизна проведеного дисертаційного дослідження полягає у наступному:

вперше:

- розроблено інтегровану модель управління витратами машинобудівного підприємства на основі міжпроцесних функціонально-технологічних та інформаційних зв’язків витрат, яка враховує компоненти процедурного характеру, що відображатимуть алгоритмічну сутність аналітичних процедур і технологію реалізації функціональних процесів задля досягнення цільового результату управління витратами;

удосконалено:

- систему залежностей оцінки витрат у процесі прийняття управлінського рішення, яка враховує зв'язок окремих складових витрат з визначальними параметрами, що базуються на основі аналізу окремих статей калькуляції з висновками щодо поведінки витрат по відношенню до обсягу виробництва, що дозволяє оптимізувати асортиментну політику підприємства;

- систему функціонального розподілу витрат інтегрованим підходом, який полягає у визначенні сумарних витрат окремої операції, що дозволяє затвердити бази розподілу витрат, на основі кількості та значення операцій за всіма видами виробів машинобудівного підприємства;

- модель прогнозування величини витрат, яка враховує послідовність етапів здійснення функцій та процесів при виробництві машинобудівної продукції, що дозволяє знаходити оптимальну точку виробництва з урахуванням ряду обмежуючих факторів, які мають місце в реальних умовах виробництва; розраховувати ціну реалізації продукції з урахуванням рівноважної ціни, яка склалася на ринку; планувати асортимент продукції, який випускається з урахуванням фактичного внеску кожного виробу в сумарний фінансовий результат підприємства;

- наукове обґрунтування підходів до проектування процесу управління витратами шляхом ідентифікування функцій машинобудівного підприємства та елементів витрат, для визначення взаємозв'язків між ними, об'єднання функцій у логічні центри та ідентифікування носіїв витрат підприємства, класифікування або кодування встановлених організаційних функцій та виробничих процесів;

дістало подальшого розвитку:

- класифікацію витрат за об’єктом управління, яка включає види витрат за функціями і ресурсами, задіяним у бізнес-процесах підприємства, що конкретизує витрати підприємства за функціями і ресурсами. Визначено наступні види бізнес-процесів: бізнес-процеси загального управління витратами (загального центра витрат); бізнес-процеси інших центрів витрат, тобто ті які викликають одиничний приріст витрат при одиничному зростанні обсягу продукції; бізнес-процеси, які викликають одиничний приріст витрат при непропорційному зростанні обсягу продукції; бізнес-процес з підтримки продукту; бізнес-процеси з підтримки бізнес-одиниць і бізнес-процеси з підтримки підприємства у цілому;

- поняття «об'єкт витрат» - облікова одиниця виробничого, розподільного та інших процесів підприємства, які виникають при виконанні окремих функцій управління витратами;

- методичні засади розрахунку витрат на основі функціонально-процесного підходу, які здійснюються за допомогою драйверів ресурсів, та драйверів дій, що дозволяє пропорційно списувати вартість кожної дії на виділені об'єкти витрат;

- аналіз основних тенденцій і структури управління витратами машинобудівного підприємства, в ході якого встановлено якісні зміни його учасників і управлінських систем, для активізації управління витратами на машинобудівних підприємствах.

Теоретична значимість дисертаційної роботи полягає в суттєвості висновків дослідження, що розширюють традиційні уявлення про методи оптимізації витрат, формування ясних основ оцінки вартості управлінських рішень.

Практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи полягає у можливості застосування висновків і положень у розробці динамічних алгоритмів оптимізації витрат і прийняття управлінських рішень.

Так, обґрунтована здобувачем інформаційно-логічна модель обліку витрат знайшла застосування в практичній діяльності ПАТ «Запоріжтрансформатор», а саме дозволила поступово конкретизувати процес управління елементами витрат, а також удосконалити загальну схему управління підприємством – (акт № 6 від 18.12. 2010 р.). Запропонована автором система функціонального розподілу витрат інтегрованим підходом впроваджена в практичну діяльність ПАТ «Запорізький завод високовольтної апаратури» – (акт № 2/38-396 від 20.12.2010 р.). На ПАТ «Запорізький завод "Перетворювач"» – (акт № 4 від 14.01.2011 р.) реалізована запропонована дисертантом система функціонально-процесного управління витратами підприємства, що дозволило поетапно конкретизувати процес управління, розробити заходи щодо його удосконалення і скорегувати загальну схему управління підприємством, відповідно до стратегії його розвитку.

Теоретичні результати дисертаційної роботи доповнюють сучасну концепцію функціонально-процесного управління витратами машинобудівних підприємств та використовуються у навчальному процесі Запорізького національного технічного університету при викладанні дисциплін «Економіка підприємства», «Фінансовий менеджмент», «Управлінський облік», «Фінанси підприємств» – (довідка № 36-01/57 від 11.01.2011 р.).

Особистий внесок здобувача. Особистим внеском дослідника є сформульовані й обґрунтовані наукові положення, висновки й рекомендації з удосконалення управління витратами машинобудівних підприємств на основі функціонально-процесного підходу. Усі результати. Викладені в дисертаційній роботі, отримані здобувачем самостійно і знайшли відображення в опублікованих автором працях.

Апробація результатів дослідження. Наукові положення основних результатів дослідження та їх практичне застосування обговорювалися на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми розвитку сучасного суспільства: економіка, соціологія, філософія» (м. Дніпропетровськ, 2010 р.); VII Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери» (м. Донецьк, 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте, 2010» (м. Одеса, 2010); IV Міжнародній науково-практичній конференції «Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання» (м. Київ, 2010 р.); ІII Міжнародній науково-практичної конференції «Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки» (м. Судак, 2010 р.).

