65606

ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ РОЗВ’ЯЗУВАТИ СИТУАТИВНІ ЗАВДАННЯ

Автореферат

Педагогика и дидактика

Реформування освітньої галузі у тому числі вищої економічної освіти зумовлене суттєвою трансформацією соціальноекономічної сфери та інноваційними процесами що відбуваються в європейському й світовому освітньому просторі.

Украинкский

2014-08-01

189 KB

1 чел.

PAGE  21

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АВЕТІСОВА ІРИНА СЕРГІЇВНА

УДК 37.013.42+351.858+37.062

ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ РОЗВ’ЯЗУВАТИ СИТУАТИВНІ ЗАВДАННЯ

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Київ – 2011


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Краматорському економіко-гуманітарному інституті, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Науковий керівник:

академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

Євтух Микола Борисович,

Національна академія педагогічних наук України, академік-секретар відділення вищої освіти

Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, доцент,

Теловата Марія Теодозіївна,

Національна академія статистики, обліку та аудиту, професор кафедри

бухгалтерського обліку;

кандидат педагогічних наук,

Дибкова Людмила Миколаївна,

Київський національний економічнийий університет ім. Вадима Гетьмана,

доцент кафедри інформатики.

Захист відбудеться 20 травня 2011 року о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.062.15 у Національному авіаційному університеті за адресою: 03058, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, к. 1.215.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного авіаційного університету (03058, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1).

Автореферат розісланий 19 квітня 2011 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради            Н.В. Ладогубець


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. Стратегія державної інноваційної політики орієнтує на створення сучасного промислового комплексу України, інтегрованого у світове виробництво і здатного до саморозвитку. Реформування освітньої галузі, у тому числі вищої економічної освіти, зумовлене суттєвою трансформацією соціально-економічної сфери та інноваційними процесами, що відбуваються в європейському й світовому освітньому просторі.

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується інтенсивним вивченням іноземних мов. Розширення контактів із зарубіжними країнами, велика кількість літератури з іноземних мов, нові технології, робота в Інтернеті, необхідність одержання інформації із зарубіжних джерел, обмін фахівцями, створення спільних підприємств – усе це вимагає від сучасного економіста не тільки навичок перекладу спеціалізованої літератури, але і володіння розмовною мовою в професійній діяльності, уміння розв’язувати ситуативні завдання, які виникають у повсякденній роботі.

Українські та російські вчені завжди приділяли належну увагу дослідженню проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців у вищій школі, зокрема, таким її аспектам, як організація навчального процесу у вищій школі (А. Алексюк, С. Архангельський, В. Беспалько, Л. Дибкова, М. Левочко, А.Кокарєва, Н. Ничкало, О. Пєхота, Н. Побірченко, С. Сисоєва, В. Тименко, С. Харченко та ін.) та формування професійної компетентності фахівців різних галузевих спрямувань (В. Байденко, Е. Зеєр, І. Зимня, О.Карпенко, Н. Кузьміна, О. Локшина, Е. Лузік, О. Овчарук, А. Хуторськой).

Неоцінимий внесок у теоретико-методологічне обґрунтування дидактичного принципу активності в навчанні внесли М. Аберкромбі, М. Аргайл, В. Беспалько, Б. Блум, А. Бойко, А. Вербицький, Б. Гершунський, В. Давидов, І. Девіс, В. Зінченко, Д. Йорк, Дж. Мадісон, Л.Морська, Н. Нікандров, Б. Скіннер, Т. Тализіна.

Значну кількість наукових робіт присвячено проблемі впровадження активних методів навчання, у тому числі застосуванню імітаційно-рольового моделювання в освітньому процесі ВНЗ (В. Варфоломєєв, Ю. Кулюткін, В. Ситник, Г. Фомін, С. Яковлєв) та використанню ділової гри (Г. Козлова, І. Носаченко, В. Петрусинський, Ф. Русинов, П. Щербань), але, незважаючи на достатню розробленість проблеми дослідження, учені не встановлювали залежність між методами навчання та ефективністю формування у майбутніх економістів професійних умінь розв’язувати ситуативні завдання.

Аналіз праць зазначених вчених свідчить, з одного боку, про необхідність вирішення проблеми ефективного формування професійних умінь у майбутніх економістів, а з іншого – про відсутність науково обґрунтованих методів формування професійних умінь розв’язання ситуативних завдань не лише на заняттях з фундаментальних економічних дисциплін, а й з іноземної мови.

Проведений аналіз наукових джерел та реального стану процесу професійної підготовки майбутніх фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах дав змогу виявити низку суперечностей між: соціальним замовленням сучасного суспільства на підготовку компетентних економістів та недостатнім рівнем розробки науково-теоретичних засад формування професійних умінь розв’язувати ситуативні завдання; зростаючими вимогами виробництва до рівня професійної компетентності економістів та недоліками традиційної системи їх підготовки у ВНЗ; значним педагогічним потенціалом активних методів навчання та реальною практикою їх використання в навчальному процесі взагалі і на заняттях з іноземної мови; необхідністю одночасного формування професійних умінь і професійно важливих якостей особистості майбутнього економіста та недостатнім рівнем розробленості теорії управління навчально-пізнавальною діяльністю; змінами у змісті праці економістів і рівнем їх відображення у змісті та методах професійної підготовки.

Актуальність викладеної проблеми, її недостатня теоретична розробленість та виявлені протиріччя зумовили вибір теми дослідження: Формування у майбутніх економістів професійних умінь розв’язувати ситуативні завдання”.

Зв’язок роботи з науковими програмами і планами, темами. Роботу виконано на кафедрі педагогіки ПВНЗ „Краматорський економіко-гуманітарний інститут” у межах комплексної теми гуманітарного факультету „Інноваційна змістовна парадигма базових гуманітарних дисциплін у діяльності ВНЗ у контексті історико-культурних процесів” (державний реєстраційний номер – 0106U002685). Тему дисертаційного дослідження затверджено вченою радою Краматорського економіко-гуманітарного інституту (протокол № 3, від 21 листопада 2006 р.). Тема зареєстрована Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології України (протокол № 2 від 27 лютого 2007 р.).

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні та експериментальній перевірці психолого-педагогічних умов формування у майбутніх економістів професійних умінь розв’язувати ситуативні завдання (на матеріалі дисципліни англійська мова).

