65612

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В РЕГІОНАХ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Автореферат

Макроэкономика

У сучасних умовах необхідно активно мобілізувати внутрішні резерви стабільного соціальноекономічного розвитку регіонів країни у тому числі ті що повязані з формуванням сукупних доходів населення як одного з можливих інвестиційних...

Украинкский

2014-08-01

3.56 MB

3 чел.

PAGE  2

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  НАУК  УКРАЇНИ

РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Заяць В’ячеслав Сергійович

УДК 332.1:336.25/26

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В РЕГІОНАХ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

             Спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил

                    і регіональна економіка

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ – 2010


Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Раді по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України.

Науковий керівник  доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Чернюк Людмила Григорівна, Рада по вивченню   продуктивних сил України НАН України, завідувач відділу комплексного розвитку продуктивних сил.

Офіційні опоненти: 

доктор економічних наук, професор Бутко Микола Петрович, Чернігівський державний технологічний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри менеджменту;

кандидат економічних наук, доцент Комеліна Ольга Володимирівна, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Міністерства освіти і науки України, старший науковий співробітник.

Захист відбудеться 4” січня 2011 р. о 1430 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д 26.160.01  Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60.

 

Автореферат розісланий    “2” грудня  2010 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                                               Л. В. Левковська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. У сучасних умовах необхідно активно мобілізувати внутрішні резерви стабільного соціально-економічного розвитку регіонів країни, у тому числі ті, що пов’язані з формуванням сукупних доходів населення, як одного з можливих інвестиційних джерел їх розвитку, основного компонента системи життєзабезпечення населення, засобу її соціалізації. Важливість створення належних умов життєдіяльності населення на регіональному рівні, піднесення його інвестиційного потенціалу актуалізують наукову проблему формування дієвого економічного механізму, здатного забезпечити прогресивні трансформаційні зміни у цій сфері з метою стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів країни.

Дослідженню різних аспектів цієї важливої наукової проблематики в контексті завдань державної регіональної політики та визначення перспектив соціально-економічного розвитку регіонів країни присвячені наукові праці Бистрякова І.К., Бутка М.П., Гейця В.М., Герасимчук З.В., Гнибіденка І.Ф., Долішнього М.І., Дорогунцова С.І., Дубіщева В.П., Коваля Я.В., Колота А.М., Комеліної О.В., Корецького М.Х., Куценко В.І., Лібанової Е.М., Лича В.М., Макарової О.В., Новікової О.Ф., Онищенка В.О., Петрової І.Л., Садової У.Я., Семів Л.К., Семиноженка В.П., Симоненка В.К., Фащевського М.І., Хвесика М.А., Черевка О.В., Черенько Л.М., Чернюк Л.Г., Шаульської Л.В., Шевчук Л.Т. та інших учених.

Проте специфіка досліджуваного механізму, напрями його впливу на тенденції регіонального розвитку та рівень добробуту населення залишаються не визначеними. Нині практично немає наукових розробок комплексного характеру, які б створювали цілісне уявлення щодо соціально-економічної сутності, структури та особливостей функціонування економічного механізму формування доходів населення, а також стратегічних напрямів його вдосконалення, пов’язаних з обмеженням негативних наслідків фінансово-економічної кризи та стимулюванням регіонального розвитку. Це обумовлює актуальність теми дисертаційного дослідження, визначення його мети, завдань та структури.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов’язана з тематикою науково-дослідних робіт Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, а саме темами: 3.1.5.85 “Схеми-прогнози розвитку і розміщення продуктивних сил областей України, Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя до 2015 року” (номер держреєстрації 0104U003168), підтема “Розробка проектів схем-прогнозів розвитку і розміщення продуктивних сил регіонів (областей) України до 2015 року”, при виконанні якої дисертантом розроблено прогнозну оцінку реальних доходів і витрат населення Харківської області; II-1-07(91) “Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні” (номер держреєстрації 0107U004762), підтема “Склад і рівень обмежень інвестиційного розвитку в сучасному середовищі”, де здобувачем визначено основні обмеження щодо підвищення сукупних доходів населення регіонів України та їх трансформації в інвестиційний капітал регіону; III-12-09(97) “Просторовий розвиток продуктивних сил України та удосконалення їх системної організації” (номер держреєстрації 0108U009959), підтема “Концептуальні засади, методологічні і методичні підходи до оцінки просторового розвитку продуктивних сил України”, у межах якої обґрунтовано концептуальні засади регіонального механізму формування сукупних доходів населення.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретико-методологічних засад економічного механізму формування сукупних доходів населення в регіонах та визначення напрямів його вдосконалення в контексті вимог стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів.

Відповідно до цієї мети в дисертації вирішувались такі основні завдання:

поглибити теоретико-методологічні основи процесу формування сукупних доходів населення регіонів;

визначити та класифікувати основні функції доходів населення в регіональному просторі;

структурувати складові економічного механізму формування доходів населення регіонів;

розробити методичні засади оцінки досліджуваного механізму;

виявити новітні тенденції трансформації сукупних доходів населення України та її регіонів з оцінкою міжрегіональної диференціації й асиметрії;

визначити регіональні можливості стабілізації, поступового підвищення доходів та конкретні шляхи їх реалізації;

дослідити механізм трансформації доходів населення в інвестиційний капітал регіону на основі оцінки світового та вітчизняного досвіду;

розробити концептуальні засади дієвого регіонального механізму формування доходів населення;

обґрунтувати науково-методичні засади регіональної політики доходів населення;

розробити модель стратегії забезпечення джерел надходження доходів населення регіонів.

Об’єктом дослідження є трансформаційні зрушення у процесі формування сукупних доходів населення та їх регулюванні на регіональному рівні.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні, методичні та прикладні засади економічного механізму формування доходів населення регіонів України.

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження є теорії і сучасні концепції формування та регулювання доходів населення, положення економічної теорії, наукові надбання провідних учених з проблем розвитку продуктивних сил, регіональної економіки та управління регіональним розвитком.