Публікації. Основні результати проведеного дослідження знайшли своє відображення у 10 наукових працях загальним обсягом 3,04 ум. друк. арк., у тому числі у 5 працях у наукових фахових виданнях загальним обсягом 2,51 ум. друк. арк., з яких особисто автору належить 2,51 умов. друк. арк.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів і висновків, викладених на 175 сторінках, списку використаних джерел із 162 найменувань на 14 сторінках і 9 додатків на 33 сторінках. Загальний обсяг дисертації – 222 сторінки, включаючи 24 таблиці і 28 рисунків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету і завдання, об'єкт, предмет та методи дослідження, наукову новизну і практичну значимість одержаних результатів дослідження.

У першому розділі «Теоретичні та методологічні основи функціонально-процесного управління витратами машинобудівного підприємства» досліджені основні передумови, сутність і чинники управління витратами машинобудівних підприємств. Дана характеристика поняттю об’єкт витрат, уточнено основні властивості функціонального та процесного підходів до управління витратами, визначено передумові до їх інтеграції. Проведено систематизацію класифікаційних угрупувань витрат, а також доповнено класифікацію витрат за об’єктом витрат.

Розглянувши у дисертаційній роботі вертикальну та горизонтальну декомпозиції управлінських завдань автором зроблено висновок, що протиставлення процесного і функціонального підходу принципово невірно, оскільки функції і процеси, будучи рівнозначними поняттями управлінської діяльності, не можуть існувати у відриві один від одного. Суперечностей між двома підходами не існує - вони доповнюють один одного, і їх слід інтегрувати. У результаті такої інтеграції у роботі наведена ефективна організаційна структура управління (тобто функціональні області) та порядок взаємодії структурних підрозділів у її рамках (тобто бізнес-процеси) на машинобудівному підприємстві. Об'єктом управління повинні стати не просто функції або процеси організації у відриві один від одного, а єдина система взаємопов'язаних бізнес-процесів, що створюють вартість для споживача і функціональних областей, які об'єднують схожі функції різних бізнес-процесів.

Ефективне управління виробничими витратами припускає використання диференційованого підходу до управління, заснованого на виділення різних угрупувань витрат, що мають певні властивості, які використовуються заради управлінських цілей в залежності від сформованих умов і специфіки діяльності економічних суб'єктів.

У дисертаційній роботі визначено, що основним поняттям у теорії управління витратами виступає поняття «об'єкт витрат». Надано авторське визначення даної категорії. Об'єкт витрат - облікова одиниця виробничого, розподільного та інших процесів підприємства, які виникають при виконанні окремих функцій управління витратами.

У загальному вигляді об'єкти витрат включають: діяльності або процеси; результати процесів (продукти, послуги, проекти); частини організації (підрозділу, програми).

Ефективне управління витратами підприємства припускає використання диференційованого підходу до управління, заснованого на виділенні різних угрупувань витрат, що мають певні властивості, які використовуються заради управлінських цілей в залежності від сформованих умов і специфіки діяльності економічних суб'єктів. Для оцінки ступеня можливого впливу на ті чи інші витрати або ступеня впливу тих чи інших витрат на кінцеві результати діяльності підприємства необхідно відштовхуватися від їх класифікації за різними ознаками.

Розглянувши існуючі елементи класифікації витрат за об’єктом управління можна зробити висновки про те, що вони не систематизують витрати по функціям і ресурсам, задіяним у виробництві та збуті продукції, постачанні, маркетингу, технічному забезпеченні, обслуговуванні покупців. Для визначення методології розподілу витрат необхідно враховувати вид діяльності підприємства, тому що це впливає на те, як вартість діяльності відображається на рівні виробництва. У роботі дістало подальшого розвитку класифікація витрат за об’єктом управління наступною ознакою: витрати за функціями і ресурсами, задіяними у бізнес-процесах підприємства.

Визначено наступні бізнес-процеси машинобудівного підприємства: бізнес-процеси загального управління витратами (загального центра витрат); бізнес-процеси інших центрів витрат, тобто ті які викликають одиничний приріст витрат при одиничному зростанні обсягу продукції; бізнес-процеси, які викликають одиничний приріст витрат при непропорційному зростанні обсягу продукції; бізнес-процес з підтримки продукту; бізнес-процеси з підтримки бізнес-одиниць і бізнес-процеси з підтримки підприємства у цілому.

У роботі узагальнені три групи методів, які складають основу наукових підходів до управління витратами: методи контролю витрат; методи зниження витрат; методи стратегічного управління витратами. Жоден з розглянутих підходів не може вважатися універсальним для всіх підприємств. До вибору методів управління витратами слід підходити з позиції ситуаційних теорій і виходячи з конкретних управлінських завдань. На відміну від традиційних підходів, управління на основі функціонально-процесного підходу дозволяє формувати інформацію, необхідну для прийняття управлінських рішень, надавати можливість запровадження ефективної цінової політики, забезпечувати контрольні аспекті управління витратами.

У другому розділі «Оцінка сучасного стану управління витратами на машинобудівних підприємствах» проаналізовано основні тенденції та стан управління витратами машинобудівних підприємств; досліджено тенденції впливу економічних перетворень на процес управління витратами машинобудівних підприємств Запорізької області; розроблено систему залежностей оцінки витрат у процесі функціонально-процесного управління витратами; на основі узагальнення діючих методик функціонального розподілу витрат запропоновані методичні підходи до інтегрованого розподілу витрат.