У відповідності до мети нашого дослідження та гіпотези були поставлені наступні завдання:

1) визначити стан теоретичної розробки проблеми формування у майбутніх економістів професійних умінь розв’язувати ситуативні завдання; місце і роль проблемно-ситуативного навчання в системі професійної підготовки фахівця у ВНЗ;

2) розкрити сутність та особливості застосування ситуативних завдань як засобу формування професійних умінь у майбутніх економістів та обґрунтувати поняття “ситуативні професійно орієнтовані завдання”;

3) визначити критерії оцінювання, показники прояву та охарактеризувати рівні сформованості умінь розв’язувати ситуативні завдання у студентів економічних спеціальностей;

4) визначити і експериментально перевірити психолого-педагогічні умови формування у майбутніх економістів професійних умінь розв’язувати ситуативні завдання;

5) теоретично обґрунтувати і розробити дидактичну модель формування професійної компетентності майбутніх економістів і запропонувати методичні рекомендації щодо формування у майбутніх економістів професійних умінь розв’язувати ситуативні завдання.

Об’єкт дослідження: процес професійної підготовки майбутніх економістів у вищому навчальному закладі.

Предметом дослідження виступають психолого-педагогічні умови формування у майбутніх економістів професійних умінь розв’язувати ситуативні завдання (на матеріалі дисципліни англійська мова).

Комплекс методів дослідження, що використаний у дисертаційній роботі, такий: теоретичний – аналіз філософської, економічної, психолого-педагогічної літератури для визначення основних концептуально-теоретичних положень дослідження; аналіз науково-методичних матеріалів (навчальних планів, програм, посібників і підручників) для вивчення змісту та характеру процесу підготовки, а також стану готовності майбутніх економістів до професійної діяльності, зокрема готовності до розв’язання професійних завдань; вивчення, систематизація та узагальнення педагогічного досвіду з метою визначення пріоритетних методів навчання; емпіричний – тест ціннісних орієнтацій М. Рокича; анкетування, есе, твори-мініатюри, опитування, застосування ситуативних завдань, кейс-метод, ігрове проектування елементів виробничого процесу, моделювання, контекст-аналіз продуктів інтелектуальної діяльності студентів, формувальний експеримент для перевірки ефективності методики формування професійних умінь розв’язувати ситуативні завдання; методи математичної статистики для обробки результатів експериментальної роботи.

Наукова новизна та теоретична значущість одержаних результатів дослідження полягає в тому, що:

вперше обґрунтовано й розроблено дидактичну модель формування професійної компетентності майбутніх економістів в контексті суб’єктно-діяльнісного підходу до процесу професійної підготовки фахівців, складниками якої є: мета, напрямки забезпечення дієвості педагогічних умов, сукупність педагогічних умов, компоненти, критерії, показники, рівні сформованості готовності, результат формування комунікативних умінь розв’язувати ситуативні завдання (на матеріалі дисципліни англійської мови); визначено сукупність психолого-педагогічних умов, які забезпечують технологію формування у майбутніх економістів умінь розв’язувати ситуативні завдання на підставі розробленої моделі (переорієнтація в цілепокладанні від процесуальних аспектів на кінцевий результат; надання пріоритету інтерактивним методам формування професійної компетентності майбутніх фахівців (кейс-методу, методам ігрового моделювання, проектування); поетапне застосування ситуативних завдань, спрямованих на формування професійних умінь, пов’язаних зі здатністю аналізувати ситуацію, моделювати систему професійних дій, проектувати стратегії розвитку виробничого процесу);

виділено етапи системи професійно-орієнтованої підготовки фахівця на основі інтеграції методів навчання в конкретній ситуації: І етап (1 курс) – навчально-орієнтований; ІІ етап (2 курс) – професійно-орієнтований; ІІІ етап (3 курс) – професійно-діяльнісний; ІV етап (4 курс) – професійно-творчий;

уточнено поняття „професійна компетентність економіста”, що складається із суб’єктного досвіду, економічних знань, професійних умінь, особистісних якостей, які, в сукупності, забезпечують ефективність розв’язання професійних завдань; „ситуативні завдання” – це різновид професійно орієнтованих завдань, що характеризується певними процесуальними ознаками, зумовленими специфічним для конкретної професійної події змістом та націлені на формування у студентів умінь оцінювати конкретну ситуацію і будувати відповідно до засвоєних у процесі навчання типізованих алгоритмів креативну програму професійних дій, адекватну даній ситуації;

набули подальшого розвитку: проблема моделювання навчально-виховного процесу підготовки майбутніх економістів на основі закономірностей завданнєвого методу в контексті суб’єктно-діяльнісного підходу; компоненти готовності: предметно-професійний, економіко-технологічний, психологічний; критерії: 1) внутрішня позитивна мотивація до вивчення іноземної мови; 2) здатність творчо виконувати майбутню професійну діяльність; 3) успішно опановувати продуктивний стиль професійно спрямованої англійської мови; 4) здатність до самостійного вирішення професійно-орієнтованих ситуативних завдань, та рівні сформованості готовності: відтворювальний, стандартно-діяльнісний, суб’єктно-діяльнісний.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що:

  1.  експериментально перевірено і впроваджено в навчально-виховний процес модель формування професійних умінь розв’язувати ситуативні завдання на основі поетапного оволодіння технологічними алгоритмами вирішення типових завдань у груповій та індивідуальній формах;
  2.  визначені психолого-педагогічні умови формування у майбутніх економістів професійних умінь розв’язувати ситуативні завдання, які сприяють якісному підвищенню професійної підготовки економістів;
  3.  визначено рівні сформованості в майбутніх економістів професійних умінь розв’язувати ситуативні завдання;
  4.   розроблено та впроваджено методичні матеріали для забезпечення проведення семінарських та практичних занять: навчальну і робочу програму, методичні рекомендації, сценарії професійно-орієнтованих ігор, що містили оригінальні різнопланові ситуативні завдання;
  5.  розроблено факультативний спецкурс „Сучасні технології навчання іноземних мов”, метою якого є формування умінь застосовувати різноманітні засоби для вирішення ситуативних завдань у змодельованій чи безпосередньо виробничій економічній діяльності. Ідеєю курсу стало створення власного інформаційного арсеналу, який містив понятійний словник, набір стандартизованих способів розв’язання типових ситуацій та банк прогресивних здобутків (технологій, ситуацій, прийомів) світової економічної діяльності. Спецкурс сприяв росту кар’єрної спрямованості студентів експериментальної групи, які цілеспрямовано намагалися опанувати ефективними способами вирішення ситуативних виробничих завдань, подавали цікаві ситуації, опис яких знаходили в часописах та економічних довідниках, посібниках.