При виконанні дисертаційної роботи застосовано загальнонаукові і спеціальні методи економічних досліджень, зокрема: системного підходу – при розробці теоретико-методологічних засад економічного механізму формування доходів населення, визначенні їх основних функцій у регіональному економічному просторі; системно-структурного підходу – для здійснення структуризації елементів досліджуваного економічного механізму, визначення їх взаємодії та розробки методичних засад оцінки; економіко-статистичного, графічного аналізу, типології – для оцінки трансформаційних змін у формуванні доходів населення регіонів, їх регіональної диференціації й асиметрії; моделювання – для розробки концептуальних засад удосконалення механізму формування доходів населення та моделей можливих стратегій забезпечення джерел надходження доходів.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з питань регулювання доходів населення, стимулювання розвитку регіонів і формування державної регіональної політики, матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства економіки України, Міністерства праці та соціальної політики України.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

вперше розроблено:

концептуальні засади дієвого економічного механізму формування доходів населення, в основу якого покладено якісні ознаки, принципи організації та соціально-економічні передумови, необхідні для ефективного функціонування в регіонах країни;

модель стратегії забезпечення стабільних джерел утворення доходів населення регіонів за критеріальними ознаками їх збереження, комплексної диверсифікації, підвищення конкурентності, що орієнтована на обмеження надмірної міжрегіональної диференціації й асиметрії доходів;

удосконалено:

методологічні засади визначення зрушень у формуванні сукупних доходів населення, які, на відміну від існуючих, ураховують регіональні чинники трансформації джерел їх надходження, взаємозв’язки і взаємозалежності у цій сфері;

класифікацію основних функцій сукупних доходів населення в регіональному просторі, що, порівняно з існуючими, передбачає їх конкретизацію, грунтується на розширеній системі критеріїв, які впливають на економічну і соціальну безпеку регіону;

методичні підходи та систему індикаторів оцінки економічного механізму формування доходів населення, спрямовані на виявлення регіональних можливостей їх стабілізації та подальшого зростання;

набули подальшого розвитку:

економічний механізм як сукупність інструментів формування доходів населення регіону, що забезпечують їх приріст понад рівень, визначений державними соціальними гарантіями і стандартами, на основі зміцнення ресурсної бази розвитку регіонів, оптимізації структури економіки, підвищення економічної активності населення;

структуризація основних важелів досліджуваного економічного механізму, що являє собою інституціональне забезпечення процесу формування доходів населення з виокремленням соціальних, фінансово-економічних та організаційно-управлінських інструментів, конкретизованих за цільовими ознаками;

механізм трансформації доходів населення в інвестиційний капітал регіону на основі посилення його інституційних ланок, розвитку місцевого самоврядування, податкової системи, реалізація яких сприятиме його наближенню до європейського рівня;

науково-методичні засади регіональної політики доходів населення, що дають змогу визначити пріоритетні напрями її активізації на перспективу з урахуванням диференціації регіонів за соціально-економічними умовами, які впливають на обсяги, структуру та динаміку доходів населення.

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновані автором концептуальні засади економічного механізму формування доходів населення, методологічні та методичні підходи до його оцінки, виявлені новітні тенденції трансформаційних зрушень, рекомендації щодо активізації політики доходів населення на регіональному рівні можуть бути використані у програмах соціально-економічного розвитку регіонів, окремих економічних проектах і прогнозах.

Теоретико-методологічні та прикладні розробки щодо вдосконалення економічного механізму формування доходів населення застосовано при виконанні комплексних фундаментальних науково-дослідних тем Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України (довідка № 01–11/534 від 22.09.2010 р.).

Рекомендації стосовно активізації регіональної політики доходів населення та формування стратегій диверсифікації джерел їх надходження використано Радою національної безпеки і оборони України при підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів і конкретних пропозицій з цих питань (довідка № 6/9-2128-6-6 від 19.10.2010 р.).

Пропозиції дисертанта з оптимізації структури сукупних доходів населення регіонів України, використання прогресивного світового досвіду в цій сфері, а також концептуальні основи вдосконалення економічного механізму формування доходів населення на регіональному рівні застосовано Департаментом стратегії соціального розвитку Міністерства праці та соціальної політики України для визначення напрямів політики доходів населення у Програмі соціально-економічного розвитку України на 2009 р. (довідка № 223/10/136-09 від 29.12.2009 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеною науковою працею, в якій розроблено теоретико-методологічні і методичні засади економічного механізму формування доходів населення регіонів та напрями його вдосконалення на перспективу. Викладені у дисертації наукові положення, висновки і рекомендації одержані дисертантом самостійно. Із наукових праць, опублікованих у співавторстві, використано лише ті положення, які є власним науковим доробком.

Апробація результатів дослідження. Основні результати дисертаційного дослідження апробовані на десяти конференціях різного рівня, а саме: Міжнародних науково-практичних конференціях: “Державне регулювання ринку праці, сучасні технології та напрями їх розвитку” (м. Київ, 22 грудня 2005 р.); “Соціально-економічні аспекти промислової політики. Управління людськими ресурсами: держава, регіон, підприємство” (м. Донецьк, 2006 р.); “Регіон-2007: стратегія оптимального розвитку” (м. Харків, 17–18 квітня 2007 р.); “Актуальні проблеми формування рентної політики в сучасних умовах” (м. Київ, 17 травня 2007 р.); IV Всеукраїнській науково-практичній конференції “Географічні проблеми розвитку продуктивних сил України” (м. Київ, 16–17 травня 2007 р.); науково-теоретичній конференції “Людський капітал України: стан, проблеми, перспективи відтворення” (м. Київ, 9 листопада 2007 р.); Міжнародних науково-практичних конференціях: “Соціально-економічна політика та розвиток регіонів в умовах переходу до постіндустріального суспільства” (м. Дніпропетровськ, 21 березня 2008 р.); “Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегій інновативно-інноваційного розвитку в Україні” (м. Київ, 23–24 жовтня 2008 р.); Ювілейній міжнародній науковій конференції “Розвиток продуктивних сил України: від В.І.Вернадського до сьогодення” (м. Київ, 20 березня 2009 р.); I Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених “Проблеми економіки та управління у промислових регіонах” (м. Полтава, 18–20 травня 2010 р.).

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 20 наукових праць загальним обсягом 5,8 друк. арк. (особисто авторові належить 4,6 друк. арк.), з них 3 колективні монографії, 9 статей у наукових фахових виданнях, 8 – у матеріалах наукових конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації становить 237 сторінок комп’ютерного тексту, у тому числі 17 таблиць та 29 рисунків, з яких 13 займають усю площу сторінки. Список використаних джерел із 230 найменувань викладено на 22 сторінках, 18 додатків – на 18 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено його мету і завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, викладено наукову новизну та практичне значення одержаних наукових результатів.