Проведений аналіз сучасного стану машинобудівних підприємств, свідчить про те, що на цей час більшість машинобудівних підприємств, забезпечуючи достатньо вагомий внесок в національну економіку з огляду на питому вагу у ВВП та кількість робочих місць, перебувають у надзвичайно складному становищі.

Існує багато труднощів, які гальмують машинобудівну галузь і не дають змоги інтенсивно розвиватися: накопичені у перехідний період збитки, застаріле обладнання і технології, невідповідність виробленої продукції світовим стандартам, неможливість в умовах технічної відсталості виробляти продукцію, здатну конкурувати із зарубіжними аналогами за ціною і якістю, неефективність діючих систем управління на підприємствах, відсутність ефективних власників, брак кваліфікованого кадрового потенціалу, зниження активності в інноваційно-інвестиційній діяльності.

Одним з основних напрямків стабілізаційної політики є управління матеріальними витратами підприємства, що дозволяє знизити собівартість продукції, збільшити показники рентабельності, підвищити конкурентоспроможність машинобудівних підприємств всередині країни і на міжнародному ринку.

Аналіз ефективності управління витратами на ПАТ «Запоріжтрансформатор», ПАТ «Запорізький завод високовольтної апаратури», ПАТ «Запорізький завод «Перетворювач», ПАТ «Запорізький кабельний завод», ПАТ «Промислове підприємство «Азовкабель» показує, що існуючі підходи до управління витратами недостатньо ефективні, оскільки вони не забезпечують досягнення цілей відповідних динамічному ринковому середовищу. Оцінка ефективності управління витратами повинна проводитися за результатами, а не за штучною багатокритеріальною системою коефіцієнтів. Все це спонукає розробляти та удосконалювати основні підходи до управління витратами машинобудівного підприємства.

У ході дослідження удосконалено систему функціонального розподілу витрат інтегрованим підходом, яка полягає у визначенні сумарних витрат окремої операції та затвердження баз розподілу витрат, на основі кількості та значенні операцій за всіма видами виробів машинобудівного підприємства.

У табл. 1 наведено розподіл витрат обслуговування виробництва на ПАТ «Запоріжтрансформатор» на основі врахування кількості операцій безпосередньо з обробки і з контролю якості двох виробів. Перший етап розподілу полягає у визначенні сумарних витрат з обслуговування виробничих (окремо) і контрольних (окремо) операцій. На другому етапі визначаються підстави для розподілу витрат - кількість операцій з обробки і кількість контрольних операція їх значення. Після розрахунку «ціни» однієї операції з обробки і однієї контрольної операції, витрати діляться на вироби з урахуванням обсягу виробництва кожного виду.

Таблиця 1

Розподіл витрат обслуговування виробництва на ПАТ «Запоріжтрансформатор»

Ділянка

Витрати, грн

Загальне число дiй

Ви-трати/дiя

Число дiй

Загальнi витрати

Витрати на одиницю

ТФЗМ 35А-У1-600/5 кл.

ТФЗМ 35Б- І -2000У1 кл. точн. 0,5

ТФЗМ 35А-У1-600/5 кл.

ТФЗМ 35Б- І -2000У1 кл. точн. 0,5

ТФЗМ 35А-У1-600/5 кл.

ТФЗМ 35Б- І -2000У1 кл. точн. 0,5

Виробничі операції

Заготівельний

20 050

200

100

100

100

10 000

10 000

10

5

Механичної

обробки

36 230

440

82

200

200

18 000

18 000

18

9

Цех зборки 1

84 000

670

125

600

0

84 000

0

84

0

Цех зборки 2

30 100

500

60

0

500

0

30 000

0

15

Оздоблювальний

60 056

606

100

200

400

20 000

40 000

20

20

Разом

230436

2416

-

1100

1200

132 000

98 000

132

49

Контрольні операції

Заготівельний

40 000

400

100

200

200

20 000

20 000

20

10

Механичної

обробки

30 056

505

60

100

400

6000

24 000

6

12

Цех зборки 1

66 000

100

660

100

0

66 000

0

66

0

Цех зборки 2

40 000

200

200

0

200

0

40 000

0

20

Оздоблювальний

164 001

808

203

500

300

90 000

54 000

90

27

Разом

340057

2013

-

900

1100

182 000

138 000

182

69

Усього

314

118

Для проведення цього розрахунку потрібно мати дані про витрати на всі види виробів і про кількість операцій за всіма видами виробів. Результати розрахунку істотно відрізняються від отриманих при традиційному варіанті функціонального розподілу витрат.

Інтегрований варіант дозволяє уникнути проблем з визначенням баз розподілу, зручних для використання у масштабах всього підприємства, при тому що інформацію з підприємства в цілому легко отримати за допомогою простого підсумовування. Всі ці переваги виявляться найбільш ефективними на великому машинобудівному підприємстві з великими підрозділами, що виконують істотно різні функції.

У роботі розроблено систему залежностей оцінки витрат у процесі прийняття управлінського рішення, яка враховує зв'язок окремих складових витрат з визначальними параметрами. Підбір визначаючих параметрів базується на основі аналізу окремих статей калькуляції з висновками про поведінку витрат по відношенню до обсягу виробництва. В якості таких параметрів автором пропонується використовувати:

- обсяг випуску продукції;

- вартість активної частини основних виробничих фондів;

- чисельність робітників структурного підрозділу.

Модель управління витратами конкретного структурного підрозділу може бути представлена як сукупність рівнянь, які відображають залежність витрат від обсягу випуску за складовими собівартості.