Практичні матеріали та результати дослідження було впроваджено в навчально-виховний процес економічного факультету Краматорського економіко-гуманітарного інституту (довідка № 86 від 30 листопада 2010 р.), економічного факультету Донбаської державної машинобудівної академії (довідка про впровадження № 07-05-2110 від 6 грудня 2010 р.), ПВНЗ Донецький інститут психології і підприємництва (довідка № 1/34 від 2 листопада 2010 р.), Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (довідка № 108-115-2696/39 від 1 грудня 2010 р.).

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення і практичні результати розглядалися: на засіданнях кафедр економіки та педагогіки „Краматорського економіко-гуманітарного інституту”, обговорювалися на щорічних науково-практичних конференціях:

міжнародного рівня: Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми реформування економіки і трансформації суспільства України у перехідний період”, (м. Краматорськ, 2002 р.); Міжнародна науково-практична конференція „Ціннісні пріоритети освіти ХХІ століття” (Луганськ, 2007 р.); Міжнародна науково-практична конференція “Професіоналізм педагога. Інноваційні підходи до процесу його формування”, (м. Краматорськ, 2008 р.);

регіонального рівня: Дні науки (2001-2007 рр.); Всеукраїнська науково-практична конференція: „Професіоналізм педагогічних кадрів: сучасні підходи, концепції, досвід” (Ніжин, 2002 р.); „Професіоналізм педагога” (Ялта, 2003, 2007 р.).

Публікації. Основні теоретичні положення й висновки дисертаційного дослідження відображено в 17 одноосібних наукових і науково-методичних публікаціях, зокрема: 6 науково-методичних публікацій, 9 статей у наукових фахових виданнях ВАК, тези 1 науково-практичної конференції, 1 стаття у збірнику наукових праць.

Структура роботи. Дисертаційне дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел (294 найменування), 10 таблиць, 12 рисунків, 8 додатків. Загальний обсяг дисертації становить 335 сторінок, обсяг основного тексту 190 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми, сформульовано об’єкт, предмет, мету та завдання, викладено теоретичні, методологічні засади й методи дослідження, розкрито наукову новизну, практичне значення, подано інформацію щодо апробації та впровадження отриманих результатів дисертації.

У першому розділі „Теоретико-методологічні засади застосування завданнєвого методу у професійній підготовці майбутніх економістів” проаналізовано основні підходи до досліджуваної проблеми; визначено психологічні аспекти застосування завданнєвого методу; надано дидактико-методичні характеристики ситуативних завдань як засобу формування професійних умінь; розглянуто проблемно-ситуативне навчання як засіб моделювання професійно-оріентованої підготовки майбутніх економістів на заняттях з економічних дисциплін та іноземної мови.

Проведений теоретичний аналіз засвідчив, що розв’язання проблеми підвищення якості професійної підготовки майбутніх економістів у відповідності до вимог сучасної економіки можливо за умов створення і впровадження в навчальний процес високоефективних методичних систем формування професійних умінь, згідно з державними стандартами вищої освіти, концептуальною основою яких є суб’єктно-діяльнісний та проблемно-ситуативні підходи.

У розглянутих наукових дослідженнях (С. Рубінштейна, А. Брушлінського, К. Абульханової-Славської, В. Ядова, Т. Заславської, А. Ахієзер, Е. Сайко, А. Турен, П. Ансар, М. Вебер, Т. Парсонс, Р. Будон, М. Крозьє, Н. Луман та ін.) визначальне значення для вивчення професійної підготовки економістів має суб’єктно-діяльнісний підхід, як особлива методологія аналізу освітніх систем і процесів. Він дозволяє достатньо ясно і повно представити, які вимоги пред’являються до сучасного фахівця, в тому числі і в сфері економіки, якими якостями, властивостями, знаннями й уміннями він повинен володіти, щоб досягти життєвого і професійного успіху.

Проаналізувавши методологічну сутність суб’єктно-діяльнісного підходу, зроблено основний в рамках нашого дослідження висновок про те, що підготовка висококваліфікованих економістів можлива через їх особистісно-професійне становлення і розвиток, а в основу підготовки повинні бути покладені реальні виробничі та організаційно-управлінські ситуації локально-функціонального та системно-комплексного характеру. Тому суб’єктно-діяльнісний підхід до навчання може бути представлений як засіб реалізації сучасних цілей освіти. Підсумовуючи висновки численних дослідників, ми під даним підходом розуміємо: пріоритет суб’єктного-смислового навчання, у порівнянні з інформаційним навчанням, спрямованість на формування у студентів безлічі суб’єктивних картин світу на відміну від однозначних „програмних” уявлень, діагностику особистісного розвитку, ситуативне проектування, пошуковий діалог, включення навчальних завдань у контекст життєвих проблем.

Вивчення феноменології завданнєвого методу на основі методологічного аналізу (прескриптивного, дескриптивного, системного, діяльнісно-особистісного, генетичного) вивів нас на технологічний рівень дослідження, що основою підготовки майбутніх економістів мають бути реальні виробничі і організаційно-управлінські ситуації локально функціонального й системно комплексного характеру, що відповідає ідеології завданнєвого різновиду суб’єктно-діяльнісного підходу.

На основі найбільш типових економічних ситуацій виділені загальнопредметні базові компетенції, такі вміння як: приймати доцільні рішення; швидко аналізувати ситуацію; досліджувати навколишнє середовище для виявлення його економічних можливостей та ресурсів; працювати в групі та працювати автономно; аналізувати власну діяльність; уміння корегувати свою діяльність з урахуванням проміжних результатів і сформованої обстановки; надавати само - і взаємодопомогу; знання правил поведінки в екстремальних ситуаціях; базові загальні знання; навички критичного аналізу інформації з різних джерел; здатність до прийняття самостійних та нестандартних рішень; здатність брати на себе відповідальність приймати рішення; готовність і здатність навчатися самостійно все життя.

У різних ситуаціях структура і кількість ситуативних завдань варіюється. Процедура інтеграції компетентнісного і завданнєвого методів дозволила визначитися з ключовими поняттями моделі формування професійних умінь розв’язувати ситуативні завдання.