У першому розділі “Теоретико-методологічні засади економічного механізму формування доходів населення регіонів” досліджено процес утворення сукупних доходів населення на регіональному рівні, визначено сутність і здійснено класифікацію їх основних функцій у регіональному просторі, розроблено методологічні основи визначення, структуризації та оцінки досліджуваного економічного механізму.

На основі проведених теоретичних досліджень і систематизації існуючих методологічних підходів доведено, що формування сукупних доходів населення являє собою регіонально обумовлений процес утворення їх кількісних та якісних параметрів (економічних форм, джерел, рівня, динаміки та структури), що значною мірою залежать від економічного потенціалу території. Визначено, що в регіональних дослідженнях досягнутий рівень доходів населення доцільно розглядати як інтегральний вираз результатів економічної діяльності.

Здійснено класифікацію джерел надходження сукупних доходів населення та регіональних чинників їх трансформації, які враховують новітні тенденції у цій сфері. Встановлено, що формування доходів являє собою багаторівневий процес, що перебуває під впливом різної за природою системи чинників. У цьому контексті поглиблено розуміння функціональної ролі основних структурних складових сукупних доходів населення в забезпеченні прогресивного регіонального розвитку. Розроблено загальну методологічну схему процесу формування сукупних доходів населення регіонів, яка враховує його обумовленість напрямами державної політики доходів населення, з одного боку, та регіональними можливостями їх реалізації – з іншого.

У дисертації визначено і класифіковано базові функції сукупних доходів населення в регіональному економічному просторі, серед яких функція капіталізації ресурсів праці, формування інвестиційного потенціалу регіону, мотивації продуктивної трудової діяльності, забезпечення внутрішнього споживчого попиту, захищеності від коливань ринкової кон’юнктури та соціалізації регіонального економічного простору. Розглянуто особливості здійснення цих функцій в умовах циклічного розвитку економіки регіонів. Зроблено висновок, що в сучасному регіональному просторі спектр виконуваних доходами економічних і соціальних функцій значно розширюється, а їх реалізація ускладнюється через зростання соціальних ризиків.

Розроблено теоретико-методологічні засади економічного механізму формування доходів населення з визначенням його соціально-економічної сутності, структури та особливостей функціонування в сучасних соціально-економічних умовах. Досліджуваний економічний механізм представлено як сукупність інструментів, використання яких у господарській практиці на рівні регіонів забезпечує приріст доходів понад рівень, визначений державними соціальними гарантіями і стандартами. Запропоновано розглядати його структуру і особливості функціонування у тісному взаємозв’язку з господарським механізмом, структурою економіки регіонів і рівнем економічної активності населення. Визначено місце досліджуваного механізму у регіональному відтворювальному процесі та встановлено, що співвідношення регулюючих інструментів повинно змінюватися залежно від цілей і напрямів розвитку регіонів.

Структуризацію основних інструментів економічного механізму формування доходів населення здійснено в межах соціальної, фінансово-економічної та організаційно-управлінської складових за ознаками їх цільового призначення. Доведено, що його результативність значною мірою обумовлена регіональною специфікою і можливостями диверсифікації джерел утворення доходів населення. У зв’язку з цим визнано необхідним посилення стимулюючих засобів впливу на цю сферу з боку регіональних органів управління.

У дисертації розроблено методичні засади оцінки досліджуваного механізму з визначенням відповідних її етапів, критеріїв, загальної схеми та системи одно-, двокомпонентних та інтегральних індикаторів, орієнтованих на вирішення певних цільових завдань, а саме: оцінки економічної бази формування доходів населення в регіонах, пропорційності основних джерел їх надходження, міжрегіональної диференціації й асиметрії. Запропоновані методичні розробки дають змогу здійснити комплексну оцінку структурно-динамічних змін, виявити системні взаємозв’язки, визначити результативність економічного механізму формування доходів населення регіонів України.

У другому розділі “Оцінка економічного механізму формування доходів населення регіонів України” досліджено трансформаційні зміни їх основних структурних параметрів та інструменти забезпечення, здійснено оцінку міжрегіональної диференціації й асиметрії сукупних доходів населення, визначено регіональні можливості їх зростання, досліджено сучасний механізм трансформації доходів в інвестиційний капітал регіону.

Виявлено, що відмінності регіональних умов формування сукупних доходів населення, їх обсягів, структури і динаміки обумовлені нерівномірністю розміщення продуктивних сил та відмінностями у виробничому, науковому, соціальному потенціалі територій. Як свідчить оцінка динаміки наявних доходів населення регіонів України за 2002–2009 рр., вони зросли у 4,7 раза і становили 2009 року 672 662 млн грн. Найвищої їх величини в розрахунку на одну особу досягнуто в м. Києві, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях.

У дисертації здійснено оцінку трансформаційних змін структури сукупних доходів домогосподарств регіонів та економічного механізму їх забезпечення з урахуванням динаміки пропорцій між грошовими і негрошовими складовими, а також залученими ресурсами (табл. 1). Установлено, що в промислових регіонах з розгалуженими економічними зв’язками, територіально мобільною робочою силою частка грошових доходів населення є найвищою, негрошові доходи зберігають істотне значення здебільшого в регіонах аграрної спеціалізації. В умовах циклічного розвитку економіки, її нестабільності залишаються обмеженими можливості домогосподарств щодо збільшення обсягів залучених ресурсів та формування власних доходів.

Залежно від напрямів структурно-динамічних змін у сукупних доходах населення регіонів України за 2004–2009 рр. їх основні складові класифіковано таким чином: з усталеною висхідною динамікою – оплата праці, доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості, соціальні трансферти; із спадною динамікою – доходи від продажу сільськогосподарської продукції та нерухомості; з відносно стабільною динамікою – доходи від власності, продажу майна, грошова допомога. На основі виявлених тенденцій трансформаційних змін у досліджуваній сфері зроблено висновок про їх неоднозначний і суперечливий характер внаслідок складної соціально-економічної ситуації в регіонах країни та невизначеності перспектив їх розвитку.

Здійснена оцінка зрушень у сукупних доходах населення України в розрізі децильних груп, міських та сільських поселень, за типами домогосподарств, видами економічної діяльності та формами власності дала змогу з’ясувати основні причини цих змін, визначити пріоритетність завдань, спрямованих на обмеження сфери бідності, посилення інституційного забезпечення зайнятості, збільшення обсягів інвестицій у соціально орієнтовані види діяльності. Запропоновані напрями зростання доходів населення регіонів тісно пов’язані з підвищенням продуктивності й ефективності праці, подоланням галузевих і територіальних диспропорцій в оплаті праці, істотним звуженням сфери тінізації одержуваних населенням доходів.