Розрахунок собівартості продукції за прямими статтями витрат () буде мати вигляд (1):

,   (1)

де  - величина  - статті калькуляції, обчисленої за прямими витратами i -го виробу;  - величина постійних витрат j-статті калькуляції i-го виробу;  - частка змінних витрат j-статті калькуляції i-го виробу на одиницю випуску; - обсяг випуску i-го виробу; - кількість прямих статей калькуляції.

Для розрахунку величини загальновиробничих витрат  пропонується формула (2):

    (2)

Де  - величина постійних витрат  статті витрат загальновиробничих витрат;  - частка змінних витрат  статті витрат загальновиробничих витрат на одиницю випуску;  - товарний випуск продукції за i-тим підрозділом у вартісному вираженні;  - ціна -го виробу;  - число статей витрат загальновиробничих витрат.

Величина загальногосподарських витрат  може бути розрахована наступним чином:

,    (3)

де  - коефіцієнт віднесення загальногосподарських витрат;  - товарний випуск продукції по підприємству в цілому у вартісному вираженні.

За допомогою побудованих рівнянь регресії, знаючи планові обсяги виробництва кожного виду продукції, можна рахувати прогнозні величини витрат у наступному періоді, підставляючи замість х відповідні значення обсягів виробництва.

Проводячи оцінку витрат підприємства за пропонованою методикою, виробники можуть оперативно виявляти параметри, вплив на які дозволить зміцнити їх позиції на ринку, збільшити рентабельність виробництва. Крім того, результати оцінки дозволяють визначити місце окремої машинобудівної продукції у загальній ефективності роботи підприємства, а відповідно установлювати цілі підприємства на наступні періоди, визначати планові показники і формувати план заходів щодо асортиментної політики та оптимізації структури витрат.

У третьому розділі «Напрями покращення управління витратами машинобудівного підприємства на основі функціонально-процесного підходу» запропоновано модель прогнозування величини витрат, яка враховує послідовність етапів здійснення функцій та процесів при виробництві машинобудівної продукції; удосконалено науково-методичні підходи до проектування процесу управління витратами; розроблено інтегровану модель управління витратами машинобудівного підприємства на основі міжпроцесних функціонально-технологічних та інформаційних зв’язків витрат.

Наскрізне управління витратами підприємств машинобудування передбачає відповідне аналітичне супроводження прийняття і реалізації рішень на усіх стадіях процесу управління. При цьому аналітичне обґрунтування рішень та оцінка їх реалізації на кожній стадії повинні базуватися на єдиній інформаційній основі, яка інтегрує усі стадії як у просторовому, так і у часовому вимірах та є достатньо прозорою для інтерпретації результатів діяльності підприємства.

У роботі дістали подальшого розвитку методичні засади розрахунку витрат на основі функціонально-процесного підходу, які здійснюються за допомогою драйверів ресурсів, та драйверів дій, що дозволяє пропорційно списувати вартість кожної дії на виділені об'єкти витрат.

На першій стадії функціонально-процесного розрахунку витрат здійснюється формування сукупності дій, об'єднаних причинно-наслідковими зв'язками рамках бізнес-процесів і виконуваних структурними підрозділами підприємства. Потім здійснюється розподіл ресурсів на поглинання їх дії. У результаті обчислюється вартість кожної дії бізнес-процесів. Розподіл ресурсів на дії здійснюється за допомогою драйверів ресурсів.

На другій стадії функціонально-процесного розрахунку проводиться наступний розподіл витрат, а саме вартість дій списується на об'єкти витрат, які використовують дані дії. Драйвери дій дозволяють пропорційно списувати вартість кожної дії на виділені об'єкти витрат.

Удосконалено модель прогнозування величини витрат , яка враховує послідовність етапів здійснення функцій та процесів при виробництві машинобудівної продукції, що дозволяє знаходити оптимальну точку виробництва з урахуванням ряду обмежуючих факторів, які мають місце в реальних умовах виробництва; розраховувати ціну реалізації продукції з урахуванням рівноважної ціни, яка склалася на ринку; планувати асортимент продукції, який випускається з урахуванням фактичного внеску кожного виробу в сумарний фінансовий результат підприємства.

,  (4)

де - обсяг виробництва i-го виробу; I - кількість видів виробів; - ціна -го виробу;  - собівартість продукції за прямими статтями витрат;  - величина загальновиробничих витрат;  - товарний випуск продукції за і-тим підрозділом у вартісному вираженні; n – кількість підрозділів;  - величина загальногосподарських витрат; - товарний випуск продукції по підприємству в цілому у вартісному вираженні.

В якості системи обмежень було враховано сумарні витрати часу по випуску і-гo продукту на р-м обладнанні з урахуванням виробничої потужності р-го обладнання; максимальний та мінімальний обсяги продукції; ціна продукції, яка покриває повні витрати або відомі змінні витрати. 

Після оптимізації цільової функції отримано розрахункову величину завантаження обладнання для випуску i-й номенклатури продукції, що, у свою чергу, дозволяє визначити величину вільних потужностей. Функціональна залежність попиту від ціни, та ціни від обсягу випуску дозволяє визначити ту ціну, за якою доцільно продавати оптимальну кількість продукції.

Таким чином, цільова функція для виробництва трансформаторів на ПАТ «Запоріжтрансформатор» має вигляд:

= 5516,5х1 + 438,7х2 + 712,25х3 + 7088х4 + 12138х5 + 12199,1х6 + 12377,25х7 + 14939,25х8 + 15395,2х9 + 20929,64х10 + 28315,1х11 + 49598х12 + 522242,7х13 + 100966х14 + 157791х15 + 222355х16 – 1035289    (5)

В результаті отримано наступний план обсягу виробництва трансформаторів (табл. 2). Розрахований оптимальний план дозволяє отримати максимальний прибуток у розмірі 7613983 грн. Основою наведеної моделі прогнозування витрат є логічно пов’язана послідовність етапів здійснення процесу управління витратами. Практична реалізація даної моделі створює базу для іншого процесу - планування ресурсів у вартісному та натуральному вимірах.