В контексті нашого дослідження під професійною компетентністю економіста ми розуміємо інтегровану особистісну освіту, що складається із суб’єктного досвіду, економічних знань, професійних умінь, особистісних якостей, які, в сукупності, забезпечують ефективність розв’язання професійних завдань. Важливим показником рівня сформованості професійної компетентності економіста є готовність до розв’язання ситуативних і стратегічних завдань у різноманітних ситуаціях професійної діяльності.

Одним із головних елементів системи навчально-пізнавальної діяльності є засоби навчання, адже вони дають змогу реалізувати задані цілі, зміст і методи навчання. При завданнєвому методі до формування професійних умінь у майбутніх економістів основним засобом реалізації навчання ми виокремлювали передусім завдання. Поняття „навчальне завдання” є одним з основних у дидактиці. Для нашого дослідження найбільший інтерес викликає визначення завдання Л. Гуровою: як об’єкту мисленнєвої діяльності, який містить вимоги до деяких практичних перетворень чи відповіді на теоретичне запитання за допомогою пошуку умов, що дозволяють розкрити зв’язки (відношення) між відомими та невідомими її елементами.

У контексті нашого дослідження під ситуативним завданням ми розуміємо різновид професійно орієнтованих завдань, що характеризується певними процесуальними ознаками, зумовленими специфічним для конкретної професійної події змістом та націлені на формування у студентів умінь оцінювати конкретну ситуацію та будувати відповідно до засвоєних у процесі навчання типізованих алгоритмів креативну програму професійних дій, адекватну даній ситуації.

Під навчанням в конкретній ситуації розуміється діяльність, окреслена навчальною ситуацією і націлена на засвоєння змісту освіти шляхом дослідження, аналізу і діагностики реально змодельованої проблеми у такому вигляді, що основні принципи можуть витікати з реальної обстановки.

Практика навчання, що склалася, в конкретній ситуації визначила систему методів ситуативного підходу до навчання, серед яких виділяються: критична непередбачена ситуація; прогнозування подальшого етапу; „жива” ситуація; ділова гра; виділення головного питання; рольова гра; вибір дії; оцінка ситуації; дія за ситуацією.

З метою діагностики і результативності професійної підготовки, а також ефективності вживаних методів навчання, розроблено комплекс критеріїв ефективності професійної підготовки фахівця на основі інтеграції методів навчання в конкретній ситуації.

У другому розділі „Розробка та експериментальна перевірка ефективності методики формування у майбутніх економістів професійних умінь розв’язувати ситуативні завдання” сформульовано гіпотезу, розроблено й реалізовано методику формування у майбутніх економістів професійних умінь розв’язувати ситуативні завдання; проаналізовано та узагальнено результати дослідно-експериментальної роботи.

Обґрунтування методики формування у майбутніх економістів професійних умінь розв’язувати ситуативні завдання як показника професійної компетентності майбутніх економістів полягало у визначені критеріїв та показників рівнів сформованості у студентів професійних умінь розв’язувати ситуативні завдання.

Експериментальною базою дослідження виступили економічні факультети КЕГІ та ДДМА, на яких проводилася дослідницька робота протягом 2007-2010 років. Усього в експериментальній роботі протягом трьох навчальних років були задіяні 200 студентів І – ІV курсів та 28 викладачів. Експеримент проводився в природних умовах навчально-виховного процесу і включав констатувальний, формувальний та контрольний етапи.

На констатувальному етапі педагогічного експерименту зі студентами І – ІІ курсів на предмет вивчення професійної вмотивованості, інтересу до майбутньої професії, визначення рівня розвитку когнітивних структур як основи розв’язання будь-яких навчальних і виробничих завдань, були застосовані різноманітні методи дослідження – складання міні-творів, написання есе, анкетування, проведення ділових командних ігор, тестування, проведення серії контрольних занять із розв’язання навчальних завдань тощо. Діагностичні дані довели достатній рівень умотивованості – 42,1%, інтересу до майбутньої професій. Водночас, навіть студенти другого курсу мали дуже поверхове уявлення про зміст та характер професійних дій, не орієнтувались у навчальній діяльності на потреби майбутньої професії, переважна більшість просто виконувала завдання викладача, самостійні завдання без свідомої націленості на формування власної професійної компетентності. Діагностичні зрізи показали перевагу середнього та нижче середнього рівня розвитку когнітивних структур у студентів 1-2 курсів (55,8% від загальної кількості обстежених студентів). Безумовно, такий показник засвідчує про утруднення процесу формування професійних умінь розв’язувати виробничі завдання. Студенти-першокурсники виявилися більш відкритими й гнучкими у побудові взаємин, встановленні спільної концепції розв’язання завдань, ніж старшокурсники. Водночас, застандартизованість мислення, недостатній рівень засвоєння алгоритмізованих дій у розв’язанні навчальних завдань переконали в необхідності застосування системної цілеспрямованої роботи з формування умінь розв’язувати професійні ситуативні завдання.

Після проведення констатувального експерименту, в результаті дисертаційного дослідження була сформульована гіпотеза: ефективність формування професійних умінь у майбутніх економістів можна підвищити засобами ситуаційних завдань, якщо: забезпечити переорієнтацію в цілепокладанні професійної підготовки від процесуальних аспектів на кінцевий результат; якщо надавати пріоритет інтерактивним методам навчання; якщо креативному розв’язанню ситуативних професійно-орієнтованих завдань передуватиме засвоєння технологічного алгоритму розв’язання типових завдань; забезпечити поетапне застосування ситуативних завдань, спрямованих на формування професійних умінь, пов’язаних зі здатністю аналізувати ситуацію, моделювати систему професійних дій, проектувати стратегії розвитку виробничого процесу.

У ході формувального етапу експерименту проведена практична перевірка ефективності дидактичної моделі формування професійної компетентності майбутнього економіста та методики формування умінь розв’язувати ситуативні завдання. Формувальний експеримент проводився поступово зі студентами І – ІV курсів в експериментальних групах ЕГ1 – 25 студентів І курсу, ЕГ2 – 26 студентів II курсу, ЕГ3 – 25 студентів III курсу та ЕГ4 – 26 студентів IV курсу. Паралельно було залучено 4 контрольні групи – КГ1, КГ2, КГ3, КГ4, – загальною кількістю 98 осіб.

Узагальнені результати наведено у таблиці 1.