З метою визначення результативності економічного механізму формування доходів населення в нестабільних соціально-економічних умовах здійснено оцінку їх міжрегіональної диференціації й асиметрії. Встановлено, що найнижчий рівень міжрегіональної асиметрії властивий соціальним трансфертам і заробітній платі; найвищий – доходам від продажу майна, нерухомості, підприємницької діяльності. Аналітичними дослідженнями підтверджено висновок про домінування в Україні асиметричного типу регіонального розвитку та недосконалість економічного механізму, який не сприяє вирішенню проблем, пов’язаних із забезпеченням належного рівня трудових доходів населення.


Дослідження сучасного механізму трансформації доходів населення в інвестиційний капітал регіону представлено визначенням його основних складових елементів та розробкою відповідної моделі з урахуванням інтересів держави, регіонів і самоврядних структур, математичною формалізацією досліджуваних процесів та результатами порівняльного аналізу українського та європейського механізмів із визначенням їх переваг і недоліків. На цій основі зроблено висновок, що в Україні та її регіонах цей механізм перебуває на початковому етапі формування внаслідок низького рівня трудових доходів та заощаджень, нерозвиненості фондового ринку та недосконалої економічної практики використання сучасних важелів грошово-кредитної політики.

У третьому розділі “Удосконалення економічного механізму формування доходів населення регіонів України” визначено концептуальні основи підвищення його дієвості, поглиблено науково-методичне забезпечення регіональної політики доходів населення та обґрунтовано напрями її активізації в контексті стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів, розроблено модель стратегії забезпечення стабільних джерел надходження доходів.

Запропонована модель дієвого регіонального механізму орієнтується на високу вартість людського ресурсу та структурні складові, які передбачають пріоритетність інноваційного напряму та самодостатність розвитку регіонів, розширення їх інституційних можливостей, продуктивну взаємодію урядових структур, органів регіонального управління та місцевого самоврядування. На цій базі розроблено концептуальні основи вдосконалення економічного механізму формування доходів населення на регіональному рівні (рис. 1).

Головним концептуальним підходом визнано посилення його стимулюючого спрямування через активізацію місцевої економічної діяльності з максимальним наближенням до території проживання зайнятого населення. Доведено, що цей механізм повинен відповідати вимогам та принципам, які забезпечують: відносну стабільність джерел утворення доходів населення, їх соціально прийнятний рівень і достатню захищеність; оптимальне співвідношення між джерелами надходження з метою розширеного відтворення людського капіталу; раціональність територіальних співвідношень в оплаті праці; випереджаючі темпи зростання доходів соціально вразливих верств населення, обмеження проявів бідності в депресивних регіонах; трансформованість заощаджень населення в інвестиційний капітал регіону; обумовленість зростання доходів населення достатньо високими темпами продуктивності й ефективності праці, а також реалізацією інноваційних проектів; концентрацію заощаджень населення, трансформованих у фінансові активи, у соціально значущих сферах економічного розвитку регіонів.

Поглиблено розробку науково-методичного забезпечення регіональної політики доходів населення на основі визначення його складових, етапів, методів, системи векторних критеріїв та індикаторів з урахуванням інвестиційного та інноваційного потенціалу регіонів, рівня економічної активності населення та збалансованості регіональних ринків праці. Запропоновані наукові розробки відповідають вимогам інформаційної доступності та прийнятні для вибору економічно доцільних інструментів регулювання цієї сфери на перспективу.

Рис. 1. Концептуальні основи вдосконалення економічного механізму формування доходів населення на регіональному рівні

На основі запропонованої логіко-конструктивної схеми та результатів здійсненої типології регіонів України за умовами утворення доходів населення (виокремлено шість типів регіонів), а також виявлених обмежень і ризиків визначено відповідні типи економічного механізму на найближчу перспективу, диференційовані по регіонах країни (табл. 2).

Таблиця 2

Запропоновані типи економічного механізму формування доходів населення регіонів України, визначені на найближчу перспективу *

Тип механізму

Склад регіонів

Пріоритетні напрями та засоби реалізації механізму

Механізм модернізації

Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Луганська області

Забезпечити соціально привабливі умови формування доходів населення на основі модернізації господарського комплексу, комплексного розвитку територій, зростання місткості сфери зайнятості на монопрофільних територіях, скорочення міграційного відпливу населення

Механізм

оптимізації

м. Київ

Досягти обґрунтованих співвідношень доходів населення за сферами економічної діяльності, забезпечити їх формування на легітимній основі зі скороченням неформальної зайнятості

Механізм

адаптації

Харківська, Полтавська, Сумська, Київська, Кіровоградська, Черкаська області

Забезпечити відповідність доходів населення сформованому економічному потенціалу на основі структурних трансформацій, розвитку підприємництва, підвищення результативності інноваційної політики

Механізм

стимулювання

Вінницька, Тернопільська, Хмельницька, Волинська, Рівненська, Житомирська, Чернігівська області

Досягти соціально прийнятного рівня доходів населення на основі стимулювання регіонального розвитку, відновлення економічної діяльності в сільській місцевості, обмеження депресивності регіональних ринків праці, залучення додаткових інвестицій у конкурентоспроможні сфери господарювання

Механізм

балансування

Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька області

Забезпечити стабільність джерел доходів та сфери зайнятості через урегульованість територіального руху робочої сили, збільшення робочих місць, розвиток виробництва, стимулювання місцевого розвитку

Механізм

стабілізації

Автономна Республіка Крим, Одеська, Миколаївська, Херсонська області,

м. Севастополь

Досягти підвищення доходів на основі ефективної господарської діяльності, інвестиційного та інноваційного оновлення виробництва, нарощування експортного потенціалу, зростання продуктивності праці, стабілізації територіального руху робочої сили

Примітка. * – джерело: розроблено автором.

Доведено, що сучасна регіональна політика доходів населення, крім забезпечення населенню певних соціальних стандартів, повинна виступати засобом стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів і створювати передумови для усталеного економічного зростання. У цьому контексті її основними пріоритетами є: використання можливостей зростання доходів населення на основі розвитку регіональних ринків; забезпечення диверсифікації джерел їх надходження; стимулювання розвитку підприємницької діяльності; сприяння ефективному використанню власності громадян як засобу збільшення доходів; забезпечення цільового використання коштів на соціальні потреби.