У дисертаційній роботі визначено, що для побудови проекту управління витратами на основі функціонально-процесного підходу для конкретного машинобудівного підприємства необхідно: виділити основні бізнес-процеси й окремі «міжпроцесні» функції в межах проектованої або реорганізованої бізнес-системи; структурувати ці процеси на операції, що описуються через функції управління витратами; визначити оптимальне місце здійснення цих операцій (центр витрат), виходячи з очікувань власників, клієнтів, зовнішніх обмежень; виділити елементи оргструктури, що підтримують ці операції, і рознести їх по функціональних і територіальних ознаках.

Таблиця 2

Прогнозний план обсягу виробництва трансформаторів на

ПАТ «Запоріжтрансформатор»

№ з/п

Тип трансформатору

Оптимальний план виробництва (од.)

1

ТФЗМ 35А-У1-600/5 кл. точн. 0,5

2157

2

ТФЗМ 35Б- І -2000У1 кл. точн. 0,5

1681

3

ТФЗМ 35Б-ІІ-1000/1У1 кл. точн. 0,5

1257

4

ТФЗМ 110Б-І-50-800 кл. точн. 0,5

1699

5

ТФЗМ 110Б-ІІІ-750-2000/1У1 кл. точн. 0,5

1699

6

ТФЗМ 110Б- ІU-2000У1 кл. точн. 0,5

2140

7

ТФЗМ 150A- І-600-1200У1 кл. точн. 0,5

1080

8

ТФЗМ 150Б- І-600-1200У1 кл. точн. 0,5

630

9

ТФЗМ 150Б- ІІ -1000-2000У1 кл. точн. 0,5

49

10

ТФЗМ 220Б- ІІІ -1200 У1 кл. точн. 0,5

3000

11

ТФЗМ 220Б- ІU-2000У1 кл. точн. 0,5

4646

12

ТФЗМ – 500-БІ; БІІ-2000/1У1 кл. точн. 0,5

100

13

ТФЗМ 330A, АІІ-2000У1 кл. точн. 0,5

100

14

ТФЗМ – 330БІ; БІІ-3000/1У1 кл. точн. 0,5

1905

15

ТФЗМ – 500БІ; БІІ-4000/1У1 кл. точн. 0,5

50

16

ТФЗМ 750A, АІІ-4000У1 кл. точн. 0,5

100

Це дало можливість запропонувати розробку проекту функціонально-процесного управління витратами проводити за наступним алгоритмом: складання формальної структури управління проектом та плану проекту, ідентифікування функцій машинобудівного підприємства та елементів витрат, визначення взаємозв'язків між ними, об'єднання функцій в логічні центри функцій та ідентифікування носіїв витрат підприємства, класифікування або кодування встановлених організаційних функцій.

Декомпозиція функціональних та процесних зв’язків управління витратами передбачає виділення комплексу задач які повинні, з однієї сторони, бути наскрізними для центрів відповідальності, а з іншої – забезпечувати неперервність процесів обліку та аналізу в циклі стадій управління витратами. Композиція системи базуватиметься на інтеграції інформаційно-технологічних зв’язків функціональних задач та комплексів задач у рамках взаємопов’язаних комплексів системних і локальних обліково-аналітичних моделей та алгоритмів. Інтегровані міжпроцесні функціонально-технологічні та інформаційні зв’язки витрат ілюструє модель, яка подана на рис. 1.


 

Рис. 1. Модель управління витратами машинобудівного підприємства на основі міжпроцесних та функціональних зв’язків витрат


Комплекси задач повинні забезпечувати реалізацію функцій центрів витрат, інтегруючи функції між центрами на єдиній (уніфікованій) інформаційно-технологічній основі.

Структурування інформаційного забезпечення для реалізації функціональних методик і задач необхідно проводити шляхом декомпозиції функціональних процесів на процедурно-позадачні елементи (модулі) у рамках технологічних робіт, етапів. Виділимо розподіл витрат за функціями, які відбуваються за допомогою драйверів дій, та драйверів ресурсів. Драйвери повинні містити модельний образ семантично пов’язаних номенклатур, які забезпечувають адекватність порівнюваних даних для виходу на бажаний результат.

Іншу частину інтегрованої моделі функціонально-процесного управління витратами складатимуть знання процедурного характеру, які відображатимуть технологію реалізації функціональних процесів задля досягнення цільового результату. Розв’язання функціональних задач в запропонованій моделі управління витратами з використанням механізму розподілу витрат відбуватиметься шляхом інтеграційного виконання функціонально-технологічних процедур та спрацьовування відповідних процесів виробництва.

Перевагами функціонально-процесного управління витратами є: можливість сфокусувати зусилля на результативності та ефективності процесів;

забезпечення довіри замовників та інших зацікавлених сторін щодо стабільного функціонування підприємства; прозорість операцій усередині підприємства; більш низькі витрати і більш коротка тривалість виробничих циклів завдяки ефективному використанню ресурсів; покращені й передбачувані результати фінансово-економічної діяльності підприємства.