Рівень знань іноземної мови, необхідний для професійної діяльності економіста, має бути досить високим для практичного володіння в світлі вимог ведення бізнесу і комерційної справи в сучасних умовах. В робочу програму з іноземної мови для економістів включені наступні етапи системи професійно-орієнтованої підготовки фахівця на основі інтеграції методів навчання в конкретній ситуації: І етап (1 курс) – навчально-орієнтований; ІІ етап (2 курс) – професійно-орієнтований; ІІІ етап (3 курс) – професійно-діяльнісний; ІV етап (4 курс) – професійно-творчий.

Структура сучасного курсу іноземної мови розроблялася, виходячи із загального ресурсу академічного часу, відведеного на проходження всієї дисципліни протягом чотирьох років денною форми навчання з урахуванням побажань відібраної групи студентів у кількості 46 осіб і на основі попереднього тестування.

Таблиця 1

Рівні сформованості умінь розв’язувати ситуативні завдання на початку експерименту (середня відносна кількість, %)

Групи

Рівні сформованості

Критерії оцінки сформованості

Предметно-професійний

Економіко-технологічний

Психологічний

Експериментальні групи

(всього 102 осіб)

Високий

11,76%

9,27%

10,08%

Середній

51,96%

43,81%

31,54%

Низький

36,28%

46,92%

58,38%

Контрольні групи

(всього 98 осіб)

Високий

5,88%

8,38%

7,15%

Середній

50,00%

40,07%

30,09%

Низький

44,12%

51,55%

62,76%

Дидактична модель формування професійної компетентності майбутнього економіста засобами завданнєвого методу складається з: предметно-професійного, економіко-технологічного та психологічного структурних компонентів.

Предметно-професійний, сутність якого проявлялася через наступні показники: розвиненість когнітивних структур, наявність необхідних теоретичних знань, сформованість загальнонавчальних умінь і навичок, що забезпечують здатність до виконання завдань різного класу складності; економіко-технологічний, що виявлявся через такі показники, як володіння алгоритмізованими діями в розв’язанні типових завдань на основі економічних знань; здатність відповідально приймати рішення; сформованість рефлексивних умінь, уміння моделювати та проектувати; психологічного – виявлялася за проявом суб’єктної позиції, розвиненістю соціально-комунікативних навичок, готовністю до колективної праці, розвиненістю діяльнісно важливих якостей; рівнем професійної вмотивованості, стійкого інтересу до економічної професії.

Для визначення сформованості означених умінь під впливом проведеної експериментальної роботи було виявлено: кількісні та якісні зміни у становленні професійної компетентності майбутніх економістів за означеними компонентами; динаміку рівнів сформованості умінь розв’язувати ситуативні завдання; оцінку ефективності розробленої методики формування умінь розв’язувати ситуативні завдання, впровадженої в процес підготовки майбутніх фахівців економічної сфери. Набуття цих вмінь та навичок студентами здійснювалося на засвоєнні основних дисциплін циклу природничо-наукових та загальноекономічних наук (зокрема, політична економія та макроекономіка на I курсі, мікроекономіка та економічна історія на II курсі, менеджмент та маркетинг на III курсі) та циклу професійно-орієнтованих дисциплін (стратегія підприємства та потенціал підприємства: формування та оцінювання на IV курсі). Спецкурс „Сучасні технології навчання іноземних мов” викладався у першому семестрі студентам експериментальних груп як факультативний курс. Отже, окрім вище означених обраних дисциплін було проведено зрізи з іноземної мови у всіх експериментальних та контрольних групах.

Таблиця 2

Зміни під час експерименту показників абсолютної успішності та якості знань в ході зрізів з іноземної мови

(відносні показники у %)

курс

успішність

експериментальні групи

контрольні групи

до експери

менту

після експери

менту

темпи зростання

до експери

менту

після експери

менту

темпи зростання

І

абсолютна

80

92

15,00%

76

80

5,26%

якісна

56

68

21,43%

52

56

7,69%

ІІ

абсолютна

84

92

9,52%

76

80

5,26%

якісна

60

80

33,33%

52

60

15,38%

ІІІ

абсолютна

80

96

20,00%

80

92

15,00%

якісна

68

80

17,65%

68

76

11,76%

ІV

абсолютна

92

100

8,70%

88

92

4,55%

якісна

72

88

22,22%

70

80

14,29%

Таким чином, статистичні матеріали доводять, що розроблена методика формування у майбутніх економістів професійних умінь розв’язувати ситуативні завдання сприяє більш успішній підготовці майбутніх економістів.


ВИСНОВКИ

У процесі теоретико-емпіричного дослідження отримано результати, які засвідчують вирішення поставлених завдань і дають змогу зробити наступні висновки:

У дисертації подано теоретичне узагальнення та нове розв’язання проблеми професійної підготовки майбутніх економістів у ВНЗ, що виявляється в обґрунтуванні й експериментальній перевірці методики формування професійних умінь розв’язувати ситуативні завдання в контексті суб’єктно-діяльнісного підходу.

1. Результати аналізу наукових досліджень засвідчили, що в процесі професійної підготовки майбутніх економістів приділяється недостатньо уваги формуванню професійних умінь розв’язувати ситуативні завдання, що не дозволяє здійснювати ефективну підготовку майбутніх фахівців економістів до майбутньої професійної діяльності. Важливість дослідження означеної проблеми зумовлена протиріччями між соціальним замовленням сучасного суспільства на підготовку компетентних економістів та недостатнім рівнем розробки науково-теоретичних засад формування професійних умінь розв’язувати ситуативні завдання; зростаючими вимогами виробництва до рівня професійної компетентності економістів та недоліками традиційної системи їх підготовки у ВНЗ; значним педагогічним потенціалом активних методів навчання та реальною практикою їх використання в навчальному процесі взагалі і на заняттях з іноземної мови частково. Особливо ці протиріччя загострюються в умовах сучасного етапу розвитку суспільства, який характеризується інтенсивним вивченням іноземних мов, розширенням контактів із закордонними країнами, роботою в Інтернеті, створенням спільних підприємств та недостатнім рівнем володіння розмовною мовою, умінням розв’язувати ситуативні завдання, які виникають у повсякденній роботі. Тому означена проблема є однією з актуальних й вимагає спеціальної розробки.

2. Аналіз теоретичних засад професійної підготовка майбутніх фахівців економічної галузі у ВНЗ підтвердив наше припущення, що означений процес являє собою інтегративну систему, яка поєднує відносно самостійні, але взаємозалежні, взаємозумовлені системи підготовки: загальнотеоретичну, економіко-технологічну, психологічну та науково – дослідницьку. Уточнено сутність поняття професійної компетентності економіста як інтегрованого особистісного утворення, що складається з суб’єктивного досвіду, економічних знань, професійних умінь, особистісних якостей, які, в сукупності, забезпечують ефективність розв’язання професійних завдань. Тобто ключовими компетентностями є: особистісний, суб’єктивний, соціально-комунікативний, цільовий, професійні знання, технологічні уміння і базова компетентність – інтелектуальна.