Розроблено стратегії забезпечення стабільних джерел надходження доходів населення на регіональному рівні за критеріальними ознаками їх збереження, комплексної диверсифікації, підвищення конкурентності з обґрунтуванням доцільності запровадження в економічну практику. Вибір органами регіональної і місцевої влади тієї чи іншої моделі стратегії обумовлюватиме домінування певних інструментів впливу на кількісні й якісні параметри сукупних доходів населення. Пріоритетним напрямом визнано регіональну диверсифікацію джерел формування доходів населення, що може розглядатися як надійний засіб зниження соціальних ризиків утрати доходів, підвищення їх стабільності.

Стратегія збереження наявних джерел доходів населення передбачає незмінність основних пропорцій регіонального відтворювального процесу, формування доходів на існуючій економічній базі, за якої основним їх джерелом залишиться зайнятість за наймом та низькопродуктивна неформальна самозайнятість населення при невисокому життєвому рівні. Дотримання цієї стратегії означає переважання засобів пасивної регіональної соціальної політики над активною, збереження в перспективі надмірної міжрегіональної диференціації та асиметрії сукупних доходів населення.

Стратегія комплексної диверсифікації джерел доходів населення ґрунтується на принципах збалансованого розвитку продуктивних сил, подолання міжрегіональних диспропорцій з метою підвищення ефективності господарських систем регіонів і добробуту територіальних громад. Економічною основою стратегії є стимулювання інвестиційних процесів на регіональному рівні, нормалізація відтворювальних процесів через посилення антикризового регулювання діяльності підприємств різних форм власності, розробка цільових регіональних програм стабілізації сфери зайнятості населення та підвищення його життєвого рівня.

Стратегія формування нових джерел надходження доходів населення на конкурентних засадах передбачає: високу концентрацію ресурсів на перспективних напрямах регіонального розвитку з метою створення умов для розгортання міжрегіональної кооперації і стратегічного партнерства влади, бізнесу і громадських структур у вирішенні проблем зайнятості населення та забезпечення доходів. Важливою є активізація діяльності місцевих органів влади з підтримки підприємницьких структур, які створюють нові продуктивні робочі місця з гідною оплатою праці. Реалізація цієї стратегії передбачає формування спеціальних фондів, які б акумулювали певні надходження від прибуткових сфер економічної діяльності з наступним використанням на колективні соціальні потреби територіальних громад.

У дисертації запропоновані стратегії представлені через визначення їх мети, регіональних умов та конкретних інструментів реалізації, термінів і сфери застосування, масштабності дій, конкретних організаційно-економічних заходів та очікуваних соціально-економічних результатів. Визначено залежність економічних інструментів регіональної політики доходів населення від обраних стратегій. Доведено, що стратегії формування конкурентних джерел доходів населення відповідає регіональна політика соціальної рівноваги, в якій інноваційні досягнення і використання внутрішньорегіональних резервів дають змогу істотно збільшити обсяги соціального інвестування, досягти оптимізації структури доходів населення регіону в бік зростання доходів від власності, підприємницької діяльності та самостійної зайнятості.

Доведено доцільність модернізації сучасної політики доходів населення, її спрямованості на посилення соціальної безпеки регіонів країни. Викладено конкретні рекомендації стосовно формування регіональної системи захисту трудових доходів населення від можливого знецінення в складних соціально-економічних умовах.

З метою створення сприятливих умов для підвищення доходів населення необхідно: істотно збільшити обсяги інвестування профільних галузей спеціалізації регіонів, здійснити розробку і реалізацію регіональних інноваційних проектів зі створення нових високотехнологічних робочих місць, пріоритетного забезпечення працевлаштування молоді.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі розв’язано важливе науково-прикладне завдання – розроблено теоретико-методологічні засади економічного механізму формування доходів населення та обґрунтовано напрями підвищення його дієвості в регіонах України в сучасних соціально-економічних умовах. Основні результати дослідження полягають у наступному.

 1.  Формування сукупних доходів населення доцільно досліджувати як складний регіонально обумовлений процес, що відбувається під впливом системи макро-, мезо- та мікроекономічних чинників, серед яких домінантним є співвідношення джерел їх надходження, що значною мірою залежать від економічного потенціалу території.
 2.  Доведено багатофункціональність сукупних доходів населення в регіональному економічному просторі. Серед базових функцій виділено такі: капіталізації ресурсів праці; формування фінансових ресурсів території, її інвестиційного потенціалу і конкурентоспроможності; мотивації продуктивної трудової діяльності населення; формування внутрішньорегіонального споживчого попиту та стимулювання економічної активності; захищеності добробуту населення; соціалізації регіонального економічного простору.
 3.  Розроблено теоретико-методологічні засади економічного механізму формування сукупних доходів населення регіонів на основі визначення його соціально-економічної сутності, місця в регіональному відтворювальному процесі, здійснення структуризації чинних інструментів, обґрунтування їх взаємозв’язку між собою та напрямами державної регіональної політики.
 4.  Розроблено методичні засади оцінки досліджуваного механізму, що включають конкретні етапи, відповідну логіко-конструктивну схему, систему критеріїв та оцінних індикаторів, які дають змогу оцінити його результативність в аспекті забезпечення належного рівня реальних доходів населення та реалізації можливостей їх підвищення.
 5.  Визначено напрями сучасних трансформаційних змін формування основних структурних параметрів сукупних доходів населення регіонів, пов’язаних із: співвідношенням грошових, негрошових доходів і залучених фінансових ресурсів; структурним домінуванням заробітної плати, недостатньої для нормального відтворення людських ресурсів; регіональною нерівномірністю підвищення номінальних та реальних доходів населення на тлі збереження їх значної диференціації й асиметрії; збереженням вагомої частки населення з мінімальними доходами.
 6.  Виявлено істотні відмінності регіональних умов формування сукупних доходів населення залежно від спеціалізації території, її економічного й соціального потенціалу, типу поселень, а також проблемність утворення грошових доходів у сільській місцевості та малих містах. Завдяки розвиненій виробничій і соціальній інфраструктурі, значному попиту на товари і послуги у великих містах створено більш сприятливі соціально-економічні умови для надходження доходів, диверсифікації їх джерел.
 7.  На основі запропонованого методичного інструментарію здійснено комплексну оцінку міжрегіональної диференціації й асиметрії формування сукупних доходів населення регіонів України з відповідним класифікаційним групуванням їх структурних складових. Обґрунтовано, що реальні можливості підвищення доходів населення тісно пов’язані із мінімізацією наслідків фінансово-економічної кризи, забезпеченням ефективного функціонування регіональних соціально-економічних систем, протидією регіональному безробіттю, звуженням сфери тіньових доходів.
 8.  Досліджено сучасний механізм трансформації доходів населення в інвестиційний капітал регіону та обґрунтовано напрями його оптимізації з урахуванням світового досвіду. Виявлено принципові відмінності між вітчизняним і європейським механізмом, основні з яких полягають у тому, що низький рівень трудових доходів і базових соціальних стандартів в Україні істотно обмежують інвестиційні можливості населення.
 9.  Розроблено концептуальні засади дієвого регіонального механізму формування доходів населення, які ґрунтуються на ідеї забезпечення високої вартості людського ресурсу, реалізації пріоритетів самоорганізації й активізації місцевої економічної діяльності та орієнтуються на достатні інвестиції в стимулювання регіонального розвитку.
 10.  Розроблено науково-методичне забезпечення регіональної політики доходів населення, яким визначено критерії й індикатори оцінки диференціації умов їх формування, алгоритм здійснення типології регіонів за встановленими ознаками з виявленням регіональних обмежень, ризиків і загроз у цій сфері, що може слугувати методичною основою вибору певного типу економічного механізму формування доходів населення на найближчу і віддалену перспективу.
 11.  Визначено стратегічні напрями активізації політики доходів населення в регіонах України з урахуванням економічного потенціалу територій, ситуації на регіональних ринках праці та у сфері людського розвитку, спрямовані на використання наявних резервів стабілізації і поступового підвищення рівня номінальних і реальних доходів населення з обґрунтуванням конкретних шляхів і засобів щодо цього.
 12.  Розроблено моделі стратегій забезпечення стабільних джерел надходження доходів за критеріальними ознаками їх збереження, комплексної диверсифікації та формування на конкурентних засадах з визначенням структурних елементів та конкретних організаційно-економічних заходів, орієнтованих на ефективне вирішення проблеми підвищення доходів населення з урахуванням траєкторії соціально-економічного розвитку регіонів України.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографії та наукові видання:

Заяць В. С. Схема-прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил Харківської області на період до 2015 року / [Заяць Т. А., Бурангулов В. Р.,
Чайка К. І., Заяць В. С.]. – К. : РВПС України НАН України, 2005. – 225 с.
Особистий внесок: прогнозна оцінка реальних доходів населення Харківської області.

Заяць В. С. Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи / [Бандур С. І., Заяць Т. А., Куценко В. І. та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2006. – 620 с. Особистий внесок: оцінка динаміки та диференціації номінальної заробітної плати у регіонах України.

Заяць В. С. Людський капітал України: стан, проблеми, перспективи відтворення : у 2 ч. / [Лич В. М., Грішнова О. А., Шедяков В. Є. та ін.]. – К. : КНУБА, 2009.

Ч. 2. – 2009. – 236 с. Особистий внесок: оцінка світового досвіду формування доходів населення та визначення елементів, прийнятних для регіонів України.

Статті в наукових фахових виданнях:

Заяць В. С. Функції доходів населення в регіональних соціально-економічних системах / В. С. Заяць // Продуктивні сили і регіональна економіка : зб. наук. праць : у 2 ч. / РВПС України НАН України. – К. : РВПС України НАН України. – 2006.

Ч. 2. – 2006. – С. 115–120.

Заяць В. С. Диференціація доходів населення України та її регіонів /
В. С. Заяць // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Управление человеческими ресурсами : государство, регион, предприятие : сб. науч. тр. : в 3 т. / Ин-т экономики пром. – Донецк : Ин-т экономики пром., 2006.

Т. 2. – 2006. – С. 332–337.

Заяць В. С. Регіональні проблеми формування доходів населення України / В. С. Заяць // Наукові записки Острозької академії : зб. наук. праць. Вип. 9 : у 4 ч. / Острозька академія. – Острог : Вид-во Націон. ун-ту “Острозька академія”, 2007.

Ч. 3. – 2007. – С. 55-59.

Заяць В. С. Методичні основи оцінки регіонального механізму формування доходів населення / В. С. Заяць // Продуктивні сили і регіональна економіка : зб. наук. праць : у 2 ч. / РВПС України НАН України. – К. : РВПС України НАН України, 2007.

Ч. 2. – 2007. – С. 95–99.

Заяць В. С. Механізм трансформації доходів населення в інвестиційний ресурс регіону / В. С. Заяць // Економіка та держава. – 2008. – № 3 (63). – С. 32–34.

Заяць В. С. Економічний механізм забезпечення доходів населення регіонів: аспекти методологічного визначення / В. С. Заяць // Наукові записки Острозької академії: зб. наук. праць. Вип. 10 : у 3 ч. / Острозька академія. – Острог : Вид-во Націон. ун-ту “Острозька академія”, 2008.

Ч. 1. – 2008. – С. 346-352.

Заяць В. С. Міжрегіональна асиметрія формування доходів населення України, їх диференціація та резерви зростання / В. С. Заяць // Економіка і регіон. – 2009. – № 2 (21). – С. 57–60.

Заяць В. С. Концептуальні засади регіонального механізму формування доходів населення / В. С. Заяць // Економіка і регіон. – 2010. – № 2 (25). – С. 157–162.

Заяць В. С. Регіональна політика доходів у сучасних стратегіях соціально-економічного розвитку / В. С. Заяць // Економіка і регіон. – 2010. – № 25, С 1. – С. 103–105.

Матеріали наукових конференцій:

Заяць В. С. Перспективні напрями державної підтримки продуктивних форм зайнятості населення / В. С. Заяць // Державне регулювання ринку праці : сучасні технології та напрями їх розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22 груд. 2005 р. – К. : ІПК ДСЗ України, 2006. – Ч. 2. – С. 78–82.

Заяць В. С. Регіональні передумови та фактори формування доходів населення / В. С. Заяць // Регіон – 2007 : стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 квіт. 2007 р. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2007. – С. 115–116.

Заяць В. С. Рентоорієнтовані пріоритети формування доходів населення в регіональних соціально-економічних системах / В. С. Заяць // Актуальні проблеми формування рентної політики в сучасних умовах : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 17 трав. 2007 р. – К. : РВПС України НАН України, 2007. – Ч. 3. – С. 176–181.

Заяць В. С. Регіоналізація в системі забезпечення життєвого рівня населення / В. С. Заяць // Географічні проблеми розвитку продуктивних сил України : матеріали IV Всеукр. наук. конф., 16–17 трав. 2007 р. – К. : ВГЛ “Обрій”, 2007. – С. 75–76.