На підприємствах машинобудівної галузі впровадження функціонально- процесного підходу до визначення витрат на виробництво продукції (процесів, послуг, функцій) переросло в засіб удосконалення операцій за рахунок управління носіями функцій, які призводять до виникнення витрат.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведені теоретичне обґрунтування і нове вирішення наукової задачі, що виявляється у методичному забезпеченні формування й удосконалення управління витратами машинобудівних підприємств у ринкових умовах на основі функціонально-процесного підходу. Це дозволило сформулювати ряд висновків науково-практичного характеру, що відображають результати вирішення основних завдань відповідно до поставленої мети дисертації:

1. На основі аналізу вертикальної та горизонтальної декомпозиції управлінського завдання зроблено висновок, що протиставлення процесного і функціонального підходу принципово невірно, оскільки функції і процеси, будучи рівнозначними поняттями управлінської діяльності, не можуть існувати у відриві один від одного. Суперечностей між двома підходами не існує - вони доповнюють один одного, і їх слід інтегрувати. Функціонально-процесне управління витратами є цінною концепцією, яку можна застосовувати для коректування недоліків надмірно узагальнених методів управління витратами. Застосування цієї концепції приводить до створення науково-методичних підходів, які в кінцевому підсумку переносить витрати підприємства на вартість продукції і послуг, для виробництва яких потрібно понести ці витрати.

2. Дослідження та узагальнення існуючих теоретичних підходів до управління витратами дозволило визначити, що основним поняттям в теорії управління витратами виступає поняття «об'єкт витрат». З урахуванням цілей управлінських рішень доцільним вважається таке його визначення: об'єкт витрат - облікова одиниця виробничого, розподільного та інших процесів підприємства, які виникають при виконанні окремих функцій управління витратами.

3. Для визначення методології розподілу витрат необхідно враховувати вид бізнес-процесу підприємства, тому що це впливає на те, як вартість діяльності відображається на рівні виробництва. Тому автором запропоновано удосконалити класифікацію витрат за об’єктом управління наступною ознакою: витрати за функціями і ресурсами, задіяним у бізнес-процесах підприємства.

Визначено наступні види бізнес-процесів: бізнес-процеси загального управління витратами (загального центра витрат); бізнес-процеси інших центрів витрат, тобто ті які викликають одиничний приріст витрат при одиничному зростанні обсягу продукції; бізнес-процеси, які викликають одиничний приріст витрат при непропорційному зростанні обсягу продукції; бізнес-процес з підтримки продукту; бізнес-процеси з підтримки бізнес-одиниць і бізнес-процеси з підтримки підприємства у цілому.

4. Виділено ключові проблеми галузі, що призвели до глибокого спаду виробничих показників. Підтверджено, що швидкому виходу з кризи підприємств машинобудування може сприяти розвиток сучасних методів управління витратами. Визначено стан процесу управління витратами машинобудівних підприємств через дослідження показників ефективності системи управління витратами.

5. Розроблено систему залежностей оцінки витрат у процесі прийняття управлінського рішення, яка враховує зв'язок окремих складових витрат з визначальними параметрами. У якості таких залежностей використано статистичну модель, яка має імовірнісний характер. Підбір визначаючих параметрів базується на основі аналізу окремих статей калькуляції з висновками щодо поведінки витрат по відношенню до обсягу виробництва. Дана модель управління витратами конкретного структурного підрозділу представлена як сукупність рівнянь, які відображають залежність витрат від обсягу випуску по складовим собівартості. Модель апробовано на підприємствах ПАТ «Запоріжтрансформатор».

5. Доведено, що функціональний розподіл витрат можна розглядати за допомогою інтегрованого підходу, який полягає у визначенні сумарних витрат окремої операції та затвердження баз розподілу витрат, на основі кількості та значенні операцій за всіма видами виробів машинобудівного підприємства.

6. Запропоновано наступну методику проектування управління витратами, яка на відміну від існуючих методик враховує ідентифікування функцій машинобудівного підприємства та елементів витрат, визначення взаємозв'язків між ними, об'єднання функцій в логічні центри функцій та ідентифікування носіїв витрат підприємства, класифікування або кодування встановлених організаційних функцій.

7. Удосконалено модель прогнозування величини витрат підприємства. Основою наведеної моделі є логічно пов’язана послідовність етапів здійснення функцій та процесів при виробництві машинобудівної продукції.

Дана модель дозволяє знаходити оптимальну точку виробництва з урахуванням ряду обмежуючих факторів, що мають місце в реальних умовах виробництва; розраховувати ціну реалізації продукції з урахуванням рівноважної ціни, що склалася на ринку; планувати асортимент продукції, що випускається з урахуванням фактичного внеску кожного виробу в сумарний фінансовий результат підприємства.

8. Розроблено інтегровану модель управління витратами машинобудівного підприємства на основі міжпроцесних функціонально-технологічних та інформаційних зв’язків витрат, яка враховує компоненти процедурного характеру, які відображатимуть алгоритмічну сутність аналітичних процедур і технологію реалізації функціональних процесів задля досягнення цільового результату управління витратами.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у наукових фахових виданнях:

1. Андрющенко І.Є. Теоретичні засади складу витрат та порядок їх формування на підприємстві / І.Є. Андрющенко // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – Вип. 257, Т. V. – С. 1366-1373.

2. Andryuchshenko I. The theoretical basic of the costs and order them form the company / І. Andryuchshenko // Європейський вектор економічного розвитку. Збірник наукових праць. –Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет економіки та права. – 2010.  Вип. 1(8). – С. 13-19.

3. Андрющенко І.Є. Математичне забезпечення процесу управління витратами / І.Є. Андрющенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – № 15. – С. 75-79.