Важливим показником рівня сформованості професійної компетентності є готовність до розв’язання ситуативних і стратегічних завдань в різноманітних ситуаціях професійної діяльності. Серед умов формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами завданнєвого підходу виділено такі: переорієнтація в цілепокладанні від процесуальних аспектів на кінцевий результат; надання пріоритету інтерактивним методам формування професійної компетентності майбутніх фахівців (кейс-методу, методам ігрового моделювання, проектування); поетапне застосування ситуативних завдань, спрямованих на формування професійних умінь, пов’язаних зі здатністю аналізувати ситуацію, моделювати систему професійних дій, проектувати стратегії розвитку виробничого процесу.

3. Критерії оцінки сформованості вмінь розв’язувати ситуативні завдання неможливо розглядати поза загального контексту професійної компетентності майбутніх економістів як кінцевої мети їх професійної підготовки, тому обрано наступні критерії: 1) внутрішня позитивна мотивація до вивчення іноземної мови; 2) здатність творчо виконувати майбутню професійну діяльність; 3) успішно опановувати продуктивний стиль професійно спрямованої англійської мови; 4) здатність до самостійного вирішення професійно-орієнтованих ситуативних завдань та три рівня сформованості цієї готовності:

Високий ми визначили як суб’єктно-діяльнісний. Він характеризується за такими ознаками: стійким інтересом до майбутньої професії, чітким уявленням про цілі своєї діяльності, її змісту та характеру, сформованою ціннісною мотивацією до формування професійної майстерності, бажанням й потребою оволодіти нею; високим рівнем розвиненості комунікативних умінь, виявленням суб’єктної позиції, наявністю досвіду корпоративної взаємодії; розвиненістю особистісних професійно значимих якостей, а також високим рівнем сформованості когнітивних структур, наявністю міцних дієвих професійних та загальнотеоретичних знань, постійним прагненням розширювати свій кругозір; сформованою системою умінь розв’язувати завдання не лише алгоритмізованого типу, а й виявляти креативність у розв’язанні нестандартних завдань, наданням переваги завданням творчо-пошукового характеру

Середній рівень ми визначили як стандартно-діяльнісний. Він характеризується за такими ознаками: сформованістю ціннісного ставлення до майбутньої професії, наявністю інтересу до її формування, водночас студенти, яких ми віднесли до середнього рівня, не виявляли достатньої вмотивованості, свідомого і відповідального ставлення до свого професійного зростання. Вони не завжди виявляли суб’єктну позицію, частіше не проявляли активність, у комунікативних, командних іграх, вправах були веденими, не завжди могли відстояти свою думку, просто погоджувались із загальною чи відмовчувалися. Характерними для них були сформовані уміння розв’язувати типові навчальні та виробничі завдання алгоритмізованого типу. Ці студенти відчували потребу в деталізації завдань, конкретному розборі ситуації, не завжди були здатні зробити самостійні висновки, намітити шляхи подолання проблеми. Виявляли низький рівень сформованості проективних та моделюючих умінь, надавали перевагу реконструктивному характеру діяльності.

Низький рівень ми визначили як відтворювальний. Він характеризується за такими ознаками: прихованим або явно байдужим ставленням до власної освіти; нестійкою мотивацією, не сформованістю системи цінностей, відсутністю чітких уявлень про зміст, характер професії економіста, несвідоме сприймання навчальних дисциплін у відповідності до майбутньої професії. Студенти з низьким рівнем відчували серйозні труднощі у побудові взаємин з одногрупниками, мали низький рівень комунікативно-мовленнєвих умінь, не виявляли суб’єктної позиції; середнім рівнем сформованості когнітивних структур, наявністю несистемних професійних знань, нестабільною академічною успішністю, обмеженістю ерудиції, небажанням і невмінням самостійно продуктивно працювати з літературними джерелами; несформованістю системи практичних умінь розв’язувати ситуативні завдання.

4. Встановлено, що на основі вимог до випускника технічного ВНЗ, результатів аналізу міжпредметних зв’язків економічних і гуманітарних дисциплін та відповідно до дидактичної моделі формування професійної компетентності майбутніх економістів можна визначити сутність поняття ситуативні професійно орієнтовані завдання як такі, що характеризуються певними процесуальними ознаками, зумовленими специфічним для конкретної професійної події змістом та націлені на формування у студентів умінь оцінювати конкретну ситуацію, будувати відповідно до засвоєних у процесі навчання типізованих алгоритмів креативну програму професійних дій, адекватну даній ситуації.

5. Визначення сучасного стану та проблеми підготовки майбутніх економістів показало, що ефективними психолого-педагогічними умовами формування професійних умінь майбутніх економістів виявилися: переорієнтація в цілепокладанні від процесуальних аспектів на кінцевий результат; надання пріоритету інтерактивним методам формування професійної компетентності майбутніх фахівців (кейс-методу, методам ігрового моделювання, проектування); поетапне застосування ситуативних завдань, спрямованих на формування професійних умінь, пов’язаних зі здатністю аналізувати ситуацію, моделювати систему професійних дій, проектувати стратегії розвитку виробничого процесу.

Успішність у реалізації методики формування професійних умінь розв’язувати ситуативні завдання значною мірою зумовлювалася застосуваннями ефективних методів організації процесу по їх формуванню. Найбільш ефективними виявилися методи проблемного навчання, ТРВЗ, метод проектів.

Таким чином, наші передбачення, що ефективність формування професійних умінь у майбутніх економістів можна підвищити засобами ситуативних завдань через низку переорієнтації в цілепокладанні професійної підготовки від процесуальних аспектів на кінцевий результат, при надаванні пріоритету інтерактивних методів навчання, креативному розв’язанню ситуативних професійно-орієнтованих завдань, а також при забезпеченні поетапного застосування ситуативних завдань, спрямованих на формування професійних умінь, пов’язаних зі здатністю аналізувати ситуацію, моделювати систему дій, проектувати стратегію розвитку професійних дій повністю підтвердилися експериментальним дослідженням.