Заяць В. С. Регіональне інвестування людського капіталу / В. С. Заяць // Людський капітал України: стан, проблеми, перспективи відтворення : тези доповідей наук.-теор. конф., 9 листоп. 2007 р. – К. : КНУБА, 2007. – С. 83–85.

Заяць В. С. Розвиток інститутів спільного інвестування в Україні /
В. С. Заяць // Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегій інновативно-інноваційного розвитку в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 жовт. 2008 р. – К. : РВПС України НАН України, 2008. – Ч. 3. – С. 325–327.

Заяць В. С. Соціалізація регіонального економічного простору / В. С. Заяць // Соціально-економічна політика та розвиток регіонів в умовах переходу до постіндустріального суспільства : тези міжнар. наук.-практ. конф., 21 берез. 2008 р. – Дніпропетровськ : Дніпропетровська державна фінансова академія, 2008. – Т. 2. – С. 174.

Заяць В. С. Регіональні засади економічного механізму формування доходів населення / В. С. Заяць // Розвиток продуктивних сил України : від
В. І. Вернадського до сьогодення: матеріали Ювілейн. міжнар. наук. конф., 20
 берез. 2009 р. – К. : РВПС України НАН України, 2009. – Ч. 2. – С. 193–195.

АНОТАЦІЯ

Заяць В. С. Економічний механізм формування доходів населення в регіонах та напрями його вдосконалення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. – Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, Київ, 2010.

Дисертація присвячена розробці теоретико-методологічних засад економічного механізму формування доходів населення та визначенню стратегічних напрямів його вдосконалення на перспективу.

Досліджено формування сукупних доходів населення як регіонально обумовлений процес, визначено домінантні чинники впливу та напрями їх дії. Здійснено класифікацію основних функцій доходів населення в регіональному економічному просторі з виділенням таких, як функція капіталізації, інвестиційна, мотиваційна, стимулююча, соціалізації, захисна. Визначено соціально-економічну сутність і структуру досліджуваного механізму, його основні інструменти. Розроблено методологічні та методичні засади комплексної оцінки досліджуваного механізму з визначенням алгоритму та системи оцінних індикаторів.

Виявлено новітні тенденції трансформаційних змін щодо формування сукупних доходів населення регіонів України та економічного механізму їх забезпечення. Здійснено комплексну оцінку міжрегіональної диференціації сукупних доходів населення та їх асиметрії. Досліджено специфіку сучасного механізму трансформації доходів населення в інвестиційний ресурс регіону.

Розроблено концептуальні засади вдосконалення досліджуваного економічного механізму з визначенням його пріоритетних завдань та цілей. Обгрунтовано науково-методичні засади регіональної політики доходів населення, а також стратегічні напрями її активізації. Запропоновано економічно доцільні типи механізму формування доходів населення на перспективу, диференційовані по регіонах України. Розроблено моделі стратегії диверсифікації джерел надходження доходів населення регіонів з урахуванням можливих траєкторій їх соціально-економічного розвитку.

Ключові слова: економічний механізм, сукупні доходи населення, міжрегіональна диференціація, асиметрія, регіональна політика доходів, стратегії диверсифікації джерел їх формування.

АННОТАЦИЯ

Заяц В. С. Экономический механизм формирования доходов населения в регионах и направления его совершенствования. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – развитие производительных сил и региональная экономика. – Совет по изучению производительных сил Украины НАН Украины, Киев, 2010.

Диссертация посвящена исследованию и решению актуальных проблем экономического механизма формирования совокупных доходов населения в регионах в современных социально-экономических условиях.

На основе систематизации новейших теоретико-методологических подходов разработаны основы экономического механизма формирования доходов населения с определением его социально-экономической сущности, основных структурных элементов и особенностей их взаимодействия. Исследовано формирование совокупных доходов населения как регионально обусловленный процесс определения их основных структурных характеристик, которые формируются под влиянием системы макро-, мезо- и микроэкономических факторов.

Раскрыта социально-экономическая сущность и осуществлена классификация основных функций доходов населения в региональном пространстве, которые представлены как функции капитализации ресурсов труда, формирования финансовых ресурсов территории, ее инвестиционного потенциала и конкурентоспособности, мотивации продуктивной трудовой деятельности населения, формирования внутрирегионального потребительского спроса и стимулирования экономической активности, защищенности населения, социализации регионального экономического пространства.

Разработаны методические основы структуризации и оценки по разным признакам результативности экономического механизма формирования доходов населения, которые представлены определенными принципами, алгоритмом и системой оценочных индикаторов: одно-, двукомпонентных и интегральных. Их использование предоставляет возможность на комплексной основе оценить конечную результативность экономического механизма формирования доходов населения.

В диссертации проведена комплексная оценка направлений функционирования исследуемого экономического механизма в регионах Украины. Выявлены трансформационные сдвиги в процессах формирования доходов населения, их обусловленность современными тенденциями регионального развития. Проведена оценка межрегиональной дифференциации и асимметрии формирования совокупных доходов населения регионов Украины. Сформулированы предложения по их регулированию с учетом социально-экономической ситуации в регионах. Исследован современный механизм трансформации доходов населения в инвестиционный ресурс региона, обоснованы направления его развития на основе регуляторов монетарной и социальной политики.

Разработаны концептуальные основы совершенствования экономического механизма формирования доходов населения, предусматривающие активизацию его стимулирующей функции на основе усиления самодостаточности экономического развития регионов, повышения стоимости рабочей силы, однородности экономической базы формирования доходов населения, активизации механизмов социального выравнивания, расширения институциональных возможностей регионов. Определены требования и принципы создания действенного экономического механизма формирования совокупных доходов населения, которые характеризуют его целевое назначение и особенности функционирования.

Углублена разработка научно-методического обеспечения региональной политики доходов населения, которое представлено определенными составляющими, векторными критериями и индикаторами оценки региональных условий их формирования. В соответствии с этими разработками предложены стратегические направления активизации региональной политики доходов населения, а также конкретные типы экономического механизма их обеспечения в разрезе регионов Украины на ближайшую перспективу, дифференцированные в зависимости от социально-экономических условий их формирования.

Разработаны модели стратегий диверсификации основных источников доходов населения регионов, которыми определены их цели, условия и инструменты реализации, масштабность, сфера и уровень реализации, система мероприятий, ожидаемые социально-экономические результаты.