4. Андрющенко И.Е. Отраслевые особенности машиностроительных предприятий и их влияние на систему учета и контроля производственных затрат / И.Е. Андрющенко // Бизнес-Информ. – 2010. – № 8. – С. 66-68.

5. Андрющенко И. Е. Современное состояние предприятий машиностроительного комплекса / И. Е. Андрющенко // Бизнес-Информ. – 2010. – № 9. – С. 32-34.

В матеріалах і тезах конференцій:

6. Андрющенко И. Е. Теоретические аспекты учта затрат на машиностроительных предприятиях / І.Є. Андрющенко // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери: VII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів, 20-21 травня 2010 р. – Донецьк: ДВНЗ ДНТУ, 2010. – Т. 1. – С. 23-24.

7. Андрющенко І. Є. Проблеми створення комплексної системи управління витратами / І.Є. Андрющенко // Проблеми розвитку сучасного суспільства: економіка, соціологія, філософія: Всеукр. наук.-практ. інтернет конф., 20-21 трав. 2010 р. – Дніпропетровськ: ДДФА , 2010. – С. 167-169.

8. Андрющенко І.Є. Сучасні системи управління витратами підприємства / І. Є. Андрющенко // Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання: IV Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 трав. 2010 р. – К.: МІБО КНЕУ, 2010. – С. 9-11.

9. Андрющенко І.Є. Методи обліку витрат промислових підприємств / І. Є. Андрющенко // Ефективність бізнесу в умовах трансформації економіки: ІII Міжнар. наук.-практ. конф., Судак, 4-6 черв. 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010. – С. 19-21.

10. Андрющенко І.Є. Сучасний стан машинобудівних підприємств / І. Є. Андрющенко // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте, 2010: Междунар. науч.-практ. конф., 21-30 июня 2010 г. – Одесса: Черноморье, 2010. – Т. 17. Экономика. – С. 38-39.

АНОТАЦІЯ

Андрющенко І.Є. Управління витратами машинобудівного підприємства на основі функціонально-процесного підходу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, Маріуполь, 2011 р.

Дисертація присвячена удосконаленню системи управління витратами машинобудівного підприємства на основі застосування функціонально-процесного підходу.

Розроблено інтегровану модель управління витратами машинобудівного підприємства на основі міжпроцесних функціонально-технологічних та інформаційних зв’язків витрат. Удосконалено концептуальні положення формування системи функціонального розподілу витрат інтегрованим підходом та системи залежностей оцінки витрат у процесі прийняття управлінського рішення. Набула подальшого теоретичного розвитку така економічна категорія як об’єкт витрат, що дозволило доповнити класифікацію витрат за об’єктом управління наступною ознакою: витрати за видами функцій і ресурсів, задіяним у бізнес-процесах підприємства.

У ході дисертаційного дослідження удосконалено модель прогнозування величини витрат. Основою наведеної моделі є логічно пов’язана послідовність етапів здійснення функцій та процесів при виробництві машинобудівної продукції.  Удосконалено методику проектування управління витратами, яка на відміну від існуючих методик враховує ідентифікування функцій машинобудівного підприємства та елементів витрат.

Ключові слова: витрати підприємства, функціонально-процесний підхід, процес, функція, аналіз, управління, інтеграція.

АННОТАЦИЯ

Андрющенко И. Е. Управление затратами машиностроительного предприятия на основе функционально-процессного подхода. - Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам экономической деятельности). – ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет» Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины, г. Мариуполь, 2011 г.

В диссертационной работе рассмотрены функциональный и процессный подходы к определению методов управления деятельностью машиностроительных предприятий. Сделан вывод о том, что противопоставление процессного и функционального подхода принципиально неверно, поскольку функции и процессы, будучи равнозначными понятиями управленческой деятельности, не могут существовать в отрыве друг от друга. Противоречий между двумя подходами не существует, поскольку они дополняют друг друга и их следует интегрировать.

В диссертационной работе определено, что основным понятием в теории управления затратами выступает понятие «объект затрат». Дано авторское определение данной категории. Объект затрат - учетная единица производственного, распределительного и других процессов предприятия, возникающих при выполнении отдельных функций управления затратами. В общем виде объекты затрат включают: деятельность или процессы; результаты процессов (продукты, услуги, проекты); части организации (подразделения, программы).

Рассмотрев существующие элементы классификации затрат по объекту управления можно сделать вывод о том, что они не систематизируют затраты по функциям и ресурсам, задействованным в производстве и сбыте продукции, снабжении, маркетинге, техническом обеспечении, обслуживании покупателей. Поэтому автором предложено усовершенствовать классификацию затрат объектов управления по следующему признаку: затраты по функциям и ресурсами, задействованными в бизнес-процессах предприятия.

Определены следующие бизнес-процессы машиностроительного предприятия: бизнес-процессы общего управления затратами (общий центр затрат); бизнес-процессы других центров затрат, т.е. тех, которые вызывают единичный прирост затрат при единичном росте объема продукции, бизнес-процессы, вызывающие единичный прирост затрат при непропорциональном росте объема продукции; бизнес-процесс по поддержке продукта, бизнес-процессы по поддержке бизнес - единиц и бизнес-процессы по поддержке предприятия в целом.

Основываясь на системном подходе, в диссертации усовершенствована методика оценки затрат в процессе принятия управленческого решения, учитывающая связь отдельных составляющих затрат с определяющими параметрами, которые базируются на основе анализа отдельных статей калькуляции, с выводами, относительно поведения затрат по отношению к объему производства.