Отримані результати дисертаційного дослідження не вичерпують всіх питань щодо розв’язання проблеми формування у майбутніх економістів умінь розв’язувати ситуативні завдання, а лише відображає основні аспекти цієї роботи та є перспективним науковим напрямом для подальшого вивчення й розробки.

Подальшого вивчення потребують питання, пов’язані з вдосконаленням навчальних програм та навчальних посібників, що входять до навчально-методичного комплексу, з урахуванням закономірностей і динаміки формування нових еталонів професійних досягнень в сфері економіки.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

У фахових виданнях, затверджених ВАК України

1. Аветісова I.C. Педагогічне спілкування як форма дидактичної взаємодії викладача i студентів на факультативних заняттях з англійської мови //Наука i осучасніть. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету iм. М.П. Драгоманова. – К.: Логос, 2001. – Том XXIV. – С. 11-18.

2. Аветісова I.C. Перспективи використання сугестопедичної системи у npoцeci вивчення іноземних мов //Соціалізація особистості: 3бipник наукових праць /[за заг. ред. проф. А.Й. Капської]. – Том XVI. – К.: Логос, 2002. - С. 136-144.

3. Аветісова I.C. Психолого-педагогічні принципи активізації процесу навчання іноземної мови // Соціалізація особистості: Збірник наукових праць. [за заг. ред. проф. А.Й. Капської]. – К.: Логос, 2002. – Том XVIII. – С. 223-230.

4. Аветісова I.C. Роль індивідуальних особливостей уваги i розумової працездатності при вивченні іноземної мови // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: [збірник наукових праць]. / [за загальною редакцією академіка АПН України Євтуха М.Б., укладач Михайличенко О.В]. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, НМАУ, 2002. – Випуск 23. – С. 48-51.

5. Аветісова І.С. Врахування індивідуальних особливостей пам’яті в пpoцeci навчання іноземної мови //Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету iм. Миколи Гоголя. – Ніжин: НДПУ, 2002. – С. 166-168.

6. Аветісова I.C. Теоретичні основи вивчення проблеми індивідуальних особливостей особистості в процесі навчання іноземним мовам //Наука i сучасність: [збірник наукових праць Національного педагогічного університету iм. М.П. Драгоманова]. – К.:НПУ iм. М.П. Драгоманова, 2003. – Том XXXVIII. – С. 11-19.

7. Аветісова І.С. Визначення рівнів готовності майбутніх економістів до розв’язання професійних завдань. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія. Випуск 14. – Частина ІІ. – Ялта, 2007. – С. 86-91.

8. Аветісова І.С. Професійна підготовка майбутніх економістів у процесі підходу до завдань: [збірник наукових праць] /Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. – Одеса: ПДУ ім. К.Д. Ушинського, 2007 – № 9-10. – С. 106-112.

9. Аветісова І.С. Формування професійних умінь щодо розв’язання ситуативних завдань. Проблеми освіти: [науково-методичний збірник]. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, КЕГІ, 2009. – Випуск 58. – Частина 2. – С. 10-13.

Результати дослідження використано у навчально-методичних працях:

10. Аветісова І.С. Методичні рекомендації до контрольних робіт з курсу «Англійська мова» для студентів I курсу заочної форми навчання економічних спеціальностей 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси», 6.03061 «Менеджмент організацій», Краматорськ, 2010. – С. 26

11. Аветісова І.С. Методичні рекомендації до контрольних робіт з курсу «Англійська мова» для студентів IІ курсу заочної форми навчання економічних спеціальностей 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси», 6.03061 «Менеджмент організацій», Краматорськ, 2010. – С. 43

12. Аветісова І.С. Методичні рекомендації до контрольних робіт з курсу «Англійська мова» для студентів І курсу заочної форми навчання гуманітарних спеціальностей 6.030102 «Психологія», 6.010102 «Початкова освіта», 6.010101 «Дошкільна освіта», 6.020302 «Історія», 6.020303 «Філологія. Українська мова та література» Краматорськ, 2010. – С. 27

13. Аветісова І.С. Методичні рекомендації до контрольних робіт з курсу «Англійська мова» для студентів IІ курсу заочної форми навчання гуманітарних спеціальностей 6.030102 «Психологія», 6.010102 «Початкова освіта», 6.010101 «Дошкільна освіта», 6.020302 «Історія», 6.020303 «Філологія. Українська мова та література» Краматорськ, 2010. – С. 30

14. Аветісова І.С. Програма навчального курсу іноземна мова (англійська) для студентів І курсу економічного факультету спеціальностей 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси», 6.03061 «Менеджмент організацій», Краматорськ, 2010. – С. 24

15. Аветісова І.С. Програма навчального курсу іноземна мова (англійська) для студентів ІІ курсу економічного факультету спеціальностей 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030508 «Фінанси», 6.03061 «Менеджмент організацій», Краматорськ, 2010. – С. 27

В інших наукових виданнях:

16. Аветісова I.C. Міжнародний досвід реформування вищої ocвiти (досвід американських коледжів відкритого типу) //Проблеми освіти: [науково-методичний збірник] /[Кол. авт.]. – К.: Наук.-метод., центр вищої освіти, 2000. – Вип. 20. – С. 294-300.

У матеріалах конференцій:

17. Аветісова І.С. Роль професійно-орієнтованого навчання англійській мові на економічному факультеті //Професіоналізм педагога у контексті Європейського вибору України //Частина І, 20-22 вересня 2007, м. Ялта, АР Крим, Україна. – С.3 – 5.

АНОТАЦІЇ

Аветісова І.С. Формування у майбутніх економістів професійних умінь розв’язувати ситуативні завдання. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Київський Національний авіаційний університет – Київ, 2011

Дослідження присвячено теоретичному обґрунтуванню та експериментальній перевірці методики розв’язання ситуативних завдань як засобу формування професійної компетентності майбутніми економістами.

На основі теоретичного вивчення проблеми визначено місце і роль проблемно-ситуативного навчання в системі професійної підготовки майбутніх економістів, обґрунтовано поняття „ситуативні професійно орієнтовані завдання”; визначено критерії оцінювання, показники прояву та охарактеризовані рівні сформованості професійних умінь розв’язувати ситуативні завдання. Виявлено склад та особливості психолого-педагогічних умов упровадження проблемно-ситуативного навчання в професійну підготовку майбутнього економіста. Розроблено та здійснено експериментальну перевірку методики формування професійних умінь розв’язувати ситуативні завдання. Подальшого розвитку отримала проблема моделювання навчально-виховного процесу підготовки майбутніх економістів на основі закономірностей завданнєвого методу в контексті суб’єктно-діяльнісного підходу; організовано відбір і структуризовано навчальний матеріал, його логіко-змістовну основу із врахуванням проблемно-ситуативного підходу; реалізовано проблемно-ситуативне навчання як спосіб моделювання професійної підготовки економіста на інтеграційній основі; „занурено” студентів у ситуацію, максимально наближену до реальних умов професійної діяльності, що дозволяє їм мотивовано й усвідомлено опановувати знання й уміння до професійної діяльності.