Ключевые слова: экономический механизм, совокупные доходы населения, региональная дифференциация, асимметрия, региональная политика доходов, стратегии диверсификации источников их формирования.

ANNOTATION

Zayats V. S. The economic mechanism of population’s incomes formation in regions and ways of its improvement. – Manuscript.

Thesis for a Candidate degree in Economics in specialty 08.00.05 – Productive forces’ development and regional economics. The Council for Study of Productive Forces of Ukraine, the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2010.

The dissertation is dedicated to developing of theoretical and methodological foundations of economic mechanism of population's income formation and to defining of strategic directions for its improvement in the future.

It have been investigated the formation of population’s aggregate incomes as regionally conditioned process and its dominant factors and directions of impact have been identified. The classification of main functions of population's incomes in regional economic space (functions of capitalization, investment, motivational, promotional, socialization and protective) have been carried out. The social and economic nature and structure of studied mechanism and its main instruments have been determined. The methodological and methodical basis of integrated assessment of studied mechanism as well as algorithm and system of evaluation indicators have been developed.

The new tendencies of transformational changes in formation of population's aggregate incomes in Ukraine and in economic mechanism of its support have been determined. The integrated assessment of inter-regional differentiation and asymmetry of population's aggregate incomes have been carried out. Specifics of modern mechanism of population's incomes transformation into regional investment resources have been researched.

The conceptual basis of studied economic mechanism improvement have been developed as well as its priority tasks and targets. Scientific and methodological basis of regional policy of population’s incomes and strategic directions of its activation have been grounded. Economically appropriate long-term types of mechanism of populations’ incomes formation have been proposed and differentiated by regions of Ukraine. The models of strategy of sources of regional populations’ incomes diversification have been developed taking into account possible paths of their economic and social development.

Key words: economic mechanism, the population's aggregate incomes, inter-regional differentiation, asymmetry, regional policy of incomes, strategy of diversification of incomes sources formation.


____________________________________________

Підписано до друку 30.11.2010 р. Формат 60х90/16.

Ум. друк. арк. 0,9. Обл.-вид. арк. 0,9.

Тираж 100. Зам. 27.

____________________________________________

«Видавництво “Науковий світ”»®

Свідоцтво ДК № 249 від 16.11.2000 р.

м. Київ, вул. Боженка, 17, оф. 414.

200-87-13, 200-87-15, 050-525-88-77

EMBED CorelPhotoPaint.Image.12  

Концепція соціально-економічного розвитку

регіону

Стимулювання розвитку підприємниць-

кої діяльності

Формування  конку- рентного середовища в регіоні

Зміцнення інституту

власності

Реалізація пріоритетів самоорганізації і саморозвитку

Забезпечення комплекс- ної диверсифікації джерел формування доходів

Формування прозорих економічних відносин між центром і регіонами

Регіональна соціально-економічна політика

Дієві інструменти економічного механізму формування доходів населення регіону

Прогресивне оподат-

кування, виважена

бюджетна,

цінова політика

Регіональ-

ний менед-

жмент, орієнтова-

ний на зростання доходів

Ефективні регіональні угоди, договори,

соціально-економічні програми

Прогресив-ні соціальні стандарти і нормативи

щодо дохо-

дів

Громадські організації,

наймані працівники

Регіональні й галузе-

ві об’єднання робо-

тодавців

Регіональні й галу-

зеві об’єднання

профспілок

Достатні інвестиції у стимулювання регіонального розвитку і зростання якісних параметрів людського капіталу

Органи місцевого        самоврядування

Регіональні органи

управління

Державні  органи

влади


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

10879. Оздоблення виготовлених виробів. Випалювання на деревині. Лакування (фарбування) виробу Практична робота 65.5 KB
  Тема уроку: Оздоблення виготовлених виробів. Випалювання на деревині. Лакування фарбування виробу Практична робота. Мета уроку. Засвоєння знань про види оздоблення виробів з фанери принцип дії приладу для випалювання на деревині; формування прийомів випалювання на ...
10880. Знаряддя праці для ручної обробки метеріалів різанням 73.5 KB
  Знаряддя праці для ручної обробки метеріалів різанням. Технологічний процес пиляння. Мета: сформувати в учнів поняття про процес різання та уявлення про технологію пиляння фанери і ДВП; розвивати політехнічне мислення; виховувати культуру праці. Ключові поняття: р
10881. Художнє конструювання. Прорізне різьблення. Пірографія 35.5 KB
  Тема. Художнє конструювання. Прорізне різьблення. Пірографія. Мета: сформувати уявлення про процес створення виробу процес проектування та його основні етапи із художнім конструюванням як складовою процесу проектування; розвивати вміння застосовувати графічні в...
10882. Історія і сучасна релігійна ситуація в Україні 149 KB
  Дохристиянські (язичницькі) вірування та світогляд давніх українців є важкодосліджуваними, оскільки всі письмові свідчення сучасників про них належать християнським авторам, які вороже ставилися до язичництва або замовчували його існування. Проте язичництво дожило до наших днів — у народних піснях
10884. Оцінка результатів проектної діяльності. Виставка робіт. Тематичне оцінювання 15.72 KB
  Тема: Оцінка результатів проектної діяльності. Виставка робіт. Тематичне оцінювання. Мета: виявити рівень сформованості навичок обробки фанери і ДВП; розвивати навички самоконтролю та політехнічне мислення; виховувати культуру праці. Об'єкти практичної діяльності ...
10885. Типові і спеціальні деталі 57.5 KB
  Типові і спеціальні деталі. Види з'єднань деталей Мета: дати поняття про типові й спеціальні деталі; ознайомити з призначенням та загальною будовою коловорота ручного дриля затискачів столярних верстаків; розвивати інтерес до техніки розширювати технічний кругозір
10886. Поняття про провідники та ізолятори. Проводи та їх види 155 KB
  Тема уроку: Поняття про провідники та ізолятори. Проводи та їх види. Мета уроку. Засвоєння знань про будову і призначення ізольованих проводів правила безпечної роботи під час виконання електротехнічних робіт. Формування умінь здійснювати монтаж простого електричного...
10887. Конструкційні матеріали і їх вибір Види конструкційних матеріалів 78 KB
  Тема. 1.4. Конструкційні матеріали і їх вибір Види конструкційних матеріалів. Мета: ознайомити учнів з різними видами конструкційних матеріалів видами та породами дерев особливостями їх будови характерними ознаками способами заготівлі та одержання пиломатеріалів...