В диссертации получила дальнейшее развитие система функционального распределения расходов интегрированным подходом, которая заключается в определении суммарных расходов отдельной операции и утверждение баз распределения затрат, на основе количества и значения операций по всем видам изделий машиностроительного предприятия.

В работе представлена модель прогнозирования величины затрат, учитывающая последовательность этапов осуществления функций и процессов при производстве машиностроительной продукции. Основой приведенной модели прогнозирования затрат является логически связана последовательность этапов осуществления процесса управления затратами. Практическая реализация данной модели создает базу для другого процесса - планирования ресурсов в стоимостном и натуральном измерениях.

В диссертации обоснована методика проектирования управления затратами, которая в отличие от существующих методик учитывает идентификацию функций машиностроительного предприятия и элементов затрат, определение взаимосвязей между ними, объединение функций в логические центры и идентификацию носителей затрат предприятия, классификацию или кодирование установленных организационных функций.

Учитывая теоретические и практические выводы проведенного исследования, в работе разработана интегрированная модель управления затратами машиностроительного предприятия на основе межпроцессных функционально-технологических и информационных связей расходов, учитывающих компоненты процедурного характера, которые отображают алгоритмическую сущность аналитических процедур и технологию реализации функциональных процессов для достижения целевого результата управления затратами.

В модели управления затратами выделено два организационно-функциональных уровня интеграции: высший (системный) - по предприятию в целом; низший (локальный) - в центрах ответственности.

Декомпозиция функциональных и процессных связей управления затратами предусматривает выделение комплекса задач, которые должны, с одной стороны, быть сквозными для центров ответственности, а с другой - обеспечивать непрерывность процессов учета и анализа в цикле стадий управления затратами. Комплексы задач обеспечивают реализацию функций центров затрат, интегрируя функции между центрами на единой (унифицированной) информационно-технологической основе.

Решения функциональных задач в предложенной модели управления затратами, с использованием механизма их распределения, происходит путем интеграционного выполнения функционально-технологических процедур и осуществляемых соответствующих процессов производства.

Ключевые слова: затраты предприятия, функционально-процессный подход, процесс, функция, анализ, управление, интеграция.

SUMMARY

Andryushchenko I. Ye. Management of costs of an engineering plant on the basis of a function-process approach. - Manuscript.

Dissertation submitted for the Candidate’s degree (Economics) in the specialty 08.00.04 - economics and management of enterprises (by the types of economic activity). State Higher Educational Institution Priazovsky State Technical University», Mariupol, 2011.

The dissertation is devoted to the improvement of costs management system of an engineering plant on the basis of function-process approach.

The first integrated model of costs management of an engineering plant on the basis of interprocess function-technology and information connections of the costs has been developed.

The conceptual regulations for formation of the system of functional distribution of costs by the integrated approach and of the system of cost evaluation at management decision-making have been improved.

Such economic category as cost object has obtained further theoretical development. This enables to complete the cost classification by management object with the following characteristic: costs by the types of functions and processes involved in business-processes of an enterprise.

During dissertation research the procedure of cost value forecasting and the procedure of cost management planning has been improved. The last one, in contrast to the existing procedures, takes into account identification of functions of an engineering plant and of cost components.

Key words: enterprise costs, function-process approach, process, function, analysis, management, integration.

Підп. до друку 10.05.11. Формат 60х90/16.

Папір офсетний. Ум. друк. арк. 0,9

Тираж 120 прим. Зам. № 127.

Надруковано в поліграфічному центрі

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

87500, м. Маріуполь, вул. Університетська, 7


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

71386. Анализ финансового состояния предприятия на примере ОАО «ВК и ЭХ» 191.12 KB
  Финансовое состояние – важнейшая характеристика экономической деятельности предприятия Она определяет конкурентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его партнёров в финансовом и производственном отношении.
71387. Разработка поточной линии по ремонту тележек грузовых вагонов модели 18-100 465.5 KB
  Вагонное хозяйство является ключевым и играет важную роль в совершенствовании и обеспечении бесперебойной работы железнодорожного транспорта: оно объединяет вагоны и материально-техническую базу их ремонта. Задачами вагонного хозяйства являются поддержание грузовых вагонов в работоспособном...
71388. Криминологическая характеристика организованной преступности 137.23 KB
  Организованную преступность сегодня называют одной из глобальных проблем современности, решение которой требует усилий всего человечества, слаженных действий в рамках отдельных государств, координируемых мировым сообществом.
71389. Equivalence within the framework of Dynamic translation model 57.35 KB
  The actual work of translation brings together everything the translator has learned about the target audience. Having faced many difficulties in preparing for me translation, the translator is will face still more obstacles before the work is done.
71390. Процесс развития воображения у детей дошкольного возраста 123.42 KB
  Проблема развития воображения детей дошкольного возраста привлекает к себе пристальное внимание психологов и педагогов. Одним из них является вопрос об индивидуальных особенностях развития воображения проявлений индивидуальности ребенка в его творческой деятельности.
71392. Оптимизация логистических процессов и процессов продаж на «1С:Розница 8» в условиях объекта управления 2.14 MB
  Для достижения поставленной цели в рамках настоящей дипломной работы необходимо выполнить следующие задачи: Дать оценку реализации бизнес-процессов на начало момента внедрения в сети розничных магазинов Галактика.
71393. Процесс формирования издержек обращения и их учет в ОАО «Липецкоблснаб» 833.5 KB
  Роль издержек обращения для торговых организаций значительна и поиск путей их снижения – одна из наиболее актуальных. Издержки обращения оказывают влияние на основной финансовый результат деятельности – прибыль, так как в количественном выражении прибыль является остаточным показателем...