Ключові слова: проблемно-ситуативне навчання, компетентнісний підхід, суб’єктно - діяльнісний підхід, ситуативні професійно орієнтовані завдання, моделювання навчально-виховного процесу.

Аветисова И.С. Формирование у будущих экономистов профессиональных умений решать ситуативные задания. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – Киевский национальный авиационный университет – Киев, 2011.

Исследование посвящено теоретическому обоснованию и экспериментальной проверке методики решения ситуативных заданий как средству формирования профессиональной компетентности будущими экономистами.

На основе теоретического изучения проблемы определенно место и роль проблемно-ситуативного обучения в системе профессиональной подготовки специалиста, обоснованно понятие „ситуативные профессионально ориентированные задания”; определенны критерии оценивания, показатели проявления и охарактеризованы уровни сформированности профессиональных умений решать ситуативные задания у студентов экономических специальностей.

Охарактеризованы особенности психолого-педагогических условий внедрения проблемно ситуативного обучения в профессиональную подготовку будущего экономиста.

Разработана и осуществлена экспериментальная проверка методики формирования профессиональных умений решать ситуативные задания.

Последующего развития получила проблема моделирования учебно-воспитательного процесса подготовки будущих экономистов на основе закономерностей задачного метода в контексте субъектно-деятельностного подхода; организован отбор и структурирование учебного материала, его логико-содержательная основа с учетом проблемно ситуативного подхода; реализовано проблемно-ситуативное обучение как способ моделирования профессиональной подготовки экономиста на интеграционной основе, которая способствует формированию у студентов умений осуществлять синтез междисциплинарных знаний при решении профессиональных заданий; „погружение” студентов в ситуацию, максимально приближенную к реальным условиям профессиональной деятельности, что позволяет им мотивированно и осознанно овладевать знаниями и умениями будущей  профессиональной деятельности.

Ключевые слова: проблемно-ситуативное обучение, компетентностный подход, субъектно-деятельностный подход, ситуативные профессионально ориентированное задание, моделирование учебно-воспитательного процесса.

Avetisova I.S. Formation of Future Economists Professional skills to decide situation tasks. - Manuscript

Thesis on gaining the scientific degree of candidate of Pedagogical Sciences, speciality 13.00.04 – Theory and Methods of Professional Education. – National Aviation University. – Kyiv, 2011.

The thesis is dedicated to the theoretical ground and experimental control of method of decision of situation tasks as the mean of forming of professional competence of future economists.

On the basis of theoretical study of problem place and role of the problematic and situation teaching in the system of professional preparation of specialist is defined, concept situation professionally oriented task is grounded, evaluation criteria, indexes of display are defined and levels of forming professional skills of students of economic specialities are described.

The features of psychology and pedagogic terms of introducing the problematic and situation teaching into professional preparation of future economist are described.

Experimental control of forming professional skills method to decide situation tasks are developed and carried out.

Key words: problematic and situation teaching, competent approach, subjective and activity approach, situation and professionally oriented task, modelling of training and educational process.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7902. Велич і трагедія оборони Києва 15.72 KB
  Велич і трагедія оборони Києва З весни 1240 р. кияни під проводом залишеного Данилом Романовичем воєводи Дмитра розпочали  підготовку до відбиття можливого нападу монгольських завойовників. Упродовж літа Батий збирав військо, чисельність якого сягну...
7903. Київська Русь - теорії походження та розвиток 45 KB
  Київська Русь - теорії походження та розвиток Зараз у науці нема єдиної думки щодо походження Давньорусської держави - Київської Русі. Існує декілька теорій. Норманська теорія, її започаткували німецькі вчені Г. Баєр та Г.Міллер...
7904. Конституційні права та свободи людини і громадянина 139 KB
  Тема: Конституційні права та свободи людини і громадянина Мета: ознайомити учнів з конституційними правами та свободами людина і громадянина, їх класифікацією, пояснити значення прав та свобод людини і громадянина та їх захист в Україні формувати в...
7905. Право власності. Урок 52.5 KB
  Тема уроку: Право власності Мета уроку: сформувати уявлення про зміст спадкового права, порядок спадкування за заповітом та за законом навчити аналізувати правові ситуації, що регулюються нормами спадкового права розвивати ...
7906. Володимиро-Суздальське князівство. Великий Новгород. Монгольське завоювання Русі 25.48 KB
  Всесвітня історія: Володимиро-Суздальське князівство. Великий Новгород. Монгольське завоювання Русі. Невська битва та Льодове побоїще. Початок збирання руських земель навколо Москви. Мета: створити умови для всебічного розуміння учнями всіх політичн...
7907. Віра, надія, любов як духовно-практичні виміри людини 41 KB
  Віра, надія, любов як духовно-практичні виміри людини Загальноприйнятим і простим є твердження, що людина не може жити без віри. Насамперед віру тлумачать якупевненість людини в існуванні якого-небудь явища, визнання його реальності. Віра...
7908. Загальні засади організації системи органів влади України 40 KB
  Загальні засади організації системи органів влади України У розділі І Конституції Загальні засади є низка важливих положень, які стосуються характеру і статусу організації державної влади. В ч. 1 ст. 5 Конституції встановлено: «Народ здійснює влад...
7909. Причини, характер, періодизація Другої світової війни 29.2 KB
  Причини, характер, періодизація Другої світової війни Більше, ніж півстоліття минуло з дня закінчення Другої світової війни, яка принесла людству чисельні жертви і руйнування. У цій війні брали участь понад 60 держав, на території яких проживало...
7910. Стереотипи та їх роль у житті людини і суспільства. Толерантність. Ксенофобія. Расизм 26.28 KB
  Стереотипи та їх роль у житті людини і суспільства. Толерантність. Ксенофобія. Расизм. Мета: розвивати готовність і потребу учнів до самопізнання і самореалізації своєї особистості визначити сутність понять стереотипи, толерантність формувати ...